Page 1

l Nr Nr.. 761 l Anul 15 l

l 2-8 Decembrie 2011 l 1,5 lei l

AcTUALITATEA l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi l III Cea mai sexy Crãciuniþã III

.ziarulactualitatea.ro l l www www.ziarulactualitatea.ro

3 traficanþi de droguri din comuna Traian Vuia au fost prinºi în flagrant

Mai multe pe www.ziarulactualitatea.ro

Dupã ce suspecþii din Dosarul Autobuzul au fost puºi în libertate cu toþii, alte trei persoane au fost prinse în flagrant, urmând sã le ia locul. Paradoxal, în vremuri de crizã, se înmulþesc traficanþii de droguri, dovadã cã ºi consumatorii sunt în numãr tot mai mare.

pag. 3

n Ziarul Actualitatea, un ziar de milioane... de cititori

n Cea mai sexy Crãciuniþã n

Concursul “Cea mai sexy Crãciuniþã” a ajuns la cea de a cincea ediþie. Pentru a participa, trimiteþi pe email: ziarulactualitatea@yahoo.com trei fotografii, câteva date personale ºi un numãr de telefon. Câºtigãtoarea va fi desemnatã pe baza voturilor online ºi va fi premiatã de Crãciun!

Ziarul Actualitatea s-a postat pe “autostrada informaþionalã” a internetului, din luna septembrie a anului 2004. În cursul sãptãmânii trecute, contorul a înregistrat cifra de 3.000.000 de cititori online, iar duminicã, 27 noiembrie 2011, a fost depãºit traficul lunar alocat, de 60 GB, cititorii "obligându-ne" (ce obligaþie frumoasã!) sã trecem la un trafic nelimitat. Bineînþeles, celor 3 milioane de cititori online li se adaugã, sperãm noi,

n Bucuria copiilor: au sosit poneii! Pânã la deschiderea oficialã ºi la Lugoj a Târgului de Crãciun, copiii se pot bucura de prezenþa a trei ponei, care sunt puºi la dispoziþie de o firmã de profil. Pãrinþii trebuie sã scoatã din buzunar 10 lei pentru ca odraslele lor sã poatã face ºapte ture cu poneiul.

n Control oftalmologic gratuit A fost înfiinþat Clubul Lions, o organizaþie de binefacere constituitã de femeile din Lugoj. Prima acþiune, organizatã în colaborare cu Primãria Municipiului, se va desfãºura în data de 4.12.2011 ºi va consta în efectuarea unui control oftalmologic pentru persoanele vârstnice. Acþiunea se va desfãºura în incinta Primãriei, începând cu ora 11.

n Cel mai bun film despre Lugoj

pagina 12

Referindu-se la emisiunea difuzatã de TVR, având ca subiect municipiul Lugoj, primarul Francisc Boldea a declatat: „Cred cã a fost cel mai bun film despre Lugoj. Echipa TVR a fost prezentã la Lugoj, pentru a filma diferite aspecte din viaþa oraºului”.

micã+mare publicitate

n vremea 0

-6 / 14 C

Abonaþi-vã la ACTUALIT ATEA! ACTUALITA

cel puþin încã pe atâþia care citesc ediþia tipãritã. Este o simbiozã perfectã între Mãria Sa Cititorul, stãpânul nostru, ºi micul colectiv redacþional, competent, harnic, modest, echidistant, veºnic plecat la vânãtoare de ºtiri calde, ca sã-ºi informeze la timp cititorii. Noi nu am putea exista fãrã cititori. De ceva vreme, siteul este actualizat cu cele mai proaspete evenimente, aproape orã de orã, astfel cã putem spune fãrã a greºi cã Actualitatea, ediþia online, este un cotidian. Cu prilejul acestui eveniment, urãm cititorilor inteligenþi, pentru cã -nu-i aºa?- oamenii inteligenþi citesc Actualitatea, un ziar de milioane de cititori, milioane de gânduri bune. Sã ne dea ºi sã vã dea Dumnezeu sãnãtate, pentru a ajunge cât mai curând la borna 4.000.000! Cu tot respectul pe care îl meritaþi, Redacþia ACTUALITATEA

LOTO

6 DIN 49 44, 12, 26, 23, 45, 43 NOROC 6 6 3 4 2 0 8


HOTNEWS

2 ACTUALITATEA n Pãrerea mea! Le jeux sont fait! Am înfrânt! Mircea ANGHEL “Finul” lui Ion Iliescu, Mircea Geoanã, cocoþat de PSD pe cea mai apropiatã creangã de vârful copacului politicii româneºti, aceea de al doilea om în stat, adicã preºedintele Senatului, a pierdut potul cel mare al unei partide de poker politic, încinsã aºa, pe nepusã masã, între el, cacialmiºtii Victor Ponta, Crin Antonescu ºi opoziþie. Conform vorbei eu te-a te-auu fãcut, eu te omor! omor!, PSD-ul, pe post de portaltoi, altoit cu o crenguþã liberalã cu aromã de crin ºi ceva aromã de conservã de partid, prin niºte manevre politice numai de el înþelese, ºi-a tãiat singur craca de sub picioare ºi a dãruit, cã tot se apropie “Luna cadourilor”, cel mai frumos ºi nesperat cadou opoziþiei, ultimul bastion al puterii lui. Preºedinþia Senatului. Putere 69, opoziþie 63. Un scor bun pentru... UDMR, care, ca de obicei, printr-un troc politic, stând în tribunã ºi fãcând galerie puterii, a mai obþinut ceva bun. Secretariatul General al Guvernului. Buni ºahiºti ungurii ãºtia! Muþi nebunii ºi... câºtigi. De curând, Parlamentul a votat “Legea câinilor fãrã stãpân”. Cei bolnavi ºi cei agresivi vor fi eutanasiaþi, asemeni celor care nu vor fi adoptaþi în termen de o lunã. Ei, cu totul altfel stau lucrurile cu câinii politici de rasã! Semper fidelis unui partid portocaliu, condus “de facto” de cãtre înaintenavigatorul þãrii, Traian Bãsescu, buldogul Vasile Blaga a fost rãsplãtit pentru modul cum latrã partitura PDL-lui cu ditamai ciolanul. Funcþia de preºedinte al Senatului României. Cu nesperatul ciolan între dinþi, buldogul Blaga a mârâit: “Voi depune toate eforturile necesare pentru normalizarea relaþiilor între grupuri”. Câtã naivitate! Relaþiile sunt demult “normalizate”. La noi starea de normalitate este anormalitatea... De-acum, Camorra portocalie e la ea acasã. Nu mai are cu cine lupta. Degeaba, marele perdant, Titus Corlãþeanu, spunea cã “Nu facem parte din cei care se înmoaie”. Sau poate cã are dreptate. Ei, pesediºtii, nu fac parte din cei care se înmoaie. Ei fac parte din cei care se topesc. Dar asta nu ne încãlzeºte cu nimic. Nici mãcar fâlfâitul unei demisii pe sub ochii noºtri, a lui Emil Boc, nu ne mai poate încãlzi. Vor veni alte alegeri. Ce sã ºi alegi? Rãdãcina florilor, floarea buruienilor... Vin ai noºtri, pleacã-i noºtri, noi rãmânem tot ca proºtii, zice Victor Socaciu într-un superb cântec. Ce mai? Le jeux son fait! Am înfrânt!

... in integrum Bravii noºtri consilieri, unii oponenþi ai modernizãrii pieþei ºi ºtrandului, au fost foarte generoºi votând în unanimitate scutirea de la plata majorãrilor de întârziere pe care le avea la buget Fundaþia Drãgan: o sumã “modicã”, de aproape cinci miliarde ºi jumãtate de lei vechi.

2-8 DECEMBRIE 2011

Un secol de la înfiinþarea Spitalului Municipal Lugoj n 9 decembrie, moment aniversar Vineri, 9 decembrie 2011, va fi aniversatã împlinirea a o sutã de ani de la inaugurarea Spitalului Muncipal.

Ec. Florin Voichescu managerul Spitalului Municipal Lugoj Programul ºtiinþific al manifestãrii va fi prezentat la Teatrul Municipal, dupã cuvântãrile de deschidere, de la ora 10. “Deoarece fac parte din garda tânãrã, vreau ca, la aniversare, sã-i promovez pe medicii tineri ai spitalului, cunoscuþi în comunitatea localã. Dupã ce, în prima parte a zilei, vom avea prezentãri ale unor cadre medicale din Timiºoara, partea a doua este rezervatã tinerilor mei colegi, care încearcã sãºi prezinte activitatea desfã-

ºuratã aici. Vrem sã avem o comunicare directã cu medicii din salã. Poate aducem noutãþi în domeniul medical. În concluzie, doresc sã promovez, cu aceasã ocazie, tânãra generaþie din spital”, nea declarat dr. med. Mircea ªerpe, director medical al Spitalului Muncipal. În cadrul manifestãrilor de la spital, care vor începe la ora 16,30, va fi dezvelitã o placã comemorativã, pe care sunt inscripþionate numele tuturor conducãtorilor unitãþii medicale centenare, din 1911 pânã în 2011. De asemenea, vor fi acordate diplome de excelenþã unor personalitãþi, precum ºi unor cadre medicale din spital. La aniversare au fost invitaþi sã participe numeroºi medici, cadre didactice universitare, deputaþii ºi senatorii de colegiu (Sorin Stragea, Horia Cristian, Ilie Sârbu, Nicolae Robu), oficialitãþi, feþe bisericeºti. “Am ales data de 9 decembrie pentru aniversarea centenarului Spitalului Municipal, pentru cã este dupã Ziua Naþiunalã ºi în ajunul Sãrbãtorilor de Iarnã”, ne-a spus ec. Florin Voichescu, managerul unitãþii medicale.

Spitalul Municipal Lugoj, în primii ani

n Spitalul a fost ridicat în doi ani În primul deceniu al secolului al XX-lea, o problemã prioritarã a Comitatului de Caraº-Severin a fost legatã de înfiinþarea unui spital “comitantes”, care urma sã fie amplasat pe un spaþiu întins, permiþând executarea unor construcþii în stil pavilionar, cu posibilitãþi de încãlzire, aerisire, aprovizionare cu apã, coridoare largi ºi spaþii verzi în jurul edificiului. Comisia sanitarã a comitatului a decis, în 1907, acordarea unei suprafeþe de 7 – 8 iugãre (1 iugãr = 0,50 - 0,75 de hectare), pe care urma sã fie ridicatã construcþia. Congregaþia Comitates a emis o hotãrâre privind ridicarea unui spital prevãzut cu o capacitate de 200 de paturi.

Prin apariþia celui de-al treilea calendar de perete, doctorul radiolog Dan Traian Demeter a fãcut o radiografie a Lugojului din anii 1900-1920, ilustrându-l cu fotografii din acea vreme ºi prescriind astfel o reþetã contra uitãrii, la care lugojenii ºi nu numai au dat nãvalã.

Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

reprezintã o tradiþie de peste 100 de ani în producerea materialelor de construcþie PRODUSELE NOASTRE: n cãrãmidã plinã n cãrãmidã eficientã micã n cãrãmidã eficientã mare n bloc ceramic goluri verticale

Fabrica de Cãrãmidã Lugoj CRÃCIUN FERICIT! Forever Pipe

Tel: 0256/351.550; Fax: 0256/350.851

e-mail: office@foreverpipe ªI LAweb: MULÞI ANI! www.caramidalugoj.ro

mai, s-a stabilit ca împrumutul sã fie realizat din fondurile administrate de comitat. Lucrãrile au durat doi ani. Spitalul a fost inaugurat pe 4 octombrie 1911. Construcþia a fost edificatã în stil secesion, dupã proiectul arhitecþilor de mai sus. Ridicarea clãdirilor a fost supravegheatã de arhitectul lugojean Armin Armin Villany. În execuþie s-a adoptat stilul pavilionar. Pavilionul principal a fost conceput monumental, având intrarea sublinatã printr-un rezalit al corpului central al faþadei, iar la cele douã extremitãþi au fost trasate frontoane întrun stil geometrizat. Constantin BUICIUC

n Sã mai ºi gândim! l Mai lesne este sã treacã cãmila prin urechile acului, decât sã intre un bogat în împãrãþia lui Dumnezeu. (Vechiul Testament) l Tot aºa cum nu te poþi duce în acelaºi timp ºi spre rãsãrit ºi spre apus, nu poþi aduna în aceeaºi mânã bani si glorie. (Abu lamman) l Dumnezeu a dat oricãrui fenomen o cauzã, oricãrei cauze un motiv, oricãrui motiv o hotãrâre. (Abd-Allah Ibn Muqaffa) l Incultul ce vrea sã înveþe seamãnã cu savantul; savantul ce vorbeºte fãrã discernãmânt seamãnã cu un incult. (Ibn abi talib ‘Aii) l Mã duc, mã duc acolo unde mã duce gândul Aºa poate-oi ajunge la pace-n al meu suflet. (Dzore Drzici) l Guvernul are un braþ lung ºi unul scurt: cel lung îi serveºte ca sã ia ºi ajunge peste tot; braþul scurt îi serveºte ca sã dea, dar nu ajunge decât la cei apropiaþi. (Ignazio Silone)

Restitutio...

FABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJ

Fondurile necesare realizãrii acestei investiþii urmau sã provinã din contractarea unui împrumut de la o bancã din Budapesta. În anul amintit a fost publicat un concurs cu premii pentru cea mai bunã construcþie, iar pânã în martie 1908 au fost înaintate peste 20 de proiecte. Comisia s-a decis pentru proiectul arhitecþilor din Budapesta, Alfred Iendracik ºi Arthur Bida. Arhitectul lugojean Armin Bilany s-a plasat, în aceastã competiþie, pe locul trei. Cu toate cã proiectul a existat, lucrãrile nu au putut fi începute din lipsa fondurilor, pânã în 1909, când, în cadrul Congregaþiei Comitantes, din

CASA DE CUL TURÃ A CULTURÃ SINDICA TELOR LUGOJ SINDICATELOR Lugoj, str .1 str.. Nicolae Bãlcescu nr nr.1 Instituþie Autorizatã de cãtre Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse Organizeazã cursuri de calificare pentru urmãtoarele meserii: n operator calculator, n contabil, n bucãtar, n inspector resurse umane, n formator, n fierarbetonist, n îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu, n comerciant – vânzãtor mãrfuri alimentare, n comerciant – vânzãtor mãrfuri nealimentare, n zidar – pietrar - tencuitor, n stivuitorist, n ospãtar, n barman, n sudor, n n instalator instalaþii sanitare ºi gaze, n mãcelar, dulgher – tâmplar - parchetar, n tâmplar universal, n brutar, n cofetar - patiser, n mecanic auto, n lucrãtor social, n lãcãtuº mecanic. Informaþii ºi înscrieri Lugoj, str. N. Bãlcescu nr.1, zilnic 8 – 14, tel.: 0256/353.253.

DOMACRIS

PETRECEÞI UN REVELION DE VIS NUMAI LA RESTAURANTUL DOMACRIS! în noua salã de pe strada Fãgetului, alãturi de Luºu Penescu, Dorin Biriº “Coºbuc” ºi invitaþii lor. Meniu ales, bãuturã pe mãsurã, totul la doar 160 lei de persoanã. Informaþii ºi rezervãri la Pizzeria Domacris, lângã Parcul Copiilor, sau la telefoanele: 0256 35 79 81, 0726 24 00 94


PRIMPLAN

2-8 DECEMBRIE 2011

ACTUALITATEA 3

Un bãrbat din Gruni a murit tãiat de o combinã Joi, 24 noiembrie 2011, în satul Gruni, un bãrbat în vârstã de 56 de ani a decedat, dupã ce picioarele i-au fost retezate de o combinã pentru recoltarea porumbului. Acesta era angajat la un cetãþean strãin, pentru executarea lucrãrilor agricole. Seara, dupã ce a terminat recoltarea, bãrbatul a încercat sã cureþe lamele combinei ºi dintr-o greºealã lamele s-au agãþat de pantaloni, tãindu-i ambele picioare. Din cauza sângerãrii bãrbatul murit, iar ambulanþa a ajuns prea târziu. Poliþiºtii au declanºat o anchetã, urmând sã facã verificãri la Inspectoratul Teritorial de Muncã, dacã victima are toate actele de muncã la zi ºi dacã s-au respectat normele de protecþia muncii. (N.T.)

rei traficanþi de droguri n TTrei din comuna TTraian raian VVuia uia au fost prinºi în flagrant

Douã persoane au murit într -un într-un grav accident rutier pe DN 58 B duseserã cârnaþii la afumat, în comuna vecinã. ªi-au pierdut însã viaþa într-un mod tragic. Maºina în care se aflau este distrusã în proporþie de sutã la sutã ºi aratã ca un mãnunchi de fiare. ªi conducãtorul tirului a fost rãnit, fiind transportat la Spitalul Judeþean Reºiþa pentru îngrijiri medicale, însã nu a necesitat internarea. A avut doar câteva coaste rupte. Deºi ambele autovehicule aveau montate cauciucuri specifice sezonului, poleiul care a pus stãpânire pe drumuri a dovedit cã dotarea de iarnã a fost inutilã în acest caz. Toþi ocupanþii celor douã vehicule purtau centurile de siguranþã. (foto: expressde-banat.ro)

FEM PANT A RHEI PANTA încãlþãminte, îmbrãcãminte, marochinãrii

n str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204. n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

în fiecare vineri, reducere de 10% la toate produsele

Orar: 9-18 Alege PANTA RHEI, alege preþul corect!

n Asta da, politicã! În timp ce amãrâþii agenþi economici lugojeni plãtesc taxe peste taxe ºi majorãri la majorãrile majorate, fundaþia fostului miliardar român este înþeleasã, pãsuitã, amânatã, eºalonatã ºi reeºalonatã, pentru a fi în cele din urmã scutitã de plata unor datorii la bugetul local. Iar dacã doar majorãrile de întârziere se ridicã la peste 5 miliarde de lei vechi, vã daþi seama cât au fost datoriile “cetãþeanului de onoare”? n Pubelarii (o nouã categorie socialã) ºi-au fãcut apariþia ºi în oraºul nostru. Îi vezi mai ales pe malul Timiºului, scotocind pubelele împreunã cu patrupedele comunitare. Partea proastã e cã toþi sunt tineri ºi foarte tineri, generaþia de mâine, adicã viitorul naþiei. Vai ºi-amar ce-a ajuns þara asta! n Sperãm cã drumarii comunali ai oraºului se vor gândi mãcar acum, de 1 Decembrie, sã înceapã lucrãrile de asfaltare pe strada 1 Mai, ca sã le poatã încheia de 23 August. n Semaforul de la Unic este, bineînþeles, unic. Dar nu pentru cã are numãrãtor de secunde. Nu! Ci pentru cã le împarte cu generozitate în dreapta ºi înainte, ºi cu o foarte mare zgârcenie la stânga. De parcã ar face ºi el politicã! n Am vãzut în unele sate ºi comune ale judeþului tabele electronice care îþi ureazã bun venit, care indicã temperatura ºi îþi aratã ora. Dacã noi, al doilea municipiu al judeþului, nu ne permitem aºa ceva, cã, de, nu aruncãm banul public pe fereastrã cu lopata, un ceas electronic mãcar, credem, se poate.

n A furat 120 de oi de la o stânã din Brestovãþ Dupã ce suspecþii din Dosarul Autobuzul au fost puºi în libertate cu toþii, alte trei persoane au fost prinse în flagrant, urmând sã le ia locul. Paradoxal, în vremuri de crizã, se înmulþesc traficanþii de droguri, dovadã cã ºi consumatorii sunt în numãr tot mai mare. Lumea nu are bani pentru cele necesare traiului de zi cu zi, însã are pentru droguri. În data de 23.11.2011, poliþiºtii din cadrul Brigãzii de Combatere a Criminalitãþi Organizate Timiºoara, cu sprijinul Serviciului Operaþiuni Speciale sub coordonarea directã a procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Timiºoara, au depistat în flagrant trei persoane care încercau sã comercializeze jumãtate de kilogram de canabis. În urma activitãþilor desfãºurate, s-a reuºit depistarea lui M. D, de 23 de ani, M. B., de 21 de ani ºi M.P., de 45 de ani, toþi din comuna Traian Vuia, care încercau sã comercializeze respectiva cantitate de droguri pe raza municipiului Lugoj, contra sumei de 3500 de euro.Din verificãri a rezultat faptul cã marfa era cultivatã de cei trei într-o localitate din zona lacului Surduc, fiind dispusã ridicarea 1,1 kilograme de canabis care proveneau din respectiva culturã, marfã care urma sã fie comercializatã pe piaþa ilicitã a drogurilor de pe raza judeþului Timiº. Cei trei au fost duºi la audieri în Timiºoara, unde a fost dispusã reþinerea lui M. B ºi a lui M. P. pentru 24 de ore, urmând sã fie prezentaþi Tribunalului Timiº cu propunere de arestare preventivã sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de trafic de droguri. Cercetãrile vor continua!

SILCOM cu sediul în Lugoj, str. Timiºorii nr. 143-147

vinde motostivuitor cu sarcina maximã 10 tone Informaþii la telefon 0040256.307.300 sau la sediul SILCOM SA, str. Timiºorii nr. 143-147

În urma activitãþilor complexe desfãºurate de poliþiºtii din cadrul Secþiei 5 poliþie Ruralã Belinþ a fost depistat N. A. Adrian, de 26 de ani, din localitatea Cuvejdia, judeþul Arad, suspect cã a sustras 120 de ovine de la o stânã din Brestovãþ, la care a fost angajat ca muncitor. Acesta a vândut lui S. Dorin, din localitatea Nadãº, judeþul Timiº, 52 de ovine care au fost recuperate ºi predate pãrþii vãtãmate. Poliþiºtii au întocmit faþã de acesta un dosar penal pentru comiterea infracþiunii de furt calificat iar cercetãrile vor continua pentru celelalte oi furate, precum ºi pentru documentarea întregii activitãþi infracþionale a suspectului.

n A condus cu o alcoolemie peste limita legalã În timp ce desfãºurau activitãþi de control ºi supraveghere a traficului rutier pe strada Banatului din municipiul Lugoj, la data de 27.11.2011, în jurul orei 19.50, poliþiºtii au depistat un autoturism. Procedând la legitimarea conducãtorului auto, s-a stabilit cã se numeºte B. Vasile, de 35 de ani, ºi, întrucât acesta emana puternic vapori de alcool, poliþiºtii l-au testat cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducãtorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Lugoj unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

laminate, lambriuri, Celsico podele tavane, amenajãri interioare

SUPER PROMOTIE ,

Douã persoane au murit în data de 26 noiembrie 2011, în jurul orei 19,30, într-un grav accident rutier pe DN 58 B, la intrarea în comuna Soceni, zonã cunoscutã ca fiind deosebit de periculoasã pentru conducãtorii auto, din cauza numãrului mare de accidente mortale. Marcel Aldea, ºoferul tirului, în vârstã de 45 de ani, se îndrepta spre Soceni, însã nu a adaptat viteza la condiþiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu polei, a derapat ºi a pãtruns pe contrasens unde a acroºat un autoturism condus regulamentar de un bãrbat, în vârstã de 51 de ani. Acesta era însoþit de o femeie, de 46 de ani. Cele douã persoane îºi

Bârfele de la Ceasul Electric

podea 8 mm=de la 19, 80 lei/mp podea 12 mm=de la 29, 90 lei/mp

Tel. 0729.404.111 celsico@yahoo.com

Atentie , la bulina rosie! , Tel. 0256.353.130 str. Mãrãsesti nr. 2 , ,


SOCIAL

4 ACTUALITATEA

kikirimikiri n În cadrul deschiderii conferinþei The Economist, preºedintele României,Traian Bãsescu, a fãcut o declaraþie în care afirmã: "Ca preºedinte nu am putut rezolva problema "bãieþilor deºtepþi" din energie". Ba, eu zic cã el, în calitate de "tãtic" a creat aceºti "bãieþi deºtepþi". ªi mai zic, cum poate fi un tãtic rãu cu propriile-i creaturi? n Apropo de bãuturã. Un vajnic moldovean, de prin pãrþile Dorohoiului, pe deasupra ºi instructor la o ºcoalã de ºoferi, a produs un accident de circulaþie, pãrãsind apoi locul accidentului. Accident ca accident, asta au mai comis-o ºi alþii. Ceea ce surprinde este "performanþa" sa demnã de nenividiat. Alcoolemie de 2,95 la mie! Oare ce pot învãþa elevii de la un astfel de instructor? n Maica-stareþã a Mânãstirii Tãriceni ( hai, cã-i tare!) din judeþul Cãlãraºi, Sebastiana Gâtlan, a nãscut gemene, la spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureºti. ªi, cum maica-stareþã nu a avut parte de o imaculatã concepþiune, un alt slujitor al Domnului, un preot, care pãstorea oile rãtãcite, deci ºi pe maica-stareþã, cu dragoste creºtineascã fãrã de margini pentru aproapele sãu, i-a oferit acesteia pe cel mai rapid spermatozoid al sãu, care ºi-a fãcut cu brio datoria. Douã dintr-o loviturã! Doamne iartã-i! Cei doi nu au fãcut altceva decât a da ascultare cuvântului Tãu: "Creºteþi ºi înmulþiþi-vã!” n Edilul comunei bacãoane Prãjeºti, Eugen Antica, a decis, întru veºnica pomenire a neamurilor sale, dar ºi a unor consilieri locali, sã "boteze" ceva de mai mult de zece strãzi din comunã cu numele neamurilor sale. Dar cum numãrul strãzilor depãºeºte numãrul neamurilor, el a recurs ºi la numele unor consilieri locali. Nãstruºnicã idee! Cum ar veni, rudele primarului pe toate gardurile. Totuºi, mie mi se pare cã mai potrivit ar fi proverbul "numele mãgarilor pe toate gardurile". Mircea ANGHEL

2-8 DECEMBRIE 2011

n Douã generaþii, aºezate faþã în faþã, s-au întrebat:

Ne mai amintim Revoluþia? Universitatea lugojeanã a gãzduit marþi, 29 noiembrie, dezbaterea cu tema „Ne mai amintim Revoluþia?…”, organizatã de Centrul Educaþional „ªcoala Bãnãþeanã” Lugoj, la iniþiativa Consiliului Judeþean al Elevilor – Timiº. Au participat elevi de la cele cinci licee lugojene, moderatorii fiind revoluþionarii: prof. Adrian Kali, din Timiºoara, ºi ing. Doru Ursulescu, din Lugoj, ambii participanþi direcþi la Revoluþia din Decembrie 1989. Invitaþii le-au vorbit elevilor despre experienþele proprii, motivele care au stat la baza Revoluþiei ºi idealurile tinerilor de atunci. Elevii au urmãrit o filmare din ziua de 20 decembrie 1989, cu tot ce s-a întâmplat atunci la Lugoj, ºi imagini de la momentele Revoluþiei din Timiºoara ºi Bucureºti. „Proiectul despre Revoluþie a fost o iniþiativã a Consiliului Judeþean al Elevilor Elevilor,, conceput tot la Lugoj acum un an. S-a constatat cã elevii nu cunosc foarte multe lucruri despre ce s-a întâmplat atunci ºi au dorit o astfel de dezbatere. Aºa cã astãzi au stat faþã în faþã douã generaþii, una care a participat la Revoluþie ºi alta care s-a nãscut dupã Revoluþie. Dezbaterile au durat aproape douã ore ºi treizeci de minute, ceea ce spune multe despre interesul celor tineri. Sper ca toate cele spuse astãzi sã fi contribuit la o mai bunã înþelegere a darului libertãþii noastre”, a declarat prof. Ciprian Blaj, în calitate de organizator organizator.. Proiectul a fost organizat de profesorii Ciprian Blaj, de la Colegiul TTehnic ehnic „V aleriu Braniºte”, „Valeriu ºi prof. Corina Peia, de la Colegiul Naþional „Iulia Hasdeu”, fiind cofinanþat de Consiliul Judeþean Timiº prin Agenda culturalã 2011. Nicolae SILADE

Copiii, prioritatea noastrã! Luna decembrie, probabil cea mai specialã ºi plinã de semnificaþii lunã din an, nu ar avea acelaºi farmec dacã bucuria nu ar fi pe feþele tuturor copiilor din municipiul nostru. Pentru a face posibilã aceasta, acþiunea “O zi pentru mai bine“ a doamnelor din Organizaþia de femei a P.S.D din Lugoj, a avut un real succes. Fondurile ce s-au adunat datoritã mãrinimiei celor ce vor sã ofere ºi celor din jur “Sãrbãtori Fericite“, au fãcut posibil ca diversele cadouri cumpãrate sã fie oferite mai departe. Cu ocazia sãrbãtorii de “Sf.Nicolae“ din 06.12.2011, copilaºii de la Grãdiniþa P.N 1 din Lugoj, vor avea cizmuliþele pline cu cadouri pe care o parte din doamnele social-democrate le vor dãrui împreunã cu Moº Nicolae. Sperãm ca micuþii sã aibã parte mãcar cu ocazia acestei

Lugoj, str imiºorii, nr .17 str.. TTimiºorii, nr.17

La magazinul nostru gãsiþi: n îmbrãcãminte n încãlþãminte n lenjerie de pat n lenjerie intimã n ºi alte produse, la preþuri avantajoase.

În fiecare sãptãmânã aducem marfã nouã!

sãrbãtori de o zi cum cu siguranþã meritã : plinã de zâmbete ºi lipsitã de orice fel de griji. Dar, cum în curând, Moº Crãciun va coborî pe hornurile caselor, pe tot parcursul lunii decembrie, organizaþia va încerca sã pãstreze vie bucuria din sufletelor copiilor prin desfãºurarea a mai multor astfel de acþiuni. Organizaþia de femei a P.S.D. doreºte ca dorinþele împlinite ale tuturor sã fie la fel de multe ca fulgii de nea ce vor cãdea iarna aceasta în oraºul de pe malul Timiºului. Sãrbãtori fericite! Organizaþia de femei a PSD Lugoj

Brutãria

MAGAZINUL ASIA

În 26.11.2011, între orele 6-8 ºi 22-24, poliþiºtii din cadrul Poliþiei Municipiului Lugoj ºi Secþiile de Poliþie Ruralã 5 Belinþ, 6 Gãvojdia ºi 7 Boldur au desfãºurat o acþiune pentru asigurarea ordinii ºi liniºtii publice pe raza de competenþã. Cu aceastã ocazie, cei 40 de poliþiºti au întocmit ºase dosare penale celor care au încãlcat prevederile legale ºi au aplicat 20 de sancþiuni contravenþionale în valoare de 4166 de lei. Din cele ºase dosare penale, trei au fost întocmite conducãtorilor auto care nu au þinut cont de condiþiile meteo nefavorabile ºi s-au avântat în trafic deºi consumaserã bãuturi alcoolice înainte de a se urca la volan sau nu deþineau permis de conducere, expunându-se la un real pericol atât pe ei cât ºi pe ceilalþi participanþi la trafic. La efectuarea controalelor a fost avutã în vedere ºi echiparea autoturismelor cu anvelope de iarnã corespunzãtoare, fiind dispusã sancþionarea unui conducãtor auto care, deºi drumul era acoperit cu polei, nu avea montate cauciucuri cu însemnele specifice. Pe D.J.572, pe raza localitãþii Brestovãþ, a fost depistat N. Ovidiu, de 41 ani, din aceeaºi comunã, în timp ce conducea un autoturism fãrã a avea permis de conducere. Conducãtorului auto i-a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere. Poliþiºtii au dispus sancþionarea lui P. M. Ioan, de 36 ani, din localitatea Pãru, judeþul Timiº, cu amendã de 200 de lei deoarece a provocat scandal într-un local public din localitate.

Ardelean

din 1899

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

Lugoj, str. Memorandului, nr. 2

publicitate

n Acþiune în zona Lugojului


SOCIAL

2-8 DECEMBRIE 2011

Blestem ºi disciplinã, la ºedinþa Consiliului Local n Fundaþia Drãgan a fost scutitã de plata penalitãþilor în valoare de 5 miliarde lei

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local de joi, 24.11. 2011, a durat o orã ºi un sfert. Preºedinte de ºedinþã a fost consilierul ªtefan Blidariu. Au absentat doi consilieri PDL: Bogo Anucin ºi Marius Baboniu. Ordinea de zi, care a avut zece puncte ºi nu mai puþin de douãzeci de puncte suplimentare, a fost parcursã destul de repede. Consilierii au aprobat zece concesionãri, prin licitaþie publicã, a unor terenuri pentru construirea unor case de locuit. De asemenea, ei au mai luat

urmãtoarele hotãrâri: stabilirea taxelor ºi tarifelor practicate de Serviciul public desfacere, pieþe, târguri ºi oboare pentru anul 2012; completarea anexei la Hotãrârea Consiliului Local nr. 174 din 29. 09.2011 privind avizarea taxelor ºi tarifelor practicate de unitãþile învãþãmântului preuniversitar de stat, pentru anul ºcolar 2011-2012; aprobarea caietelor de obiective cuprinzând cerinþele pentru întocmirea proiectului de management care urmeazã sã fie depus în vederea înche-

ierii noului contract de management pentru funcþia de director în cadrul Casei de Culturã a Municipiului ºi al Bibliotecii Municipale; acordarea scutirii de la plata dobânzilor ºi majorãrilor de întârziere, unor persoane fizice care au achitat integral debitele restante, inclusive amenzile contravenþionale existente în

sold; aprobarea regulamentului privind repartizarea locuinþelor din fondul locativ de stat; aprobarea regulamentului de intervenþie privind mãsuri de creºtere a calitãþii arhitectural-ambientale a clãdirilor; aprobarea actului adiþional nr. 3 la contractul de concesiune a serviciului de iluminat public; modificarea

orarului de funcþionare a autobuzelor care asigurã transportul în comun; acordarea scutirii de la plata majorãrilor de întârziere în cuantum de 544.330 de lei pentru Fundaþia Drãgan, în cadrul schemei de ajutor de minimis aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 111/ 2011. C-tin BUICIUC

Consilerii locali au mai aprobat: trei vânzãri de terenuri concesionate, în cartierul Balta Latã; propunerea de declasare a unor sectoare de drumuri naþionale din categoria funcþionalã de drumuri naþionale ºi încadrarea în categoria funcþionalã de drumuri de interes local; studiul de fezabilitate al lucrãrii de investiþie „Realizarea unei

zone de agrement ºi sport pe terenul fostului ºtrand; însuºirea rapoartelor de evaluare pentru unele terenuri situate în cartierul Balta Latã, în vederea vânzãrii acestora; alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 de lei pentru realizarea lucrãrii de montaj la centrala termicã a bisericii ortodoxe române „Sfinþii Arhangheli”; documentaþia de

avizare a lucrãrilor de intervenþie „Reabilitarea clãdirii în vederea refuncþionalizãrii ca cinematograf” (e vorba de clãdirea fostului cinematograf Victoria, n.n.); modificarea anexei la Hotãrârea CL nr. 63 din 31.03.2011 privind aprobarea agendei acþiunilor cultural-educative pe anul 2011, propuse pentru a fi cofinanþate din bugetul local.

Boldea: “Dacã un buget nu este aprobat, se aplicã bugetul vechi. Dacã nu ridicam noi mâna, rãmâneau 400 de oameni fãrã salariu.” Diana Szucs: “Puteau fi plãtiþi din excedent.” Ion Amza: „Noi nu ºtim care erau valorile bugetului vechi.” Adrian Serendan: “Nu e necesar ºi votul nostru! Aºa, vã mobilizaþi sã obþineþi votul. Avem o problemã de la început ºi suntem consecvenþi.” Nicu Bãdina: “Colegii noºtri merg la bisericã ºi, când ies – parteneriat cu dracul!”

Douã puncte de pe ordinea de zi a ºedinþei, care au mai fost respinse ºi altãdatã, nu au fost acceptate, din cauza votului “împotrivã” al celor cinci consilieri PDL prezenþi. E vorba de: „Trecerea din domeniul public în cel privat a unor corpuri de clãdiri aferente Pieþei Agroalimentare “George Coºbuc”, în vederea demolãrii acestora” ºi de “Însuºirea raportului de evaluare a imobilelor – construcþii cu bazã sportivã, proprietate a SC “Timiºul” SA, pe terenul proprietate a statului român.” Imediat dupã respingerea proiectului de hotãrâre legat de piaþã, a avut loc urmãtorul

l Medic Specialist Clinica Universitarã de Obstetricã-Ginecologie „Bega” Timiºoara

NOU!

n întrerupere de sarcinã la cerere, prin aspiraþie

n consultaþii ginecologice complete, test Papanicolau n ecografii abdominale ºi endovaginale n tratamentul colului prin electrocauterizare n mici intervenþii chirurgicale – montare sterilet n investigarea ºi tratamentul sterilitãþii n urmãrirea sarcinii n asistenþã la naºtere la Clinica „Bega” Timiºoara ºi la maternitãþile private din Timiºoara Adresa: Lugoj, Str. Oltului nr.3, ap.1 (fosta Policlinicã) Orar: Luni, Miercuri, Vineri: 16-19. Tel.: 0723.572.811 sau 0752.119.994.

Manifestãrile dedicate Zilei Naþionale a României au debutat marþi, 29 noiembrie, cu un spectacol folcloric închinat Zilei de 1 Decembrie. Joi, 1 Decembrie, la ora 10, are loc ºedinþa festivã a Consiliului Local Municipal, urmatã de depunerea de coroane la Monumentul Unirii. Vor rosti alocuþiuni primarul municipiului, muzeograful Rãzvan Pinca ºi col.(r) Lucreþiu Epure. La ora 17.00, la Teatrul Municipal „Traian Grozãvescu” va avea loc recitalul de colinde susþinut de ªtefan Hruºcã.

n Emiterea facturilor de gaz a fost decalatã E.ON Energie România informeazã cã procesul de emitere a facturilor de gaze naturale a fost decalat ºi astfel o parte a clienþilor urmeazã sã primeascã facturile în luna decembrie a.c. cu întârziere de aproape douã sãptãmâni. Întrucât sunt situaþii în care autoritãþile locale nu au transmis la timp bazele de date cu persoanele care beneficiazã de ajutoare de încãlzire ºi cuantumul acestora, facturile nu vor include, în aceste cazuri, ajutoarele de încãlzire. Situaþia urmeazã sã fie remediatã de îndatã ce instituþiile responsabile vor trimite companiei noastre bazele de date. Astfel, beneficiarii ajutoarelor de încãlzire aflaþi în aceastã situaþie sunt rugaþi sã aºtepte, deoarece compania va reemite facturile care vor conþine ºi ajutorul de încãlzire, facturile iniþiale urmând sã fie anulate. E.ON ROMÂNIA

n Concertul masteranzilor

n ªtrandul ºi piaþa, la fel

Cabinet Medical Obstetricã-Ginecologie DR. NIÞU RÃZVAN

n 1 Decembrie, la Lugoj

n Zonã de agrement ºi sport pe terenul fostului ºtrand

n Ultrasonograf, pentru spital La ºedinþa ordinarã a Consiliului Local din 24 noiembrie 2011, a avut loc o rectificare a bugetului local pe anul în curs. Consilierii au fost de acord cu un amendament al lui Septimiu Gârbea: la capitolul „Sãnãtate”, la secþia de dezvoltare, sã se producã o majorare cu 190.000 de lei. Suma este necesarã achiziþionãrii unui ultrasonograf, pentru Spitalul Municipal. La votarea rectificãrii, cei cinci consilieri PDL prezenþi s-au împotrivit. S-a produs apoi urmãtoarea discuþie: Francisc

ACTUALITATEA 5

SC MERIDIAN 22 SA În urma somaþiilor de platã trimise cãtre utilizatorii care nu ºi-au onorat obligaþiile contractuale cãtre societatea noastrã ºi înregistreazã sume restante la platã, S.C.MERIDIAN 22 S.A. anunþã continuarea acþiunii de debranºare de la reþeaua publicã de apã. Cheltuielile aferente sistãrii, reluãrii furnizãrii serviciului- în sumã de 1.000 lei, cât ºi costul refacerii carosabilului afectat- în sumã de 1.000 lei se suportã de utilizator ( conf.Legii nr.51/2006- actualizatã). Pentru a preveni aceste cheltuieli suplimentare vã solicitãm sã efectuaþi plata sumelor restante la casieria societãþii sau în conturile bancare curente ale societãþii noastre în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vã facem cunoscut cã efectuarea plãþii facturilor restante, chiar în ziua programãrii pentru debranºare nu exonereazã pe utilizatorul restant de plata cheltuielilor suplimentare aferente debranºãrii. Rebranºarea se va efectua în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la efectuarea tuturor plãþilor. CONDUCEREA SC MERIDIAN 22 SA LUGOJ

dialog: F. Boldea: „Oamenii stau în frig. Se putea lucra toatã iarna. Nu vara, când piaþa este plinã. Îi lãsãm în frig pânã doriþi dvs. Pentru un singur vot, se duc oamenii în frig. Vreau sã vã rog, sã vã gândiþi. Din cauza unuia sau a doi sã stea tot oraºul!” I. Amza: “De ce nu-i încãlziþi pe cei din bazar? Aþi apelat ºi la blestem!” Francisc Boldea:“La ce blestem?” Ion Amza: “În “Actualitatea”! Este redactorul “Actualitãþii” aici! Nu aþi iniþiat discuþii cu noi!” Nicu Bãdina: “Colegii de la PDL au pricepere în ceea ce priveºte proiectele, dar n-au putere, cã nu-i lasã Martinescu. Ei sunt disciplinaþi.”

Vineri, 9 decembrie a.c., începând cu ora 13, în sala festivã a Castelului Nako din Sânnicolau Mare, în organizarea Casei de Culturã din localitate, a Facultãþii de Muzicã din Timiºoara ºi a ªcolii de Arte Frumoase „Filaret Barbu” din Lugoj, melomanii vor putea audia Concertul masteranzilor Facultãþii de Muzicã a Universitãþii de Vest din Timiºoara (de la cursul de Educaþie muzicalã contemporanã al prof. dr. Constantin-Tufan Stan, iniþiatorul manifestãrii). Concertul, conceput sub genericul Concert aniversar Franz Liszt, Béla Bartók, George Enescu, este alcãtuit, în cea mai mare parte, din opusuri semnate de cei trei mari compozitori aniversaþi, care, de-a lungul timpului, au susþinut memorabile recitaluri în Banat, la Arad, Timiºoara, Sânnicolau Mare, Lugoj, Caransebeº ºi Oraviþa. Concertul va fi reluat la Lugoj, vineri, 16 decembrie a.c., la aceeaºi orã, pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozãvescu”, având ca amfitrion Casa de Culturã a Municipiului Lugoj, cu aportul organizatoric al ªcolii de Arte Frumoase „Filaret Barbu”.

Dragi cititori credincioºi, acum, în sfântul post al Crãciunului, se lucreazã cel mai bine. Sa descoperit o mare minune Dumnezeiascã, maica stareþã Elena, ea a fost binecuvântatã de Dumnezeu pentru a ajuta lumea la necaz ºi în pragul disperãrii. Maica stareþã Elena a fost atestatã de cei mai mari episcopi din România ºi de mai marii mãnãstirii. Venitã de curând din þara sfântã, de la Ierusalim, deþine cele mai puter-nice slujbe, masluri ºi rugãciuni secrete, ºtiute numai de ea, cu harul ei sfânt eliminã tot ce este legat de far-mece, vrãji, blesteme, boli de piele, psoriazisul, stresul, durerile de cap, vindecã depresia, alcoolismul, dez-leagã cununiile legate, împreuneazã familii dezbinate ºi multe altele. Vã deschide cartea sfântã gratuit în numele Domnului, de luni pânã luni, ºi vã poate re-zolva orice problemã, chiar ºi prin telefon, pe numele de botez ºi a datelor personale.

Telefon 0743.604.986 sau 0760.743.750 Mã numesc Ecaterina ºi sunt din Oradea: am ales sã-i mulþumesc pe aceastã cale fãcãtoarei de minuni Elena, cã prin harul ei sfânt m-a împreunat cu soþul meu care m-a pãrãsit pentru altã femeie, dupã 3 ani de despãrþire. Grigore, din Lugoj: mii ºi mii de mulþumiri sfintei Elena, cã printr-o rugãciune telefonicã m-a vindecat de depresie ºi de alcoolism. Filofteia, din Timiºoara: cu lacrimi de bucurie þin sã-i aduc mii ºi mii de mulþumiri stareþei Elena cã mi-a dezlegat cununia ce o aveam legatã prin vrãji, aveam vreo 43 de ani ºi nu mã puteam cãsãtori, iar acum sunt cãsãtoritã ºi fericitã, de aceea o recomand tuturor oamenilor cu necazuri ºi probleme. Cu un singur telefon viaþa vi se va schimba din rãu în bine, rezultate garantate 100%.


6 ACTUALITATEA TELEFOANE

Primãria Lugoj 0256.352.240 Casa de Culturã M. 351.130 Casa de Culturã S. 353.253 Pro Arte 357.886 Muzeu 354.903 Biblioteca 351.304 Protopopiatul 351.971 Admin. Financiarã 351.673 Camera Comerþ 354.920 Camera Muncã 351.776 Forþe de Muncã 351.812 Meridian 22 351.750 Salprest 352.830 Gara 359.679 Poliþia 351.212 Judecãtoria 352.372 Pol. Comunitarã 353.324 Jandarmii 353.511 Pompierii 351.560 Spitalul 353.731 Ambulanþa 358.000 Stomatologie 0745.316.998 Pol. cu Platã 353.784 Pol. Gârleanu 359.496 Centrul Cev 356.688 Urgenþe Gaz 0800.800.928 Numãr de Urgenþã 112 FARMACII Maydis Farm 353.039 Salvia Farm 351.834 Alcris Farm 353.521 Farmacia 231 353.602 Îngerul Farm 351.244 Farm ACF Civig 358.429 TAXIMETRE Taxi Sandy 351.888

LOTO n LOTO 27 Noiembrie 2011 6 / 49: 44, 12, 26, 23, 45, 43 noroc: 6 6 3 4 2 0 8 5 / 40: 17, 37, 23, 5, 19, 34 super noroc: 3 3 4 2 8 0 joker: 8, 3, 4, 7, 14, 12 plus noroc: 3 7 7 9 0 6

BÃNCI Dobânzi persoane fizice 6 luni 1 an Bancpost 7,00 7,30 BCR 11,50 11,00 Transilvania 10,00 10,00 Carpatica 11,00 11,00 BRD 6,75 7,00 Raiffeisen 9,00 9,50 Alpha Bank 10,00 9,25 Pireus Bank 9,00 8,50

Colþul de culturã n Petrecere de revelion, n nActualitatea literarã, un numãr din mijlocul toamnei în faþa Primãriei Primarul Francisc Boldea a vorbit, de curând, despre eficientizarea activitãþii Poliþiei Locale Lugoj: „În vederea creºterii eficienþei

ACTUALITATEA ISSN 1584-3688 Sãptãmânal editat de A. C. ACTUALITATEA Str. Nicolae Bãlcescu nr. 6 tel./fax: 0256/356.626 REDACÞIA: Director: Nicolae SILADE Redactor ºef: Constantin BUICIUC Redactor ºef-adj: Mircea ANGHEL SGR: Andreea POP Redactori: Cristina FRÃÞILÃ (editorialist) Nicolae TOMA (investigaþii) Dan H. BRUDIU (sport) Alex. BARANYAI (fotoreporter) Remus V. GIORGIONI (culturã) Carmen SILADE (divertisment) Mirela DRAGOTÃ (c. Italia) Cornel DRINOVAN (c. Spania) Publicitate/Marketing: Lidia SILADE, 0769.62.62.76

În premierã pentru municipiul Lugoj, va fi organizatã o petrecere de revelion. „Manifestãrile din noaptea dintre ani vor avea loc în Piaþa Victoriei, în faþa Primãriei Municipiului, între orele 22 ºi unu. Vor concerta formaþii de muzicã rock ºi house din Timiºoara, precum ºi trupa Guns’N Roses Tribute Band (Ungaria)”, a precizat primarul Francisc Boldea.

n Patinoarul artificial va consuma 70 de kilowaþi Marþi, 29.11.2011, a sosit la Lugoj camionul cu echipamentele necesare amenajãrii pationarului artificial. Firma câºtigãtoare este Eurato SA din Odorheiul Secuiesc, care a oferit preþul de 120.000 lei plus TVA. „Este o firmã profesionistã, care produce patinoare pentru hochei. Mai mult decât atât, faþã de 130 KW cât ar fi consumat patinoarele oferite de celelalte firme, în acest caz consumul va fi de 70 KW, în condiþiile în care ºi temperatura de lucru creºte cu douã grade, adicã pânã la valoarea de +12 grade Celsius. În acest moment se aflã în lucru ºi chioºcurile care vor funcþiona ca vestiare, fiind deja finalizate lucrãrile pentru asigurarea apei ºi a energiei electrice. În funcþie de condiþiile meteorologice, patinoarul va fi dat în folosinþã în cursul sãptãmânii viitoare”, a precizat primarul Francisc Boldea. Lugojenii vor putea închiria patine, fiind disponibile 140 de perechi.

n Poleiul a fost lichidat cu clorurã de magneziu Marþi, 29.11.a.c., s-a întrunit Comandamentul de iarnã. „Vreau sã vã anunþ cu bucurie faptul cã suntem printre puþinele oraºe din þarã care, în decurs de douã ore, am reuºit lichidarea poleiului cu ajutorul Societãþii Salprest, fiind folositã clorura de magneziu. Este o dovadã clarã cã aceastã substanþã este cea mai potrivitã în cazul poleiului” , a spus primarul.

activitãþii, în data de 25 noiembrie s-a desfãºurat concursul pentru ocuparea postului de ºef al Poliþiei Locale. Comisa de concurs compusã din jr. Romulus Banda, ing. Liviu Savescu ºi doi reprezentanþi ai Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici - a fost condusã de Dan Ciucu, secretarul municipiului. În urma concursului, constând

subliniat faptul cã se declarã mulþumit faþã de activitatea poliþiºtilor locali în toate punctele de lucru din oraº, în ciuda celor câteva probleme apãrute în asigurarea ordinii ºi liniºtii publice. Florin Dumitru este absolvent a trei facultãþi – Matematicã-Mecanicã, Informaticã ºi Drept, având masterat în drept penal ºi criminalisticã.

n Sistem de control intern În scopul eficientizãrii activitãþii din cadrul Primãriei, prin intermediul Compartimentului Audit, a fost stabilit un nou sistem de control intern, care va fi implementat în cadrul instituþiei. Noul sistem este în concordanþã cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului, elaboratã pentru urmãtorii ani. „Sistemul cuprinde obiective, atribuþii, standarde, structurã, implementare, ierarhizarea activitãþilor, dar mai ales procedurile de lucru pentru fiecare compartiment, birou, serviciu sau direcþie, precum ºi managementul riscului în toate aceste activitãþi. La elaborarea acestui sistem se lucreazã de mai bine de ºase luni, pentru a corespunde noilor necesitãþi. Coroborat cu numirea de persoane tinere ºi dinamice la conducerea unor departamente din cadrul Primãriei, noul sistem va eficientiza activitatea instituþiei”, a subliniat primarul Lugojului.

Redutabilul prozator ºi jurnalist Radu Paraschivescu revine în revistã cu un excelent eseu care reia o temã tratatã, în alte circumstanþe, de clasicul Titu Maiorescu: abuzul de diminutive. Nu putem sã nu gândim la fel ca Radu Paraschivescu: „România diminutivalã face parte din noua reþetã prost aplicatã a unei armonii a relaþiilor publice la fel de prost înþelese.” Poeziile numãrului sunt semnate de: Raluca Blezniuc, Nicolae Coande, Iosif Caraiman, Iacob Roman, Daniela Micu, Anne Stewart ºi Roberto Pazzi. Traducerea ºi prezentarea cunoscutului poet italian Roberto Pazzi aparþin criticului literar Ela Iakab. Proza este bine reprezentatã, prin trei nume: Gheorghe Secheºan (cu un fragment din romanul Defilarea, în curs de apariþie), Dan Predescu ºi Marian A avut loc o acþiune întreprinsã de un grup de elevi din ora- Dumitraºcu. La rubrica sa, „Lãsaþi cãrþile sã vinã la mine!”, ºul înfrãþit Jena din Germania. Cei ºase copii, sub îndrumarea Remus Valeriu Giorgioni prezintã trei cãrþi de haiku, apãrute consilierilor locali Jurgen Haschke ºi Norbert Comuth, ambii la Editura Grinta, din Cluj. Constantin Buiciuc recenzeazã membri ai Asociaþiei de Prietenie Jena – Lugoj, au reuºit sã volumul de versuri Viaþa fãrã urmãri de Adrian Suciu. strângã suma de 10.000 euro. Banii au fost donaþi Cantinei Caritasului care funcþioneazã în incinta Bisericii Catolice de pe strada Bucegi. Ca urmare a acestui frumos gest, 26 de copii lugojeni cu probleme sociale vor beneficia, pe tot parcursul anului 2012, de o masã gratuitã. ªeful municipalitãþii lugojene Primãria Municipiului Lugoj informeazã populaþia cã, a þinut sã mulþumeascã în mod deosebit pentru ajutorul venit datoritã programului de lucru încãrcat ºi a problemelor ce se din partea oraºului înfrãþit. Este al ºaselea an consecutiv în impun a fi rezolvate la sfârºit de an, programul de audienþe se care se desfãºoarã aceastã acþiune de binefacere. suspendã în perioada 28 noiembrie 2011 2011--6 ianuarie 2012 2012.

n Primãria suspendã programului de audienþe

n Izaura vã prezintã Vremea

VINERI, 2 Decembrie 2011: Vremea se va încãlzi puþin ºi cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 2 ºi 120C. TÃ, 3 Decembrie 2011: Vremea se va n SÂMBA SÂMBATÃ, încãlzi puþin ºi cerul va fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între 5 ºi 130C. n DUMINICÃ, 4 Decembrie 2011: Vremea se va încãlzi puþin ºi va ploua. Temperaturile vor fi cuprinse între 4 ºi 140 C. n LUNI, 5 Decembrie 2011: Vremea se va încãlzi puþin ºi cerul va fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între 2 ºi 140 C. n MARÞI, 6 Decembrie 2011: Vremea se va rãci brusc ºi va ploua. Temperaturile vor fi cuprinse între -3 ºi 60 C. n MIERCURI, 7 Decembrie 2011: Vremea se va rãci brusc ºi va ploua. Temperaturile vor fi cuprinse între -6 ºi 30 C. n JOI, 8 Decembrie 2011: Vremea se va rãci brusc ºi cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 0 ºi 30 C.

Tipar: SC West Tipo Internaþional SRL TIMIªOARA Responsabil tipar: Micu MARIAN

Adresã e-mail: ziarulactualitatea@yahoo.com

În numãrul 14, din noiembrie 2011, editorialul poetului Nicolae Silade porneºte de la celebrele versuri ale lui Nichita Stãnescu, „Tristeþea mea aude nenãscuþii câini/ pe nenãscuþii oameni cum îi latrã”, ºi ajunge la o concluzie cu care suntem de acord întru totul: putem sã murim în aceastã lume, dupã ce am trãit în ea, dar trebuie sã reînviem în lumea spiritualã.

n Masã gratuitã oferitã de copiii din Jena

Cont: RO49BPOS36107001797RON02 BANCPOST Agenþia Lugoj Cod fiscal: 26120477

Difuzare: Gheorghe IORGA

dintr-o probã scrisã ºi un interviu, Florin Nistor Dumitru a obþinut 184 de puncte din 200 posibile, fiind declarat admis”. Urmeazã ca printr-o decizie a Primarului Municipiului, Florin Nistor Dumitru sã fie numit în funcþie. Edilul ºef a mai

n Florin Dumitru este noul ºef al Poliþiei Locale

VALUTE 1 Decembrie 2011 1 euro 4,3539 1$ 3,2764 1£ 5,0988 1 CHF 3,5474 1 g aur 179,5197

2-8 DECEMBRIE 2011

UTILE & SERVICII

-40C 140C

n Reþeta sãptãmânii

Supã cu ciuperci ºi orez Ai nevoie de: 200 gr. ciuperci, 400 gr. oase de vitã, 50 ml. ulei, 100 gr. smântânã, 50 gr. orez, 50 gr. fãinã, 1 legãturã de pãtrunjel, 2 gr. boia, 20 gr. sare. Cum procedezi: Ciupercile se taie lamele. Pãtrunjelul se toacã. Se preparã o supã din oasele care se fierb în apã cu puþinã sare. Ciupercile se înãbuºã în ulei, iar dupã ce s-au înmuiat, se pun peste supa de oase ºi se fierb pe foc mic pânã sunt aproape gata. Se preparã o compoziþie din fãinã, smântânã, boia de ardei ºi sare. Se amestecã pentru a nu forma aglomerãri, se dilueazã cu supã, apoi se toarnã în supa de ciuperci, se amestecã, dupã care se pune ºi orezul. Dupã ce au fiert împreunã circa 5 min, se condimenteazã dupã gust cu sare ºi se serveºte fierbinte, presãratã cu pãtrunjel.


MOZAIC

2-8 DECEMBRIE 2011

ACTUALITATEA 7

Concursul de Matematicã “Arhimede” Sâmbãtã, 19 noiembrie 2011, la CN “Iulia Hasdeu” s-a desfãºurat etapa întâi, localã, a Concursului Naþional de Matematicã “Arhimede”, ediþia a IX-a. Au participat 127 de elevi, din clasele V – XII, de la ºcoli generale ºi licee din Lugoj ºi din zonã. Cele mai bune rezultate au fost obþinute de urmãtorii elevi: Clasa a V-a V-a: Vlad Sandra (Colegiul Naþional “Coriolan Brediceanu”), Andrei Kiss (ªcoala cu clasele I – VIII Nr. 4), Bianca Pop (ªcoala de Arte Frumoase “Filaret Barbu”), Laura Gîrbovan (“Brediceanu”), Codruþa Craiovanu (“Barbu”), Denisa Boczki (ªc. 3). Clasa a VIa : Tudor Vlad, Andrei Ioncica (“Brediceanu”), Alexandra Ofiþerescu (ªc. Belinþ), Christian Streitmatter

(ªc. 4), Anca Balaci (Belinþ), Loren Radu (ªc. 4). Clasa a VII-a VII-a: Simina Iovescu, Anamaria Ionescu (ªc. 4), Thomas Gostielean (Grupul ªcolar “Traian Grozãvescu”, Nãdrag), Andrei Popescu (ªc. 4), Maria Lazea (Nãdrag), Iasmina Lãcãtuº (ªc. Coºteiu). Clasa a VIII-a VIII-a: Caius Debucean (“Barbu”), Cristina Rotariu, Sebastian Leonti, Viorel Baicu (Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu”), Andrada Chitu (Coºteiu), Darius Daminescu (“Hasdeu”). Clasa a IX-a IX-a: Miruna Damian (“Brediceanu”), Ioana Popovici, Doriana Ciosici, Andrei Tenescu, Andreea Coþolan, Alexandru Enchescu (“Hasdeu”). Clasa a X-a X-a: Geanina Munteanu (“Brediceanu”), Patricia Stoia (“Hasdeu”), Iulia Strutinschi

n Lecþie demonstrativã, la Gr Gr.. ªcolar Aurel Vlaicu Vineri, 25 noiembrie 2011, la Grupul ªcolar “Aurel Vlaicu”, a avut loc o activitate metodicã a cercului de matematicã – liceu din Lugoj ºi din zonã. Dupã o lecþie demonstativã, susþinutã, la clasa a XI-a, de prof. Cosmina Pretorian, a fost prezentat un material informativ privind testele iniþiale de la matematicã ºi mãsurile de îmbunãtãþire a situaþiei la acest obiect de învãþãmânt.

n „Lumina Math”

(“Brediceanu”), Cãtãlin Birãu, Narcis Florea, Rodica Þîru (“Hasdeu”). Clasa a XIa : Adnana Morar, Damaris Nicola, Darius Cãrãbaº, Natalia ªtefãnescu, ªtefania Nyerges, Corina Covaci („Hasdeu”). Clasa a XII-a XII-a: Daciana Jurca (”Bredi-

ceanu”). Elevii au fost pregãtiþi de urmãtorii profesori: Adriana Mariº, Petru Orbulescu (“Brediceanu”), Pãun Popovici, Eniko Moatãr, Nurten Cãlin, Trandafir Bot (“Hasdeu”), Ioan Miclea (“Barbu”), Marin Draghescu (ªcoala Nr. 3), Sebastian

Gheorghiþã (ªc. 4), Dan Dumescu (Nãdrag), Floriþa Baba (Belinþ), Daniela Deliu (Coºteiu). Preºedintele centrului de concurs de la Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu” a fost prof. Trandafir Bot. Constantin BUICIUC

n Elevii de la Al. Roºca, în desaga lui Moº Crãciun În fiecare an, cadrele didactice de la Centrul ªcolar de Educaþie Incluzivã “Alexandru Roºca” organizeazã activitãþi dedicate sãrbãtorilor de iarnã. Miercuri, 30 noiembrie 2011, elevi, cadre didactice ºi pãrinþi ai elevilor au participat la acþiunea “În desaga lui Moº Crãciun”. Actori au fost elevii ciclului primar, coordonaþi de învãþãtoarele ºi educatoarele Crinela Seiceanu, Diana Popescu, Constanþa Blidariu ºi Liliana Mircea. Într-o atmosferã de cânt ºi poezie, copiii au confecþionat steluþe, fulgi de nea, Moº Crãciuni, brãduþi împodobiþi ºi alte ornamente pentru sãrbãtori. Activitatea a fost organizatã de directorul adjunct, prof. Lelica Oneºan, ºi a fost finanþatã prin Agenda Culturalã a Consiliului Judeþean Timiº. (A. B.)

Sâmbãtã, 26 noiembrie 2011, la Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu”, s-a desfãºurat Concursul Naþional de Matematicã “Lumina Math 2011”. La aceastã ediþie (a XV-a) a concursului, au participat 146 de elevi de la: Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu”, Grupul ªcolar “Traian Grozãvescu” Nãdrag, ªcoala de Arte Frumoase “Filaret Barbu”, ªcolile Nr. 3 ºi 4. Organizatorul, pe plan local, a fost prof. Eniko Moatãr. Organizatorii de la nivel naþional au fost reprezentaþi de prof. Fahrettin Arslan, directorul general al ªcolii Internaþionale “Spectrum” din Timiºoara. Rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul www.luminamath.ro, în perioada 3 – 5 decembrie 2011. (C. B.)

n Centrul de Excelenþã de la Colegiul “Hasdeu” Din noiembrie 2011, la C. N. “Iulia Hasdeu”, a fost reluatã activitatea centrului de excelenþã, la specialitatea matematicã, având menirea de a pregãti elevii capabili de performanþã, în vederea concursurilor ºi a olimpiadelor ºcolare. La acest centru participã elevi din clasele V-VIII, din ºcolile generale ºi liceele lugojene ºi din zonã. Pregãtirea, gratuitã, este asiguratã de cãtre profesori de matematicã cu experienþã profesionalã ºi cu rezultate deosebite la concursuri ºi olimpiade de matematicã. Centrul este coordonat de prof. Trandafir Bot. (C. B.)

Copilul meu frumos Aveþi un copil? Dacã nu, faceþi repede unul ºi trimiteþi pozele lui (minim trei) pe email: .ziarulactualitatea.r o Adãugaþi câteva www.ziarulactualitatea.r .ziarulactualitatea.ro ziarulactualitatea@yahoo.com ºi va intra în concurs pe www cuvinte frumoase despre el (plus nume, prenume, vârstã, localitate localitate). Cel care obþine cele mai multe voturi va fi publicat în aceastã paginã ºi premiat.

Câºtigãtorul sãptãmânii: Darius Andrei Ionescu

GRÃDINIÞA YSAKINY DIN LUGOJ ºi-a deschis porþile! Existã o lume care aºteaptã sã fie descoperitã în fiecare copil – oferã-i ºansa copilului tãu de a descoperi aceastã lume, înscriindu-l la grãdiniþa Ysakiny ºi profitã acum de promoþia toamnei:

Clubul Copiilor Lugoj, în colaborare cu Asociaþia Smart Kreativ ºi UED, organizeazã sâmbãtã, 17 decembrie 2011, între orele 11-19, spectacolul “Feerie de iarnã”, un proiect în cadrul cãruia cei interesaþi pot participa cu momente artistice ºi pot comercializa produse hand/made realizate de copii (decoraþiuni de Crãciun, felicitãri, accesorii vestimentare etc.). “Feeria de iarnã” cuprinde ºi Festivalul brazilor de Crãciun – “Un brãduþ pentru tine”, care se adreseazã tuturor celor care vor sã ofere un cadou în apropierea Sãrbãtorilor de Iarnã, în ideea de a dona un brad împodobit (tradiþional sau stilizat) copiilor sau familiilor care trec prin situaþii dificile, unor persoane de la Azilul de bãtrâni, Centrul de plasament, Spital etc. Confirmarea participãrii la aceastã acþiune se poate face prin tel. 0356 81 62 87 sau clubulcopiilorlugoj@gmail.com, smartkreativ@yahoogroups.com, pânã în data de 12 decembrie 2011.

SC LUCPREST BOMET SRL Lugoj, str. Nera nr 35/36, tel. 0256.354.330

n grupuri sanitare n faianþã n gresie n adezivi n vopsele lavabile n cãzi de baie n cãdiþe de duº n cabine duº n baterii de duº, lavoar, bideu ºi diferite accesorii pentru baie n mobilier de baie Program: luni - vineri 8,30 - 16,45 sâmbãtã 9 - 13

n program normal, care include programul educativ ºi prânz la doar 300 de lei n program prelungit, care include, în plus, activitãþi extracuriculare, la doar 350 de lei Lugoj, strada Caransebeºului nr. 39, vizavi de benzinãria Mol, tel. 0720.577.996

n Clubul Copiilor Lugoj pregãteºte Feeria de iarnã

Tapiþerie

colþare, canapele, holuri, fotolii


8 ACTUALITATEA

PANORAMA

n Digi TV transmite live meciul de duminicã

Voleibalista Sorina Marian nu mai face parte din lotul CSM Lugoj

2-8 DECEMBRIE 2011 Au fost încheiate discuþiile dintre voleibalista Sorina Marian ºi reprezentanþii conducerii CSM Lugoj privind colaborarea acesteia cu secþia de volei a clubului lugojean. Nici Paul Bogdan, antrenorul lotului, nici Sorina Marian nu mai doresc sã continue colaborarea, astfel cã, abia din acest moment, sportiva nu mai face parte din lotul Lugojului. Au fost discuþii deschise, amiabile, fãrã certuri, decizia fiind luatã de comun acord.

Meciul de volei CSM Lugoj - CSU Tg. Mureº va fi oferit telespectatorilor din þarã, în direct, în week-end Dupã reuºita transmisie a meciului cu C.S.M Bucureºti (premierã pentru Lugoj prezenþa în direct a unei echipe sportive pe ecranele naþionale), douã ore de spectacol sportiv care s-au difuzat telespectatorilor Digi TV din România, la douã etape de campionat distanþã postul de televiziune, revine în Sala Sporturilor “Ion Kunst-Ghermãnescu” în weekend. Telespectatorii vor avea surpriza de a descoperi o altã imagine a sãlii, iar sportivele au avut satisfacþia de a evolua – în pregãtirea întâlnirii de duminicã – în compania sârboaicelor de la O.K. Klek (primul loc în liga secundã) pe noua suprafaþã de joc tip Gerflor, una de calitate excelentã, montatã peste covorul vechi de cauciuc. O suprafaþã omologatã care se foloseºte obligatoriu la competiþii oficiale internaþionale, o realizare deosebitã, pentru care toþi cei implicaþi în luarea deciziei de finanþare meritã aprecieri. În þarã existã într-o singurã salã de sport – la Galaþi – acest tip de suprafaþã, în rest ea se închiriazã pentru participãrile echipelor româneºti în cupele europene; desigur, cu excepþia terenurilor speciale de parchet, omologabile ºi ele. Revenind la volei ºi formaþia pregãtitã de Bogdan Paul, vom viziona un nou meci „european” la final de sãptãmânã, mureºencele antrenate de sârbul Valerijan Luka aterizând via Viena direct din Spania, unde au disputat meciul tur din Cupa Challenge cu echipa spaniolã Alles Menorca. Un lot din care fac parte douã bulgãroaice (Tsvetanova ºi Radostina Chiþigoi), o sârboaicã (Katarina Jovanovic) ºi câteva nume cunoscute amatorilor voleiului românesc, printre care Ivanof, Nechiti, Ciocean ºi Salaoru, momentan accidentatã. De partea cealaltã a fileului, C.S.M.Lugoj va opune, sperãm, sextetul care a obþinut ºi punctul în jocul cu C.S.M., pentru o evoluþie din care

Crescãtorii de la ’’’Porumbelul ’Porumbelul 1929’ 1929’’’ Lugoj, campioni ºi la Bekescsaba În perioada 25-27 noiembrie 2011, Asociaþia Sportivã Columbofilã ’’Porumbelul 1929’’ Lugoj a participat, alãturi de 157 de crescãtori de porumbei din Ungaria ºi România la Expoziþia Internaþionalã de porumbei, pãsãri de curte ºi exotice, de la Bekescsaba. Au fost expuºi 1100 de porumbei de diferite rase ºi 90 de gãini. În afarã de lugojeni, din România au mai participat crescãtori din Timiºoara, Tinca,

Nãdlac, Oradea ºi Arad. Cei 11 crescãtori din Lugoj au expus 85 de porumbei ºi zece gãini de rasã ºi au obþinut urmãtoarele rezultate: 11 titluri de campioni la porumbei prin crescãtorii: Zeno Groza, la rasa Albastru de Cluj; Gheorghe Craºovan, Modena englez; Nicolae Rãchiþan, Porumbel Vechi olandez; Dan Boitoº, Frezat; Ioan Cãprariu, Toboºar de Buhara; Nicolae Crîºtiu, Voltat; Ioan Mihali, Gulerat; Gheorghe

Campionatul Judeþean de handbal feminin Sâmbãtã, 26 noiembrie 2011, în Sala de Sport „Wiesenmayer”, din Jimbolia, a avut loc cea de a treia etapã a Campionatului Judeþean de handbal feminin. Echipa din Fãget a fãcut deplasarea fãrã patru jucãtoare, dintre care trei titulare. Evident, aceasta a sã poatã realiza punct sau puncte. Diana Tãtaru, Laura Lungu, Veronica cântãrit greu în desfãºurarea Lupaºcu, Ionela Canea, Irina Alexandru, Alexandra Badea, Andreea celor douã partide disputate de Smultea ºi colegele lor au demonstrat nu o datã cã sunt capabile de fãgeþence, dar nu scuzã prestaþia surprize plãcute. ªi, chiar dacã medicinistele au furnizat bomba startului modestã a lor. În prima întâlnire, de sezon în voleiul feminin, învingând clar Bacãul pe Mureº acum partener de întrecere le-a fost douã etape, sã nu uitãm cã jocurile dintre cele douã formaþii au fost echipa Jimbolia Liceu, întâlnire permanent echilibrate ºi spectaculoase, terminându-se mai mereu pierdutã cu scorul de 20-15. în... prelungiri. Meciul se va disputa duminicã, 4 decembrie, cu începere de la orele 20,00.Oficialii partidei sunt arbitrii Gigi Dumitru (Baia Mare), Nicolae Sârb (Bucureºti) ºi observator F.R.V. Ovidiu Florea (Bucureºti). Intrarea este liberã.

Clasament

1. Dinamo 2. Unic PP.. Neamþ 3. ªtiinþa Bacãu 4. TTomis omis Constanþa 5 Medicina Tg. Mureº 6. CSM Bucureºti 7. CSM Lugoj 8. SCMU Craiova 9. CSM Sibiu 10. Penicilina Iaºi 11. CSU Piteºti 12. U Cluj

6 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 6

4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

1 0 1 1 2 1 2 2 3 4 4 4

13 12 12 11 9 8 7 5 3 3 2 2

Marcatã de aceastã înfrângere, echipa oaspete a cãzut psihic, dar ºi fizic, permiþând celei de a doua reprezentante a Jimboliei, de altfel lidera clasamentului, Jimbolia Oraº, o victorie clarã, la un scor care ne scuteºte de orice comentarii: 34-13. Celelalte rezultate înregistrate: Jimbolia Oraº – Recaº 24-15, Deta – Peciu Nou 18-9, Peciu Nou – Recaº 23-5, Jimbolia Liceu – Deta 12-14. Campionatul se va relua anul viitor, în luna februarie. Lotul din Fãget, folosit de cãtre cei

doi antrenori, prof. Tiberiu Manea ºi prof. Adrian Dobrogeanu, a fost urmãtorul: Oana Þurlea, Angelica ªandor, Anda Gheju, Lili Capdemai, Daniela Balintoni, Florentina Peicuþ, Sera Voiþ, Alexandra Benescu, Mãdãlina Petreuº, Cristina Gheju, Andreea 1. Jimbolia Oraº 6 2. Deta 6 3. Jimbolia Liceu 6 4. Peciu nou 6 5. Recaº 6

Oneagã, Strasser; Ioan Murariu, Chocsoa; Arnold Madaraº, Zburãtor vãrgat românesc; Vasile Covaci, Gagiu. La gãini, Dan Boitoº a primit titlul de campion ºi cupa expoziþiei la rasa Brahma. Delegaþii din partea clubului au fost Dan Boitoº ºi Arnold Madaraº. Urmãtoarea expoziþie la care participã Clubul ’’Porumbelul 1929’’ Lugoj va fi la Timiºoara, în perioada 2-4 decembrie 2011. Mãrãºescu, Daniela Balogh, Daniela Pãdurean, Beatrice Stoica, Andreea Icobescu, Andra Ion, Andrada Sfitlic. Conducãtorii echipei mulþumesc Primãriei Fãget ºi SIP FEN Timiº pentru sprijinul material acordat ºi le ureazã Multã sãnãtate ºi La mulþi ani! Dupã desfãºurarea a trei etape, clasamentul aratã astfel: 6 0 128 75 12 4 1 95 76 9 3 2 94 88 7 3 3 90 82 6 0 6 61 116 0 Mircea ANGHEL

n Sala Sporturilor ”Ioan Kunst Ghermãnescu” are o suprafaþã de joc profesionalã Voleibalistele de la CSM Lugoj vor evolua din etapa viitoare pe o suprafaþã de joc nou-nouþã din PVC Gerflor de 9 milimetri. Aceasta a fost montatã deja în Sala Sporturilor ”Ioan Kunst Ghermãnescu”, dupã ce administraþia lugojeanã a alocat peste 30.000 de euro pentru aceastã lucrare. Noua suprafaþã de joc vine sã înlocuiascã vechiul covor de cauciuc, turnat direct pe beton, fiind omologabilã conform cerinþelor naþionale ºi internaþionale. Astfel, sala din Lugoj devine una din puþinele arene sportive din România care are montatã permanent o suprafaþã Gerflor profesionalã. Primul joc oficial pe noua suprafaþã va avea loc duminicã, 4 decembrie, în compania Medicinei Tg Mureº. Pânã atunci CSM Lugoj va disputa douã jocuri amicale, în 30 noiembrie ºi 1 decembrie, în compania formaþiei de ligã secundã din Serbia, O.K. Klek. Ion MOLDOVAN

ªCOALA DE ªOFERI

SC LUGOMET SA

AUTO NICU

SC LUGOMET SA cu sediul în Lugoj, str. Timiºoarei nr. 139, 141

Tel.

produce: n PODURI RULANTE cu sarcina de ridicare pânã la 200 tone n MACARALE PORTAL n CONSTRUCÞII METALICE pentru sectorul hidrotehnic (vane plane, batardouri etc.) n DIVERSE CONSTRUCÞII METALICE civile ºi industriale n PIESE DE SCHIMB, reductoare, cuplaje, arbori translaþie, cârlige pentru poduri rulante n REPARAÞII ªI MONTAJ poduri rulante ºi construcþii metalice Preþuri atractive Autorizaþie ISCIR ºi ISO 9001/2000 Informaþii la tel: 0256/356110; fax: 0256/350325 info@lugomet.ro; contractari@lugomet.ro

0256.352.936 - Lugoj 0726.701.608 - Fãget

Vã oferã posibilitatea obþinerii permisului auto pentru categoriile A, A1, B ºi MOPED

SALÃ ANTRENAMENT Sala de sport a Colegiului Tehnic Valeriu Braniºte, str. Gheorghe Doja nr. 41 (str. cu Spitalul Municipal). CONTACT: DANIEL ROGOBETE (3 DAN AIKIDO) Tel.: 0723.077.686; www.aikikai-lugoj.ro

.00 .30 9 14 PROGRAM:

Sâmbãtã ºi duminicã LIBER

Informaþii suplimentare: Lugoj, str. Nicolae Bãlcescu nr. 5, ap. 2 Tel. 0722.376.133


2-8 DECEMBRIE 2011

PANORAMA

ACTUALITATEA 9

Profesori de nota 10: Ioan Miclea n Împlinire profesionalã, prin realizãrile foºtilor elevi Ioan Miclea, absolvent al Facultãþii de ªtiinþe ale Naturii, secþia Matematicã a Universitãþii de Vest din Timiºoara, a debutat în cariera de cadru didactic în septembrie 1980, fiind repartizat la ªcoala cu clasele I – VIII Nr. 5 din Lugoj. Aici a întâlnit un colectiv admirabil de profesori ale cãror sfaturi l-au ajutat mult. Din 1996 s-a transferat la ªcoala de Muzicã din Lugoj, actualmente ªcoala de Arte Frumoase “Filaret Barbu”, unde lucreazã ºi în prezent. A mai predat la ªcoala Nr. 6, la Liceul Textil (actualmente Colegiul Tehnic “Valeriu Braniºte”) ºi, în douã etape, la Colegiul Naþional „Coriolan Brediceanu”. Împlinirea profesionalã ºi satisfacþiile nu puteau veni decât prin realizãrile foºtilor elevi. Mulþi dintre ei l-au urmat în cariera didacticã, fiind dascãli apreciaþi la ºcoli de renume: Universitatea de Vest din Timiºoara, Universitatea Europeanã Drãgan,

Colegiul Naþional “C. D. Loga”, Colegiul Tehnic “Valeriu Braniºte”, Grupul ªcolar “Traian Grozãvescu” Nãdrag etc. Unii dintre ei au ales sã lucreze în strãinãtate, în þãri precum Franþa, Canada, Germania sau chiar Australia. Evident, mulþi dintre foºtii elevi ai profesorului Ioan Miclea au urmat diverse domenii precum ingineria, medicina, muzica, dreptul, studiile economice, împlinindu-se profesional în aceste direcþii. “Însã, uitându-mã în urmã, îi privesc cu drag pe toþi foºtii mei elevi. Pe lângã pregãtirea lor matematicã, am urmãrit sã formez din ei oameni ºi, fãcând acum un bilanþ, simt cã acest lucru mi-a reuºit”, ne mãrturiseºte Ioan Miclea. Apoi ne precizeazã cã s-a implicat de la început în activitatea matematicã desfãºuratã în Lugoj sau în judeþ. Din 1990 este responsabilul cercului profesorilor de matematicã de gimnaziu din zona Lugoj ºi metodist al Inspec-

toratului ªcolar Judeþean Timiº. A fãcut parte din echipele de profesori care au pregãtit loturile judeþului pentru faza naþionalã a olimpiadelor în taberele de matematicã de la Buziaº, Calacea sau Timiºoara. A coordonat activitatea centrului de excelenþã pentru elevii capabili de performanþã. Centrul ºi-a desfãºurat activitatea la Lugoj. Ioan Miclea a obþinut rezultate notabile cu elevii la olimpiadele ºi concursurile ºcolare. Ani la rând a participat la tabãra de matematicã a elevilor lugojeni ce s-a desfãºurat la Bãile Herculane, tabãrã al cãrei animator a fost profesorul Gheorghe Drinovan. Ioan Miclea a fost autor, coautor sau colaborator la numeroase publicaþii în domeniu. Un moment aparte l-a constituit publicarea, împreunã cu colegul Dorin Murariu, a culegerii “Teste de nota 10 la limba românã ºi matematicã”, lucrare apãrutã la Lugoj. A publicat probleme ºi articole în reviste de specialitate ºi în culegeri ºi a fost propunãtor de subiecte la olimpiade sau concursuri.

n Se pune accent pe partea birocraticã nal câte o acþiune, la nivel local, judeþean ºi chiar naþional. Lugojul este cuprins în circuitul acþiunilor matematice. Am avut aici Conferinþa Naþionalã a Societãþii de ªtiinþe Matematice.” Am observat, fãrã sã-i spunem nimic interlocutorului nostru, cã, ºi în timpul liber, Ioan Miclea se

REMA TINVEST REMATINVEST achiziþioneazã

FIER VECHI la cele mai bune preþuri din oraº, Cãutaþi-ne pe str. Buziaºului nr. 36 în incinta fostei BAZE SILOZ. Relaþii la telefon: 0720 25 74 45

Interjudeþean „Traian Lalescu”, de vreo patru ori. Am organizat aici, la Colegiul Naþional “Coriolan Brediceanu”, consfãtuirile inspectorilor de matematicã. Am mai avut ºi concursurile tradiþionale, „Popescu”, “Bândariu”. Nu pot sã mã plâng cã nu am activitate suficientã. Pe

Etapa a 14-a: Giarmata-Poli II 0-0; Recaº-Gloria Arad 2-0; Beiuº-Hunedoara 0-1; CSM ªcolar-Vladimirescu 10; Caransebeº-Simeria 1-2; Mamma Mia-Gloria Reºiþa 30; Jiul-Sebiº 1-0; Fãget-Valea lui Mihai 0-2. Etapa viitoare (a 16-a, 2-3 martie 2012): Giarmata-Fãget; Poli II-Gloria Arad; Caransebeº-Gloria Reºiþa; Recaº-Hunedoara; Mamma Mia-Sebiº; ªcolarSimeria; Jiul-Valea lui Mihai; Beiuº-Vladimirescu.

n Fotbal, Liga a IV-a Rezultatele etapei a 17-a: Gottlob-Dragºina 3-0; Certeneaz-Dumbrãviþa 1-0; Chiºoda-Bobda 2-1; Lugoj-Deta 9-0; Jimbolia-Dudeºtii Vechi 6-0; Nerãu-CFR; Peciu NouAuto 2-0; Piºchia-Bucovãþ 0-2; ªag-Gãtaia 3-1. Etapa a 18-a (martie 2012): Lugoj-Auto; ªagBobda; Peciu Nou-Bucovãþ; Nerãu-Cerneteaz; PiºchiaCFR; Jimbolia-Deta; Dumbrãviþa-Dragºina; ChiºodaDudeºtii Vechi; Gottlob-Gãtaia.

n Campionatul Municipal lângã aceasta, mai public, în revistele de specialitate, probleme. De exemplu, recent, am participat la elaborarea unei lucrãri în legãturã cu standardizarea în evaluare, respectiv am elaborat, împreunã cu un colectiv al Inspectoratului ªcolar Judeþean, niºte modele de lucrãri semestriale pentru semestrul întâi. Este o reeditare a unei lucrãri de anul trecut, bazatã pe testele iniþiale de anul acesta. L-am întrebat pe Ioan Miclea dacã, prin absurd, ar fi din nou tânãr, ce meseria ºi-ar alege. Iatã ºi rãspunsul: „În ciuda unor pãreri cã meseria de dascãl nu ar mai fi la modã, cã nu ar mai aduce satisfacþiile pe care le-am visat, mi-aº alege tot meseria de dascãl. Nu m-aº vedea practicând altã meserie. Poate cã, cu înaintarea în vârstã, miam format niºte tipare, niºte fixuri, dar, pentru mine, lucrul cu elevii a rãmas interesant. Multor generaþii poþi sã le aduci o prospeþime, pe care nu o ai în faþa unui calculator.”În încheierea discuþiei noastre, l-am rugat pe Ioan Miclea sã ne spunã care sunt, dupã opinia sa, douã – trei lucruri bune din învãþãmântul românesc ºi douã trei lucruri rele. Cunoscutul profesor de matematicã nea rãspuns astfel: „Mi se pare bunã abnegaþia cu care dascãlii îºi desfãºoarã activitatea, în ciuda multor greu-

tãþi. Majoritatea dascãlilor dau dovadã de multã abnegaþie. Participã ºi la concursuri ºi la alte acþiuni. Nu cred cã dincolo (în Occident, n.n.) sar întâmpla sã participi la atâtea activitãþi fãrã a fi remunerate corespunzãtor. Mai avem copii care ar dori sã înveþe. Lucrurile nu sunt aplatizate. În toate ºcolile sunt copii care doresc sã înveþe. E adevãrat cã testele internaþionale ne plaseazã pe unul dintre ultimele locuri, dar conteazã ºi modul în care se face testarea. Ei fac evaluarea dupã programa lor. Dar aveam copii foarte buni. Mulþi dintre ei reuºesc. Dar, din pãcate, mulþi dintre ei pleacã. Un lucru mai puþin bun este urmãtorul: mi se pare cã nu se mai pune atât de mult accent pe munca la clasã. Conteazã tot mai mult partea birocraticã. Completãm la hârtii în neºtire. Practic, ne acoperim de hârtii ºi munca la clasã parcã a început sã decadã. Evaluãrile dascãlilor se fac în funcþie de participarea la simpozioane ºi alte fel de fel de acþiuni care sunt înregistrate numai pe hârtie ºi nu ºtiu dacã copilul este beneficiarul unor astfel de activitãþi. Se pune accent mai mult pe partea birocraticã decât pe munca efectiv practicã. Mie îmi place mai mult sã lucrez cu elevul. Aºa, suntem mai mult robii hârtiilor.” Constantin BUICIUC

ticã a zonei, a judeþului, fiind ocupã tot de matematicã. Balul Bobocilor de responsabil de cerc. Noi, la la Apoi,Grupul profesorul a con-ªcolar Aurel Vlaicu matematicã, avem sãptãmâ- tinuat: „Am avut Concursul

L-am întrebat pe profesorul Ioan Miclea cum îºi petrece timpul liber. Iatã ºi rãspunsul: “Mi-a rãmas cititul. Sunt ºi microbist, dar acum nu mai sunt practicant. Urmãresc ºi evoluþiile politice, la televizor, cã acum sunt la modã. În ultima vreme, calculatorul a devenit o pasiune. Particip la diverse acþiuni culturale, fiind foarte mult implicat în activitatea matema-

n Fotbal, Liga a III-a

Etapa a 14-a: Seria II: Cireºu - Fãget 3-0; Tomeºti - Tapia 3-1; ªtiuca - Gãvojdia 2-1; Autoliv - Voinþa 1-1; Criciova - Dumbrava 6-0; Mãnãºtiur - Drãgan 3-0; Micro I - CSS 3-2. Cladova a stat. Etapa viitoare, a 15-a: CSª-Cireºu (D.14); Drãgan-Micro I (S.14); Dumbrava-Mãnãºtiur (D.14); Voinþa-Criciova (D.13); Gãvojdia-Autoliv (D.14); Tapia-ªtiuca (S.14); CladovaTomeºti (D.11); Fãget II stã. Dan FRATUÞESCU CLASAMENT SERIA II 1 . Criciova 2 . Micro I 3 . Autoliv 4 . Tapia 5 . Cireºu 6 . Voinþa 7 . Tomeºti 8 . ªtiuca 9 . Drãgan 10. Gãvojdia 11. CSS 12. Cladova 13. Mãnãºtiur 14. Fãget II 15. Dumbrava

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13

11 10 9 8 8 8 7 7 6 5 3 3 2 2 2

1 2 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0

1 1 3 3 3 3 5 6 7 7 10 10 9 12 11

56 - 27 42 - 14 40 - 24 42 - 16 37 - 15 39 - 20 32 - 27 43 - 26 32 - 42 17 - 24 33 - 49 18 - 46 22 - 56 22 - 48 14 - 51

34 32 28 26 26 26 22 21 18 16 9 9 8 6 6

n Podul pietonal Continuã lucrãrile de construcþie a noului pod pietonal care va face legãtura între cartierul ªtrand ºi Piaþa Agroalimentarã „George Coºbuc”. În prezent se lucreazã la turnarea betoanelor de la radierele de susþinere. Lucrãrile vor continua atât timp cât condiþiile meteorologice o vor permite.

n Iluminatul festiv Pe toate strãzile nou asfaltate din municipiu se lucreazã în aceste zile la ridicarea gurilor de canal ºi executarea marcajelor rutiere. Lucrãrile se vor finaliza în data de 10 decembrie. De asemenea, pânã în data de 1 decembrie va fi pornit în totalitate iluminatul festiv din municipiu.

TECHNOCER Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

Produce ºi comercializeazã: n toate tipurile de betoane ºi mortare n agregate de balastierã n închiriere utilaje terasiere n comercializare mixturi asfaltice n construcþii drumuri ºi poduri Telefon: 0256/351.550 Fax: 0256/350.851 Mobile: 0727.770.530 0768.109.648


DIVERTISMENT

De De nota nota 10 10

10 ACTUALITATEA

2-8 DECEMBRIE 2011

SERVICE AUTO CRISCAR strada Episcop Dr. Ioan Bãlan nr. 44 (fosta Semenicului)

REPARAÞII AUTO Informaþii la tel: 0256/329.731

ASOCIAÞIA DE LOCA LOCATTARI NR.1 MICRORAION I Lugoj, str. Aleea Brazilor nr.1, ap.10/parter, judeþul Timiº, anunþãm cã în data de 12 Decembrie 2011, orele 13, vom lua în analizã cererile persoanelor interesate pentru a lucra din 15 decembrie 2011 serviciul curãþeniei pe scãrile blocurilor din cadrul asociaþiei, dupã interviu ºi angajare în probã - 30 zile, urmând sã încheiem contractul de muncã la sediul asociaþiei. Persoanele interesate vor prezenta în copie actul de identitate. Preºedinte Asociaþie, ec. Petru Nicolae Farcaº.

ALPHA CLINICS OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE DR. CÃTÃLIN ARDELEAN

ERINA COMPANY

DR. ROXANA ARDELEAN

Program: Luni: 12-18 Miercuri: 9-13 Joi: 10-18

Program: Marþi: 10-18 Vineri: 10-18

str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

Programãri: luni- vineri: 11-18, la tel: 0748.061.061

n primeºte deºeuri din metal, carton ºi plastic.

n consultaþii ginecologice n test Papanicolau n ecografie transabdominalã ºi transvaginalã n avorturi la cerere prin aspiraþie ºi medicamentos n investigarea ºi tratarea cazurilor de sterilitate n montare sterilet n cauterizare col uterin n dispensarizarea sarcinii n asistenþã la naºtere

Informaþii la sediul firmei, Lugoj, str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

n Lugoj, str. Bucegi nr.11 n n Timiºoara, Calea Martirilor nr. 70, sc. B, ap.2 n

Improvizaþii

Aripate

Lopatã de gunoi

Mãcelar

Femei proaste

Paraºuþã uºoarã

Infirmierã Pasãre cântãtoare

Hainã preoteascã

Mircea ANGHEL ªoarece de laborator

ªal

Bãtut în cap

Opuri

Plete

Decedat

Fileu Haine

Epoca Arma albinei A strânge în baloturi Nici cal, nici mãgar

Emil Nanu Puse pe centru ! Doct

A trece cu vederea o vinã

ªa

 Bancuri  Bancuri  Bancuri  Bancuri

vJv Patroana unui bordel îºi vinde papagalul pentru cã nu rostea niciun cuvânt. Cei care l-au cumpãrat dau o petrecere. Papagalul vede un invitat ºi începe: - Pe tine te cunosc, pe tine te cunosc ºi pe tine te cunosc, dar prostituatele sunt aici toate noi... v J v Maica Maica-- stareþã întreabã o cãlugariþã novice: - Dacã un bãrbat ar vrea sã abuzeze de tine, ce ai face? - Mi-aº ridica veºmintele. - Daaa!!?? ªi mai ce? - I-aº zice sã-ºi coboare pantalonii. - De ceee?? - Fiindcã eu aº putea fugi mai repede cu fusta ridicatã decât el cu pantalonii la genunchi. vJv Soþul intrã rapid în casã, se aruncã cãtre soþie, o sãrutã ºi primeºte ca rãspuns un sãrut fierbinte. - Acum, spune-mi, cum arãt fãrã mustãþi? spune soþul - Aãããã! TTuu eºti? vJv Discuþie între doi prieteni: - Acasã sunt ca un tigru...

- Adicã? - Merg în patru labe ºi fãrã zgomot! vJv Bulã cãtre musafiri: - Ce pãcat cã în sfârºit plecaþi! vJv - O duc pe nevastã-mea peste tot..... oAm dus-o la Paris, Milano, Londra, TTokyo, New YYork... ork... Dar ea gãseºte mereu drumul spre casã! vJv Itzic ºi Rashela vor sã emigreze în America, dar nu au bani decât pentru un singur bilet. Pleacã întâi Rashela ºi dupã puþin timp Itzic primeºte o scrisoare cu 100$. Dupã câteva zile urmeazã scrisori cu 200$, 500$, 1000$. Având banii necesari necesari,, Itzic pleacã ºi el în America ºi ca sa-i facã o surprizã nu o anunþã pe Rashela. Ajunge la hotelul unde se instalase Rashela ºi o ggããseºte... în pat cu un tip. - El þi-a dat suta de dolari pe care mi-ai trimis-o? - Da... - ªi cei 200$ tot de la el îi ai? - Da... - ªi cei 500$ tot el þi i-a dat? - Da... - Atunci înveleºte omul, sã nu rãceascã... v J v


2-8 DECEMBRIE 2011

TIMP LIBER

Eºti în pas cu moda?

1. De câte ori pe sãptãmânã mergi la cumpãrãturi ? a. În fiecare zi; b. Odatã pe sãptãmânã; c. Atunci când îþi lipseºte ceva. 2. În general, lucrurile pe care le cumperi sunt pentru: a. Tine; b; Partenerul tãu; c. Familie sau prieteni. 3. Când mergi la cumpãrãturi: a. Îþi cumperi o mulþime de lucruri; b. Cumperi doar ceea ce ai nevoie; c. Doar te uiþi, nu cumperi nimic. 4. Atunci când eºti cu prietenele tale vorbeºti despre: a. Ce este nou în materie de modã; b. Bãrbaþi; c. Casã ºi copii. 5. Ajungi la serviciu ºi îþi dai seama cã pantofii tãi nu se asorteazã cu bluza. Ce faci? a. Dai fuga repede acasã ca sã te schimbi; b. Te gândeºti cã nu conteazã, oricum nu va observa nimeni; c. Nici nu ºtiai cã pantofii trebuie asortaþi cu bluza. 6. Bunica ta îþi dãruieºte o fustã care se purta pe vremea ei. Tu: a. Îi mulþumeºti, dar nu o vei purta niciodatã; b. Accepþi cadoul ºi uitându-te mai bine la ea constaþi cã nu este atât de urâtã; c. Întotdeauna þi-a plãcut aceastã fustã, aºa cã eºti mulþumitã de cadou. 7. În dulapul tãu gãseºti: a. Tot felul de obiecte de îmbrãcãminte; b. Costume de stofã, fustã sau pantalon ºi sacou; c. Haine supercomode, cum ar fi blugi, tricouri, pulovere. 8. În garderoba ta majoritatea hainelor sunt: a. De toate culorile; b. Deschise la culoare; c. Negre ºi gri.

ANUNÞ PUBLIC SC DAROHAR-LINES SRL, cu sediul in Criciova, fostul CAP, nr. 118C, camera 1, judeþul Timiº, anunþã intenþia de obþinere a autorizaþiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 1610 – tãierea ºi rindeluirea lemnului, desfãºuratã la punctul de lucru din comuna Criciova, iar în ceea ce priveºte exploatarea lemnului - cod CAEN 0220, pe raza ocoalelor silvice unde aceasta desfãºoarã activitãþi de exploatare forestierã funcþie de masa lemnoasã scoasã la licitaþie.

ANUNÞ PUBLIC SC AGROMEC HONORICI SA, cu sediul în Lugoj, str. Someºului, nr. 9, anunþã intenþia de obþinere a autorizaþiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 0322 (rev.2) – acvacultura în ape dulci, desfãºuratã la punctul de lucru din comuna V.V. Delamarina, sat Honorici, parcela nr. 401156.

Majoritatea A. Eºti regina modei, ºtii perfect care sunt culorile sezonului ºi ce tip de haine se poartã. Nu te dai în lãturi de la a purta mulat, scurt sau transparent. Cumpãrãturile sunt viaþa ta. Deºi nu-þi dai seama, pentru tine mersul prin magazine ºi cheltuirea banilor pe diverse lucruri, mai mult sau mai puþin utile, a devenit o necesitate. Indicat ar fi sã-þi mai temperezi aceastã pasiune pentru haine, altfel riºti sã rãmâi fãrã nici un ban în buzunar la nevoie. Majoritatea B. Mergi la cumpãrãturi atunci când ai ocazia, însã moda nu este ceva foarte important pentru tine. Îþi place ca în fiecare sezon sã-þi cumperi câteva lucruºoare noi ºi moderne care te avantajeazã, însã o faci cu moderaþie. Dacã îþi lipseºte ceva, îþi iei, dacã nu, atunci nu-þi cheltuieºti banii degeaba. Pentru tine este foarte important sã te simþi ºi comod în hainele pe care le porþi. Consideri cã astfel eºti mai atractivã decât dacã þi-ai pune pe tine ceva strâmt care se poartã, însã te-ar incomoda în miºcare. Majoritatea C. Îþi place sã te îmbraci super lejer ºi comod. Nu ºtii ce culoare se poartã în acest sezon ºi nici ce haine sunt la modã. Te duci prin magazine doar în caz de strictã necesitate, mai precis atunci când îþi lipseºte ceva sau când vrei sã faci un cadou. Eºti o femeie care ºtie pe ce sã cheltuiascã banii. Cu toate acestea, n-ar fi rãu ca din când în când sã-þi mai satisfaci ºi câte un mic capriciu, cumpãrându-þi o hainã la modã sau ceva care îþi place cu adevãrat.

ACTUALITATEA 11

Vã exprimaþi ostilitatea încã de începutul sãptãmânii faþã de rudele prea pretenþioase. Dorinþele mai vechi sunt uitate, dar imediat altele noi le înlocuiesc. Aveþi conºtiinþa încãrcatã de afirmaþiile critice despre persoanele care v-au ajutat.

O sãptãmânã norocoasã, dar ºi foarte obositoare, îndeosebi pentru native. Faceþi cunoºtinþã cu o persoanã care vã va ajuta sã depãºiþi aceastã perioadã de readaptare ºi vã va oferi ºansa de a avea din nou încredere în oameni. Vi se cer noi dovezi de iubire.

Aveþi nevoie de mai multã odihnã dupã eforturile din ultima vreme. Este adevãrat cã veþi primi ºi foarte mulþi bani, cã veþi încheia contracte foarte avantajoase, dar veþi ºi cheltui. Puteþi sã întâlniþi o persoanã de care sã vã îndrãgostiþi la prima vedere.

Nu refuzaþi invitaþia de a discuta cu cei dragi ºi mai ales nu refuzaþi din start sfaturile pe care vi le dau plini de bunãvoinþã. Regretaþi cheltuielile mari, dar continuaþi sã le faceþi. Riguros ºi foarte perseverent, îi uimiþi pe cei din anturaj ºi din familie cu planurile de viitor.

Vã luaþi revanºa într-o manierã atât de originalã, încât adversarii se simt obligaþi sã vã fie recunoscãtori ºi sã vã recompenseze. Primiþi bani, dar aveþi ºi multe datorii de care aþi uitat de când le tot amânaþi. În week-end, faceþi vizite neanunþate.

Veþi primi foarte mulþi bani ºi cadouri ºi aveþi ºanse mari de a câºtiga la loterie. Vã folosiþi resursele de energie, pentru a vã ajuta pãrinþii ori persoana iubitã. Vã vin aprecieri din partea colegilor ºi multe simpatii din partea unor persoane de sex opus.

Câºtigaþi sau recuperaþi niºte bani cu ajutorul persoanei iubite, dar nu trebuie sã-i daþi ascultare când vã sfãtuieºte sã vã schimbaþi serviciul cât mai repede. În week-end, numai treburi casnice. Nativele sunt ºi exagerat de romantice ºi cicãlitoare.

Vreþi din ce în ce mai mult sã vã schimbaþi serviciul sau locul în care locuiþi. Pentru moment, este de preferat sã mai aveþi rãbdare ºi sã nu renunþaþi la facilitãþile avute. Mai sentimental decât de obicei, comiteþi greºeli de care adversarii de abia aºteaptã sã profite.

Ocupaþi-vã de treburile casnice restante ºi ascultaþi-vã cu atenþie partenerul de cuplu! Sunteþi foarte econom ºi totuºi vã vãitaþi în permanenþã cã nu vã descurcaþi cu banii. Nativele vor sã facã noi investiþii.

Partenerii dv. se plâng, pe bunã dreptate, de agresivitatea cu care îi trataþi. Relaþiile cu cei din anturaj tind sã devinã încordate ºi vã va fi foarte greu sã-i îmbunaþi. Este de preferat ca sã nu aveþi secrete faþã de persoana iubitã.

Dacã este amestecat un Geamãn sau o Balanþã, în activitãþile care vi se propun în acest interval, este de preferat sã nu participaþi. Nu vã înþelegeþi prea bine de altfel nici cu vecinii. Vreþi sã faceþi prea multe lucruri dintro datã. Nativele vor sã cãlãtoreascã.

Este necesar, mai mult cã oricând, sã faceþi un bilanþ al situaþiei financiare, þinând cont cã iar doriþi sã vã extindeþi afacerile. Stabiliþi cu atenþie deosebitã prioritãþile ºi acþionaþi! Nu luaþi însã în seamã oferte importante pentru relansarea pe care o doriþi.


12 ACTUALITATEA AM DE VÂNZARE teren de casã, pe str. Lalelelor cu doar 12.900 euro, 900 m pânã în centru 0721.407.105. VÂND garaj din cãrãmidã intabulat cu acte la zi, zona stadion 1, Lugoj. Informaþii la telefon 0726.074.823. VÂND apartament cu 2 camere, Str. Ceahlãului, nr.29, etajul 3, lângã grãdiniþã/ºcoalã. Preþ 28.000 euro, sau închiriez cu 150 euro. Informaþii la telefon: 0761.762.784.

auto VÂND Dacia Papuc 5 locuri, an fabricaþie 1998, stare bunã. Informaþii la telefon: 0723.142.800. VÂND Fiat, an 1984, capacitate 1100, înscris, stare foarte bunã, 500 euro. Vând Opel Astra combi, an 1984, capacitate 1400, înscris, taxe la zi, persoanã fizicã, euro 2, 1750 euro. Vând aparat sudurã TIG 350 euro. Recondiþionãri planetare, orice model de la 80 lei. Informaþii la telefon: 0723.733.002.

diverse VÂND mobilier de birou. De nobexpert. Informaþii la telefon: 0723.185.183. PIERDUT asigurare de vânãtoare pe numele Petruescu Ioan Cãlin. O declar nul[. OFERTÃ DE SÃRBÃTORI un porc la 170kg/8lei kg. Coniac din vin=20lei/ litru, vin-muscat-otonel=7lei/litru, curcani de carne 15-20kg/15lei kg. Informaþii la telefon: 0737.071.629. VÂND purcei rasã de carne petrean, porc de carne de aproximativ 160 kg cu 6 lei/kg, curcani carne cu 10lei/kg vid. Informaþii la telefon: 0723.675.042. VÂND ultraportabil cu carcasã metalicã marca hp 2133, camerã web, processor c7-M ultra mobil 1,6Ghz, video 241MB, rami 1GB, HDD 120GB, wireless, Bluetooth, cititor carduri. Baterie bunã, aspect ingrijit(nota 9,5), preþ 850 lei. Informaþii la telefon:

AM DE VÂNZARE teren de casã, pe str. Lalelelor, lângã complexul Piastrele, 28 euro mp - 500 mp. Informaþii la telefon: 0721.110.747.

0760.753753. VÂND laptop fujitsu siemens, PROCESOR AMD3500+/64bits, video 128MB(dedicatã)rami 2GB, HDD 120GB, display brilliant view 15,4”DVD dual double layer, wireless, cititor carduri, baterie bunã, aspect foarte îngrijit, nota 9, preþ 650 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753. VÂND laptop toshiba, intel centrino 1,6Ghz/L2 cache 2MB, rami 512 MB, HDD 40GB, DVD/CD/RW, wireless, cititor carduri, bateria 2,5 ore, preþ 550 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753. VÂND laptop hp, amd 3000+rami 512MB,DVD/CD/RW, wireless, bluetooth, cititor amprentã digitalã, cititor carduri, slot 3G, preþ 500 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753. VÂND laptop hp, intel centrino 1,4Ghz, rami 512MB, DVD/CD/RW, wireless, cititor carduri, bateria 2 ore, preþ 470 lei. Informaþii la telefon: 0760.753.753. VÂND teren intravilan 2,5 hectare cu utilitãþi front stradal 120 m liniari, Lugoj, Str. Herendeºtiului. Informaþii la telefon: 0722.376.115. VÂND lemn de foc chituci (popice). Telefon: 0721.880.324. VÂND camerã video miniDV Panasonic NV MD 9000e cu toate accesoriile originale: ac adaptor, telecomandã, cabluri av, microfon stereo extern, geantã transport, 4 acumulatori li-ion de 2200 mAh ºi 3000 mAh. Camera este în perfectã stare de funcþionare, a fost folositã foarte puþin, maxim 80 ore de funcþionare. Minimum Ilumination: 1 Lux with Gain-up. Preþ: 450 euro. Informaþii la telefon: 0721.33.63.79. APLIC gel profesional pe unghii

2-8 DECEMBRIE 2011 str. Dunãrii nr. 7A Tel. 0722 567 046, 0356 808 933

Service la domiciliu 25RON ºi tipsuri transparente, tipsuri stiletto, la doar 35RON cu produse de calitate ºi geluri profesionale. Informaþii la tel: 0761. 006.063 sau 0721.060.036. MONTEZ folie omologatã ºi neomologatã, recondiþionez faruri ºi stopuri mãtuite, îngãlbenite sau zgâriate, poliºez maºini, înnegresc stopuri de spate ºi semnalizãri, vopsesc etriere ºi butuci, curãþ tapiþerii ºi panoplii pãtate sau murdare. Informaþii la telefoanele: 0721.060036 sau 0761.006063. VÂND costum naþional foarte frumos, de 100 de ani, în stare foarte bunã. Telefon: 0722.508.476. VÂND bicicletã electricã cu trei roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la tel: 0256. 350.557. VÂND bicicletã electricã cu douã roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la telefon: 0256. 350.557.

afaceri VÂND atestat la contabilitate. Informaþii la telefon: 0729.875.909. SPECIALIST IT, instalez ºi depanez rapid, la domiciliul dv. calculatoare, rootere, imprimante, instalez windows,

Cu durere în suflet vã aducem la cunoºtinþã trecerea în nefiinþã în data de 28 noiembrie 2011 a celei ce a fost GABRIELA BERCULEAN

devirusez etc. Informaþii la telefon: 0724.579.729, dupã ora 17. TÂNÂRÂ, economistã, absolventã 2011, doresc sã fac practicã câteva ore pe sãptãmânã, fãrã cost, pentru dezvoltare profesionalã. Informaþii la telefon: 0771.659.984. ASOCIAÞIA DE LOCATARI nr.1 Microraion I, Lugoj, str. Aleea Brazilor nr.1, ap.10/parter, judeþul Timiº, anunþãm cã în data de 12 Decembrie 2011, orele 13, vom lua în analizã cererile persoanelor interesate pentru a lucra din 15 decembrie 2011serviciul curãþeniei pe scãrile blocurilor din cadrul asociaþiei, dupã interviu ºi angajare în probã - 30 zile, urmând sã încheiem contractul de muncã la sediul asociaþiei. Persoanele interesate vor prezenta în copie actul de identitate. Preºedinte Asociaþie, ec. Petru Nicolae Farcaº. CABINET dermato-venerice Dr Dr.. Þeþ VValer aler aler,, Cotul Mic, bl. 34, ap. 2, consultaþii ºi tratamente contra cost: luni-vineri, 13.30-17, sâmbãta, 912. Informaþii la telefon: 0256. 350.949; 0751.253.571. SERVICE autorizat telefoane mobile ºi calculatoare, cu o experienþã pe piaþa localã de peste 7 ani, deblocãm ºi reparãm orice model de telefon

UN ULTIM OMAGIU pentru cel care a fost STANCIU GHEORGHE decedat în 25 noiembrie la vârsta de 56 de ani, din partea sorei Corina, cumnatul Nelu, nepoþii Adriana, Dani, sora Mariana, cumnatul Costicã, nepoatele Moni, Ramona, Nadia, Marius ºi copii.

n Pierdut certificat constatator de autorizare pentru sediu social, SC IROCA Pentru cea mai bunã mamã ºi bunicã din lume: 2007 SRL cu sediul în TTimiºoara, imiºoara, str str.. Oricât de albastru ar fi cerul ºi soarele strãlucitor strãlucitor,, Cloºca, numãrul 49, înc. 7, jud. Timiº, Aº vrea sã ºtii cã viaþa noastrã se va schimba pe viitor viitor.. J35/3961/2004. Îl declar nul. ªi vom avea o motivaþie sã fim mai buni de azi pe mâine, n Pierdut certificat constatator de autoAºa cum tu ai fost tot timpul, ne vom gândi mereu la tine. rizare pentru sediu social, SC METROGY Privim în sus cu ochii-n lacrimi ºi ºtim cã acum îþi este bine, SRL cu sediul în TTimiºoara, imiºoara, str str.. Cloºca, Lumina vieþii noastre ai fost ºi mereu sfânta vei ramâne. numãrul 49, jud. Timiº, J35/3835/2007. Atunci când cerul se deschide ºi ne-om vedea acolo sus, Îl declar nul. Vom fi cu toþii o familie, exact aaººa cum þi-ai propus. n Pierdut certificat constatator de autoAi fost mereu ºi vei ramâne un bun exemplu pentru toþi, Chiar ºi când viaþa te-a-ncearcat ai ºtiut sã dai destul la to toþþi. rizare pentru sediu social, SC L & F IMEUn ultim gând avem sã-þi spunem, sã fii cu inima-mpãcatã, DAGRARIA SRL cu sediul în Timiºoara, str str.. Cloºca, numãrul 49, încap. 3, jud. Îþi mulþumim cã ne-ai dat viaþã ºi vom urma a ta pova þã povaþã þã.. Timiº, J35/1846/2007. Îl declar nul. Nu te vom uita niciodatã: Mariana, Cristi ºi Dan.

SALON MASAJ 0722.160.291; 0256/329.726. efectueazã urmãtoarele tipuri de masaj: reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj relaxare, masaj anticelulitic, într-un ambient foarte plãcut.

TRANSPOR TRANSPORTT

ACTUALIT AT E A ACTUALITA 2011 TALON MICA PUBLICITATE 2011

Numele................................... Prenume............................................. Adresã ...............................................Telefon..................................... Textul anunþului .................................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj, str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10

cu camion de 32 de tone: nisip, balast, cherestea, moloz, diverse. Preþ avantajos. Informaþii la telefon: 0734.417.636.

DECESE DECESE G GDECESE DECESEGDECESE În perioada 23 – 28 noiembrie 2011, la Departamentul de Stare Civilã din cadrul Primãriei, au fost înregistrate urmãtoarele decese: Cornelia Iancovici (90 de ani), Tiberiu Bãlu (64), Mihail Szasz (83), Maria Georgescu (71), Pavel Osztofi (69), Gheorghe Stanciu (56), George Gheorghiu (82), Constantin Balaci (93), Socol Ianculovici (76). Redacþia Actualitatea transmite sincere condoleanþe familiilor îndoliate!

mobil. Reparãm calculatoare ºi laptopuri, orice model ºi configuraþie. Deblocãm console jocuri: PSP, PS3, XBOX, WII. Instalãri soft navigaþie pe telefoane ºi GPS-uri. Amanet produse electronice! Preþuri fãrã concurenþã! Informaþii pe strada Siretului, nr.2 (vis a vis de cabinetul stomatologic). Informaþii la tel.: 0723.004.709. ELECTRONIST autorizat, execut reparaþii aparaturã electronicã industrialã, jocuri electronice pentru baruri, automate cu fise. Telefon: 0741.500.405. TRANSPORT zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franþa, Belgia, Anglia, Irlanda ºi Germania la destinaþie, cu maºini moderne climatizate. Informaþii la telefon: 0721.285.100.

aniversãri LA MULÞI ANI, Nicolae Silade, îþi ureazã mãmica, tãticu, Nicuþa ºi Ion. PENTRU Nicolae Silade, fie ca în aceastã zi în sufletul tãu sã se trezeascã o dorinþã arzãtoare de a trãi frumos, de a crea lucruri deosebite ºi de a realiza cele mai tãinuite visuri. Fie ca Soarele sã-þi ofere cãldurã ºi luminã, ploaia curatã - liniºte sufleteascã, zâmbetul oamenilor - încredere în sine, zilele anului - prieteni, iar fericirea sã te însoþeascã mereu. La mulþi ani! Lidia. PENTRU Nicolae Silade, sã ningã încet deasupra ta cu fulgi de fericire, sã fie visul tãu un zbor de împlinire, povara vieþii sã-þi fie un car cu sãnãtate, sã-þi fie sufletul scãldat în spori de bunãtate, sã ai oricând în drumul tãu un soare zâmbitor ºi sã ai alãturi chipuri dragi ºi-un înger pãzitor! La mulþi ani! Viorel, Lavinia, nepoþica Elisa, Carmen ºi Robi. PENTRU Nicolae Silade, scopul acþiunilor noastre este fericirea. Ea trebuie sã aibã trei componente fundamentale: sã faci ceva, sã iubeºti pe cineva, sã speri la ceva. Tu ai fãcut douã fete foarte frumoase ºi ai “clãdit” un ziar valoros, Actualitatea, ai iubit ºi iubeºti pe minunata Lidia, soþia ta (e drept cã iubeºti ºi poezia cu aceeaºi intensitate) ºi speri ca toþi din jurul tãu sã fie fericiþi. Fie ca fericirea ta sã fie una fãrã de hotar ºi izvorul inspiraþiei nesecat! La mulþi ani, Nicu Silade! Echipa Actualitatea. PENTRU Elisabeta Silade,cu ocazia

BLAU DONAU

imobiliare

PUBLICITATE

aniversãrii zilei de naºtere, îþi dorim multã sãnãtate, împliniri ºi fericire alãturi de cei dragi. La mulþi ani! Nicu, Lidia, Lavi, Vio, Elisa, Carmen ºi Robi. PENTRU Elisabeta Silade, la ceas aniversar, îi dorim sãnãtate, fericire ºi bucurii împreunã cu familia. Liþã, Nicuþa ºi Ion. PENTRU scumpa noastrã Larisa, cu ocazia aniversãrii zilei de naºtere, îþi dorim din tot sufletul multã sãnãtate, fericire ºi tot binele din lume. La mulþi ani! Te iubim mult! Mama, tata ºi Loren. PENTRU Larisa Radu, cu ocazia aniversãrii zilei de naºtere, îþi dorim din toatã inima multã sãnãtate, sã fie fericitã, sã ia numai note foarte bune la ºcoalã ºi un sincer La mulþi ani! Nicu, Lidia, Lavinia, Vio, Elisa, Carmen ºi Robi. ÎN ATENÞIA “aparului” Remus Valeriu Giorgioni! Buletin hidrologic pentru ziua de 2 decembrie! Cota fericirii creºte uºor. Iubirea pentru muza-þi Emilia, pentru “afluenþii” Monia ºi Claudiu, creºte pânã la învolburare. Talentul ºi prolificitatea creativã ating cote alarmante. Dezamãgirea, gheaþã la mal. Nefericirea, pod de gheaþã. Prietene Johny, acestea sunt previziunile pentru data mai sus-amintitã, datã care coincide cu ziua ta de naºtere. La mulþi ani! Hidrologul de serviciu, Familia Actualitatea. PENTRU Remus Giorgioni, La mulþi ani, multã sãnãtate ºi tot ce îþi doreºti, îþi ureazã Emilia, Moni ºi Claudiu. PENTRU Alexandra Rusu, dupã cum bine te-am obiºnuit cu surprizele, iatã cã nici anul acesta de ziua ta nu am

uitat de tine. De ziua ta aº vrea sã-þi pot îndeplini dorinþa ta cea mare, dar din pãcate nu pot opri timpul… Nu ºtiu mesaje siropoase, dar din suflet îþi urez multã sãnãtate, fericire ºi noroc! Sã ai parte de cât mai multe zâmbete în viaþã. PS: Persoanele speciale sunt rare, noroc cã te-am întâlnit… La mulþi ani din inimã! Te iubesc ºi te pup.

Unic distribuitor al Cramelor RECAª

vã oferã de Sãrbãtori vin de cea mai bunã calitate (ºi în cantitãþi suficiente) prin punctele sale de lucru din locaþiile: n str. Cloºca 86 n ªtrandului 10 n V. Rosada 1

Vã aºteptãm!

POLITICA

în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi: preþuri cât mai mici la cât mai multe produse!

La noi gãsiþi cele necesare pentru casã: n þevi metal ºi PVC n fitinguri metal ºi PVC n materiale de construcþii n teracote n burlane n jgheaburi n electrice n vopsele n diluanþi n pensule n lavabile n hidrofoare n detergenþi n scule n saci iutã ºi gunoi n pubele n feronerie n organe de asamblare (ºuruburi) n CARGO COM PARC, la Parcul G. Enescu, Tel. 0256.35.69.69


VINERI

RECOMANDÃRI TV

ACTUALITATEA 13

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Furtunã la palat 11:25 Tezaur folcloric 12:20 TVR 55 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok reluare 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 e-forum 15:30 Tribuna partidelor parlamentare reluare 16:00 Parlamentul României 17:00 TTelejurnal elejurnal 17:30 La vie en rose 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 21:00 O datã-n viaþã 23:10 INCORUPTIBILUL (thriller, SUA, 2006) 01:50 M.A.I aproape de tine 02:20 TTezaur ezaur folcloric reluare 03:10 Sport reluare 03:25 TTelejurnal elejurnal reluare

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 AAdâncurile. dâncurile. documentar documentar.. nareazã: J ohnny D epp, K ate W inslet 11:00 Nea Mãrin Miliardar 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 FIICA LUI D’AR D’ARTTAGNAN (aventuri, Franþa, 1994) Cu: Sophie Marceau 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 D ansez pentru Dansez tine 01:00 Explore midnight 01:30 ªtirile Pro TV reluare 03:00 FIICA LUI D’AR D’ARTTAGNAN (aventuri, Franþa, 1994) Cu: Sophie Marceau reluare 05:15 Adâncurile. documentar documentar.. N areazã: J ohnny D epp, K ate W inslet

06:00 Observator 08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei cu Mircea Badea 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Next TTop op Model by Cãtãlin Botezatu reluare 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu Cu Mirela Boureanu Vaida 16:00 Observator 17:00 Acces direct Cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 VAN HELSING (acþiune, coproducþie, 2004) CU: Hugh Jackman, Kate Becksinsale, Richard Roxburgh, D. Wenham 23:15 ÎÎnn puii mei 00:30 H ispania Hispania episodul 16 din sezonul 2. Cu: Roberto Enriquez 02:15 VAN HELSING (acþiune, coproducþie, 2004) reluare

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 09:30 Teleshopping 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine Cu Niculina Stoican 15:15 Stãpâna inimii (serial) 16:45 Drept la þintã Cu: Mãdãlin Ionescu 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? 21:00 Clejanii 22:30 Cancan TV 00:30 SPIRITE MALEFICE (thriller, SUA, 2006) CU : Donald Turner, Hosea L. Simmons, Sky Soleil, Hajji Golightly 02:30 ªtirile Kanal D 03:15 Drept la þintã reluare Cu Mãdãlin Ionescu 04:45 Stãpâna inimii serial

08:00 ÎÎnn familie 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Medium 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 13:00 Sport, dietã ºi o vedetã 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 16:00 ANTIDOTUL (I) 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 MAJESTIC (dramã, SUA/ Australia, 2001) 23:45 C rusoe Crusoe 02:00 F pod, Podul lui Finþescu 03:00 Focus 04:00 Teo reluare

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Reþeta de Acasã 00:45 Clase 406 01:45 Poveºtiri Adevãrate 02:45 Doamne de poveste

09:15 TOTUL SE PLÃ TEªTE PLÃTEªTE 10:50 Confesiuni 11:50 B azar 13:15 La mustaþã 14:00 Motomagia 16:00 T andem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:00 TTelejurnal elejurnal 18:30 STUDIO EURO 2012 20:30 L atitudini 21:10 Topping 22:00 Ora de ªtiri 23:00 Unora le place... cu Florian Lungu 00:00 Detectivul Murdoch 00:55 LLatitudini atitudini reluare 01:30 ANIMAL DE PRADÃ

06:00 SAGA AMURG: ECLIPSA 08:00 PREMIILE EMMY 2011 10:05 SCRISORI CÃ TRE JULIET A JULIETA CÃTRE (comedie, SUA, 2010) 11:50 10 12:10 ÎNTÂLNIRE CU SURPIZE 13:50 TORTUL DE NUNTÃ (comedie, Franþa, 2010) 15:25 MÂINI DE AUR: POVESTEA LUI BEN CARSON (dramã, SUA, 2010) 16:55 DOMNUL NIMENI (dramã, coproducþie, 2009) 19:30 FFilme ilme ºi vedete 20:00 CARTEA LUI ELI (acþiune, SUA, 2009) 22:00 TTrue rue blood 23:00 LEGIUNEA (fantastic, SUA, 2009) 00:40 IImperiul mperiul din A tlantic C ity City 01:35 BÃIEÞII PIERDUÞI: SETEA (acþiune, coproducþie, 2010)

PRO CINEMA

DIVA

0 7:30 REDACÞIA reluare 10:00 HAPPY HOUR 11: 30 ACASÃ ÎN BUCÃ TÃRIE 11:30 BUCÃTÃRIE 12:30 Redacþia (serial) 14: 00 Merlin 14:00 casã în bucãtãrie (serial) 15:00 AAcasã 16:00 M edicinã generalã (serial) Medicinã 17:00 LLaa bloc (serial) 18:00 Seinfeld (serial) 19:00 L a bloc (serial) 20:00 CU MÂINILE CURA TE 22:15 CURATE BALADÃ PNTRU JACK ªI ROSE 00:45 Prietenie pe muchie de cuþit (serial) 01:45 DIMINEÞI DE OÞEL )SF )SF,, SUA, 1987) 03:15 BALADÃ PNTRU JACK ªI ROSE 05:00 LLumea umea PPro ro C inema

10:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: CRIMà LA SACRà REDUSà 12: 12:00 0 Buffy Buffy,, spaima vampirilor (serial) 14: 14:00 0 LEGE ªªII ORDINE 15:00 VERDICT FINAL (poliþtist, Canada, 2009) reluare 1 7 : 0 0 CRIMELE DIN MIDSOMER: CRIMà LA SACRà REDUSà (film) 21:00 19:00 S o þ i i d e m i l i t a r i T E N TTAÞIE AÞIE PERICULOASà 23:00 L E G ÃÃTT U R I P E R I C U L O A S E 0 1 : 0 0 COMPLI LA CRIMà 2: GHID DE RÃPIRE (poliþist, SUA, 2009) 03:00 Lege ºi ordine (serial)

SÂMBÃTÃ

TV 1000 07:20 NISIPURI ALBE 09:00 INDIENII DIN CLEVELAND 11:00 INDIENII DIN CLEVELAND 2 13:00 INDIENII DIN CLEVELAND; ÎNTOARCEREA 15:00 VISURI NEÎMPLINITE 17:00 ACE VENTURA DETECTIVU’ LU’ PEªTE 19:00 ACE VENTURA: UN NEBUN ÎN AFRICA 21:00 DIABOLICELE

UNIVERSAL 10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Cãlãtorii 12:00 Las Vegas 13:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 20:00 Psych 21:00 CSI: MIAMI 22:00 ORAªUK INFERNULUI 00:00 APE ADÂNCI 02:00 CSI: MIAMI

3 DECEMBRIE 2011

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

08:10 Omul ºi timpul 09:30 Bebe Magia reluare 10:00 FII PÃRINTE, FII DEªTEPT! 10:30 PROFESORUL TRÃSNIT 11:00 E-FORUM reluare 11:30 Ca la carte 12:00 Pro Patria 13:00 Aventura urbanã 14:00 Jurnal 14:30 Magazin UCL 15:10 Gala persoanelor cu dezabilitãþi 17:00 Premiile TVR Internaþional 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:00 ÎN TRECEREA ANILOR Cu: Mircea Radu 23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã 00:10 SOÞIA ANARHISTULUI (dramã, coproducþie, 2001) Cu: Maria Valverde, Nina Hoss, Juan Diego Botto 02:30 În grãdina Danei reluare 03:00 Sport reluare 03:15 Telejurnal

06:00 Happy Hour 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Ce se întâmplã, doctore? *Lecþia de primajutor 10:45 Pariu cu viaþa Ultimele episoade din sezonul 1. Cu: Alina Eremia, Dorian Popa reluare 13:00 ªtirile Pro TV 13:05 LEGENDA CÃUTÃ TORULUI CÃUTÃTORULUI 14:00 D ansez pentru Dansez tine reluare 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 PIRAÞII DIN CARAIBE: LA CAPÃ TUL LUMII CAPÃTUL (aventuri, SUA, 2007) Cu: Johnny Depp, Keira Knightley 00:15 AFACERI INTERNE (poliþist, SUA, 1990) cu: A. Garcia, R. Gere, W. Baldwin 02:30 PIRAÞII DIN CARAIBE: LA CAPÃ TUL LUMII CAPÃTUL (aventuri, SUA, 2007) Cu: Johnny Depp, Keira Knightley

0 7:00 Observator 10:00 VLAD ÞEPEª (istoric, România, 1978) 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Mireasã pentru fiul meu 19:00 Observator Sport. Meteo 20:20 x Factor emisiune-concurs prezentatã de Rãzvan Simion ºi Dani Oþil 22:30 ASTERIX ªI OBELIX: MISIUNE CLEOP ATRA CLEOPA (aventuri, coproducþie, 2002) Cu: Gerard Depardieu, C. Clavier, Monia Belluci 01:00 REGELE FLUVIULUI (dramã, coproducþie, 2005) 03:00 O bservator Observator reluare 03:45 VLAD ÞEPEª (istoric, România, 1978) reluare

09:30 Samantha Who? 10:00 În slujba diavolului 11:00 BAL TO BALTO (animaþie, SUA, 1995) 12:30 ªtirile Kanal D 13:00 Telesopping 13:15 Varzã TV reluare 14:30 Clejanii reluare 16:30 Vrei sã fii milionar? 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 Asta-i România! 20:30 V izitã cu surprize 22:00 Gãseºte-mi familia 23:30 RUDE DE SÂNGE (thriller, SUA, 1995) Cu: Daryl Hannah, Keith Carradine 01:30 ªtirile Kanal D reluare 02:15 Asta-i România! reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:45 Clejanii reluare 06:00 PPastila astila de râs MEDICAMENT FÃRÃ SECUNDARE reluare

08:00 ANTIDOTUL (I) reluare 10:30 Autoforum 11:00 Secrete de stil 11:30 Sport, dietã ºi o vedetã 12:00 Focus monden 12:30 C rusoe Crusoe 15:00 Academia lui Horia 16:30 SSchimb chimb de mame 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 ÎN TIMP CE TU DORMEAI 22:30 C rusoe Crusoe 00:30 FOCUS 01:30 ÎN TIMP CE TU DORMEAI reluare 03:30 Autoforum reluare

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:30 Legãmântul 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Moºtenitorii 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Clase 406 01:30 Poveºtiri Adevãrate 02:30 Doamne de poveste 03:30 Poveºtiri de noapte 04:00 Lacrimi

TVR 2 10:00 Micul dracula 11:10 SAREA ÎN BUCA TE BUCATE 13:10 Weekend în 2 15:10 PAUL VI, UN PAPÃ ÎN MIJLOCULUI FURTUNII 17:00 Bagã la cap 19:00 Festivalul Circo Massimo 20:00 RÃZUSHOW 21:00 CSI: CRIME 22:00 ªtiri 23:00 Timpul chitarelor 00:00 A venturierii serial 00:55 Festivalul Circo Massimo reluare 02:35 M icul dracula Micul serial

PRO CINEMA

DIVA

0 7:30 Medicinã generalã (serial) 10:00 PRO M otor 11:00 AAcasã casã în Motor bucãtãrie 12:00 CU MÂINILE CURA TE CURATE (poliþist, România, 1972) 14:15 Din culisele Holywood-ului 14:45 La Bloc (serial) 16:00 Gossip Girl 17:00 FERMA VESELÃ (comedie, SUA, 1988) 19:00 L a B l o c (serial) 20:00 PÃMÂNT ÎNFOMET AT (dramã, sua, 2004) 22:00 ÎNFOMETA UN PROFET (dramã, Franþa/Italia, 2009) AT (dramã, 01:30 PÃMÂNT ÎNFOMET ÎNFOMETA UN SUA, 2004) reluare 03:00 PROFET (dramã, franþa/italia, 2009) reluare

06:00 În mintea Ericãi (serial) 07:00 O NOUÃ ªANSÃ (POLIÞIST (POLIÞIST,, CANADA, 2010) 09:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 11:00 BEETHOVEN (comedie, SUA, 2010) 1 3 : 0 0 BEETHOVEN 4 15:00 LEGA TE DE UN LEGATE SECRET 17:00 COMPLICI LA CRIMÃ 2: GHID DE RÃPIRE 19:00 UN SÃRUT LA MIZUL NOPÞII 21:00 ENID (biografic, Marea Britanie, 2009) 23:00 BEETHOVEN 5 (comedie, SUA, 2003) 01:00 MAREA ªANSÃ A LUI BEETHOVEN (comedie, SUA, 2008)

DUMINICÃ

HBO 06:00 JUMÃ JUMÃTTATE DE VACANÞÃ 07:40 CU DUZINA E MAI IEFTIN! (comedie, SUA, 2003) 09:15 ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR 11:05 INFORMA TORUL! INFORMATORUL! 12:55 500 DE ZILE CU SUMMER (comedie, SUA, 2009) 14:30 NUNTÃ ÎN FAMILIA NOASTRÃ (comedie, SUA, 2010) 16:15 UN BÃRBA BÃRBATT SINGUR (dramã, SUA, 2009) 17:55 TRON: MOªTENIREA (dramã, SUA, 2003) 20:00 BBine ine dotat 20:30 PPlictisit lictisit de moarte 21:00 CU PLÃCERE! (comedie, SUA, 2010) 22:30 AURORA (dramã, coproducþie, 2010) 01:30 THE RUNA WAYS RUNAW (dramã, SUA, 2010) 03:15 LA UN PAS DE MOARTE (poliþist, SUA, 2009)

TV 1000 07:00 DIABOLICELE 09:00 ACE VENTURA DETECTIVU’ LU’ PEªTE 11:00 ACE VENTURA : UN NEBUN ÎN AFRICA 13:00 VISURI NEÎMPLINITE 15:00 LA VITEZÃ MAXIMÃ 17:00 VISÂND LA JOSEPH LEES 19:00 PROPUNEREA 21:00 NOTHING HILL 23:00 ROBOCOP 2 01:00 FETE SUCULENTE

UNIVERSAL 07:00 KNIGHT RIDER 2000 (acþiune, SUA, 2000) 09:00 Castle 21:00 HAWAII 5.0 EPISODUL 1-12 DIN SEZONUL 3 22:00 NELEGIUÞII VESTULUI SÃLBA TIC SÃLBATIC (Western, SUA, 2001) 00:00 OPERAÞIUNEA (acþiune, SUA, 1996) 02:10 CSI: MIAMI serial

4 DECEMBRIE 2011

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 Desene animate 08:10 Universul credinþei 10:00 În grãdina Danei 10:35 Viaþa satului 13:00 Presã ºi putere 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:30 MIRCEA (dramã, România,1986) 17:00 Dãnutz SRL Supermarket de divertisment 19:00 Lozul cel mare 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:00 D istractis Distractis Cu: Doru Antonesi, Florin Constatin, Cristian Greþu, Cãtãlin Mireuþã, Ioan Gyuri Pascu 21:35 NUME DE COD: AGENTU’ DE SERVICIU (comedie, SUA, 2007) Cu: Cedric the Entertainer 23:15 Garantat 100% reluare 00:15 Dãnutz SRL (reluare) 02:05 Ne vedem la TVR! reluare 03:30 Sport reluare

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Dupã 20 de ani. talk-show 11:00 EXCURSIE CU SURPIZE (comedie, coproducþie, 2006) 13:00 ªtirile Pro TV 13:05 Apropo TV 14:00 Vocea României 18:00 România, te iubesc! 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 RAMBO 4 (acþiune, coproducþie, 2008) Cu: Sylvester Stallone, Paul Schulze, Julie Beny, Matthew Marsden 22:30 DRUMUL DREPTÃÞII (Western, SUA, 2007) 01:00 Apropo TV reluare 02:00 RAMBO 4 (acþiune, coproducþie, 2008) Cu: Sylvester Stallone, Paul Schulze, Julie Beny, Matthew Marsden reluare 05:30 EXCURSIE CU SURPIZE reluare

07:00 Observator 10:00 ASTERIX ªI OBELIX: MISIUNE CLEOP ATRA CLEOPA (aventuri, coproducþie, 2002) Cu: Gerard Depardieu, C. Clavier, Monia Belluci 12:00 Xena: Prinþesa Rãzboinicã 13:00 Observator 13:30 X Factor Cu: Rãzvan ºi Dani 16:00 Observator 16:30 SuperBingo Metropolis 19:00 Observator 20:20 Î n puii mei 21:45 X Factor Cu: Rãzvan ºi Dani 23:00 DEJA MORT (thriller, SUA, 2007) Cu: Rod Eldard, Til Scweiger, Christopher Plummer 01:00 În puii mei! 02:15 O bservator 03:00 DEJA MORT (thriller, SUA, 2007) Cu: Rod Eldard, Til Scweiger reluare

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Pastila de râs 08:00 Teleshopping 08:30 VVarzã arzã TV 10:15 LÂNGÃ TINE MEREU 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 V izitã cu surprize 15:00 Clejanii 16:45 Vrei sã fii milionar? 17:45 Asta-i România! 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 D-Paparazzi 20:30 Ochii din umbrã Reality showprezentat de Ernest 22:00 TE IUBESC PÂNÃ LA MOARTE (comedie neagrã, SUA, 1990) Cu: Kevin Kline 00:30 LEGIUNEA MUMIILOR (horror, SUA, 2005) 02:00 TE IUBESC PÂNÃ LA MOARTE (comedie neagrã, SUA, 1990) reluare 04:00 D-Paparazzi

PRIMA TV 08:00 S ecrete de stil 10:00 Teleshoping 10:30 Cu lumea-n cap 11:00 Levintza prezintã 11:30 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 12:30 Mondenii 13:00 Bãtrâni 13:30 M iss fata de la þarã 15:30 Cronica cârcotaºilor 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Schimb de mame 22:00 Iubiri secrete reluare 01:00 MULÞUMIM CÃ FUMAÞI! 03:00 Focus 04:30 MULÞUMIM CÃ FUMAÞI!

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

08:15 Stãpâna 9:45 Împreunã pentru totdeauna 12:30 Legãmântul 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Moºtenitorii 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Jocul seducþiei 00:00 Lacrimi de iubire 01:00 Clase 406 reluare 02:00 Doamne de poveste 03:00 Poveºtiri de noapte reluare

09:00 Paºaport de România 10:00 Micul dracula 11:00 Motomagia 13:10 Weekend în 2 15:10 PAUL VI, UN PAPÃ ÎN MIJLOCULUI FURTUNII (II) 18:00 Naturã ºi aventurã 18:30 Pescar hoinar 19:00 Latitudini 19:30 Pe picior mare 20:10 VULPEA NEAGRÃ 22:00 ªtiri 23:00 Acadeaua 00:00 Aventurierii 00:55 LUMEA MODEI reluare 01:10 VULPEA NEAGRÃ reluare 02:40 Micul dracula

06:00 AP AR APAR ARTTAMENT PENTRU DOI 07:35 PEªTELE CEL MARE 09:40 SCOOBY DOO! ABRACADABRA 10:55 LLady ady gaga presents: T h e Monster B all Tour at Madison Square G arden 12:55 TINERI ÎNSURÃÞEI 14:30 PRIETENA PERFECTÃ (comedie, Suedia, 2010) 15:55 POVESTEA JUCÃRIILOR 3 (animaþie, SUA, 2010) 17:40 MÃNÂNCÃ, ROAGÃ TE, ROAGÃTE, IUBEªTE (dramã, SUA, 2010) Cu: Julia Roberts 20:00 PRINCIPII DE VIAÞÃ (dramã, România, 2010) 21:30 SAL SALTT (thriller, SUA, 2010) 23:10 TTrue rue blood 00:05 NINJA ASASIN (acþiune, coprod., 2009)

PRO CINEMA

DIVA

08:00 D in culisele hollywoodului Din 10:00 Serial 10:30 Gossip girl (serial) 12:00 LLaa Bloc (serial) 13:15 ZZoom oom în 10 (serial) 14:00 FERMA VESELÃ 6:00 G ossip girl (comedie, SUA, 1988) 116:00 Gossip (serial) 17:00 CRIMÃ ÎN FAMILIE (dramã, SUA, 1993) 19:00 La Bloc (serial) 20:00 AM FOST ªAISPREZECE (dramã, România, 1980) 22:00 MIRACOLUL DE LA SF ANNA (rãzboi, SUA/Italia, 2008) 01:15 BANI, NEBUNIE ªI CRIMÃ 02:45 MIRACOLUL DE LA SF ANNA (rãzboi, SUA/Italia, 2008) reluare

06:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 08:00 UN SÃRUT LA MIZUL NOPÞII 10:00 Fetele Gilmore (serial) 12:00 BEETHOVEN 5 (comedie, SUA, 2003) 14:00 MAREA ªANSÃ A LUI BEETHOVEN (comedie, SUA, 2008) 16:00 COMPLICI LA CRIMÃ 2: GHID DE RÃPIRE 18:00 Soþii de militari (serial) 21:00 UN ÎNGER DE CRÃCIUN (comedie romanticã, SUA, 23:00 Ofiþeri începãtori 2009) TE DE UN SE(seria) 0 3:00 LEGA LEGATE CRET (dramã, SUA, 2009)

TV 1000 07:00 NOTHING HILL 09:00 VISÂND LA JOSEPH LEES 11:00 LA VITEZÃ MAXIMÃ 13:00 PROPUNEREA 15:00 MA YBE BABY MAYBE 17:00 SINGUR PRINTRE FEMEI (comedie, SUA, 1992) 18:30 ADEVÃRUL ADEVÃRA ADEVÃRATT 21:00 SIRENE 23:00 ROBOCOP 3 01:00 THE MIKAL YA MIKALY CHRNICLES

UNIVERSAL 07:00 Merlin ºi cetatea legendarã 09:00 Castle 21:00 Psych. Episodul 15 din sezonul 2 22:00 ROBIN HOOD, PRINÞUL HOÞILOR (aventuri, SUA, 1991) cu: Kevin Costner, Morgan Freeman 00:40 EVA (dramã, România, 2009) Cu: Vincent Regan 02:50 PPsych sych


14 ACTUALITATEA

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 11:25 Presã ºi putere 12:40 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Maghiara de pe unu 17:00 Telejurnal 18:25 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 20:00 Telejurnal 21:00 Prim-plan 22:00 CU OCHII’N 4 23:10 Replay 00:30 N octurne 01:30 PPrin rin pãduri ºi munþi, inimi înlãnþuite reluare 02:20 Prim plan reluare 03:10 Sport reluare

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 C Cee se întâmplã doctore? reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Apropo TV 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 DETECTIV FÃRÃ VOIE (comedie, SUA/ Germania, 1999) 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 The mentalistÎn mintea criminalului 00:00 DETECTIV FÃRÃ VOIE (comedie, SUA/ Germania, 1999) 02:00 ProMotor 02:30 ªtirile Pro TV 04:00 The mentalist

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 ECKS CONTRA SEVER (thriller, SUA/ Germania, 2002) 22:00 Lale 23:00 Observator 23:45 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:00 ECKS CONTRA SEVER (thriller, SUA/ Germania, 2002) reluare

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:00 Ochii din umbrã reluare 23:30 ªtirile Kanal D reluare 00:30 CANCAN TV 02:30 Inima nu respectã reguli reluare 04:15 Pastila de râs reluare 04:45 Stãpâna inimii reluare

PRIMA TV 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 20:30 CHARLIE ªI FABRICA DE CIOCOLA TÃ CIOCOLATÃ 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Mondenii 23:45 Medium

LUNI

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Doamne de poveste 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei

08:00 TTandem andem de ºoc 09:10 PAUL VI, UN PAPÃ ÎN MIJLOCUL FURTUNII 10:50 Confesiuni 11:50 Bazar 13:15 Topping 14:00 Arhitexturi 14:35 Împreunã în Europa 16:00 Tandem de ºoc 19:30 Arena Leilor 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Face toþi banii 23:35 EU ªI SORA MEA

07:45 MÃNÂNCÃ, ROAGÃ-TE, IUBEªTE 10:05 LIGA DREPTÃÞII: CRIZÃ PE CELE DOUÃ PÃMÂNTURI 11:20 PUTEREA CREDINÞEI (dramã, SUA, 2010) 13:00 PLAN DE REZERVÃ 14:45 CRÃCIUNUL CU FAMILIA KRANK 16:25 AMOR LA ROMA 17:55 O RELAÞIE SPECIALÃ 19:30 PPee platourile de filmare 20:00 Camelot 20:55 HAMLET 23:00 Bine dotat 23:30 P lictisit de moarte 00:00 UL TIMA CASÃ ULTIMA

PRO CINEM0

07:45 CRIMÃ ÎN FAMILIE 10: 00 Happy 10:00 Hour 11 :30 A casã în bucãtãrie 12 :30 Redacþia 14:00 Z oom în 10 15:45 La B l o c (serial) 1 7 : 0 0 A M F O S T ªAISPREZECE 19:00 L a bloc (serail) 2 0 : 0 0 T E R M I N AATT O R U L 21:00 S einfeld (serial) 22:00 TURIªTI PE TÃRÂMUL GROAZEI 00:00 P rietenie pe muchi de cuþit (serial)

DIVA

08 :0 0 FIICELE LUI MCLEOD 10: 00 10:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 1122 : 0 0 Buffy Buffy,, spaima vampirilor (serial) 14:00 L ege ºi ordine (serial) 15:00 UN ÎNGER DE CRÃCIUN 17:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 19:00 SSoþii oþii de militari (serial) 21:00 Ofiþeri începãtori (serial) 22:00 Soþia perfectã (serial) 00:00 O fiþeri începãtori Ofiþeri

TV 1000

6 DECEMBRIE 2011 TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

06:00 Happy Hour 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 BUDDY 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 MAGIA ZÃPEZII (dramã, SUA, 2005) Cu: Camryn Manheim, Poppy Montgomery 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:15 Vocea României 22:30 ªtirile Pro TV 23:30 The mentalistÎn mintea criminalului 00:30 BUDDY 02:30 ªtirile Pro TV reluare 04:00 C e se întâmplã doctore? 04:30 The mentalist

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Sã te prezint pãrinþilor 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:15 Plasa de stele Cu: Dan Negru 22:00 Lale 23:00 Observator 23:45 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:00 ÎN MINTEA UNUI DETECTIV 03:00 L ale reluare 03:45 Acces direct

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:00 Clejanii 23:30 ªtirile Kanal D 00:30 REZERVELE (comedie, SUA, 2000) Cu: Gene Hackman, Keanu Reeves, Jon Favreau 02:30 Inima nu respectã reguli reluare 04:15 Pastila de râs reluare 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Medium 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 DANSUL DRAGONULUI 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 Medium 01:00 F pod

ACASÃ TV

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi

PRO CINEM0

08:00 Redacþia (serial) 11:30 Merlin 12:30 Redacþia 14:00 Descoperã România 14:30 Acasã în bucãtãrie 16:45 LLaa bloc 18:00 Seinfeld (serial) 19:00 La Bloc (serial) 20:00 TERMINA TORUL TERMINATORUL 21:00 Seinfeld (serial) 22:00 PE MUCHIE DE DIAMANT 00:00 PRIETENIE PE MUCHIE DE CUÞIT 01:00 PE MUCHIE DE DIAMANT 02:30 TERMINA TORUL TERMINATORUL

TVR 2

08:00 TTandem andem de ºoc 09:10 DOVLEACUL URIAª 10:55 Confesiuni 11:55 Bazar 13:15 La mustaþã 14:00 Tribuna partidelor 14:35 Împreunã în Europa! 16:00 Tandem de ºoc 18:30 PRIETENI PE VIAÞÃ 20:25 Ora de business 21:10 La mustaþã 23:00 Supravieþuitor 23:35 VIAÞA SECRETÃ A CUVINTELOR

DIVA

08:00 FFetele etele lui Mc McLLeod (serial) 10:00 C rimele din M idsomer (poliþist, Midsomer M.B,1997) 12:00 Buffy Buffy,, spaima vampirilor (serial) 14:00 Lege ºi ordine 15:00 LEGÃ TURI PERICULOASE 17:00 LEGÃTURI CRIMELE DIN MIDSOMER (poliþist, M.B,1997) 19:00 Soþii de militari (serial) 21:00 FII CA MONA LISA 23:00 TÃCEREA 01:10 DRAGOSTE DE SOLDA SOLDATT

HBO

TV 1000

07:30 O RELAÞIE SPECIALÃ (dramã, Marea Britanie/SUA, 2010) 09:00 HELLBOY (acþiune, SUA, 2004) 11:00 DANSUL DRAGOSTEI 3 (muzical, SUA, 2001) 12:45 ABSOL VENT ABSOLVENT VENT:: VIAÞA ÎNCEPE ACUM 14:15 VUL TURII LEGII VULTURII 16:10 ÎNTÂLNIRE CU SURPRIZE 17:55 DUPLICIT ATE DUPLICITA 20:00 O PASÃRE FRUMOASÃ 21:35 UL TIMUL ULTIMUL GENTLEMAN 23:20 JURÃMÂNT DE RÃZBUNARE 00:50 JOCURI LA NIVEL ÎNAL ÎNALTT 02:55 THE ONION

7 DECEMBRIE 2011 TVR 1

TVR 1

09:30 PARADISUL GÃSIT 11:00 SHINE 13:00 SÃ VORBIM DESPRE SEX 15:00 OPORTUNITÃÞI 17:00 UN AL ALTT ÎNCEPUT 19:00 ªOBOLANUL 21:00 TOTUL SAU NIMIC 23:10 FANTOMELE TRECUTULUI 01:00 ªCOALA

UNIVERSAL

10:00 W alker ... Walker alker... 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Eureka 17:00 Las Vegas 20:00 Eureka 21:00 CSI Miami 22:00 OPERAÞIUNEA

MIERCURI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 MAGIA ZÃPEZII (dramã, SUA, 2005) Cu: Camryn Manheim, Poppy Montgomery reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 MOªTENIRE DE FAMILIE (comedie, SUA, 1988) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour Cu Cãtãlin Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 SServiciul erviciul R omân de C omedie 22:00 ªtirile Pro TV 22:30 The mentalistÎn mintea criminalului

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Plasa de stele 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator Cu: Andreea Berghea 20:20 Câºtigi în 60 de secunde Cu Dan Negru 21:50 Lale 22:50 Observator; Sport; Meteo 23:45 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:00 LLale ale reluare

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã Divertisment cu Mãdãlin Ionescu 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Emisiune concurs cu Virgil Ianþu 21:00 Asta-i România! 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:15 Asta-i România! reluare 02:00 C ãsãtoreºte-te cu mine 03:15 Drept la þintã

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete 08:00 În familie 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 M edium Medium 13:00 Camera de râs 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 Cronica Cârcotaºilor 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Mondenii 23:45 Medium 01:00 F pod, Podul lui Finþescu

ACASÃ TV

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi

PRO CINEMA

07:45 Redacþia (reluare) 10:00 Happy Hour 11:30 Acasã în bucãtãrie 12:30 R e d a c þ i a 14:00 MERLIN 1 6 : 0 0 Medicinã generalã 17:00 LLaa bloc 18:15 KUNG FU PANDA: SECRETELE CELOR 5 CURIOªI 19:00 La bloc (serial) 20:00 TERMINA TORUL 21:00 Seinfeld TERMINATORUL (serial) 22:00 JAFUL 00:00 PRIETENIE PE MUCHIE DE CUÞIT

TVR 2

09:10 PRIETENI PE VIAÞÃ 10:50 Confesiuni 11:50 Bazar 13:15 La mustaþã 14:00 Sfinþi ºi meserii 16:00 Tandem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:00 TTelejurnal elejurnal 18:30 UN STRÃIN ÎN FAMILIE 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Fraþi de viþã 23:35 VERDELE DE ACASÃ 01:15 N aturã Naturã

DIVA

10:00 C rimele din midsomer (serial) Crimele 12:00 Buffy spaima vampirilor (serial) 14:00 L ege ºi ordine (serial) 15:00 TENT AÞIE PERICULOASÃ 17:00 TENTAÞIE Crimele din midsomer (serial) 19:00 S oþii de militari (serial) 21:00 Soþia perfectã (serial) 23:0 23:000 FII CA MONA LISA 01:00 COMPLICI LA CRIMÃ 2: GHID DE RÃPIRE 03:00 ÎN MINTEA

HBO 06:00 ÎNTÂLNIRE CU SURPRIZE (acþiune, SUA, 2010) 07:45 DUPLICIT ATE DUPLICITA (poliþist, SUA, 2009) 09:50 JOCURI MURDARE (dramã, SUA, 2008) 11:45 PÃCÃ TOASA PÃCÃTOASA 13:20 COªMAR ÎNAINTE DE CRÃCIUN 14:35 PRIETENUL PRIETENEI MELE 16:00 INSPECTORUL GADGET 17:20 NUMELE MEU ESTE KHAN 20:00 PRINCIPII DE VIAÞÃ 21:30 CINEVA M-A MUªCA MUªCATT 22:55 MISTERUL GEMENILOR 00:25 LEGIUNEA

8 DECEMBRIE 2011 07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 R omânia, zi de zi! 12:20 TVR 55 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 IInteres nteres general 17:30 Lozul cel mare 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 JUDECÃ TU! 22:10 DOCUMENT ADOCUMENTARELE TELEVIZIUNII ROMÂNE 23:20 Fãrã frontiere 00:20 Garantat 100% 01:20 ÎÎnn TTrecerea recerea anilor 03:00 ZZoom oom 03:10 SSport port 03:25 Telejurnal 04:15 S tarhunter

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Cãlãtorii 12:00 Las Vegas 13:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Eureka 21:00 CSI: Miami 22:00 H awaii 5.0 Hawaii 23:00 CSI: Miami

MARÞI

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 11:25 Prim plan reluare 12:40 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 16:00 Maghiara de pe unu 17:00 Telejurnal 18:25 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 20:00 Telejurnal 20:45 Anatomia lui Grey 21:40 FOTBAL: CHELSEAVALENCIA 23:50 GOL DUPÃ GOL 00:45 PPrin rin pãduri ºi munþi, inimi înlãnþuite 01:40 TVR 55 01:55 DINCOLO

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Telejurnal 17:30 Prin pãduri ºi munþi, inimi înlãnþuite 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:40 Fotbal: Benfica Lisabona-Oþelul Galaþi 01:05 P rin pãduri ºi munþi, inimi înlãnþuite 02:00 Interes general 02:25 La vie en rose 03:25 TTelejurnal elejurnal

09:00 SINGUR PRINTRE FEMEI 11:00 MA YBE BABY MAYBE 12:50 ADEVÃRUL ADEVÃRA ADEVÃRATT 15:00 SHINE 17:00 PARADISUL GÃSIT 19:00 SÃ VORBIM DESPRE SEX 20:40 MULHOLLAND DRIVE 23:00 INCOGNITO 01:00 PRELUDIUL

TV 1000

07:00 TOTUL SAU NIMIC 09:10 UN AL ALTT ÎNCEPUT 11:10 OPORTÃNITÃÞI 13:00 ªOBOLANUL 15:00 PIRAÞII DIN PENZANCE 17:00 ÎNCÃ O DA TÃ DATÃ 19:00 SÃRUTUL DE ADIO 21:00 CULOARUL MORÞII 23:00 JAF ARMA ARMATT 01:00 ROOMMA TES ROOMMATES

UNIVERSAL

10:00 Walker 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Eureka 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Eureka 21:00 CSI: Miami

JOI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 MOªTENIRE DE FAMILIE (comedie, SUA, 1988) reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 COMPETIÞIA VIEÞII 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour Cu Cãtãlin Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 FOTBAL: DINAMOPETROLUL PLOIEªTI 23:00 The mentalistÎn mintea criminalului 00:00 R omânia, te iubesc! 01:00 ªTIRILE PRO TV 02:30 DUPÃ 20 DE ANI

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Câºtigi în 60 de secunde 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 Next Top Model by Cãtãlin Botezatu 22:00 Lale 23:00 Observator 23:45 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:00 JURÃMÂNT DE RÃZBUNARE (dramã, SUA, 1993)

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Cântec fãrã sfârºit 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Cu Virgil Ianþu 21:00 Gãseºte-mi familia 22:30 CANCAN TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:15 D-paparazzi reluare 02:00 Gãseºte-mi familia reluare 03:15 Drept la þintã Cu Mãdãlin Ionescu 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete reluare 08:00 În familie 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Medium 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 13:00 CAMERA DE RÂS 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 ACADEMIA LUI HORIA 21:45 Bãtrâni ºi neliniºtiþi 23:45 Medium 01:00 F pod

ACASÃ TV

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi

PRO CINEMA

07:30 REDACÞIA (reluare) 10:00 Happy Hour 11:30 Merlin 12:30 Redacþia 13:40 TTeleshopping eleshopping 14:00 KUNG FU PANDA: SECRETELE CELOR 5 CURIOªI 15:00 Acasã în bucãtãrie 14:45 La Bloc 16:00 Seinfeld 17:00 VECINII: REUNIUNEA 20:00 TERMINA TORUL 21:00 Seinfeld TERMINATORUL (serial) 22:00 ÎNSCENAREA 00:45 PRIETENIE PE MUCHIE DE CUÞIT

TVR 2

09:15UN STRÎIN ÎN FAMILIE 11:50 Bazar 12:25 O ra de bussines Ora 14:35 Împreunã în Europa 16:00 TTandem andem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:30 MARELE TORINO 21:00 La mustaþã 22:00 Ora de ºtiri 23:00 CINEMA DREAMING 23:35 FORMULA 51 01:15 VERDELE DE ACASÃ reluare

DIVA

10:00 C rimele din midsomer (serial) Crimele 12:00 Buffy, spaima vampirilor 14:00 În mintea E ricãi 15:00 FÂNTÂNA DORINÞELOR 1 7 :00 Crimele din midsomer (serial) 19:00 SOÞII DE MILIT ARI 5 21:00 MEDIUMUL 23:00 MILITARI L E G ÃÃTT U R I P E R I C U L O A S E 0 1 : 0 0 TENTIAÞIE PERICULOASE 03:00 În mintea E ricãi (serial)

HBO 07:20 AR TULUI ARTTA COPIA COPIATULUI (comedie, SUA, 2001) 08:50 JUMÃ JUMÃTTATE DE VACANÞÃ 10:30 500 DE ZILE CU SUMMER (comedie, SUA, 2009) 12:05 AFRICA VISURILOR MELE (dramã, SUA, 2000) 13:55 TRON: MOªTENIREA (dramã, SUA, 2003) 16:00 PEªTELE CEL MARE 18:05 PRINÞUL PERSIEI: NISIPURILE TIMPULUI 20:00 SAL VAREA SALV PELICANULUI 895 20:40 ÎNTÂLNIRE EXPLOZIVÃ 22:30 TURE BLOOD 23:25 INAMICII PUBLICI 01:40 DRAGOSTE DE COWBOY

TV 1000

07:20 CULOARUL MORÞII 09:20 ÎNCÃ O DA TÃ DATÃ 11:10 PIRAÞII DIN PENZANCE 13:00 SÃRUTUL DE ADIO 15:00 COCOON 17:00 COCOON: ÎNTOARCEREA 21:00 UL TIMUL ULTIMUL MOHICAN 23:00 UL TIMUL JOC ULTIMUL

UNIVERSAL

10:00 Walker 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Eureka 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Eureka 21:00 CSI: Miami


2-8 DECEMBRIE 2011

SUPERSTAR

ACTUALITATEA 15 Sunt frumoase, sunt celebre, trãiesc la Hollywood ºi sunt ....originare din România. Descoperã vedetele ce au rãdãcini mioritice.

Vedete de Hollywood originare din România n Diana Iguana a fost cerutã în cãsãtorie, pe nepusã masã, de primul ei iubit Diana ªtefãnescu, cunoscutã mai mult cu pseudonimul Iguana, a avut parte de o surprizã de proporþii sãptãmâna trecutã. În timp ce se afla la o petrecere la Sinaia, Iguana a fost cerutã în cãsãtorie, chiar de primul ei iubit. Nu micã i-a fost mirarea Dianei Iguana în momentul în care prima ei dragoste i-a oferit o dedicaþie muzicalã în timp ce se afla la petrecerea unui prieten comun. Scenariul pare desprins din telenovele þinând cont de faptul cã imediat dupã ce i-a cântat fostul iubit i-a ºi pus pe masã un inel. Toate acestea au fost însã în zadar, pentru cã actriþa are o relaþie cu un turc foarte înstãrit.

Natalie Portman, pe numele ei adevarat Natalie Hershlag, este binecunoscuta actriþã câºtigãtoare a unui premiu Oscar în 2011, pentru rolul din pelicula "Black Swan". Strãbunica din partea tatãlui lui Natalie a fost o spioanã românã. Originile sale ce-ºi au rãdãcinile în România au fost dezvãluite de actriþã în revista Rolling Stone.

Amanda Bynes este îndrãgita actriþã cunoscutã pentru rolurile din comediile pentru adolescenþi „Sydney White”, „She’s The Man”, „What a Girl Wants”. Viþã de origine românã provine de la strãbunicii din partea mamei, care sunt evrei români, ºi care au emigrat în Toronto, Canada.

n Pentru n De ce nu vrea Katy Silvia Pop sexul Perry sã facã copii? Deºi nu a trecut foarte mult timp de când s-a cãsãtorit e important cu actorul Russell Brand, întrebãrile cu privire la un copil nu îi dau pace cântãreþei Katy Perry. Katy, în ca spãlatul

n Alejandra Maglietti e naturalã ºi se bazeazã pe corpul ei

Dispãrutã de ceva vreme din atenþia publicului, Silvia Pop ºtie cum sã îºi facã intrarea din nou în scenã. Aºa cã o declaraþie picantã nu stricã niciodatã. „Sexul e important pentru oricine, la fel ca ºi spãlatul ºi mâncatul. Dacã se întâmplã de douã ori pe zi e ºi mai bine”, a mãrturisit vedeta în emisiunea „Ora de Kempo”. Cine ar putea sã o contrazicã?

vârstã de 27 de ani, care a primit la gala AMA un premiu special, pentru faptul cã este prima cântãreaþã pop care a avut cinci piese de pe acelaºi album în fruntea U.S. Billboard Pop Song Chart, spune cã nu este pregãtitã sã devinã mamã. "Se spune ca mai întâi vine dragostea, apoi cãsãtoria ºi apoi copilul. Încã îmi place foarte mult sã beau alcool, deci nu vreau sã rãmân însãrcinatã acum”, a declarat Katty Perry. De asemenea, artista spune cã nici obiceiurile sale alimentare nu o "calificã" pentru a rãmâne însãrcinatã, mãrturisind cã îi place foarte mult sã mãnânce hamburgeri ºi tacos. Se pregãteºte sã-ºi facã debutul în teatrul de revistã, iar Alejandra Maglietti ºtie exact pe ce sã se bazeze ca sã depãºeascã tracul. Modelul are o pãrere bunã despre corpul sãu natural. Dacã la uºa teatrului ea poate fi vãzutã pe un afiº gigant, care o înfãþiºeazã aproape goalã, Alejandra considerã cã în realitate aratã mult mai bine, pentru cã nu a lãsat bisturiul esteticienilor sã îi atingã formele.

Vã vine sã credeþi sau nu, Mila Kunis, actriþa cunoscutã pentru rolurile din "Friends with Benefits” ºi "Black Swan", s-a nãscut la Cernãuþi, unde a trãit pânã la 7 ani, dupã care pãrinþii ei au emigrat în America.


16 ACTUALITATEA n Cel mai scump brad de Crãciun este fãcut din aur Reprezentanþii unui magazin de bijuterii din Tokyo, împreunã cu artistul Shogo Kariyazaki au reuºit sã creeze cel mai scump brad de Crãciun. Întregul pom este creat din aur ºi este împodobit cu panglici, inimi ºi orhidee, toate realizate din aur. Valoarea aurului se ridicã la 700.000 de dolari, însã costurile de proiectare ºi creare depãºesc peste 1 milion de dolari. Bradul a fost creat în aproape cinci luni, iar trecãtorii vor avea ocazia sã se bucure de frumuseþea lui pânã la Crãciun.

PENTRU DVS.

Cei mai ciudaþi indicatori economici

n NASA trimite pe Marte cel mai sofisticat robot creat vreodatã Curiosity, cel mai sofisticat robot creat vreodatã de NASA pentru a explora o altã planetã, va fi lansat la sfârºitul acestei sãptãmâni. Misiunea Curiosity, care a costat 2,5 miliarde de dolari ºi, anunþã NASA, "depãºeºte de departe tot ce am lansat pânã acum spre alte planete", trebuie sã afle dacã planeta roºie a oferit condiþii propice pentru a întreþine viaþa.

BELLA GOLD & P ARFUMS PARFUMS Ne-am reinventat pentru dumneavoastrã! Am diversificat oferta ºi am modernizat locaþia. O scurtã vizitã la magazinul nostru vã va convinge cã am fãcut schimbãrile în beneficiul dumneavoastrã!

n bijuterii din aur n bijuterii din argint n bijuterii de sticlã Murano (Veneþia) n chihlimbar Rusia n perle Mallorca n ceasuri de marcã: Seiko, Jemis, Q&Q, Orient, Junghans, Regent, Casio, Citizen, Vestino, Atlantic ºi Adriatica n parfumuri franþuzeºti n iconiþe de argint

Fiecare client primeºte un calendar de perete pe 2012 comercializeazã BUTELII BUTANGAS BG cu guler (11 kg)-63 lei; AR fãrã guler (9 kg)-53 lei; Butelie galbenã (11 kg)- 63 lei. LA CEL MAI BUN PREÞ DIN ORAª ORAR: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-14 str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.

n A plouat cu dolari într -un oraº din SUA într-un Câteodatã banii cad din cer, aºa cum s-a întâmplat în centrul unui oraº american. Zeci ºi zeci de bancnote de câte o sutã de dolari au plutit prin aer ºi au aterizat în mijlocul unei intersecþii. Mulþi s-au înghesuit sã adune câte ceva din "mana cereascã". ªoferii au oprit maºinile ºi, cot la cot cu pietonii, sau grãbit sã adune cât mai multe bancnote. Însã lacomia n-a pus stãpânire chiar pe toatã lumea. Un bun samaritean - cum s-a grabit sã-l numeascã presa - s-a înghesuit sã adune banii cãzuþi din cer doar ca sã-i predea autoritãþilor. A þinut sã rãmânã anonim. Autoritãþile sperã ca pãgubaºul sã-ºi poatã recupera mãcar o parte din bani.

n Diamantele se pot fabrica ºi din tequilla Cercetãtorii de la universitatea Naþional Autonomous din Mexic au observat cã în urma stropilor de tequilla, lãsaþi sã se evapore pe o peliculã de oþel, se formeazã broboane minuscule de diamant. Mai mult, acest proces are loc doar atunci când este vorba despre tequilla albã. Explicaþia e simplã, deoarece la realizarea pietrei preþioase, procentul de compuºi ideal e de 40% etanol ºi 60% apã, exact acelaºi care se gãseºte în bãutura mai sus menþionatã. Chiar dacã prin aceastã metodã nu vor putea fi obþinute niciodatã diamante aºa de mari încât sã fie folosite la un inel, spre exemplu, oamenii de ºtiinþã au gãsit deja câteva întrebuinþãri.

2-8 DECEMBRIE 2011

n O bãtrânã din Moldova are 100 de ani ºi 99 de urmaºi A trecut un secol de când a venit pe lume Aglaia Pruteanu, o bãtrânã din Zãpodeni, Vaslui. De atunci, familia femeii s-a mãrit treptat, ajungând acum sã aibã 99 de membri. Aglaia Pruteanu, la o sutã de ani, e încã în putere ºi e mândrã cã la vârsta sa nu depinde de nimeni.

Graficele, balanþele sau studiile nu sunt de cele mai multe ori suficiente pentru a formula o prognozã corectã ºi completã a economiei. Vã prezentãm câþiva indicatori care vã vor schimba perspectivele despre statisticã. Indicatorul iritaþiilor de scutec. Un indicator extrem de serios ce reflectã starea financiarã a populaþiei sunt iritaþiile de scutec. De ce? Pentru a economisi bani, pãrinþii sugarilor încearcã sã schimbe scutecele copiilor mult mai rar în timpul zilei. Astfel cã, o scãdere a consumului de pamperºi de 9%, atrage dupã sine o creºtere a volumelor de cremã pentru iritaþii de 2,8%. Ce înseamnã asta, pentru unele companii. Mai mulþi bani în plus. Indicatorul lungimii fustei. Indicatorul aparþine economistului George Taylor, care a descoperit încã din 1920 cã mersul economiei se poate ghici ºi din lungimea fustei femeilor. Potrivit acestuia, cu cât fusta este mai scurtã, cu atât economia este mai prosperã, ºi invers. Indicatorul chelneriþelor frumoase. Cu cât chelneriþile din restaurante sunt mai frumoase, cu atât economia unei þãri se apropie de o perioadã de recesiune. De ce? S-a constatat cã, într-o perioadã de crizã ºi implicit de lipsã de clienþi, patronii de baruri ºi restaurante angajeazã numai persoane frumoase, pentru a atrage astfel mai mulþi clienþi. Indicatorul consumului de alcool. Cu cât banii sunt mai puþini, cu atât oamenii preferã sã consume bãuturi alcoolice acasã, nu la restaurant sau bar. Astfel, efectele sunt devastatoare pentru unele companii, ce practic, trãiesc din acest business. Iar acest lucru s-a vãzut cel mai rãu în perioada 2008-2010, când numãrul angajaþilor din industria berii a scãzut în Europa cu 12%.

n O femeie din Pakistan ºi-a ucis soþul ºi l-a gãtit Bãrbatului i s-a tras de la faptul cã voia sã-ºi pãrãseascã soþia pentru a se cãsãtori cu o altã femeie. Zainab Bibi, în vârstã de 42 de ani, a fost ajutatã de nepotul ei de 22 de ani, Zaher, sã-ºi înjunghie soþul, dupã care l-a tãiat în bucãþi. Femeia a fost prinsã de poliþie când prãjea, într-o tigaie, mâna stângã a soþului. Într-o oalã, Bibi mai gãtea ceapã, cartofi, o vânãtã, un dovlecel, morcovi ºi ardei, ingrediente necesare pentru o tocãniþã. Femeia intenþiona sã-ºi mãnânce soþul pentru ca poliþia sã nu gãseascã nicio urmã, însã a fost denunþatã de un vecin, care a auzit zgomote suspecte în casa femeii. Ea susþine cã ºi-a ucis soþul pentru cã acesta voia sã aibã o aventurã cu fiica ei, dar regretã cã nu a gustat din carnea acestuia.

Actualitatea 761  

săptămânal de opinie, informaţie şi divertisment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you