Page 1

danes 6:Layout 2 04/12/2012 11:14 AM Page 11

DIVERSE

11

Telefoane utile

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ COMUNA DANEȘ CONSILIUL LOCAL DANEȘ H O T Ă R Â R E A NR. 38/ 30.10.2012 privind alegerea viceprimarului Consiliul local al comunei Daneș, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 30.10.2012 Având în vedere: - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 2 din 3.07.2012 , privind validarea mandatelor; - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 3 din 3.07 2012, privind constatarea declarării ca legal constituit a Consiliului Local; - art. 11 alin. (1) din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 57 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare H O T Ă R Ă Ş T E: ART.1. Se alege domnul BURNETE IOAN DORIN , în calitate de viceprimar al comunei Daneş ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu: - Domnul BURNETE IOAN DORIN - Instituţia Prefectului Judeţul Mureș PRESEDINTE DE SEDINTA , ADAM NICOLAE

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ COMUNA DANEȘ CONSILIUL LOCAL DANEȘ HOTARAREA NR. 36/ 19.10.2012 Consiliul Local Daneş , astăzi 19.10.2012 , în şedinta ordinară de lucru ; Văzând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, întocmită de primarul comunei, şi înregistrată sub numărul 2701/15.10.2012 In conformitate cu prevederile art. VI şi a punctului 1 din anexa la OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare şi cele ale art. 107 din Legea nr.188/1999 – privind statutul funcţionarului public , republicată cu modificările si completările ulterioare, In temeiul prevederilor Legii nr.53/ 2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare Avand la baza OG nr. 10/2008 si Legea nr.284/ 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice , Legea nr. 283/2011 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar Amintind articolul 66 din legea 215/2001 In temeiul art. 36 alin.(2), litera a coroborat cu alin.(3) lit. b,

CONTRASEMNEAZA SECRETAR JOLDEŞ CODRUŢA

art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administraţia publica locala , republicată, cu completările si modificările ulterioare ; HOTĂRĂŞTE Art.1 : Se aproba infiintarea postului de consilier personal al primarului . Art. 2: Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Daneş, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre , conform modificarii de structura propusa Art. 3 : Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Daneş, conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre conform modificarii de structura propusa Art. 4 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Daneş, judeţul Mureş. Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Daneş, Instituţiei Prefectului -Judeţul Mureş PRESEDINTE DE SEDINTA , LAZAR NICOLAE

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR, JOLDEŞ CODRUŢA

Poliția Daneș0265 762155(fix); 0730 188809 (mobil) Primăria Comunei Daneș -0265 762112 Grădinița Daneș -0625 762298 Școala Gimnazială ”Cornel Regman” Daneș -0265 762250 Școala Gimnazială Seleuș -0265 762150 Școala Criș -0265 713 405 Informații CFR -0265 771886 Farmacia Daneș -0265 762041 Dispensar Uman Daneș -0265 762027 Poșta Daneș -0265 761866 Notar Public Daneș -0740 503932 Vulcanizare Daneș (Mija Gheorghe)0265 761963 Atelier Mecanic Daneș (Onea Mihai)0743 828294 Pizzeria Daneș -0748 538223 Hotel Dracula -0265 772211 Hotel Denis -0265 762299 Autogara Sighișoara -0265 771260 Apel de urgență -112(poliție, salvare, pompieri) Protecția Consumatorilor - info consumator -0800 080 999- telefon gratuit din reţeaua Romtelecom (Telefon Târgu-Mureș: 0265/254.625)

Asociaţia Educaţională ”Dumitru Boariu-Şcoala Seleuş”, invită femeile din sat, vineri 7.12.2012, ora 17:00, la Şcoala Gimnazială Seleuş, pentru a interpreta împreună colinde tradiţionale româneşti. -VÂND casă în Seleuş, nr. 216. Relaţii la telefon: 0265 761 923 (zilnic după orele 16:00).

Reparaţii şi depanări produse electro-casnice(televizoare, radiouri, CDplayere, calculatoare, aspiratoare etc, la cele mai bune preţuri. Ne puteţi găsi în Daneş, str. Principală, nr. 278, lângă Poliţie („la Loaţi”). Relaţii la telefon: 0761 324 612.

Nr Nume 1 3511-3515 2 3511 3 2562 4 3500 5 3501 6 2563 7 3502

MERSUL TRENURILOR - STAŢIA DANEŞ Rang De la staţia La staţia Sosire Staţionare R Sighişoara Daneş 5:40 1m R Sighişoara Daneş 5:40 1m R Beia Daneş 6:36 1m R Teiuş Daneş 6:59 1m R Braşov Daneş 9:06 1m R Sibiu Daneş 9:46 1m R Teiuş Daneş 10:41 1m

Plecare 5:41* 5:41* 6:37 7:00 9:07 9:47 10:42

8 2564 R 9 2565 R 10 2566 R 11 3504 R 12 3503 R 13 2402 R 14 3505 R 15 2569 R * nu circulă duminică

Sighişoara Sibiu Sighişoara Teiuş Braşov Deva Braşov Sibiu

Daneş Daneş Daneş Daneş Daneş Daneş Daneş Daneş

11:57 14:36 15:20 16:36 17:25 18:38 19:13 21:37

1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

11:58 14:37 15:21 16:37 17:26 18:39 19:14 21:38

pag 11