Page 1

De Nieuwe Tijd maandblad ACV-Openbare Diensten

september 2010

Verantwoordelijke uitgever: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Nieuw initiatief voor vrouwen bij ACV-Openbare Diensten

Hervormingen hoger onderwijs

Berichten uit Afghanistan


■ KORTWEG

ACV Openbare Diensten

Inhoud

Algemeen

■ FOCUS

3

■ VLAAMSE OVERHEID

8

■ LOKALE & REGIONALE BESTUREN

10

■ FEDERALE OVERHEID

12

■ BIJZONDERE KORPSEN

14

■ VERVOER

20

■ PENSIOENEN

23

Colofon Redactie: Luc Hamelinck, Ann-Michèle Wieleman, Chris Herreman, Marc Saenen, Nico Poorters, Fréderic De Gélissen, Amélie Janssens,

Eindredactie: Amélie Janssens

Spilindex overschreden Na lichte deflatie in 2009 hebben we in 2010 een opflakkering gekend van de inflatie. Hierdoor werd de spilindex in augustus overschreden. De laatste overschrijding dateerde van augustus 2008. Door de overschrijding stijgen de pensioenen en andere uitkeringen in september met twee procent. De lonen in de overheidssector kennen dezelfde verhoging vanaf oktober. Het nieuw verhogingscoëfficiënt bedraagt 1,5157. Een volgende overschrijding van de spilindex wordt pas verwacht in 2011. Op onze website kan je een overzicht bekijken van de meest courante sociale uitkeringen en de toelagen en vergoedingen binnen de openbare sector. Je vindt dit in de rubriek ‘Index’ in de bibliotheek.

Zijn de lonen in de openbare sector te snel gestegen? Neen! Het VBO stelde begin september opnieuw dat de lonen van de ambtenaren de afgelopen 40 jaar sneller gestegen zijn dan de lonen in de privésector. Het VBO koppelde daaraan dat de pensioenen van ambtenaren ook maar meteen omlaag moeten. ACVOpenbare Diensten heeft uiteraard gereageerd. Wat het VBO doet, is zich blindstaren op gemiddelde cijfers over een lange periode. Maar die schijnbaar sterke groei is eenvoudig te verklaren. Begin de jaren 1990 hebben de lonen in de openbare sector een inhaalbeweging gemaakt om de achterstand tegenover de private sector te verkleinen en het werken in de openbare sector aantrekkelijker te maken. Bovendien zien we de laatste jaren een verschuiving in de niveaus van de ambtenaren: Terwijl 30 jaar geleden ruim de helft van het overheidspersoneel lager geschoold was, is dit nu nog maar een kwart. De overheidssector rekruteert hoe langer hoe meer in de hogere niveaus, en lagere functies worden afgebouwd. En ook de leeftijdstructuur van het overheidspersoneel speelt in dit hele verhaal een grote rol. Deze evoluties zorgen er dus voor dat de gemiddelde lonen stijgen. Het VBO wil zich nu positioneren in functie van besparingen, maar wij hopen dat de besprekingen daarover ernstiger zullen verlopen dat wat het VBO nu doet. Het VBO wil de crisis laten betalen door het overheidspersoneel. Hun agenda is gekend: op elke mogelijke manier de overheidssector reduceren. Alsof dat in het belang zou zijn van de bevolking.

Gewest Gent-Eeklo gaat online Het Gewest Gent-Eeklo zet zich in om de communicatie met de leden te verbeteren. Voor de zomervakantie werden daarom al enkele kennismakingsavonden georganiseerd in de verschillende besturen. En vanaf nu wordt ook het internet actief ingezet. Op www.acv-lrb-gent.be vind je de syndicale actualiteit van de regio terug. Neem dus zeker af en toe een kijkje!

Vormgeving: Peeters & Peeters “Compleet Grafisch” www.peetersenpeeters.be

Druk: Corelio Printing www.corelio.be

Contacteer ons www.acv-openbarediensten.be openbarediensten@acv-csc.be 2

september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

FOCUS

Meer dan een centenkwestie ■ Sinds de verkiezingen van juni is men politiek vooral in de weer over de staatshervorming. Bij het ter perse gaan van dit nummerishethelemaalnietduidelijkwaartoediebesprekingenzullenleiden.Hoelangerhoemeermakenweonszorgenover hetsociaaleconomischbeleiddatzalwordenuitgezet.Debesprekingendaarovermoetenblijkbaarnogwordenaangevat. We weten dat de regering veel zal moeten besparen. Maar zal dat ook op een verstandige manier gebeuren? Door: Luc Hamelinck (voorzitter)

Het lijkt eenvoudig Voor de overheid is het een beetje zoals met een gezin. In een gezin kan je iedere euro maar één keer uitgeven. Wie meer uitgeeft dan z’n inkomen, steekt zich in de schulden of vermindert het spaarboekje. Voor de overheid en de economie is dat net hetzelfde. Wat we bijvoorbeeld besteden aan onderwijs of gezondheidszorg, kunnen we niet gebruiken om natuurparken mee aan te leggen. Het is dus belangrijk dat de overheidsuitgaven goed worden beheerd. En net zoals de meeste Belgen een lening aangaan om een huis te kopen, zo ook heeft de overheid schulden voor uitgaven of investeringen uit het verleden.

Maarjekijktbestverderdanjeneus lang is Het is populair om te klagen over hoge belastingen. Sommigen stellen het graag voor alsof de overheidsuitgaven een soort groot zwart gat zouden zijn, waarin alle zuurverdiende centjes van burgers en bedrijven verdwijnen, als in een goocheltruc. In werkelijkheid is er een toename van de overheidsuitgaven door de uitbouw van de welvaartsstaat. Alleen maakt men in de regel niet de band tussen beide. Als liberalen bijvoorbeeld pleiten voor belastingvermindering, dan vertellen ze er niet bij dat er een keerzijde van de medaille is: dat zijn dan minder tussenkomsten als je ziek bent (terugbetalingen mutualiteit), minder werkloosheidsvergoedingen, minder ouderenvoorzieningen, …enz. De afgelopen decennia zijn de sociale uitgaven toegenomen. Meer mensen genieten ervan (denk bijvoorbeeld aan de toelagen voor wie deeltijds werkt – 20 jaar terug bestond dat niet) en de bedragen zijn verhoogd (verhoging van sociale uitkeringen).

Wat staat er te gebeuren? We weten dat de komende regering flink zal moeten besparen, omwille van de economische situatie. Door de crisis krijgt de De Nieuwe Tijd september 2010

staat minder geld in ’t laatje (los van de gigantische tussenkomsten die men heeft moeten doen om banken te redden) en men wil er alles aan doen om de schulden in de toekomst niet nog meer te laten oplopen. Die belopen nu ruim 345 miljard euro. En wie zegt, meer schulden, zegt ook meer intrestlasten en dus uitgaven waar men op zich niets aan heeft. De afgelopen jaren is de uitbreiding van de sociale uitgaven vooral gefinancierd door een verhoging van de afhoudingen op lonen en vergoedingen. Belasting op de consumptie van goederen (BTW of accijnzen) is verhoudingsgewijs veel minder toegenomen, en inkomsten uit vermogens nog veel minder. Vooral aan dat laatste moet er verandering komen. Als de regering haar begrotingen moet maken, zal het erop aan komen ervoor te zorgen dat de welvaartsstaat niet wordt ontmanteld. Knippen in sociale uitgaven betekent inkomen wegnemen van mensen. Patronaal bepleit men ook graag de ontvetting van de staat. Het verhaal van te hoge staatsuitgaven en te veel ambtenaren zal voortdurend de kop op steken. De rol van openbare diensten zal in vraag worden gesteld. Men vergeet daarbij dat wie collectieve voorzieningen afbouwt, meteen ook de hefbomen afbreekt om onze samenleving eerlijker te maken. Want een rechtvaardig opgebouwde economie, die ten dienste staat van de mensen, komt niet vanzelf tot stand. Als men de vrije concurrentie los laat, wint alleen maar de sterkste (grote bedrijven), niet de gewone mensen. Tegelijk zullen sommigen er alles aan doen om de invloed van vakbonden en sociale organisaties in te perken. Dat is alles behalve neutraal en al helemaal niet in het belang van Jan modaal.

ten te verdelen, presteren beter op het vlak van de gezondheid van de bevolking en van diverse sociale indicatoren. In samenlevingen met meer inkomensgelijkheid, is er meer gemeenschapsleven, vertrouwen mensen elkaar meer, is er minder geweld, zijn mensen lichamelijk en geestelijk gezonder en is de levensverwachting hoger; de gevangenissen zitten er minder vol en de kinderen doen het er beter op school. Dat verklaart waarom Scandinavische landen in internationale vergelijkingen vaak zo’n goede resultaten halen. Het is een taak van de vakbond om het belang van goed uitgebouwde collectieve voorzieningen (in de openbare sector en in de non-profit sector) goed uit te leggen en aan te tonen. Want precies die collectieve voorzieningen en sociale rechten zullen de komende maanden en jaren stevig onder druk staan. Het is mee daarom dat ACVOpenbare Diensten voluit deelneemt aan de Europese betoging op 29 september te Brussel. Het is om diezelfde reden dat ACVOpenbare Diensten er alles zal aan doen om de werkgelegenheid in de openbare sector, de rol van openbare diensten en de opgebouwde sociale verworvenheden te verdedigen.

Het verschil tussen populisme en ernstig denkwerk Wetenschappers hebben vastgesteld dat de mate waarin westerse landen te maken hebben met sociale problemen, vooral verband houdt met de verdeling van de welvaart. Landen die hun welvaart beter we-

■ 3


■ FOCUS

ACV Openbare Diensten

Vrouw en vakbeweging Nieuwe cursus Na de cursussen “Vrouw en Vakbond”,”De kracht van een vakbondsvrouw” en de interne vernieuwing van de militantencomités binnen ACV-Openbare Diensten wordt een derde sessie van de cursus voorzien. In de eerste cursus werden technieken aangeleerd om zich als vrouw te profileren in het vakbondswerk. De tweede gaf aan iedereen die actief wilde meewerken aan het vakbondsgebeuren, de kans om hun persoonlijke vaardigheden te versterken. De uitslag van de verkiezingen tonen aan dat ACV-Openbare Diensten niet alleen vrouwvriendelijk is, maar dat ook veel dames de kans gegrepen hebben om zich kandidaat te stellen voor een functie als militant binnen ACV-Openbare Diensten. En, het resultaat mag er wezen. Meer dan 40% van de verkozenen zijn vrouwen. Ons streefdoel, minimum een derde vrouwelijke afgevaardigden, is ruim gehaald. Op vraag van de deelnemers van de vorige cursussen en rekening houdend met de verkiezingscijfers, heeft de werkgroep Gender besloten niet alleen een derde cursus in te richten, maar ook een kennismakingsdag voor de nieuwe, vrouwelijke militanten. In de loop van de maand september buigt de werkgroep en VZW Arabel zich over het onderwerp van de derde sessie. Wij hopen in de maand november te starten met de nieuwe vorming in de verschillende gewesten. ACV-Openbare Diensten en de genderverantwoordelijke van ACV, Ilke Jaspers, werken de kennismakingsdag voor de nieuwe vrouwelijke militanten uit. We willen werken rond het thema”Gezin en zorg”. Het programma wordt later doorgegeven. Zin om mee te werken? Schrijf je zo snel mogelijk in bij cindy.decleene@acv-csc.be. Meer info op het secretariaat of bij hilde. deleeuw@acv-csc.be .

Slotevenementvandewereldvrouwenmars te Tervuren Op 10 oktober sluiten we de derde editie van de Wereldvrouwenmars in het Konink4

lijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren. Het evenement vindt plaats van 10 tot 18uur. Het programma is enorm gevarieerd en iedereen vindt er zeker zijn gading. Een greep uit de activiteiten : thema-ateliers,

geleide bezoeken aan het museum, creatieve ateliers, informatie-en eetstandjes, debatten, en als klap op de vuurpijl, een muzikale afsluiter in Congolese stijl. Meer info kan je vinden op de volgende website : www.wereldvrouwenmars.be. Iedereen is van harte welkom. Tot 10 oktober in Tervuren?

Vrouwendag op 11 november 2010 Ook dit jaar vindt de nationale Vrouwendag plaats op 11 november. Het thema van dit jaar: feminisme . Dit klinkt misschien afschrikwekkend en het komt strijdlustig over, maar het is interessant om erover te praten en een eventueel vernieuwende visie op poten te stellen. Een aantal vragen die velen zich stellen : Wat is de rol van de vrouwenbeweging vandaag? Hoe zit het met mannen en feminisme? Waar willen we staan in 2020? Hoe kan het feminisme recht doen aan de diversiteit onder vrouwen zonder gelijkheid op te geven?

Dit is hét moment voor al wie zich betrokken voelt bij de vrouwenbeweging en het feminisme om te debatteren over heden en toekomst, om inspiratie op te doen, te netwerken, samenwerkingsverbanden af te sluiten , … Waar ? In de Factorij (5 min; stappen van het station te Schaarbeek) van 10 tot 18 uur. Inschrijven is noodzakelijk : voksecretariaat@amazone.be. ACV zal er met een stand vertegenwoordigd zijn.

september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

FOCUS

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU ■DeRaadvandeEuropeseUnieishetbelangrijkstebesluitvormingsorgaanvandeEuropeseUnie.DeRaadvertegenwoordigtdelidstatenenelkezittingwordtbijgewoonddooreenministervanelkenationaleregeringvandeEU.HetvoorzitterschapvandeRaadistelkensvoor6maandeninhandenvaneenvandelidstaten.ConcreetisdielidstaatdanverantwoordelijkvoordeagendavandeRaad,hetleidenvanallevergaderingenvooreenperiodevanzesmaanden,hetopgangbrengen vandebesluitvorminginzakewetgevingenbeleidenhetbemiddelentussendelidstatenomzototeencompromistekomen. Sinds 1 juli 2010 is deze taak in Belgische handen.

Vrij van zegel, art.198 74, 1070 Brussel • Vercamst, Poincarélaan Brussel • ACLVB, Jan Hoogstraat 42, 1000

Europese actiedag van het Europees Vakverbond (EVV)

EUROPESE BETOGING BR ussel - 29/09/2010

Vertrek 13u - Eu

ropaplein/Brusse

l-Zuid

• ABVV, Rudy De Leeuw,

Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Economische en Financiële Zaken (“ECOFIN”) Justitie en Binnenlandse Zaken Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 5 Concurrentievermogen 6 Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en energie 7 Landbouw en Visserij 8 Milieu 9 Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur De minister die in zijn/haar land bevoegd is voor deze materie, woont ook de Raad bij over die specifieke materie. Aangezien België nu voorzitter is van de Raad, is het de bevoegde Belgische minister die de zittingen voorzit.

Voorrang aan werk en duurzame groei ! Voorrang aan rechtvaardige fiscaliteit!

g 579, 1030 Brussel

1 2 3 4

NEEN

beleid?

: ACV, D. Leyon, Haachtsesteenwe

De Raad van de Europese Unie kan over 9 verschillende thema’s bijeenkomen:

Streng bezuinigings

Verantwoordelijke uitgever

Door: Amélie Janssens

De Raad vervult zes essentiële taken:

1 Europese wetgeving vaststellen – op veel beleidsterreinen ge2 3 4 5 6

zamenlijk met het Europees Parlement. Het algemeen economisch beleid van de lidstaten coördineren. Internationale overeenkomsten tussen de EU en een of meer derde landen of internationale organisaties sluiten. Samen met het Parlement de begroting vaststellen. Hij ontwikkelt het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, aan de hand van de door de Europese Raad vastgestelde algemene richtsnoeren. De samenwerking in strafzaken tussen nationale rechtbanken en politie coördineren.

ZesmaandenprogrammavanhetBelgischevoorzitterschap België heeft een programma opgesteld voor het voorzitterschap. Dit programma is vooral gericht op het economisch herstel na de crisis, het versterken van het Europees sociaal model en het leveren van inspanningen op vlak van milieu en klimaat. Bovendien werd ook een programma opgesteld met Spanje en Hongarije, respectievelijk de vorige en volgende voorzitters van de Raad van de EU. Dit om voor enige continuïteit te kunnen zorgen. Meer informatie over het Belgisch voorzitterschap: www.eutrio.be

Europees Vakverbond manifesteert op 29 september in Brussel Het Europees Vakverbond (EVV) organiseert op 29 september een Europese actiedag om te pleiten voor jobs en economische groei. De financiële crisis veroorzaakte de ergste crisis die Europa sinds 1930 heeft gekend: 23 miljoen werklozen in Europa, miljoenen Europese burgers in een kwetsbare situatie of in bestaansonzekerheid, de sociale onrust groeit overal. Als enig antwoord op die crisis vaardigen de Europese regeringen strenge bezuinigingsmaatregelen uit,  maatregelen die de sociale solidariteit en de groei zullen aantasten. Maatregelen die tot recessie en stijgende werkloosheid dreigen te leiden. De Europese vakbonden, verenigd in het Europees Vakverbond (EVV), willen met de Europese actiedag op 29 september een duidelijk signaal geven. Het eisenplatform voor deze manifestatie  draait vooral rond het sociaal-economische (werk, groei, crisisbestrijding,…) en een rechtvaardige fiscaliteit (bankentaks, sterkste schouders moeten zwaarste lasten dragen,…). 29 september is natuurlijk niet toevallig gekozen: het is de dag voor de ECOFIN-top, een belangrijke bijeenkomst van de ministers van economie en financiën van de 27 EU-landen die, in het kader van het Belgisch Voorzitterschap, door België wordt geleid. Praktisch: Vertrek om 13u op het Europaplein (Brussel Zuid), einde van de manifestatie: Jubelpark.

De Nieuwe Tijd september 2010

5


■ VLAAMSE GEMEENSCHAP

ACV Openbare Diensten

Een nieuw werkjaar, een nieuwe start? Door: Christoph Vandenbulcke

Terug naar school… Het zomerreces zit er weer op. Tijd om de draad weer op te nemen. Waar waren we gebleven? Oh ja, nergens eigenlijk. De besprekingen rond een nieuw sectoraal akkoord voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid zijn vastgelopen. Gebrek aan middelen, financieel-economische crisis weet je wel, maar vooral geen goesting om de ‘ambtenaren’ iets te gunnen. Ik ga er van uit dat er in een onbewaakt moment toch wel ergens één politicus beseft dat het discours over het afslanken van het overheidsapparaat z’n grenzen bereikt heeft? Dat het privatiseren en outsourcen van overheidsopdrachten in de kering de belastingbetaler vele malen meer gekost heeft en de staatskas weerloos overgeleverd heeft aan de opeenvolgende holdups van de nieuwe, private monopolisten? Maar ja, de middenstand regeert het land als nooit tevoren…

Even geduld… Of moeten we wachten op de ‘grote staatshervorming’, met overdracht van talrijke bevoegdheden en hopelijk ook wat centen? Soyons raisonnable, de Vlaamse regering kan blijkbaar de huidige verantwoordelijkheden en lasten niet dragen….

Efficiëntie en effectiviteit = wervingsstop? Op 2 april 2010 besliste de Vlaamse regering in al haar wijsheid tot een totale wervingsstop. Ingehaald door de eigen stompzinnige grootspraak in volle verkiezingsstrijd voelen de excellenties zich nu verplicht om lineaire besparingen en een totale wervingsstop op te leggen aan de -dacht ik toch- volledig geresponsabiliseerde Leidend Ambtenaren. Dat hiermee afspraken rond invulling van personeels-en bevorderingsplannen in de prullenmand terecht komen, alle principes van behoorlijk bestuur en HR verkracht worden en uiteindelijk de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt, lijkt niemand te storen. Compleet verdoofd en verblind door het getoeter en geblèr van het patronaat, dat liever dan het voeren van een eerlijke fiscaliteit de te besparen centen weghaalt bij de Overheid. Want de Overheid, dat is toch eigenlijk niemand, doe je niemand pijn mee. Allez soit, hooguit degenen van wie het belastbaar gezinsinkomen geen geheimen heeft voor de fiscus… No problemo! 6

Ceci n’est pas une pipe!

Brugge die scone!

Ondertussen is ook de minister van Bestuurszaken zichzelf tegengekomen. Onvermijdelijke nieuwe opdrachten kunnen -consequent met de BVR van 2 april 2010niet met bijkomend ‘eigen’ personeel uitgevoerd worden. Dus moet er -tegen beter weten en alle goede voornemens in- extern personeel ingehuurd worden. Want: factuur goederen en diensten ≠ toename personeel(skost). Who’s fooling who? En ondertussen maar in beleidsbrieven en seminars het hoge woord voeren over instroom van kansengroepen, leeftijdsbewust personeelsbeleid en levenslang leren… Foei!

En stoemelings heeft de Vlaamse regering ondertussen op 23 juli van dit gezegende jaar beslist dat het VAC Brugge (n.v.d.r.: je weet wel, dat gebouw dat ongeveer het dubbele moet kosten van de huidige huisvesting, op alle vlakken en door iedere autoriteit ongeschikt bevonden is, maar per se toch moest bij Eurostation ingehuurd worden) geen warme keuken krijgt. Er wordt nog in het midden gelaten wie -gezien de wervingsstop van 2 april 2010- de eventuele, minimale catering zal verzorgen… En straks volgt het VAC Gent.

Het eten was goed! Een gekende Vlaamse standaard en criterium nummer één bij de beoordeling van het -helaas alweer voorbije- vakantieverblijf. Maar eigenlijk wil ik het hebben over de catering bij de Vlaamse gemeenschap. Waar is de tijd dat er -gewoon op basis van gezond verstand en een degelijke, onvervalste kosten/batenanalyse- bedrijfsrestaurants geinscourced werden? Dat ieder groot administratief gebouw over een degelijke keuken kon beschikken? Dat zijn de tijden van voor ‘het bedrog van Arenberg’. De warme keuken die wegens niet in te passen in de kelder van Châteaux Anciaux, een koude keuken moest worden en uiteindelijk blijven steken is bij een soep & broodjesbar. En dan hadden we het ergste nog niet gehad! Het Boudewijngebouw, hét bastion van de Vlaamse gemeenschap, heeft zijn keuken uit arren moede ingeruild voor een fastfood restaurant. De mensen van de catering hierop aankijken zou onterecht zijn; zij doen hun uiterste best om iedere dag opnieuw in zéér ondankbare omstandigheden het best haalbare (lees: betaalbare) op tafel te toveren. Helaas meer ondanks dan dankzij de bekommernis en visie van de politieke overheid.

Ondertussen, op het Sectorcomité XVIII… Op Sectorcomité XVIII, het hoogste onderhandelingsorgaan van de Vlaamse overheid, blijft het ondertussen stil. Zeker nog tot 4 oktober. Als gevolg van het afspringen van de onderhandelingen rond het sectoraal akkoord, zijn ook alle andere ‘reguliere’ onderhandelingen opgeschort. Een ongezonde situatie. Een standstil die nefast is voor het vertouwen van de onderhandelingspartners en pijnlijk voor degenen die wachten op de uitvoering van met goede bedoelingen en verantwoordelijkheidszin onderhandelde akkoorden.

En nu? Of en wanneer er opnieuw onderhandeld kan worden, hangt af van het oordeel van onze militanten. Moeten zij opnieuw incasseren, meer verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen dan de dames en heren van de Vlaamse regering, de andere wang aanbieden? Of is het genoeg geweest? Eind september raadplegen de vakbonden hun hoofdmilitanten. Laat ons hopen dat iemand binnen de Vlaamse regering de ernst en de explosiviteit van de situatie inziet en een positief signaal uitstuurt, liefst voor iemand moe getergd het geduld verliest… september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

VLAAMSE GEMEENSCHAP

Het IWT bevriest de functioneringstoelagen ■Deadministrateur-generaalvanhetIWT(hetAgentschapvoorInnovatiedoorWetenschapenTechnologie)beslisteom de functioneringstoelagen (FUTO) voor dit jaar te bevriezen. Door: Sofie Moerman

ACV-Openbare Diensten plaatste dit item al meermaals op het overleg en we waren al langer vragende partij om het systeem te herbekijken. Veerle Lories (de administrateur-generaal van het IWT) geeft hiermee een positief signaal en wij hopen om op een constructieve manier te kunnen werken aan een systeem waar iedereen achter kan staan. Dit was nu niet het geval. Op de werkvloer konden we heel duidelijk horen dat altijd dezelfde personen de toelage kregen en dat het onderscheid tussen de adviseurs en niet-adviseurs hierdoor nog werd vergroot.

De FUTO binnen IWT? Het IWT is pas begin 2010 een agentschap met rechtspersoonlijkheid geworden waardoor het IWT nu onder het Vlaams personeelsstatuut valt (VPS). Niet enkel op dit gebied is het IWT een buitenbeentje, ook op het vlak van het toepassen van de functioneringstoelagen kleurde het IWT buiten de lijnen. De toenmalige directie hanteerde een andere filosofie. Zo maakte men bij de toekenning van de functioneringstoelage een onderscheid tussen de

zogenaamde FUTO O (FUTO voor bijkomende opdrachten) en de FUTO V (FUTO voor het uitoefenen van een voorbeeldfunctie binnen de organisatie zoals o.a. deelname aan de organisatie van culturele activiteiten binnen de vriendenkring). De FUTO voor bijkomende opdrachten werd belangrijker beschouwd omdat de bedragen (schijven) voor deze soort veel groter waren waardoor het verschil tussen de personeelscategorieën nog eens extra werd beklemtoond. Door functioneringstoelagen toe te kennen op basis van extra taken (rollen) gaat men voorbij aan de oorspronkelijke bedoeling, namelijk het uitzonderlijk toekennen van een toelage op basis van excellent presteren binnen het betrokken evaluatiejaar. ACV-Openbare Diensten heeft deze praktijk altijd consequent aangeklaagd en gevraagd om het systeem correct toe te passen conform het Vlaams personeelsstatuut. ACV-Openbare Diensten hoopt dat deze beslissing een eerste aanzet kan zijn tot een hervorming van het systeem. Wij volgen dit dossier verder nauwgezet op.

Een nieuwe fase in het hoger onderwijs Inkanteling wordt integratie ■Deze zomer zette de Vlaamse regering de krachtlijnen uit voor een nieuwe structuur van het hoger onderwijs. Door het structuurdecreetishethogeronderwijseenbinairsysteemgewordenmetprofessionelebacheloropleidingenenacademische bachelor/master opleidingen. De cruciale vraag was wie de vroegere 2-cycli opleidingen zou organiseren. Door: Chris Herreman

Geen eindpunt Deze beslissing kende een lang voortraject. Tijdens de vorige legislatuur werd al een aanzet gegeven door de commissie Soete. Het regeerakkoord bevatte dan ook de intentie dit debat verder op te nemen. Wat nog volgde: een rapport van ex-kabinetchef Dirk Van Damme, een maatschappelijk debat en een bijzondere commissie hoger onderwijs in het Vlaams Parlement. Na een debat in de plenaire vergadering keurde de Vlaamse regering op 16 juli de De Nieuwe Tijd september 2010

krachtlijnen goed. De nieuwe structuur voor het hoger onderwijs wordt echter niet als een eindpunt gezien, maar als een begin van één geïntegreerde hoger onderwijsruimte waarbij flexibele leertrajecten voor iedereen steeds mogelijk moeten zijn.

Mobiliteit Hiervoor is een grotere mobiliteit van zowel studenten als docenten nodig. Om deze grotere mobiliteit op Europees ni-

veau waar te maken, is ook voorzien in een iets meer flexibele taalregeling voor het onderwijs. Ook aan de structuur van het hoger onderwijs zal grondig gesleuteld worden:

1 Alle academische opleidingen komen onder de verantwoordelijkheid van de universiteiten. Dit wil dus zeggen dat het beleid van de vroegere 2-cycli opleidingen aan de hogescholen, onder de verantwoordelijkheid komt van de 7


■ VLAAMSE GEMEENSCHAP universiteiten. Ook het personeelsbeleid van deze opleidingen komt naar de universiteiten. Toch dient het profiel van deze academische hogeschoolopleidingen bewaard te blijven.

2 Voor de kunsten wordt een “School of Arts” ingericht. Hierdoor wordt een vorm van medebestuur mogelijk door de universiteit, zonder dat deze opleidingen naar de universiteit dienen overgeheveld te worden.

ACV Openbare Diensten

1 Het onderwijzend personeel van de hogescholen (te vergelijken met het zelfstandig academisch personeel of het academisch personeel van de universiteiten) behoudt minstens de loopbaan die ze nu hebben. Zij kunnen overgaan naar de huidige statuten bij de universiteit indien zij voldoen aan de voorwaarden zoals deze nu gelden aan de universiteiten. Wel dient men hier rekening te houden met de eigenheid van deze opleidingen.

wezen naar een werkgroep in het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs. Wat het tijdspad betreft, stellen we toch vast dat dit zeer ambitieus is gezien de talrijke moeilijkheden die ongetwijfeld zullen opduiken tijdens het uitwerken van deze principes.

Wat de financiering betreft, zijn we teleurgesteld. Als we kijken naar het bedrag dat deze legislatuur nog voorzien wordt via de begroting onderwijs en vorming, blijft dit ver onder de verwachtingen. Ook de invulgelijke wijziging in de structuur gevolgen zal hebben voor het personeel, is 3 De rol van de associatie wordt herbe- 2 Voor het ATP (administratief en tech- ling hiervan is volgens ons niet optimaal. meer duidelijk. Momenteel voorziet men volgende elementen: keken. Deze zal nu dienen om de band nisch personeel) wordt geen generieke Zo zien we dat het budget voor de Brustussen professionele opleidingen (horegeling voorzien. Hierdoor zal elke selse instelling al volledig voorzien wordt, et onderwijzend personeel van de hogescholen (teeen vergelijken met het daar waar de financiering voor het extra gescholen) en academische opleidininstelling eigen regeling moeten elfstandig academisch personeel of Hoehet academisch personeel van defor- ZAP kader aan de universiteiten nog maar gen (universiteiten) te verzekeren. uitwerken en dit met de bestaande wel behoudt de onderzoekscomponent minder mules detachering) . voor 20% zal gerealiseerd worden ten opniversiteiten) minstens de loopbaan die(o.a. zeovername, nu hebben. Zij kunnen nadrukkelijk aanwezig is bij de profesvergaan naar de huidige statuten bij de universiteit indien zij voldoen aanzichte de van het voorziene groeipad. 3 Omdat door deze overgang de hogesionele opleidingen, dienen ook deze oorwaarden zoals deze nu gelden aan de universiteiten. Wel dient men hier scholen kleiner worden, mogen zij niet opleidingen toegang te hebben tot het De geëigende regeling die voor het ATPkening te houden met de eigenheid van deze opleidingen. achterblijven met een te groot sociaal onderzoek dat verweven is met de acapersoneel zal worden uitgewerkt in afoor het ATPdemische (administratief wordt geen generiekewachting van een mogelijke nieuwe rechtspassief. opleidingen. en technisch personeel) geling voorzien. Hierdoor zal elke instelling een eigen regeling moeten uitwerken positie van alle personeelsleden voor het n dit met4de formules (o.a. overname, detachering) . in het geheel van het hoger onderwijs tegen Debestaande bestuursstructuren van de publiek4 Tot slot voorziet de beslissing universiteiten hogeschouitwerkenworden, van één geïntegreerd mdat door rechterlijke deze overgang deenhogescholen kleiner mogen persozij niet einde 2012 (fase 2), zal rekening dienen te worden dezelfde neelsstatuut vanaf 2012. houden met de huidige arbeidsvoorwaarchterblijvenlenmet eenherbekeken te groot om sociaal passief. organisatievrijheid te verkrijgen als de den en loopbaanperspectieven van het ot slot voorziet de beslissing in het uitwerken van één geïntegreerd instellingen uit het vrij onderwijs. ATP. Dit alles zal worden uitgeklaard in een ersoneelsstatuut vanaf 2012. Financiering werkgroep met vertegenwoordigers van 5 Een evaluatie van het financieringsdehet personeel, de instellingen en de overUiteraard is het bij een grote hervorming creet. heid. ring als deze belangrijk te kijken naar de financiering. Deze legislatuur zou er op het budDat dergelijke wijziging in de structuur geVoor een belangrijke sector als het hoger get van onderwijs en vorming zo’n 30 milvolgen zal hebben voor het personeel, is onderwijs, waar ook al jaren erkend wordt d is het bij een grote hervorming als deze belangrijk te kijken naar de joen extra voorzien worden, dit is 2,3% van zondermeer duidelijk. Momenteel voorziet ing. Deze legislatuur zou er op het budget van onderwijs en vorming zo'ndat 30deze ondergefinancierd wordt, hadhet totale hoger onderwijs budget. men volgende elementen: den we meer verwacht. We hopen dat de extra voorzien worden, dit is 2,3% van het totale hoger onderwijs budget.Vlaamse regering snel meer middelen zal uittrekken en niet eerst de hervorming zal uitvoeren en de middelen pas later voorExtra middelen O&V Hoger Onderwijs 2014 zien. Want zonder deze middelen belooft de uitwerking van deze principes naar een werkbare regelgeving uiterst moeilijk te worden... Prof. Bachelor Academisering ZAP Puntengewichten Brussel Studentenmobiliteit

slotvoorzien wordt er nogin voorzien in planning. Onze conclusies wordt er Tot nog planning. Al in juni 2011 moet alles principieel Al in juni 2011 moet alles principieel voorgd worden aan de Vlaamse regering, en in september 2012 moet alles We stellen tot onze tevredenheid vast dat gelegd worden aan de Vlaamse regering, neel zijn.

nclusies

en in september 2012 moet alles operationeel zijn.

de discussie over deze hervorming zeer breed gebeurde en hopen dat de Vlaamse regering ook bij de uitwerking breed zal consulteren. In de teksten wordt ook ver-

en tot onze tevredenheid vast dat de discussie over deze hervorming zeer breed 8 e en hopen dat de Vlaamse regering ook bij de uitwerking breed zal consulteren. ksten wordt ook verwezen naar een werkgroep in het Vlaams

■ september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

LOKALE & REGIONALE BESTUREN

In de Stille Kempen ■ Het sectoraal akkoord 2008-2013 voor de lokale besturen is halfweg zijn looptijd. Wellicht heerst er dan een zekere syndicale stilte binnen de lokale besturen, zo vroeg onze redactie zich af. We gingen ons licht opsteken bij Rudi Cools en Jeaninne Van Lommel, respectievelijk militant bij de gemeente en bij het OCMW van Westerlo. Door: Luc Maes Rudi: Dat klopt! Net nu we in 90 % van onze Kempense besturen een maaltijdcheque van 6 euro hadden gerealiseerd, kan het maximumbedrag naar 7 euro worden opgetrokken. Maar geen nood … ook hier is afgesproken dat we in alle besturen de vraag voor een hogere maaltijdcheque gaan stellen en … blijven stellen. Voorlopig heeft 1 op de 3 besturen een akkoord gesloten met ACV-Openbare Diensten om de maaltijdcheques te verhogen tot 7 euro of trapsgewijs te verhogen tot 7 euro. Jeaninne: En ook hier informeert het secretariaat in Turnhout ons via een overzichtslijst van elke wijziging op het terrein. Voorwaar een handig hulpmiddel dat voor ons als militanten zéér bruikbaar is. Ik kan het alle militanten in andere gewesten alleen maar aanraden. NT: We bevinden ons nu in Westerlo, de Parel der Kempen ? Rudi: Dat klopt. Westerlo is terecht de Parel van de Antwerpse Kempen. Maar op syndicaal vlak zit u echter niet in de Stille Kempen. Ook al zitten we halfweg de looptijd van ons sectoraal akkoord, toch zijn we op syndicaal vlak zeker niet stilgevallen. Op 3 belangrijke terreinen blijven we ons syndicaal inzetten. Jeaninne: Helemaal juist. We zitten niet stil en blijven de belangen van onze leden en personeelsleden voorop stellen. Zo was er de strijd voor een verhoging van de fietsvergoeding van 0,15 tot 0,20 euro/km. Vanuit de Kempen hebben we als militanten aan Joris en Luc, onze secretarissen, de opdracht gegeven om er bij de onderhandelaars van onze sector op aan te dringen een verhoging van de fietspremie te bekomen in het Vlaams Comité C. Het heeft wat geduurd, maar eind 2009 was het akkoord er toch en kon de fietspremie opgetrokken worden.

Rudi: Heel eenvoudig … Het secretariaat in Turnhout legt een overzichtslijst aan en telkens er in een bepaald bestuur een akkoord bereikt wordt, wordt deze lijst aangepast en onmiddellijk gemaild aan alle militanten in het gewest. Op deze wijze blijven we niet alleen op de hoogte van de evolutie in dit dossier in de andere besturen, maar ontstaat er ook een gezonde concurrentieslag tussen de militanten van elk bestuur om op deze lijst met een goed resultaat te pronken. Jeaninne: Deze overzichtslijsten worden ook uitgehangen in de lokalen van onze diensten. En wees maar zeker dat een bestuur niet graag ziet dat zij voor hun personeel achteraan de lijst staan … !

Rudi: Momenteel nog niet, maar we hebben het dossier al 2 keer aangekaart op het onderhandelingscomité. De laatste keer heeft het bestuur echter formeel beloofd dat ze in het najaar met een concreet voorstel gaan komen om aan onze vraag een “substantiële” tegemoetkoming te geven. Nog even benieuwd afwachten of wat er uit de bus zal komen. Zo zie je maar dat de aanhouder vroeg of laat wint. Immers, met je vraag één maal te stellen, haal je vaak niets binnen. Maar als je als militanten via de onderhandelingen blijft aandringen, komt er vroeg of laat toch iets uit de bus. Tot grote tevredenheid van onze leden! NT: En jullie derde actiepunt?

Op deze manier oefenen we dus ook wat syndicale druk uit op onze besturen. NT: En met resultaat ?

Rudi: In Turnhout is daarop afgesproken dat we dit dossier op het onderhandelingscomité van elke gemeente gingen inleiden en dat de militanten elkaar op de hoogte zouden houden.

Jeaninne: Momenteel heeft ruim de helft van de besturen de verhoogde fietspremie goedgekeurd. Niet slecht, maar we blijven vechten om dit resultaat in alle besturen erdoor te krijgen. Hopelijk ook bij ons in Westerlo.

NT: En hoe gebeurt dit informeren van de militanten dan concreet ?

NT: En wat is jullie tweede actiepunt? Ik vermoed de maaltijdcheques?

De Nieuwe Tijd september 2010

NT: En heeft de Parel der Kempen ook al 7 euro ?

Rudi: Aha … Zonder twijfel de tweede pensioenpijler. Alhoewel dit dossier misschien wel het moeilijkste ligt. NT: Hoe bedoelen jullie? Jeaninne: Moeilijk, omwille van de kostprijs. Om te komen tot een min of meer gelijkwaardig pensioen tussen contractuelen en statutairen, zou een bestuur jaarlijks ± 8 % van de contractuele loonmassa in een pensioenfonds moeten storten. Dat is uiteraard 9


■ LOKALE & REGIONALE BESTUREN geen klein bier. Toch hebben enkele besturen reeds deze stap van 8 % gezet. Dat vinden we echt fantastisch ! Andere besturen hebben een min of meer substantiële stap gezet, gaande van 2 %, over 2,5 % tot 4 %. Ook niet slecht als vertrekpunt. Maar helaas zijn er ook besturen die zich beperken tot een povere en beschamende 1 %. Met dank aan de VVSG die zijn besturen oproept niet te veel te geven in dit dossier (lacht ironisch !). Maar ook in deze blijven we via het overzicht vanuit het secretariaat in Turnhout goed op de hoogte van de evolutie in dit dossier. Rudi: Maar hoe dan ook is duidelijk dat we hier de komende jaren BLIJVEND tijd en energie moeten insteken. Willen we als ACVOpenbare Diensten in dit dossier serieuze

ACV Openbare Diensten

resultaten halen, dan moeten we dit één tot twee maal per jaar op de agenda van elk onderhandelingscomité blijven plaatsen. Enkel op deze manier kunnen we de druk op de besturen hoog houden en boeken we voor onze leden écht resultaat.

NT: De stilte is dus in de Kempen blijkbaar nog niet teruggekeerd ?

In het kader van zijn congres neemt ACVOpenbare Diensten zich voor om tegen eind 2015 in alle sectoren een aanvullend pensioenvoordeel te realiseren van ten minste 3 % van het loon. Dit zou stroken met de interprofessionele ACV-doelstelling. Welnu, in de Kempen zouden we tegen eind 2015 graag beter scoren dan die 3 %. Noteer dat maar.

Als je de militanten van ACV-Openbare Diensten tegenkomt in hun strijd voor deze 3 actiepunten, dan kan die stilte wel even verstoord worden.

Rudi: Het is te zeggen… als je in onze prachtige bossen van Westerlo komt wandelen, zal je de Stille Kempen aan den lijve ervaren.

Jeaninne: Het zou voor veel van onze leden inderdaad prettig zijn als we in dit belangrijk dossier een prachtig resultaat kunnen neerzetten. We weten dat dit een syndicaal werk wordt van lange(re) adem. Maar dankzij de inzet van onze militanten in elk bestuur moet dit lukken.

Familiebarbecue LRB-militanten Vlaams-Brabant Door: Femke Buys en Kevin Van Bael Op zaterdag 19 juni mocht het provinciedomein in Huizingen de LRB-militanten van het gewest Vlaams-Brabant verwelkomen. Aanleiding was hun familiebarbecue, die voor de tweede keer georganiseerd werd wegens groot succes van de vorige editie. Op een paar hevige regenbuien na werd het opnieuw een meer dan geslaagde namiddag. We konden van de prachtige locatie gebruik maken dankzij Bruno, onze plaatselijke militant, die sinds kort van een welverdiend pensioen geniet. Samen met enkele andere militanten bereidde hij deze feestelijke namiddag tot in de puntjes voor. Deze dag was voor de LRB-militanten en hun nieuwe secretarissen de perfecte gelegenheid om met elkaar en het gezin op een informele manier kennis te maken. We wensen langs deze weg al de militanten te bedanken die deze fijne namiddag mogelijk hebben gemaakt. Volgend jaar mogen we echter niet vergeten een kaarsje te branden om de weergoden gunstig te stemmen!

■ 10

september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

LOKALE & REGIONALE BESTUREN

Gemeenschappelijk aanvullend pensioenstelsel contractanten toegekend aan Dexia-Ethias ■Sinds1januarikunnenlokalebesturenzichaansluitenbijeengemeenschappelijkcollectiefpensioenstelsel.Bedoeling isomvoordecontractuelepersoneelsledeneenaanvullendpensioenoptebouwen.Reeds400besturenhebbenzichbereid verklaard ombijhetstelselaantesluiten. Daarmeewordtreeds eenpensioenopgebouwdvoor meer dan50.000 contractanten. Door: Joris Lermytte

Aanbesteding Via de RSZPPO werd een Europese overheidsopdracht uitgeschreven om een pensioenverzekeraar te selecteren. Uit vijf kandidaten werd ‘DIB-ETHIAS lokale contractanten’ weerhouden, een tijdelijke handelsvennootschap van Dexia Verzekeringen en Ethias. Hiermee is het pensioenstelsel operationeel. Een aantal besturen die nog niet ingestapt zijn, zullen hiermee wellicht ook de stap naar het stelsel zetten.

- Er is een gewaarborgde intrestvoet en een jaarlijkse winstdeelname. De gewaarborgde intrestvoet bedraagt 3,35% voor stortingen gedaan vóór 1 januari 2013 en bedraagt daarna minimum 3,25%. - Er wordt rekening gehouden met duurzame beleggingscriteria, de beheerskosten bedragen 0,48% en een toezichtcomité waakt over de goede werking van het stelsel. ACV-Openbare Diensten zetelt in het toezichtcomité.

Inhoud

Praktijk

We zetten de belangrijkste kenmerken van het stelsel nog eens op een rijtje. - De vaste bijdragen van minstens 1% en eventuele inhaaltoelagen worden belegd in een groepsverzekering. - De uitkering vindt plaats vanaf het wettelijk pensioen of na overlijden.

Besturen die zich aansluiten, moeten minimaal 1% van het loon van de contractanten bijdragen. Als we in kaart brengen wat besturen tot nog toe hebben beslist, stellen we vast dat gemiddeld 1,7% wordt bijgedragen. Hoeveel aanvullend pensioen men uiteindelijk zal ontvangen, hangt

af van een heel aantal factoren: het inkomen, de bijdragevoet, de aansluitingsduur, de opbrengsten van het stelsel, de inflatie, enz. Iedere algemene schatting van de opbrengst is daarmee erg moeilijk. Niettemin willen we een aantal indicaties meegeven op basis van de volgende parameters: bijdrage 1,7%, pensioen op 60 jaar, lijfrente vrouw, inflatie 2%, rendement 3,25%. Op basis van die parameters mag een contractant na tien jaar een aanvulling verwachten tussen de 15 en de 30 euro per maand, na 20 jaar loopt de aanvulling op tot 40 tot 80 euro per maand en na 40 jaar loopbaan kan men een aanvullende rente verwachten tussen de 130 en 240 euro per maand. Het is duidelijk dat het stelsel pas na een relatief lange aansluitingsduur echt begint te renderen. Het is ook belangrijk dat de bijdragen de komende jaren verder worden opgetrokken, om zo te komen tot een volwaardig stelsel. ■

ACV-Openbare Diensten niet akkoord met besluit rechtspositieregeling OCMW’s. Door: Joris Lermytte Op vrijdag 23 juli 2010 besliste de Vlaamse regering op aangeven van viceministerpresident Geert Bourgeois haar principiële goedkeuring te geven aan het besluit over de rechtspositieregeling van bepaalde groepen ocmw-personeel. Het besluit zal van toepassing zijn op personeelsleden van ocmw-instellingen en specifiek ocmwpersoneel, inclusief de secretaris en financieel beheerder. De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel blijft van toepassing op het personeel in een betrekking die ook bestaat bij de gemeente. Voor de reeds in dienst zijnde personeelsleden is er een overgangsbepaling voorzien op gebied van vakantiedagen en feestdagen. Zij behouden een eventuele voordeliger regeling die op grond van de huidige plaatselijke rechtspositieregeling zou bestaan. De Nieuwe Tijd september 2010

In het besluit worden de minimale voorwaarden bepaald rond aanwerving, proeftijd, loopbaanstelsel, verloven en afwezigheden, anciënniteitregels, administratieve toestanden, verlies van hoedanigheid van statutair personeelslid en overgangsbepalingen voor het statutaire personeelslid. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. Het besluit zou in werking treden vanaf 1 januari 2011. Als uitgangspunt werd het besluit op de rechtspositieregeling van de gemeenten genomen, mits een aantal inperkingen. De belangrijkste hiervan is de beperking van het aantal vakantiedagen tot 26. ACV-Openbare diensten heeft er alles aan

gedaan om ondermeer te komen tot 30 vakantiedagen en een versnelde overgang van C1 naar C2 na vier jaar. Enkel die laatste eis werd weerhouden. ACV-Openbare diensten heeft dan ook getekend voor NIET-AKKOORD met het voorgelegde besluit.

■ 11


■ LOKALE & REGIONALE BESTUREN

ACV Openbare Diensten

Gemeentebestuur Gavere “poetst” imago op met C4’s ■BijhetbeginvandezomervakantieontsloeghetgemeentebestuurvanGavere7personeelsledenvandepoetsdienstop staandevoetmetalsreden:‘gedeeltelijkeuitbestedingvanactiviteiten’.Op1septemberslootookdekeukenvandegemeenteschool.ACVOpenbareDienstenverzetzichtegendeontslagenentegendeprivatiseringvaneenaantaldienstenbijhet gemeentebestuur van Gavere. Gewestelijk secretaris Peter Wieme schetst de moeilijke situatie. Door: Peter Wieme

7 poetsvrouwen ontslagen in juli

Poetsvrouw gezocht in augustus

“Begin juli zette het gemeentebestuur van Gavere 7 poetsvrouwen aan de deur. Tussenkomst van ACV Openbare Diensten kon hen niet op andere gedachten brengen. Op zaterdag 11 juli voerden we actie aan het gemeentebestuur met de slogan: ‘Gavere poetst eigen personeel met C4 naar buiten!’ De actie kwam tot stand omdat de bevoegde schepen Hubau aan een aantal ontslagen personeelsleden had gesuggereerd om te solliciteren bij de PWA of bij de dienstencheque-onderneming (DCO) van de gemeente . Hoe kan iemand die niet meer goed bevonden wordt om te poetsen bij de gemeente, wel nog goed genoeg zijn voor de PWA/DCO? Aangezien het gemeentebestuur van geen wijken wou weten, brak er een spontane staking uit bij de ontslagen personeelsleden. Schepen Hubau vond het toen noodzakelijk om in de media andere redenen voor de ontslagen aan te halen dan de opgegeven reden in hun C4.”

“In augustus volgde de klap op de vuurpijl. Het gemeentebestuur publiceerde een advertentie voor de ‘aanwerving van een technisch assistent’. Bij nazicht van de functiebeschrijving blijken ze … een poetsvrouw aan te werven! Zowel het ontslagen personeel als wijzelf waren ontzet door deze advertentie… een duidelijk bewijs dat de ontslagen pure willekeur zijn. Eén maand ervoor dankt men 7 poetsvrouwen af en nu gaat men één poetsvrouw aanwerven! Omwille van deze provocatie en het feit dat men zeer onrespectvol omgaat met de ontslagen personeelsleden, hebben wij weer actie gevoerd. Wij zijn er ook van overtuigd dat het ‘afdankings- en privatiseringsbeleid’ niet zal stoppen.”

privatiseerd wordt. Naast een deel van de groendienst die al geprivatiseerd is, zijn er blijkbaar nog plannen om verder te gaan met de privatiseringen. Al deze plannen zullen de tewerkstelling van het personeel van Gavere in gevaar brengen! Wie zullen de volgende slachtoffers zijn van het privatiseringsbeleid van het gemeentebestuur? De buschauffeurs, de personeelsleden van de groendienst, de technische diensten het containerpark …?”

Privatisering schoolkeuken

“Wij blijven op onze hoede en wij blijven erbij dat de ontslagen moeten worden ingetrokken en dat de privatiseringsplannen definitief moeten verdwijnen! Als ACV blijven wij voor het behoud van de tewerkstelling van de personeelsleden bij het gemeentebestuur van Gavere. Het zal een warme herfst worden in het ‘Prinsdom aan de Schelde’!”

“Integendeel, het gemeentebestuur heeft beslist dat vanaf 1 september de keuken van de gemeenteschool gesloten en ge-

Meer info vind je op de website van ACVOpenbare Diensten Gent-Eeklo: www.acv-lrb-gent.be

ACV-actie op zondag 22 augustus op ‘Gaverebrug’ - Wij hebben geen reden tot feesten! 12

september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

LOKALE & REGIONALE BESTUREN

Het feestende Gaverse beleid op de exclusieve Gentse Barge, of moeten we zeggen: ‘op het zinkende Gaverse personeelsbeleid’? Nog nieuws uit het gewest Gent-Eeklo: Geen vermindering van bedrag maaltijdcheques bij Gemeentebestuur en OCMW Knesselare Vlak voor de kerstperiode 2009 werd door het bestuur eenzijdig beslist om de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque met 1 euro te verlagen. Als

ACV-Openbare Diensten waren we niet akkoord met de genomen besparingsbeslissing en hebben we klacht ingediend bij de Gouverneur en op het einde van de rit hebben we klacht moeten indienen bij de bevoegde minister. Van de minister hebben we op 23 juni 2010 gelijk gekregen en op het BOC van 2 augustus 2010 heeft het bestuur beslist om deze maat-

regel toch in te trekken en iedereen het oorspronkelijke bedrag van 6 euro terug toe te kennen. Ook gaat het bestuur de volledige periode regulariseren. De besturen die deze maatregel zouden toepassen in de toekomst zijn dus gewaarschuwd!

Groenboek interne staatshervorming ■DeVlaamseRegeringkeurdeeindjulihaargroenboekvooreeninternestaatshervorminggoed.Hetgroenboekiseenstap indeuitvoeringvanhetVlaamseregeerakkoordwaarindevereenvoudigingvanhetVlaamseadministratievelandschapwerd vooropgesteld. Een interne staatshervorming moet zorgen voor een efficiënter en slagkrachtiger overheidsapparaat. Door: Joris Lermytte De krijtlijnen van de interne staatshervorming liggen vast in het regeerakkoord: ■ meer

bevoegdheden en autonomie voor de lokale besturen ■ de beleidsvorming bij enerzijds de lokale besturen en anderzijds de Vlaamse overheid ■ sluitende lijst van grondgebonden bevoegdheden voor de provinciebesturen ■ homogene sleuteltaken met per beleidssector slechts twee bestuursniveaus ■ vereenvoudiging van de intermediaire structuren In het groenboek vertaalt men dit in de volgende concrete beleidslijnen: ■

ondersteuning van vrijwillige fusies van gemeenten.

De Nieuwe Tijd september 2010

stimuleren van de samenwerking tussen gemeente en OCMW. ■ regioscreening om intermediaire niveaus beter te stroomlijnen. ■ aanpassingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking zodat een aantal intergemeentelijke initiatieven kunnen worden samengevoegd. ■ aanpassing sectorale decreten in functie van de doelstellingen van de interne staatshervorming. ■ regionale afbakeningen herbekijken. ■ de omschrijving van de provinciale taakstelling: beperking tot grondgebonden bevoegdheden. ■ overheveling financiële middelen. ■ de opmaak van een decretale grondslag voor de overdracht van personeel moet de mobiliteit van personeel tussen overheden verbeteren. ■ planlastvermindering door integra-

tie van de verschillende plannen in de meerjarenplanning. ■ vervangen van specifiek toezicht door algemeen toezicht. ■ afbouw van koppelsubsidies . Het groenboek kwam tot stand na de consultatie van verschillende stakeholders: de verschillende bestuursniveaus, de beleidsdomeinen, het Vlaams Parlement en het middenveld. Voor 2011 en na verder overleg met andere bestuursniveaus zal uiteindelijk een witboek worden opgesteld. Dat moet concrete beleidsbeslissingen bevatten. Meer informatie: http://binnenland.vlaanderen.be/groenboek

■ 13


■ FEDERALE OVERHEID

ACV Openbare Diensten

Taalexamens en de toelage voor tweetaligheid: wegwijs in de Babylonische spraakverwarring DEEL 1

Door: Geert Dewulf

De taalexamens Het Koninklijk Besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis (voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1933) regelt deze materie. Belangrijk is te weten dat de afgevaardigd bestuurder van SELOR alleen bevoegd is voor de organisatie van de taalexamens en voor de uitreiking van de getuigschriften betreffende de taalkennis voorzien bij de voornoemde taalwetten. De taalexamens kunnen computergestuurd, schriftelijk of mondeling zijn. De taalexamens hebben tot doel na te gaan of de kandidaten een praktische kennis hebben van de taal in verband met de vereisten van de waar te nemen functie of betrekking. Er wordt onderscheid gemaakt volgens de aard en het peil van de taalexamens en dit als volgt:

Artikel 7 of het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma, het vereiste studiegetuigschrift of de verklaring van het schoolhoofd. Het zijn proeven waarmee kan worden vastgesteld of de kandidaten een taalbeheersing hebben die te vergelijken is met de taalbeheersing die wordt verwacht van de houders van de overeenkomstige diploma’s die in die taal werden behaald, wat betreft: ■ de luistervaardigheid; ■ de leesvaardigheid; ■ het opstellen van schriftelijke teksten, met uitsluiting van vertalingen; ■ de vaardigheid om een gesprek te voeren en de vaardigheid om zich mondeling uit te drukken. Als het vereiste diploma van een lager niveau is dan het hoger secundair onderwijs, is het opstellen van schriftelijke teksten niet in het examen vervat. Als er geen enkel diploma is vereist, is de verwachte beheersing die van iemand die geen diploma moet bezitten om de betrokken functie uit te oefenen, voor wat betreft: ■ de luistervaardigheid; ■ de leesvaardigheid; ■ de vaardigheid om een gesprek te voeren. Om te slagen wordt het minimum aantal te behalen punten vastgelegd op zeven tienden van de punten voor elke proef. Er kan slechts aan de mondelinge proef worden deelgenomen na slagen voor de computergestuurde proeven en, in voorkomend geval, aan de proef betreffende het opstellen van schriftelijke teksten, na slagen voor de mondelinge proef. De personeelsleden die op grond van hun diploma van het taalexamen zijn vrijgesteld, worden gelijkgesteld met de personeelsleden die geslaagd zijn voor het examen bedoeld in artikel 7.

Artikel 8 of het taalexamen over de geschreven kennis af te leggen bij zekere wervingen. Dit examen heeft betrekking op de vaardigheid om elementaire mondelinge boodschappen te begrijpen en elementaire teksten te verstaan. 14

Om te slagen wordt het minimum aantal te behalen punten vastgelegd op vijf tienden van de punten voor elke proef.

Artikel 9 of het taalexamen af te leggen door het personeel dat omgang heeft met het publiek. Wij onderscheiden: ■

Dit taalexamen van voldoende kennis is aangepast aan een functie waarvan de houder in contact komt met het publiek en die hem de hiërarchische meerdere maakt van andere ambtenaren en heeft betrekking op: • het begrijpen van gebruikelijke mondelinge boodschappen; • de vaardigheid om een gesprek te voeren over een onderwerp dat verband houdt met de functie en de vaardigheid om zich mondeling vlot uit te drukken over een onderwerp dat verband houdt met de functie. Het taalexamen van elementaire kennis die is aangepast aan een functie waarvan de houder in contact komt met het publiek, zonder dat hij de hiërarchische meerdere is van andere ambtenaren, heeft enkel betrekking op de vaardigheid om een elementair gesprek te voeren over een onderwerp dat verband houdt met de functie. ■

Het taalexamen van voldoende kennis die is aangepast aan een functie waarvan de houder in contact komt met het publiek en die hem de hiërarchische meerdere maakt van andere ambtenaren, van de gecoördineerde wetten, heeft betrekking op: • het begrijpen van gebruikelijke mondelinge boodschappen; • het begrijpen van gebruikelijke teksten; • het opstellen van correcte schriftelijke teksten, met uitsluiting van vertalingen; • de vaardigheid om een gesprek te voeren over een onderwerp dat verband houdt met de functie en de vaardigheid om zich mondeling vlot uit te drukken over een onderwerp dat verband houdt met de functie.

Het taalexamen van elementaire kennis die is aangepast aan een functie waarvan de houder in contact komt met het publiek, zonder dat hij de hiërarchische meerdere is van andere ambtenaren, heeft betrekking op: • de vaardigheid om elementaire mondelinge boodschappen te begrijpen; • de vaardigheid om elementaire teksten te verstaan; • de vaardigheid om een elementair gesprek te voeren over een onderwerp dat verband houdt met de functie.

Om te slagen wordt het minimum aantal te behalen punten vastgelegd op : • zes tienden van de punten voor elke proef wanneer het gaat over de voldoende kennis; • vijf tienden van de punten voor elke proef wanneer het gaat over de elementaire kennis. Er kan slechts aan de mondelinge proef worden deelgenomen na slagen voor de computergestuurde proeven en, in voorkomend geval, aan de proef betreffende het opstellen van schriftelijke teksten, na slagen voor de mondelinge proef. september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

FEDERALE OVERHEID

Artikel 10

Artikel 14

of het taal examen af te leggen door bepaalde personeelsleden die omgang hebben met het werkliedenpersoneel. Dit taalexamen heeft betrekking op: • de vaardigheid om elementaire mondelinge boodschappen te begrijpen; • de vaardigheid om een elementair gesprek te voeren over een onderwerp dat verband houdt met de functie. Om te slagen wordt het minimum aantal te behalen punten vastgelegd op vijf tienden van de punten voor elke proef. Er kan slechts aan de mondelinge proef worden deelgenomen na slagen voor de computergestuurde proeven.

of het taalexamen af te leggen door titularissen van de betrekkingen die voor de gezamenlijke buitenlandse diensten aangewezen zijn. Het taalexamen, bedoeld voor de functies van de carrière Buitenlandse Dienst en van de carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking, alsook voor de functies van de ambtenaren van de Kanselarijcarrière die de hiërarchische meerdere zijn van andere ambtenaren, heeft betrekking op: • het begrijpen van gebruikelijke mondelinge boodschappen; • het begrijpen van gebruikelijke teksten; • het opstellen van correcte schriftelijke teksten, met uitsluiting van vertalingen; • de vaardigheid om een gesprek te voeren over een onderwerp dat verband houdt met de functie en de vaardigheid om zich mondeling vlot uit te drukken over een onderwerp dat verband houdt met de functie.

Artikel 11 of het taalexamen af te leggen door ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het behoud van de eenheid in de rechtspraak of in het beheer van de dienst die hun is toevertrouwd. Dit taalexamen heeft betrekking op: • het begrijpen van gebruikelijke teksten; • het opstellen van correcte schriftelijke teksten, met uitsluiting van vertalingen. Om te slagen wordt het minimum aantal te behalen punten vastgelegd op zes tienden van de punten voor elke proef.

Artikel 12 of het taalexamen voor opneming in het tweetalig kader. Dit taalexamen heeft betrekking op: • het begrijpen van gebruikelijke mondelinge boodschappen; • het begrijpen van gebruikelijke teksten; • het opstellen van correcte schriftelijke teksten, met uitsluiting van vertalingen; • de vaardigheid om een gesprek te voeren over een onderwerp dat verband houdt met de functie en de vaardigheid om zich mondeling vlot uit te drukken over een onderwerp dat verband houdt met de functie. Een vrijstelling van dit taalexamen wordt door de afgevaardigd bestuurder van SELOR verleend op basis van het diploma dat bewijst dat de tweede taal de voertaal was van het onderwijs dat de verzoeker genoten heeft. Om te slagen wordt het minimum aantal te behalen punten vastgelegd op zes tienden van de punten voor elke proef. Er kan slechts aan de mondelinge proef worden deelgenomen na slagen voor de computergestuurde proeven en aan de proef betreffende het opstellen van schriftelijke teksten, na slagen voor de mondelinge proef.

Het taalexamen, bedoeld voor de functies waarvan de ambtenaren van de Kanselarijcarrière die geen hiërarchische meerdere van andere ambtenaren zijn, houder zijn, heeft betrekking op: de vaardigheid om elementaire mondelinge boodschappen te begrijpen; • de vaardigheid om elementaire teksten te verstaan; • de vaardigheid om een elementair gesprek te voeren over een onderwerp dat verband houdt met de functie. Om te slagen wordt het minimum aantal te behalen punten vastgelegd op vijf tienden van de punten voor elke proef. Er kan slechts aan de mondelinge proef worden deelgenomen na slagen voor de computergestuurde proeven en, in voorkomend geval, aan de proef betreffende het opstellen van schriftelijke teksten, na slagen voor de mondelinge proef. Het programma van andere taalexamens, eveneens door de afgevaardigd bestuurder van SELOR te organiseren taalexamens, voor de diensten waar het publiek in meer dan één taal moet kunnen te woord gestaan worden of waar de overheid personeel kan aanstellen dat meer dan één taal moet kennen, is datgene bedoeld bij artikel 9, § 2 (zie hierboven). De kandidaat die geslaagd is voor een proef van een taalexamen wordt vrijgesteld, bij elke latere deelneming aan een taalexamen, van een proef betreffende hetzelfde kennisniveau of een lager kennisniveau. (Vervolg in De Nieuwe Tijd van Oktober)

Artikel 13 of het taalexamen af te leggen door de ambtenaar die aan het hoofd staat van een uitvoeringsdienst waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt en waarvan de zetel buiten Brussel Hoofdstad is gevestigd. Het taalexamen wordt afgenomen bij toepassing van het programma bepaald bij artikel 12, § 1, eerste lid. (zie hierboven). Uit het examen moet blijken dat de kandidaat de tweede taal voldoende beheerst voor de uitoefening van de functie. Om te slagen wordt het minimum aantal te behalen punten vastgelegd op zes tienden van de punten voor elke proef. Er kan slechts aan de mondelinge proef worden deelgenomen na slagen voor de computergestuurde proeven en aan de proef betreffende het opstellen van schriftelijke teksten, na slagen voor de mondelinge proef. De Nieuwe Tijd september 2010

15


■ FEDERALE OVERHEID

ACV Openbare Diensten

RVA probeert een duurzaam beleid tegen agressie uit te bouwen ■Agressieistegenwoordigjammergenoegeenrealiteitgeworden.Ookopdewerkvloerwordenmeerenmeerambtenaren geconfronteerd met agressie. De agressie kan zich in verschillende vormen voordoen, het kan gaan van uitschelden, tot effectief fysiek geweld. Door: Peter Johan Lippens

Preventie noodzakelijk

Bijkomende maatregelen

Ook op de RVA worden ambtenaren meer en meer het slachtoffer van agressie. We zijn wel blij vast te stellen dat deze klachten door het gerecht ernstig worden genomen. Zo kunnen we verwijzen naar een Vonnis van de correctionele rechtbank in juni waar een werkloze veroordeeld werd één maand na de feiten. Echter moeten we er ons ook bewust van zijn dat een vervolging door het gerecht niet als gevolg kan hebben dat de gevallen van agressie verminderen. Een duurzaam preventief beleid is ook noodzakelijk. De RVA tracht reeds verschillende jaren een oplossing te vinden om de agressie in te dijken. Zo kregen personeelsleden reeds bepaalde opleidingen om op een goede manier te reageren en geen agressie op te wekken. Er werden bepaalde schikkingen genomen om de verhoorlokalen anders in te richten, en werden onder andere “paniekknoppen” geïnstalleerd. In risicokantoren wordt beroep gedaan op veiligheidsagenten die doeltreffend kunnen tussenkomen in geval van problemen.

Tot onze grote spijt hebben wij moeten vaststellen dat deze goedbedoelde maatregelen er niet in konden slagen de gevallen van agressie te verminderen. Daarom heeft de RVA besloten bijkomende maatregelen te nemen. Zo werd contact opgenomen met de politie zodat er snel kan worden tussengekomen in geval van bepaalde feiten. Andere maatregelen zijn een mogelijke verbetering van de toegang tot de kantoren. Zo zouden alle bezoeker via hun identiteitskaart geregistreerd worden. Zo weet men op ieder ogenblik wie binnen is. Een andere maatregel is contact opnemen met de uitbetalinginstellingen om zo de “risicoklanten” te kunnen detecteren. We beseffen ook dat er geen ideale oplossing bestaat, maar we moeten uiteraard deze poging om een duurzaam beleid tegen agressie in te voeren alle kansen geven.

Beleid bij Fedasil? Door: Peter Johan Lippens Wie dacht dat er, na de moeilijkheden eind mei, eindelijk een degelijk beleid bij Fedasil zou worden gevoerd, heeft buiten de waard gerekend. De ontslagen swingen de pan uit, de verwittigingen aan het personeel zijn schering en inslag en de vacante betrekkingen worden midden in de vakantie opengesteld. Al maandenlang klaagt het personeel deze wantoestanden aan, maar men heeft er geen oren naar. Men blijft de slakkengang volgen.

Personeel is de dupe De vraag is: Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor wat? Wie trekt er aan de touwtjes en verdeelt de lakens? Tijdens het onderhoud op 1 juni, met een vertegenwoordiging van alle representatieve vakbonden, heeft de kabinetsdirecteur beloofd dat, ondanks de lopende zaken, er een aantal hot items, waaronder het personeelsplan, zouden besproken worden tegen het einde van de maand juni. Op het basisoverlegcomité werden opnieuw een aantal problemen aangekaart. Nieuwe centra worden geopend zonder voldoende personeel voorhanden. Hierdoor moeten andere centra de nood lenigen met alle gevolgen van dien. Er is nog steeds geen degelijk personeelplan waarin men effectief kan nagaan hoeveel personeel er voorhanden moet zijn in de diverse centra etc. En wie is nog maar eens de dupe? Het personeel, dat maar blijft verder werken in de hoop dat het ooit eens verbetert. 16

ACV-Openbare Diensten heeft meermaals het lamentabele beleid aangekaart, maar er verandert niets. Ook al is de regering er één van lopende zaken, sommige punten zijn al maanden niet in orde, zelfs al jaren. Men blijft maar aanmodderen. Blijkbaar ligt staatssecretaris Courard niet wakker van het asielbeleid. Zeker niet van het gevoerde personeelsbeleid dat al jaren schering en inslag is op Fedasil. In de pers hoor je regelmatig dat er opnieuw duizenden asielzoekers wachten op een plaats. Ze verblijven nu op de straat en wat als het kouder wordt? De centra zitten al overvol. Er is een tekort aan personeel en middelen. Hoe gaat men dit oplossen? ACV Openbare Diensten vraagt aan de komende minister om eindelijk eens orde op zaken te stellen. Geen willekeurig personeelsbeleid meer en stop de vriendjespolitiek. Daarmee ontredder je alleen maar een goed personeelsbeleid. Zorg voor voldoende personeel, zodat niet alleen het personeel maar ook de asielzoeker een goed gevoel heeft. Een degelijke sociale dialoog is een prioriteit. Niet zoals het nu loopt, door steeds de zwarte piet naar iemand anders door te schuiven. ACV-Openbare diensten roept op om nu eindelijk eens maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn en geen halfslachtige oplossingen aan te bieden die nefast zijn voor het personeel. Neem uw verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat Fedasil een duidelijk en degelijk beleid voert. Het personeel heeft een degelijke leiding nodig! september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

BIJZONDERE KORPSEN

Transformatie in het leger: lopende trein? ■InoktobervorigjaarbeslisteministerDeCrem,samenmetdemilitaireoverheid,omhetlegertetransformeren.Hetplan gaf de sluiting aan van 23 kazernes. Door: Walter Van den Broeck

Hoever staan we na 10 maanden? Een aantal beslissingen en KB’s zijn goedgekeurd om enkele financiële aspecten te regelen. De betrokken personeelsleden konden, via een enquête en een gesprek met bevoegde diensten, de voorkeur van hun toekomstige werkplaats aanduiden. So far, so good. Maar dan begint de papiermolen te draaien. Alle overheden willen hun stempel drukken op de transformatie. De communicatie naar het personeel verloopt stroef en is afhankelijk van wie het woord neemt. Duidelijke communicatie kent men niet. Ieder vertelt zijn verhaal, maar met een andere dimensie. Wie heeft er gelijk? Het personeel weet niet meer wat te geloven. De sluitingsdata worden vastgepind, het opruimen van de kazerne wordt vastgelegd, maar steeds met een addertje onder het gras.

Personeel ontevreden Na de evaluatie van de enquêtes wordt er een plaats aangeduid voor elk personeels-

De Nieuwe Tijd september 2010

lid die valt onder de transformatie. Resultaat: het overgrote deel heeft zijn gevraagde tewerkstellingsplaats niet. Nochtans beweert de minister het tegendeel. Ja, hier en daar. Maar het overgrote deel van het burgerpersoneel is niet tevreden. Iedereen begint koortsachtig te werken om zijn opmerkingen door te sturen, bijkomende informatie en verduidelijkingen te vragen. Tot overmaat van ramp valt de regering. Wat kan er nog gedaan worden? Hoe gaat men verder werken? De vragen swingen de pan uit. Antwoorden zijn schaars. Maar we merken dat de overheid doorwerkt. Kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden? Het is een raadsel. De communicatie is nog even stroef en naargelang de bron krijgt het plan een andere invulling. Resultaat: er rijzen veel vragen en er wordt tweedracht gezaaid. Dit is eigenlijk goed voor de overheid. Zij werkt naarstig verder op haar eigen elan en stuurt bij waar zij wil. Maar of dit ten goede komt aan het personeel betwijfelen we. ACV-Openbare Diensten heeft één duidelijke boodschap voor

de toekomstige minister :een bijsturing van het transformatieplan en een duidelijke communicatie naar het personeel zijn nodig. De overheid verkondigt steeds dat “het personeel de rijkdom van het leger is”. ACV vindt dit een nobel statement. Maar hou dan ook werkelijk rekening met de vragen en grieven van het personeel! Probeer vooreerst te werken aan een degelijke communicatie en tracht de neuzen van de overheid, ongeacht rang, ster of streep, in dezelfde richting te zetten. Luister naar de kreten van het personeel, in plaatst van op jullie sterren en strepen te staan! Duidelijk taal is een noodzaak en de overheid is daar een belangrijke pion in. Geef duidelijke en gelijke communicatie en hou rekening met de verzuchtingen van jullie personeel. ACV-Openbare Diensten volgt het dossier nauwlettend en zal zijn grieven overmaken aan de volgende regering.

17


■ BIJZONDERE KORPSEN

ACV Openbare Diensten

Bericht uit Afghanistan Door: Ilse Heylen en Jan Van Bogaert Tijdens de zomermaanden, wanneer we ons naar zwoele oases van rust begeven om te genieten van een welverdiende vakantie, staan we er niet altijd bij stil: Ook nu,in komkommertijd en ondanks een regering in lopende zaken, zijn nog tientallen militairen actief in Afghanistan, Libanon of elders. Je staat er niet bij stil, maar deze militairen zijn vaak geen vreemden voor jou en mij. Kijk maar eens rond in je omgeving : mogelijks is een familielid, een vriend of vriendin of een buur wel een van deze militairen. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een van onze eigen militanten in operatie zit. Vier of zes maanden zijn deze militanten dan niet meer van de partij op onze vergaderingen, maar evenmin kunnen hun familie, kinderen, vrienden genieten van hun gezelschap. Niet te onderschatten. Sinds deze zomermaanden is opnieuw één van onze militanten in operatie. Jan Van Bogaert neemt momenteel deel aan ISAF –OMLT Bde- 10/06, het Operational Mentoring and Liaison Team van de staf van de 2/209 Afghaanse Brigade. De opdracht bestaat is om de staf van deze Afghaanse Brigade “on the job” te trainen. Dit betekent dat ze naast het begeleiden van het stafwerk in garnizoen en de opvolging van de training ook acties van de Afghaanse ‘counterparts’ (de ANA, Afghan National Army) begeleiden en steunen. Het team verblijft in het kamp van het Provincial Reconstruction Team (PRT) van Kunduz, gelegen in het noorden van Afghanistan Jan laat ons regelmatig via mail weten hoe hij het stelt en we krijgen via deze weg wat sfeer mee van de opdracht. Jan stemde in om jullie te laten mee snuiven. Hierbij alvast een greep uit zijn verhaal

6 juli 2010 Hier een eerste mailtje uit Afghanistan. Na een vrij rustige vlucht (op een kleine oversteek naar Kirgizië na) kwamen we aan te Kunduz. De locatie van het vliegveld en de PRT (Zo noemt het kamp waar we verblijven) liggen op een plateau, wat de veiligheid verhoogt. Ook onze ‘counterparts’ wonen op dit plateau zodat de dagelijkse verplaatsing redelijk safe is. De eerste week hebben we in een tent gelogeerd, aangezien onze voorgangers nog ter plaatse waren. We mochten niet klagen, want er was airconditioning, zodat het er lekker fris was. Dit is hier echter geen luxe, want we hebben hier dagen van 47 graden in de schaduw. 18

In het kamp is het zeer druk. Er zijn hier bijna 1500 mensen, en er zijn er een heleboel die roteren, wat wil zeggen: dubbele bezetting. Dagelijks wordt er om 5 uur opgestaan om om half zeven in de voertuigen te stappen om te gaan mentoren. Om 7 uur hebben we dan de dagelijkse briefing …. Na deze briefing, waar over van alles (geen drie maal per dag vers brood, of de haren van de soldaten zijn te lang) gediscussieerd wordt. Na deze briefing begint mijn werk. In de PBO office drink ik mijn dagelijkse thee, om daarna naar de mecaniciens te gaan. Dit zijn burgers die een contract hebben met het leger, en hun baas is een Indiër. Zijn doen het onderhoud van de voertuigen van gans de Brigade. Hij heeft na 6 maand nog altijd geen elektriciteit in zijn garage en dat is dus mijn eerste prioriteit. Dat werk moet gedaan worden door de Amerikanen, die hun basis hebben juist naast de ANA kazerne. Ik ga dus daar een beetje coördineren. Ik heb mij tot nu toe nog geen moment verveeld, en dat is ook belangrijk.

23 juli 2010 Het tweede mailtje uit een stoffig Afghanistan (gisteren zandstorm gehad, dus nu alles vol stof). De elektriciteit in de werkplaats ligt er en werkt. Heb dus al iets zinnig gedaan. Dit geeft de mentoring een beetje kleur. We gaan nog steeds elke dag om half zeven naar de ANA, behalve deze 4 dagen. We hebben dan de IN- THEATRE training. Mensen van de NATO komen ons

dan les geven over alle praktische zaken zoals: COIN (nieuwe techniek om de Afghanen voor onze zaak te winnen) Counter IED (bescherming tegen zelfgemaakte mijnen), en andere overlevingstechnieken. Dit is theoretisch, maar ook praktisch, zodat we dagelijks onze liters zweet zullen kunnen kwijt geraken. Ik ben hier ook al eens naar het zwembad geweest. Proper gemaakt, maar ik ben niet echt een zonneklopper. We hebben intussen al een volgend project op stapel staan. Het bouwen van een checkpoint voor de ANA. Dit zal voor het volgende verslag zijn. Voor de rest gaat alles goed en is het hier betrekkelijk rustig (houden zo zou ik zeggen)

17 augustus 2010 Hier het derde mailtje uit het nog steeds stoffig en broeierig Afghanistan. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn van 30 juli tot 11 augustus (ja dertien dagen) in operatie geweest. Op 28 Juni (midden in ons opleidingsprogramma) kregen wij plots het bevel om ons klaar te maken. We zouden 4 dagen weg zijn. De brigadestaf kreeg de opdracht om een operatie in de provincie BAGHLAN te leiden. Van 30 juli tot 11 augustus was het OMLT samen met het hoofdkwartier van de 2/209 brigade ontplooid. september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

Daar zouden we uiteindelijk 13 dagen blijven. Over de operatie zelf kan ik niet uitweiden, maar weet dat het gevaar voor ons beperkt gebleven is. ... De hitte was soms ondragelijk (over de 60 graden) en geen schaduwplekje te vinden op heel de berg. Het eten (13 dagen Duitse rantsoenen) werd voor sommigen, waaronder ook ondergetekende, afgewisseld met mee eten op de Afghaanse mat. Een ervaring op zich. Uiteindelijk waren we er niet rouwig om, toen ze ons vertelden dat de operatie afgebroken werd (de RAMADAN was in aantocht), en we terug onze basis in KUNDUZ zouden vervoegen. Al bij al is alles goed verlopen en wij zijn allen een ervaring rijker. Ondertussen zijn we bijna 5 dagen terug, en zijn we al 2 keer gaan schieten. We hebben een nieuw soort mikorgaan (aiming pointer) gekregen wat het gevechtschieten moet vereenvoudigen.

BIJZONDERE KORPSEN

Voor ik het vergeet: Aan de MAINGATE 1 zijn ze beginnen te bouwen onder onze leiding. Als het af zal zijn, zal het heel wat veiliger zijn. Zo dat was het dan weer voor deze keer. PS Ik ben hier reeds naar de kapper geweest, een avontuur op zich! Er zullen wellicht nog heel wat avonturen van Jan volgen, en vervolgens ook van de andere van onze militanten in deze of in andere opdrachten. Weet dat dagdagelijks meer dan 1500 Belgische militairen in opdracht zijn gedurende vier (of sommigen zes!) maanden, ver weg van vrienden, familie en kinderen en vaak ook ver weg van het door ons gekende comfort en de door ons zo gekoesterde veiligheid…. Dank aan Jan!

Het Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid (KCCE) Door: Ilse Heylen Het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid werd half 2008 opgericht in het kader van de hervorming van de hulpdiensten, met de ambitie alle nodige operationele expertise te leveren om te komen tot een betere integratie van de diensten van de civiele veiligheid op het terrein (brandweer en de eenheden van de civiele bescherming) Het federaal kenniscentrum in… actie Met een brandweerhervorming die stilaan een eigentijdse ‘100-jarige oorlog’ wordt en waarbij in tal van ‘pré-organismen’ verwoed wordt voorbereid, zagen wij in het kenniscentrum een uitgelezen kans. Zeker gezien een van de opdrachten is: het verzamelen en analyseren van de statistische gegevens van de hulpverleningszones. Dit was naïef, gezien andere uitverkorenen met zeer degelijke gage naast dit goedmet-centen-gespekte centrum, de nodige expertises mochten doen. In een ministeriële omzendbrief werd aan Task Forces de opdracht gegeven een inventaris op te maken van allerlei kennis en gegevens. De Nieuwe Tijd september 2010

Resultaten van dit voorbereidend werk in de task forces zijn ons tot op heden onbekend en blijkbaar niet exploiteerbaar. Een zeer spijtige en voornamelijk frustrerende vaststelling. Naast de tal van andere opdrachten zoals het opmaken van technische richtlijnen en operationele procedures, de opleiding van het personeel van operationele diensten, het onderzoeken en evalueren van incidenten, het ontwikkelen van een documentatiecentrum, het maken of laten maken van studies, het formuleren van beleidsadviezen,… leren we vorige maand dat het kenniscentrum alsnog terug de taak van ‘verzamelen en analyseren’ ter harte neemt. We vernemen immers via het bericht ‘focus op de hervorming’ dat in het kader van de brandweerhervorming en meer bepaald van de opdrachten van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid een werkgroep is opgericht om geïntegreerde beheerssoftware aan te kopen als onmisbaar instrument voor een betere organisatie van de brandweerdiensten. Een informatica instrument dat het beheer van interventieverslagen, het be-

heer van preventiedossiers, het financieel beheer, het logistieke beheer en het beheer van personeel moet toelaten en om statistische gegevens op te maken. Bommetje, met allicht ook een kostenplaatje, maar goed. Ondertussen krijgt het kenniscentrum ook meer bekendheid. Met een elektronische nieuwsbrief stellen zij ‘kennis’ ter beschikking, onder meer over het gevaar van een nieuwe zelfmoordmethode en halen ze zelfs in de komkommertijd het nieuws wanneer het gaat over de gevaren van zonnepanelen voor het brandweerpersoneel. Ook de stijging van agressie tegenover hulpverleners haalde deze zomerperiode het nieuws. Hierover heeft het kenniscentrum echter nog geen statistische gegevens. Alweer een nieuwe uitdaging!

■ 19


■ VERVOER

ACV Openbare Diensten

De Lijn: Het personeel ontevreden met gang van zaken in bepaalde regio’s Door: Jan Coolbrandt, Thomas Vael en Jürgen Braeckevelt AV, CV-dagen (en andere…) nagenoeg onmogelijk wordt, de vele problemen binnen de technische diensten (tekort aan personeel, wisselstukken die niet voorhanden zijn, meer en meer werk dat wordt uitbesteed, …), onvoldoende aanwezigheid van controle en administratief personeel in stelplaats Hofstade tot ergernis van de chauffeurs die met hun vragen niet terecht kunnen, de vele technische problemen met de bussen in stelplaats Sint-Niklaas… een waslijst aan problemen, waarvan een aantal reeds meerdere malen in het verleden werden aangekaart met de vraag aan de directie om in overleg naar oplossingen te zoeken.

Acties bij De Lijn regio kust Op 4 augustus was er actie bij het stad- en streekvervoer in West-Vlaanderen. 50 % van de ritten van De Lijn werden niet uitgevoerd, de 50% lijnen die door de pachters worden gereden, reden wel. De onvrede over de nieuwe diensten in de regio kust escaleerde en resulteerde in de stakingsactie. Dat er moet bespaard worden, dat is een gegeven. De manier waarop is onderwerp van discussie. Vandaag stellen we vast dat dit ten koste gaat van de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs. De druk die al hoog was bij chauffeurs wordt nog opgedreven. De toegenomen verkeersdruk en de problemen met doorstroming zorgen ervoor dat de nieuwe diensten moeilijk gereden kunnen worden. Ondanks monitoring en metingen met GPS-systemen moeten we vaststellen dat het gelag betaald wordt door de chauffeur. In theorie zal de rijtijd wel kloppen, in de praktijk signaleren onze chauffeurs dat de rijtijden niet haalbaar zijn. Resultaat is dat, door het feit dat de rijtijden op papier niet worden gehaald, ook de (krappe) rusttijden in het gedrang komen. Besparen kan volgens ons op andere manieren: afschaffen van heel vroege en heel late ritten, versnelde evaluatie (en afschaffen) van de sneltram aan de kust (of wordt er aan ‘prestige-projecten’ niet geraakt, of ze dan overbodig zijn al dan niet?), efficiëntie door verhogen van de doorstroming. En dan ken men zich ook nog afvragen of er nog op andere zaken dan de exploitatie 20

bespaard wordt (marketing, technische diensten, enz…). Want de besparingen zoals die nu voor liggen treffen de chauffeurs en de reizigers die zien dat er gesneden wordt in het aanbod. Hier zijn geen winnaars… De actie deinde ook uit buiten de regio: ook in Brugge, Ieper, Kortijk en Diksmuide bleven heel wat bussen stil staan. Maar ook buiten de regio kust legden heel wat chauffeurs het werk stil. Een solidaire houding, mee ingegeven door de onvrede die ook daar heerst.

Verlofproblematiekbreekpuntbij staking De Lijn Oost-Vlaanderen Maandag 30 augustus ging ook de deur dicht bij De Lijn in Oost-Vlaanderen. De stakingsactie duurde tot en met dinsdag 31 augustus na een ietwat denigrerende reactie van een directielid ten aanzien van iemand uit de technische diensten. Ongewild koren op de molen die door het personeel niét in dank werd afgenomen.

Structurele problemen geraken niet opgelost Een aantal pijnpunten waren de aanleiding tot deze stakingsactie: de nieuwe diensten die vanaf 1 september in voege treden en waarbij de rij- en rusttijden te strikt bemeten zijn, het tekort aan chauffeurs waardoor opnemen van wettelijk verlof en

Overlegd werd er, een paar kleine toegevingen werden gedaan, maar structurele oplossingen die écht nodig zijn, bleven uit. Het hoeft geen betoog dat dit de spanning ten top dreef. Bijkomend waren er in de tweede helft van augustus een aantal syndicale onderhouden specifiek rond de puur technische aspecten van De Lijn. Op het laatste onderhoud, in aanwezigheid van iemand van de Centrale Diensten, werd smalend gesteld ‘dat tegen 1 september alle voertuigen perfect in orde zouden zijn…’. Het leek of de ellenlange bladzijden met technische problemen, mankementen aan voertuigen en trams, werden weggelachen. De mensen van techniek werden in hun hemd gezet en ook dit werd niet in dank afgenomen.

Verlofproblematiek grootste breekpunt Het wettelijk verlof (20 dagen) dient verplicht voor het jaareinde te worden opgenomen. Tot daar wat ‘kan’, beter gezegd: moet. Maar naast het wettelijk verlof heeft het personeel nog AV-, CV- en andere dagen die vrij kunnen genomen worden. Probleem hier echter is dat door het grote tekort aan chauffeurs veel verlofaanvragen worden geweigerd. Niet enkel dit jaar, een grote groep personeelsleden draagt nog dagen mee van 2009. Tel daar de dagen van 2010 bij, die niet zullen kunnen worden genomen omdat men geen personeel genoeg heeft om de diensten te rijden. Beseptember 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

staat er een oplossing? Ja, de dagen overdragen naar volgend jaar (maar dan hebben we al die van 2009 én 2010 én als we volgend jaar zijn ook die van 2011, wanneer zullen die dan allemaal kunnen worden opgenomen???). Bovendien is vorig jaar ook al gesteld dat de overgedragen dagen konden opgenomen worden. Het feit dat de directie deze afspraken niet nakomt, heeft het wantrouwen in de ‘beloften’ van de directie aangewakkerd. Er is nog een halfslachtige oplossing: het afschaffen van diensten, zodat de verloven kunnen worden toegekend. Binnen het stadsvervoer is een dienst minder (om de 8 minuten een bus ipv om de 6…) niet echt voelbaar. Binnen streekvervoer hebben we een groter probleem als er diensten worden afgeschaft, en net binnen het streekvervoer is de spanning op het verlof nog groter. Dé oplossing is bijkomend personeel. Op dat punt verzekerde de directie dat er tegen eind 2010 41 extra chauffeurs worden aangeworven, dat er twee bijkomende instructeurs zullen komen om in het voorjaar van 2011 versneld chauffeurs te kunnen opleiden. Tegen medio 2011 zou men op effectief staan, wat op dat moment soelaas kan bieden voor de structurele problematiek van het verlof. Wij als ACV hopen dat er alsnog een paar extra verlofdagen dit jaar kunnen worden gegeven, zodat iedereen er eens een dagje tussenuit kan. Want als de druk voor de chauffeurs zo hoog blijft, zal het ziektecijfer stijgen, wat dan weer betekent minder chauffeurs en aldus minder verlof.

VERVOER

besparingen, leidt echter duidelijk tot problemen op een aantal plaatsen. Wijziging van het aanbod, wat 30 miljoen euro zou moeten opleveren, blijkt momenteel in enkele regio’s neer te komen op structurele onderbezetting, minder gereden kilometers, aantasting van de rij- en rusttijden,… De druk op chauffeurs wordt hierbij ontegensprekelijk opgedreven. Onze mensen ervaren elke dag dat –de ook in de resoluties van het Vlaams parlement opgenomen- aandacht voor gunstige arbeidsomstandigheden, op vele plaatsen onder zware druk komt te staan. Er zijn momenteel op lokaal en bovenlokaal niveau begrijpelijk dus heel wat tegenkantingen. Er zijn de stakingen in Oost Vlaanderen vandaag en ook de acties van de kusttram enkele weken geleden draaiden rond deze problematiek. Deze -vaak spontaan gegroeide- acties krijgen onze steun omdat een verder snoeien in het aanbod sociaal onaanvaardbaar wordt, zowel voor de reiziger als voor de werknemer. Wij willen dus nogmaals beklemtonen dat de implementatie van de besparingsplannen in gedragen overleg met de vakbonden dient te gebeuren. Dit met respect voor werkomstandigheden en rij- en rusttijden van de bestuurders, nu en in de toekomst. In dit verband is het cruciaal wat de discussie rond de nieuwe beheersovereenkomst zal opleveren. Verwacht men bijkomende inspanningen van het personeel om de kostenefficiëntie te vergroten, of kiest men voor de vlucht vooruit? De toekomst van de openbare mobiliteit is immers meer dan het aanpassen van dienstregelingen, en

wij zijn ervan overtuigd dat er op langere termijn betere manieren zijn om de efficiëntie van De Lijn op te krikken. Dit is mogelijk zonder dat het personeel en de dienstverlening eronder lijdt, wel integendeel. Wij verwachten dus een duidelijke keuze van de overheid om het Openbaar Vervoer als cruciaal voor de toekomstige mobiliteit te erkennen, en te werken aan de doorstroming, evenals aan extra snelle tram- en busassen. De nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Vervoersmaatschappij en de Vlaamse regering zal deze krijtlijnen moeten uitzetten. Hierbij moet benadrukt worden dat recente internationale studies uitwijzen dat investeren in Openbaar vervoer de algemene economie zonder twijfel ten goede komt. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van mobiliteitsvisie 2020 becijferde ook een opbrengst van ettelijke miljarden euro op lange termijn als de geplande projecten allemaal uitgevoerd zouden worden. Deze projecten vragen investeringen; maar pretendeerde deze regering geen investeringsregering te zijn? De Vlaamse regering en de Minister moeten hierin hun verantwoordelijkheid opnemen, want zij bepalen het beleid (wat mag/moet De Lijn doen) en de inkomsten (tarievenbeleid van De Lijn). Dat een ambitieuze beheersovereenkomst eveneens een houvast zou betekenen voor reizigers en personeel, is een evidentie. Wij hopen dus dat dit een toekomstgericht en positief proces zal worden, met als resultaat een overeenkomst die de kwaliteit van het openbaar vervoer, de situatie van het personeel zowel als de stabiliteit van de sociale relaties, niet in gevaar brengt.

We zullen ijveren voor structurele oplossingen. Doekjes voor het bloeden worden door het personeel niet langer als voldoende ervaren. De andere aangehaalde punten zullen via de geëigende kanalen worden aangepakt. Baremacommissies om de diensten (rij/ rusttijden) te bekijken, syndicale onderhouden om de problemen binnen techniek op te lossen, enz… Ook daar zullen garanties op structurele oplossingen moeten worden ingebouwd, wil men de sociale vrede de komende maanden vrijwaren.

Waar gaan we naartoe met De Lijn? Wij verwijzen naar bovenstaand relaas van acties. Bij De Lijn en de pachters komen de gevolgen van de besparingen aan de oppervlakte. Er werd tot onze tevredenheid een akkoord over een sociaal begeleidingsplan bekomen, zodat er geen naakte ontslagen vallen. Een nieuw dienstregelingsysteem, deels ingegeven door deze De Nieuwe Tijd september 2010

21


■ VERVOER

ACV Openbare Diensten

Syndicale antwoorden op de impact van de luchtvaartcrisis Door: Thomas Vael De verwachtingen voor de wereldwijde luchtvaartsector evolueren van uiterst pessimistisch naar gematigd optimistisch. Sommige specialisten durven zelfs gewag maken van een snel herstel. Een illustratie hiervan voor ons land is dat Belgocontrol in juli bijvoorbeeld 2,57 % meer vliegtuigbewegingen noteerde dan in juli vorig jaar. Positivisme is dus op zijn plaats voor de sector, maar tegelijkertijd zetten negatieve tendensen voor de werknemers zich verder door. Wij merken immers nog elke dag dat de economische crisis invloed blijft hebben op het personeel van onze luchtvaartbedrijven. De exodus van EAT en de recente ontslaggolf bij Continental zijn hier treffende illustraties van. Wij zijn echter ook tevreden over het feit dat er -ondanks de zeer turbulente situatie- niet geraakt is aan de werkgelegenheid bij ‘onze’ Belgische bedrijven Brussels Airlines, Thomas Cook en VLM. Bij Jetairfly en bij Thomas Cook waren er zelfs meer dan 100 aanwervingen.

22

Geen luid ‘Hoera’ Toch is een hoera-stemming niet op zijn plaats. Vaak geruisloos verloren en verliezen vele mensen uit de sector hun baan, en voor diegenen die aan de slag blijven, is er vaak duidelijk sprake van inkomensvermindering en verslechtering van de arbeidsomstandigheden. Door steeds strakkere regelingen van bijvoorbeeld vlieg- en rusttijden wordt op hen steeds meer druk gelegd. Hierover een onderbouwd dossier opstellen, is voor ons dan ook prioritair dit najaar. En ook al herstelt de sector zich, het zal duidelijk een hele tijd vergen eer de werknemers hier de vruchten van zullen plukken, als dat al ooit het geval zal zijn. Efficiëntere businessmodellen en werkregelingen, steeds meer gelijkend op dat van de low cost maatschappijen, zullen volgens ons waarschijnlijk de norm blijven. We zullen dus moeten aanvaarden dat de crisis geen cyclische dip was, maar structurele veranderingen in de hele sector teweeg bracht.

Dit besef vormt de basis van waaruit we jullie belangen zo goed mogelijk moeten verdedigen in de toekomst. Het is immers volledig uit den boze dat nieuwe strategieën van onze luchtvaartmaatschappijen misbruikt worden om het sociaal overleg te ondergraven. Dit zou ontegensprekelijk uiterst negatieve gevolgen hebben voor zowel de veiligheid van werknemers als van de passagiers, net als voor de kwaliteit van de dienstverlening. Wij zullen dit dan ook nooit aanvaarden! Daarom ijvert ACV-Openbare Diensten binnen al onze maatschappijen onafgebroken voor een sociaal overlegmodel, en proberen we eveneens onderbouwde argumenten aan te brengen bij bevoegde instanties en overheden. Een goede regulering en bescherming is immers wat we nodig hebben om de evoluties het hoofd te bieden. Maatregelen voor onze werknemers zijn uiterst noodzakelijk, opdat hun werksituatie niet nog verder afglijdt en een kwaliteitsvolle carrière in de luchtvaart mogelijk blijft…

september 2010 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

PENSIOENEN

Drie jaar langer werken?

Drie jaar langer werken? Door: Joris Lermytte

■Beginjulipresenteerdedestudiecommissievoordevergrijzingopnieuwhaarjaarlijkserapport.DeboodschapervanhadBegin juli presenteerde de studiecommissie voor opnieuw haar denwereeds eerdergehoord:langer werken.Ditmaalzouden wede metvergrijzing z’nallengemiddeld driejaar langermoetenwerken jaarlijkse rapport. De boodschap ervan hadden we reeds eerder gehoord: langer om de sociale zekerheid ‘betaalbaar’ te houden. werken. Door: JorisDitmaal Lermytte zouden we met z’n allen gemiddeld drie jaar langer moeten werken om de sociale zekerheid ‘betaalbaar’ te houden. De studiecommissie voor de vergrijzing schat de vooruitzichten iets deHet pleidooi voor productiviteitsgroei wordt vandaag echter gekopDe studiecommissie voor de vergrijzing schat vooruitzichten iets minder minder gunstig in dan vorig jaar. De vergrijzing zal zorgen voor een peld aan dat van de verlaging van de loonkosten. Geruggensteund gunstig in dan vorig jaar. De vergrijzing zal zorgen voor een toename van het toename van het budget voor de sociale zekerheid van 1,1% van het door een aantal economen en verwijzend naar het Duitse beleid budget de sociale van 1,1% hetmen BBP in om 2015 en van 6,3% BBP in 2015voor en van 6,3% van het BBPzekerheid in 2060. De uitgaven in de soci-van pleit er voor productiviteitswinsten te laten samengaan met van het BBP 2060. in de zekerheid daarmee met ale zekerheid zullenin daarmee metDe éénuitgaven vierde toenemen, vansociale 25,5% een blokkering zullen van de lonen of zelfs loonmatiging. Op die manier van het BBP in 2009 tot 31,8% van het BBP in 2060. zouden meer jobs worden gecreëerd. De stelling komt er op neer één vierde toenemen, van 25,5% van het BBP in 2009 tot 31,8% van het BBP in dat we dezelfde middelen in de toekomst met meer moeten gaan 2060.

Productiviteitsgroei enen langer werken Productiviteitsgroei langer werken Wil men de kosten van de vergrijzing terugdringen dan zijn twee elementen erg belangrijk: productiviteitsgroei en langer werken. Wat het eerste betreft gaat men uit van een productiviteitsgroei van 1,5%. 0,25% méér groei per jaar zal de kosten doen dalen met 1,1% van het BBP, 0,25% minder groei per jaar zal de kosten doen stijgen met 1,2% van het BBP. Ten tweede gaan werknemers en ambtenaren onveranderd massaal met pensioen op 60: de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd ligt op 59,7 jaar. De commissie gaat er reeds van uit dat de effectieve pensioenleeftijd zal stijgen met twee jaar tegen 2060. Doet men daar nog één jaar bij, dan dalen de kosten nog eens met 1,4% van het BBP. De conclusie hier is dus dat wanneer we drie jaar langer zouden werken én wanneer onze productiviteit 0,25% van het BBP hoger zou liggen, de kosten van de vergrijzing met bijna de helft zullen dalen. De beide remedies worden ook naar voor geschoven door de Europese commissie in haar recente groenboek.

Toename kosten SZ in 2060 in % BBP 6,3

7,5

5,2

4,9

3,8

delen. Afgezien van het feit dat hiermee de werknemers en ambtenaren integraal het kind van de rekening worden, stellen zich twee problemen. Ten eerste wordt slechts een fractie van de productiviteitswinst vertaald in bijkomende tewerkstelling. De Leuvense professoren Abraham en Konings stellen vast dat ongeveer één tiende van de productiviteitsstijgingen zich vertalen in een toename van de tewerkstelling. Wie gaat lopen met de rest van de winst? Ten tweede leidt loonmatiging tot een negatieve spiraal waarbij landen en sectoren elkaar gaan beconcurreren op basis van sociale afbraak, wat finaal de vraagzijde van de economie onderuit zal halen. Of moeten we dan maar net als in de Verenigde Staten met z’n allen op krediet gaan leven? Productiviteitsstijging ja, maar enkel in de context van duurzame jobs en niet via sociale afbraak door loonmatiging of het uithollen van de inkomsten van de sociale zekerheid. De elementen van de voorgaande redenering komen ook terug met betrekking tot het langer gaan werken. Zo kunnen mensen niet gedwongen worden om langer te werken. Financiële sancties voor wie vervroegd uitstapt, bijvoorbeeld door een verhoging van de pensioenleeftijd zijn dan ook uit den boze. Onze pensioenen zijn reeds bij de laagste in Europa: verdere uithollingen kunnen dan ook allerminst. ACV-Openbare Diensten schaart zich dan ook achter de protesten hiertegen en zal mee optrekken voor een waardig pensioen.

Meer aandacht voor menselijk aspect De focus in het debat moet dan ook dringend verlegd worden van het financiële naar het menselijke, van de kosten van de vergrijzing naar de kansen die de vergrijzing biedt. Zonder herwaardering van oudere werknemers, zonder blijvende investeringen in oudere werknemers, zonder kansen voor mensen om langer aan de slag te blijven in jobs die uitnodigen tot langer werken zullen we er niet Het heet dan al snel dat de beide evoluties belangrijke ingrepen komen. In dat opzicht schieten de rapporten van de studiecommisvereisen in onze economie. In de pers klonk het onmiddellijk dat sie voor de vergrijzing dan ook tekort. De rapporten leveren een eindelijk maar eens werk moet gemaakt worden van ingrijpende kwalitatief hoogstaande en steeds gewaardeerde bijdrage, maar de pensioenhervormingen. Hervormingen zullen er inderdaad moeeenzijdige financiële kijk op de vergrijzing biedt vandaag te weinig ten komen, maar die mogen er niet op gericht zijn om rekeninruimte voor oplossingen. Het zou dan ook goed zijn mocht de comgen en risico’s die de vergrijzing met zich brengt zomaar door te missie haar financiële blik verruimen met een aantal kwalitatieve schuiven. Waar we daarentegen nood aan hebben zijn kwalitatieve maatstaven die bijvoorbeeld peilen naar de het arbeidsklimaat maatregelen zowel gericht op groei als langer werken. Productiviteitsgroei stimuleren door innovatie lijkt op het eerste voor oudere werknemers, investeringen in ouderen, herintegratie Productiviteitsgroei door het eerste en zicht de Immers, beste enkel via een dergezicht de beste remedie. Als westimuleren met zijn allen meer werk innovatie zouden kun- lijkt van op oudere werknemers zo voort. nen verzetten dan we daar metallen zijn allenmeer beter van. Uiteraard lijkekunnen kwalitatieveverzetten benadering zal menworden de kosten van de vergrijzing remedie. Alsworden we met zijn werk zouden dan is het cruciaal dat de arbeidsomstandigheden hierbij niet onderuit werkelijk en ten gronde in de hand kunnen houden. we daar met zijn allen beter van. Uiteraard is het cruciaal dat de gehaald worden. Betere arbeidsomstandigheden dienen daarenteMeer informatie: gen bij te dragen aan de productiviteitsgroei: de ‘productievere’ jobs www.feb.be/index.html?file=5131; www.plan.be moeten ook duurzamere jobs zijn en in het bijzonder jobs die oudere ■ werknemers uitnodigen om langer aan de slag te blijven.

referentie

groei 1,25%

groei 1,75%

De Nieuwe Tijd september 2010

+1 jaar

1,75% &+1jaar

23


Eucharistieviering voor het personeel van de

Openbare Sector St.-Michiels- en St.-Goedelekathedraal - Brussel Maandag 4 oktober 2010 om 12.10 uur

Muzikaal opgeluisterd door Philippe SORGELOOS, orgel Paul DEWILDE, cello

(muzikale opening vanaf 12.00 uur)

Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in de lokalen van ACV-Transcom Galerij Agora Grasmarkt 105 - bus 40 - 1000 BRUSSEL

De Nieuwe Tijd - september 2010  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

De Nieuwe Tijd - september 2010  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Advertisement