Page 1

l Nr Nr.. 750 l Anul 15 l

l 15-22 Septembrie 2011 l 1,5 lei l

AcTUALITATEA FATA SÃPTÃMÂNII

l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi l

.ziarulactualitatea.ro l l www www.ziarulactualitatea.ro

77

de lugojeni o vor pe

Anca Boagiu Miercuri, 14 septembrie 2011, la Primãria Lugoj, a avut loc o întâlnire între reprezentanþii Companiei Naþionale de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din România ºi reprezentanþii celor 77 de lugojeni care urmeazã sã fie expropriaþi, având terenuri pe traseul viitoarei autostrãzi Lugoj - Deva. Intenþia companiei este de a semna procesele verbale de despãgubire, de a vedea care dintre persoanele expropriate sunt de acord cu sumele propuse ºi care nu sunt de acord. De cealaltã parte, reprezentanþii celor 77 de expropriaþi îºi manifestã nemulþumirea faþã de sumele propuse de companie ºi se considerã furaþi, întrucât, conform Hotãrârii de Guvern 492/2011, valoarea terenurilor a fost scãzutã artificial. Ei considerã cã, prin oferta fãcutã de companie (sub 0,50 de eurocenþi pe metru pãtrat), dreptul de proprietate garantat de Constituþie este încãlcat ºi cer ca Ministrul Transporturilor ºi Infrastructurii, Anca Boagiu, sã vinã la Lugoj ºi sã le explice de ce statul îºi bate joc de ei. Nicolae TOMA

ndra a x e l A 15 , a e r Ud ,70 m ani, 1me, 55 înãlþie kg d

Echipa de volei a Lugojului este vicecampioanã balcanicã

de la Atena (Grecia) în capitala Ankara, iar conducerea Confederaþiei Europene de Volei a desemnat în ºedinþa de la Viena ca gazdã a competiþiei (inclusã în calendarul Cupelor Europene Intercluburi, câºtigãtoarea urmând a participa în Challenge Cup) oraºul turc BURSA. Dupã o deplasare nu foarte simplã, pe ruta Timiºoara - Bucureºti Otopeni pagina 12

Pare ciudat, dar atât sediul Balkan Volley Asociation, cât ºi locul de desfãºurare a Turneului final BVA CUP – Cupa Balcanicã 2011 nu s-au regãsit în acest an în Europa, ci în… Asia. Asta dupã ce influenta federaþie turcã – bazatã pe valoarea echipelor naþionale, a echipelor de club ºi pe imensele fonduri pe care a reuºit sã le atragã spre volei – a mutat sediul BVA

micã+mare publicitate

(escalã) – Istanbul, delegaþia românã a fost transportatã cu autocarul gazdelor încã cca 200 km, parte din drum incluzând o transbordare cu ferry-boat-ul peste un golf al Mãrii Marmara. Gazda formaþiilor participante a fost Hotelul Kirci, aflat în imediata apropiere a complexului sportiv ATATURK care include, pe lângã un mare parc, stadionul, bazinul olimpic ºi sala de sport de peste 3000 de locuri, pregãtitã ireproºabil pentru jocuri. Arbitrajul a fost asigurat de câte un reprezentant al fiecãrei naþiuni participante, supervizaþi de delegatul grec al BVA, plus oficialii gazdelor, obiºnuiþi cu competiþii majore, la fel ca suporterii ºi spectatorii din aºezarea cu peste 2,5 milioane de suflete ce constituie, dupã Ankara, Istanbul ºi Izmir, al patrulea oraº al Turciei. Nylufer Beledyie Spor Bursa (în traducere mot-a-mot Clubul Sportiv Municipal Lotus Bursa), secþia de volei feminin, este unul din importantele

n vremea 0

9 / 32 C

simboluri sportive ale oraºului, fostã capitalã a Imperiului Otoman. Dupã Eczacibasi, Fenerbahce, Besiktas ºi Vakifbank, toate din Istanbul, clubulgazdã al BVA Cup a fost înfiinþat în 1999, fiind relativ tânãr, dar emiþând în acest moment justificate pretenþii la performanþã. Dupã ce au trecut pe la echipã jucãtoare strãine de marcã ºi la cârma echipei s-a aflat în sezonul trecut brazilianul Marco Motta, actual antrenor al naþionalei semilunei, strategia actualã a clubului este sã lanseze ºi sã dezvolte marile valori care au apãrut în ultimii ani de serioase investiþii ce s-au fãcut în infrastructura ºi organizarea voleiului dinTurcia. Aºa încât împotriva Lugojului au evoluat, pe lângã mai experimentatele Elif ºi Ipek, nume de care vom mai auzi cu siguranþã în Europa: (Continuare în pagina 8)

Abonaþi-vã la ACTUALIT ATEA! ACTUALITA

n Doi luptãtori de la CSM Lugoj reprezintã România Doi luptãtori de la CSM Lugoj reprezintã România, în aceastã sãptãmânã, la Campionatele Mondiale de lupte, care se desfãºoarã la Istanbul, în Turcia. Delegaþia României este formatã din 18 sportivi, care concureazã la greco-romane, lupte libere ºi la feminin. Din lotul României la lupte libere fac parte ºi doi sportivi de le CSM Lugoj: Marius Atofanei (la categoria 74 kg) ºi ªtefan Gheorghiþã (la categoria 84 kg). Primii cinci clasaþi la fiecare probã obþin calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra.

n Florian Dobrin, printre cei mai buni de la Mamaia Staþiunea Mamaia a gãzduit, sâmbãtã 3 septembrie 2011, cel mai mare concurs de triatlon organizat în Europa de Est, Triathlon Challenge, la care au participat peste 600 de concurenþi din opt þãri reprezentand ºi un record de participare pentru un astfel de eveniment. Singurul reprezentant al oraºului Lugoj, Florian Dobrin, a participat la cea mai lungã probã a competiþiei, cea olimpicã (înot 1,5km, ciclism - 40 km, alergare - 10 km) unde a obþinut un rezultat foarte bun de 2 ore, 19 min. 22 sec., cu care s-a clasat pe locul 9 la categoria sa de vârstã. Pentru acest concurs, cheltuielile au fost de aproximativ 300 euro, bani suportaþi în întregime de concurent.

LOTO

6 DIN 49 43, 19, 29, 12, 38, 20 NOROC 2 1 6 8 0 1 3


2 ACTUALITATEA

HOTNEWS

n Pãrerea mea!

n Politicieni, aleºi locali ºi judeþeni au þinut sã fie prezenþi la

Politica ºi administraþia Nicolae SILADE Sunt mai bine de douãzeciºiunu de ani de când lucrez în presã ºi tot atâþia de când am de a face cu politica ºi politicienii. Dacã la început credeam ca fraierul în bunele intenþii ale oamenilor politici abia scãpaþi de sub oblãduirea comunistã, iar pe parcurs am început sã fiu asaltat de dezamãgiri, astãzi, credeþi-mã, mi-e de-a dreptul lehamite. Îmi vine tot mai des sã zic: “Când aud de politicã, îmi vine sã scot pistolul!”, ca sã parafrazez celebra replicã din drama autorului nazist Hanns Johst: “Când aud de culturã, îmi vine sã scot Browningul” (“Wenn ich Kultur hore… entsichere ich meinen Browning”), o replicã atribuitã adesea, în mod greºit, ºi celebrului doctor Goebels, sub o formã aproape identicã: “Atunci când aud cuvântul culturã, îmi vine sã scot pistolul”. Eu însã când aud de politicã, îmi vine sã scot pistolul. Când vãd cum aratã þara dupã mai bine de douãzeciºiunu de ani, îmi vine sã scot pistolul. Când vãd cum ne mint de mai bine de douãzeciºiunu de ani aleºii noºtri, îmi vine sã scot pistolul. Când vãd cum guvernanþii ne împovãreazã cu taxe ºi ne taie din salarii, în timp ce ei încaseazã liniºtiþi stimulente financiare, sporuri peste sporuri ºi comisioane peste comisioane, mai cã îmi vine sã scot pistolul. Dar cum pistol nu am, iar cu armele prea puþine lucruri se rezolvã, sunt nevoit sã-i dau deplinã dreptate poetului suedez Gunnar Ekelöf, un fost membru al juriului Nobel, care spunea întrun poem: “sã trãieºti [...] cu ura împotriva prostiei generale a statului ºi a legilor [...] a religiei minciunii ºi spaimei”. Aºa trãiesc ºi eu de la o vreme. De foarte multã vreme. Cu urã împotriva politicii ºi politicienilor. Iar pentru a nu mã umple pe de-a-ntregul de urã, mi-am îndreptat atenþia de la politicã spre administraþie. În cazul nostru, spre administraþia localã. ªi, bucuros cã, cel puþin la nivelul oraºului nostru, se miºcã ceva, am încercat sã mediatizez, poate ceva mult decât trebuia, realizãrile din ultimii ani. Dar se pare cã nici aºa nu e bine. Politicienii pe care încerc sã-i ignor, din ce în ce mai mult, au început sã mã acuze cã fac jocurile politice ale nu ºtiu cui. ªi atunci, când auzi de politicã, oare nu îþi vine sã scoþi pistolul ºi sã-i împuºti pe toþi?

Viceverºi

Vicecampioane Dupã ce ºi-a demonstrat valoarea în campionatul intern, unde a ocupat pe poziþia a ºasea în clasament, echipa de volei feminin a CSM Lugoj a scos capul ºi în Balcani, cucerind medalia de argint în cadrul Cupei Balcanice din Bursa, Turcia. O echipã ºi un antrenor model.

Bucurându-se de acordarea unor locuinþe în blocurile ANL, nu toþi cei care s-au bucurat de aceastã facilitate au înþeles cã au obligaþia de a-ºi achita chiria ºi întreþinerea, astfel cã trei familii urmeazã a fi evacuate din aceste blocuri printr-o sentinþã judecãtoreascã. De asemenea, trei familii nu s-au prezentat nici pânã acum sã-ºi ocupe apartamentele repartizate.

Începutul anului ºcolar nr.. 6 La Creºa Nr Nr.. 3 La ªcoala nr La ªcoala cu clasele IVIII Nr. 6, de pe strada Bucegi, la deschiderea anului ºcolar s-a intonat Imnul Naþional, dupã care directorul ºcolii, prof. Ionel Luminosu, a mulþumit elevilor ºi pãrinþilor ºi a declarat deschis anul ºcolar 2011-2012. Primarul Francisc Boldea a rostit o alocuþiune despre importanþa ªcolii nr. 6 în municipiu, iar consilierul local PDL Adrian Serendan a spus câteva cuvinte, La ªcoala Nr Nr.. 2 exprimându-ºi speranþa La ªcoala cu clasele I – cã elevii ºcolii vor ridica ºi VIII Nr. 2, de pe strada Asta- mai mult ºtacheta. În acest laº, noul an ºcolar a început an, ªcoala nr. 6 are cei mai cu o slujbã de binecu- mulþi elevi înscriºi din vântare, oficiatã de preotul municipiul Lugoj. (N.T.) Pamfil Radu ºi de profesorul de religie Laurenþiu La Grãdiniþa Radu. Elevii au fost apoi salutaþi de deputatul Sorin „Copiii Stragea ºi de directoarea Harului” ºi ºcolii, prof. Aurelia Voi- la ªcoala chescu. A fost citit ºi mesajul inspectorului general Creºtinã Marin Popescu. Directoa- Baptistã rea ºcolii a amintit, în cuvântul sãu, cã ºcoala a pri- “Harul” Într-o atmosferã de enmit, din bugetul local, 30. 000 de lei, care au fost fo- tuziasm a fost deschis anul losiþi pentru refacerea gar- ºcolar la Grãdiniþa „Copiii dului din partea dreaptã. Harului” ºi la ªcoala Creºtinã Au fost, de asemenea, ame- Baptistã “Harul”. Cei 200 de najate o salã de mese ºi copiii de grãdiniþã ºi de clalaboratorul de informaticã. sele I – IV, precum ºi pãrinþii Noul an ºcolar a început sub cele mai bune auspicii la Creºa numãrul 3, de pe strada Ep. Ioan Bãlan. Luni, 12 septembrie 2011, a fost inaugurat noul imobil al creºei, care conþine: un dormitor având 20 de paturi, sãli de joacã, grupuri sanitare, terasã, curte cu jocuri. Despre importanþa evenimentului au vorbit primarul Francisc Boldea, deputatul Sorin Stragea ºi directoarea creºei, Angelica Uscat.

n Caricatura sãptãmânii

FABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJ Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

reprezintã o tradiþie de peste 100 de ani în producerea materialelor de construcþie PRODUSELE NOASTRE: n cãrãmidã plinã n cãrãmidã eficientã micã n cãrãmidã eficientã mare n bloc ceramic goluri verticale

Fabrica de Cãrãmidã Lugoj CRÃCIUN FERICIT! Forever Pipe

15-22 SEPEMBRIE 2011

Tel: 0256/351.550; Fax: 0256/350.851

e-mail: office@foreverpipe ªI LAweb: MULÞI ANI! www.caramidalugoj.ro

lor au fost salutaþi de: primarul Francisc Boldea, pastorii Ionel Tuþac ºi Teofil Ciortuz, consilierii judeþeni Mihai Bojin ºi Dorin Cândea. Comunitatea Evreiascã (pe terenul cãreia a fost

n by CRIV

construitã ºcoala) i-a salutat pe cei prezenþi prin Ivan Bloch ºi Iosif Singer. Pastorul Ionel Tuþac a anunþat cã Asociaþia “Legãmântul Harului” (care administreazã unitatea de învãþã-

mânt), cu sprijinul Consiliului Judeþean, urmãreºte sã obþinã o clãdire de 8000 de mp, pentru ca ºcoala sãºi extindã activitatea ºi la clasele V – VIII. Constantin BUICIUC

n Sã mai ºi gândim! lAtâta timp cât nu încetezi sã urci, treptele nu se vor termina; sub paºii tãi care urcã, ele se vor înmulþi la nesfârºit. (Franz Kafka) l Legea este fãcutã pentru toþi, dar nu-l conduce decât pe cel sãrac. (Domingo Faustino Sarmiento) l Nu întotdeauna trebuie sã întoarcem pagina, uneori trebuie s-o rupem. (Achille Chavee) l Dãrâmând case, nimeni n-a învãþat sã devinã zidar, nici sã devinã croitor, rupând haine. (Jan Araos Comenius) l A-i cunoaºte pe ceilalþi înseamnã înþelepciune. A te cunoaºte pe tine însuþi, înseamnã înþelepciune superioarã. A-þi impune voinþa altora înseamnã forþã. A þi-o impune þie însuþi înseamnã forþã superioarã. (Lao Tzî) l Omul superior rãmâne credincios speranþei; a nu persevera este fapta unui laº. (Euripide) l Omul are trei þeluri în viaþã: virtutea, bogãþia si plãcerea. (Prinþul Ilango Atligal)

SOMAÞIE PUBLICà În urma somaþiilor de platã trimise cãtre utilizatorii care nu ºi-au onorat obligaþiile contractuale cãtre societatea noastrã ºi înregistreazã sume restante la platã, S.C.MERIDIAN 22 S.A. anunþã continuarea acþiunii de debranºare de la reþeaua publicã de apã. Cheltuielile aferente sistãrii, reluãrii furnizãrii serviciului- în sumã de 1.000 lei, cât ºi costul refacerii carosabilului afectat- în sumã de 1.000 lei se suportã de utilizator ( conf.Legii nr.51/2006- actualizatã). Pentru a preveni aceste cheltuieli suplimentare vã solicitãm sã efectuaþi plata sumelor restante la casieria societãþii sau în conturile bancare curente ale societãþii noastre în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vã facem cunoscut cã efectuarea plãþii facturilor restante, chiar în ziua programãrii pentru debranºare nu exonereazã pe utilizatorul restant de plata cheltuielilor suplimentare aferente debranºãrii. Rebranºarea se va efectua în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la efectuarea tuturor plãþilor. CONDUCEREA SC MERIDIAN 22 SA LUGOJ

PIZZA la uºa ta !

Doar un telefon la 0256.357.981, 0765.261.572 sau 0765.261.574 ºi în cel mai scurt timp cea mai bunã pizza, de la DOMACRIS, este la tine acasã! Sau la servici. Poþi comanda ºi mâncare gãtitã. Viziteazã domacris.ro ºi aflã mai multe. Preluare comenzi 9-22. Livrare între orele 11-23. Calitate ºi tradiþie, numai la pizzeria DOMACRIS din Lugoj !


PRIM PLAN

15-22 SEPEMBRIE 2011

Un bãiat de 15 ani, din Fãdimac, a cãzut de pe un stâlp de înaltã tensiune, dupã ce a fost electrocutat Un bãiat în vârstã de 15 vã-ani, din Fãdimac, ºi-a vã zut moartea cu ochii dupã ce a cãzut de pe un stâlp de înaltã tensiune. Poli Poli-þiºtii au fost sesizaþi prin apelul de urgenþã 112 despre faptul cã în vecinã vecinã-tatea localitãþii Fãdimac, un minor a fost electrocu electrocu-tat. La fa faþþa locului s-a de de-plasat un echipaj de po-

liliþþie, iar din primele veri veri-ficãri s-a stabilit cã Luci Luci-an G. I., de 15 ani, se afla la cules de fructe de pã pã-dure cu bunica lui. La un moment dat, tânãrul s-a urcat pe un stâlp de înaltã tensiune, de unde a cã cã-zut, de la o înãlþime de peste zece metri, dupã ce a atins firele de curent ºi s-a electrocutat. Bãiatul

a fost dus de urgenþã la Spitalul Judeþean din Ti Ti-miºoara, pentru a primi îngrijiri medicale de spe spe-cialitate. La faþa locului s-au deplasat ºi poliþiºtii din cadrul Poliþiei Rurale Belinþ, care încearcã sã stabileascã cu exactitate circumstanþele în care sa produs accidentul. Nicolae TOMA

Accidentat mortal la Coºteiu

Poliþiºtii au fost sesizaþi la data de 10 septembrie 2011, în jurul orei 01.00, despre producerea unui accident rutier în Coºteiu. Din primele verificãri efectuate la faþa locului s-a stabilit cã Graþian R., de 32 de ani, din municipiul Lugoj, conducând un autoturism pe D.N. 6, în localitatea Coºteiu a surprins ºi accidentat un pieton care se afla pe partea carosabilã, într-un loc neiluminat stradal ºi fãrã a purta elemente reflectorizante. În urma accidentului a rezultat decesul pietonului asupra cãruia nu au fost gãsite documente care sã conducã la identificarea sa. În urma investigaþiilor ºi verificãrilor efectuate a fost identificat pietonul în persoana lui Viorel S., de 37 de ani, din localitatea Deveselu, judeþul Olt. Pe numele conducãtorului auto poliþiºtii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracþiunii de ucidere din culpã, iar cercetãrile vor continua.

n Contrabandã cu þigãri netimbrate la Belinþ În urma activitãþilor specifice, poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Serviciului Rutier ºi Secþiei 5 Poliþie Ruralã Belinþ au organizat o acþiune pentru combaterea contrabandei ºi a fraudelor vamale ocazie cu care, în localitatea Belinþ, au oprit în trafic un autoturism condus de Miodrag V., de 28 de ani. Cu ocazia controlului efectuat asupra autoturismului, în interiorul acestuia au fost gãsite 2.330 de pachete de þigãri netimbrate. Faþã de acesta s-a întocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de contrabandã ºi deþinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcãrii sau marcate necorespunzãtor.Cercetãrile vor continua pentru documentarea întregii sale activitãþi infracþionale.

A fost lovit de tren ºi a supravieþuit La finele sãptãmânii trecute, poliþiºtii caransebeºeni au fost anunþaþi cã un bãrbat a fost lovit de un tren. Ajunºi la faþa locului, oamenii legii au constatat cã, întradevãr, o persoanã zãcea între ºinele de cale feratã. Numai cã, singura problemã a acestuia era cã era beat. În urma cercetãrilor,

poliþiºtii au putut afla cã bãrbatul de 55 de ani, aflat într-o stare avansatã de ebrietate, încercase sã treacã peste calea feratã. Ghinionul sãu a fost cã s-a împiedicat ºi a cãzut. Din fericire, a nimerit chiar între liniile de cale feratã, iar trenul a trecut peste dânsul, fãrã sã-i provoace vreo ranã!

La o nuntã, hoþii au împuºcat mirele ºi au vrut sã fure banii Doi bãrbaþi mascaþi au intrat duminicã dimineaþa într-un restaurant din Caransebeº unde se desfãºura o nuntã. Au împuºcat în picior mirele ºi au încercat sã fure banii. Duminicã dimineaþa, în jurul orei 5.30, în timp ce proaspeþii cãsãtoriþi se pregãteau sã iasã din local, doi bãrbaþi cu cagule au intrat. Unul dintre ei avea un pistol ºi a tras un foc asupra mirelui, pe care l-a rãnit la picior. În plus, acesta a fost lovit de mai multe ori ºi cu un baston peste cap, agresorii încercând sã îi ia banii. Vãzând cã nu pot, cei doi atacatori au renunþat ºi au fugit cu o maºinã. Mirele, în vârstã de 31 de ani, a fost transportat la Spitalul Municipal de Urgenþã din Caransebeº, unde, dupã ce i-a fost acordat primul ajutor, a refuzat internarea ºi s-a deplasat la Timiºoara pentru îngrijiri medicale.

FEM PANT A RHEI PANTA încãlþãminte, îmbrãcãminte, marochinãrii

n str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204. n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

în fiecare vineri, reducere de 10% la toate produsele

Orar: 9-18 Alege PANTA RHEI, alege preþul corect!

ACTUALITATEA 3

Bârfele de la Ceasul Electric n Într-una din nopþile sãptãmânii trecute, paznicii unei firme din Lugoj au fost atacaþi de hoþi ºi bãtuþi. Unul dintre ei a reuºit sã sune la 112, dar pânã la sosirea poliþiei hoþii dispãruserã. Cum poliþiºtii nu au avut ce sã constate, au întocmit un procesverbal pentru alarmã falsã ºi i-au avertizat pe paznici cã a doua oarã nu vor scãpa fãrã amendã. Adicã, ºi bãtuþi ºi amendaþi! n Unii microbiºti ai politicii locale susþin cã noul candidat pentru primar al PDL ar fi Marius Gaidoº, alþii cã ªtefan Blidariu, dar toþi sunt de acord cã va fi Marius Baboniu. n Nu credeam cã în secolul 21 mai sunt localitãþi în judeþ fãrã numere de telefon de la Romtelecom. Mai mult decât atât, în era telefoniei mobile, nici aceasta nu funcþioneazã în unele (aceleaºi) localitãþi. Dacã mobiliºtii s-au prezentat la faþa locului ºi au fãcut teste, pentru a vedea dacã existã semnal sau nu, Romtelecom s-a mulþumit sã dea un rãspuns de genul: “trebuie sã aºteptaþi sã moarã cineva ºi vã vom da numãrului lui”. Adicã al defunctului. Cã morþii, nu-i aºa?, nu mai au nevoie! n Cicã tavanul de la unele locuinþe ANL a început sã crape ºi sã cadã. Noi nu credem cã tavanul propriu-zis a cãzut, ci numai tencuiala. Dar aºa e când îºi bagã PDL-ul coada!

n A dat declaraþii mincinoase în faþa poliþiºtilor Cu avizul procurorului de caz, poliþiºtii lugojeni au dispus începerea urmãririi penale în dosarul faþã de Cristian I., de 31 ani, din Lugoj, pentru comiterea infracþiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, de cãtre o persoanã care are sus sus-pendat dreptul de a conduce, ºi pentru mãrturie min min-cinoasã. La data de 10 iunie 2011, acesta a condus pe strada Cloºca din municipiul Lugoj un autocamion autocamion,, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule autovehicule.. În data de 8.11.2010, a fãcut afirmaþii mincinoase ºi nu a declarat tot ce ºtia în legãturã cu aspectele esenþiale în legãturã cu fapta pentru care a fost audiat.

n A condus cu o alcoolemie de 0,80 mg/l Poliþiºtii au întocmit referatul cu propunere de terminarea urmãririi penale în dosarul privind pe Florin I., de 47 ani, din Lugoj, pentru sãvârºirea infracþiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, de cãtre o persoanã care are o concentraþie de alcool în sânge peste limita legalã. La data de 17.04.2011, a condus un autoturism pe strada Bucegi având o concentraþie de alcool în sânge de peste 0,80 mg/l.

n Braconaj cinegetic Poliþiºtii din cadrul Formaþiunii de Investigaþii Criminale Fãget împreunã cu cei din cadrul Secþiei 10 Poliþie Ruralã, au depistat în flagrant la data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, pe Marcel V., de 34 ani, Sorin C., de 35 ani, ºi Nicolae C., de 55 ani, în timp ce efectuau acte de braconaj cinegetic pe Fondul forestier situat între localitãþile Mâtnicul Mic ºi Bucovãþ, judeþul Timiº, având asupra lor arme de vânãtoare, muniþia aferentã ºi trei câini. În cauzã, poliþiºtii le-au întocmit dosare penale pentru sãvârºirea infracþiunilor de dosar penal braconaj cinegetic ºi nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor.

SC BUªU COSPIC SRL Lugoj, str .27, str.. Dr Dr.. Ep. Ioan Bãlan nr nr.27,

executã:

n confecþii metalice, balustradã inox, inele de criptã din inox. n comercializeazã uºi din lemn, geamuri ºi oglinzi. Pentru comenzi ºi informaþii: Tel. 0256.358.158 Tel. 0744.582.608

SC WITEXT SA LUGOJ deschide începând cu 15.10.2011 o nouã linie de producþie în cadrul secþiei de confecþii încãlþãminte. Cererile de angajare se primesc la sediul societãþii din Lugoj, str. N.Titulescu, nr. 78, tel. 0256/351634; 0256/ 353176; fax: 0256/353550; e-mail: witext@clicknet.ro.

Parteneri de afaceri, cele mai reprezentative firme în domeniu: HOGAN, BIKKENBER, ROSSIGNOL-LANGE, TEHNICA, pentru meseriile: croit, cusut, cusut strobel, montat. Se oferã: condiþii avantajoase de retribuire, prime de productivitate, prime de prezenþã, prime de sãrbãtori, tichete de masã, în caz de nevoie, transport.


SOCIAL

kikirimikiri

n Unul, Traian Igaº, “bacalaureat” la vârsta maturitãþii, (de fapt înainte se numea examenul de maturitate), un fel de încurcã-lume prin Ministerul Administraþiei ºi Internelor, mare donator de sânge, în timp ce tocmai dona sânge, a fãcut urmãtoarea declaraþie: “Au fost disponibilizaþi cei care nu au avut sânge în instalaþie ºi cei care au picat la examen” ( e vorba de disponibilizãrile din rândul poliþiºtilor). Alo, ºeful, pãi dacã ei þi-au urmat exemplul ºi au donat sânge, de unde sânge în instalaþie? n Purtãtorul de cuvânt al PDL, Sever Voinescu, a anunþat cã democrat-liberalii vor constitui o comisie de anchetã care se va ocupa de modul cum au fost cheltuiþi banii publici la construirea Arenei Naþionale. De modul cum cheltuieºte Elena Doamna banul public se va aplica Legea Mucles, o variantã dâmboviþeanã a Legii Omerta. n Hot News! Pentru 25 de minute, Traian Bãsescu a vãzut negru în faþa ochilor. Atât timp i-a acordat preºedintele SUA, Barack Obama, omologului sãu român. n Orice om politic, fie el chiar marinel, mariner, marinal, sau „cotrocenean”, nu poate sã le cuprindã pe toate, pentru cã nu e Ceaºcã. De aceea îºi „trage” pe lângã el niºte consilieri cu un IQ impresionant, faþã de al lui. Aºa fãcu ºi Bãse al nostru. Însã, în ultimul mandat, numai 14 consilieri l-au pãrãsit. Oare de ce? Noi ºtim rãspunsul. Dumneavoastrã? n Omul cu camera de la bacalaureat, cercetãtorul ºtiinþifico-fantastic, made in France, nimeni altul decât Daniel Funeriu, dupã îndelungi cercetãri, a ajuns la concluzia cã intonarea Imnului trebuie sã fie obligatorie în fiecare ºcoalã. Cântând cât se poate de des “Deºteaptãte române”, fiind vorba de învãþãmântul românesc, elevul fiind român, evident, acesta se va deºtepta ºi cu totul altele vor fi rezultatele la urmãtoarele examene de bacalaureat. Ingenioasã soluþie. Mircea ANGHEL

n Un bãrbat din Nãdrãg, arestat pentru înºelãciune

În 12 septembrie 2011, în jurul orei 10.30, poliþiºtii l-au depistat ºi reþinut pe P. I. Nicolae, de 24 de ani, din localitatea Nãdrag, judeþul Timiº, care în data de 18.08.2011, în calitate de agent de vânzãri, a încheiat un contract de execuþie tâmplãrie din material PVC între o societate comercialã ºi U. Viorica, de 53 de ani, din Timiºoara. Pentru acest contract, P. I. N. a încasat suma de 21.560 lei, pe care i-a folosit în scop personal fãrã a-i deconta societãþii. Pe numele sãu a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracþiunii de înºelãciune, cercetãrile urmând sã continue pentru documentarea întregii sale activitãþi infracþionale. P. I. Nicolae a fost reþinut pe bazã de ordonanþã de reþinere pentru 24 de ore, urmând sã fie prezentat Parchetului de pe lângã Judecãtoria Timiºoara cu propunere de arestare preventivã.

ADI PLAST

Apus de soare / un nou început Aºa cum aminteam nu demult, viaþa unui colectiv medical este marcatã nu doar de momente de fericire determinate de marile realizãri profesionale, ci, din pãcate, ºi de momente triste, care apar atunci când medici de excepþie ai colectivului trebuie sã se retragã, datoritã acelor criterii de cele mai multe ori nedrepte, «vârsta». Un astfel de moment marcheazã din nou colectivul secþiei de obstetricã-ginecologie al Spitalului Municipal Lugoj, care este nevoit sã se despartã de încã un medic dedicat profesiei – dr dr.. Ioan Petrescu, un medic care ºi-a trãit profesia ajungând la «venerabila» vârstã a pensionarii cu acelaºi spirit tânãr tânãr,, putere de muncã ºi foarte multã experienþã medicalã, care ar fi putut susþine în continuare colectivul secþiei de obstetricã - ginecologie, lucru pe care îl rugãm sã îl facã ºi de acum îaninte, convinºi fiind cã este o obligaþie umanitarã pentru comunitatea oraºului Lugoj.

Dr Dr.. Ioan Petrescu s-a nãscut în anul 1945, în satul Fârdea, din judeþul Timiº. Absolvent al Facultãþii de Medicinã din Timiºoara, în anul 1974, într -o promoþie remarcabilã. într-o Se alãturã colectivului Spitalului Municipal Lugoj în cadrul secþiei de obstetricã - ginecologie în anul 1991. De-a lungul anilor anilor,, integritatea umanã ºi conduita profesionalã exemplarã i-au caracterizat activitatea medicalã, fiind un chirurg care nu doar a alinat ºi vindecat suferinþa pacientelor pacientelor,, ci a adus ºi bucuria în ochii mamelor mamelor.. Experienþa ºi munca colegului nostru reprezintã încã o piatrã de temelie pentru ceea ce membrii colectivului de obstetricã - ginecologie au reuºit sã construiascã de-a lungul timpului.

CONDUCEREA SPITALULUI MUNICIPAL LUGOJ

Titu Bojin, candidatul USL la preºedinþia Consiliului Judeþean Timiº Liderii Uniunii Social Liberale, Victor Ponta ºi Crin Antonescu, au negociat candidaturile ºi în judeþul Timiº. Astfel, în urma sondajelor sa ajuns la concluzia cã Partidul Social Democrat va avea candidat la preºedinþia C.J. Timiº iar Partidul Naþional Liberal la Primãria Municipiului Timiºoara. Comitetul Naþional Executiv al PSD a decis ca Titu Bojin sã fie candidatul trimis de social-democraþi în lupta pentru funcþia de preºedinte al CJT. Domnule Bojin, în ultima perioadã aþi avut multe întâlniri cetãþenenºti în judeþ. Care sunt problemele cetãþenilor? Sigur cã cele mai multe vizeazã probleme de ordin social, guvernarea dezastruoasã de dreapta fãcându-ºi simþitã prezenþa nefastã chiar ºi într-un judeþ considerat mai bogat decât altele din þarã. Nu sunt locuri de muncã, ºomajul e o realitate la sat, iar afirmaþiile fãcute de diverºi miniºtri ºi parlamentari P.D.L. potrivit cãrora românii nu prea ar dori sã munceascã nu sunt valabile aici, la noi, în Banat. Poate cã mai sunt cazuri de cetãþeni lipsiþi de iniþiativã, însã sunt sute de tineri ºi femei, mai ales, care nu au o alternativã, pentru cã mediul privat este sufocat de birocraþie ºi de o fiscalitate exageratã, iar multe firme au dat faliment. Recent, aþi fost nominalizat pentru funcþia de preºedinte al Consiliului Judeþean ºi aþi renunþat la funcþia de director al Apelor Române Banat… Am decis sã renunþ la aceastã funcþie dupã 11 ani de directorat. Nu vreau sã fiu asociat cu aceastã guvernare portocalie ºi, pentru a nu exista nicio discuþie pe aceastã temã, am ales varianta plecãrii. Chiar dacã nu voi mai fi director la Ape, voi ajuta în continuare aceastã zonã, a Lugojului, cum am fãcut-o ºi pânã acum. Aceastã candidaturã este o responsabilitate mare de care vreau sã mã achit exemplar ºi eu sunt convins cã pot sã aduc victoria pentru partidul meu ºi, desigur, pentru Uniunea Social Liberalã. În acest moment, P.S.D. Timiº este un partid solid, unit, coerent în decizii, iar structurile noastre teritoriale sunt active, ele acþioneazã în folosul comunitãþii, chiar ºi acolo unde nu avem primar ºi suntem în opoziþie. Fiecare cetãþean e important pentru noi. Va fi o luptã foarte grea, o campania de anduranþã. Eu am convingerea cã vom câºtiga aceste alegeri, iar domnul Ostaficiuc va trebui sã-ºi caute alte activitãþi din toamna anului viitor. Îl vom sprijini în acest sens!” Care ar fi prioritãþile dvs, din postura de candidat pentru funcþia de preºedinte al Consiliului Judeþean Timiº? „ªtiu cã lipsa locurilor de muncã îi preocupã pe cetãþeni ºi ne angajãm,

Calitatea ne reprezintã, preþul ne recomandã

Premierã în Lugoj: STICLÃ 4 SEASON (4 anotimpuri) la preþ de sticlã normalã, consideratã cea mai bunã sticlã de rezistenþã termicã

Oferim 15% DISCOUNT, iar la plata integralã a produsului mai beneficiaþi de încã 10%

în momentul în care vom veni la guvernare, sã impulsionãm procesul de atragere a fondurilor europene. De asemenea, Uniunea Social Liberalã va reda angajaþilor din sistemul bugetar ºi pensionarilor ceea ce li s-a luat, în mod abuziv ºi fãrã vreo consultare, de cãtre actuala guvernare”. De asemenea, vreau ca Timiºul sã aibã o infrastructurã la nivel european. Sunt multe zone în judeþ unde drumurile sunt distruse, cetãþenii nu au mijloace de transport la dispoziþie, iar sute de copii sunt nevoiþi sã facã naveta pentru a ajunge la ºcoalã. Curãþenia localitãþilor reprezintã încã un punct asupra cãruia m-am oprit. Ne lãudãm cã suntem cel mai vestic judeþ, însã problemele de mediu nu îi preocupã pe cei care sunt la putere în Timiº. Va trebui sã fim foarte serioºi ºi sobri, sã gãsim prioritãþi pentru judeþul Timiº. ªtim ce trebuie fãcut ºi cum trebuie fãcut. Trebuie sã gãsim relaþia ºi puntea cu Bucureºtiul, care, din pãcate, la ora actualã nu existã. Nu putem spune cã acum avem posibilitãþi de atragere de fonduri suplimentare. Au fost atrase fonduri înspre anumite localitãþi prin supãrarea inclusiv a primarilor PDL. Sunt 25 de primari care sunt supãraþi total pe modul cum au fost distribuite fondurile de la guvern. Vom face în aºa fel încât sã scãdem totalul sumelor care au fost stabilite cãtre primarii PDL, o sã o facem ºi la rectificarea din aceastã lunã – în aºa fel încât sã discutãm de sume care sã vinã ºi la primãriile PSD, PNL ºi alte primãrii. Pentru PSD a fost o confirmare cã, în ultimul an ºi jumãtate, organizaþia a fost bine structuratã, nu am avut plecãri, scandaluri ºi bãtãi de cap de renume. Eu sunt convins cã vom câºtiga alegerile. Nu suntem printre cei care sã ne scuipãm pe ecranele televizoarelor, vom fi oameni civilizaþi, vom gãsi proiectele care îi dor pe timiºoreni ºi timiºeni. Ne vom întâlni în cadrul USL pentru a lua niºte hotãrâri importante.” P.S. Cerem scuze cetãþenilor Lugojului pentru minciunile scrise de oameni care ºi-au bãtut joc de familiile lor toatã viaþa ºi nu au alt obiectiv decât sã îl jigneascã pe Primarul Francisc Boldea ºi pe familia acestuia. Ei ºtiu cã ceea ce scriu sunt minciuni, lovituri care aratã mojicie ºi disperare, date acolo unde pe orice om normal îl doare, atacându-i familia, dar ei neavând nicio soluþie pentru dezvoltarea oraºului, de ciudã cã acum clãdirea Primãriei aratã ca ºi cea a unui oraº european, iar nu ca a unui oraº al nimãnui, cum a fost Lugojul pânã în 2008, încearcã prin orice mijloace, chiar ºi prin atacuri mincinoase ºi meschine cu care ne-au obiºnuit, sã împroaºte cu noroi tot ce se face bun pentru oraº ºi lugojeni. Departamentul de presã al PSD LUGOJ

ªCOALA DE ªOFERI

AUTO NICU Tel.

0256.352.936 - Lugoj 0726.701.608 - Fãget

Vã oferã posibilitatea obþinerii permisului auto pentru categoriile A, A1, B ºi MOPED

.00 .30 9 14 PROGRAM:

NE GÃSIÞI LA ADRESELE: n strada Timiºorii nr. 56 (vizavi de Sala Sporturilor); n strada Plopilor nr. 16; n strada Gherghinelor (lângã piaþã). n Fãget, str. Avram Iancu nr. 4

15-22 SEPEMBRIE 2011

Sâmbãtã ºi duminica LIBER

n Contact: 0731.353.635; 0731.010.742. n Program: luni-vineri 9-18; sâmbãtã 9-14.

Informaþii suplimentare: Lugoj, str. Caransebeºului nr. 9 Tel. 0722.376.133

SILCOM SA cu sediul în Lugoj, str. Timiºorii numãrul 143-147

angajeazã n inginer proiectant cu experienþã în domeniul construcþiilor de maºini, cunoscãtor de AUTOCAD ºi desen tehnic, la nivel foarte bine. Informaþii la sediul firmei sau la telefon: 0256/307.336.

publicitate

4 ACTUALITATEA


SOCIAL

15-22 SEPEMBRIE 2011

Primarul a retras proiectele de hotãrâri privind ºtrandul ºi modernizarea pieþei Miercuri, 7 septembrie 2011, a avut loc o ºedinþã extraordinarã a Consiliului Local. ªedinþa a fost condusã de consilierul Ion Amza ºi a durat 30 de minute. Primele puncte de pe ordinea de zi au fost reluarea a douã puncte care, în ºedinþa trecutã, au fost respinse din cauza abþinerii consilierilor PDL. Ele aveau urmãtorul conþinut: trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Lugoj a unor corpuri de clãdiri aferente Pieþei Agroalimentare „George Coºbuc”, în vederea demolãrii acestora; însuºirea raportului de evaluare a imobilelor – construcþii cu bazã sportivã, proprietate a SC “Timiºul” SA, aflate pe terenul proprietate a statului român. Dupã ce s-a constatat cã lipseau motivat patru consilieri PDL (Bogo Anucin, Marius Baboniu, ªtefan Blidariu, Dragoº Ivan), iniþiatorul celor douã proiecte de hotãrâri, primarul Francisc Boldea, a cerut retragerea lor de pe ordinea de zi. Cererea primarului a fost acceptatã de consilieri. În aceeaºi ºedinþã, a fost rectificat, din nou, bugetul local pe anul în curs. De asemenea, consilierii au schimbat destinaþia unor imobile situate pe strada Buziaºului, nr. 35, fost sediu al Grupului ªcolar “Aurel Vlaicu”, ºi au aprobat studiul de fezabilitate al lucrãrilor de investiþii “Parcãri ºi sistematizare rutierã, Cartier Þesãtori”. Constantin BUICIUC Sâmbãtã, 10 sept. a.c., Lugojul a avut ca oaspeþi pe senatorul Ilie Sârbu, pe deputatul Dorel Covaci, însoþiþi fiind de cãtre Titu Bojin, preºedintele PSD, Adam Crãciunescu, vice-preºedintele Consiliului Judeþean Timiº, gazdã fiindu-le primarul Lugojului, Francisc Boldea. Cu acest prilej, la sediul PSD

Locurile libere sunt ale consilierilor PDL, care absenteazã pentru binele oraºului

n Sondaj de opinie privind sensul giratoriu de la Parcul George Enescu Edilul ºef al municipiului ne-a declarat cã are intenþia de a realiza un sondaj în rândul lugojenilor cu întrebarea: „Susþineþi amenajarea unui sens giratoriu în zona Parcului „George Enescu”, la intersecþia strãzilor Coloman Wallisch, Bucegi, Gheorghe Doja ºi Ion Luca Caragiale?”. Variantele de rãspuns vor fi: DA, NU, NU ªTIU. „Cred cã este cel mai bun mod de a ne face o idee asupra a ceea ce doresc cetãþenii referitor la acest lucru”, este de pãrere ºeful executivului, care a subliniat faptul cã amenajarea acestui sens giratoriu a fost solicitatã cu insistenþã de membrii echipajelor Ambulanþei, SMURD-ului ºi Pompierilor.

n Constantin Ostaficiuc a înþeles situaþia Pieþei Viceprimarul, la Primarul, la cules de culesul viei, la Vârºeþ struguri, la Szekszard Viceprimarul Ioan Ambruº (PNL), în calitate de reprezentant al executivului, va conduce delegaþia administraþiei lugojene care va participa la manifestarea “Sãrbãtoarea Culesului de Vii - Balul Strugurilor”, care se va desfãºura între 16 ºi 18 septembrie 2011, în oraºul înfrãþit Vârºeþ, din Serbia. Din delegaþie mai vor face parte doi consilieri: Rodica Ilie (PSD) ºi Ioan Barboni (PRM). (C. B.)

faptul cã PSD Timiº funcþioneazã acum într-un nou sediu, modern, funcþional, cu spaþiu suficient pentru toate departamentele, cu mai multe locuri pentru parcare. Clãdirea nu este una proprie, ci este închiriatã pânã în decembrie 2013. Ca o noutate, în acest spaþiu funcþioneazã douã

de medicinã primarã. Aºa cum a promis, acum când a fost nominalizat la funcþia de preºedinte al Consliului Judeþean Timiº, ºi-a înaintat demisia din funcþia de director al Apelor Române Banat. În perioada cât a fost director nu a þinut cont de culoarea politicã a primarilor repartizând fondurile acolo unde se

La manifestarea “Sãrbãtoarea Culesului Viei”, care se va desfãºura în perioada 16 - 18 septembrie 2011 în oraºul înfrãþit Szekszard (Ungaria) va participa o delegaþie lugojeanã, formatã din primarul Francisc Boldea (PSD) ºi din consilierul Iosif Pozsar (UDMR), preºedintele Asociaþiei de Prietenie Lugoj – Szekszard. (C. B.)

duc, al cãrui debit va fi mãrit în vederea alimentãrii cu apã a Begãi pentru ca ea sã redevinã navigabilã. Vor fi afectate 23 de case, care vor intra sub ape. La viitoarele alegeri se bazeazã foarte mult pe voturile cetãþenilor din Buziaº, Fãget, Recaº, dar mai ales pe Lugoj, care este oraºul fanion al votanþilor PSD.

acum, a fost fost totdeauna îndreptatã împotriva omului de rând, niciodatã împotriva politicienilor. Au continuat consultãrile ºi negocierile cu UDMR. Chiar dacã nu toate ideile sunt comune, sunt destul de multe cele care coincid. În final, PSD a acceptat ideea alegerilor comasate. UDMR doreºte res-

Cei trei grei din PSD, Sârbu, Covaci ºi Bojin, din nou la Lugoj Lugoj, a fost susþinutã o conferinþã de presã. În debutul ei, Titu Bojin a adus la cunoºtinþa celor prezenþi

ACTUALITATEA 5

cabinete, unul unde se acordã consultaþii juridice gratuite la toþi cei care solicitã ºi unul de consultaþii gratuite

SALPREST SC SALPREST SA Lugoj invitã toþi beneficiarii serviciilor de salubritate – persoane fizice la sediul societãþii situat în Lugoj, strada Plopilor nr nr.. 22, pentru reînnoirea contractelor de salubritate. Actele necesare (copii xerox) pentru întocmirea contractului sunt: actul de identitate, contractul vânzare-cumpãrare, certificat urbanism etc. Informaþii suplimentare se pot obþine la numerele de telefon: Secretariat 0256 – 352834 0726 – 234554, între orele 7,30 – 14,30.

desfãºurau lucrãri benefice pentru obºte. De asemenea se continuã etapa a doua în ceea ce priveºte Lacul Sur-

Senatorul Ilie Sârbu a vorbit despre activitatea parlamentarã care tocmai s-a reluat. În vederea analizãrii modului cum s-au desfãºurat recentele alegeri din Neamþ, se înfiinþeazã o comisie de anchetã care se va ocupa de abuzurile fãcute, de mita electoralã, de cumpãrãrile de voturi ºi alte nereguli care au ieºit la ivealã. La Camerã va fi depusã o moþiune de cenzurã simplã privind subvenþiile la cãldurã, care, prin reducerea lor drasticã, afecteazã 1,4 milioane de români, pentru ca pe alte pãrþi banul public sã fie risipit cu nonºalanþã. De fapt, politica de austeritate a acestui Guvern, cel mai slab de pânã

Cabinet Medical Obstetricã-Ginecologie DR. NIÞU RÃZVAN l Medic Specialist Clinica Universitarã de Obstetricã-Ginecologie „Bega” Timiºoara

NOU!

n întrerupere de sarcinã la cerere, prin aspiraþie

n consultaþii ginecologice complete, test Papanicolau n ecografii abdominale ºi endovaginale n tratamentul colului prin electrocauterizare n mici intervenþii chirurgicale – montare sterilet n investigarea ºi tratamentul sterilitãþii n urmãrirea sarcinii n asistenþã la naºtere la Clinica „Bega” Timiºoara ºi la maternitãþile private din Timiºoara Adresa: Lugoj, Str. Oltului nr.3, ap.1 (fosta Policlinicã) Orar: Luni, Miercuri, Vineri: 16-19. Tel.: 0723.572.811 sau 0752.119.994.

pectarea algoritmului politic de la alegeri, nu e de acord cu formula regionalizãrii propuse, nu doreºte vot prin corespondenþã, iar revizuirea Constituþiei sã nu se facã înainte de alegeri. Senatorul Ilie Sârbu a subliniat tendinþa actualei puteri de a instaura o nouã dictaturã. Un obiectiv foarte, foarte important este ca PSD-ul sã ducã o muncã susþinutã pentru a convinge populaþia sã participe la vot, convingerea fiind cea mai bunã armã. Numai participând la vot poþi sã te împotriveºti apariþiei unei noi dictaturi. Acestea au fost cele mai importante probleme atacate în conferinþa de presã. Mircea ANGHEL

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local se va desfãºura în data de 29 septembrie, ora 14.00. Pe ordinea de zi sunt înscrise reabilitarea Pieþei Agroalimentare „George Coºbuc”, precum ºi unele probleme legate de achiziþia de la ªtrand. „Doresc sã subliniez faptul cã preºedintele Consiliului Judeþean, Constantin Ostaficiuc, a fost prezent la Lugoj în urma invitaþiei pe care i-am adresat-o. Am avut o discuþie foarte serioasã, iar dumnealui a înþeles situaþia Pieþei, urmând sã poarte o discuþie în acest sens cu consilierii PDL. De aceea, la ºedinþa ordinarã din aceastã lunã vom repune pe ordinea de zi proiectul de hotãrâre privind reabilitarea Pieþei Agroalimentare”, a subliniat ºeful executivului.

n A fost datã în folosinþã noua creºã Primarul Francisc Boldea a participat la deschiderea noului an ºcolar: „Am fost prezent la Colegiul Naþional „Coriolan Brediceanu”, la ªcoala cu clasele I-VIII „Aniºoara Odeanu”, la Colegiul Naþional „Iulia Hasdeu”, respectiv la ºcoala care aparþine de Biserica Baptistã „Harul”. Doresc sã subliniez faptul cã, împreunã cu Serviciul Public de Administrare ºi Întreþinere a Domeniului Public, adicã prin forþe proprii, am reuºit sã rezolvãm unele probleme legate de începutul anului ºcolar. Astfel, la Grãdiniþa în limba maghiarã PP 6 a fost amenajatã curtea unitãþii, la Grãdiniþa PP 11 au fost executate lucrãri de igienizare, la Grãdiniþa PN 13 urmeazã sã fie executate lucrãri de reabilitare a faþadei. Tot la PN 13 vom încerca sã realizãm branºamentul la reþeaua de electricitate a noii sãli de sport care va fi amenajatã aici”. Tot în cursul zilei de ieri, a fost datã în folosinþã noua creºã din municipiu, situatã pe strada Dr. Episcop Ioan Bãlan. „Pãrinþii au fost foarte mulþumiþi de ceea ce am reuºit sã realizãm într-un timp atât de scurt la o grãdiniþã unde nu s-a mai fãcut nimic de 15 ani de zile. Urmeazã ca în scurt timp sã amenajãm ºi curtea instituþiei”, a precizat ºeful executivului local.

n Mulþumirile primarului Primarul a þinut sã mulþumeascã tuturor celor implicaþi în organizarea primei ediþii a Concursului Naþional de Dans „Cupa Royal”, precum ºi celor implicaþi în deschiderea stagiunii Operei Române din Timiºoara cu „My Fair Lady”.

n Distribuirea ajutoarelor ªeful executivului a declarat recent cã vor fi distribuite ajutoarele pentru categoriile defavorizate. Acþiunea va începe în data de 20 septembrie, locaþia fiind aceeaºi ca ºi în anii trecuþi, respectiv fostul magazin Bumbacul.

CELSICO

podele laminate, lambriuri, tavane, amenajãri interioare

Numere câºtigãtoare: 5, 10, 12, 15, 17, 20, dar nu la 6 din 49. Sunt discounturile verii 2011 la podele laminate ºi lambriuri Tel: 0729.404.111 cocelsico@yahoo.com

Tel: 0256/35.31.30 str. Mãrãºeºti nr. 2


6 ACTUALITATEA TELEFOANE

Primãria Lugoj 0256.352.240 Casa de Culturã M. 351.130 Casa de Culturã S. 353.253 Pro Arte 357.886 Muzeu 354.903 Biblioteca 351.304 Protopopiatul 351.971 Admin. Financiarã 351.673 Camera Comerþ 354.920 Camera Muncã 351.776 Forþe de Muncã 351.812 Meridian 22 351.750 Salprest 352.830 Gara 359.679 Poliþia 351.212 Judecãtoria 352.372 Pol. Comunitarã 353.324 Jandarmii 353.511 Pompierii 351.560 Spitalul 353.731 Ambulanþa 358.000 Stomatologie 0745.316.998 Pol. cu Platã 353.784 Pol. Gârleanu 359.496 Centrul Cev 356.688 Urgenþe Gaz 0800.800.928 Numãr de Urgenþã 112 FARMACII Maydis Farm 353.039 Salvia Farm 351.834 Alcris Farm 353.521 Farmacia 231 353.602 Îngerul Farm 351.244 Farm ACF Civig 358.429 TAXIMETRE Taxi Sandy 351.888

UTILE & SERVICII

Colþul de culturã n Primarul Francisc Boldea n nFestivalul de Literaturã a primit medalia de argint Dorel Sibii, Sãvârºin 2011 În deschiderea sãptãmânalei conferinþe de presã, jurnalistul Ion Moldovan, în calitate de reprezentant al echipei de volei a CSM Lugoj, a înmânat primarului Francisc Boldea medalia de argint obþinutã de voleibaliste la Cupa Balcanicã (BVA Cup), care s-a desfãºurat la Bursa, în Turcia. La rândul sãu, edilul ºef a mulþumit pentru acest gest ºi a felicitat sportivele lugojene pentru noua performanþã obþinutã.

n A treia etapã a programului de asfaltare A demarat a treia etapã a programului de asfaltare. Primul lot cuprinde strãzile Jabãrului ºi Fdt. Jabãrului, Împãratul Traian, Cernei, Astalaº ºi Fagilor parþial. Cel de-al doilea lot cuprinde cartierul ªtrand ºi strãzile Bojinca, Timiºului, Mureºului ºi Paul Chinezu. În cadrul celui de-al treilea lot vor fi asfaltate strãzile Cotu Mic, T. Vladimirescu, Poalele Viilor, Someºului ºi C. Brâncoveanu. În fine, pentru cel de-al patrulea lot la aceastã orã se realizeazã proiectarea. Acesta cuprinde cartierele Stadion III, Stadion I, Þesãtori, precum ºi strãzile Viorelelor ºi Romanilor. „Aºa cum se observã, în cadrul acestei etape, vor fi executate lucrãri de amploare care cuprind cartiere întregi. Primele douã loturi se vor desfãºura simultan, urmând apoi lotul al treilea, iar odatã cu finalizarea proiectului vor demara lucrãrile ºi pentru lotul numãrul 4”, a precizat edilul ºef.

LOTO n LOTO 11 Septembrie 2011

n Cinci loturi vor fi scoase la licitaþie

6 / 49: 43, 19, 29, 12, 38, 20 noroc: 2 1 6 8 0 1 3 5 / 40: 22, 21, 13, 10, 7, 4 super noroc: 4 5 2 1 6 0 joker: 8, 26, 27, 32, 7, 14 plus noroc: 2 8 2 8 8 3

BÃNCI Dobânzi persoane fizice 6 luni 1 an Bancpost 7,00 7,30 BCR 11,50 11,00 Transilvania 10,00 10,00 Carpatica 11,00 11,00 BRD 6,75 7,00 Raiffeisen 9,00 9,50 Alpha Bank 10,00 9,25 Pireus Bank 9,00 8,50

VALUTE 15 Septembrie 2011 1 euro 4,2886 1$ 3,1346 1£ 4,9459 1 CHF 3,5631 1 g aur 184,6701

ACTUALITATEA ISSN 1584-3688 Sãptãmânal editat de A. C. ACTUALITATEA Str. Nicolae Bãlcescu nr. 6 tel./fax: 0256/356.626 REDACÞIA: Director: Nicolae SILADE Redactor ºef: Constantin BUICIUC Redactor ºef-adj: Mircea ANGHEL SGR: Diana BUCªA Redactori: Cristina FRÃÞILÃ (editorialist) Nicolae TOMA (investigaþii) Dan H. BRUDIU (sport) Alex. BARANYAI (fotoreporter) Remus V. GIORGIONI (culturã) Carmen SILADE (divertisment) Mirela DRAGOTÃ (c. Italia) Cornel DRINOVAN (c. Spania) Publicitate/Marketing: Lidia SILADE, 0769.626.276

n Marcaje rutiere speciale, longitudinale, transversale În prezent, sunt efectuate marcajele speciale referitoare la curãþenia în municipiu. Au fost demarate deja lucrãrile pentru efectuarea marcajului de la intersecþia Unic, unde sunt amplasate bannere cu textul: „MULÞUMESC! LUGOJ - ORAªUL BUNELOR MANIERE”. „Sperãm sã reuºim sensibilizarea populaþiei prin aceste mesaje, astfel încât sã putem avea un oraº curat ºi îngrijit”, a precizat primarul. De asemenea, au fost executate marcajele rutiere longitudinale, urmând sã fie executate ºi cele transversale. „Aº vrea sã precizez faptul cã, odatã cu trecerea drumurilor naþionale în administrarea Primãriei, costurile pentru întreþinere au crescut în mod considerabil. Prin urmare, am discutat în cadrul ºedinþei de executiv modalitãþile prin care putem gestiona cât mai bine aceºti bani, astfel încât sã acoperim încã 15 km de drum, respectiv strãzile Timiºoarei, Fãgetului, Buziaºului sau Caransebeºului”, a mai spus primarul. În acelaºi context, municipalitatea cautã soluþii pentru a asigura deszãpezirea pe aceste porþiuni, în condiþiile în care societatea Salprest nu va putea face faþã în întregul oraº.

Difuzare: Gheorghe IORGA Adresã e-mail: ziarulactualitatea@yahoo.com

Va fi scos la licitaþie lotul numãrul 2 de parcele din cartierul Militari. Licitaþia va avea loc în data de 12 octombrie, la ora 14.00. Vor fi puse la dispoziþia solicitanþilor cinci loturi cu suprafeþe cuprinse între 403 ºi 540 mp. Preþul de pornire este de 0,4 lei/mp/an, taxa de participare fiind de 200 lei, iar cea de garanþie 500 lei. „Doresc sã vã informez cã toate cele 16 loturi din prima etapã au fost adjudecate cu sume cuprinse între 0,5 lei/mp/an ºi 10,1 lei/mp/an. Un singur lot a fost adjudecat pentru un preþ mai mic, restul loturilor fiind atribuite pentru preþuri de pânã la 25 de ori mai mari decât preþul de strigare”, a precizat primarul. Urmeazã ca la sfârºitul lunii octombrie sã se desfãºoare cea de-a treia etapã, atunci când vor fi scoase la licitaþie alte 9 amplasamente. Ulterior, în cursul lunii noiembrie va avea loc o nouã licitaþie pentru alte 9 parcele. „Nu am avut nicio contestaþie, plicurile au fost deschise în faþa solicitanþilor, astfel încât nu au fost nemulþumiri. De altfel, nu am luat în calcul un câºtig prea mare pentru Consiliul Local din aceste licitaþii. Ideea este aceea de a popula cartierul ºi a da posibilitatea lugojenilor de a-ºi ridica locuinþe”, a mai spus edilul ºef.

Au fost deja executate lucrãri de amenajare la ªcoala cu Clasele I-VIII nr. 6, unde au fost construite terenuri de sport, sau amenajat aleile ºi chiar un mic parc. Lucrãri similare s-au executat la Colegiul Naþional „Iulia Hasdeu”, la ªcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 ºi la Grupul ªcolar „Valeriu Braniºte”.

n VINERI, 16 Septembrie 2011: Vremea va fi caldã, iar cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 13 ºi 290C. TÃ, 17 Septembrie 2011: Vremea va fi n SÂMBÃ SÂMBÃTÃ, foarte caldã, iar cerul senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 16 ºi 320C. n DUMINICÃ, 18 Septembrie 2011: Vremea va fi foarte caldã, iar cerul va fi senin. Temperaturi între 16 ºi 320C. n LUNI, 1199 Septembrie 2011: Vremea va fi caldã, iar cerul va fi senin. Temperaturile între 17 ºi 310C. n MARÞI, 20 Septembrie 2011: Vremea se va rãci, iar cerul va fi acoperit ºi va ploua. Temperaturile vor fi cuprinse între 12 ºi 260C. n MIERCURI, 21 Septembrie 2011: Vremea va fi rece, iar cerul va fi senin. Temperaturi între 9 ºi 260C. n JOI, 22 Septembrie 2011: Vremea va fi caldã, iar cerul va fi parþial senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 11 ºi 280C.

9 0C 320C

Între 5 ºi 11 septembrie 2011 s-a desfãºurat, la Sãvârºin, în judeþul Arad, tabãra de creaþie a tinerilor scriitori. În ultimele douã zile ale taberei a avut loc ºi Festivalul de Literaturã “Dorel Sibii”, ediþia a XII-a. Sâmbãtã, 10 septembrie, scriitorii arãdeni Vasile Dan, Gheorghe Mocuþa ºi Ioan Matiuþ au evocat personalitatea scriitorului Dorel Sibii (1943 – 1998) ºi au prezentat o istorie a literaturii din Arad, în imagini. Scriitorii ieºeni Valeriu Stancu ºi Aurel ªtefanachi au prezentat o nouã ediþiei a Enciclopediei României (volumul I al ediþiei princeps a apãrut în 1938), ºi ºase antologii de poezie lansate de Editura Tipo Moldova din Iaºi, în colecþia „Opera Omnia”, semnate de Vasile Dan, Ioan Matiuþ, Gheorghe Mocuþa, Ioan Moldovan, Traian ªtef, Aurel ªtefanachi.

Au fost acordate apoi premii tinerilor din tabãra de creaþie: Andrei Dosa, Cosmina Moroºan ºi Mihai Vieru. Primarul Sãvârºinului, Gheorghe Pleº, a acordat douã premii personale: Laviniei Ieonoaia, pentru eseu, ºi lui Mircea Stepan, pentru poezie. De asemenea, ºeful executivului sãvârºinean a promis cã va susþine apariþia antologiei taberei. Cei premiaþi au citit din creaþiile lor. Momentul muzical a fost oferit de Nicolae Szekely, care a interpretat, la lãutã, melodii medievale. La acþiunea de sâmbãtã, 10 septembrie, au fost prezenþi: Vasile Dan, Ioan Matiuþ, Gheorghe Mocuþa, Ionel Funeriu, Mihai Arcadie Comãnici (Arad), Valeriu Stancu, Aurel ªtefanachi (Iaºi), Ioan Moldovan, Traian ªtef (Oradea), George Popovici, Arcadie Chirºbaum, Gelu Câmpian (Fãget), ªtefan Manasia (Cluj), Ion Opriºor, Adriana Weimer, Ionel Panait, Constantin Buiciuc (Lugoj).

n Poliþia Localã va primi trei autoturisme A fost definitivat caietul de sarcini în vederea noii achiziþii privind dotarea Poliþiei Locale. Vor fi achiziþionate trei Logan, dintre care douã cu cinci locuri ºi unul cu ºapte locuri. Primele douã vor fi dotate cu staþii de emisie-recepþie, precum ºi cu celelalte dotãri specifice. Cel de-al treilea va fi dotat cu girofar.

rei familii din blocul n TTrei pe picor de evacuare n Programul Curtea ªcolii ANL, Edilul ºef ºi-a exprimat, de curând, regretul pentru faptul cã eforturile depuse de administraþia localã pentru a da în folosinþã începe sã prindã contur noile apartamente în regim ANL nu au fost apreciate de unii

n Alexandra vã prezintã Vremea

Cont: RO49BPOS36107001797RON02 BANCPOST Agenþia Lugoj Cod fiscal: 26120477 Tipar: SC West Tipo Internaþional SRL TIMIªOARA Responsabil tipar: Micu MARIAN

15-22 SEPEMBRIE 2011

dintre locatari. Ca atare, prin instanþã, trei familii din blocul ANL situat pe strada Caransebeºului au primit sentinþã de evacuare pentru neplata chiriei ºi a cheltuielilor de întreþinere. Asta în ciuda faptului cã suma pentru chirie este aproape modicã, respectiv 15 – 60 lei. Cuantumul datoriilor se ridicã la suma de 4.331,12 lei. „De asemenea, am trimis un ultim avertisment celor trei familii care nici pânã în prezent nu s-au mutat în apartamentele repartizate, semn cã nu aveau nevoie de acestea. Dupã acest ultim avertisment vom solicita evacuarea lor, pentru a atribui locuinþele celor care au absolutã nevoie de ele”, a subliniat primarul.

n Reþeta sãptãmânii

Salatã de ciuperci Ai nevoie de: 300 gr ciuperci champignon, 1 dovlecel mic, 1/2 legãturã pãtrunjel, o lingurã parmezan rãzuit, sucul de la o lãmâie, 80 ml ulei mãsline, o lingurã ceapã roºie tocatã foarte mãrunt, un cãþel usturoi, sare, piper. Cum procedezi: Se curãþã ciupercile de picioruºe. Se taie felii foarte subþiri, la fel ºi dovlecelul. Se adaugã pãtrunjelul tocat. Se amestecã totul. Într-un bol puneþi uleiul, apoi adãugaþi încet sucul de lãmâie amestecând tot timpul cu un tel mic pânã amestecul devine vâscos. Adãugaþi ceapa ºi usturoiul strivit, apoi sare ºi piper dupã gust. Turnaþi dressingul peste ciuperci ºi amestecaþi astfel încât totul sã fie acoperit de el. Se acoperã vasul ºi se pune la frigider pentru 2-3 ore.


MOZAIC

15-22 SEPEMBRIE 2011

Locul II: Maria Borcea

Aveþi un copil? Dacã nu, faceþi repede unul ºi trimiteþi pozele lui (maxim trei) pe adresa redacþiei sau email: ziarulactualitatea@yahoo.com ºi va intra automat în concurs. Adãugaþi la numele ºi vârsta pe care o are ºi câteva cuvinte frumoase despre el (este obligatoriu sã menþionaþi numele, prenumele, vârsta ºi localitatea de domiciliu). NOTÃ: Fotografiile de calitate au prioritate! Desemnarea câºtigãtorilor se face prin vot, pe site-ul ziarului nostru www.ziarulactualitatea.ro În fiecare sãptãmânã, cel care obþine cele mai multe voturi va fi publicat în aceastã paginã ºi premiat.

Locul I: Sofia Ciobanu

Copilul meu frumos

Elevii lugojeni ºi Revoluþia din Decembrie 1989 Ionescu, senatorul Sergiu Nicolaescu, prof. Dumitru Mazilu. La aceastã primã ediþie a ªcolii de varã „Revoluþia Românã din Decembrie 1989” au participat elevi de liceu din 16 oraºe din þarã, dar ºi profesori de istorie, conferenþiari universitari ºi preºedinþi ai asociaþiilor de revoluþionari. Dupã cum a anunþat Adrian Nico-

laescu, secretarul general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor, se doreºte ca ºi concluziile acestui eveniment, care au reieºit în urma discuþiilor pe marginea temelor abordate, sã constituie un capitol în manualul de istorie pentru elevii de liceu în anul ºcolar 2012 - 2013. Nicolae TOMA Lugoj, str .36 str.. C.D. Loga nr nr.36 tel: 0256-352891; 0771641043; 0731212170; fax: 0256-356696 office.favisan@gmail.com

ACTUALITATEA 7 n Secþia TBC a spitalului va rãmâne funcþionalã pânã la gãsirea soluþiei optime Primarul Francisc Boldea a participat, recent, la ºedinþa Consiliului de Administraþie al Spitalului Municipal. „Deocamdatã, în urma discuþiilor cu reprezentanþii Casei Judeþene de Asigurãri Timiº, am reuºit suplimentarea bugetului contractului cu suma de 1.000.000 lei. Nu suntem foarte mulþumiþi de aceastã sumã, prin urmare am solicitat CJAS o nouã suplimentare în valoare de 3.000.000 lei. Pânã la aceastã orã, ne încadrãm cu salariile în procent de 68,8 %, faþã de 70% cât este plafonul maxim”, a declarat primarul. Primãria a alocat de la bugetul local suma de 138.000 lei pentru plata utilitãþilor ºi reducerea arieratelor instituþiei. De asemenea, vor mai fi alocaþi 350.000 lei pentru aducerea la standarde euro-pene a încã douã pavilioane, respectiv fostul pavilion de Pe-diatrie, unde se vor muta secþiile de Paleaþie ºi Neurologie, ºi pavilionul Secþiei de Boli Contagioase, unde va continua sã funcþioneze aceeaºi secþie. De asemenea, vor fi executate lucrãri de modernizare la Secþia de Psihiatrie. În paralel, se monteazã aparatura de oxigen pentru noua secþie de Pneumologie, astfel încât, începând din luna noiembrie, în pavilionul din partea stângã a strãzii va rãmâne sã funcþioneze exclusiv Secþia TBC, unde sunt internaþi în medie 4 lugojeni pe lunã, respectiv 8 pacienþi din alte judeþe. Secþia de TBC va rãmâne funcþionalã pânã la identificarea soluþiei optime, fie prin mutarea ei în alt oraº, fie la marginea oraºului, sau prin desfiinþare.

n Licitaþii pentru lucrãri A fost finalizatã procedura de achiziþie pentru introducerea reþelei de alimentare cu apã în Tapia. Totodatã, sunt în evaluare proiectele de executare a reparaþiilor pe strãzi, în primul rând în cartierul ITL. Tot în curs de evaluare este licitaþia pentru amenajarea cãilor de acces în cartierul Militari. În data de 16 septembrie va avea loc licitaþia pentru realizarea noului covor de joc de la Sala Sporturilor „I. K. Ghermãnescu”. În data de 22 .09.2011 se va desfãºura licitaþia pentru amenajarea unor noi locuri de parcare în Cotu Mic, iar o zi mai târziu licitaþia pentru amenajarea unor noi locuri de parcare în ªtrand.

LINEA ARREDOMOBILÃ ITALIANÃ Lugoj, str str.. Bucegi 28, 0256/354266; 0723/289286; 0731/339535; 0731/339538 office@lineaarredo.ro; linea.arredo@yahoo.com

Vrei o viaþã fãrã str es? stres? Manifestarea a fost organizatã de cãtre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989 ºi ºi-a propus sã aducã în primplan adevãrata faþã a Revoluþiei din 1989, dar ºi sã lãmureascã multe dintre subiectele rãmase tabu în anii ce au trecut de atunci.

La acest eveniment, elevele din Lugoj – cel de-al doilea oraº liber de comunism din România – au participat la discuþii ºi au asistat la prelegerile susþinute de prof. dr. Valentin Talpalaro (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi), prof. univ. Alexandru Osca (Institutului Revoluþiei Române din Decem-

Tapiþerie

brie 1989), prof. univ. Ioan Cãpuºan (Universitatea „Babeº - Bolyai” din Cluj), prof. univ. Ioan Bucur (Universitatea Bucureºti), prof. univ. dr. Marian Cojoc, prof. univ. dr. Ion Scurtu, precum ºi de unii martori ai evenimentelor general-magistratul Dan Voinea, Gelu Voican Voiculescu, Cazimir

colþare, canapele, holuri, fotolii

Un ceai relaxant FAVISAN , pe o canapea confortabilã LINEA ARREDO, alungã stresul. Savoare, bunã dispoziþie ºi confort, cu FAVISAN ºi LINEA ARREDO


8 ACTUALITATEA n Florian Dobrin, printre cei mai buni de la Mamaia Staþiunea Mamaia a gãzduit, sâmbãtã, 3 septembrie 2011, cel mai mare concurs de triatlon organizat în Europa de Est, Triathlon Challenge, la care au participat peste 600 de participanþi din opt þãri reprezentând ºi un record de participare pentru un astfel de eveniment. Triathlon Challenge, aflat la a treia ediþie, a avut la start cinci categorii: proba olimpicã (înot 1,5km, ciclism - 40 km, alergare - 10 km), sprint (înot - 0,75km, ciclism - 20 km, alergare - 5 km), ºtafetã (echipe alcãtuite din trei participanþi, pe distanþele de la sprint), Corporate Challenge (ºtafetã pentru angajaþii corporate) ºi Trikids Challenge (triatlon pentru copii). Singurul reprezentant al Lugojului, Florian Dobrin, a participat la cea mai lungã probã a competiþiei, cea olimpicã (înot 1,5km, ciclism 40 km, alergare - 10 km) unde a obþinut un rezultat foarte bun, de 2 ore, 19 min., 22 sec., cu care s-a clasat pe locul 9 la categoria sa de vârstã. Pentru acest concurs de triatlon, cheltuielile au fost de aproximativ 300 euro, bani suportaþi în întregime de concurent. (Urmare din pagina 1) Kubra (talie 2 m), Dicle, Ece ºi Polen Uslupehlivan (1,97 m), toate patru campioane mondiale de cadete în 2011,

ultimele douã ºi componente ale naþionalei de senioare ! Staff-ul de pe bancã este compus din cinci membri, director tehnic al acestuia fiind Satin Catma, chiar antrenorul proaspetei campioane mondiale ! Alãturi de gazde, la start s-au prezentat sârboaicele de la Odbojkaski Klub Kolubara Lazarevac, albanezele de la Teuta Durres ºi, la prima participare oficialã internaþionalã, C.S.M. Lugoj, surpriza sezonului 2010-2011 în voleiul din România. Jocurile s-au desfãºurat seara, de la 16,00 ºi 18,30, în fiecare dimineaþa având loc, conform programãrii, antrenamente oficiale în sala dominatã de imensele steaguri CEV, BVA, Turkish Federasion, naþiunilor participante ºi bannerele Halkbank, sponsorul oficial

PANORAMA

15-22 SEPEMBRIE 2011

Lugojul, un oraº al dansului Dans cât încape în cadrul Cupei “Royal” la dans sportiv. Aceasta s-a întâmplat sâmbãtã, 10 sept. a.c., în Sala Sporturilor “Ioan Kunst Ghermãnescu”, evident, din urbea noastrã. Dacã pânã acum Lugojul era considerat un oraº al muzicii, iatã cã acum, deºi muzica nu va putea fi niciodatã separatã de dans, putem afirma, fãrã riscul de a greºi, cã, de acum încolo, Lugojul va fi ºi un oraº al dansului. Tânãrul ºi neliniºtitul Claudiu George, dupã ce s-a implicat foarte mult ºi în domeniul sportului, având o contribuþie hotãrâtoare în performanþele fãrã egal obþinute de echipa de lupte libere, acum oferã concitadinilor o surprizã de proporþii. Organizarea, în premierã în oraºul nostru, a Cupei “Royal”, la dans sportiv. Întrun decor discret, rafinat, în care bun gustul a fost la el

al competiþiei. Ziua I - vineri, 09.09.2011: CSM Lugoj Lugoj-OK Kolubara Lazarevac = 3:1; Nilufer Spor Bursa-Teuta Durres =3:0

Sârboaicele au o echipã masivã, tânãrã, cu câteva plombe experimentate între care se detaºeazã Suzana Bisevac, ridicãtoarea Grbic ºi atacantele Stoianov ºi Nikolic, conduse de pe bancã de Goran Nesic, unul din marile nume ale voleiului din þara vecinã. Primul set câºtigat la mare luptã de echipa în verde-negru, dupã care a urmat o evoluþie ireproºabilã a lugojencelor, care au dominat tactic ºi fizic partida. Premierã absolutã: victorie internaþionalã în Cupe Europene Intercluburi pentru LUGOJ, o paginã de istorie sportivã pe care au semnat-o elevele lui Paul Bogdan, cu atât mai importantã cu cât a fost obþinutã în faþa unui team dintr-o þarã ce performeazã în volei non-stop. Ziua a II-a, sâmbãtã, 10.09.

SC LUGOMET SA SC LUGOMET SA cu sediul în Lugoj, str. Timiºoarei nr. 139, 141

produce: n PODURI RULANTE cu sarcina de ridicare pânã la 200 tone n MACARALE PORTAL n CONSTRUCÞII METALICE pentru sectorul hidrotehnic (vane plane, batardouri etc.) n DIVERSE CONSTRUCÞII METALICE civile ºi industriale n PIESE DE SCHIMB, reductoare, cuplaje, arbori translaþie, cârlige pentru poduri rulante n REPARAÞII ªI MONTAJ poduri rulante ºi construcþii metalice Preþuri atractive Autorizaþie ISCIR ºi ISO 9001/2000 Informaþii la tel: 0256/356110; fax: 0256/350325 info@lugomet.ro; contractari@lugomet.ro

acasã, cum numai pe la tv ne-a mai fost dat sã vedem, sonorizarea fiind una care friza impecabilul, cele 100 de perechi, s-au luat la întrecere demonstrând cã dansul sportiv nu mai are niciun secret pentru perechile dansatoare. Samba, rumba, chacha, vals clasic, vals vienez, pasionalul tango, latino, quiq step ºi mai vreunul, douã, au fost dansate magistral, încât strãdania juriului de a întocmi un clasament a fost una foarte dificilã. Totuºi, juriul s-a pronunþat. Avea foarte mare dreptate

prezentatorul spectacolului, care era “îngrijorat” de ce se va întâmpla cu aceºti dansatori peste 10 ani, dacã acum danseazã aºa de bine. Bineînþeles, juriul ºi-a fãcut datoria ºi i-a departajat pe talentaþii dansatori. Înºirând aici o listã de nume de câºtigãtori, deºi ei o meritã cu prisosinþã, cred cã ea v-ar plictisi. Nefãcând parte din juriu, mi-am permis ºi eu sã fac o jurizare, sper foarte corectã. Locul întâi, ex equo: sponsorului principal al cupei, Claudiu George, care a avut ideea

de organiza, sponsoriza ºi include ºi municipiul nostru în circuitul select al localitãþilor care organizeazã astfel de competiþii (nu e de neglijat promisiunea ca ediþia urmãtoare sã fie una ºi mai amplã, acesta fiind un pas important pentru transformarea ei într-o competiþie internaþionalã), tuturor celor care au fost alãturi de el ºi l-au ajutat, lotului valoros de arbitri competenþi, publicului spectator care a fãcut risipã de aplauze, meritate de altfel, pentru cei care i-au încântat cu prestaþiile lor de ex-

cepþie. La un moment dat, imaginaþia mea a luat-o puþin razna (oare?), fãcând similitudini cu momentele coregrafice din cadrul Concertului de Anul Nou, de la Viena. Pozele alãturate sper sã spunã mult mai mult decât am vrut sã spun eu. Cel mai important lucru însã este cã Lugojul a devenit în acea searã de neuitat, un oraº “monarhist”. Toþi spectatorii din acea searã de neuitat au gândit ºi s-au simþit “royaliceºte”. Mulþumim “Royal!” Mircea ANGHEL

Echipa de volei a Lugojului

2011: Teuta Durres - OK Kolubara Lazarevac = 0:3; Nilufer Spor BursaCSM Lugoj=3:1 A fost meciul care avea sã decidã campioana Balcanilor în 2011, o poveste care putea avea un final incredibil pentru multã lume dacã în primul set, la 18:14 pentru C.S.M., nu s-ar fi produs declicul ce a rãsturnat situaþia pânã la 22:25, brigada de arbitraj Rogic (Serbia) / Mujo (Albania) nefiind nici ea strãinã de rocadã. Serviciile imposibil de preluat ale lui Birgul, exactitatea lui Elif ºi mai ales atacurile din linia a II-a ale celei mai valoroase sportive a turneului, Polen Uslupehlivan au decis însã câºtigãtoarea, ducând jocul la 2:0 la seturi. Revenirea din partea a treia, dramaticã ºi ea (26:24 Lugoj dupã ce am

condus permanent, chiar cu 21:15 !) nu a fost însã suficientã în faþa unui adversar valoros, împins din spate ºi de publicul incandescent provenit parþial din galeria fotbalisticã a lui Bursaspor, ultima parte a întâlnirii încheindu-se 25:18 în favoarea gazdelor. Ziua a III-a, duminicã, 11.09. 2011: CSM Lugoj - Teuta Durres= 3 : 0; Nilufer Spor Bursa - OK Kolubara Lazarevac = 3 : 1 Afectate fizic de cele douã jocuri lungi disputate anterior, voleibalistele lugojene au reuºit sã-ºi adune forþele în faþa unei echipe arþãgoase, care a încercat sã speculeze un eventual moment de slãbiciune. El nu s-a produs, Lugojul evoluând sigur, pentru victoria necesarã obþinerii medaliilor de argint. Deºi, teoretic, la o victorie a sârboaicelor cu 3:1, puteam chiar câºtiga trofeul pus în joc. Dacã Diana Balintoni ºi colegele sale ºi-au fãcut datoria, Lazarevac n-a reuºit marea surprizã, deºi a fost, ca ºi noi, aproape de ea, pierzând nemeritat primul set ºi þinând mereu aproape de gazde ca scor. Echipa sârbã a realizat un joc foarte bun, fiind aproape de un 2:2 care însã nu mai putea schimba ordinea de pe podium, însã diferenþa au fãcut-o din nou principalele atu-uri ale gazdelor într-o atmosferã pe care ne-am dori sã o întâlnim cât mai des în sãlile de sport: efervescentã, dar fairplay. Rezumând: o câºtigãtoare, pânã la

SC LUCPREST BOMET SRL Lugoj, str. Nera nr 35/36, tel. 0256.354.330

n grupuri sanitare n faianþã n gresie n adezivi n vopsele lavabile n cãzi de baie n cãdiþe de duº n cabine duº n baterii de duº, lavoar, bideu ºi diferite accesorii pentru baie n mobilier de baie Program: luni - vineri 8,30 - 16,45 sâmbãtã 9 - 13

urmã, meritatã, un lot care va da nume mari voleiului mondial. Un parcurs de excepþie al lugojencelor într-un sezon 2010-2011 încheiat la mare depãrtare de casã, în afara Europei, cu un rezultat excepþional. Vicecampioane balcanice, voleibalistele Clubului Sportiv Municipal au zburat spre casã deasupra Moscheii Albastre, Palatului Topkapî, Moscheii Sfânta Sofia ºi Marelui Bazar vãzând în Turcia doar camerele de hotel, restaurantul, sala de sport ºi, sumar, liniºtitul parc din zonã. Sportul de performanþã cere sacrificii ºi ele sunt de multe ori foarte mari. Strãlucitoarele medalii însã spun o poveste din Serai pe care, toþi cei ce am trecut Bosforul, nu o vom uita vreodatã. Felicitãri ! Lotul CSM Lugoj, vicecampion balcanic 2011 la Bursa: Larisa Paºca (Ciobanu), Andreea Smultea, Diana Balintoni, Laura Lungu, Ionela Canea, Daniela Lupescu, Irina Alexandru, Sorina Marian, Alexandra Badea, Mãdãlina ªonda, Cãtãlina Bosuioc, Maria Matei. Antrenor: prof. Bogdan Paul Preparator fizic: prof. Vasile Canea Din echipa care a contribuit la calificarea Lugojului la Turneul Final al BVA CUP au mai fãcut parte antrenorul prof. Dorin Horvath, precum ºi volebalistele Gabriela Constantin, Daniela Moldovan ºi Eveline Brebeneanu. Dan H. BRUDIU

Societatea Cooperativa

LUGOJANA PREST oferã spre vânzare

SP AÞII PA COMERCIALE în zona Cotu Mic (lângã fostul Comtim). Informaþii zilnic la telefon: 0722.513.151


15-22 SEPEMBRIE 2011

PANORAMA

ACTUALITATEA 9

O trupã de care vom mai auzi: REVERSED Ne bucurãm ori de câte ori auzim sau vedem cã în oraºul nostru se face un lucru bun. ªi de la o vreme se face. Lugojenii au ieºit din amorþealã. Au început sã se organizeze concerte în aer liber, serate muzicale pe terase, fanfara oraºului e din ce în ce mai prezentã la evenimente, lansãrile de carte se bucurã de un public din ce în ce mai numeros, semn cã Lugojul începe sã îºi recâºtige statutul de capitalã culturalã a Banatului. ªi, fie cã e vorba de învãþãmânt, artã, culturã, sport, politicã sau alte domenii vitale, rezultatele obþinute de Roxana Sandu, prima participantã dupã aproape 40 de ani la o olimpiadã internaþionalã, de Andi Grasu, primul megastar lugojean, de Robo & trupa DFC, de la Românii au talent, de Festivalul Internaþional Poezia Regiunilor de Contact Etnic, care a reunit la Lugoj scriitori de primã mânã ai momentului, de echipa de lupte libere a CSM Lugoj, campioanã naþionalã pentru a cincea oarã, de echipa de volei feminin a CSM Lugoj, medaliatã recent cu argint la Cupa Balcanicã din Bursa, Turcia, ºi nu în ultimul rând performaþele membrilor clubului Maraton 93 nu fac decât sã ne sporeascã mândria cã suntem lugojeni, contemporani cu astfel de tineri talentaþi.

n Fotbal, Liga a III-a Etapa IV: Beiuº-Sebiº 2-1; Caransebeº-Fãget 2-1; Giarmata-Hunedoara 1-0; Gloria Arad-Vladimirescu 22; Mama Mia-Jiul 0-1; Poli II-Simeria 3-1; Recaº-Reºiþa 1-0; CSM ªcolar-Valea lui Mihai 2-1. Etapa viitoare: Jiul-Caransebeº; Fãget-CSM ªcolar; Gloria Reºiþa-Poli II; Mama Mia-Giarmata; SebiºRecaº; Simeria-Gloria Arad; Valea lui Mihai-Beiuº; Vladimirescu-Hunedoara.

n Fotbal, Liga a IV-a Etapa V: Auto-Gottlob 1-4; Bobda-Dumbrãviþa 0-3; Bucovãþ-ªag 0-3; Cerneteaz-Jimbolia 0-2; CFRChiºoda 1-1; Deta-Dragºina 1-2; Dudeºtii V.-Gãtaia 21; Nerãu-CSM Lugoj 1-3; Piºchia-Peciu Nou 31;Cerneteaz-Nerãu 2-1. Etapa viitoare: Bobda-Dudeºtii Vechi; ChiºodaCerneteaz; CSM Lugoj-Piºchia; Dragºina-Auto; Dumbrãviþa-Peciu Nou; Gãtaia-Deta; Gottlob-Bucovãþ; Jimbolia-Nerãu; ªag-CFR.

n Fotbal Judeþean

În rândul celor care se strãduiesc sã anihileze cât de cât faima proastã pe care o are oraºul nostru, aceea de capitalã a drogurilor, ºi sã ne aducã un dram de mândrie cã suntem locuitorii acestui municipiu, se numãrã ºi trupa rock Reversed. Înfiinþatã acum aproape trei ani, mai exact în ianuarie 2009, de cãtre Roberto Juratu (chitarã solo) ºi Sergiu Matei (chitarã Bas), în componenþa formaþiei au figurat vremelnic mai multe nume, care au contribuit mai mult sau mai puþin la ceea ce este este astãzi Reversed. Trupa a început sã repete într-o salã de la Brediceanu, apoi s-a mutat la Casa de Culturã a Sindicatelor, unde membrilor de atunci li s-a alãturat Denis Avram, la baterie. A urmat o serie de mini-concerte în Paul’s Pub, Music pub ºi Zodiac, iar în septembrie primul contact cu scena mare, la Serbãrile Cetãþii, la Caransebeº, unde trupa Reversed a cântat în deschidere la concertul trupei Iris. Acesta a fost ºi un imbold spre achiziþionarea unor noi instrumente ºi “scule”, mai “profi”, adaptate cerinþelor de sonorizare. În toamna lui 2009, îi puteai întâlni pe cei de la “Reversed” în diferite

locaþii, Dumbrava, Reºiþa, cluburile din Lugoj etc. În 2010, trupa s-a îmbogãþit cu numele lui Cristian Veþan (chitarã) ºi a evoluat la Ruga de la Caransebeº ºi în cluburile lugojene pânã în iulie, când Sergiu Matei “se transferã” la “Ultimul Tren”, o binecunoscutã trupã hard rock din Caransebeº. În iulie 2011, Sergiu Matei revine ºi o aduce în trupã ca solist vocal pe Bianca Micºa. Dupã zile întregi de repetiþii pe tot parcursul verii, pentru sudarea trupei în noua componenþã ºi pregãtirea pentru concertul Voltaj, de la Caransebeº, unde vor evolua în deschidere, i-am întâlnit pe membrii trupei la serata folk din 6 septembrie, organizatã de Vasile Gondoci, pe terasa La Taifas, din Lugoj, ºi mam gândit cã trebuie sã-i cunoaºteþi ºi voi. Aºadar: Bianca Micºa are 19 ani, este lugojeancã ºi proaspãtã absolventã a bacului de toamnã de la Brediceanu. Denis Avram, lugojean, 18 ani, este elev la CN Iulia Hasdeu, a urmat 8 ani ªcoala de Muzicã ºi a câºtigat mai multe premii la concursuri naþionale ºi internaþionale de vioarã. Sergiu Matei, din Ca-

ransebeº, elev la Liceul Teoretic Traian Doda, liderul trupei, a cântat cu Ultimul Tren, Blue Rock, Katharsis etc. Roberto Juratu, lugojean, 18 ani, elev în ultimul an la CN C. Brediceanu (cunoscut cititorilor noºtri datoritã performanþelor obþinute în competiþiile de motociclism), a absolvit cursurile de chitarã la ªcoala Popularã de Arte ºi a cântat cu Opus ºi cu Brichette. Cristian Veþan, 30 de ani, lugojean, a studiat chitara la ªcoala Popularã de Arte ºi a cântat cu Proiect B., Blue Rock ºi trupa de jazz Lucian Crista Trio. Pentru viitor, fãrã a-ºi dezvãlui marile proiecte, Reversed îºi doreºte sã cânte la Festivalul Vinului de la Lugoj, sã înregistreze un Demo, sã fie cât mai unitã ºi cât mai prezentã în viaþa muzicalã a oraºului ºi nu numai. Pe aceastã cale, pentru sprijinul care le-a fost acordat pânã în momentul de faþã, cei cinci tineri doresc sã aducã mulþumiri lui Ioan Cojocaru, de la Casa de Culturã din Caransebeº, lui Iosif Crãciunescu, de la Casa de Culturã de Sindicatelor Lugoj ºi nu în ultimul rând lui Adi Berlo, chitarist la Proiect B. Nicolae SILADE

Rezultatele etapei a IV-a: Margina-Belinþ 2-3; Bacova-Remetea 4-2; Cutina-Nãdrag 0-0; GirocLiebling 1-0; Petrovaselo-Bazoº nu s-a disputat; Moºniþa Nouã-Topolovãþ 2-7; Chizãtãu-Ohaba 1-1; Racoviþa-Ictar Budinþ 7-0. Etapa a V-a: Belinþ-Racoviþa 3-2; Remetea MareMargina 7-2; Nãdrag-Bacova 3-2; Liebling-Cutina 12; Bazoº-Giroc 3-0; Topolovãþ-Petrovaselo 11-1; Ohaba-Moºniþa Nouã 2-0; Ictar Budinþ-Chizãtãu 0-3. Etapa a VI-a: Racoviþa-Chizãtãu; Moºniþa NouãIctar Budinþ; Petrovaselo-Ohaba; Giroc-Topolovãþ; Cutina-Bazoº; Bacova-Liebling; Margina-Nãdrag; Belinþ-Remetea Mare.

n Juniori, seria a 7-a Rezultatele etapei: A. Hunedoara-Poli 0-5; Caransebeº-Salonta 0-4; FC Bihor-Luceafãrul 2-0; LPS Bihor-Deva 2-2; LPS Banatul-CSM ªcolar 2-2; UTA-CSª Lugoj 10-1. B. Hunedoara-Poli 0-4; Caransebeº-Salonta 0-2; FC Bihor-Luceafãrul 5-0; LPS Bihor-Deva 1-5; LPS Banatul-CSM ªcolar 2-2; UTA-CSª Lugoj 9-0. Etapa viitoare: Hunedoara-UTA; PoliCaransebeº; Salonta-FC Bihor; Luceafãrul-LPS Bihor; Deva-LPS Banatul; CSM ªcolar-Lugoj.

n Campionatul Municipal Etapa II: Seria I: ªanoviþa-Sacoºu T 2-1; DarovaNiþchidorf 8-1; Buziaº-Iosifalãu 0-2; Gruni-Babºa 30; Jabãr-Racoviþa II 2-2; ªuºtra-Secaº 2-1; BoldurLucareþ 4-2. Seria II: Tomeºti-Cireºu 1-3; ªtiuca-Fãget II 3-0; Autoliv-Mondial 4-2; Criciova-Cladova 6-1; Mãnãºtiur-Tapia 0-7; Micro I-Gãvojdia 3-0; CSSVoinþa 2-5; Drãgan-Dumbrava 8-3. Etapa viitoare: Seria I: Sacoºu T-Lucareþ (D. ora 17); SecaºBoldur (11); Racoviþa II-ªuºtra (11); Babºa-Jabãr (17); Iosifalãu-Gruni (17); Niþchidorf-Buziaº (17); ªanoviþa-Darova (14). Seria II: Cireºu-Dumbrava (D.,17.30); GãvojdiaCSS (17); Tapia-Micro I (10); Cladova-Mãnãºtiur (11); Mondial-Criciova (s.17); Fãget II-Autoliv (d.11); Tomeºti-ªtiuca (s.17) Voinþa-Drãgan a fost amânat. Dan FRATUÞESCU

TECHNOCER Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

Produce ºi comercializeazã: n toate tipurile de betoane ºi mortare n agregate de balastierã n închiriere utilaje terasiere n comercializare mixturi asfaltice n construcþii drumuri ºi poduri Telefon: 0256/351.550 Fax: 0256/350.851 Mobile: 0727.770.530 0768.109.648


DIVERTISMENT

10 ACTUALITATEA

15-22 SEPEMBRIE 2011

De De nota nota 10 10

n NO COMMENT n NO COMMENT n NO COMMENT n

Între cele douã desene existã 5 deosebiri. Gãsiþi-le!

SC ALPHA CLINICS SRL OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE DR. CÃTÃLIN ARDELEAN

ERINA COMPANY

DR. ROXANA ARDELEAN

Program: Luni: 12-18 Miercuri: 9-13 Joi: 10-18 Programãri la tel: 0740.105.294

Program: Marþi: 10-18 Vineri: 10-18 Programãri la tel: 0749.276.201

str. Herendeºti, nr.10 tel: 0723.185.183 n primeºte deºeuri din metal, carton ºi plastic.

n consultaþii ginecologice n test Papanicolau n ecografie transabdominalã ºi transvaginalã n avorturi la cerere prin aspiraþie n investigarea ºi tratarea cazurilor de sterilitate n montare sterilet n cauterizare col uterin n dispensarizarea sarcinii n asistenþã la naºtere

Informaþii la sediul firmei, Lugoj, str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

n Lugoj, str. Bucegi nr.11 n n Timiºoara, Calea Martirilor nr. 70, sc. B, ap.2 n

Dezlegaþi cu cap!

Arvunã

A primi

Extremitate

Parte a elicei

Pãianjen de pãmânt

Tata (fam.) Salariu

A pierde ocazia

Mircea ANGHEL Peºte de apã dulce Purtat de cãlugãri

C

Cap gol! Folosit în minã A bate la maºina de scris

S

Precum

Serialul de luni

Usturoiat (reg.)

Pelerinã scurtã Mamifer nocturn din mexic

P Suveranii Iranului Campion

Scufie

T Aflat la sud sau la nord

ªef

A se elibera

Clasament

 Bancuri  Bancuri  Bancuri  Bancuri

v J v Primarul Parisului era foarte îngrijorat în privinta invaziei de porumbei de pe Champs-Élysées. Nu putea nicidecum sãi alunge din oraº. Întregul Paris era plin de rahat de porumbei. Parizienii nici nu mai puteau cãlca pe alei, nici sã conduci nu mai avea niciun haz. Costa o avere sã tot cureþi strãzile ºi trotuarele. Într -o zi Într-o intrã în primãrie un om care-i face primarului o ofertã. „Î „Îþþi pot scãpa fru fru-mosul oraº de plaga columbeascã fãrã nicio platã. Dar trebuie sã promiþi cã nu-mi vei pune nicio întrebare. Sau, îmi poþi plãti un milion de euro ºi sã-mi pui o întrebare.” Primarul cântãri oferta ºi o acceptã rapid. A doua zi, omul se cãþãrã în vârful TTurnului urnului Eiffel, îºi descheie redingota ºi eliberã un porumbel albastru. Porumbelul albastru dãdu de câteva ori din aripi ºi apoi se pierdu în înaltul cerului parizian. TToþi oþi porumbeii din Paris au vãzut porumbelul cel albastru ºi s-au adunat în aer în urma acestuia. L-au urmat cu toþii într -un nor într-un uriaº spre Rãsãrit, departe, departe. A doua zi, porumbelul cel albastru s-a întors singur singur--singur la omul ce-l aºtepta încã în vârful TTurnului urnului Eiffel. Primarul era în extaz. A considerat cã omul ºi porumbelul albastru au înfãptuit o adevãratã minune scãpând Parisul de

plaga porumbeascã. Deºi omul cu porumbelul nu ceruse nimic, primarul ia înmânat un cec cu un milion de euro ºi i-a spus cã, într -adevãr într-adevãr -adevãr,, voia sã-i punã o întrebare. Chiar dacã s-au înþeles cã nul costa nimic pentru curãþarea oraºului, se hotãrâse sã plãteascã un milion pentru a putea pune O ÎNTREBARE. Omul acceptã banii ºi-l invitã pe primar sã-i punã UNICA întrebare. Primarul întrebã: „Aveþi ºi un þigan albastru?” v J v Soþul pleacã în deplasare. Soþia ca de obicei îºi aduce amantul acasã. Dupã vreo 10 zile se întoarce soþul, bate la uºã. Soþia cãtre amant: - Repede, fugi, a venit soþul! Amantul: - Slavã Domnului c-a venit, în sfârºit, acasã! v J v Un tip se duce la emisiunea Vrei sã fii miliardar miliardar,, iar Virgil Ianþu îi pune prima întrebare: - Vã rog sã-mi spuneþi cât de adânc este vaginul soþiei dvs? a) 10 cm b) 15 cm c) 18 cm La care tipul rãspunde: - Pot sã sun un prieten? v J v

POLITICA în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi: preþuri cât mai mici la cât mai multe produse! La noi gãsiþi cele necesare pentru casã: n þevi metal ºi PVC n fitinguri metal ºi PVC n materiale de construcþii n teracote n burlane n jgheaburi n electrice n vopsele n diluanþi n pensule n lavabile n hidrofoare n detergenþi n scule n saci iutã ºi gunoi n pubele n feronerie n organe de asamblare (ºuruburi) n CARGO COM PARC, la Parcul G. Enescu, Tel. 0256.35.69.69


Cu ce eroinã de serial semeni?

15-22 SEPEMBRIE 2011

1. Când te trezeºti dimineaþa. a. Nu suport sã mã trezesc dimineaþa. b. Sunt proaspãtã ca o floare.. c. Mã simt puþin deprimatã, dar îmi revin uºor. 2. Atunci când ai o problemã, reacþia ta este mai degrabã: a. Asta-mi mai lipsea! b. Îmi pun imediat mintea la contribuþie, pentru mine nu existã probleme, ci doar soluþii. c. Las lucrurile sã-ºi urmeze cursul; cum s-au ivit, aºa o sã disparã. 3. Activitatea favoritã pentru sfârºitul de sãptãmânã: a. Când sã mai fac ºi altceva, dacã mã aºteaptã toate treburile pentru care nu am timp în cursul sãptãmânii? b. Excursii, sport, multã miºcare, ca sã mã menþin în formã ºi sã mai scap de burticã. c. Tratamente de frumuseþe, bãi cu spumã, într-un cuvânt: relaxare.

TIMP LIBER

4. Dacã peºtiºorul de aur ar vrea sã-þi împlineascã o mare dorinþã, aceasta ar fi: a. Sã-l întâlnesc pe Prinþul Fermecat. b. Sã nu mai stea vreodatã cineva în calea planurilor mele. c. Cele mai multe dorinþe nu ajung sã se împlineascã vreodatã… 5. Când erai micuþã, modelul tãu era mai degrabã: a. Barbie, cea mai frumoasã dintre pãpuºi. b. Femeia Fantasticã, versiunea femininã a lui Superman. c. Samantha, din „Ce vrãji a mai fãcut nevasta mea”. 6. Þi-ar fi plãcut foarte mult sã fii: a. Prinþesã, cu prinþul cel frumos ºi întreaga lui împãrãþie la picioarele mele. b. Dresoare de tigri într-un circ itinerant. c. ªef de stat, ca sã fac eu ordine. 7. Te înspãimântã cel mai tare: a. Sã rãmân fatã bãtrânã, acritã ºi insuportabilã. b. Cã s-ar putea lãrgi gaura din stratul de ozon. c. Viaþa e ºi-aºa prea scurtã ca sã o trãieºti temându-te de prostii. 8. Dupã tine, ce eveniment ar ajuta mai mult omenirea ºi progreseze? a. Reducerea timpului de lucru sãptãmânal, pentru a avea mai mult timp liber pentru familie ºi lucrurile care ne fac plãcere. b. Emanciparea femeii ºi recunoaºterea practicã a egalitãþii sale cu bãrbatul. c. Votul universal. Majoritatea A Tu chiar crezi cã Fãt - Frumos existã, ba te încãpãþânezi sã-l ºi aºtepþi! Îþi place sã ai prieteni ºi sã fii înconjuratã de ei. Cel mai mult îþi doreºti însã sã te simþi bine în propria piele ºi sã reuºeºti profesional. Pentru aceste douã þeluri faci tot ceea ce faci. Simpatica Ally McBeal sau Carrie din “Totul despre sex”, îþi seamãnã destul de bine. Majoritatea B Nimeni ºi nimic nu te sperie, deviza ta pare sã fi rãmas cea a pionerilor de dinainte de 89: “Tot înainte”. Oricare ar fi piedicile, te zbaþi sã le depãºeºti. Eºti o femeie independentã, care ºtie bine ce vrea (puþin cam încãpãþânatã însã), prototipul unor personaje strãlucitor – rãzboinice ca “Buffy, spaima vampirilor” sau Sydney Bristow din “Alias”. Majoritatea C Viaþa þi se pare cam dificilã uneori, de aceea îþi vine greu sã te recunoºti în vreun personaj de serial. Eroina ta preferatã e chiar o eroinã de poveste: nu existã realitate, dar mãcar aduce picãtura de magie de care are nevoie oricine. Totuºi, ce simplu ar fi totul dacã ai miºca din nas ca Samantha din „Ce vrãji a mai fãcut nevasta mea”.

Primãria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-þa Victoriei nr. 4, anunþã intenþia de scoatere la licitaþie în vederea concesionãrii pentru construirea unei case de locuit, a 5 amplasamente disponibile (înscrise în C.F. 406430, C.F. 406431, C.F. 406432, C.F. 406433, C.F. 406434), cu suprafeþe cuprinse între 403 ºi 540 mp, situate în Lugoj, str. Timiºorii, zona P.U.Z. M.A.N. Durata concesiunii este de 49 de ani. Data licitaþiei - deschiderea ofertelor: 12.10 2011 orele 14.00 Data ºi ora de primire a ofertelor (înscrierea): 12.10.2011 între orele 09.00 – 12.30. Preþ pornire licitaþie : 0,4 lei/mp/an. Taxã licitaþie: 200 lei. Taxã garanþie: 500 lei. Condiþii de participare: n solicitanþii vor îndeplini condiþiile impuse prin Caietul de sarcini nr. 48650 din 15.07.2011 – cu instrucþiunile aferente – aprobat prin H.C.L. nr. 123 din 21 07. 2011. n dovada achitãrii taxei de licitaþie, în valoare de 200 lei RON ºi a taxei de garanþie licitaþie, în valoare de 500 lei RON. Informaþii suplimentare ºi caiete de sarcini se pot obþine (dupã achitarea taxei de licitaþie) de la Primãria Municipiului Lugoj, Compartimentul Urbanism, camera 209-210, etaj II, telefon 0256/353697, zilnic între orele 08.00 – 15.00, fax 0256/ 350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro

SERVICE AUTO

CRIS CAR strada Episcop Dr. Ioan Bãlan nr. 44 (fosta Semenicului)

REP ARAÞII REPARAÞII AUTO Informaþii la tel: 0256/329.731

SC FADI SRL

ANGAJEAZÃ: bãrbat la întreþinere, ajutor bucãtar ºi barman. Informaþii la tel. 0256.337.955 sau la sediul firmei: str .131 str.. Fãgetului nr nr.131

SC DILARA-CRA VATE SRL DILARA-CRAV MAGAZIN ALIMENT AR ALIMENTAR ANGAJÃM vânzãtoare cu calificare Informaþii: Lugoj, str str.. Insulei nr nr.. 2 (lângã Autogarã), tel. 0766.719.163

ACTUALITATEA 11

Nu sunteþi atât de avantajaþi financiar, cât persoana iubitã, care se va dovedi foarte curând puþin cam profitoare. Cum apare un ghinion, cum dispare ºi uitã sã vinã la întâlnire. Pentru cei cãsãtoriþi, aspectele rãmân valabile, dar se manifestã ºi cu înºelãciuni din partea amicilor. Plini de viaþã, se dovedesc cam vulnerabili.

Þin ca ceea ce cer sã se facã întocmai. κi valorificã toate capacitãþile ºi calitãþile personalitãþii lor ºi se simt mari oratori. Se risipesc toate neºansele, iar falºii prieteni sunt în sfârºit demascaþi. Apar persoane noi, total necunoscute, care le atrag atenþia într-o manierã originalã. Toate speranþele lor prind viaþã.

Vã merge atât de bine în plan financiar încât puneþi asta integral pe seama norocului sau a bunãvoinþei divine. E mai mult decât vizibilã starea de euforie, de alurã agreabilã ºi amabilã. Sunteþi atraºi de cuvintele de duh, de glume ºi de tandreþe. Vã bucuraþi ºi de alt fel de aprecieri, care vã rotunjesc substanþial bugetul.

Relaþiile lor de prietenie se dovedesc uzate ºi incapabile sã mai reziste la încercãrile din acest interval. Riscul care apare ºi care se manifestã printr-o erupþie sau alergie se va dovedi de lungã duratã. Sunt solicitaþi din punct de vedere profesional în mai multe pãrþi ºi uneori nu prea mai ºtiu cum sã facã faþã.

Pot apãrea accidente banale, dar validante pentru majoritatea nativilor. Se îneacã pur ºi simplu, dacã încearcã sã vorbeascã mai repede, ori se îneacã pentru cã sunt lacomi ºi mãnâncã prea repede. Elementelor mãrunte li se dã o importanþã disproporþionatã ºi se iau decizii prin care nativii se autopedepsesc.

Vã dãruiþi cu sinceritate, astfel cã persoana iubitã este luatã prin surprindere ºi nevoitã sã rãspundã la fel. Din punct de vedere profesional, situaþia devine înfloritoare ºi acest lucru vã ajutã sã vã echilibraþi psihic. Sunteþi foarte inspiraþi ºi luaþi deciziile cele mai bune. Prietenii vã cer sfaturi. Stabiliþi relaþii cu persoane foarte importante.

Nonºalanþa ºi plãcerea de a trãi s-ar putea sã-i conducã pe cãi cam neplãcute. Crizele biliare sau de stomac pot reapãrea în orice moment. Pot sã rezolve problemele pe care le-au trecut pânã acum pe planul doi sau pe care le-au amânat cu sau fãrã motiv. Sunt avantajaþi toþi cei care dau examene.

Sunt cooperanþi ºi deschiºi la orice activitate care le pune creativitatea la încercare. Vor ceda în faþa persoanelor iubite, ba chiar le vor face concesii ºi adversarilor. Trebuie sã termine un proiect mult mai dificil decât l-au apreciat la prima vedere. Erorile care apar sunt trâmbiþate de un nativ din Sãgetãtor.

Pot apãrea mici ghinioane referitoare le achiziþionarea total neinspiratã a unor obiecte. Toþi cei din anturaj se mirã de accesele de timiditate ale acestor nativi. Acest comportament nu le este caracteristic ºi va dispãrea rapid. Cele mai afectate vor fi femeile ºi Leii tinerei. Sunt în continuare creativi ºi orgolioºi.

Cei care au cooperat cu dv. ºi care încã susþin cã fac acest lucru se dovedesc niºte adevãraþi escroci. Trebuie sã fiþi permanent vigilent pentru a nu fi pãcãlit. Drumurile lungi ºi cãlãtoriile peste hotare vã avantajeazã. Veþi încheia contracte nesperat de multe. Certurile cu partenerii sunt virulente ºi nu este exclus sã se ajungã la procese lungi ºi obositoare.

Aceºti nativi trãiesc o stare de revoltã continuã faþã de toþi ºi de toate. κi exprimã direct pretenþiile financiare ºi obþin mai mult sau mai puþin din ceea ce sperã. Nu se lamenteazã decât în faþa rudelor ºi poate cã le este fricã sã nu li se cearã împrumuturi. Bârfele ºi intrigile nu-i impresioneazã, mai ales cã nimeni nu-i întrece în iscarea scandalurilor.

La locul de muncã, se ajunge la o ameliorare a situaþiei, dacã acceptaþi discuþii lãmuritoare ºi reluarea unor studii sau perfecþionãri. Vor renunþa la posturi lipsite de importanþã socialã ºi acceptã bani puþini pentru mai multã faimã. Sunt atraºi mai ales de instituþiile cu parteneri strãini, unde vor face deplasãri în strãinãtate.

PRIMÃRIA COMUNEI NÃDRAG NÃDRAG, cu sediul în Nãdrag, Piaþa Centralã nr.2, tel/fax 0256/328.304, organizeazã în data de 27.09.2011, ora 12, licitaþie publicã deschisã pentru concesionarea unui teren intravilan în suprafaþã de 1000 mp, destinat amenajãrii unei benzinãrii. Caietul de sarcini ºi informaþii la sediul Primãriei Comunei Nãdrag. PRIMÃRIA COMUNEI NÃDRAG, cu sediul în Nãdrag, Piaþa Centralã nr. 2, organizeazã în data de 27.09.2011, ora 12, licitaþie publicã deschisã pentru vânzarea unui buldoexcavator ºi a unei autospeciale pentru încãrcat gunoi cu capacitatea de 24 mc. Ambele utilaje sunt folosite. Informaþii la sediul Primãriei Comunei Nãdrag sau la tel/fax 0256/328.304.

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BOÞ ELENA AVIZ PSIHOLOGIC la obþinerea sau redobândirea permisului de conducere AVIZ PSIHOLOGIC la obþinerea ºi pãstrarea permisului de armã TESTÃRI LA SELECÞIA DE PERSONAL TEHNICI DE RELAXARE CONSILIERE PSIHOLOGICÃ Adresã cabinet: Lugoj str. Cloºca nr.59 , tel: 0728229604


12 ACTUALITATEA imobiliare VÂND teren intravilan extins, în Lugoj, Calea Buziaºului (în spatele fabricii de margarinã) în suprafaþã de 2,3 ha. Preþ negociabil 6 euro/ mp. Tel. 0721.224.326. VÂND apartament 2 camere, strada Buziaºului nr. 36, preþ 23.000 de euro, negociabil. Tel. 0356.421.549. VÂND apartament 3 camere, bucãtãrie, baie, pus la punct, în Cotu Mic, et.4, parchetat. Tel: 0762.465.184. VÂND teren 10.000 mp în Lugoj, str. Livezilor, cu ieºire la stradã 29 mp ºi 3 parcele de 500 mp în Dealul Viilor, lângã bisericuþã. Informaþii la telefon: 0725.422.653. VÂND apartament 3 camere, etaj 1, Micro I, cu garaj. Tel: 0724.573.461. VÂND apartament 3 camere în Lugoj, Spl. C. Brediceanu nr.16, scara A. Preþ 45.000 euro, negociabil. Inf. la telefon: 0724.503.408. VÂND halã industrialã din cãrãmidã de 160 mp, 2 mese inox, 2 cazane inox. Inf. la tel: 0723.866.086. VÂND casã 4 camere, cu anexe gospodãreºti, fântânã artezianã, 1000 mp grãdinã, în Dumbrava nr.308. Tel: 0356/711.395; 0748.994. 578; vând casã cu 2 camere, bucãtãrie ºi cãmarã pentru alimente în Dumbrava nr. 309. Tel: 0356/711.395. VÂND casã în comuna Mãnãºtiur (Fãget) cãrãmidã, Pierdut pisicã maro-roºcat, tigratã, cu pãr semilung, rãspunde la numele KITY, în zona Bibliotecii Municipale Lugoj. Vã rugãm adresaþi-vã la Biblioteca Municipalã (str. Ion Creangã, nr.1 – lângã Primãrie) sau la tel. 0256/351304; 0729/103435. Gãsitorului ofer recompensã 100 Euro; ofer recompensã ºi pentru informaþii sigure.

5 camere, baie, bucãtãrie, anexe, grãdinã 2500 mp, preþ 40.000 euro negociabil, sau schimb cu apartament. Inf. la tel.: 0723.139.036. VÂND casã ultracentral, toate utilitãþile, pe str. V.V Delamarina nr. 4, gaz, subsol amenajat, intrare auto, posibilitãþi construcþie vilã în curte, suprafaþã 604 mp, preþ negociabil. Tel: 0723.528. 542; 0723. 817.696. VÂND apartament cu 2 camere în Micro 3, etaj 2, pus la punct, sau schimb cu casã în Lugoj. Ofer diferenþa. Informaþii la tel: 0733.429.833.

auto VÂND Ford Mondeo Break, an fabricaþie 1996, aer condiþionat, full option, motor 1800 CMC, benzinã, înmatriculat în RO, stare bunã. Preþ 2200 EURO Negociabil. Informaþii la telefon: 0741.099.877 VÂND Opel Corsa B; an fabricaþie 1996; motor 1200 CMC; 4 uºi, înmatriculat în RO; stare bunã. Preþ 1750 EURO negociabil. Informaþii la telefon: 0741.099.877. VÂND 4 roþi echipate de iarnã 175/70 R13. Informaþii la telefon: 0728.772.510. VÂND Malaguti fifty ºi scuter Piagio, preþ negociabil. Inf. la tel. 0720.314.416. VÂND Golf 2, V.T. 2012. Preþ 1200 euro. Informaþii la telefon: 0734.640.994. VÂND WV Polo cu 2 uºi,

PUBLICITATE

15-22 SEPEMBRIE 2011

Service la domiciliu din 1998 culoare albã, înscris în circulaþie, motor 1000 cmc, consum mic, stare foarte bunã. Tel. 0766.706.784.

diverse VÂND calculator P4, în stare foarte bunã 200lei, placã video 512 MB 50lei. Pentru laptop: harduri, rami, procesoare, încãrcãtoare de maºinã ºi camerã rãcire laptop 350x270, 3 coolere, 35 lei. Informaþii la telefon: 0760.753.753 VÂND laptop P4: Packard Bell 450 lei, Acer 500 lei, Dell 550 lei, Gateway 600 lei, mininetbook Asus eee pc (este nou: geantã, manuale, etc, 500lei). Informaþii la telefon: 0760.753.753 CUMPÃR laptopuri în stare bunã de funcþionare sau defecte pentru piese. Informaþii la telefon: 0765.560.006 VÂND 2 iepe pentru cãruþã, vârsta 3 ºi 15 ani. Informaþii la telefon: 0749.147.809. VÂND rafturi pentru magazin fãcute la comandã în roºu, preþ negociabil. Telefon: 0764.295.724. VÂND instalaþie GPL. Inf. la tel. 0728.066.899.

VÂND mobilã bucãtãrie, uºi de lemn, þiglã, douã covoare, un geam dublu ºi o uºã dublã ºi 4 uºi simple. Telefon 0720.353.085. VÂND pui Huski Siberian alb cu negru, tata Alex ºi mama Maya, 8 sãptãmâni, cãþel, vaccinat, deparazitat, carnet sãnãtate, preþ negociabil. Tel: 0754.796.411. VÂND pui Ciobãnesc Mioritic. Tel. 0722.819.909. VÂND baloþi lucernã. Prima coasã preþ fix 5 ron. Informaþii la tel: 0722.819.909. VÂND costum naþional. Telefon: 0722.508.476. VÂND pãtuþ de bebe, nounouþ, impecabil, cu sertar, saltea cu alge, preþ negociabil. Tel.: 0730.415.971. VÂND colþar negru, nou, imitaþie de piele. Preþ 1100 lei neg. Tel. 0726.182.873. VÂND pompe electrice de benzinã, injectoare, capuri distribuitoare, noi ºi SH. Garanþie. Tel. 0744.852.658.

închirieri ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, iau în gazdã la casã nefumãtori. Informaþii la telefon: 0726.368.056. OFER GÃZDUIRE unui tânãr serios pentru îngrijirea

SALON MASAJ efectueazã urmãtoarele tipuri de masaj: reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj relaxare, masaj anticelulitic, într-un ambient foarte plãcut. Informaþii la telefoanele: 0722.160.291; 0256/329.726.

Cea mai puternicã tãmãduitoare din România, Tamara, singura care a fost acceptatã de bisericã lucreazã cu lucru sfânt Cu tãmãduitoarea Tamara, aveþi ºansa de a vã rezolva problemele. Dezleagã farmece, blesteme, aduce persoana iubitã, prosperitate în afaceri, lecuieºte beþia, scoate argintul viu ºi multe altele, chiar ºi prin corespondenþã, la tel: 0723.421.156; 0747.752.442. Rezultatele sunt garantate 100%. Mesaje de mulþumiri: Îmi fac viaþa publicã în speranþa cã voi ajuta ºi alte persoane. Mã numesc Tudor ºi sunt din Arad, sunt doctor psiholog de 47 de ani. Nu am fost niciodatã cãsãtorit deºi aveam o meserie frumoasã ºi o situaþie de invidiat. Nu aveam noroc în dragoste, nu puteam sã am o relaþie mai mult de o sãptãmânã, nu aveam liniºte sufleteascã, eram tot timpul agitat. Am apelat la serviciile doamnei Tamara ºi dânsa mi-a dezlegat cununiile. Acum sunt un om fericit cã mi-am gãsit jumãtatea. Apelaþi cu încredere. Anca din Timiºoara cu lacrimi în ochi îi aduc mulþumiri doamnei Tamara, am fost ºi eu o persoanã din pãcate afectatã de farmece, am umblat prin mulþi doctori, dar niciunul nu mi-a gãsit leacul. Pe zi ce trecea eram ºi mai rãu slãbitã ºi simþeam o furnicãturã în tot corpul, simþeam o greutate în capul pieptului, aveam ameþeli tot timpul. Am apelat la doamna Tamara pe baza datelor personale de la distanþã. Mi-a eliminat argintul viu, am avut rezultate în 24 de ore, mã simþeam un om normal. Apelaþi cu încredere ºi nu o sã fiþi dezamãgiþi. Iulia din Sântana, aduce mii de mulþumiri doamnei Tamara pentru ajutorul acordat, mia adus soþul înapoi dupã 9 luni de despãrþire, ce mã pãrãsise pentru altã femeie. Acum suntem o familie unitã ºi foarte fericitã. Alex din Arad, doresc doamnei Tamara, sãnãtate ºi putere de muncã pentru ajutorul acordat. Mi-a adus prosperitate în afaceri. Apelaþi cu încredere. Giovanni din Arad, mii de mulþumiri doamnei Tamara, care m-a vindecat de o boalã incurabilã. Antoaneta din Arad, mii de mulþumiri doamnei Tamara pentru ajutorul acordat, am umblat prin mulþi doctori sã pot avea un copil, dar în zadar. Doamna Tamara prin puterea ei sfântã m-a ajutat sã dau naºtere la un copil. Este o doamnã cu har, pricepere ºi foarte serioasã.

Telefoane: 0723.421.156; 0747.752.442.

ACTUALIT AT E A ACTUALITA 2011 TALON MICA PUBLICITATE 2011

GDECESE DECESEG DECESE

Numele................................... Prenume............................................. Adresã ...............................................Telefon..................................... Textul anunþului .................................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj, str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10

VÂND casã P+3, în centrul Lugojului, lângã Primãrie, ºi 600 mp curte ºi grãdinã. Inf. la tel: 0743.975.053.

unei persoane cu handicap locomotor. Informaþii la telefon: 0721.724.332. ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial ultracentral, 85 mp, în Lugoj, Piaþa I.C. Drãgan nr.1. Telefon: 0730.932.975. VÂND sau închiriez spaþiu comercial ultracentral de 260 mp, amenajat recent, toate utilitãþile, preþ negociabil. Informaþii la telefon: 0766.999.800.

afaceri ªOFER EXPERIMENTAT categoria B.C.E atestat marfã card tahograf aviz medical ºi psiho la zi, caut de lucru chiar pe 3,5 T. Informaþii la telefon: 0736.525.309. SERVICE autorizat telefoane mobile ºi calculatoare, cu o experienþã pe piaþa localã de peste 7 ani, deblocãm ºi reparãm orice model de telefon mobil. Reparãm calculatoare ºi laptopuri, orice model ºi configuraþie. Deblocãm console jocuri: PSP, PS3, XBOX, WII. Instalãri soft navigaþie pe telefoane ºi GPS-uri. Amanet produse electronice! Preþuri fãrã concurenþã! Informaþii pe strada Siretului, nr.2 (vis a vis de cabinetul stomatologic). Informaþii la tel.: 0723.004.709. EXPERT contabil þin evidenþã contabilã, întocmesc raportãri financiar - contabile. Tel. 0749.918.600. FAC FREZE ºi cocuri pentru ocazii speciale, coafuri moderne la preþuri mici, pentru nunþi ºi botezuri, sâmbãtã ºi duminicã. Informaþii la telefon: 0720.844.803. CUMPÃR dosare ANRP Legea L10 ºi L18, decizii, Titlu de conversie, Rapoarte de evaluare. Tel. 0761.058.986. CAUT persoanã interesatã în cultivarea unei grãdini de

TRANSPORT cu camion de 32 de tone: nisip, balast, cherestea, moloz, diverse. Preþ avantajos. Informaþii la telefon: 0734.417.636. Pierdut certificat constatator de autorizare sediul social, al S.C. TUNAD S.R.L., J35/830/2003. Il declar nul.

În perioada 77-- 9 septembrie 2011, la Departa Departa-mentul de Stare Civilã din cadrul Primãriei au fost înregistrate urmãtoarele decese: Marie Biriescu (81 de ani), Maria Roman (76), Dimitrie Gherga (80), Ionela Ramona Albu (37), Nicolae Gheorghe Drãgulescu (70), Ioan Opriº (78), Ana Milos (79). Redacþia Actualitatea transmite sincere condoleanþe familiilor îndoliate!

Str. Dunãrii nr. 7A Tel. 0722 567 046 0356 808 933

22 ari, dotatã cu apã ºi motosãpãtor, pe strada Fãgetului, nr.40, familia Lazãr. Inf. la telefon: 0256/351.973. ELECTRONIST autorizat execut reparaþii aparaturã electronicã industrialã, jocuri electronice pentru baruri, automate cu fise. Telefon: 0741.500.405. EFECTUEZ transport de persoane ºi colete RomâniaAustria-Italia, tur-retur. Pentru informaþii ºi rezervãri, la nr. de telefoane: 0733.426.228 ºi 00393291959500. ELECTRICIAN autorizat, execut instalaþii electrice interioare la case (vile) noi ºi vechi, execut pãmântãri (prize de pãmânt) ºi dau buletin de verificare a prizei de pãmânt, înlocuiesc tablouri electrice

cu siguranþe automate, montez lustre, lãmpi, prize întrerupãtoare, montez automate de iluminat casa scãrii la blocuri. Inf. la telefon: 0730.868.993. TRANSPORT zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franþa, Belgia, Anglia, Irlanda ºi Germania la destinaþie, cu maºini moderne climatizate. Informaþii la tel: 0721.285.100.

matrimoniale DORESC cunoºtinþã cu domniºoare sau doamne între 18-50 ani pentru prietenie eventual cãsãtorie preferabil solidele, doamnele cu 1,2 copii ºi doamnele de la soþ. Informaþii la telefon: 0758.932.443.

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BOÞ ELENA Vrei sã întâlneºti persoane asemeni þie, sã împãrtãºeºti din gândurile, trãirile, problemele ºi experienþele tale? Vino cu noi în grupurile de suport organizate de cabinet:

n grupul de suport pentru pãrinþi de adolescenþi n grupul de suport pentru persoane singure n grupul de suport pentru persoane cu dificultãþi emoþionale. Înscrieri ºi informaþii la telefon: 0728 22 96 04.

publicitate online www.ziarulactualitatea.ro informaþii la tel. 0744.575.853

publicitate online


VINERI

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

10:10 Furtunã la palat 11:25 Desene animate 12:45 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok reluare 14:00 Telejurnal 14:45 e-forum 15:30 Tribuna partidelor parlamentare reluare 17:00 Beaver rezolvã tot (serial) 18:00 TTelejurnal elejurnal 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 20:00T elejurnal 20:00Telejurnal 21:10 O ÎMPUªCà TURà ÎMPUªCÃTURà ÎN ÎNTUNERIC (comedie, coproducþie,1964) 23:15 FECIOARA DIN JUAREZ (dramã, SUA,2006) Cu: Minnie Driver 00:50 ARMA UCIGAªÃ (thriller, Marea Britanie,2009) Cu: Aml Ameen, Jacob Anderson 02:15 JASIRA (dr.,SUA,2007)

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 CERCET AªII CERCETAªII (comedie, SUA,1994) Cu: Bob Saget, Brian Bonsall, Stuart Pankin 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 BUDDY (comedie, SUA,1997) Cu: Rene Russo, Robbie Coltrane, Alan Cumming, Irma P.Hall 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 BA TMAN BATMAN ÎNCEPUTURI (aventuri, SUA,2005) Cu: Christian Bale, Liam Neeson 23:30 UNDE DAI ªI UNDE CRAPÃ (comedie neagrã, coproducþie, 2000) Cu: Benicio Del Toro, Brad Pitt, Dennis Farina 01:45 BA TMAN BATMAN ÎNCEPUTURI reluare

06:00 Observator 10:00 În gura presei cu Mircea Badea 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Next TTop op Model by Cãtãlin Botezatu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu Cu Mirela Boureanu Vaida 16:00 Observator 17:00 Acces direct Cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 Mireasã pentru fiul meu Cu Mirela Boureanu Vaida 01:00 AMENINÞARE DIN DEªERT (acþiune, SUA,1998) Cu: Daniel Baldwin, Richard Tyson, Robert Walden 03:30 Observator reluare 04:15 101 DALMAÞIENI (aventuri, SUA,1996) 04:45 Acces direct Cu Simona Gherghe

KANAL D 06:30 Colierul de smaralde 07:30 Poveste de familie 09:30 Teleshopping 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtiri 13:15 TTee vreau lângã mine Cu Niculina Stoican 15:15 Stãpâna inimii (serial) 16:45 Drept la þintã 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtiri 20:00 Vrei sã fii milionar? 21:00 Pe banii pãrinþilor 22:30 Cancan TV 01:30 CASA BLESTEMA TÃ BLESTEMATÃ (horror Canada,2008) Cu: Fairuza Balk, Greg Bryk, Kevin Scannell, Tia Carrere 03:15 Drept la þintã reluare Cu Mãdãlin Ionecu 04:45 Stãpâna inimii serial Cu: Ozgu Namal reluare

ACTUALITATEA 13

PRIMA TV

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

07:00 ALEX ªI EMMA (com.rom., SUA,2003) 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 11:30 În familie 13:00 Sport, dietã ºi o vedetã 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 16:00 BÃRBA TUL ÎN BÃRBATUL COSTUM GALBEN (fan.,SUA,2001) 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 CENTRUL PÃMÂNTULUI (sf, SUA, 2003) 22:30 SÃ ÎNCEAPÃ JOCUL! (dr.,SUA,1998)

08:15 Cealaltã faþã a Analiei 09:45 Dona Barbara 12:45 Iubire cu chip rebel 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri adevãrate 17:30 Inimã sãlbaticã 18:30 Lacrimi de iubire 19:30 STÃPÂNA 22:00 Aurora 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Clase 406 reluare 01:30 Poveºtiri adevãrate 02:30 Doamne de poveste

10:00 Comorile din insule 10:30 Dobro urban 11:00 Tenis: România Cehia elejurnal 17:00 TTelejurnal 17:25 Integralele REMIX 18:30 Jamie în America reluare 18:55 Adio jurnal 19:00 Comorile din insule 19:35 TTrei rei regate 20:30 Ora de business 21:30 Pescar hoinar 22:00 ªtiri 23:00 Unora le place... cu Florian Lungu 00:00 Trei regate 00:55 Atmosferã fierbinte 01:50 Confesiuni

06:00 AL VIN ªI ALVIN VEVERIÞELE 2 (comedie, SUA,2009) 07:30 OAMENI MARI ªI FÃRà MINTE 09:10 DIVORÞUL (dramã,coproducþie,2003) 11:05 VECHI TOVARêI (comedie, SUA,2009) 12:35 ASTRO BOY (animaþie,coproducþie,2009) 14:10 NU-I DE NASUL MEU (comedie, SUA, 2010) 15:55 MAMMUTH (dramã., Franþa,2010) 17:25 JULIE ªI JULIA (dramã SUA ,2009) 19:30 Filme ºi vedete 20:00 JOCURI MURDARE (comedie romanticã, SUA,2008) 22:00 TTrue rue Blood 00:00 28 DE ZILE (dramã, SUA,2000) 01:45 PRIMUL CERC (poliþist, coproducþie,2009)

PRO CINEMA

DIVA

0 7 :45 ECHIPA DE URGENÞÃ (SERIAL) 08:45 AURUL PIRAÞILOR (film) 10:15 ECHIPA DE URGENÞÃ (serial) 11: 11:33 0 Teleshopping 112:45 2:45 Happy Hour 14:00 Acasã în bucãtãrie 15:00 La bloc (serial) 16:00 Seinfeld (serial) 1 7 : 0 0 DINCOOLO DE MOMBASA (aventuri, coproducþie,1956) 19:00 La bloc (serial) 20:00 TRIUNGHIUL MORÞII (I) (istoric, România, 1999) cu: Ilinca Goia, Sergiu Nicolaescu 22 22::00 RÃPIRE CONTRA CRONOMETRU (dramã, Venezuela, 2005) CU: Mia Maestro

06:10 Neveste de orange conty (serial) 08:10 Amy (serial) 09:10 Lege ºi ordine (serial) 10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER: GHILOTINA DIN PLA TOU PLATOU 12:10 Buffy Buffy,, spaima vampirilor (serial) 13:10 Fetele Gilomore (serial) 14:10 LEGE ªI ORDINE 15:10 VIEÞI ÎNCRUCIªA TE (dramã, SUA,2003) 17:00 ÎNCRUCIªATE CRIMELE DIN MIDSOMER (film) 19:00 Buffy Buffy,, spaima vampirilor (serial) 20:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 RÃPITÃ DIN DRAGOSTE (dramã, SUA, 2007) 22:50 ÎNCREDERE OARBÃ (film)

SÂMBÃTÃ

TV 1000 09:00 SÃRUTUL DE ADIO (comedie, SUA, 1982) 11:10 TÂLHARII (comedie, SUA, 1991) 13:00 BÃIEÞI DEªTEPÞI (ac,SUA,2005) 15:00 STRIGÃ TUL STRIGÃTUL LIBERTÃÞII (dr, MB, 1987) 17:00 ZIARUL (com., MB, 1987) 19:00 COCOON (com,SUA, 1985) 23:20 FOCUL UCIGAª

UNIVERSAL 09:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 10:00 Nash Bridges 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 15:00 Nash Bridges 16:00 Castie 17:00 Las Vegas 18:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 20:00 Castle 22:00 ROBIN HOOD, PRINÞUL HOÞILOR (av.,SUA,1991)

17 SEPTEMBRIE 2011

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

08:35 Desene animate 09:30 Bebe Magia 10:10 MÂNDRIE (poliþist, Germania/ SUA, 2007) Cu: Terrence howard, Bernie Mac 12:00 Pro patria 12:30 Europa mea 13:00 Travelling circular 14:00 Jurnal 14:30 Hannah Montana 15:10 In Memoriam Florica Ungur 16:30 Festivalul Maria Tãnase 17:45 Garantat 100% 18:45 Teleenciclopedia 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:10 NELL CEA SÃLBA TICÃ SÃLBATICÃ (dramã, SUA, 1994) Cu: Liam Neeson, Jodie Foster, Natasha Richardson, N. Searcy 23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã 00:10 NU-ÞI FIE TEAMÃ! (thriller, Italia, 2005) Cu: Cesare Bocci, Alesio Boni

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Ce se întâmplã, doctore? 10:30 Zâmbete într-o pastilã 11:00 Pariu cu viaþa reluare 13:00 ªtirile Pro TV 13:05 Academia de Poliþie serial 15:00 GARDA DE CORP (comedie, SUA, 2008) Cu:Owen Wilson 17:00 CRONICILE SPIDERWICK (aventuri, SUA,2007) Cu: David Strathaim 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 DIN PARIS, CU DRAGOSTE (acþiune,coproducþie,2009) Cu: John Travolta, Jonathan RhysMeyers, kasia Smutniak 22:30 ECHIPA SFARMÃ-TOT (comedie, SUA,2005) Cu: Adam Sandler 01:00 DIN PARIS, CU DRAGOSTE

0 7:00 Observator 10:00 ªAPTE BÃIEÞI ªI O ªTRENGÃRIÞÃ (aventuri, Fr/It/ Rom, 1966) Cu: Jean Marais, Marilu Tolo 12:00 Aventurile lui Sinbad relaure 13:00 Observator 14:00 MA TILDA MATILDA (comedie, SUA, 1996) Cu: Mara Wilson, Danny DeVito 16:00 Observator 17:00 RÂUL UCIGAª (dramã, SUA.1994) Cu: Meryl Streep, Kevin Bacon, David Strathaim, John C. Reilly, Stephanie Sawyer 19:00 Observator Sport. Meteo 20:20 x Factor 21:45 GARDÃ DE CORP (acþiune, SUA., 2009) Cu: S. Seagal 23:45 CAMERA MORÞII (dr.,SUA,1996)

06:30 Colierul de smaralde 07:30 Pastila de râs 08:30 Fete cu surprize 10:30 RUBY JEAN ªI JOE (dramã, SUA,1996) 12:30 ªtiri 13:30 Vacanþa Mare Reloaded reluare 14:30 Paparazzi reluare 15:15 Ezel 16:45 Vrei sã fii milionar? 19:00 ªtiri 19:45 Asta-i România! 20:30 Nuntã cu surprize 22:30 Belstemul Iubirii reluare 00:00 UN JURÃMÂNT SA SATTANIC (horror, SUA., 2006) Cu: Steven Strait 02:00 RUBY JEAN ªI JOE (dramã, SUA,1996) relaure 03:45 UN JURÃMÂNT SA SATTANIC (horror, SUA., 2006) Cu: Steven Strait reluare 05:30 ªtiri

08:00 BÃRBA TUL ÎN BÃRBATUL COSTUM GALBEN (fan.,SUA,2001) 10:00 Teleshoping 10:30 Autoforum 11:00 Secrete de stil 11:30 Sport, dietã ºi o vedetã 12:00 Cãminul de cinci stele 13:00 Focus monden 13:30 Mondenii 16:00 CENTRUL PÃMÂNTULUI (acþiune, SUA,2002) 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 SHAOLIN COWBOY (acþiune, SUA, 2000)

ACASÃ TV 08:15 Cealaltã faþã a Analiei 09:45 Dona Barbara 12:30 Iubire cu chip rebel 14:30 Clase 406 16:30 Poveºtiri adevãrate 17:30 Moºtenitorii 19:30 Stãpâna 20:30T riumful 20:30Triumful dragostei 22:00 Aurora 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Clase 406 reluare 01:30 Poveºtiri adevãrate reluare 02:30 Doamne de poveste

TVR 2 10:00 Doctor Who 11:00 Imperiul Roman 12:00 Tenis 14:00 Magazin UCL 15:10 COMISARUL MONT ABLANO: MONTABLANO: MIROSUL NOPÞII 17:00 Jurnal 17:30 Cirque du Soleil 18:00 Magazin olimpic 18:35 Paºaport de România 19:30 Idoe ideis 20:10 SUB SEMNUL LUI NEPTUN (thriller, Franþa, 2008) Cu: J.H.Anglade 22:00 ªtiri 23:00 Timpul chitarelor 00:00 Atmosferã fierbinte

PRO CINEMA

DIVA

08:00 DINCOLO DE MOMBASA (reluare) 09:45 Promotor 11:15 Enterntainment News 12:15 Din culisele Hollywoodului 12:45 TRIUNGHIUL MORÞII (dramã, România, erlin (serial) 16:45 BALUL 1999) 15:45 M Merlin DE SÂMBÃ TÃ SEARA (comedie SÂMBÃTÃ România,1968) 19:00 Lecþia de maternitate (serial) 20:00 TREI FEMEI ªI UN PARIU (comedie romanticã, SUA, 2005) cu: Vivica A. Fox 22:00 STELLA STREET (cmedie, Marea Britanie/SUA, 2004) cu: Ronnie Ancona, Phil Cornwell 23:45 ARMA CEA NOUÃ (comedie neagrã, SUA, 1992)

06:10 Buffy Buffy,, spaima vampirilor (seATA ªI EA (dramã, rial) 11:10 MAMA, TTA SUA,2008) 1 3 : 0 0 R Ã P I T Ã D I N DRAGOSTE (dramã, SUA, 2007) 14:50 EVA (dramã, România, 2009) 17:00 Soþii de militari (serial) 19:00 Cu sânge rece (serial) 21:00 BEETHOVEN 5 (comedie, SUA, 2003) Cu: Daveigh Chase 22:50 ROMANE ªI PSIHOTERAPIE (comedie, SUA, 2001) Cu: Courtney Cox 00:40 VISURI PE GHEAÞÃ (dramã SUA, 2009) Cu: Jessica Cauffiel, Shelly Long 02:50 LEGE ªI ORDINE (serial)

DUMINICÃ

HBO 07:30 Concert Paul McCartney: Buna seara, New York! 08:35 JOCURI MURDARE (dramã, SUA,2008) 10:30 MONªTRII DE ASTÃZI (comedie, Italia,2009) 12:15 TINERI INSURÃÞEI (comedie, SUA/Germania, 2003) 13:50 CUM SÃ ÎÞI DRESEZI DRAGONUL 15:30 AAV VATAR (Sf. SUA, 2009) 18:10 ÎNTÂLNIRE EXPLOZIVÃ 20:00 EPISOADE (serial) 20:30 Plictisit de moarte 21:00 UN BÃRBA BÃRBATT SINGUR (dramã,, SUA,2009) 22:40 BRUNO (Comedie, SUA,2009) 00:05 MUNTELE BLESTEMA BLESTEMATT (dramã, China,2007)

TV 1000 07:20 APOLLO 13 (dramã, SUA,1995) 09:40 ZIARUL 11:30 SHINE (dramã, Australia,1996) 13:10 COCOON (sf, SUA., 1985) 15:10 OPORTUNITÃÞI 17:00 AªTEPTÂND UN BEBELUª (com.,MB,2000) 19:00 COCOON: ÎNTOARCEREA 21:00 OCHI DE ÎNGER 23:00 MULHOLLAND DRIVE

UNIVERSAL 09:00 Tineri ºi bogaþi 10:00 Las Vegas 13:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 15:00 VÂNÃ TORII DE VÂNÃTORII FURTUNI (aventuri, Germania/ Austria, 2009) 17:00 DISTRACÞIA MÃ OMOARÃ (dr.,Can.,2009) 19:00 C astle Castle 20: 00 Hawaii 5.0 20:00 22:00 IERI DUPÃ AZI (acþiune, SUA, 2002) 00:00 O NOAPTE LA MCCOOL ’S MCCOOL’S (com.,SUA,2001)

18 SEPTEMBRIE 2011

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Universul credinþei 10:25 Tezaur folcloric 11:10 Viaþa satului 13:00 Ultima ediþie 14:00 Telejurnal 14:30 Hannah Montana 15:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi înlãnþuite 17:00 Dãnutz SRL Supermarket de divertisment 19:00 Lozul cel mare 19:40 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:10 MINCIUNILE MAMEI MELE (dramã, coproducþie, 2005) Cu: Joely Richardson, Colm Feore, Hayden Panettiere 22:45 Ilustrate din India 23:00 Dr Dr.. House Cu: Hugh Laurie, Lisa Edelstein 00:40 Dãnutz SRL reluare 02:35 Ca la carte (reluare) 03:20 Sport reluare 03:40 Telejurnal (reluare) 04:35 Universul credinþei reluare

07:00 ªtirile Pro TV 11:00 GARDA DE CORP (comedie, SUA, 2008) Cu:Owen Wilson reluare 13:00 ªtirile Pro TV 13:05 NAUFRAGIU PE INSULA DRAGOSTEI (aventuri, SUA,2005) Cu: Amanda Bynes, Chris Carmack, Jonathan Bennett 15:00 CRONICILE SPIDERWICK (aventuri, SUA,2007) Cu: David Strathaim reluare 17:00 UITE CINE VORBEªTE ACUM (comedie, SUA,1993) 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 CURIERUL (acþiune,SUA/ Franþa, 2002) Cu: Jason Statham, Shu Qi 22:30 NAªUL STRESA STRESATT (com., SUA., 2002) 00:30 CURIERUL reluare

07:00 Observator 10:00 KAZAAM (fantastic, SUA, 1996) 12:00 Aventurile lui Sinbad relaure 13:00 Observator 14:30 X Factor reluare 16:00 Observator 16:30 Superbingo Metropolis Cu: Romica Þociu ºi Cornel Palade 19:00 Observator 20:20 x Factor emisiune-concurs prezentatã de Rãzvan Simion ºi Dani Oþil 21:30 SUPREMAÞIA LUI BOURNE (acþiune, SUA/ Germania,2004) 23:45 REGELE FLUVIULUI (thriller, Canada/Marea Britanie,2005) Cu: Edward Burns, Jennifer Ehle, Thomas Gibson 01:45 KAZAAM (fantastic, SUA, 1996) 03:30 SUPREMAÞIA LUI BOURNE

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

TVR 2

06:30 Colierul de 08:15 Cealaltã faþã a 06:00 Cunoaºte, viseazã, 09:00 Descurcã-te smaralde Analiei iubeºte! singur! 07:30 Pastila de râs 09:45 Dona Barbara 10:00 Doctor Who 08:00 Focus monden 09:30 Casa: construcþie ºi 12:30 Iubire cu chip 11:00 Tenis 08:00 Teleshopping rebel design 17:00 Telejurnal 08:30 Fete cu surprize 09:00 Samantha Who? 10:30 Levintza prezintã 14:30 Clase 406 17:30 D’ale lu’ Miticã 09:30 Pastila de râs 15:30 Amor real 11:00 Cunoaºte, viseazã, 18:30 Naturã ºi aventurã 10:00 TA 16:30 Inimã sãlbaticã iubeºte! reluare TATTA 18:30 Lacrimi (comedie, 12:00 Academia lui Horia 19:00 Top cut de iubire SUA, 1989) 13:00 Focus Monden reluare 13:30 SHAOLIN 20:30 T R I U M F U L 19:30 Pe picior mare Cu: Jack Lemon, COWBOY DRAGOSTEI Ted Danson reluare 15:30 Cronica 20:10 SUB SEMNUL 22:00 Aurora 12:30 ªtirile 13:30 NU MÃ MAI IUBI cârcotaºilor LUI NEPTUN (II) 00:00 Clase 406 01:00 Lacrimi de (dramã, 18:00 Focus (thriller, iubire Franþa,2008) 19:30 Cireaºa de pe tort Franþa,2008) 15:15 Ezel 20:30 Schimb de mame (reluare) Cu: Jean-hugues 02:00 Doamne de 16:45 Asta-i România 22:00 Iubiri secrete Anglade poveste 17:45 Vrei sã fii milionar? reluare 22:00 ªtiri 03:00 Poveºtiri de 18:45 ªtirea zilei 01:00 Focus 23:00 Acadeaua 00:00 Atmosferã noapte 19:00 ªtirile Canal D reluare fierbinte 04:30 Inimã sãlbaticã 19:45 D-Paparazzi 02:00 Cu lumea-n cap 20:30 Ochii din umbrã 22:00 GOOL! PRO CINEMA DIVA (dramã,coproducþie, 2005) 08:00 Merlin (serial) 09:30 Lecþia de 06:30 CRIMELE DIN MIDSOMER: Cu: Kuno Becker, maternitate (serial) 10:30 Promotor 12:15 SABIA LUI GUILLAUME 08:30 Soþii Alessandro Nivola BALUL DE SÂMBÃ TÃ SEARA (comedie d e m i l i t a r i (serial) 1 0 : 3 0 F e t e l e SÂMBÃTÃ 00:30 BRUT AL BRUTAL România,1968) 14:30 O-la-la 15:45 Merlin Gilmore (serial) 12:30 ÎNCREDERE (poliþist, (serial) 16:45 CURSA-GHIULEA 2 (acþiune, OARBÃ (poliþist, Canada, 2009) Cu JesSUA, 2007) 00 Atingerea vieþii (se- sica Capshaw 14:20 CUM SÃ CREEZI SUA, 1984) 19: 19:00 Cu: Crystal Stone, TUL PERFECT (comedie, SUA, rial) 20:00 PUNCTUL ZERO (acþiune, BÃRBA BÃRBATUL Eric Lange, Sarah România/SUA, 1995) cu: Darby Hinton, 2008) 16:10 BEETHOVEN 5 (comedie, Thompson, Jeffrey Kathleen Kinmont, Brian McNamara, Viorel SUA, 2003) Cu: Daveigh Chase 19:00 Combs Andreescu, George Alexandru 2 2:15 Soþia perfectã (serial) 21:00 Lege ºi 02:15 NU MÃ MAI IUBI ESCOR ESCORTTA (dramã, SUA, 2004) 00:15 ordine (serial) 23:00 Mediumul (serial) (dr.,Franþa,2008) CARUSELUL (comedie, Spania, 2004) 00:00 Soþii de militari (serial) 02:00 reluare MAMA, TTA ATA ªI EA (film) Cu: Maria Adanez

HBO 06:00 EXTRA TEEXTRATEREªTRII DIN MANSARDÃ (film) 07:25 ROVER DANGERFIELD (film) 08:40 UN BÃRBA BÃRBATT SINGUR 10:20 MÂINI DE AUR: POVESTEA LUI BEN CARSON (film) 11:50 POVESTEA JUCÃRIILOR 3 (anim.,SUA,2010) 14:40 SURPRIZÃ: VINE POLL Y! POLLY! (com.,rom., SUA, 2004) 16:10 MAMMA MIA! (muzical,coproducþie,2008) 18:05 INCREDIBILUL HULK (fantastic, SUA,2008) 20:00 MÃNÂNCÃ, ROAGÃ-TE, IUBEªTE (dramã, SUA,2010) 22:20 ADEVÃRUL GOLGOLUÞ (com.rom., SUA, 2009) 23:55 RISCURI (com.,SUA,2009)

TV 1000 07:00 OCHI DE ÎNGER (dr., SUA, 2001) 09:00 AªTEPTÂND UN BEBELUª (com.,Marea Britanie,2000) 11:00 OPORTUNITÃÞI 13:00 COCOON: ÎNTOARCEREA (sf. SUA, 1988) 15:00 FRECVENÞE PERICULOASE 17:00 ST AI CÃ TRAGE STAI MAMA 19:00 DIABOLICELE 21:00 O IUBIRE FÃRÃ SFÂRªIT

UNIVERSAL 09:00 Tineri si bogaþi 10:00 Las Vegas 12:00 Castle 13:00 Walker alker,, poliþist texan Cu: Chuck Norris 15:00 IERI DUPÃ AZI (acþiune, SUA,2003) 19:00 INFERNUL DE FOC (acþiune, Germania, 2007) 20:00 Castle (serial) 22:00 O NOAPTE LA MC COOL ’S COOL’S 00:00 DISTRACÞIA MÃ OMOARÃ 02:00 CSI: MIAMI


14 ACTUALITATEA TVR 1 07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 11:25 Replay 12:45 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Kronika 17:00 Þinuturile sãlbatice din Balcani 18:00 Telejurnal 18:25 Legendele palatului: negustorul Lim SAng-ok 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Prim-plan 22:00 Mad men Nebunii de pe Madison Avenue 22:50 Zoom 23:00 Dr Dr.. House 00:40 U2 în concert 01:40 Curier TV reluare 02:05 Þinuturile sãlbatice

PRO TV 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 UITE CINE VORBEªTE ACUM reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 VREMEA DREPTÃÞII (poliþist, Canada/ SUA, 2007) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Pariu cu viaþa Cu: Dorian Popa, Carmen Tãnase, Adela Popescu, Alina Eremia 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Supernatural: aventuri în lumea întunericului 00:00 ProMotor

RECOMANDÃRI TV ANTENA 1

KANAL D

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 12:00 x Factor emisiune-concurs prezentatã de Rãzvan ºi Dani 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 Mireasã pentru fiul meu 22:00 Narcisa: Iubiri nelegiuite 23:15 Observator 23:50 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:05 UCIS NEVINOV AT NEVINOVA

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtiri 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtiri 20:00 Inima nu respectã reguli 22:00 Ochii din umbrã 23:30 ªtirile Canal D 00:30 DUBLÃ TRÃDARE (dramã, SUA, 1996) Cu Dannya Aiello, James Spader, Charlize Theron 02:30 Inima nu respectã reguli reluare 04:15 Pastila de râs reluare

LUNI

PRIMA TV

ACASÃ TV

07:00 Academia lui Horia reluare 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Nora cu trei soacre 11:30 În familie 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 Miss fata de la þarã 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Mondenii 23:45 Anchetã militarã

09:45 Dona Barbara 12:45 Iubire cu chip rebel 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 17:30 Inimã sãlbaticã 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Aurora 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Clase 406

PRO CINEM0

08:00 Merlin (serial) 09:00 Echipa de urgenþã (serial) 10:15 O-la-la 11:00 Casa Foster pentru prieteni imaginari 13:00 Bãiatul veveriþã (serial) 14:00 Atingerea vieþii (serial) 15:00 PUNCTUL ZERO (acþiune, România/SUA, 1995) 17:15 PRINÞUL PIRAÞILOR 19:00 La Bloc (seeronica (serial) 21:00 SSeinfeld einfeld rial) 20:00 VVeronica 22:00 DIAMANTE NECRUÞÃ TOARE (I) (film) NECRUÞÃTOARE

TVR 2 08:35 Cercul vieþii 10:00 Comorile din insule 11:00 Confesiuni 12:00 ªtiri 13:30 ABC...de ce? 14:00 Darul 15:30 Descurcã-te singur! 16:00 Cercul vieþii 19:35 TTrei rei regate 20:30 Ora de business 22.00 Ora de ºtiri 23:00 Battlestar Galactica 23:55 TTrei rei regate 00:50 Corupþi de libertate

DIVA

09:10 AMY (serial)10:10 10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER (poliþist, M.B,2007) 12:10 SOÞII DE MILIT ARI (serial) 13:10 Soþia MILITARI perfectã 14:10 Lege ºi ordine 17:00 CRIMELE DIN MIDSOMER (pol, M.B,2007) 19:00 Buffy spaima vampirilor (serial) 20:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 Aproape legal 23:00 L ege ºi ordine (serial) 01:00 RÃPITÃ DIN DRAGOSTE

HBO

TV 1000

06:00 MAMMA MIA (comedie, coproducþie,2008) 07:50 INCREDIBILUL HULK (fan.,SUA,2008) 09:40 CELE DOUà FEÞE ALE DRAGOSTEI (comedie, SUA, 1996) 11:45 MÃNÂNCÃ, ROAGÃ-TE, IUBEªTE 14:05 VECHI TOVARêI (com., SUA.,2009) 15:35 OMUL DE OÞEL 2 (fan., SUA, 2010) 20:00 Mildred Pierce 21:15 DRAGOSTE DE COWBOY (western,coproducþie,1998) 23:45 SOÞIA CÃLà TORULUI ÎN CÃLÃTORULUI TIMP

20 SEPTEMBRIE 2011 TVR 1 07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 11:25 Perechea potrivitã 12:20 O varã cu Chopin 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 Post Meridian 15:30 Rom european 16:00 Kronika 17:00 De ce iubim câinii ºi pisicile? 18:00 TTelejurnal elejurnal 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:10 DANSEAZÃ PE MUZICA INIMII (dragoste, SUA,2003) 23:00 Dr Dr.. House 00:40 U2 la BBC 01:40 Rom european

PRO TV 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 VREMEA DREPTÃÞII (poliþist, Canada/ SUA, 2007) reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 CÃSNICIA, O AFACERE PERFECTÃ (thriller, Canada, 2006) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Serviþi, vã rog! 22:30 ªtiri 23:00 Supernatural: Aventuri în lumea întunericului 00:00 SINGURUL SUPRAVIEÞUITOR (I)

TVR 1

ANTENA 1

KANAL D

06:00 Observator 10:00 În gura presei 11:00 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Sã te prezint pãrinþilor 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 Plasa de stele CU Dan Negru 22:00 Narcisa: Iubiri nelegiuite 23:15 Observator 23:55 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:15 O AL TÃ VIAÞÃ ALTÃ (thriller, Canada,2001) Cu: S. Baldwin

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtiri 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtiri 20:00 Inima nu respectã reguli 22:00 Pe banii pãrinþilor 23:30 ªtiri 00:30 CÃLÃ TORIE ÎN CÃLÃTORIE TIMP (sf, SUA, 1985) 02:30 Inima nu respectã reguli reluare 04:15 Pastila de râs reluare 04:45 Stãpâna inimii reluare

PRIMA TV

ACASÃ TV

07:00 Iubiri secrete 09:30 Întâlnirea inimilor 13:00 Camera de râs 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 CUM SÃ SCAPI DE UN TIP ÎN 10 ZILE (comedie romanticã, coproducþie, 2003) Cu: Kate Hudson, Matthew McConaughey 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus monden

09:45 Dona Barbara 12:45 Iubire cu chip rebel 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 17:30 Inimã sãlbaticã 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Aurora 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Clase 406

PRO CINEMA

08:30 PRINÞUL PIRAÞILOR 10:00 Zoom în 10 10:15 Echipa de urgenþã (serial) 12:45 Happy Hour 14:00 Acasã în bucãtãrie 15:00 La Bloc (serial) 16:15 Seinfeld (serial) 17:15 ªORICELUL SE PUNE CU ELEFANTUL (comedie, Marea Britanie,1959) 19:00 La bloc eronicA (serial) 21:00 (serial) 20:00 VVeronicA Seinfeld (serial) 22:00 DIAMANTE TOARE (II) (film) NECRUÞÃ NECRUÞÃTOARE

TVR 2 10:00 Comorile din insule 11:00 Confesiuni 12:00 Telejurnal 13:30 ABC...De ce? 14:35 Împreunã în Europa 15:30 Tribuna partidelor 16:00 Cercul vieþii 17:00 Telejurnal 19:00 Comorile din insule 20:00 Ora de business 21:30 Supravieþuitor în jungla urbanã 22:00 TTelejurnal elejurnal 23:00 Battlestar Galactica

DIVA

10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER: O NUNTÃ SÂNGEROASÃ 12:10 Buffy , spaima vampirilor (serial) 13:10 Fetele Gilmore (serial) 14:10 Lege ºi ordine 15:10 FLORÃREASA (dragoste, SUA, 2009) 17:00 CRIMELE DIN MIDSOMER - F ANTOMA DIN MA TCH MAGMA MATCH 19:00 Buffy Buffy,, spaima vampirilor 20:00 Fetele Gilmore (serial)

HBO

TV 1000

06:00 OMUL DE OÞEL 2 (fan., SUA, 2010) 08:05 TRUPA (comedie, SUA,2009) 10:20 JULIE ªI JULIA (dramã., SUA.,2009) 14:20 DESIGUR... POA TE CÃ... POATE 16:15 FIICA PREDICA TORULUI PREDICATORULUI (dramã,SUA.,2010) 18:05 PRINÞUL PERSIEI: NISIPURILE TIMPULUI (fantastic, SUA, 2009) 22:00 PRIETENA PERFECTÃ (comedie., Suedia.,2010) 23:25 TRÃIEªTE-ÞI VIAÞA (dr., SUA, 1998) 01:05 REÞEAUA DE SOCIALIZARE

TVR 1

09:00 ALEARGÃ, RONNIE, ALEARGÃ 11:00 STRIGÃ TUL STRIGÃTUL (dr.,SUA,1991) 13:00 SERVICII COMPLETE PENTRU SARA 15:00 PIRAÞII DIN PENZANCE 17:00 EROII 18:40 POVESTEA VIEÞII MELE 23:00 ZEROPHILIA

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Cãlãtorie în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 W alker ... Walker alker... 15:00 Cãlãtorie în lumi paralele 16:00 Castle 17:00 Las Vegas 18:00 W alker ... Walker alker... 20:00 Castle 22:00 CÂ CÂTT ÎMI DAI...

MIERCURI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 CÃSNICIA, O AFACERE PERFECTÃ (thriller, Canada, 2006) 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Serviþi, vã rog! 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour Cu Cãtãlin Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:15 Serviþi, vã rog! 21:30 Fotbal 23:00 Supernatural: Aventuri în lumea întunericului (serial) 00:00 VIEÞI FURA TE FURATE (II) 02:00 ªtirile Pro TV 03:30 Supernatural

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 CHIRIÞA LA IAªI (comedie, România., 1987) 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meureality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 Câºtigi în 60 de secunde CU Dan Negru 21:50 Narcisa: Iubiri nelegiuite 23:00 Observator 23:55 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:15 MADDIE ªI DAVID serial

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtiri 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã Divertisment cu Mãdãlin Ionescu 19:00 ªtiri 20:00 Vrei sã fii milionar? Emisiune concurs cu Virgil Ianþu 21:00 Mamã din întâmplare 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Canal D 01:30 Eli Stone (serial) 02:30 Asta-i România 03:15 Drept la þintã 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete 08:00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 13:00 Timon ºi Pumbaa 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 Cronica cârcotaºilor 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:45 Anchetã militarã

ACASÃ TV

09:45 Dona Barbara 12:45 Iubire cu chip rebel 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 17:30 Inimã sãlbaticã 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Aurora 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Clase 406

PRO CINEMA

07:30 Echipa de urgenþã (serial) 8:30 ªORICELUL SE PUNE CU ELEFANTUL 10:00 zoom in 10 10:15 Echipa de urgenþã (serial) 12:45 Happy Hour 15:00 La bloc (serial) 16:45 ABRACADABRA (film) 19:00 La bloc (serial) 20:00 Dispãruþi fãrã urmã (serial) 21:00 Seinfeld (serial) 22:00 RÃZBOIUL CÃSÃ TORIILOR (comedie, SUA, CÃSÃTORIILOR 2006) cu: John Stamos

TVR 2

10:00 Comorile din insule 11:00 Confesiuni 12:00 Telejurnal 13:30 ABC...De ce? 14:00 Poveºti cu lipici 15:30 Zona IT 16:00 Cercul vieþii 17:00 17:00TTelejurnal 19:35 Trei regate 20:30 Ora de business 22:00 TTelejurnal elejurnal 23:00 Battlestar Galactica 23:55 TTrei rei regate 00:50 Corupþi de libertate

DIVA

10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER 12:10 Buffy spaima vampirilor (serial) 13:10 Fetele Gilmore 14:10 LEGE ªI ORDINE 15:10 VIAÞA DUBLÃ A LUI ELEANOR KENDALL 17:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 20:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 Soþii de militari (serial) 23:00 DINCOLO DE UªI (dramã, Marea Britanie/SUA, 1998)

HBO 06:00 FIICA PREDICA TORULUI PREDICATORULUI 07:50 PRINÞUL PERSIEI: NISIPURILE TIMPULUI (fan., SUA, 2009) 09:45 ZOOLANDER 11:15 JOCURI MURDARE 13:10 SECRET ARIA SECRETARIA ARIATT (dramã, SUA, 2010) 15:20 UªURA TICUL UªURATICUL (com.,coproducþie, 2001) 18:45 Mildred pierce 20:00 MÃNÂNCÃ, ROAGÃ-TE, IUBEªTE (dramã, SUA, 2010) 22:20 AMELIA (biografic, coproducþie, 2009) 00:10 SEX ªI MINCIUNI (dr., SUA, 2008)

22 SEPTEMBRIE 2011 07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 FURTUNÃ LA PALA ALATT 11:25 Perechea potrivitã 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 Interes general 15:30 Akzente 17:00 Lozul cel mare 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:10 CUTIA (thriller, SUA., 2009) 23:00 Dr Dr.. House 00:40 BBC ELECTRIC PROMS 2007: KEANE 01:40 Interes general reluare 03:00 Sport 03:15 Telejurnal

UNIVERSAL

10:00 Nash Bridges 11:00 Cãlãtorie în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Castle 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Castle 21:00 CSI Miami

MARÞI

21 SEPTEMBRIE 2011 07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Pinguinii sub asediu 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:10 PODUL (istoric,2008) 23:00 Dr Dr.. House 00:40 Pet Shop Boys la BBC 01:40 M.A.I aproape de tine (reluare) 02:05 Pinguinii sub asediu reluare 03:00 Sport

09:00 ST AI, CÃ TRAGE STAI, MAMA! 11:00 FII PE RECEPÞIE 13:00 DIABOLICELE (thriller, SUA, 1996) 15:00 STRIGÃ TUL STRIGÃTUL 17:00 ALEARGÃ, RONNIE, ALEARGÃ 19:00 SERVICII COMPLETE PENTRU SARA 21:00 ESCROCI CA NOI 23:00 INDEPENDENTUL

TV 1000

09:00 EROII (dramã, SUA, 1981) 11:00 PIRAÞII DIN PENZANCE (com., Marea Britanie/SUA, 1983) 15:00 UFORIA (com., SUA, 1985) 17:00 OMULEÞII DE SUB CASÃ 20:50 MICII TRAFICANÞI DE DROGURI

UNIVERSAL

10:00 Walker 11:00 Cãlãtorie în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorie în lumi paralele 16:00 Castle 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Castle 21:00 CSI: Miami

JOI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 PRINÞUL PACIFICULUI (aventuri, coproducþie, 2000) 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Ce se întâmplã doctore? 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:00 Fotbal 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Supernatural: Aventuri în lumea întunericului 00:00 PRINÞUL PACIFICULUI (aventuri, coproducþie, 2000) reluare

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu reality-show 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 Next Top Model by Cãtãlin Botezatu 22:00 Narcisa: Iubiri nelegiuite 23:15 Observator 23:50 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:05 AMENINÞARE MOR MORTTALÃ (acþiune, SUA, 2000)

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtiri 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtiri 20:00 Vrei sã fii milionar 21:00 LUMEA LUI MANGLO 22:30 CANCAN TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:30 AFACERI MURDARE Cu Peter Krause, Donald Sutherland William Baldwin 02:30 D-paparazzi 03:15 Drept la þintã Cu Mãdãlin Ionescu 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete reluare 08:00 Secrete de stil 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 11:30 În familie 13:00 Camera de râs 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 PROGRAMUL DE PROTECÞIE A PRINÞESELOR (com., SUA,2009) 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus

ACASÃ TV

09:45 Dona Barbara 12:45 Iubire cu chip rebel 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 17:30 Inimã sãlbaticã 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Aurora 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Clase 406

PRO CINEMA

08:45 ABRACADABRA (film) 10:00 Zoom in zece 10:15 Echipa de urgenþe (serial) 12:45 Happy Hour 15:00 La bloc (se16:45 DOAMNA DIN TRINIDAD 19:00 rial)16:45 La bloc (serial) 20:00 Dispãruþi fãrã urmã (serial) 21:00 Seinfeld (serial) 22:00 DUPÃ MIEZUL NOPÞII 00:00 Aproape de adevãr (serial) 01:00 Dispãruþi fãrã urmã (serial) 01:45 DUPÃ MIEZUL NOPÞII reluare

TVR 2

10:30 Frãþia vinului 11:00 Confesiuni 12:00 Telejurnal 13:30 ABC... de ce? 14:00 Darul 15:30 TTribuna ribuna partidelor parlamentare 17:00 TTelejurnal elejurnal 17:25 Integralele Remix 18:30 Jamie 20:35 Ora de business 21:30 Dobro urban 23:00 Battlestar Galactica 23:55 TTrei rei regate 00:50 Corupþi de libertate

DIVA

10 :10 CRIMELE DIN MIDSOMER 1122 :10 10:10 Buffy spaima vampirilor (serial) 1133 :10 Fetele Gilmore (film) 14:10 LEGE ªI ORDINE 15:10 REGII PLAJELOR 17 :00 CRIMELE DIN MIDSOMER - NOBILA A R T Ã (film) 19:00 B u f f y s p a i m a vampirilor (serial) 20:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 Medium (serial) 2222:00 Cu sânge rece (serial)

HBO 06:00 UªURA TICUL UªURATICUL (com.,coproducþie, 2001) 09:25 MÃNÂNCÃ, ROAGÃ-TE, IUBEªTE (dramã, SUA, 2010) 11:45 MAMMA MIAFILMUL! 14:55 DANSUL DRAGOSTEI 3D 16:45 INIMÃ DE CERNEALÃ 18:30 AL VIN ªI ALVIN VEVERIÞELE (Comedie, SUA, 2009) 20:00 RAVAGIILE RÃZBOIULUI 21:10 NU-I DE NASUL MEU 22:55 COªMARUL ALB (poliþist, coproducþie, 2009) 00:35 LAKE PLACID 3D (horror, SUA, 2010)

TV 1000

07:00 MICII TRAFICANÞI DE DROGURI 09:30 OMULEÞII DE SUB CASÃ 11:00 UFORIA 13:00 INDIENII DIN CLEVELAND 15:00 MUZA 17:00 “CURA T” ªI “CURAT” TREAZ 21:00 S-A FURA FURATT ARIZONA

UNIVERSAL

10:00 Walker 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Castle 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Castle 21:00 CSI: Miami


15-22 SEPEMBRIE 2011

SUPERSTAR

ACTUALITATEA 15

Leila Lopes a fost aleasã Miss Univers 2011 Concursul a avut loc în Brazilia

Leila Lopes, de 25 de ani, din Angola, a fost încoronatã noua Miss Univers. Frumoasa angolezã a reuºit sã se impunã în faþa altor 88 de competitoare pentru titlul de reginã supremã a frumuseþii, obþinând acest titlu în premierã pentru þara sa. Concursul s-a desfãºurat la Sao Paulo, în Brazilia. Ediþia de anul acesta a reprezentat ºi cea de a 60-a aniversare a celui mai important concurs de frumuseþe din lume. Leila Lopes a preluat diadema de Miss Univers de la reprezentanta Mexicului, Ximena Navarrete. Pe locul doi s-a clasat reprezentanta Ucrainei, Olesia Stefanko, iar poziþia a treia a fost ocupatã de concurenta þãrii gazdã, Priscila Machado. Printre finalistele competiþiei s-a mai aflat reprezentanta Chinei ºi cea a statului Filipine. Miss Angola va beneficia de un contract de un an cu organizaþia Miss Universe pentru a difuza un mesaj de pace ºi de luptã împotriva SIDA. De asemenea, ea va primi bani, bijuterii ºi va participa la cursuri de formare profesionalã.

n ªi Anca Þurcaºiu a fost înºelatã ºi pãrãsitã

Uimeºte pe toatã lumea datoritã formei excelente în care se aflã la 41 de ani, iar Anca Þurcaºiu considerã cã acum a venit momentul sã scape de mai toate inhibiþiile. Nu doar cã a pozat sexy pentru prima oarã în viaþã când a trecut borna 40, dar vorbeºte ºi despre iubirile sale. Vedeta a povestit cã prima dragoste serioasã a trãit-o la 18 ani, cu un bãrbat mai în vârstã decât ea. ªi-au trãit idila discret, dar totul s-a terminat brusc. Cântãreaþa-actriþã a mai dezvãluit ºi cum a decurs povestea de iubire dintre ea ºi Gheorghe Gheorghiu. Dar despãrþirea i-a adus ºi multã suferinþã. Artistul cu suflet de copil a rãnit-o.

n Delia Matache crede cã o cãsnicie depinde de ambii parteneri Recunoaºte cã nu se grãbeºte sã îºi uneascã destinul cu iubitul ei, dar este extrem de fericitã alãturi de el. Însã Delia Matache considerã cã o uniune reuºitã depinde foarte mult de ambii parteneri. În plus, cântãreaþa spune despre ea cã nu este deloc pretenþioasã atunci când primeºte cadouri.

n Surorile Kardashian, trei femei frumoase Kim, Khloe ºi Kourtney Kardashian au pozat împreunã pentru promovarea colecþiei Kardashian Collection 2011. Toþi o ºtiu pe Kim Kardashian, posesoarea celui mai mare fund natural ºi protagonista unui sex-tape care a fãcut-o celebrã, însã puþini sunt cei care au acordat importanþã ºi celorlalte surori ale brunetei. Cel puþin la noi nu s-a prea auzit de Khloe ºi Kourtney Kardashian, douã brunete la fel de cãutate în America, ca ºi celebra lor sorã. Khloe Kardashian are 27 de ani (este cea mai micã dintre cele trei) ºi este cãsãtoritã cu baschetbalistul Lamar Odom. A apãrut în diverse emisiuni, printre care propriul reality-show "Kourtney and Khloe Take Miami", ºi are un magazin de haine D-A-S-H. Kourtney Kardashian are 32 de ani ºi este cãsãtoritã cu rebelul Scott Disick, cãruia i-a dãruit un bãieþel în 2009. Kourtney apare în seriile reality-show-urilor "Keeping Up with the Kardashians", "Kourtney and Kim Take New York" ºi "Kourtney and Khloe Take Miami".

n S-a mãritat ºi Bianca Drãguºanu Se pare cã Bianca Drãguºanu nu mai este burlãciþã. Cel puþin aºa afirmã jurnalistul Cristi Brancu, care a postat pe blogul sãu o informaþie incendiarã pentru presã: "Bianca s-a mãritat cu Adrian Cristea! Aceasta era informaþia care circula în culisele emisiunii lui Dan Capatos!". Asistenta lui Dan Capatos tocmai ce s-a împãcat cu fotbalistul Adrian Cristea. Cei doi sunt împreunã de un an ºi în tot acest timp au avut o relaþie tumultoasã, cu numeroase împãcãri ºi despãrþiri, iar acum se zvoneºte cã s-au cãsãtorit!


16 ACTUALITATEA n Un tren a parcurs sute de km într -o direcþie greºitã într-o În India, un tren a cãlãtorit sute de kilometri în direcþie greºitã, fãrã ca pasagerii sã-ºi dea seama. Într-un final, aceºtia s-au trezit cã se aflau într-o zonã pe care nu o ºtiu. Miercurea trecutã, trenul a plecat din localitatea Tirupati, care se aflã în partea de sud a Indiei, având direcþia Varanasi, oraº aflat în nordul þãrii via Bhubaneswar. Totuºi, abia dupã câteva ore bune, cãlãtorii ºi-au dat seama cã ceva nu este în regulã ºi cã merg în altã direcþie. Acest lucru s-a întâmplat deoarece au trecut printr-un oraº din centrul Indiei. Eroarea a avut loc din cauza faptului cã un cod de destinaþie incorect a fost primit de mecanicul de locomotivã. Trenul a fost în cele din urmã redirecþionat cãtre o altã linie ºi în cele din urmã a ajuns în condiþii de siguranþã, dupã ce a parcurs 2300 km.

n Dimineþi explozive cu ceasul bombã Ai probleme cu trezitul dimineaþa? Ceasul bombã cu siguranþã te va face sã te ridici din pat în zece secunde. Ceasul Defusable aratã exact ca bombele din filmele de

la Hollywood ºi pentru a nu “exploda” trebuie sã tai firul corect. Explozia constã într-o mulþime de luminiþe roºii ºi se produce dacã nu tai firul corect în zece secunde de când începe alarma sã sune. Defusable este dotat cu patru fire: douã dintre ele nu fac nimic, unul duce la detonarea imediatã ºi unul este cel corect care opreºte numãrãtoarea inversã. Dacã te gândeºti cã dupã câteva dimineþi îþi va intra în reflex sã tai firul corect, ei bine ceasul schimbã firul salvator în fiecare zi, astfel încât nu ai de unde sã ºtii care este cel bun.

n Record gastronomic mondial stabilit la Cluj O echipã de opt bucãtari condusã de maestrul clujean Tibi Kiss Budai a stabilit, sâmbãta trecutã, un record mondial gastronomic, prin pregãtirea a 1.700 de porþii de stifado de porc, în cadrul Campionatului Internaþional de gãtit în aer liber, Cupa “Polus Center”, care se desfãºoarã la Cluj-Napoca. Radu Zãrnescu, coordonatorul campionatului ºi reprezentant al International Gastro Show Cooking Entertaiment, a declarat cã recordul a fost omologat ºi cã au fost pregãtite, în final, 1.700 de porþii, cu 200 mai multe decât erau stabilite iniþial. Stifado este o tocanã de porc specificã bucãtãriei greceºti. Cei opt bucãtari au folosit aproape 500 de kilograme de ingrediente. Acestea au fost gãtite la foc mic într-o tavã de inox de 16 metri pãtraþi, timp de peste douã ore. S-au folosit 180 de kg de carne de porc, 60 de kg de ardei, 60 de kg de dovlecei, 30 de kg de vinete, 80 de kg de ceapã, 60 de litri de ulei, douã kilograme de usturoi, 10 litri de vin, condimente ºi mãsline. Preparatul a fost pus pe 1.700 de farfurii care au fost împãrþite clujenilor prezenþi.

PENTRU DVS.

15-22 SEPEMBRIE 2011

Cele mai bizare legi din lume Fiecare þarã are legile ei ºi chiar dacã unele sunt ciudate, ele trebuie respectate pentru cã, în unele cazuri, nerespectarea lor duce la închisoare pe viaþã sau la amenzi foarte mari. l În Danemarca poþi fi arestat pe stradã dacã porþi mascã în locurile publice. Aceastã mãsurã a fost luatã pentru ca autoritãþile sã identifice cetãþenii care iau parte la protestele stradale neautorizate. l În Canada este ilegal sã postezi pe site-urile de socializare, Facebook ºi Twitter, rezultatele unor alegeri, înainte ca acestea sã fie anunþate prin exitpoll. Dacã încalci aceastã lege amenda este de 25 de mii de dolari. Dacã nu dispui de aceastã sumã atunci vei sta dupã gratii timp de cinci ani. l Dacã la noi se pot face bancuri pe seama lui Bãsescu sau a altor oameni aflaþi la putere, în Thailanda, ironizarea regelui sau batjocorirea fotografiei lui se pedepseºte cu 15 ani de închisoare. Totodatã, thailandezii nu au voie sã pãrãseascã locuinþa fãrã a purta lenjerie intimã. l În statul Kansas din SUA, nu ai voie sã pleci în vitezã la ivirea culorii verzi a semaforului. Dacã, la demaraj, cauciucurile lasã urme pe asfalt, ºoferul poate fi condamnat la 30 zile de închisoare. l Tot în SUA, dar de data aceasta în Iowa, este interzis prin lege sã te sãruþi mai mult de cinci minute în public, iar în Willowdale, Oregon, bãrbatul are dreptul legal de a înjura în timp ce face sex cu soþia sa. l În 2006, în Carolina de Sud, un tânãr care parcase pe locul rezervat persoanelor cu handicap a fost condamnat sã

BELLA GOLD & P ARFUMS PARFUMS n CUMPÃRÃ ºi reparã aur de 8, 10, 12, 14, 18, 24 carate (chiar ºi bijuterii rupte); n VINDE: bijuterii din aur de 14 carate, marcat de Autoritatea Naþionalã a Protecþiei Consumatorului l bijuterii din argint, puritate 925 ‰ l bijuterii de sticlã Murano (Veneþia) l chihlimbar Rusia l perle Mallorca l ceasuri de marcã: Seiko, Jemis, Q&Q, Orient, Junghans, Regent, Casio, Citizen, Vestino (suflat cu aur 24 k), Atlantic ºi Adriatica l parfumuri franþuzeºti de marcã, originale. Aducem toate mãrcile de parfumuri, în orice cantitate, în 2 zile, pe comandã.

Singapore

poarte un tricou imprimat cu textul: "nu sunt invalid, dar am ocupat abuziv locul acestora". l În Malawi, persoanele "care pretind cã sunt prezicãtori, care tulburã liniºtea în cimitire sau care aduc ofensã decenþei femeilor" merg la închisoare. l Pânã de curând, în provincia Shandun din China, persoanele care navigau zilnic pe internet erau supuse unui tratament de "dezintoxicare" prin electroºocuri. Ministerul Sãnãtãþii a anulat aceastã lege în iunie 2009. l În Singapore persoanele care urcã în autobuz cu fructe urât mirositoare sunt amendate cu 3.500 de dolari, iar persoanele care nu-ºi schimbã la timp actul de identitate sunt bãtute cu nuiele muiate în apã. l În Afganistan, croitorii nu au voie sã ia mãsuri clientelor. Dacã totuºi ignorã acest aspect sunt pedepsiþi cu închisoarea. Tot în aceastã þarã a fost interzis lacul de unghii, iar femeile care îºi fac unghiile cu ojã riscã sã-ºi piardã degetele.

ri a ã t u Br

l În China, frauda, mita sau abuzul în serviciu se pedepseºte cu condamnarea la moarte. În 2007, un director care escrocase

un numãr mare de investitori, de pe urma cãrora câºtigase aproximativ 390 milioane de dolari, a fost condamnat la

n Catedralã din carton Vineri, 16 septembrie 2011, va fi deschisã în Christchurch, Noua Zeelandã, unul dintre cele mai interesante edificii religioase din lume: o catedralã din carton. Ea va fi inauguratã cu ocazia Cupei Mondiale de rugby. În luna februarie, un cutremur puternic a zguduit Noua Zeelandã.

Catedrala din Christchurch, care dateazã din 1864, a fost avariatã de acest dezastru natural. Ea va fi temporar înlocuitã de o catedralã de carton, construitã din 64 de tuburi de carton, cu un diametru de 83 de centimetri. Fundaþia ei este din containere folosite în transportul ma-

Ardelean

moarte ºi executat. l În Franþa e interzis cetãþenilor sã-ºi numeascã porcul Napoleon. l În Arkansas, bãrbatului îi este permis sã-ºi loveascã soþia o datã pe lunã. Executarea gestului de douã ori pe lunã este însã echivalentã cu închisoarea. l În Florida, femeile nemãritate nu au voie sã sarã cu paraºuta în zilele de duminicã. În caz cã sunt prinse, fac puºcãrie. l La un moment dat, Elveþia interzicea folosirea toaletei dupã ora 10 seara, mai exact trasul apei, pentru a nu deranja vecinii cu zgomotul produs. l În România în anul 1935, guvernul din acele timpuri a introdus o lege prin care personajul de desene animate, Mickey Mouse a fost interzis pe motiv cã era atât de urât desenat încât speria copiii mici. l Un alt personaj Disney care "a avut probleme cu legea" este Donald Duck. Simpaticul rãþoi a fost interzis prin lege în Finlanda pentru cã nu purta pantaloni lungi. ritim. Conform Green Raport, arhitectul acestui ingenios locaº de cult este japonezul Shigeru Ban, pasionat în proiectele sale de utilizarea materialelor reciclabile. Catedrala din carton poate adãposti aproximativ 700 de credincioºi, iar costurile totale pentru construcþia acestui edificiu se ridicã la 2,5 milioane de euro.

din 1899

De când ne ºtim, noi facem pâine!

Vã aºteptãm cu cea mai frumoasã coleþie de ceasuri ORIENT

NOU! Iconiþe de ARGINT comercializeazã BUTELII BUT ANGAS BUTANGAS BG cu guler (11 kg)-60 lei; AR fãrã guler (9 kg)-49 lei; Butelie galbenã (11 kg)- 60 lei.

LA CEL MAI BUN PREÞ DIN ORAª str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.

ORAR: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-14

an! e l e Ard

e la d e n Lugoj, str. , pâi n a e Memorandului, j o nr. 2, tel. 0256.353.599, i lug u r ã fax. 0256.350.273 e-mail: c Fie adriancom@mail.rdslink.ro

Actualitatea 750  

săptămânal de opinie, informaţie şi divertisment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you