Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Koffie actie is groot succes

maandblad van AC V-O p enbare D iensten – M ei 2013 v.u.: L . H a m e lin ck, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

04

06

focus

15 REGIONALE BESTUREN

Federale overheid

03

edito Principe van statuut in het gedrang

04

focus Ledenwervingsactie is groot succes

05

federale overheid Hertekening gerechtelijk landschap

06

Over ziekteverzuim en ‘Straffe Hendrik’

09

vlaamse overheid Hoger onderwijs: integratie academiserende opleidingen wordt concreet

COLOFON

10

12

Opstart onderhandelingen Sectoraal Akkoord 2013-2014 Vlaamse overheid: in moeilijke omstandigheden op zoek naar een kwalitatief sociaal akkoord lokale & regionale besturen Financiering van de lokale besturen door Vlaanderen

12

Werken na 65 jaar weldra ook in de lokale besturen

13

De ploegbaas als spilfiguur in een kwalitatieve dienstverlening

14

Gemeente Knokke-Heist: een andere kijk op het personeelskader

15

Aalst-Oudenaarde: actie voor een gemeenschappelijk statuut arbeiders-bedienden

15

Sint-Niklaas: de onderhandelingen omtrent de herstructureringen bij de reinigingsdienst zijn gestart

16

zorg ACV-Openbare Diensten zet in op openbare zorg

17

bijzondere korpsen Onterecht beschuldigen van politiepersoneel: geen kinderspel!

18

Meeting CHOD en de vakorganisaties

20

Brandweer naar een volgend hoofdstuk?

Redactie Luc Hamelinck | Ann-Sofie Daem | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Ann-Sofie Daem | Luc Hamelinck Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

Principe van statuut in het gedrang

16

W

e hebben eerst onze ogen stevig moeten uitwrijven, maar het bleek geen slechte droom te zijn: begin deze maand heeft CD&V het voorstel gelanceerd om het statuut van het overheidspersoneel af te schaffen. Als ACV-Openbare Diensten hebben we met de grootste verbazing, ongeloof, ergernis en boosheid kennis genomen van dit voorstel. Het principe van de vastheid van benoeming van het overheidspersoneel is voor ACVOpenbare Diensten cruciaal. Het garandeert het overheidspersoneel de nodige onafhankelijkheid tegenover politieke druk en biedt het personeel de zekerheid van betrekking. De idee dat het principe van de vastheid van betrekking onvoldoende mogelijkheden biedt om een modern personeelsbeleid te voeren, is reeds lang achterhaald. Wie nu benoemd is moet zich geen zorgen maken, maar in de toekomst zullen er geen nieuwe benoemingen meer mogen gebeuren; dat is wat ons betreft larie. Zo’n houding mist iedere geloofwaardigheid als men eerst voluit opteert voor de afschaffing van het statuut. Als we zo doorgaan evolueren we snel naar toestanden zoals in de VS, waar je lokale politieman verkozen wordt als plaatselijke sheriff. En had je dan werkelijk gedacht dat een contractuele belastingambtenaar, sociaal inspecteur,… niet onder druk zal worden gezet?

ZORG

21

vervoer Rij- en rusttijden: een getuigenis als begin van bredere actie

22

De toekomst van De Lijn: een gemeenschappelijke uitdaging!

23

pensioenen Afschaffing overlevingspensioen

Jazeker, vastheid van betrekking is een belangrijk gegeven. Men laat het nu uitschijnen alsof dit neerkomt op totale onaantastbaarheid, ook voor wie zich als werknemer misdraagt of voor wie totaal disfunctioneert. Als men het principe van de benoeming in vraag stelt, kan dit er alleen maar op neerkomen dat men gemakkelijker van het personeel af Het principe van de wil. Want wat zou anders de logische uitleg zijn? Ook op het vlak van sociale bescherming scheelt een benoeming stevig. Het verschil inzake pensioenregeling of op vlak van loongarantie ingeval van langdurige ziekte, is niet zomaar weg te gommen.

vastheid van benoeming van het overheidspersoneel is voor ACV-Openbare Diensten cruciaal.

Vandaag beschouwt men de openbare sector en het overheidspersoneel blijkbaar hoe langer hoe meer als een soort politiek schietkraam: besparingen allerhande, blinde lineaire verminderingen van personeel, aanvallen op de pensioenen… en nu staan we voor het principieel in vraag stellen van het statuut. De aanval tegenover het overheidspersoneel kon moeilijker nog frontaler. Blijkbaar wil men gewoon gemakkelijker met het overheidspersoneel kunnen sollen. Wie er anders over denkt moet maar eens de mening vragen aan diegenen die vandaag in lokale besturen worden ontslagen of worden bedreigd door uitbestedingen… ACV-Openbare Diensten verzet zich ronduit tegen voorstellen om het statuut van het personeel onderuit te halen. We zullen alles in het werk stellen om in te gaan tegen initiatieven om de statutaire tewerkstelling op te heffen.

Volg ons op twitter.com/acvopenbaar Like ons op facebook.com/acv-openbarediensten

www. acv-openbarediensten.be

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Ledenwervingsactie is groot succes

In Brugge en Gent kregen ze de voorbije weken hoog bezoek van onze ACV-Openbare Diensten koffie caravan. De lekkere koffie en de gezellige babbel maakten van deze ledenwervingsactie een groot succes. Dank zij het enthousiasme en de steun van onze militanten konden veel mensen kennismaken met onze organisatie. Midden mei is het de beurt aan Oostende, daarover lees je meer in onze volgende editie.

We zijn er voor u in Brugge! Johan Beernaert In de week van 15 april kwam de koffie caravan langs bij enkele grote openbare diensten: Stad Brugge, OCMW-Brugge en AZ Sint-Jan AV. Op die manier konden personeelsleden beter kennismaken met ACV en de syndicale werking binnen de verschillende diensten. Omdat deze personeelsleden elke dag ten dienste staan van anderen, wilden we hen duidelijk maken dat ACV-Openbare Diensten er ook zijn voor hen: “u bent er voor anderen, anderen zijn er voor u!”. We nodigden hen uit om even tijd te maken voor een lekkere kop koffie. En meteen ook voor een babbel over het ACV, en wat we allemaal voor hen kunnen doen. Via onze website, Facebook, flyers en affiches werd het personeel ingelicht op welke dagen we zouden langskomen. Ook onze afgevaar-

digden waren al die dagen paraat om affiches uit te hangen en waren vroeg uit de veren om flyers uit te delen. Bij de Stad Brugge, bij het AZ Sint-Jan en bij het OCMW-Brugge kon men genieten van een espresso, ristretto, cappuccino of latte macchiato... én men kon deelnemen aan een wedstrijd om een schitterende espressomachine te winnen. Zo hebben we heel wat mensen weten te bereiken. En nagenoeg alle reacties waren positief! Personeelsleden waren tevreden dat ACV spontaan naar hen toekwam, informatie gaf over wat we voor de mensen kunnen betekenen en over wat we allemaal al hebben gerealiseerd voor het personeel. We kregen uiteraard ook vele vragen, waarmee we nu verder aan de slag kunnen.

Kortom, een geslaagde campagne waarbij we hopen dat personeelsleden inzien dat ACVOpenbare Diensten meer dan ooit noodzakelijk is om hun belangen te verdedigen.

789 bezoekers voor onze Gentse koffie caravan! Peter Wieme Maandag 22 april was het zover, onze Gentse koffie caravan vertrok naar de verschillende diensten van Stad Gent, OCMW Gent, AZ Jan Palfijn Gent, Brandweer en Provincie OostVlaanderen. We deden 11 locaties aan op 5 dagen. Dank zij de intense inzet van onze militanten zowel bij de voorbereiding als bij het flyeren de week voordien en tijdens de week zelf - werd de Gentse Koffie Caravan een groot succes! Nogmaals het bewijs dat de aanwezigheid op de werkvloer loont. AZ Jan Palfijn Gent (site 1 en 2) was een echte topper met 212 bezoekers, onze nieuwe vast afgevaardigde Kim Colman is alvast gelanceerd.

Naast de heel lekkere koffie, hebben we met de volledige ploeg de kans benut om de personeelsleden aan te spreken en ACV-Openbare Diensten voor te stellen. Zo hebben we nieuwe leden, heel veel nieuwe contacten en zelfs nieuwe militanten gerekruteerd. We hebben binnen de deelnemende besturen een heel goede basis gelegd om samen met de militanten onze syndicale werking verder uit te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat deze week een zekere dynamiek heeft gecreëerd binnen onze militantenwerking, want op het einde van de week kregen we spontaan voorstellen om dergelijke initiatieven in de toekomst verder uit te werken… Het belangrijkste is dat we tijdens deze week de kans gekregen hebben

om samen met onze militanten onze werking ACV-Openbare Diensten voor te stellen. Onze bezoekers waren heel tevreden over onze positieve actie (en de lekkere koffie)!

Meer informatie over onze ledenwervingsactie in Brugge, Gent en Oostende kan je vinden op www.wezijnervooranderen.be. Neem zeker ook deel aan onze wedstrijd, want zo maak je kans op een mooie espressomachine!


5

federale overheid

Hertekening gerechtelijk landschap Marijke Konings Op 1 maart 2013 keurde het kernkabinet de hervormingen van de minister van Justitie goed. Deze hervormingen houden een schaalvergroting in. Ook de mobiliteit van magistratuur en gerechtspersoneel wordt geregeld. Met deze maatregelen hoopt de minister justitie efficiënter en autonomer te maken. Het aantal arrondissementen wordt van 27 naar 12 herleid en door de mobiliteit zal er beter kunnen worden ingespeeld op bepaalde noden en behoeften. Aan een volgende ministerraad zal het beheer worden voorgelegd.

Bedenkingen De manier waarop deze hertekening is opgemaakt geeft geen enkele duidelijkheid omtrent de slagkracht van de hoofdgriffier/ hoofdsecretaris op vlak van personeelsbeleid en beheer. Wij vragen ons af wat zijn rol nog zal zijn. Men spreekt van een ondersteunende rol. Maar wat houdt dit precies in?

Korte schets van de hertekening

Dit zijn mandaatfuncties met bijkomende

Wij krijgen geen duidelijkheid over de func-

De rechtbanken van eerste aanleg worden

premies.

tieprofielen en functiebeschrijvingen van de nieuwe hoofdgriffier/hoofdsecretaris. Noch

per arrondissement/provincie bepaald, met een zetel in de hoofdplaats van elke pro-

Er wordt een hoofdgriffier/hoofdsecretaris

over de benoemingsvoorwaarden en de ma-

vincie. De verschillende zittingsplaatsen

benoemd per zetel. Hij heeft een ondersteu-

nier van selecteren. Aangezien er enkel per

blijven bestaan en worden afdelingen ge-

nende rol qua personeelsbeleid. De hoofd-

provincie een leidinggevende voor het per-

noemd. De vredegerechten en politierecht-

griffier/hoofdsecretaris zal afdelingsgriffiers/

soneel wordt benoemd, zal hun aantal enorm

banken worden ook zo georganiseerd met

afdelingssecretarissen, zijnde de bestaande

dalen. Wij hebben geen zicht op de precieze

dien verstande dat de kantons worden be-

hoofdgriffiers/hoofdsecretarissen, aanduiden

rol van de afdelingsgriffiers/-secretarissen en

houden. De arbeidsrechtbanken en recht-

die hem zullen bijstaan in het beheer. Tot nu

de hoofden van dienst. Het aantal leidingge-

banken van koophandel worden georgani-

toe zijn dit geen mandaatfuncties. Er worden

venden A2/A3 zal worden beperkt. Er zullen

seerd per ressort. De zetel wordt beheerd

geen premies voorzien voor de hoofdgriffier/

functies uitdoven die niet meer open worden

door een voorzitter en afdelingsvoorzitters.

hoofdsecretaris, noch voor de afdelingschefs.

verklaard.

Wij vragen en verwachten van de minister van Justitie: • Een

beheersstructuur

waarbij

het

beheerscomité op een evenwichtige

de magistratuur gaat ten koste van het gerechtspersoneel!

tige kandidaten de kans te geven de gevraagde competenties eigen te maken. • Respect

manier is samengesteld. De hoofdgriffier/

• Duidelijkheid omtrent de functieprofielen

hoofdsecretaris met zijn afdelingschefs

en –beschrijvingen van de hoofdgriffiers/

moeten ook gewicht kunnen leggen op

secretarissen en van de afdelingschefs.

chap waar het gerechtspersoneel wordt

het personeelsbeleid in de meest ruime

• Duidelijkheid over de slagkracht van de

gerespecteerd voor hun inzet door een

korpschefs van het personeel, over de

correcte rechtsbedeling; een hertekening

• Het behoud van aparte budgetten voor

impact die zij zullen hebben op het per-

waarbij op een eerlijke manier een perso-

de magistratuur en het gerechtsperso-

soneelsbeleid. Wat zal hun gewicht zijn in

neelsbeleid kan worden gevoerd!

neel. Wij verwijzen naar IGO waar er maar

dit verhaal?

zin van het woord.

één budget is voorzien en waar alles naar

• Professionele opleidingen om toekoms-

Wij willen een hertekening van het lands-


6

federale overheid

Over ziekteverzuim en ‘Straffe Hendrik’ Geert Dewulf Op 29 maart 2013 keurde de ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de controles op ziekteverzuim in geval van ziekte of arbeidsongeval voor personeelsleden van de federale overheid aanpast. Voortaan zal Medex controleren of een federaal ambtenaar ook in die omstandigheden gerechtvaardigd afwezig is.

In 2008 bedroeg het aantal ziektedagen per 100 werkdagen 3,96, in 2012 steeg dat aantal naar een record van 4,77 dagen.

Straffe Hendrik volhardt in de boosheid

mer in België zich gemiddeld veertien dagen

Staatssecretaris Hendrik Bogaert, die destijds

zuim op tien jaar tijd met ongeveer 30 pro-

de naam ‘Straffe Hendrik’ op zijn verkiezings-

cent zijn gestegen. Dat heeft volgens Securex

affiches plaatste, blijft erbij dat er nieuwe

vooral te maken met de hogere werkdruk,

maatregelen moeten worden genomen om

waardoor het meestal op oudere leeftijd

het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren

moeilijk wordt om aan hetzelfde tempo te

tegen te gaan. Volgens hem ligt het ziektever-

blijven presteren. Het voorbije jaar werd wel

zuim bij de federale ambtenaren nog altijd

een stabilisering opgemerkt tegenover het

gevoelig hoger dan in de Vlaamse adminis-

jaar voordien. Dat fenomeen kan mogelijks

tratie of in de privésector. De staatssecretaris

worden verklaard door de angst bij de werk-

neemt nieuwe maatregelen opdat het onder

nemers om in economisch moeilijke en on-

meer niet langer mogelijk zou zijn dat een

zekere tijden hun baan te verliezen. In feite

ambtenaar tijdens zijn ziekte de activiteiten

zouden de ondernemingen ervoor moeten

in een tweede baan kan verder zetten. Tot nu

zorgen dat hun werknemers langer kunnen

toe kon tegen deze praktijk niets worden in-

en willen werken. Toch was 2012 een record-

gebracht. Daarenboven zouden controleart-

jaar op het stuk van absenteïsme op het werk,

sen in de toekomst niet alleen de controle van

voornamelijk door een stijging van de lang-

ziekte en privéongevallen uitvoeren, maar

durige afwezigheid.

ook bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

In 2008 bedroeg het aantal ziektedagen per

Bovendien zouden een aantal oudere ambte-

100 werkdagen 3,96, in 2012 steeg dat aan-

naren met een langere afwezigheid wegens

tal naar een record van 4,77 dagen. Dat komt

ziekte eventueel vervroegd pensioen kunnen

voornamelijk door de langdurige afwezig-

krijgen.

heid (minstens een maand tot een jaar afwe-

per jaar ziek. Naar verluidt zou het ziektever-

zigheid), die steeg van 1,56 procent in 2008

Eerst de cijfers

tot 2,33 procent in 2012. Hier zijn verschil-

Volgens cijfers van Securex, over het Belgisch

lende oorzaken voor, zoals een vergrijzende

ziekteverzuim vorig jaar, meldt een werkne-

werknemerspopulatie, motivatieproblemen,


7

federale overheid

stress, burn-out en fysieke aandoeningen.

positieve tendens, maar wanneer H. Bogaert

weer (van 11,65 dagen naar 12,33) terwijl die

Het kortdurende ziekteverzuim bleef met

plannen heeft om het aantal ambtenaren

bij de federale overheid licht daalde (van 8,34

2,44 procent de voorbije vijf jaar nagenoeg

verder te verminderen, zal hij dweilen met de

dagen naar 8,32 dagen). Wanneer we enkel

constant. In 2002 waren de Belgische werkne-

kraan open. De vergrijzing is een feit en vele

de gemiddelde duur van de afwezigheden

mers gemiddeld 43 uur kortdurend afwezig,

ambtenaren bijten als het ware op hun tand-

van bedienden (8,95 dagen) bekijken, is het

wat tot 47 uur opliep in 2012.

vlees. ACV-Openbare Diensten pleit daarom

verschil kleiner.

Absenteïsme komt vooral in grotere organisa-

voor een ander, levensfase bewust loopbaan-

ties voor. In KMO’s met minder dan 20 werk-

beleid, waarbij elke partij nadenkt over ver-

Een vergelijking met andere publieke secto-

nemers werd vorig jaar 33 uur verzuim geme-

wachtingen en competenties.

ren is wellicht beter op zijn plaats, hoewel andere berekeningsmethodes hierbij in de weg

ten, tegenover 54 uur in een bedrijf met meer dan 1.000 werknemers.

In een rapport van Medex zien we dat het

kunnen staan. Zo is het ziekteverzuimpercen-

Uit een enquête van SD Worx blijkt dat in de

aantal federale ambtenaren die zich minstens

tage van het Vlaams onderwijspersoneel (in

voorbije jaren het langdurig ziekteverzuim

1 keer ziek hebben gemeld in 2010 met bij-

2010 3,87 procent en 3,91 procent in 2009)

vooral gestegen is bij de vijfenvijftigplus-

na 500 personen daalde in vergelijking met

berekend op 365 werkdagen, dus zonder de

sers. In 2009 was er bij 1,56 procent van de

2009. Het aantal ziektemeldingen was dan

weekends of vakantiemaanden in mindering

werknemers sprake van een langdurig ziek-

weer gestegen (+ 3,27%) evenals het totaal

te brengen.

teverzuim, maar dat was vorig jaar gestegen

aantal dagen die verzuimd werden wegens

De ongeveer 27.000 Vlaamse ambtenaren lie-

tot 2,29 procent. Bij vijfenvijftigplussers werd

ziekte of privéongeval (+ 3,00%). Dit alles leid-

ten in 2010 een verzuimpercentage van 6,43

er echter een stijging opgetekend van 2,5

de tot een stijging van het ziekteverzuimper-

optekenen (6,34 procent in 2009). Waalse

procent naar meer dan 4 procent. Volgens SD

centage, die echter minder sterk was dan de

ambtenaren verzuimden in 2010 wegens

Worx kan deze toename gedeeltelijk worden

stijging van 2009 tegenover 2008. Dezelfde

ziekte 7,35 procent van het aantal werkdagen.

verklaard door de vergrijzing van de werkne-

tendensen tekenden zich volgens gegevens

merspopulatie, maar er ook de arbeidsom-

van Securex in 2010 ook af in de privésector

standigheden doen ertoe. Als gevolg van de

waar men in 2010 een algemeen verzuimper-

Cumulatiemachtiging om bij te klussen opgeschort

crisis werden immers een groot aantal werk-

centage van 5,68 procent optekent tegenover

Om een activiteit die tot een bijkomend in-

nemers ontslagen, waardoor de werkdruk

5,58 procent in 2009 en waar, voor het eerst

komen leidt te mogen uitoefenen moet de

op collega’s zwaarder is geworden. Dat kan

in zes jaar, het aantal werknemers dat afwezig

ambtenaar voorafgaandelijk een machtiging

leiden tot stress of een burn-out, wat uitein-

was wegens ziekte, daalde.

tot cumulatie vragen. Het moet gaan om een

delijk in een ziekteverzuim kan uitmonden.

bezigheid die buiten de gewone diensturen Volgens hetzelfde Medex-rapport verzuimt

wordt uitgeoefend, die niet de hoofdberoeps-

Bij de federale ambtenaren van 55 jaar en

in de privésector echter de helft van de

bezigheid betreft, niet voor belangenconflic-

ouder is in 2010 de gemiddelde duur van de

werknemers nooit en drie vierden hoogstens

ten zorgt en de waardigheid van het ambt

afwezigheden gedaald tegenover de voor-

één keer. De gemiddelde frequentie in de

niet in het gedrang brengt.

afgaande jaren. De gemiddelde duur van de

privésector daalde ook (van 1,18 naar 1,14),

volledige federale administratie daalde van

terwijl die bij de federale ambtenaren steeg

Het statuut zal in die zin worden aangepast

8,68 dagen per afwezigheid in 2008 naar 8,34

(van 1,8 naar 1,9). De gemiddelde duur van

waarbij elke machtiging tot cumulatie ambts-

dagen in 2009 en 8,32 dagen in 2010. Een

een afwezigheid steeg in de privésector dan

halve wordt opgeschort in de volgende ge-


8

federale overheid

vallen:

ACV-Openbare Diensten is niet tegen bij-

• afwezigheid wegens ziekte;

komende medische controles en diegenen,

• afwezigheid wegens een arbeidsongeval;

weliswaar een minderheid, die er de kantjes

• afwezigheid wegens een ongeval op weg

van aflopen moeten er worden uitgehaald. Toch blijft deze ‘heksenjacht’ gedicteerd van-

van of naar het werk; • afwezigheid wegens een beroepsziekte;

uit een negatieve perceptie over de ambte-

• disponibiliteit wegens ziekte;

naren. De belangrijkste oorzaken voor het

• tijdens het werken volgens het stelsel van

ziekteverzuim zijn bekend : vergrijzing, mo-

de verminderde prestaties wegens medi-

tivatieproblemen, stress, burn-out en fysieke

sche redenen.

aandoeningen. Het valt te betreuren dat de beleidsmakers deze belangrijke oorzaken

Controles

zelden ten gronde aanpakken. De aanpak is

Het Medex-rapport vermeldt dat de contro-

nu vooral repressief, door het aantal controles

leartsen de afwezigheidsperiode die door

op te drijven. Kassa-kassa voor de controleart-

de behandelende arts wordt voorgeschre-

sen die op zelfstandige basis tegen prestaties

ven, vaker inkorten bij opdrachten die door

werken. Het zal je maar overkomen dat je

de werkgever worden aangevraagd (dus ad

naar de controlearts moet omdat de specialist

hoc). Zowel bij opdrachten die gebaseerd wa-

jou na een hospitalisatie voor rughernia drie

ren op de afwezigheidshistoriek (Bradford) als

weken ziekteverlof voorschreef, en dezelfde

bij controles die willekeurig door het informa-

controlearts op een avond, nog geen week la-

ticasysteem waren opgemaakt (ad random),

ter, nogmaals doodleuk komt aanbellen met

was dit minder het geval. Deze vaststelling

de boodschap: “ik was nog even in de buurt

werd ook in 2010 bevestigd.

en ik dacht, ik bel nog even aan voor een con-

Bij afwezigheden die door de controlearts

trolebezoekje...”. Een waar gebeurd verhaal!

medisch niet gerechtvaardigd bevonden

ACV-Openbare Diensten kijkt alvast uit naar

werden is er dezelfde invloed, zij het minder

een grondige evaluatie van deze nieuwe

groot.

maatregelen en wat hier de return on investment zal zijn, want koken kost geld!

Resultaat

Ad hoc

Bradford

Random

Gerechtvaardigd

96,38%

97,80%

97,52%

Ingekorte afwezigheidsduur

3,08%

1,81%

2,13%

Niet gerechtvaardigd

0,54%

0,39%

0,36%

De belangrijkste oorzaken voor het ziekteverzuim zijn bekend: vergrijzing, motivatieproblemen, stress, burn-out en fysieke aandoeningen.


9

vlaamse overheid

Hoger onderwijs

integratie academiserende opleidingen wordt concreet Chris Herreman In alle gemeenschapsuniversiteiten zijn de voorstellen tot integratie van het onderwijzend personeel, ook OP3 genoemd, van de academiserende opleidingen bij de hogescholen onderhandeld in de verschillende i-POC’s van de UGent, UA en UHasselt. Alleen bij de UGent dienen de goedgekeurde principes nog in een specifiek reglement te worden gegoten. De komende weken verwachten wij eveneens

vastleggen van de prioriteiten, leggen wij de

voorstellen over het ATP-personeel. Intussen

aanbevelingen voor aan de betrokken onder-

kunnen de ATP-personeelsleden bij de hoge-

zoekers in de verschillende universiteiten.

Op de bijeenkomsten hebben wij zo concreet mogelijk geantwoord op de meest actuele vragen.

scholen, in afwachting van de integratie per 1 oktober 2013, reeds meedingen voor interne

Over deze problematiek werken wij, samen

Uiteraard zullen wij alle betrokken onderzoe-

vacatures bij de universiteiten. Eind april heb-

met de collega’s van de LBC van de vrije uni-

kers verder informeren van de verdere ont-

ben wij infovergaderingen gehouden in Gent

versiteiten, aan een Europees project IREER

wikkelingen en beslissingen hieromtrent.

en Antwerpen. Op deze bijeenkomsten heb-

over criteria voor goede contracten voor on-

ben wij zo concreet mogelijk geantwoord

derzoekers. Het project streeft naar uitmun-

op de meest actuele vragen. Over een aantal

tendheid in de Europese onderzoeksruimte.

specifieke vragen dienen wij nog overleg te

Deze werkzaamheden resulteerden in een

plegen met de verschillende universiteiten.

brochure die recent beschikbaar is. Geïnte-

Van zodra een aantal problematieken verder

resseerden kunnen hiervan een exemplaar

worden uitgeklaard, zullen wij iedereen hier-

verkrijgen bij Jan Soons, via mail: jan.soons@

over inlichten.

ugent.be.

Aanbevelingen over de arbeidsvoorwaarden voor onderzoekers De werkgroep onderzoekers binnen het Vlaams onderhandelingscomité hoger onderwijs heeft de voorstellen van aanbevelingen, die werden gedaan door Vlaamse overheid, eind april besproken. In afwachting van het


10

vlaamse overheid

Opstart onderhandelingen Sectoraal Akkoord 2013-2014 Vlaamse overheid:

in moeilijke omstandigheden op zoek naar een kwalitatief sociaal akkoord Christoph Vandenbulcke Ook in moeilijke tijden willen wij voluit gaan voor een sectoraal akkoord. De economische tijden willen niet mee, de sociale barometer stond ooit optimistischer en de zenuwachtigheid bij de partners in de ‘collegiale Vlaamse regering’ voor de ‘moeder aller verkiezingen’ (alweer) loopt op… Niet echt een ideaal klimaat om een historisch sociaal akkoord te realiseren.

Wij zijn realistisch genoeg om in de huidige omstandigheden een hoofdzakelijk kwalitatieve eisenbundel te presenteren.

Maar in de moeilijkste omstandigheden ko-

Hier zijn alvast onze voorstellen:

men soms de creatiefste oplossingen naar bo-

Outsourcing: Wij hebben bij de besprekin-

ven. Want -laat ons eerlijk zijn- de uitdagingen

gen over het Raamakkoord van 23 november

zijn niet min. De minister van Bestuurszaken

2012 (besparing 100 miljoen op personeel

wil graag een ‘modern HR-beleid’ lanceren

gerelateerde kredieten) aangetoond dat er

dat volgens ons prematuur is, de uitvoering

nogal wat efficiëntie en effectiviteitswinsten

van de 6de staatshervorming met alle perso-

te boeken vallen bij de vele, dure uitbeste-

neelsbewegingen komt er aan, de ongebrei-

dingen. Daarom stellen wij voor dat alle uit-

delde outsourcing als gevolg van de lineaire

bestede taken onderworpen worden aan een

besparingen op personeelskosten bedreigt

kosten/batenanalyse en dat de Vlaamse over-

de efficiëntie en effectiviteit van de Vlaamse

heid voor iedere geoutsourcete taak te allen

overheid (en dan hebben we het nog niet

tijde in staat moet zijn een alternatief te ga-

over de psycho-sociale druk voor het reste-

randeren.

rend personeel gehad). Kortom, stof genoeg om hard te werken aan de verbetering van de

Anders werken: De Vlaamse overheid wil meer

arbeidsvoorwaarden voor het personeel van

personeelsleden tijd- en plaats onafhankelijk

de Vlaamse overheid.

laten werken. Sommige personeelscategorieën zijn om functionele redenen uitgesloten

Wij zijn realistisch genoeg om in de huidige

van ‘anders werken’. Wij stellen voor om zij die

omstandigheden een hoofdzakelijk kwalita-

uitgesloten zijn van ‘anders werken’ en onder-

tieve eisenbundel te presenteren. Onze inspi-

hevig zijn aan tijdsregistratie, te veel gepres-

ratie hebben we vooral geput uit niet (of niet

teerde tijd kunnen recupereren in halve of

helemaal) gerealiseerde punten uit vorige on-

hele dagdelen.

derhandelingen en enkele remediëringsvoorstellen op pistes die eerder door de overheid

PLOEG en Raad van Beroep: In uitvoering

gelanceerd werden. Jammer genoeg blijft de

van het sectoraal akkoord 2005-2007 wordt

overheid voorlopig in gebreke en is het nog

onderzocht hoe PLOEG vereenvoudigd en

steeds wachten op hun voorstellen. Als dat

geoptimaliseerd kan worden. Om de rechts-

maar geen slecht voorteken is…

zekerheid en het rechtvaardigheidsgevoel te


11

vlaamse overheid

verhogen, krijgt het advies van de raad van

dagingen in de huidige veranderende werk-

volwaardige 13e maand. Deze operatie zou

beroep uitgebracht met gewone meerder-

context (verplicht langer werken, meer werk

onder meer gecompenseerd kunnen worden

heid een bindend karakter.

met minder personeel) en tegemoet komen

door efficiëntie en effectiviteitswinsten te

aan de verschillende noden en wensen van

boeken, door het updaten en optimaliseren

Economische en Financiële Informatie (EFI):

de diverse leeftijdsgroepen om doorheen alle

van de BBB-structuur.

In het sectoraal akkoord 2005-2007 werd

loopbaanfasen gemotiveerd en efficiënt aan

een EFI-rapportering afgesproken. Omdat

het werk te kunnen blijven. De afspraken uit

Traditioneel stellen wij voor om bij de realisa-

deze rapportering in sommige entiteiten

het sectoraal akkoord 2005-2007 betreffende

tie van dit sectoraal akkoord het partnerschap

moeizaam verloopt, stellen wij een systema-

het leeftijdsbewust personeelsbeleid die nog

tussen de vakorganisaties en de overheid te

tische, structurele en automatische rapporte-

geen uitvoering kregen, worden -daar waar

versterken. Hiervoor wordt een werkgroep in

ring voor. In uitvoering van vorige afspraken

nuttig en mogelijk- opnieuw geactiveerd,

de schoot van Sectorcomité XVIII opgericht.

worden de adviezen van IF automatisch ter

aangevuld en geoptimaliseerd.

Nu nog afwachten of de overheid met even

beschikking gesteld van de representatieve vakorganisaties.

goede intenties en voorstellen voor de dag Personeelsplannen: In het streven naar effec-

komt. Ergens rond het zomerreces moet dit

tiviteit- en efficiëntiewinsten, worden lineaire

duidelijk worden.

Leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbe-

besparingsmaatregelen (koppen en VTE) ver-

leid: De federale regering heeft recent een

laten. In het kader van sociaal- en personeels-

heel aantal maatregelen getroffen die de

vriendelijk werkgeverschap willen wij dat er

balans arbeid / gezin ernstig in het gedrang

bijzondere aandacht uitgaat naar de tewerk-

brengen (het eenzijdig optrekken van de

stelling in niveau D en C.

pensioenleeftijd, ingrijpen in de vormen van loopbaanonderbreking, etc…). Daar deze

Huisvesting en ‘anders werken’: Wij vragen

haaks staan op de inspanningen op vlak van

een grondige analyse van het ‘anders werken’

leeftijdsbewust en duurzaam personeels-

en een systematische opvolging van de huis-

beleid in het sectoraal akkoord 2005-2007,

vestingsproblematiek in VAC’s (in de provin-

vragen wij dat er maatregelen ontwikkeld

cies en Brussel).

worden die de negatieve aspecten van de federale maatregelen ondervangen. Hiermee

Eindejaarstoelage: Wij vinden het aangewe-

willen wij anticiperen op de belangrijke uit-

zen om ook nu een stap te zetten naar een


12

lokale & regionale besturen

Financiering van de lokale besturen door Vlaanderen

Joris Lermytte De Vlaamse adviesraad bestuurszaken heeft de financiering van de lokale besturen door de Vlaamse overheid laten doorlichten. Die financiering is samen met de belastinginkomsten goed voor het leeuwendeel van de financiering van de lokale besturen.

Bijna één vijfde van het budget van de Vlaamse overheid, goed voor zo’n 4,6 miljard euro, komt jaarlijks terecht bij de lokale besturen.

Bijna één vijfde van het budget van de Vlaam-

voor riolering, schoolgebouwen, zorgvoor-

maken met de grootte van de besturen, ste-

se overheid, goed voor zo’n 4,6 miljard euro,

zieningen, gezins- en thuiszorg, kinderop-

delijkheid, rijkdom van de inwoners en aan-

komt jaarlijks terecht bij de lokale besturen.

vang, tot subsidies voor sociale woningbouw

wezigheid van onderwijsinstellingen.

Die financiering gebeurt via 66 verschillende

en voor het gesco-personeel.

kanalen. De belangrijkste stromen zijn het

Overigens ontvangen de lokale besturen

gemeente-, steden- en provinciefonds goed

De financiering van de besturen varieert

ook zo’n 1,9 miljard euro van de federale

voor bijna de helft van de middelen. Daar-

enorm. Een lokaal bestuur ontvangt gemid-

overheid. Dat geld gaat vooral naar leeflonen

naast zijn de loon- en werkingssubsidies

deld ruim 600 euro per inwoner, maar de

en de politie.

voor het door een lokaal bestuur georgani-

besturen met de hoogste financiering ont-

seerd onderwijs nog eens goed voor ruim

vangen ruim het tienvoud van die met de

Voor meer informatie: http://www.vlabest.

een kwart van de middelen. De overige 62

laagste financiering. Daarnaast varieert ook

be/advies/geldstromen-naar-lokale-en-pro-

stromen zijn nauw verbonden aan de Vlaam-

het aantal geldstromen die naar de besturen

vinciale-besturen

se beleidsdomeinen. Ze gaan van subsidies

vloeien met een zelfde factor. Veel heeft te

Werken na 65 jaar weldra ook in de lokale besturen Joris Lermytte De Vlaamse regering wil de verplichte pensionering op de leeftijd van 65 jaar voor lokale ambtenaren schrappen. Beide partijen moeten hiermee instemmen. We zijn geen voorstander van de regeling.

tenaar of de overheid, waarbij telkens de an-

is op hun competenties. Mensen mogen na

dere partij moet instemmen. De verlenging

hun 65e niet zomaar op dezelfde stoel blij-

van de loopbaan geldt voor een periode van

ven zitten. Ook draagt doorwerken na 65 jaar

hoogstens één jaar en is verlengbaar.

van een beperkte groep bij tot de uitholling van de pensioenleeftijd. Deze regelgeving

We zijn geen voorstander van zomaar door-

zal ertoe leiden dat we met z’n allen zonder

werken na 65 jaar, om vele redenen. Een

meer langer zullen moeten gaan werken.

eindleeftijd is belangrijk in het kader van ver-

Uiteindelijk is dit niet de manier om met het

nieuwing, kennisdeling en kennisborging: ze

vergrijzingsprobleem om te gaan. Er moet

In navolging van onder meer de federale en

geeft het signaal dat niemand onmisbaar is

worden ingezet op de inhoud van het werk

Vlaamse overheid kunnen binnenkort ook

en zorgt er ook voor dat jongeren kunnen

en de werkomstandigheden: die moeten

ambtenaren van de lokale besturen na de

doorstromen. We zijn niet tegen werken na

worden aangepast aan de mensen, zodat we

leeftijd van 65 jaar hun job blijven uitoefe-

65 jaar als dusdanig, maar we zijn er tegen

met z’n allen langer kunnen én willen wer-

nen. De nieuwe gemeentewet wordt hiertoe

dat ambtenaren dezelfde job blijven uitoe-

ken. Dat een kleine groep weldra na 65 jaar

aangepast en een besluit schept een kader

fenen na hun 65 jaar. 65-plussers kunnen

dezelfde job kan blijven uitoefenen zal daar

waarbinnen doorwerken na 65 jaar mogelijk

wel degelijk nog een rol spelen in een orga-

niet toe bijdragen.

wordt. Het initiatief kan uitgaan van de amb-

nisatie, maar dan in een job die afgestemd


13

lokale & regionale besturen

Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid

De ploegbaas als spilfiguur

in een kwalitatieve dienstverlening Peter Neirynck en Pol Despeghel Een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening wordt gerealiseerd op de werkvloer, zeker bij de ondersteunende en uitvoerende diensten. De rol van de ploegbaas is in dit geheel dus zeer cruciaal.

vanaf het najaar 2013 zullen enkele opleidingstrajecten starten rond leidinggeven

De context waarbinnen ploegbazen moeten

Daar willen we heel concrete tips meegeven

individuele coaching is, welke voordelen dit

werken is doorheen de jaren zeer sterk gewi-

waar men onmiddellijk mee aan de slag kan.

biedt en wat ze mogen verwachten.

jzigd. De burger is meer veeleisend en ook

Aansluitend zullen vanaf het najaar 2013

mondiger geworden. Vaak is een ploeg van

enkele opleidingstrajecten starten rond

Het coachingstraject bestond uit een gro-

uitvoerende diensten een eerste aanspreek-

leidinggeven, specifiek voor ploegbazen.

epssessie en vier individuele gesprekken,

punt voor mensen in de gemeente. Mensen

Inschrijven kan tot 29 mei. Meer info: www.

gespreid over vijf maanden. Achteraf gaven

spreken hen zeer assertief, in bepaalde geval-

diverscity.be/activiteiten

de ploegbazen aan dat zij het meeste hadden aan de individuele gesprekken. “Ze kregen er

len zelfs agressief, aan. Maar niet alleen de

de tijd en ruimte om na te denken over hun rol

zeer nauwkeurig hoe bepaalde werken wel of

Individuele coaching voor ploegbazen

niet mogen uitgevoerd worden, en inbreuken

Uit de evaluatie van de basisopleiding ‘leiding

zonder angst om niet begrepen te worden of af

hierop kunnen verregaande sancties hebben.

geven’ voor alle leidinggevenden in het ge-

te gaan in de groep. De coachingsmomenten

Maar ook binnen deze technische en uitvo-

meentebestuur van Machelen bleek dat

vormden voor hen een veilige leeromgeving.

erende diensten is er heel wat veranderd. En

de ploegbazen zich als het ware overgoten

Na het coachingstraject maakte de externe

voor de komende jaren zijn er nog heel wat

voelden met theorieën en modellen. Ander-

coach een balans op met het diensthoofd. Hij

uitdagingen: een ouder wordende perso-

zijds kregen ze onvoldoende antwoorden op

of zij moet immers de verdere aansturing van

neelsgroep, zorgen voor multi-inzetbaarheid

de vragen die bij hen leefden. Daarom werd

de ploegbazen op zich nemen. In die zin had het

van medewerkers, kansen bieden aan kortge-

aansluitend op de basisopleiding een coach-

traject niet enkel positieve effecten bij de ploeg-

schoolden, en de verwachting dat medewerk-

ingstraject

HR-diensthoofd

bazen zelf, maar werd ook hun leidinggevende

ers sociale problemen signaleren aan andere

Sara Tock: “Individuele coaching kan heel stig-

aangemoedigd en geïnspireerd om hen te laten

diensten.

matiserend zijn of bedreigend overkomen in

groeien in hun functie.”

burger stelt eisen. Wetgeving bepaalt soms

aangeboden.

als leidinggevende. Ze konden rechtuit spreken

organisaties waar medewerkers niet vertrouwd

Ondersteuning

zijn met het concept. Daarnaast kan individuele

Andere praktijken over HRM- en diversiteits-

Zowel de VVSG als de drie overheidsvakbond-

coaching ook meer confronterend zijn voor de

beleid zijn terug te vinden in de brochure ‘Di-

en vinden de ondersteuning van de ploegba-

persoon in kwestie want hij kan zich moeilijker

versiteit is meer dan kleur’, raadpleegbaar op

zen een belangrijk gegeven. Daarom organi-

verschuilen dan in een groepsopleiding.” Vanuit

de website van Diverscity.

seert Diverscity op 4 juni in Gent het event

deze bekommernis legde de HR-dienst de

‘Ploegbaas en leidinggevende in de kijker’.

ploegbazen eerst en vooral duidelijk uit wat


14

lokale & regionale besturen

Gemeente Knokke-Heist:

een andere kijk op het personeelskader Johan Beernaert De afgelopen maand heeft ACV-Openbare Diensten, als enige vakorganisatie binnen het gemeentebestuur, onderhandeld met het gemeentebestuur van Knokke-Heist over het nieuw personeelskader en personeelsbehoeftenplan.

Wij zullen er nauwlettend op toezien dat dit plan zo vlug mogelijk wordt gerealiseerd!

Het personeelsbehoeftenplan biedt een over-

Er wordt gekozen voor dienst overschrijdende

zicht van de organisaties van diensten en

samenwerking. Dit betekent ook dat er op de

functies binnen het gemeentebestuur. Het be-

personeelsformatie voor bepaalde diensten

schrijft de situatie zoals die is, maar geeft daar-

sprake is van een pool van medewerkers. Men

technicus, gunstige evaluatie en slagen in een

naast ook aan hoe die situatie in de komende

splitst personeel van een bepaalde dienst (bijv.

bevorderingsproef. Jammer genoeg blijft dit

periode zal evolueren door uitbouw of hervor-

financiële dienst) niet langer op in subdiensten

ming van bepaalde functies en diensten.

(financiële cel - begroting en uitgaven - ont-

enkel beperkt tot de technici van de technisch

De laatste herziening van het personeelsbe-

uitvoerende dienst, waarvoor het gemeente-

vangsten - contractbeheer) maar voorziet een

bestuur niet meteen objectieve argumenten

pool van personeelsleden.

kon geven. ACV-Openbare Diensten heeft

hoeftenplan dateert al van 2004.

daarom gevraagd om dit ook uit te breiden

2. groeimogelijkheden

naar de technici van andere diensten. Daarop

Een aantal zaken vallen op en zijn vernieu-

Bij het gemeentebestuur kregen een aantal

is men voorlopig niet ingegaan.

wend:

specifieke functies in niveau E (zaalwachters sport en cultuur en de tentoonstellingsbou-

ACV-Openbare Diensten heeft ook nog eens

1. statutaire plaatsen soepeler statutair invullen

wers) al de kans om over te gaan naar niveau D.

aangedrongen om de functionele loopbaan

Voorwaarden hiervoor zijn: 4 jaar anciënniteit,

D4-D5 toe te passen op de leidinggevende

Het is de bedoeling om de contractuele per-

een gunstige evaluatie en slagen in een bevor-

functies.

soneelsleden – door het organiseren van een

deringsproef. Dit principe wordt nu verruimd

ACV-Openbare Diensten heeft bij de onder-

examen – statutair aan te stellen. Iedereen die

naar alle personeelsleden van niveau E. Dit is

handelingen vele opmerkingen gemaakt om-

als contractueel personeelslid is tewerkgesteld,

op zich positief, maar toch kan men zich de

dat een aantal zaken niet duidelijk genoeg

krijgt de kans om statutair te worden. Men

vraag stellen of een onmiddellijke aanwerving

waren. We zijn kritisch, maar menen dat het

doet dit door te werken met contingenten van

in niveau D voor deze functies niet mogelijk is.

nieuwe personeelskader een aantal mogelijk-

statutaire functies. Toch een bedenking hier-

heden biedt die er vroeger niet waren. Zo zijn

bij: als het gemeentebestuur in het verleden

Bovendien komen er nu gelijkaardige kan-

we enthousiast over de groeimogelijkheden

had gekozen om onmiddellijk statutair aan te

sen voor de technici van niveau D. Zij krijgen

die de gemeente voorziet voor personeelsle-

werven, dan had men deze werkwijze kunnen

de kans om van technicus (D1-D2-D3) door

den van niveau E en niveau D. Misschien kan

vermijden en was er geen nieuwe selectiepro-

te groeien naar vakman-specialist (D4). Voor-

dit inspirerend werken voor andere lokale be-

cedure nodig voor deze mensen.

waarden hiervoor zijn: 6 jaar anciënniteit als

sturen?


15

lokale & regionale besturen

Sint-Niklaas: Aalstonderhandelingen Oudenaarde: de omtrent de actie voor een gemeenschappelijk statuut arbeidersbedienden

Benigne Pieters Wij wisten het al, en nu ook heel Vlaanderen: het enige echte manneke pis staat in Geraardsbergen en heeft vanaf nu een ACV-‘kostuumeke’ aan. Voor hem én voor het ACV zijn arbeiders en bedienden gelijkwaardig en moet hun statuut dat ook zijn. ACV en ACV-openbare diensten trokken op donderdag 18 april 2013 de campagneperiode voor een gemeenschappelijk statuut op gang. Het was een geslaagde zonnige dag. Maar liefst 50000 folders werden verspreid in bedrijven, openbare diensten en stations (van in de heel vroege uren tot na de avondspits). Nationaal voorzitter Marc Leemans sprak ons toe via radio, tv én aan het stadhuis van Geraardsbergen. Vanaf nu staat er in het toeristisch bureau in Geraardsbergen een ACV-manneken pis, te bewonderen door elke toerist. Hij zal er voor altijd aan herinneren dat elke mens evenveel waard is en ook zo moet behandeld worden.

herstructureringen bij de reinigingsdienst zijn gestart Diane Van Cauter Handtekeningen verzamelen in kader van een burgerinitiatief (mooi woord voor volksraadpleging), kan nodig zijn om overleg af te dwingen. In Sint-Niklaas wil het nieuwe bestuur de reinigingsdienst herstructureren, waarbij men een aantal taken afstoot naar de privésectoren. Wij waren hier uiteraard niet met akkoord. Niet in het minst waren we ontevreden omdat het overleg hierover niet gerespecteerd was. Tijdens de staking in april hebben de personeelsleden van de reinigingsdienst handtekeningen verzameld zodat er een volksraadpleging afgedwongen kon worden. De centrale vraag hierbij: moet de reinigingsdienst een stadsdienst blijven? Het ophalen van huisvuil is immers een kerntaak van een lokaal bestuur. Reeds na 2 dagen hadden we het nodige aantal handtekeningen. Proficiat hiervoor aan alle personeelsleden en burgers die hieraan hebben meegewerkt. Met die handtekeningen zijn we vervolgens naar het bestuur gestapt. We hebben geëist dat er deze keer echte onderhandelingen komen omtrent de reinigingsdienst, zo niet gaan we door met de volksraadpleging. Met resultaat! Eind april hebben we reeds meer informatie gekregen. In mei worden de onderhandelingen gevoerd.


16

zorg

ACV-Openbare Diensten zet in op

openbare zorg

Enkel en alleen het bestaande prikklokreglement wijzigen volstaat niet.

Jan Mortier ACV-Openbare Diensten volgt de evoluties in de zorgsector op de voet. Onze aandacht gaat vooral uit naar de maximale bescherming en de verdediging van de belangen van het personeel uit de openbare zorgsector. Wij willen echter ook, samen met onze militanten en leden, verdere invulling en visie geven aan openbare zorg en mee helpen denken over de uitbouw van een toekomstgericht zorgbeleid. De cruciale rol van de overheden in het zorgaanbod, informatie en visie over bijvoorbeeld kinderopvang, thuiszorg, gezondheidszorg, woonzorg, ouderenzorg… zijn thema’s die voortaan regelmatig aan bod zullen komen in deze maandelijkse zorgrubriek.

Een golf van privatiseringen op komst in de residentiële zorg?

Voor het personeel van deze voorzieningen

basisrecht op zorg en verzorging dan weer

is dit een bijzonder slechte zaak. Maar er is

wordt gegarandeerd.

Zo goed als alle politieke partijen besteedden

meer. Dergelijke ingrepen zorgen ervoor dat

in hun campagne voor de gemeenteraadsver-

de toegankelijkheid, de kwaliteit en de be-

kiezingen veel aandacht aan het thema ou-

taalbaarheid die eigen zijn aan publieke zorg

Alert zijn de boodschap. Een oproep …

deren en (woon)zorg. Weinig verwonderlijk,

op de helling komen te staan. ACV-Openbare

Natuurlijk willen wij zo vlug mogelijk op de

daar bijna 25% van de kiezers in Vlaanderen

Diensten is er rotsvast van overtuigd dat een

hoogte zijn van mogelijke scenario’s van sa-

ouder is dan 65 jaar. Een belangrijke groep die

openbaar bestuur zijn actieve rol binnen de

menwerking of privatisering. Hierbij een op-

zeer terecht bijzondere aandacht krijgt.

zorgsector volop moet blijven opnemen en

roep aan ieder lid om dit meteen te melden

zich helemaal niet mag beperken tot coördi-

aan de syndicaal afgevaardigde, of door te ge-

Maar, wat stellen we vast? Enkele maanden

nator of regisseur van zorg. Als een openbaar

ven aan het gewestelijk secretariaat, zodat wij

na de installatie van de nieuwe besturen mi-

bestuur zélf initiatieven ontwikkelt, beschikt

vlug kunnen ingrijpen. Want als we wachten

nimaliseren bepaalde beleidsmakers, zonder

het over bijzondere troeven om maximaal te

tot de behandeling in de overlegorganen zou

enig blozen, reeds hun rol in de zorgsector

kunnen inspelen op de noden, waardoor het

het wel eens te laat kunnen zijn.

en vatten zij besprekingen aan met externe partners, meestal met het oog op samenwerking, verzelfstandiging of fusie van woonzorgcentra. We zijn er ons van bewust dat alle zogenaamde samenwerkingen met private partners uiteindelijk uitmonden in een verdere verzwakking van de openbare sector. De snelheid waarmee de gesprekken soms worden gevoerd, getuigen van het koortsachtig van de hand willen doen van instellingen, eerder dan het durven aangaan van uitdagingen op lange termijn. Dit alles gebeurt eens te meer onder het mom van besparingen en de terugkerende vaststelling dat het personeel te duur zou zijn. Niet alleen woonzorgcentra maar ook andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld initiatieven van kinderopvang, thuiszorgdiensten of gezinsondersteunende diensten blijven niet gespaard en dreigen hun openbaar karakter te verliezen.


17

bijzondere korpsen

Onterecht beschuldigen van politiepersoneel:

geen kinderspel!

Jan Adam Met deze campagne startte ACV-Openbare Diensten begin 2008 het syndicaal offensief tegen ‘valse klachten aan het adres van politiepersoneel’. Jarenlange politieke laksheid heeft ertoe geleid dat het fenomeen van de valse klachten exponentieel groeide. De voormalige opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken hebben dit probleem maar laten gedijen. Op termijn werd het indienen van valse of vermeende klachten een nationale sport.

Op termijn werd het indienen van valse of vermeende klachten een nationale sport.

Minister Milquet gaat nu samen met ons in

Bij wetswijziging van 29 december 2010

partijstelling door een politiezone, kende

tegenoffensief. Eindelijk iemand met haar op

werd de rechtshulp voor het politieperso-

het Hof van Beroep te Brussel in een recent

de tanden (figuurlijk dan). Een nieuwe mi-

neel verruimd, als reactie tegen het voort-

arrest van 11 januari 2012 een morele scha-

nisteriële omzendbrief (GPI72) versterkt de

durende toenemende geweld tegen de ge-

devergoeding toe aan een zone ingevolge

rechtshulp aan het politiepersoneel in geval

zagsdragers. Vóór die wetswijziging diende

feiten van weerspannigheid. Het Hof mo-

van geweld en valse klachten. De minister

het personeelslid immers minstens één dag

tiveerde haar beslissing als volgt: “Ter zake

zet de werkgevers er toe aan het personeel

arbeidsongeschiktheid te hebben opgelo-

maakt de burgerlijke partij terecht gewag

in rechte bij te staan wanneer hun ‘fysieke

pen. Die beperkende voorwaarde werd ge-

van de psychologische impact op politieper-

of psychische integriteit werd aangetast’ en

schrapt en het bestaan van een schadelijk

soneelsleden van gewelddaden ten aanzien

meer in het bijzonder wanneer er sprake is

feit is sindsdien voldoende voor het verkrij-

van hun collega’s alsmede van het imago

van morele schade of van valse klachten.

gen van kosteloze rechtshulp.

van de politie die, in de ogen van de bevolking, steeds moet kunnen tussenkomen om

Meer en meer is het immers een verdedigingsstrategie van criminelen om politie-

Zo kan, op basis van de huidige regelgeving,

de orde te handhaven en de openbare veilig-

personeelsleden via dergelijke klachten in

dus ook voor ernstige bedreigingen, bele-

heid te waarborgen en van de gevolgen van

diskrediet te brengen.

digingen, valse klachten en gewelddaden

de langdurige afwezigheid van meerdere in-

die geen aanleiding geven tot arbeidsonge-

specteurs van politie zoals bijvoorbeeld het

Artikel 52 van de Wet op het politieambt (of

schiktheid, rechtshulp worden toegekend.

schrappen van bepaalde patrouilles.”

WPA) kent kosteloze rechtshulp toe aan de

De ruime draagwijdte van die voorwaarde

personeelsleden van de politiediensten die

mag er evenwel niet toe leiden dat eender

in rechte worden gedagvaard of tegen wie

welke vordering ten laste moet worden ge-

de strafvordering wordt ingesteld wegens

nomen. Zo voorziet de wet onder andere

daden of handelingen tijdens de uitoefe-

een mogelijkheid om de rechtshulp te wei-

ning van de functie. Dit recht wordt even-

geren indien er sprake is van een opzettelijke

eens toegekend aan het personeelslid dat,

of zware fout van het betrokken personeels-

hetzij wegens zijn hoedanigheid en in de

lid of indien de strafbemiddeling van meet

uitoefening van zijn functie het slachtof-

af aan en zonder gegronde redenen wordt

fer is van een schadelijk feit, hetzij wegens

afgewezen. Voor het voeren van de strafbe-

zijn loutere hoedanigheid, het slachtoffer is

middeling kan het personeelslid in voorko-

van een ingrijpende wraakactie. De ex-per-

mend geval beroep doen op een raadsman

soneelsleden, net zoals de rechthebbenden

die hem overeenkomstig art. 52 WPA is toe-

van de overleden personeelsleden, kunnen

gewezen.

eenzelfde recht doen gelden. Die bepaling moet ruim worden opgevat en beoogt zowel

De overheid kan als werkgever tevens de

de burgerlijke partijstelling voor een straf-

geleden schade verhalen op de aansprake-

rechtbank als de rechtsvordering voor een

lijke derde door zich bijvoorbeeld naast het

burgerlijke rechtbank.

personeelslid burgerlijke partij te stellen. In het raam van een dergelijke burgerlijke


18

bijzondere korpsen

Meeting

CHOD en de vakorganisaties Walter Van den Broeck De Chef van Defensie (CHOD), Generaal Van Caelenberg nodigde op 18 april 2013, naar halfjaarlijkse gewoonte, de syndicale organisaties uit op een informele vergadering. Gedurende deze informele vergadering krijgen de vakorganisaties antwoorden op hun vragen die ze ruimschoots vooraf moeten overmaken. Deze vragen worden geclusterd en per thema beantwoord. Deze manier van werken is echter weinig spontaan en we waren dan uiteraard tevreden dat de generaal alvast een poging ondernam om nadien meer op een echte dialoog aan te sturen.

gemaakt. Om verlies van soepelheid en polyvalentie te voorkomen, zullen we alle opties goed overwegen. Willen we op internationaal vlak blijven meedraaien, dan mogen we niet in de goedkoopste takken specialiseren.

De medische component De medische component blijft actief in de 1ste, 2de en 3de lijnsgeneeskunde. In het militair hospitaal blijft de curatieve geneeskunde

We hopen in de toekomst binnen de hele organisatie van Defensie een open debat cultuur te bewerkstelligen.

Bemerkingen van de CHOD

beschikbaar, maar dan wel gespecialiseerd in

De toekomst van Defensie wordt bepaald in

domeinen waar de burgergeneeskunde min-

het regeerakkoord en is sterk afhankelijk van

der aanwezig is. Tevens is het militair hospi-

het budget dat aan het departement wordt

taal gegroeid als trainingscentrum voor het

toegekend. Momenteel wordt het ‘Plan De

personeel in de 1ste en 2de lijnsgeneeskunde.

Crem II’ uitgevoerd. Na de verkiezingen van

Een andere belangrijke dienst in het hospitaal

2014 zal de nieuwe regering de koers uitzet-

is het expertisecentrum, dat zich toespitst

ten. Voor de Defensiestaf is continuïteit zeer

op specialisaties die enkel binnen Defensie

belangrijk.

aanwezig zijn. Het kunnen uitsturen van een veldhospitaal blijft ook behoren tot een van

Om een goede werking van Defensie te verze-

de taken van het hospitaal. Verder blijft het

keren worden de staven gerationaliseerd. De

hospitaal samenwerken met externe part-

eenheden zouden gespaard blijven van ver-

ners.

dere besparingen. Om dit te verwezenlijken heeft de dienst Interne Audit van Defensie

Voor de eerste lijnsgeneeskunde wordt ge-

(IAD) de opdracht gekregen een audit uit te

zocht naar een maximale complementariteit.

voeren. In de comités van de hogere kaders

Hiervoor werkt Defensie aan een verbetering

(Adjudant Chef, Adjudant Majoor, Majoor,

en vereenvoudiging van het netwerk van de

Luitenant-Kolonel, Kolonel) weerhoudt men

externe zorgverstrekkers. Een datatransmissie

minder kandidaten. Om de kansen van de

systeem wordt momenteel ontworpen om de

kandidaten zoveel mogelijk te vrijwaren, be-

administratieve lasten voor de externe artsen

studeert de overheid de mogelijkheid om het

te verminderen. Voor gespecialiseerde eerste

maximum aantal keer op te trekken dat men

lijnsgeneeskunde zoals sportgeneeskunde,

voor het comité verschijnt.

luchtvaartgeneeskunde..., kan je rekenen op de artsen van het militair hospitaal.

Voor eind 2015 bereikt Defensie het in het regeerakkoord voorziene aantal van 32.000

Conceptuele maatregelen en bijsturingen

personeelsleden. Deze getalsterkte zal moei-

zullen genomen worden om aan deze basis-

lijk kunnen behouden blijven omdat er jaar-

principes te voldoen. Maar de schaarste aan

lijks ongeveer 3.000 mensen afvloeien op

geneesheren, ook binnen Defensie, blijkt

natuurlijke wijze. Een kleiner leger brengt ook

een moeilijk oplosbaar probleem. Zeker wat

met zich mee dat er keuzes moeten worden

betreft de arbeidsgeneesheren. Vanwege dit


19

bijzondere korpsen

deficit heeft Defensie momenteel 3 artsen

zondheidsredenen problemen kregen om te

op leeftijdsgrens van de militairen werd zo-

die nog in stage zijn als arbeidsgeneesheer

slagen in de voorziene tests. Statutair wordt

pas verwezen naar een werkgroep. Die zal het

in plaats gesteld. Defensie probeert dan ook

nu al een proeftijd voorzien. De militaire

voorstel herbekijken.

via alle mogelijke kanalen geneesheren te

overheid deelde mee dat die proeftijd inge-

werven. Tevens tracht ze de job aantrekkelijk

voerd werd om na te gaan of de voorziene

Bevoegdheden militaire politie

te maken door de verloning af te lijnen op de

trainingsmogelijkheden in realiteit voor elke

De problematiek van de bevoegdheden van

verloning in de privésector. Dit laatste aspect

eenheid haalbaar zijn en eveneens om bij te

de MP’s en de gevolgen hiervan voor het

wordt momenteel onderhandeld met de syn-

sturen indien men ontdekt dat de vooropge-

personeel kreeg veel aandacht van de verant-

dicale organisaties.

stelde normen te hoog liggen. Het door ons

woordelijke van het juridisch departement

gevraagde vangnet werd deels statutair be-

van Defensie en human resources. De over-

Tot slot moeten we vaststellen dat de uitrus-

paald. Enerzijds zal geen enkele militair die

heid zal dit probleem trachten op te lossen.

ting en heruitrusting van de medische com-

vijf jaar verwijderd is van zijn leeftijdsgrens

ponent onvoldoende is om een goede wer-

nog gepenaliseerd worde. Anderzijds wordt

Een aantrekkelijke werkgever

king in de toekomst te garanderen. De grote

voor de jongere militair, die vanwege het niet

ACV-Openbare Diensten vroeg de overheid

schuldigen zijn de budgettaire beperkingen

slagen in de geschiktheidscategorie D te-

hoe zij zich zou profileren als een aantrekke-

waarmee het departement kampt.

rechtkomt, de mogelijkheid gegeven om tot

lijke werkgever, wetende dat de verscheuring

twee maal toe een beroepsinstantie te vatten.

binnen Defensie zeer hoog is. We vroegen

Personeelsbeheer

Op die manier kan men nog tot maximaal 6

hoe Defensie hieraan werkt in de verschillen-

Het plan ‘De Crem’ voorziet in een getalsterkte

jaar uitstel krijgen. Daarenboven engageert

de domeinen van competentiebeleid, woon-

van 30.000 militairen, 2.000 burgers en 2.000

de militaire overheid zich om voldoende en-

werkverkeer, arbeidstijdorganisatie, arbeid

leerlingen. Er zijn vertragingen voor wat be-

cadrering te voorzien op sportgebied om te

en gezin… . De chef van Defensie bleek toch

treft de werken infra, materiaa … Op 1 januari

beletten dat een militair in de geschiktheids-

wel zeer gevoelig voor het probleem van de

2015 zal dit proces nog niet zijn afgerond. Te-

categorie D terecht komt.

attritie. Hierdoor werd een discussie geopend over motivatie en mogelijkheden binnen De-

gen eind 2013 is de sluiting van de verschillende kwartieren, voorzien in dit plan, vol-

Benefits

tooid. In een eerste fase werden de slagorders

Opnieuw informeerde ACV-Openbare Dien-

(SlO) en de organieke tabellen (OT) bevroren.

sten zich naar de stand van zaken in het dos-

Tendens

Nu wordt gekeken om de delta tussen de OT

sier ‘Benefit’.

ACV-Openbare Diensten merkt op dat de hui-

en de SlO te verminderen. Door de versnelde

De minister had ons op 12 januari 2012 be-

dige chef van Defensie al heel wat meer ruim-

afbouw van personeel heeft Defensie wel te

vestigd dat hij zou ingaan op onze vraag om

te biedt voor een open communicatie. We

kampen met verschillende kritieke functies

een benefit-platform te voorzien voor de mi-

pleiten ervoor dat de contacten met de chef

die moeilijk kunnen ingevuld worden. De

litairen. De militaire overheid verzekerde ons

van Defensie verder evolueren naar een meer

directeur generaal human resources (DGHR)

dat het kabinet van minister De Crem nog tij-

constructieve aanpak en dat ze een persoon-

benadrukte dat er geen studies lopende zijn

dens deze legislatuur een benefit-platform zal

lijk karakter krijgen. We hopen in de toekomst

om gevechtseenheden af te schaffen, alsook

uitbouwen. Hiervoor werden al verscheidene

binnen de hele organisatie van Defensie een

niet om de horeca uit te besteden.

mogelijkheden onderzocht. Een dossier met

open debat cultuur te bewerkstelligen.

concrete voorstellen ligt nu blijkbaar op het

Fysieke testen

kabinet van Landsverdediging.

Het ontwerp van nieuw statuut voorziet in het statutair maken van de fysieke testen. ACV-

Cumuleren tijdens het pensioen

Openbare Diensten vroeg om een opvangnet

Een wetsontwerp dat drastisch ingrijpt op de

te voorzien voor oudere militairen die om ge-

cumulatieregeling geldig voor het pensioen

fensie.


20

bijzondere korpsen

Brandweer naar een

volgend hoofdstuk? Ilse Heylen Naar aanleiding van een vraag in de commissie voor Binnenlandse Zaken, kondigde de minister op dinsdag 16 april al aan dat er een enveloppe was vastgelegd naar aanleiding van de begrotingscontrole. De notulen hernemen het als volgt:

Uiteraard zal het werk dat in het verleden werd verricht in het administratief luik worden opgepikt.

“Wij hebben onze enveloppe. Ik zal later nog

Nu de enveloppe gekend is, zal het kabinet

investeren in persoonlijke beschermingsmid-

aanvullende informatie geven. Op basis van dat

een ontwerptekst voorbereiden om voor te

delen, kunnen de zone verder helpen. Maar

bedrag kan ik nu het overleg met de vakbonden

leggen voor onderhandeling. Voor ons als

we staan absoluut niet achter het feit dat er

starten over het eenheidsstatuut. Dat was heel

vakbond betekent dit concreet dat vanaf eind

nu nog zou worden gemorreld aan organieke

belangrijk. Volgende week heb ik een vergade-

mei de teksten worden voorgelegd. Dan star-

reglementen, net nu we een duidelijke eind-

ring met de vakbonden. Tot dan zeg ik niets. Zij

ten de onderhandelingen. Uiteraard zal het

datum zien voor het afronden van de onder-

hebben gevraagd om de eerste inlichtingen te

werk dat in het verleden werd verricht in het

handelingen. We vinden het evenmin verstan-

krijgen. Ik heb goed nieuws voor hen. We heb-

administratief luik worden opgepikt. Als tijds-

dig om nu nog teksten te laten circuleren die

ben alles gedaan om tot een echt eenheidssta-

pad wordt gemikt op half juli, zodat de publi-

niet de teksten zijn die deel uit zullen maken

tuut te komen…”

catie in het Belgisch Staatsblad nog eind dit

van de onderhandelingen.

jaar zou kunnen gebeuren. Op 19 april kregen we van het kabinet het

Wanneer we de eigenlijke teksten ontvangen

nieuws toegelicht. Voor 2014 wordt een totaal

Is dit dan goed nieuws?

van het kabinet zullen we zo breed en goed

pakket van 3 miljoen euro besteed aan verlof

Alleszins weten we nu binnen welke envelop-

als mogelijk communiceren en consulteren

voorafgaand aan pensioen, recyclage van vor-

pe we praten; we praten niet meer in het ijle.

om zo onze standpunten te bepalen aan de

ming en hervorming van de opleiding tot de

Het is echter een zeer beperkt budget, waar-

onderhandelingstafel.

brevetten. Het deel verlof voorafgaand aan

door het nu al heel duidelijk is dat er geen

men ook aan een oplossing voor één van de

pensioen is facultatief voor de gemeenten.

geschenken worden uitgedeeld. Als vakbond

vier ontwerpbesluiten dat mee de basis vormt

Vanaf 2015 zal het eenheidsstatuut van kracht

stellen we ons nog steeds constructief op. We

van de pre-zones met beperkte rechtsper-

worden, waarvoor een pakket van 19 miljoen

zullen zien wat ons wordt voorgelegd en we

soonlijkheid. Het gaat hier over het besluit

euro is uitgetrokken. Dit brengt de totale som

zullen er alles aan doen om de best mogelijke

dat de minimale normen vastlegt voor de

van maatregelen op 29 miljoen euro. Door-

resultaten te halen, dit allicht met de nodige

persoonlijke beschermingsmiddelen en de

heen de tijd zouden deze middelen groeien

creativiteit. We zullen ook steeds de ruimte

bijkomende uitrusting die de hulpverlenings-

om in 2018 te komen tot een enveloppe van

nemen om goed te consulteren en af te toet-

zones ter beschikking moeten stellen van hun

48 miljoen euro.

sen bij onze achterban via ons informatieron-

operationeel personeel.

Ondertussen

werkt

den en ons groepscomité. Tenslotte zouden de gemeenten die dat wen-

De teksten zullen nog worden voorgelegd aan

sen, financiële middelen aan de pre-zones

Ondertussen blijven we zeer alert volgen wat

de Raad van State. Tegen dan zal de inhoud

kunnen toekennen. De regering zal de wijze

beweegt in de zones. Het feit dat er ruimte

goed gekend zijn. Dit betekent dat de pre-

onderzoeken waarop deze gemeenten de

wordt gelaten voor de pre-zones om verdere

zones zich ondertussen wel degelijk al in orde

pre-zones in zones kunnen omzetten, zonder

stappen te nemen kan constructief zijn: het

kunnen stellen volgens die nieuwe richtlijnen.

op de volledige regeling van het statuut te

aanwerven van operationeel beroepsper-

moeten wachten.

soneel daar waar nu hiaten bestaan en het


21

vervoer

Rij- en rusttijden:

een getuigenis als begin van bredere actie Thomas Vael We hebben het op deze pagina’s al vaker aangekaart: de rij- en rusttijden van chauffeurs staan onder steeds grotere druk. Evenementen en openbare werken, gebrek aan eigen busbanen, meer reizigers, laks parkeerbeleid… Onze mensen kunnen tientallen redenen aanhalen waarom de theoretische rijtijden en rustpauzes al te vaak niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Hieronder de getuigenis van een Limburgs militant: U bent al elf jaar chauffeur. Welke veranderingen heb je ondervonden?

Kan je enkele van de belangrijkste gevolgen geven van die onrealistische rijtijden?

“In die elf jaar is enorm veel veranderd. Elk jaar

“Onze rusttijden worden niet meer gerespec-

wordt de druk op de rijtijden groter. Het is altijd

teerd. We staan onder enorme druk om op tijd te

een gejaag. Vroeger hadden we ‘s morgens een

rijden, waardoor sommige chauffeurs rustpau-

kwartier om al onze papieren in orde te brengen

zes overslaan of te snel rijden om toch een pauze

en naar onze vertrekhalte te rijden, nu krijgen

te kunnen nemen. Ook plas- of eetpauzes moet

we daar nog vijf minuten voor. Omzeggens elke

je op bepaalde dagen overslaan. Dat weegt op

dag hebben bepaalde diensten te maken met

de mensen en het ziekteverzuim piekt dan ook.

wijzigingen en omleidingen. Het is normaal dat

Dat verhoogt de werkdruk nog meer, want er

je daar als chauffeur op de hoogte van moet zijn.

zijn geen tien reserve chauffeurs.”

Ook plasof eetpauzes moet je op bepaalde dagen overslaan.

Maar de tijd ontbreekt om dit allemaal grondig gedwongen voordat hun shift start, gewoon om

Waarom wil je dit onder de aandacht brengen?

hun werk degelijk te kunnen uitvoeren.”

“In de eerste plaats solt men met de veiligheid

te bekijken. Daarom komen veel collega’s nood-

van chauffeurs én reizigers. Ik moet soms zes “Al mijn collega’s vinden de rijtijden een zeer

uur aan een stuk rijden, maar als ik een secon-

groot probleem. Er wordt te weinig aan ge-

de verstrooid ben dan knal ik tegen een boom.

daan omdat dit zogezegd door ‘onvoorziene

Om deze situatie recht te trekken moeten ze de

omstandigheden’ is. Toch zijn er vaststellingen

dienstregeling beter aanpassen aan verande-

te maken waarmee planners rekening moeten

rende situaties en bepaalde aansluitingen beter

houden: het algemene verkeer is enorm toege-

doen kloppen. Wij proberen steeds weer klach-

nomen, het aantal haltes is verdubbeld, er zijn

ten door te geven, maar al te vaak zien we geen

ACV-Openbare Diensten wil de komende

meer rode lichten, de toegelaten snelheden zijn

of slechts tijdelijke verbetering. Om dit beter op

maanden meer ruchtbaarheid geven aan

overal gedaald, enzovoort... Dat heeft gevolgen

te volgen is er is er nu blijkbaar geen geld. On-

deze problematiek. Concrete acties kun-

voor de rijtijden, maar die worden nauwelijks

danks deze toenemende druk proberen ik en

nen opgestart worden op basis van jullie

aangepast. Tijd is geld, zeker in deze besparings-

mijn collega’s te blijven rijden met een glimlach

informatie. Daarom deze OPROEP: meld

tijden. “

op het gezicht en met respect voor onze passa-

ons concrete probleemritten via vervoer@

giers en hun veiligheid. Dit wordt steeds moeilij-

acv-csc.be, en wij zullen hierrond sensibili-

ker en dit is een gevaarlijke situatie.”

seren en een aanpak voorstellen.


22

vervoer

De toekomst van De Lijn:

een gemeenschappelijke uitdaging! Jan Coolbrandt Momenteel worden de leden van de respectievelijke ondernemingsraden over de grote ‘werven’ van De Lijn geïnformeerd. Het wordt stilaan voor iedereen duidelijk dat wat op stapel staat een heel belangrijke impact zal hebben op de organisatie, de werkprocessen, personeelsbeleid,… van De Lijn. Zowel in de Raad van Bestuur als tijdens een

- men spreekt hier van shared services en

gevolgen zal hebben voor de toekomst van De

korte uiteenzetting in het paritair comité

competentiecentra -, naar nieuwe werkpro-

Lijn en dus voor de toekomstperspectieven van

maakte de directeur-generaal duidelijk dat

cessen, naar een ‘nieuw’ personeelsbeleid.

haar personeelsleden.

De Lijn dringend op zoek is naar zijn tweede

Uitgangspunt: voor de regio’s, entiteiten

adem. Het is inderdaad zo dat we een aan-

blijft de exploitatie de kerntaak. De onder-

Wat we wel eisen is dat De Lijn haar plannen aan

tal moeilijke jaren achter de rug hebben.

steunende, logistieke en facilitaire diensten

het personeel en de vakbonden voorlegt en ze

Budgettair houdt de Vlaamse regering de

worden op een of andere manier samen ge-

niet door onze - uw - strot duwt. Wij vragen ook

vinger op de knip. We hebben dit allemaal

bracht. Hoe? Vandaag weet niemand dit.

dat De Lijn het overleg respecteert, alsook de cao’s die wij hebben afgesloten. In dat verband

gemerkt. Het is ook de reiziger niet ontgaan. Trouwens, een aantal van hen hebben afge-

Wat we wel weten is dat dergelijke strategi-

verwijzen wij naar de gegarandeerde werkzeker-

haakt. Ook de steden en gemeenten heb-

sche keuzes heel veel risico’s inhouden. Zijn

heid, het behoud van de verworven rechten en

ben zich in dit debat gemoeid en zullen zich

wij zeker dat een ‘nieuwe’ organisatie beter

het personeelsstatuut zoals vastgelegd in cao’s.

in het debat blijven uitspreken, gezien hun

presteert? Wat als een dergelijke grote ope-

Voor wat de gevolgen van een reorganisatie be-

financiële toestand. Het ziet er niet naar uit

ratie mislukt? Wat dan met de publieke opi-

treft beschikken wij over onze fameuze cao be-

dat wij de komende jaren kunnen rekenen

nie, de overheid, de reiziger, het personeel?

treffende de procedure van de nieuwe organisatiestructuren (cao van 10 december 2004).

op meer middelen vanwege de Vlaamse overheid. We maken ons zelfs zorgen over

Wat we ook weten is dat geen enkele reor-

de steun die wij in 2014 - na de parlemen-

ganisatie, noem het herstructurering, slaagt

We kunnen en willen ons (toch) vandaag niet

taire verkiezingen - nog zullen krijgen vanuit

zonder de medewerking van het personeel,

voorstellen dat De Lijn deze gemaakte afspraken

diezelfde Vlaamse overheid/regering.

zonder draagvlak bij het personeel. Het zijn

eenzijdig wil wijzigen.

de medewerkers die er voor zorgen dat

De Lijn gaat uit van haar eigen sterktes en rekent vooral op zichzelf…

een organisatie ‘draait’ en niet omgekeerd.

De Lijn is zich zeer bewust van deze situ-

ten. Een opgelegde reorganisatie kan het

atie. Zij wil - en dat is een goeie zaak- toch

vertrouwen van het personeel zodanig aan-

vooral rekenen op zichzelf. Een sterke, mo-

tasten dat ze afhaakt.

Update over de cao-onderhandelingen

de aanvallen van buitenaf. De Lijn beseft ook

Wat we ook weten is dat een herstructure-

De Lijn:

goed dat ze zelf ook ‘beter’ moet presteren.

ring of reorganisatie in de aanloopfase en

Cao-onderhandelingen: ‘onze ambitie is om

De vraag die zich stelt is hoe De Lijn in de

beginfase meer financiële middelen op-

tijdens het paritair comité van 3 juni e.k. een

toekomst meer middelen kan genereren uit

slorpt. En die financiële middelen zijn er

ontwerp van collectieve arbeidsovereen-

haar activiteiten? Anders gezegd, Als wij het

vandaag niet.

komst te onderhandelen, dat wij dan nadien

Zonder gemotiveerde, geëngageerde en betrokken medewerkers mag je het verge-

derne organisatie is beter gewapend tegen

financieel plaatje gezond willen houden,

ter goedkeuring aan onze militanten kunnen voorleggen’.

dienstverlening, betere doorstroming, meer

De vakbond rekent op de cao’s en op de solidariteit van het personeel

en beter materiaal (trams en bussen).

Vandaag kunnen wij ons onmogelijk uit-

Cao-onderhandelingen: ‘wij leggen de laatste

spreken over de plannen van De Lijn, want

hand aan het eisenbundel van het gemeen-

Meteen stelt zich de vraag of De Lijn als or-

we kennen ze nog niet. Om principiële rede-

schappelijk vakbondsfront. Wij hopen tegen

ganisatie vandaag nog voldoende perfor-

nen verzetten we ons niet tegen elke veran-

eind mei de onderhandelingen met de werk-

mant en efficiënt is? Of anders gezegd: De

dering binnen De Lijn. We beseffen echter

gevers op te starten.’

Lijn zoekt naar een nieuw organisatiemodel

wel dat een dergelijke oefening belangrijke

hebben wij meer (betalende) reizigers nodig. Dit kunnen we verkrijgen door betere

Autobus-Autocar:


23

pensioenen

Afschaffing

overlevingspensioen Joris Lermytte De minister voor Pensioenen werkt aan de afschaffing van de overlevingspensioenen. ACV-Openbare Diensten keurt een modernisering niet af, maar de regeling die nu op tafel ligt gaat veel te ver. In het regeerakkoord werd voorzien in een

Wij zijn van mening dat het overlevingspensi-

hervorming van het overlevingspensioen. In

oenen voor alle gepensioneerden behouden

z’n beleidsnota doet de minister de hervor-

moet blijven. Ook voor wie vandaag jonger is

ming verder uit de doeken. Hij vertrekt van

dan 30. Partners maken samen (loopbaan-)

de probleemstelling dat het overlevingspen-

keuzes, in onderlinge solidariteit. Het is dan

sioen ervoor zorgt dat vrouwen op beroeps-

ook belangrijk dat het pensioenstelsel die

actieve leeftijd beslissen om niet of minder

solidariteit blijft voorzien. Partners mogen

te gaan werken. Ze doen dit om hun overle-

niet uitsluitend voor hun individuele verant-

vingspensioen te kunnen behouden. Op die

woordelijkheid worden geplaatst. We moe-

manier vormen de overlevingspensioenen

ten voorkomen dat ze elkaar enkel zekerheid

een ‘inactiviteitsval’ en ontstaat er ‘een verlies

kunnen bieden via levensverzekeringen of

voor de samenleving, onze economie en niet

erfenissen.

Het overlevingspensioen moderniseren, daar staan we achter.

in het minst voor de betrokken vrouwen zelf’. De minister stelt dan ook voor om de overlevingspensioenen af te schaffen voor al wie geboren is na 1 januari 1982. In plaats daarvan komt een tijdelijke overgangsuitkering. Voor wie geboren is voor 1 januari 1982 geldt een overgangsregeling. Bij overlijden van de partner zal men eveneens een overgangsuitkering genieten en pas bij pensionering zal men aanspraak kunnen maken op het overlevingspensioen.

Klachten over uw pensioen? Bij de ombudsdienst Pensioenen kunt u terecht met een pensioenprobleem dat

Het overlevingspensioen moderniseren, daar

niet opgelost raakt. In 2012 ontving de

staan we achter. Een afschaffing is evenwel

ombudsdienst 1958 klachten. Bij 87% van

niet wat we wensen! Het leidmotief van de

de gegronde klachten resulteert de bemid-

minister bij de hervormingen, namelijk het

deling van de ombudsdienst in een positief

actief houden van weduwen, stemt niet over-

resultaat voor de verzoeker. Wie een ont-

een met de praktijk van de overlevingspensi-

vankelijke klacht indient kan gemiddeld

oenen. Die worden immers in ruim twee der-

na 66 dagen een resultaat verwachten. Een

de van de gevallen boven de pensioenleeftijd

klacht bij de ombudsdienst biedt dan ook

toegekend. Uiteraard is de activeringslogica

vaak snel een oplossing voor een pensioen-

niet toepasbaar op deze groep. Het voorne-

probleem.

Resultaat bemiddeling gegronde klachten (bron: Jaarverslag 2012 Ombudsdienst Pensioenen).

men van de minister om voor wie geboren is vanaf 1 januari 1982 helemaal geen overlevingspensioen meer toe te kennen, zal dan

De Ombudsdienst kunt u bereiken op: Ombudsdienst Pensioenen: WTC III, Simon Bolivarlaan

ook een zeer grote impact hebben op een

30 - bus 5, 1000 Brussel - 02 274 19 80 - klacht@ombudsmanpensioenen.be - www.ombuds-

groep zeer kwetsbare gepensioneerden.

manpensioenen.be


eenen e t t f f e eee h h V C V C voor ur.u. tA A e t H e H oontjjee voo t b n o o b

BRUGGE Maandag 15 april: Sint-Pieterskerklaan 58 (Sint-Pieters)– 11u-14u30 en 15u30-18u Dinsdag 16 april: AZ Sint-Jan AV

BRUGGE

Havenbedrijf Gent - John Kennedylaan 32 9042 Gent - 14u30-15u30 Donderdag 25 april: Stad Gent AC Portus - Keizer Karelstraat 1

Ruddershove 10 - 11u-18u

9000 Gent - 8u00-10u00 Woensdag 17 april: AZ Sint-Jan AVHavenbedrijf GentSISAL - John Kennedylaan 3216 Stad Gent - Sint-Salvaterstraat

Maandag 15 april: Sint-Pieterskerklaan Ruddershove 10 - 11u-18u 58

9000 Gent - 11u20-12u15 9042 Gent - 14u30-15u30 Donderdagen 1815u30-18u april: stadhuis Brugge (Sint-Pieters)– 11u-14u30 Stad25 Gent Brandweer - Roggestraat 70 Donderdag april: - 11u-14u30 en 15u30-18u 9000 Gent - 13u30-15u00 Dinsdag 16 april:Burg AZ 12 Sint-Jan AV Stad Gent AC Portus - Keizer Karelstraat 1 Vrijdag 19 april: AZ Sint-Jan AV Vrijdag 26 april: Ruddershove 10 - 11u-18u 9000 Gent - 8u00-10u00 Ruddershove 10 - 11u-18u

Woensdag 17 april: AZ Sint-Jan AV GENT Ruddershove 10 Maandag - 11u-18u22 april:

Digipolis - Bellevue 1 Donderdag 18 april: stadhuis Brugge 9000 - 8u30-9u30 Burg 12 - 11u-14u30 enLedeberg 15u30-18u

OCMW - Onderbergen 86

Stad Gent9000 SISAL - Sint-Salvaterstraat 16 Gent - 8u00-9u45 9000 Gent 11u20-12u15 AZ -Jan Palfijn - Koningin Fabiolalaan 57 Gent - 11u15-14u30 Stad Gent9000 Brandweer - Roggestraat 70 OOSTENDE 9000 Gent - 13u30-15u00

OCMW - Walstraat 1 - 9050 Gentbrugge

Vrijdag 19 april: AZ Sint-Jan AV 10u45-12u30

Maandag 13 mei:

Vrijdag 26 april:

Stadhuis - 9u00-10u00

Ruddershove 10 Stad - 11u-18u Gent & Prov. OVL - Gent Zuid OCMW - Onderbergen 86 GENT

Parking toren sociaal huis - 12u00-15u00

Woodrow Wilsonplein 1 - 13u50-15u30 9000 Gent - 8u00-9u45 Dinsdag 14 mei:

Dinsdag 23 april: Maandag 22 april:

OCMW Digipolis - Bellevue 1 - Jubileumlaan 217 9000 Gent - 8u00-9u45

Brandweer - 9u30-10u30 AZ Jan Palfijn - Koningin Fabiolalaan 57 Groendienst serres - 12u00-12u30 9000 Gent - 11u15-14u30

Woensdag 15 mei: OOSTENDE AZ Jan Palfijn - Henri Dunantlaan 217 WZC Lacourt - 12u00-14u00

9000 Ledeberg - 8u30-9u30

OCMW - Walstraat 1 - 9050 Gentbrugge 9000 Gent - 11u00-15u00 10u45-12u30

MaandagDonderdag 13 mei: 16 mei:

Stadhuis Binnenkoer - 9u00-10u00 politie - 9u00-10u00 Stad Gent - Henri Farmanstraat 30 Parking toren Stad Gent & Prov. OVL - Gent Zuid Werkhuizen - 12u00-12u30 sociaal huis - 12u00-15u00 Woensdag 24 april:

9000 Gent - 8u00-9u30 Woodrow Wilsonplein 1 - 13u50-15u30

OCMW - Antwerpsesteenweg 776

Dinsdag 23 april:

Dinsdag Vrijdag 14 mei:17 mei:

Openbaar domein - Regio-West

Brandweer - 9u30-10u30

9040 Sint-Amandsberg - 11u00-13u00

12u00-12u30

OCMW - Jubileumlaan 217

Groendienst serres - 12u00-12u30

9000 Gent - 8u00-9u45

Woensdag 15 mei:

AZ Jan Palfijn - Henri Dunantlaan 217

WZC Lacourt - 12u00-14u00

Letterlijk, en figuurlijk. Daarom komen we binnenkort door Brugge, Gent en Oostende met een koffiecaravan, waar u kan en genieten van een heerlijk komen Letterlijk, figuurlijk. Daarom kopje espresso, latte of cappuccino. we binnenkort door Brugge, Gent En een goed gesprek.

en Oostende met een koffiecaravan, waar u kan genieten van een heerlijk Ga ook espresso, zeker eens kijken kopje latteopof cappuccino. wezijnervooranderen.be! En een goed Op de site maaktgesprek. u namelijk ook kans op één van onze 10 mooie espressomachines.

Ga ook zeker eens kijken op wezijnervooranderen.be! Op de site maakt u namelijk ook kans op één van onze 10 mooie espressomachines.

De Nieuwe Tijd - mei 2013  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you