Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Studenten: Veel vragen en gemiste kansen

Evaluatie witboek interne staatshervorming

maandblad van AC V O p enbare D iensten - mei 2011 v.u.: L . H a m e lin c k, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

04

13

focus

16

federaal

03

Edito Europese vakbond zet bakens uit

04

Focus Nieuwe regeling studentenwerk: veel vragen en gemiste kansen

06

Evaluatie witboek interne staatshervorming

09

Vlaamse overheid Vernieuwde functiebeschrijvingen accountmanager binnen het Agentschap Ondernemen

10

11

Lokale & regionale besturen Tweede pensioenpijler voor contractanten in Limburgse lokale besturen Engagement in Puurs Militanten aan het woord

12

POVLT West-Vlaanderen: quo vadis?

13

Federaal Federaal wetenschapsbeleid Werkgelegenheid staat op de helling

bijzondere korpsen

15

Bijzondere korpsen Tuchtrecht en de plicht tot discretie en loyauteit

16

100 militairen kunnen overstap zetten naar de Federale Politie

19

Vervoer De Lijn. CAO-onderhandelingen zijn van start gegaan

20

Autobus-autocar. CAO 2011-2012: gemeenschappelijk eisenbundel PC 140.01

Ter nagedachtenis: Bart Dom

COLOFON

Redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Amélie Janssens Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

21

Europese vakbond zet bakens uit M

eer en meer worden zaken geregeld op Europees niveau. Over de meest verscheiden kwesties vind je vandaag Europese regels: voedselveiligheid, handelsakkoorden, milieunormen, moederschapsbescherming, arbeidstijd, … noem maar op. Als vakbond hechten we natuurlijk vooral belang aan de sociale kwesties. Om Europa op het goede sociale spoor te houden, werken de vakbonden samen binnen het Europees vakverbond (EVV). Europa geeft ons mooie dingen: de afschaffing van grenscontroles, meer economische vooruitgang, de Euro, … Maar op sociaal vlak moeten we Europa regelmatig stevig tackelen. Zo zijn we ingegaan tegen de al te liberale vrijmaking van diensten en we moesten de plaats van sociale voorzieningen veilig stellen. Dat is nodig want de ongelijkheid groeit, zowel in ons land, als elders in Europa. Men gaat er te gemakkelijk van uit dan mensen maar zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zelf hun problemen moeten oplossen. Alsof dat altijd mogelijk is. Een samenleving moet zorgzaam omgaan met de mensen, moet ze helpen, begeleiden en bijstaan. Dat is een kwestie van het behoud van ons sociaal model.

vervoer

21

ACV-Openbare Diensten zoekt mee naar oplossingen voor veiligheidsproblemen in het openbaar vervoer

23

Pensioenen kort

Europa geeft erg gemakkelijk voorrang aan economische vrijheid, boven fundamentele sociale rechten. Daar zou nu stilaan toch wel verandering in mogen komen. Soms toont de Europese Commissie haar goede wil: ze zou bereid zijn de sociale rechten meer te waarborgen. Als dat gebeurt zou de Europese interne markt een derde pijler krijgen. Niet alleen maar de economische en financiële kant tellen dan mee, maar ook het sociale. Als Europa bijvoorbeeld meer belang zou hechten aan de tewerkstelling en de kwaliteit van het werk, dan ware dat al een mooie stap vooruit.

De ongelijkheid groeit, in ons land en elders

De jongste tijd proberen we te voorkomen dat Europa overdreven voorrang geeft aan besparingen in de overheidsfinancies. Vakbonden overall in Europa, verwerpen de harde besparingsplannen die regeringen doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in Griekenland, Portugal en Ierland. Verschillende regeringen in Europa kappen in de openbare sector: de 3 afgelopen jaren heeft de Franse regering meer dan 120.000 jobs geschrapt in de openbare sector. De Britse wil tegen 2015 zelfs 450.000 jobs snoeien. In het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland wil men de lonen van overheidspersoneel bevriezen. In Griekeland, Ierland, Spanje en Portugal zijn loondalingen doorgevoerd die oplopen tot 10 à 15%. De vakbond moet er mee voor zorgen dat het sociaal Europa meer inhoud krijgt. Europa mag niet alleen een economisch gegeven zijn. Het moet ervoor zorgen dat het goed leven is voor de mensen.

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Nieuwe regeling studentenwerk:

veel vragen en gemiste kansen De aankondiging van de ministers Milquet en Onkelinx dat vanaf januari 2012 studenten 50 dagen aan verlaagd RSZ-tarief mogen werken, zorgt voor veel onduidelijkheid bij jobstudenten en hun ouders. Getuige hiervan: de overvolle postbus van ENTER, de studentenservice van het ACV en de vele vragen op de ACV-dienstencentra. Jobstudenten die langer, goedkoper en flexibeler kunnen werken, worden ook alsmaar steviger concurrenten voor werkzoekenden en schoolverlaters.

Vanaf januari 2012 zullen werkgever en student een overeenkomst voor studentenwerk voor 12 maanden kunnen afsluiten.

Gemiste kansen

De nieuwe regeling zal ook het effect van verdringing van jonge werkzoekenden door

Voor 50 dagen studentenwerk moet een be-

jobstudenten versterken. De uitbreiding van

perkte

betaald

het aantal dagen waarop studentenarbeid

worden. Deze bijdrage zal vanaf 2012 zelfs

mogelijk is en het feit dat deze dagen vol-

licht verhogen. Jobstudenten bouwen on-

ledig buiten de zomervakantie kunnen ge-

danks deze bijdrage echter geen enkel recht

presteerd worden, maakt jobstudenten voor

in de sociale zekerheid op!

werkgevers zeer interessant. Een jobstudent

socialezekerheidsbijdrage


5

focus

is nu immers nog langer, goedkoper en flexi-

beid’. Deze teller zal het aantal gewerkte da-

beler inzetbaar.

gen online bijhouden. Het is de werkgever die de gegevens moet inbrengen. Maar wat

Veel vragen

als de kaap van de 50 dagen overschreden wordt? Wie is dan verantwoordelijk? En voor-

Vanaf januari 2012 zullen werkgever en stu-

al, wie krijgt dan welke sanctie? Dit is geen

dent een overeenkomst voor studentenwerk

denkbeeldig gevaar, zeker niet voor een job-

voor 12 maanden kunnen afsluiten. Nu is dat

student met meerdere werkgevers.

nog 6 maanden. Of de opzegperiode ook ver-

Ook de regels inzake belastingen en kinder-

lengd wordt, is niet duidelijk. En hoe zit het

bijslag in het nieuwe stelsel zijn nog zeer on-

met de proefperiode? We hebben er het ra-

duidelijk.

den naar. Het ACV wil dat deze punten, in overleg met En dan is er de fameuze ‘teller studentenar-

de sociale partners, snel uitgeklaard worden!

ACV heeft een handige brochure ontwikkeld met alle info rond studentenwerk. Je kan deze brochure downloaden via de website van Enter, het jongeren-lidmaatschap van ACV: www.acv-enter.be


6

focus

Evaluatie witboek interne staatshervorming Joris Lermytte | Marc De Keyser Op 8 april keurde de Vlaamse regering het witboek interne staatshervorming goed. Het witboek moet de komende jaren de leidraad zijn voor hervormingen van de bestuurlijke organisatie in Vlaanderen. We gaven reeds het hiaat mee dat de gevolgen voor het personeel buiten beschouwing blijven. Nu houden we het hele witboek, samen met Eric Boonen en Lieven Vergauwen, leden van onze werkgroep provincies verder tegen het licht.

Eric Boonen, °1955 is diensthoofd Fiscaliteit in de Provincie Antwerpen. Lieven Vergauwen, °1960 werkt op de dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium van de Provincie West-Vlaanderen.

Analyse

zer gelegitimeerde - besturen. Daar kunnen

Het witboek herneemt de probleemstelling van het groenboek. De lokale besturen blijken niet te zijn mee geëvolueerd met de veranderingen in de omgeving. Daarenboven

De gemeenten zullen er een pak nieuwe bevoegdheden bij krijgen.

de mandatarissen immers periodiek worden aangesproken op hun beleid”.

Lokale autonomie

hebben gemeenten, provincies en de Vlaam-

De Vlaamse overheid engageert zich om in

se overheid vele tussenniveaus en -structuren

de toekomst vooral de hoofdlijnen en de be-

opgericht die niet overzichtelijk en efficiënt

leidsprioriteiten te gaan bepalen en zich min-

functioneren. Verder trekken hogere overhe-

tenschoolse kinderopvang tot mobiliteit, van

der te gaan moeien met het dagelijkse beleid

den soms te veel naar zich toe en kan de ef-

ruimtelijk beleid tot onroerend erfgoed. Om-

van de gemeenten. De planlasten van de lo-

ficiëntie van het beleid en de dienstverlening

dat vele gemeenten vandaag niet de capaci-

kale besturen moeten dalen. Dat alles creëert

soms beter. Men heeft het over ‘bestuurlijke

teit hebben om dat allemaal aan te kunnen,

ruimte voor meer bevoegdheden en autono-

verrommeling, betutteling en verkokering’.

moeten ze versterkt worden. Dat kan ten eer-

mie voor deze lokale besturen. Die ruimte zou

ste gebeuren door vrijwillige fusies: een mo-

ondermeer kunnen ontstaan op het vlak van

gelijkheid die al bestond, maar slechts in één

het personeelsbeleid. Daarbij wordt gepleit

Sterke lokale besturen

geval – dat van Kruibeke en Beveren – wordt

voor een terughoudende houding van de toe-

Het credo van de interne staatshervorming

overwogen. Een tweede mogelijkheid zijn in-

zichthoudende overheid, meer ruimte voor

is dat de klemtoon meer moet liggen bij de

tergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

lokale regelingen en rechtstreekse onderhan-

gemeenten aan de ene kant en bij Vlaanderen

de bestaande vormen (intercommunales, pro-

delingen tussen werkgevers en vakbonden.

aan de andere kant.

jectverenigingen,… ) worden geëvalueerd en

Het moet duidelijk zijn dat hierover het laat-

versterkt. Een derde alternatief is de samen-

ste woord nog niet gezegd is. We zullen er in

Eric: “de burger/klant hoort centraal te staan.

werking of samensmelting van gemeente en

ieder geval over waken dat de hervormingen

Transparantie is daarbij een belangrijk uit-

OCMW. Ten slotte wordt het gemeentefonds

ten bate blijven van het personeel.

gangspunt. Het is dus positief dat deze bur-

herijkt met het oog op de versterking van de

ger, per materie, met een zo beperkt mogelijk

besturen. Verder blijft ook de politiek niet bui-

aantal bestuurslagen te maken krijgt, met

ten schot. De rol van de gemeenteraad wordt

andere woorden dat de administratie zo een-

versterkt en het aantal mandatarissen wordt

De provincie wordt stevig gepluimd. Daar het

voudig mogelijk gehouden wordt”.

verminderd.

zwaartepunt moet liggen bij Vlaanderen en

De gemeenten zullen er een pak nieuwe be-

Eric: “De focus dient te – blijven - liggen bij

bevoegdheden tussen die bestuursniveaus

voegdheden bij krijgen. Die gaan van bui-

de rechtstreeks verkozen - dus door de kie-

herverdeeld. De provincie kan een belangrijk

Provinciale taakstelling

de lokale besturen worden tal van provinciale


7

focus

Eric Boonen

Lieven Vergauwen

deel van haar taken verliezen, en moet daar-

delijkheid’ zal het belang van deze dienst

bestaan en dat vervolgens die structuren

bij de ontvangsten uit het Provinciefonds af-

allicht nog toenemen binnen het eigen be-

worden vereenvoudigd door ze samen te

geven. Wat blijft er nog over? De taakstelling

stuur. Niet elke job bij de provincie staat dus

brengen.

van de provincie wordt verengd tot aangele-

op de helling”. Eric: “Ik vrees dat het witboek kan leiden tot

genheden met een grondgebonden karakter. Persoonsgebonden materies (cultuur, welzijn

Legitimiteit

en onderwijs) kunnen slechts behouden wor-

een verarming van het bestuurlijk landschap, waarbij de verrommeling op het middenveld

den wanneer een decreet per materie daarin

In de analyse van het lokale veld stootte men

onvoldoende wordt aangepakt. In plaats van

voorziet én mits een bestuursakkoord met de

op een gebrek aan legitimiteit. Nu gaat men

blind te blijven voor de grote expertise en de

Vlaamse overheid per bestuursperiode. Voor

de armslag van het enige rechtstreek demo-

schaalvoordelen van de provincies zou Vlaan-

de financiering van deze akkoorden worden

cratisch gelegitimeerde bestuur op interme-

deren hier beter inzetten op de vlakken waar

de gelden uit de opcentiemen onroerende

diair niveau drastisch beperken: enige logica

de provincies goed in zijn: bovenlokale im-

voorheffing aangesproken. Verder krijgt de

lijkt hier zoek.

pulsen en coördinatie, nicheondersteuning

provinciegouverneur een coördinerende op-

en een voortrekkersrol in marginaal of niet

dracht en mag indien gevraagd bemiddelen

Eric: “het inperken of afschaffen van de ini-

ontgonnen materies. En dit op basis van part-

tussen kibbelende lokale overheden. Ten slot-

tiatiefmogelijkheden van één van deze ge-

nership en wederzijds respect voor eigenheid

te wordt het aantal gedeputeerden met één

legitimeerde besturen kan en zal leiden tot

en knowhow”.

verminderd vanaf 2019. De beslissing tot het

beleidsverarming op het terrein: er is immers

verminderen van het aantal provincieraadsle-

een ‘vinger aan de pols’ die verdwijnt. Als

Lieven: “Het invoeren van regio’s, elk met hun

den is overigens al vroeger gevallen.

dusdanig is een gesloten taakstelling voor de

eigen structuur, administratie en zo voort,

provincies ook een voorbeeld bij uitstek van

kan net leiden naar nog meer versnippering.

Lieven: “we mogen de zaken ook niet eenzij-

‘teveel detailsturing’, één van de expliciet ver-

Het invoeren van regio’s is volgens mij geen

dig negatief zien. Sommige zaken die minder

melde knelpunten van de Vlaamse bestuur-

zaligmaker”.

van provinciaal belang zijn zoals bijvoorbeeld

lijke organisatie”.

ontwikkelingssamenwerking kunnen misschien wel beter voorzien worden op een an-

Intermediair veld

der niveau”. Om de zogenaamde ‘verrommeling’ op het Eric: “Mijn dienst staat in voor de inning van

intermediaire veld aan te pakken schuift het

de eigen provinciale belastingen. Ingevolge

witboek het instrument van regioscreening

het in het witboek geformuleerde principe

naar voor. Het is de bedoeling dat per regio

van ‘het vergroten van de fiscale verantwoor-

wordt gekeken welke structuren er allemaal

Niet elke job bij de provincie staat dus op de helling


8

focus

In het witboek staat nauwelijks een woord over de gevolgen voor het personeel.

Personeel In zijn inleiding bij het witboek schrijft mi-

worden, maar wat met de overdracht van het

Tewerkstelling behouden voor alle perso-

ene statuut naar het andere, wat met de ver-

neel: statutairen en contractanten, zowel

worven rechten, met het pensioenstelsel ?

van bepaalde als onbepaalde duur.

nister Bourgeois trots dat hij een uitgebreide overleg- en adviesronde georganiseerd heeft

Eric: “de veranderingen zullen verlopen via

met de gemeenten, de provincies, de aca-

een proces dat vele jaren zal aanslepen en

demische wereld en het “maatschappelijk

veel onzekerheden voor het betrokken perso-

middenveld” – daar zijn wij bij. Wij hebben

neel zal opleveren. Ik vrees dat daartegenover

inderdaad onze opmerkingen en adviezen

weinig of geen meerwaarde voor de burger

middelen voor het personeel voorzien

gegeven. We vinden er echter niets van terug

zal gerealiseerd worden, zeker niet op korte

worden.

in het witboek. Onze bekommernis als vakbe-

en middenlange termijn”.

waard, ook de sociale. •

weging is nochtans duidelijk: als de interne

We eisen dat alle rechten worden gevrij-

Er moeten daartoe steeds voldoende

Er mag niet geraakt worden aan de

hervormingen leiden tot beter bestuur en

Lieven: “dé zwakte is zeker dat er geen aan-

rechtspositieregeling, de loopbaanmo-

betere dienstverlening, dan zijn wij er voor-

dacht is besteed aan de gevolgen voor het

gelijkheden, het pensioenstelsel - ook de

stander van, mits ze niet ten koste gaan van

personeel”.

aanvullende pensioenen van de contrac-

het personeel. In het groenboek stond bij elk

tanten - en de financiering van het perso-

hoofdstuk over de overdracht van bevoegd-

Ons standpunt

heden het standaardzinnetje “de overdracht

We herhalen het: we zijn niet tegen een inter-

van het personeel zal in kaart worden ge-

ne staatshervorming, maar als vakbond eisen

bracht”. In het witboek staat nauwelijks een

we betrokken te worden vooraleer er beslis-

het verminderen van het aanbod en de

woord over de gevolgen voor het personeel.

singen genomen worden over het personeel.

kwaliteit van de dienstverlening.

Nochtans zal er een impact zijn op de jobs

Na de goedkeuring van het witboek hebben

van duizenden werknemers, vooral bij de

we die eis onmiddellijk opnieuw kenbaar ge-

Meer informatie: http://binnenland.vlaande-

provincies. Wat gebeurt er met hen als hun

maakt bij minister Bourgeois. Daarbij stelden

ren.be/interne-staatshervorming

taak overgedragen wordt naar de gemeenten

we de minister op de hoogte van onze uit-

of naar Vlaanderen? Minister Bourgeois heeft

gangspunten voor het personeel:

eerder verklaard dat er niemand zal ontslagen

neel! •

Hervormingen mogen nooit resulteren in


9

vlaamse overheid

Vernieuwde functiebeschrijvingen accountmanager binnen het Agentschap Ondernemen Sofie Moerman De directie van het Agentschap Ondernemen (integratie van het vroegere VLAO met het Agentschap Economie) legde aangepaste functiebeschrijvingen “accountmanager” aan ons voor. Twee modellen Concreet gaat het over twee modellen van functiebeschrijvingen. Het eerste is een algemene “accountmanager” die voor de meesten zal gelden. De tweede functiebeschrijving is een meer uitgebreide die van toepassing zal zijn op de werkgroepleiders, de projectleiders en de sectorale accountmanager. De meer uitgebreide functiebeschrijving bevat een extra resultaatsgebied. Dit gaat dan over het leiden en

Ter nagedachtenis Totaal onverwacht kwam er die dinsdagochtend 8 maart het bericht dat Bart Dom niet meer onder ons was. Met een schok van verbijstering, ongeloof … leek het leven even tot stilstand te komen. Ruim tien jaar was Bart voorzitter van het Technisch Comité Preventie- en Verwijzersbeleid en al deze tijd leidde hij met grote begeestering en gedrevenheid ‘zijn’ militantengroep. Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid en engagement ten opzichte van de maatschappelijk kwetsbare jongeren zette hij zich voortdurend ten volle in voor de sector Jongerenwelzijn, zijn zorgenkind. Als consulent stond hij steeds klaar voor zijn jongeren, maar ook zijn collega’s consulenten en administratieve medewerkers konden steeds op zijn (be) zorg(dheid) rekenen. Met een onuitputtelijk lijkend enthousiasme nam hij ons medewerkers op sleeptouw om telkens opnieuw de noden van de sector en personeel bij de bevoegde beleidsmensen en overheden aan te kaarten.

functiebeschrijvingen (taakinhoud) die een vertaling zouden moeten zijn van de kersverse beheersovereenkomst. De nieuwe regisseurstaken op het vlak van ondernemerschap bieden kansen maar langs de andere kant kan je maar een goede regisseur zijn als je voldoende actor blijft! Het is een moeilijke evenwichtsoefening en we zullen dit nauwlettend moeten opvolgen. Daarnaast zijn er binnen het Agentschap Ondernemen een groot deel geslaagden voor de generieke proeven niveau A die we statutair willen maken. De afspraak was dat dit zou gebeuren zodra er een goedgekeurde functiebeschrijving zou zijn. ACV-Openbare Diensten gaf omwille van bovenstaande redenen een positief advies maar met volgende voorwaarden en opmerkingen: 1. Het is niet duidelijk tot welke functiefamilie binnen de Vlaamse overheid de “accountmanager” behoort: gaat dit over de familie klantenadviserend (doelgroep organisatie en maatschappij) of beleidsthemabeheerder (doelgroep beleidsbepalers of is het een mengeling van de twee? 2. De tekst is niet makkelijk leesbaar. 3. Wij vragen aanvullingen op een aantal resultaatsgebieden omdat bepaalde informatie ontbreekt (vb: dienst inspectie) of niet volledig is. 4. Omwille van de complexiteit en het nieuwe van de functiebeschrijving vragen we een evaluatie ervan tegen begin 2012 zodat bij de planning van het volgende jaar de nodige aanpassingen kunnen gebeuren.

Respect voor de werkomstandigheden van het personeel

Bart, met je beslissing stel je ons erg op de proef om je keuze te aanvaarden en zonder je motiverende aanwezigheid het syndicaal werk verder te zetten. Toch gaan we dit proberen; met in ons achterhoofd jouw motto: een beetje respect aub !

Te hoge werklast, voortdurend bijkomende taken en opdrachten, te beperkte begeleidingsmogelijkheden, meer complexe problematieken, … de werkomstandigheden van administratieve medewerkers en consulenten zijn niet benijdenswaardig. Na tien jaar syndicale strijd mochten de consulenten de voorbije maand eindelijk de lang beloofde ‘jeugdzorgtoelage’ ontvangen. Een stap in de goede richting, maar de weg is nog lang. Administratieve medewerkers werden, ondanks ons onophoudend aandringen, over het hoofd gezien bij het toekennen van deze toelage. Ook de ‘caseload-norm’ (voor de ganse personeelsgroep) kwam meermaals op de (onderhandelings)tafel en werd als principe door zowel de administratieve als politieke overheid weerhouden; doch de uiteindelijke realisatie blijft men op de lange baan schuiven.

Respect voor de opdracht van ‘Jongerenwelzijn’

Respect voor onze sector binnen de nakende hervorming

Dag in dag uit geven alle medewerkers van het agentschap het beste van zichzelf om jongeren in een problematische opvoedingssituatie (en hun omgeving) te ondersteunen en begeleiden. Een maatschappelijke opdracht welke het personeel vaak confronteert met moeilijke, belastende beslissingen. In het verwezenlijken

Naast de moeilijkheden in de dagelijkse werksituatie loopt er al tien jaar het hervormingsproject ‘Integrale Jeugdzorg’, welke drastisch ingrijpt op de werkinhoud en –organisatie van onze sector. Al die tijd waren we vragende partij om meer informatie en (in)zicht te krijgen in het reorganisatievoorstel. Nu de realisatie van het project stilaan zijn eindpunt lijkt te naderen (2014?), is er nog steeds niet veel duidelijkheid omtrent de hervormde diensten, de inhoud van de opdracht, de personeelsstructuur, het migratiepad van het personeel, … Syndicale waakzaamheid zal in deze overgang meer dan noodzakelijk zijn.

coördineren van bepaalde projecten. ACV-Openbare Diensten is bezorgd over de vernieuwde

van deze moeilijke opdracht rekent het personeel op alle steun van haar administratieve en politieke overheid; zeker als ze ook nog eens in de media onder vuur komt te liggen. Het bekomen van respect en steun bij het vervullen van onze opdracht is duidelijk geen vanzelfsprekendheid.

Er is met andere woorden nog heel wat werk aan de winkel! Bart, beste leden, wij zijn er klaar voor !


10

lokale & regionale besturen

Tweede Pensioenpijler

Voor contractanten in Limburgse lokale besturen Het personeel van driekwart van de besturen geniet van het gunstige stelsel van de Provincie Limburg.

Jean-Pierre Tommissen We zijn halfweg de looptijd van het sectoraal akkoord 2008-2013. Tijd om een stand van zaken op te maken van de invoering van de aanvullende pensioenpijler.

Twee systemen In de provincie Limburg werden we geconfronteerd met twee systemen. Enerzijds het gemeenschappelijk systeem via de RSZPPO met een minimale bijdrage van 1% van de loonmassa van de contractuele personeelsleden vanaf ten vroegste 1/1/2010. Anderzijds het stelsel dat de Provincie Limburg voor haar eigen personeel heeft ingevoerd en dat werd opengesteld voor andere besturen. Door het ontbreken van een verplichte ingangsdatum en een verplicht te besteden percentage van de loonmassa in het sectoraal akkoord, is er op het terrein een haast onoverzichtelijke situatie ontstaan: vele verschillende systemen werden ontwikkeld, met allerlei varianten. Het idee van een eminent burgemeester van een stad in West-Limburg

Toch nog knelpunten

openbare sector. •

om op provinciaal vlak één regeling uit te

voor intercommunales is het niet vanzelf-

werken was nog niet zo gek! Van uniformiteit

Wel blijven we zitten met nog enkele knel-

sprekend om een maatregel uit een Sec-

is nu immers geen sprake.

punten:

toraal Akkoord in de praktijk om te zetten

Fier over resultaat

het personeel van de woon- en zorgcen-

(MAREC – Maaslandse recreatiecentra).

tra, en ziekenhuizen wordt soms uitgesloten in afwachting van een federale rege-

Achteraf bekeken was het een goede zaak dat

Als we naar het resultaat kijken mogen we

ling. In het Ziekenhuis Oost Limburg is

ACV-Openbare Diensten, als enige vakbond,

best fier zijn. 90% Van de contractuele perso-

men gestart met een groepsverzekering.

verantwoordelijkheid heeft genomen en een

het personeel van IGL (Intercommunale

protocol van akkoord heeft afgesloten over

kan genieten van een tweede pensioenpijler.

vereniging voor hulp aan gehandicap-

het sectoraal akkoord 2008-2013. Bijna 60%

Het personeel van driekwart van de besturen

ten in Libmurg) valt uit de boot ook al

van het personeel van de lokale besturen is

geniet van het stelsel van de Provincie Lim-

is er Vlaams geld vanuit het project VIA

hier beter van geworden!

burg.

(Vlaanderen in Aktie) geparkeerd voor de

neelsleden in de lokale besturen van Limburg


11

lokale & regionale besturen

Engagement in Puurs

Militanten aan het woord Jan Dendooven Militanten Ludo De Prins en Etienne Vergauwen werken bij de gemeente Puurs. Ze zijn respectievelijk twintig en zes jaar militant. Ze vertellen over hun engagement. Hoe word je militant?

Wat willen jullie in de toekomst veranderen

caal nieuws op het federale, Vlaamse of lokale

in Puurs?

niveau. Soms maken we ook een verslag op

Ludo: Vanuit een sociale achtergrond: ik was

van het vakbondoverleg. De info wordt opge-

al bestuurslid van de KWB en heb jaren in

Etienne: Vakbondswerk zou zich niet mogen

de leiding van Chiro gestaan. Ook vanuit het

beperken tot het geformaliseerd vakbond-

aanvoelen dat het nodig was om de belangen

overleg alleen. Ik zie kansen in informele

Zijn jonge mensen nog geïnteresseerd zijn

van de werknemer te helpen verdedigen op

communicatie en overleg met personeelsle-

in de vakbond?

de werkvloer.

den, dienshoofden, personeelsverantwoor-

Etienne: Ook ik kom uit een gezin waar het

hangen aan de infoborden.

delijke, secretaris, preventieadviseur,… Dit

Ludo: Jonge mensen hebben zeker nog inte-

vraagt wel meer tijd en ruimte.

resse in de vakbond. Het is wel moeilijker om hen te overtuigen om lid te worden. Iedereen

verenigingsleven een belangrijke plaats innam en heb me zelf ook vaak sociaal geënga-

Ludo: Naar de toekomst toe zou ik graag heb-

kijkt te veel naar zijn direct persoonlijk voor-

geerd.

ben dat wij een grotere rol zouden kunnen

deel en het begrip solidariteit verschuift hier-

spelen in onthaal en wegwijs maken van het

door naar de achtergrond. Het is van belang

nieuwe personeel. Op die manier kunnen wij

om hen te overtuigen van de macht van het

ook korter op de bal spelen om de mensen te

getal, wat de sterkte van een vakbond uit-

Etienne: In Puurs wordt de lat kwalitatief en

overtuigen dat vakbondswerk en lid zijn van

maakt. Alleen als we met velen zijn kunnen we

kwantitatief steeds hoger gelegd, maar het

een vakbond echt nog hedendaags en nodig is.

iets bereiken. Door acties zoals de dag van het

Wat is er de afgelopen jaren veranderd?

personeel en veel persoonlijk contact kunnen

ontbreekt vaak aan een goede coaching om dit in goede banen te leiden. Dit maakt het

Hoe houden jullie de leden in Puurs op de

personeel soms onzeker en onrustig. Bij die

hoogte ?

wij jonge mensen nog over de streep krijgen. Wil je mee bouwen aan ACV-Openbare

continue hervormingsdrang heeft het bestuur te weinig aandacht voor de mensen

Etienne: Een vier keer in het jaar ontvangen

Diensten door zelf militant te worden? Je

achter het werk. Zeker voor ‘nieuwkomers’ is

onze leden de nieuwsbrief ‘De syndicale actu-

bent welkom! Laat ons snel iets weten!

coaching essentieel om er ‘blijvers’ van te ma-

aliteit’. De brief is steeds een mix van syndi-

ken. We moeten hier ook als vakbond meer aandacht voor hebben. Ludo: De pers is rechtser geworden en de individualisering neemt toe. Ook de politiek gaat hierin mee. In de lokale besturen heeft men het over management en efficiëntie. Op zich niets verkeerds mee, maar er wordt te veel gefocust op de privé. Een openbaar bestuur is er niet om winst te maken. De laatste jaren is het personeelsbestand sterk gegroeid. Grootste verandering is de afstand die er ontstaan is tussen de top (secretaris en managementteam) en het personeel op de werkvloer. Een vlotte communicatie is niet zo eenvoudig. Hoe meer tussentrappen, hoe moeilijker de communicatie verloopt.


12

lokale & regionale besturen

POVLT West-Vlaanderen: quo vadis? Oprichting van EVA Daar sta je dan met je nieuw contract: 26 daSinds de oprichting werden, omwille van verschillende Vlaamse of Federale subsidiëringen en erkenningen, tal van VZW’s opgericht. Momenteel bestaat het POVLT uit een aantal afdelingen, met daarnaast 10 vzw’s. In het PO-

Johan Beernaert Het provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor land- en tuinbouw (POVLT) werd opgericht in 1956 door de Provincie West-Vlaanderen. Het centrum biedt ondersteuning van land- en tuinbouw, vooral via onderzoek en voorlichting. Tegen het einde van het jaar zal het centrum verzelfstandigd worden. ACV-Openbare Diensten volgt de zaak op de voet.

VLT werken zowat 65 personeelsleden, in de vzw’s 105 personeelsleden.

personeel van de provincie hebben we aan-

ACV-Openbare Diensten heeft altijd gesteld

Om de structuur van het centrum in overeen-

gedrongen op garanties voor het in dienst

dat het provinciepersoneel geen nadeel mag

stemming te brengen met het provinciede-

zijnde provinciepersoneel.

ondervinden van deze constructie. Daarnaast

creet werd gekozen voor een integratie tot één

Het provinciebestuur heeft hierover meer uit-

hebben we ook geijverd dat het personeel re-

extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in

leg gegeven:

gelmatig zou geïnformeerd worden.

privaatrechterlijke vorm. Belangrijkste motiva-

• Voor het statutair personeel verandert in

tie vormt de noodzaak van een vzw-structuur

principe niets. Zij zijn statutair en blijven

Personeelsvergadering

voor een reeks Vlaamse erkenningen en subsi-

de rechtspositieregeling voor het provin-

ACV-Openbare Diensten heeft daarom ook

diëring. De provincieraad van 27 januari 2011

ciepersoneel volgen.

een personeelsvergadering georganiseerd

heeft de oprichting van de EVA goedgekeurd.

• De contractuele personeelsleden van de

op 19 april in het POVLT. Er werd informatie

provincie krijgen een nieuw contract met

uitgewisseld en geluisterd. Een aantal vragen

Garanties voor personeel

de vzw EVA, met behoud van rechten. Er

nemen we mee naar de onderhandelingen

Sinds we op de hoogte zijn van de voorne-

zal uiteraard gekeken worden in welke

over het personeelsstatuut van de vzw EVA.

mens van de Provincie, heeft ACV-Openbare

mate dit kan ingepast worden binnen de

Positief is alvast dat men de tijd wil nemen

Diensten op het syndicaal overleg herhaal-

wettelijke regelingen die van toepassing

om een personeelsstatuut uit te werken. Men

delijk gevraagd naar meer informatie. Die

zijn binnen het paritair comité waaronder

voorziet de overdracht van personeel pas

kregen we maar met mondjesmaat, tot de

de vzw EVA zal ressorteren.

tegen het einde van het jaar. ACV-Openbare

• Voor de personeelsleden van de vzw’s

Diensten wil in ieder geval verder volop be-

op 27 januari 2011.

zal gestreefd worden naar een maximale

trokken worden bij de opmaak van het per-

Als ACV-Openbare Diensten zijn we uiter-

gelijkschakeling met de rechtspositiere-

soneelsstatuut. We zullen waakzaam blijven

aard in eerste instantie bekommerd om het

geling van het provinciepersoneel. Dit

om te zorgen dat de beloofde garanties voor

personeel: het provinciepersoneel, maar ook

zou voor de meeste personeelsleden een

het personeel ook daadwerkelijk zullen toe-

het personeel van de betrokken vzw’s. Op het

verbetering van de loon- en arbeidsvoor-

gepast worden.

onderhandelings- en overlegcomité voor het

waarden moeten inhouden.

uiteindelijke beslissing van de provincieraad

Veiligheidscontracten

worden opnieuw met zes maand verlengd

De regering van lopende zaken zal de looptijd

ACV-Openbare Diensten ijveren al maanden

van de strategische veiligheids- en preventie-

voor een verlenging van de bestaande vei-

plannen opnieuw met zes maand verlengen.

ligheidscontracten. De verlening is een must

Dit maal tot het einde van het jaar. Het per-

voor de continuïteit van het beleid én voor

soneel dat gesubsidieerd wordt in het kader

de werkzekerheid en motivatie van het perso-

van deze plannen verkeert al lange tijd in on-

neel. We drongen aan op een verlenging tot

zekerheid. De beslissing biedt het personeel

na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012.

alvast werkzekerheid tot 2012.

Helaas wenst de regering minder ver te gaan.


13

federale overheid

Federaal wetenschapsbeleid

Werkgelegenheid staat op de helling Geert Dewulf Omwille van het uitblijven van een nieuwe regering dreigen tegen het eind van dit jaar zo’n 500 wetenschappers hun job te verliezen. Het gaat vooral om wetenschappers die betrokken zijn bij federale onderzoeksprojecten die afhangen van de interuniversitaire attractiepolen (IUAP’s). Een twintigtal van hen zijn werkzaam in de federale wetenschappelijke instellingen. Er is nog geld voorzien voor de IUAP’s tot eind 2011. In principe is een nieuwe regering is nodig om de beleidsbeslissing te nemen voor een verlenging. Federaal Wetenschapsbeleid: bevoegdheden

De federale wetenschappelijke instellingen (FWI)

Niettegenstaande er al een groot deel van

De federale wetenschappelijke instellingen

Rijksarchief in de Provinciën (RAP);

• De Koninklijke Bibliotheek van België

• Het Belgisch Instituut voor Ruimte-

(KBR);

het wetenschapsbeleid naar de gefedereerde

zijn opgenomen in het KB van 30 oktober

entiteiten is overgegaan blijft er nog een be-

1996 tot aanwijzing van de federale weten-

langrijke federale bevoegdheid. Zo zijn er de

schappelijke instellingen.

• Het Koninklijk Belgisch Instituut voor

Er is onderscheid gemaakt als volgt :

• Het Koninklijk Instituut voor het

aëronomie (BIRA); Natuurwetenschappen (KBIN) ;

tien federale wetenschappelijke instellingen die afhangen van de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Kunstpatrimonium (KIK);

(Bel-

spo), een bevoegdheid van de federaal minis-

1 De wetenschappelijke instellingen van de

ter Sabine Laruelle, en de wetenschappelijke

Staat die ressorteren onder de Minister

instellingen die horen bij Volksgezondheid,

bevoegd voor het Wetenschapsbeleid,

Justitie, Economie en Defensie.

met name:

De kans is dus reëel dat wetenschappers eieren kiezen voor hun geld en hun heil in het buitenland gaan zoeken…

Het Algemeen Rijksarchief (AR) en het

• Het Koninklijk Meteorologisch Insti-

• Het Koninklijk Museum voor Midden-

tuut van België (KMI); Afrika (KMMA);

• De Koninklijke Musea voor Kunst en


14

federale overheid

Geschiedenis (KMKG);

• De Koninklijke Musea voor Schone

• De Koninklijke Sterrenwacht van Bel-

Kunsten van België (KMSKB); gië (KSB).

het leven geroepen. Het heeft zich intussen in

Het federaal Wetenschapsbeleid in cijfers

6 fasen van telkens 5 jaar ontwikkeld.

Belspo of het federaal Wetenschapsbeleid be-

het eerst in 1987 door de federale overheid in

schikt over een budget van een kleine 500 milEen IUAP-netwerk bestaat uit:

internationale ontwikkeling en onderzoek van

stellingen (universiteiten of federale we-

de ruimtevaart besteed. Dit vloeit voort uit de

tenschappelijke instellingen);

internationale verbintenissen van België. Een

minstens één van de teams is afkomstig

ander deel, circa 23%, gaat naar de financie-

name:

uit één van de beide grote taalgemeen-

ring van de federale wetenschappelijke instel-

• Het Wetenschappelijk Instituut Volks-

schappen van ons land.

lingen. Zo’n 25% is voorzien voor nationale

2 De wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid, met

gezondheid (WIV);

joen euro. Hiervan wordt meer dan 40 % aan

minstens vier teams van verschillende in-

ontwikkelings- en onderzoeksprogramma’s,

• Het Centrum voor Onderzoek in

De promotor van één van de teams staat in

waaronder de IUAP’s. Gedurende de periode

Diergeneeskunde en Agrochemie

voor de algemene coördinatie zowel op orga-

1987-2006 heeft het Belgische Federale We-

(CODA).

nisatorisch, wetenschappelijk als administra-

tenschapsbeleid in de eerste vijf fases van het

tief vlak.

IUAP-programma ongeveer 370 miljoen euro

3 De wetenschappelijke instellingen van de

Belspo verzekert de operationele leiding en

in fundamenteel onderzoek geïnvesteerd.

Staat die ressorteren onder de Minister

het administratieve en financiële beheer van

Met de financiering van de zesde IUAP-fase

bevoegd voor de Landbouw, met name:

de netwerken.

is voor de periode 2007-2011 een bedrag van

• De Nationale Plantentuin van België (NPB).

Beter geen versnippering

143 miljoen euro gemoeid, wat jaarlijks een budget van 28 miljoen euro betekent.

Vandaag zijn de IUAP uitgegroeid tot een vas4 De wetenschappelijke instellingen van de

te waarde in het Belgische wetenschapsland-

Staat die ressorteren onder de Minister

schap. Daarom heeft de federale overheid in

Wetenschappers kiezen eieren voor hun geld

bevoegd voor de Justitie, met name:

2006 een zesde IUAP-fase goedgekeurd voor

Zo’n 500 wetenschappers worden recht-

• Het Nationaal Instituut voor Crimina-

de periode 2007-2011. Hier zijn 44 netwerken

streeks betaald met de budgetten van de

en 324 teams bij betrokken (waarvan 74 niet-

IUAP’s. Ook al slaagt deze regering van lopen-

Belgische Europese teams). Die periode loopt

de zaken erin de budgetten voor de UIAP’s

5 De wetenschappelijke instellingen van de

dit jaar af. Wat na 2011? De IUAP vormen

met één jaar te verlengen door dezelfde vast-

Staat die ressorteren onder de Miister be-

zowat de laatste structurele band tussen Ne-

leggingen te doen zoals in 2011, dan blijft dit

voegd voor Defensie, met name:

derlandstalige en Franstalige teams waarbij

zorgen baren voor de wetenschappers. In-

• Het Koninklijk Museum van het Leger

wetenschappers uit de beide gemeenschap-

derdaad, de meeste onderzoeken hebben op

pen de kans krijgen om samen te werken.

die manier weinig werkzekerheid want ook

Daarom is de federale overheid initiatiefne-

inzake onderzoek zou er voor hen een per-

Het Europees ruimtevaartagentschap ESA

mer. De andere financieringspijlers van het

spectief van ongeveer vijf tot zes jaar moeten

aanvaardt als lid enkel nationale staten. ESA

fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

zijn gewaarborgd. Ook het verlengen met

is een belangrijke partner van de zogenaam-

in ons land zijn aan de gemeenschappen

één jaar wordt stilaan precair omdat het uit-

de “Pool Ruimte” op het plateau van Ukkel,

toevertrouwd. Koninklijk bemiddelaar Johan

bouwen van een netwerk sowieso al een jaar

met het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëro-

Vande Lanotte kreeg reeds weerwerk van een

tijd vraagt.

nomie (BIRA), het Koninklijk Meteorologisch

aantal academici met betrekking tot zijn nota

De kans is dus reëel dat wetenschappers ei-

Instituut (KMI) en de Koninklijke Sterrenwacht

waarin de bevoegdheid voor de IUAP’s naar

eren kiezen voor hun geld en hun heil in het

van België (KSB). Deze instellingen zetten

de regio’s werd verwezen. De wetenschap-

buitenland gaan zoeken en dat de samenwer-

sterk in op onderzoek en ruimtevaart

pers vinden dit een verlies omdat de regio’s

king met de gemeenschappen en het bui-

Een andere bevoegdheid die federaal is zijn

meestal kleinschaliger werken en Europa

tenland door verdere regionalisering in een

de nationale onderzoeksprogramma’s met in-

heeft het vooral begrepen op prestigieuze in-

negatieve spiraal terecht komt. Wetenschap

begrip van de IUAP’s (interuniversitaire attrac-

ternationale projecten. Als deze materie niet

is immers grensoverschrijdend en geen com-

tiepolen). De IUAP’s bestaan uit netwerken

meer federaal blijft mist ons land dit internati-

munautaire of taalgebonden aangelegen-

van “centres of excellence” inzake fundamen-

onaal forum want verschillende landen zetten

heid. Immers, het Engels is de gebruikelijke

teel onderzoek. De bedoeling is een duurza-

in die context internationale netwerken op

voertaal van de wetenschappers. ACV-Open-

me en gestructureerde samenwerking te be-

en de federale overheid speelt hier de rol van

bare Diensten wil een signaal geven aan onze

vorderen tussen teams die aan de spits staan

aansprekingspunt. Versnippering van de be-

politici opdat ze wijs genoeg zouden zijn om

van universitair onderzoek in beide gemeen-

voegdheden staat haaks op de consolidatie

tijdig de juiste beslissingen te nemen.

schappen. Het IUAP-programma werd voor

die de internationale netwerken nastreven.

listiek en Criminologie (NICC).

en de Krijgsgeschiedenis (KLM).


15

bijzondere korpsen

Politie

Tuchtrecht en de plicht tot discretie en loyauteit James Vandenbussche De tuchtrechtspraak werd van oudsher beschouwd als een soort “familiale” rechtspraak, die zich afspeelde binnen de “familie” van de betrokken rechtsgroep. Discretie en de plicht tot eerlijkheid en loyauteit tegenover de tuchtoverheid waren de regel. De vraag kon worden gesteld hoe deze principes verenigbaar waren met het “recht van verdediging”.

Het zwijgen en stilzitten van de betrokkene in de eigen zaak kan op zich niet leiden tot een tuchtsanctie of een verzwaring ervan.

De plicht tot loyauteit

dit gegeven een verzwarende omstandigheid

tenleer van het beroep. Deze tuchtoverheid

Een arrest van het Grondwettelijk Hof 25 ja-

mag uitmaken, noch dat de leugen aanlei-

stond dan in voor het beroepsgeheim en was

nuari 2001 (nr. 4/2001) heeft een einde ge-

ding mag geven tot het opleggen van een

er tezelfdertijd zelf door gebonden. De ver-

steld aan deze discussie door te stellen dat

tuchtstraf geldt evenwel niet voor degene

plichting om de waarheid te spreken, vond

het m.b.t. het verloop van de tuchtprocedure

die wordt opgeroepen als getuige. Voor zover

een noodzakelijke tegenhanger in het abso-

niet verantwoord is om betrokkene in alle

deze getuige zichzelf niet moet beschuldigen

luut verbod om het tuchtdossier of de beslis-

omstandigheden – ook wanneer hij zelf er

is hij gehouden loyaal mee te werken aan het

sing van het tuchtorgaan mee te delen aan de

het voorwerp van uitmaakt – te verplichten

onderzoek en is zodoende verplicht de waar-

klager, het openbaar ministerie of welke bui-

loyaal mee te werken aan het tuchtonderzoek

heid te spreken. De loyauteitsplicht geldt a

tenstaander ook. Een dergelijke mededeling

en nauwgezet te antwoorden op elke vraag

fortiori voor de onderzoekende overheid.

zou een schending van de rechten van de ver-

en de stukken in zijn bezit te overhandigen. Het zwijgen en stilzitten van de betrokkene in de eigen zaak kan op zich niet leiden tot een

dediging uitmaken, omdat daaruit een straf-

De plicht tot discretie of geheimhouding

rechtelijke of burgerlijke veroordeling zou kunnen volgen, in een geding aangespannen wegens dezelfde feiten als die waarvoor de

tuchtsanctie of een verzwaring ervan. Volgens de traditionele rechtsleer had de

betrokkene disciplinair terechtstond, geba-

Kort daarop stelde de Raad van State op 24

tuchtrechtelijk vervolgde persoon in het ver-

seerd op verklaringen, die hij verplicht was af

januari 2005 (nr. 139.674) dat evenmin het feit

leden het recht om, in het kader van zijn ver-

te leggen voor zijn tuchtoverheden, maar die

een andere versie te geven van de feiten aan-

dediging, geheimen bekend te maken aan de

hij wettig zou mogen inhouden voor de straf-

leiding kon geven tot het verzwaren van een

tuchtoverheid aan wie het eerlijkheid en lo-

rechter of de burgerlijke rechter.

tuchtsanctie.

yaliteit was verschuldigd krachtens de plichEén en ander impliceerde dan ook dat de

Uiteindelijk stelde het hoogste administra-

tuchtoverheid de stukken uit het tuchtrech-

tief rechtscollege op 18 februari 2009 (nr.

telijk onderzoek niet van ambtswege mocht

190.617) dat in zoverre een tuchtoverheid het

toezenden aan de gerechtelijke overheden.

afleggen van leugenachtige verklaringen, dus

Daar het Grondwettelijk Hof komaf heeft

de wijze waarop de betrokkene zijn verweer

gemaakt met de fictie van “familiale recht-

voert, als een tuchtrechtelijk strafbaar feit of

spraak”, waar de plicht tot rechtschapenheid

minstens als een verzwarende omstandig-

tegenover de tuchtoverheid centraal stond,

heid beschouwt, zij het recht van verdediging

is het hoogst twijfelachtig dat de plicht tot

van betrokkene miskent.

geheimhouding zal standhouden. Immers, de tuchtrechtelijk vervolgde persoon is niet ver-

Het gegeven dat een persoon die tuchtrech-

plicht mededeling te doen van feiten die hij

telijk vervolgd wordt mag liegen zonder dat

geheim wil houden.


16

bijzondere korpsen

100 militairen

kunnen overstap zetten naar de Federale Politie Walter Van den Broeck

Welke militairen? Alle onderofficieren en vrijwilligers (in bezit van een diploma hoger secundair onderwijs) van het beroeps- of aanvullingskader kunnen zich kandidaat stellen om over te gaan naar het operationeel korps van de Federale Politie op voorwaarde dat de militair: •

Minstens 29 jaar oud is en de leeftijd van 40 jaar niet heeft bereikt op 31 oktober 2011.

Minstens 10 jaar dienstanciënniteit telt als militair van het actief kader.

Geen functie binnen de krijgsmacht uitoefent waarvoor een specifiek competentieprofiel vereist is zoals bijvoorbeeld verpleegkundige, informaticus, preventieadviseur, piloot, …

Hoe verloopt de selectie? De militair die zich wenst kandidaat te stellen moest zijn kandidatuur indienen bij HRG voor

nomen worden in de getalsterkte bij binnen

18 april 2011. Na het bekomen van een po-

defensie.

te nemen aan de selectieproeven die georga-

moet uitvoeren:

sitief advies van HRG zal de kandidaat opgeroepen worden door Federale Politie om deel

onderdelen die de kandidaat na elkaar

Welke selectieproeven moet de militair doen?

Een parcours bestaande uit een reeks hindernissen

Een krachtproef

Cognitieve vaardigheden en de fysieke

Persoonlijkheid

geschiktheid

Een persoonlijkheidsproef heeft als doel

niseerd werden vanaf 3 mei 2011. Aangezien deze proeven doorlopend georganiseerd

worden (ook in juli en augustus) is het van

na te gaan of het psychologisch profiel

belang dat de kandidaat zijn onbeschikbaarheden doorgeeft.

De kandidaten die de selectieprocedure succesvol doorlopen zullen hiervan in kennis

De cognitieve vaardigheidsproef bestaat

van de kandidaat overeenstemt met de

uit verschillende testen:

persoonlijkheidskenmerken

die

vast-

gesteld zijn voor de uitoefening van de

Psychotechnische testen die dienen

functie. Deze proef omvat:

gesteld worden op 16 september 2011. In

om na te gaan of de militair met suc-

de loop van de maand oktober 2011 starten

ces de basisopleiding kan afronden

Een biografische vragenlijst

Een geïnformatiseerde persoonlijk-

deze militairen met een opleiding van één

Kennis van de moedertaal

jaar in een politieschool. Tijdens deze oplei-

Rapportagevaardigheid en geheu-

De sportproef omvat een functioneel par-

gentest

dingsperiode blijft de militair zijn statuut van militair behouden en kan hij op zijn verzoek de opleiding stopzetten en terug heropge-

cours dat bestaat uit twee afzonderlijke

heidsvragenlijst

Één of meerdere groepsproeven

Een gestructureerd interview met een psycholoog


17

bijzondere korpsen

De deliberatiecommissie beslist of de kandidaatinspecteur al dan niet geschikt wordt verklaart voor het geheel van de selectieketting.

van een eerste betrekking als inspecteur. De rode draad doorheen de volledige opleiding is evenwel dat je een beroep aanleert waarbij je jezelf ten dienste stelt van de gemeenschap. Als politie inspecteur werk je immers ten voordele van alle burgers en van de diverse bestuurlijke en gerechtelijke overheden. De basisopleiding heeft vier doelstellingen: •

Het verwerven van basiskennis van de wettelijke en reglementaire bepalingen

Het aanwenden van specifieke politietechnieken

Het toepassen van tactische principes en uitvoeringsregels voor politieacties

Het zich eigen maken van gedragswetenschappelijke en relationele eigenschappen passend voor het politieambt

In de loop van het jaar zal de kandidaat vrij hard en regelmatig moeten studeren want er worden regelmatig toetsen en overhoringen afgenomen die meetellen voor het opmaken •

Medisch

van een job als politieman. Om hiervan

van het eindresultaat. Op het einde van de

De medische proef moet nagaan of de

zeker te zijn, vindt een onderzoek naar

opleiding moet de kandidaat een examen

militair voldoet aan de medische voor-

de antecedenten en naar de omgeving

afleggen waarin de professionele kennis en

waarden die nodig zijn voor de uitoefe-

plaats.

vaardigheden worden getoetst aan de hand van schriftelijke testen, mondelinge onder-

ning van de politiefunctie. Na het doorlopen van deze proeven wordt

vragingen en praktische oefeningen. Gedu-

Gesprek met het selectiecommissie

een advies voorbereid dat aan de deliberatie-

rende het opleidingsjaar wordt de kandidaat

De selectiecommissie, samengesteld uit

commissie wordt voorgelegd en besproken.

beoordeeld op zijn persoonlijk functioneren.

een psycholoog en twee politieambtena-

De deliberatiecommissie beslist of de kan-

Als aspirant-inspecteur zal je onderwezen

ren, vult de evaluatie opgesteld door de

didaat-inspecteur al dan niet geschikt wordt

worden in het verkeersreglement, sport, ge-

psychologen tijdens de persoonlijkheids-

verklaart voor het geheel van de selectieket-

weldbeheersing, het strafwetboek, EHBO, or-

proef verder aan.

ting. De beslissing wordt aan de kandidaat-

dehandhaving, communicatievaardigheden,

inspecteur meegedeeld.

Milieu- en antecedentenonderzoek

Doorheen het selectieproces wordt even-

De opleiding is opgedeeld in 2 periodes. In de

De opleiding

eerste periode van ongeveer 5 maanden zal de aspirant deelnemen aan 2 stages, één ge-

eens gepeild of de kandidaat van onbesproken gedrag is. Dit wil zeggen dat de

De basisopleiding is de beroepsopleiding die

wenningsstage van 3 dagen en een operatio-

politie nagaat of het gedrag van de kandi-

de “aspirant” moet volgen en waarvoor hij

nele stage van 10 dagen. De tweede periode

daat in overeenstemming is met de eisen

moet slagen met het oog op het uitoefenen

van ongeveer 7 maanden bevat meer praktijk


18

bijzondere korpsen

Als inspecteur van politie (ex militair) kan je een pensioen op aanvraag bekomen vanaf de leeftijd van 58 jaar

Verloning

vrijwilligers van Defensie zeker aantrekkelijk. De beroepsvrijwilliger die ingeschaald is in

Tijdens de terbeschikkingstelling (het jaar

het niveau D kan postuleren voor een job als

opleiding) blijft de militair zijn rechten als mi-

inspecteur van politie (niveau C). Toch vinden

litair behouden. Hij ontvangt zijn wedde van

we dat de Federale Politie te weinig rekening

BFA-R, heeft recht op het verlofkrediet van

heeft gehouden met de door de militair reeds

Defensie, behoudt zijn rechten op medische

opgebouwde competenties: kunnen omgaan

zorgen en hospitalisatieverzekering, ligt de

met wapens, discipline, contacten met bevol-

en ook een operationele stage van 6 weken.

opvolging van de AGR bij Defensie en heeft

king van ander culturen, conflictbeheersing,

Tijdens deze stages wordt de theorie in de

de militair de mogelijkheid terug te keren

bemiddeling,…

praktijk getoetst.

naar Defensie.

Het is dan ook spijtig te moeten vaststellen

Tewerkstelling als inspecteur van politie

Na het jaar opleiding wordt de militair be-

toont:

noemd tot inspecteur van Politie en gaat hij

Beperking doelgroep

definitief over naar de politie. De inspecteur

Enerzijds hebben we de beperking op de

dat dit project heel wat beperkingen ver-

Na het met succes beëindigen van de oplei-

wordt ingeschaald in de barema B1 van de fe-

niveaus (niet opengesteld voor het ni-

ding wordt de militair op 1 oktober 2012 be-

derale politie met zijn bekomen anciënniteit

veau A), anderzijds wordt de kandidatuur

noemd en gaat de militair definitief over naar

bij Defensie. Na 6 jaar dienst kan hij overgaan

slechts opengesteld voor dertigers.

de Federale Politie. Hij wordt gedurende een

naar de barema B2.

periode van minimum 5 jaar aangeduid bij

Beperking verloning

De militair moet ook starten in de laag-

het interventiekorps van de Federale Politie

De verloning bij de federale politie bestaat

van het gerechtelijk arrondissement Brussel

uit:

(DIRCO).

Basiswedde

groep, enkel de geldelijke anciëniteit

Zijn opdrachten bestaan uit:

Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest

wordt in rekening gebracht. Dit in tegen-

Inzet hypothecaire capaciteit (niet enkel

Eventueel tweetaligheidstoelage

stelling tot de overgang van militairen

te Brussel)

Vergoeding telefoonkosten

naar het CALOG personeel.

Steun verkeersveiligheid

Vergoeding voor onderhoud van kledij.

Opdrachten federale reserve (in de week

van 20u tot 06u – in het weekend en op

ste schaal van de minimumloonschalen-

Einde loopbaan

Beperking voor vrijwilligers

Vrijwilligers zonder studiegetuigschrift van hoger secundair onderwijs worden

feestdagen gedurende 24/24 u) •

Nationale transfer van gedetineerden

Als inspecteur van politie (ex militair) kan je

uitgesloten. Onze vrijwilligers hebben in

Justitiepaleis

een pensioen op aanvraag bekomen vanaf de

hun militaire loopbaan reeds vele com-

Vaste posten (vb. Wetstraat, NAVO, Am-

leeftijd van 58 jaar. Op 65 jarige leeftijd wordt

petenties opgebouwd en wij betreuren

bassades, Europees Parlement, …)

je verplicht met pensioen gestuurd. Voor de

dat de vrijwilligers niet de mogelijkheid

De dienst wordt georganiseerd in teams be-

pensioenberekening worden dezelfde tanti-

krijgen om via een overgangstest (naar

staande uit 2 hoofdinspecteurs van politie en

èmes gebruikt als bij defensie, zijnde 1/50ste

analogie met de agenten van de politie

een 20 tal inspecteurs van politie. Er wordt

per dienstjaar.

die de stap naar inspecteur willen zetten) hun kandidatuur in te dienen.

gewerkt in een 6 dagen rotatie met als dienstrooster:

Ons Standpunt en bemerkingen Een mooi project van mobiliteit wordt op-

Dag 1: Opdracht van 07utot 19u

Dag 2: Hangt af van het evenement

ACV-Openbare Diensten is reeds lange tijd

nieuw in de kiem gesmoord. ACV-Openbare

Dag 3: Nacht van 19u tot 07u

vragende partij om deze overgang van mili-

Diensten betreurt dat er een manifeste onwil

Dag 4: wacht af

tairen naar het operationeel korps van de Fe-

bestaat om erkenning te geven aan wat mi-

Dag 5: rust

derale Politie mogelijk te maken. De huidige

litairen opdoen aan ervaring en wat zij mee

Dag 6: rust

overgangsbepalingen zijn voor de beroeps-

hebben aan skills en vorming.


19

vervoer

De Lijn

CAO-onderhandelingen zijn van start gegaan Jan Coolbrandt Eind april hebben wij de besprekingen aangevat. De Lijn becijferde de kostprijs van ons eisenbundel (zie hieronder). Alhoewel voor De Lijn alles bespreekbaar was, zullen er toch keuzes moeten worden gemaakt. Op 27 mei e.k., worden de onderhandelingen verder gezet. Het is de intentie om snel klaarheid te scheppen. Of anders gezegd: eind mei zouden wij moeten weten of de CAO-onderhandelingen de goede kant opgaan. Wij komen er zeker in ons volgend nummer op terug.

Gemeenschappelijk eisenbundel sociale programmatie 2011-2012 eerste kilometer, en optrekken

✔ Het behoud van de werkze-

✔ Optrekken van syndicaal fonds

kerheid en het vrijwaren van

tot 0,20€/km. Ontstentenis

tot niveau van de andere open-

het personeelsstatuut en van

openbaar vervoer, toepassings-

baar vervoerbedrijven, + auto-

de verworven rechten (ook de

modaliteiten, realistische km.

matische indexering voor de

lokale)

woon/werk

toekomst

✔ Een CAO voor de duurtijd van 2 jaar

✔ Versnelde doorgroei:

• technische diensten naar

✔ Borstvoedingsverlof: toepassing wettelijke modaliteiten

bis en terbarema (6 jaar i.p.v. 8 jaar) en snellere

✔ Maximale algemene recurrente

✔ Recht op werkgerelateerde

koopkrachtverhoging vanaf

doorstroming naar hoger

opleidingen bij De Lijn voor alle

1 januari 2011, de perequatie

barema (3 naar 2 jaar)

personeelscategorieën

voor de niet-actieven, verho-

• bedienden (vlakke

ging zaterdagvergoeding naar

loopbaan 4 en 8 jaar, i.p.v. 6

150% en optrekken vergoeding

en 10 jaar)

gesplitste diensten in dezelfde verhouding als de zaterdagvergoeding, nachtwerk • Fietsvergoeding vanaf de

✔ Verbetering toegang en promotiekansen hogere functie voor iedereen

✔ Anciënniteitsverlof: toepassingsmodaliteiten aangaande proratisering


20

vervoer

Autobus-autocar

CAO 2011-2012: gemeenschappelijk eisenbundel PC 140.01 Jan Coolbrandt Hieronder vinden jullie het gemeenschappelijk eisenbundel van de vakbonden. Het ‘cahier’ werd eind april aan de werkgevers overgemaakt. Ook de werkgevers hebben ons eind april hun eisenbundel bezorgd. Wij komen hier in een volgend nummer op terug. De start van de onderhandelingen is bij het ter perse gaan nog niet bekend.

Algemeen ✔ Verlenging CAO ‘brugpensioen; ✔ Verlenging CAO ‘risicogroepen’; ✔ Tussenkomst van de werkgever inge-

✔ Rechts- en psychologische bijstand voor de chauffeurs; ✔ Indexatie van de vergoedingen (ARAB,…).

biënnales ( meer dienstjaren); ✔ De bespreking van de problematiek van de schorsing van de AO tijdens de schoolvakanties.

val van brugpensioen op 56 jaar

✔ De fietsvergoeding (aanpassen van

(met een loopbaan van 40 jaar);

de modaliteiten en verging van de

Ongeregeld vervoer

vergoeding);

✔ De invoering van een zaterdagver-

✔ Een recurrente loonsverhoging; ✔ Een verhoging van de werkgeverstussenkomst in het ‘aanvullend pensioen’;

✔ De problematiek van de nachtarbeid (toeslag en modaliteiten).

goeding; ✔ De aanpassing van de regeling ‘zondagarbeid’;

✔ Een tussenkomst van de werkgever ingeval van het gebruik van het

Geregeld vervoer

✔ Een vergoeding voor nachtarbeid;

privé-vervoer ( woon-werkverkeer of

✔ Een verhoging van de premies

✔ Een loonstelsel op basis van een

ingeval van onderbroken diensten); ✔ Het afleveren van werkkledij of het verhogen van de kledijvergoeding; ✔ Het verbeteren van het overleg door het aanpassen van het KB betreffende de vakbondsafvaardiging, de toekenning van vakbondsverlof,… ✔ Het verhogen van de vakbondspremie (voltijds en deeltijds);

(zaterdagvergoeding, onderbreking,

uurloon ( herziening van het ampli-

arab,…)

tudestelsel);

✔ De betaling van alle prestaties ‘belbus’ (Vlaams Gewest);. ✔ De afschaffing van de carensdag (Waalse Gewest); ✔ De toekenning van een dag verlof t.g.v. de feestdag van het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap

✔ De berekening van de eindejaarspremie in functie van het werkelijk

Bijzonder geregeld vervoer

gepresteerde loon;

✔ De invoering van een zaterdagver-

✔ Het verhogen van het bedrag van de maaltijdcheques; ✔ De berekening van een betaalde feestdag op basis van het gemiddeld loon;

goeding; ✔ De verhoging van de ARAB-vergoeding; ✔ Een geldelijke loopbaan met meer

✔ Een CAO-regeling betreffende de overnachtingmodaliteiten; ✔ De invoering van een anciënniteittoeslag


21

vervoer

ACV-Openbare Diensten zoekt mee naar oplossingen voor veiligheidsproblemen in het openbaar vervoer Thomas Vael Op 28 april organiseerde de sector vervoer een studiedag rond veiligheid in het stads- en streekvervoer. Een vijftigtal van onze militanten verzamelde in de Trierstraat in Brussel. Het werd snel duidelijk dat deze problematiek inderdaad topprioriteit behoeft in onze syndicale werking.

Incidenten

respect en een aangename sfeer in het voer-

inschatting en koelbloedigheid. Hiervoor

Incidenten in de Brusselse metrostations,

tuig,… tot agressiereacties van passagiers.

heeft De Lijn ook extra inspanningen gedaan

problematische ritten naar recreatiedomei-

Statistieken kunnen deze risico’s objectief mi-

(‘hoe omgaan met klanten?’), net als voor de

nen, bussen die uit het niets bekogeld of

nimaliseren, maar elk agressiegeval is er één

nazorg van slachtoffers als er zich een agres-

afgebroken worden in ‘wild west’ stijl,… De

te veel, en leidt op alle lijnen tot een verho-

sie voordeed. Wij hopen dat de theoretische

krantenberichten van de afgelopen maanden

ging van het subjectief onveiligheidsgevoel

ketting uit ‘Veilig Op Weg’ (monitoring-pro-

erop nagaan volstaat om vast te stellen dat

bij het personeel. Gelukkig erkennen onze

actie-preventie-preparatie-repressie-nazorg),

we niet meer kunnen spreken van occasio-

drie Belgische openbare vervoersmaatschap-

ook in realiteit steeds beter aansluit bij de

nele agressie- of vandalismegevallen, maar

pijen steeds meer de dringendheid van de

noden van diegenen die dagelijks openbare

dat chauffeurs en veiligheidsmensen hier

situatie. Tijdens onze studiedag getroostten

ritten tot een veilig einde willen brengen. Het

steeds vaker mee geconfronteerd worden.

ze zich dan ook de moeite om hun sociale vei-

aanvoelen van onze mensen is dat dit in de

Op enkele plaatsen kan men spreken van

ligheidsexperts af te vaardigen om hun visie

praktijk nog al te vaak ‘too little too late’ is.

een permanent risico op incidenten, maar

te presenteren aan onze militanten.

desondanks blijft het openbaar vervoer alle

MIVB

bestemmingen bedienen. De chauffeurs zijn

Veilig op weg

De problematische agressiesituatie op het

hierbij geïsoleerd in hun voertuig, en naast

De Lijn presenteerde de update van haar vei-

Brusselse openbare vervoersnet duurt even-

het rijden ook belast met taken die verband

ligheidsplan ‘Veilig Op Weg’, dat in 2006 werd

eens onverminderd voort. MIVB stelt dat vorig

houden met de veiligheid en noden van de

ingevoerd naar aanleiding van een dodelijk

jaar bijna 1.000 keer tussenbeide werd geko-

reizigers. Meer en meer leidt de controle van

incident. Het startpunt van dit plan is een

men voor gevallen van fysieke agressie, een

geldige vervoersbewijzen, de aandacht voor

betere registratie van feiten. De zogeheten

stijging van ruim 50% ten opzichte van 2009.

‘veiligheidsbarometer’ brengt zowel inciden-

Door sinds 2008 het specifiek veiligheidsthe-

ten als het subjectief onveiligheidsgevoel in

ma centraal te stellen in het paritair comité

kaart. Verbale agressie en beledigingen tel-

voor de veiligheid, kan men in geval van een

den vorig jaar voor bijna de helft van de regis-

incident effectiever begeleiden, kanaliseren

traties. Maar ook vandalisme, verkeersagres-

en informeren. Net als bij De Lijn werd de laat-

sie, bedreigingen, diefstal, intimidatie en

ste jaren werd zwaar ingezet op het opvang-

het vernielen van bussen vinden regelmatig

aspect. Wat betreft technische uitrusting en

plaats. Men brengt dit alles buurt per buurt

procesmatige aanpak van het veiligheidspro-

in kaart. Voor probleembuurten voorziet men

bleem, benadrukte de verantwoordelijken

naast technische middelen (camera’s, nood-

van de Brusselse vervoersmaatschappij dat

pedaal,…) ook extra controles, lijnspotters en

men hier al vroeger stappen heeft gezet dan

beter uitgebouwde dispatching tijdens risico-

de Vlaamse en Waalse vervoersmaatschap-

momenten. Als een chauffeur er alleen voor

pijen. Het specifiek grootstedelijk karakter

staat -wat meer wel dan niet het geval is- zal

van zowel Brussel als haar vervoersnet dwong

hij of zij zich moeten behelpen met de eigen

hiertoe. Zo werd er overgegaan tot al volle-


22

vervoer

samenwerking met politiediensten is op som-

soneel zelf – verwarring over wat het eigen

mige probleemlijnen de enige oplossing. De

personeel mag en kan doen. Verschillende

eigen veiligheidsdiensten van de openbare

opdrachtbepalingen en interpretaties wor-

vervoersmaatschappijen kunnen en mogen

den nog versterkt omdat bepaalde trajecten

hierbij nooit de politionele rol overnemen,

gewestoverschrijdend zijn. Ook de vraag of

maar kunnen wel een belangrijke aanvulling

extra bevoegdheden en politionele instru-

zijn om de (objectieve en subjectieve) veilig-

menten, de veiligheidsdiensten sterker of

heid te verhogen. In het namiddaggedeelte

net kwetsbaarder maken, bleek zeer moeilijk

van de studiedag werd hierover uitgebreid

te beantwoorden. De kernopdracht van een

dig cameratoezicht op het rollend materieel,

van gedachten gewisseld.

openbare vervoersmaatschappij is immers

en zijn ook de eigen veiligheidsdiensten al

Is er een aparte veiligheidsdienst? Wat kan

personen vervoeren. Maar op verscheidene

sterker uitgebouwd. De betaalcontrole wordt

en mag het personeel hier wettelijk doen?

trajecten blijkt dat de politie al te vaak de

verder geautomatiseerd in de metro. Men

Strookt de regelgeving met de opdracht en

noodzakelijke randvoorwaarden niet altijd

probeert eveneens de samenwerking met

situaties waarvoor men wordt ingezet? Wat

kan verzekeren. De vraag van maatschap-

politiediensten (bvb. wie doet wat in een be-

zijn de noden van het personeel dat wordt

pijen om de veiligheid van het personeel en

paald risicostation) steeds te verbeteren. Toch

ingezet om de (mogelijke) onveiligheid en

de reizigers zelf te kunnen verzekeren, is dus

geeft men toe dat deze maatregelen verre

agressie te voorkomen? Allemaal vragen

zeker relevant. Maar de voorgestelde oplos-

van sluitend zijn, en dit terwijl de veiligheids-

waar het betrokken personeel meer dan ooit

singen zijn in de praktijk niet eenvoudig in te

uitdagingen steeds groter worden. De ver-

mee in de knoop ligt. Verduidelijking werd

voeren en niet zonder risico’s voor het perso-

deeldheid binnen de 19 Brusselse gemeenten

gevraagd aan de verantwoordelijken van de

neel. Bijzondere bevoegdheden vragen om

is ook in deze problematiek een rem op een

maatschappijen.

meer mensen en een aangepast recruterings-

geïntegreerde aanpak.

De invalshoeken van De Lijn, MIVB en TEC ver-

beleid. Een realistische overeenstemming van

schilden ook op dit punt. De Lijn verbreedde

het aantal lijncontroleurs/veiligheidsagenten

TEC

de opdracht van haar controleurs met enkele

(en hun middelen) met de gevraagde extra

De directeur veiligheid van TEC kon aankon-

bijzondere bevoegdheden, zonder dit als

opdrachten is een absolute noodzaak. Verder

digen dat er de afgelopen 10 jaar steeds min-

dusdanig te benoemen (lijncontroleur wordt

is een uniforme en duidelijke communicatie

der incidenten geregistreerd werden. Toch is

in bepaalde gevallen ‘lijncontroleur plus’?).

onontbeerlijk voor het welslagen van veilig-

ook in bepaalde Waalse steden als Charleroi

MIVB heeft een eigen veiligheidsdienst (met

heidsinitiatieven. Momenteel is dit zeker niet

en Luik de veiligheid op het net steeds min-

de afdelingen controle, interventie en pre-

overal en altijd het geval.

der gegarandeerd, en ontbreekt er hier een

ventie) en zoekt permanent naar een goede

ACV Openbare Diensten zal dit probleem en

duidelijk en eenduidig veiligheidsplan.

afstemming van de taken van de eigen dien-

mogelijke oplossingen van zeer nabij blijven

sten met de politionele taken, wat zeer vaak

opvolgen, en de alarmbel luiden als nodig.

De rol van de veiligheidsdiensten ter discussie

een moeilijke oefening blijkt. De herkenbaar-

Welzijn op de werkvloer is immers niet alleen

heid van veiligheidsdiensten is een belang-

een congreskrachtlijn, het is een fundamen-

We kunnen ons de vraag stellen waar de

rijke vraag van het veiligheidspersoneel van

teel recht van elke werknemer. Ook al is zijn

veiligheidsopdracht van de vervoersmaat-

MIVB, net als een uitbreiding van de bevoegd-

of haar werkvloer een bus, tram of metro die

schappij eindigt, en de verantwoordelijk-

heden.Bij TEC hangt wat hun veiligheidsper-

probleembuurten bedient. Voldoende pre-

heid van de algemene samenleving begint.

soneel doen af van het gebied waarin men

ventieve middelen, geschikt en voldoende

Samenwerkingsverbanden met scholen en

opereert, en de mankracht die daar ter be-

personeel om bijstand te leveren, en een zeer

jeugdverenigingen in probleembuurten zijn

schikking is,…

goede afstemming met de politiediensten

al te vaak een doekje voor het bloeden. Alge-

Er bestaat in alle maatschappijen – bij zowel

zijn meer dan ooit noodzakelijk. Als er nazorg

mene beschikbaarheid van en doorgedreven

passagiers, chauffeurs als bij veiligheidsper-

moet geboden worden door een agressiege-

We kunnen ons de vraag stellen waar de veiligheidsopdracht van de vervoersmaatschappij eindigt, en de verantwoordelijkheid van de algemene samenleving begint.

val, beschouwen wij dit steeds als een tekortkoming van de veiligheidsplannen, de interne organisatie en politionele ondersteuning van onze openbare vervoersmaatschappijen. We vragen bovendien met aandrang dat er meer aandacht komt voor de problematische situatie, zowel vanuit politieke hoek, sociaal middenveld, pers, enzovoort,… Er moet absoluut respectvoller omgegaan worden met onze chauffeurs!


23

pensioenen

Pensioenenkort Joris Lermytte

Overschrijding spilindex Door de overschrijding van de spilindex in april worden de pensioenen vanaf eind mei verhoogd met twee procent. Het verhogingscoëfficiënt bedraagt nu 1,5460. De overschrijding van de spilindex is er gekomen doordat de stijging van de olieprijzen zorgt voor een toename van het algemeen prijzenpeil. Het planbureau verwacht dat na de zomer de olieprijs zal stabiliseren waardoor de inflatie zal afnemen. De volgende indexoverschrijding wordt verwacht in februari 2012.

Verhogingen werknemerspensioenen In het kader van het interprofessioneel

1 november 2011

van de werknemerspensioenen afgesproken. De regering heeft nu een ontwerp KB

15 jaar op 1 december 2011

ke verhogingen:

een verhoging met 1,25% van de niet-minimumpensioenen jonger dan

goedgekeurd met de volgende belangrij•

een verhoging met 2% van het minimumrecht per loopbaan jaar op

akkoord werden een aantal verhogingen

een verhoging van het loonplafond

verhoging met 2,25% niet minimum-

met 0,7%

pensioenen van 15 jaar en ouder op 1

een verhoging van de minimumpen-

november 2011

sioenen met 2% op 1 november 2011

Daerden bevestigt engagement aanvullend pensioen Minister Daerden heeft in de Kamercommissie sociale zaken van 27 april verklaard dat de kaderwet die de aanvullende pensioenen in de overheidssector moet regelen ver gevorderd is. De minister heeft zich ook bereid verklaard om het dossier verder vooruit te helpen. We blijven in ieder geval aandringen de de kaderwet er zo snel mogelijk komt!

Ombudsdienst Pensioenen Bij de Ombudsdienst Pensioenen kunt u terecht indien u een probleem hebt met een pensioendienst dat niet opgelost raakt. In 2010 ontving de ombudsdienst 1689 klachten. Evenveel als in 2009. 537 hadden betrekking op de Rijksdienst voor pensioenen (RVP), 130 op de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) en 54 op de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU). Bij 84% van de gegronde klachten resulteert de bemiddeling van de ombudsdienst in een positief resultaat voor de verzoeker. Wie een ontvankelijk klacht indient kan gemiddeld na 90 dagen een resultaat verwachten.

Geen resultaat 16% Resultaat bemiddeling Ombudsdienst Pensioenen gegronde klachten 2010 (bron: jaarverslag 2010 Ombudsdienst Pensioenen).

Vakantiegeld gepensioneerden In mei hebben heel wat gepensioneerden opnieuw recht op vakantiegeld. Enkel gepensioneerden met een pensioen lager dan het grensbedrag ontvangen vakantiegeld. Dat vakantiegeld verschilt naargelang de gezinssituatie. Wie een minimumpensioen ontvangt kan rekenen op een supplement. Hieronder een overzicht. Vakantiegeld gepensioneerden 2011 Overheidspensioen Werknemerspensioen Bedragen (alleenstaande / gehuwd) € 591,75 / € 739,70 Basisbedrag € 240,53 / € 320,70 Toeslag minimum-pensioen + € 363,63/ + € 436,02 Voorwaarden (rustpensioen/overlevingspensioen) Grens pensioenbedrag € 2 087,1 / € 1 669,68

Opmerkingen: het vakantiegeld voor een rustpensioen wordt enkel uitbetaald vanaf 60 jaar. Het vakantiegeld voor een overheidspensioen wordt verminderd met het vakantiegeld voor een werknemerspensioen indien beide

Positief 84%

gecumuleerd worden. Bij een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid gelden bijkomende voorwaarden. Het vakantiegeld voor een werknemerspensioen wordt niet uitbetaald in het jaar waarin het pensioen ingaat en het

Ombudsdienst Pensioenen: WTC III, Simon Bolivarlaan 30 - bus 5, 1000 Brussel - 02 274 19 80 - klacht@ombudsmanpensioenen.be www.ombudsmanpensioenen.be

daaropvolgende jaar wordt het vakantiegeld toegekend in verhouding tot het aantal maanden dat het pensioen werd uitbetaald tijdens het jaar waarin het is ingegaan.


Deze militanten namen op 6 mei deel aan de jongeren militantendag van ACV Wil jij aansluiten bij dit team van jonge, enthousiaste en geĂŤngageerde mensen? En je inzetten voor de rechten van jonge werknemers? Neem dan contact op met de verantwoordelijken van onze jongerenwerking: ilse.heylen@acv-csc.be thomas.vael@acv-csc.be kirsten.casteleyn@acv-csc.be femke.buys@acv-csc.be sofie.moerman@acv-csc.be

Nieuwe Tijd - mei 2011  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Nieuwe Tijd - mei 2011  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Advertisement