Page 1

l Nr Nr.. 766-767 l Anul 16 l

l 1-19 Ianuarie 2012 l 1,5 lei l

AcTUALITATEA l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi l n În paginile 8-9 ai Calendarul pe 2012 n

.ziarulactualitatea.ro l l www www.ziarulactualitatea.ro

Prea devreme, domn profesor!

n Anul Nou a venit la Lugoj cu o televiziune nouã ºi un nou post de radio Din data de 2 ianuarie 2012, Grupul Microroyal, patronat de omul de afaceri Nelu George, ºi-a lansat propriul post de televiziune ºi propriul post de radio, cumpãrate în vara anului trecut de la trustul Drãgan. Chiar dacã denumirile nu au fost schimbate încã în Royal TV ºi Royal FM, noile canale media vin cu noutãþi pentru

noile emisiuni, am remarcato pe cea în grai bãnãþean, intitulatã “La givan cu fraþii Boian”, apoi “Doctor IT” – pentru cei pasionaþi de calculatoare, “Cu degetul pe ranã” – o emisiune pe teme medicale, “Cânt din suflet de român”, – pentru iubitorii muzicii populare, “Party Zone” – o emisiune pentru tineri, la fel ca “Top Ten Hit

tot Nova FM, a devenit din 10 ianuarie, între orele ºapte ºi zece, dimineaþa ºi seara, un fel de Radio ZU, pentru cã Buzdugan ºi Morar au acceptat sã se facã auziþi ºi de lugojeni, în “Morning ZU cu Buzdugan ºi Morar”, de la 7-10, iar Adi Mihãilã de la ZU vã va þine companie între orele 19 ºi 22. De urmãrit neapãrat emisiunile de ºtiri

cei care le urmãresc. A fost schimbatã grila de programe ºi au fost atraºi noi colaboratori. Noul post de televiziune, chiar dacã se mai numeºte Ten TV, are un nou format ºi o nouã grilã de programe. Intervalul orar în care postul emite, deocamdatã, va fi cuprins între 18 ºi 22, programul zilnic urmând sã fie îmbogãþit cu încã douã ore de emisie, de la 10-12. ªtirile locale vor fi transmise la orele 18 ºi, în reluare, la orele 20. Dintre

List”, prezentatã de Denisa Roºca. Nu vor lipsi concursurile gen “Nunta noastrã” sau “Întrecerea piticilor” care vor fi transmise la sfârºit de sãptãmânã. Cultura va fi mai bine prezentatã ºi reprezentatã în emisiunea “Arte” de cãtre Cristian Ghinea, aºa cum “Sportul de 10”, realizatã ºi prezentatã de Alina Damian, va reflecta evenimentele din lumea sportului. Noul post de radio, chiar dacã se mai numeºte, ºi el,

locale ºi naþionale, care vor fi difuzate din orã în orã, de luni pânã vineri, între 10-18, dar ºi “Trafic FM” cu Raul Contraº, de la 13-16, “Stand by” cu Denisa Roºca, de la 1619. Binecunoscutul om de radio ªtefan Festö, noul redactor ºef al celor douã posturi, mai pregãteºte ºi alte noutãþi. Noi vã vom informa la timp despre ele, însã cel mai bine este sã le aflaþi dumneavoastrã în direct, urmãrind noul radio local ºi noua televiziune.

n Alo, alo! N-aþi vãzut un ou maro? Iatã-l!

n vremea 0

-11 / 4 C

pagina 12

Aþi auzit, desigur, multã lume vorbind (în special cu referire la haine) de culoarea oului de raþã, o culoare indefinitã, se pare, pentru cã ea acoperã mai multe nunaþe, de la turcoaz-verzui la maroniu cu tentã de turcoaz, bej

deschis, bej foarte deschis, aproape alb. Pentru a elimina confuzia ºi disputele pe aceastã temã, vã spunem noi care este culoarea oului de raþã: maro. Da, pentru cã aºa l-a fãcut, chiar în prima zi a anului, raþa ºoferului nostru, Gheorghe Iorga. Nea George, cum îi spunem noi, nu îºi poate explica cum s-a întâmplat acest lucru, întrucât (nici înainte, nici dupã) raþa nu a mai fãcut ouã maro. Poate fi un semn, dar cine poate sã-l explice?

micã+mare publicitate

În data de 3 ianuarie 2012, a încetat din viaþã, în urma unui infarct, la numai 60 de ani, Constantin Buiciuc, redactorul-ºef al Ziarului Actualitatea. Este o mare ºi grea pierdere, nu doar pentru familie, pentru noi, colegii sãi, ci ºi pentru comunitatea cãreia i-a slujit 38 de ani, ca dascãl, jurnalist ºi scriitor. A fost un om deosebit, cum rar þi-e dat sã întâlneºti, de o modestie nemaiîntâlnitã ºi o corectitudine desãvârºitã. Fie ca numele lui sã rãmânã viu în memoria celor care l-au cunoscut, aºa cum în sufletul nostru el rãmâne mereu actual! IN MEMORIAM PROF. CONSTANTIN-MIRCEA BUICIUC De câteva zile suntem mai sãraci fiecare. Un om, modest în toate, dar mare prin caracterul sãu, de neînlocuit prin golul pe care îl lasã în sufletele multora dintre noi, nu mai este. Încã o luminiþã s-a stins pe Pãmânt. Doamne, de ce se duc toþi cei buni? Întunericul ne învãluie implacabil. În Cer însã este luminã. ªi bucurie. Domn profesor a ajuns acasã... Prof. ing. Francisc BOLDEA, Primarul Municipiului Lugoj

n 2012 va fi un an bun pentru lugojeni, pentru cã primul nou-nãscut este bãiat Conform tradiþiei, dacã primul copil nãscut în prima zi a noului an este bãiat, va fi un an bun. Din acest punct de vedere, lugojenii vor avea un an bun ºi mult noroc în 2012, pentru cã primul nou-nãscut se numeºte Alexandru Gabriel Barbu ºi a venit pe lume în data de 1 ianuarie, la ora 12. Dupã Gabriel Alexandru, încã un bãiat ºi douã fetiþe au ales sã vinã pe lume în 2012. În ultimele zile ale lui 2011, nu mai puþin de cinci bãieþi au încheiat lista naºterilor la maternitatea din Lugoj. Patru au venit pe lume de ziua Naºterii Domnului (unul în Ajun, ceilalþi trei chiar în ziua de Crãciun), iar al cincilea chiar în ajunul noului an.

Abonaþi-vã la Ziarul ACTUALIT ATEA! ACTUALITA

LOTO

6 DIN 49 49,32,19,47,42,22 NOROC 9 5 9 2 6 1 7


HOTNEWS

2 ACTUALITATEA

1-19 IANUARIE 2012

n Pãrerea mea!

Acesta este ultimul articol semnat de redactorul-ºef Constantin BUICIUC

Pe drumul cel bun (I)

Revelionul Seniorilor cu inimã tânãrã a transformat nostalgia cântecelor vechi într -o nouã exuberanþã într-o

Nicolae SILADE Îmi propusesem sã încep noul an tot cu acest titlu, deºi l-am folosit ºi în ultima ediþie de anul trecut. Justificarea venea nu doar din faptul cã, în piaþa Victoriei, lugojenii intraserã în noul an într-un numãr atât de mare ºi într-un mod cu totul inedit, care aºeazã Lugojul în rând cu marile oraºe, ci ºi din faptul cã primul copil nãscut din prima zi a noului an este bãiat, semn cã va fi un an bun pentru lugojeni. Nu aveam de unde sã ºtiu cã, peste doar douã zile, colegul nostru Constantin Buiciuc ne va pãrãsi atât de repede, îndurerându-ne adânc nu doar pe noi, cei din redacþia Actualitatea, ci ºi pe cei care l-au cunoscut, de la dascãli, elevi, prieteni, oameni politici, oameni de litere ºi pânã la colegii noºtri din presa localã, cãrora le mulþumim ºi pe aceastã cale pentru cã au înþeles sã lase la o parte vrajba ce ne cuprinsese ºi ni s-au alãturat în suferinþã. Când am vãzut însã cã scriitori din Timiºoara, Lugoj, Arad, Caransebeº, Oraviþa, Fãget, Reºiþa vin sã-l conducã pe colegul nostru pe ultimul drum, m-am întrebat dacã nu cumva domnul Buiciuc a greºit drumul cel bun. Iar rãspunsul a venit firesc ºi invariabil: NU! Pentru cã, vrem - nu vrem, acesta este singurul drum pe care mergem cu toþii. Doar drumurile vieþii pot fi bune sau rele, cu suiºuri ºi coborâºuri, mai uºoare sau mai grele, dupã cum îi este dat fiecãruia. Iar dacã doar drumurile din viaþa aceasta ni le alegem noi, sunt convins cã domnul Buiciuic a ales ºi a mers toatã viaþa pe drumul cel bun, fãrã sã se abatã la stânga sau dreapta. Eu, unul, cred cã domnul Buiciuc a fost ºi rãmâne, pentru noi toþi, un înaintemergãtor pe drumul cel bun. ªi m-aº bucura dacã, de acolo de sus, din ceruri, el ar putea citi mesajele de pe site-ul ziarul nostru. Ar putea vedea câtã lume l-a apreciat, ar putea vedea câþi oameni l-au iubit. Dar ºi mai mult, cred, m-aº bucura dacã fiecare dintre noi, cei rãmaºi în lupta cu zãdãrnicia, am încerca sã ne însuºim mãcar o parte din calitãþile lui extraordinare. Atunci ºi numai atunci vom putea spune cã suntem ºi noi pe drumul cel bun.

Iresponsabilitate

Generozitate În timp ce Guvernul Boc ne-a lucrat la starea sãnãtãþii cu o nouã lege, care, ca de obicei, a ocolit legislativul, cei de pe alte meleaguri sunt mult mai preocupaþi de starea de sãnãtate a naþiei române. Este ºi cazul rotaryenilor din Muhlausen, care, de curând, au donat Spitalului Municipal Lugoj aparaturã ºi instrumentar în valoare de peste 100.000 de euro. Noroc cu strãinii!

Daniel Funebru, fost Funeriu, din pãcate MECTS, groparul învãþãmântului românesc, mare cercetãtor (ne)ºtiinþific a pedepsit liceele care au un procent de sub 15% la examenul de Bac, cu diminuarea cu o clasã de a noua. Se pare cã a þinut cont de Legea Influenþei Razelor de lunã asupra sandalelor de gumã.

În prima zi a Noului An, în ambianþa deosebit de primitoare a restaurantului Acapulco, a avut loc o nouã ediþie a Revelionului pensionarilor. La aceastã nouã ºi foarte bine organizatã acþiune a Primãriei Lugoj, prin Direcþia de Asistenþã Socialã Comunitarã, condusã de Angelica Uscat, au participat peste 400 de invitaþi. Pensionarii cu inimi tinereºti au fost salutaþi de primarul Francisc Boldea ºi de deputatul Sorin Stragea. Au mai fost prezenþi consilierii locali Nicu Bãdina, Iosif Crãciunescu ºi Ioan Barboni. Ultimul dintre ei, preºedinte al filialei locale a Partidului România Mare ºi vajnictânãr pensionar, i-a impresionat pe cei prezenþi prin felul cum a dansat, cu virtuozitate, un îndrãcit ceardaº. La îndemnul maestrului de ceremonii Constantin Ilie, dansul a început devreme, seniorii

surilor au confirmat-o, fiind mult mai greu de oprit. La ritmul ºi pasiunea dansului au contribuit din plin melodiile anilor ‘60 ºi ‘70, interpretate de Luºu Penescu,

care, în mare formã, a transformat nostalgia cântecelor vechi într-o nouã exuberanþã. Duo Colompar a oferit dinamice piese de cafe-concert. Deosebit de disputat a

Un cutremur de 3,6 grade pe scara Richter s-a produs între TTopolovãþu opolovãþu Mare ºi Boldur Dupã seismul cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter care a zguduit sâmbãtã Timiºoara ºi zonele din jur, un nou cutremur s-a produs, luni seara, la ora 21,56, în localitãþile Topolovãþu Mare ºi Boldur. Conform Institutului Naþional penru Fizica Pãmântului, seismul a fost tot unul de suprafaþã, producându-se la o adâncime de 6

kilometri, ºi a avut o magnitudine de 3,6 pe scara Richter. Dacã miºcarea seismicã de la Timiºoara a fost o replicã a unui cutremur de 3,8 pe scara Richter produs în Serbia, cutremurul de luni seara a avut epicentrul între localitãþile Topolovãþu Mare ºi Boldur. Din fericire, în nici una dintre situaþii nu s-au înregistrat pagube sau victime.

n caricatura Caricatura sãptãmânii sãptãmânii

FABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJ Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

reprezintã o tradiþie de peste 100 de ani în producerea materialelor de construcþie PRODUSELE NOASTRE: n cãrãmidã plinã n cãrãmidã eficientã micã n cãrãmidã eficientã mare n bloc ceramic goluri verticale

Fabrica de Cãrãmidã Lugoj CRÃCIUN FERICIT! Forever Pipe

infirmând începutul cunoscutelor versuri ale lui George Coºbuc (« Sunt grei bãtrânii de pornit… »), deoarece au fost uºor de pornit. Bineînþeles cã partea a doua a ver-

fost concursul de dans, la care s-au înscris nu mai puþin de 20 de perechi. Dansatorii cu numere pe spate au dansat vals, tango, foxtrot, rock ºi un joc de doi. Dupã o rapidã, dar temeinicã deliberare, juriul (din care, ca reprezentat al presei, a fãcut parte jurnalistul Mircea Anghel) a acordat urmãtoarele premii: locul I-Cornelia Toma ºi Horia Duma, locul II-Elena Bâlea ºi Nicu Miculiþ, locul III -Veronica ºi Toader Handaric. Au mai fost oferite ºi 17 premii de participare. La reuºita deplinã a revelionului au contribuit mâncãrurile gustoase (dintre care n-au lipsit sarmalele de Anul Nou), vinurile ºi alte licori. Toþi cei prezenþi au primit, în final, câte un cozonac. Când petrecerea seniorilor cu inima tânãrã a luat sfârºit, ne-am dat seama cã a fost o searã de neuitat. Pânã la anul…

Tel: 0256/351.550; Fax: 0256/350.851

e-mail: office@foreverpipe ªI LAweb: MULÞI ANI! www.caramidalugoj.ro

n by CRIV

FEM PANT A RHEI PANTA

n Sã mai ºi gândim! l Fã-þi timp sã meditezi - aceasta este sursa puterii. Fã-þi timp sã te joci - acesta este secretul tinereþii. Fã-þi timp sã citeºti - aceasta este fântâna înþelepciunii. Fã-þi timp sã te rogi - aceasta este cea mai mare putere de pe Pãmânt. Fã-þi timp sã iubeºti ºi sã te laºi iubit - acesta este un prilej dat de Dumnezeu. Fã-þi timp sã fii prietenos - acesta este drumul spre fericire. Fã-þi timp sã dãruieºti - ziua e prea scurtã sã fii egoist. Fã-þi timp sã munceºti - acesta e secretul succesului. (David Neeleman) l Dacã iubeºti viaþa, ºi viaþa te va iubi pe tine. (Arthur Rubinstein) l Dureazã prea mult sã aºtepþi fericirea, aºa cã mai bine sã fii fericit în timp ce aºtepþi. (Shakespeare) l Mare pagubã aduc proºtilor acei care îi laudã. (Democrit) l Este de o mie de ori mai bine sã fii optimist ºi sã te înºeli, decât sã fii pensimist ºi sã ai dreptate. (Jack Penn) l Dacã aºtepþi momentul potrivit, te întrec alþii care nu-l aºteaptã. (Woody Allen)

DOMACRIS

încãlþãminte, îmbrãcãminte, marochinãrii

n str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204. n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

în fiecare vineri, reducere de 10% la toate produsele

Orar: 9-18 Alege PANTA RHEI, alege preþul corect!

noua salã de nunþi ºi evenimente Un eveniment special are nevoie de o locaþie potrivitã, pentru o petrecere de neuitat! Într -o atmosferã unicã, elegantã, la preþuri Într-o accesibile, având o capacitate de pânã la 350 de locuri,, noua salã de nunþi ºi evenimente DOMACRIS,, de pe strada Fãgetului, este locaþia potrivitã pentru o nuntã de vis! Rezervãri ºi informaþii la Pizzeria Domacris, de lângã Parcul Copiilor Copiilor,, sau la tel. 0726.24.00.94.


PRIMPLAN

1-19 IANUARIE 2012

ACTUALITATEA 3

Un poliþist din Lugoj s-a împuºcat în cap cu armamentul din dotare

Un poliþist din Lugoj s-a împuºcat în cap, vineri seara (6.01.2012), în jurul orei 20.50, cu pistolul Carpaþi din dotare. Agentul principal Mario Hofman, de 28 ani, a fost gãsit în casa prietenei sale

din centrul localitãþii Cenei, într-o baltã de sânge, cu pistolul lângã el. Bãrbatul petrecuse ziua de Boboteazã impreunã ca familia iubitei sale ºi, spre searã, avea sã intre în turã la servi-

ciu. Tânãrul stãtea de poveºti cu prietena lui ºi cu viitorii socri, în bucãtãrie. Dupã un timp, le-a spus cã se duce într-o altã încãpere sã se schimbe, sã îºi ia uniforma ºi sã se pregãteascã de muncã. La un moment dat, logodnica tânãrului s-a îngrijorat vãzând cã poliþistului îi ia prea mult sã se pregateascã pentru plecarea în tura de noapte. Aºa cã s-a dus în camera în care bãrbatul avea sã se schimbe, însã, când a deschis uºa, a simþit cã îi fuge pãmântul de sub picioare. Iubitul ei era prãbuºit întrun fotoliu, iar odaia plinã de sânge. Bãrbatul avea o gaurã în tâmpla dreaptã ºi o alta în partea opusã a craniului, iar în mânã þinea arma din dotare, un pistol Carpaþi. Iubita ºi viitorii socri sunt în stare de ºoc. Oamenii nu îºi explicã ce s-a petrecut cu Mario Hofman ºi ce l-a determinat sã incerce sã-ºi ia zilele. Aceºtia spun cã nu sau certat niciodatã cu bãr-

batul, nici ei, nici fiica lor. În camera în care poliþistul s-a împuºcat, anchetatorii au gãsit mai multe pastile de Imovane, niºte calmante extrem de puternice pe care, se pare, bãrbatul obiºnuia sã le ia. Imovane este un hipnotic cu acþiune rapidã ºi acþioneazã asupra parametrilor somnului, prelungindu-i durata. În cazul folosirii prelungite, medicamentul dã dependenþã. Întreruperea bruscã a tratamentului, mai ales când pacientul ia doze mari, duce la apariþia sevrajului, conform prospectului acestui medicament. Prietena agentului a declarat cã înainte de a se împuºca acesta a luat nu mai puþin de ºase pastile. Anchetatorii au constatat cã tânãrul, poliþist în cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Timiº, a ales sã îºi ia viaþa, împuºcându-se în cap cu armamentul din dotare, un pistol marca Carpaþi, model 1974. Nu se cunoaºte însã motivul pentru care

poliþistul a recurs la gestul sãu, în camerã nefiind gãsit niciun bilet justificativ. Mai mult decât atât, tânãrul nu avea probleme financiare sau în familie, acesta locuind în comuna Cenei împreunã cu concubina sa ºi pãrinþii acesteia. Mario Hofman îºi desfãºura activitatea ca agent de poliþie din anul 2004, în prezent fiind poliþist în cadrul Secþiei 2 Poliþie Ruralã Cãrpiniº, neavând abateri disciplinare. Deoarece s-a constatat cã victima are semne vitale, medicii s-au chinuit minute în ºir sã-l resusciteze, apoi l-au transportat de urgenþã la spital, pentru îngrijiri medicale. Poliþistul a fost internat în comã, la secþia ATI a Spitalului Judeþean din Timiºoara. Cu toate eforturile medicilor, duminicã seara Mario Hofman a decedat.Poliþiºtii efectueazã cercetãri, pentru elucidarea misterului care a dus la acest gest necugetat. A. PRESS

n Secaº: un bãiat s-a spân- n Nepotul miliardarului George zurat în podul casei sale Brãiloiu a murit într -un accident într-un În data de 7.01.2012, în jurul orei 8.30, poliþiºtii din cadrul Poliþiei Municipiului Lugoj au fost sesizaþi prin rutier între Gãvojdia ºi Lugoj

n Accident mortal pe DN 6 În data de 02.01.2012, în jurul orei 17.30, poliþiºtii au fost sesizaþi prin apelul de urgenþã 112, cu privire la producerea unui accident de circulaþie pe D.N. 6. Poliþiºtii au stabilit cã P. Ileana, de 51 de ani, a condus un autoturism din direcþia Caransebeº spre Lugoj, iar din cauza efectuãrii unei depãºiri neregulamentare în curbã la dreapta, a pierdut controlul autoturismului, a pãrãsit partea carosabilã ºi s-a rãsturnat în partea stângã a drumului. În urma accidentului a rezultat decesul lui D. B. T., de 17 ani, din Târgu Jiu, judeþul Gorj, pasager în autoturism ºi rãnirea uºoarã a conducãtorului auto. Cercetãrile vor continua pentru stabilirea cu exactitate a împrejurãrilor în care s-a petrecut evenimentul rutier.

Un grav accident de circulaþie s-a produs în data de 2.01.2012, în jurul orei 17.30, pe DN 6, între Gãvojdia ºi Lugoj. Traian Dãdãlãu, un tânãr de 17 ani, din Târgu Jiu, a murit, iar mãtuºa lui, Ileana Popescu, de 51 de ani, medic la Timiºoara, a ajuns în stare foarte gravã la spital. Cei doi se deplasau dinspre Caransebeº spre Lugoj, cu un autoturism Opel Astra condus de Ileana P. Într-o curbã la dreapta, maºina a intrat într-o depãºire neregulamentarã, ºoferiþa a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a pãrãsit carosabilul ºi s-a rãsturnat în partea stângã a drumului. Bãiatul de 17 ani, aflat pe scaunul din dreapta ºoferului, deºi purta centura de siguranþã, a murit pe loc. Mãtuºa lui a fost scoasã cu greu dintre fiarele contorsionate de cãtre un

echipaj de descarcerare ºi a fost transportatã, în stare foarte gravã, la Spitalul Judeþean din Timiºoara. Poliþiºtii au fãcut mai multe mãsurãtori la locul accidentului, încercând sã gãseascã o explicaþie pentru ceea ce s-a întâmplat. Bãiatul de 17 ani care ºi-a pierdut viaþa era fiul cunos-

SILCOM cu sediul în Lugoj, str. Timiºorii nr. 143-147

SC LUPU COMP ANY SRL COMPANY Lugoj, str. Bocºei nr. 16 (colþ cu Vladimirescu) oferã la cele mai bune preþuri mãrfuri alimentare, nealimentare ºi de menaj, ºi articole specifice de sãrbãtori.

vinde motostivuitor cu sarcina maximã 10 tone Informaþii la telefon 0040256.307.300 sau la sediul SILCOM SA, str. Timiºorii nr. 143-147

cutului artist fotograf Teodor Dãdãlãu ºi nepotul milionarului George Brãiloiu, patronul KDF Energy, cel care a cumpãrat la licitaþie, anul trecut, în luna aprilie, cu peste 500.000 de euro, manuscrisele lui Emil Cioran ºi apoi le-a donat Bibliotecii Academiei Române.

n La finele anului trecut s-a dat în folosinþã drumul Lugoj-Buziaº. Din pãcate, deºi nu putem spune cã lucrul a fost fãcut pe jumãtate, înþelegem cã nu a fost fãcut pânã la capãt. Pentru cã, venind dinspre Buziaº, dupã ce treci liniºtit pasajul de gumã peste calea feratã, drumul se terminã brusc, dar Lugojul nu începe, decât la vreo zece gropi mai încolo. Acuma, ori drumarii judeþeni nu ºtiu unde începe Lugojul, ori cei lugojeni n-au habar unde se terminã el. E o zonã liberã acolo! Liberã de orice rãspundere, domnilor! n Am mai spus-o de câteva ori. ªi ce dacã? O mai spunem o datã. ªi încã o datã, pânã când edilii noºtri vor înþelege cã Vîrºeþ, oraºul înfrãþit cu Lugojul, nu se aflã, cum aratã indicatoarele rutiere de la intrãrile în oraº, în Serbia ºi Muntenegru, ci numai în Serbia. n În curând, trenurile noastre se vor transforma în metrouri sau vor circula doar prin tuneluri. Prin tunelurile de bãlãrii care au crescut în preajma cãilor ferate române. Nu existã trecere de nivel peste calea feratã în care sã ai vizibilitate cât de cât. Din aceastã cauzã, s-au ºi produs multe accidente în zona lor. Poate cã ceferiºtii nu vor sã-i vadã pe automobiliºti, dar cei din urmã trebuie sã-i vadã pe cei dintâi!

n Un lugojean traficant de heroinã a fost prins de poliþiºtii belgieni Unul dintre lugojenii traficanþi de heroinã, care a fost judecat în lipsã în “Dosarul Autobuzul”, ºi pe numele cãruia exista emis un mandat de arestare internaþionalã pentru trafic de droguri de mare risc, a fost capturat, miercuri, 4 ianuarie, de cãtre poliþiºtii belgieni. Este vorba de Alin Marinescu P., cunoscut în lumea traficanþilor ºi consumatorilor de droguri din Lugoj, ca “Alin Þiganu”. Acesta fãcea parte, conform presslert.ro, din aceeaºi grupare cu Atanasie Lucian Nicuºor, Gãdean Silviu Stelian ºi Mezdrea Ovidiu. Marinescu este acuzat cã a cumpãrat ºi vândut de mai multe ori heroinã, preþul pentru o dozã începând de la o sutã de lei. Interceptãrile telefonice, cât ºi declaraþiile date în faþa procurorilor DIICOT, au dovedit cã Marinescu a vândut ºi drogurile lui Gãdean, acesta supraveghiind tranzacþiile pentru a-ºi lua banii. Marinescu a fost extrãdat pentru continuarea cercetãrilor în România, în dosarul în care au fost implicaþi mai mulþi tineri lugojeni, eliberaþi în noiembrie anul trecut.

n Incendiu în Mondial În data de 3 ianuarie 2012 pe strada Herendeºti din Lugoj s-a produs un incendiu. La faþa locului s-au deplasat douã autospeciale din cadru Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã ºi un echipaj de poliþie din cadrul Poliþiei Lugoj, care au asigurat perimetrul pânã la stingerea incendiului. Din primele verificãri se pare cã incendiul a izbucnit de la o sursã de foc deschis provenitã probabil din joaca unor minori cu o brichetã ºi au ars deºeuri din material plastic provenite de la o societate comercialã. Cercetãrile vor continua pentru stabilirea condiþiilor care au dus la producerea incendiului.

laminate, lambriuri, Celsico podele tavane, amenajãri interioare

SUPER PROMOTIE ,

apelul de urgenþã despre faptul cã, în localitatea Secaº, a fost gãsitã o persoanã spânzuratã. La faþa locului, s-a deplasat o echipã operativã, care a constatat faptul cã A. Ioan, din Secaº, în dimineaþa aceleiaºi zile, l-a gãsit spânzurat, în podul casei, pe fiul sãu L. O. Ionel, de 20 ani. Familia nu îi poate înþelege gestul, iar la faþa locului nu a fost gãsit niciun bilet prin care defunctul sã-ºi justifice alegerea fãcutã. La examinarea exterioarã a cadavrului, nu au fost constatate urme de violenþã. Corpul neînsufleþit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Lugoj, în vederea efectuãrii necropsiei.

Bârfele de la Ceasul Electric

podea 8 mm=de la 19, 80 lei/mp podea 12 mm=de la 29, 90 lei/mp

Tel. 0729.404.111 celsico@yahoo.com

Atentie , la bulina rosie! , Tel. 0256.353.130 str. Mãrãsesti nr. 2 , ,


n Profesor Profesor,, jurnalist, poet, prozator ºi critic literar Constantin Buiciuc s-a nãscut la 22 mai 1951, la Lugoj. A absolvit Facultatea de Filologie a Universitãþii din Timiºoara. A fost profesor, timp de peste 38 de ani, dar, în paralel, s-a dedicat ºi ziaristicii, la sãptãmânalul Lugojul, pânã în 1997, apoi la Actualitatea, unde a fost, mulþi ani, redactor-ºef. A colaborat la numeroase reviste literare, precum România literarã, Luceafãrul, Orizont, Amfiteatru, Steaua, Flacãra, Reflex, Cuvinte româneºti, Banat, Actualitatea literarã etc. A publicat nouã volume: Cartea poeþilor (culegere de poezii, Lugojpress, 1994), Dimineaþã târzie (poezie, Editura Marineasa, 1995), Un strigãt sub Turnul Eiffel (note de cãlãtorie, Editura Marineasa, 1999), Sunetul, parfumul ºi culoarea (prozã scurtã, Editura Marineasa, 2003), 15 ani de cântec pentru Dumnezeu. Corul Catedralei GrecoCatolice din Lugoj (Editura Marineasa, 2005), Fântâni ºi flori (note de cãlãtorie, Editura Marineasa, 2006), Oglinda lui Narcis (criticã ºi istorie literarã, Editura Marineasa, 2009), Ce cãutaþi aici, români? (note de cãlãtorie, Editura Marineasa, 2010), Oglinda lui Narcis II (criticã ºi istorie literarã, Editura Marineasa, 2011), precum ºi patru cãrþi în colaborare: Pariu cu istoria (publicisticã, în colaborare cu Toni Boldureanu ºi Nicolae Laieþiu, Editura Marineasa, 2002), Personalitãþi politice lugojene (publicisticã, în colaborare cu Toni Boldureanu ºi Nicolae Laieþiu, Editura Marineasa, 2003), Oameni (publicisticã, în colaborare cu Simion Todorescu, Editura Augusta, 2008) ºi Vinã, vinã, badeo, vinã! (culegere de folclor, în colaborare cu Ionel Negrea, Editura Marineasa, 2008). Pentru primul volum din Oglinda lui Narcis, Constantin Buiciuc a fost recompensat cu Premiul pentru criticã ºi istorie literarã al Filialei Timiºoara a Uniunii Scriitorilor din România. De-a lungul timpului, Constantin Buiciuc a mai obþinut ºi alte premii literare: Premiul III la Concursul de poezie organizat de Biblioteca Mihail Sadoveanu din Bucureºti (1987), Premiul II la Concursul de prozã scurtã Helion, Timiºoara (1988) ºi Premiul concursului de creaþie Vara visurilor mele, Bucureºti (2002).

n Profesor ºi coleg L-am cunoscut pe domnul prof. Constantin Buiciuc la ºcoalã, în 2007, clasa a VIII-a, la ora de latinã. Deºi am avut doar un an plãcerea de a-l avea la ore, destinul a fãcut sã devenim colegi la redacþia Actualitatea ºi acest lucru m-a bucurat. Vorbeam întotdeauna cu el despre foºti profesori ºi mã simþeam ca la gimnaziu… Din pãcate, nu am avut plãcerea sã îl cunosc mai bine, dar trei luni ºi jumãtate cât am fost colegi au fost de ajuns sã mã bucur cã l-am putut cunoaºte. A fost un om deosebit, a fost cel mai blând (calm), a fost cel mai respectuos ºi cel mai bun OM pe care eu l-am cunoscut, din pãcate, pentru puþin timp. Ne va fi greu sã ne obiºnuim fãrã prezenþa domnului Buiciuc la redacþie. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Andreea POP

SOCIAL

n Domnul Buiciuc

n “Solilocviu” cu un OM, cu un prieten, cu un mare coleg: Constantin Buiciuc Cel care m-a “construit”, existenþializându-mã, m-a învãþat cã la început a fost Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi Dumnezeu era Cuvântul. Nimic mai adevãrat decât toate acestea! În “solilocviul” meu cu marele dispãrut, cred cã numai cuvântul îndumnezeit mã poate ajuta sã vorbesc cu Constantin - Mircea Buiciuc. Cuvintele “lumeºti” s-au descãrcat deodatã de sens, au devenit neascultãtoare. Furios, le-am biciuit ºi, cu toate acestea, au refuzat sã mã ajute. Am aflat, mai apoi, cã atunci când vrei sã vorbeºti despre marele nedispãrut, Constantin Mircea Buiciuc, numai cuvântul îndumnezeit îþi este de folos. De aceea zic, cuvântule, ajutãmã a grãi! Fiind într-o stare fireascã de ºoc, e normal a nu-mi mai aduce aminte de cel care a spus cã “viaþa nu este altceva decât clipa dintre doi paºi ai unui cãlãtor” (citatul este total aproximativ). Toþi suntem cãlãtori pe lungul drum al zilei cãtre noapte. Ceea ce

TECHNOCER Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

Produce ºi comercializeazã: n toate tipurile de betoane ºi mortare n agregate de balastierã n închiriere utilaje terasiere n comercializare mixturi asfaltice n construcþii drumuri ºi poduri Telefon: 0256/351.550 Fax: 0256/350.851 Mobile: 0727.770.530 0768.109.648

1-19 IANUARIE 2012

Constantin Buiciuc a plecat

cred eu, e cã OMUL ºi prietenul meu, Constantin-Mircea Buiciuc, a greºit, s-a grãbit. Ce neadevãruri îmi pot ieºi din gurã! Nu, docilul din el nu a fãcut altceva decât a rãspunde prompt, prezent, la apelul de searã al luminii celor veºnici. Constantin-Mircea Buiciuc, acum împrumutat Imperiului Luminii, unde, de fapt, îi este locul, în existenþa lui teluricã, în a lui dârã luminoasã, a fost un Everest de generozitate, de prietenie, de risipã, de omenie, de talent, de altruism, de bun simþ, de modestie exacerbatã, de colegialitate, de culturã generalã, de discreþie, de bun gust, de intelectualism, de un umor discret precum întreaga-i existenþã, de frumuseþe sufleteascã, de tact, de profesionalism, de iubire faþã de cei care o meritau, dar ºi de cei care nu o meritau. A defilat pe domeniul literaturii, scriind mai de toate: poezie, prozã, criticã literarã, însemnãri de cãlãtorie, evocãri. Un condei neobosit, pânã în momentul în

Brutãria

4 ACTUALITATEA

care Cenaclul Îngerilor l-a “transferat” la el. Capodopera creaþiei sale este “poemul simfonic” Otilia, fiica sa. Profesor de bun simþ, ne-a predat tuturor o lecþie de frumos, de adevãr, de moralitate. Acum, a ieºit la pensie. Sã se odihneascã “puþin veºnic”. Eu ºtiu cã ºi veºnicia e trecãtoare. Vreau sã cred cã moartea nu pune punct unei existenþe. E numai o virgulã. Nu mai ºtiu exact cum e cu punctul, cu virgula, de accea te aºtept cu drag, Mircea, la Marea Corecturã a existenþei tale. Oare voi avea curajul sã-l corectez chiar ºi pe Dumnezeu? În ceea ce te priveºte, cred cã a greºit. Gabriel Garcia Marquez, unul dintre scriitorii tãi preferaþi, spunea: “Moartea nu vine odatã cu vârsta, ci cu uitarea”. Prin neuitarea noastrã, eºti cel mai viu dintre noi. A, m-am luat cu vorba! Nu uita! Miercuri ne vedem la corecturã! La mâna întâi, îl voi corecta pe cel care a greºit enorm cu tine. Mircea ANGHEL

Aºa i-am spus mereu, din 1992, când l-am cunoscut în redacþia Ziarului Lugojul, ºi pânã astãzi, când, iatã, pãrãseºte fãrã sã vrea redacþia Ziarului Actualitatea. Nu i-am putut spune niciodatã Mircea, cum îi spuneau ceilalþi colegi, ºi nu pot sã-mi explic de ce. Cum nu pot sã-mi explic de ce ne-a pãrãsit, ºi atât de repede, tocmai el, care spunea cã nu va pãrãsi niciodatã Actualitatea. Îmi spunea de fiecare datã când era chemat la alte ziare, pentru bani mai mulþi, cã a refuzat oferta. Îl întrebam de ce, ºi îmi rãspundea, de fapt îmi reamintea, cã nu va pãrãsi niciodatã Actualitatea. Atâta loialitate nu am mai întâlnit la nimeni ºi sunt sigur cã nu voi mai întâlni la nimeni, niciodatã. Iar astãzi, când în loc sã vorbesc cu el, sunt nevoit sã vorbesc despre el, aº aºterne aici, în loc de cuvinte, lacrimi. Mi-ar fi mult mai uºor. Dacã aº fi înþeles. Dacã aº înþelege de ce tocmai oamenii buni ne pãrãsesc când e atâta nevoie de oameni buni. Dar nu pot sã-nþeleg, cum nu pot înþelege cum, dupã ce ne-am întâlnit, de douã ori, luni seara, în faþa blocului în care locuia, ºi am stabilit sã ne întâlnim a doua zi, a doua zi s-a veºnicit pentru el. Dacã aº fi ºtiut, aº fi stat de vorbã cu el toatã noaptea, spre a þine cât mai departe moartea. Dar eu am plecat, iar domnul Buiciuc, tânãr pensionar, s-a întors la computer sã scrie articolul despre Revelionul pensionarilor. L-a intitulat “Revelionul seniorilor cu inimã tânãrã”. Nu avea de unde sã ºtie cã inima lui mare cedeazã. Nu avea de unde sã ºtie cã este ultimul sãu articol. Dumnezeu nu ne spune nici când venim, nici când plecãm din aceastã lume. Ne aminteºte însã mereu cã suntem trecãtori. Iar domnul Buiciuc a înþeles asta ºi s-a comportat ca atare. A trecut prin lume ca o adiere, ca o binecuvântare, ca o mângâiere. ªi nu-mi vine sã cred cã a trecut. Cã nu voi mai primi articolele sale prin email. Cã nu voi mai auzi bãtãile sale inconfundabile în uºã. Cã nu va mai veni la corecturã. Cã nu voi mai citi cronicile sale literare ºi revista presei din Actualitatea literarã. Numi vine sã cred cã a pãrãsit Actualitatea. Dar poate cã ar trebui sã cred în cuvintele lui, cã nu va pãrãsi Actualitatea. Chiar dacã a pãrãsit aceastã lume, domnul Buiciuc rãmâne pentru totdeauna în ACTUALITATE. În istoria oraºului, în arhiva ziarului, în sufletul nostru, în memoria celor care l-au cunoscut cu adevãrat el va fi mereu prezent. În Actualitatea zilelor noastre. Ca un mare OM. ªi, iatã, pentru prima oarã nu îi mai spun domnul Buiciuc. Ci OM. Un mare OM! Fie ca sufletul lui mare sã se odihneascã între îngerii cu care semãna! Nicolae SILADE

n Mircea cel Tânãr Nici în ziua înmormântãrii, nu am acceptat ideea cã redactorul ºef Constantin-Mircea Buiciuc a plecat spre cele veºnice. Am avut ºansa sã fiu cu Mircea cel Tânãr (aºa îi spuneam eu, ca sã-l deosebesc de Mircea cel Bãtrân – Mircea Anghel) în ultimele douã zile din viaþã. Pe Mircea cel Tânãr l-am cunoscut în 1982, la Cenaclul de literaturã SF SIRIUS, ºi de atunci am avut o relaþie de prietenie ieºitã din comun. Nu am întâlnit un alt om care sã respecte atât de mult pe cel de lângã el. Prin tot ce a fãcut ºi prin tot ce a scris demonstreazã cã a ºtiut sã fie un bun jurnalist, un bun profesor ºi, nu în ultimul rând, un bun tatã ºi un bun soþ. Nu am sã uit niciodatã cât de mult m-a încurajat sã-mi tipãresc cãrþile, cât de mult m-a sprijinit în cele scrise. Mulþumesc lui Dumnezeu cã te-am cunoscut, Mircea cel mereu tânãr în inima mea, ºi promit cã, atât cât am sã trãiesc, îmi voi aminti mereu ºi voi povesti tuturor cã undeva, cândva am cunoscut un mare OM. Dumnezeu sã te odihneascã! Nicolae TOMA

Ardelean

din 1899

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

Lugoj, str. Memorandului, nr. 2


SOCIAL

1-19 IANUARIE 2012

ACTUALITATEA 5

sã scrie cronici îngerilor n La altã catedrã, în Rai La altã catedrã, în Rai

n A iubit oamenii cu o iubire de înþelept, dincolo de imperfecþiunile lor Rareori m-a rãvãºit dispariþia unui coleg pânã la senzaþia topirii într-o mare ºi dureroasã tãcere lãuntricã. Când am aflat cã Mircea Buiciuc a plecat dintre noi, totul în mine a îngheþat. Nicio voce, din atâtea voci ale lumilor ascunse în mine, nu mai rãsuna. Am tãcut zile în ºir, cum tac pietrele, cum tac lirele fãrã corzi, cum tac poeþii izgoniþi de muze. Pânã azi, nu m-am gândit cum aº putea cuprinde în cuvinte fiinþa lui, întreaga lui fiinþã, cu pãmânturile ºi eterul ei. Este cu putinþã? NU. Totuºi, înfrigurarea mea se cere rostitã. Mircea Buiciuc, OMUL, nu cunoºtea din experienþã ipocrizia, rãutatea, invidia, rivalitatea, orgoliul, discordia. Îmi spunea mereu cã le observã cu ochi strãin, fãrã sã le poatã înþelege! A trecut prin lume reuºind ceea ce multor oameni le este interzis! Timid ºi sincer, respectuos pânã la exagerare, prietenos ºi iertãtor, Mircea a iubit oamenii cu o iubire de înþelept, dincolo de imperfecþiunile lor. ªi-a pãzit mereu Pecetea ce i s-a dat! Nu vorbea niciodatã despre acest secret indicibil, dar eu am ºtiut mereu sã vãd dincolo de dialogurile noastre legate de cãrþi. Mircea a citit enorm.

A scris, cu un straniu simþ al datoriei ºi cu o delicateþe aproape irealã despre cei din preajmã. Dar eu ºtiu sigur cã Mircea iubea poezia misticã, romanele metafizice ºi personaje ca Alexei Karamazov, a cãrui Poveste a început sã se întrepãtrundã cu Povestea lui. Alioºa a coborât în lume doar pentru a rãmâne egal cu sine, nicio frumuseþe ispititoare a existenþei terestre nu l-a dus în abis. Ca acest inegalabil personaj din ultimul roman scris de Marele Prozator rus Dostoievski, Mircea Buiciuc purta în sine un þãrm invizibil, unde arde Focul dintâi.

Cabinet Medical Obstetricã-Ginecologie DR. NIÞU RÃZVAN l Medic Specialist Clinica Universitarã de Obstetricã-Ginecologie „Bega” Timiºoara

NOU!

n întrerupere de sarcinã la cerere, prin aspiraþie

n consultaþii ginecologice complete, test Papanicolau n ecografii abdominale ºi endovaginale n tratamentul colului prin electrocauterizare n mici intervenþii chirurgicale – montare sterilet n investigarea ºi tratamentul sterilitãþii n urmãrirea sarcinii n asistenþã la naºtere la Clinica „Bega” Timiºoara ºi la maternitãþile private din Timiºoara Adresa: Lugoj, Str. Oltului nr.3, ap.1 (fosta Policlinicã) Orar: Luni, Miercuri, Vineri: 16-19. Tel.: 0723.572.811 sau 0752.119.994.

De iubit, am iubit ºi iubesc (într-un anume sens!) ºi alþi colegi de Litere. Însã l-am admirat pe Mircea, blândul meu coleg cu suflet pecetluit de ,,lumina necreatã” cum numeau misticii lumina divinã, cum niciodatã nu am admirat un om pe lume. În inima mea, cel astãzi numai corp astral, fãrã spaime ºi nume (de câte ori nu am vorbit noi despre gnostici?), cãlãtoreºte spre lumina pe care Mântuitorul a fãcut-o sã þâºneascã în Grãdina Ghetsemani. Câþi dintre muritori au vãzut Lumina?Apostolii dormeau, spun Evangheliile. Ela IAKAB

A plecat dintre noi, de la cele lumeºti, repauzânduse în eternitate, un semen de-al nostru – un OM între oameni – care ºi-a închinat viaþa unei datorii faþã de oameni: datoria iluminãrii lor, profesorul ConstantinMircea Buiciuc. Iubitor de litere – s-a îndeletnicit cu mânatul acestora pe pajiºtea limbii române – ºi-a onorat cariera de slujitor al limbii neamului sãu ºi a fãcut-o timp de 38 de ani ! OMUL acesta s-a sãvârºit ºi a luat drumul fãrã întoarcere spre lutul din care a fost plãmãdit. Elevii sãi îl vor aºtepta în zadar pe domnul profesor. Recreaþia pe care ºi-a luat-o tinde spre infinit. Cei care au simþit aceasta ca pe o pierdere se vor alina cu amintirea stilului inconfundabil al profesorului, al spiritului lui rãmas lângã fragede inimi. Din viaþa ca dar divin, profesorul Constantin-Mircea Buiciuc a luat bucatã cu bucatã ºi a hrãnit, spiritual, atâtea promoþii de învãþãcei îndrumându-i la perpetua slujire a acestui giuvaer – rostirea româneascã. OMUL acesta a avut ºansa neodihnei ºi a valorificat-o pentru noi, a vrut, ºi a înfãptuit, sã ajungã la noi cuvântul curat, frumos scris spre a produce desfãtare, momindu-ne la mierea din ºtiubeiul LIMBII ROMÂNE. Adevãrul rostirii sale a încãlzit multe inimi, a dat speranþe prin verticalitatea lor, a însufleþit spirite angajându-le ferm pe sfânta ºi greaua cale a creaþiei. Când sufletul lui – pãrãsind un trup ce se întoarce în haos, urmând uriaºul ciclu al înnoirii ºi reînnoirii naturii, îndeplinind în acelaºi timp porunca divinã – ia drumul Marelui Demiurg, noi, cei ce l-am cunoscut ºi zãbovim un timp dupã el, sã ne rugãm pentru el, aºa cum, probabil, ºi el s-a rugat pentru alþii. Noi, cei ce mai însufleþim un timp þãrâna, îþi spunem þie, propovãduitorule în cele ale rostirii româneºti, sã-þi fie þãrâna uºoarã, iar de acolo unde mergi priveºte spre noi, muritorii cei nemuriþi, cu îngãduinþã ºi iubire. Dragostea ºi preþuirea noastrã, a celor ce te-am cunoscut, sã te petreacã de la capãtul drumului ce þi se aºterne la picioare spre divinul Infinit. Fii iertat, cãci OM ai fost ºi supus greºelii ai fost! ªi aºa cum Luca spune în Evanghelia sa: „Pomeneºte-mã, Doamne, când vei veni în împãrãþia TA!”, aºa ne rugãm ºi noi: „Primeºte-l ºi pomeneºte-l, Doamne, în împãrãþia Ta, cãci este al Tãu ºi, ca orice fiu, ºi-a iubit Tatãl.” Eu cred cã dl. prof. Buiciuc s-a mutat numai, de la noi, cu catedra de Limba ºi literatura românã, în rai, unde, se aude, Divinitatea a fãcut vacant un post. Profesore, sã fii acolo aºa cum ai fost aici: adicã sã strãluceºti. Lucreþiu EPURE

n A fost un OM de o nobleþe ºi o bunãtate incomensurabile Poetul, prozatorul, criticul literar, profesorul ºi jurnalistul lugojean Constantin Buiciuc nu mai este. A plecat, mult prea devreme, sã scrie cronici îngerilor, lãsând multe proiecte neterminate. În septembrie 2011 a renunþat la profesia de dascãl, pensionându-se anticipat pentru a se dedica în exclusivitate scrisului. Nu a mai reuºit decât sã pregãteascã o carte de interviuri, împreunã cu prietenul ºi colegul Remus Valeriu Giorgioni. Constantin Buiciuc a fost un profesionist desãvârºit, cu o aleasã þinutã moralã ºi cu o deosebitã sensibilitate literarã, a fost ºi un prieten adevãrat, dar , mai presus de toate, a fost un OM de o nobleþe ºi o bunãtate incomensurabile. Prin plecarea lui, viaþa culturalã a Banatului va fi mai sãracã. Dormi în pace, printre îngeri, prieten drag! Toni BOLDUREANU

n Un mare OM, un altfel de jurnalist ! Costicã, fie-mi iertatã adresarea, dar aºa ai vrut tu, ca noi sa fim colegi ºi prieteni fãrã sã ne formalizãm, nu am cuvinte ºi nici litere prin care sã spun sau sã scriu ceva. Nu cred cã ai putut pleca, deºi stabilisem sã ne vedem! Cred cã a fost prima oarã când nu te-ai þinut de cuvânt. Ai fost ºi rãmâi un mare OM, un altfel de jurnalist, cu un excelent simþ al umorului, cu multã bonomie în ceea ce fãceai ºi cu o pasiune extraordinarã pentru meserie. De câte ori nu te-am întrebat “pentru ce înregistrezi atât pe reportofon?”, iar rãspunsul venea invariabil: “lasã, sã fie acolo!” Ne va pãrea rãu, nouã, tuturor celor care am stat la masã cu tine, cu un pix ºi o a-gendã în mânã, pentru cã te-am pierdut. Dumnezeu sã te odihneascã! Iar cronicile literare din ceruri sper sã le scrii la fel de minunat. Ion MOLDOVAN

n Scaunul din stânga mea nu-l va ocupa nimeni Vreau sã aduc acum, la despãrþire, un omagiu OMULUI CONSTANTIN BUICIUC, modestiei sale, altruismului, bonomiei ºi deschiderii sale permanente faþã de orice propunere constructivã a breslei; nu voi uita zâmbetul sãu cald ºi liniºtitor, faþã de aprecierile ºi “poantele” noastre de jurnaliºti! D-le PROFESOR, cãci aºa îmi plãcea mie sã vã spun, vã asigur cã scaunul din stânga mea, unde stãteaþi la conferinþele de presã, nu-l va ocupa nimeni, în sufletul meu, ca semn al respectului ºi al preþuirii pe care vi le voi purta mereu. Mulþumesc BUNULUI DUMNEZEU cã am fost contemporan cu dvs., DOMNULE PROFESOR, pe apele învolburate ale jurnalismului lugojean, al ultimilor 21 de ani. Dormi în pace, DOMN PROFESOR! Marius GANGAN

SC MERIDIAN 22 SA În urma somaþiilor de platã trimise cãtre utilizatorii care nu ºi-au onorat obligaþiile contractuale cãtre societatea noastrã ºi înregistreazã sume restante la platã, S.C.MERIDIAN 22 S.A. anunþã continuarea acþiunii de debranºare de la reþeaua publicã de apã. Cheltuielile aferente sistãrii, reluãrii furnizãrii serviciului- în sumã de 1.000 lei, cât ºi costul refacerii carosabilului afectat- în sumã de 1.000 lei se suportã de utilizator ( conf.Legii nr.51/2006- actualizatã). Pentru a preveni aceste cheltuieli suplimentare, vã solicitãm sã efectuaþi plata sumelor restante la casieria societãþii sau în conturile bancare curente ale societãþii noastre în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vã facem cunoscut cã efectuarea plãþii facturilor restante, chiar în ziua programãrii pentru debranºare nu exonereazã pe utilizatorul restant de plata cheltuielilor suplimentare aferente debranºãrii. Rebranºarea se va efectua în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la efectuarea tuturor plãþilor. CONDUCEREA SC MERIDIAN 22 SA LUGOJ

Tapiþerie

colþare, canapele, holuri, fotolii


6 ACTUALITATEA TELEFOANE

Primãria Lugoj 0256.352.240 Casa de Culturã M. 351.130 Casa de Culturã S. 353.253 Pro Arte 357.886 Muzeu 354.903 Biblioteca 351.304 Protopopiatul 351.971 Admin. Financiarã 351.673 Camera Comerþ 354.920 Camera Muncã 351.776 Forþe de Muncã 351.812 Meridian 22 351.750 Salprest 352.830 Gara 359.679 Poliþia 351.212 Judecãtoria 352.372 Pol. Comunitarã 353.324 Jandarmii 353.511 Pompierii 351.560 Spitalul 353.731 Ambulanþa 358.000 Stomatologie 0745.316.998 Pol. cu Platã 353.784 Pol. Gârleanu 359.496 Centrul Cev 356.688 Urgenþe Gaz 0800.800.928 Numãr de Urgenþã 112 FARMACII Maydis Farm 353.039 Salvia Farm 351.834 Alcris Farm 353.521 Farmacia 231 353.602 Îngerul Farm 351.244 Farm ACF Civig 358.429 TAXIMETRE Taxi Sandy 351.888

LOTO n LOTO 8 Ianuarie 2012 6 / 49: 49, 32, 19, 47, 42, 22 noroc: 9 5 9 2 6 1 7 5 / 40: 29, 22, 8, 13, 1, 33 super noroc: 3 6 1 8 4 6 joker: 23, 26, 34, 31, 4, 6 plus noroc: 8 7 8 5 7 0

BÃNCI Dobânzi persoane fizice 6 luni 1 an Bancpost 7,00 7,30 BCR 11,50 11,00 Transilvania 10,00 10,00 Carpatica 11,00 11,00 BRD 6,75 7,00 Raiffeisen 9,00 9,50 Alpha Bank 10,00 9,25 Pireus Bank 9,00 8,50

VALUTE 12 Ianuarie 2012 1 euro 4,3627 1$ 3,4190 1£ 5,2766 1 CHF 3,5963 1 g aur 180,4149

Municipiul Lugoj doreºte sã se înscrie în Asociaþia Europeanã a Oraºelor ºi Regiunilor Istorice În ºedinþa extraordinarã a Consiliului Local Municipal, convocatã pentru data de 12 ianuarie, ora 14, pe ordinea de zi se aflã trei puncte, între care înscrierea Municipiului

REDACÞIA: Director: Nicolae SILADE Redactor ºef: Constantin BUICIUC Redactor ºef-adj: Mircea ANGHEL SGR: Andreea POP Redactori: Cristina FRÃÞILÃ (editorialist) Nicolae TOMA (investigaþii) Dan H. BRUDIU (sport) Alex. BARANYAI (fotoreporter) Remus V. GIORGIONI (culturã) Carmen SILADE (divertisment) Mirela DRAGOTÃ (c. Italia) Cornel DRINOVAN (c. Spania) Publicitate/Marketing: Lidia SILADE, 0769.62.62.76 Cont: RO49BPOS36107001797RON02 BANCPOST Agenþia Lugoj Cod fiscal: 26120477 Tipar: SC West Tipo Internaþional SRL TIMIªOARA Responsabil tipar: Micu MARIAN Difuzare: Gheorghe IORGA Adresã e-mail: ziarulactualitatea@yahoo.com

Lugoj în Asociaþia Europeanã a Oraºelor ºi Regiunilor Istorice – E.A.H.T.R. „La nivelul þãrii existã mai multe localitãþi înscrise deja în aceastã asociaþie, între care amintesc Municipiul Sibiu. Dorim sã înscriem ºi Municipiul Lugoj, având în vedere patrimoniul istoric al oraºului. Avem în vedere facilitarea pe aceastã cale a reabilitãrii centrului istoric al Lugojului”, a precizat edilul ºef.

n Excedent bugetar de peste 10.000.000 de lei

n Modernizarea Pieþei va fi propusã pentru ultima datã Referitor la ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al Municipiului Lugoj, programatã pentru data de 26 ianuarie, ora 14, ºeful executivului lugojean a spus cã pe ordinea de zi se aflã peste 20 de puncte. „Pentru ultima datã, voi propune modernizarea Pieþei Agroalimentare „George Coºbuc”, respectiv achiziþionarea terenului de handbal de la ªtrandul Municipal. ªi anul trecut, din pricina faptului cã aceste puncte nu au fost votate de consilierii PDL, am blocat suma de bani, respectiv peste 1.000.000 lei, în speranþa cã, pânã la urmã, vor înþelege cu toþii cã este vorba despre o investiþie în folosul oraºului. De asemenea, proiectul de execuþie a modernizãrii Pieþei Agroalimentare a fost aprobat în Consiliu. Lucrãrile nu pot începe însã decât dupã demolarea chioºcurilor metalice vechi de peste 50 de ani”, a subliniat edilul ºef.

n Procentul de realizare a veniturilor a fost de 102,05% În 2010, municipalitatea a realizat venituri în proporþie de 91,09%. În condiþiile noii legislaþii, nu a fost posibilã mãrirea bugetului pe anul 2011, întrucât nu au fost realizate venituri în proporþie de 97%. „Cu bucurie vreau sã vã anunþ cã la data de 31 decembrie 2011, procentul de realizare a veniturilor a fost de 102,05%. Acest lucru se datoreazã dezvoltãrii oraºului, dar ºi programului de facilitãþi realizat pentru persoanele fizice ºi juridice. Prin urmare, am depãºit procentul obligatoriu de 97%. În prezent, se lucreazã la întocmirea bugetului pe anul 2012, astfel ca acesta sã fie supus aprobãrii consilierilor în data de 2 februarie”, a precizat Francisc Boldea.

n Preluarea Serviciului ACTUALITATEA Local de Ambulanþã ISSN 1584-3688 Sãptãmânal editat de A. C. ACTUALITATEA Str. Nicolae Bãlcescu nr. 6 tel./fax: 0256/356.626

1-19 IANUARIE 2012

UTILE & SERVICII

Francisc Boldea ºi-a exprimat nemulþumirea faþã de modul de funcþionare a Ambulanþei Lugoj: „Este inadmisbil ca bolnavul sã fie transportat pânã la Recaº, iar apoi mutat în altã ambulanþã pânã la Timiºoara. Vreau sã subliniez faptul cã, în cazul în care se intenþioneazã desfiinþarea Serviciului Local de Ambulanþã, intenþionez sã preluãm noi, ca administraþie, acest serviciu”, a adãugat primarul.

Edilii locali vor mai discuta, în ºedinþa extraordinarã, despre utilizarea excedentului bugetar al anului 2011 ca sursã de finanþare a cheltuielilor Secþiunii Dezvoltare. „În urmã cu douã sãptãmâni, am estimat un excedent bugetar în valoare de 7.500.000 lei. Încã nu putem preciza suma exactã, deoarece aºteptãm sã primim de la Trezorerie contul de execuþie bugetarã finalã, lucru care se va întâmpla în cursul sãptãmânii viitoare. Dupã aprecierile mele, acest excedent depãºeºte 10.000.000 lei, iar aceasta se datoreazã faptului cã nu am încheiat în ultimii ani niciun act adiþional de majorare a contractelor angajate. Astfel, vom avea posibilitatea demarãrii unor alte lucrãri de investiþii de mare anvergurã”, a declarat primarul Francisc Boldea.

n Datoria spitalului a fost redusã la doar 400.000 lei Despre situaþia Spitalului Municipal, ºeful municipalitãþii a spus: „Am preluat aceastã instituþie în luna iulie 2011, cu o datorie de 3.200.000 lei. De atunci, am reuºit reabilitarea Laboratorului de Analize, a Farmaciei, a Secþiei de Pediatrie, a Staþiei de Oxigen. În prezent, se lucreazã la Secþiile de Neurologie ºi Paleaþie ºi s-a achiziþionat ultrasonograful cu patru sonde. De asemenea, a fost întocmit proiectul pentru reabilitarea pavilionului central. Sunt pe cale de a începe lucrãrile de modernizare a Unitãþii Primire Urgenþe. Vreau însã sã vã anunþ acum, la început de an, cã am reuºit sã reducem datoria spitalului la doar 400.000 lei. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper ca la sfârºitul acestui an sã avem un spital fãrã nicio datorie, astfel încât toate fondurile sã fie folosite doar pentru investiþii”.

n Colþul de culturã n earã de folk ºi poezie nS Searã dedicatã lui Mihai Eminescu Prima întâlnire din acest an a Cenaclului literar „Anotimpuri” din Lugoj va avea loc vineri, 13 ianuarie, de la ora 17, în Sala de ºedinþe a Teatrului Municipal „Traian Grozãvescu”. Manifestarea va fi dedicatã poetului Mihai Eminescu ºi se va desfãºura sub genericul „Floare albastrã”. Vor susþine comunicãri despre poet ºi opera sa: Dan Floriþa Seracin, Ela Iakab, Remus Valeriu Giorgioni, George Popovici ºi Ion Opriºor. Membrii cenaclului vor recita din lirica eminescianã, iar cantautorii George Popovici ºi Vasile Gondoci vor susþine un recital folk pe versurile poetului.

n Expoziþia internaþionalã de artã la Galeria Pro Arte Galeria „Pro Arte” din Lugoj va gãzdui joi, 12 ianuarie, de la ora 18, vernisajul expoziþiei internaþionale „Adevãr, compasiune, toleranþã”, care prezintã operele de artã realizate de 12 artiºti consacraþi, diferiþi atât ca stil artistic ºi experienþã profesionalã cât ºi ca formaþie culturalã. Toþi artiºtii sunt practicanþi Falun Dafa (Falun Gong), o disciplinã a minþii ºi corpului cu adânci rãdãcini în cultura tradiþionalã chinezã, fiind totodatã ºi cea mai aspru persecutatã grupare spiritualã din China zilelor noastre. Fiecare tablou reprezintã o poveste adevãratã, picturile fiind realizate din dorinþa de a face cunoscutã întregii lumi frumuseþea unei vieþi trãite dupã standarde morale înalte – principiile Falun Dafa, care dau numele acestei expoziþii – în contrast cu brutalitatea persecuþiei ºi torturile la care sunt supuºi practicanþii Falun Dafa de cãtre regimul comunist chinez. Patru dintre artiºti au fost ei înºiºi victimele persecuþiei, fiind torturaþi de cãtre autoritãþile chineze în lagãre de muncã forþatã ºi centre de detenþie din China. Expoziþia „Adevãr, compasiune, toleranþã”, care face înconjurul lumii din anul 2004, a ajuns în România în anul 2009, dupã un turneu de mare succes în peste 45 de þãri ºi peste 200 de oraºe. La Lugoj, expoziþia „Adevãr, compasiune, toleranþã” – organizatã de Asociaþia Românã de Qigong Falun Dafa România – va putea fi vizitatã în perioada 12 ianuarie – 1 februarie.

n Construirea unui bazin acoperit în centrul oraºului Au demarat lucrãrile de investiþii din acest an. În prezent, se lucreazã la reabilitarea reþelei de canalizare pe strada ªirul Islazului, în paralel cu continuarea lucrãrilor de reabilitare a canalizãrii pe strada Romanilor, unde se lucreazã în condiþii foarte grele. De asemenea, au demarat lucrãrile la Staþia de Epurare. În paralel, au fost organizate licitaþii pentru reabilitarea ªtrandului Municipal, respectiv pentru înfiinþarea Cinematografului 3 D. Totodatã, se lucreazã la proiectul pentru construcþia unui bazin acoperit, într-o zonã centralã a oraºului, investiþie solicitatã de mulþi cetãþeni din municipiu. De altfel, reacþia lugojenilor la amenajarea patinoarului a fost una foarte favorabilã, cei mai mulþi fiind foarte încântaþi cã pot patina acum ºi la Lugoj.

n Concert cu Marius Baþiu În cadrul serilor folk de la Terasa Zodiac, organizate de Vasile Gondoci, marþi, 17.01. 2012, începând cu orele 19, va avea loc un concert Marius Baþiu (Poesis) ºi Cristian Buicã. Din cele 23 de ediþii desfãºurate pânã acum, 13 au avut loc în localul La Taifas, 2 la Domacris ºi 8 la Terasa Zodiac.

n Reþeta sãptãmânii

n Legea Învãþãmântului nenoroceºte învãþãmântul ªeful executivului lugojean a avut marþi, 10 ianuarie, ora 14, o întâlnire cu conducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean Timiº. Tema discuþiilor a constituit-o HG 1274/21 decembrie 2011, care completeazã Legea Învãþãmântului nr. 1/2011. „Acest act normativ nenoroceºte învãþãmântul din punct de vedere financiar, întrucât prevede ca finanþarea de bazã sã se suporte din cote defalcate din TVA, de la nivel central, prin bugetele locale. Noul act normativ prevede de asemenea trecerea la sistemul de cost/elev/an. În acest fel, în învãþãmântul gimnazial este prevãzutã suma de 2.230/elev/an în cazul elevilor români, respectiv 2.549/elev/an în cazul minoritãþilor naþionale. În cazul liceelor teoretice, costurile sunt de 2.119 lei/elev/ an pentru elevii români, respectiv 2.400 lei/elev/an pentru minoritãþi”, a precizat edilul ºef. Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi, edilul ºef a solicitat situaþia exactã a elevilor înscriºi la ºcolile ºi liceele din municipiu. Dupã efectuarea calculelor, în cazul Centrului bugetar ªtefan Odobleja, care administreazã Grupul ªcolar „ªtefan Odobleja” ºi ªcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2, va fi alocatã suma de 1.300.000 lei. Or, anul trecut, acelaºi centru bugetar a primit 2.300.000 lei. Prin urmare, este de aºteptat sã aparã probleme importante în desfãºurarea actului educaþional.

n Vremea în zona Lugoj -110C 4 0C

n VINERI, 13 Ianuarie 2012: Vremea va fi rece ºi va ploua. Temperaturile vor fi cuprinse între -4 ºi 40C. TÃ, 14 Ianuarie 2012 n SÂMBA SÂMBATÃ, 2012:: Vremea va fi rece ºi va fi lapoviþã. Temperaturile vor fi cuprinse între -4 ºi 10C. n DUMINICÃ, 15 Ianuarie 2012 2012:: Vremea va fi rece ºi va ninge. Temperaturile vor fi cuprinse între -6 ºi -20C. n LUNI, 16 Ianuarie 2012 2012:: Vremea va fi rece ºi cerul parþial însorit. Temperaturile vor fi cuprinse între -11 ºi -30C. n MARÞI, 17 Ianuarie 2012 2012:: Vremea va fi rece ºi va ninge. Temperaturile vor fi cuprinse între -8 ºi -30C. n MIERCURI, 18 Ianuarie 2012 2012::Vremea va fi rece ºi va ninge. Temperaturile vor fi cuprinse între -9 ºi -40C. n JOI, 19 Ianuarie 2012 2012:: Vremea va fi în general rece ºi cerul va fi parþial însorit. Temperaturile vor fi cuprinse între -9 ºi -30C.

Fripturã umplutã Ai nevoie de: 600 gr. piept de porc, 200 gr. carne tocatã, 100 gr. ceapã, 100 gr. ciuperci, 1 ou, 1 legãturã de pãtrunjel, 1 lãmâie, 50 ml. ulei, 20 gr. sare, 4 gr. piper mãcinat, 2 gr. boabe piper. Cum procedezi: carnea se taie pentru a se întinde, se bate ca sã se subþieze, apoi se condimenteazã cu sare ºi piper. Verdeaþa se toacã, ciupercile se taie, iar ceapa se toacã fin. Coaja lãmâiei se rade. Carnea tocatã se amestecã cu ceapa, ciupercile, oul, coaja rasã de lãmâie ºi verdeaþa tocatã fin, pânã când se omogenizeazã. Pe o folie de aluminiu unsã cu ulei ºi presãratã cu condimente, se aºeazã carnea, iar pe ea se întinde amestecul format. Se ruleazã carnea ºi apoi capetele se strâng ca sã nu iasã umplutura. Ruloul se pune într-o tavã cu apã, sare ºi boabe de piper ºi se introduce în cuptor la 1500 C pentru circa 90 min. Se scoate apoi din folie, se pune în tavã ºi se mai þine în cuptor 30 minute. Se stropeºte din când în când cu sosul format în tavã.


MOZAIC

1-19 IANUARIE 2012

Echipa Boldureanca, un ansamblu de dansuri populare, pãstrãtor de tradiþii

Antrenul a fost atmosfera care a dominat întâlnirea ce a avut loc la Pensiunea Pescãrie, din Ohaba Forgaci, prilejuitã de agapa care a fost oferitã de oficialitãþile locale ale comunei Boldur echipei

de dansuri populare "Boldureanca", pentru rezultatele deosebite obþinute în anul ce tocmai a trecut, în special la: Festivalul "Lada cu zestre" Ediþia a V-a, Festivalul de folclor "Vetre strãbune" -

Ediþia a VI-a ºi la Festivalul "Românilor de pretutindeni" - Valea lui Liman, 2011. Acum, când prostul gust ºi manelele au cuprins o parte importantã a românilor, profesorul Dan Fratuþescu, Das-

cãlul, cum îi spun toþi apropiaþii, el însuºi un fost dansator, a pus bazele unei formaþii folclorice, sprijinit de o echipã formatã din dir. Otilia Stoi, prof. Alina Lelescu, referent cultural Daniela Tomiþã, prof. Elena Ciucure, alãturi fiindu-i Consiliul Local Boldur ºi primarul. "Boldureanca" are 60 de membri din patru generaþii, cu vârste cuprinse între 7 ºi 79 de ani, din localitãþile Boldur, Jabãr, Sinersig ºi Ohaba Forgaci. "Aceastã acþiune culturalartisticã am întreprins-o în ideea de a rãsplãti efortul depus de cei 60 de dansatori participanþi la numeroase festivaluri, de unde s-au

întors cu numeroase premii importante la nivel judeþean, deºi ansamblul a fost înfiinþat abia în martie 2011. Dacã ei au fãcut atâtea lucruri foarte frumoase pentru comuna Boldur, autoritatea localã, consiliul local ºi conducerea primãriei, la rândul lor, nu au rãmas indiferenþi, rãsplãtindu-i cu o masã "asezonatã" cu muzicã, dans ºi concursuri destinate celor mai tineri din formaþie. Numitorul comun al celor patru generaþii a fost buna dispoziþie. Sperãm cã toatã lumea s-a simþit foarte bine", ne-a declarat Cristian Stoi, (foto medalion) primarul comunei Boldur. Mircea ANGHEL

olei Divizia A1 C.S.M Lugoj - S.C.M. Universitatea Craiova 0 - 3 n VVolei

Greu cu Craiova… Supernova! Prima înfrângere pe propriul teren fãrã set câºtigat pentru voleibalistele lugojene, deºi în sala Ion KunstGhermãnescu au evoluat pânã acum europenele Dinamo, Piatra Neamþ ºi Tg. Mureº, cãrora elevele lui Bogdan Paul au reuºit sã le ia seturi, chiar dacã nu puncte în clasament. Evoluþiei înhibate a echipei noastre i s-a opus însã o formaþie total schimbatã Universitãþii pe care Lugojul o învingea în sezonul trecut de trei ori: la Baia Mare cu 3:1 în Cupa României, 3:2 la Craiova ºi 3:1 la Lugoj în campionatul A 1. De o parte C.S.M.-ul, la care absenþelor deja ºtiute ale titularelor din sextet, Lupescu ºi Ciobanu-Paºca, s-a adãugat un joc scãzut ca nivel al întregii formaþii, pe de altã parte o trupã olteanã - formatã dintro clujeancã (Vasinca), o pi-

teºteancã (Zanfir), o bucureºteancã (Rogojinaru), o tulceancã (Hambele), douã sârboaice cu experienþã (Maletic ºi Stojadinovic) ºi liberoul canadian de naþionalã Janie Guimond-care a dominat jocul ca valoare în primul rând, apoi ca atitudine permanentã, în consecinþã. Servicii foarte bune, blocaje grupate ºi agresive, combinaþii rapide, apãrare mobilã ºi finalizãri precise, o reþetã cu gust deloc plãcut pentru gazde ºi suporterii lor, dar o prezenþã oaspete impresionantã ca evoluþie în acest campionat. Craiova este, ne convine sau nu, mai bunã în acest moment. Dupã victoriile-surprizã cu Dinamo ºi Tg.Mureºul în Bãnie, ambele cu 3:0, ºi succesul de la Lugoj, oltencele intrã serios în lupta pentru Cupele Europene, nivelul investiþiilor dându-i dreptul la

a-ºi fixa obiective importante. Desigur, asta nu scuzã decât parþial timorarea care a stãpânit jocul nostru, chiar dacã setul al doilea a fost aproape de a fi tranºat de coechipierele Dianei Tãtaru. Sau tocmai de aceea, pentru cã Lugojul devenise o echipã ce nu se mai predã din start în faþa vreunui adversar, indiferent de teren sau de numele acestuia. Duºul rece administrat în weekend de o echipã solidã alteia cu probleme, fãrã variante de schimbãri pe posturile importante trebuie sã aibã însã efect în perioada imediat urmãtoare. Deoarece o plombã rapidã în ultimele zile ale perioadei de transferãri e greu de realizat, chiar dacã nu imposibil, pentru lotul aflat acum pe poziþia 8 a clasamentului, urmeazã o serie extrem de importantã de jocuri “care pe care”: în 14 ianuarie, la Piteºti,

Larisa Paºca va reveni in echipã la Piteºti

în 21, la Iaºi, în 28, acasã cu Clujul ºi în 11 februarie, din nou pe teren propriu, cu Sibiul. Formaþii care, deºi se aflã în partea inferioarã a clasamentului, oferã noutãþi dupã perioada de achiziþii. Cu obiectiv accederea în Play-Off, sportivele lugojene trebuie sã adune cât mai multe puncte din primele douã deplasãri, acestea contând du-

Rezultatele etapei a 10-a: Universitatea Cluj - Dinamo Romprest Bucureºti = 0:3; CV 2004 Tomis Constanþa - CSU Medicina Tîrgu Mureº; = 3:0; ACS Penicilina Iaºi - SCM CSU Argeº Volei Piteºti = 3:1; VC Unic LPS Piatra Neamþ ªtiinþa Bacãu = 0:3; CSM Lugoj - SCM U. Craiova = 0:3; CSM Bucureºti - CSM CSª Terezianum Sibiu = 3:0. Etapa viitoare (sâmbãtã 14 ianuarie 2012): ªtiinþa Bacãu Universitatea Cluj; CSU Medicina Tîrgu Mureº - ACS Penicilina Iaºi; SCM U. Craiova - VC Unic LPS Piatra Neamþ ; Dinamo Romprest Bucureºti - CSM Bucureºti; CSM CSª Terezianum Sibiu - CV 2004 Tomis Constanþa; SCM CSU Argeº Volei Piteºti – C.S.M. Lugoj

SC LUCPREST BOMET SRL Lugoj, str. Nera nr 35/36, tel. 0256.354.330

n grupuri sanitare n faianþã n gresie n adezivi n vopsele lavabile n cãzi de baie n cãdiþe de duº n cabine duº n baterii de duº, lavoar, bideu ºi diferite accesorii pentru baie n mobilier de baie Program: luni - vineri 8,30 - 16,45 sâmbãtã 9 - 13

blu în încercarea grupãrilor de a evada din zona locurilor 9-12. Sâmbãtã, în Trivale, Argeºul va evolua împotriva CSM-ului, cu un sextet alcãtuit din voleibaliste ce au jucat ºi anul trecut în prima ligã, la alte grupãri: Anca Martin (Dinamo), Bianca Bãlãnescu (Bacãu), Adriana Vâlcu (Constanþa), Andrada Rogojan (Sibiu), Eliza Melu ºi Ana Maria Grigoriu (CSM Bucureºti). Piteºtencele au fost însã surprinzãtor învinse la Iaºi (1:3), în ultima etapã, aºa încât întâlnirea cu voleibalistele pregãtite de Paul Bogdan va fi una a orgoliilor rãnite ºi a foamei de puncte. Dintre care sperãm cât mai multe sã consemnãm în dreptul lugojencelor, în clasamentul la zi, prezentat alãturi.

ACTUALITATEA 7 n Un lugojean creºte porumbei pentru festivitãþi Acum trei ani, un lugojean a cumpãrat ºase porumbei albi, pe care i-a crescut, i-a dresat ºi i-a prezentat pentru prima oarã la nunta unui prieten de-al sãu. Acum are 40 ºi doreºte sã ajungã la 100. Lucian Vasile Enache spune cã ideea i-a venit la nunta sa, acum 4 ani, când, în timp ce fãcea poze în Parcul ªtrand, doi porumbei albi au apãrut din senin, ca niºte îngeri, în spatele mirilor. La sugestia fotografului, mirele ºi mireasa au

pozat mai cu atenþie, fãrã miºcãri bruºte, pentru a nu speria porumbeii, care au rãmas acolo pânã la sfârºitul ºedinþei foto. De la idee la faptã uneori e însã cale lungã, mai ales dacã ideea ta e privitã cu neîncredere sau, ºi mai rãu, ca o tâmpenie. Dar Lucian a continuat sã creadã cã într-o zi ideea lui va da roade. ªi, din ceea ce la început era doar un hobby, acum a devenit o necesitate. Chiar dacã a participat pânã acum cu porumbeii sãi la vreo patruzeci de nunþi, în Fãget, Lugoj, Timiºoara ºi Caransebeº, câºtigul abia îi ajunge pentru întreþinerea lor, pentru cã porumbeii au nevoie de tratament, vitamine, mâncare specialã, spaþiu ºi timp. În afarã de asta, deºi au inel personalizat, unii dintre porumbei se mai pierd pe traseu, cum s-a întâmplat la o nuntã din Fãget, când porumbeii s-au rãtãcit ºi ajuns la Dumbrava pe un stâlp de electricitate. Dar lugojeanul nostru este încrezãtor ºi sperã ca, printr-o colaborare cu restaurantele ºi firmele organizatoare de nunþi, afacerea sa sã devinã rentabilã. Porumbeii dresaþi de el ºtiu exact ce au de fãcut: sã se aºeze pe mîna mirilor, pe buchetul de mireasã ori sã zboare deasupra nuntaºilor la ieºirea din bisericã. O datã, Lucian a încercat ºi cu fluturi, însã spune cã sunt foarte greu de gãsit ºi de prins, mai ales cã e nevoie doar de fluturi albi.

n Câºtigãtoarea concur concur-sului “Copilul meu frumos” este Andreea Diana Þãranu

Aveþi un copil? Dacã nu, faceþi repede unul ºi trimiteþi pozele lui (minim trei) pe email: ziarulactualitatea@yahoo.com ºi va intra în concurs pe www www.. ziarulactualitatea.ro Adãugaþi câteva cuvinte frumoase despre el (plus nume, prenume, vârstã, localitate localitate). Cel care obþine cele mai multe voturi va fi publicat în aceastã paginã ºi premiat.

Consorþiul de practicieni în insolvenþã Casa de Insolvenþã Transilvania SPRL Filiala Timiº ºi RVA Mureº Insolvency Specialists SPRL, în calitate de administratori judiciari al debitoarei SC P.S. Intex SA, în reorganizare, cu sediul social în Timiºoara, str. Gh. Lazãr nr.42, judeþul Timiº vinde sau închiriazã prin

LICITAÞIE PUBLICÃ I. Imobilul situat în Timiºoara, Calea Aradului, nr. 40 Depozit la subsol scara B acces din curte, compus din 4 sãli depozitare ºi acces în subsol cu 2,81% p.c. ºi 45/812 mp teren Cf. colectiv 62645 Cf Individual 102141/Timiºoara. Preþ 17.560 EUR II. Imobilul situat în Timiºoara, Str. Gh. Lazãr, nr. 42, bloc A3 Spaþiu la parter compus din 4 birouri, sala protocol, 2 holuri, grup social ºi anexã ºi 18/2211 mp teren în proprietate, cuprins în cartea funciarã nr.127927/ Timiºoara, Preþ 127.346 EUR Licitaþiile se organizeazã la sediul administratorului judiciar din Tg-Mureº, str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, judeþul Mureº la data de 20.01.2012, orele 11,00, cu repetabilitate sãptãmânalã în zilele de vineri, la aceeaºi orã, pânã la valorificarea bunurilor. Pot participa la licitaþii persoanele fizice ºi/sau juridice care achitã garanþia de 10% din preþul de strigare, taxa de participare la licitaþie ºi cumpãrã caietul de sarcini, anterior datei organizãrii licitaþiei. Informaþii suplimentare se pot obþine la telefoanele, 0745/653430; 0265/269700 ºi 0745146096.


AcTUALITATEA

ianuarie L M M J V S D 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 27 21 28 22 29 23 24 25 26

august

iulie L M M J V S D 1

23/30 24/31 25 26 27 28 29

martie

februarie L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

20

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

septembrie 27 28 29 30 31

L 3 M 4 M 5 J 6 V 7 S 1 8 D 2 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30


Foto: Manuel Gonzalez Devesa

012 Melania Izaura Balasko

aprilie L M M J V S D 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

mai 23/30 24 25 26 27 28 29

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

iunie 28 29 30 31

L 4 11 M 5 12 M 6 13 J 7 14 V 1 8 15 S 2 9 16 D 3 10 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

octombrie

noiembrie

decembrie

L M M J V S D

L M M J V S D

L 3 M 4 M 5 J 6 V 7 S 1 8 D 2 9

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30


DIVERSTISMENT

De De nota nota 10 10

10 ACTUALITATEA

1-19 IANUARIE 2012

SERVICE AUTO CRISCAR

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI LUGOJ, cu sediul în Lugoj, P-þa Victoriei nr. 4, anunþã intenþia de scoatere la licitaþie în vederea concesionãrii pentru construirea unei case de locuit, a 9 amplasamente disponibile (înscrise în C.F. 406472, C.F. 406473, C.F. 406474, C.F. 406475, C.F. 406476, C.F. 406477, C.F. 406478, C.F. 406479, C.F. 406480), cu suprafeþe cuprinse între 450 ºi 467 mp, situate în Lugoj, str. Timiºorii, zona P.U.Z. M.A.N.. Durata concesiunii este de 49 de ani.

strada Episcop Dr. Ioan Bãlan nr. 44 (fosta Semenicului)

Data licitaþiei - deschiderea ofertelor: 15.02 2012 orele 14.00 Data ºi ora de primire a ofertelor (înscrierea): 15.02.2012 între orele 09.00 – 12.30. Preþ pornire licitaþie: 0,4 lei / mp / an. Taxã licitaþie: 200 lei. Taxã garanþie: 500 lei.

REPARAÞII AUTO

Condiþii de participare: - solicitanþii vor îndeplini condiþiile impuse prin Caietul de sarcini nr. 48650 din 15.07.2011 – cu instrucþiunile aferente – aprobat prin H.C.L. nr. 123 din 21 07. 2011. - dovada achitãrii taxei de licitaþie, în valoare de 200 lei RON ºi a taxei de garanþie licitaþie, în valoare de 500 lei RON. Informaþii suplimentare ºi caiete de sarcini se pot obþine (dupã achitarea taxei de licitaþie) de la Primãria Municipiului Lugoj, Compartimentul Urbanism, camera 209-210, etaj II, telefon 0256/353697, zilnic între orele 08.oo – 15.00, fax 0256/350393, e-mail : contact@primarialugoj.ro.

Informaþii la tel: 0256/329.731 CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BOÞ ELENA Vrei sã întâlneºti persoane asemeni þie, sã împãrtãºeºti din gândurile, trãirile, problemele ºi experienþele tale? Vino cu noi în grupurile de suport organizate de cabinet: n grupul de suport pentru pãrinþi de adolescenþi n grupul de suport pentru persoane singure n grupul de suport pentru persoane cu dificultãþi emoþionale. Înscrieri ºi informaþii la telefon: 0728 22 96 04.

ERINA COMPANY

ALPHA CLINICS OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE DR. CÃTÃLIN ARDELEAN

DR. ROXANA ARDELEAN

Program: Luni: 12-18 Miercuri: 9-13 Joi: 10-18

str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

Program: Marþi: 10-18 Vineri: 10-18

n primeºte deºeuri din metal, carton ºi plastic.

Programãri: luni- vineri: 11-18, la tel: 0748.061.061 n consultaþii ginecologice n test Papanicolau n ecografie transabdominalã ºi transvaginalã n avorturi la cerere prin aspiraþie ºi medicamentos n investigarea ºi tratarea cazurilor de sterilitate n montare sterilet n cauterizare col uterin n dispensarizarea sarcinii n asistenþã la naºtere

Informaþii la sediul firmei, Lugoj, str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

n Lugoj, str. Bucegi nr.11 n n Timiºoara, Calea Martirilor nr. 70, sc. B, ap.2 n

Incunabule

Fãcute la ºah

Mistuiþi de foc

Chip

Pârloagã

Aterizaj

Probã Rupturã în scoarþã

F Mircea ANGHEL Foarte asemãnãtoare Predatã elevilor

Atinse de atonie Ridicã greutãþi

Frig pe centru! Arbore melifer

Trãsnet

A ochi Individ Auzire Acea

Zeflemist

Nicolae Andrei

Mort

Perete!

Vãzduh

Bolduri

Scriere tipãritã

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI LUGOJ, cu sediul în Lugoj, P-þa Victoriei nr. 4, anunþã intenþia de scoatere la licitaþie în vederea concesionãrii pentru construirea unei case de locuit, a 9 amplasamente disponibile (înscrise în C.F. 406481, C.F. 406482, C.F. 406483, C.F. 406484, C.F. 406485, C.F. 406486, C.F. 406487, C.F. 406488, C.F. 406489), cu suprafeþe cuprinse între 450 ºi 467 mp, situate în Lugoj, str. Timiºorii, zona P.U.Z. M.A.N.. Durata concesiunii este de 49 de ani Data licitaþiei - deschiderea ofertelor: 22.02 2012 orele 14.00 Data ºi ora de primire a ofertelor (înscrierea) 22.02.2012 între orele 09.00 – 12.30. Preþ pornire licitaþie: 0,4 lei / mp / an. Taxã licitaþie: 200 lei. Taxã garanþie: 500 lei. Condiþii de participare: - solicitanþii vor îndeplini condiþiile impuse prin Caietul de sarcini nr. 48650 din 15.07.2011 – cu instrucþiunile aferente – aprobat prin H.C.L. nr. 123 din 21 07. 2011. - dovada achitãrii taxei de licitaþie, în valoare de 200 lei RON ºi a taxei de garanþie licitaþie, în valoare de 500 lei RON. Informaþii suplimentare ºi caiete de sarcini se pot obþine (dupã achitarea taxei de licitaþie) de la Primãria Municipiului Lugoj, Compartimentul Urbanism, camera 209-210, etaj II, telefon 0256/353697, zilnic între orele 08.oo – 15.00, fax 0256/350393, e-mail : contact@primarialugoj.ro.

 Bancuri  Bancuri  Bancuri  Bancuri

v J v Boxerul campion vine la poliþie: - Un tip m-a jefuit. M-a amenin ameninþþ at ºi mi-a luat 300$ pe care îi aveam la mine. - ªi nu v-aþi apãrat? - PPãi ãi ppentru entru numai atîþia bani? v J v Un bile bileþþel pe masa din buc bucããtãrie: “Dra “Dra-gii mei optimi ptimiººti, pesimi esimiººti ºi reali ealiººti, în timp ce voi vvãã certa certaþþi, încerc ncercâând ssãã de de-monstrati dac dacãã sticla e pe jum jumããtate plin plinãã sau goal goalãã, eu am bbããut-o. Oportunistul!” v J v Examen la fizic fizicãã. Profesorul încearc ncearcãã sã-l ajute pe student student:: - Spune Spuneþþi-mi, m mããcar car,, la ce temperatur temperaturãã fierbe apa? - Domn profesor profesor,, nu ºtiu la ce tempe tempe-ratur raturãã fierbe apa, îns nsãã ºtiu ccãã la 40 de grade se transform transformãã în vodc vodcãã! v J v Un tip intrã în magazinul de costume pentru diverse ocazii. - TTrebuie rebuie sã merg la un bal mascat ºi aº vrea sã merg costumat ca Adam. Vine tipa de cu o frunzã, tipul refuzã: - Prea micã! Vine cu o frunzã mai mare, la fel: - Prea micã! Îi aduce tipa o frunzã mare de palmier: - Prea micã! La care tipa: - Auzi, campionule, atunci mai bine þi-o pui pe umãr ºi mergi ca pompã de benzinã! v J v So Soþþia îl întreab ntreabãã pe so soþþ: - Dragule, spune-mi, te rog, câ te femei ai avut tu în via viaþþa ta? So Soþþ ul: - Una, dou douãã, trei, patru, cinci, ºase, ºapte, tu, nou nouãã, zece...

v J v La o secþie de poliþie este adusã o femeie care a trecut pe roºu. Poliþistul de serviciu începe, degajat, interogatoriul: - Numele ? - Camelia D. - Vârsta ? – 28 de ani. - Ocupaþia ? - Învãþãtoare. Poliþistul se ridicã de la masã, zâmbeºte fericit ºi îi spune: - Minunat! Am aºteptat aceastã ocazie o viaþã întreagã. Acum vã rog sã vã aºezaþi pe scaunul acesta ºi scrieþi de 5000 de ori, cu o caligrafie perfectã: “Dacã semaforul este roºu, trecerea este interzisã!” v J v Ion st ntins sub pom, prive stãã îîntins priveººte ppããsãrile de deasupra capului ssããu ºi vaca din apropierea sa sa,, care pa paººte liniºtitã liniºtitã.. -Nu-i bine or orâânduit nduitãã lumea asta, Doamne, ggâânde ndeººte el în sinea sa. Acestei mici ppããsãri i s-a dat o libertate prea mare, pe ccâând vaca st stãã legat legatãã cu o sfoar sfoarãã. La un moment dat, pasãrea îi face drept în cap. - Doamne, eºti totuºi înþelept! Dacã era vaca în copac... v J v Fetiþa: “T atã, un bãiat de la ºcoalã “Tatã, mi-a spus ceva ce nu înþeleg, mi-a spus cã am parbrizul frumos, cã am un portbagaj ºmecher ºmecher,, cã am niºte ºasiuri tari, cã am amortizoare excelente. Ce înseamnã asta?” TTatãl: atãl: “Spune-i aºa: cã eºti încã în garanþie ºi dacã îndrãzneºte sã-þi ridice capota ca sã verifice uleiul, o sã-i rup þeava de eºapament!


1-19 IANUARIE 2012

TIMP LIBER

În faþa oglinzii… în relaþiile cu ceilalþi

1. Ce amintiri ai despre anii tãi de ºcoalã? a. Erai o elevã foarte serioasã. b. Nu te interesau decât anumite materii. c. Erai mai interesatã de materiile la care îþi plãcea profesorul. 2. Ce te caracterizeazã mai degrabã? a. Când cauþi ceva, obiºnuieºti sã despici firul în patru. b. Ai mare nevoie de libertate, nu îþi plac regulile ºi rutina. c. Eºti convinsã cã oamenii sunt prin natura lor buni ºi pot deveni ºi mai buni. 3. În liceu te descurcai cel mai bine la urmãtoarea materie: a. Matematicã. b. Limba românã. c. Limbi strãine. 4. Ce preferi sã faci în momentele de relaxare? a. Ieºi cu prietenii în oraº. b. Pui în practicã tot felul de mãrunþiºuri. c. Joci jocuri ce îþi solicitã gândirea. 5. Te-ai rãtãcit într-o pãdure ºi, în curând se va lãsa noaptea. Ce faci? a. Încerci sã te orientezi cu ajutorul soarelui. b. Ai încredere în flerul tãu. c. Ceri ajutor. 6. Când eºti pusã în faþa unei decizii dificile: a. Ai întotdeauna încredere în instinctul tãu. b. Þi-e fricã sã nu dai greº. c. Încerci sã gândeºti la rece, laºi sentimentele deoparte. 7. Invitatã la o petrecere unde nu cunoºti pe nimeni: a. Eºti mai degrabã rezervatã, aºtepþi întotdeauna ca altcineva sã facã primul pas. b. Te acomodezi repede în orice situaþie ºi te simþi în largul tãu. c. Îþi faci curaj cu un pahar de ºampanie ºi te îndrepþi cãtre ceilalþi. 8. Cu copiii tãi: a. Nu e nevoie de multe cuvinte ca sã te faci înþeleasã. b. Ei profitã de bunãtatea ta. c. Ai impresia cã îi alinþi prea mult. 9. Când nu eºti de acord cu ceva: a. Spui acest lucru rãspicat, chiar dacã poate duce la ceartã. b. Cauþi o cale potrivitã de a-þi spune punctul de vedere. c. Nu-þi spui punctul de vedere. 10. Atunci când vrei sã-þi impresionezi prietenii cu un meniu special: a. Îi inviþi la un restaurant unde se pregãteºte acea specialitate. b. Improvizezi ºi, chiar dacã nu respecþi reþeta iniþialã, iese ceva bun. c. Gãteºti

Anunþ public privind solicitarea emiterii acordului de mediu SC TECHNOCER SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinþare fermã piscicolã, extravilan comuna Victor Vlad Delamarina, finanþare prin Fondul European Piscicol - Programul Operaþional de Pescuit ( FEP – POP, mãsura 2.1.” propus a fi amplasat în localitatea Victor Vlad Delamarina extravilan CF 401009, CF 401010, CF 401011, CF 401012, CF 401332, judeþul Timiº. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Timiºoara, localitatea Timiºoara, jud. Timiº, b-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A ºi la sediul SC TECHNOCER SRL: Nãdrag, str. Metalurgiºtilor, nr. 16, jud. Timiº, în zilele de luni-joi, între orele 8 – 16.30, vineri între orele 8 – 14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Timiºoara.

urmând cu stricteþe reþeta din cartea de bucate. 11. Atitudinea ta faþã de ceilalþi: a. Este una fermã, foarte directã, care poate jigni, uneori, fãrã voia ta. b. Nu suporþi critica, te simþi jignitã dacã cineva o face. c. Uneori, simþi cã þi se cere un pic cam mult. 12. Dacã un vânzãtor îþi propune un produs de marcã la jumãtate de preþ, te gândeºti cã: a. E ceva dubios la mijloc, sigur produsul are un defect. b. Am nimerit o promoþie. c. E o afacere bunã. 13. Care crezi cã e cel mai potrivit mod de a o rupe cu cineva? a. Îi spui ce ai de spus ºi îi trânteºti uºa în nas. b. Îi spui la telefon ceea ce te nemulþumeºte, fãrã a face prea mare caz de asta. c. Îl inviþi la cinã ºi, pe parcurs, încerci sã-l convingi cã aºa e mai bine pentru el. Majoritatea A. Ai o fire extrem de analiticã, iar acþiunile tale sunt întotdeauna rezultatul unui raþionament. Pentru cã poþi rãmâne obiectivã indiferent de situaþie, reuºeºti sã iei deciziile cele mai potrivite. Eºti o femeie hotãrâtã, care ºtie sã se facã respectatã de ceilalþi. Înclinaþiile tale native pentru ºtiinþele exacte te-ar face foarte potrivitã pentru o profesie în care sã lucrezi cu cifre, statistici. Majoritatea B. Instinctul ºi imaginaþia joacã roluricheie în cazul tãu. Eºti în stare sã ieºi chiar ºi din cele mai complicate situaþii, pentru cã improvizezi cu mare uºurinþã. Înzestratã cu un spirit foarte sintetic, reuºeºti sã înþelegi lucrurile repede, fãrã a fi nevoitã sã analizezi totul sistematic. Pentru cã eºti ºi foarte creativã, þi s-ar potrivi de minune o profesie în domeniul muzicii, fotografiei, jurnalismului sau chiar al creaþiei vestimentare. Majoritatea C. În acþiunile tale þii mereu seama de sentimente. Ai încredere în oameni ºi nu rãmâi niciodatã indiferentã la problemele celor din jur. Îþi place sã relaþionezi, sã intri în contact cu tot felul de persoane. Chiar ºi în situaþiile cele mai puþin plãcute, gãseºti modalitatea de a soluþiona lucrurile în mod civilizat. Talentul tãu pentru relaþionãrile cu cei din jur te fac potrivitã pentru o profesie în domeniul comunicãrii, turismului, învãþãmântului.

ACTUALITATEA 11

Din punct de vedere astral, aceºti nativi vor înregistra o cadenþã specialã a energiei vitale. Ceea ce trebuie semnalat se referã în primul rând la relaþii, la cele care se vor înfiripa ºi îi vor salva de la faliment financiar sau familial. Vor apãrea ºi ocazii favorabile în acest sens.

Optimiste, entuziaste, exuberante ºi extrovertite, Balanþele se îndrãgostesc ºi uitã de iubire când li se oferã activitãþi atrãgãtoare. Vor fi mai puþin amabile ºi calme, dar îºi revin încet-încet la statutul de diplomaþi ai zodiacului ºi îºi vor arãta blândeþea faþã de membrii familiei.

Vor fi poate cei mai norocoºi nativi ai zodiacului. În acest interval, vor face deplasãri în strãinãtate ºi vor avea de câºtigat din punct de vedere al sãnãtãþii, dar ºi financiar. Energia lor vitalã va fi în creºtere. Sunt mai optimiºti ºi mai încrezãtori. Au noroc ºi în dragoste.

Rafinamentul ºi intuiþia lor vor fi exploatate de cei din anturaj, care îi vor propulsa cu forþa. Vor renunþa la anumite amiciþii, se vor împrieteni cu cei care îi ajutã. Starea de sãnãtate este relativ bunã. Încep sã primeascã bani mai mulþi spre sfârºitul intervalului.

Vor suferi din cauza comunicãrii dificile, iar dacã nu vor fi sinceri, vor avea de înfruntat obstacole. Trãiesc poveºti de iubire în fiecare searã. Fac excese ºi vor fi mai afectaþi sentimental. Oamenii politici sunt mult mai maleabili ºi mai vulnerabili la sentimente populiste.

Din punct de vedere profesional, Sãgetãtorii sunt cei mai performanþi nativi. Norocoasã este atât activitatea lor financiarã, cât ºi cea sentimentalã. Vor primi aprecieri verbale în majoritatea cazurilor, dar ºi în scris. Stabilesc greu relaþii cu cei din jur, dar le întreþin uºor.

Pentru aceºti nativi, tendinþa este de a recupera unele drepturi, de a se impune prin organizare tenace ºi birocraticã. Cei tineri se maturizeazã rapid, cei vârstnici iau în considerare ºi alte aspecte decât cele de divertisment. Vor fi originali, mult mai rapizi ºi mai sensibili.

Se vor împãca cu cei care i-au criticat fãrã motiv. Relaþiile sociale vor fi mult îmbunãtãþite ºi le vor permite sã facã un salt spectaculos. Sunt apreciaþi ca buni consilieri financiari sau administrativi. Hãrnicia lor iese în evidenþã cu toate ocaziile. Starea de sãnãtate este bunã.

Leii nu vor putea depãºi succesele de acum douã sãptãmâni, dar din punct de vedere financiar, vor continua sã fie lideri. Criteriile vor fi mult mai puþin relaxate, iar dacã vor participa la noi proiecte, se vor epuiza pânã la ultima picãturã de energie. În dragoste, totul e OK.

Vor traversa o perioadã în care evenimentele se succed repede. Aceastã aglomerare va contribui la crearea unei stãri bizare: se vor lãsa manipulaþi de bunã voie. La sfârºitul intervalului, vor încasa însã sume mari de bani ºi se vor simþi remontaþi total.

Vor munci cu îndârjire, convinºi cã vor fi apreciaþi pânã la urmã. Starea de sãnãtate se îmbunãtãteºte încet ºi vor mai avea încã hopuri de trecut. Frivolitatea le este strãinã, dar nu la fel se poate spune despre cochetãrie.

Este foarte posibil ca nativii sã accepte în tãcere observaþiile dure ale ºefilor. Avantajele ar pãrea insesizabile, dacã n-ar fi evidente ocaziile de a face bani rapid. În orice domeniu vor acþiona, vor fi intuitivi ºi vor avea succes.


12 ACTUALITATEA imobiliare VÂND apartament, etaj 2, demidecomandat, cu 2 camere, izolat interior-exterior, centralã proprie, termopane, uºi interioare de lemn masiv, mobilat (modern) ºi alte îmbunãtãþiri, în cartier micro 3, lângã Grãdiniþa nr.3. Informaþii la telefon: 0722.349.444. VÂND apartament cu 2 camere, bloc acoperit, centralã pe gaz, beci, geam termopan, baie cu faianþã, gresie, vanã din fibrã, micro 3, Bl. 23, Sc. D, et. 4. Informaþii la telefon: 0733.950.394. VÂND apartament cu 2 camere. Informaþii la telefon: 0733.759. 742. sau 0764.186.622. AM DE VÂNZARE teren de casã, pe str. Lalelelor, cu doar 12.900 euro, 900 m pânã în centru 0721.407.105. VÂND teren intravilan 2,5 hectare cu utilitãþi front stradal 120 m liniari, Lugoj, Str. Herendeºtiului. Informaþii la telefon: 0722.376.115.

auto VÂND BMW, seria 3-E30. Impecabil. Informaþii la telefon: 0727.372.010. VÂND jante de 16'’ de BMW, s5, cu anvelope de iarnã + varã, compatibile e46 x3 e87 e90 e91 e92 e39 e60 e61 e63. Informaþii la telefon: 0727 372010. VAND pompe electrice de benzinã, pompe electrice alimentare diesel, injectoare, capuri distribuitoare, noi ºi SH, garanþie. Informaþii la telefon: 0744852658.

diverse PIERDUT certificat de înmatriculare ºi certificate constatatoare de autorizare sediu social ºi teren BOSIOC MOISICA

AM DE VÂNZARE teren de casã, pe str. Lalelelor, lângã complexul Piastrele, 28 euro mp - 500 mp. Informaþii la telefon: 0721.110.747.

I.I., F35/313/2011, CUI 28131995. Le declar nule. PIERDUT certificat de înmatriculare ºi certificate constatatoare de autorizare sediu social ºi teren, precum ºi ºtampila utilizatã la banca S.C. ZASPEG CORPORATION S.R.L., J35/452/ 2002, CUI 13145909. Le declar nule. PIERDUT certificat de înmatriculare ºi certificate constatatoare de autorizare sediu social, punct lucru ºi teren S.C. DACOMEDI S.R.L., J35/316/2004, CUI 16119939. Le declar nule. SC LUEL PROCUST SRL cu sediul în Lugoj, strada Vicenþiu Babeº, nr. 14, judeþul Timis, J35/ 3134/1994, C.U.I. 6495596, anunþã intenþia de obþinere a autorizaþiei de mediu pentru activitãþile cod CAEN: 3109 Fabricarea de mobilã n.c.a., 4647 Comerþ cu ridicata al mobilei, covoarelor ºi al articolelor de iluminat, 4759 Comerþ cu amãnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat ºi al aticolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate, desfãºurate la punctul de lucru din Lugoj, str. Xenopol – Grup ªcolar Valeriu Braniºte, numãrul 5, judeþul Timiº. VÂND congelator în stare bunã, 5 sertare, ºi poartã de metal. Informaþii la telefon: 0723.434.517. VÂND lãmâi. Informaþii la telefon: 0256.326.964. VÂND porci graºi, Bîrna nr. 98, informaþii la telefon: 0256.334.433 zilnic între orele 14-22. VÂND mobilier de birou. De Mobexpert. Informaþii la telefon: 0723.185.183. VÂND purcei rasã de carne Petrean, porc de carne de aproximativ 160 kg cu 6 lei/kg, curcani carne cu 10lei/kg vid. Informaþii la

PUBLICITATE

1-19 IANUARIE 2012 str. Dunãrii nr. 7A Tel. 0722 567 046, 0356 808 933

Service la domiciliu telefon: 0723.675.042. VÂND laptop hp, procesor intel 1,86Ghz, placã video 224MB, rami 2GB, DVD/CD/RW, cititor amprentã digitalã, cititor carduri, wireless etc. Preþ 550 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753. VÂND laptop HP, procesor intel 1,86Ghz/64bits, placã video 384 MB, rami 2GB, cititor amprentã digitalã, cititor de carduri, bluetooth, wireless, DVD/CD/RW. Preþ 650 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753. VÂND laptop hp, amd 3000+rami 512MB,DVD/CD/ RW, wireless, bluetooth, cititor amprentã digitalã, cititor carduri, slot 3G, preþ 500 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753. VÂND laptopuri marca HP, configuraþie bunã la un preþ rezonabil. Procesoare intel-intel core2duo, video 224-386, rami 1-2GB, cititoare amprentã digitalã, cititoare carduri, wireless, bluetooth, etc. Informaþii la telefon: 0760.753753.

VÂND mini netbook Acer, are douã sisteme de operare preinstalate: windows 7 ºi android, display led 10,1” camerã web 1,3MP, rami 1GB, HDD 250GB, wireless, laptopul este nou, în cutie. Preþ 850 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753. VÂND lemn de foc chituci (popice). Telefon: 0721.880.324. VÂND camerã video miniDV Panasonic NV MD 9000e cu toate accesoriile originale: ac adaptor, telecomandã, cabluri av, microfon stereo extern, geantã transport, 4 acumulatori li-ion de 2200 mAh ºi 3000 mAh. Camera este în perfectã stare de funcþionare, a fost folositã foarte puþin, maxim 80 ore de funcþionare. Minimum Ilumination: 1 Lux with Gain-up. Preþ: 450 euro. Informaþii la telefon: 0721.33.63.79. VÂND costum naþional foarte frumos, de 100 de ani, în stare foarte bunã. Telefon: 0722.508.476. VÂND bicicletã electricã cu trei roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii

Cu adâncã durere anunþãm decesul fulgerãtor ºi prematur al distinsului nostru coleg prof. CONSTANTIN-MIRCEA BUICIUC, o persoanã de o înaltã þinutã moralã ºi profesionalã, care a educat multe generaþii de elevi. Transmitem sincere condoleanþe familiei îndoliate rugându-l pe bunul Dumnezeu sã-i dea puterea sã treacã peste aceastã grea încercare, iar pe cel plecat dintre noi sã-l odihneascã în lumea celor drepþi ºi buni! Colectivul ªcolii cu clasele I-VIII Nr. 2 Lugoj

Greu putem exprima durerea pierderii, în prima zi a anului 2009, a soþiei, mamei, bunicii ºi dascãlului de aleasã nobleþe prof. LETIÞIA BRUDIU nãsc. 1933 Chipul ºi sufletul tãu blând ne vor însoþi mereu. Odihnã veºnicã! Coca, Dan, Oana, Manuel, Ovidiu ºi Cãlin

În data de 2 ianuarie s-au împlinit trei ani de când Eugen Mauriþiu Binder a trecut în nefiinþã. Îl va plânge mereu soþia Lenuþa. Dumnezeu sã-l odihneascã!

SALON MASAJ 0722.160.291; 0256/329.726. efectueazã urmãtoarele tipuri de masaj: reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj relaxare, masaj anticelulitic, într-un ambient foarte plãcut.

TRANSPOR TRANSPORTT

ACTUALIT AT E A ACTUALITA TALON MICA PUBLICITATE 2012

Numele................................... Prenume............................................. Adresã ...............................................Telefon..................................... Textul anunþului .................................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj, str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10

cu camion de 32 de tone: nisip, balast, cherestea, moloz, diverse. Preþ avantajos. Informaþii la telefon: 0734.417.636. Asociaþia Free Amely 2007 face apel la toþi lugojenii ºi nu numai sã ne ajute pentru achiziþionarea unui microbuz care ne este necesar pentru transportul câinilor care sunt adoptaþi în afara þãrii depunând orice sumã în euro, în contul RO94RZBR0000060014170401 deschis la Raiffeisen Bank. Vã mulþumim.

la tel: 0256. 350.557. VÂND bicicletã electricã cu douã roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la tel: 0256. 350.557.

matrimoniale VREAU sã o cunosc pe Sara. Sunã la telefon: 0735.640.763 ºi cautã-l pe Vasile. TÂNÃR, drãguþ, 32 de ani, fãrã copii, apartament, doresc sã cunosc o fatã serioasã pentru o relaþie de duratã sã ne mutãm împreunã ºi sã facem o familie. Informaþii la tel.: 0720. 933.155. CAUT pentru cãsãtorie creºtinã 47-52 de ani. Sara. Daþi anunþ la ziar. DOMN nefumãtor, antialcool, aº dori sã cunosc o doamnã peste 50 de ani, sã locuiascã la mine. Informaþii la tel: 0746. 266.562. TÂNÃRÃ, discretã, sexy, vreau sã te cunosc. Aºtept telefon la: 0749.292.383.

închirieri ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere, micro 3, etaj 2, superdotat. Informaþii la telefon: 0722.349.444. ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 33 mp amenajat magazin cu rafturi ºi pulturi. Informaþii la telefon: 0726.680.056. IAU în gazdã la casã nefumãtori, încãlzire cu lemne. Informaþii la telefon: 0726.680.056.

afaceri ÞIN contabilitate primarã la magazine. Informaþii la telefon: 0726.368.056. ÎNCHIRIEZ la diverse festivitãþi, nunþi, botezuri sau aniversãri, porumbei albi, valabil ºi pentru persoanele care deþin restaurante. Preþ informativ: 10 lei (porumbelul) în oraº ºi 15-20 de lei în alte oraºe. Informaþii la tel. 0763.653008. ELECTRICIAN execut instalaþii electrice. Informaþii la telefon: 0721. 728.913, e-mail: cornel_cernoschi @yahoo.com OFER servicii de contabilitate primarã. Inf. tel. 0721.810.620. ASIGUR cetãþenilor interesaþi, gratuit, infromaþii privind recuperarea taxei de poluare încasatã nelegal la finanþe, iar pentru autovehiculele second-hand achiziþionate dintr-un alt stat membru U.E. cum sã-ºi înmatriculeze bunul fãrã ca sã plãteascã acest impozit precizat de OUG 50/

2008. Expert fiscal - ec. Farcaº Petru Nicolae. Informaþii la telefon: 0721.631.987. SPECIALIST IT, instalez ºi depanez rapid, la domiciliul dv. calculatoare, rootere, imprimante, instalez windows, devirusez etc. Inf. la tel.: 0724.579.729, dupã ora 17. CABINET dermato-venerice Dr aler Dr.. Þeþ VValer aler,, Cotul Mic, bl. 34, ap. 2, consultaþii ºi tratamente contra cost: luni-vineri, 13.3017, sâmbãta, 9-12. Informaþii la telefon: 0256. 350.949; 0751.253.571. SERVICE autorizat telefoane mobile ºi calculatoare, cu o experienþã pe piaþa localã de peste 7 ani, deblocãm ºi reparãm orice model de telefon mobil. Reparãm calculatoare ºi laptopuri, orice model ºi configuraþie. Deblocãm console jocuri: PSP, PS3, XBOX, WII. Instalãri soft navigaþie pe telefoane ºi GPS-uri. Amanet produse electronice! Preþuri fãrã concurenþã! Informaþii pe strada Siretului, nr.2 (vizavi de cabinetul stomatologic).Tel.: 0723.004.709. ELECTRONISTautorizat, execut reparaþii aparaturã electronicã industrialã, jocuri electronice pentru baruri, automate cu fise. TTel: el: 0741.500.405. TRANSPORT zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franþa, Belgia, Anglia, Irlanda ºi Germania la destinaþie, cu maºini moderne climatizate. Informaþii la telefon: 0721.285.100.

aniversãri PENTRU Popa Pavel, cu ocazia aniversãrii zilei de naºtere, îþi dorim de ziua ta tot ce îþi aduce fericire, sãnãtate ºi noroc, acum ºi totdeauna. La mulþi ani! Copiii de la Lugoj. PENTRU Zoe Sãvescu, cu ocazia zilei de naºtere, îþi dorim multã sãnãtate, succes pe toate planurile vieþii! La mulþi ani! Cuscrii de la Lugoj. PENTRU Gheorghe Iorga, sã ai o zi plinã de soare, lumina sã te înconjoare, cei dragi sã te iubeascã, inima sã-þi înfloreascã. Sã-þi dea Dumnezeu sãnãtate, bucurie, prosperitate, viaþã lungã ºi succese, de lume sã nu-þi pese. La mulþi ani! Din partea colegilor de la Actualitatea. PENTRU Patricia Damºa, La mulþi ani ºi fericire! Îþi dorim multã pace, sãnãtate, dragoste ºi noroc. Lidia ºi Nicu.

POLITICA în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi: preþuri cât mai mici la cât mai multe produse!

La noi gãsiþi cele necesare pentru casã: n þevi metal ºi PVC n fitinguri metal ºi PVC n materiale de construcþii n teracote n burlane n jgheaburi n electrice n vopsele n diluanþi n pensule n lavabile n hidrofoare n detergenþi n scule n saci iutã ºi gunoi n pubele n feronerie n organe de asamblare (ºuruburi) n CARGO COM PARC, la Parcul G. Enescu, Tel. 0256.35.69.69


VINERI

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România 10:10 S ecretele de la palat 11:25 Fãrã frontiere 12:40 Legendele palatului: Regele Geunchogo 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 M.A.I aproape de tine 15:30 Cãlãtorii la superlativ 16:00 Oamenii deltei 17:00 TTelejurnal elejurnal 17:30 La vie en rose 18:25 Legendele palatului: Regele 19:45 Sport 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:10 GALA PREMIILOR 23:10 ZILE FIERBINÞI LA MOSCOVA (acþiune, Rusia, 2004) Cu: Michael York, A. Paul 00:50 Concert David Bowie 01:40 JUDECÃ TU! reluare 02:30 M.A.I aproape de tine reluare 03:10 TTelejurnal elejurnal

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 DISTRA TUL DISTRATUL reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 ROMING (comedie, coproducþie, 2007) Cu: B. Polivka, Jean Constantin 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 RÃZBOIUL MINÞII (thriller, SUA, 2009) 22:45 RÃZBOIUL STELELORÎNTOARCEREA LUI JEDI (SF, SUA, 1983) Cu: Mark Hamill 01:15 RÃZBOIUL MINÞII (thriller, SUA, 2009) reluare 03:30 ROMING (comedie, coproducþie, 2007) Cu: B. Polivka, Jean Constantin reluare

06:00 Observator 10:00 În gura presei cu Mircea Badea 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:20 K.I.T .T .T.. K.I.T.T 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu Cu Mirela Boureanu Vaida 16:00 Observator 17:00 Acces direct Cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 VÂNÃ TOAREA VÂNÃTOAREA DE OAMENI (acþiune, SUA, 1993) Cu: Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen, Y. Butler 22:20 DÃ LOVITURA ªI FUGI (thriller, SUA, 1994) Cu: Alec Baldwin, Kim Basinger 00:45 VÂNÃ TOAREA DE VÂNÃTOAREA OAMENI (acþiune, SUA, 1993) reluare 02:30 Observator reluare 03:10 DÃ LOVITURA ªI FUGI

KANAL D 06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 C ântec fãrã sfârºit 09:30 Teleshopping 10:00 Pastila de râs 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine Cu Niculina Stoican 15:15 C ântec fãrã sfârºit (serial) 16:45 Drept la þintã Cu: Mãdãlin Ionescu 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? 21:00 PPee banii pãrinþilor 22:30 PREÞUL DREPTÃÞII (acþiune, Hong Kong, 1999) 00:30 ªtirile Kanal D 01:30 P e banii pãrinþilor reluare 03:00 PREÞUL DREPTÃÞII (acþiune, Hong Kong, 1999) reluare 04:30 Drept la þintã reluare

PRIMA TV

ACASÃ TV

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Cireaºa de pe tort 11:30 Teleshopping 12:00 ÎÎnn familie 13:00 Teleshopping 14:30 Întâlnirea inimilor 15:00 Îubiri secrete 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 PROFU DE ENGLEZÃ (comedie, SUA, 1994) 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 DISPÃRUTÃ, DAR NU UIT ATÃ UITA (poliþist, SUA, 2004) 01:00 Focus 02:00 Secrete de stil 02:30 Teo

09:30 Sub cerul în flãcãri 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 EVA LUNA 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Poveºtiri Adevãrate 02:30 E smeralda 03:30 Acasã în bucãtãrie reluare

ACTUALITATEA 13 TVR 2

HBO

09:00 Tandem de ºoc 10:10 COMEDIE ROMANTICÃ 12:00 Cpnfesiuni 13:00 Green Hours 14:00 Motomagia 16:00 Tandem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:00 TTelejurnal elejurnal 18:30 APOCALIPSA ANIMALELOR 20:10 IMPROMPTU 22:00 Ora de ªtiri 23:00 Campionatul de comedie 00:30 Aventurierii 0 1:25 AApocalipsa pocalipsa animalelor 02:20 POVESTEA LUI FANNY KEMBLE 04:05 Campionatul de comedie

PRO CINEMA

DIVA

0 8:30 LIGA DREPTÃÞII 09:15 TTeoria eoria Big Bang 10:00 H appy Happy hour 11:30 LIGA DREPTÃÞII 12:30 SMALL VILLE 14:00 AAcasã casã în SMALLVILLE bucãtãrie 15:00 Smallville 16:00 A casã în bucãtãrie 17:00 Punct ºi de la capãt 18:00 DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃ JUMÃTTATE 19:00 Punct ºi de la capãt 20:00 S-A REGÃSIT COMPANIA A ªAPTEA 21:45 ZOOM ÎN 10 22:00 TUCKER: OMUL ªI VISUL SÃU (dramã, SUA, 1988) 00:15 OZînchisoarea federalã OZ-închisoarea

09:00 BUFFY AIMA VVAMPIRILOR AMPIRILOR BUFFY,, SP SPAIMA 12:00 FETELE GILMORE 13:00 TREI RÃURI 14:00 LEGE ªI ORDINE 15:00 IUBIRE REGÃSITÃ (comedie, 17:00 HERCULE SUA , 2009) POIROT 19:00 FETELE GILMORE 20:00 TREI RÂURI 21:00 CU DUªMANUL LA AL ALTTAR (thriller, Canada, 2005) 2 3:00 MOªTENIRE TERIFIANTÃ (acþiune, SUA, 2006) 01:00 VISURI PE GHEAÞÃ (dramã, AIMA SUA, 2009) 03:00 BUFFY BUFFY,, SP SPAIMA VAMPIRILOR (serial)

SÂMBÃTÃ

06:00 MÃSURI EXTRAORDINARE 07:45 ZIUA ÎNDRÃGOSTIÞILOR 09:50 SUPERMANBA TMAN: BATMAN: INAMICI PUBLICI 10:55 CE-O FI CU SOÞII MORGAN? (comedie, SUA, 2009) 12:40 MIªCAREA PERFECTÃ (comedie, SUA, 2010) 14:20 VIAÞÃ PENTRU SORA MEA (dramã, SUA, 2009) 16:10 MEGAMIND (animaþie, SUA, 2010) 17:45 NU-I DE NASUL MEU (comedie, SUA, 2010) 19:30 Filme ºi vedete 20:00 Imperiul 21:55 UNDE ESTE DRAGOSTEA? (dramã, SUA, 2010) 23:50 MARÞI, DUPÃ CRÃCIUN (dramã, România, 2010) 01:30 AMOR LA DIST ANÞÃ DISTANÞÃ

TV 1000 07:00 FREEJACK 09:00 ÎN POM 11:00 DUDLEY DO RIGHT 13:00 ªOBOLANUL 15:00 ZIARUL 17:00 PE URMELE LUI SINA TRA SINATRA 19:00 THELMA ªI LOUISE 21:10 HANNAH ªI SURORILE EI (comedie, SUA, 1986) 23:00 DECLANªA TORUL DECLANªATORUL (thriller, SUA, 1984) 01:00 SEARA FETELOR

UNIVERSAL 10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami 22:00 DOAMNA DOUBTFIRE, TÃ TICUL NOSTRU TÃTICUL TRÃSNIT 00:30 JUSTIÞIARUL

14 IANUARIE 2012

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

06:55 Imnul României 07:00 Desene animate 07:55 ZOOM 08:10 Omul ºi timpul 09:30 Bebe magia 10:00 Fii pãrinte, fii deºtept! 10:30 PROFESORUL TRÃSNIT 11:00 C Caa la carte 11:30 E-FORUM 12:00 PPro ro patria 12:30 E uropa mea 14:00 Jurnal 14:30 Spectacol de circ 15:10 Gala premiilor 17:00 Ne vedem la TVR 18:45 TTeleenciclopedia eleenciclopedia 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:00 ÎN TRECEREA ANILOR Cu: Mircea Radu 23:00 PProfesioniºtii... rofesioniºtii... 00:10 OCHI DE CRIST AL CRISTAL (thriiler, Itlia/Spania/ Marea Britanie, 2004) 02:00 TTezaur ezaur folcloric reluare 02:50 TTelejurnal elejurnal reluare 03:45 În grãdina Danei reluare 04:10 Viaþa satului reluare 06:15 TTeleshopping eleshopping

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Louis ºi Clark 11:00 ROMING (comedie, coproducþie, 2007) Cu: B. Polivka, Jean Constantin reluare 13:00 ªtirile Pro TV 13:15 RÃZBOIUL STELELORÎNTOARCEREA LUI JEDI (SF, SUA, 1983) Cu: Mark Hamill 16:15 HARRY POTTER ªI PIA TRA PIATRA FILOSOFALÃ (fantastic, coproducþie, 2001) 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 CODUL LUI DA VINCI (thriller, SUA, 2006) 23:30 MISTERELE ÎNTUNERICULUI (thriller, SUA, 2006) 01:15 CODUL LUI DA VINCI (thriller, SUA, 2006) reluare 04:00 MISTERELE ÎNTUNERICULUI (thriller, SUA, 2006)

0 7:00 Observator 10:00 SP AR SPAR ARTTACUS (istoric, sua, 1960) 12:00 XENA: PRINÞESA RÃZBOINICÃ 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 FRAUDA (acþiune, Olanda/ Argentina, 2002) 19:00 Observator Sport. Meteo 20:20 KA TE ªI KATE LEOPOLD (comedie romanticã, SUA, 2001) 22:45 DISPARIÞII (dramã, SUA/ Canada, 2008) Cu: Anne Hathaway Patrick Wilson, David Morse 00:30 FRAUDA (acþiune, Olanda/ Argentina, 2002) reluare 02:15 Observator reluare 03:00 SP AR SPAR ARTTACUS (istoric, SUA, 1960) reluare

KANAL D 07:30 Pastila de râs 08:00 Teleshopping 08:30 Pastila de râs 09:30 Restaurant la noi acasã 10:30 MINUS reluare 12:30 ªtirile Kanal D 13:00 Telesopping 13:15 Gãseºte-mi familia reluare 15:00 Cancan TV 16:45 Vrei sã fii milionar? 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 Asta-i România! 20:30 V izitã cu surprize 22:00 CAMERE DE ÎNCHIRIA ÎNCHIRIATT (thriller, SUA, 1990) 00:00 MAªINA DE UCIS (thriller, SUA/ Canada, 2006) 02:00 ªtirile Kanal D reluare 02:45 CAMERE DE ÎNCHIRIA ÎNCHIRIATT (thriller, SUA, 1990) reluare 04:30 MAªINA DE UCIS reluare

PRIMA TV

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

08:00 Camera de râs 10:30 Autoforum 11:00 Secrete de stil 11:30 Sport, dietã ºi o vedetã 12:00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi 12:30 F pod, podul lui F inþescu 14:00 DISPÃRUTÃ, DAR NU UIT ATÃ UITA (poliþist, SUA, 2004) 16:00 PROFU DE ENGLEZÃ (comedie, SUA, 1994) 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 SUBMARINUL UCIGAª 22:30 DISPÃRUTÃ, DAR NU UIT ATÃ II UITA

09:30 Sub cerul în flãcãri 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Moºtenitorii 19:30 Stãpâna 20:30 Eva Luna 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Poveºtiri Adevãrate reluare 02:30 E smeralda reluare 03:30 Acasã în bucãtãrie reluare

10:00 Britannia High 11:10 AVENTURILE SUPERSPIONULUI MAX 13:10 Keane live 15:10 REGELE TTABEREI ABEREI 17:00 Bagã la cap 19:00 Nu]ovo Circo 20:00 RÃZUSHOW 21:00 CSI: CRIME 22:00 TTelejurnal elejurnal 23:00 Campionatul de comedie 23:35 Concert TTen en Years After 00:30 Aventurierii 01:25 REGELE TTABEREI ABEREI reluare 03:00 CSI: CRIME reluare 04:30 Britannia High 05:20 Mesager

07:35 SÃ-ÞI TRÃIEªTI VISUL (dramã, SUA, 2009) 09:05 UNDE ESTE DRAGOSTEA? (dramã, SUA, 2010) 11:00 AZI 13, MÂINE 30 DE ANI 12:40 SHERLOCK HOLMES 14:50 UL TIMUL ULTIMUL RÃZBOINIC AL AERULUI (aventuri, SUA, 2010) 16:30 ÎNFRUNT AREA ÎNFRUNTAREA TIT ANILOR TITANILOR (aventuri, coproducþie, 2010) 18:15 TURISTUL (thriller, coproducþie, 2010) 20:00 ILUMINA ILUMINATTA AMY 20:30 ANTURAJ 21:00 CUM ªTII DACÃ AI NOROC? (comedie romanticã, SUA, 2010) 23:10 VORBITOR 00:15 SOROCUL (comedie, SUA, 2010) 01:50 TIPI SIMP ATICI SIMPA (comedie, SUA, 2009)

PRO CINEMA

DIVA

0 8:30 LIGA DREPTÃÞII 09:15 Pro motor 09:45 Descoperã România 10:15 Punct ºi de la capãt 11:15 Smallville 12:15 Acasã în bucãtãrie 13:15 Din culisele Hollywood-ului 13:45 S-A REGÃSIT COMPANIA A ªAPTEA 15:15 TUCKER: OMUL ªI VISUL SÃU (dramã, SUA, 1988) 17:15 UL TIMUL TWIST LA MOSCOV A 19:00 ULTIMUL MOSCOVA Punct ºi de la capãt 20:00 CURSA GHIULEA 2 22:15 NOAPTEA DE LA VARENNES 00:45 OZînchisoarea OZ-închisoarea federalã 01:30 Cu sânge rece

06:00 Î N A ª T E P TTA AREA UNUI MIRACOL 08:00 FETELE GILMORE 11:00 IUBIRE REGÃSITÃ (comedie, 13:00 HERCULE SUA, 2009) P O I R O T 1 5 : 0 0 O NOUÃ ªANSÃ (poliþist, Canada, 2010) 17:00 VISURI PE GHEAÞÃ (dramã, SUA, 2009) 19:00 RÃZBOI PE TOCURI (comedie, Canada/ 21:00 OBSESIE SUA, 2002) CRIMINALÃ (thriller, Canada, 2007) 23:00 OFIÞERI ÎNCEPÃ TORI 01:00 CU ÎNCEPÃTORI DUªMANUL LA AL ALTTAR (thriller, Canada, 2005) 03:00 EXPUSÃ

DUMINICÃ

TV 1000 07:00 THELMA ªI LOUISE 09:10 PE URMELE LUI SINA TRA SINATRA 11:00 ZIARUL 13:00 DECLANªA TORUL DECLANªATORUL (thriller, SUA, 1984) 15:00 BOB ROBERTS 17:00 SUPRAVEGHETORII 19:00 EROII 21:30 PREGÃ TIT PREGÃTIT PENTRU A UCIDE 23:00 BRANSON 01:00 FÃRÃ CONTROL 03:00 SEARA FETELOR

UNIVERSAL 07:00 Case de milioane 09:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 10:00 EEureka ureka 12:00 M onk Monk 14:00 PPacienþi acienþi de lux 17:00 TORNADE ÎNGHEÞA TE ÎNGHEÞATE 19:00 PPacienþi acienþi de lux 20:00 HAWAII 5.0 22:00 DOCTOR DOLITTLE 00:00 DOAMNA DOUBTFIRE, TÃ TICUL NOSTRU TÃTICUL TRÃSNIT (comedie, SUA, 1998) 02:30 CSI: MIAMI

15 IANUARIE 2012

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

07:00 Desene animate 08:10 Universul credinþei 10:00 În grãdina Danei reluare 10:35 Viaþa satului 13:00 Presã ºi putere 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:30 12 mese 14:55 TTezaur ezaur folcloric 15:50 Angela Ghiorghiu 17:00 Dãnutz SRL Supermarket de divertisment 19:00 Lozul cel mare 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:10 SAHARA (acþiune, coproducþie, 2005) cu: Matthew Mcconaughey, Penelope Cruz, Steve Zahn 23:20 garantat 100% 00:20 dãnutz SRLsupermarket de divertisment 02:10 Ne vedem la TVR 03:40 TTelejurnal elejurnal reluare 04:35 Universul credinþei reluare 06:15 TTeleshopping eleshopping

07:00 ªªtirile tirile P ro TV 10:00 HARRY POTTER ªI PIA TRA PIATRA FILOSOFALà (fantastic, coproducþie, 2001) reluare 13:00 ªªtirile tirile P ro TV 13:15 SServiþi, erviþi, vã rog! 17:15 DENNIS, PERICOL PUBLIC 2 (comedie, SUA, 1998) cu: Justin Cooper, George Kenedy, Don Rickles, Betty White 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 TOTUL DESPRE SEX (comedie, SUA, 2008) Cu: Sarah Jessica Parker, Kim Cattall,m Cynthia Nixon, Kristin Davis 23:30 BEOWULF ªI GRENDEL (aventuri, coproducþie, 2005) 01:30 TOTUL DESPRE SEX (comedie, SUA, 2008) reluare 03:00 BEOWULF ªI GRENDEL

07:00 Observator 10:00 KA TE ªI KATE LEOPOLD (comedie romanticã, SUA, 2001) reluare 12:00 Xena: prinþesa rãzboinicã 13:00 Observator 14:00 Între prieteni 16:00 Observator 16:30 SuperBingo Metropolis 19:00 Observator 20:20 CASINO ROY ALE ROYALE (acþiune, coproducþie, 2006) 23:30 NICIODA Tà Sà NICIODATà NU SPUI “NICIODA TÔ “NICIODATÔ (acþiune, coproducþie, 1983) Cu: Sean Connery, Klaus Maria Brandauer 02:00 Deja mort (thriller, SUA, 2007) Cu: Ron Eldard, Til Schweiger, Christopher Plummer, Marisa Coughlan 03:45 Observator reluare 04:30 Hercule reluare

06:30 Floricienta 07:30 Pastila de râs 08:45 Neveste de piloþi 09:30 SSalvaþi alvaþi de bucãtar 10:30 INDIENII DIN CLEVELAND (comedie, SUA, 1989) Cu: Charlie Sheen 12:30 ªtirile Kanal D 13:00 TTeleshopping eleshopping 13:15 P astila de râs 16:45 Vrei sã fii milionar? 17:45 Asta-i România! 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 D-Paparazzi 20:30 OCHII DIN UMBRÃ 22:00 RÃZBUNAREA (acþiune, SUA, 2011) Cu: Luke Goss, Val Kilmer, 50 Cent, Vinnie Jones 00:00 D -paparazzi D-paparazzi reluare 00:45 OCHII DIN UMBRÃ reluare 02:00 INDIENII DIN CLEVELAND (comedie, SUA, 1989) 03:45 ªtirile Kanal D reluare

08:30 F pod, podul lui Finþescu 10:30 Cu lumea-n cap 11:00 Levintza prezintã 11:30 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 12:30 F pod, podul lui Finþescu 13:30 Focus monden reluare 14:00 dispãrutã, dar nu uitatã I reluare 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Schimb de mame 22:00 ªcoala de bune maniere 23:30 REFUGIU 01:30 FFocus ocus 02:30 TTeo eo 04:30 Cu lumea-n cap

08:00 Moºtenitorii 11:00 Stãpâna 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 17:30 Moºtenitorii 19:30 Stãpâna 20:30 Eva Luna 22:30 Jocul seducþiei 00:00 Lacrimi de iubire 00:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe reluare 02:30 E smeralda reluare 03:30 Acasã în bucãtãrie reluare 04:15 Lacrimi de iubire

09:00 Paºaport 11:00 Motomagia 13:10 DURAN 15:10 DRAGOSTE ªI FOTBAL 17:00 D’ ale lu’ Miticà D’ale 18:00 Naturã ºi aventurã 18:30 Pescar hoinar 20:10 JOC PENTRU TINE (I) (western, SUA, 1994) Cu: Kenny Rogers, Kris Kamm, Scott Paulin, Brett Cullen 22:00 ªtiri 23:00 Campionatul de comedie 23:35 Global Battle of the Bands 00:30 Aventurierii 01:25 JOC PENTRU TINE (I)

06:00 BA TMAN: SUB BATMAN: MASCA ROªIE (animaþie, SUA, 2010) 07:15 CARLITOS ARE ªANSA VIEÞII (aventuri, Spania, 2008) 09:00 CUM ªTII DACÃ AI NOROC? (comedie, SUA, 2010) 11:00 EVITA (muzical, SUA, 1996) 13:15 TONI ªI P AQUIT A AQUITA (comedie, Panama, 2009) 14:45 PECK (comedie, SUA, 2009) 16:20 SOÞIA CÃLÃ TORULUI ÎN CÃLÃTORULUI TIMP 18:05 MAMMA MIA: FILMUL 20:00 MORGEN 21:45 IMPERIUL DIN ATLANTIC CITY 23:45 ACTIVIT ATE ACTIVITA PARANORMALÃ 2 01:15 MUNTELE BLESTEMA BLESTEMATT 03:00 PREMIILE GLOBUL DE AUR 2012 - live

PRO CINEMA

DIVA

08:30 Din culisele hollywood-ului 09:30 CURSA GHIULEA 2 (acþiune, SUA, 1984) reluare 12:00 LUMEA PRO CINEMA 12:45 D ansez pentru Dansez tine, sezonul 9 17:15 Deghizare cu bucluc (comedie, Franþa, 2008) 19:00 P unct ºi de la capãt 20:00 AR THUR 22:00 CET ATEA FEMEILOR ARTHUR CETA (comedie, coproducþie, 1980) 00:45 OZ OZ-închisoarea federalã 01:45 Cu sânge rece (serial) 02:30 Dispãruþi fãrã urmã (serial) 04:00 Lumea P ro cinema reluare 04:30 Apropo TV

06:00 O NOUÃ ªANSÃ (poliþist, Canada, rei 2010) cu: Melissa George 08:00 TTrei râuri (serial) 13:00 H ercule P oirot (serial) Cu: David Suchet, Hugh F r a s e rr,, P h i l i p J a c k s o n 15:00 FLORÃREASA (dragoste, SUA, 2009) 17:00 IUBIRE REGÃSITÃ (dramã, Gilmore SUA, 2009) 19:00 Fetele 21:00 În jungla oraºului (serial) 23:00 MEDIUMUL 01:00 SOÞIA PERFECTÃ 02:00 O NOUÃ ªANSÃ (poliþist, Canada, 2010) cu: Melissa George reluare

TV 1000 07:10 PREGÃ TIT PREGÃTIT PENTRU A UCIDE 09:00 SUPRAVEGHETORII 11:00 BOB ROBERTS 13:00 EROII 17:00 MANHA TT AN MANHATT TTAN 18:50 LOGODNICA LOCOTENENTULUI FRANCEZ (dramã, Marea Britanie, 1981) 21:00 TORTURA 23:00 ST ARE DE GRAÞIE STARE 01:10 BALCOANE MARI erotic

UNIVERSAL 07:00 Supravieþuitorii 10:30 PACIENÞI DE LUX 12:30 EUREKA 14:30 DOCTOR DOLITTLE 16:30 DOAMNA DOUBTFIRE, TÃ TICUL NOSTRU TÃTICUL TRÃSNIT 19:00 O FAMILIE DE POLIÞIªTI 21:00 CSI: MIAMI 22:00 JUSTIÞIARUL VESTULUI SÃLBA TIC SÃLBATIC 01:30 FURT DE IDENTIT ATE IDENTITA


14 ACTUALITATEA

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 S ecretele de la palat 11:25 Presã ºi putere 12:40 Legendele palatului: Regele Geunchogo 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Maghiara de pe unu 17:00 TTelejurnal elejurnal 17:30 MAMA MEA, CRÃIASA ZÃPEZII 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Prim plan 22:00 Cu ochii’n 4 23:10 Replay 00:30 Nocturne 01:30 Agenþia Psych 02:15 Cu ochii’n 4 03:05 Sport 03:20 TTelejurnal elejurnal 04:10 Dac[ doriþi sã revedeþi 05:10 Secretele

07:00 ªTIRILE PRO TV 10:15 SERVIÞI, VÃ ROG ROG!! 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 14:00 DENNIS, PERICOL PUBLIC 2 (comedie, SUA, 1998) cu: Justin Cooper, George Kenedy, Don Rickles, Betty White reluare 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 PEªTERA 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 CSI: MIAMI 00:00 PEªTERA RELUARE 02:00 ªtirile Pro TV reluare 03:30 Pro motor reluare

06:00 Observator 08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu .T 11:20 K.I.T K.I.T.T .T.. 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:20 Mireasã pentru fiul meu 22:00 Lale 23:00 Observator 23:45 UN SHOW PÃCÃ TOS PÃCÃTOS 01:00 IMPERIUL (dramã, SUA, 2002) Cu: John Leguizamo, Sonia Braga 03:00 OBSERV ATOR OBSERVA reluare 03:45 ACCEST DIRECT reluare

KANAL D 06:30 Floricienta 07:30 Cântec fãrã sfârºit 10:00 Draga mea prietenã 10:30 TTestul estul de rezistenþã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Cântec fãrã sfârºit (serial) 16:45 Drept la þintã 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D reluare 01:30 Inima nu respectã reguli reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 Drept la þintã reluare

PRIMA TV 09:3 ntâlnirea 09:300 ÎÎntâlnirea inimilor 10:00 C u lumea-n cap 10:30 Cireaºa de pe tort 14:30 Î ntâlnirea inimilor 15:00 Iubiri secrete 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 20:30 MI-S BÃIA TUL BÃIATUL DE LA ÞARÃ 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 JURNALUL UNUI UCIGAª ÎN SERIE

LUNI

ACASà TV 09:30 Moºtenitorii 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 E va luna 22:30 Iubire blestematã 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Poveºtiri

PRO CINEM0

10:00 Happy Hour 11:30 L I G A DREPTÃÞII 12:30 Punct ºi de la capãt 1 4 :00 A c a s ã î n b u c ã t ã r i e 1 5 : 3 0 DEGHIZARE CU BUCLUC 17: 17:11 5 ARTHUR 19:00 Punct ºi de la capãt TORUL 21:00 DOI (serail) 20:00 TERMINA TERMINATORUL B Ã R B A Þ I ª I J U M ÃÃTTA T E 22:00 PUNCTUL LIMITÃ (acþiune, SUA, 1993) 00:00 OZînchisoarea federalã OZ-închisoarea

TVR 2

HBO

09:10 DRAGOSTE ªI FOTBAL 10:50 Confesiuni 11:45 Bazar 13:15 Topping 14:00 Arhi-texturi 14:35 Împreunã în Europa 16:00 Tandem de ªoc 17:00 Confesiuni 19:30 Arena Leilor 20:25 O ra de business Ora 21:10 La mustaþã 22:00 Telejurnal 23:00 FFace ace toþi banii 23:35 GUSTUL ZÃPEZII

06:00 MAMMA MIA! 07:50 PIRAÞII CARE NU FAC NIMIC: POVEªTI DIN ÞARA LEGUMELOR (animaþie, SUA, 2008) 10:45 POVESTEA UNUI CAMPION (dramã, SUA, 2009) 12:50 MORGEN (dramã, coprod., 2010) 14:30 SPÃRGÃ TORII SPÃRGÃTORII 15:55 FROST/NIXON 17:55 DRAGÃ, AM MICªOPRA MICªOPRATT COPIII! 19:30 PE PLA TORUILE PLATORUILE DE FILMARE 20:00 MILDRED PIERCE 23:10 JONAH HEX 00:00 ILUMINA ILUMINATTA AMY 01:00 ANTURAJ

DIVA

06 :00 HERCULE POIROT 09 uffy 09::00 BBuffy spaima vampirilor (serial) 1122 : 0 0 F etele Gilmore (serial) 13:00 TTrei rei râuri ((serial serial ege ºi ordine serial)) 14:00 LLege ( serial serial)) 15:00 OBSESIE CRIMINALÃ 17:00 C rimele din midsomer: crime de comandã 19:00 FFetele etele G ilmore 20:00 Trei râuri 21:00 Ofiþeri începãtori 23:00 SSoþia oþia perfectã

TV 1000

17 IANUARIE 2012 TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 SERVIÞI, Và ROG! 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 România, te iubesc! reluare 15:00 Apropo TV 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªªtirile tirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 PIRAÞII AERULUI (acþiune, SUA, 1994) 22:30 ªªtirile tirile Pro TV 23:00 CSI: Miami 00:00 PIRAÞII AERULUI (acþiune, SUA, 1994) reluare 02:00 ª tirile Pro TV 03:30 Ce se întâmplã, doctore?

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:20 K.I.T .T K.I.T.T .T.. 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:20 CREA TURI CREATURI FIOROASE 22:00 Lale 23:00 OBSERV ATOR OBSERVA 23:45 UN SHOW PÃCÃ TOS PÃCÃTOS 01:00 CREA TURI CREATURI FIOROASE (comedie, SUA, 1997) Cu: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin reluare 03:00 Observator 03:45 Acces direct

06:30 Floricienta 07:30 Cântec fãrã sfârºit 09:30 TTeleshopping eleshopping 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 14:45 TTeleshopping eleshopping 15:15 Cântec fãrã sfârºit (serial) 16:45 Drept la þintã 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D reluare 01:30 Inima nu respectã reguli reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 Drept la þintã reluare 05:30 TTeleshopping eleshopping

PRIMA TV

09:30 Întâlnirea inimilor 11:30 Teleshopping 12:00 În familie 14:00 Teleshopping 15:00 Iubire secrete 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 ISCOADA 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 O SIMPLÃ RÃZBUNARE 01:30 Focus reluare

ACASÃ TV

09:30 Sub cerul în flãcãri 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 E va luna 22:30 Iubire blestematã 23:30 Lacrimi de iubire

PRO CINEM0

9:00 LIGA DREPTÃÞII 10:00 HAPPY HOUR 11:30 LIGA DREPTÃÞII 12:45 Smallville 14:00 Acasã în bucãtãrie 15:00 Smallville 18:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate 19:00 Punct ºi de la capãt 20:00 TERMINA TORUL 21:00 Doi bãrbaþi ºi TERMINATORUL jumãtate 22:00 (serial) SUPRAVIEÞUITORUL 00:00 OZînchisoarea federalã

TVR 2

08:00 TTandem andem de ºoc 09:00 AZI DESPRE MÂINE 10:55 Confesiuni 11:55 Bazar 13:15 La mustaþã 14:00 Tribuna partidelor 14:35 Împreunã în Europa! 16:00 Tandem de ºoc 18:30 CRIMA, MESERIA NOASTRÃ 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Supravieþuitor 23:35 FAMILIA MEA

DIVA

06 :00 HERCULE POIROT (serial) 1100 :00 C rimele din Midsomer: crime de comandã 1133 :00 T rei râuri 1 5 :00 LEGA TE DE UN SECRET 1177:00 C rimele LEGATE :00C din Midsomer: Sabia lui Guillaume 19 :00 FETELE GILMORE 21 :00 EVA 21:00 2 3 :1 0 POVESTEA UNUI SOLDA SOLDATT 01 :00 EXPUSÃ (thriller, Canada, 2011) 01:00 03:00 BUFFY AIMA BUFFY,, SP SPAIMA

HBO

TV 1000

06:00 FROST/NIXON 08:00 CINÃ PENTRU FRAIERI 09:50 MUMIA: MORMÂNTUL ÎMPÃRA TULUI ÎMPÃRATULUI DRAGON 11:40 IARNA ÎN TIMP DE RÃZBOI 13:25 ELIBERAÞI-L PE WILL Y 4: WILLY EVADAREA DIN GOLFUL PIRAÞILOR 15:05 ÎN BÃ BÃTTAIA VÂNTULUI 16:45 MILDRED PIERCE 20:00 PREMIILE GLOBUL DE AUR 2012-VERSIUNEA EDIT ATÃ EDITA 22:05 NU-I DE NASUL MEU 23:50 DRAGOSTE MARE 01:50 ÎNMORMÂNT AÎNMORMÂNTARE CU PERIPEÞII

18 IANUARIE 2012 TVR 1

TVR 1

07:00 CULOARUL MORÞII 09:00 EFECTE SPECIALE 11:00 EFECTE SPECIALE 2 13:00 MECIUL 15:00 DUTCH 17:00 TRANDAFIRUL ROªU DIN CAIRO 19:00 BULL DURHAM 21:00 RECUPERA TORUL RECUPERATORUL 23:00 JAR ARMA ARMATT 01:00 FETE CU SÂNGE FIERBINTE

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami

MIERCURI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 SERVIÞI, VÃ ROG! reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 LUCKY LUKE (comedie, Italia/ SUA, 1991) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 MAI PRESUS DE LEGE (acþiune, SUA, 1988) 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 CSI: MIAMI 00:00 MAI PRESUS DE LEGE (acþiune, SUA, 1988) 02:15 Ultima bãtãlie (acþiune, SUA/ Japonia, 1994)

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:20 K.I.T .T K.I.T.T .T.. 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator Cu: Andreea Berghea 20:20 TTee pui cu blondele? 21:50 Lale 22:50 Observator 23:45 Un show pãcãtos 01:00 UN YYANKEU ANKEU LA CURTEA REGELUI ARTHUR (comedie, SUA, 1989) 03:00 Observator reluare 03:45 Acces direct reluare

06:30 Floricienta 07:30 Cântec fãrã sfârºit 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Cântec fãrã sfârºit 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Emisiune concurs cu Virgil Ianþu 21:00 Cãsãtoreºte-te cu mine 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:30 C ãsãtoreºte-te cu mine reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 Drept la þintã reluare 05:30 Teleshopping

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 C ireaºa de pe Cireaºa tort 13:30 Camera de râs 14:30 Întâlnirea inimilor 15:00 Îubiri secrete 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 DESPÃRÞIREA 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus monden 23:45 PREMIILE DARWIN 01:30 Focus

ACASÃ TV

09:30 Sub cerul în flãcãri 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 E va luna 22:30 Iubire blestematã 23:30 Lacrimi de iubire

PRO CINEMA

10:00 Happy Hour 11:30 L I G A DREPTÃÞII 12:45 Smallville 14:00 Acasã în bucãtãrie 17:00 Punct ºi de la capãt 18:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate 19:00 Punct ºi de la capãt (serial) 20:00 TERMINA TORUL 21:00 Doi bãrbaþi ºi TERMINATORUL jumãtate (serial) 22:00 ÎN CÃUT AREA CÃUTAREA FERICIRII 00:15 O Z --îî n c h i s o a r e a federalã 01:00 Cu sânge rece

TVR 2

09:10 CRIMA, MESERIA NOASTRÃ 11:00 Confesiuni 11:55 Bazar 14:00 Sfinþi ºi meserii 16:00 Tandem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:00 TTelejurnal elejurnal 18:30 LA MARGINEA AMERICII 20:25 Ora de business 21:10 La mustaþã 23:00 Fraþi de viþã 23:35 POVESTE DIN VESTUL SÃLBA TIC SÃLBATIC

DIVA

06:00 C rimele din Midsomer: crime Crimele de comandã 08:00 Farmece 09:00 B u f f yy,, s p a i m a v a m p i r i l o r 1 0 : 0 0 C rimele din Midsomer: Sabia 14:00 L ege ºi ordine 15:00 PODGORIA 17:00 Crimele din Midsomer: sânge pe ºa 19:00 FFetele etele G ilmore 21:00 Gilmore S oþia perfectã 22:00 În jungla oraºului 00:00 PARADISUL FURA FURATT

HBO 06:00 ÎN BÃ BÃTTAIA VÂNTULUI 07:45 DIFICUL TÃÞI LA DIFICULTÃÞI ÎNVÃÞÃ TURÃ ÎNVÃÞÃTURÃ 08:20 RECOMPENSÃ CU BUCLUC (comedie, SUA, 2010) 10:10 W ALL STREET WALL STREET:: BANII SUNT FÃCUÞI SÃ CIRCULE (dramã, SUA, 2010) 12:20 VIAÞÃ PENTRU SORA MEA 14:10 APOLLO 13 (dramã, SUA, 1995) 16:30 RAMONA ªI BEEZUS (aventuri, SUA, 2010) 18:15 IAR TU?! 20:00 MORGEN 21:45 VIESPEA VERDE 23:45 LEGIUNEA 01:25 PREDA TORS PREDATORS

19 IANUARIE 2012 07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Secretele de la palat 12:40 Legendele palatului: Regele 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 IInteres nteres general 17:30 Lozul cel mare 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 Judecã tu! 22:10 DOCUMENT ADOCUMENTARELE TELEVIZIUNII ROMÂNE 23:20 Fãrã frontiere 00:20 Garantat 100% 01:20 În trecerea anilor 03:00 Zoom 03:05 Sport 03:20 TTelejurnal elejurnal 04:10 Documentarele Televiziunii

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami

MARÞI

07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Secretele de la palat 12:40 Legendele palatului: Regele Geunchogo 14:00 TTelejurnal elejurnal 16:00 Maghiara de pe unu 17:00 Telejurnal 18:25 Legendele palatului: Regele Geunchogo 20:00 Telejurnal 21:00 Anatomia lui Grey 21:50 Sushi 22:10 MÂNDRIE ªI PASIUNE 00:25 AAgenþia genþia Psych 01:15 RReplay eplay 02:25 SSushi ushi 02:40 ROM EUROPEAN

07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 12:40 Legendele palatului: Regele Geunchogo 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Telejurnal 17:30 Barbã neagrã 18:25 Legendele palatului: Regele Geunchogo 19:45 Sport 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 Dr Dr.. House 22:45 Dincolo de celebritate 22:50 Sushi 23:10 ÎÎN N PRAGUL NEBUNIEI 00:55 Agenþia Psych 01:45 Interes general 02:10 La vie en rose 02:55 Sushi

09:00 MANHA TT AN MANHATT TTAN 11:00 FFALSÃ ALSÃ IDENTIT ATE IDENTITA 12:50 LOGODNICA LOCOTENENTULUI 15:00 MECIUL 17:00 EFECTE SPECIALE 19:00 EFECTE SPECIALE 2 21:00 CULOARUL MORÞII 23:00 UL TIMA LOVITUULTIMA RÃ 01:00 CHILOÞEII LA VEDERE 4

TV 1000

07:00 RECUPERA TORUL RECUPERATORUL 09:00 TRANDAFIRUL ROªU DIN CAIRO 11:00 DUTCH 13:00 BULL DURHAM 15:00 OMULEÞII DE SUB CASÃ 17:00 AMNEZIE CU SURPRIZE 19:00 MUL MULTT ZGOMOT PENTRU NIMIC 21:00 CURSA LA MIEZUL NOPÞII

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami

JOI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 LUCKY LUKE (comedie, Italia/ SUA, 1991) reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 HIBERNA TUS HIBERNATUS 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 MISIUNE ÎN LUMEA APELOR 22: 30 ªtirile Pro TV 22:30 23:00 CSI: MIAMI 00:0 00:000 MISIUNE ÎN LUMEA APELOR (aventuri, Germania, 2008) reluare 02:00 ªtirile Pro TV 03:30 Dupã 20 de ani 04:30 Ce se întâmplã, doctore? 05:00 CSI: MIAMI

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Te pui cu blondele? 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 RISC EXTREM (acþiune, coproducþie, 2002) 22:00 Lale 23:00 Observator 23:45 Un show pãcãtos 01:00 RISC EXTREM (acþiune, coproducþie, 2002) reluare 03:00 Observator 03:45 Acces direct

06:30 Floricienta 07:30 Cântec fãrã sfârºit 08:45 Neveste de piloþi 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Cântec fãrã sfârºit 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Cu Virgil Ianþu 21:00 Gãseºte-mi familia 22:30 C ancan TV Cancan 00:30 ªtirile Kanal D 01:30 Gãseºte-mi familia reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 Drept la þintã reluare 05:30 TTeleshopping eleshopping

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete reluare 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Cireaºa de pe tort 11:30 Teleshopping 12:00 În familie 13:30 C amera de râs 14:30 Întâlnirea inimilor 15:00 Îubiri secrete 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Academia lui Horia 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden

ACASÃ TV

09:30 Sub cerul în flãcãri 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 E va luna 22:30 Iubire blestematã 23:30 Lacrimi de iubire

PRO CINEMA

09:00 Batman (serial) 10:00 Happy Hour 11:30 Barman (serial) 12:45 Smallville eleshopping 14:00 Acasã (serial) 13:30 TTeleshopping în bucãtãrie 15:00 Smallville 16:00 Seinfeld (serial) 17:00 PPunct unct ºi de la capãt 20:00 TERMINA TORUL: RÃZBOIUL TERMINATORUL: CONTINUÃ 21:00Doi bãrbaþi ºi jumãtate (serial) 22:00 BÃIEÞI BUNI 00:45 OZînchisoarea federalã (serial)

TVR 2

09:10 LA MARGINEA AMERICII 11:00 Confesiuni 12:25 Ora de business 14:00 TTribuna ribuna partidelor 16:00 TTandem andem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:30 Lumea dintre ziduri 20:15 Pastila de sãnãtate 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Zona IT 23:35 DOUÃ TIGROAICE 01:10 AAdrenalitica drenalitica

DIVA

09:00 BUFFY AIMA VVAMPIRILOR AMPIRILOR BUFFY,, SP SPAIMA 10:00 HAPPY HOUR 12:00 F etele G i l m o r e 13:00 T r e i r â u r i 1 5 : 0 0 PARADISUL FURA FURATT 1 7 :00 Hercule P oirot 19:00 TTrei rei râuri 21:00 MEDIUMUL 23:00 OFIÞERI ÎNCEPÃ TORI 01:00 CU DUªMANUL ÎNCEPÃTORI LA AL AIMA ALTTAR 03:00 BUFFY BUFFY,, SP SPAIMA VAMPIRILOR 04:00 FARMECE

HBO 06:00 IAR TU?! 07:45 UL TIMUL ULTIMUL RÃZBOINIC AL AERULUI 09:25 MORGEN 11:10 ÎNFRUNT AREA ÎNFRUNTAREA TIT ANILOR TITANILOR 12:55 JACK (comedie, SUA, 1996) 14:50 MONªTRII DE ASTÃZI (comedie, Italia, 2009) 16:35 UL TIMUL CÂNTEC ULTIMUL (dramã, SUA, 2010) 18:20 CUM SÃ-ÞI DRESEZI DRAGONUL 20:35 DIVORÞURI (comedie, Franþa, 2009) 22:15 TIPI SIMP ATICI SIMPA (comedie, SUA, 2009) 00:35 IMPRESIUL DIN ATLA TIC CITY TLATIC 02:30 MARÞI, DUPÃ CRPÃCIUN

TV 1000

07:00 CURSA DE LA MIEZUL NOPÞII 09:30 AMNEZIE CU SURPRIZE 11:30 OMULEÞII DE SUB CASÃ 13:00 MUL MULTT ZGOMOT PENTRU NIMIC 15:00 NUME DE COD: K-9 17:00 PROIECTUL X 19:00 CÃUTÂND-O PE SUZZY

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami


SUPERSTAR

1-19 IANUARIE 2012

Jennifer Aniston a fost aleasã cea mai sexy femeie în viaþã Mai sexy decât Angelina Jolie sau Beyonce este Jennifer Aniston, potrivit publicaþiei Means Health. com. Actriþa a fost aleasã din 100 de celebritãþi ca fiind cea mai sexy femeie în viaþã din toate timpurile, însã Jennifer va deþine acest titlu pânã anul viitor. Care sunt motivele pentru care Aniston a primit acest titlu se

întreabã ziariºtii. O fi lookul ei pe care îl are de când o interpreta pe Rachel în serialul "Prietenii tãi"? Legat de aceastã desemnare, Jennifer Aniston considerã cã Brigitte Bardot sau Gloria Steinem ar fi putut sã primeascã titlul de cea mai frumoasã femeie în viaþã. Pe locul doi s-a situat actriþa ºi fostul iepuraº Play-

boy, Raquel Welch, urmatã pe poziþia a treia de Marilyn Monroe. Cântãreaþa Britney Spears rãmâne o vedetã sexy, ocupând poziþia a patra, fiind urmatã de Madonna, Ursula Andress, Bettie Page, Pamela Anderson, regina aerobicului-Jane Fonda ºi pe poziþia a zecea se aflã Angelina Jolie.

n Britney Spears, artista cu cei mai mulþi fani pe Google+ Cu puþin timp înainte sã împlineascã vârsta de 30 de ani, Britney Spears a avut surpriza sã constate cã l-a detronat pe CEO-ul Google Larry Page, la numãrul de fani pe Google+. Aproximativ 775.000 de persoane îi urmãresc activitatea pe noua reþea de socializare, faþã de 15,4 milioane pe Facebook ºi 11,4 milioane pe Twitter, scrie yoda.ro. Reþeaua Google+, în care puteai intra doar pe bazã de invitaþie, la început, a fost multã vreme dominatã de persoane din industria IT&C, însã, de curând, brandurile ºi celebritãþile au început sã aibã acces.

raºcã n Simona TTraºcã se plânge de singurãtate Cine credea cã femeile frumoase sunt cele mai fericite ºi norocoase femei din lume, s-a înºelat! Cu toþii o ºtim pe Simona Traºcã, alias Pamela de România, acea blondã frumoasã ºi cu forme apetisante pe care cu siguranþã mulþi bãrbaþi ºi-o doresc. Ei bine, dupã mai multe relaþii eºuate, frumoasa noastrã româncã a ajuns la concluzia cã nu are noroc în dragoste: "parcã sunt blestematã".

n Loredana îºi "împrumutã" vocea unui personaj animat Loredana Groza, Horia Brenciu ºi Pavel Bartoº vor da viaþã simpaticelor personaje din Happy Feet 2 3D “Mumble danseazã din nou”. Filmul va rula pe marile ecrane din ianuarie. Vedetele din echipa Vocea României sunt susþinute ºi de Wilmark, Ioana Ginghinã, Valentin Teodosiu ºi Cosmin Seleºi, care vor asigura un spectacol pe cinste fanilor spectaculoasei animaþii. Dacã în versiunea originalã a noului Happy Feet 2 3D: “Mumble danseazã din nou” rolurile principale sunt deþinute de Brad Pitt, Pink, Robin Williams, Matt Damon ºi Sofia Vergara, în versiunea în limba românã a celebrei producþii Pavel Bartoº interpreteazã personajul lui Brad Pitt, Brenciu pe cel al lui Robin Williams, iar Pink este dublatã de Loredana.

Nicole Scherzinger a plâns în hohote 30 de minute O jumãtate de orã, Nicole Scherzinger nu a putut fi consolatã de nimeni, în niciun fel. S-a zguduit de plâns isteric ºi s-a închis în cabinã, fãrã ca nimeni sã poatã face absolut nimic. Dupã momentul în care decizia ei a dus la dramatica eliminare a concurentei Rachel Crow de la X-Factor-ul american, Nicole Scherzinger a ieºit în fugã de pe platou ºi a plâns neîntrerupt. Nicole ar fi trebuit sã aleagã între doi concurenþi - Rachel Crow ºi Marcus Canty, dar nu a vrut sã îl elimine pe niciunul, ºi atunci a apelat la "deadlock" - votul publicului. Publicul a decis ca Rachel sã iasã din concurs, iar când a aflat asta, fetiþa s-a prãbuºit pe scenã ºi a început sã plângã. În câteva secunde, platoul s-a transformat într-o scenã a unei drame generale. Totul a culminat în clipa în care prezentatorul a rugat-o pe Nicole Scherzinger sã comenteze situaþia. Tensiunea uriaºã din salã, imaginea lui Rachel tãvãlindu-se pe scenã - toate par sã fi fost prea mult pentru Nicole. N-a vrut sau n-a putut sã mai spunã nimic, sala a reacþionat extrem de ostil ºi ea a ieºit, în final, de pe platou. Nicole s-a închis în cabina juriului ºi, la un moment dat, acolo a intrat ºi Rachel. Au plâns împreunã minute în ºir. Tot timpul, completeazã aceleaºi surse, Rachel Crow i-a repetat celei care a cerut votul în urma cãruia a fost eliminatã cã nu e supãratã pe ea. Pentru Nicole Scherzinger, ultimele zile au fost de coºmar. A fost ameninþatã cu moartea ºi a primit e-mail-uri pline de urã dupã ce, la ediþia precedentã a X-Factor, a eliminat un concurent. Totul a culminat cu momentul de acum douã seri.

ACTUALITATEA 3


16 ACTUALITATEA

PENTRU DVS.

Oficial: Dragostea este o BOALÃ

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) a inclus dragostea în registrul maladiilor, fiind consideratã o tulburare mintalã. Cercetãrile din ultima vreme, una desfãºuratã de americanii de la Universitatea Rutgers ºi alta de un grup de oameni de ºtiinþã mexi-

cani, aratã cã dragostea ºi relaþiile de duratã au o influenþã determinantã asupra stãrii de sãnãtate a omului. Dragostea provoacã dependenþã, la fel ca drogurile, alcoolul sau jocurile de noroc, cât ºi schimbãri bruºte ale dispoziþiei, insomnie, impulsivitate, dureri de

onul este pe n TTonul cale de dispariþie

cap ºi chiar reacþii alergice. Dragostea nu poate dura mai mult de patru ani, cred specialiºtii mexicani, care considerã cã starea mentalã a unei persoane îndrãgostite poate fi comparatã cu cea a unei persoane care suferã de o boalã psihicã gravã.

Populaþia de ton din oceane a scãzut la mai puþin de jumãtate în ultimii 50 de ani, din cauza pescuitului în exces. Se crede cã aceastã scãdere a populaþiei de ton se datoreazã creºterii popularitãþii mâncãrurilor din peºte, în special „sushi”. La aceastã orã, multe specii de ton sunt declarate ca fiind pe cale de dispariþie. Experþii sunt de pãrere cã dacã pescuitul în exces continuã, tonul ar putea dispãrea cu totul în urmãtorii 50 de ani. Tonul stã la baza alimentarã a multor oameni, cu venituri medii, dar ºi pentru delicatese, precum „sushi”, foarte popular în anumite locuri.

O firmã din China a construit o clãdire de 30 de etaje în 15 zile O companie din China a construit o clãdire înaltã de 30 de etaje în 15 zile. Hotelul a fost realizat în perioada Crãciunului din 2011, fiind finalizat înainte de ultima zi a anului. Imobilul a fost realizat de cãtre Broad Group, companie specializatã în construcþia de clãdiri ecologice, prietenoase cu mediul. Hotelul de 30 de etaje a fost construit în 360 de ore, constructorii afirmând cã imobilul este perfect sigur. Imobilul este realizat din module prefabricate, cu ajutorul unor tehnici de construcþie moderne, poate rezista la cutremure cu magnitudine mare, este izolat fonic ºi termic. Constructorii au risipit foarte puþine materiale. Anul trecut, muncitorii de la Broad Grouo au reuºit sã contruiascã un hotel de 15 etaje în doar ºase zile. Ark Hotel a fost ridicat în localitatea Changsha, capitala provinciei Hunan, aflatã în zona de centrusud a Chinei. Hotelul este "o mãrturie uimitoare a productivitãþii muncitorilor chinezi".

BELLA GOLD & P ARFUMS PARFUMS Ne-am reinventat pentru dumneavoastrã! Am diversificat oferta ºi am modernizat locaþia. O scurtã vizitã la magazinul nostru vã va convinge cã am fãcut schimbãrile în beneficiul dumneavoastrã!

n bijuterii din aur n bijuterii din argint n bijuterii de sticlã Murano (Veneþia) n chihlimbar Rusia n perle Mallorca n ceasuri de marcã: Seiko, Jemis, Q&Q, Orient, Junghans, Regent, Casio, Citizen, Vestino, Atlantic ºi Adriatica n parfumuri franþuzeºti n iconiþe de argint

de marcã, Cango & Rinaldi, NOU! dinBijuterii oþel ºi piele, cu cristale Swarovski Fiecare client primeºte un CALENDAR DE PERETE PE 2012

comercializeazã BUTELII BUTANGAS BG cu guler (11 kg)-63 lei; AR fãrã guler (9 kg)-53 lei; Butelie galbenã (11 kg)- 63 lei. LA CEL MAI BUN PREÞ DIN ORAª ORAR: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-14 str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.

1-19 IANUARIE 2012

Pãmântul de "rezervã" Oamenii de ºtiinþã au descoperit prima planetã albastrã pe care s-ar putea locui. Misiunea Kepler, care aparþine NASA, a identificat o planetã asemãnãtoare Pãmântului, cu condiþii prielnice pentru existenþa vieþii, într-un alt sistem solar. Planeta Kepler 22-b se aflã la o distanþã de 600 ani luminã ºi este de 2,4 ori mai mare decât Pãmântul, iar temperatura sa este de aproximativ 22 grade C. În timpul conferinþei de presã, echipa Kepler a anunþat cã au mai fost gãsite încã 1.094 de planete, din care douã cu aceleaºi condiþii.

n Povestea femeii cu doi iubiþi ºi un copil O femeie, care a fost îndemnatã de propriul iubit sã îºi caute un amant, poate spune cã face parte din cea mai ciudatã "familie" din lume. Jaiya Ma locuia de ºase ani împreunã cu iubitul ei, Jon Hanauer, când acesta a îndemnat-o sã îºi caute un amant. În câteva sãptãmâni, Jaiya, de 34 de ani, s-a îndrãgostit de Jan Ferguson, de 44 de ani, ºi dupã un an de zile, a rãmas însãrcinatã cu el. Atunci când a aflat cã iubita lui este însãrcinatã cu altcineva, Jon nu s-a supãrat, ci dimpotrivã. El l-a primit pe Ian în casa lui ºi împreunã ºi-au asistat iubita în momentul în care aceasta l-a nãscut pe bãieþelul Eamon. Acum, cei trei trãiesc împreunã ca o familie fericitã, ocupându-se de creºterea lui Eamon.

n Copacul ciudat din America de Sud: fructele cresc direct pe trunchi

Are un nume la fel de ciudat ca ºi el: Jaboticaba. E vorba despre un copac ale cãrui fructe cresc direct pe trunchi. Cunoscut ºi drept copacul strugure, în Brazilia, el poate fi întâlnit, de asemenea, în Portugalia ºi Argentina. Îi ia 100 de ani sã ajungã la maturitate, dar cei care se bucurã de fructele lui spun cã meritã efortul.

Cei mai bine plãtiþi fotbaliºti din lume

Fotbalul este o industrie de zeci de miliarde de dolari. cluburilor,, cei mai bine plãtiþi Pe lângã proprietarii cluburilor sunt fotbaliºtii, aceºtia fiind cei care aduc spectatorii, golurile ºi titlurile. Locul 10. Samuel Eto’o – 15 milioane de dolari, joacã la clubul Anzhi Makhachkala, din Rusia, cu un salariu anual: 10,4 milioane de dolari. Locul 9. Frank Lampard – 17 milioane de dolari, joacã la clubul Chelsea, din Anglia, cu un salariu anual de 9,75 milioane de dolari; Locul 8. Zlatan Ibrahimovici – 17 milioane de dolari, joacã la clubul AC Milan, din Italia, cu un salariu anual de 11,7 milioane de dolari. Locul 7. Wayne Rooney – 20 milioane de dolari, activeazã la Manchester United, din Anglia, cu un salariu anual de 12,35 milioane de dolari. Locul 6. Thierry Henry – 21 milioane de dolari, joacã în echipa New York Red Bulls, din SUA, cu un salariu anual de 4,94 milioane de dolari; Locul 5. Ronaldinho – 24 milioane de dolari, activeazã la clubul Flamengo, din Brazilia, cu un salariul anual 6,5 milioane de dolari. Locul 4. Ricardo Kaka – 25 milioane de dolari, joacã la Real Madrid, din Spania, cu un salariu anual de 11,7 milioane de dolari. Locul 3. Lionel Messi – 32 milioane de dolari, joacã la FC Barcelona, din Spania, cu un salariu anual de 13,65 milioane de dolari; Locul 2. Cristiano Ronaldo – 38 milioane dolari, joacã la Real Madrid, din Spania, cu un salariu anual de 15,6 milioane de dolari. Locul 1. David Beckham – 40 milioane de dolari, activeazã la clubul Los Angeles Galaxy, din SUA, cu un salariu anual de 5,85 milioane de dolari.

David BECKHAM

Actualitatea 766-767  

săptămânal pentru oameni inteligenţi