Page 1

l Nr Nr.. 758 l Anul 15 l

l 11-17 Noiembrie 2011 l 1,5 lei l

AcTUALITATEA l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi l

FATA SÃPTÃMÂNII

.ziarulactualitatea.ro l l www www.ziarulactualitatea.ro

Autostrada Autostrada pag. 5

pe strãzile Lugojului. O ºoferiþã a fãcut slalom printre poliþiºti

Betina Rãºcanu, 16 ani, 1,68 m, 45 kg

n Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? n Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi pe email: ziarulactualitatea@yahoo.com cel puþin trei fotografii, datele tale personale (localitate, nume, vârstã, înãlþime, greutate) ºi un numãr de telefon la care poþi fi contactatã. De restul ne ocupãm noi!

Banii pentru Autostrada TTimiºoara-Lugoj imiºoara-Lugoj vin de la judecãtorii bucureºteni, dacã UE retrage finanþarea Dupã ce preºedintele Traian Bãsescu a anunþat cã a primit o scrisoare de la Comisia Europeanã, prin care aceasta îl informa cã UE nu mai finanþeazã construcþia tronsonului de autostradã TimiºoaraLugoj, de pe Coridorul IV paneuropean, în contextul în care a fost depusã o contestaþie, iar ulterior câºtigãtorul licitaþiei a fost desemnat de o instanþã judecãtoreascã, ministrul Transporturilor, Anca Boa-

giu, a declarat cã banii europeni destinaþi construcþiei respectivului tronson nu vor fi pierduþi. “În cazul în care Comisia Europeanã decide sã retragã finanþarea, banii vor fi realocaþi pentru alte obiective de investiþii“, a spus Boagiu, care a cerut, la fel ca Bãsescu, ca finanþarea sã fie asiguratã de judecãtorii care au stabilit un alt câºtigãtor al contractului decât Compania de Autostrãzi.

n Poliþiºtii au descoperit peste 2500 de pachete de þigãri netimbrate ascunse într -un autocamion într-un

n Elevii ºi profesorii de la Hasdeu au dat în mintea copiilor Pentru cã nu s-a mai dorit organizarea unei clasice petreceri de Halloween, la iniþiativa Consiliului Elevilor, joi, 4 noiembrie 2011, la Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu”, s-a desfãºurat activitatea “Hasdeu de poveste”. Elevii ºi profesorii de la colegiul lugojean, care au dat pentru câteva ore în mintea copiilor, s-au costumat în personaje de poveste, s-au întrecut la diferite concursuri, de la karaoke, la cel mai frumos costum, au dansat ºi s-au simþit bine. ªi la sfârºitul poveºtii, înainte de-a încãleca pe ºea, cele mai bune costume au fost premiate. (N. S.)

În 8.11.2011, în jurul orei 15.45, poliþiºtii rutieri au depistat pe DN 6, în Remetea Mare, un autocamion condus de V. Vasile, de 50 de ani, din comuna Ponoarele, judeþul Mehedinþi. În urma verificãrilor efectuate, poliþiºtii au descoperit cã acesta nu deþinea licenþã de transport rutier marfã, fapt pentru care s-a dispus mãsura reþinerii plãcuþelor cu numerele de înmatriculare în vederea indisponibilizãrii autovehiculului. În continuarea verificãrilor, poliþiºtii au descoperit în cabina autocamionului mai multe pachete de þigãri netimbrate, fapt pentru care au folosit un câine specializat în depistarea substanþelor interzise, într-un compartiment aflat deasupra cabinei fiind depistate peste 2.500 de pachete de þigãri timbrate necorespunzãtor, de provenienþã Ucraina, în valoare de aproximativ 25.000 de lei. Au mai fost descoperite ºi alte compartimente ascunse, dar în care nu se aflau þigãri. Persoana în cauzã a fost condusã la sediul poliþiei, unde i s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracþiunii de contrabandã, întreaga cantitate de þigãri fiind ridicatã în vederea confiscãrii.

n Patinoarul artificial va fi în Parcul George Enescu

n Un trofeu pentru Dorin Jitaru În deschiderea sãptãmânalei conferinþe de presã, primarul Francisc Boldea i-a înmânat profesorului Dorin Mihai Jitaru o diplomã de onoare ºi un trofeu, în cinstea activitãþii sportive derulate în Lugoj

pag. 9

pagina 12

pag. 2

micã+mare publicitate

n vremea 0

-4 / 9 C

Abonaþi-vã la ACTUALIT ATEA! ACTUALITA

LOTO

6 DIN 49 2, 17, 33, 37, 34, 42 NOROC 3 0 3 5 2 5 0


HOTNEWS

2 ACTUALITATEA n Pãrerea mea!

Puterea care prosteºte

Nicolae SILADE Mulþi, probabil, se întreabã, cum mã întreb ºi eu de multã vreme, de ce politicienii îºi schimbã atitudinea de îndatã ce ajung la putere. De ce toate promisiunile lor din campaniile electorale devin simple vorbe, uitate chiar a doua zi? De ce interesul obºtei, interesul naþional se transformã în interes personal imediat dupã alegeri? E oare în firea lucrurilor aceastã schimbare sau doar o carenþã a democraþiei? Se confruntã ºi alte naþiuni cu acest tip de cameleonism sau este doar unul mioritic? Departe de a da un rãspuns, voi încerca totuºi sã gãsesc o explicaþie. ªi prima care îmi vine în minte este cã puterea prosteºte, îþi ia minþile. De cum se vãd cu sacii în cãruþã, aleºii noºtri intrã cu mintea în vacanþã. Ei, care tot timpul erau printre noi, lângã noi (nu ºi alãturi), ei care tot timpul priveau în sus (spre funcþia pe care doreau sã punã mâna), când se vãd deasupra noastrã, pe cufãrul cu bani ºi pe butoiul cu miere, încep sã priveascã în jos, spre noi, ºi nu mai vor nici în ruptul capului sã ajungã jos, printre noi, nu mai vor sã se întoarcã niciodatã de unde au plecat, lângã noi. E o poziþie câºtigatã de ei (nu conteazã ajutorul nostru), e o poziþie care le dã o stare de siguranþã a zilei de mâine pentru cel puþin patru ani. Mai ales cã totul e altfel acolo sus: lume selectã, lume rafinatã, lume mondenã, saloane, recepþii, întruniri, maºini cu ºofer ºi hoteluri de lux, o lume învãluitã în parfumuri originale, de firmã ºi câte ºi mai câte. Cum sã se mai întoarcã ei în lumea noastrã mizerabilã, cu mirosuri de zidari, de lãcãtuºi, de strungari sau de þãrani? E drept cã vor fi nevoiþi sã mai facã ºi ei din când în când o baie de mulþime, sã dea mâna cu aceºti mizerabili þintuiþi în talpa þãrii, dar asta numai atunci când vor sã ajungã ºi mai sus. Acolo unde cred eu cã este raiul ºi unde Dumnezeu, din câte ºtim, l-a lãsat pe om liber sã facã ce vrea. Nu ºtiu ce simte un ales în momentul în care este ales, dar înclin sã cred cã nu mai simte nimic pentru cei care l-au ales. O fi el în al nouãlea cer, dar probabil crede cã este victoria sa personalã, victoria numelui sãu. ªi atunci, cum sã nu-ºi lase puþin sã se lãfãie ºi interesul personal?

Piaþa

Farmacia Actul medical din Spitalul Lugoj continuã sã se îmbunãtãþeascã, spre lauda celor implicaþi. De curând, farmacia Spitalului a fost adusã la parametri unei farmacii din secolul XXI, devenind una modernã ºi funcþionalã. Toþi bolnavii, dar ºi oamenii sãnãtoºi, se bucurã de aceastã realizare de excepþie.

Cei ºapte consilierii PDL, toþi Doamne ºi toþi ºapte, au idei puþine ºi fixe. Cu o tenacitate demnã de o cauzã mai bunã, de niºte ºedinþe încoace, se pun de-a latul modernizãrii Pieþei George Coºbuc. Coºbuc, poetul þãrãnimii, spunea cã noi vrem pãmânt! Noi, lugojenii, vrem o piaþã modernã. De ce vã bateþi joc de noi, lugojenii, vota-v-ar pustia ?!

Patinoarul artificial din Parcul George Enescu Miercuri, 9 noiembrie 2011, a avut loc o nouã ºedinþã extraordinarã a Consiliului Local. Pe ordinea de zi au fost înscrise rectificarea bugetului local ºi închirierea unui patinoar artificial pentru o perioadã de douã luni. Patinoarul va fi instalat în parcul George Enescu, singura locaþie care asigurã atât sursa de apã necesarã, cât ºi rezerva de putere electricã, dar ºi o instalaþie de iluminare nocturnã care trebuie doar reparatã. Patinoarul va avea o suprafaþã de 600 mp ºi vor fi oferite spre închiriere 100-120 de perechi de patine. Deservirea patinoarului va reveni unor angajaþi din cadrul Serviciului Public Întreþinere a Domeniului Public, alãturi de angajaþi ai Serviciului Sere ºi Spaþii Verzi, respectiv doi angajaþi de la Sala Sporturilor „Lavinia Miloºovici”. Costul unui bilet pentru o orã de patinaj este de 7 lei, la care se adaugã 5 lei pentru fiecare pereche de patine închiriate. Tot în cadrul ºedinþei extraordinare a Consiliului Local, a fost aprobatã închirierea clãdirii în care a funcþionat Clubul Concordia. Aici va fi amenajat un orãºel al copiilor, pe care ºeful executivului intenþioneazã sã îl finalizeze pânã la Sãrbãtorile de Paºti.

Expoziþia anualã de porumbei ºi pãsãri de curte În perioada 4 – 6 noiembrie 2011, la Sala de Sport “Lavinia Miloºovici”, din Lugoj, a avut loc expoziþia anualã de porumbei ºi pãsãri de curte, organizatã de Clubul “Porumbelul 1929” Lugoj. Au participat crescãtori de porumbei ºi pãsãri de curte din Lugoj, Timiºoara, Chizãtãu, Coºtei, Giroc, Sacu, Belinþ, Marghita, Arad, Nãdlac, Bobda, Braºov, Þipari, Peciu Nou, Bucovãþ, Utvin, Craiova, Buziaº, Urseni, Diniaº, Mârºa, Ianova, Zãrneºti, Nuºfalãu, Cinciº – Cerna, Voiteg, Turda, Dumbrãviþa ºi Valea lui Mihai. Din Serbia, au participat crescãtori de porumbei din: Vrsac, Margita, Veliko Srediste ºi Novi Sad. Din Ungaria, au participat crescãtori de porumbei din: Bekescsaba, Doboz, Bekes, Mezobereny, Mako ºi Kiszombor. Au fost expuºi peste 1000 de porumbei ºi 100 de gãini de rasã, mari ºi pitice. La deschiderea oficialã a expoziþiei, din ziua de sâmbãtã, 5 noiembrie 2011, au participat ºi au luat cuvântul Francisc Boldea, primarul municipiului Lugoj, Sorin Stragea, deputat PSD, Zeno Groza, preºedintele Clubului “Porumbelul 1929” Lugoj, precum ºi invitaþii din Serbia ºi Ungaria.

n Caricatura sãptãmânii

FABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJ Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

reprezintã o tradiþie de peste 100 de ani în producerea materialelor de construcþie PRODUSELE NOASTRE: n cãrãmidã plinã n cãrãmidã eficientã micã n cãrãmidã eficientã mare n bloc ceramic goluri verticale

Fabrica de Cãrãmidã Lugoj CRÃCIUN FERICIT! Forever Pipe

11-17 NOIEMBRIE 2011

Tel: 0256/351.550; Fax: 0256/350.851

e-mail: office@foreverpipe ªI LAweb: MULÞI ANI! www.caramidalugoj.ro

n by CRIV

CASA DE CUL TURÃ A CULTURÃ SINDICA TELOR LUGOJ SINDICATELOR Lugoj, str .1 str.. Nicolae Bãlcescu nr nr.1 Instituþie Autorizatã de cãtre Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse Organizeazã cursuri de calificare pentru urmãtoarele meserii: n operator calculator, n contabil, n bucãtar, n inspector resurse umane, n formator, n fierarbetonist, n îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu, n comerciant – vânzãtor mãrfuri alimentare, n comerciant – vânzãtor mãrfuri nealimentare, n zidar – pietrar - tencuitor, n stivuitorist, n ospãtar, n barman, n sudor, n n instalator instalaþii sanitare ºi gaze, n mãcelar, dulgher – tâmplar - parchetar, n tâmplar universal, n brutar, n cofetar - patiser, n mecanic auto, n lucrãtor social, n lãcãtuº mecanic. Informaþii ºi înscrieri Lugoj, str. N. Bãlcescu nr.1, zilnic 8 – 14, tel.: 0256/353.253.

n Sã mai ºi gândim! l V-am scris nu pentru cã nu ºtiþi adevãrul, ci pentru cã îl ºtiþi. (Sfântul loan) l Cel care crede poate înfãptui întotdeauna tot ce vrea. (Romanos Melodul) l Amorul propriu este un animal curios care poate dormi chiar ºi sub cele mai crunte lovituri, dar se trezeºte, rãnit de moarte, la o simplã zgârieturã. (Alberto Moravia) l Sinuciderea este cea mai imoralã dintre crime. (Massimo Bontempelli) l Dragostea este o iarbã sãlbaticã ºi nu o plantã cultivatã. (Ippolito Nievo) l Oamenii îºi amintesc mai curând de jignirile suferite decât de binefacerile primite. (Francesco Guicciardini) l E mediocru ucenicul ce nu-ºi depãºeºte maestrul. (Leonardo da Vinci) l Înþelepþii de odinioarã au gândit bine: omul învãþat nu e decât un biet ignorant când e vorba de dragoste. (Manutehehri)

DOMACRIS

noua salã de nunþi ºi evenimente Un eveniment special are nevoie de o locaþie potrivitã, pentru o petrecere de neuitat! Într -o atmosferã unicã, elegantã, la preþuri Într-o accesibile, având o capacitate de pânã la 350 de locuri,, noua salã de nunþi ºi evenimente DOMACRIS,, de pe strada Fãgetului, este locaþia potrivitã pentru o nuntã de vis! Rezervãri ºi informaþii la Pizeria Domacris, de lângã Parcul Copiilor Copiilor,, sau la tel. 0726.24.00.94.


PRIMPLAN

11-17 NOIEMBRIE 2011

ACTUALITATEA 3

Înscenare ridicolã a unui incendiu la Sacoºu Mare În data de 4.11.a.c., în jurul orei 23.40, poliþiºtii au fost sesizaþi prin apelul de urgenþã 112 de cãtre TT.. Ad. Vlad, boitar la o stâna de pe raza localitãþii Sacoºu Mare, despre faptul cã persoane necunoscute au intrat în vagonul rutier în care dormea, l-au legat ºi au in-cendiat locuinþa. La faþa locului s-au deplasat un echipaj din cadrul Secþiei 7 Poliþie Ruralã Boldur Boldur,, un echipaj de pompieri ºi un echipaj al Serviciului de Ambulanþã Timis, care l-au gãsit pe TT.. A. Vlad într -o stare confuzã, având picioarele legate într-o cu o frânghie. Acesta a fost transportat la Spitalul Lugoj, diagnosticul preliminar fiind starea de ebrietate, neevidenþiindu-se leziuni. Din verificãrile efectuate, s-a stabilit cã acesta a consumat bãuturi alcoolice, a adormit cu þigareta aprinsã, iar când s-a trezit ºi a observat cã a luat foc vagonul în care locuia, s-a legat singur ºi ºi-a înscenat lipsirea de libertate, de teama proprietarului turmei de oi, B. Adrian, la care este boitar boitar..

Panicã în zona Acapulco: Salvarea ºi Poliþia i-au sãrit în ajutor unui boschetar Sâmbãtã seara, în jurul orelor 22, un echipaj Smurd a sosit în mare vitezã pe strada Coloman Wallisch, chiar în faþa restaurantului Acapulco. Trecãtorii care vedeau salvarea cu girofarurile aprinse credeau cã s-a întâmplat ceva la nunta care tocmai se desfãºura în localul mai sus amintit. În realitate, unul dintre boschetarii care bântuie prin faþa abc-urilor din zona Acapulco a sunat la 112 ºi a chemat Salvarea, declarând cã i sa fãcut rãu. În timp ce personalul de pe salvare îl examina, a sosit ºi poliþia. Vãzând cã omul se þine totuºi pe picioare, agenþii de poliþie au decis sã fie transportat t la Spitalul Municipal Lugoj pentru investigaþii amãnunþite.

n Încã doi traficanþi de droguri au fost reþinuþi Poliþiºtii au dispus, cu avizul procurilor de cercetare penalã începerea urmãririilor penale faþã de: l Iosif S. de 50 ani, din Mãnãºtiur, pentru comiterea infracþiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care are în sânge o îmbibaþie alcoolicã peste limita admisã de lege, constând în aceea cã, în data de 31.07.2011, a condus un autoturism pe D.J. 608 B Mãnãºtiur, având în sânge o îmbibaþie alcoolicã, peste limita admisã de lege. l Adrian N. de 36 ani, din Timiºoara, pentru comiterea infracþiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã cu o concentraþie de alcool în aerul expirat peste

limita admisã de lege ºi care refuzã recoltarea probelor biologice, constând în aceea cã, în data de 17 iulie 2011, conducând un autoturism de D.J. 694 Dumbrava ºi fiind testat cu aparatul etilotest care indica o valoare peste limita admisã, a refuzat în continuare recoltarea probelor biologice. l Florin C. de 34 ani, din Margina, pentru sãvârºirea infracþiunii de nevirarea în termen cu stopaj la sursã a contribuþiilor reþinute de la angajaþi, constând în aceea cã, în perioada 25 mai – 25 august 2010, în calitate de administrator la o societate comercialã, a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 7.320 lei, reprezentând contribuþii cu reþinere la sursã.

FEM PANT A RHEI PANTA încãlþãminte, îmbrãcãminte, marochinãrii

n str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204. n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

în fiecare vineri, reducere de 10% la toate produsele

Orar: 9-18 Alege PANTA RHEI, alege preþul corect!

Încã doi traficanþi de droguri au fost reþinuþi. Heroina ºi cocaina, în valoare de 60.000 de euro, proveneau din Spania ºi au fost introduse în þarã prin vama Cenad. Procurorii Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism – Serviciul Teritorial Timiºoara au dispus reþinerea pentru 24 de ore a inculpaþilor Iordache Marian, 22 de ani, ºi Micu Florin Alexandru, 23 de ani, din judeþul Brãila, pentru sãvârºirea infracþiunilor de trafic de droguri de mare risc ºi introducere în þarã de droguri de mare risc. În cursul lunii septembrie 2011, inculpaþii au introdus în mod ilegal pe teritoriul României, prin punctul de trecere a frontierei Cenad, 2,5 kilograme de heroinã ºi 350 grame cocainã, droguri de mare risc, disimulate în capitonajul plafonierei unei autoutilitare. Drogurile proveneau din Spania ºi erau distribuite de cãtre inculpaþi consumatorilor din municipiul Bucureºti. Valoarea drogurilor este de aproximativ 60.000 de euro. Inculpatul Iordache Marian a fost depistat în flagrant delict, având asupra sa cantitatea de 0,350 kg de cocainã. Cercetãrile au fost efectuate cu sprijinul ofiþerilor de poliþie judiciarã din cadrul B.C.C.O. Timiºoara. Instanþa de judecatã a dispus arestarea preventivã a inculpaþilor pentru o perioadã de 29 de zile.

SC BUªU COSPIC SRL Lugoj, str .27, str.. Dr Dr.. Ep. Ioan Bãlan nr nr.27,

executã:

n confecþii metalice, balustradã inox, inele de criptã din inox. n comercializeazã uºi din lemn, geamuri ºi oglinzi. Pentru comenzi ºi informaþii: Tel. 0256.358.158 Tel. 0744.582.608

n Aflãm cã Grupul ªcolar Aurel Vlaicu ºi-a vândut balul bobocilor pe o butelie de gaz. Nimic rãu în asta. Fiecare face ce vrea. Numai cã ea, butelia, fâsâie, are scãpãri ºi pute. n Din curiozitate, am intrat pe saiturile novafm ºi tentv, cumpãrate recent de Grupul Royal. Când am vãzut înºirate în subsolul paginii Butangas, Fed, Fedprint, Ued, Nagard, Renaºterea ºi încã pe atâtea denumiri de firme, am rãmas nedumeriþi. Oare Grupul Royal le-a cumpãrat ºi pe acestea sau acestea îºi însuºesc un bun care nu le mai aparþine? n Pe saitul Primãriei, unul îl întreabã pe primar ce trebuie sã facã pentru a obþine un certificat de naºtere. Îi rãspundem noi. Pãi, în primul rând, sã te naºti! Dupã aia, birocraþie! n Sãptãmâna trecutã, drumarii s-au dus pe strada Bojinca sã o asfalteze. Numai cã, în loc sã asfalteze strada, au asfaltat trotuarul. Care era deja asfaltat. n Pe lângã vocile deja cunoscute ale oamenilor de radio din oraºul nostru, am mai remarcat douã: Denisa Roºca ºi ªtefan Festo. Cât despre lup, urletul lui nu ne face nicio plãcere. Dar, nu-i niciun bai, câtã vreme oile sunt la munte! n Suntem oraºul cu cele mai multe treceri de nivel peste calea feratã. Oare de ce nu le acoperã nimeni cu manºoane de cauciuc vulcanizat? Nu se poate sau nu se vrea?

n Accident pe trecerea de pietoni la Lugoj n ãia au de toate, dar n-au pix.

În timp ce conducea un autoturism pe Calea Timiºorii, din municipiul Lugoj, în dreptul CEC-ului conducãtorul auto E. O. Tiberiu, de 41 de ani, din Crivina, nu a acordat prioritate de trecere Sofiei P., de 75 de ani, din Lugoj, angajatã în traversarea strãzii pe trecerea de pietoni. În urma impactului a rezultat rãnirea uºoarã a pietonului care nu a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cercetãrile vor continua în dosarul penal pentru sãvârºirea infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã.

n Un lugojean a circulat cu numere false În data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 00.40, poliþiºtii din cadrul Secþiei 7 Poliþie Ruralã Boldur au depistat în trafic pe M. K. Emeric, din Lugoj, în timp ce conducea un autoturism. În urma verificãrilor în bazele de date s-a stabilit cã autoturismul este neînmatriculat iar plãcuþele cu numerele de înmatriculare care era montate erau false. Conducãtorului auto i s-a întocmit dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat ºi cu numere false de înmatriculare.

n Incendiu pe strada Grigore Ureche din Lugoj În data de 7.11.2011 pe strada Grigore Ureche din Lugoj a luat foc o anexã la un imobil. Pompierii din Lugoj au intervenit ºi au stins focul. Focul s-a aprins din cauza unui coº de evacuare a gazelor de la o centralã termicã netencuitã. În urma incendiului nu au existat victime, doar pagube materiale minore la acoperiºul anexei, unde se afla instalatã centrala termicã.

laminate, lambriuri, Celsico podele tavane, amenajãri interioare

SUPER PROMOTIE ,

n Poliþiºtii din Mãnãºtiur au finalizat mai multe dosare de cercetare penalã

Bârfele de la Ceasul Electric

podea 8 mm=de la 19, 80 lei/mp podea 12 mm=de la 29, 90 lei/mp

Tel. 0729.404.111 celsico@yahoo.com

Atentie , la bulina rosie! , Tel. 0256.353.130 str. Mãrãsesti nr. 2 , ,


SOCIAL

4 ACTUALITATEA

n O zi pentru mai bine, ediþia a zecea, aniversarã

Organizaþia Municipalã a PSD Lugoj organizeazã reuniunea de caritate intitulatã “O zi pentru mai bine” care va avea loc în data de 18.noiembrie.2011, ora 1800, la restaurantul “Acapulco”, situat pe strada Colloman Walisch, nr. 2. Acþiunea are ca scop colectarea de fonduri pentru persoane cu nevoi materiale. Cinci sute de invitaþi vor lua parte la un spectacol de excepþie, susþinut de Ansamblul folcloric Lugojana, soliºtii Ramona Ilieº ºi Luºu Penescu, formaþia de muzicã popularã Fraþii Drãgan, precum ºi la un concert de vioarã susþinut de Cristian Bãlteanu. De la aceastã acþiune nu va lipsi, bineînþeles, tombola cu peste 600 de bilete câºtigãtoare, prin care se vor colecta bani pentru ajutorarea persoanelor nevoiaºe.

Jandarmi din 10 þãri au venit în vizitã la Lugoj Ofiþeri din zece þãri au vizitat, vineri dimineaþa, fostul Centru de Perfecþionare ºi Pregãtire a Cadrelor Jandarmi Lugoj, care în prezent funcþioneazã ca ºi catedrã în cadrul ªcolii de Aplicaþie pentru Ofiþeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române. Cei 13 ofiþeri aparþin unor structuri de securitate internã din Albania, Bosnia ºi Herþegovina, Franþa, Regatul Haºemit al Iordaniei, Republica Moldova, Madagascar, Mali, România, Serbia ºi Ucraina ºi participã, în perioada 5 septembrie – 16 decembrie 2011, la cea de-a IX-a sesiune a Cursului Superior Internaþional (C.S.I.), organizat la ªcoala de Aplicaþie pentru Ofiþeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române. Cursanþii fac parte din structuri de Jandarmerie Naþionalã,

Trupe de Carabinieri, Brigada de poliþie, Trupe de Interne, Poliþia de Stat, Agenþia de Stat pentru Investigaþii ºi Protecþie, Jandarmerie Regalã. La acest curs, România este reprezentatã de doi ofiþeri jandarmi. Participarea ofiþerului din Mali a fost posibilã prin bunãvoinþa ºi cu sprijinul financiar al Organizaþiei Internaþionale a Francofoniei. Cursul Internaþional a început sã funcþioneze în anul 2003, în urma celor douã convenþii semnate în iulie 2003, la Bucureºti, între M.A.I. din România ºi M.A.E. din Republica Francezã, convenþii care reglementeazã funcþionarea cursului ºi condiþiile de finanþare a acestuia. Iniþial, cursul s-a adresat tinerilor ofiþeri aparþinând structurilor de securitate internã ale unor þãri europene, însã, începând

cu septembrie 2004, de comun acord, partea românã ºi cea francezã au stabilit ca acest curs sã evolueze la nivelul echivalent diplomei de stat major din Jandarmeria Francezã ºi sã se numeascã Cursul Superior Internaþional. Scopul cursului este acela de a asigura pregãtirea de stat major, axatã pe specificul activitãþii în mediu multinaþional, cunoaºterea instituþiilor ºi forþelor de securitate europene, precum ºi pe diferitele aspecte ale pregãtirii în domeniul ordinii publice. Cursul se adreseazã ofiþerilor aparþinând forþelor de securitate internã din þãrile europene ºi þãrile care au forþe de jandarmerie, ofiþeri care urmeazã a fi încadraþi ulterior în structuri de comandament. În cadrul activitãþilor de pregãtire sunt prevãzute ºi o serie

de vizite la diferite instituþii cu atribuþii în domeniul securitãþii interne din România, precum ºi o vizitã de studii cu durata de douã sãptãmâni

în Franþa, în mai multe unitãþi ºi la Centrul Naþional de Pregãtire de la Saint Astier al Jandarmeriei Naþionale Franceze. (A.B.)

Pierduþi prin lume ca destin În viaþa socialã actualã schimbãrile se produc lent. Lideri incompetenþi îi înlocuiesc pe cei precedenþi, dar cei care stau la baza sistemelor sociale rãmân pentru cã baza sistemelor de valori a rãmas neschimbatã. Cu toate diferenþele dintre noi avem nevoie unii de alþii. Ce mult conteazã sã fii om! Sã ai puterea, fizic ºi mental, sã pãtrunzi în paragina socio-economicã, sã realizezi enormitatea de provocãri cu care se confruntã societatea. Acolo o sã-i întâlneºti pe cei care societatea actualã, statul unui capitalism feroce, i-a marginalizat. Acei oameni, copii sau persoane vârstnice, au nevoie de noi, de cei care dãm dovada de potenþial uman. Atunci când ne rugãm sau întreprindem orice pentru binele cuiva, nu aºteptãm nicio rãsplatã, avem o mulþumire interioarã interioarã, sufleteascã cã am reuºit sã facem ceva pentru eliminarea barierelor dintre politicã ºi sãrãcie. Trecând aceste bariere întâlneºti persoane fãrã vorbe-n lungi tãceri, ce poartã numai dureri, nu au pretenþii, dar se mulþumesc cu mici atenþii. Suferã, le este greu, se plâng cu jale ºi nu puþini se sting prin spitale. Societatea are nevoie de resurse umane, de cei care sã se aplece cãtre cei aflaþi în nevoie. Autoritãþile locale, din lipsã de fonduri bãneºti ºi materiale, în tot mai multe locuri sunt depãºite de situaþie. Este adevãrat ºi chiar de apreciat cã Primãria Lugoj, prin Primarul Francisc Boldea, are o strategie socialã bine pusã la punct în ceea ce priveºte grija faþã de pensionari, de copii preºcolari, de elevii aflaþi în nevoi materiale, persoane care se îngrijesc singure sau sunt în întreþinerea altora. Cantinã socialã, premii, burse pentru ºcolari, sprijin material ºi bãnesc pentru bãtrâni ºi persoane singure sunt acþiuni care mai îndulcesc viaþa amarã a multora de lângã noi.

SC WERZALIT LEMN TECH SCS Societate germanã care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul prelucrãrii lemnului

angajeazã muncitoare SE OFERÃ: un loc de muncã stabil, condiþii atractive de lucru, tichete de masã din prima zi lucratã, primã de prezenþã ºi prima de productivitate.

CV-urile se depun la sediul firmei: Drumul Oloºagului, 16

publicitate

n Premierul grec, Giorgios Papandreou, ºi liderul opoziþiei de dreapta Antonis Samaras au ajuns la un acord privind formarea unui Guvern de uniune naþionalã, ca mai apoi sã aibã loc alegeri anticipate. Premierul grec ºia dat demisia. La noi, toate bune ºi …nelalocul lor. Tot pe loc, pe loc, pe loc, tot cu premierul Boc! Din pãcate. n O concluzie trasã dupã 21 de ani de la Revoluþia din Decembrie 1989: Corupþia este de fapt cea mai mare afacere din România. ªi avem o clasã de afaceriºti de acest gen de… mare clasã. n Cei 13.000 de locuitori din Moldova Nouã inhaleazã o cantitate de 12 ori mai mare de praf decât limita normalã. Norii de praf provin de la o fostã exploatare de cupru ºi conþin 50% metale grele ºi 50% dioxid de siliciu, o substanþã foarte periculoasã care provoacã boli grave. ªi uite-aºa, încet, încet, se alege praful de România. n Trei "alpiniºti" din echipa PSD din Camera Deputaþilor au reuºit o performanþã deosebitã, marþi, 8 noiembrie 2011. Au atins CULMEA TUPEULUI. Este vorba de Ana Gheorghe, Ion Dumitru ºi ºeful Comisiei pentru cercetarea abuzurilor ºi corupþiei din Camera Deputaþilor, Ioan Stan. Aceºtia au votat de mai multe ori ºi în locul colegilor absenþi având cartelele acestora. Cel mai destoinic s-a dovedit a fi ºeful Ioan Stan, care a votat pentru o singurã lege de trei ori în numai zece secunde. Dacã aºa se voteazã legile, ne întrebãm cum o sã fie ele aplicate? Nicicând mai actualã zicere ca la noi la nimeni! n Citim în cotidianul Evenimentul Zilei cã în capul lui Victor Ponta e un haos mai mare ca în Grecia. Dacã ar fi aºa, nu ar fi chiar grav. Grav este cã în prea multe capete ale politicienilor români este cam la fel. Mircea ANGHEL

Brutãria

kikirimikiri

11-17 NOIEMBRIE 2011

Pe lângã toate acestea, P.S.D. Lugoj organizeazã vineri,18 noiembrie 2011, a X-a ediþie aniversarã a acþiunii “O zi pentru mai bine”. Cele peste 500 de persoane care vor participa la acþiune vor avea ocazia sã ia parte la un spectacol de excepþie, cu un meniu dupã gusturi ºi preferinþe. La renumita tombolã, care anul acesta va avea peste ºase sute de obiecte, prin biletele vândute ºi donaþiile fãcute se vor aduna sume ce anul acesta vor depãºi trei sute milioane lei vechi. Sumele încasate vor fi destinate pentru ajutorarea persoanelor pierdute în lume ca destin, dupã un program, de pe acum bine stabilit, de domnul Primar Francisc Boldea ºi colegii din organizaþia municipalã a P.S.D. Lugoj. Departamentul de presã al PSD LUGOJ

Ardelean

din 1899

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

Lugoj, str. Memorandului, nr. 2


SOCIAL

11-17 NOIEMBRIE 2011

ACTUALITATEA 5

Rezultatele provizorii de la Recensãmânt

Potrivit rezultatelor finale provizorii ale Recensãmântului Populaþiei ºi Locuinþelor 2011, în România au rãmas mai puþin de 20 de milioane de români, cu aproape douã milioane mai puþini decât eram la ultimul recensãmânt, cel din 2002, când eram 21,8 milioane de persoane. În acest an, au fost numãrate 19.599.506 de persoane prezente, temporar plecate sau plecate pentru o perioadã mai mare. Numãrul nu cuprinde persoanele care sau autorecenzat, nu cuprinde persoanele din spaþiile colective de locuit ºi nici pe

cei recenzaþi în structurile armatei, ale internelor sau externelor. Prin urmare, numãrul urmeazã sã mai creascã, dar este foarte puþin probabil cã va ajunge la plafonul de 20 de milioane de români. Este vorba de români cu cetãþenie ºi domiciliu în România, dar nu de populaþia stabilã a României. Aceasta va fi aflatã mai târziu, când se vor numãra bucatã cu bucatã cei recenzaþi. Pânã atunci, vã prezentãm rezultatele provizorii din judeþul nostru. Aºadar, în Timiº, au fost recenzate 267.563 de locuinþe ºi

654.773 de persoane. În Timiºoara, au fost numãrate 129.867 de locuinþe ºi 301.761 de persoane. În Lugoj, 17.801 de locuinþe ºi 37.709 de persoane. Iatã situaþia din oraºele ºi comunele din jurul Lugojului: Buziaº 2.670 locuinþe, 6. 241 persoane; Fãget: 2.388 locuinþe, 7.063 persoane; Recaº: 3.077 locuinþe, 7.942 persoane; Balinþ: 814 locuinþe, 1.600 persoane; Bara: 233 locuinþe, 455 persoane; Bârna: 470 locuinþe, 1.607 persoane; Belinþ; 1. 157 locuinþe, 2.753 persoane; Bethausen: 1.023

locuinþe, 3.006 persoane; Boldur: 926 locuinþe, 2.413 persoane; Brestovãþ; 446 locuinþe, 713 persoane; Chevereºu Mare: 791 locuinþe, 2.210 persoane; Coºteiu: 1.376 locuinþe, 3.382 persoane; Criciova: 619 locuinþe, 1.522 persoane; Curtea: 553 locuinþe, 1.282 persoane; Darova: 985 locuinþe, 2.983 persoane; Dumbrava: 938 locuinþe, 2.654 persoane; Fîrdea: 1.119 locuinþe, 1.755 persoane; Gãvojdia: 951 locuinþe, 3.018 persoane; Ghizela: 518 locuinþe, 1.173 persoane; Mãnãºtiur: 607 locuinþe, 1. 619 persoa-

ne; Margina: 993 locuinþe, 2.253 persoane; Nãdrag: 1.267 locuinþe, 2. 782 persoane; Niþchidorf: 582 locuinþe, 1.480 persoane; Ohaba Lungã: 409 locuinþe, 1.54 persoane; Racoviþa: 1.130 locuinþe, 2.935 persoane; ªtiuca: 646 locuinþe, 2.043 persoane; Tomeºti: 900 locuinþe, 2.110 persoane; Topolovãþu Mare: 1.370 locuinþe, 2.670 persoane; Traian Vuia: 787 locuinþe, 2.800 persoane; Victor Vlad Delamarina: 1.147 locuinþe, 2. 657 persoane. Urmeazã sã aflãm rezultatele finale. Nicolae TOMA

n Liber la... porci Primãria Lugoj anunþã persoanele fizice ºi juridice cã s-a reluat comercializarea porcinelor în Obor. Conform legislaþiei în vigoare, proprietarii animalelor scoase la vânzare trebuie sã deþinã documente sanitar-veterinare eliberate de medicul veterinar, iar animalele trebuie sã fie crotaliate.

n Expo Lugoj a ajuns la ediþia a cincisprezecea Primãria Municipiului Lugoj, împreunã cu Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Timiºoara, organizeazã în perioada 18-20 noiembrie 2011, în Sala de Sport „Lavinia Miloºovici”, cea de a XV-a ediþie a expoziþiei cu vânzare EXPO LUGOJ 2011. Vor fi expune produse din urmãtoarele domenii: informaticã, autoturisme, produse naturiste, scule electrice, bijuterii, mobilier tapiþat, broderie, textile, tâmplãrie PVC cu geamuri termopan, produse ceramice, produse de panificaþie, obiecte de artizanat, unelte ºi maºini pentru grãdinãrit, produse cosmetice, produse apicole, interfoane ºi sisteme de alarmã. Vor fi prezente firmele: Luxceram, Agache, Corisson, Nistor Expo Art, Piastrelle, Rãdulescu, Green Plus, Prodleitimar, Sorel Amigo, Asociaþia Meseriaºilor, Lunex, Essia Dimod, Oportun, Kiss fm, Ardelean Company, Zeco Trading, ADT Computers, Favisan, A&I Industrz, II Ilia Ileana, West Olive, Scholler ºi Go Media, alãturi de Primãria Lugoj ºi Serviciul Sere ºi Spaþii Verzi. Deschiderea va avea loc vineri, 18 noiembrie, ora 10. Accesul publicului este gratuit.

Autostrada Timiºoara-Lugoj Ministrul Transporturilor nu ºtie însã dacã Europa ne-a retras sau nu finanþarea autostrãzii. Comisia Europeanã a respins ideea cã intervenþia Justiþiei în corectarea rezultatelor unei proceduri de achiziþie publicã ar fi contrarã normelor UE ºi ar putea sta la baza unei eventuale decizii de retragere a unei finanþãri. “Dacã Comisia Europeanã va decide sã retragã finanþarea, nu vom pierde banii, pentru cã vor fi realocaþi pe alte proiecte care vizeazã realizarea Coridorului IV“, a spus Boagiu. Preluând discursul prezidenþial, ministrul Transporturilor a spus cã sperã ca cei care au luat decizia (adicã judecãtorii Curþii de Apel Bucureºti) sã asigure ºi finanþarea contractului. Ministrul a adãugat cã, în caz cã finanþarea UE va fi pierdutã, proiectul va fi plãtit de la bugetul de stat, variantã care este mai dificilã. Lotul 2 (25 de kilometri) al autostrãzii Timiºoara-Lugoj a fost adjudecat în primãvarã de consorþiul Tirrena Scavi (Italia) – Societa Italiana per Condotte d’Acqua (Italia) – Cossi Construzioni (Italia), dar rezultatul licitaþiei a fost contestat de consorþiul Tehnologica RadionGabriel Couto-Amandio Carvalho-Lena-Rosas-Arcadis ºi Construcciones Y Promociones Balzola-Robert-Alcisa-Puentes. De la pornirea disputei dintre Compania de Autostrãzi ºi asocierea italianã, pe de o parte, ºi Tehnologica Radion, pe de altã parte, atât Curtea de Apel Bucureºti cât ºi Consiliul naþional de Soluþionare a Contestaþiilor, au dat dreptate firmei româneºti. Valoarea estimatã înainte de licitaþii a întregului tronson este de aproximativ 850 milioane lei, din care cea mai mare parte revine construirii celui de-al doilea. Autostrãzile de pe Coridorul IV paneuropean atribuite anul acesta sunt finanþate în proporþie

Cabinet Medical Obstetricã-Ginecologie DR. NIÞU RÃZVAN l Medic Specialist Clinica Universitarã de Obstetricã-Ginecologie „Bega” Timiºoara

NOU!

n întrerupere de sarcinã la cerere, prin aspiraþie

n consultaþii ginecologice complete, test Papanicolau n ecografii abdominale ºi endovaginale n tratamentul colului prin electrocauterizare n mici intervenþii chirurgicale – montare sterilet n investigarea ºi tratamentul sterilitãþii n urmãrirea sarcinii n asistenþã la naºtere la Clinica „Bega” Timiºoara ºi la maternitãþile private din Timiºoara Adresa: Lugoj, Str. Oltului nr.3, ap.1 (fosta Policlinicã) Orar: Luni, Miercuri, Vineri: 16-19. Tel.: 0723.572.811 sau 0752.119.994.

de 85% din bani europeni, restul fiind surse de la bugetul de stat. Boagiu a menþionat cã primul lot al autostrãzii Timiºoara-Lugoj, pe care lucreazã Spedition UMB ºi Carena (9 kilometri), nu vor fi afectate de ceea ce se întâmplã cu cel de-al doilea tronson. Nicolae SILADE În imagin imaginii, stadiul lucrãrilor la Autostrada Lugoj-Deva, în zo zo-na localitãþii TTraian raian VVuia. uia.

SC MERIDIAN 22 SA În urma somaþiilor de platã trimise cãtre utilizatorii care nu ºi-au onorat obligaþiile contractuale cãtre societatea noastrã ºi înregistreazã sume restante la platã, S.C.MERIDIAN 22 S.A. anunþã continuarea acþiunii de debranºare de la reþeaua publicã de apã. Cheltuielile aferente sistãrii, reluãrii furnizãrii serviciului- în sumã de 1.000 lei, cât ºi costul refacerii carosabilului afectat- în sumã de 1.000 lei se suportã de utilizator ( conf.Legii nr.51/2006- actualizatã). Pentru a preveni aceste cheltuieli suplimentare vã solicitãm sã efectuaþi plata sumelor restante la casieria societãþii sau în conturile bancare curente ale societãþii noastre în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vã facem cunoscut cã efectuarea plãþii facturilor restante, chiar în ziua programãrii pentru debranºare nu exonereazã pe utilizatorul restant de plata cheltuielilor suplimentare aferente debranºãrii. Rebranºarea se va efectua în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la efectuarea tuturor plãþilor. CONDUCEREA SC MERIDIAN 22 SA LUGOJ

n Bilanþul curãþeniei de toamnã: 1445 mc de gunoi Acþiunea „Curãþenia de toamnã”, declanºatã de autoritãþile locale cu sprijinul Salprest, s-a încheiat. Angajaþii societãþii de salubrizare au adunat de pe strãzi 1.445 de metri cubi de gunoi, în special material vegetal (630 de metri cubi în prima etapã, desfãºuratã în jumãtatea oraºului situatã pe malul stâng al Timiºului, ºi 815 metri cubi în cea de-a doua etapã, derulatã în jumãtatea oraºului situatã pe malul drept al acestuia) ºi circa 1.000 de kg de deºeuri electrice, electronice ºi electrocasnice, pe care locatarii le-au scos din gospodãrii. În cadrul celei de-a doua etape, desfãºurate la sfârºitul sãptãmânii trecute, angajaþii Salprest au adunat ºi material lemnos (crengi, trunchiuri de copaci, resturi din lemn din construcþii) pe care intenþioneazã sã o ofere familiilor nevoiaºe. A. BARANYAI

SILCOM SA cu sediul în Lugoj, str. Timiºorii nr. 143-147

vinde motostivuitor cu sarcina maximã 10 tone Informaþii la telefon 0040256.307.300 sau la sediul SILCOM SA, str. Timiºorii nr. 143-147


6 ACTUALITATEA TELEFOANE

Primãria Lugoj 0256.352.240 Casa de Culturã M. 351.130 Casa de Culturã S. 353.253 Pro Arte 357.886 Muzeu 354.903 Biblioteca 351.304 Protopopiatul 351.971 Admin. Financiarã 351.673 Camera Comerþ 354.920 Camera Muncã 351.776 Forþe de Muncã 351.812 Meridian 22 351.750 Salprest 352.830 Gara 359.679 Poliþia 351.212 Judecãtoria 352.372 Pol. Comunitarã 353.324 Jandarmii 353.511 Pompierii 351.560 Spitalul 353.731 Ambulanþa 358.000 Stomatologie 0745.316.998 Pol. cu Platã 353.784 Pol. Gârleanu 359.496 Centrul Cev 356.688 Urgenþe Gaz 0800.800.928 Numãr de Urgenþã 112 FARMACII Maydis Farm 353.039 Salvia Farm 351.834 Alcris Farm 353.521 Farmacia 231 353.602 Îngerul Farm 351.244 Farm ACF Civig 358.429 TAXIMETRE Taxi Sandy 351.888

LOTO n LOTO 6 Noiembrie 2011 6 / 49: 2, 17, 33, 37, 34, 42 noroc: 3 0 3 5 2 5 0 5 / 40: 27, 28, 9, 4, 21, 3 super noroc: 97 9 2 1 9 joker: 3, 40, 18, 21, 30, 20 plus noroc: 2 4 4 3 4 6

BÃNCI Dobânzi persoane fizice 6 luni 1 an Bancpost 7,00 7,30 BCR 11,50 11,00 Transilvania 10,00 10,00 Carpatica 11,00 11,00 BRD 6,75 7,00 Raiffeisen 9,00 9,50 Alpha Bank 10,00 9,25 Pireus Bank 9,00 8,50

VALUTE 10 Noiembrie 2011 1 euro 4,3534 1$ 3,1855 1£ 5,0947 1 CHF 3,5333 1 g aur 182,0118

ACTUALITATEA ISSN 1584-3688 Sãptãmânal editat de A. C. ACTUALITATEA Str. Nicolae Bãlcescu nr. 6 tel./fax: 0256/356.626 REDACÞIA: Director: Nicolae SILADE Redactor ºef: Constantin BUICIUC Redactor ºef-adj: Mircea ANGHEL SGR: Andreea POP Redactori: Cristina FRÃÞILÃ (editorialist) Nicolae TOMA (investigaþii) Dan H. BRUDIU (sport) Alex. BARANYAI (fotoreporter) Remus V. GIORGIONI (culturã) Carmen SILADE (divertisment) Mirela DRAGOTÃ (c. Italia) Cornel DRINOVAN (c. Spania) Publicitate/Marketing: Lidia SILADE, 0769.62.62.76 Cont: RO49BPOS36107001797RON02 BANCPOST Agenþia Lugoj Cod fiscal: 26120477 Tipar: SC West Tipo Internaþional SRL TIMIªOARA Responsabil tipar: Micu MARIAN Difuzare: Gheorghe IORGA Adresã e-mail: ziarulactualitatea@yahoo.com

UTILE & SERVICII

11-17 NOIEMBRIE 2011

Se lucreazã din greu la Podul lui Boldea

Au demarat lucrãrile la radierul de la culeea de la podul pietonal care va face legãtura între Cartierul ªtrand ºi Piaþa Agroalimentarã George Coºbuc”.

n Jena ne acordã bani pentru un ultrasonograf

n A fost instalatã a patra camerã video, la Unic

ªeful executivului lugojean a vorbit, de curând, despre ajutorul acordat de municipalitatea din Jena. Este vorba despre achiziþionarea unui ultrasonograf pentru Spitalul Municipal din Lugoj. Recent, edilul ºef a primit rãspunsul lui Albrecht Schroter, primarul din Jena, prin care a fost informat asupra acordãrii sumei de 22.000 euro din partea oraºului înfrãþit. Urmeazã procedura de achiziþie, iar apoi achiziþia efectivã a aparatului. „Doresc sã mulþumesc din suflet atât domnului primar, cât ºi Consiliului Local de la Jena, pentru acest gest deosebit faþã de spitalul nostru”, a subliniat edilul ºef.

A fost amplasatã cea de-a patra camerã video din oraº, în zona Unic. Practic, aceasta este cea din urmã din cele patru camere video care urmau sã fie instalate în oraº.

n Fitness, lângã ªtrand Noile aparate de fitness au fost deja montate în Parcul din zona ªtrand, lângã elementele de joacã. „Am transmis Poliþiei Locale sã supravegheze zona pentru douã zile, timpul necesar întãririi betonului din jurul aparatelor. Urmeazã apoi ca aparatele sã fie date în folosinþã. Sunt mulþumit cã feedback-ul acestei iniþiative este deja vizibil, prin sesizãrile primite pe site-urile Primãriei, prin care mai ales cei tineri îºi exprimã încântarea”, a declarat primarul Lugojului, care a preluat aceastã idee din oraºul Bratislava ºi intenþioneazã sã instaleze asemenea aparate ºi în alte parcuri din oraº.

or fi premiaþi 104 n VVor elevi ºi 66 de profesori Luni, 14 noiembrie 2011, de la ora 13, în sala Teatrului Municipal „Traian Grozãvescu” va avea loc festivitatea de premiere a elevilor care au obþinut rezultate deosebite la olimpiadele ºcolare, respectiv a profesorilor îndrumãtori. Vor fi premiaþi 104 elevi ºi 66 profesori.

n A fost remediatã avaria de pa strada Cloºca A avut loc o nouã ºedinþã operativã având ca subiect alimentarea cu apã în municipiu. Între timp, a fost remediatã ºi avaria de pe strada Cloºca, unde, în urma unui defect de fabricaþie, s-a crãpat conducta de alimentare cu apã. De asemenea, primarul Francisc Boldea a solicitat societãþii Hidroconstrucþia efectuarea unor verificãri la presiunea maximã de 5 atmosfere a tuturor conductelor de alimentare cu apã.

n Adunarea Generalã a Asociaþiei Municipiilor Primarul Francisc Boldea participã la Adunarea Generalã a Asociaþiei Municipiilor din România, care se desfãºoarã în perioada 10-11 noiembrie 2011, la Palatul Administrativ din Ploieºti. Tematica întâlnirii este una foarte importantã, legatã de descentralizarea unor instituþii care vor intra în subordinea administraþiei locale.

n Scuzele primarului ªeful executivului local a þinut sã cearã scuze lugojenilor pentru inconvenientele create de închiderea circulaþiei pe Podul de Fier, pentru executarea lucrãrilor de reparaþii.

n Izaura vã prezintã Vremea -40C 9 0C

n VINERI, 11 Noiembrie 2011: Vremea va fi rece ºi cerul va fi parþial senin. Temperaturile vor fi cuprinse între -3 ºi 90C. TÃ, 12 Noiembrie 2011: Vremea va fi n SÂMBA SÂMBATÃ, rece ºi cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 1 ºi 80 C. n DUMINICÃ, 13 Noiembrie 2011: Vremea va fi rece ºi cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între -2 ºi 90 C. n LUNI, 14 Noiembrie 2011: Vremea va fi rece ºi cerul va fi parþial senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 0 ºi 80 C. n MARÞI, 15 Noiembrie 2011: Vremea va fi rece ºi va ploua. Temperaturile vor fi cuprinse între -3 ºi 70C. n MIERCURI, 16 Noiembrie 2011: Vremea va fi rece ºi cerul va fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între -4 ºi 60 C. n JOI, 17 Noiembrie 2011: Vremea va fi rece ºi cerul va fi senin.Temperaturile vor fi cuprinse între -4 ºi 70C.

n Colþul de culturã n n Premiile Uniunii Scriitorilor din Timiºoara Gala premiilor literare ale Filialei Timiºoara a Uniunii Scriitorilor pentru anul editorial 2010 va avea loc vineri, 11 noiembrie 2011, de la ora 12, în sala de cenaclu a Filialei Timiºoara a USR ºi a revistei Orizont. Zece scriitori bãnãþeni vor deveni fericiþii posesori ai premiilor literare, care nici în acest an nu depãºesc valoarea unui salariu mediu, cu toatã finanþarea de la primãrie ºi consiliul local. Juriul, alcãtuit din prof. univ. dr. Alexandru Ruja (preºedinte), Graþiela Benga, Francisc Baranyi, Slavomir Gvozdenovici ºi Marcel Tolcea, a decis acordarea Premiului Opera Omnia scriitorului Ion Arieºanu, pentru întreaga creaþie literarã. Premiile pentru poezie vor fi înmânate poeþilor Robert ªerban, pentru volumul „Moartea parafinã” (Editura Cartea Româneascã), Adrian Bodnaru, pentru volumul „O legãturã de chei” (Editura Cartea Româneascã), Octavian Doclin, pentru volumele „Doclinianã” (Editura Dacia) ºi „Sãlaºe de iarnã” (Editura Anthropos). Premiul pentru prozã îi revine lui Radu Pavel Gheo, pentru romanul „Noapte bunã, copii” (Editura Polirom). Tot pentru prozã va fi acordat ºi Premiul „Ioan Slavici”, acesta urmând sã îi fie îmnânat scriitoarei Constanþa Marcu, pentru volumul „Tata Domnu’” (Editura Palimpsest). Câºtigãtorul Premiului pentru criticã, istorie literarã ºi eseu este Claudiu Teodor Arieºan, pentru volumul „Geneza comicului în cultura românã” (Editura Excelsior Art). Premiul pentru literatura în limba minoritãþilor naþionale ºi traduceri îl va primi Annemarie Podlipny-Hehn, cu volumul „Da-Sein” (Editura Cosmopolitan Art ºi Conté – traducere). Premiul special al juriului îi va reveni scriitorului Nicu Ciobanu, pentru volumul „Proza scurtã româneascã din secolul XX – În preajma Betleemului” (antologie de prozã româneascã tradusã în limba sârbã, apãrutã la Editura Libertatea, Pancevo). Diploma Juriului pentru activitatea de cercetare literarã ºi realizarea de ediþii îi va fi acordatã lui Victor Iancu, pentru „Studii de literaturã ºi esteticã”, Ediþie îngrijitã de Sorina Nevrodenski (Editura Universitãþii de Vest).

n De douã ori Pokker Joi, 10 noiembrie 2011, de la ora 18, la Galeria Pro Arte, va avea loc vernisajul expoziþiei de sculpturã ºi de picturã a artiºtilor plastici Ladislau Pokker ºi Laura Pokker. Expoziþia va fi prezentatã de Janos Szekernies, preºedintele UAP Timiºoara.

n Bani de liceu pentru 293 de elevi lugojeni În acest an ºcolar, 293 de elevi lugojeni vor beneficia de prevederile programului naþional de protecþie socialã „Bani de liceu”. Elevii provin de la: Gr. ªc. „Aurel Vlaicu”-39 de elevi, CT „Valeriu Braniºte”-66, Gr. ªc. „ªtefan Odobleja”31, Colegiul Naþional „Iulia Haºdeu” - 50 ºi CN „Coriolan Brediceanu” -7. De acest program naþional de protecþie socialã beneficiazã elevii care provin din familii al cãror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii este de cel mult 150 lei. Elevii vor primi 180 de lei lunar, pe perioada cursurilor ºcolare, inclusiv în timpul pregãtirii ºi susþinerii examenului de bacalaureat sau de diplomã, respectiv în perioada practicii în producþie. „Bani de liceu” vor primi 1.444 de elevi din judeþul Timiº.

n Reþeta sãptãmânii

Pizza verdure Ai nevoie de: Aluat: 600 gr. fãinã, 30 gr. drojdie de bere, 50 ml. ulei, 20gr. zahãr, 15 gr. sare, sos: 400 gr. roºii piure, 10 gr. zahãr, 2 gr. oregano, 2 gr. busuioc, 30 ml. ulei de mãsline, 5 gr. sare, topping: 100 gr. mozzarella, 300 gr. vinete, 300 gr. dovlecei, 200 gr. ardei gras, 100 gr. porumb, 15 ml. ulei, 3 gr. busuioc. Cum procedezi: Drojdia împreunã cu zahãrul ºi 100 ml apã caldã se amestecã ºi apoi se lasã la dospit, se adaugã fãina, sarea, uleiul, ºi 300 ml de apã caldã; se frãmântã ºi apoi se lasã la crescut. Vinetele, dovleceii ºi ardeii se feliazã ºi se înmoaie pe grãtar. Pentru sos se amestecã toate ingredientele ºi se omogenizeazã. Se iau 250 gr. de aluat, se formeazã o chiflã ºi se întinde pe planºetã pânã ajunge la grosimea de cc 6-7 mm, dupã care se pune într-o tavã. Pe blat, se întinde sosul de roºii, se presarã mozzarella, apoi se pun vinetele, dovleceii ºi ardeiul, se presarã porumb ºi busuioc, se introduce în cuptorul încins la 2800 C, 7-8 min.


MOZAIC

11-17 NOIEMBRIE 2011

ACTUALITATEA 7

ªcoala Aniºoara Odeanu e din ce în ce mai vizibilã pe Internet Anul trecut, prin intermediul proiectului “Eu ºi poveºtile bunicii”, a fost realizat blogul ªcolii Nr. 6 “Aniºoara Odeanu”. I s-au adãugat câteva bloguri ale claselor, care au avut un real succes. În anul acesta ºcolar va creºte numãrului de bloguri la nivelul claselor ºi va fi realizat site-ul ºcolii. Siteul pune la dispoziþia pãrinþilor toate informaþiile necesare asupra procesului instructiveducativ desfãºurat în ºcoalã, consolidând relaþia ºcoalãfamilie. Totodatã ºcoala îºi deschide porþile spre comunitatea localã, fãcânduºi cunoscutã strategia de

dezvoltare ºi þintele strategice urmãrite. Prin intermediul acestui site, ºcoala urmãreºte sã stabileascã legãturi ºi cu alte ºcoli din þarã ºi din strãinãtate. “De asemenea, urmãrim sã facem cunoscute calitatea muncii cadrelor didactice din ºcoalã ºi performanþele obþinute de elevii ºcolii la diferite concursuri/olimpiade/ competiþii”, ne-a precizat prof. Mariana Fratuþescu. Site-ul este în lucru, iar pânã la sfârºitul lunii va putea fi vizitat. Este realizat de un grup de cadre didactice din ºcoalã, care se va strãdui sãl administreze permanent cu

noi informaþii. Site-ul va cuprinde: viziunea ºcolii; planul de dezvoltare instituþionalã; planul managerial pe anul în curs; regulamentul intern ºi

Copilul meu frumos Aveþi un copil? Dacã nu, faceþi repede unul ºi trimiteþi pozele lui (minim trei) pe email: .ziarulactualitatea.ro www.ziarulactualitatea.ro ziarulactualitatea@yahoo.com ºi va intra în concurs pe www Adãugaþi câteva cuvinte frumoase despre el (plus nume, prenume, vârstã, localitate localitate). Cel care obþine cele mai multe voturi va fi publicat în aceastã paginã ºi premiat.

Câºtigãtoarea sãptãmânii: Carla Maria Banuc

ºi-a deschis porþile! Existã o lume care aºteaptã sã fie descoperitã în fiecare copil – oferã-i ºansa copilului tãu de a descoperi aceastã lume, înscriindu-l la grãdiniþa Ysakiny ºi profitã acum de promoþia toamnei:

organigrama ºcolii – care cuprinde relaþiile de subordonare, de colaborare ºi control între conducerea ºcolii, cadre didactice, elevi ºi

Joi, 3 noiembrie 2011, la ªcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Lugoj, au avut loc manifestãri dedicate împlinirii a 31 de ani de la înfiinþare. Cu aceastã ocazie, porþile ºcolii au fost deschise tuturor pãrinþilor elevilor, preºcolarilor de la grãdiniþele din Lugoj ºi pãrinþilor acestora. “Invitaþii au putut vizita ºcoala, în care s-au fãcut investiþii substanþiale în ultimul an (Laboratorul de biologie, Laboratorul de informaticã, Sala de mese – bucãtãria, renovarea unor sãli de clasã, gardul care împrejmuieºte ºcoala), ºi au putut asista la lecþii demonstrative, susþinute de toþi dascãlii ºi elevii ºcolii, la: limba românã, matematicã distractivã, englezã, informaticã, chimie, educaþie plasticã, educaþie tehnologicã, educaþie fizicã,

pãrinþi; consiliile claselor; agenda culturalã a ºcolii; imagini de la diferite activitãþi; forum de discuþii. Constantin BUICIUC

religie etc. Musafirii, printre care ºi opt grupe de preºcolari, au fost impresionaþi de priceperea ºi cunoºtinþele elevilor ºcolii, de minunatele picturi pe lemn ºi sticlã realizate, de cântecele în limba englezã, de frumuseþea aranjamentelor de toamnã, a figurilor origami sau geometrice construite ºi de felul cum elevii au dat viaþã unor personaje literare. Ziua Porþilor Deschise a demonstrat comunitãþii locale cã ªcoala Nr. 2 continuã tradiþiile unitãþii de învãþãmânt, de eficienþã, bunã pregãtire, educaþie ºi instruire”, ne-a declarat prof. Tilore Kortner, de la ªcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Lugoj. Proiectul a fost cofinanþat de Consiliul Judeþean Timiº, prin programul Agendei Culturale 2011. Nicolae SILADE

Miercuri, 16 noiembrie 2011, de la ora 19, la Teatrul Municipal “Traian Grozãvescu”, va avea loc un concert aniversar, susþinut de cantautoarea Magda Puskas, la împlinirea a 30 de ani de la debutul în Cenaclul “Flacãra”. Vor mai cânta cantautorii Cristian Buicã, Vasile Mardare, Vasile Gondoci ºi Cezar Costescu. Concertul de la Lugoj (organizat de Vasile Gondoci) are loc în cadrul unui turneu aniversar, înfãptuit de Magda Puskas în numeroase oraºe româneºti: Iaºi, Cluj, Baia Mare, Satu Mare, Arad, Reºiþa, Timiºoara, Sibiu, Bistriþa, Bucureºti, Cãlãraºi, Galaþi, Constanþa, Craiova, Ploieºti, Piatra Neamþ, Paºcani, Suceava, Siret, Reghin, Târgu Mureº. (C. B.)

n Festivalul Designerilor din VVestul estul României Festivalul Tinerilor Designeri din Vestul României va avea loc la Filarmonica de Stat din Arad, în perioada 25-26 noiembrie 2011, în cadrul proiectului fiind aºteptaþi sã se înscrie tineri designeri din Arad, Timiº, Bihor, Satu Mare, Sãlaj, Hunedoara, Cluj, Alba, Caraº-Severin ºi Maramureº. Organizatorii sunt Asociaþia Angels Organization ºi agenþia Angels Events. “Singura condiþie de participare este deþinerea a cel puþin 8 creaþii proprii. În cadrul acestui proiect, pot participa designeri vestimentari ºi de accesorii. Doritorii se pot înscrie prin trimiterea a cel puþin 4 fotografii cu þinutele care vor fi prezentate la eveniment ºi un CV, pânã la data de 16 noiembrie 2011, pe adresa de mail contact.angelsgroup@yahoo.com. Regulamentul oficial al festivalului este afiºat pe site-ul www.angelsgroup.ro. Participarea nu implicã niciun cost din partea concurenþilor. În componenþa juriului pentru decernarea trofeului „Cel Mai Promiþãtor Tânãr Designer Din Vestul României”, vor fi prezente somitãþi din Vestul þãrii, din niºele sociale ºi artistice”, ne-a declarat Adela Rãuþ, managerul agenþiei Angels Events.

n Gondoci se mutã la Zodiac Din 15 noiembrie, în fiecare marþi, începând cu ora 20, la Terasa Zodiac are loc o searã de folk întitulatã “Vasile Gondoci ºi prietenii”. Colaboratorii permanenþi sunt folkistul Cristian Buicã (membru al Cenaclului Flacãra, din 1981, ºi al Cenaclului “Totuºi Iubirea”) ºi Cezar Costescu (fost membru al formaþiei Logic, care în anul 1986 a luat premiul pentru cel mai bun chitarist din România). Alãturi de cei menþionaþi, vor mai fi prezenþi ºi alþi invitaþi surprizã. Mircea ANGHEL

SC LUCPREST BOMET SRL Lugoj, str. Nera nr 35/36, tel. 0256.354.330

n grupuri sanitare n faianþã n gresie n adezivi n vopsele lavabile n cãzi de baie n cãdiþe de duº n cabine duº n baterii de duº, lavoar, bideu ºi diferite accesorii pentru baie n mobilier de baie Program: luni - vineri 8,30 - 16,45 sâmbãtã 9 - 13

n program normal, care include programul educativ ºi prânz la doar 300 de lei n program prelungit, care include, în plus, activitãþi extracuriculare, la doar 350 de lei Lugoj, strada Caransebeºului nr. 39, vizavi de benzinãria Mol, tel. 0720.577.996

Pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozãvescu” din Lugoj va avea loc vineri, 11 noiembrie, de la ora 19, o Galã de jazz. La aceastã primã ediþie a manifestãrii vor susþine recitaluri lugojenii de la „Lucian Crista Trio” (Lucian Crista – pian electric, Daniela Marcu – percuþie ºi Tudor Rãduþu – chitarã bas) ºi arãdenii de la „Mario & The Teachers” (Mario Florescu – percuþie, Ionuþ Cãdariu – flaut ºi Radu Rotaru – claviaturi).

n Concert aniversar Magda Puskas, 30 de ani

Ziua Porþilor Deschise la ªcoala Nr. 2

GRÃDINIÞA YSAKINY DIN LUGOJ

n Galã de jazz, la Lugoj

Tapiþerie

colþare, canapele, holuri, fotolii


8 ACTUALITATEA PANORAMA n short sport n short n n A fi sau a nu fi…olimpic Însãºi prezenþa la Jocurile Olimpice, cu tot fastul care înconjoarã cea mai mare desfãºurare de forþe sportive din patru în patru ani, a ajuns sã reprezinte în ultima perioadã o mizã extremã. Mai ales în sporturile de echipã, în care locurile puþine oferite participantelor, plus necesitatea ca ele sã reprezinte întreaga arie a mapamondului duc, evident, la scãderea nivelului competiþiei, sau cel puþin la diluarea acestuia în fazele grupelor, unde meciurile sunt, de multe ori, disproporþionate valoric. Globalizare, globalizare, dar nici chiar aºa, am spune noi, spectatorii, cei care am vrea sã vedem doar jocuri palpitante, echilibrate. La fel spun structurile federale din statele europene sau americane de nivel mediu, dar oricum superior celui la care se prezintã multe din exoticele naþionale reunite sub coloratele cercuri olimpice. Dar Comitetul Internaþional Olimpic nu va ceda, la fel ca majoritatea organismelor sportive internaþionale, pentru cã interesele noastre ºi ale lor sunt, evident, diferite.

n Mulþi chemaþi, puþini…calificaþi ! Iatã, spre exemplu, sistemul de calificare la J.O. Londra 2012 pentru volei, sport la care vor lua parte 12 formaþii feminine ºi 12 masculine, din care 2 locuri sunt rezervate echipelor Marii Britanii. Cu luni în urmã au avut loc în lume meciuri preliminarii eliminatorii având ca scop desemnarea naþiunilor ce vor juca …turnee de precalificare ! Vorbind despre întrecerea femininã, în Europa în numãr de trei (unul în Rusia, cu Spania, Belgia, România, Rusia, Slovacia ºi Austria, altul în Croaþia, cu Olanda, Franþa, Croaþia, Grecia, Suedia ºi Israel, ultimul în Azerbaidjan, cu Bulgaria, Ucraina, Azerbaidjan, Danemarca, Ungaria ºi Cehia), aceste turnee oferind trei câºtigãtoare ce vor disputa turneul de… calificare în mai, în Turcia, alãturi de reprezentativa semilunei. De unde zboarã spre Londra doar prima clasatã! Din nouãsprezece þãri, doar una aºadar se va alãtura celor calificate. De unde provin ele ? Douã vor veni din turnee de aceeaºi facturã desfãºurate pe alte continente, cinci sunt rezervate pentru câte o reprezentantã a confederaþiilor continentale, iar trei provin de la întrecerile Cupei Mondiale care au loc în aceste zile în Japonia. La care au fost

11-17 NOIEMBRIE 2011

Turneul de Lupte Juniori Memorialul George Luca

Sâmbãtã, 5 noiembrie 2011, la Sala de Sport “Francisc Horvath”, din Zona ªtrand, a avut loc Turneul de Lupte Juniori Memorialul “George Luca”, ediþia a X-a. Au participat 86 de sportivi ºi sportive din Timiºoara, Lugoj, Jimbolia, Sânandrei, Lugoj, Reºiþa ºi Petroºani. Concursul s-a desfãºurat pe mai multe categorii de greutate, respectiv, pe douã categorii de vârstã: copii I (nãscuþi între 1996 – 1998) ºi copii II (nãscuþi între 1999 – 2001). Sportivii din Timiºoara au câºtigat 13 premii, urmaþi de elevii

antrenorilor lugojeni Emil Vanea ºi Luca Rãdoi, de la Clubul ªcolar Lugoj, care au obþinut 12 premii. Toþii ocupanþii locurilor I – II – III au primit diplome, medalii ºi premii în bani. Câºtigãtorii: categoria Fete II: 1Roxana Fif (CSª Lugoj), 2- Denisa Pinger (CSª Lugoj), 3-Mãdãlina Ancuþa (CSª Timiºoara), la 26 kilograme, iar la Fete I, pe primele trei locuri s-au clasat: 1-Cristina Ruºteac (CSª Lugoj), 2-Alexandra Vasile (CSª Petroºani), 3Gabriela Curcanu (Petroºani), la 37 kg; 1-Alexandra Ozarchievici (Petroºani), 2-Timeea Iosa (CSª

Jimbolia), 3-Ana Maria Vasile (Petroºani), la 54 kg; 1- Esmeralda Catargiu (Jimbolia), 2-Bianca Covaci (Petroºani), 3-Gabriela Salomia (Petroºani), la 62 kg. La categoria Copii II câºtigãtori au fost: 1 – Dorin Dumitru (Timiºoara), 2 – Diange Kerekes (Timiºoara), 3 – Adrian Indru (Lugoj), la 35 kg;1Alexandru Andrei (CSª Reºiþa), 2 - Gabriel Þãranu (Lugoj), 3 - Leonardo Isãilã (Timiºoara), la 38 kg; 1-Mario Lãdãianu (Timiºoara), 2Valentin Groapã (Reºiþa), 3-Sorin Stegaru (Timiºoara), la 42 kg); 1 Noel Neagoe (Lugoj),- Alin Corbu (Lugoj), 3-Flavius An-drei (Timiºoara, la 53 kg; 1- David

Þãruº (Lugoj), 2-Raul Moraru (Timiºoara), la 59 kg. La Categoria Copii I a fost stabilitã urmãtoarea ierarhie: 1-Alexandru Ruºteac (Lugoj), 2-Teodor Feri (Reºiþa), 3Timotei Butiuc (Timiºoara), la 35 kg;; 1-Giandi Neacºu (Petroºani), 2-Cornel Preda (Lugoj), 3 -Viorel Dragomir (Lugoj), la 42 kg;1-Lucian Lãzureanu (Timiºoara), 2ªtefan Kele (Timiºoara), 3-Sorin Ioniþã (Timiºoara), la 45 kg; 1Dãnuþ Feraru (Petroºani), 2-Marius Jigalov (Jimbolia), 3 - Vasile Chivari (Petroºani), la 53 kg; 1Iulian Lazãr (Timiºoara), 2 - Adrian Nadolu (Lugoj), la 66 kg ºi 1 Andrei Peter (Lugoj), la 73 kg. (N.T.)

n Handbal, Seria de Vest

Unirea Sânnicolau Mare-C.S.P. Gãvojdia 22-31(10-17)

invitate campioana fiecãrui continent (Kenya, China, Serbia, SUA ºi Brazilia), patru dintre echipele clasate pe locul 2 (Algeria, Coreea de Sud, Germania ºi Republica Dominicanã), þara organizatoare (Japonia) ºi douã formaþii care au primit wild-card, Italia ºi Argentina. În prima fazã a competiþiei, cele 12 formaþii participante sunt împãrþite în douã grupe, A ºi B, în care se joacã fiecare cu fiecare. În faza a doua, fiecare echipã le va întâlni ºi pe adversarele din cealaltã grupã, astfel încât sã totalizeze 11 meciuri. Se alcãtuieºte un clasament general, iar primele trei clasate vor obþine câte un loc în turneul olimpic de la Londra 2012. Campioana mondialã (Rusia), cea europeanã (Serbia) ºi cea olimpicã (Brazilia) riscã, teoretic, necalificarea ! Avea dreptate baronul Pierre de Coubertin, important e (sã ajungi) sã participi ! Cât despre faptul cã esenþa e sã ºtii sã pierzi, asta, pentru majoritate, nu e o noutate. Dan H. BRUDIU

Spuneam într-o cronicã anterioarã cã CSP Gãvojdia defileazã în Seria de Vest, fiind mult superioarã partenerilor de întrecere, meciurile devenind un fel de antrenament cu public. Aºa s-a întâmplat ºi la Sânnicolau Mare, duminicã, 6 noiembrie a.c. Gazdele nu au reuºit sã þinã cadenþa, fiind depãºite la toate capitolele. ”Apãrarea a evoluat foarte bine, de asemenea contraatacul ºi faza a doua ºi pot sã spun cã meciul a fost la discreþia echipei oaspete. Dacã ar fi sã remarc pe cineva, aº remarca întreaga echipã dupã modul cum a jucat, oferind publicului din Sânnicolau Mare, bun cunoscãtor al acestui sport, un spectacol pe cinste”, ne-a declarat prof. Dorel Pavel, antrenorul celor din Gãvojdia. Cu acest meci s-a încheiat turul ºi dupã cinci meciuri jucate, toate câºtigate, Gãvojdia s-a instalat comod în fotoliul liderului seriei. CSP Gãvojdia: Niculescu, Covaci-portari, Chiþia 1gol, Jighir 4, Gîrda 5, Petriºor 5, Cãprariu 5, Damºa 6, Bãlan 4, Barboni 1, Simion. În continuare vor urma o serie de turnee de salã la Reºiþa, Arad, Sânnicolau Mare ºi Lugoj. Datele desfãºurãrii acestor turnee urmeazã a fi stabilite ulterior. Mircea ANGHEL

ªCOALA DE ªOFERI

SC LUGOMET SA

AUTO NICU

SC LUGOMET SA cu sediul în Lugoj, str. Timiºoarei nr. 139, 141

Tel.

produce: n PODURI RULANTE cu sarcina de ridicare pânã la 200 tone n MACARALE PORTAL n CONSTRUCÞII METALICE pentru sectorul hidrotehnic (vane plane, batardouri etc.) n DIVERSE CONSTRUCÞII METALICE civile ºi industriale n PIESE DE SCHIMB, reductoare, cuplaje, arbori translaþie, cârlige pentru poduri rulante n REPARAÞII ªI MONTAJ poduri rulante ºi construcþii metalice Preþuri atractive Autorizaþie ISCIR ºi ISO 9001/2000 Informaþii la tel: 0256/356110; fax: 0256/350325 info@lugomet.ro; contractari@lugomet.ro

0256.352.936 - Lugoj 0726.701.608 - Fãget

Vã oferã posibilitatea obþinerii permisului auto pentru categoriile A, A1, B ºi MOPED

SALÃ ANTRENAMENT Sala de sport a Colegiului Tehnic Valeriu Braniºte, str. Gheorghe Doja nr. 41 (str. cu Spitalul Municipal). CONTACT: DANIEL ROGOBETE (3 DAN AIKIDO) Tel.: 0723.077.686; www.aikikai-lugoj.ro

.00 .30 9 14 PROGRAM:

Sâmbãtã ºi duminicã LIBER

Informaþii suplimentare: Lugoj, str. Caransebeºului nr. 9 Tel. 0722.376.133


11-17 NOIEMBRIE 2011

PANORAMA

Un trofeu pentru Dorin Mihai Jitaru

ACTUALITATEA 9 n Fotbal, Liga a III-a Etapa a 12-a: Poli II- CSM ªcolar 0-2; Gloria AradCaransebeº 0-1; Hunedoara-Mamma Mia 1-1; Vladimirescu-Jiul 1-2; Simeria-Fãget 4-0; Gloria Reºiþa-Valea lui Mihai 1-0; Sebiº-Giarmata 3-3; Recaº-Beiuº 5-0. Etapa viitoare: CSM ªcolar-Gloria Arad; CaransebeºHunedoara; Fãget-Gloria Reºiþa; Giarmata-Recaº; BeiuºTimiºoara II; Mamma Mia-Vladimirescu; Jiul-Simeria; Valea lui Mihai-Sebiº.

n Fotbal, Liga a IV-a Rezultatele etapei a 14-a: Gottlob-Chiºoda 0-1; Bucovãþ-CFR 0-4; Deta-Nerãu 2-1; Dudeºtii Vechi-Piºchia 7-1; Dumbrãviþa-ªag 1-1; Gãtaia-Lugoj 1-3; DragºinaJimbolia 0-1; Bobda-Peciu Nou 3-3; Auto-Cerneteaz 12. Etapa a 15-a: CFR-Dumbrãviþa; CerneteazBucovãþ; Nerãu-Auto; Piºchia-Deta; Peciu Nou-Dudeºtii Vechi; CSM Lugoj-Bobda; Chiºoda-Dragºina; ªagGottlob.

n Fotbal Judeþean În deschiderea sãptãmânalei conferinþe de presã, primarul Francisc Boldea ia înmânat profesorului Dorin Mihai Jitaru o diplomã de onoare ºi un trofeu, în cinstea activitãþii sportive derulate în Lugoj: „Domnul Jitaru este cel care a fondat ºi a condus ani de zile Clubul Sportiv Municipal ºi a obþinut rezultate de excepþie. A adus o contribuþie foarte impor-

tantã la dezvoltarea sportului lugojean. I-am înmânat acest semn al recunoºtinþei noastre chiar cu prilejul aniversãrii a 70 de ani”. La rândul sãu, Dorin Mihai Jitaru a declarat: „Este foarte emoþionant acest moment, pe care eu îl consider un moment unic pentru mine. Este cea mai mare satisfacþie pe care poate sã o aibã un profesor care a pus mult suflet în cei 44 de ani de

activitate. Exact pe data de 18 octombrie 1963 am susþinut prima mea lecþie de educaþie cu studenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din Timiºoara, unde l-am avut în grupã pe fostul director al Grupului ªcolar ªt. Odobleja. Aºa cum dumneavoastrã, în calitate de inspector general adjunct, ca director, iar acum ca primar, aþi pus suflet, la fel ºi eu m-am gândit zilele

trecute la ceea ce am reuºit sã fac într-o viaþã. Patru ani am fost ºeful Comisiei Sportive pe Centrul Universitar Timiºoara, apoi trei ani, în calitate de vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Timiº, prilej cu care am ajutat Lugojul din aceastã posturã. Urmãtorii 14 ani am fost director la ªcoala Sportivã, iar alþi cinci ani am condus Clubul Sportiv Municipal. În total,

am fost 24 de ani dascãl universitar, 22 ani antrenor în Divizia A, 19 ani antrenor în Divizia B, doi ani la lotul naþional de seniori. Încã o datã, pentru mine este un moment unic, mai ales cã exact astãzi împlinesc 70 de ani ºi îmi aniversez ºi onomastica. Vã mulþumesc foarte mult pentru acest gest!” Constantin BUICIUC

Balul Bobocilor de la Grupul ªcolar Aurel Vlaicu

Rezultatele et. a 13-a: Bazoº-Racoviþa 1-1; Topolovãþ-Liebling 6-0; Ictar-Remetea 2-4; ChizãtãuBelinþ 2-2; Moºniþa-Margina 1-1; Petrovaselo-Bacova 2-7; Giroc-Cutina 3-0; Ohaba-Nãdrag 3-0 (neprezentare). Etapa a 14-a: Racoviþa-Cutina; Bacova-Giroc; Margina-Petrovaselo; Belinþ-Moºniþa Nouã; Remetea Mare-Chizãtãu; Nãdrag-Ictar Budinþ; Liebling-Ohaba; Bazoº-Topolovãþ. Dan FRATUÞESCU

n Juniori, seria a 7-a Rezultatele etapei: A. LPS Banatul-LPS Bihorul 20; Lugoj-FC Bihor 1-3; CSM ªcolar-Caransebeº 3-1; DevaHunedoara 2-0; Luceafãrul-Poli 1-4; Salonta-UTA 0-0. B. LPS Banatul-LPS Bihorul 2-2; Lugoj-FC Bihor 0-7; CSM ªcolar-Caransebeº 2-0; Deva-Hunedoara 6-1; LuceafãrulPoli 0-6; Salonta-UTA 1-1. Etapa viitoare: Poli-Salonta; Hunedoara-Luceafãrul; Caransebeº-Deva; FC Bihor-CSM ªcolar; LPS Bihorul-Lugoj; UTA-LPS Banatul.

Balul Bobocilor de la “Vlaicu” n Campionatul Municipal Am trãit s-o vedem ºi pe asta. Vineri, 4 noiembrie 2011, pe scena Casei de Culturã a Sindicatelor Lugoj, a avut loc Balul Bobocilor de la Grupul ªcolar Aurel Vlaicu. Un bal la care presa nu a fost invitatã, un bal la care presa nu a avut acces, un bal la care presa nu a avut voie sã facã fotografii, un bal la care presa nu a avut voie sã filmeze, un bal despre care presa nu ar avea voie, cicã, sã scrie, de parcã ar fi fost un bal privat, nu balul unei ºcoli din oras, instituþie publicã. ªi de ce toate acestea? Pentru cã unul dintre sponsorii balului a pus o gramadã de condiþii: afiºul spectacolului sã nu aparã pe niciun site lugojean, presa sã nu fie invitatã, sã nu se facã fotografii, sã nu se filmeze, sã nu se transmitã online etc., etc. În caz contrar, sponsorul

nu dã banii. Puºi în aceastã situaþie penibilã, organizatorii s-au conformat. Ne-am conformat ºi noi, bineînþeles, ºi am apelat la sursele noastre pentru a vã relata cele întâmplate. Desfãºurat sub genericul „Vlaiceenii”, spectacolul a debutat cu un dans tematic, susþinut de organizatorii claselor a 12-a, pe melodia „Ani de Liceu”, interpretatã de Oana Sârbu ºi ªtefan Bãnicã Jr. Cele nouã perechi de boboci au avut de trecut prin mai multe probe: de culturã generalã, de originalitate ºi de dans. Originalitatea a fost probatã prin dansuri orientale, scenete, pantomimã, dansuri hip-hop ºi altele. Atmosfera serii a fost încinsã de prestaþia trupei DFC ºi de prezenþa lui Mihai Bitza, unul din cei mai populari hip-hoperi.

În atenþia persoanelor fizice ºi juridice din Lugoj

SC SALPREST SA LUGOJ anunþã cã, începând cu 17.10.2011, colectarea ºi transportul deºeurilor menajere ºi industriale se va efectua de la orele 7. Drector Drector,, ing. Mircea Nicolae Ghera

Etapa a 11-a: Seria I: Jabãr-Sacoºu T. 2-4; ªuºtraGruni 8-0; Boldur-Buziaº 8-1; Lucareþ-Darova 2-3; Secaºªanoviþa 0-2; Racoviþa II-Niþchidorf 1-1; Babºa-Iosifalãu 21. Seria II: Mãnãºtiur-Cireºu 2-2; Micro I-Criciova 1-3; CSS-Autoliv 2-5; ITL-ªtiuca 3-2; Dumbrava-Tomeºti 1-4; Voinþa-ITL (restanþã) 2-4; Gãvojdia-Fãget 3-1; Tapia-Cladova 3-0. Etapa viitoare: Seria I: Sacoºu T-Iosifalãu (D. 15); Niþchidorf-Babºa (15); ªanoviþa-Racoviþa (14); Darova-Secaº (11); Buziaº-Lucareþ (11); Gruni-Boldur (11); Jabãr-ªustra (11). Seria II: Cireºu-Cladova (D. 15); Fãget-Tapia (S. 15); Gãvojdia stã; Tomeºti-Voinþa (D. 15); ªtiuca-Dumbrava (15); Autoliv-ITL (11); Criciova-CSS (15); Mãnãºtiur-Micro I (15).

n De cei Aikido pentru copii?

Dar iatã câºtigãtorii: Miss ºi Mister Boboc: Oana Iovan ºi Mãdãlin Avram. Locul 2: Mãdãlina Cuzmici

ºi Denis Baban. Locul 3: Simona Lascu ºi Ionel Chindea. Miss ºi Mister Popularitate: Arabela

Miºcu ºi Viorel Bîrta. Miss ºi Mister Originalitate: Cosmina Todor ºi Dãnuþ Ionicã.

Este o artã marþialã care te ajutã sã te poþi apãra în faþa oricãrei agresiuni fizice sau verbale; îþi asigurã o dezvoltare armonioasã ºi sãnãtoasã între psihic ºi trup; te învaþã respectul, stãpânirea de sine ºi înþelegerea celuilalt; îþi îmbunãtãþeºte atenþia ºi concentrarea, descoperind ºi depãºind propriile limite; îþi creºte încrederea în forþele proprii ºi stãpânirea de sine. Te învaþã cum sã-þi foloseºti corpul în diferite situaþii, sã lucrezi asupra atitudinii, a respiraþiei, a posturii corporale ºi mai ales asupra propriilor temeri. Aikido se adreseazã, în egalã mãsurã, atât bãtãuºilor, care vor putea astfel sã-ºi canalizeze agresivitatea, cât ºi celor timizi ºi introvertiþi, care vor învãþa sã capete încredere în ei ºi sã-ºi manifeste personalitatea.


DIVERTISMENT

De De nota nota 10 10

10 ACTUALITATEA

n NO COMMENT n NO COMMENT n NO COMMENT n

ALPHA CLINICS OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE DR. CÃTÃLIN ARDELEAN

ERINA COMPANY

DR. ROXANA ARDELEAN

Program: Luni: 12-18 Miercuri: 9-13 Joi: 10-18

Program: Marþi: 10-18 Vineri: 10-18

str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

Programãri: luni- vineri: 11-18, la tel: 0748.061.061

n primeºte deºeuri din metal, carton ºi plastic.

n consultaþii ginecologice n test Papanicolau n ecografie transabdominalã ºi transvaginalã n avorturi la cerere prin aspiraþie ºi medicamentos n investigarea ºi tratarea cazurilor de sterilitate n montare sterilet n cauterizare col uterin n dispensarizarea sarcinii n asistenþã la naºtere

Informaþii la sediul firmei, Lugoj, str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

n Lugoj, str. Bucegi nr.11 n n Timiºoara, Calea Martirilor nr. 70, sc. B, ap.2 n

Congruenþe

Papuci de casã

Peºteri

Bestie

Alarmã

Copil mic

Ispitiþi

aaa Târguri

Târguri

Alb-gãlbui

Mircea ANGHEL

Bãrbierit

Limitã

Banii indienilor

Ritual

Brãþarã pentru hoþi

Capul familiei

Cenuºii (fem.)

Duo Acid dezoxiribonucleic Unealta croitorului

Jucãria fetiþelor Monstru mitologic

S Taler (reg.)

11-17 NOIEMBRIE 2011

Suiº fãrã serpentine! Radu Iacoban Proºti Cârlionþat

A scoate capul

 Bancuri  Bancuri  Bancuri  Bancuri

v J v Când se trezeºte, femeia îi spune soþului: - Tocmai am visat cã mi-ai dat un colier de perle. Ce însemnãtate crezi cã are visul? - Vom vedea disearã, îi rãspunde soþul. Seara, bãrbatul se întoarce acasã cu un pachet mic. Încantatã, soþia îl deschide ºi gãseºte cartea "Semnificaþia viselor". v J v Un tip care mânca la un restaurant cheamã chelnerul: - Gustã, te rog, supa. Chelnerul, confuz, întreabã: - Este prea fierbinte? - Gustã supa! - Este prea rece? - Gustã supa!! - A cãzut vreo muscã în ea? - Gustã supa! Chelnerul, sãtul de ghicit, cedeazã. - Bine, bine, gust supa. Unde-i lingura? - Aha! v J v Un asistent social în inspecþie îl întreabã pe directorul unei case de nebuni, ce test se efectueazã pentru a externa un bolnav. - Umplem cada cu apã, punem alãturi o lingurã ºi o canã. ªi îi propunem “bolnavului” sã o goleascã. Asistentul social, zâmbind, spune: - Orice om normal ar lua cana... - Nu, spune directorul, un om normal ar

scoate dopul de la cadã. Doriþi pat lângã geam sau lângã uºã? v J v O fatã n-a mai trecut prin satul natal de mai bine de 5 ani. Într -o zi soseºte Într-o acasã, dar nici n-apucã sã treacã pragul, cã tatãl sãu se rãsteºte la ea: -Unde ai fost tot timpul acesta? De ce nu ne-ai scris, nici mãcar o carte poºtalã? De ce nu ne-ai sunat niciodatã? Fata începe sã plângã ºi zice printre lacrimi: - TTatã, atã, am devenit prostituatã... - Cum? Pleacã de aici aici,, pãcãtoaso! Eºti o ruºine pentru familia noastrã catolicã! Te reneg! - Cum crezi tu, tatã. Eu vreau doar sã-i las mamei aceastã superbã blanã de nurcã ºi sã vã dau carnetul acesta de economii de 5.000 de euro ºi titlul de proprietate asupra casei pe care tocmai v-am cumpãrat-o, cu 10 dormitoare, 10 bãi ºi piscinã. De asemenea asemenea,, vã invit sã petreceþi Sãrbãtorile pe iahtul meu... Tatãl întreabã: - Ce ziceai cã ai devenit? Fata începe din nou sã plângã ºi printre lacrimi spune: - O prostituatã, tatã... - O, Doamne, ce m-ai speriat! Am în în-þeles protestantã!... v J v

POLITICA în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi: preþuri cât mai mici la cât mai multe produse! La noi gãsiþi cele necesare pentru casã: n þevi metal ºi PVC n fitinguri metal ºi PVC n materiale de construcþii n teracote n burlane n jgheaburi n electrice n vopsele n diluanþi n pensule n lavabile n hidrofoare n detergenþi n scule n saci iutã ºi gunoi n pubele n feronerie n organe de asamblare (ºuruburi) n CARGO COM PARC, la Parcul G. Enescu, Tel. 0256.35.69.69


11-17 NOIEMBRIE 2011

TIMP LIBER

Este el alesul?

1. La o petrecere, o tipã pe care nu o suferi îi face ochi dulci prietenului tãu. El cum reacþioneazã? a. se simte flatat. b. are ochi doar pentru tine. c. flirteazã cu ea pe faþã. 2. Cum îi place sã îºi petreacã timpul liber? a. cu hobby-urile lui. b. cu mine ºi mulþi prieteni. c. are nevoie de mult timp pentru a fi singur cu gândurile lui. 3. Ajungeþi la subiectul fierbinte “copii”. Cum reacþioneazã? a. “copii? încã nu sunt pregãtitã. b. nu o sã mai avem deloc libertate. c. “minunatã idee!” 4. Poþi sã îþi imaginezi cum ar fi sã locuiþi împreunã? a. niciodatã. b. desigur. c. îmi doresc sã fiu zi ºi noapte cu el. 5. Dacã s-ar muta la tine, ce mobilã ºi-ar aduce cu el? a. mãsuþã de bucãtãrie ºi un fotoliu. b. un dulãpior ºi o veiozã. c. un birou ºi o canapea de piele neagrã. 6. În pat îi place cel mai mult... a. sã vã alintaþi ore în ºir.b. din când în când ºi câte ceva nou. c. sã aveþi momente de afecþiune reciprocã. 7. Unde v-ar plãcea sã petreceþi primul concediu împreunã? a. la munte, la o cabanã. b. sã plecãm cu maºina, fãrã o destinaþie precisã. c. într-un loc cu multe baruri ºi cluburi.

SOCIET ATEA SOCIETA COOPERA TIV A COOPERATIV TIVA

LUGOJANA PREST oferã spre închiriere

SP AÞII SPAÞII COMERCIALE Informaþii zilnic la telefoanele: 0722.513.151, 0724.573.461

Majoritatea A: Iatã cã nu este doar un mit ºi el chiar existã! Noua ta cucerire e combinaþia perfectã între responsabilitate ºi creativitate, este bãrbatul la care alte femei abia îndrãznesc sã viseze.Oriunde aþi fi, el asigurã buna dispoziþie, îþi face surprize plãcute ºi te face sã te simþi iubitã. Probabil cã îºi doreºte ºi copii ºi nu se va da înapoi sã aibã grijã de ei când tu nu poþi. Eºti o fericitã cã ai pus mâna pe el. Majoritatea B: Se strãduieºte sã devinã bãrbatul ideal pentru tine. Desigur cã în anumite privinþe mai are de lucrat, pentru cã nici tu nu eºti prea uºor de mulþumit. Ai vrea sã îþi acorde ceva mai multã atenþie ºi sã îþi spunã mai des cã te iubeºte. Tu încã visezi sã gãseºti un bãrbat care sã îþi ofere totul, dar ar fi cazul sã apreciezi ºi eforturile partenerului tãu. Majoritatea C: Noul tãu partener aratã bine ºi e conºtient de asta. Iubeºte femeile, iar femeile îl iubesc la rândul lor. Îþi va oferi clipe de neuitat, dar este posibil sã iasã din viaþa ta la fel de repede cum a intrat. Încã nu este pregãtit pentru o relaþie de duratã. Bucurã-te de momentele pe care le petreceþi împreunã, dar nu te grãbi sã faci planuri de viitor. pentru ca relaþia sã funcþioneze (ceva mai mult) trebuie sã îi acorzi suficientã libertate. Dar nu e o investiþie pe termen lung.

ACTUALITATEA 11

În familie, are loc un eveniment important, care vã obligã sã participaþi la o întâlnire. Poate fãrã intenþie, îi “pãcãliþi” pe acei amici care vã aºteaptã pânã târziu sã apãreþi. O femeie din anturaj vã solicitã întreaga atenþie ºi uitaþi de alte probleme.

Nu aveþi cum sã scãpaþi de constrângerile celor care vã iubesc, dar puteþi sã le puneþi beþe în roate. ªtiþi cã aveþi adversari de temut, dar acum aflaþi cã unii fac parte din familie. Nu vã impacientaþi, deoarece dreptatea este de partea dv. ºi primiþi sprijin financiar suficient.

Apar bune posibilitãþi de afirmare în domeniul în care activaþi. Primiþi oferte atât de avantajoase, încât nu pot fi refuzate. Zilele dv. norocoase sunt miercuri ºi sâmbãtã.Cei din anturaj se bagã în viaþa dv. sentimentalã, iar dv. luaþi mãsuri. Sunteþi mai optimiºti ºi mai energici.

Vã gândiþi sã faceþi un bilanþ înainte de termen, pentru cã rezultatele de pânã acum vi se par inexplicabil de reuºite. Luaþi parte la o întâlnire foarte interesantã. Descoperiþi noi afinitãþi cu persoana iubitã, care este mai tandrã, dar ºi mai “bãgãcioasã”.

Creativitatea este evidenþiatã ºi poate duce la contracte noi, foarte avantajoase din toate punctele de vedere. Apar adversari energici care acþioneazã, fãrã sã se fereascã, împotriva dv. Din punct de vedere financiar, nu apare pentru moment nicio schimbare majorã.

Munciþi mult, iar rezultatele sunt cu mult mai mulþumitoare decât pânã acum. Sunteþi primul în domeniul în care activaþi, iar pentru asta sunteþi apreciat ºi recompensat. Zilele dv. norocoase sunt joi ºi vineri. În viaþa sentimentalã apar noi ocazii ºi persoane noi.

Vã puneþi în valoare talentele. Nativii sunt cei mai admiraþi, îndeosebi pentru talentele de care dau dovadã în toate situaþiile. Li se oferã ºansa tuturor, chiar în concediu fiind, sã se afirme în noi domenii. Întâlnirea cu un vechi coleg sau prieten vã remonteazã.

Program foarte încãrcat întregul interval. Situaþie financiarã mai bunã, dar ºi o deplasare de lungã duratã care nu mai poate fi evitatã. Persoana iubitã rãmâne acasã forþatã de împrejurãri ºi devine cicãlitoare. Trebuie sã daþi dovadã de multã rãbdare.

Vi se reproºeazã replicile acide de cãtre persoane lipsite de simþul umorului. Activitãþi lipsite de noimã ºi program dezorganizat, mai ales pentru nativi. Aproape toate nativele se supun orbeºte indicaþiilor medicale.

Sunt posibile un fel de “încleºtãri” profesionale imprevizibile, dupã care nimic ºi nimeni nu vã mai intrã în voie. Vãrsãtorii se simt abandonaþi, dar se preocupã de sãnãtatea pãrinþilor sau a rudelor apropiate.

Participaþi la evenimente importante, fãrã a fi invitat, dar vã faceþi prezenþa simþitã ºi apreciatã. Vi se oferã la serviciu un fel de promovare sau trebuie sã vã asumaþi unele responsabilitãþi uitate. Persoana iubitã vã încurajeazã cum poate.

Atrag în continuare atenþia celor din anturaj, sunt cuceritori ºi gata sã ajute pe toatã lumea doar din simplã amabilitate. Peºtii se dovedesc niºte veºnici exploratori, cãlãtorind neobosit, chiar ºi prin puterea viselor. Se vor implica în alte noi activitãþi ºi vor reuºi.


12 ACTUALITATEA imobiliare VÂND apartament cu 2 camere, Str. Ceahlãului, nr.29, etajul 3, lângã grãdiniþã/ºcoalã. Preþ 28.000 euro, sau închiriez cu 150 euro. Informaþii la telefon: 0761.762.784. VÂND apartament cu 3 camere, decomandat, balcon închis, confort I, str. Nera, bl.32, ap.2, parter, micro IV, 45.000 euro, negociabil. Informaþii la telefon: 0356.416.390. VÂND halã industrialã din cãrãmidã de 160 mp, 2 mese inox, 2 cazane inox. Tel. 0723.866.086. VÂND casã în comuna Mãnãºtiur (Fãget) cãrãmidã, 5 camere, baie, bucãtãrie, anexe, grãdinã 2500 mp, preþ 40.000 euro negociabil, sau schimb cu apartament. Informaþii la telefon: 0723.139.036.

auto VÂND Opel Corsa B; an fabricaþie 1996; motor 1200 CMC; 4 uºi, înmatriculat în RO. Preþ 1750 euro. Telefon: 0741.099.877. VÂND Dacia 1310, ANF 1998 stare tehnicã ºi opticã foarte bunã, preþ 5500 lei. Tel: 0723.013.573. VÂND Ford Fiesta 1,8, 2 locuri, anul 1998, taxa 700 euro auto utilitarã. Tel: 0727.372.010. VÂND Dacia Break, stare foarte bunã de funcþionare, verificare tehnicã ºi asigurare 2012, alarmã, RK 2009. Preþ 650 euro, negociabil. Informaþii la telefon: 0766.765. 882 sau 0256.356.190. VÂND microbuz pentru marfã viºiniu, înscris în circulaþie, persoanã fizicã. Tel.: 0740.594.525. DEZMEMBREZ Ford Escort din 1990, benzinã, motor 1,6. Informaþii la telefon: 0766.323.789.

diverse PIERDUT câine negru cu patã albã în piept corciturã, labrador ºi este sub tratament, vã rog sã sunaþi la numãrul de telefon 0766.706.784. MASAJ la domiciliu anticelulitic, terapeutic, relaxare. Informaþii la telefon: 0724.420.203. VÂND garaj din cãrãmidã cu taxe la zi (intabulat) zona stadion 1. Informaþii la telefon: 0726.074.823. VÂND laptop HP intel core duo 1,60Ghz/64bits, placã video 384 MB, rami 3GB, cititor de amprentã digitalã, cititor de carduri, bluetooth, wireless, DVD/CD/RW,

TRANSPORT cu camion de 32 de tone: nisip, balast, cherestea, moloz, diverse. Preþ avantajos. Informaþii la telefon: 0734.417.636.

baterie bunã. Preþ 750 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753. VÂND laptop HP intel core duo 1,66Ghz, placã video 224MB, rami 2GB, cititor de amprentã digitalã, cititor de carduri, slot cartelã 3G, bluetooth, wireless, DVD/CD/RW. Baterie bunã. Preþ 700 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753. VÂND laptop HP intel 1,86Ghz, placã video 224 MB, rami 1,50 GB, HDD 60GB, cititor de amprentã digitalã, cititor de carduri, slot cartelã 3G, bluetooth, wireless, DVD/CD/RW. Baterie peste o orã. Preþ 550 lei. Informaþii la telefon: 0760.753753 VÂND rami DDR2 1GB-65 lei, DDR2 2GB-110 lei. HDD-uri ATA/ IDE 30-160GB preþ de la 50 lei. HDD-uri SATA 40-60GB preþ de la 50 lei. Încãrcãtoare universale laptop, de maºinã ºi camerã preþ de la 75 lei, telecomandã laptop sau pc preþ 50 lei, procesoare, wireless etc. Telefon: 0760.753753.

PUBLICITATE

11-17 NOIEMBRIE 2011 str. Dunãrii nr. 7A Tel. 0722 567 046, 0356 808 933

Service la domiciliu PIERDUT telefon Nokia, în zona OMV-podul de beton. Gãsitorul este rugat sã anunþe la numãrul de telefon 0760.753.753 (va fi recompensat). VÂND camerã video miniDV Panasonic NV MD 9000e cu toate accesoriile originale: ac adaptor, telecomandã, cabluri av, microfon stereo extern, geantã transport, 4 acumulatori li-ion de 2200 mAh ºi 3000 mAh. Camera este în perfectã stare de funcþionare, a fost folositã foarte puþin, maxim 80 ore de funcþionare. Minimum Ilumination: 1 Lux with Gain-up. Preþ: 450 euro. Tel: 0721.33.63.79.

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BOÞ ELENA Vrei sã întâlneºti persoane asemeni þie, sã împãrtãºeºti din gândurile, trãirile, problemele ºi experienþele tale? Vino cu noi în grupurile de suport organizate de cabinet: n grupul de suport pentru pãrinþi de adolescenþi n grupul de suport pentru persoane singure n grupul de suport pentru persoane cu dificultãþi emoþionale. Înscrieri ºi informaþii la telefon: 0728 22 96 04.

uã roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la tel: 0256. 350.557. PIERDUT cãþeluº pechinez (metiº) culoare maron cu alb, coada albã, rãspunde la numele de PUFI. Ofer recompensã. Adresa: Alea Viºinilor 3 bis, ap. 19, Toplicean Petru. Informaþii la telefon: 0769.213.195. VÂND mobilã bucãtãrie, uºi de lemn, þiglã, douã covoare, un geam dublu ºi o uºã dublã ºi 4 uºi simple. Inf. la telefon: 0720.353.085. VÂND pompe electrice de benzinã, injectoare, capuri distribuitoare, noi ºi SH. Garanþie. Informaþii la telefon. 0744.852.658.

închirieri ÎNCHIRIEZ apartament, zona centralã, cu 2 camere, în Lugoj. Informaþii la telefon: 0721.445.480. ÎNCHIRIEZ garsonierã micro 2. Informaþii la tel: 0723.935.056.

SERVICE AUTO CRISCAR strada Episcop Dr. Ioan Bãlan nr. 44 (fosta Semenicului) REPARAÞII AUTO Informaþii la tel: 0256/329.731

MAGAZIN ALIMENT AR ALIMENTAR

www.InfoLugoj.ro Toate informaþiile, într-un singur loc.

Aflã cele mai noi oferte ºi reduceri precum ºi informaþii despre firmele din Lugoj. Înscrie-þi ºi tu GRATUIT firma sau adaugã o ofertã! Asistenþã online GRATUITÃ în domeniul informatic.

APLIC gel profesional pe unghii 25RON ºi tipsuri transparente, tipsuri stiletto, la doar 35RON cu produse de calitate ºi geluri profesionale. Informaþii la tel: 0761. 006.063 sau 0721.060.036. MONTEZ folie omologatã ºi neomologatã, recondiþionez faruri ºi stopuri mãtuite, îngãlbenite sau zgâriate, poliºez maºini, înnegresc stopuri de spate ºi semnalizãri, vopsesc etriere ºi butuci, curãþ tapiþerii ºi panoplii pãtate sau murdare. Informaþii la telefoanele: 0721.060.036 sau 0761.006.063. VÂND costum naþional foarte frumos, de 100 de ani, în stare foarte bunã. Telefon: 0722.508.476. VÂND lemn de foc chituci (popice). Telefon: 0721.880.324. VÂND bicicletã electricã cu trei roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la tel: 0256. 350.557. VÂND bicicletã electricã cu do-

angajeazã muncitori necalificaþi. Informaþii la telefon: 0766.719163, între orele 10-14 CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BOÞ ELENA

www.WebWays.ro

Drumul tãu spre Internet!

AVIZ PSIHOLOGIC la obþinerea sau redobândirea permisului de conducere

Fã-þi propriul website. Preþuri începând cu 50 euro! Tel: 0746.955.815

AVIZ PSIHOLOGIC la obþinerea ºi pãstrarea permisului de armã

SALON MASAJ

TESTÃRI LA SELECÞIA DE PERSONAL

efectueazã urmãtoarele tipuri de masaj: reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj relaxare, masaj anticelulitic, într-un ambient foarte plãcut. Informaþii la telefoanele: 0722.160.291; 0256/329.726.

2011 TALON MICA PUBLICITATE 2011

Numele................................... Prenume............................................. Adresã ...............................................Telefon..................................... Textul anunþului .................................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj, str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10

GDECESE DECESEGDECESE DECESE DECESE GDECE DECE

ACTUALIT AT E A ACTUALITA

VÂNDsau închiriez spaþiu comercial ultracentral de 260 mp, amenajat recent toate utilitãþile, preþ negociabil. Informaþii la telefon: 0766.999.800.

afaceri ÎNCHEI POLIÞE de asigurãri RCA la cele mai mici preþuri. Informaþii la tel.: 0769.285.382. CABINET dermato-venerice Dr aler Dr.. Þeþ VValer aler,, Cotul Mic, bl. 34, ap. 2, consultaþii ºi tratamente contra cost: luni-vineri, 13.3017, sâmbãta, 9-12. Inf. la tel: 0256.350.949; 0751.253.571. SERVICE autorizat telefoane mobile ºi calculatoare, cu o experienþã pe piaþa localã de peste 7 ani, deblocãm ºi reparãm orice model de telefon mobil. Reparãm calculatoare ºi laptopuri, orice model ºi configuraþie. Deblocãm console jocuri: PSP, PS3, XBOX, WII. Instalãri soft navigaþie pe telefoane ºi GPS-uri. Amanet produse electronice! Preþuri fãrã concurenþã! Informaþii pe strada Siretului, nr.2 (vis a vis de cabinetul stomatologic). Informaþii la tel.: 0723.004.709. ELECTRONIST autorizat, execut reparaþii aparaturã electronicã industrialã, jocuri electronice pentru baruri, automate cu fise. TTelefon: elefon: 0741.500.405. EFECTUEZ transport de persoane ºi colete România-AustriaItalia, tur-retur. Pentru informaþii ºi rezervãri, la nr. de tel: 0733.426. 228 ºi 0039.3291959500. TRANSPORT zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franþa, Belgia, Anglia, Irlanda ºi Germania la destinaþie, cu maºini moderne climatizate. Tel: 0721.285.100.

matrimoniale DORESC cunoºtinã cu domniºoare sau doamne între 18-50 ani PREFERABIL solidele ºi cele de la SAT tot solide. Doresc cunoºtinþã pentru prietenie eventual cãsãtorie. Tel. 0758.932.443, preferabil cu 1-2 copii. TÂNÃR, DRÃGUÞ, doresc sã cunosc o fatã serioasã din judeþ care vrea o relaþie de duratã-cãsãtorie; rog seriozitate. Informaþii la telefon: 0728. 412.150. TÂNÃRÃ, discretã ºi sexy, vreau sã te cunosc. Aºtept telefon la 0742.886.283.

TEHNICI DE RELAXARE CONSILIERE PSIHOLOGICÃ Adresã cabinet: Lugoj str. Cloºca nr.59 , tel: 0728229604 În perioada 31 octombrie - 7 noiembrie 2011, la Departamentul de Stare Civilã din cadrul Primãriei, au fost înregistrate urmãtoarele decese: Ioan Petru Oprea (48 de ani), Maria Suba (80), Melania Dobrean (86), Vasile Vît (66), Maria Meleº (83), Maria TTeslevici eslevici (84), Ion Cercega (89), Jenica Rãducu (82), Elena Florica Muntianu (72), Ioan Biriescu (72), Aristiþa Pleºu (73), Victoria Jurma (82), Ioan Cheregi (58), Nelu Andraº (49), Viorel Bulgãrescu (80), Valeria Ionuþ (80). Redacþia Actualitatea transmite sincere condoleanþe familiilor îndoliate!

aniversãri PENTRU SOSO, îþi urãm un sincer La mulþi Ani!, fericire, sãnãtate, noroc ºi iubire alãturi de cei dragi. Finii tãi.

publicitate online www.ziarulactualitatea.ro informaþii la tel. 0744.575.853

publicitate


VINERI

RECOMANDÃRI TV

ACTUALITATEA 13

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Furtunã la palat 11:25 Fãrã frontiere 12:20 TVR 55 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok reluare 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 e-forum 15:30 Tribuna partidelor parlamentare reluare 16:00 Parlamentul României 17:00 TTelejurnal elejurnal 17:30 La vie en rose 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 21:00 O datã-n viaþã 23:10 EVADARE DIN MORÞI (horror, SUA, 2007) 00:55 CONCERT ROCK MASTERS 01:55 JUDECÃ TU! reluare 02:45 Rom european 03:25 TTelejurnal elejurnal reluare 04:20 Starhunter

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 FANTOMAS VS. SCOTLAND YYARD ARD (acþiune, Franþa/ Italia, 1966) Cu: Jean Marais reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 PRIMUL SÃRUT (comedie, SUA, 1991) Cu: Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macaulay Culkin, Anna Chlumsky 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 D ansez pentru Dansez tine 01:00 Explore midnight 01:30 ªtirile Pro TV 03:00 PRIMUL SÃRUT (comedie, SUA, 1991) Cu: Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis reluare 05:00 Ce se întâmplã doctore? reluare 05:30 Happy Hour reluare

06:00 Observator 08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei cu Mircea Badea 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Next TTop op Model by Cãtãlin Botezatu reluare 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu Cu Mirela Boureanu Vaida 16:00 Observator 17:00 Acces direct Cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 CURSA TERORII (acþiune, SUA, 2003) CU: Steven Seagal, Don Ferguson 22:20 ÎÎnn puii mei 23:30 H ispania Hispania episodul 12 din sezonul 2. Cu: Roberto Enriquez 01:00 CURSA TERORII (acþiune, SUA, 2003) CU: Steven Seagal, Don Ferguson reluare

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 09:30 Teleshopping 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine Cu Niculina Stoican 15:15 Stãpâna inimii (serial) 16:45 Drept la þintã Cu: Mãdãlin Ionescu 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? 21:00 Pe banii pãrinþilor 22:30 Cancan TV 00:30 PIERDUÞI ÎN NOAPTE (horror, SUA, 2009) Cu: Chris Conrad, Alexander Martin 02:30 ªtirile Kanal D 03:15 Drept la þintã reluare Cu Mãdãlin Ionecu 04:45 Stãpâna inimii serial reluare

08:00 ÎÎnn familie 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 13:00 Sport, dietã ºi o vedetã 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 16:00 COªMAR ÎN ORAªUL VISELOR 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 48 DE ORE (acþiune, SUA, 1982) 23:00 DE-Aª FI ªTIUT CÃ SUNT UN GENIU! (comedie, SUA, 2007)

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Reþeta de Acasã 00:45 Clase 406 01:45 Poveºtiri Adevãrate 02:45 Doamne de poveste

10:20 Pescar hoinar 11:00 Confesiuni 12:00 B azar 13:30 Jamie Oliver 14:00 Motomagia 16:00 Profesoara detectiv 17:00 Confesiuni 18:00 TTelejurnal elejurnal 18:30 NUMAI IUBIREA (II) (dramã, SUA, 1998) 20:25 Ora de business 21:10 Topping 22:00 Ora de ªtiri 23:00 Unora le place... cu Florian Lungu 00:55 Pastila de sãnãtate 01:10 NUMAI IUBIREA (II)

06:00 AMOR ÎN STIL IT ALIAN ITALIAN (comedie, SUA, 2007) 07:45 CINE VREA PIELEA LUI ROGER RABBIT? (comedie, SUA, 1988) 09:30 VIAÞA E GROZAVÃ 10:30 ADAM (dramã, SUA, 2009) 12:10 CELE DOUÃ FEÞE ALE DRAGOSTEI (comedie, SUA) 14:15 CONDAMNA CONDAMNATT PE NEDREPT (dramã, SUA, 2010) 15:45 ZÂNA MÃSELUÞÃ 17:30 Filme ºi vedete 18:00 HELLBOY (acþiune, SUA, 2004) 20:00 HELLBOY 2: ARMA ARMATTA DE AUR (acþiune, SUA, 2008) 22:00 TTrue rue Blood 23:00 MISTERUL GEMENILOR (thriller, SUA, 2009) 00:30 IImperiul mperiul din Atlantic city

PRO CINEMA

DIVA

0 7 : 3 0 R E D A C Þ I A (serial) 08:30 MEDICINÃ GENERALÃ reluare 10:00 HAPPY HOUR 1 1 ::33 0 A C A S Ã Î N BUCÃ TÃRIE 112:30 2:30 REDACÞIA (serial) BUCÃTÃRIE 14: 45 ACASÃ ÎN BUCÃ TÃRIE 15:45 14:45 BUCÃTÃRIE MEDICINÃ GENERALÃ 17:00 LA BLOC 18:00 SEINFELD 19:00 LA B L O C (serial) 20:00 BEE MOVIE: POVESTEA UNEI ALBINE 2 2:00 BOX ÎN AFARA LEGII 00:15 SOUTH PARK 00:45 PRIETENIE PE MUCHIE DE CUÞIT 01:45 VÂNÃ TORII DE ZMEI VÂNÃTORII (dramã, SUA, 2007)

10:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: CRIMÃ LA SACRÃ REDUSÃ 12: 12:00 0 Buffy Buffy,, spaima vampirilor (serial) 14: 14:00 0 LEGE ªI ORDINE 15:00 VIEÞI ÎNCRUCIªA TE 1 7:00 CRIMELE DIN ÎNCRUCIªATE MIDSOMER: CRIMÃ LA SACRÃ REDUSÃ (film) 19:00 Fetele Gilmore etele Gilmore (serial) (serial) 20:00 FFetele 21:00 IMAGINE FANTOMÃ 23:00 RÃPITÃ DIN DRAGOSTE (acþiune, SUA, AÞIE PERICULOASÃ 2007) 01:00 TENT TENTAÞIE (thriller, Canada, 2011) 03:00 LEGE ªI ORDINE

SÂMBÃTÃ

TV 1000 07:00 TOTUL SAU NIMIC 09:30 ÎN POM 11:00 SINGUR PRINTRE FEMEI 13:00 ÎNTUNERIC TOT AL TOTAL 15:00 HAVANA 17:20 JUWANNA MANN 19:00 APOLLO 13 21:20 DIABOLICELE 23:10 FANTOMELE TRECUTULUI (dramã, SUA, 1996) 01:00 ORAªUL SEXULUI

UNIVERSAL 10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 20:00 Psych 21:00 CSI: MIAMI 22:00 LEGÃ TURÃ DE LEGÃTURÃ SÂNGE 00:10 C rime din trecut Crime

12 NOIEMBRIE 2011

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

07:00 Desene animate 08:10 Omul ºi timpul 09:30 Bebe Magia reluare 10:00 FII PÃRINTE, FII DEªTEPT! 11:00 E-FORUM reluare 11:30 Ca la carte 12:00 Pro Patria 13:00 Astra Film 14:00 Jurnal 15:00 O datã-n viaþã reluare 17:00 Ne vedem la TVR! 18:45 Teleenciclopedia 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:00 ÎN TRECEREA ANILOR Cu: Mircea Radu 23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã 00:10 ÎN SLUJBA REGELUI ANGLIEI (dramã, Cehia/ Slovacia, 2006) Cu: Oldrich Kaiser, Julia Jentsch, M. Labuda 02:05 Tezaur folcloric 02:55 În grãdina Danei reluare 03:20 Telejurnal reluare 04:10 Viaþa satului reluarer

06:30 Rãzboiul stelelor: Rãzboiul clonelor 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Ce se întâmplã, doctore? 10:45 Pariu cu viaþa reluare 12:30 Zâmbete într-o pastilã 13:00 ªtirile Pro TV 13:05 LEGENDA CÃUTÃ TORULUI CÃUTÃTORULUI 14:00 D ansez pentru Dansez tine reluare 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 SPIONUL DIN VECINI (comedie, SUA, 2010) 22:30 INVAZIA (dramã, SUA, 2007) Cu: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jackson Bond 00:45 SPIONUL DIN 00:45SPIONUL VECINI (comedie, SUA, 2010) reluare 02:15 ªTIRILE PRO TV 03:45 INVAZIA (dramã, SUA, 2007) Cu: Nicole Kidman, Daniel Craig.

0 7:00 Observator 10:00 MAIORUL PAYNE (comedie, SUA, 1995) 12:00 Xena: Prinþesa Rãzboinicã 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Mireasã pentru fiul meu 19:00 Observator Sport. Meteo 20:20 x Factor emisiune-concurs prezentatã de Rãzvan Simion ºi Dani Oþil 22:20 FRICA (thriller, SUA, 1996) Cu: Mark Wahlberg 00:30 O AL TÃ VIAÞÃ ALTÃ (thriller, Canada, 2001) 02:15 MAIORUL PAYNE (comedie, SUA, 1995) reluare 04:00 FRICA (thriller, SUA, 1996) reluare

06:30Cãsãtorie din dragoste 07:30 Pastila de râs 08:00 Teleshopping 08:30 Fete cu surprize 09:00 Samantha Who? 09:30 În slujba diavolului 10:30 URIAªUL HARRY 12:30 ªtirile Kanal D 13:00 Telesopping 13:15 Draga mea prietenã reluare 16:00 Paparazzi reluare 16:45 Vrei sã fii milionar? 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 Asta-i România! 20:30 C lejanii 22:00 Mamã din întâmplare 23:30 ªtirile Kanal D 00:15 JACK BROOKS: SPAIMA MONªTRILOR (horror, Canada, 2007) 02:15 Pe banii pãrinþilor 03:30 JACK BROOKS: SPAIMA MONªTRILOR (horror, Canada, 2007) reluare

08:00 COªMAR ÎN ORAªUL VISELOR (horror, SUA, 1992) reluare 10:30 Autoforum 11:00 Secrete de stil 11:30 Sport, dietã ºi o vedetã 12:00 Cãminul de cinci stele 13:00 JACK ªI VREJUL DE FASOLE (II) 15:00 Academia lui Horia 16:30 SSchimb chimb de mame 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 MÃMICÃ DE OCAZIE 23:15 MULÞUMIM CÃ FUMAÞI! 01:30 FOCUS

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:30 Legãmântul 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Moºtenitorii 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Clase 406 01:30 Poveºtiri Adevãrate 02:30 Doamne de poveste 03:30 Poveºtiri de noapte 04:00 Lacrimi

10:00 Micul dracula 11:00 FOTBAL: JUVENTUS COLENTINA-POLI TIMIªOARA 13:10 Weekend în 2 15:00 BBagã agã la cap 16:00 Handball feminin 17:30 Gimnasticã aerobicã 19:00 5 minute de faimã 20:00 RÃZUSHOW 21:00 CSI: CRIME 22:00 ªtiri 23:00 Timpul chitarelor 00:00 D etectivul Murdoch serial 00:55 TOPPING 01:45 AZI DESPRE MÂINE

06:00 PIRAÞII CARE NU FAC NIMIC 07:30 SPÃRGÃ TORII SPÃRGÃTORII (acþiune, sua, 2008) 08:55 HELLBOY 2: ARMA ARMATTA DE AUR 10:55 VIAÞÃ PENTRU SORA MEA (dramã, SUA, 2009) 12:45 CINE ESTE CLARK ROCKEFELLER? (dramã, SUA, 2010) 14:15 STÃ SÃ PLOUÃ CU CHIFTELE (animaþie, SUA, 2009) 15:45 SECRET ARIA SECRETARIA ARIATT (dramã, SUA, 2010) 17:55 OMUL DE OÞEL 2 (fantastic, SUA, 2010) 20:00 BBine ine dotat 20:30 PPlictisit lictisit de moarte 21:00 INAMICII PUBLICI (poliþist, SUA, 2009) 23:20 FURIOS ªI IUTE (acþiune, SUA, 2009) 01:10 MISTERE ÎN PITTSBURGH

PRO CINEMA

DIVA

08:00 MEDICINÃ GENERALÃ (reluare) 09:15 BEBE MOVIE: VIAÞA UNEI ALBINE (animaþie, SUA, 2007) 11:15 DESCOPERÃ ProMotor 1 2 : 1 5 ROMÂNIA 13:45 D in culisele HolDin lywood-ului 14:15 LLA A BLOC 16:30 OSÂNDA (dramã, România, 1976) 19:00 PUNCT ªI DE LA CAPÃ CAPÃTT (serial) 20:00 AMINTIRI DUREROASE (dramã, SUA, 1999) 22:00 FILM ARTISTIC 01:00 ANTURAJ 02:00 PUNCT ªI DE LA CAPÃ LUMEA CAPÃTT reluare 02:45 PRO CINEMA reluare

06:00 În mintea Ericãi (serial) 07:00 CAPCANÃ ÎN LUMEA MODEI 09:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 11:00 INELUL AMÃGIRII 1 3 : 0 0 TEORIA MITOCANULUI 15:00 LEGÃ TURI PERICULOASE (poliþist, LEGÃTURI 17:00 T E N TTA AÞIE canada) PERICULOASÃ 19:00 CU SÂNGE RECE 21:00 OCHI DE ÎNGER 23:00 DRAGOSTE ªI MOARTE (thriller, Canada, 2008) 01:00 IMAGINE FFANTOMÃ ANTOMÃ (thriller, SUA, 2007) 03:00 INELUL AMÃGIRII

DUMINICÃ

TV 1000 07:00 DIABOLICELE (thriller, SUA, 1996) 08:50 JUWANNA MAN (comedie, SUA, 2002) 10:20 HAVANA 12:40 APOLLO 13 15:00 CROOKL YN CROOKLYN 17:00 LA CEAI CU MUSSOLINI 19:00 CÃUTÂND-O PE SUZZY 21:00 THELMA ªI LOUISE 23:10 POLIÞIST ÎN PHILADELPHIA 01:00 FÃRÃ CHILOÞEI

UNIVERSAL 09:00 Supravieþuitorii 10:00 Las Vegas 12:00 Psych 13:00 TIT ANIC 2 TITANIC 15:00 O FAMILIE DE POLIÞISTI 17:00 CRIME DIN TRECUT (dramã, SUA, 2010) 19:00 CSI: MIAMI 20:00 HAWAII 22:00 SENIORII SPAÞIULUI (aventuri, SUA, 2000) 00:40 MINCIUNI ADEVÃRA TE ADEVÃRATE (acþiunie, SUA, 1994)

13 NOIEMBRIE 2011

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

07:00 Desene animate 07:55 Z oom 08:10 Universul credinþei 10:00 În grãdina Danei 10:35 Viaþa satului 13:00 Presã ºi putere 14:00 Telejurnal 15:00 TTezaur ezaur folcloric 17:00 Dãnutz SRL Supermarket de divertisment 19:00 Lozul cel mare 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:00 D istractis Distractis Cu: Doru Antonesi, Florin Constatin, Cristian Greþu, Cãtãlin Mireuþã, Ioan Gyuri Pascu 21:35 VIVA MARIA! (comedie, Franþa/Italia, 1965) Cu: Brigitte Bardot 23:40 Garantat 100% reluare 00:40 Dãnutz SRL (reluare) 02:30 Ne vedem la TVR! reluare 03:55 Sport reluare 04:10 Spectacol de circ intenaþional reluare

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Dupã 20 de ani. talk-show 11:00 MOROCONêII (comedie, SUA, 1993) 13:00 ªtirile Pro TV 13:05 A propo tv 14:00 LEGENDA CÃUTà TORULUI CÃUTÃTORULUI 15:00 Vocea României 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 AURUL NEBUNILOR 23:00 PPA ATRU BÃIEÞI ªI O GEANTà (acþiune, SUA, 2001) Cu: Barry Pepper 01:00 A propo tv reluare 02:00 AURUL NEBUNILOR (aventuri, SUA, 2008) Cu: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland reluare 04:00 Dupã 20 de ani. talk-show reluare 05:00 MOROCONêII (comedie, SUA, 1993) reluare

07:00 Observator 10:00 CA PE VREMURI (comedie romanticã, SUA, 1980) 12:00 x Factor emisiune-concurs prezentatã de Rãzvan Simion ºi Dani Oþil 13:00 Observator 14:00 X Factor Cu: Rãzvan ºi Dani 16:00 Observator 16:30 SuperBingo Metropolis 19:00 Observator 20:20 Î n puii mei 21:45 X Factor Cu: Rãzvan ºi Dani 22:45 DRACULA 3: MOªTENIREA (horror, SUA, 2005) cu: Jason Scot Lee, Ritger Hauer 00:45 În puii mei! 02:15 DRACULA 3: MOªTENIREA (horror, SUA, 2005) cu: Jason Scot Lee, Ritger Hauer 03:45 CA PE VREMURI (comedie romanticã, SUA, 1980) reluare

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Pastila de râs 08:00 Teleshopping 08:30 PPastila astila de râs 09:30 Smile 10:00 Eli Stone 11:00 AVENTURÃ ÎN VEST (animaþie, SUA, 1991) 12:30 ªtirile Kanal D 13: 15 PPastila astila de râs 13:15 15:15 Clejanii 16:45 Vrei sã fii milionar? 17:45 Asta-i România! 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 D-Paparazzi 20:30 Ochii din umbrã Reality showprezentat de Ernest 22:00 TINEREÞE FURA TÃ FURATÃ (dramã, SUA, 1999) Cu: Winona Ryder, Angelina Jolie 00:45 D-Paparazzi reluare 01:30 Ochii din umbrã reluare 03:00 TINEREÞE FURA TÃ FURATÃ (dramã, SUA, 1999) reluare

08:00 S ecrete de stil 10:00 Teleshoping 10:30 Cu lumea-n cap 11:00 Levintza prezintã 11:30 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 12:30 Mondenii 13:00 Bãtrâni 13:30 M iss fata de la þarã 15:30 Cronica cârcotaºilor 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Schimb de mame 22:00 Iubiri secrete reluare 01:00 SINGURÃ SINGURÃTTATE ÎN DOI (dramã, SUA) 03:00 Focus 04:00 SINGURÃ 04:00SINGURÃ SINGURÃTTATE ÎN DOI reluare

08:15 Stãpâna 9:45 Împreunã pentru totdeauna 12:30 Legãmântul 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Moºtenitorii 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Jocul seducþiei 00:00 Lacrimi de iubire 01:00 Clase 406 reluare 02:00 Doamne de poveste 03:00 Poveºtiri de noapte 04:00 Lacrimi

TVR 2 09:00 Paºaport de România 10:00 Micul dracula 11:00 Motomagia 13:10 Weekend în 2 15:00 GIMNASTICÃ AEROBICÃ 18:00 Naturã ºi aventurã 18:30 Pescar hoinar 19:00 Latitudini 19:30 Pe picior mare 20:10 FEBRA DE PRERIE 22:00 ªtiri 23:00 Acadeaua 00:00 Detectivul Murdoch 00:55 LUMEA MODEI reluare 01:10 FEBRA DE PRERIE reluare

PRO CINEMA

DIVA

06:45 GOSSIP GIRL (serial) 09:15 Pro Motor 13:00 Lumea Pro Cinema roM 13:30 AMINTIRI DUREROASE (dramã, GOSSIP GIRL SUA, 1999) 15:30 (SERIAL) 16:30 MISTERUL CRIMEI DIN MANHA TT AN (comedie neagrã, MANHATT TTAN SUA, 1993) 19:00 Punct ºi de la capãt 20:00 MILIONARI DE WEEKEND 22:15 OCHII DE CRIST AL (thriller, Italia/Spania/Marea CRISTAL Britanie, 2004) 00:45 ARISTOCRAÞII (comedie, Franþa, 2006) 02:15 Anturaj AL serial 02:45 OCHII DE CRIST CRISTAL

08:00 INELUL AMÃGIRII (thriller, Canada, 2009) 10:00 F etele G ilmore 12:00 TENT AÞIE (serial) TENTA PERICULOASÃ 14:00 RÃPITÃ DIN DRAGOSTE (dramã, Canada, 2007) 16:00 DRAGOSTE ªI MOARTE (acþiune, SUA, 2008) 18:00 Fetele Gilmore (serial) cu: Lauren Graham, Alexis, Bledel 21:00 Cu sânge rece 23:00 Mediumul (serial) 00:00 Ofiþeri începãtori (seria) 01:00 Soþia perfectã 03:00 LEGÃ TURI PERICULOASE LEGÃTURI (poliþist, Canada, 2010)

HBO 06:00 MONªTRII DE ASTÃZI (comedie, Italia, 2009) 07:45 ÎN BÃ BÃTTAIA VÂNTULUI (dramã, SUA, 1999) 09:30 BUN VENIT ACASÃ, ROSCOE JENKINS! (comedie, SUA, 2008) 13:00 LIPIT DE TINE (comedie, SUA, 2003) 15:00 PRIETENIE! (comedie, coprod., 2010) 16:50 OAMENI MARI ªI FÃRÃ MINTE (comedie, SUA, 2010) 18:30 FFANT ANT ASTICUL ANTASTICUL DOMN FOX (animaþie, SUA, 2009) 20:00 PIRAÞII ROCKULUI (comedie, M.Britanie, 2009) 22:15 C amelot Camelot 23:05 TTrue rue blood 00:05 INTRUSUL (dramã, SUA, 1999) 02:40 FURÃ ªI FUGI (acþiune, SUA, 2010)

TV 1000 07:00 THELMA ªI LOUISE (dramã, coprod., 1991)) 09:10 LA CEAI CU MUSOLINI 11:10 CROOKL YN CROOKLYN 13:00 CÃUTÂND-O PE SUZZY 15:00 UN AL ALTT ÎNCEPUT 17:00 DUTCH 19:00 LA VITEZÃ MAXIMÃ 21:00 UN PEªTIªOR PE NUME PANDA 23:00 JUMÃ JUMÃTTATEA ÎNTUNECA TÃ ÎNTUNECATÃ

UNIVERSAL 09:20 Las Vegas 11:20 Psych 12:20 Walker 14:20 TIT ANIC 2 TITANIC 16:20 SENIORII SPAÞIULUI 19:00 O FAMILIE DE POLIÞIªTI 21:00 Psych 22:00 MINCIUNI ADEVÃRA ADEVÃRATT E (acþiune, SUA, 1994) 00:40 HOÞII DE ARTEFACTE: UN MISTER HILLERMAN (thriller, SUA, 2004) 02:40 PPsych sych


14 ACTUALITATEA TVR 1 07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 11:25 Presã ºi putere 12:40 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Kronika 17:00 Telejurnal 18:25 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 20:00 Telejurnal 21:00 Prim-plan 22:00 CU OCHII’N 4 23:10 Replay 00:30 N octurne 01:30 CASA NINEI (II) (dramã, Franþa, 2005) reluare 02:25 Prim plan reluare 03:15 Sport reluare 04:20 Starhunter

PRO TV 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 C Cee se întâmplã doctore? reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Apropo TV 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Pariu cu viaþa Cu: Dorian Popa, Carmen Tãnase, Adela Popescu. 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 The mentalistÎn mintea criminalului 00:00 România, TTee iubesc! 01:00 ProMotor 01:30 ªtirile Pro TV 03:00 The mentalistÎn mintea criminalului

RECOMANDÃRI TV ANTENA 1

KANAL D

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 MISIUNE PENTRU PREªEDINTE (acþiune, SUA, 2000) 22:00 Lale 23:00 Observator 23:45 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:00 MISIUNE PENTRU PREªEDINTE reluare

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:00 Ochii din umbrã 23:30 ªtirile Kanal D 00:15 AMERICANI LA MAREA NEAGRÃ (comedie, Turcia, 2007) Cu: Metin Akpinar, Peker Acikalin, Kadir Copdemir 03:00 Inima nu respectã reguli reluare 04:45 Stãpâna inimii reluare

LUNI

PRIMA TV

ACASÃ TV

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 20:30 Miss fata de la þarã 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Mondenii 23:45 Anchetã militarã 01:00 F pod, Podul lui Finþescu

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Doamne de poveste 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei

PRO CINEM0

0 7 : 1 5 ªORICELUL FAMILIEI 10: 10:00 0 Happy Hour 11 :30 acasã în bucãtãrie 12 :30 Redacþia 14:00 United States of TTaa r a (serial) 14:30 MISTERUL CRIMEI DIN MANHA MANHATT A N 1 6 : 4 5 MILIONARI DE WEEKEND 19:00 La bloc serial 20:00 Politiºti cu probleme serial 21:00 Seinfeld 22:00 TOTUL PENTRU MANDY LANE 00:00 SOUTH

TVR 2 08:35 Profesoara detectiv 10:20 Pastila de sãnãtate 11:00 Confesiuni 12:00 Bazar 13:30 Jamie Oliver 14:00 Arhitexturi 14:35 Împreunã în Europa 16:00 Profesoara detectiv 19:30 Arena Leilor 20:25 Ora de business 22.00 Ora de ºtiri 23:00 Face toþi banii 23:35 APÃ (dram ã, coprod., 2005)

DIVA

08 :0 0 FIICELE LUI MCLEOD 10: 00 10:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 1122 : 0 0 Buffy Buffy,, spaima vampirilor (serial) 14:00 L ege ºi ordine (serial) 15:00 IMAGINE FANTOMÃ 17:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 19:00 Fetele Gilomore (serial) 21:00 Ofiþeri începãtori (serial) 22:00 Mediumul (serial) 23:00 Soþia perfectã (serial)

HBO

TV 1000

07:45 FFANT ANT ASTICUL ANTASTICUL DOMN FOX 09:10 10 CHESTII NUMI PLAC LA TINE 10:50 CINÃ PENTRU FRAIERI 12:45 CORALINE 14:25 ÎNFRUNT AREA ÎNFRUNTAREA TIRANILOR 16:10 AMOR ÎN STIL IT ALIAN ITALIAN (comedie, SUA, 2007) 17:55 STRÃINUL 19:30 PPee platourile de filmare 20:00 C amelot Camelot 20:55 VUL TURII LEGII VULTURII 22:50 BBine ine dotat serial 23:20 PLICTISIT DE MOARTE 23:55 PAPESA IOANA (dramã, coprod.,2009) 02:15 COªMARUL DE PE ELM STREET

15 NOIEMBRIE 2011 TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

06:00 Happy Hour 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Pariu cu viaþa 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 FIUL PIERDUT (dramã, SUA, 1992) Cu: Beverly D’Angelo, Dana Ivey 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:15 Vocea României 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 The mentalistÎn mintea criminalului 00:00 Apropo tv 01:00 Explore Midnight 01:30 ªtirile Pro TV 03:00 The mentalist reluare

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Sã te prezint pãrinþilor 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:15 Plasa de stele Cu: Dan Negru 22:00Lale 23:15 Observator 23:50 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:00 CRONICILE DIN HUADU 03:00 LLale ale 03:45 ACCES DIRECT reluare

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:00 Pe banii pãrinþilor 23:30 ªtirile Kanal D 00:30 FRAÞI DE SÂNGE (acþiune, SUA, 1989) Cu: Jeff Fahley 02:30 Inima nu respectã reguli reluare 04:15 Pastila de râs reluare 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 DEPARTE DE CASÃ 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 Anchetã militarã 01:00 F pod

ACASÃ TV

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi

PRO CINEM0

08:00 Redacþia (serial) 11:30 Acasã în bucãtãrie 12:30 Redacþia 14:00 ProMotor 14:30 Acasã în bucãtãrie 16:45 LLaa bloc 18:00 Seinfeld (serial) 19:00 La Bloc (serial) 20:00 PPoliþiºti oliþiºti cu probleme (serial) 21:00 Seinfeld (serial) 22:00 DANSUL TERORII 00:00 SOUTH PARK 00:30 PRIETENIE PE MUCHIE DE CUÞIT 01:30 PROFEÞIILE OMULUI-MOLIE

TVR 2

08:35 Profesoara detectiv 10:20 Cinema Dreaming 11:00 Confesiuni 12:00 Bazar 13:30 Jamie 14:00 Tribuna partidelor 14:35 Împreunã în Europa! 16:00 Profesoara detectiv 18:30 OAMENII MÃRII 20:25 Ora de business 21:10 La mustaþã 23:00 Supravieþuitor 23:35 FLORI FRÂNTE 01:25 OAMENII MÃRII

DIVA

08 :0 0 FETELE LUI MCLEOD (serial) 10: 10:000 CRIMELE DIN MIDSOMER (poliþist, M.B,199 7) 12: 12:00 0 B u f f yy,, s p a i m a vampirilor (serial) 14: 14:000 Lege ºi ordine 1 5 :00 VISURI PE GHEAÞÃ 1 7 : 0 0 CRIMELE DIN MIDSOMER (poliþist, M.B,1997) 19:00 Fetele Gilmore (serial) 21 :00 OCHI DE ÎNGER 2233 :00 VIAÞA DUBLÃ A LUI ELEANOR KENDALL

HBO

TV 1000

06:00 AMOR ÎN STIL IT ALIAN ITALIAN (comedie, SUA, 2007) 07:45 STRÃINUL (dramã, SUA, 2010) 09:20 PIA TRA PIATRA FERMECA Tà FERMECATà (comedie, coprod.) 10:50 VECHI TOVARêI 13:50 AFURISITUL DE TELEFON 15:25 CONDAMNA CONDAMNATT PE NEDREPT 16:55 AAV VATAR- CUM A FOST CREA CREATT PANDORA 17:20 AAV VATAR 20:00 PUTEREA CREDINÞEI 21:45 BUNÃ! CE FACI? 23:30 SP AR SPAR ARTTACUS: ZEII ARENEI 00:25 DESTINAÞIE FINALà 4

16 NOIEMBRIE 2011 TVR 1

TVR 1

09:00 COCOON 11:00 COCOON: ÎNTOARCEREA 13:00 VISÂND LA JOSEPH LEES 15:00 CINSI AªI 17:00 MARELE BOSS 19:00 CRIME CU CÂNTEC 20:40 POVESTEA VIEÞII MELE 23:00 FÃRÃ INIMÃ (dramã, Italia)

UNIVERSAL

10:00 W alker ... Walker alker... 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 20:00 Psych 21:00 CSI Miami 22:00 M inciuni adevãrate Minciuni

MIERCURI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 FIUL PIERDUT (dramã, SUA, 1992) Cu: Beverly D’Angelo, Dana Ivey reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 UN TTA ATÃ ÎN PLUS (comedie, SUA, 1997) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour Cu Cãtãlin Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 SServiciul erviciul R omân de C omedie 22:00 ªtirile Pro TV 22:30 The mentalistÎn mintea criminalului serial

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Plasa de stele 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator Cu: Andreea Berghea 20:20 Câºtigi în 60 de secunde Cu Dan Negru 21:50 Lale 22:50 Observator; Sport; Meteo 23:45 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:00 VACANÞà ÎN COST A RICA COSTA

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã Divertisment cu Mãdãlin Ionescu 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Emisiune concurs cu Virgil Ianþu 21:00 Mamã din întâmplare 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:15 Mamã din întâmplare 02:30 Asta-i România 03:15 Drept la þintã 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete 08:00 În familie 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 13:00 Camera de râs 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 Cronica Cârcotaºilor 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Mondenii 23:45 Anchetã militarã 01:00 F pod, Podul lui Finþescu

ACASÃ TV

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi

PRO CINEMA

07:30 Redacþia (reluare) 10:00 Happy Hour 11:30 Acasã în bucãtãrie 12:30 Redacþia 14:30 Acasã în bucãtãrie 15:30 Medicinã generalã 16:45 LA BLOC 18:00 SEINFELD 19:00 La bloc (serial) 20:00 Supernatural: Aventuri în lumea întunericului (serial) 21:00 Seinfeld (serial) 22:00 PETRECERE LA VEGAS 00:00 SOUTH PARK

TVR 2

10:20 Naturã ºi aventurã 11:00 Confesiuni 12:00 Bazar 13:30 Jamie 14:00 Sfinþi ºi meserii 16:00 Profesoara detectiv 17:00 Confesiuni 18:00 TTelejurnal elejurnal 18:30 BARBÃ NEAGRÃ 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Frãþi de viþã 23:35 DIAMANT 13 01:25 BARBÃ NEAGRÃ 02:50 Ora de business 03:40 Confesiuni

DIVA

10:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 12:00 Buffy spaima vampirilor (serial) 14:00 LEGE ªI ORDINE 15:00 RÃPITÃ DIN DRAGOSTE 1 7 : 0 0 CRIMELE DIN MIDSOMER 19:00 FETELE GILMORE 20:00 FETELE GILMORE 21:00 Soþia perfectã (serial) 23:00 DINCOLO DE UªI 01:00 FLORÃREASA 03:00 LEGE ªI ORDINE

HBO 06:00 CONDAMNA CONDAMNATT PE NEDREPT (dramã, SUA, 2010) 07:30 AAV VATAR (SF, SUA, 2009) 10:10 ZÂNA MÃSELUÞÃ (comedie, coproducþie, 2010) 11:50 CARLITOS ARE ªANSA VIEÞII (aventuri, Spania, 2008) 13:40 MONªTRII DE ASTÃZI (comedie, Italia, 2009) 15:25 ZIUA ÎNDRÃGOSTIÞILOR 17:30 BAARIA 20:00 PIRAÞII ROCKULUI 22:15 CAMELOT 23:05 PREDA TORS PREDATORS 00:50 FEREASTRA SECRETÃ 02:25 RÃZBUNAREA GEMENILOR 2

17 NOIEMBRIE 2011 07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România de zi cu zi! 10:10 Furtunã la palat 12:20 TVR 55 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 Interes general 15:30 Akzente 17:30 Lozul cel mare 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 JUDECÃ TU! 22:10 Documentarele televiziunii române 23:20 Fãrã frontiere 00:20 L ibertate amãgitoare 01:20 În TTrecerea recerea anilor 03:00 TVR 55 03:30 TTelejurnal elejurnal 04:15 Starhunter

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Cãlãtorii 12:00 Las Vegas 13:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Psych 21:00 CSI Miami 22:00 H awaii 5.0 Hawaii 23:00 O familie

MARÞI

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 11:25 Prim plan reluare 12:40 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 16:00 Kronika 17:00 Telejurnal 18:25 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Anatomia lui Grey 22:50 IUBIRI DINCOLO DE ECRAN 23:10 COCOªUL DECAPIT AT DECAPITA 00:55 PPrin rin pãduri ºi munþi, inimi înlãnþuite 01:50 Replay 03:00 TVR 55

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Telejurnal 17:30 Prin pãduri ºi munþi, inimi înlãnþuite 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 Mici crime în familie 23:10 PODUL 00:55 P rin pãduri ºi munþi, inimi înlãnþuite 01:50 Interes general 02:15 La vie en rose 03:00 TVR 55

07:00 UN PEªTIªOR PE NUME WANDA 09:00 DUTCH 11:00 UN AL ALTT ÎCNEPUT 13:00 LA VITEZÃ MAXIMÃ 15:00 COCOON 17:00 COCOON: ÎNTOARCEREA 19:00 VISÂND LA JOSEPH LEES 21:00 CULOARUL MORÞII 23:00 O mul care a plâns Omul

TV 1000

09:00 MARELE BOSS 11:00 CINSI AªI 13:00 CRIME CU CÂNTEC 15:00 TÂLHARII 17:00 BÃIEÞI DEªTEPÞI 19:00 NELEGIUÞII VESTULUI SÃLBA TIC SÃLBATIC 20:50 MICII TRAFICANÞI DE DROGURI 23:00 STRA STRATTAGEMA

UNIVERSAL

10:00 Walker 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Psych 21:00 CSI: Miami

JOI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 UN TTA ATÃ ÎN PLUS (comedie, SUA, 1997) reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 MARELE BLOND CU O GHEA TÃ GHEATÃ NEAGRÃ 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 MARELE ST AN STAN 22:30 ªtritile Pro tv 00:00 The Mentalist 02:00 ªtirile Pro Tv 03:30 The Mentalist 04:30 R omânia, te iubesc! 05:30 Ce se întâmplã, doctore?

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Câºtigi în 60 de secunde 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 Next Top Model by Cãtãlin Botezatu 22:00 Lale 23:00 Observator 23:45 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:00 GERMENUL ANDROMEDA (SF, SUA, 2008) 03:00 Lale

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Cu Virgil Ianþu 21:00 Gãseºte-mi familia 22:30 CANCAN TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:15 GÃSEªTE-MI FAMILIA reality show cu: Raluca Moianu 02:30 D-paparazzi 03:15 Drept la þintã Cu Mãdãlin Ionescu 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete reluare 08:00 În familie 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 13:00 Camera de râs 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 ACADEMIA LUI HORIA 21:45 Bãtrâni ºi neliniºtiþi 23:45 Anchetã militarã

ACASÃ TV

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi

PRO CINEMA

08:30 MEDICINA GENERALÃ (reluare) 10:00 Happy Hour 11:30 Acasã în bucãtãrie 12:30 Redacþia 13:40 Teleshopping 14:00 United States of Tara (serial) 16:30 ANGEL DEVERELL 19:00 LA BLOC 20:00 SUPERNA TURAL SUPERNATURAL 21:00 Seinfeld (serial) 22:00 NEBUNIE SUBURBANÃ 00:30 ANTURAJ 01:00 NEBUNIE SUBURBANÃ reluare

TVR 2

10:20 Supravieþuitor în jungla urbanã 11:00 Confesiuni 12:00 Bazar 13:30 Jamie 14:00 Tribuna partidelor parlamentare 16:00 Profesoara detectiv 17:00 Confesiuni 18:00 Telejurnal 18:30 BARBÃ NEAGRÃ (II) 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:35 EU,CEL DE DINCOLO

DIVA

1 00:: 0 0 CRIMELE DIN MIDSOMER 1 2 :0 0 Buffy spaima vampirilor (serial) 14: 14:00 0 LEGE ªI ORDINE 15:00 FLORÃREASA 17 :00 CRIMELE DIN MIDSOMER - DE VORBÃ CU MORÞII (film) 19:00 Fetele Gilmore (serial) 20:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 Medium ul (serial) 2222 :00 Cu sânge ediumul rece (serial)

HBO 06:00 ZIUA ÎNDRÃGOSTIÞILOR 08:05 BAARIA 10:35 ANTRENORUL DE GOLF 12:05 AL VIN ªI ALVIN VEVERIÞELE 2 14:45 AZI 13, MÂINE 30 DE ANI 16:20 LA BINE ªI LA RÃU (dramã, SUA, 2009) 18:00 PERCY JACKSON ªI OLIMPIENII: HOÞUL FULGERULUI (aventuri, coproducþie, 2010) 20:00 Adevãrata poveste. 21:20 NU-I DE NASUL MEU 23:05 TTrue rue blood 0 0:05 20, 30, 40 01:55 OXIGEN (scurtmetraj, România, 2010)

TV 1000

11:00 TÂLHARII 13:00 NELEGIUÞII VESTULUI SÃLBA TIC SÃLBATIC 15:00 PIRAÞII DIN PENZANCE 17:00 MILAGRO, RÃZBOI ªI SECE 19:00 INTRIGI DE CULISE 21:00 ZDRENÞÃROSUL 23:00 3000 DE MILE PÂNÃ LA GRACE

UNIVERSAL

10:00 Walker 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Psych 21:00 CSI: Miami


11-17 NOIEMBRIE 2011

SUPERSTAR

ACTUALITATEA 15

Berenice Marlohe este noua “Bond girl” Ieri era un simplu model francez de care mai nimeni nu auzise. Acum este în atenþia tuturor bãrbaþilor, ºi nu numai. Un rol îi va aduce notorietatea la care viseazã multe dintre tinerele dornice de celebritate. Berenice Marlohe este noua “Bond girl”. Ea va apãrea alãturi de celebrul agent 007 în urmãtorul film din seria “James Bond”, “Skyfall”. Actorul spaniol Javier Bardem va juca rolul personajului negativ din pelicula regizatã de Sam Mendes. Al 23-lea film din aceastã francizã va fi lansat pe marile ecrane în toamna anului 2012, la 50 de ani de la lansarea primului lungmetraj din serie, “Dr. No”. Regizorul britanic Sam Mendes a spus cã filmul sau conþine “toate elementele unui film clasic cu James Bond” ºi cã pelicula va include “multe scene de acþiune”, fãrã a dezvãlui însã alte detalii.

n Rocsana Marcu ºi Ileana Lazariuc ºi-au fãcut “institut de bone” Douã brunete frumoase din showbiz s-au gândit sã ºcoleascã bone, dupã ce au constatat cã este extrem de greu sã gãseºti o femeie de încredere pe mâna cãreia sã-þi laºi copiii acasã. Este vorba de Rocsana Marcu, mama a douã fetiþe, ºi de Ileana Lazariuc, care are doi bãieþei cu Þiriac jr. Cele douã au înfiinþat recent Institutul Român de Bone, o ºcoalã unde le formeazã pe femeile care vor sã se ocupe de creºterea ºi de educarea copiilor. Rocsana, care e Jennifer Lopez se mândreºte cu formele ei apetisante ºi profesoarã acolo, spune ºi râde în nas tuturor celor care îi spun cã este grasã. cã are o echipã tânãrã de Însã managerul ei nu a scãpat doar cu o simplã ironie specialiºti, care nu doar din partea divei portoricane. Acesta a fost concediat pregãteºte bonele, ci le ºi gãseºte locuri de muncã dupã ce i-a spus lui Jenny cã ... trebuie sã slãbascã. dupã finalizarea cursurilor. “Bonele promovate de noi sunt calificate, testate psihologic, au studii de psiho-pedagogie, sunt

n Ivian Sarcos a câºtigat Miss W orld 2011 World

n Jennifer Lopez ºi-a concediat managerul

n Piþurcã Jr Jr.. se iubeºte cu Cezara Darie?

Se zvoneºte cã asistenta lui Mihai Morar, Cezara Darie, se aflã la începutul unei poveºti de dragoste cu fotbalistul Alex Piþurcã. Deºi pe plan profesional Piþurcã Jr. (28 de ani) nu are cu ce se lãuda, când vine vorba de viaþa socialã, fotbalistul se mândreºte cu o listã de cuceriri pe care se aflã frumuseþile showbiz-ului românesc. Apropiaþii celor doi vorbesc de-o relaþie pasionalã, mai multe detalii oferind chiar Piþurcã Jr. pe unul dintre conturile lui de socializare, ulterior acesta ºtergând orice urmã, dorind sã pãstreze relaþia secretã.

vorbitoare de limbi strãine ºi, evident, doamne cu o vastã experienþã în creºterea ºi educarea copiilor. Dupã eliberarea certifi-

catelor de absolvire, institutul le gãseºte ºi loc de muncã, iar angajatorul e trecut ºi el prin niºte filtre”, a declarat Rocsana.

Ivian Sarcos, reprezentanta Venezuelei în vârstã de 22 de ani, a cucerit titlul Miss World în cadrul unui concurs organizat la Londra, unde au participat peste o sutã de concurente din lumea întreagã. Ivian Lunasol Sarcos Colmenares, tânãra cu pãr lung ºaten ºi ochi negri este licenþiatã în resurse umane ºi lucreazã în cadrul unei societãþi din domeniul audiovizualului. Ea a câºtigat marele premiu în cadrul concursului Miss World 2011. În momentul anunþãrii rezultatului, Ivian Sarcos, favoritã a caselor britanice de pariuri, ºi-a ascuns faþa în mâini de emoþie.


16 ACTUALITATEA n Japonezii au inventat sticla “invizibilã” Datoritã unei invenþii inovatoare, sticla aceasta reduce reflexiile nedorite ale sticlei. Ce înseamnã acest lucru pentru viitor? Atunci când ne gândim sã ne cumpãrãm un monitor sau un laptop, mereu ne întrebãm ce fel de display ne dorim sã aibã. Lucios sau mat? Cele lucioase sunt mai luminoase, însã din cauza reflexiilor, aceste monitoare se comportã ca niºte oglinzi în condiþii de luminã puternicã. Nippon Electric Glass a anunþat la o conferinþã de presã cã au inventat “sticla invizibilã”. Ceea ce NEG a fãcut a fost sã adauge o peliculã anti-reflexie foarte subþire, atât în faþã cât ºi în spatele sticlei. Fãcând acest lucru, luminozitatea a fost diminuatã pânã la 0.1%, comparativ cu o bucatã de sticlã normalã. Beneficiul real este de fapt gradul de reflexie scãzut.

PENTRU DVS.

11-17 NOIEMBRIE 2011

Britanicii pot avea o masa îmbelºugatã de Crãciun, cu doar 15 lei

Cum criza nu a trecut încã, alimentele s-au scumpit iar sãrbãtorile bat la uºã, românii sunt tot mai îngroziþi de gândul la ce vor pune pe masã de Crãciun sau de Revelion. Câþiva specialiºti din Marea Britanie au realizat o listã de cumpãrãturi, iar preparatele incluse nu depãºesc 15 lei, adicã 2,89 lire, de persoanã. De sãrbãtori, englezii obiºnuiesc sã gãteascã un curcan, pe care îl împãnazã ºi îl asezoneazã cu tot felul de mirodenii ºi sosuri. Lista întocmitã de Institutul “The Good Housekeeping” cuprinde alimentele necesare pentru prepararea pãsãrii, dar ºi câteva deserturi ºi aperitive. Totul cu aproximativ 110 lei, pentru opt persoane.

n Doi tineri au descoperit cã sunt frate ºi sorã chiar înainte de nuntã Dupã ce s-au cunoscut în timpul facultãþii ºi au avut o relaþie de cinci ani de zile, o tânãrã ºi un tânãr din Africa de Sud au hotãrât sã se cãsãtoreascã. Fiecare dintre ei a fost crescut de un pãrinte singur, iar viitorii miri au vrut ca cei doi sã se cunoascã. Întâlnirea a fost catastrofalã: tinerii au aflat cã sunt frate ºi sorã ºi cã au fost despãrþiþi la naºtere. În plus, femeia urmeazã sã nascã luna viitoare ºi este devastatã de faptul cã a rãmas însãrcinatã cu fratele ei. Pãrinþii celor doi s-au separat cu ani în urmã, pe când fata avea doar opt luni ºi bãiatul doi ani. Fata a fost crescutã de mamã, iar bãiatul de tatã, în oraºe aflate la o distanþã de 80 de kilometri. Niciunul dintre cei doi copii nu a ºtiut cã are un frate. Incestuoºii fãrã vinã au hotãrât sã se despartã.

n Un rus a trãit cu 26 de cadavre în casã, pe care le-a costumat în pãpuºi Un profanator de morminte din Rusia a trãit o bucatã bunã din timp cu 26 de cadavre de femei în casã, pe care lea costumat în pãpuºi ºi în ursuleþi de pluº. Anatoly Moskvina a dezgropat cadavrele din sute de cimitire ºi le-a târât în apartamentul sãu din oraºul Nizhny Novgorod. Bãrbatul în vârstã de 45 de ani a îmbrãcat scheletele în rochii, iar pe unul dintre ele l-a fãcut sã arate ca un ursuleþ de pluº. În plus, îi plãceau doar „prospãturile”: Toate cadavrele au aparþinut unor femei care muriserã la vârste cuprinse între 15 ºi 26 de ani. Obsesia morbidã a rusului a fost descoperitã de cãtre pãrinþii sãi, care l-au vizitat când s-au întors dintr-o vacanþã. Istoric ºi jurnalist care cunoaºte 13 limbi strãine, Anatoly Moskvina a fost descris de cãtre vecini drept un geniu ºi obiºnuia sã doarmã într-un sicriu sau pe bãncile din cimitire. Bãrbatul a fost arestat în primã fazã, însã a fost ulterior eliberat. Nu se ºtie încã ce pedeapsã riscã.

n O femeie din Anglia este alergicã la orice Sarah Mills, o femeie în vârstã de 29 de ani, este alergicã la aproape orice: de la câini la pisici, pânã la parfum la petrol. Dacã ea intrã în contact cu diverse tipuri de mâncare, pielea i se umflã ºi se înroºeºte, are mâncãrimi, o dor încheieturile ºi are dureri groaznice de stomac. Ea spune cã se aflã în aceastã situaþie din cauza sistemului medical care a ignorat recomandãrile medicului ei ºi i-a tãiat fondurile pentru vaccinurile de care are nevoie pentru a duce o viaþã normalã.

-un restaurant n Într Într-un douã maimuþe sunt pe post de chelneri

Avionul viitorului nu polueazã ºi consumã doar energie solarã Dirijabilul revine cu paºi repezi, atât în aplicaþile militare cât ºi în cele comerciale. Compania canadianã Ship Solar a construit dirijabilul cu heliu în formã de aripã. Nu polueazã ºi consumã doar energie solarã. Are un consum redus de putere la decolare ºi pe panta de urcare pentru atingerea înãlþimii de zbor. Alimentarea motoarelor electrice este furnizatã exclusiv de acumulatorii de la bord sau de panourile solare montate pe extrados, sistem deja consacrat în aviaþia cu propulsie electricã. Emisiile sunt zero.

Un restaurant din Japonia a gãsit rãspunsul la problema lipsei personalului calificat: a angajat douã maimuþe pe post de chelneri, care au fãcut peste noapte din taverna Kayabukiya un fenomen internaþional. Aflatã în nordul oraºului Tokyo, taverna are drept angajaþi permanenþi douã maimuþe în uniformã – pe numele lor Yat-chan ºi Fuku-chan. Yat-chan, în vârstã de 12 ani, se miºcã cu agilitate printre mese ºi aduce clienþilor bãuturile comandate. Proprietarul tavernei, Kaoru Otsuka, în vârstã de 63 de ani, le þinea iniþial pe cele douã maimuþe d r e p t animale de companie, însã dupã ce maimuþa mai în vârstã a început sã-i imite miºcãrile în restaurant i-a venit ideea sã le foloseascã drept angajaþi.

Restaurantul ROYAL IIIII

Cât cântãreºte internetul? Un matematician a aflat cã un eBook “ia în greutate” atunci când adaugi date în memoria acestuia, ca urmare a energiei “câºtigate” de electroni atunci când aceºtia stocheazã informaþii. Acelaºi calcul a fost folosit pentru a se afla greutatea Internetului. Întreaga reþea ce conecteazã milioane de reþele mai mici din întreaga lume are o greutate de 50 grame, echivalentul a unei singure capºuni.

BELLA GOLD & P ARFUMS PARFUMS Ne-am reinventat pentru dumneavoastrã! Am diversificat oferta ºi am modernizat locaþia. O scurtã vizitã la magazinul nostru vã va convinge cã am fãcut schimbãrile în beneficiul dumneavoastrã!

n bijuterii din aur n bijuterii din argint n bijuterii de sticlã Murano (Veneþia) n chihlimbar Rusia n perle Mallorca n ceasuri de marcã: Seiko, Jemis, Q&Q, Orient, Junghans, Regent, Casio, Citizen, Vestino, Atlantic ºi Adriatica n parfumuri franþuzeºti n iconiþe de argint

comercializeazã BUTELII BUT ANGAS BUTANGAS BG cu guler (11 kg)-63 lei; AR fãrã guler (9 kg)-53 lei; Butelie galbenã (11 kg)- 63 lei. LA CEL MAI BUN PREÞ DIN ORAª ORAR: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-14 str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.

zilnic, între orele 12-24

Lugoj, Aleea Þesãtorilor nr. 11

Organizãm: nunþi, botezuri, mese festive, întâlniri de afaceri Rezervãri ºi informaþii: 0731.326.171 www.restaurantroyal.ro Restaurantul ROYAL îþi pregãteºte o noapte de neuitat:

REVELIONUL 2012 Oferta pentru seara dintre ani este de 350 lei de persoanã, la etaj: 250 lei de persoanã, iar seara festivã 200 lei, însã puteþi opta pentru pachetul special care cuprinde cele douã seri, la doar 450 lei de persoanã, 400 lei la etaj. De REVELION vor cânta: Andreea Voica ºi formaþia Deian Galetin, Ion Suruceanu ºi formaþia Royal

REVELIONUL TINERETULUI

va fi organizat în restaurantul din incinta grãdinii de varã cu doar150 de lei de persoanã. Muzica va fi asiguratã de un DJ.

Informaþii ºi rezervãri la nr. de tel: 0731.326.171

Actualitatea 758  

săptămânal de opinie, informaţie şi divertisment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you