Page 1

VOLUME 23 > ISSUE 23 > JUNE 09

As Christians, we are living in a sin-stricken environment where godly influence is hardly seen. That is why we must desire to acquire wisdom from God’s Word on how to live right and stand strong upon it. Only with that godly wisdom can we develop Christ-like character that will help us create a godly testimony and good influence in our surroundings and in our country. The world is watching us if we really believe that the Bible is true, and our best evidence is the difference we produce in our attitude. Our relatives and friends maybe are in search for truth, and our actions and our words are the only “Bible” they will read. Let us learn more about God, and love Him more. We must not overlook the benefits of learning more about God through His Word and through the church. Have a Spirit –filled Sunday!

from your Pastor


Sunday School Outline Longing for His Wisdom - Prudence

Proverbs 22:3, 27:12

II. The prudent man knows how to handle corrections from authorities. A. The prudent Christian regards reproof. B. The prudent Christian requests for restoration. C. The prudent Christian refrains from retardation (slowing down/being hindered). III. The prudent man knows how to communicate well. A. A prudent believer communicates politely. B. A prudent believer communicates patiently. C. A prudent believer communicates positively. IV. The prudent man will be crowned with knowledge. A. A prudent believer sees the evil and hides himself from it. B. A prudent believer sees the evil and warns others about it. C. A prudent believer sees the events of the last days.

Bible Reading

June 2 & 5

Mon

Ps 117-118

Sunday School

2,195

Tue

Ps 119:21-40

Sunday AM

2,388

Wed

Ps 119:41-60

Sunday PM

1,219

Thu

Ps 119:61-80

497

Fri

Ps 119:81-100

First Time Visitors

94

Sat

Ps 119:101-120

Baptisms

24

Sun Ps 119:121-150

Wednesday

___________________________________________ ___________________________________________

I. The prudent man knows how to control different emotions. A. The prudent man suppresses angry feelings. B. The prudent man sees the great time to be quiet. C. The prudent man satisfies God through God-exalting desires.

Church Attendance

NOTES

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

Gospel tracts, preaching/music CDs & Sunday School/Discipleship lessons are available @ the ushers' table after the service.


KARUNUNGANG GALING SA DIYOS Beata B. Agustin

Karunungang galing sa Diyos ay aking kailangan… Tunay ngang makalangit, kaya maaasahan Totoo kahit anong oras at kahit saan Tumpak sa dala nitong kaligtasan Tapat magpakailanman! Karunungang galing sa Diyos ay aking adhikain… Tunay ngang itinuturo mga tamang landasin Totoo sa gitna ng mapanlinlang na layunin Tumpak sa likod ng makasariling nasain Tapat upang gapiin duda’t alalahanin! Karunungang galing sa Diyos ay aking tanglaw… Tunay ngang gabay nang sa sala’y umayaw Totoo itong ilaw sa mundong umaagaw Tumpak lingid sa tuksong humahataw Tapat sa pagpatnubay araw-araw! Karunungang galing sa Diyos ay aking lakas… Tunay ngang sa kaluluwa’y nagpapatikas Totoo sa kapangyarihang di mapatakas Tumpak sa biyayang ayaw lumikas Tapat na sandigan bawat bukas! Karunungang galing sa Diyos ay aking sandata… Tunay ngang panalo laban sa sumbat o banta Totoo sinuman ang ibinibida’t ibinabalita Tumpak anuman ang ikinubli o nakikita Tapat dahil sa Panginoon itong salita! Karunungang galing sa Diyos ay aking kalasag… Tunay ngang pananggi sa masamang bitag Totoo hinggil sa maka-Diablong yakag Tumpak na pananggalang sa hungkag Tapat sa mapagwaging tawag! Karunungang galing sa Diyos ay aking tagumpay… Tunay ngang itinutuwid pusong nanlulupaypay Totoo sa kabila ng nagbabalatkayong kaaway Tumpak habang ang panuntuna’y umaalalay Tapat tungo sa malwalhating buhay!


Church Bulletin

What is freedom? It doesn't mean doing what you want, but doing what God wants! Let's celebrate freedom on June 12 where all young people are invited to join an event of revival and retreat. All will surely enjoy a fun-filled day of swimming, games, picnic and lot more! Plus, of course, preaching! See you there.

Working Single Ladies’ Retreat - Fellowship June 12


Christian Bible Baptist Academy June 17 Baptist Heritage Bible College June 17

Children’s Sunday School Held 2013 Recognition Program

W

elcoming the new School Year 2013-2014 and anticipating this day’s Promotion Sunday, our Children’s Sunday School Department held a Recognition Program last June 2 to award exemplary and outstanding students for the past Sunday school season. Anchored on the theme of Following Jesus from the Scriptural context of 1 Corinthians 11:1, “Be ye followers of me, even as also am of Christ,” the event exhorted students, parents, and guardians alike to be motivated always to grow and abide in biblical principles through this blessed Church. This Sunday, about 70 Sixth Graders are to be promoted to High School Sunday School class, and will consequently join the Adult and Young people in the Main Worship service. The rest of the 800 pupils will likewise be promoted to their next grade level. We praise God for His programs and precepts for this precious generation. It is hoped that we continue on for His honor and glory to be perpetually manifested through our zeal for the younger generation.


PREACHING THE GOSPEL THAT ONLY JESUS SAVES! St. Francis Homes 2, Landayan, San Pedro, Laguna 4023

Maaari Mong Matiyak ang Langit BUHAY NA WALANG HANGGAN PANANAMPALATAYA KAY HESUS

T A O

HESU KRISTO -KAYAMANAN -RELIHIYON -MABUTING GAWA (hindi makakapagligtas ang mga ito)

D I Y O S

IMPIYERNO

www.cbbcphilippines.org email-info@cbbcphilippines.org tel - (02)869.0433 cel - 0905.3004422 or 0926.7247837 or 0917.8870954 Dr. Ed M. Laurena Pastor ___________________________________ Schedule of Services SUNDAY Sunday School, 8:30 am AM Worship Service, 9:30 am Youth Fellowship, 1:30 pm Discipleship, 3:00 pm PM Worship Service, 4:00 pm WEDNESDAY Doctrine Class, 5:45 pm Prayer Meeting, 7:00 pm with Soulwinning & Visitation on Thursdays and Saturdays

Ang sabi ni Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” Juan 14:6 Wala nang iba pang makapagliligtas sa iyo mula sa impiyerno. Magtiwala ka kay Hesus ngayon! Roma 6:23 “Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Hesus ay Panginoon at mananampalataya ka nang buong puso na Siya’y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas”. Roma 10:9 1. Aminin mo na ikaw ay isang makasalanan. Roma 3:10 2. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Gawa 17:30 3. Manampalataya ka na si Kristo Hesus ay namatay para sa iyo, nalibing at nabuhay namagmuli. Roma 10:9-10 4. Sa pamamagitan ng panalangin, tanggapin mo si Hesus sa iyong puso bilang iyong Tagapagligtas. Roma 10:13 Manalangin ka ng ganito: Panginoon, ako po ay isang makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Nanampalataya po ako na nadanak ng dugo ni Hesus at Siya ay namatay sa krus para sa akin. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po si Kristo Hesus sa aking puso bilang aking Tagapagligtas. Amen. "Kung tinanggap mo si Hesus bilang iyong Tagapagligtas, ito na ang simula ng iyong bagong buhay kay Kristo." Roma 8:1 Ngayon: 1. Basahin mo ang iyong Biblia araw-araw upang makilala pa ng lubusan si Kristo Hesus. 2. Makipag-usap ka sa Diyos sa panalangin araw-araw. 3. Manambahan ka sa isang simbahan na pinapangaral si Kristo at ang Biblia ang tanging pamantayan. 4. Ibahagi sa iba si Kristo Hesus.

ACTS29 - the official Sunday publication of Christian Bible Baptist Church | Year of Continuing 2013

cbbc Ministries Bible College|Christian Bible Baptist Academy|School for the Deaf & Mute|Sunday School (for all ages)|Discipleship Program|Youth Ministry|Campus Ministry

Christian Bible Baptist Church

0609