Kungälvs kommun 2020

Page 1

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

Kungälv En tidning om en stad som växer

Aldrig i historien har Kungälv byggt så mycket som nu

4

Även tätorterna expanderar och satsar på hållbart resande

12

Ingen slump att familjen Linde valde Kungälv 10

Nu ska handelsgatan renoveras och blomma upp 6 • Ungdomsidrotten dominerar föreningslivet 14 • I Kungälv ökade handeln mest i hela landet 14

Medföljer som bilaga i Göteborgs-Posten 17 december 2020.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

Foto: platsenkungalv.se

Välkommen till Sveriges bästa kommun

J

ag vill gratulera familjen Linde du kan läsa

om i denna tidning. För det är så, Kungälv växer och många vill flytta hit, en del kanske inte tänker på det men Kungälv är Göteborgs­ regionens tredje största kommun. En attraktiv oslipad och välskött diamant i storstadens när­ het. En attraktiv och stabil kommun. Kungälv ligger faktiskt 10 i topp både när

det gäller robusthet och när vi mäts mot andra i FN:s hållbarhetsprogram Agenda 2030 kring ekonomi, ekologi och social hållbarhet. Skol­ resultaten ligger bland de 25 % bästa i landet, brotten minskar, arbetslösheten är låg och vi bygger bostäder för alla. För att fortsätta och inte vara blygsam kan det kanske vara värt att nämna att vi är bäst i Sverige när det gäller nöjdhet kring bygglov för företagare. Vi har våra utmaningar, men kort sagt, Kungälv

är mycket attraktivt att leva, bo och verka i. Här välkomnar vi höga ambitioner och nya idéer – här finns plats för storheter. Det är inte en slump att Kongahälla Center är den största handels­ investeringen (2 miljarder) i Västsverige på över tio år eller att sjukhuset byggs ut.

PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTÖR: Anders Post OMSLAGSFOTO: Rosie Alm ART DIRECTOR: Joakim Forsberg TRYCK: Bold Printing Mitt, Sundsvall

2

För i Kungälv finns det mesta, trevligt folk, älvar, naturreservat, sjöar, havet, Marstrand, här finns urskog i Svartedalen med vargar och vildsvin, här finns tåg, motorväg med närheten till Sveriges nästa största stad Göteborg. Kungälv är en av Sveriges äldsta städer och en historiskt viktig handelsplats. Här bor vi mitt i historien, där byggnader, gator, kyrkor och fästningar påminner oss om vårt rika arv och alla de kungar som levt och utfört stordåd här. Kungälv är en trygg kommun. Här finns

1000-tals växande företag, här finns bra chan­ ser att hitta ett jobb. Vårt mål är Sveriges läg­ sta arbetslöshet och att brotten i kommunen ska fortsatt minska. I Kungälv finns alla idrottsföreningar/verksamhet du kan komma på, här finns bra skolor, äldreomsorg och dess­ utom är kommunens ekonomi god och stabil. Positivt är också att vi säkerställer tillväxt i hela kommunen, vi nyinvesterar 100-tals mil­ joner i nya förskolor, skolor, omsorgsplatser och idrottshallar både i Diseröd, Kode och Kärna. Vi har bestämt oss att bygga samman Kungälv och Ytterby. Här arbetar vi tillsam­

FÖR TIDNINGAR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Per Azrang, tel. 070-640 34 16 per.azrang@activemediapartner.com www.activemediapartner.com

mans med våra föreningar och företag med ett kraftfullt framtida idrottscentra/mötesplats, spännande! I Kungälv samarbetar Socialdemokrater, Moderater och Centern för kommunens bästa. På detta sätt får medborgare, företag och fören­ ingar både rött, blått och grönt i politiken. Många kommuner saknar en stabil politiskt majoritet - inte Kungälv. Politisk stabilitet ska­ par tydlighet och utveckling. Vi prioriterar våra kommunala kärnverksamheter som skola, vård och omsorg. Vårt mål är att alltid jämföra oss med de bästa kommunerna, inget annat duger. Tillsammans skapar vi ett Kungälv där

sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Det ska vi vara stolta över. Och du, hör av dig, jag vill gärna träffa dig, jag bjuder gärna på en kopp kaffe och visar dig vårt stadshus, det är nämligen ditt hus också Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner Tel 070-352 01 01 miguel.odhner@kungalv.se

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Kungälvs kommun Telefon 0303-23 80 00 kommun@kungalv.se www.kungalv.se


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

ANNONS

Vi bygger inte bara bostäder, utan vi vill också göra det enkelt att göra hållbara val i vardagen.”

– Vi vill gärna veta vad våra kunder tycker om lägenheterna. Vad har funkat? Vad kan bli bättre? säger Maria Hagman, bostadsutvecklingschef för bland annat Göteborg och Kungälv på Ikano Bostad.

Ikano Bostad bygger kvadratsmart för

EN BÄTTRE VARDAG Ikano Bostad har byggt färdigt kvarteret vid Resecentrum i Kungälv, och kunderna är inflyttade. Nu fortsätter man med att bygga fler yteffektiva lägenheter i centrum, men även kvadratmetersmarta radhus i Ytterby.

– Vi bygger inte bara bostäder, vi vill också förenkla vardagen för våra kun­ der, säger Maria Hagman, bostads­ utvecklingschef på Ikano Bostad. Bredden i vår verksamhet är också vår styrka. Vi blandar gärna bostadsrätter, hyresrätter och småhus eftersom det bidrar till ökad trygghet och trivsel i stadsdelen när personer med olika för­ utsättningar har möjlighet att bo där. Vi prioriterar inte bara husen i sig, utan även livet i dem, runt omkring och mellan dem, säger Maria Hagman.

Ikano Bostad utvecklar bostadsrät­ ter, hyresrätter, småhus och vårdbo­ enden. Dessutom äger man och för­ valtar hyresrätter och vårdboenden. Det gör det enklare att ta ett helhets­ grepp på hela området och se till att vi arbetar med hållbarhet i alla ske­ den. – Bostaden är en viktig del i livet och det är viktigt att bostadsområdet är tryggt och trivsamt. Därför tänker vi redan från början på hur ett bo­ stadsområde ska se ut för att nå just det målet. Allt från en bra utomhus­ belysning till öppna, gröna gårdar med grillplatser som gör det lätt för grannar att träffas och umgås. Eller odlingslotter som skapar både nyttig­ heter, vackra växter och gemenskap, säger Maria. – Redan när vi planerar radhusområ­

den, som till exempel här i Brf Växa

i Ytterby, så ser vi till att det finns gemensam gräsklippare, skyffel och liknande att dela med grannarna – så­ dant som gör vardagen enklare och roligare för de boende. För kunderna på Brf Dansa kom­ mer det att finnas en rotunda med planteringar att samlas kring, och på Brf Sjunga blir det en skön sittplats – och kanske ett mikrofonstativ i rabat­ ten. Det ska vara enkelt att leva håll­

bart. Egentligen handlar det om att Ikano Bostad har samma grundare och värdegrund som IKEA – att på olika sätt och med sunt förnuft för­ enkla vardagen för de många män­ niskorna. I det här fallet är produk­ terna bostäder. – Vi arbetar mycket med att skapa bättre och smartare bostäder. Ibland förändras våra behov, och det kräver

Tre bostadsprojekt i Kungälv

flexibla bostäder, säger Maria Hag­ man. – Vi bygger kvadratsmart, vilket innebär genomtänkta och yteffektiva lägenheter, som är prisvärda och an­ passade efter faktiska behov. Det handlar om att tänka om och tänka nytt. Genom vår innovationsmetodik ”BoLabb” arbetar vi med att titta på hur vi lever och vilka behov och för­ väntningar vi har på vårt boende. In­ om ramen för BoLabb har vi till ex­ empel tagit fram olika flexibla lös­ ningar som gör att bostaden enkelt an­ passas. Bland annat flexibla eluttag och väggar som kan flyttas med en knapptryckning. Med den flyttbara väggen är det möjligt för familjen med växelvis boende barn att skapa ett extra sovrum i vardagsrummet. – Det handlar om livet – inte bara en bostad, säger Maria Hagman.

Fakta Ikano Bostad Ikano Bostad bildades: 2005 Ägare: Familjen Kamprad Vd: Robert Jaaniste Medarbetare: ca 440 Bostäder i produktion: 1 400 st Antal hyresrätter i förvaltning: ca 6 000 st Vårdplatser: ca 360 st

Brf Sjunga, Kungälv • Lägenheter till salu: 2–4 rok • Pris: Från 2 200 000, avgift 3 200 kr/mån • Inflyttning: Från jan 2022

Brf Dansa, Kungälv • Lägenheter till salu: 2–4 rok •P ris: Från 2 000 000, avgift 3 100 kr/mån • Inflyttning: Från sommar 2022

Brf Växa • Radhus till salu: 5 rok, 109 kvm •P ris: Från 3 200 000, avgift 5 500 kr/mån • Inflyttning: Från årsskiftet 2021/22

www.ikanobostad.se

3


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

STADSKÄRNA FULL AV KRAFT

Kungälvs stadskärna i historisk omvandling gör plats för dubbelt så många invånare

Nytorgstaden länkar samman Kungälvs gamla och nya stadskärna

O

mrådet omfattar Nytorget, Udde­ vallavägen med kringliggande bebyggelse och Västra parken fram till Mimers hus. Enligt planprogrammet är det bland annat en omfattande nybygg­ nation som ska skapa Nytorgstaden. Förtätning och omvandling ger ökat antal lägenheter i ett centralt läge, med närhet till handel, service, och kollek­ tivtrafik. Det ska bli en attraktiv stads­ del med tydlig identitet och stora inslag av grönska och olika mötesplatser. – Men där är vi inte än, säger Stina Gunnarsson, som är projektledare på Kungälvs kommun. Det är många turer

4

kvar innan vi kan berätta om utform­ ningen mer exakt. Men enligt planpro­ grammet ska Uddevallavägen som går genom Nytorgstaden bli mer anpassad för fotgängare, cyklister och kollektiv­ trafik. Det gamla busstorget har fri­ gjorts genom flytt av bussarna, och här finns möjligheter för nybyggnation. Cirka 400 bostäder i blandad form med hyresrätter och bostadsrätter pro­ jekteras. – Nästa år börjar detaljplanearbetet, och går allt som tänkt kan Nytorgsta­ den vara färdigbyggd 2028, säger Stina Gunnarsson.

Kexfabrikens flytt bäddar för nya bostäder vid Nordre Älvstranden Göteborgs kex har flyttat sin fabrik till Balticum. Orkla som äger fabriken och tomten vill bygga bostäder på fabriks­området. Men det är ännu för tidigt att säga när detta kan komma i gång.

I Liljedal planeras för 500 bostäder

L

iljedal, som ligger i gamla stads­ kärnan, omfattar P-syd, delar av Västra gatan (se även sidan 6), Strand­ gatan och Västra Tullen. Klocktornets gamla galleria kommer att rivas och ge plats för bostäder (se bilden). Utefter Strandgatan blir det nytt bostadskvarter i 4–7 våningar med lokaler i markplan. I området finns även en större parkering, P-syd, som kommer att bli bostäder och p-hus. Totalt blir det 500 bostäder i området.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN ANNONS

ALDRIG I HISTORIEN har Kungälv byggt så mycket som nu. Utgångspunkten är att stadskärnan ska fördubblas, från 3 500 till 7 000 invånare. Målet är en stadskärna full av kraft och rörelse, med goda förutsättningar för hållbart energisnålt boende, och utvecklad kollektivtrafik där de olika kvarteren binds ihop till upplevelserika stadsmiljöer.

D

e närmaste åren kommer tusen­ tals bostäder att byggas. Det ska göras utrymme för handel och kontor, lekplatser, gröna ytor, torg och mötesplatser. En del är redan byggt, an­ nat ligger längre fram i planeringen. Området Kongahälla ligger centralt i Kungälv och byggs ut i olika kvarter med sammanlagt 1 229 bostäder i blan­ dade bostadsformer. Det återstår cirka 500 bostäder som planeras fram till 2026. I Kongahälla har husen olika höjd och fasaderna skiljer sig åt för att miljön ska kännas varierad och upplevelserik. På bottenvåningarna i fastigheterna ges ut­ rymme för småskalig handel, service och kontor. I det så kallade ”kvarter 14” ingår en

Ett hus på 23 våningar kommer att ligga centralt i Kungälv. Ett landmärke med bland annat hotell och bostäder.

något udda byggnad, nämligen ett punkt­ hus på 23 våningar. – Det höga huset kommer att bli ett landmärke i Kungälv, säger Amela Keserovic, som är projektledare för Kongahälla. Det kommer att innehålla ett efterlängtat hotell, bostäder, kontor och konferenslokal. Högst upp blir det restaurang med utsikt åt alla väderstreck. Huset ska ligga på Kongahällagatan mitt emot Mimers hus, där det är gymna­ sium och bibliotek. – Byggnaden är strategiskt placerad nära Resecentrum, och ska bidra med liv och rörelse till stadsdelen, säger Amela Keserovic. Byggstart planeras till hösten 2021, klart 2023. Text: Anders Post Visionsbild: Wingårdhs

Det har varit stor brist på industrimark i Kungälv. Men i Rollsbo Västerhöjd förbereder bröderna Mats och Henric Berntsson ett större område nära Kungälvs centrum och E6:an. Deras företag Ytterbygg skräddarsyr industrilokalerna och hyr sedan ut dem.

Skräddarsydda lokaler med fantastisk utsikt Söker du nya verksamhetslokaler för ditt företag så kan Rollsbo Västerhöjd var intressant. Området som nu projekteras ligger i Rollsbo 4 kilometer från Kungälvs centrum och vid motorvägen. Här kommer snart att finnas 350 000 kvadratmeter tomtmark tillgänglig för företag som behöver ett bra geografiskt läge. Mats och Henric Berntsson visar runt i området där grävmaskiner förbereder avlopp, dagvatten och el som ska dras till de olika tomt­ gränserna. Först avverkades skogen på det högt belägna bergiga skogsområdet, sedan skalades jorden av, därefter vidtog sprängningar. Stenöverskottet krossas till olika fraktioner som återvinns och säljs till vägarbeten och husbyggen. – Det har varit stor brist på industrimark i Kungälv, säger Mats Berntsson som tillsammans med sin bror Henric driver Ytterbygg. Företaget äger 60 procent av marken på Rollsbo Västerhöjd. Resteran­ de 40 procent ägs av kommunens bolag Bokab. Ytterbyggs affärsidé är att bygga och hyra ut skräddarsydda lokaler till sina kunder. I Rollsbo-området strax intill har Ytterbygg sitt huvudkontor, och många tomter där man hyr ut verksamhetslokaler till företag som Jula, Friskis & Svettis och Byggmax, för att nämna några av företagets hyresgäster där byggnaderna är anpassade efter respektive företags verksamhet. I Rollsbo Västerhöjd blir det en annan typ av kunder där tyngdpunk­

ten ligger på business to business, till exempel grossister, industri- och tillverkningsföretag. – Här vänder vi oss till företag i hela Göteborgsregionen med lite större platsbehov, bland annat tack vare närheten till motorvägen. I samband med markberedningen kommer Ytterbygg även att iordningsställa två våtmarker i närområdet – Våtmarkerna är viktiga livsmiljöer för en stor mängd djurarter, säger Mats Berntsson. Och den satsningen går bra ihop med vår syn på hållbarhet. Vi är miljödiplomerade och har flera hus med Green­ Building-certifiering där vi strävar efter att bland annat minska vår och våra kunders miljöpåverkan genom energihushållning, minskade fossila utsläpp och avfallssortering, säger Mats Berntsson.

Illustration: Kungälvs kommun

Ytterbygg startades av bröderna Mats och Henric Berntssons far Alf. Men redan farfar var verksam i Rollsbo där han drev en lantgård. I Rollsbo-området äger Ytterbygg 33 byggnader och hyr ut lokaler till 100 företag. Ytterbygg har 33 anställda. Man bygger, förvaltar och hyr ut anpassade lokaler i Kungälv, Hisings Backa, Mölndal, Stenungsund och Älvängen.

Den raka genomgående gatan från rondellen är Strandgatan (sydöstra delen), längst bort ses den 23 meter höga hotellbyggnaden som är planerad mitt emot Mimers hus. Gatan till höger vid rondellen heter Glabruksgränd. Här ligger kvarteret med den gamla gallerian Klocktornet 36 där det blir bostäder samt lokaler i bottenvåningen mot Västra gatan, som går parallellt med Strandgatan, men är skymd i illustrationen. Gatan till vänster om rondellen är Liljedals­gatan där det blir bostäder och P-hus.

www.ytterbygg.se

5


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

HANDEL I OMDANING

Visionsbild: Balder

Handelsgatan förnyas och bli mer levande med hundratals nya bostäder

Det ska bli mer liv och rörelse när fler invånare flyttar till kvarteren kring Västra gatan.

VÄSTRA GATAN VAR en gång en handelsplats där butikerna låg tätt. Många av husen utefter gatan har en äldre charm med prunkande innergårdar, andra hus är från 60-talet och ser lite mer slitna ut. Vissa butikslokaler står tomma. Folklivet kunde vara mer myllrande. Låter det lite dystert? Men det ska bli ändring.

D

en gamla handelsgatan i Kungälv som ligger i området Liljedal ska rustas och renoveras, nya bostads­hus ska byggas. Kommunen sat­ sar stort på förnyelse. – Det blir nya bostadskvarter med cir­ ka 120 bostäder i vardera änden av ga­ tan. En del hus kommer att rivas till för­ mån för nybyggnation, exempelvis en ti­ digare galleria, där det ska bli bostäder, berättar projektledaren Rickard Holm­ gren på Kungälvs kommun. I samband med bostadsbyggnation, som påbörjas vid årsskiftet, kommer Västra gatan att rustas upp för att hel­ hetsintrycket ska bli mer attraktivt. – Det är viktigt att handel och restau­

ranger kan fortsätta och förhoppningsvis öka sin verksamhet, säger Rickard Holmgren. Kan en upprustning få gatan att leva upp?

– Det bidrar till attraktionen att handla här. Men framför allt kommer de nya bo­ stadskvarteren att öka folklivet i områ­ det, vilket gynnar handeln. Vi behöver helt enkelt stärka befolkningstätheten i stadskärnan. Vilken typ av bostäder planeras?

– Det blir en blandning av hyresrätter och bostadsrätter med maximalt tre vå­ ningar mot Västra gatan. I kvarteren mel­ lan Västra gatan och Strandgatan blir det cirka 250 nya bostäder. När det gäller be­ byggelsen som planeras på andra sidan Strandgatan, som går parallellt nedanför Västra gatan, uppskattas det bli ytterligare cirka 350 bostäder. Bostäderna byggs i etapper och allt arbete längs Västra gatan förväntas vara klart 2025. Text: Anders Post Foto: Rosie Alm

Rickard Holmgren tillsammans med Kristina Hellström, som är trafikingenjör på Kungälvs kommun. – Gatan ska genomgå en uppfräschning och bland annat få ett nytt ytskikt med delvis annan möblering. Gamla ledningar byts ut och belysningen spänns upptill utan stolpar, berättar Kristina Hellström. – Kundkretsen till butiker och restauranger kommer att öka när fler flyttar in i området, säger Rickard Holmgren.

Här ska affärerna blomstra NÄR FLER HANDLARE flyttat från Västra gatan har det blivit tystare. Men nu väntar renovering, och på sikt många fler invånare i stadskärnan. En som ser en ny framtid för den gamla handelsgatan är Maria Grip som driver butiken Ebbas Blomsterhandel.

N

är de större kommersiella aktörerna flyttat till Kongahälla köpcentrum så ökar behovet av mindre, småskaliga och nischade butiker och restauranger på Västra gatan. Fler boende i området och uppfräschning av gatan ska bidra till en levande stadskärna.

6

Maria Grip tog över Ebbas Blommor för drygt ett år sedan. Hon är ekonom och har inte tidigare sysslat med florist­ verksamhet. – Jag har jobbat som ekonom på olika företag i trettio år och kände att jag ville göra något nytt i livet, säger Maria Grip. Så jag anmälde mig till en floristutbildning och insåg att det var det här jag ville göra. Maria Grip hittade en annons där en

blomsterhandel i Kungälv var till salu. – Den blev min, och på den vägen är det. Nu har Maria Grip två anställda och ytterligare en person som hyrs in. – Det är lite tyst på Västra gatan nu,

men vi ser fram mot att det blir mer fart när gatan fräschas upp och att det börjar byggas. Mer boende betyder att gatan blir levande och affärerna kan blomstra. Text: Anders Post Foto: Rosie Alm

Floristerna på Västra gatan. Från vänster: Anita Brask, Maria Grip och Malin Bidås.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

TJUVKILS ÄNGAR 2.0 Det lilla kustsamhället

I Tjuvkil utvecklar Maexab AB ett nytt boende som hämtar inspiration från de gamla bohuslänska kustsamhällena med samma småskalighet och vindlande gator. -Vi planerar att bygga ca 100 bostäder under de närmsta åren berättar Helena Höckert Winemar, områdets sälj – och marknadskoordinator. Det kommer att bli en blandning av radhus och lägenheter i två våningar där alla har en egen avskild trädgårdsyta med solläge. Vi har också tagit fasta på vikten av att kunna arbeta hemifrån och därav har bostäderna ett utrymme för hemmakontor, fortsätter Helena. Bostadsområdet kommer att ha tydliga gränser mellan de privata och de gemensamma ytorna. Detta skapas genom utvändiga egna ”rum” som avskiljs med hjälp av husvinklar, plank eller planteringar. På så sätt bor de boende ändå nära varandra och har gemensamma utrymmen för redskap, odling eller för samvaro grannarna emellan. -Vi bygger ett bostadsområde där bilen får stå tillbaka lite för att ge plats åt människor, myller och trygg lek mellan husen. Vid egna parkeringsplatsen finns möjligheten att ladda bilen via laddstationer. Förskolan som ska byggas i Tjuvkil blir ett perfekt komplement till vårt barnvänliga område, säger Helena. Av erfarenhet från vår tidigare försäljning vet vi dock att våra kunder kommer från alla åldersgrupper.

Tjuvkils Ängar - här är gatorna smalare, stockrosorna högre och barnen fler. Livet blir enklare när allt du behöver finns just här - mellan plank, trädgårdar och gatt.

I mars 2021 börjar försäljningen av en första etapp bestående av 26 bostäder fördelade på radhus och lägenheter. På tjuvkilsangar.se kan du se tidigare etapper och följa utvecklingen av det nya området. För mer information och intresseanmälan kontakta: Carolina Zanders på Fastighetsbyrån i Kungälv, 0303-645 52 alt carolina.zanders@fastighetsbyran.se eller Helena Höckert Winemar på Maexab AB, 0739-295667 alt helena@tjuvkilsangar.se DIREKTBUSS TILL GÖTEBORG

TJUVKILS HUVUD

10 MINUTER TILL YT TERBY STATION OCH VIDARE TILL GÖTEBORG PÅ 18 MINUTER BOENDE NÄRA GULLBRINGA GOLFBANA CYKELVÄG TILL MARSTRAND 5 MINUTER TILL NORDÖNS BÅTHAMN – EN AV BOHUSLÄNS STÖRSTA MARINOR TJUVKILS KAPPSEGLINGSKLUBB OCH SOMMARSIMSKOLA MATBUTIKER, VÅRDCENTRAL OCH GYM FINNS I YT TERBY OCH MARSTRAND NY FÖRSKOLA PÅ GÅNG I OMRÅDET PARKERINGAR MED LADDSTATIONER

B A D P L AT S

DEN VARMA STÄMNINGEN PRESENTERAS AV KUNGÄLV ENERGI I takt med att Kungälv utvecklas kommer vi behöva

Fjärrvärme är en värmekälla som är både bekväm

förse fler Kungälvsbor med 100 % fossilfri energi.

och trygg, och i stort sett sköter sig själv. Genom att

Därför bygger vi nu ut vårt fjärrvärmeverk och ökar

använda restprodukter från skogsavverkning ser vi

kapaciteten med 50 %. Då kan fler vara miljöhjältar

till att ingenting går till spillo.

nästan helt utan ansträngning. Utbyggnaden

Om du vill veta mer om fördelarna med fjärrvärme

beräknas vara klar vintern 2023/2024.

kan du besöka kungalvenergi.se

7


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

Kongahälla Center –

en mötesplats skapad genom nytänkande och framtidstro FRAMTIDENS KÖPCENTRUM är inte bara handel, det är en mötesplats och en del av staden. Kongahälla Center skapades ur visionen om att vara en hybrid mellan citykärna och mötesplats där människor arbetar, shoppar, umgås, äter god mat, tränar, gör bankärenden och kan besöka sin vårdcentral. Kongahälla Center öppnade våren 2019 och har redan blivit Kungälvsbornas självklara val. – Kongahälla Center är den största satsningen på handel i Göteborgsområdet på tio år, säger Håkan Olsson, vd för Kongahälla Shopping AB som ägs av Adapta Fastigheter AB och Alecta. Vi insåg att platsen var perfekt när vi förvärvade tomten för ett antal år sedan. Läget är centralt med Resecentrum i närheten och lättillgängligt när man kommer med bil. Dessutom är det många som bor i området.

så sätt kunnat involvera olika samhällsfunktioner, något som bara kan göras om läget är centralt. Just nu håller man på att färdigställa Kongahälla Centers sista del som ska bli kontorsytor för före­ tag i olika storlekar. – Många företag vill ge sina anställda mer än bara en plats att ställa sitt skrivbord på.

Håkan Olsson betonar att visionen är att inte ba­

met eller besöka tandläkaren innan jobbet, äta en god lunch och göra sin veckohandling online, och få den levererad direkt ner till parkeringsgaraget. – Att sitta i moderna lokaler kommer att vara en hygienfaktor i framtiden om man vill attrahera den bästa personalen, säger Håkan Olsson.

ra erbjuda handel, utan även ett stort utbud av res­ tauranger, gym, kontorsplatser, bank och hälsocen­ ter. – Vanligtvis läggs handel och gallerior långt ut­ anför centrum, men här har vi gjort tvärtom och på

8

Hos oss kan företagets personal träna på gym­

Vanligtvis ligger galleriorna utanför stan. Kongahälla Center har gjort tvärtom – här finns allt tillgängligt i stadskärnan.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN ANNONS

Ät och umgås med familj och vänner – När du besöker Kongahälla Center är det inte ett traditionellt köpcenter du upplever, säger cen­ trumchefen Anton Knutsson. Ta till exempel Kongahälla Food Hall på plan två. Här finns sex restauranger med smakupplevel­ ser från världens alla hörn. Sittplatserna är gemen­ samma så att man kan beställa från olika res­ tauranger och ändå sitta tillsammans. I stället för en tradi­

I Kongahälla Center finns restauranger för alla smaker – en modern mötesplats för familj, vänner och kollegor.

tionell galleria, blir Kongahälla Center mer av en modern mötesplats för familj, Anton Knutsson är vänner och kollegor. centrumchef. Samma år som Kongahälla Center öppnade hade också Kungälv Sveriges högsta han­ delstillväxt. Medan handeln ökade med 3,3 pro­ cent i hela landet så toppade Kungälv listan med +18 procent. – Tillväxten är ett tecken på att vi har blivit Kungälvsbornas självklara val, säger Anton Knutsson.

KONGAHÄLLA CENTER är ett regionalt köpcentrum i centrala Kungälv med plats för 100 butiker, verksamheter och service – allt koncentrerat på 40 000 kvadratmeter. Kongahälla Center ligger nära Resecentrum, därifrån tar det tjugo minuter med buss till Göteborgs central. Här finns, förutom shopping, restauranger och nöjen även vårdcentraler, ögon­ mottagning och folktandvård. www.kongahallacenter.se

9


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

FAMILJELIV

”Vi valde Kungälv när vi fick vårt andra barn” HUR ÄR DET ATT BO I KUNGÄLV? Vi har frågat familjen Linde, som består av mamma Sofia, pappa Marcus och barnen Tina och Sigge. Familjen bodde tidigare i Göteborg.

D

et var ingen slump att Sofia och Marcus Linde valde att flytta till Kungälv för tio år sedan. – Jovisst, vi trivdes bra i Göteborg och vår lägenhet där. Men när vi fick vårt andra barn så tyckte vi det var dags att flytta och skaffa något eget, säger Marcus. – Vi tittade runt på många platser, men det var Kungälv vi fastnade för, berättar Sofia. Det verkade vara en trevlig stad, och så är det ju nära till hav och natur. – Kungälv har definitivt en egen själ och identitet, och känns inte som någon förort till Göteborg, säger Marcus, som ursprungligen är från Karlstad. Sofia kommer från Örnsköldsvik och träffade Marcus i Göteborg dit båda hade flyttat. Så småningom fick de barnen Sigge som nu är tolv år och Tina som är tio. Familjen flyttade först till ett radhus, men bor numera i en villa i Munkegärde, fem minuter från centrum. – Här har jag fått utrymme för mitt måleri, säger Sofia som både är konstnär och marknads- och hållbarhetschef på företaget Indus, som också flyttat till Kungälv. Marcus är ishockeydomare på elitnivå och dömer även internationellt. Tina går i fjärde klass, hon rider och spelar fotboll – lagtränad av pappa Marcus. På frågan om hon tänker bli fotbolls­ proffs är hon lite tveksam. – Vi får se, jag har inte riktigt bestämt mig än, säger hon. Sigge går i sjätte klass, spelar basket

och är skejtare. Han är inte riktigt nöjd med den skateboardbana som kommu­ nen erbjuder. – Det är en träramp som är ganska tra­ sig faktiskt, menar Sigge. Svår att åka på. Så vi är rätt många som hoppas på en ny ramp. – Och gärna mer isyta, flikar pappa

Familjen Linde flyttade från Göteborg till Kungälv. Här finns ett rikt kulturliv, och naturen är nära. Från vänster: Sigge, Sofia, Marcus och Tina.

Marcus in, som förstås slår ett slag för alla som spelar ishockey. Så var det sagt och framfört. Annars verkar familjen Linde vara rätt nöjd med vad kommunen har att erbjuda när det gäller fritid. – Ja vi är en mycket aktiv familj och då finns en hel buffé med idrottsfören­

ingar, och vårt friluftsbehov kan vi till­ godose här i kommunen där det finns hav, skog och landsbygd, säger Marcus. – För att inte tala om kulturlivet som är väldigt rikt, säger Sofia, som skulle ha svårt att tänka sig att bo i en kommun som inte satsar på kultur. Jag lägger mycket tid på jobbet, annars går min en­

ergi till att läsa och måla, dessutom kan jag tillbringa timmar i skogen, själv eller med familjen. I kultursammanhanget nämner jag gärna Mimers hus, som är ett härligt kulturcentrum. Text: Anders Post Foto: Rosie Alm

Indus är ett av många företag som flyttat till Kungälv INDUS HAR NYLIGEN flyttat sitt huvudkontor till Kungälv. Företagets affärsidé är att med fokus på hållbarhet och miljö erbjuda moduler som fungerar som tillfälliga lokallösningar.

M

odulerna sätts ihop för skolor, för­ skolor och kontor allt efter lokal­ behovet. – Vi levererar modulerna till montage­

10

platsen där de sätts ihop och anpassas, säger Sofia Linde som är marknads- och hållbarhetschef. Tidigare fanns företaget i Stenung­

sund, men där blev tomten inte ända­ målsenlig när man slutade med egentill­ verkning av moduler. – Vi sökte ny industrimark, och det kommunala företag Bokab i Kungälv ha­ de lösningen och kunde erbjuda en tomt

alldeles intill E6. Ett fantastiskt skyltläge bland annat, och vi har blivit väl mottag­ na av Kungälvs kommun, säger Sofia Linde. Indus är ett familjeföretag som hyrt ut moduler sedan 1974. Man har cirka 50 anställda och finns i Kungälv, Oslo och Stockholm. Text: Anders Post Foto: Rosie Alm

Sofia Linde är marknads- och hållbarhetschef. Läs gärna intervjun med Sofia och hennes familj här ovan.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN ANNONS

NYA FRAMTIDA BOSTADSRÄTTER I ATTRAKTIVA NYTORGSTADEN Kungälv växer och expanderar. Bostadsbyggandet ökar, särskilt i de centrala delarna som binds ihop i olika kvarter och ska länka samman stadens gamla och nya stadskärna. En del kommer att rivas, annat förtätas. Nytorgstaden är en av kommunens stora satsningar när det gäller bostads­ byggnation. Tillsammans med fastig­ hetsägarna i området startas nu arbetet med att ta fram en ny detaljplan. – Det var länge sedan som vi var med och utvecklade nya bostäder i Kungälv, säger Lena Josgård som är affärsområdeschef Mark- och pro­ jektutveckling på HSB Göteborg. Nu känns det extra roligt att komma i gång igen med projekt som ger fler människor möjlighet att bo i centrala Kungälv med närhet till handel, ser­ vice och kollektivtrafik. Det ska förtätas och byggas på många ställen de kommande åren. Nytorgstaden är ett av dessa centralt belägna områden som kommer att

Lena Josgård på HSB tycker det ska bli spännande att vara med och utveckla Nytorgstaden.

exploateras. Byggnationen blir tätare främst runt Nytorget och före detta busstorget, men även i andra kvarter. – Här kommer vi få möjlighet att erbjuda HSB:s bosparare och med­ lemmar bostäder i en attraktiv och efterfrågad del av Kungälvs centrala delar, säger Lena Josgård.

HSB äger tre hyresfastigheter in­ om området och i en av dessa finns även HSBs lokalkontor. Arbetet star­ tar nu med att undersöka hur man på bästa sätt ska utveckla fastigheterna och området. Men i dagsläget finns ännu inga beslut tagna om vad som ska göras. – Från HSBs sida är vår främsta ambition att vara med och utveckla området så attraktivt som möjligt. Vår vision generellt är att höja kvali­ teten på allt från grannskap och ge­ menskap till arkitektur och boende­ ekonomi. Som branschledande inom hållbarhetsområdet vill vi ta ett mil­ jömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar för framtiden. Och det gäller även vid planeringen i Nytorgstaden, säger Lena Josgård.

hsb.se/goteborg

HSB GÖTEBORG är Väst­ sveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 75 000 med­ lemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. Inom HSB Göteborg finns drygt 350 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyres­ rätter och lokaler. HSB har en lång historia av nya idéer. Vi var först med sopned­ kastet, tvättstugan och badrum i vanliga lägenheter. Nu utvecklar vi och forskar kring framtidens hållbara boende i en helt verklig miljö HSB Living Lab. hsb.se/hsblivinglab Vi har sedan starten 1923 byggt och förvaltat bostäder där man ska kunna trivas och må bra. Vi fortsätter att utveckla vårt sätt att bygga nya bostäder, med sunda material och minskade utsläpp från våra fastigheter. Men vi ut­ vecklar också tryggheten kring köpet och förvaltningen av ditt boende. Allt syftar till att skapa det goda boendet.

BOHUS ÄNGAR - HÄR FINNS PLATS FÖR LIVET Bo nära stan och nära naturen. Med Brf Bohus Ängar i Ytterby får du det bästa av två världar när det nya området Nordtag växer fram. På några minuter kör du in till Kungälv med affärer och alla praktiska bekvämligheter och från Ytterby pendlar du bekvämt till Göteborg. Nu har vi byggstartat första etappen med 51 lägenheter i varierande storlekar och planlösningar fördelade på 3 hus. Samtliga med antingen uteplats, balkong eller terrass. Här får man ett bekymmersfritt boende i ett lugnt och naturnära område. Priser i projektet från 1 995 000 kr och det är inflyttningsklart i december 2021. Har du några frågor eller vill boka tid för fysiskt eller digitalt möte är du välkommen att kontakta våra mäklare på Bjurfors Göteborg. Victoria 031–733 20 27 victoria.tullborg@bjurfors.se, Malin 031–733 20 98 malin.tulldahl@bjurfors.se

LÄS MER PÅ HOKERUMBYGG.SE/BOHUSANGAR 11


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

BYGGA & BO

Tåget ger bostäder och hållbart resande i expansiva Ytterby YTTERBY ÄR EN STATIONSORT som tillhör Kungälvs kommun och ligger 22 kilometer norr om Göteborg. Här planeras omfattande nyproduktion av bostäder som kommer att ge tätorten ännu mer liv och rörelse i en utveckling som betonar hållbarhet.

K

ungälv expanderar som aldrig förr. Och det är inte bara i de centrala delarna. Även tätorterna växer. En av dem är Ytterby som enligt översikts­ planen kommer att på lång sikt få omkring 2 000 nya bostäder, främst inom en radie av 500 till 1 000 meter från stationen. I den strukturbild för Göteborgsregio­ nen, där Kungälv ingår, har man gjort en överenskommelse om att ta gemensamt ansvar för att den regionala strukturen ska vara långsiktigt hållbar. Här har bland annat stationssamhällen på huvud­ stråket norrut pekats ut som viktiga orter när det gäller hållbara transporter med tåg och buss. – Det här har vi tagit fasta på i vår översiktsplan, säger Linda Andreasson som är översiktsplanerare på Kungälvs kommun. Att satsa på orter med tågsta­ tioner innebär att fler får möjlighet att lämna bilen och åka kollektivt. Linda Andreasson refererar till rap­

porter som visar att om man bor inom femhundra meter från en station är chan­ serna betydligt större att man väljer tåg i stället för bil. Att bygga bostäder nära tågstationen skulle alltså öka intresset för att åka kollektivt. – Förutsättningen är att tågen blir ef­ fektivare med fler avgångar. Något som Trafikverket och Västtrafik för närvaran­ de utreder. Det har byggts en hel del i Ytterby de senaste åren, bland annat på östra sidan om järnvägen. Men för att kunna bygga cen­ tralt nära stationen har det funnits vissa hinder, bland annat en ridskola som varit

I stationssamhället Ytterby görs det stora satsningar på bostadsbyggande i närheten av stationen. Ju närmare man bor en tågstation desto mer åker man kollektivt, visar en rapport.

verksam på kommunens mark i det sta­ tionsnära området. Nu är ridskolan på gång att flytta och marken blir därmed tillgäng­ lig för exploatering, vilket påskyndat arbe­ tet med den fördjupade översiktsplanen. – Målet är att Ytterby ska fördubbla sin befolkning fram till 2050, från nuva­ rande drygt 6 000 invånare. Det är en förtätning med flerbostads­

hus och tillgängliga Gång- och cykel­ banor och grönytor som ska byggas stationsnära för att få en attraktiv boendemiljö. – I dag är det mycket naturområden i Ytterby, men inga parkytor. I den för­ djupade översiktsplanen arbetar vi med

att få till parkytor och att de naturområ­ den som finns i ytterområdet ska bli mer tillgängliga. Ytterbyborna och lokala näringsidkare har haft möjligheter att säga sin mening om utvecklingsplanerna. Det har skett genom medborgardialog, samrådsförslag och även granskningssamråd. – De stora satsningar som görs på bo­ stadsbyggande för ju även med sig utö­ kad samhällsservice, exempelvis i form av skola och förskolor, liksom kommer­ siella etableringar som butiker och res­ tauranger, säger Linda Andreasson. Text: Anders Post Foto: Kungälvs kommun

www.kungalvsbostader.se

12


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

Serviceorterna bygger bostäder och skolor INOM KUNGÄLVS KOMMUN finns en rad serviceorter som expanderar och bygger nytt, såväl bostäder som skolor och annan samhällsservice.

M

ålsättningen är att en service­ ort på lång sikt ska ha en be­ folkning på 3 000 invånare som underlag för ett grundutbud av ser­ vice, med bland annat förskola, skola, livsmedelsbutik, attraktiva mötesplatser och rika möjligheter till kultur och fritid. Väl fungerande kollektivtrafik är också en nödvändig förutsättning. Det ska vara möjligt att bo i en serviceort utan att be­ höva ha en egen bil. Här kan du läsa om utvecklingen i Kungälvs serviceorter.

Diseröd ligger sju kilometer nordost om Kungälvs centrum. Här finns vidsträckta naturområden, badsjöar, skogs- och ängsmark. Fler bostäder behövs för att stärka Diseröd som serviceort och ge möjlighet till bättre serviceutbud och ökad kollektivtrafik. Nu pågår produk­

tion av cirka 200 bostäder i blandad bebyggelse med lägenheter, villor och radhus. Dessutom byggs Diserödskolan ut för att elevantalet väntas bli större i samband med den ökade exploateringen. Kärna är ett mindre samhälle på lands­

bygden tio kilometer väster om Kung­ älvs centrum, och drygt två mil från Gö­ teborg. Nyligen har en detaljplan anta­ gits för skola, förskola och ett femtiotal bostäder i blandad bebyggelse. Här byggs även ett mindre antal bostäder i kedjehus i Kärna Västerhöjd. Dessutom planeras en fullstor idrottshall, som be­ räknas vara klar 2022. Kode är ett stationssamhälle tolv kilo­

meter norr om Kungälv, och femton ki­ lometer söder om Stenungsund. Nu ska en fördjupad översiktsplan för Kode tas fram som kommer att peka ut hur sam­ hället ska utvecklas i framtiden. Den för­ djupade översiktsplanen tar bland annat upp bostadsbyggande, natur och trafik­ frågor. Kode har ett strategiskt läge och stor potential som stationssamhälle, med kommunikationer mot exempelvis Udde­

Marstrand är en storfavorit för alla besökare. Upplev den mäktiga atmosfären vid Carlstens Fästning, kajen med båtar av alla slag och mysiga kvarter med bilfria gator. Här hittar du också restauranger och caféer i toppklass samt sol och salta bad.

valla och Göteborg. Närmast i tiden lig­ ger byggnation av skola och idrottshall. Kareby är en mindre tätort som ligger fem kilometer norr om Kungälvs centr­ um. I Rishammar som är en del av Kare­ by byggs knappt 200 bostäder i olika bo­ endeformer som parhus, radhus och fri­ liggande villor. Här byggs även en större livsmedelsbutik och privat förskola som ska vara klar 2021. Marstrand är utan tvivel Kungälvs mest

kända serviceort. Samhället som ligger längst ut i väster, där skärgården slutar och havet tar vid har varit populärt seg­

lar- och badsamhälle sedan Oscar II tid. Här finns även den mäktiga Carlstens Fästning. I Marstrand pågår planering av ny för­ skola. På väg ut mot Marstrand i Tjuvkil, projekterar Trafikverket för gång- och cykelväg och även här blir det en ny för­ skola. Intresset för kustnära boende är stort, därför bygger kommunen ut vatten och avlopp på många ställen, däribland Tjuvkil. I samband med detta ses detalj­ planerna över för att det ska gå att bygga lite större hus. Text: Anders Post Foto: platsenkungalv.se

VI ERBJUDER ETABLERINGSMARK OCH VILLATOMTER Företagsetablera i Kungälv Rollsbo – Arntorp – Solbräcke industriområden nära till allt

Bygg ditt drömboende i fantastiska miljöer – anmäl dig till vår villatomtkö på hemsidan. Nära till arbetsplatser – köpcentra – restauranger – gym – padelhallar – naturreservat – sjöar – Marstrand

bokab.nu 13


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN

RÖRELSEFRIHET

Kungälv hade största handels­ ökningen i landet 2019.

KUNGÄLV ÄR KÄNT FÖR sitt för­ eningsliv. Man boxas, spelar fotboll, handboll och ishockey, sjunger i kör, sysslar med rodd, teater och sportfiske – för att ta några exempel på vad kommunens invånare sysslar med på fritiden. Det finns mer än 275 föreningar att välja på, ett 50-tal av dessa är idrottsföreningar.

Handeln i Kungälv ökade mest i hela Sverige 2019

H

U

ngdomsidrott är stort i Kungälv, säger Katarina Vallström som är fritids­ konsulent och ansvarar för kommu­ nens kontakter med föreningarna. Våra största sporter är handboll, fotboll och ishockey. Tolvhundra barn och ungdo­ mar mellan sju och tjugo år sysslar med någon form av idrottsaktivitet varje vecka, i stort sett året runt. Trots, eller kanske på grund av det stora idrottsintresset, är det brist på idrottshallar, något som delvis håller på att rättas till genom nybyggnation i ett par serviceorter och planering av en hallarena. Förra året blev Kungälv nominerad till

årets främsta evenemangskommun. Det är den oberoende branschtidningen

Foto: platsenkungalv.se

Ungdomsidrotten dominerar i föreningstäta Kungälv

Tolvhundra barn sysslar med någon form av idrottsaktivitet varje vecka, berättar Katarina Vallström, som är fritidskonsulent.

Sportaffär som varje år utser Sveriges främsta idrottkommuner. – Ja det var i kategorin kommuner un­ der 70 000 invånare. Och det var jättekul att bli nominerad även om vi inte kom på medaljplats den här gången, säger Katarina Vallström. Att vi blev nomine­

rade tror jag beror på vår bredd när det gäller olika sporter men även att vi har så många olika nivåer. Här finns något för alla. Text: Anders Post Foto: Rosie Alm

andeln i Sverige mäts varje år av HUI, som ägs av branschorgani­ sationen svensk Handel, och som gjort handelsanalyser i 50 år. 2019 kunde HUI konstatera att Kungälv var den kommun där handeln ökade mest i hela Sverige. I hela landet ökade handeln med 3,3 procent. I Kungälv ökade den med 18 procent. Sällan­ köpshandeln ökade med 1,8 procent, men i Kungälv med hela 40 procent. – Grattis till alla oss i Kungälv. Vi har största handelsökningen i landet och återtar nu vår rättmätiga handels­ plats runt Göteborg. Svårt att inte vara lite glad åt detta och att handeln faktiskt ökar även 2020 trots pande­ min. Det gillar vi och tack till alla kloka smarta investerare och handlare, säger Miguel Odhner, kommunstyrel­ sens ordförande (s).

vv

14


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGÄLVS KOMMUN ANNONS

Nordtag är ett nytt naturnära bostadsområde tio minuter från tågstationen i Ytterby. Här bygger Ekeblad Bostad hundra bostäder i tre etapper. Bostäderna, som ligger på en höjd i området, är energisnåla och har en öppen planlösning där inredning och material är valda med omsorg.

Ekeblad Bostad bygger bostäder i Nordtag –

en idyll nära natur och kommunikationer Kungälv växer och expanderar mer än någonsin. Nordtag är ett nytt naturnära bostads­ område i västra delen av Ytterby. En lantlig idyll – nära den stora världen via tåg och bussar en kilometer bort. I Nordtag är arbeten i full gång för 450 nya bostäder i olika utformning. I Nordtag har människor bott sedan stenåldern, och i närheten finns även hällristningar från yngre bronsåldern. Runt om finns skog, åkermark, äng­ ar, stengärdsgårdar och naturstigar – allt som ger Nordtag sin karaktär av lantlighet och öppet landskap. Nu ska det naturnära området åter bli boplats. Här fyller utvalda bostads­ aktörer området med nya bostäder. En av dessa är Ekeblad Bostad som bygger i Nordtags södra del på en höjd med utsikt över området. – Här planerar vi för cirka hundra bostäder i tre utbyggnadsetapper. Det är ett lugnt och barnvänligt område med naturen som närmsta granne.

Området har dessutom utmärkta för­ bindelser till Kungälv och Göteborg, säger Ekeblad Bostads projektledare Jonas Zachrisson. Ekeblad Bostad kommer att bygga parhus, radhus och flerfamiljshus ut­ med två infartsvägar. – I den första etappen uppför vi 16 moderna parhus med en gestaltning som smälter in i omgivningen, säger Jonas Zachrisson, som gärna betonar områdets kvaliteter. Att den första etappen såldes slut på en vecka kan­ ske är en bekräftelse på det utmärkta läget. Eftersom den etappen väckte mångas intresse var det flera som in­ te fick möjlighet att köpa bostad. Till dessa kommer Jonas Zachrisson med besked: – Vårt arbete pågår för fullt med etapp två som vi avser att säljstarta under våren 2021. Etapp två består av 31 par- och radhus om 115 och 140 kvadratmeter med preliminär in­ flyttning under 2022. – Bostäderna är energisnåla, yt­ smarta och väl genomtänkta med öp­ pen planlösning. Material och inred­

Gatorna i Nordtag har fått namn efter människor som bott i torp och gårdar i närheten. En av gatorna där Ekeblad Bostad bygger har fått namnet Fiolmannens gata. Jonas Zachrisson är Ekeblad Bostads projektledare.

ning är utvalda med omsorg och håller hög kvalitet, säger Jonas Zachrisson. Att bo i Nordtag betyder att man har nära till det mesta, till exempel tågsta­ tionen i Ytterby som ligger på tio mi­

nuters promenad från Nordtag. En resa till Göteborg tar cirka 17 minuter, till Marstrands bad- och båtliv tar det 20 minuter och på gångavstånd finns ny­ byggda Sparråsskolan. Dessutom pla­ neras en ny förskola i området.

EKEBLAD BOSTAD bildades 2010 och har sedan dess färdigställt över tusen

bostäder. I dag finns kontor i Göteborg, Karlstad och Örnsköldsvik. Hos Ekeblad Bostad arbetar affärsutvecklare, arkitekter, projektledare och marknadsförare med att skapa nya, trivsamma bostadsområden i ett stort antal städer och kommuner i Sverige. www.ekebladbostad.se

15


S

ENMÄRK

Butik 3079 0035

E

T

N VA