Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Staat de merknaam ‘Gent’ onder druk?

maandblad van AC V-O p enbare D iensten – ok tob er 2013 v.u.: L . H a m e lin ck, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

04

08

focus

03 04

14 lokale & regionale besturen

Federale overheid

edito Statuut afgeschaft?! focus Lokale financiën onder druk

06

Kinderbijslag na de regionalisering Standpunt van Vlaams ACV

08

federale overheid Een ontnuchtering! Bezoek aan de RAHOVA-gevangenis in Boekarest

09

Stage, stagiairs en stagecommissies

10

Brochure federale loopbanen

11

vlaamse overheid Sociaal overleg bij De Watergroep in woelig water

COLOFON

12

Landbouw en Visserij Gevolgen van de beslissingen van de Vlaamse regering

13

VMM ritregistratie en arbeidsduurregeling

14

lokale & regionale besturen OCMW Nazareth privatiseert en ontslaat 23 personeelsleden uit hun dienstenchequeonderneming

15

Staat de merknaam ‘Gent’ onder druk?

15

Privatisering dreigt voor woonzorgcentrum Sint-Jozef van OCMW Wuustwezel

16

zorg De gezondheidszorg volledig hertekend door de zesde staatshervorming (deel 2)

18

bijzondere korpsen Brandweerstatuut: nog veel ontbrekende puzzelstukken

19

Nieuwe tuchtwet voor personeelsleden politiediensten

21

vervoer Autobus-Autocar Onderhandelingen in het slop?

Redactie Luc Hamelinck | Ann-Sofie Daem | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Amélie Janssens | Luc Hamelinck Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

18

Statuut afgeschaft?! F

ederaal staatssecretaris Hendrik Bogaert heeft zich begin deze maand doen opmerken. Hij verklaarde zonder verpinken dat het statuut voor federale ambtenaren (ten individuele titel) opgeheven was. Hij gebruikt daarbij als argument dat een nieuwe evaluatieregeling wordt uitgevaardigd die een weerslag heeft op de loopbaanontwikkeling. We hebben meteen met ongeloof en verbijstering gereageerd op die uitspraken. Want zo’n stelling is inhoudelijk gewoon niet correct. Een evaluatieregeling bestaat al tientallen jaren bij zowat alle overheidsdiensten. Sinds jaar en dag staat in het statuut van het overheidspersoneel dat twee maal een negatieve evaluatie leidt tot ontslag. Dit is op zich niets nieuws. Het is niet omdat er nu een jaarlijkse evaluatie komt dat het statuut is afgeschaft. Je kan je afvragen waarom de staatssecretaris dan toch zo’n uitspraken doet… Gewoon om in de media op te vallen? Om te scoren in de publieke opinie? Om straffer uitspraken te doen dan Vlaams minister Geert Bourgeois waarmee hij in West-Vlaanderen in een politieke race zit? Zou hij dit nu simpelweg echt menen? Voert hij nu al het voor het verlof aangekondigde CD&V Innesto-programma uit? Als het de bedoeling was om overheidspersoneel stevig te tackelen is het opzet alvast geslaagd. Met zo’n uitspraken moet je echt niet verwonderd zijn dat zelfs mensen die het goed menen zich afzetten van de politiek.

bijzondere korpsen

22

De LIJN op een keerpunt!

22

Autobus-autocar: Onderhandelingen over een nieuw lastenboek bijna afgerond

23

pensioenen Telt de studieperiode mee voor het pensioen?

Volg ons op twitter.com/acvopenbaar Like ons op facebook.com/acv-openbarediensten

www. acv-openbarediensten.be

In politieke middens staat het vandaag blijkbaar opnieuw goed om stevig uit te halen tegenover overheidspersoneel. Wie hardst uithaalt naar het overheidsperWie hardst uithaalt soneel is blijkbaar ‘de beste’. Maar als men streeft naar het naar een goed werkende openbare sector is dit gewoon contraproductief. overheidspersoneel is

blijkbaar ‘de beste’. Op verschillende fronten wordt de openbare sector aangepakt. Stelselmatig pompt men het er bij de bevolking in: de overheid moet worden ‘ontvet’ want ‘we krijgen te weinig waar voor ons geld’ en hoe minder middelen naar de overheid gaan, des te meer gaan er naar de ‘echte’ economie. Tegelijk staat het statuut van het personeel onder druk: modern personeelsbeleid wordt in Vlaanderen, federaal en in lokale besturen blijkbaar hoe langer hoe meer een zaak van dreigen met ontslag. We zetten ons af tegen die nefaste aanpak. Want op die manier motiveert men niemand. Meer nog, die aan pak voedt de negatieve beeldvorming tegenover de openbare sector en het overheidspersoneel. De overheid verwacht van personeelsleden dat ze een tandje bijsteken. Onderzoek leert zelfs dat de werkdruk blijft toenemen. In zo’n situatie zijn straffe uitspraken om te scoren in de media echt niet op hun plaats. De overheid zou als werkgever beter zorgen voor een goede begeleiding van haar werknemers. Vriendelijke groeten

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Lokale financiën onder druk Verder besparen op personeel zal de kwaliteit van de dienstverlening doen dalen.

Door: Joris Lermytte De gemeentefinanciën staan er niet goed voor. De budgetten voor 2013 kondigen een financieel moeilijke legislatuur aan. De uitdagingen voor de lokale besturen worden er echter niet minder op. De kritische grens voor besparingen op personeel is intussen bereikt: de dienstverlening van de besturen zal worden aangetast. In de media kregen we al plannen te horen van grote centrumsteden als Gent en Antwerpen die allesbehalve positief zijn. Maar ook in de kleinere lokale besturen dreigen de besparingen neer te komen op afslaken. Uitgaven

3,6% te laten stijgen. Dat in tegenstelling tot

2013 is een overgangsjaar. De budgetten

een groei van 4,3% in de vijf jaar daarvoor en

voor dit eerste jaar van de nieuwe legisla-

ondanks de toegenomen pensioenuitgaven

tuur werden nog opgesteld door de oude

in heel wat besturen. Verder begroot men

bestuursploeg. Ook de gevolgen van de

een reële daling van de werkingsuitgaven

Beleids- en BeheersCyclus (BBC), het nieuwe

van -0,5%, een daling van de toelage aan het

boekhoudings- en planningssysteem van de

OCMW van -0,3% (mede een gevolg van de

lokale besturen, zullen zich pas in 2014 laten

overstap naar de BBC) en een minder snelle

voelen. Toch blijkt uit een recente studie door

stijging van de toelage aan de politiezone

Belfius van de Vlaamse gemeentebudgetten

met 2,7% tegenover 3,6%.

voor 2013 dat heel wat besturen het moeilijk

Bron: Belfius, Lokale financiën 2013 – eigen

zullen krijgen om een financieel evenwicht

bewerking.

te handhaven. De gebudgetteerde uitgaven in 2013 stijgen slechts met 1,7% tegenover

Ontvangsten

2012. Dat is een pak minder dan het groei-

Tegenover die uitgavenbeheersing staan

ritme gedurende de vijf jaar daarvoor. Van

inspanningen van de besturen om hun ont-

2007 tot 2012 stegen die gemiddeld met 3,6%

vangsten op pijl te houden. Gemeenten reke-

per jaar. Die lagere uitgavengroei wil men rea-

nen voor 2013 op een toename van de ont-

liseren door het personeelsbudget maar met

vangsten met 3,1% tegenover 2012. Dat is iets


5

focus

lager dan de vijf jaar daarvoor. Daarbij worden

genover al deze uitdagingen staat het grote

personeel zal er voor zorgen dat de kwaliteit

tegenvallende schuldontvangsten (dividen-

taboe op het ter beschikking te stellen van ex-

van de dienstverlening zal dalen of de diens-

den uit elektriciteit en gas) gecompenseerd

tra middelen aan de lokale besturen of het op

ten helemaal niet meer geleverd zullen kun-

door hogere belastingen. In het bijzonder de

zoek gaan naar extra inkomsten in de bestu-

nen worden. Daarbij zullen er enkel verliezers

lokale belastingen zouden moeten toenemen

ren zelf. Eigenlijk bestaat er al een decennium

zijn: de burgers zullen inboeten op dienstver-

met 12% tegenover 2012. In totaal denkt 64%

een onderfinanciering van de lokale besturen,

lening en het personeel zal haar werk niet

van de gemeenten geen evenwicht te berei-

maar heeft een hele reeks financiële meeval-

meer naar behoren kunnen doen. Lokale bes-

ken voor het werkjaar 2013. Er zou wel een

lers - zoals bijvoorbeeld de verkoop van de

turen moeten er zich voor behoeden niet in

algemeen overschot blijven bestaan van 126

kabel aan Telenet, inkomsten via de gemeen-

een negatieve spiraal terecht te komen waar-

euro per inwoner of 9,3 % van de ontvangsten,

telijke holding, enz. - de problemen altijd ver-

bij besparingen en slechtere dienstverlening

voornamelijk opgebouwd door het overschot

doezeld. Die financiële meevallers zijn er nu

elkaar versterken.

van de vorige jaren. De gemeenten zijn dus

niet meer en zorgen er voor dat de besturen

financieel gezond. Het komt er natuurlijk op

langs de inkomstenzijde uit evenwicht raken.

aan het financieel evenwicht te bewaren. Op

Langetermijnvisie ACV-Openbare Diensten pleit voor een lan-

basis van de tekorten voor het werkjaar 2013

Besparen op personeel

getermijnvisie. Van de Vlaamse overheid

kunnen we de voorzichtige prognose formu-

Een zorgwekkende nieuwe trend tekent zich

verwachten we dat ze haar verantwoorde-

leren dat de gemeenten die in 2013 geen

af. De tewerkstelling in de lokale besturen

lijkheid opneemt tegenover de lokale bestu-

evenwicht bereiken binnen het eigen dienst-

stagneert sinds 2011. Dat is een absolute

ren: voor de overgang naar de BBC, voor de

jaar, de komende vijf jaar extra inspanningen

trendbreuk tegenover de afgelopen decen-

pensioenuitgaven en om de investeringen op

zullen moeten leveren. Twee derde van de

nia. Zo steeg de tewerkstelling in de lokale

pijl te houden. Van gemeenten verwachten

besturen staat voor die uitdaging.

besturen tussen 1995 en 2009 met 24,6%.

we dat ze het personeel als een bondgenoot

De lokale besturen besparen nu dus duide-

gaan zien om het financieel evenwicht te

Grote uitdagingen

lijk op personeel. Personeelsuitgaven verte-

bewaren. Door in te zetten op personeel en

De financiële uitdagingen voor de lokale sec-

genwoordigen 38,5% van de uitgaven van

lokale dienstverlening kunnen de gemeenten

tor zijn dus niet gering. De pensioenuitgaven

de lokale besturen. Koppel daaraan de clichés

hun financiën gezond houden én tegelijk de

zullen de komende jaren verder stijgen. Lo-

die men graag hanteert over de ambtenaar

dienstverlening aan de burgers waarborgen.

kale besturen zullen de gevolgen gaan voe-

én velen zullen geloven dat er op personeel

Besturen mogen zich niet verliezen in kort-

len van de vergrijzing van hun burgers én

nog heel wat bespaard kan worden zonder

zichtige besparingen zoals het simpelweg

personeel. De ouderenzorg vraagt om extra

aan de dienstverlening aan de burgers en be-

niet vervangen van vertrekkers of het priva-

investeringen, net als de kinderopvang. De

drijven te raken. Niets is echter minder waar.

tiseren van dienstverlening. Die besparin-

financieel-economische crisis laat zich nog

Veel dienstverlening vraagt om contact met

gen wreken zich op termijn: de kwaliteit van

steeds voelen: inkomsten vallen terug, terwijl

de burgers. Het verstrekken van inlichtingen

diensten kan niet meer gegarandeerd wor-

de uitdagingen voor de besturen blijven toe-

over bouwvoorschriften, het onderhoud van

den en private spelers doen de prijs voor de

nemen. Er moeten meer middelen naar politie

parken of ondersteunen van de werking van

burger toenemen. We eisen dat alle mogelijke

en brandweer gaan. De implementatie van de

lokale sportverenigingen, enz. Het zijn alle-

alternatieven worden onderzocht vooraleer

BBC vraagt bijkomende middelen. Er moet

maal activiteiten die men niet plots met min-

maatregelen te nemen die een weerslag

geïnvesteerd worden in riolen, de aantasting

der personeel kan gaan uitvoeren. Ze komen

hebben op het personeel. Dit moet transpa-

van de dividenden uit energieparticipaties

gewoon niet of nauwelijks in aanmerking

rant gebeuren en het sociaal overleg moet

zorgen voor minder inkomsten, budgettaire

voor automatisatie. We moeten dan ook zeer

hierbij ten volle gebruikt worden.

ingrepen door andere overheden hebben

duidelijk stellen dat op de meeste plaatsen de

hun weerslag op de lokale besturen, enz. Te-

kritische grens is bereikt: verder besparen op


6

focus

Kinderbijslag na de regionalisering Standpunt van Vlaams ACV Amélie Janssens Een van de gevolgen van de zesde staatshervorming is de regionalisering van de kinderbijslag. Dat betekent dat deze bevoegdheid wordt overgedragen aan de gemeenschappen, en Vlaanderen en Brussel dus zullen instaan voor het toekennen van de kinderbijslag. Daarvoor zal wel een overgangsmaatregel van kracht zijn, want de overheveling moet pas volledig rond zijn eind 2019.

Ieder kind eenzelfde forfaitair basisbedrag volgens leeftijdscategorieën; Ieder kind eenzelfde forfaitair basisbedrag rekening houdend met de rangorde in het gezin; Opties rond de integratie van de leeftijdsbijslagen en de school- en studietoelagen in de kinderbijslag.

De kinderbijslag moet gezinnen echt ondersteunen.

Welke opties?

Selectiviteit in de kinderbijslag. Hierover

Vroeger baseerde men zich voor de kinderbij-

zijn de meningen verschillend. Moet er

slag op de driehoek vader-moeder-kind. Het

enkel rekening gehouden worden met

kind zorgde voor het recht op kinderbijslag,

kindgebonden kenmerken, zoals leeftijd,

de vader opende het recht via zijn sociaal-

handicap, hogere zorgnood? Of zijn ook

economisch statuut en de moeder ontving de

contextgebonden (gezins)kenmerken zo-

kinderbijslag. Nu zal men zich baseren op het

als gezinsinkomen, huidige sociale toela-

recht van het kind. Ieder gezin waar een kind opgroeit, moet kinderbijslag ontvangen. De

gen of gezinsgrootte bepalend?

De rangorde als selectief criterium. In de

kinderbijslag zal worden toegekend op basis

huidige kinderbijslag is dit een heel be-

van de domicilie van het kind. Door het prin-

langrijk criterium. Het bedrag van de kin-

cipe in te voeren van het recht van het kind,

derbijslag verschilt immers afhankelijk of

valt ook het onderscheid tussen zelfstandige,

het gaat om het eerste, tweede of derde (en

ambtenaar en werknemer weg.

latere) kind. De alternatieven zijn:

Over hoe men het allemaal concreet wil or-

Behouden van de rangorde, waarbij ie-

ganiseren, moet men nog keuzes maken op

der volgend kind recht heeft op een ho-

verschillende vlakken:

ger bedrag;

• Afstappen van de band tussen het socio-

De rangorde wijzigen, waarbij je kan kie-

professioneel statuut en kinderbijslag. Het

zen voor het omkeren ervan (meer kin-

arbeidsstatuut van de ouders heeft dan

derbijslag voor eerste kind, minder voor

geen invloed op de manier waarop de

tweede, derde, enz.) of voor het koppe-

kinderbijslag toegekend wordt. Aangezien

len aan een curve (meer voor eerste kind,

de ‘rechthebbende’ wegvalt, en enkel het

minder voor tweede en derde, opnieuw meer vanaf kind X)

rechtgevend kind en de bijslagtrekkende overblijven, levert dit een grote vereenvou-

Rangorde afschaffen: ieder kind gelijk,

diging van het systeem op. Dit kan op zijn

dus ieder kind hetzelfde basisbedrag van

beurt leiden tot een besparing van de werkingsmiddelen en een vermindering van de administratieve lasten.

• Mogelijkheden rond de universaliteit van

127,3 euro.

Welvaartsvastheid Eerste alternatief: niet welvaartsvast. De huidige kinderbijslag is gekoppeld aan

de kinderbijslag. Hierbij zijn nog enkele al-

de consumptie-index, maar niet aan de

ternatieven mogelijk:

evolutie van het BBP. De kinderbijslag

Ieder kind eenzelfde forfaitair basisbedrag;

evolueert daardoor wel in zekere mate met de koopkracht, maar is niet wel-


7

focus

vaartsvast. Nochtans berekende men dat

de eerste plaats enkele mogelijkheden op

de kinderarmoede en de armoede bij

vlak van de uitbetalingsinstelling:

eenoudergezinnen beduidend lager zou

Het behouden van de huidige kinderbij-

zijn, mocht men de kinderbijslag al vroe-

slagfondsen;

ger opgewaardeerd hebben. Alternatief 2: welvaartsvaste basiskinderbijslag.

• Kinderbijslag in relatie tot andere gezinsmaatregelen.

Alternatief 1: de kinderbijslag op zich la-

Er moet natuurlijk rekening gehouden wor-

Uitbetaling in eigen beheer, waardoor

den met gezinnen die nu al kinderbijslag ont-

men de organisatie, het netwerk en de

vangen. Zij mogen na de regionalisering niet

know-how zelf moet uitbouwen;

minder kinderbijslag krijgen.

Uitbetaling door de zorgkassen, in het

Voor ACV-Openbare Diensten is het tenslotte

geval dat men opteert om de kinderbij-

belangrijk dat men de know-how van de be-

slag te integreren in de zorgverzekering.

trokken administraties en de expertise van de

Mogelijkheden met betrekking tot de bijslag-

kinderbijslagkassen valoriseert. Ze moeten

maatregelen. De kinderbijslag is een net-

trekkende: ofwel behoudt men de moeder of

hun plaats krijgen in de nieuwe structuren.

tobedrag dat het gezin vrij kan besteden

de persoon die het kind opvoedt als bijslag-

en is een belangrijk onderdeel van het

trekkende, ofwel kan men de vrije keuze laten

inkomen. Men moet dan nog bepalen of

aan wie de kinderbijslag moet worden uitbe-

men gaat voor een gedeeltelijke of volle-

taald.

dige kostendekking.

Er zijn dus nog wat heel wat zaken te bespreken en te beslissen.

van het kindbeleid, waarbij de uitkeringen rond een kind geconcentreerd

Welvaartsvast

worden in ‘kinduitkeringen’, en men bij-

Kinderbijslag moet helpen om het wel-

voorbeeld ook rekening houdt met de

vaartsverlies van gezinnen met kinde-

tarieven in de kinderopvang, schooltoela-

ren te compenseren. We vinden dan

gen, studietoelagen,…

ook dat ze de evolutie van de lonen

Conditionering. In deze optie wordt de

moet volgen. Bovendien kan kinder-

mogelijkheid bekeken om de kinderbijslag

bijslag de solidariteit tussen gezinnen

te koppelen aan bepaalde voorwaarden.

behouden en efficiënter maken. Voor

We kunnen bijvoorbeeld denken aan het

iemand met een laag loon zal een for-

conditioneel maken van de bijslag aan het

faitaire en welvaartsvaste kinderbijslag

effectieve schoollopen, of aan het gebruik

immers een grotere waarde hebben

maken van dienst ter ondersteuning van

dan voor iemand met een hoog loon.

de zorg van het kind. De alternatieven zijn: geen conditionering of gedeeltelijke con-

Bedrag

ditionering, waarbij men eventuele supple-

Het bedrag moet voor ACV bestaan uit

menten aan voorwaarden koppelt.

twee componenten:

• Geboorte- en adoptiepremie. In de huidige • Een basisbijslag: een vast forfaitair bedrag regeling is de geboorte- en adoptiepremie voor het eerste kind hoger dan voor het tweede en de volgende kinderen. De twee

ren wordt afgeschaft); Handicap of andere zorgnoden.

ten bestaan, niet gekoppeld aan andere

Alternatief 2: kinderbijslag als onderdeel

eerste, tweede, derde en volgende kinde-

voor alle kinderen.

Een bijkomende toeslag, die afhankelijk is van bepaalde parameters:

opties zijn: de premie behouden of de pre-

De leeftijd van het kind;

mie afschaffen.

De gezinsgrootte (maar de rangregeling

Uitbetaling van de kinderbijslagen. Er zijn in

met verschillende bedragen voor een


8

federale overheid

Een ontnuchtering!

Bezoek aan de RAHOVA-gevangenis in Boekarest Luc Neirynck EPSU is de Europese vakorganisatie voor het overheidspersoneel in Europa. Zij vertegenwoordigt meer dan 265 vakorganisaties en 8 miljoen werknemers in de openbare diensten. Ook de gevangenisdiensten maken hiervan deel uit.

We schrokken in de eerste plaats dat het

EPSU organiseert ieder jaar een bijeenkomst

Ditmaal ging het congres door in Boekarest

verder: tussen 12 en 18 gedetineerden in één

om de heikele punten van het Europese ge-

onder het thema ‘Sociale dialoog’ of in vele

cel (weliswaar van 16 m²), 300 personen op

vangeniswezen te bespreken. Gekende en

gevallen het ontbreken ervan.

een sectie waar 2 beambten 12 uur aan één

steeds weerkerende thema’s zijn: de overbevolking, het tekort aan personeel, opleiding

We konden vaststellen dat we één van de

van het personeel, toenemende agressie,…

betere leerlingen van de klas waren, zonder

Thema’s die helaas ook in België brandend

daarbij te stellen dat het in ons landje ideaal

actueel zijn.

is. Verre van! Maar als je ziet dat in heel wat Europese landen iedere overlegstructuur ont-

Er is dus nog veel werk voor de vakorganisaties in Europa

totaal vernieuwde gebouw in gebruik genomen was in 1997. Het deed ons eerde denken aan onze ‘klassieke’ gevangenissen (zoals Sint Gillis, Leuven Centraal) die dateren van midden tot eind 1800. Maar het ging nog

stuk dienst hadden en als klap op de vuurpijl: strafcellen met 3 personen! De keuken kregen we niet te zien, maar het feit dat bezoekers 5 kg voedsel en 10 liter (fris-)drank per bezoek mogen meebrengen, zegt genoeg.

breekt en er zelfs nog sprake is van een ‘mili-

In samenwerking met de Noorse overheid

taire’ structuur, dan staan wij er toch iets beter

was wel een project opgestart om drugsvers-

voor.

laafden te re-integreren in de maatschappij.

Naar jaarlijkse traditie brachten we ook een bezoek aan een lokale gevangenis, de Rahova-gevangenis in Boekarest zelf. De ervaring leert dat gevangenissen in dit deel van Europa zelden als voorbeeld kunnen dienen.

Maar ook dit was relatief: het gaat maar over 25 gedetineerden op 2.500! Bovendien stelt de overeenkomst met Noorwegen dat, in ruil voor de Noorse steun, alle veroordeelde Roemeense onderdanen in Noorwegen (Roemenen maken 75% uit van hun allochtone

Hoewel er pogingen werden gedaan om het veel mooier voor te stellen dan het in werkelijkheid is, tart wat we zagen elke verbeelding. Zo was er een muziekgroepje van gedetineerden dat ons welkom heette op de tonen van het liedje van Lionel Ritchie. De titel ‘Hello’ was toepasselijk… Overal

bevolking) automatisch en direct moeten overgenomen worden door Roemenië. In het vragenuurtje achteraf peilden we ook naar de lonen van onze Roemeense collega’s. De plaatselijke directeur antwoorde zonder aarzelen dat dit zeker 450 à 500 euro per maand was, maar de reactie van onze tolk sprak boekdelen.

geurden de pas geboende gangen

Op dat moment relativeer je natuurlijk de pro-

en lokalen, foto’s nemen was

blemen in eigen land en besef je dat Europa

streng verboden, de majestueuze

niet één maar veel niveaus bevat. Er is dus nog

ontvangstzaal

veel werk voor de vakorganisaties in Europa!

maakte

indruk.

Maar met al onze ervaring in het gevangeniswezen doorprikten we

Maar laat ons vooral dit niet vergeten: het is

al gauw het ballonnetje.

gemakkelijk om de splinter in het oog van een ander te zien, maar niet de balk in het eigen oog.


9

federale overheid

Stage, stagiairs en stagecommissies Geert Dewulf Er wordt altijd verder gesleuteld aan allerlei statutaire bepalingen van toepassing op de federale ambtenaren. Dit keer is de stage onder de loupe genomen. neemt de directeur van de personeelsdienst

Het is de bedoeling dat ze die stappen op eigen kracht kunnen zetten.

gemachtigde of - daar waar er geen stafdienst P&O bestaat - door de directeur van de personeelsdienst of zijn gemachtigde en anderzijds door de hiërarchische meerdere van de stagiair.

(of zijn gemachtigde) zijn taken over. De functioneel directeur is ook verantwoordelijk voor

De directeur P&O (of zijn afgevaardigde) stelt

de beslissing over een eventuele verlenging

elke maand een verslag op voor een stagiair

van de stage na een periode van afwezigheid,

van niveau D en om de drie maanden en op

de beoordeling van de eindverhandeling, de

het einde van de stage voor de andere ni-

stageverslagen, enz. De stagiair valt onder de

veaus.

bevoegdheid van de FOD waar hij als stagiair

Als de verslagen positief zijn, dan volgt de

is tewerkgesteld en het is mogelijk om tijdens

benoeming in vast verband. Als de verslagen

de stage van FOD te veranderen.

negatief zijn, dan kan de stage met maximum

De geschikte stagiair wordt uiteindelijk be-

1/3 van de duur verlengd worden.

noemd tot vast ambtenaar in de klasse waar-

In het ergste geval kan de stagiair ook ontsla-

voor hij zich kandidaat heeft gesteld.

gen worden. Voor het ontslag geldt een op-

Huidige situatie

zegtermijn van 3 maanden. Wanneer sprake is

De kandidaten die geslaagd zijn in de wer-

De bedoeling van de stageperiode is om de

van een ernstige fout is er geen opzegtermijn.

vingsselectie van Selor, het selectiebureau

toekomstige ambtenaar vertrouwd te maken

Bij problemen met de verslagen of de eind-

van de federale overheid, worden uitgeno-

met de omgeving en de nodige competenties

verhandeling is het de stagecommissie die

digd om een betrekking op te nemen bij een

te ontwikkelen. Tijdens de stage kunnen dus

beslist over de verderzetting van de stage,

federale overheidsdienst, een federale organi-

onder andere opleidingen worden gevolgd

de verlenging ervan of een eventuele ver-

satie of een federale openbare instelling.

tijdens de werkuren. De stagiairs van niveau A

andering van aanwijzing. Ze kan tevens de

De geslaagde kandidaten kunnen echter pas

moeten daarnaast nog een eindverhandeling

benoeming of het ontslag voorstellen. De

vast benoemd worden na het doorlopen van

opstellen en die voor het einde van de stage

departementale commissie is bevoegd voor

een stage. Deze stage duurt 1 jaar voor de ni-

aan de directeur van de stafdienst P&O bezor-

de niveaus B, C en D, de interdepartementale

veaus A, B en C en 3 maanden voor het niveau

gen. Het onderwerp van de eindverhande-

commissie voor de niveaus A.

D. De voorzitter van het directiecomité (of

ling wordt gekozen door de stagiair in over-

zijn gemachtigde) benoemt de kandidaten

leg met zijn hiërarchische meerdere en de

Drie belangrijke veranderingen

tot stagiair van niveau A wanneer zij voldoen

functioneel directeur van de stafdienst P&O

Samengevat omvat het ontwerp van KB drie

aan de toelaatbaarheidsvereisten. Deze taak

of - daar waar er geen stafdienst P&O bestaat

belangrijke veranderingen.

was destijds (tot vóór 1 december 2008) nog

- de directeur van de personeelsdienst of zijn

voorbehouden aan de minister van Ambtena-

gemachtigde.

renzaken.

bestaan uit een werk dat nuttig is voor de Fe-

voor de stagiairs van het niveau A

derale Overheidsdienst waaraan de stagiair

Alhoewel de eindverhandeling helemaal

De stagiairs van niveau A van de federale

wordt toegewezen en moet getuigen van het

geen scriptie tot het behalen van een master

overheidsdiensten staan onder toezicht van

vermogen om op een duidelijke manier een

of een doctoraatthesis is wordt dit nu wegge-

de functioneel directeur van de stafdienst

onderwerp van administratief belang uiteen

laten als onderdeel van de stage. Er zijn wel-

P&O (of zijn gemachtigde) en sinds 1 decem-

te zetten. De verhandeling wordt gemaakt

licht voordelen wanneer iemand een eindver-

ber 2008 niet meer van de directeur-generaal

tijdens de diensturen. De eindverhandeling

handeling maakt die nuttig is voor de dienst.

van het Opleidingsinstituut van de federale

wordt enerzijds goedgekeurd door de functi-

Zo zijn er door stagiairs, werkzaam bij ver-

overheid (OFO). Als er geen stafdienst P&O is,

onele directeur van de stafdienst P&O of zijn

taaldiensten, verschillende zogenoemde “vo-

De eindverhandeling moet

1° het schrappen van de eindverhandeling


10

federale overheid

cabularia” gesteld; bijvoorbeeld van juridisch

Hiervoor wordt het woord “stagecommissie”

tenschappelijke instelling weigert behoudt

jargon vertaald naar een of andere vreemde

overal vervangen door de benaming “beroeps-

het voordeel van zijn rangschikking met het

taal. Maar zo’n eindverhandeling neemt heel

commissie”. Het betreft de volgende besluiten :

oog op de toekenning van een betrekking in

wat tijd in beslag en voor stagiairs (onder meer

bij de FOD Financiën) die heel wat cursussen inzake de toe te passen regelgeving moeten doornemen tijdens de stage, is het een bijkomende opdracht die nu weg valt.

houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

artikel 31 : bepalingen betreffende de op-

Een handicap

lijke instellingen.

vaststelling van het statuut van het persobaar nut;

drachten en samenstelling van de stagecommissies bij de federale wetenschappe-

het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot neel van sommige instellingen van open-

Voor deze personen waarvan de notie “handi-

de andere rijksbesturen.”

het koninklijk besluit van 2 oktober 1937

artikel 53, te weten : “In afwachting van de aanwijzing van de opleidingsdirecteurs

het koninklijk besluit van 19 juli 2001 be-

worden hun functies uitgeoefend door het

treffende de invulling van de beleidsorga-

hoofd van dienst onder wier bevel de sta-

lijk besluit van 6 oktober 2005 wordt het recht

nen van de federale overheidsdiensten en

giairs rechtstreeks staan.” Het betreft een

ingevoerd om hun stage te verrichten met

betreffende de personeelsleden van de fe-

bepaling die overbodig is geworden omdat

verminderde prestaties wegens persoonlijke

derale overheidsdiensten aangewezen om

de functie van opleidingsdirecteur nu door

aangelegenheid en dit ten belope van de helft

deel uit te maken van een kabinet van een

andere verantwoordelijken voor hetzij per-

of een vijfde van de prestaties.

lid van een Regering of van een College van

soneel, hetzij de stagiairs in het bijzonder,

Rekening gehouden met het feit dat de mees-

een Gemeenschap of een Gewest.

wordt uitgeoefend.

cap” bepaald is door artikel 1 van het konink-

te federale overheidsdiensten het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een han-

Aansluitend is er nog de wijziging van het ko-

Overgangsmaatregelen

dicap op het personeelsbestand niet bereiken

ninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststel-

De beroepsprocedures die lopen op de dag

kan deze maatregel een gunstige weerslag

ling van het statuut van het administratief en

voor de inwerkingtreding van dit besluit wor-

hebben en drempelverlagend werken.

technisch personeel van de wetenschappelijke

den voortgezet volgens de bepalingen die

instellingen van de staat, waar de volgende ar-

toen van kracht waren.

3° de vervanging van de interdepartemen-

tikelen worden opgeheven :

tale stagecommissie, de departementale

• artikelen 7 tot 11 : het gaat om de delega-

stagecommissie, de interparastatale stage-

Geen kristallen bol, maar…

tie van de organisatie van de vergelijkende

ACV-Openbare Diensten heeft geen kristallen

commissie en de stagecommissie door de

selecties, de toelating tot de stage en de

bol om nu al uitspraken te kunnen doen of al

beroepscommissies inzake evaluatie, nieuw

benoeming. Merkwaardig is wel dat ook de

deze wijzigingen stuk voor stuk een toege-

ingesteld door het koninklijk besluit van 11 fe-

volgende bepaling wordt geschrapt : “De

voegde waarde zullen betekenen. Wij zien er

bruari 2013

geslaagde die een betrekking in een we-

alvast naar uit hoe dat in zijn werk zal gaan!

Brochure federale loopbanen

De nieuw e federale loopbane vanaf 1 ja n nuari 201 4 en de inte gratie van de bestaand e loopban en ACV-Ope

nbare Die

ACV-Openbare Diensten heeft een nieuwe

Bovendien bevat de brochure een overzicht

brochure klaar over de nieuwe federale loop-

van de nieuwe weddenschalen.

banen die vanaf 1 januari 2014 in voege treden. Je vindt er alle informatie in terug over

Je kan de brochure vragen bij uw plaatselijke

de nieuwe loopbaan en over de vele maatre-

ACV-afgevaardigde.

gelen die de integratie van de wedden van de huidige federale personeelsleden in het nieuwe stelsel mogelijk maken.

nsten, sep tem

ber 2013


11

vlaamse overheid

Sociaal overleg bij De Watergroep in woelig water Christoph Vandenbulcke Maanden terug werd het startschot gegeven voor de onderhandeling over een Sectoraal Akkoord 2013-2014. Voor het eerst in de geschiedenis van het sociaal overleg was de directie van De Watergroep de vakorganisaties voor met hun eisenbundel. In al hun haast waren ze wel de traditionele onderhandelingsenveloppe vergeten… Van een valse start gesproken.

Maar wij nemen geen vrede met het bedelen ‘à la tête du cliënt’ van bedrijfswagens zonder vooraf afgesproken criteria en voorwaarden. Kortom: wij willen een onderhandeld, objectief en algemeen wagenparkbeleid voor De Watergroep.

Principe akkoord Besparingen

Overleg opgeschort

In een ultieme poging om de sociale vrede te

Rekening houdend met de moeilijke econo-

Toen duidelijk werd dat er ‘en petit comité’ en

bewaren is er op 4 september een principe

mische tijden was door de vakorganisaties

onrechtmatig buitenissige cadeaus werden

akkoord afgesloten tussen vakorganisaties en

een zeer gematigd eisenbundel opgesteld.

uitgedeeld terwijl de gewone personeelsle-

de directeur-generaal. Het principe akkoord

Behalve het nakomen van beloftes uit een

den steeds ‘meer met minder’ moeten doen,

houdt een compromis in dat tegelijk een op-

vorig akkoord, formuleerden we bijna enkel

was de zin om te onderhandelen over een

lossing moet bieden voor de onrechtmatig

‘kwalitatieve’ eisen. De directie kon echter

Sectoraal Akkoord meteen over. De woede op

toegekende wagens en meteen ook de basis

het vroegere engagement om de ‘Vlaamse’

de werkvloer steeg.

is voor een minimaal Sectoraal Akkoord.

en fietsvergoeding) over te nemen buiten de

Hardnekkig

Feest?

voorziene financiële enveloppe niet behou-

In een poging om de schade voor onder-

Dit jaar viert De Watergroep het 100-jarig be-

den. Daar bovenop werd van de vakbonden

neming en personeel minimaal te houden,

staan. De vakorganisaties wilden dit feest niet

ook een crisisbijdrage van 5% op de wer-

hebben de vakorganisaties zowat alle moge-

laten vergallen door de -hopelijk tijdelijk- ver-

kingsmiddelen gevraagd.

lijkheden aangegrepen om uit de patstelling

stoorde sociale relaties. Jammer genoeg was

te komen. Informeel overleg, formeel overleg,

deze maturiteit niet aanwezig bij sommige le-

Crisis, maar niet voor iedereen

ludieke acties, … zowat alles is geprobeerd

den van het directiecomité. Iemand vond het

Ondanks het feit dat de vakorganisaties be-

om de bedenkelijke beslissingen ongedaan te

zelfs nodig om de vakorganisaties te schoffe-

leefd gesommeerd werden om in deze moei-

maken. Maar het mocht niet baten; ondanks

ren. De smakeloze grap staat voor eeuwig in

lijke tijden hun eisen te milderen en er van de

alle waarschuwingen en smeekbeden zette

ons geheugen gegrift.

gewone personeelsleden verwacht wordt de

de directie door en werden de onrechtmatige

buikriem aan te halen, telt ‘de mantra van be-

wagens toch geleverd. Fait accompli!

maatregelen (verhoging eindejaarstoelage

De kelk gaat te water, tot… Om tot dit principe akkoord te komen was

sparen’ niet voor iedereen. Zo werden zonder het minste overleg een

Vergissen van tegenstander

heel wat overtuigingswerk nodig bij onze

30-tal bedrijfswagen besteld als aanvulling

Voor alle duidelijkheid, ACV-Openbare Dien-

achterban. En toch lijkt het weer eens niet

op de normale verloning voor sommige func-

sten is niet per se gekant tegen bedrijfswa-

genoeg. Ook dit akkoord is voor de directie

tiehouders, werd er een forfaitaire onkosten-

gens. Wij zien functionele dienstwagens als

achteraf niet uitvoerbaar. Als laatste redmid-

vergoeding van 250 euro voor directieleden

een nuttig en soms noodzakelijk werkmiddel

del (rek-middel?) werd dan maar de sociale

afgesproken, etc… Een kaakslag voor het uit-

dat door de werkgever ter beschikking wordt

bemiddeling ingeroepen. Eens te meer schik-

voerend personeel en een blamage voor het

gesteld. Na het afronden van een objectieve

ken wij ons naar het overleg. Maar laat het

sociaal overleg.

functieweging/functieclassificatie valt –wat

duidelijk zijn: dit is de laatste kans om tot een

ons betreft- zelfs te praten over bedrijfswa-

vreedzame oplossing te komen. Trop is teveel!

gens als beloningscomponent. Wij gunnen iedereen wat hen toekomt.


12

vlaamse overheid

Landbouw en Visserij Gevolgen van de beslissingen van de Vlaamse regering Er wordt te veel los van elkaar hervormd.

Chris Herreman Binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij is men al enige tijd bezig met de opstart van een personeelsdienst die zou instaan voor de personeelsleden van heel het beleidsdomein. Toekomst personeelsdiensten

Voor L&V gaat het om de fusie van het depar-

Hierbij liet men van in het begin alle pistes

tement met het agentschap Landbouw en

open. In de toekomst zouden ook de perso-

Visserij in de loop van volgend jaar. Wat ons

neelsdossiers van alle entiteiten, ook de exter-

hierbij opvalt is dat andere entiteiten met veel

ne vzw’s m.b.t. landbouw en het eigen vermo-

minder personeelsleden wel blijven bestaan.

gen van het ILVO, door deze dienst behandeld

Welke objectieve criteria spelen er dan wel?

kunnen worden.

Er wordt ook aan een vermindering van het

Tot op vandaag is over deze laatste optie nog

aantal strategische adviesraden gedacht.

niet beslist. Het college van ambtenaren-ge-

Hierover zal het advies van de SERV worden

neraal moet tegen eind oktober een imple-

ingewonnen.

mentatietraject indienen voor de fusies van

Wij vinden vooral dat de visie over de toe-

de verschillende MOD’s of personeelsdiensten

komst van hele Vlaamse administratie ont-

bij de Vlaams overheid.

breekt. Er wordt te veel los van elkaar hervormd.

Fusie van departement en het agentschap Landbouw en Visserij

Zesde staatshervorming

Op 20 september nam de Vlaamse regering

Naast voornoemde beslissingen is er ook nog

nog een onverwachte en ingrijpende beslis-

de impact van de volgende staatshervorming,

sing door het aantal entiteiten binnen de

waarbij nog niet alle details over de over-

Vlaamse overheid te beperken.

dracht van personeel gekend zijn.


13

vlaamse overheid

VMM ritregistratie en arbeidsduurregeling Nathalie Hiel Zoals wij eerder in De Nieuwe Tijd aankondigden werd in juli het ritregistratiesysteem bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingevoerd. Dat de betrokken personeelsleden dit niet positief onthaald hebben was al duidelijk, nog nooit kregen wij zo veel reacties… Betrokken personeelsleden voelen zich geviseerd en gecontroleerd, alsof zij hun werk niet naar behoren uitvoeren. Discussie over arbeidstijd Naar aanleiding van de invoering van het systeem hebben we geprobeerd om dit voor de personeelsleden gemakkelijker aanvaardbaar te maken door opnieuw de discussie over de arbeidstijd op te starten. Het was een moeilijke opdracht om een datum vast te leggen waardoor we ondertussen enkele maanden verder zijn. Ondertussen hebben we een toelichting gekregen bij VMM over de bijsturing aan de arbeidsduurregeling voorzien in het arbeidsreglement. Het gaat hier over de personeelsleden die omwille van hun specifiek takenpakket een wagen ter beschikking hebben om hun verschillende werkplaatsen te bereiken. Zij gaan zelden langs op de standplaats, meer nog, ze hebben soms zelfs geen vrije toegang tot hun standplaats. Momenteel start de arbeidstijd pas wanneer de personeelsleden aankomen op de eerste werkplaats. Zij moeten met inbegrip van de middagpauze en de tussentijdse reistijden in totaal 8u06 op het werkterrein zijn. Dit betekent dat op sommige dagen met verre verplaatsingen, veel uren gepresteerd worden, zonder dat ze gevaloriseerd worden. Personeelsleden moeten soms ook in andere regio’s werken, al dan niet definitief, zonder dat de standplaats gewijzigd wordt. Met de invoering van het ritregistratiesysteem wordt de medewerker vanaf juli gecontroleerd door de werkgever terwijl deze nog niet aan het werk is en wordt hij ook ge-

controleerd op de terugweg naar huis terwijl dit ook geen arbeidstijd is volgens VMM. Volgens ons is dit niet correct: indien de werkgever controle uitoefent, is men aan het werk! Naar aanleiding van onze tussenkomst op het laatste EOC hebben we recent een voorstel gekregen van de directie om hieraan tegemoet te komen. De standplaats voor de personeelsleden blijft behouden, ook de arbeidstijd wordt behouden zoals vandaag voorzien wordt: de arbeidstijd start bij aankomst op de eerste werkplaats. Maar de directie is wel bereid een correctie te doen: indien de verplaatsingstijd naar de eerste werkplaats langer is dan de verplaatsingstijd naar de standplaats, dan start de arbeidstijd van de zodra de verplaatsingstijd naar de standplaats is overschreden.

Wij vragen een eenvormige toepassing voor iedereen!

Dit betekent dat voor ieder individueel personeelslid een andere regeling voorzien wordt. Hoe dit concreet in de praktijk mogelijk gemaakt kan worden, is ons ook nog niet helemaal duidelijk. Personeelsleden kunnen zelf ongeveer inschatten hoeveel tijd ze dan uiteindelijk op het terrein moeten blijven en wanneer ze dan naar huis kunnen gaan. Als je maar gemiddeld 8u06 op terrein blijft binnen een redelijke termijn (één maand?). De evaluator bewaakt of de arbeidsprestaties correct geleverd worden. Ons lijkt het onmogelijk om dit systeem op een goede manier toe te passen. Wij vragen een eenvormige toepassing voor iedereen!


14

lokale & regionale besturen

OCMW Nazareth privatiseert en ontslaat 23 personeelsleden uit hun dienstencheque-onderneming Peter Wieme Vanaf 1 januari 2014 wil het OCMW van Nazareth de poetsdienst via dienstencheques afslanken. Hierdoor zullen 23 personeelsleden hun job verliezen. Het OCMW zegt op zoek te zullen gaan naar een partner voor de poetsdienst, en probeert daarmee te verdoezelen dat het om een privatisering gaat.

‘Overleggen was niet mogelijk’

Op deze OCMW-raad keurden 7 van de 9 OCMW-Raadsleden (oppositie en meerderheid) de beslissing goed, één raadslid was heel moedig en gaf van in het begin aan zich te onthouden en één raadslid was afwezig. Er was dus een grote solidariteit tussen meerderheid en oppositie.

Geen sociaal beleid Op de OCMW-raad van 3 september 2013

Wat gaan we in de toekomst nog meemaken?

werd aan de leden van de OCMW-Raad een

Is dit het begin van de volledige privatisering

onvolledig dossier voorgesteld. Pas nadat

van de dienstencheque-onderneming van

de OCMW-Raad had gestemd en alles had

het OCMW? Volgen er nog diensten?

goedgekeurd, kregen we de mogelijkheid om vragen te stellen vanuit het publiek. ACV-

Een sociaal beleid voeren betekent toch zorg

Openbare Diensten vroeg aan het bestuur

dragen voor de werknemers en mensen ook

om de leden van de raad alle informatie te

mogelijkheden bieden op een tewerkstelling

Bovendien gaf het OCMW bestuur in Naza-

geven, waarna men meedeelde dat 23 perso-

binnen het OCMW? Dit is volgens ons een so-

reth een eigen interpretatie aan overleggen.

neelsleden hun job zouden verliezen. Noch-

ciale opdracht van het OCMW.

Gewoon een mededeling doen, was voor hen

tans sprak men op de personeelsvergadering

blijkbaar voldoende. We kregen niet de kans

enkele uren voordien nog over 21 personeels-

In de verkiezingspropaganda van de nieuwe

om de tewerkstelling binnen het OCMW met

leden. Dit noemen wij geen eerlijke en open

coalitie en het beleidsplan van begin 2013

het bestuur te bespreken of te proberen be-

communicatie.

vinden we niets terug over de privatiserings-

houden.

plannen voor de OCMW dienstenchequeonderneming. In de beschikbare online informatie spreekt men over ‘Samen Werken’, ‘Participatie’, ‘Allen aan het Werk’. Maar dit blijkt in realiteit een lege doos te zijn, mooie verkiezingsbeloftes. Op de personeelsvergadering van de OCMW dienstencheque-onderneming gaf het bestuur ook aan dat het OCMW destijds winst heeft gemaakt en dat er nu geen winst meer is. Dus als de winst er niet meer is, dan privatiseert het OCMW Nazareth de aangeboden dienstverlening!

Syndicale actie Als syndicale actie zijn we diverse info- en sensibiliseringsmomenten gestart. Zo kregen we op 21 september 2013 de kans om onze bekomerinssen over te maken aan mevrouw Joke Schauvliege, Minister in de de Vlaamse Regering. Naast de syndicale info- en sensibiliseringsmomenten hebben wij ook klacht ingediend bij de Gouverneur. Wij houden onze besturen in Gent-Eeklo, goed in de gaten! Wordt alvast vervolgd! ‘We maakten onze bekommernissen over aan Minister Joke Schauvliege’


15

lokale & regionale besturen

Staat de merknaam ‘Gent’ onder druk? Peter Wieme We zijn ondertussen één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Op diverse verkiezingsdebatten was men heel duidelijk: van een daling van het personeelsbestand bij stad Gent zou geen sprake zijn, en men zou de komende legislatuur werken aan meer statutaire tewerkstelling.

Iedereen weet dat het merk ‘Gent’ onder ande-

Maar eind maart 2013 was het zover. Het Gent-

We zijn ons ervan bewust dat de samenwerking

We vragen dan ook uitdrukkelijk om alle kaar-

se stadsbestuur lanceerde bewarende maatre-

van OCMW en Stad voordelen kan opleveren.

ten op tafel te leggen. Want niemand is ge-

gelen voor 2013 maar gaf duidelijk aan geen

Ook één sociale dienst voor het personeel is

holpen met geruchten en verklaringen in de

naakte ontslagen door te voeren. Men bena-

een zinvolle strategie, vooral als dit leidt tot

media. Dit zorgt enkel voor onrust op de werk-

drukte wel dat dit bewarende maatregelen zijn

meer uitgebouwde diensten voor het perso-

vloer. Van zodra we alle informatie hebben,

en dat er heel hard zou gewerkt worden aan de

neel.

zullen we uiteraard deze meerjarenplanning

meerjarenplanning, de zogenaamde ‘BBC’.

re de verdienste is van de vele werknemers binnen de ‘Groep Gent’! Hopelijk vergeet het bestuur dit niet tijdens hun interne besprekingen.

Kaarten op tafel

bestuderen en beoordelen! Over de structurele onderhandelingen over

We herhalen nog eens (na onze actie in juni

Meerjarenplanning op komst

de komende meerjarenplanning worden er al-

2011) dat privatiseren, afbouwen of uithol-

Momenteel zijn we met het bestuur bezig

lerhande ballonnetjes opgelaten. In bepaalde

len van diensten binnen de ‘Groep Gent’, voor

aan onderhandelingen over een structurele

satellieten van de ‘Groep Gent’, werden er al

ACV-Openbare Diensten niet kan! Een struc-

samenwerking tussen OCMW en de Stad. Ook

voorstellen gelanceerd begin september, maar

turele afbouw van de huidige dienstverlening,

de besprekingen over de fusie van de sociale

met de uitdrukkelijke melding dat nog niets de-

door bijvoorbeeld het niet vervangen van

diensten SODIGANDA en SODICO van Stad en

finitief is. Men laat ons weten dat alles binnen

personeelsleden die op pensioen gaan, is on-

OCMW zijn volop aan de gang.

het College van de Stad Gent nog verder moet

aanvaardbaar. ‘Gent’ is een sterk merk en we

besproken worden.

moeten dit samen zo houden!

Privatisering dreigt voor woonzorgcentrum Sint-Jozef van OCMW Wuustwezel Kirsten Casteleyn Het woonzorgcentrum Sint Jozef van het

hun expertise zullen ze de raadsleden altijd

knowhow. De werking van een privé-woon-

OCMW Wuustwezel wordt in onze militanten-

wegblazen. Ook zou de dagdagelijkse werking

zorgcentrum en een openbaar woonzorgcen-

kern al jaren beschouwd als een ideaal woon-

en de administratieve werking volledig in han-

trum zijn gebonden aan verschillende regels.

zorgcentrum. De OCMW-raad van Wuustwezel

den komen van vzw Amaté.

Door de verschillen word je dus direct ver-

heeft dit voorjaar de principiële beslissing ge-

De eigenheid van dit goed draaiend OCMW-

plicht om eigen knowhow in huis te houden

nomen om het OCMW-woonzorgcentrum in

rustoord zal dus volledig verdwijnen vooraleer

en je niet afhankelijk te maken van de know-

2014 te privatiseren. Het gaat om een verzelf-

de raadsleden ook maar iets in de gaten heb-

how van je samenwerkingspartner, wat het

standiging met een vzw-structuur. Het bestuur

ben. Daarenboven zien we de volgende geva-

geval zou zijn bij een privatisering. Bijkomend

wil met de privatisering uit de financiële put

ren: een verhoging van de ligdagprijs, beheer

wakkert dit de alertheid aan bij belangrijke be-

geraken en een verregaande samenwerking

van de gemeenschappelijke wachtlijst, taakin-

slissingen.

mogelijk maken met een privé-woonzorgcen-

vulling, minder personeel, minder kwalitatieve

trum in opbouw van de groep Amaté.

dienstverlening zoals uitgebreide palliatieve

Dit is een zeer complex en technisch debat

In het voorstel zouden het OCMW en de ge-

zorgen, wijziging van uurroosters, …

gevuld met ideologische overtuigingen en

meente in de raad van beheer van de nieuwe

doemscenario’s. Het heeft bij verschillende be-

vzw de meerderheid van de zetels hebben. Het

Publieke verzelfstandiging

trokken partijen al tot heel wat emoties geleid.

resterend aantal zetels wordt toebedeeld aan

Wij zijn ervan overtuigd dat publieke verzelf-

Momenteel voert het personeel op zachte

bestuursleden van de vzw Amaté. Dit moet de

standiging minstens een evenwaardig alterna-

wijze actie: spandoeken, t-shirts,… Wij stel-

garantie zijn om het beleid in eigen handen te

tief is, maar vooral ideologisch de juiste optie.

len echter vast dat de plaatselijke politiek haar

houden.

Meer nog, het publieke karakter biedt zelfs

visie doordrukt en vanaf september concrete

enkele troeven. Een publieke verzelfstandiging

onderhandelingen heeft opgestart over de

Mogelijke gevaren

staat een intens samenwerkingsverband met

arbeidsvoorwaarden van het personeel dat

Maar wij zijn ervan overtuigd dat dit in praktijk

een privé-woonzorgcentrum niet in de weg.

overgedragen wordt. ACV-Openbare Diensten

niet het geval zal zijn. Ook al zijn de bestuurs-

Het zorgt er wel voor dat je de eigenheid be-

blijft de situatie op de voet volgen. We blijven

leden van Amaté in een minderheid, vanwege

houdt doordat je verplicht terugvalt op eigen

ijveren voor openbare zorgvoorzieningen!


16

zorg

De gezondheidszorg volledig hertekend

door de zesde staatshervorming (deel 2) Jan Mortier In het vorige nummer werd stilgestaan bij de verschillende bevoegdheden die binnen het domein van de gezondheidszorg zullen worden overgeheveld naar Vlaanderen. Naast tal van inhoudelijke en technische bedenkingen bij de diverse voorstellen van bijzondere wetten is ACV-Openbare Diensten vooral bezorgd over de manier waarop de overgedragen middelen zullen worden beheerd. Welke structuur moet er voor deze middelen worden opgezet en wat is het belang van de sociale partners in het toekomstig beheer van de overgedragen middelen?

staat, vanaf de start van het nieuwe model, over financiële middelen beschikt die - algemeen gesteld - minstens gelijk zijn aan die van de huidige bijzondere financieringswet. De nieuwe financieringswet stelt voorts dat de deelstaten eveneens hun bijdrage moeten leveren tot de sanering van de overheidsfinanciën en de toenemende kost van de vergrijzing … Een aanzet voor nieuwe besparingen in de

De overdracht van de middelen

Staatshervorming mag sociaal model niet op de helling zetten

zorgsector ?

Het overdragen van bevoegdheden implide gemeenschappen moet worden voor-

ACV-Openbare Diensten in staat van verhoogde alertheid

zien. Hoe de federale middelen nu en in de

Het grootste gedeelte van de middelen

komende jaren zullen worden verdeeld tus-

die binnen de gezondheidszorg worden

sen de deelstaten, wordt vastgelegd in een

overgeheveld, zijn afkomstig uit de soci-

nieuwe financieringswet. Hierbij wordt de

ale zekerheid. Het zou dan ook vanzelf-

techniek van de dotatie, gekoppeld aan com-

sprekend moeten zijn dat deze middelen

plexe overgangsmechanismen, gebruikt.

enkel kunnen worden aangewend voor

In de gezondheidszorg zal volgende rege-

deze sector. Momenteel worden deze mid-

ling worden toegepast:

delen beheerd door het RIZIV, geleid door

In de sector van de ouderenzorg zullen de

een algemeen beheerscomité dat paritair is

middelen aanvankelijk worden verdeeld vol-

samengesteld uit vertegenwoordigers van

gens de bevolkingssleutel van de 80-plus-

de vakbonden, de werkgeversorganisaties

sers. Zij zullen de evolutie volgen van het

en de verzorgingsinstellingen; samen met

aantal 80-plussers in elke deelstaat, de in-

vertegenwoordigers van de regering. Na

flatie en 82,5 % van de werkelijke groei van

de overdracht van de bevoegdheden moet

het Bruto Binnenlands Product (BBP) per in-

een analoge structuur voor het beheer wor-

woner.

den gerealiseerd op Vlaams niveau. De vak-

Wat de andere zorgsectoren betreft, wordt

bonden van de non-profitsector moeten in

het historisch budget opgesplitst en worden

deze nieuwe structuur volwaardige beheers-

de middelen verdeeld volgens de bevol-

verantwoordelijkheid krijgen. Alle andere

kingssleutel. Bij de evolutie wordt rekening

formules waarbij de sociale partners hun

gehouden met de inflatie en met 82,5 % van

bevoegdheden afgebouwd zien, zijn voor

de reële groei van het BBP.

ACV-Openbare Diensten onaanvaardbaar.

Er worden in het voorstel van financierings-

Een staatshervorming mag niet als resultaat

wet overgangsmechanismen uitgewerkt die

hebben dat ons sociaal model op de helling

er zouden moeten voor zorgen dat elke deel-

komt te staan.

ceert ook dat in de nodige financiering voor


17

zorg

Er kunnen ook tal van inhoudelijke bedenkin-

verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië.

ontwikkelen? De Vlaamse regering nam het

gen bij de overdracht van bevoegdheden en

• Door de overheveling van de erkennings-

initiatief om een Groenboek op te stellen die

middelen worden gemaakt. Deze zullen door

normen van de ziekenhuizen dreigt heel

de voornaamste strategische doelstellingen

ACV-Openbare Diensten de komende weken

wat federale expertise verloren te gaan.

weergeeft op het vlak van gezondheid, wel-

en maanden verder worden uitgewerkt. We

Anderzijds mogen de erkenningsnormen

zijn en gezin. Het groenboek, dat eind juni

geven er alvast een aantal mee:

dan weer geen negatieve impact hebben

reeds werd verwacht, werd uiteindelijk op

• De groeinorm wordt beperkt tot 82,5%

op de federale financiering …

23 september neergelegd in het Vlaams par-

van de werkelijke groei van het BBP daar

• Vlaanderen zal waarschijnlijk kwaliteit wil-

lement. Het betreft een document van maar

waar de groei van de gezondheidszorg dit

len meten via externe monitoring eerder

liefst 826 blz. Er worden voor de verschillen-

ruim overschrijdt. Op welke manier zal dit

dan via controle van de erkenningsnor-

de beleidsdomeinen heel wat opties open-

‘tekort’ worden gecompenseerd?

men. ACV-Openbare Diensten wenst noch-

gelaten. Er zou dus nog voldoende ruimte

• Wie zal uiteindelijk de factuur van de stij-

tans dat de personeelsnormen per dienst

moeten zijn voor een grondige bespreking.

gende kosten in de gezondheidszorg beta-

en instelling (minstens) zouden behouden

De sociale partners moeten bij deze invulling

blijven.

nauw worden betrokken. Op die manier kan

len? Zal de factuur worden doorgeschoven naar de patiënt of de bewoner? Of moet

• Op welke manier een onderscheid maken

ACV-Openbare Diensten mee de visie uitstip-

het tekort worden gecompenseerd via ho-

tussen geïsoleerde G-bedden (financiering

pelen voor een transparant, voor iedereen

gere

door de gemeenschappen) en G-bedden

toegankelijk en toekomstgericht zorgbeleid.

gemeenschapsbijdragen

(lees: verhoging van de

in een ziekenhuis (federale financiering)?

premie voor de zorg-

Hetzelfde geldt voor de geïsoleerde

verzekering)?

Sp-bedden versus de Sp-bedden in

• Het risico is niet ondenkbeeldig

een ziekenhuis.

dat

we een gezond-

Een groenboek met veel opties

heidszorg krijgen

Vlaanderen moet nagaan op welke

met twee snel-

manier zij deze nieuwe bevoegdheden

heden en met

zal integreren en uitoefenen. Op welke

grote loon-

manier zal zij een eigen beleid kunnen


18

bijzondere korpsen

Brandweerstatuut:

nog veel ontbrekende puzzel Het zomers weertje heeft het brandweerpersoneel vooral aan het werk gezet

Ilse Heylen Het gemeenschappelijk vakbondsfront voor de brandweer wil eind oktober de onderhandelingsteksten over het nieuw brandweerstatuut van Minister Milquet ontvangen. De laatste tijd worden er losse flarden vrijgegeven, maar de puzzel is nog lang niet volledig.

We geven hieronder toch al enkele elemen-

maken ons dan ook zorgen over de haalbaar-

ten van het nieuwe statuut mee, zonder in

heid. En wat is het nut van opleiding als niet

detail te treden.

iedereen ze kan volgen? Een cruciaal punt in het statuut zijn de einde-

Het administratief statuut

loopbaanmaatregelen. De krijtlijnen van de

In het administratieve statuut wordt een

conceptnota van voorjaar van 2012 werden

moeilijke evenwichtsoefening gemaakt tus-

mee opgenomen in het statuut. We zien wel

sen centrale aansturing en autonomie van de

een belangrijk knelpunt: het verlof vooraf-

zone. Zo wordt voor aanwerving nog ruimte

gaand aan het pensioen blijft een voorrecht

gelaten aan de zone, maar bevorderingen zul-

van de zone.

len centraal worden aangestuurd. ACV-Openbare Diensten heeft steeds geij-

Fysieke geschiktheid

verd voor een objectieve en uniforme bena-

Aanvankelijk werden vrij steriele proeven

dering. Het is voor ons dan ook onduidelijk

voorgesteld die op basis van een universitaire

waarom er aanvullende zonale criteria moe-

studie werden ontwikkeld. Het verband tus-

ten gelden bij een aanwerving als er een fe-

sen de proeven en het dagdagelijkse werk

deraal geschiktheidsattest bestaat.

leek soms ver weg. De vakbonden hebben

Niet alle bestaande graden worden in het

daarom zelf enkele voorstellen gedaan om zo

nieuwe statuut overgenomen. Zo spreekt

tot proeven te komen die meer beantwoor-

men niet langer van eerste sergeant, sergeant

den aan de realiteit. Alles wijst er op dat men

majoor en opperadjudant in de toekomstige

zal kiezen voor proeven die ook bij de Ne-

brandweerloopbaan. Blijven over: de graden

derlandse brandweer worden gebruikt. Deze

brandweerman en korporaal in het basiska-

zijn niet alleen realistischer, er is ook een hele

der en sergeant en adjudant in het middenka-

fysieke en medische omkadering aan verbon-

der. Ook het officierenkader wordt aangepast

den. En dat is voor ACV-Openbare Diensten

en zal in totaal vier graden bevatten.

minstens even belangrijk.

Opleiding is in de loopbaan van de brandweer een belangrijke pijler. De loopbaanevo-

Evaluatie

lutie is ervan afhankelijk, zowel verticaal als

Evaluatie is van groot belang, zowel in het ka-

horizontaal. Wij zijn zeker voorstander van

der van aanwerving en bevordering als in het

een degelijke opleiding van personeelsle-

kader van periodieke evaluatie. ACV-Open-

den. Dit leidt tot meer professionaliteit en bij

bare Diensten kijkt vooral toe op de rechten

de brandweer ook tot veiliger werken. Maar

van het personeel. Begeleidings- en remedi-

men heeft een ambitieus plan voor ogen, met

ĂŤringsmaatregelen moeten dan ook duidelijk

een aanzienlijke verhoging van het aantal op-

aan bod komen. Daarnaast willen we vooral

leidingsuren als gevolg. Dit terwijl men nu al

duidelijkheid en een gelijke toepassing voor

in veel korpsen personeel te kort heeft, en er

iedere brandweerman of -vrouw. Hoe duide-

geen geld genoeg is voor extra personeel. We

lijker het in het statuut omschreven staat, hoe


19

bijzondere korpsen

stukken makkelijker het werk op het terrein.

ook liever voorzichtig met ramingen en wach-

uur prestaties op weekbasis kunnen voorzien

ten op concrete antwoorden.

voor continudienst bij de brandweer, welis-

Het geldelijk statuut

waar op voorwaarde dat dit overlegd wordt

Het geldelijk statuut zal alvast niet op een

Syndicaal

met de vakbonden. En inderdaad, vandaag

staande ovatie worden onthaald. De wedden-

Het wordt stilaan hoogtijd dat de zonale syn-

zijn heel wat korpsen die buiten de lijntjes

schalen zullen voornamelijk een harmonisatie

dicale platformen worden geïnstalleerd. Pre-

kleuren. 48,52 of 56 uren op weekbasis zijn

zijn tussen de Waalse en de Vlaamse wedden-

zones werken nu immers al beleidsplannen

bestaande werkregimes. Natuurlijk zijn er ook

schalen, wat voor de Vlaamse brandweerlui

uit en zouden al vanaf 2014 van start gaan,

korpsen die de regels wel respecteren.

een iets hogere waardering zal betekenen. Er

ondanks het feit dat de effectieve zones pas

is weinig ruimte voor meer en er is dus geen

vanaf 2015 operationeel zouden zijn. ACV

Investeren in personeel

sprake van een lineaire verhoging. Toch gaat

Openbare Diensten blijft dan ook ijveren om

Al deze elementen zijn dus nog onder voor-

men prat op het feit dat niemand verlies mag

deze zonale syndicale platformen zo snel mo-

behoud en onvolledig. We willen dan ook

leiden, en dat er globaal een, weliswaar zeer

gelijk te realiseren.

zo snel mogelijk de definitieve voorstel-

lichte, stijging is.

len. Vraag blijft of er voldoende middelen

Wanneer het dan gaat over vergoedingen en

Arbeidstijd

voorzien zullen worden, want dat is cruciaal

toelagen, beperkt de discussie zich voorlo-

Ook arbeidstijd is een zorgenkind binnen dit

voor de goede werking van de brandweer.

pig tot de nacht- en weekendtoelagen. Voor

dossier. Volgens sommigen biedt de arbeids-

Laat ons hopen dat men dit keer ook echt

de overige vergoedingen en toelagen is het

tijdwet voor de openbare sector van 2000

wil investeren in het personeel. Want geen

voorlopig nog onduidelijk welke zullen vallen

niet voldoende antwoord aan de specificiteit

enkele pompwagen rijdt zelf de brand tege-

onder de zonale bevoegdheid. We blijven dan

van de brandweer. Daarom wil men tot 48

moet.

Nieuwe tuchtwet

voor personeelsleden politiediensten Stijn Kwanten Op 29 augustus 2013 werd het voorontwerp van een nieuwe tuchtwet besproken op het Kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken in aanwezigheid van de minister en de vakbonden. ACV Politie heeft al duidelijk gesteld dit het voorontwerp zoals het nu voorligt totaal onaanvaardbaar is, ook al is het nog een werkdocument. In de komende maanden zal dit voorontwerp

bedenkingen alvast meegeven.

tuchtstatuut van de personeelsleden en het koninklijk besluit van 26 november 2001 en krijgt al jaren stevige kritiek. Uit de verslagen van diverse instanties(FOD Binnenlandse Zaken, Comité P, Algemene Inspectie, Tuchtraad,…) is gebleken dat de praktische uitvoering van de tuchtwet al twaalf jaar voor ernstige problemen zorgt.

verder besproken worden in een werkgroep

Ondanks de zéér talrijke studiedagen, col-

nodige bijsturingen.

Aanleiding voor het nieuwe voorontwerp

In afwachting van het resultaat van deze

De actuele tuchtprocedure vindt haar gronds-

verheden er nog steeds niet in een tuchtpro-

werkzaamheden willen we u de volgende

lag in de wet van 13 mei 1999 houdende het

cedure zonder fouten af te ronden.

waarbij ACV Politie stevig zal ijveren voor de

loquia en vakliteratuur slagen veel tuchto-


20

bijzondere korpsen

De tuchtprocedure correct toepassen draagt bij tot het goed functioneren van het korps.

Naast de complexiteit van de procedure werd

het opsplitsen van de procedure in goed

ook vastgesteld dat er verschillen zijn in de

afgebakende fases gekoppeld aan verval-

aanpak van de tuchtgerelateerde aangelegenheden door de diverse tuchtoverheden

termijnen. • Het verzekeren van de objectiviteit van het

en dat zij nood hebben aan ondersteuning.

onderzoek door de onderzoeksfunctie en

Het nieuwe voorontwerp wil definitief afre-

de vervolgingsfunctie formeel op te split-

kenen met deze vaststellingen door volop in

sen.

te zetten op volgende doelstellingen: vereenvoudiging, professionalisering, optimalise-

Enkele bedenkingen

ring, transparantie, harmonisatie en steun

Als vakbond scharen we ons ten volle achter

aan de overheden.

de idee dat de tuchtregelgeving onderdeel moet zijn van een performant HR-beleid en

Krachtlijnen van de nieuwe tuchtwet(niet-limitatief)

dat een tuchtstraf als ultiem middel enkel

• Het drastisch verminderen van het aantal

algemeen personeelsbeleid gefaald hebben.

gepast is waar andere instrumenten in het

tuchtoverheden door een centrale rol toe

Het zal niemand ontgaan zijn dat de tuchtre-

te kennen aan de korpschef binnen de

gelgeving de laatste jaren stiefmoederlijk be-

lokale politie en aan de directeur/dienst-

handeld werd ondanks de aanwezigheid van

hoofd binnen de federale politie. Men stapt

een breed draagvlak tot wijziging. Het is geen

hierbij resoluut af van de twee niveaus (ge-

geheim dat er binnen de geïntegreerde poli-

wone- en hogere tuchtoverheid) waarop

tie grote verschillen bestaan in de vervolging

de huidige tuchtprocedure gevoerd wordt.

en de bestraffing van tuchtvergrijpen.

Zo zal de volle tuchtbevoegdheid van alle

De finaliteit van de tuchtregeling, die erin

straffen in eerste aanleg in handen komen

bestaat een passende tuchtstraf op te leggen

van de chefs die dicht bij het personeelslid

voor tuchtvergrijpen en dit na verloop van

staan.

een eerlijk proces, verliest hierbij iedere bete-

•· Een toezichthoudende rol voor de politieke

kenis en schiet haar doel volledig voorbij.

overheden en de hoogste ambtenaren van

Door de tuchtprocedure correct en zorgvul-

de federale politie die een tuchtonderzoek

dig toe te passen, kan de tuchtoverheid bij-

of zo nodig een tuchtvordering kunnen

dragen tot een goede uitoefening van het po-

bevelen.

litieambt en het functioneren van het korps.

• De mogelijkheid wordt voorzien om een

Hier wringt echter het schoentje: de tuchto-

straf aan te vechten voor de tuchtraad die

verheden vinden de procedure klaarblijkelijk

hierover beslissingsbevoegdheid krijgt.

te complex en bij gebrek aan de nodige ex-

• Het opwaarderen van de rol van de al-

pertise en ervaring zoekt men zijn heil in alle-

gemene inspectie van de federale politie

rhande creatieve oplossingen en zelfs alterna-

en van de lokale politie als hoeder van het

tieve, verdoken tuchtmaatregelen.

tuchtrecht.

Het is alleszins een vaststelling dat veel

• Het beperken van het aantal tuchtstraffen

tuchtoverheden niet altijd zorgvuldig te

naast de mogelijkheid sommige straffen uit

werk gaan, kleine en grote fouten begaan en

te spreken met uitstel of te koppelen aan

uiteindelijk door de Raad van State op deze

een herplaatsing binnen het korps.

fouten gewezen worden.

• Het beperken van de hoorplicht tot het

Zo lang de tuchtoverheden de tuchtregelge-

toelichten van enkel de middelen die

ving niet opnemen en integreren als volwaar

schriftelijk werden naar voren gebracht en


21

vervoer

Autobus-Autocar Onderhandelingen in het slop? Jan Coolbrandt In het kader van de cao-onderhandelingen hebben de vakbonden en de werkgevers (FBAA) hun eisenbundel toegelicht. Voor wat de Vlaamse pachters betreft eisen wij natuurlijk de toekenning van dezelfde voordelen als de personeelsleden van De Lijn. Meer informatie vindt u terug op www.acvbuscar.be

raal, noch op sectoraal niveau. Voor ons is het wel duidelijk dat het werkgeversvoorstel van de Vlaamse pachters ontoereikend is. Op 10 oktober informeert en consulteert het ACV zijn achterban. Het is zeker niet uitgesloten dat wij, samen met de collega’s van het ABVV, een actieprogramma moeten opstellen om onze eisen kracht bij te zetten.

Stand van zaken

lof zijn bespreekbaar. De zaterdagvergoeding

Op 15 oktober e.k. wordt met de werkgevers

De vakbonden hebben op intersectoraal ni-

en de nachtvergoeding liggen nog altijd op

een stand van zaken opgemaakt. Tot dan zijn

veau een aantal eisen naar voor geschoven.

de onderhandelingstafel.

de gesprekken opgeschort. Wordt dus zeker

Het gaat over de problematiek van de verlen-

Uiteindelijk tasten wij hier in het duister over

vervolgd.

ging van de brugpensioenregeling, de toe-

de intenties van de werkgevers. Het is van-

Voor de laatste stand van zaken van deze on-

kenning van een resultaatsgebonden bonus

daag niet duidelijk welke toegevingen de

derhandelingen kan u altijd terecht op onze

(zoals bij De Lijn), een aantal maatregelen

werkgevers willen doen, noch op intersecto-

website www.acvbuscar.be.

rond het leeftijdsbewust personeelsbeleid (waaronder landingsbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar), meer vakbondsrechten op het niveau van het bedrijf en de toekenning van 1 dag anciënniteitsverlof (zoals bij De Lijn). De werkgevers hebben hierop geen enkele toezegging gedaan. Integendeel! Zij vroegen om op sectoraal niveau (Vlaamse openbare autobusdiensten, Waalse openbare autobusdiensten, Speciale diensten en autocardiensten) te gaan onderhandelen. Ondertussen hebben ook hier de eerste gesprekken plaatsgevonden. De Vlaamse pachters weigeren tot op vandaag om alle voordelen toe te kenen die via cao zijn toegekend aan het personeel van De

Indexatie van de lonen ‘autocar’ vanaf 1 oktober 2013. Vanaf 1 oktober stijgen de lonen

Lijn. Zij zijn wel bereid te praten over een re-

met 1,37% ( t.o.v. de lonen van september 2012). Te consulteren op www.acvbuscar.be

sultaatsgebonden bonus, de toekenning van de fietsvergoeding, de verhoging van de kledijvergoeding en de verlenging van de geldelijke loopbaan. Zij zijn echter niet bereid om 1 dag anciënniteitsverlof toe te kennen en te voorzien in een bijkomende tussenkomst ontstentenis openbaar vervoer. Bij de ‘autocardiensten’ is het onduidelijkheid troef. Men kijkt daar wat de kat uit de boom. Men zegt niet ja, maar men zegt ook niet neen tegen de vakbondseisen (zie hierboven). Ook bij de ‘speciale diensten’ is het nog allemaal vaag, maar zijn er toch enkele openingen gemaakt. De bonus en het anciënniteitsver-

Vormingsprogramma sector vervoer van start Een uitgebreid vormingsprogramma voor mili-

Eind oktober start ook de vorming voor mili-

tanten van De Lijn ging van start. Naast theore-

tanten van de autobus-autocarbedrijven op-

tische ondersteuning, zullen we ook aandacht

nieuw. Net als voor hun collega’s van De Lijn

hebben voor informatie-uitwisseling over de

zal dit een specifiek programma zijn, gespreid

organisatie-grenzen heen. Het bezoek aan MIVB

over vier dagen.

stelplaats Haren was alvast zeer interessant.


22

vervoer

De LIJN op een keerpunt! Jan Coolbrandt Voor de vakantie maakte De Lijn haar plannen bekend. Tijdens infosessie met de betrokken personeelsleden werden heel wat vragen gesteld, maar er kwamen weinig antwoorden. Pas midden september was er het eerste contact met de vakbonden.

Onze beschikbaarheid en service naar onze interne klanten is heel belangrijk.

Als ACV stellen wij ons de vraag waarom een

Is het onderscheid tussen shared en andere

dergelijke drastische reorganisatie noodza-

services niet gewoon een semantische kwes-

kelijk is, temeer omdat een aantal tools (ERP,

tie, die uiteindelijk meer te maken heeft met

SAP,…) bijlange nog niet operationeel zijn.

de verpakking dan met de inhoud?

Het zijn trouwens juist deze tools die een ge-

Uiteraard zijn over deze reorganisatie nog

hebben wij nog te veel vragen waarop wij het

decentraliseerde organisatie mogelijk maken

meer vragen te stellen. Hoe zit het bijvoor-

antwoord niet kennen (zie o.a. de vragenlijst

zonder de noodzakelijke beleidsmatige aan-

beeld met de werkgelegenheid op korte en

van de vakbonden en het personeel op de

sturing uit het oog te verliezen. Ook omdat

middellange termijn? Wat met de mogelijke

sharepoint van De Lijn). De gevolgen voor de

het ‘morgen’ via e-kantoren en telewerken

outsourcing van bepaalde diensten? Belang-

werknemers zijn heel onzeker en die onzeker-

voor de organisatie niet uitmaakt waar men

rijk!

heid moeten wij eerst wegnemen.

werkt. Zijn we morgen niet allemaal een

Tot slot, en zeker essentieel in het ganse

Bovendien zullen de antwoorden van De Lijn

beetje meer ‘mobiel’ (spreekwoordelijk), on-

plaatje, is de plaats van de medewerkers in dit

ook de keuze van elke werknemer mee be-

geacht onze plaats van tewerkstelling?

geheel. Vandaag is dit totaal onduidelijk.

palen. Op welke basis kan een medewerker

De vraag stelt zich ook of door deze nieuwe

Op 27 september vroeg De Lijn aan de res-

vandaag een keuze maken? Op welke basis

organisatie onze interne en externe dienst-

pectieve ondernemingsraden advies over de

kan een medewerker vandaag beslissen om

verlening, klantenservice,… zal verbeteren.

nieuwe organisatiestructuur en organogram-

al dan niet ‘mee’ te verhuizen als hij niet weet

Onze beschikbaarheid en service naar onze

men.

wat daarvan de gevolgen kunnen zijn?

interne klanten, onze collega’s personeelsle-

ACV-Openbare Diensten heeft deze nieuwe

Op 11 oktober komt het ACV bijeen en zal

den, is heel belangrijk. Gaan wij deze dienst-

organisatiestructuur en de organogrammen

worden afgesproken hoe wij verder met dit

verlening dus verhogen en verbeteren door

niet goedgekeurd. Wij zijn echt niet overtuigd

dossier zullen omgaan. Op 14 oktober vindt

het gebruik van een e-adres en 0800 –num-

dat deze nieuwe plannen onze organisatie

er een tweede bijeenkomst plaats van het pa-

mer? Wij vrezen er voor.

beter en meer efficiënt zal maken. Bovendien

ritair comité. Afwachten dus!

Autobus-autocar: Onderhandelingen over een nieuw lastenboek bijna afgerond

Jan Coolbrandt Sinds een aantal maanden werden bij De Lijn gesprekken opgestart over de opmaak van een nieuw lastenboek voor haar pachters.

zijn ook tegen het gebruik van uitzendarbeid in onze sector. Wij pleiten hier voor reguliere tewerkstelling. Wij hopen ook dat VIASOC nog een grotere rol kan spelen in de beoor-

Het doel is om vanaf 2014 de nieuwe gunnin-

de informatie beschikkingen – we zijn niet in

deling van een (kandidaat-)pachter. Het feit

gen – of marktbevraging - te doen aan de hand

het bezit van het ontwerpbestek – hebben wij

dat bij een (kandidaat-)pachter al dan niet

van een nieuw bestek ( lastenboek). Dit bestek

aan De Lijn enkele belangrijke bekommernis-

overtredingen werden vastgesteld zou bij de

bepaalt de manier waarop de marktbevraging

sen overgemaakt.

beoordeling een rol moeten kunnen spelen.

gebeurt en aan welke voorwaarden. Niet onbe-

Zo zijn er in het huidige lastenboek een aantal

Wij hopen ook op stabiliteit in de sector en

langrijk dus voor de werkgevers, maar ook voor

sociale rechten ‘gebetonneerd’. Dit is en blijft

pleiten dus voor een lange contractduur.

de betrokken werknemers. Het oude bestek da-

voor ons cruciaal. Het kan niet dat De Lijn de

Begin november zal De Lijn ons haar ontwerp

teert van 2007 en De Lijn vond het blijkbaar tijd

concurrentie op loon- en arbeidsvoorwaar-

toelichten en weten we of de Lijn rekening

om een en ander aan te passen.

den van de werknemers in de sector mee zou

heeft gehouden met onze bekommernissen.

organiseren. Wij hebben ons onder meer uit-

Uiteindelijk moet het ontwerp van lasten-

Bekommernissen

gesproken voor het behoud van het verbod

boek door de Raad van Bestuur van De Lijn

Alhoewel wij vandaag niet over gedetailleer-

op tewerkstelling van gepensioneerden. Wij

worden goedgekeurd.


23

pensioenen

Telt de studieperiode mee voor het pensioen? Joris Lermytte In de overheidsstelsels wordt onder strikte voorwaarden een bonus toegekend voor studies. In het werknemersstelsel kan een studieperiode in de loopbaan worden opgenomen na regularisatie. De diplomabonificatie wordt door sommigen ter discussie gesteld. Er bestaan nochtans goede redenen om studieperiodes mee te laten tellen voor het pensioen.

De diplomabonificatie is afhankelijk van de loopbaan.

Diplomabonificatie overheidsstelsel

Werknemersstelsel

Maar er is meer. De basisidee achter de boni-

De diplomabonificatie in het overheidsstel-

Geregulariseerde studieperiodes in het werk-

ficatie is dat men de studieperiode gaat be-

sel telt zowel mee bij de berekening van het

nemersstelsel moeten voor een verhoging van

schouwen als een onderdeel van de loopbaan.

pensioenbedrag als bij de toetsing van de

het pensioen zorgen. Ze maken evenwel geen

Een hogere scholing zorgt er voor dat men

loopbaanduur voor vervroegd pensioen. En-

deel uit van de loopbaan die vereist is voor

pas later de loopbaan kan aanvangen. Het

kel een diploma hoger onderwijs dat vereist

het verwerven van het recht op vervroegd

wordt dan ook vaak moeilijk om een volledige

was voor een benoeming kan een bonificatie

pensioen. Studieperiodes moeten binnen

loopbaan te bereiken. In de meeste gevallen

opleveren. Enkel het bezit van een diploma is

een termijn van tien jaar na het einde van de

is daarvoor immers een loopbaan van 45 jaar

niet voldoende om een bonificatie te ontvan-

studies worden geregulariseerd. De vereiste

vereist. Om toe te laten dat wie heeft gestu-

gen. De minimale studieduur die noodzake-

persoonlijke bijdrage voor één studiejaar be-

deerd ook een volledig pensioen kan krijgen,

lijk was om het vereiste diploma te behalen

draagt momenteel 1 387,50 euro. Dit is 7,5%

wordt in het overheidsstelsel een diplomabo-

telt mee, dus niet de bisjaren. Studieperiodes

van het gewaarborgd gemiddeld minimum

nificatie toegekend. In het werknemersstelsel

die samenvallen met effectieve prestaties

inkomen. De bijdragen leveren een belasting-

biedt men omwille van dezelfde reden de mo-

kunnen niet dubbel geteld worden.

vermindering op. Ze worden beschouwd als

gelijkheid om studieperiodes te regulariseren

De diplomabonificatie is afhankelijk van de

‘niet-ingehouden persoonlijke bijdragen’ die

door het betalen van een bijdrage.

loopbaan. Bij een loopbaan van minder dan

zorgen voor een belastingvermindering aan

Ook het uitgesteld loon speelt nog een rol.

20 jaar wordt de bonificatie beperkt door ze

het marginale tarief. De beslissing om al dan

De overheidsinstellingen in ons land betalen

te vermenigvuldigen met een breuk waar-

niet te regulariseren vraagt om een zorgvul-

aantrekkelijke startlonen, maar door de band

van de teller gelijk is aan het aantal maanden

dige afweging: bedenk daarbij dat de periode

genomen ligt het maandloon bij de overheid

dat voor de berekening in aanmerking komt

tussen de regularisatie en het pensioen erg

nog steeds onder het Belgische gemiddelde.

en de noemer gelijk is aan 240. Wie bijvoor-

lang is en dat een regularisatie in een aantal

Dat is in het bijzonder het geval voor hoger

beeld maar tien jaar overheidsdiensten kan

gevallen geen pensioenverhoging oplevert.

geschoolden. Hierbij worden de pensioenen mee in rekening gebracht. Zonder diplo-

voorleggen, kan maximum een halve bonificatie krijgen. Deze beperking geldt niet bij

Studeren belonen

mabonificatie zou de loonkloof tussen de pri-

een pensioen toegekend wegens lichamelijke

De overheid heeft permanent nood aan ho-

vate en publieke sector dus alleen maar toe-

ongeschiktheid. De bonificatie wordt ook ver-

ger geschoolden en moet zich dan ook aan-

nemen. De diplomabonificatie is dan ook een

minderd bij deeltijdse prestaties. Wie bijvoor-

trekkelijk profileren tegenover deze groep.

cruciaal onderdeel van het overheidsstelsel.

beeld altijd halftijds heeft gewerkt zal slechts

De toekenning van een diplo-

een bonificatie ontvangen voor maximum de

mabonificatie kan hierbij

helft van de studieduur. Al deze elementen

helpen. Het is een

tonen aan dat de wetgever een zeer zorgvul-

troef die overhe-

dige afweging heeft gemaakt bij het vaststel-

den kunnen uit-

len van de voorwaarden voor en de omvang

spelen op de

van de diplomabonificatie.

arbeidsmarkt.


E C A R E STOP D E C A R E D STOP E C A R E D STOP E C A R E STOP D

www.redjerijtijd.be www.redjerijtijd.be

Nieuwe Tijd oktober 2013  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you