Page 1

De nieuwe federale loopbanen vanaf 1 januari 2014 en de integratie van de bestaande loopbanen ACV-Openbare Diensten, september 2013


Voorwoord De nieuwe loopbanen De nieuwe loopbanen treden in voege vanaf 1 januari 2014. Deze dienen er te komen omdat staatssecretaris voor ambtenarenzaken Hendrik Bogaert eenzijdig beslist had het recht op inschrijving voor een gecertificeerde opleiding stop te zetten op 4 februari 2013, en daarmee heeft hij de facto de federale loopbaan in uitdoving geplaatst. De onderhandelingen zijn derhalve niet vlekkeloos verlopen en de nieuwe loopbaan is niet onder een goed gesternte geboren. Deze nieuwe loopbaan bevat zeker goeie zaken, zoals het recht op een carrière voor contractuelen en het behoud van de rechten verworven door het slagen van een gecertificeerde opleiding. Maar er zitten ook nog veel onduidelijkheden in, en onzekere situaties die omwille van de tijdsdruk die de staatssecretaris de onderhandelaars oplegde niet uitgeklaard werden. Het ACV-Openbare Diensten zal echter alles in het werk stellen om deze uiterlijk tegen 2017 op punt te stellen. Voor onze leden blijft de koppeling tussen evaluatie van het dagelijks werk en loopbaan een heikel punt. Zij zullen echter op het waakzaam oog en de slagkracht van het ACV-Openbare Diensten kunnen rekenen om elke onregelmatigheid daadkrachtig aan te pakken. We trachten u met deze brochure een neutraal beeld te geven van de nieuwe loopbaan, zowel voor degenen die hun loopbaan starten vanaf 2014 als voor hen die reeds federaal personeelslid zijn. Mocht u met vragen achterblijven, dan staat het federaal team van secretarissen en ombudsdienst klaar om u met woord en daad bij te staan. U vindt de contactgegevens achteraan in de brochure. Het federaal team Alle bedragen in deze brochure zijn aan 100%, index op 8/2013 = 1,6084


De nieuwe geldelijke loopbaan • Voor personeelsleden die in dienst komen vanaf 2014 • Van toepassing op de FOD’s en POD’s, de Instellingen van Openbaar Nut (ION), Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) en het niet-wetenschappelijk personeel van de Wetenschappelijke Instellingen. • Niet van toepassing op het penitentiair bewakingspersoneel en het Veiligheidskorps, maar de hoofdstukken betreffende geldelijke anciënniteit en toelagen zijn wel op hen van toepassing. • De nieuwe geldelijke loopbaan is ook van toepassing op contractueel personeel, maar beperkt tot de 3de weddeschaal. Uitzondering hierop is het keuken- en schoonmaakpersoneel: voor hen geldt er geen beperking. • Elke graad of klasse bevat meer weddeschalen dan voorheen. • De minimum- en maximumwedde van de graad of klasse na de hervorming blijft dezelfde als voor de hervorming. • De bijzondere weddeschalen van Financiën en Justitie blijven behouden, maar niet de bijzondere loopbaan. Zij worden mee opgenomen in het algemeen stelsel. • De gecertificeerde opleidingen en de premies voor competentieontwikkeling verdwijnen. • Loopbanen over 30 jaar (29 weddentrappen). De structuur ervan is zo uitgesplitst om de laatste 10 jaar aan het maximum te kunnen bezoldigen, wat een positieve invloed heeft op de pensioenberekening. • De loopbaan evolueert via anciënniteit + evaluatie ‘Voldoet aan de verwachtingen’ --------> normaal loopbaanverloop ‘Uitzonderlijk’ ---------> versnelde loopbaan ‘Te verbeteren’ of ‘onvoldoende’ -------------> vertraagde loopbaan Een loopbaan voor contractuelen? Voor het eerst worden de contractuele bij de Federale overheid tot een gedeelte van de loopbaan toegelaten: • In de nieuwe loopbaan kunnen de contractuelen van 3 weddenschalen genieten. Personeel van keuken en schoonmaak hebben zelfs recht op de volledige loopbaan van hun graad. • Bij de integratie hebben de contractuelen recht op een eerste schaalbonificatie in 2017 en nadien op een volgende schaalbonificatie, wat overeenkomt met een loopbaan van drie weddeschalen.


Structuur nieuwe weddeschalen Niveau D Oud

Graad administratief medewerker penitentiair administratief  medewerker justitieel administratief  medewerker (onthaalbediende) technisch medewerker veiligheidsmedewerker (BiZa) operationeel medewerker (BiZa) operationeel brigadier (BiZa) Contractueel keuken/schoonmaak financieel medewerker (Fin, PDOS, B&BC)

Nieuw Weddeschaal 4 schalen DA1 tot DA4

Graad administratief medewerker

penitentiair administratief medewerker 4 schalen DA1S tot DA4S

4 schalen DT2 tot DT5

technisch medewerker veiligheidsmedewerker

3 schalen DT3 tot DT5

operationeel medewerker

1 schaal DT1 2 schalen DF1 tot DF2

5 schalen NDA1 tot NDA5

5 schalen DAS1 tot DAS5

justitieel administratief medewerker  (onthaalbediende)

3 schalen DT3 tot DT5

2 schalen DT4 tot DT5

Weddeschaal

operationeel brigadier medewerker restaurant/schoonmaak financieel medewerker

6 schalen NDT1 tot NDT6 5 schalen NDT2 tot NDT6 4 schalen NDT3 tot NDT6 4 schalen DC1 tot DC4 3 schalen NDA3 tot NDA5


Structuur nieuwe weddeschalen Niveau C Oud Graad administratief assistent

nieuw Weddeschaal 3 schalen CA1 tot CA3

technisch assistent veiligheidsassistent (BiZa)

financieel assistent penitentiair administratief assistent justitieel administratief  assistent

Graad

Weddeschaal

administratief assistent technisch assistent

3 schalen CT1 tot CT3

5 schalen C1 tot C5

veiligheidsassistent 3 schalen CF1 tot CF3

3 schalen CA1S tot CA3S

financieel assistent penitentiair administratief assistent justitieel administratief  assistent

5 schalen NCF1 tot NCF5 5 schalen CS1 tot CS5


Structuur nieuwe weddeschalen Niveau B Oud Graad administratief deskundige penitentiair administratief  deskundige justitieel administratief  deskundige technisch deskundige justitieel technisch deskundige  (justitieassistent) penitentiair technisch  deskundige financieel deskundige penitentiair financieel  deskundige fiscaal deskundige ICT deskundige

Nieuw Weddeschaal 3 schalen BA1 tot BA3 3 schalen BA1S tot BA3S 3 schalen BA1S tot BA3S 3 schalen BT1 tot BT3 3 schalen BT1S tot BT3S 3 schalen BF1 tot BF3 3 schalen BF1S tot BF3S 3 schalen BF2 tot BF4 4 schalen BI1 tot BI4

Graad administratief deskundige penitentiair administratief  deskundige justitieel administratief  deskundige technisch deskundige justitieel technisch deskundige  (justitieassistent) penitentiair technisch  deskundige financieel deskundige penitentiair financieel  deskundige fiscaal deskundige ICT deskundige

Weddeschaal 5 schalen B1 tot B5 5 schalen  BS1 tot BS5 5 schalen B1 tot B5 

5 schalen BS1 tot BS5 5 schalen B1 tot B5 5 schalen BS1 tot BS5 5 schalen B2 tot B5 en NBF6 5 schalen NBI1 tot NBI5


Structuur nieuwe weddeschalen Niveau A Oud Klasse

Nieuw Weddeschaal

Klasse

Weddeschaal

A1

2 schalen A11 tot A12

A1

6 schalen NA11 tot NA16

A2

3 schalen A21 tot A23

A2

5 schalen NA21 tot NA25

A3

3 schalen A31 tot A33

A3

4 schalen NA31 tot NA34

A4

3 schalen A41 tot A43

A4

4 schalen NA41 tot NA44

A5

3 schalen A51 tot A53

A5

4 schalen NA51 tot NA54


Structuur nieuwe weddeschalen Niveau D Niveau C Niveau B Niveau A

3, 4, 5 of 6 weddeschalen 5 weddeschalen 5 weddeschalen 4, 5 of 6 weddeschalen

Schaalanciënniteit • Schaalanciënniteit = nuttige anciënniteit noodzakelijk voor de overgang naar een hogere weddeschaal. • Teller wordt op nul gezet bij elke verandering van weddeschaal • Een contractueel die stagiair wordt of een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt behoudt de weddeschaal en schaalanciënniteit. (Behalve als er onderbreking van +12 maanden tussen zit).


Baremieke bevordering of bevordering in weddeschaal Niveaus D, C en B Naar de 2de weddeschaal en van NDT5 naar NDT6 3 jaar schaalanciënniteit + 3x vermelding “uitzonderlijk” of “Voldoet aan de verwachtingen” OF 2 jaar schaalanciënniteit + 2x vermelding “uitzonderlijk”, zonder vermelding “te verbeteren” of “onvoldoende”.

Naar andere schalen 6 jaar schaalanciënniteit + 6x vermelding “uitzonderlijk” of “Voldoet aan de verwachtingen” OF 4 jaar schaalanciënniteit + 4x vermelding “uitzonderlijk” zonder vermelding “te verbeteren” of “onvoldoende”.

Niveau A Naar de 2de weddeschaal En Van NA15 naar NA16 3 jaar schaalanciënniteit + 3x de vermelding “uitzonderlijk” of “voldoet aan de verwachtingen” OF 2 jaar schaalanciënniteit + 2x de vermelding “uitzonderlijk” zonder vermelding “te verbeteren” of “onvoldoende”.

Naar andere schalen 5 jaar schaalanciënniteit + 5x de vermelding “uitzonderlijk” of “voldoet aan de verwachtingen” OF 4 jaar schaalanciënniteit + 4x de vermelding “uitzonderlijk” zonder vermelding “te verbeteren” of “onvoldoende”.


EEN VOO ORBEELD D: Loopb baanverlo oop STATTUTAIR A ADMINISTRATIEEF ASSISTTENT  weddesc w chaal C1 tot C5 e en evaluaatie “volldoet aan n de verw wachtingen”.  Jaar  J                 X + 21  X           X + 15  X           X + 9  X           X + 3  X     X  X  

wed ddetrap TRAP 29  TRAP 28  TRAP 27  TRAP 26  TRAP 25  TRAP 24  TRAP 23  TRAP 22  TRAP 21  TRAP 20  TRAP 19  TRAP 18  TRAP 17  TRAP 16  TRAP 15  TRAP 14  TRAP 13  TRAP 12  TRAP 11  TRAP 10  TTRAP 9  TTRAP 8  TTRAP 7  TTRAP 6  TTRAP 5  TTRAP 4  TTRAP 3  TTRAP 2  TTRAP 1  TTRAP 0 

Weddeschaal 1 1 

                                                         

                                                       

Wedd deschaal 2 

Weddeschaaal 3 

     

     

     

     

   

   

   

     

     

     

    14.274 eu uro   

W Weddeschaal 4 

Weddesschaal 5 

     

     

     

   

   

   

 

     

     

     

     

     

     

     

   

19.77 72 euro         

   

16.873 euro         

     

     

     

     

2 27.167 euro

22.670 euro

2 25.569 euro 

Jaaarlijkse     weddevverhogingen n          van n  200€ 


Nieuwe loopbaan: overgang naar het hogere niveau of de hogere klasse

 

Ongewijzigde modaliteiten en procedure    PRINCIPE: Bevordering in de eerste weddeschaal van                                                                                      de graad of de klasse    BEHALVE indien de weddeschaal na bevordering minder  gunstig is dan de vorige weddeschaal. In dat geval  gebeurt de inschaling volgens de hiernavolgende  tabellen:   

   

Startschaal   

Bevorderingsschaal 

B3 / BS3  B4 / BS4  B5 / BS5  NBF6  NBI 3  NBI 4  NBI 5  C3 / CS3 / NCF 3  C4 / CS4 / NCF 4  C5 / CS5 / NCF 5  NDT 3  NDT 4  NDT 5  NDT 6  NDA 4 / DAS 4  NDA 5 / DAS 5 

NA 12 NA 12  NA 13  NA 14 / NA 23  NA12  NA 13 / NA 22 NA 14 / NA 23  B2 / NBI 2 / BS 2  B2 / NBI 2 / BS 2  B3 / NBI 3 / BS 3 C2 / CS 2 / NCF 2  C3 / CS 2 / NCF 2  C3 / CS 3 / NCF 3  C4 / CS 4 / NCF 4 C2 / CS 2 / NCF 2  C2 / CS 2 / NCF 2 

Startschaal 

Bevorderingsschaal 

   

NA 12 NA 13  NA 14  NA 15  NA 16  NA 23 NA 24  NA 25  NA 34  NA 35 NA 43  NA 44   

 

 

NA 22  NA 23  NA 24  NA 25  NA 25  NA 32  NA 33  NA 34  NA 42  NA 43  NA 52  NA 53         

           


Integratie van de personeelsleden in dienst voor 2014 • De loopbaan verloopt niet meer volgens weddeschalen • Het personeelslid behoudt zijn huidige weddeschaal, zonder beperking in tijd behalve A11 die A12 wordt na 6 jaar dienstanciënniteit. • De evolutie in de loopbaan is gekoppeld aan een anciënniteitsvoorwaarde + evaluatie; via het genieten van “schaalbonificaties”. • De bonificaties worden aanzien als wedde; ook voor berekening vakantiegeld, eindejaarspremie en het pensioen. • Het aantal te bekomen schaalbonificaties is in principe voor de statutair onbeperkt; maar de maximumwedde is de hoogste weddentrap in de laatste weddenschaal van de graad of klasse die het personeelslid behoudt. Voor de contractueel is één eerste schaalbonificatie en één schaalbonificatie voorzien. • Geen cumulatie tussen de premie voor competentieontwikkeling en de schaalbonificaties. • Alle competentietesten zullen worden georganiseerd voor 31 december 2016. • Behoud van de premie voor competentieontwikkeling tot einde van de geldigheidsperiode. • Overgang naar de hogere weddenschaal voor de statutaire ambtenaren waarvoor dit voorzien was in de oude reglementering, zelfs indien de geldigheidsperiode na 2014 eindigt. • Indien de geldigheidsperiode afloopt voor 2017 wordt de premie voor competentieontwikkeling doorbetaald tot 2017 voor wie geen recht heeft op een weddeschaalverhoging (statutairen en contractuelen). • Het oud systeem van biënnales loopt door tot 2017, en wordt dan vervangen door volgende jaarlijkse bedragen:


Weddeschaal

Bedrag

Weddeschaal

Bedrag

DT1 DT2, DT3, DT4 en DT5  Andere  weddeschalen  van de niveaus D, 3 en 4  Niveaus C en 2  BI 1, BI 2,BI 3 en BI 4  Andere weddeschalen  van niveaus B en 2+   

27 180 122

Klasse A1 Klasse A2   Klasse A3 

258 196  206 

200 256 270

Klassen A4 en A5 Niveau 1   Alle andere  weddeschalen 

256 200  200 


Voorwaarden tot schaalbonificatie Niveaus D, C en B Eerste schaalbonificatie 3 jaar schaalanciënniteit + 3x vermelding “uitzonderlijk” of “Voldoet aan de verwachtingen” OF 2 jaar schaalanciënniteit + 2x vermelding “uitzonderlijk”, zonder vermelding “te verbeteren” of “onvoldoende”.

Volgende schaalbonificaties 6 jaar schaalanciënniteit + 6x vermelding “uitzonderlijk” of “Voldoet aan de verwachtingen” OF 4 jaar schaalanciënniteit + 2x vermelding “uitzonderlijk” zonder vermelding “te verbeteren” of “onvoldoende”.

Niveau A Eerste schaalbonificatie 3 jaar schaalanciënniteit + 3x de vermelding “uitzonderlijk” of “voldoet aan de verwachtingen” OF 2 jaar schaalanciënniteit + 2x de vermelding “uitzonderlijk” zonder vermelding “te verbeteren” of “onvoldoende”.

Volgende schaalbonificaties 5 jaar schaalanciënniteit + 5x de vermelding “uitzonderlijk” of “voldoet aan de verwachtingen” OF 4 jaar schaalanciënniteit + 4x de vermelding “uitzonderlijk” zonder vermelding “te verbeteren” of “onvoldoende”.


Integratie: overgang naar hoger niveau of hogere klasse De statutair die bevorderd wordt, geniet geen overgangsmaatregelen meer, maar stapt over naar de nieuwe loopbaan. Hij wordt geïntegreerd in de nieuwe loopbaan in een weddenschaal met volgende financiële gevolgen: • • • •

Naar niveau C: minimum + 500€ Van niveau C naar niveau B: minimum + 750€ Van niveau C of B naar niveau A: minimum + 1500€ Naar een hogere klasse binnen niveau A: minimum + 3000€ (uitgezonderd de baremieke promotie van A12 naar A21)


SCHEMA 1STE SCHAALBONIFICATIE naar weddeschalen DA2, DA3, DT2, DT3, DT4, CA2, CT1, CT2, CF2, BA2, BT2, BF2, BI2, BFisc3, A12, A21, A22, A32, A42, A52

ja

Weddeschaal DA1, DA2, DA3, DT1, DT2, DT3, DT4, DF1, CA1, CA2, CT1, CT2, CF1, CF2, BA1, BA2, BT1, BT2, BF1, BF2, BFisc2, BFisc3, BI1, BI2, A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42, A51, A52

baremieke bevordering na 01/01/2014

geen baremieke bevordering na 01/01/2014

Weddeschaal DA4, DT5, DF2, CA3, CT3, CF3, BA3, BF3, BI3, BT3, BFisc4, A23, A33, A43, A53

naar de weddeschaal DA4, DT5, DF2, CA3, CT3, CF3, BA3, BF3, BI3, BT3, BFisc4, A23, A33, A43, A53

Tabel I

Tabel II Tabel I

Tabel II

Geslaagd in GO / PCO op 01/01/2014? Tabel II

in voorwaarden tot deelname aan GO op 04/02/2013 neen niet in voorwaarden tot deelname aan GO op 04/02/2013

laatste of voorlaatste ws

andere gevallen

Tabel II Tabel I

Tabel I Graad / klasse Medewerker keuken/schoonmaak Andere graden van niveau D Niveau C ICT of Fiscaal deskundige Andere graden van niveau B Klasse A1 Klassen A2 en A3 Klassen A4 en A5

1ste bonificatie (*) 800 € 1.000 € 1.700 € 2.500 € 2.000 € 3.000 € 3.000 € 2.000 €

Tabel II Graad / klasse Medewerker keuken/schoonmaak Andere graden van niveau D Niveau C Niveau B Klasse A1 Klassen A2 en A3 Klassen A4 en A5

1ste bonificatie (*) 200 € 400 € 500 € 500 € 800 € 800 € 800 €

BFisc = Fiscaal deskundige (*) Geïntegreerd in de jaarwedde, beperkt tot de maximumwedde in de laatste weddeschaal van de graad of van de klasse die het personeelslid behoudt


SCHEMA VOLGENDE SCHAALBONIFICATIES

Weddeschaal DA1, DA2, DT1, DT2, DT3, CA1, CT1, CF1, BA1, BT1, BF1, BI1, BFisc2, A11, A12, A21, A31, A41, A51

Tabel I

Schaalbonificatie nr. 2 Weddeschaal DA3, DA4, DT4, DT5, DF1, DF2, CA2, CA3, CT2, CT3, CF2, CF3, BA2, BA3, BF2, BF3, BI2, BI3, BT2, BT3, BFisc3, BFisc4, A22, A23, A32, A33, A42, A43, A52, A53

Tabel II

Tabel I Graad / klasse Medewerker keuken/schoonmaak Andere graden van niveau D Niveau C ICT deskundige Andere graden van niveau B Klasse A1 Klassen A2 en A3 Klassen A4 en A5

Volgende bonificaties (*) 200 € 1.000 € 1.700 € 2.500 € 2.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €

Tabel II Graad / klasse Medewerker keuken/schoonmaak Andere graden van niveau D Niveau C Niveau B Klasse A1 Klassen A2 en A3 Klassen A4 en A5

Volgende bonificaties (*) 200 € 800 € 1.000 € 1.000 € 3.000 € 1.800 € 1.000 €

Reeds in bezit van een (eerste) schaalboni Weddeschaal A11, A12, DT1

Schaalbonificatie nr. 3 of hoger (enkel voor statutairen én keuken/schoonmaak-personeel!)

Weddeschaal DA1, DA2, DA3, DA4, DT2, DT3, DT4, DT5, DF1, DF2, CA1, CA2, CA3, CT1, CT2, CT3, CF1, CF2, CF3, BA1, BA2, BA3, BT1, BT2, BT3, BF1, BF2, BF3, BI1, BI2, BI3, BFisc2, BFisc3, BFisc4, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43, A51, A52, A53 BFisc = Fiscaal deskundige

Tabel I

Tabel II

(*) Geïntegreerd in de jaarwedde, beperkt tot de maximumwedde in de laatste weddeschaal van de graad of van de klasse die het personeelslid behoudt


NDA1

NDA2

NDA3

NDA4

0

12.952

14.052

15.052

16.052

1

13.074

14.174

15.174

16.174

2

13.195

14.295

15.295

16.295

3

13.317

14.417

15.417

16.417

4

13.439

14.539

15.539

16.539

5

13.561

14.661

15.661

16.661

6

13.682

14.782

15.782

16.782

7

13.804

14.904

15.904

16.904

8

13.926

15.026

16.026

17.026

9

14.048

15.148

16.148

17.148

10

14.169

15.269

16.269

17.269

11

14.291

15.391

16.391

17.391

12

14.413

15.513

16.513

17.513

13

14.534

15.634

16.634

17.634

14

14.656

15.756

16.756

17.756

15

14.778

15.878

16.878

17.878

16

14.900

16.000

17.000

18.000

17

15.021

16.121

17.121

18.121

18

15.143

16.243

17.243

18.243

19

15.265

16.365

17.365

18.365

20

15.386

16.486

17.486

18.486

21

15.508

16.608

17.608

18.608

22

15.630

16.730

17.730

18.730

23

15.752

16.852

17.852

18.852

24

15.873

16.973

17.973

18.973

25

15.995

17.095

18.095

19.095

26

16.117

17.217

18.217

19.217

27

16.239

17.339

18.339

19.339

28

16.360

17.460

18.460

19.460

29

16.482

17.582

18.582

19.582

NDA5

   17.052     17.174     17.295     17.417     17.539     17.661     17.782     17.904     18.026     18.148     18.269     18.391     18.513     18.634     18.756     18.878     19.000     19.121     19.243     19.365     19.486     19.608     19.730     19.852     19.973     20.095     20.217     20.339     20.460     20.582

NDT1 NDT2         13.268          14.568          13.448          14.748          13.629          14.929          13.809          15.109          13.990          15.290          14.170          15.470          14.351          15.651          14.531          15.831          14.712          16.012          14.892          16.192          15.072          16.372          15.253          16.553          15.433          16.733          15.614          16.914          15.794          17.094          15.975          17.275          16.155          17.455          16.336          17.636          16.516          17.816          16.697          17.997          16.877          18.177          17.057          18.357          17.238          18.538          17.418          18.718          17.599          18.899          17.779          19.079          17.960          19.260          18.140          19.440          18.321          19.621          18.501          19.801

NDT3 NDT4 NDT5 NDT6          15.568          16.568          17.568          18.568           15.748          16.748          17.748          18.748           15.929          16.929          17.929          18.929           16.109          17.109          18.109          19.109           16.290          17.290          18.290          19.290           16.470          17.470          18.470          19.470           16.651          17.651          18.651          19.651           16.831          17.831          18.831          19.831           17.012          18.012          19.012          20.012           17.192          18.192          19.192          20.192           17.372          18.372          19.372          20.372           17.553          18.553          19.553          20.553           17.733          18.733          19.733          20.733           17.914          18.914          19.914          20.914           18.094          19.094          20.094          21.094           18.275          19.275          20.275          21.275           18.455          19.455          20.455          21.455           18.636          19.636          20.636          21.636           18.816          19.816          20.816          21.816           18.997          19.997          20.997          21.997           19.177          20.177          21.177          22.177           19.357          20.357          21.357          22.357           19.538          20.538          21.538          22.538           19.718          20.718          21.718          22.718           19.899          20.899          21.899          22.899           20.079          21.079          22.079          23.079           20.260          21.260          22.260          23.260           20.440          21.440          22.440          23.440           20.621          21.621          22.621          23.621           20.801          21.801          22.801          23.801


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DC1          12.951           12.978           13.005           13.032           13.059           13.086           13.113           13.140           13.166           13.193           13.220           13.247           13.274           13.301           13.328           13.355           13.382           13.409           13.436           13.463           13.490           13.517           13.543           13.570           13.597           13.624           13.651           13.678           13.705           13.732

DC2          13.751           13.778           13.805           13.832           13.859           13.886           13.913           13.940           13.966           13.993           14.020           14.047           14.074           14.101           14.128           14.155           14.182           14.209           14.236           14.263           14.290           14.317           14.343           14.370           14.397           14.424           14.451           14.478           14.505           14.532

DC3          13.951           13.978           14.005           14.032           14.059           14.086           14.113           14.140           14.166           14.193           14.220           14.247           14.274           14.301           14.328           14.355           14.382           14.409           14.436           14.463           14.490           14.517           14.543           14.570           14.597           14.624           14.651           14.678           14.705           14.732

DC4         14.151          14.178          14.205          14.232          14.259          14.286          14.313          14.340          14.366          14.393          14.420          14.447          14.474          14.501          14.528          14.555          14.582          14.609          14.636          14.663          14.690          14.717          14.743          14.770          14.797          14.824          14.851          14.878          14.905          14.932

DAS1         13.866          13.988          14.109          14.231          14.353          14.475          14.596          14.718          14.840          14.962          15.083          15.205          15.327          15.448          15.570          15.692          15.814          15.935          16.057          16.179          16.300          16.422          16.544          16.666          16.787          16.909          17.031          17.153          17.274          17.396

DAS2         14.552          14.674          14.795          14.917          15.039          15.161          15.282          15.404          15.526          15.648          15.769          15.891          16.013          16.134          16.256          16.378          16.500          16.621          16.743          16.865          16.986          17.108          17.230          17.352          17.473          17.595          17.717          17.839          17.960          18.082

DAS3          15.552           15.674           15.795           15.917           16.039           16.161           16.282           16.404           16.526           16.648           16.769           16.891           17.013           17.134           17.256           17.378           17.500           17.621           17.743           17.865           17.986           18.108           18.230           18.352           18.473           18.595           18.717           18.839           18.960           19.082

DAS4         16.261          16.383          16.504          16.626          16.748          16.870          16.991          17.113          17.235          17.357          17.478          17.600          17.722          17.843          17.965          18.087          18.209          18.330          18.452          18.574          18.695          18.817          18.939          19.061          19.182          19.304          19.426          19.548          19.669          19.791

DAS5         17.261          17.383          17.504          17.626          17.748          17.870          17.991          18.113          18.235          18.357          18.478          18.600          18.722          18.843          18.965          19.087          19.209          19.330          19.452          19.574          19.695          19.817          19.939          20.061          20.182          20.304          20.426          20.548          20.669          20.791


1                    2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                   10                   11                   12                   13                   14                   15                   16                   17                   18                   19                   20                   21                   22                   23                   24                   25                   26                   27                   28                   29

C1         14.274          14.474          14.674          14.873          15.073          15.273          15.473          15.672          15.872          16.072          16.272          16.471          16.671          16.871          17.071          17.270          17.470          17.670          17.870          18.069          18.269          18.469          18.669          18.868          19.068          19.268          19.468          19.667          19.867          20.067

C2         16.274          16.474          16.674          16.873          17.073          17.273          17.473          17.672          17.872          18.072          18.272          18.471          18.671          18.871          19.071          19.270          19.470          19.670          19.870          20.069          20.269          20.469          20.669          20.868          21.068          21.268          21.468          21.667          21.867          22.067

C3         17.974          18.174          18.374          18.573          18.773          18.973          19.173          19.372          19.572          19.772          19.972          20.171          20.371          20.571          20.771          20.970          21.170          21.370          21.570          21.769          21.969          22.169          22.369          22.568          22.768          22.968          23.168          23.367          23.567          23.767

C4         19.674          19.874          20.074          20.273          20.473          20.673          20.873          21.072          21.272          21.472          21.672          21.871          22.071          22.271          22.471          22.670          22.870          23.070          23.270          23.469          23.669          23.869          24.069          24.268          24.468          24.668          24.868          25.067          25.267          25.467

C5         21.374          21.574          21.774          21.973          22.173          22.373          22.573          22.772          22.972          23.172          23.372          23.571          23.771          23.971          24.171          24.370          24.570          24.770          24.970          25.169          25.369          25.569          25.769          25.968          26.168          26.368          26.568          26.767          26.967          27.167

CS1         15.266          15.466          15.666          15.865          16.065          16.265          16.465          16.664          16.864          17.064          17.264          17.463          17.663          17.863          18.063          18.262          18.462          18.662          18.862          19.061          19.261          19.461          19.661          19.860          20.060          20.260          20.460          20.659          20.859          21.059

CS2         17.266          17.466          17.666          17.865          18.065          18.265          18.465          18.664          18.864          19.064          19.264          19.463          19.663          19.863          20.063          20.262          20.462          20.662          20.862          21.061          21.261          21.461          21.661          21.860          22.060          22.260          22.460          22.659          22.859          23.059

CS3         18.966          19.166          19.366          19.565          19.765          19.965          20.165          20.364          20.564          20.764          20.964          21.163          21.363          21.563          21.763          21.962          22.162          22.362          22.562          22.761          22.961          23.161          23.361          23.560          23.760          23.960          24.160          24.359          24.559          24.759

CS4         20.666          20.866          21.066          21.265          21.465          21.665          21.865          22.064          22.264          22.464          22.664          22.863          23.063          23.263          23.463          23.662          23.862          24.062          24.262          24.461          24.661          24.861          25.061          25.260          25.460          25.660          25.860          26.059          26.259          26.459

CS5         22.366          22.566          22.766          22.965          23.165          23.365          23.565          23.764          23.964          24.164          24.364          24.563          24.763          24.963          25.163          25.362          25.562          25.762          25.962          26.161          26.361          26.561          26.761          26.960          27.160          27.360          27.560          27.759          27.959          28.159


1                    2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                   10                   11                   12                   13                   14                   15                   16                   17                   18                   19                   20                   21                   22                   23                   24                   25                   26                   27                   28                   29

NCF1         15.125          15.325          15.525          15.724          15.924          16.124          16.324          16.523          16.723          16.923          17.123          17.322          17.522          17.722          17.922          18.121          18.321          18.521          18.721          18.920          19.120          19.320          19.520          19.719          19.919          20.119          20.319          20.518          20.718          20.918

NCF2         17.125          17.325          17.525          17.724          17.924          18.124          18.324          18.523          18.723          18.923          19.123          19.322          19.522          19.722          19.922          20.121          20.321          20.521          20.721          20.920          21.120          21.320          21.520          21.719          21.919          22.119          22.319          22.518          22.718          22.918

NCF3         18.825          19.025          19.225          19.424          19.624          19.824          20.024          20.223          20.423          20.623          20.823          21.022          21.222          21.422          21.622          21.821          22.021          22.221          22.421          22.620          22.820          23.020          23.220          23.419          23.619          23.819          24.019          24.218          24.418          24.618

NCF4         20.525          20.725          20.925          21.124          21.324          21.524          21.724          21.923          22.123          22.323          22.523          22.722          22.922          23.122          23.322          23.521          23.721          23.921          24.121          24.320          24.520          24.720          24.920          25.119          25.319          25.519          25.719          25.918          26.118          26.318

NCF5         22.225          22.425          22.625          22.824          23.024          23.224          23.424          23.623          23.823          24.023          24.223          24.422          24.622          24.822          25.022          25.221          25.421          25.621          25.821          26.020          26.220          26.420          26.620          26.819          27.019          27.219          27.419          27.618          27.818          28.018


‐       1        2        3        4        5        6        7        8        9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29

B1        16.804         17.074         17.343         17.613         17.883         18.152         18.422         18.692         18.961         19.231         19.501         19.770         20.040         20.310         20.579         20.849         21.118         21.388         21.658         21.927         22.197         22.467         22.736         23.006         23.276         23.545         23.815         24.085         24.354         24.624

B2        19.304         19.574         19.843         20.113         20.383         20.652         20.922         21.192         21.461         21.731         22.001         22.270         22.540         22.810         23.079         23.349         23.618         23.888         24.158         24.427         24.697         24.967         25.236         25.506         25.776         26.045         26.315         26.585         26.854         27.124

B3         21.304          21.574          21.843          22.113          22.383          22.652          22.922          23.192          23.461          23.731          24.001          24.270          24.540          24.810          25.079          25.349          25.618          25.888          26.158          26.427          26.697          26.967          27.236          27.506          27.776          28.045          28.315          28.585          28.854          29.124

B4         23.304          23.574          23.843          24.113          24.383          24.652          24.922          25.192          25.461          25.731          26.001          26.270          26.540          26.810          27.079          27.349          27.618          27.888          28.158          28.427          28.697          28.967          29.236          29.506          29.776          30.045          30.315          30.585          30.854          31.124

B5         25.304          25.574          25.843          26.113          26.383          26.652          26.922          27.192          27.461          27.731          28.001          28.270          28.540          28.810          29.079          29.349          29.618          29.888          30.158          30.427          30.697          30.967          31.236          31.506          31.776          32.045          32.315          32.585          32.854          33.124

NBF6         27.804          28.074          28.343          28.613          28.883          29.152          29.422          29.692          29.961          30.231          30.501          30.770          31.040          31.310          31.579          31.849          32.118          32.388          32.658          32.927          33.197          33.467          33.736          34.006          34.276          34.545          34.815          35.085          35.354          35.624

BS1         17.796          18.066          18.335          18.605          18.875          19.144          19.414          19.684          19.953          20.223          20.493          20.762          21.032          21.302          21.571          21.841          22.110          22.380          22.650          22.919          23.189          23.459          23.728          23.998          24.268          24.537          24.807          25.077          25.346          25.616

BS2         20.296          20.566          20.835          21.105          21.375          21.644          21.914          22.184          22.453          22.723          22.993          23.262          23.532          23.802          24.071          24.341          24.610          24.880          25.150          25.419          25.689          25.959          26.228          26.498          26.768          27.037          27.307          27.577          27.846          28.116

BS3         22.296          22.566          22.835          23.105          23.375          23.644          23.914          24.184          24.453          24.723          24.993          25.262          25.532          25.802          26.071          26.341          26.610          26.880          27.150          27.419          27.689          27.959          28.228          28.498          28.768          29.037          29.307          29.577          29.846          30.116

BS4         24.296          24.566          24.835          25.105          25.375          25.644          25.914          26.184          26.453          26.723          26.993          27.262          27.532          27.802          28.071          28.341          28.610          28.880          29.150          29.419          29.689          29.959          30.228          30.498          30.768          31.037          31.307          31.577          31.846          32.116

BS5         26.296          26.566          26.835          27.105          27.375          27.644          27.914          28.184          28.453          28.723          28.993          29.262          29.532          29.802          30.071          30.341          30.610          30.880          31.150          31.419          31.689          31.959          32.228          32.498          32.768          33.037          33.307          33.577          33.846          34.116


‐        1         2         3         4         5         6         7         8         9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29

NBI1         17.274          17.530          17.786          18.042          18.298          18.554          18.810          19.066          19.321          19.577          19.833          20.089          20.345          20.601          20.857          21.113          21.369          21.625          21.881          22.137          22.393          22.649          22.904          23.160          23.416          23.672          23.928          24.184          24.440          24.696

NBI2         20.274          20.530          20.786          21.042          21.298          21.554          21.810          22.066          22.321          22.577          22.833          23.089          23.345          23.601          23.857          24.113          24.369          24.625          24.881          25.137          25.393          25.649          25.904          26.160          26.416          26.672          26.928          27.184          27.440          27.696

NBI3         22.774          23.030          23.286          23.542          23.798          24.054          24.310          24.566          24.821          25.077          25.333          25.589          25.845          26.101          26.357          26.613          26.869          27.125          27.381          27.637          27.893          28.149          28.404          28.660          28.916          29.172          29.428          29.684          29.940          30.196

NBI4         25.274          25.530          25.786          26.042          26.298          26.554          26.810          27.066          27.321          27.577          27.833          28.089          28.345          28.601          28.857          29.113          29.369          29.625          29.881          30.137          30.393          30.649          30.904          31.160          31.416          31.672          31.928          32.184          32.440          32.696

NBI5         27.774          28.030          28.286          28.542          28.798          29.054          29.310          29.566          29.821          30.077          30.333          30.589          30.845          31.101          31.357          31.613          31.869          32.125          32.381          32.637          32.893          33.149          33.404          33.660          33.916          34.172          34.428          34.684          34.940          35.196


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

NA11 21.880 22.138 22.396 22.654 22.912 23.170 23.428 23.686 23.943 24.201 24.459 24.717 24.975 25.233 25.491 25.749 26.007 26.265 26.523 26.781 27.039 27.297 27.554 27.812 28.070 28.328 28.586 28.844 29.102 29.360

NA12 24.880 25.138 25.396 25.654 25.912 26.170 26.428 26.686 26.943 27.201 27.459 27.717 27.975 28.233 28.491 28.749 29.007 29.265 29.523 29.781 30.039 30.297 30.554 30.812 31.070 31.328 31.586 31.844 32.102 32.360

NA13 27.880 28.138 28.396 28.654 28.912 29.170 29.428 29.686 29.943 30.201 30.459 30.717 30.975 31.233 31.491 31.749 32.007 32.265 32.523 32.781 33.039 33.297 33.554 33.812 34.070 34.328 34.586 34.844 35.102 35.360

NA14 30.880 31.138 31.396 31.654 31.912 32.170 32.428 32.686 32.943 33.201 33.459 33.717 33.975 34.233 34.491 34.749 35.007 35.265 35.523 35.781 36.039 36.297 36.554 36.812 37.070 37.328 37.586 37.844 38.102 38.360

NA15 33.880 34.138 34.396 34.654 34.912 35.170 35.428 35.686 35.943 36.201 36.459 36.717 36.975 37.233 37.491 37.749 38.007 38.265 38.523 38.781 39.039 39.297 39.554 39.812 40.070 40.328 40.586 40.844 41.102 41.360

NA16 36.880 37.138 37.396 37.654 37.912 38.170 38.428 38.686 38.943 39.201 39.459 39.717 39.975 40.233 40.491 40.749 41.007 41.265 41.523 41.781 42.039 42.297 42.554 42.812 43.070 43.328 43.586 43.844 44.102 44.360

NA21

NA22

NA23

NA24

NA25

        25.880          26.076          26.272          26.468          26.663          26.859          27.055          27.251          27.447          27.643          27.839          28.034          28.230          28.426          28.622          28.818          29.014          29.210          29.406          29.601          29.797          29.993          30.189          30.385          30.581          30.777          30.972          31.168          31.364          31.560

        29.680          29.876          30.072          30.268          30.463          30.659          30.855          31.051          31.247          31.443          31.639          31.834          32.030          32.226          32.422          32.618          32.814          33.010          33.206          33.401          33.597          33.793          33.989          34.185          34.381          34.577          34.772          34.968          35.164          35.360

        32.680          32.876          33.072          33.268          33.463          33.659          33.855          34.051          34.247          34.443          34.639          34.834          35.030          35.226          35.422          35.618          35.814          36.010          36.206          36.401          36.597          36.793          36.989          37.185          37.381          37.577          37.772          37.968          38.164          38.360

        35.680          35.876          36.072          36.268          36.463          36.659          36.855          37.051          37.247          37.443          37.639          37.834          38.030          38.226          38.422          38.618          38.814          39.010          39.206          39.401          39.597          39.793          39.989          40.185          40.381          40.577          40.772          40.968          41.164          41.360

        38.680          38.876          39.072          39.268          39.463          39.659          39.855          40.051          40.247          40.443          40.639          40.834          41.030          41.226          41.422          41.618          41.814          42.010          42.206          42.401          42.597          42.793          42.989          43.185          43.381          43.577          43.772          43.968          44.164          44.360


‐     1      2      3      4      5      6      7      8      9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29

NA31

NA32

NA33

NA34

NA35

NA41

NA42

NA43

NA44

NA51

NA52

NA53

NA54

  32.380    32.586    32.792    32.999    33.205    33.411    33.617    33.823    34.030    34.236    34.442    34.648    34.854    35.061    35.267    35.473    35.679    35.886    36.092    36.298    36.504    36.710    36.917    37.123    37.329    37.535    37.741    37.948    38.154    38.360

    36.380      36.586      36.792      36.999      37.205      37.411      37.617      37.823      38.030      38.236      38.442      38.648      38.854      39.061      39.267      39.473      39.679      39.886      40.092      40.298      40.504      40.710      40.917      41.123      41.329      41.535      41.741      41.948      42.154      42.360

    39.380      39.586      39.792      39.999      40.205      40.411      40.617      40.823      41.030      41.236      41.442      41.648      41.854      42.061      42.267      42.473      42.679      42.886      43.092      43.298      43.504      43.710      43.917      44.123      44.329      44.535      44.741      44.948      45.154      45.360

   42.380     42.586     42.792     42.999     43.205     43.411     43.617     43.823     44.030     44.236     44.442     44.648     44.854     45.061     45.267     45.473     45.679     45.886     46.092     46.298     46.504     46.710     46.917     47.123     47.329     47.535     47.741     47.948     48.154     48.360

  45.380    45.586    45.792    45.999    46.205    46.411    46.617    46.823    47.030    47.236    47.442    47.648    47.854    48.061    48.267    48.473    48.679    48.886    49.092    49.298    49.504    49.710    49.917    50.123    50.329    50.535    50.741    50.948    51.154    51.360

  39.570    39.826    40.082    40.338    40.593    40.849    41.105    41.361    41.617    41.873    42.129    42.384    42.640    42.896    43.152    43.408    43.664    43.920    44.176    44.431    44.687    44.943    45.199    45.455    45.711    45.967    46.222    46.478    46.734    46.990

   43.570     43.826     44.082     44.338     44.593     44.849     45.105     45.361     45.617     45.873     46.129     46.384     46.640     46.896     47.152     47.408     47.664     47.920     48.176     48.431     48.687     48.943     49.199     49.455     49.711     49.967     50.222     50.478     50.734     50.990

   47.570     47.826     48.082     48.338     48.593     48.849     49.105     49.361     49.617     49.873     50.129     50.384     50.640     50.896     51.152     51.408     51.664     51.920     52.176     52.431     52.687     52.943     53.199     53.455     53.711     53.967     54.222     54.478     54.734     54.990

   51.570     51.826     52.082     52.338     52.593     52.849     53.105     53.361     53.617     53.873     54.129     54.384     54.640     54.896     55.152     55.408     55.664     55.920     56.176     56.431     56.687     56.943     57.199     57.455     57.711     57.967     58.222     58.478     58.734     58.990

   47.360     47.616     47.872     48.128     48.383     48.639     48.895     49.151     49.407     49.663     49.919     50.174     50.430     50.686     50.942     51.198     51.454     51.710     51.966     52.221     52.477     52.733     52.989     53.245     53.501     53.757     54.012     54.268     54.524     54.780

        51.360          51.616          51.872          52.128          52.383          52.639          52.895          53.151          53.407          53.663          53.919          54.174          54.430          54.686          54.942          55.198          55.454          55.710          55.966          56.221          56.477          56.733          56.989          57.245          57.501          57.757          58.012          58.268          58.524          58.780

        55.360          55.616          55.872          56.128          56.383          56.639          56.895          57.151          57.407          57.663          57.919          58.174          58.430          58.686          58.942          59.198          59.454          59.710          59.966          60.221          60.477          60.733          60.989          61.245          61.501          61.757          62.012          62.268          62.524          62.780

        59.360          59.616          59.872          60.128          60.383          60.639          60.895          61.151          61.407          61.663          61.919          62.174          62.430          62.686          62.942          63.198          63.454          63.710          63.966          64.221          64.477          64.733          64.989          65.245          65.501          65.757          66.012          66.268          66.524          66.780


I N  S  C  H  R  I  J  V  I  N  G  S  F  O  R  M  U  L  I  E  R 

Persoonlijke gegevens 

Geslacht:     M/V*            Taal: NL – Fr – D*                         Communicatietaal: NL – Fr – D*    Naam: ……………………………………………………… Voornaam:…………………………………………………….  Straat: …………………………………………………………… Nr.: ……………………………… bus:….………………  Postnr.: ……………… Gemeente: ………………………………………………………………………………………….  Land: …………………………………………………………… Nat.: ………………………………………………………….  Rijksregisternr.: ………………………………………………… Geboortedatum: …………….... ……………….  IBAN: ……………………………………………………..BIC: …………………………………………………………………..  Telefoon: ……………………………………………... Gsm: ….…………………………………………………………….  E‐mail: …………………………………………………………….…………………………………….............................  Ik geef ACV toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn  persoonlijke gegevens op de kruispuntbank sociale zekerheid te consulteren.                                                     Akkoord / Niet akkoord* 

Werkgever    Grensarbeid:      NL – FR – D – LUX*    Naam onderneming: …………………………………………………………………………………………………………  Straat :……………………………………………………………………………………. Nr.: ……………  Bus: …………..  Postcode:…………            Gemeente:…………………………………………………………………………………...    KBO: ………………………………………………….                RSZ: ………………………………………………………..  PC:…………………  Begin tewerkstelling:…………………………                 Centrale: ACV‐Openbare Diensten  Statuut:………………………………………………                Regime:…………………………………………………..    Ik wens lid te worden vanaf: ………………………….   Ik kom over van: ABVV / ACLVB*  en was daar lid sinds:……………………………………………………    Ik wens mijn bijdrage te betalen via: domiciliëring / overschrijving*    Datum: ………………………………………………. Handtekening: …………………………………………………   

   

* Schrappen wat niet past 


Het federaal team van ACV-Openbare Diensten Je kan ons bereiken op het volgend adres: ACV-Openbare Diensten Federaal Team Helihavenlaan 21 -1000 Brussel marc.saenen@acv-csc.be johan.lippens@acv-csc.be luc.neirynck@acv-csc.be marc.nijs@acv-csc.be hilde.deleeuw@acv-csc.be geert.dewulf@acv-csc.be marijke.konings@acv-csc.be Vakbondsconsulent Tel: 02 208 24 52 hilde.degendt@acv-csc.be Secretariaat Tel: 02 208 24 51 cindy.decleene@acv-csc.be Bezoek ons op: www.acv-openbarediensten.be facebook.com/acv.openbarediensten twitter.com/acvopenbaar V.U. Mark Saenen, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

De nieuwe federale loopbaan  

Brochure van ACV-Openbare Diensten