Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Rechtspositieregeling

OCMW’s

Is verlof bij onvoorziene familiale omstandigheden nog mogelijk? Moeilijke ritten bij Vlaamse Vervoersmaatschappij?

maandblad van AC V O p enbare D iensten - febr uar i 2011 v.u.: L . H a m e lin c k, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

07

14

focus

03 04 07 08

19

federaal

Edito Waarheen met het interprofessioneel akkoord? Focus Interprofessioneel akkoord 2011-2012 Hart aan het werk Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen: Personeelsplan 2011

09

Schrijf Sous Chanta vrij!

10

Lokale & regionale besturen Zorgcentrum Lemberge’ in de etalage

COLOFON

11

Onregelmatige prestaties OCMW Zele: 11% of uurtoeslag

12

AZ Lokeren bespaart op vorming

bijzondere korpsen

18

Bijzondere korpsen Copernicuspremie Stand van zaken gerechtelijke procedure

Je werk behouden met een arbeidshandicap

19

Overgang van militairen naar operationeel korps federale politie

13

De rechtspositieregeling OCMW’s en het verlof om dwingende redenen

21

Vervoer Moeilijke (syndicale) ritten bij Vlaamse Vervoersmaatschappij?

14

Federaal De Neutrale calltakers in actie

23

Militanten van privé-exploitanten krijgen specifieke ondersteuning

Duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid

17

Bijzonder geregelde autobusdiensten

Onverbeterlijke VDB

Redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Amélie Janssens Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

23

Waarheen met het interprofessioneel akkoord?

O

m de 2 jaar wordt op het algemene vlak en in de sectoren onderhandeld over sociale akkoorden. Dat proces wordt ingezet met het interprofessioneel akkoord, dat van belang is voor alle werknemers. Nadien begint het werk in de sectoren.

De afgelopen maanden was een ontwerp van interprofessioneel akkoord uitgewerkt na maandenlange moeizame onderhandelingen op topniveau. Na interne raadpleging geeft het ACV groen licht aan het interprofessioneel akkoord. Nadien zijn er problemen opgedoken bij het ABVV en ACLVB. Het akkoord bevat verschillende onderdelen Het voorziet in de vrijwaring van de index. Van werkgeverszijde wou men de index nochtans doen springen. Het ACV aanvaardt geen gerommel met de index.

pensioenen

23

Pensioenen Definitieve lichamelijke ongeschiktheid

ACV aanvaardt geen gerommel met de index

Daarnaast is er een akkoord over het optrekken van een reeks sociale uitkeringen. Het principe van het welvaartsvast maken van sociale uitkeringen is een belangrijke syndicale realisatie die het ACV kon bereiken na een grote betoging in 2004. Maar iedere 2 jaar moet wel worden uitgemaakt hoe dat concreet zal gebeuren. Het akkoord regelt dat.

Het interprofessioneel akkoord bevat ook een belangrijk luik over de eenmaking tussen het statuut van arbeiders en bedienden. Dat is ook van belang voor contractueel personeel in de overheidssector. Het ACV wil de discriminaties op dat vlak wegwerken. Het akkoord voorziet bijv. in de afschaffing van de carensdag. Het moeilijkste onderdeel van de kwestie ‘arbeiders – bedienden’ is de ontslagregeling. Een stappenplan is uitgewerkt, lopend over een periode tot 2016, waardoor de 2 regelingen in de toekomst naar elkaar toe groeien door de verschillen stevig te verminderen. De definitieve regeling waarbij dat verschil volledig wordt weggenomen, is nog niet uitgeklaard. Die zal worden uitgewerkt tegen eind 2012. Over dat luik leven er intern veel vragen. Dat is normaal. Want het is een complexe materie en alles is vandaag nog lang niet duidelijk. Bij de afweging van ons standpunt is finaal meer belang gehecht aan de stappen vooruit voor arbeiders, dan aan de vragen en onzekerheden. Op die manier houden wij als sociale partners ook greep op de kwestie; doen we dat niet dan krijgen advocatenbureaus en rechters vrij spel en dat is lang niet in het belang van werknemers. De komende tijd zal het ACV nu alles uit de kast halen om te komen tot een goede definitieve regeling die de verschillen tussen arbeiders en bedienden volledig wegwerkt. Op dat ogenblik komt er een einde aan een ruim 100 jaar bestaande discriminatie!

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Interprofessioneel akkoord

2011-2012


5

focus

Amélie Janssens De afgelopen weken was er veel te lezen over het IPA, het interprofessioneel akkoord. Werkgevers- en werknemersorganisaties hadden een voorstel klaar, maar niet iedereen was het met dit voorstel eens. Gevolg, het IPA kon niet getekend worden, en de uittredende federale regering werd erbij gehaald. Op het moment dat dit magazine gedrukt werd, was er nog geen oplossing.

Meestal is het belangrijkste element van een IPA de loonnorm.

Maar wat is een IPA eigenlijk, wat is het belang ervan en waarover gaat het concreet? We vroegen het aan Luc Cortebeeck, voorzitter van ACV.

Een IPA, wat is dat precies?

dat deze statuten naar mekaar toegroeien, en

Een interprofessioneel akkoord wordt afge-

de verschillen tussen arbeiders en bedienden

sloten tussen de vertegenwoordigers van

verdwijnen. Het gaat bijvoorbeeld om de ver-

werkgevers en werknemers, en is een sec-

schillen op vlak van ontslag en opzegtermij-

toroverschrijdend akkoord. De afspraken die

nen, de berekening en uitbetaling van jaar-

in een IPA gemaakt worden, gelden dus voor

lijkse vakantie, het tijdstip van het uitbetalen

alle sectoren. Dat is belangrijk voor de secto-

van lonen, de carensdag of het gewaarborgd

rale akkoorden en CAO’s die nadien moeten

loon bij ziekte.

afgesloten worden, omdat ze op die manier een kader hebben waarbinnen ze kunnen

Op 18 januari bereikte de Groep van 10 een

werken. Om de twee jaar proberen we met de

ontwerp-IPA. Het was een lange weg?

werkgevers- en werknemersorganisaties (de

Natuurlijk hadden we te maken met de gevol-

zogenaamde Groep van 10) tot zo’n akkoord

gen van de budgettaire, politieke en sociaal-

te komen.

economische context. We moesten rekening houden met een zeer beperkte budgettaire

En wat wordt daar precies in vastgelegd?

ruimte om de afspraken te maken. Maar daar-

Meestal is het belangrijkste element van een

naast waren het ook erg moeilijke dossiers.

IPA de loonnorm. Dat is de maximale loon-

Met name rond het dossier arbeiders-bedien-

stijging voor de komende twee jaar. Maar er

den waren de meningen verdeeld. Hier spe-

kunnen ook afspraken gemaakt worden over

len natuurlijk verschillende belangen, zowel

vorming en opleiding van werknemers, over

bij werkgevers als bij werknemers. Als ACV

arbeidsomstandigheden, enzovoort.

hebben we altijd geprobeerd om constructief verder te werken, met oog voor alle bekom-

U zegt ‘meestal’, is het IPA 2011-2012

mernissen van de verschillende belangheb-

dan bijzonder?

benden. Uiteindelijk is er een bemiddelaar

Natuurlijk hebben we ook nu afspraken wil-

aan te pas gekomen, de voorzitter van de

len maken over de loonstijgingen, maar een

Nationale Arbeidsraad, Paul Windey. Hij heeft

ander belangrijk element was dit keer het sta-

over het dossier arbeiders-bedienden een

tuut arbeiders-bedienden. We willen eigenlijk

tekstvoorstel uitgewerkt.


6

focus

belangrijkste zaken: er is de vrijwaring van de

U heeft het over verdere

index voor werknemers, ambtenaren en niet-

onderhandelingen?

actieven; er is - een weliswaar kleine - ruimte

Het voorstel dat op tafel lag midden januari is

bovenop de index voor loonsverhogingen

niet door alle organisaties goedgekeurd. ACV

in sectoren en bedrijven; verschillende soci-

keurde het voorstel met een ruime meerder-

ale uitkeringen (zoals tijdelijke werkloosheid,

heid goed, net als de werkgeversorganisaties.

langdurige werkloosheid voor alleenstaan-

Maar onze collega-vakbonden hebben het

den, vakantiegeld voor langdurig invaliden)

voorstel verworpen. In zo’n geval wordt de

zouden stijgen; er is de verlenging van de

federale regering erbij betrokken. Maar ook

Wat houdt het ontwerp-IPA in?

opzegtermijnen voor arbeiders; de verlen-

daar was het moeilijk om tot een akkoord te

In het ontwerp worden voorstellen gefor-

ging van de crisispremie voor arbeiders bij

komen. Bepaalde partijen willen het akkoord

muleerd op vier verschillende vlakken: wel-

individueel ontslag; er is het behoud van de

uitvoeren zoals het er nu ligt, anderen willen

vaartsvastheid, index en loonmarge, het dos-

mogelijkheden voor brugpensioen voor be-

nog wijzigingen aanbrengen. Het is vandaag

sier arbeiders-bedienden en de verlenging

paalde groepen.

(10 februari) ook voor ons afwachten wat de

van tijdelijke maatregelen.

Natuurlijk zijn er nog punten voor verbete-

regering ons zal voorleggen.

Voor bepaalde elementen in het IPA spraken

ring vatbaar, en begrijpen we de bezorgdheid

Het is voor ons vooral belangrijk dat men de

we af om ze meteen uit te voeren, andere ele-

van arbeiders en bedienden die vinden dat

positieve elementen behoudt. We hebben die

menten zouden in fasen aangepakt worden

voorstel te ver of niet ver genoeg gaat. ACV

punten trouwens op een pamflet gezet.

en nog verder onderhandeld worden.

zal hiermee zeker rekening houden bij even-

Alle voorstellen in detail overlopen zou ons

tuele verdere onderhandelingen, ook in de

Bedankt, Mijnheer Cortebeeck voor dit ge-

wat te ver brengen, maar dit zijn voor ons de

sectoren en/ of bedrijven.

sprek.

Het is voor ons vooral belangrijk dat men de positieve elementen behoudt.


7

focus

Ontspannend, maar toch leerrijk

Hart aan het werk Eens een dag echt weg van de sleur en de druk

AmĂŠlie Janssens In de afgelopen weken kwamen onze vrouwelijke militanten opnieuw samen tijdens enkele vormingsdagen. Onder begeleiding van de vzw Arabel gingen ze op zoek naar hun persoonlijke energiebalans.

Wat maakt dat jij elke ochtend uit je bed

Het was hierbij erg belangrijk dat de militan-

komt? Hoe hou jij dat vol? Wat drijft jou, wat

ten hun ervaringen konden uitwisselen , en

zijn jouw motieven? Wat helpt jou om je doel

van elkaar konden leren. Bovendien kregen

te realiseren en wat zijn je valkuilen? Allemaal

ze er enkele nuttige tips om te leren omgaan

vragen die bij de vrouwelijke militanten le-

met stress, emoties en gedachten.

ven. Als vrouw heb je soms het gevoel dat je energie niet in balans is. Tijdens de vorming probeerden de vrouwen in kaart te brengen wat energie geeft en wat energie kost. Er werd stilgestaan bij perfectionisme, piekeren, belemmerende overtuigingen, het managen van emoties, het stellen van prioriteiten. Hoe ga je hiermee om zowel op persoonlijk vlak, in je organisatie en in je rol als vakbondsmilitant?

Leuk om andere verhalen te horen, zodat je weet dat je niet alleen bent met problemen


8

vlaamse overheid

Agentschap Ondernemen:

Personeelsplan 2011

Sofie Moerman Eind januari is op het overleg met de directie (EOC Agentschap Ondernemen) het ontwerp van personeelplan 2011 besproken. ACV-Openbare Diensten stelde een hele reeks vragen om een beter totaal overzicht te krijgen en vroeg naar een visie op langere termijn. Het groepscomité en onze leden hebben de voorstellen gewikt en gewogen: de voorziene statutarisering van een grote groep geslaagden van de generieke proeven woog voldoende door om een positief advies te geven, met een aantal opmerkingen. Hieronder onze belangrijkste vragen, met advies aan de directie.

Nood aan toekomstperspectief! Op de zitting zelf deelde de directie nog een aantal documenten uit (personeelsbudget en overzichtstabel met personeelsaantallen). De reeds toegestuurde nota is mondeling toegelicht. We bleven toch nog met een aantal vragen zitten: •

We vroegen een overzicht van de personeelsevoluties (benoemingen-bevorderingen) van 2009 tot januari 2011 en een organogram. De directie zegde dit toe

Waarom worden een aantal kerntaken afgebouwd? Vb. een inspecteur en een


9

vlaamse overheid

adjunct van de directeur worden niet

mijnvisie te formuleren en zich niet te

werken kunnen we er nog begrip voor

vervangen. We beschouwen dit nochtans

beperken tot 2011. Daarenboven ver-

opbrengen, maar niet als men aan de

als kerntaken. De directieraad en het af-

wachten we een antwoord op de door

kerntaken raakt, zoals de niet vervanging

delingshoofd vinden dat er ruimte is bin-

ons gestelde vragen op het EOC van 26

nen de dienst om taken te verschuiven of

januari, oa :

− een organogram,

overgaat tot de aanwerving van een Af-

In hetzelfde kader vroegen we of de ver-

− inzicht in de toekomstige structuur

delingshoofd Diensten in Brussel op het

− overzicht van de personeelsevoluties

lingshoofd diensten een nieuwe functie besparing? De directie bevestigde dat het

moment van besparingen binnen de

van de organisatie,

is en of dit noodzakelijk is in tijden van

We hebben het er moeilijk mee dat men

anders in te vullen. vanging van een A3 door een A2A Afde-

van een inspecteur. •

Vlaamse overheid en er nog geen duidelijkheid is over de nieuwe management-

(2009-2011),

structuur.

− toevoeging aantallen bij de contrac-

om een nieuwe functie gaat die op korte

tuele functies die niet in aanmerking

termijn wordt opengesteld.

komen voor statutarisering,

Wij betreuren dat de beloofde A211-bevorderingen in de provincies voorlopig

− duidelijkere omschrijving van de bij-

vervangen worden door projectleiders-

tractueel ingevulde permanente functies

zondere opdrachten en schrappen

toelagen. ACV-Openbare Diensten vraagt

hebben we volgende vragen gesteld:

van de passage “naar behoren functi-

garanties dat, zeker na de benoeming van

− Toevoeging van de aantallen bij de

oneert”

de geslaagden generieke testen A, de be-

Inzake het statutair maken van de con-

ACV-Openbare Diensten heeft het moei-

loofde A-211 functies in de provincie wor-

merking komen voor statutarisering.

lijk met de selectieve afbouw van het

den gehonoreerd.

Daarnaast moeten de bijzondere

personeel. In het kader van efficiënter

contractuele functies die niet in aan-

opdrachten duidelijker omschreven worden. De directie zal de aantallen bijvoegen en ook een duidelijke omschrijving van de bijzondere opdrachten bijvoegen.

Wat is het nut van de passage “naar behoren functioneert”? Wij vragen dan ook die passage te schrappen. De directie is bereid om die passage te schrappen.

In verband met de projectleiders hebben wij het volgende gevraagd:

− Komt de projectleiderstoelage in de plaats van de reeds beloofde A2 be-

Schrijf

Sous Chanta

vrij!

vorderingen in de provincie? Op dit vlak bleef de directie wat op de vlakte. Het is de bedoeling om in 2011 een projectleiderstoelage toe te kennen. Voor de toekomst kon er geen belofte gemaakt worden.

− Zijn de projectleiders de huidige

Sous Chanta, een Cambodjaanse vakbondsleider in een textielfabriek, werd op 18 novem-

werkgroepleiders? Dit is niet noodza-

ber vorig jaar gearresteerd onder valse voorwendsels. Chanta ging niet langer akkoord met

kelijk. Er worden maximum een 10-tal

de werking van de vakbondskoepel waarbij zijn textielvakbond was aangesloten, omdat

projectleiders voorzien. Er zijn nu 16

die samenwerkte met de werkgever. De voorzitter van die koepel probeerde Chanta nog

werkgroepleiders

om te kopen met geld van de werkgever, om zijn kritische houding te laten varen. Maar

Advies

Chanta aanvaardde dit niet, en stapte met zijn vakbond over naar een andere koepel, C.CAWDU (een partnerorganisatie van ACV, ACV Metea en Wereldsolidariteit). Amper 2 uur

Het grote pluspunt is voor ons de statutari-

nadat deze overstap was betekend, werd Sous Chanta gearresteerd op basis van geën-

sering van een grote groep personeelsleden.

sceneerd drugsbezit. Hij riskeert nu 2 tot 5 jaar gevangenisstraf. ACV, ACV METEA en We-

Hierdoor geven we groen licht, maar met vol-

reldsolidariteit organiseren een briefschrijfactie voor de onmiddellijke vrijlating van deze

gende opmerkingen:

vakbondsman. Op www.acv-online.be vind je (Engelstalige) modelbrieven die je met toe-

voeging van je eigen naam kunt versturen.

Wij vragen de directie om een lange ter-


10

lokale & regionale besturen

‘Zorgcentrum Lemberge’ in de etalage Peter Wieme Op 26 januari 2011 voerden we met 120 personeelsleden uit het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge actie op de Provincieraad Oost-Vlaanderen. Die wil immers het zorgcentrum privatiseren.

Vakbonden en personeel niet ingelicht

personeel en de afgevaardigden bleven in het

Onze actie kwam tot stand na een perso-

2011.

ongewisse tot op het overleg van 25 januari

neelsvergadering, naar aanleiding van de Provincieraad van de maand december, waar

Met de neus op de feiten

door de voltallige Provincieraad werd beslist

Op het overleg werden we door het bestuur

om onderhandelingen op te starten met kan-

met de neus op de feiten gedrukt. Ouderen-

didaat overnemers!

zorg is geen taak meer van de lokale (provin-

Handen af van onze openbare sector!

ciale) overheid! Het was voor de afgevaarWat we heel sterk betreuren is het feit dat de

digden en het personeel een enorme klap,

vakbonden en de personeelsafgevaardigden

wetende dat alle personeelsleden zich heel

op geen enkele manier vooraf officieel inge-

hard inzetten voor hun zorgcentrum Lem-

licht werden over de beslissing van de Provin-

berge.

Als dit een voorbode is van het toekomstig lokaal beleid, dan geven we nu reeds aan dat

cieraad. In diezelfde week werd door het bestuur be-

wij ons als ACV-Openbare Diensten zullen

Op 26 januari 2011 ging er een overleg door

slist om het zorgcentrum Lemberge via een

blijven verzetten tegen een uitverkoop van

met als agendapunt de sociale maribel. Hier

Europees aanbestedingsbulletin definitief in

lokale overheidsdiensten. Naar aanleiding

werd de beslissing van de Provincieraad van

de ‘etalage’ te zetten!

van dit dossier en de privatiseringsdrang van het OCMW te Wachtebeke hebben wij

december 2010 niet eens als agendapunt vermeld. Maar na onze personeelsvergade-

Tijdens onze actie op de Provincieraad heb-

vanuit het Gewest Gent-Eeklo een duidelijk

ring en aankondiging van onze actie, werd

ben wij met de voorzitter van de Provin-

standpunt ingenomen, ‘handen af van onze

het overleg één dag vervroegd en werden we

cieraad en de bevoegde Deputé een lang

Openbare Sector’! In uitvoering van de con-

uiteindelijk officieel ingelicht van de plannen

gesprek gehad. Hier hebben we nogmaals

gresresoluties van ons nationaal congres van

van het Provinciebestuur.

benadrukt dat er voor ons maar één optie is:

december 2010, hebben we hierover een dui-

het zorgcentrum Lemberge moet openbaar

delijk bericht gelanceerd en zijn we hierover

Toen we eind 2009 allerhande geruchten

blijven! Na een gesprek van een uur, stelden

een actieplan aan het uitwerken, om zo tegen

hoorden, hebben we op het overleg van 4

we vast dat men bij het standpunt bleef

de ‘bollekenskermis in 2012’ (gemeente- & Provincieraadsverkiezingen) nu reeds heel

februari 2010 duidelijk gesteld dat het provinciaal zorgcentrum Lemberge openbaar

Wordt vervolgd

duidelijk ons standpunt kracht bij te zetten

moet blijven! We hebben altijd formeel en

We volgen dit dossier op de voet en zullen

en als het moet zullen we dit doen met stra-

informeel dit standpunt aangehouden. Maar

niet nalaten verdere initiatieven te nemen om

tegische acties! Meer informatie kan u vinden

de geruchtenmolen draaide verder en het

ons zorgcentrum openbaar te houden!

op www.acv-lrb-gent.be


11

lokale & regionale besturen

Onregelmatige prestaties OCMW Zele:

11% of uurtoeslag Raadsbeslissing ingetrokken door massale opkomst

Diane Van Cauter Op dinsdag 11 januari 2011 zakte het verplegend en verzorgend personeel van het OCMW van Zele massaal af naar de OCMW-raad om te protesteren tegen de nieuwe vergoedingsregeling voor onregelmatige prestaties. Hun aanwezigheid heeft er mee voor gezorgd dat een omstreden raadsbeslissing ingetrokken werd. Historiekt

11%

Voorstel OCMW

Privésector

11% maandloon

/

/

Tussen 19-20 uur

3,104 euro

20% uurloon

20% uurloon

Tussen 20 en 6 uur

3,104 euro

35% uurloon

35% uurloon

In november 2010 besliste de OCMW-raad van Zele om vanaf januari 2011 de onregelmatige prestaties voor het verplegend en verzorgend personeel niet langer via de 11% te

Het personeel zal het stelsel kunnen kiezen dat hen best uitkomt.

vergoeden, maar met percentages naar ana-

Zon- en feestdagen

1,5315 euro

55% uurloon

56% uurloon

logie met de privésector. De bijhorende tabel

Zaterdagen

1,5315 euro

25% uurloon

26% uurloon

biedt een overzicht van de toeslagen voor onregelmatige prestaties voor het verplegend en verzorgend personeel. Vervolgens organi-

op de volgende OCMW-raad in het vooruit-

ter ons na een schorsing van de raad bekend.

seerde de werkgever in december 2010 per-

zicht gesteld.

Men stemde toe de nieuwe regeling ‘on hold’ te zetten tijdens de eerste drie maanden van

soneelsvergaderingen. De betrokken personeelsleden verzetten zich tegen de beslissing.

De actie

2011. De nieuwe regeling wordt zo aanvan-

Hierop organiseerden de syndicale organisa-

De OCMW-raad ging niet in op de oproep

kelijk volledig teruggedraaid. Na maart krijgt

ties op hun beurt een personeelsvergadering

in het aangetekend schrijven. We riepen

het personeel de keuze tussen de nieuwe en

op 20 december 2010.

dan ook op tot protest bij de zitting van de

de oude regeling. Om een overwogen keuze

OCMW-raad, met resultaat: twee derde van

te kunnen maken, ontvangen de personeels-

Personeelsvergadering

de betrokken personeelsleden zakten af naar

leden bij hun loonbrieven van de eerste drie

Op de personeelsvergadering werden simula-

de raadszitting om hun ongenoegen te uiten.

maanden van het jaar een simulatie van de

ties, op basis van de goedgekeurde uurroos-

Ze waren gehuld in een vuilzak met daarop

verschillende

ters,

‘solden -11%’: het personeel voelt zich im-

Die informatie moet hen toelaten na maart

mers als afval behandeld en afgeprijsd!

een definitieve keuze te maken. Het perso-

voorgelegd aan de personeelsleden.

Hierbij werd het duidelijk dat de meerderheid

vergoedingsmogelijkheden.

neel kan dus kiezen voor het vergoedingsstel-

van de personeelsleden beduidend minder zou gaan verdienen vanaf januari 2011.

Nieuwe regeling ‘on hold’

Die vaststelling zette aan tot verdere acties.

Doordat CD&V het dossier op de agenda van

Onmiddellijk na de personeelsvergadering

de raad had geplaatst, kon de problematiek

Hiermee is ons doel bereikt! Proficiat hiervoor

stuurden we een aangetekend schrijven naar

onmiddellijk besproken worden in aanwezig-

aan alle personeelsleden die deelnamen aan

de OCMW-raadsleden met de vraag de rege-

heid van het personeel. De bespreking mond-

de acties. Jullie massale aanwezigheid heeft

ling in te trekken. Bovendien werden acties

de uit in een voorstel. Dat maakte de voorzit-

de doorslag gegeven!

sel dat hen het best uitkomt!


12

lokale & regionale besturen

AZ Lokeren bespaart op vorming Hoe een ziekenhuis de toekenning van premies aangrijpt om te besparen op vorming. Het ministerieel besluit van 22 juni 2010 zorgt ervoor dat personeel in de zorgsector enerzijds bijkomende vergoedingen krijgt voor avond- en nachturen vanaf 19 uur en anderzijds dat verpleegkundigen die houder zijn van een erkende beroepstitel of bekwaamheid een bijkomende premie ontvangen. Voor beide

Diane Van Cauter Minister Onkelinx trof in 2010 in navolging van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep een aantal maatregelen ten gunste van het personeel in de zorgsector. AZ Lokeren ziet in de maatregelen met betrekking tot beroepstitels en bekwaamheden een kans om te besparen op de vormingskosten.

vergoedingen krijgen de instellingen financiering van de overheid. Verpleegkundigen die

recht op vorming om hun functie te kunnen

die extra inspanningen doen om de titels en

houder zijn van een bijzondere beroepstitel/

uitoefenen. Daarenboven bestaat er ook vor-

bekwaamheden te bekomen ĂŠn te behou-

bekwaamheid moeten permanente vorming

mingsplicht: het personeel heeft de plicht

den. Wij vinden het dan ook beschamend

volgen om hun bekwaamheid of beroepstitel

om vorming te volgen die nodig is om hun

dat AZ Lokeren de toekenning van premies

te kunnen behouden. Zij moeten 60 uur ge-

functie uit te oefenen. Verder moeten zie-

aan het personeel aangrijpt om te besparen

specialiseerde vorming volgen per 4 jaar.

kenhuizen personeelsleden hebben die over

op haar vormingsbudget, dat nota bene voor

de beroepstitels/bekwaamheden beschikken

haar gefinancierd wordt!

Permanente vorming zelf bekostigen

voor erkenning van bepaalde diensten. Deze

Het AZ Lokeren zegt nu aan de mensen met

zelf verantwoordelijk is voor de vorming van

een bijzondere beroepstitel/bekwaamheid

de personeelsleden. Daarenboven komt per-

dat ze die permanente vorming in de toe-

soneelsvorming de inzetbaarheid van het per-

komst zelf zullen moeten bekostigen. Daar-

soneel en de kwaliteit van de dienstverlening

enboven zullen ze de vorming in hun vrije tijd

ten goede. Alleen voordelen dus, waarvoor

moeten volgen.

het ziekenhuis ook nog budgetten ontvangt.

Dit is uiteraard tegen alle regels in. Er be-

De premies voor het personeel zijn dan weer

staat vormingsrecht: het personeel heeft het

bedoeld om de verpleegkundigen te belonen

erkenningnormen voorzien dat de instelling

Je werk behouden met een arbeidshandicap De functie die je uitoefent blijft dezelfde, maar jij verandert! Diane Van Cauter Een ongeval of een aandoening kan een beperking opleveren die het personeelslid ernstig kan hinderen in het verder uitoefenen van de functie. Een herplaatsing naar een andere functie kan dan aangewezen zijn.

momenteel niet. Diverscity heeft hierover een

Premiet

perking. In de overheidssector heeft men ook

menteel nog niet uitgemaakt.

Sommige mensen worden met een handi-

streefcijfers vastgelegd. Zo moet bij lokale en

cap geboren. Zij ondervinden erg vaak pro-

regionale besturen 2% van het personeel be-

Loopbaanbegeleiding

blemen om aan een job te geraken. Talrijke

staan uit personen met een arbeidshandicap.

We willen er ook op wijzen dat iedereen voor

brief naar de bevoegde minister gestuurd. Die erkende het probleem. In navolging hiervan zal er een pilootproject worden opgestart bij 10 lokale besturen. Welke besturen is mo-

een heroriĂŤntering van de loopbaan een

struikelblokken zoals vooroordelen, fysieke of mentale beperkingen maken het niet evident

Ook voor verandering van functie?

beroep kan doen op loopbaanbegeleiding.

om een toekomstige werkgever te overtuigen

In de privĂŠsector wordt de Vlaamse onder-

Leden van ACV-openbare diensten kunnen

van de capaciteiten die men bezit. Gelukkig

steuningspremie ook toegekend wanneer

hiervoor terecht bij de vzw Arabel (zie: www.

worden werkgevers aangemoedigd door bij-

een werkgever een nieuwe functie aanbiedt

openbarediensten.acv-online.be/Dienstver-

voorbeeld de Vlaamse ondersteuningspremie

aan een werknemer die een beperking heeft

lening/Loopbaan ).

om kansen te geven aan mensen met een be-

opgelopen. In de openbare sector kan dat


13

lokale & regionale besturen

De rechtspositieregeling OCMW’s en het verlof om dwingende redenen Sven De Smet De nieuwe rechtspositieregeling voor de OCMW’s voorziet niet langer expliciet de mogelijkheid om vier dagen dienstvrijstelling omwille van onvoorziene familiale omstandigheden op te nemen. Is verlof bij onvoorziene familiale omstandigheden dan nog mogelijk? Nieuwe verlofregels Eind vorig jaar werd het besluit van de Vlaamse Regering over de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de OCMW’s goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2011 traden een aantal regels in werking met betrekking tot het jaarlijks vakantieverlof en de feestdagen voor het OCMW-personeel. Besturen moeten hun rechtspositieregeling aanpassen voor 1 juli 2011. De nieuwe verlofregels zullen gelden voor het volledig personeelsbestand van OCMW-instellingen die verzorging, verpleging of specifieke diensten aanbieden of die in concurrentie staan met private organisaties. Na de aanpassing van de plaatselijke rechtspositieregeling vervalt de mogelijkheid om vier dagen dienstvrijstelling te ontvangen omwille •

een aan- of bloedverwant in de eerste

voorgaande geven. Zo zou volgens sommige

(zgn. verlof voor overmacht). Voor contractu-

graad die niet met de werknemer onder

besturen het verlof om dwingende reden niet

elen willen we echter wijzen op een andere

hetzelfde dak woont, zoals een ouder,

langer toegekend mogen worden. Of menen

regeling die voor dergelijke omstandigheden

een schoonouder, een kind of schoon-

zij onterecht dat op basis van het Vlaamse

bestaat. In artikel 30 van de arbeidsovereen-

kind van de werknemer

rechtspositiebesluit de dagen sociaal verlof

van onvoorziene familiale omstandigheden

reeds vanaf 1 januari 2011 automatisch ver-

komstenwet en middels het koninklijk besluit van 29 oktober 1991 wordt het recht op 10 da-

Verder kunnen dwingende redenen bestaan

gen onbetaalde afwezigheid per kalenderjaar

uit:

omwille van dwingende redenen voor con-

tractuelen in overheidsdienst gewaarborgd. Het gaat onder meer over afwezigheden we•

vallen.

ernstige materiële beschadiging aan de

Deze redenering gaat voor beide interpre-

bezittingen van de werknemer, zoals

taties echter niet op. Door de hiërarchie van

schade aan de woning door een brand of

rechtsbronnen, waaruit voortvloeit dat een

een natuurramp;

wet - en meer specifiek dus de arbeidsover-

het bevel tot verschijning in persoon in

eenkomstenwet van 3 juli 1978 - zwaarder

men aan:

een rechtszitting wanneer de werknemer

doorweegt dan een besluit van de Vlaamse

partij is in het geding;

regering, kunnen de OCMW’s de 10 dagen

andere gebeurtenissen vastgesteld in

onbetaald verlof om dwingende redenen

echtgeno(o)t(e) of de persoon, die met

onderling akkoord tussen de werkgever

voor contractuelen niet weigeren. Tevens be-

hem (haar) samenwoont, een ascendant,

en de werknemer die als een dwingende

horen de dienstvrijstellingen zoals het verlof

een descendent evenals een adoptie- of

reden moeten beschouwd worden.

wegens overmacht niet tot de artikelen die

gens ziekte, ongeval of hospitalisatie overkoeen met de werknemer onder hetzelfde dak wonende persoon: bijvoorbeeld de

reeds vanaf 1 januari dwingend in werking

pleegkind, een tante of een oom van de werknemer, van zijn (haar) echtgeno(e)

OCMW’s hebben eigen interpretatie

traden. Ze kunnen bijgevolg maar verdwijnen

t(e) of van de persoon die met hem (haar)

In de praktijk stellen we vast dat een aantal

bij de invoering van de nieuwe plaatselijke

samenwoont.

OCMW’s hun eigen interpretatie aan het

rechtspositieregeling.


14

federale overheid

De Neutrale calltakers in actie Last call voor Binnenlandse Zaken

Mark Saenen De neutrale calltakers deelden op 18 januari, in gemeenschappelijk vakbondsfront, aan de deuren van de FOD Binnenlandse Zaken een pamfletje uit. Daarmee eisten ze aandacht voor talrijke aanslepende problemen. Natuurlijk weten ze dat een regering in lopende zaken geen diepgaande hervormingen kan doorvoeren, maar dit neemt niet weg dat het hoog tijd wordt dat het management van de FOD Binnenlandse Zaken in actie schiet. Zo niet zal de spanning in de meldkamers toenemen, en stakingen die de bevolking in gevaar brengen is het laatste wat we willen. Onderbemand

gemaakt wordt. Dag en nacht werken, in

Eerst en vooral is er het probleem van de

het weekend en op feestdagen en dit in

onderbemanning. Dit was altijd al een hei-

stresserende omstandigheden vereist een

kel punt van de calltaking, maar de laatste

aangepaste loopbaan.

twee jaar loopt het echt de spuigaten uit.

Maar ook betere arbeidsomstandigheden,

Onbemande telefoons betekenen dat de

aandacht voor voortgezette vorming, een

hulpoproepen van het publiek niet beant-

degelijke begeleiding en goed uitgeruste

woord worden. En dit gebeurt de laatste tijd

lokalen passen in dit plaatje.

meer en meer. Dit is niet de schuld van de calltakers: de werkdruk ligt er zo hoog dat

Actie geslaagd

werkweken van 60 uur en het kloppen van

Binnenlandse zaken erkent dat er proble-

33 weekends per jaar eerder regel dan uit-

men zijn bij de calltakers. Daarom wil zij

zondering aan het worden zijn. We willen

overgaan tot het aanwerven van ex-mili-

dat er uiteindelijk werk gemaakt wordt van

tairen om de rangen van de calltakers te

een proatieve aanwervingspolitiek door het

versterken. Maar vooraleer men dit doet wil

kader in te vullen en het uit te breiden daar

men de onderhandelingen over een mu-

waar het nodig is. Het argument van ‘we wil-

tatiereglement afronden. Daarom worden

len wel werven maar we vinden niemand’

deze onderhandelingen met een maand

wordt niet meer aanvaard!

vervroegd zodat deze reeds eind februari achter de rug moeten zijn.

Beroep aantrekkelijk maken Indien Binnenlandse Zaken fatsoenlijk wil

Al bij al een geslaagde actie dus in deze tijd

werven, moet men in de eerste plaats er-

van ‘lopende zaken’!

voor zorgen dat het beroep aantrekkelijk


15

federale overheid

Duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid Geert Dewulf Tijdens het sectorcongres van ACV-Openbare Diensten op 8 december 2010 werd het thema “duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid” druk besproken en afgetoetst met de deelnemers in de zaal. Maar wat is nu de ware aard van het beestje? In elk geval is het meer dan alleen de discussie over langer werken. Hoe het groeide

gen in een in-, door- en uitstroomprincipe van

In feite waren de vergrijzing van onze samen-

het personeelsbeleid. Zo onderscheiden wij:

leving en de pensioenproblematiek de aan-

Instroom

leiding om ook bij de overheid na te denken

Selectie en werving van nieuwe perso-

over een manier om personeelsleden langer

neelsleden op basis van competenties

aan het werk te houden.

(kennen, kunnen en kunnen zijn), zonder leeftijdsdiscriminatie

Uit de literatuur blijkt dat er intussen een evolutie is binnen leeftijdsbewust personeelsbe-

Doorstroom

leid. Waar het oorspronkelijk gericht was om

Dit is meestal het langste traject waarbij het

oudere personeelsleden langer in dienst te

beleid geconfronteerd wordt met: levens-

houden (ouderenbeleid of seniorenbeleid)

lang leren, loopbaanbegeleiding, bevor-

is het nu gericht op alle leeftijdscategorieën.

dering, mobiliteit, jobrotatie, evaluatie en

Leeftijdsbewust personeelsbeleid begint dus

beloning. De employability (inzetbaarheid)

bij de instroom, heeft een impact op de door-

van het personeelslid moet op proactieve

stroom en sluit af met de uitstroom op het

wijze worden aangepakt. Zo kan er worden

einde van de loopbaan.

gezorgd dat het personeelslid gemotiveerd en in staat is om langer actief te blijven.

Wat?

Uitstroom

De economische levensduur van een perso-

Een leeftijdsfasenbewust personeelsbe-

neelslid wordt beïnvloed door de inhoud en

leid zal voorkomen dat personeelsleden

de omstandigheden van de arbeid, de wijzi-

al dan niet vrijwillig de organisatie verla-

gende private levenssfeer en/of het perso-

ten omdat ze niet langer inzetbaar ofwel

neelslid zelf.

te oud zouden zijn. Outplacement voor

Elke organisatie die leeftijdsbewust perso-

diegenen die het nodig hebben en het

neelsbeleid wenst te voeren moet rekening

voorbereiden van oudere personeelsle-

houden met de veranderingen in de inzetbaar-

den op het einde van de loopbaan via zo-

heid en met de individuele verschillen tussen

genaamde landingsbanen alsook een op-

de personeelsleden uit alle levensfasen. Zo’n

leiding ‘voorbereiding op het pensioen’

personeelsbeleid heeft een duurzame inzet-

zijn elementen van een leeftijdsbewust

baarheid van alle werknemers tot doel waarbij

uitstroombeleid.

hun beperkte inzetbaarheid wordt aanvaard en daarmee ook nog flexibel wordt omgegaan.

Maatwerk De implementatie van leeftijdsfasenbewust

Theoretisch model

personeelsbeleid vergt een individuele aan-

De meeste modellen die in de literatuur zijn be-

pak en er bestaat in feite geen geschreven

schreven vormen een basis en zijn terug te bren-

handleiding. Het blijft maatwerk dat via het


16

federale overheid

management van communicatie, informatie,

ongetwijfeld tot meer productiviteit, minder

prestatie en competentie binnen de bestaan-

ziekteverzuim, minder verloop en een beter

de organisatiecultuur moet gestalte krijgen.

welzijn van de personeelsleden.

De functies en competenties die de openbare diensten nodig hebben veranderen snel

Daarbij blijft de leidinggevende een belangrijke rol spelen

Levensfasen De leeftijd op zich speelt hierbij niet zozeer

Waarom?

een rol, het gaat om de levensfase waarin ie-

De laatste jaren worden de overheidsdiensten

mand zit. De levensfase is dus een gegeven

meer en meer geconfronteerd met verande-

factor die er sowieso is en die zich moeilijk

ringen: nieuwe vormen van dienstverlening,

laat beïnvloeden.

samenwerking met andere overheden, verbetering van de efficiëntie en de toenemende

Motivatie, behoeften, interesses van verschil-

bereiken. Soms wordt gefocust op “nu of

invloed van de kennis- en informaticamaat-

lende leeftijdsgroepen kunnen nogal uiteen-

nooit” waarbij het werk een manier wordt

schappij. Belangrijk is dat de personeelsleden

lopen. Dit hangt nauw samen met het loop-

voor zingeving en niet om zichzelf te pro-

de nieuwe competenties verwerven om op

baanverloop. De levensfase bepaalt heel sterk

fileren. De kinderen zijn wat ouder en er is

die manier gemotiveerd, met arbeidsvreugde

hoe een personeelslid tegenover zijn of haar

tijd voor een nieuwe start. Soms volgen

en met (zelf )vertrouwen met deze verande-

werk staat. Als organisatie moet men daar op

personeelsleden een herinstapcursus om

ringen te kunnen omgaan.

een wijze manier mee omgaan. Het werken

weer voltijds met het werk te beginnen

in sommige levensfasen kan een zware be-

na een loopbaanonderbreking.

Met inzetbaarheid wordt bedoeld: de mate

lasting betekenen voor een personeelslid dat

waarin personen in staat zijn en bereid zijn

tegelijkertijd moet zorgen voor kinderen of

De senior-experten

betaald werk te vinden en te behouden.

ouders.

(tussen 50 en 60 jaar)

De drang naar zingeving en verdieping

Duurzame inzetbaarheid vergroot de kans dat de veranderingen binnen de openbare

In grove lijnen kunnen een aantal generaties

wordt nog belangrijker. Vijftigers hebben

diensten door de personeelsleden begrepen,

of fasen worden onderscheiden.

een grote expertise en veel ervaring maar

gedragen en uitgevoerd worden. De functies

daarnaast worden zij ook met hun fysieke

en competenties die de openbare diensten

De starter (tussen 20 en 30 jaar)

kwaaltjes en grenzen geconfronteerd. Ze

nodig hebben veranderen snel en voortdu-

Werken is een manier om gestalte te ge-

zijn daardoor minder gericht op prestatie,

rend en daarom moeten de personeelsleden

ven aan hun identiteit. Een proces met

maar willen wel nog uitgedaagd worden.

in staat zijn mee te veranderen en zich con-

vallen en opstaan, grenzen verleggen en

Ze hebben ook behoefte om aan ken-

tinu te blijven ontwikkelen. De ontwikkeling

afbakenen. Ze “zappen” graag naar een

nisoverdracht te doen. Wanneer hier niet

van medewerkers is een investering die leidt

andere werkgever en voelen zich niet

wordt op ingespeeld is er gevaar voor de-

tot groei van elke overheidsorganisatie en de

gebonden aan een organisatie. Ze wil-

motivatie.

personeelsleden zelf die op hun beurt een

len een antwoord op vragen als: “Wat wil

hogere (arbeids)marktwaarde verwerven.

ik nu?, “Wat zijn mijn competenties?” en

Naast de betekenis van de leeftijd in dit ver-

“Wat vind ik best leuk?”.

haal zijn ook nog andere factoren van belang

Het is verkeerd te denken dat investeren in

zoals: het soort werk, de mate van fysieke en

oudere medewerkers leidt tot verspilling van

Op het spitsuur (tussen 30 en 40 jaar)

mentale belasting (vb. werken in ploeg), de

middelen. Integendeel, niet (meer) investe-

Dertigers zijn volop actief. Huisje, tuin-

duur van de functie (hoe langer iemand een

ren leidt tot verspilling van menselijk kapitaal.

tje, kinderen en dies meer. Ze beslissen

bepaalde functie uitoefent, hoe meer kans

Oudere medewerkers hebben binnen hun

over belangrijke loopbaanstappen (vb.

op routinematig werken, zogenoemde erva-

loopbaan meestal nog vijf, tien of vijftien jaar

promotie en een nieuwe woonplaats). Ze

ringsconcentratie), de werkstijl en de leefge-

te gaan. Ze moeten kansen krijgen om bij te

staan onder hoge druk en moeten een

woonten (vb. preventief gebruik van bescher-

blijven in hun vak, dan kunnen zij hun kennis

evenwichtsoefening maken tussen wer-

mingsmiddelen) en de leefgewoonten (vb.

en ervaring inzetten en overdragen. Boven-

ken en het privé-leven.

voeding en bewegingspatroon).

dien is veroudering niet per definitie afhanke-

In die levensfase kiezen meestal de vrou-

lijk van de leeftijd van het personeelslid. Ook

welijke personeelsleden om deeltijds te

Rol van het personeelsbeleid

kennis en vaardigheden kunnen verouderd

werken.

Naargelang een personeelslid ouder wordt en

zijn. Ook dit valt onder levensfasebewust per-

in een andere levensfase is terechtgekomen •

Stabilisatiefase (tussen 40 en 50 jaar)

zal dit gevolgen hebben voor de wijze waar-

Tijd voor meer stabiliteit en rust. Veerti-

op men omgaat met werk en de arbeidsvoor-

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is maat-

gers kijken even achterom en oordelen of

waarden. Het personeelsbeleid moet daarom

werk in het personeelsbeleid om ervoor te

het goed was en kijken ook naar de toe-

zijn afgestemd op drie inhoudelijke doelstel-

zorgen dat alle personeelsleden beter en

komst, die lang niet meer oneindig lijkt.

lingen:

met arbeidstevredenheid werken. Dit leidt

Ze bepalen wat ze nog zouden willen

soneelsbeleid.

het behoud en verbetering van het wel-


17

federale overheid

zijn (arbeidstevredenheid); •

verleden en toekomst. Daarom zijn er in

het behoud en de verbetering van de

sommige CAO’s afspraken gemaakt over per-

functionele inzetbaarheid van de perso-

soonlijke ontwikkelingsgesprekken en is er

neelsleden volgens een duurzame aan-

op verzoek van het personeelslid recht op

pak;

een loopbaanadvies na pakweg elke periode

de belasting en de belastbaarheid van de

van vijf jaar. Personeelsleden hebben in hun

personeelsleden in balans brengen: wat

privéleven bepaalde verantwoordelijkheden

heeft iemand te bieden en wat verwacht

die zij goed en zelfstandig aankunnen. Dat

de organisatie?

verwacht de organisatie ook binnen het werk, de personeelsleden moeten zelf aan hun ont-

Dit zal tastbare resultaten opleveren voor de

wikkeling werken. Toch blijkt aanvullende

personeelsleden: een beter evenwicht tussen

coaching vaak nodig om personeelsleden te

werken en privé-leven, minder ziekteverzuim,

stimuleren hun loopbaan en leven daadwer-

meer welzijn op het werk en een betere ar-

kelijk in eigen hand te nemen.

beidstevredenheid. Naast elementen van coaching en vorming De werkgever zal moeten werk maken van:

zijn loopbaanontwikkeling, gerichte werving,

telewerk en thuiswerk, teamwerk, opleiding

selectieve vervanging en mobiliteit ook be-

en training tot inzetbaarheid (employability)

langrijk binnen het personeelsbeleid. Vaak

die rekening houdt met ieders leerstijl, duo-

stelt ACV-Openbare Diensten vast dat de jon-

banen, kinderopvang, flexibele arbeidstijd en

gere generaties die de meeste aandacht krij-

flexibiliteit in de arbeidsovereenkomsten met

gen. Er moet in feite gestreefd worden naar

betrekking tot arbeidstijden, mantelzorgver-

een aangepast personeelsbeleid en er moet

lof, kennisoverdracht senior-junior, enz.

in de tweede loopbaanhelft evenveel worden

Onverbeterlijke

VDB

Nummer 100 van FEDRA, het magazine

geïnvesteerd in de human resources als in het

van de ambtenaren, publiceert de galerij

Nieuwe invalshoek

eerste loopbaantraject. Daar wil ACV-Open-

van de vijf laatste federale Ministers van

Binnen het personeelsbeleid zorgt het inzicht

bare Diensten werk van maken!

Ambtenarenzaken alsook hun commenta-

in de levensfasen voor een nieuwe dynamiek.

ren bij opmerkelijke voorvallen tijdens hun

Het is duidelijk dat elke levensfase een eigen

“regeerperiode”.

identiteit ontwikkelt bij het personeelslid. De personeelsleden die zich in eenzelfde levens-

Luc Van den Bossche heeft zijn zin voor

fase bevinden zullen vlot met elkaar commu-

provocatie niet verloren…

niceren. Maar het personeelsbeleid moet ook

Het mislukken van Copernicus is te wijten

de communicatie tussen verschillende gene-

aan de vakbonden want “jammer genoeg

raties stimuleren. Diversiteit is een kracht en

ontbrak het die vakbeweging grotendeels

daarom moet het personeelsbestand uit ver-

aan visie op de nodige ontwikkeling in een

schillende generaties zijn samengesteld.

snel evoluerende wereld”.

Het helpt als personeelsleden gestimuleerd worden regelmatig stil te staan bij heden,

Sta ons toe, Mijnheer VdB, u twee beoordelingsfouten te laten opmerken waarbij u de

Maar het personeelsbeleid moet ook de communicatie tussen verschillende generaties stimuleren.

ambtenaren in het harnas heeft gejaagd. Vooreerst deze van gedurfd te hebben te zeggen dat u als u jong was zou verkozen hebben om werkloze te zijn in plaats van ambtenaar. Vervolgens deze die u heeft toegelaten te bevestigen dat er geen bekwame leidinggevende ambtenaren zijn om de diensten binnen de administratie te managen… Copernicus had er zonder twijfel heel anders uitgezien indien de hervorming was tot stand gekomen in samenwerking met de federale ambtenaren.


18

bijzondere korpsen

Copernicuspremie

Stand van zaken gerechtelijke procedure Jan Adam ACV-Openbare Diensten heeft beslist om een collectieve vordering in te stellen namens het operationeel kader van de politiediensten teneinde de befaamde “Copernicuspremie” te bekomen.

aantekenen. Zover zijn we echter nog niet. Wij zullen uw belangen zo goed mogelijk behartigen teneinde een volledige gelijkschakeling te bekomen met de CALOG- personeelsleden, die wel de Copernicuspremie hebben ontvangen.

Rechtshulp Als gevolg van onze syndicale eisencahier is sedert 2007 de rechtshulp van toepassing op alle statutaire leden van de geïntegreerde politie, ongeacht of ze behoren tot het operationele- of tot het administratief en logistiek kader. De wet van 29 december 2010 (B.S. 31 deWie zich hiervoor heeft ingeschreven zal op

nister van Binnenlandse Zaken niettemin ho-

cember 2010) schaft de voorwaarde af dat,

geregelde tijdstippen op de hoogte worden

ger beroep heeft ingesteld tegen dit vonnis.

om te kunnen genieten van rechtsbijstand

gehouden van de actuele stand van zaken.

Het voorwerp van de door ons ingestelde

als slachtoffer van een schadelijk feit, deze

Deze communicatie zal onder meer verspreid

procedure behelst het invorderen van de be-

daad minstens een dag afwezigheid om ge-

worden in de Nieuwe Tijd, op onze website

faamde premie vanaf 2002 tot en met 2010

zondheidsredenen heeft veroorzaakt. Vanaf

en door middel van Flash berichten verspreid

voor zover de betrokken politiemensen uiter-

nu voltstaat het materiële schade te hebben

door onze militanten.

aard voldoen aan de gestelde voorwaarden.

gelden om van de rechtsbescherming te kun-

ACV-Openbare Diensten heeft kosten noch

De ingestelde burgerlijke vordering zal wor-

nen genieten..

moeite gespaard om uw belangen optimaal

den afgehandeld zoals elke andere burger-

Indien echter louter morele schadevergoe-

te behartigen. Zo hebben wij alle betrokken

lijke vordering voor de Rechtbank van eerste

ding wordt nagestreefd kan de rechtshulp

werkgevers gedagvaard, dus niet alleen de

aanleg van de diverse gerechtelijke arron-

worden geweigerd. De overheid beschikt hier

Belgische Staat, maar ook alle betrokken po-

dissementen. Dit impliceert onder meer dat

over een appreciatiebevoegdheid met de

litiezones en dit in tegenstelling tot andere

er tussen de procespartijen besluiten zullen

bedoeling een evenwicht na te streven tus-

vakorganisaties.

worden gewisseld zodat de Rechtbank dan

sen de procedurekosten en de theoretisch te

Zoals u vernomen heeft, werd op verzoek

met al onze argumenten geconfronteerd zal

bekomen schadevergoeding. Ook revanchis-

van Sypol een gunstig vonnis bekomen van

worden.

tische vorderingen moeten worden geme-

de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd.

Het is moeilijk te voorspellen wanneer de eer-

den. Bij weigering moet het personeelslid, op

28.09.2010 lastens de Belgische Staat (en niet

ste resultaten bekend zullen zijn. Wij zullen u

zijn vraag, gehoord worden door de overheid

lastens de politiezones). Tot op heden werd

onmiddellijk informeren wanneer de eerste

die de beslissing neemt tot toekenning van

aan dit vonnis geen uitvoering verleend. Op

vonnissen worden verwacht. Eenmaal er een

rechtshulp.

basis van de laatste berichtgeving werd dit

uitspraak is gedaan, impliceert dit niet auto-

Ten slotte is de regeling inzake zaakschade

vonnis zelfs nog niet betekend. Ondertussen

matisch het einde van de procedure, vermits

gewijzigd in die zin dat niet enkel de zaak-

werden we op de hoogte gesteld dat de Mi-

de verliezende partij steeds hoger beroep kan

schade “in” zijn functie, maar ook zaakschade


19

bijzondere korpsen

Het uitbesteden aan externe firma’s zou progressief gebeuren.

“ingevolge” zijn functie vergoed wordt. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan wraakacties van derden waarbij schade wordt aangebracht aan privégoederen van een personeelslid omwille van zijn hoedanigheid van personeelslid of omwille van handelingen die hij heeft gesteld tijdens de uitoefening van zijn functie.

Uitbesteding schoonmaak gebouwen Federale Politie

Overgang van militairen naar operationeel korps federale politie

Op het hoog overlegcomité van woensdag 19-01-2011 werd het ‘uitbesteden van de schoonmaak van de gebouwen van de Federale Politie’ besproken met de representatieve vakbonden. Het uitbesteden aan externe firma’s zou progressief gebeuren. De Kroontuinen te Brussel worden vooropgesteld als een eerste proefproject. Afhankelijk van dit resultaat zal de overheid verder gaan met ‘outsourcing’.

Ilse Heylen Sinds lange tijd wordt binnen Defensie geijverd voor projecten van mobiliteit. Externe mobiliteit wel te verstaan. Concreet gaat het om een zoektocht naar mogelijkheden om militairen een alternatieve professionele mogelijkheid aan te bieden buiten defensie. Dit alles kan alleen maar wanneer de militair dit zelf ook wil wel te verstaan. Om deze projecten uit de grond te kunnen stampen werd binnen de diensten van Human Resources een speciale cel opgericht, de cel externe mobiliteit. Zij zoeken naar mogelijke partners, mogelijke pistes of programma’s, al dan niet structureel.

ACV is fel gekant tegen het uitbesteden van deze taken naar de privé. Het is alom gewe-

Ups and downs

Geluk van korte duur

ten dat het privatiseren kadert in het liberaal

Deze zoektocht loopt niet van een leien

Vanuit ACV-Openbare Diensten zijn we al

gedachtengoed en geen garantie biedt op

dakje. Tal van projecten passeerden al de

zeer lang vragende partij om de overgang

betere dienstverlening of kwaliteit. ACV heeft

revue, met wisselend succes. Zo was er de

naar het operationeel kader van de politie

zich dan ook verzet tegen de privatisering van

overgang naar het veiligheidskorps, een van

mogelijk te maken. Het gaat hier immers

de schoonmaak van de gebouwen van de Fe-

de eerste projecten, de overgang naar het

om een job in dezelfde lijn als deze waarin

derale Politie.

Openbaar Ambt, die structureel werd opge-

de militair ervaring heeft opgedaan. Denk

vat met de nodige wetgeving, de overgang

maar aan omgang met wapens, discipline,

Examens sociale promotie CaLog

naar Justitie, partnerschappen, mogelijkhe-

fysieke conditie, sommige technieken,… .

ACV heeft de DG DGS bevraagd omtrent het

den tot beroepsomschakeling, de overgang

Bovendien kunnen militairen zich echt laten

organiseren van de volgende examens soci-

naar het administratief en logistiek kader

valoriseren. Denk maar aan al de vrijwilli-

ale promotie voor het CaLog. Zodra we meer

van de politie,…

gers die als inspecteur zouden kunnen star-

info verkrijgen omtrent data of examenstof

Positieve noot is wel dat voor militairen die

ten. Er zijn reële perspectieven op vlak van

laten we dit weten.

defensie willen verlaten mogelijkheden

loopbaanverloop. Ze zullen immers kunnen

worden gecreëerd.

overgaan van een niveau D als vrijwilliger


20

bijzondere korpsen

naar een niveau C als inspecteur (mits diploma-vereisten).

Een project met mooie perspectieven, maar…

Bovendien moeten militairen, ondanks hun achtergrond en hun ervaring, gans de vorming doorlopen

Al gauw wordt het project minder aantrekDe problematiek bij de Brusselse politie gaf

kelijk:

kansen: ze kampte met personeelstekort en

De doelgroep is enorm beperkt. Ener-

Defensie was op zoek naar projecten van ex-

zijds is er de beperking tot niveau’s C en

terne mobiliteit. Een politiek akkoord werd

D, anderzijds is de overgang enkel voor

wel bereikt in het voorjaar 2010 maar pas

dertigers. Nochtans kan iedereen van

in november kondigde de ministerraad de

minimum 17 jaar bij de politie starten.

goedkeuring aan van de overstap van 100 mi-

Waarom sluit men de militairen vanaf 40 jaar dan uit?

de verworvenheden in Defensie en is

Bovendien moeten militairen, ondanks

dan ook een voorstel van ACV-Openbare

pen naar de federale politie. De betrokkenen

hun achtergrond en hun ervaring, gans

Diensten geweest op het overleg bij de

zullen worden toegewezen aan de directeur-

de vorming doorlopen. Op zich te begrij-

politie op 24 november jongstleden.

coördinator van Brussel, die een soort link is

pen en aanvaardbaar, vele professionele

litairen naar de federale politie. Doelstelling is dat 100 militairen vrijwillig kunnen overstap-

vaardigheden zullen ook nieuw zijn.

Een beschermingswedde moet wel vrijwa-

Maar de militair moet ook starten in de

rend zijn voor de opgebouwde rechten, maar

kunnen doen op de nieuwe agenten.

laagste schaal van de minimum loon-

de militair moet in dit geval , gezien de jonge

Het project voorziet een overgang voor

schalengroep, enkel de geldelijke anci-

doelgroep, toch zo snel mogelijk in kunnen

militairen van niveau D en C, met andere

ënniteit wordt in rekening gebracht. Dit

pikken op het nieuwe statuut. Een periode

woorden vrijwilligers en onderofficieren. Zij

terwijl de inschaling voor de overgang

van vijf tot zes jaar vastgepind zijn in de be-

kunnen allemaal de graad van inspecteur

naar het administratief en logistiek kader

schermingswedde zal allicht een drempel

ambiëren. Hiervoor moeten ze wel de ganse

wel degelijk rekening hield met kaderan-

zijn voor geïnteresseerde onderofficieren.

vorming doorlopen mar dat is geen onover-

ciënniteit om ingeschakeld te worden in

komelijke drempel. We kennen immers al tal

de volgende schalen van de minimum

Dit gegeven duidt opnieuw aan hoe belang-

van vrijwilligers die Defensie verlieten en op

loonschalengroep. Deze laatste manier

rijk het is om voortgezette vorming te valide-

eigen houtje de stap waagden, en met succes.

van werken is veel correcter tegenover

ren!

tussen de federale en de lokale politie. Alle Brusselse politiezones zouden dan beroep

In het verlengde hiervan kunnen ook enkel die vrijwilligers meedingen die een diploma of studiegetuigschrift hebben dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale rijksbesturen. Ook hier heeft men geen oor naar een overgangstest, conform deze van de agenten van de politie wanneer zij de stap naar inspecteur willen zetten. Wat een mooi en eerlijk project van mobiliteit zou kunnen zijn, wordt omwille van enge geesten en onwil opnieuw in de kiem gesmoord. Uiteraard kan dit project voor sommige militairen alsnog een mooie nieuwe uitdaging betekenen. Het is ook hier vooral een persoonlijke afweging die gemaakt moet worden. Toch betreuren wij als ACV-Openbare Diensten dat er een manifeste onwil bestaat om de ervaring, de vorming en de competenties van de militairen te erkennen en dat niet wordt ingegaan op onze constructieve voorstellen.


21

vervoer

Moeilijke (syndicale) ritten bij Vlaamse Vervoersmaatschappij? Gelukkig zijn alle partijen het er over eens dat sociale dumping in geen geval het gevolg kan zijn.

Jan Coolbrandt Om maar meteen een open deur in te trappen: 2010 was een moeilijk jaar voor De Lijn. De pas benoemde directeur-generaal,Roger Kesteloot, werd onmiddellijk geconfronteerd met een aantal belangrijke beslissingen over onder andere opeenvolgende besparingsrondes en een nieuwe beheersovereenkomst in een moeilijk budgettair kader. Beheersovereenkomst 2011-2015 We komen hier nog kort op terug, omdat de besprekingen hierover in de laatste fase zitten. Het goede nieuws is dat enkele cruciale politieke keuzes rond openbaar vervoer in het huidig ontwerp van beheersovereenkomst overeind blijven. Men raakt niet aan de basismobiliteit. We stellen ook vast dat de grote meerderheid van de Vlaamse parlementsleden het typisch Vlaams organisatiemodel met de fameuze 50/50 – verhouding (De Lijn enerzijds en de privé-exploitanten anderzijds) willen behouden. Tot onze tevredenheid is men ook overtuigd van de noodzaak van het verder afstemmen van het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid van De Lijn met haar exploitanten.

Geen sociale dumping Toch moeten we zeer alert blijven over de roep om de ‘efficiëntere’ inzet van onze (bel) bussen. De druk om taxi’s in te schakelen wordt vanuit bepaalde (politieke) hoek steeds groter. Wij betreuren dat de Minister hier op bepaalde punten te enthousiast in mee gaat, zonder de mogelijke consequenties voor de toekomst van (het personeel van) het openbaar vervoer in te schatten. Gelukkig zijn alle partijen het er over eens dat sociale dumping in geen geval het gevolg kan zijn. Een aantal critici verwijten De Lijn en de Minister eveneens een gebrek aan ambitie. Het is inderdaad zo dat slechts een beperkt aantal projecten – snelbus en sneltram – in de beheersovereenkomst zijn opgenomen. Men kan stellen dat vele concrete voorstellen uit mobiliteitsvisie 2020 niet meer relevant zijn


22

vervoer

bij de uitstippeling van ‘nieuw’ beleid. Net als

der de tarieven te verhogen) zijn volgens ons

lang niet afgelopen is), staan momenteel de

in andere beleidsdomeinen, moeten ook de

mogelijk. Toch zijn wij benieuwd hoe De Lijn

technische diensten in het vizier van de be-

spelers in het openbaar vervoer zich immers

dit kan realiseren zonder maatregelen die het

sparingsplannen.

neerleggen bij het feit dat de beschikbare

publiek karakter en de werksituatie van onze

budgetten niet meer dezelfde zijn dan enkele

werknemers aantasten. De bevoegde politici

Wanneer wij in december nog aankondigden

jaren geleden.

hebben hier tot onze tevredenheid wel dege-

dat de onderhandelingen snel zouden aan-

lijk oog voor. Het is ooit anders geweest!

vangen, moeten wij eind januari vaststellen

Blijven investeren

dat deze nog moeten beginnen. Wij staan

En toch zal men blijvend moeten investeren

Krappe budgetten

erop dat de vakbonden sterk betrokken wor-

in meer en beter openbaar vervoer! Dit is de

Uiteraard wordt 2011 dus duidelijk een jaar

den wanneer De Lijn haar organisatie bij de

enige oplossing om een mobiliteitsinfarct af

vol uitdagingen en moeilijke budgettaire

technische diensten hertekent. We willen

te wenden. In dat verband verwijzen wij bij-

evenwichtsoefeningen. Alhoewel wij bij het

onderhandelen over het aantal personeels-

voorbeeld naar de oproep van het provincie-

ter perse gaan nog geen informatie hadden

leden dat De Lijn nodig heeft in haar nieuwe

bestuur van Vlaams-Brabant, gesteund door

over de afloop van het IPA ontwerp,, moeten

organisatiestructuur en over het maximale

een aantal Vlaamse parlementairen, om snel

wij dit jaar hoe dan ook onderhandelen over

behoud van het aantal arbeidsplaatsen. Wij

werk te maken van een ‘STARTplus-project’.

een sociale programmatie 2011-2012. Hier

willen garanties over een verbetering van het

Enkel een toegankelijk en omvattend open-

zullen wij nauwlettend de mogelijke gevol-

geldelijk statuut van het technisch personeel

baar vervoer kan de mobiliteit voor alle lagen

gen van een nieuw IPA voor al de personeels-

en hebben al voorstellen geformuleerd. Tot

van de samenleving blijven garanderen in

groepen in onze sector in het oog houden.

slot, willen wij duidelijk afspreken hoe wij binnen De Lijn omgaan met de uitbesteding van

de toekomst. Deze publieke opdracht kan en mag –tot spijt van diegenen die De Lijn steeds

ACV-Openbare Diensten vindt alvast dat het

activiteiten. Uiteraard is het essentieel voor

afschilderen als een subsidieverslindend mon-

personeel voldoende inspanningen heeft ge-

het welslagen van deze reorganisatie dat de

ster- nooit uit het oog verloren worden. Er

leverd! Met het besef dat de Vlaamse regering

technische diensten ook gemoderniseerd

werd desondanks heel wat voortgebakkeleid

verder de knip op de beurs wil houden, wil-

worden. U merkt het, 2011 heeft zowel op

over hoe efficiënt De Lijn kan of moet zijn met

len we in 2011-2012 de koopkracht van onze

beleids- als op organisatievlak nog veel uitda-

als steeds weerkerende vraag op welke manier

werknemers zeker niet zien afnemen.

gingen in petto. Zoals steeds zullen wij onze uiterste best doen om hier realistische oplos-

de kostendekkingsgraad naar omhoog kan, al te vaak in een asociaal discours. De streefcijfers

De technische diensten in het vizier

singen aan te reiken die het personeel zo min

die het ontwerp van beheersovereenkomst nu

Na de reorganisaties in de exploitatie het

mogelijk treffen.

vooropstelt (0,5% verhoging op jaarbasis, zon-

afgelopen jaar (een debat dat uiteraard nog

Militanten van privé-exploitanten krijgen specifieke ondersteuning

Bijzonder geregelde autobusdiensten

Zoals we tijdens het congres hebben benadrukt, besteden we bijkomende aandacht aan de privé-exploitanten van onze openbare vervoersmaatschappijen. Omdat de syndicale- en werksituatie bij deze privé-exploitanten vaak grondig verschilt, werken we een vorming op maat uit. In eerste instantie was er grote nood aan informatieuitwisseling en het ontdekken van gemeenschappelijke problemen. Er blijkt een grote nood aan het verhelderen van loonberekeningswijzen en het respecteren van rij- en rusttijden. We nemen dit uiteraard mee in onze werking voor dit jaar. Ook het ‘militant-zijn’ in deze ondernemingen is verschillend van de openbare diensten. Kansen en hindernissen werden aangekaart, en dit voorjaar volgt een communicatietweedaagse.

Nieuwe uurlonen vanaf 1 december 2010

De komende jaren zal dit vormingsprogramma verder uitgebouwd worden op maat van de militanten. Centraal wordt ook de communicatie en informatie naar de privé-exploitanten gestroomlijnd. Met onze magazines voor de groepen Veolia, Keolis, Waaslandia,…en de website www. acvbuscar.be. Alle informatie/ artikels/foto’s die hierin kunnen worden opgenomen, kan doorgegeven worden aan uw secretaris of op vervoer@acv-csc.be

Door de overschrijding van de spilindex worden de lonen van het personeel van de speciale autobusdiensten vanaf 1 december 2010 verhoogd met 2%! Anciënniteit

Uurlonen €

Zondagwerk

Nachtwerk

(basisloon +

+ € 0,50/u

100 % toeslag) 0- 2

11,0209

22,0418

11,5209

3- 5

11,0830

22,1660

11,5830

6 - 10

11,1432

22,2864

11,6432

11 - 15

11,2663

22,5326

11,7663

16 - 20

11,4467

22,8934

11,9467

21 jaar en meer

11,5099

23,0198

12,0099

De ARAB - vergoeding blijft ongewijzigd. Deze bedragen zijn terug te vinden in ons bericht 10/13 van 7 juli jl.


23

pensioenen

Definitieve

lichamelijke ongeschiktheid Joris Lermytte Statutaire ambtenaren die langdurig ziek zijn kunnen definitief lichamelijk ongeschikt worden bevonden. Ze verkrijgen dan een rustpensioen. Het voordeel van dat pensioen is ongetwijfeld de rechtszekerheid: het pensioen is definitief. Een vroegtijdig pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid heeft echter ook tal van nadelen.

Vaststelling Langdurige ziekte kan er voor zorgen dat men de opgebouwde ziektedagen uitput. Bij uitputting van de ziektedagen kan een bestuur beslissen om de ambtenaar te laten oproepen voor een medische instantie met het oog op de beoordeling van diens geschiktheid. De

Vele vroegtijdig gepensioneerden kunnen evenwel niet of slechts gedeeltelijk op de minimumsupplementen terugvallen.

meest gekende van deze instanties is de cel pensioenen van het Bestuur medische expertise van de FOD Volksgezondheid, beter gekend als MEDEX. Militairen worden beoordeeld door de Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform (MCGR). Politiepersoneel kan worden opgeroepen voor de Commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten. Pensioen volgt na de vaststelling van definitieve of tijdelijke ongeschiktheid. Ook wanneer geen wedertewerkstelling kon plaatsvinden of wanneer die niet succesvol bleek volgt ambtshalve pensioen. Voor ambtenaren ouder dan 60 jaar bestaat nog een bijkomende regeling. Zij worden ambtshalve gepensioneerd wanneer ze vanaf hun 60e verjaardag 365 dagen afwezig zijn wegens ziekte.

Laagdrempelig Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid is laagdrempelig: voor het recht op het pensioen bestaat in principe geen enkele

Basisbedrag

len dan wanneer men zou hebben doorge-

voorwaarde qua leeftijd of aantal dienstjaren.

De berekening van het rustpensioen wegens

werkt tot wanneer men een pensioen wegens

Enkel wie een bijambt uitoefende gedurende

lichamelijke ongeschiktheid is dezelfde als

leeftijd zou kunnen verkrijgen. Bijgevolg

minder dan tien jaar kan dit pensioen niet ont-

dat van het ‘gewone’ rustpensioen. Het pen-

valt ook het basisbedrag van het pensioen

vangen. Ondermeer die lage drempel vertaalt

sioenbedrag is dus de resultante van de aan-

meestal een pak lager uit. Het basisbedrag

zich in een vrij ruim gebruik. Het Rekenhof

neembare diensten, de referentiewedde en

kan evenwel soms aangevuld worden met

becijferde dat in de periode 2003-2008 jaar-

de tantième of pensioenbreuk. Het vroegtij-

een minimumsupplement, waardoor men

lijks gemiddeld 2408 of 14% van totaal aantal

dige karakter van het pensioen zorgt er voor

redelijk inkomensniveau kan behouden. Het

nieuwe pensioenen toegekend werden in het

dat zowel de aanneembare diensten, als de

Rekenhof stelde vast dat in de periode 2003-

kader van lichamelijk ongeschiktheid.

referentiewedde veelal een pak lager uitval-

2008 een gemiddeld nieuw pensioen wegens


24

pensioenen

lichamelijke ongeschiktheid 1705 euro bruto per maand bedroeg. Dat is 27,5% lager dan het gemiddelde nieuw rustpensioen wegens leeftijd.

Minimumpensioen Het gewaarborgd minimumpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid zorgt er voor dat wie een basispensioen heeft dat onder de

wordt het minimum vermenigvuldigd met de

Werknemerspensioen

minimumgrenzen valt, een supplement kan

verhouding tussen de deeltijdse duur van de

Het verkrijgen van een overheidspensioen

ontvangen dat het pensioen tot die grenzen

loopbaan en de voltijdse duur van de loop-

wegens lichamelijke ongeschiktheid opent

optrekt. De minimumgrens voor een alleen-

baan. Wie bijvoorbeeld slechts halftijds heeft

op geen enkele manier rechten op het verkrij-

staande bedraagt 50% van de gemiddelde

gewerkt en dat minder dan 40 jaar, heeft

gen van een werknemerspensioen. Wie voor-

wedde van de laatste vijf jaar, waarbij het

slechts recht op de helft van de minimumbe-

afgaandelijk aan de loopbaan in de overheids-

equivalent maandbedrag ten minste 1212,69

dragen.

sector in de privĂŠsector heeft gewerkt, kan

euro moet bedragen en ten hoogste 1705,04

Op de tweede plaats wordt het verkregen

meestal slechts op de pensioenleeftijd aan-

euro. Een gehuwde gepensioneerde heeft

supplement verminderd met andere eigen

spraak maken op het werknemerspensioen.

recht op 62,5 % van de gemiddelde wedde

bruto beroeps- of vervangingsinkomens

Bij de het ingaan van het pensioen wegens

van de laatste vijf jaar, waarbij equivalent

of renten boven de 920,92 euro per jaar. Bij

lichamelijke ongeschiktheid voor de leeftijd

maandbedrag niet lager mag zijn dan 1515,86

gehuwden wordt daarbij ook het bruto-in-

van 60 jaar is er geen enkele aanspraak op

euro en niet hoger dan 2131,30 euro. Wie een

komen van de partner afgetrokken, mits een

een werknemerspensioen mogelijk. Voor een

bijambt uitoefende kan geen aanspraak ma-

vrijstelling van de helft van het bedrag onder

vervroegd werknemerspensioen vanaf 60 jaar

ken op een minimumpensioen.

de 613,95 euro per maand. Gehuwden vallen

moet men een loopbaan van 35 jaar kunnen

dan ook vaak terug op het basisminimum van

voorleggen. Dat laatste is vaak niet mogelijk

682,01 euro per maand. Dat bedrag wordt

aangezien men de loopbaan afgebroken zag

Op zich zouden de voorgaande supplemen-

niet verminderd met de inkomsten van de

en er ook hier geen gelijkstelling van de pe-

ten een redelijke levensstandaard moeten

partner. Het ligt echter zo laag dat het vaak

riode van vervroegde pensionering bestaat.

kunnen waarborgen. Vele vroegtijdig gepen-

niet als financieel leefbaar wordt beschouwd.

sioneerden kunnen evenwel niet of slechts

Te meer omdat het basisminimum nog steeds

Cumulatie

gedeeltelijk op de minimumsupplementen

verloren gaat indien men eigen bijkomende

Het pensioen wegens lichamelijke onge-

terugvallen. Verschillende redenen spelen

inkomsten verwerft boven de 920,92 euro per

schiktheid kan beperkt verhoogd worden

hierbij een rol.

jaar. Ook wordt soms een discriminatie erva-

met de inkomsten uit een nieuwe beroepsac-

Op de eerst plaats kan er een belangrijke

ren tegenover niet-gehuwden van wie het

tiviteit. Wie een pensioen ontvangt wegens li-

beperking uitgaan van deeltijdse prestaties.

inkomen van een partner niet in mindering

chamelijke ongeschiktheid kan dat pensioen

Zolang men geen twintig volle jaren heeft ge-

wordt gebracht.

– afgezien van het eventuele minimumsup-

Beperkingen

werkt worden de minimumbedragen immers verminderd bij deeltijdse prestaties. Daarbij

De periode van vervroegde pensionering levert dus op geen enkele manier pensioenrechten op.

plement - cumuleren met beperkte beroep-

Definitief

sinkomsten. Beneden de leeftijd van 65 jaar

Het rustpensioen wegens lichamelijke onge-

kan men jaarlijks 7570,41 euro bijverdienen

schiktheid is definitief: het basisbedrag zal

als werknemer en 6056,01 euro als zelfstandi-

nooit meer herberekend worden. Ook na de

ge. Met kinderen ten laste worden die bedra-

pensioenleeftijd behoudt men dus hetzelfde

gen verhoogd tot 11355,02 euro en 9084,01

basisbedrag. De periode van vervroegde

euro. Telkens gaat het om brutobedragen.

pensionering levert dus op geen enkele manier pensioenrechten op. Enkel indexering,

Contractanten

perequatie, cumulatie en eventuele aanpas-

Het pensioen wegens lichamelijke onge-

singen van minimum- of maximumpensioe-

schiktheid bestaat niet voor contractanten.

nen kunnen het pensioen nog wijzigen. We

Bij langdurige ziekte vallen zij onder de inva-

merken echter op dat de minimumbedragen

liditeitsregeling van de ziekteverzekering en

enkel onderhevig zijn aan indexatie en niet

dat tot de normale (eventueel vervroegde)

aan perequatie. Het definitieve karakter zorgt

pensioenleeftijd. De jaren invaliditeit worden

er ten slotte ook voor dat men het pensioen

daarbij gelijkgesteld en dus meegeteld voor

nooit kan verliezen, uitgezonderd bij een cri-

de berekening van het pensioen.

minele veroordeling. De uitbetaling kan enkel geschorst worden omwille van de cumulatie met andere inkomsten.

Nieuwe Tijd - februari 2011  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Advertisement