Page 1

VOLUME 22 • ISSUE 11 • MARCH 11

DR. ED M. LAURENA

" I MUST KNOW THE BIBLE WHERE I CAN GET MY PRINCIPLES FOR LIFE AND INVOLVEMENT. "

PRINCIPLES FOR INVOLVEMENT

I am so delighted to see what God is doing in our church. While some decide to slow down after a big event, such as our Anniversary, I am grateful to see many members who are still keeping the fire of revival in their hearts and are very much involved in serving Him. I am also happy to see some fruits from our Anniversary who got baptized and are attending church services. Meanwhile, as the end of school year approaches, may I challenge you, especially the students, not to let the pressures hinder you from serving Him. This actually is a great way to see how powerful God can work in your life. A resolution to be involved includes situations where it seems not so easy to be involved. Stay close to God, His Word and His church. Continue to honor Him through your life. Finally, may I ask for your prayers that souls will be saved as I preach today here in Taichung, Taiwan for their Anniversary Sunday. God has done great things in our Taiwan outreaches by saving many souls and changing their lives as well. Let us continue to set an example to our brethren here. Have a Spirit-filled Sunday!


Sunday School Outline

Church Bulletin

The Authenticity of the Bible Nehemiah 8:1-9 I. We receive the Bible as authentic with respect to its authority. A. God’s word is all about the control (dominion) of the Sovereign over the subjects. B. God’s word is all about the compassion of the Saviour to the sinners. C. God’s word is all about the care of the Shepherd for the sheep.

II. We receive the Bible as authentic with recognition of its accuracy. A. God’s people must trust (depend) in His word. B. God’s people must be transformed (changed) by His word. C. God’s people must think (divide, scrutinize) through His word.

III. We receive the Bible as authentic with rejoicing in its availability. A. We have God’s perfect word published in our time. B. We have God’s pure word preserved for our time. C. We have God’s precious word preached all the time.

Gospel tracts, preaching/music CDs & Sunday School/Discipleship lessons are available @ the ushers' table after the service.

DVBS

2012 SEMINAR APRIL 3 WORKSHOP APRIL 30 & MAY 1

3


ANG BIBLYANG MAPAGKAKATIWALAAN Beata Agustin Sa Biblyang salita ng Diyos ay ating nalalaman ang Kanyang kalooban Nananatiling handa upang tayo’y gabayan; Bilang mga anak Niyang may buhay na walang hanggan sa Kanyang katubusan… Atin itong pagkatiwalaan para sa ating katagumpayan! Sa Biblyang panuntunan ng Diyos ay ating naiintindihan ang Kanyang katuwiran Nananatiling tapat upang tayo’y palaguin sa katotohanan; Bilang mga mananampalataya Niyang iniingatan sa Kanyang katiyakan… Atin itong masasandigan sa gitna ng pag-aalinlangan! Sa Biblyang sulat ng Diyos ay ating napagbubulay-bulayan ang Kanyang kapatawaran Nananatiling tumpak upang tayo’y ayusin mula sa pinagsisihang kasalanan; Bilang mga binanal Niyang nagpapasalamat sa Kanyang kahabagan…

testimonies of Victorious Involvement We praise God for encouraging, enabling and empowering us to involve in His work through our church. We thank Him likewise for our brethren who are resolved to involve by His grace, through His leading, and for His glory. May their testimonies inspire us to do our part in the fulfillment of the Great Commission.

a

Bro. Johnny and Sis. Janet Valete

Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na nagligtas sa akin at sa aking pamilya. Tinanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking Tagapagligtas noong Enero 29, 2003 at ako ay nabawtismuhan noong Pebrero 14, 2003. Ang aking maybahay ang una kong bunga sa Panginoon. Pinasasalamatan ko ang Panginoon sa pagdala niya sa amin sa tamang simbahan kung saan kaming mag-asawa ay tinuturuang lumakad sa katuwiran at ginagabayang magpalaki ng mga anak na may takot sa Diyos. Ganundin ay nagpapasalamat ako sa prebelihiyong makapaglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng ating simbahan at sa pamumuno ng ating butihing Pastor. Ako ay isang usher, ang aking anak ay choir member at ang aking misis ay katuwang ko sa pakikibahagi sa gawain sa aming Area. Patuloy kaming nagtitiwala sa Panginoon na kami ay Kanyang pangunahan at alalayan habang ipinapanalangin at isinasabuhay namin ang Psalm 118:19, “Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the Lord.”

Atin itong basahin palagi nang may pagpupuri’t kagalakan! Sa Biblyang aklat ng Diyos ay ating natututunan ang Kanyang kautusan Nananatiling tama upang tayo’y sawayin laban sa kasamaan; Bilang mga hinirang Niyang lumalakad sa Kanyang daan… Atin itong panghawakan habang yapak Niya’y sinusundan! Sa Biblyang patotoo ng Diyos ay ating nauunawaan ang Kanyang kabutihan Nananatiling maliwanang upang tayo’y tanglawan; Bilang mga minamahal Niyang nananangan sa Kanyang kaligtasan… Atin itong ibahagi’t ipamalita ang dakila niyang kahalagahan! Sa Biblyang batas ng Diyos ay ating napagtatanto ang Kanyang kahusayan Nananatiling dalisay upang hubugin tayo sa makalangit na karunungan; Bilang mga saksi Niyang itinatatag sa Kanyang katuruan… Atin itong pagyamanin sa gawaing makabuluhan! Sa Biblyang pamantayan ng Diyos ay ating namamalas ang Kanyang kalakasan Nananatiling makapangyarihan upang baguhin tayo tungo sa sakdal na kaanyuan; Bilang mga alagad Niyang naglilingkod ayon sa Kanyang panawagan… Atin itong ipamuhay para sa Kanyang kaluwalhatian!

4

Bro. Arnulfo (Arnold) and Sis. Irma Pimentel

a

Napakalaking pribelihyo para sa aming mag-asawa na magbigay ng patotoo tungkol sa biyaya ng Diyos sa aming buhay at magsilbing encouragement sa mga kapatid sa pananampalataya. Ako ay naligtas noong Mayo, 2005 at nabawtismuhan noong Setyembre, 2005. Naunang nakakilala ang aking asawa sa Panginoon noong Disyembre, 2003 at siya ay nabawtismuhan noong Pebrero, 2004. Yaon ay ang panahong kami ay magkasintahan pa lamang. Kami ay bunga ng soulwinning ministry ng ating simbahan. Sa biyaya ng Panginoon at sa tulong ng mga Kristyanong nakapaligid sa amin ay ikinasal kami at nagsimula sa aming buhay-pamilya na may Kristyanong pamantayang sinusundan. Kami ng aking asawa ay magkasamang naglilingkod sa ministry na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Ako ay isang usher, at ang aking asawa naman ay nag-aalaga ng mga bata sa Sunday School. Kami ay nagsimula noong 2008, at sa biyaya ng Panginoon ay nagpapatuloy. Ang aming trabaho at pagkakaroon ng maliliit na anak ay hindi naging hadlang para kami ay magamit ng Panginoon. Kami ay mayroong dalawang anak na babae. Kamakailan lang ay nagbitiw ang aking asawa sa kanyang trabaho upang mag-alaga ng aming mga anak. Nais naming matutukan ang kanilang paglaki at magabayan sila sa tamang prinsipyo mula sa Salita ng Diyos. Lubos kaming nagpapasalamat, una sa Panginoon, sa kaligtasan na Kanyang ipinagkaloob; pangalawa sa ating Pastor at sa kanyang pamilya na daluyan ng biyaya ng Diyos para kami ay makakilala sa Kanya at lumago sa aming buhayispiritwal; pangatlo sa ating simbahan at sa kapatiran na nagsisilbing kalakasan sa aming mag-asawa na magpatuloy sa aming Kristyanong patotoo. Ang panalangin naming mag-asawa ay kami’y tulungan ng Diyos na makapagtaguyod ng maka-Diyos na mga anak sa isang maka-Diyos na tahanan upang sila ay lumaking iniibig ang Panginoon, ang Kanyang simbahan, at ang Kanyang gawain. Kami rin ay nananampalataya na sa aming pagpapatuloy ay maakay namin ang aming mga mahal sa buhay sa Kanya. Nais naming mahayag sa aming pamilya ang II Peter 3:18, “But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen.” Sa Panginoon ang lahat ng papuri sa kadakilaan Niya sa aming buhay.

"I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee." PSALM 22:22

5


Baptist Youth Fundamentalist @ 1:30 PM Maaari Mong Matiyak ang Langit Ang sabi ni Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” Juan 14:6 Wala nang iba pang makapagliligtas sa iyo mula sa impiyerno. Magtiwala ka kay Hesus ngayon! Roma 6:23 “Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Hesus ay Panginoon at mananampalataya ka nang buong puso na Siya’y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas”. Roma 10:9

Bible

Church

1. Aminin mo na ikaw ay isang makasalanan. Roma 3:10 2. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Gawa 17:30 3. Manampalataya ka na si Kristo Hesus ay namatay para sa iyo, nalibing at nabuhay namagmuli. Roma 10:9-10 4. Sa pamamagitan ng panalangin, tanggapin mo si Hesus sa iyong puso bilang iyong Tagapagligtas. Roma 10:13 Manalangin ka ng ganito: Panginoon, ako po ay isang makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Nanampalataya po ako na nadanak ng dugo ni Hesus at Siya ay namatay sa krus para sa akin. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po si Kristo Hesus sa aking puso bilang aking Tagapagligtas. Amen.

Attendance March 4 & 7 Sunday School Sunday AM Sunday PM Wednesday First Time Visitors Baptisms

3,185 3.321 1,200 652 350 28

MORNING Judg 4-6 Judg 7-9 Judg 10-12 Judg 13-15 Judg 16-18 Judg 19-21 Ruth

Ngayon: 1. Basahin mo ang iyong Biblia araw-araw upang makilala pa ng lubusan si Kristo Hesus. 2. Makipag-usap ka sa Diyos sa panalangin araw-araw. 3. Manambahan ka sa isang simbahan na pinapangaral si Kristo at ang Biblia ang tanging pamantayan. 4. Ibahagi sa iba si Kristo Hesus.

BUHAY NA WALANG HANGGAN PANANAMPALATAYA KAY HESUS

Reading Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

"Kung tinanggap mo si Hesus bilang iyong Tagapagligtas, ito na ang simula ng iyong bagong buhay kay Kristo." Roma 8:1

EVENING Ps 68:1-17 Ps 68:18-35 Ps 69:1-18 Ps 69:19-36 Ps 70 Ps 71 Ps 72

T A O

HESU KRISTO -KAYAMANAN -RELIHIYON -MABUTING GAWA (hindi makakapagligtas ang mga ito)

D I Y O S

IMPIYERNO

ACTS29 - Christian Bible Baptist Church official Sunday publication St. Francis Homes 2, San Pedro, Laguna, Philippines 4023 • Dr. Ed M. Laurena, Pastor telephone: (02)869-0433 • email: info@cbbcphilippines.org • website: www.cbbcphilippines.org

5

0311  

DR. ED M. LAURENA VOLUME 22 • ISSUE 11 • MARCH 11 " I MUST KNOW THE BIBLE WHERE I CAN GET MY PRINCIPLES FOR LIFE AND INVOLVEMENT. " 3 The Au...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you