Page 1

Foto Matz Arnström

EN TIDNING FRÅN KARLSKRONA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA ETT LEVANDE VÄRLDSARV

Fortsatt starkt byggtryck Hoglands park i förändring Stadens nya entré

sid 4

Foto Joakim Johansson© Karlskrona kommun

sid 6-7

Foto Matz Arnström

Foto Matz Arnström © Karlskrona kommun

Foto Nils-Erik Larsson © Karlskrona kommun


2 KARLSKRONA

– ett levande världsarv

Foton Joakim Johansson© Karlskrona kommun

Sedan 1998 finns Karlskrona med på Unescos världsarvslista. Idag är många av försvarsmaktens byggnader öppna för allmänheten och väl värda ett besök.

DEN UNIKA VÄRLDSARVSSTADEN Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta örlogsstaden som finns kvar idag. Detta konstaterar Unesco som 1998 uppförde Örlogsstaden Karlskrona på världsarvslistan. – Tack vare att Karlskrona aldrig blev utsatt

för angrepp eller militära anfall finns i princip varenda byggnad från den gamla örlogsbasen kvar, säger Lena Johansson, världsarvssamordnare på Karlskrona kommun. Karlskrona var länge en förebild för städer i hela Europa med liknande uppgifter. Fortfarande i vår tid är staden tydligt präglad av örlogsverksamhet, som idag framförallt förvaltas av Marinbasen och Kockums. – Det är inte alla i Karlskrona som vet om vad det här innebär, eller ens vet att vi bor i en världsarvsstad. Karlskronas historia som örlogsstad har onekligen satt sin prägel, säger Lena Johansson. På grund av militärens och försvarsmaktens

Ledare

stora aktiviteter har delar av staden länge varit stängda och oåtkomliga för allmänheten.

På senare år har det dock blivit mer öppet och tillgängligt och många gamla och spektakulära byggnader går nu att beskåda och besöka. – Karlskronas alla militära befästningar, hamnar, kyrkor och skeppsvarv är praktiskt taget helt bevarade och det är otroligt vackert att bara promenera omkring och njuta. Ett tips är att på sommaren ta turen ut till Kungsholmens fästning. Där ute är jättefint, säger Lena Johansson. En viktig del i att förstå världsarvet Örlogsstaden Karlskrona är att känna till stadsplaneringen. Man ser i den tydligt vilka de militärt viktiga och strategiska platserna var. Till exempel är gatorna i Karlskrona ovanligt breda, som överdimensionerade paradgator. För den som vill uppleva och ta del av världsarvet Karlskrona är det bara att gå ut

och gå. Lena Johansson rekommenderar en promenad från Marinmuseum ut på Stumholmen eller varför inte ett besök i någon av kyrkorna på Stortorget, Trefaldighetskyrkan eller Fredrikskyrkan. Även om många byggnader och kyrkor kan

vara låsta går allting att lösa, enligt Lena Johansson. Under vintern är Besökscentrum i Trefaldighetskyrkan stängt, likaså kan andra byggnader vara stängda. Men man kan höra av sig till Turistbyrån eller världsarvssamordnaren för gruppbesök. – Vi som bor här kan verkligen känna oss stolta över Örlogsstaden Karlskrona, den är både världsunik och fantastiskt vacker, avslutar Lena Johansson.

fakta • Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. • Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. • Det finns idag cirka 878 världsarv i 148 länder. • I Sverige finns 14 objekt på världsarvslistan.

■ TEXT EZRA HULTBERG

Karlskrona en framtidskommun Vi närmar oss det högsta invånar-

antalet någonsin. Utvecklingen har vänt och allt fler ser möjligheterna i vårt strategiska läge mitt i Östersjöregionen. Nyligen lyckades kommunen få EU-pengar till infrastruktur som järnvägar och vägar. Det binder oss starkare samman med omvärlden. Karlskrona är en framtidskommun. Från att ha varit en kommun där nästan ingenting gick utan statliga satsningar är den idag betydligt mer intressant för företag och människor att flytta till och verka i. Vi bygger nya bostads- och verksamhetsområden. Blekinge

Tekniska Högskola, BTH, samlar verksamheten till Karlskrona hösten 2010. Det blir en del av vår framgångsmotor för ett hållbart Karlskrona. BTH och kommunen har också betydande engagemang inom bland annat IT-sektorn för studenter och företag. Vi satsar på flera nya utvecklingsområden och nya bostadsområden. Tack vare engagerade medarbetare har samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat kunnat anta 20 detaljplaner, beviljat ca 900 bygglov och cirka 1 500 miljöärenden under 2009. Dessutom har ett omfattande förslag arbetats fram till ny översiktsplan, Karlskrona 2030. Att utveckla och ställa om kommunen till ett miljövänligt och hållbart samhälle är ett långsiktigt arbete som vi driver. Vi fortsätter

Producerad av Active Mediapartner Nordic AB Redaktör: Per-Åke Hultberg Formgivning: Camilla Lindmark/ CL Media Repro: Bildrepro i Stockholm AB Tryck: V-tab Distribution: Posten

dialogen med Karlskronaborna och bygger vidare på processen med utställningar och diskussioner om framtida Vi satsar på utbyggnader. Stortorget flera nya och Hoglands utveckPark är goda lingsområ- exempel på den och nya sådana processer.

bostadsområden.

Det långsiktiga plan-

arbetet styrs av visionerna i

kommunens översiktsplan som nu är på remiss ute i kommunen för att kunna antas av fullmäktige i augusti 2010. Förslaget fokuserar på förtätning och funktionsomvandling i olika kommundelar med bo-

städer, kontor, handel och service. Nya områden blir aktuella för att möta efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Uppdraget med översiktsplanen innefattar även framtagande av grönstrukturplan, vindkraftsplan och stadsmiljöstrategi. Sedan jag blev ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden 2007 har jag deltagit i samtliga samrådsmöten och ett antal dialoger med Karlskronaborna. Hösten 2009 har varit ovanligt intensiv med anledning av kommunens nya översiktsplan. Jag tänker fortsatt närvara vid sådana träffar. Det är viktigt för oss att lyssna och ta till oss synpunkter och förslag från Karlskronaborna. 1998 utnämndes Karlskrona av

Unesco till världsarv. Det vilar ett

särskilt ansvar på mig, på vår entusiastiska personal och på Miljö- och byggnadsnämnden att föra detta arv vidare till nästa generation. Vi står inför en mycket intressant framtid.

Foto Mats Kockum

Karlskrona kommun växer. Befolkningen har ökat med cirka 500 personer om året de senaste åren. I september 2009 var vi 63 333 invånare.

Carl-Göran Svensson Ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Karlskrona

För bilagor kontakta: Active Mediapartner Nordic AB Ulf Malmström, tel. 073-789 02 30 ulf.malmstrom@activemediapartner.com

En tidning från Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

www.activemediapartner.com

www.karlskrona.se

Vid frågor om innehållet i tidningen kontakta: Hans Juhlin, förvaltningschef/stadsarkitekt, tel. 0455-303267 hans.juhlin@karlskrona.se


3 KARLSKRONA

– ett levande världsarv


4 KARLSKRONA

– ett levande världsarv

Foto Matz Arnström

Upprustningen av Hoglands park löper under flera år och beräknas kosta 45 miljoner kronor. Målet är en trygg, lugn och vacker park där Karlskronaborna kan trivas tillsammans.

ANSIKTSLYFT AV HOGLANDS PARK Uppfräschningen av Hoglands park är i full gång. Gamla träd, buskar, gångar och växter kommer att ses över, utfasas och förnyas. Nya träd och bättre belysning ska öka tryggheten kvälls- och nattetid. Men trots förändringarna kommer parkens ursprungliga karaktär att finnas kvar. – Hoglands park är unik och betyder oer-

hört mycket för Karlskrona. Vi kommer därför med varsam hand att förnya men samtidigt bevara parkens kulturella arv, säger landskapsarkitekt Pernilla Johansson. Parken är en riktig skatt och har under en längre tid varit i behov av upprustning. Träd som planterades under 1800-talet har vuxit sig alltför höga, blivit för gamla och farliga. När beslutet fattades att omplanera parken, tillfrågades den internationellt kända landskapsarkitekten Ulf Nordfjell. – Det var väldigt viktigt att jobba med någon som har gjort liknande projekt och

förstår vikten av att bevara parkens ursprungliga karaktär. Parken var verkligen värd en bra arkitekt med gott renommé, säger Pernilla Johansson och poängterar att Ulf Nordfjells förslag var precis så som man hade hoppats – bevara karaktären men förnya växtligheten. Redan innan jul blev första etappen i uppfräschningen av Hoglands park klar. Satsningen är det största enskilda projektet inom parkverksamhet i Karlskrona. Hela projektet kommer löpa under en flerårsperiod och väntas kosta närmare 45 miljoner kronor.

Planen är att det nya biblioteket ska ligga på Kungsplan, där stadskärnan möter den nya stadsdelen.

■ Det bor 59 personer på varje km2 i Karlskrona.

■ Under de senaste tio åren har kommunens befolkning ökat med 47,5 busslaster, det vill säga 2 375 personer.

Illustrationer istockphoto.com

Landskapsarkitekt Pernilla Johansson

Utöver förnyelse av träd, växter, lekytor och alléer, kommer parken att stå inför en stor förvandling. Parksnäckan kommer att ersättas av en modern byggnad med café, scen, toaletter och ett orangeri. Men det mest kostsamma i parkprojektet ligger under marken. – I syfte att få bra grogrund till alla nya växter kommer jorden att bytas ut och marken att höjas med 30 centimeter, förklarar

Visionen med Hoglands park är att så

många som möjligt ska trivas, vilja vara där och samtidigt känna parkens historiska vingslag. Hittills har den dock ansetts som otrygg och ogästvänlig. Belysningen har varit dålig, träden ansetts farliga och gräset inte trevligt att sitta på. Det ska det nu bli ändring på. – Det är oerhört viktigt att man kan känna sig lugn och trygg i parken. Därför är de viktigaste åtgärderna att plantera nya träd och installera bättre belysning. Om allt går som planerat kommer ljuset att bli det centrala och Hoglandspark blir folklig igen, avslutar Pernilla Johansson ■ TEXT SAMUEL HULTBERG

Nytt bibliotek på gång Illustration Anders Törnqvist Arkitektkontor

visste du att ...

Det är oerhört viktigt att man kan känna sig lugn och trygg i parken.

Pernilla Johansson. – Att höja marken och installera ett vattenpumpsystem är en besvärlig men nödvändig åtgärd. Den framtida höjningen av havsvattennivån gör att vi helt enkelt är tvungna att lyfta upp marken.

Arbetet, planeringen och processen om ett nytt bibliotek är i full gång. Under året kommer idéinnehållet och intentionen med ett nytt bibliotek att presenteras. – Vi har idag ett fint bibliotek, men på senare år har det hänt mycket på biblioteksfronten, säger kulturnämndens

ordförande Jan Lennartsson, som även är ordförande i styrgruppen för Nytt stadsbibliotek. Nya behov och förändrade vanor gör att Karlskrona behöver ett nytt bibliotek som kan fungera som en modern mötesplats. Planen är att det nya biblioteket ska ligga välkomnande och centralt. Kungsplan där den befintliga stadskärnan möter den nya stadsdelen är utpekat som platsen för ett framtida bygge.

– För kulturen skulle ett nytt bibliotek betyda jättemycket. Ett modernt bibliotek kommer att fungera som ett showroom för kulturella möten. – Samtidigt som infrastruktur och biblioteksservicen förbättras fyller ett nytt bibliotek människors behov av att träffas. Ett nytt stadsbibliotek ger bättre flexibilitet och erbjuder ny teknik och fler funktioner, avslutar Jan Lennartsson. ■ TEXT SAMUEL HULTBERG

Jan Lennartsson, kulturnämndens ordförande

■ Det byggs 400 nya bostäder i Karlskrona varje år.

■ På Blekinge Tekniska Högskola studerar 7 500 personer, varav 1 500 internationella. BTH är Sveriges första klimatneutrala högskola, kanske till och med världens första.

■ Till och med den 17 januari nästa år pågår utställningen ”Den långa vägen hem” på Karlskrona Konsthall där blekingska konstnärer som studerat på andra orter återvänder hem för att ställa ut sin konst.


AFFÄRSVERKEN DRIVER STADSNÄTET I KARLSKRONA

Framtidens datanätverk redan idag

Porten till den digitala världen i tre enkla steg

Säkrare överföring, högre kvalitet, konkurrenskraftigare priser och nyttiga tjänster på lokal nivå. Det är några fördelar med att vara ansluten till ett stadsnät. I Karlskrona är det Affärsverken AB som bygger ut och driver stadsnätet, vilket är ett så kallat öppet stadsnät. Det innebär att slutkunder oberoende av varandra kan välja vilka tjänster de vill ha, exempelvis Internet, TV eller IP-telefoni.

Är ditt hyreshus eller din villa ansluten till Stadsnätet i Karlskrona? Bra! Då öppnar sig en värld av möjligheter via Karlskronaporten. Vad sägs om Internet,

– Många undrar fortfarande vad ett stadsnät

barnsjukdomar när det gällde digital-TV och

är bra för, konstaterar Affärsverkens

IP-telefoni, men idag fungerar det. Unikt

affärsområdesansvarige Jan Lindqvist med

för Karlskronas Stadsnät är vår portal

ett leende. Det är ett lokalt, fiberoptiskt

Karlskronaporten. Där kan anslutna kunder

datanät för digital kommunikation. Idag

välja bland en mängd tjänster, men också få

överförs det mesta som digitala signaler

tillgång till Karlskronakanalen som sänder

och så småningom kommer sannolikt alla

lokala sportevenemang och reportage.

stadsnät i Sverige att länkas samman till

På sikt kommer kommunfullmäktiges

ett rikstäckande nät. Allt fler fastigheter,

sammanträden att sändas och även andra

villor, företag och organisationer ansluter

lokala inslag. Vårdsektorn kommer också att

sig, så på sikt blir det en lika vanlig infra-

använda Stadsnätet. Vi har redan projektet

struktur som elnätet. Affärsverken både

Syster Gudrun där ett seniorboende

bygger, driver och servar Stadsnätet i

kommunicerar med vårdpersonal via TV:n.

Karlskrona samt sköter avtalen med de

Jag kan även tänka mig att exempelvis inter-

tjänsteleverantörer som finns där idag.

aktiva apotekstjänster och trygghetslarm

Det innebär stor trygghet för våra kunder.

kommer att finnas tillgängliga framöver.

Dessutom finns vi nära om något skulle

TV- och telefonileverantörer eller lokala TV-sändningar till exempel?

Fler kan ansluta sig

Gör så här:

– Just nu bygger vi ut Stadsnätet med cirka

1. Koppla in din dators

1000 anslutningspunkter* per år, avrundar

nätverkssladd i jacket

Större konkurrens ger lägre pris

Jan Lindqvist. I takt med det börjar allt fler

2. Registrera dig på sidan som

Stadsnätet i Karlskrona är ett öppet nät,

inse fördelarna med att vara ansluten till ett

dyker upp i browsern

vilket innebär att flera leverantörer får

driftsäkert Stadsnät, inte minst företag och

konkurrera med sina erbjudanden.

fastighetsägare. Som privatperson finns

3. Välj tjänster på

Exempelvis finns olika Internet, TV- och

också mycket att vinna. Om du bor i ett

telefonileverantörer att välja mellan.

hyreshus eller en villa där det finns möjlighet

hända. Många vill kunna träffa oss för att diskutera tekniska problem eller ställa frågor.

– Efterfrågan på TV ökar mest, fortsätter Jan Lindqvist. Det är inte konstigt.

www.karlskronaporten.net

att nå Stadsnätet, så tveka inte att ansluta dig du också.

Bildkvaliteten är högre och sändningarna har färre störningar än många andra

*En anslutningspunkt motsvarar

system. Bara för några år sedan fanns en del

exempelvis uttag i en lägenhet eller en villa.

För mer information kontakta Affärsverkens kundservice på: 0455 783 75 eller via e-post: info@affarsverken.se

Affärsverken bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona kommun. Våra affärsområden är Elnät, Elhandel, Värme, Renhållning, Båttrafik och Stadsnät.


Foto Matz Arnström

6 KARLSKRONA

– ett levande världsarv

Karlskrona sjuder av liv. Befolkningen har de senaste åren ökat med cirka 500 personer. I år är det fler. Samtidigt är det fortsatt tryck i det lokala näringslivet. Allt det här får naturligtvis konsekvenser för stadsbyggandet.

– Vi har ett otroligt driv efter detaljplaner just nu, säger stadsarkitekt Hans Juhlin, tilllika förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen. – Tidigare har vi haft ett 30-tal planprojekt, nu är det nästan hundra. Det är också en stor efterfrågan på byggbar mark och en offensiv från byggherrar att vilja utveckla nya områden. Just nu är det stort fokus på den nya översiktsplanen som tar sikte på 2030. Här är det ingen tvekan om att Karlskrona har fantastiska möjligheter till utveckling menar Hans Juhlin. – Bara det faktum att vi har stadsmässiga kvaliteter i ett levande världsarv och en stad uppbyggd på 33 öar med ett centrum mitt ute i havet, gör oss unika. Vi har en fantastisk skärgård, dessutom en levande landsbygd med flera växande mindre samhällen och byar. Med andra ord, här finns en stor variation av boendemiljöer och boendeformer.

Nu när kommunen tar sikte på framtiden är det förtätning och förädling av befintliga miljöer som gäller. Förtätning med ny bebyggelse i centrala staden och förädling av industrimark som kan bli stadsbebyggelse. Pottholmen är det kanske främsta exemplet. – Tänk att i stället för att ha en bangård mitt inne i centrum få tillföra något helt nytt till stadsbilden. En helt ny centrumbebyggelse som på ett naturligt sätt förenas med de historiska miljöerna i nuvarande centrum. Vi skulle då få en värdig entré till staden

fakta Översiktsplan • Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision om användningen av mark- och vattenområden och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, en plan som ger vägledning för all detaljplanering och vid beslut om bygglov med mera.

Foto Matz Arnström

V

FÖRTÄTNING OCH FÖRÄDLING

Hans Juhlin, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och stadsarkitekt

i stället för att man som idag måste åka genom ett industrilandskap. Hans Juhlin berättar att man nu dammsuger efter mark att förtäta och bebygga för att inte i onödan ta grönytor i anspråk. Att man från kommunens sida vill skapa attraktiva stadsmiljöer, helt enkelt bygga vidare på den gamla stadens ideal med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, kultur och nöjen. – I stället för att sprida ut staden handlar det nu alltså om att bygga inåt och läka ihop sår från rivningstomter eller mark som tappat sin ursprungliga funktion. Det är också en miljömässigt god lösning för stadsutveckling, poängterar Hans Juhlin. Närhet mellan bostäder, skola, barnomsorg, service och arbete innebär en ökad valfrihet i vardagen och ett minskat transportbehov. Det ger också bättre förutsättningar för fjärrväme och kollektivtrafik, samtidigt som vi undviker onödig exploatering av naturmark. I översiktsplanen syns en tydlig trend att satsa på Karlskronas offentliga miljöer och

att stärka och betona stadens kulturhistoriska kvaliteter. Det gäller till exempel Stortorget som idag inte utnyttjas optimalt och som behöver framhävas bättre. – Fina offentliga rum som Stortorget ska vara mötesplatser för människor och inte parkeringsplats för bilar. Det handlar om att bygga upp stadens attraktionskraft och ytterst om innerstadens överlevnad i den konkurrens som idag råder med externa handelsområden. En citykärna har så mycket mer att bjuda på, kvaliteter som måste förstärkas. – Egentligen är det samma filosofi som gäller när vi tittar på utvecklingsmöjligheterna för landsbygden, förklarar Hans Juhlin. Kommunen har flera mindre samhällen

som har nödvändig infrastruktur för tillväxt, orter som har bra grundförutsättningar med service i olika grad. I vissa fall, som i Holmsjö, handlar det om att stimulera en positiv landsbygdsutveckling. I Nättraby, Rödeby och Jämjö, som alla tre har god service och som växer, kan det vara fråga om att jobba mer med centrummiljöer för att ge dem starkare identitet. – Det kan också vara att få in nya bostäder centralt i orterna som alternativ till villaboende. Äldre skulle då kunna bo kvar när villan känns för stor. Precis som i stan vill vi alltså kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder, säger Hans Juhlin. Även skärgården finns givetvis med i kommunens framtida expansionsplaner. Här finns en stor outnyttjad potential för utveckling, både för bostäder och verksamheter. Inte minst finns ett stort engagemang från befolkningen på öarna. – Vi kommer därför att göra en fördjupad översiktsplan för skärgården där vi bland annat vill se en mer utvecklad sjötrafik från Trossö till de större öarna. Här ser vi framför oss kollektivtrafik på vatten med inte mer än 15 minuter in till stan.

Just nu är det stort fokus på den nya översiktsplanen som tar sikte på 2030. Här är det ingen tvekan om att Karlskrona har fantastiska möjligheter till utveckling.

■ TEXT PER-ÅKE HULTBERG Illustration WSP

Det är fortsatt byggtryck i Karlskrona. Det kan Ola Swärdh och hans medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovavdelning intyga. Lågkonjunkturen har givetvis påverkat bilden men antalet bygglovärenden i år ligger på en ganska oförändrad nivå jämfört med föregående år. Normalt brukar det vara mellan 900 till 1 200 bygglov per år. Det kan handla om allt från stora projekt som ett arenabygge och den lilla skylten för butiken på hörnet. – Efter en kraftig uppgång första halvåret på grund av rotavdragen, med massor av mindre ärenden, enskilda småhusägare som

bygger om och bygger till, var det svårt att hinna med. Men nu är vi tillbaka i balans, säger Ola Swärdh. I praktiken innebär det att bygglovärenden hanteras omgående. Efter en omorganisation i somras uppfyller plan- och bygglovavdelningen den politiska målsättningen om handläggningstider. Vid behov går nu även planarkitekter in och hanterar bygglovärenden, vilket skapar flexibilitet att kunna använda resurser där de bäst behövs för tillfället. – Själva handläggningstiden beror givetvis på ärendets art men är bara alla handlingar kompletta och följer gällande detaljplan, kan ett enklare ärende klaras av på ett par veckor,

■ TEXT PER-ÅKE HULTBERG

Foto Matz Arnström

– Nu är vi tillbaka i balans

vilket få kommuner ute i landet klarar, säger Ola Swärdh. Normalt tar ett bygglovärende i andra kommuner allt från en månad upp till ett halvår. Ola Swärdh betonar till sist att det kan vara en god idé att ta en tidig kontakt med plan- och bygglovavdelningen för att höra sig för om vad som är möjligt att göra, innan man bestämt sig för mycket. – Vårt mål är att skapa en estetiskt sammanhållen miljö och har därför att ta hänsyn till helheten och tillgodose alla medborgares intressen. Det kan vara grannar och andra som har synpunkter på ett byggärende. Utgångspunkten är alltid att tillsammans med den sökande hitta en bra lösning, avslutar Ola Swärdh.

Ola Swärdh, samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovavdelning


7 ANNONS

Utvecklingen av Rosenholm fortsätter, i en första etapp planeras cirka 500 bostäder på Västra Backabo. Ytterligare 500 bostäder kan tillkomma senare, i etapp 2.

Varsamt byggande förädlar Rosenholm Vasallen AB, som äger det gamla KA2-området tar nästa steg i utvecklingen av Rosenholm. Ett planförslag för cirka 500 bostäder i Västra Backabo ställs ut i början på 2010 och markerar slutet på en nio år lång resa för Mats Andersson, som vid årsskiftet med ålderns rätt slutade som vd för Vasallen. Rosenholms väg från en övergiven militärförläggning till en av Karlskronas mest spännande utvecklingsmiljöer har i hög grad präglat Mats Anderssons senaste yrkesår. När Vasallen övertog området fanns ingen plan utom militärens egen. Utvecklingen under de gångna åren, med Arenan som motor, har lockat nya verksamheter, förädlat och skapat dynamik i området. – Vi hade en bred ansats när vi startade planeringen för Västra Backabo, säger Mats Andersson. En mycket kompetent internationell grupp med bland annat arkitekter, kulturgeografer och folk från kommunen skapade en enorm dynamik och definierade områdets karaktär, styrkor och svagheter, dalgångar, sluttningar och platåer.

Fortsatt stort tomtintresse ■ ■ Intresset av att köpa tomt i Karlskrona är fortsatt stort. Framförallt är det efterfrågan på sjönära tomter samt områden som ligger nära service, skolor och fritidsaktiviteter. Tomtkön ligger på mellan 350 och 400 personer. Kön växer hela tiden, säger Leena Johansson, tomthandläggare på Karlskrona kommun. Just nu fördelar kommunen 35 tomter på Ringö och 20 tomter i kv Munspelet i Spandelstorp, som är exempel på två nya attraktiva områden i kommunen. Under 2010 kommer också 12 tomter vid Aspö Mad, havsnära intill färjeläget, att fördelas. Byggklara kommunala tomter finns på flera håll i

Illustration LewisJonsson Arkitektkontor

Illustration WSP

kommunen, bland annat Bastasjö, Hasslö, Jämjö, Fågelmara, Brömsebro, Rödeby, Holmsjö och Saleboda. Utöver de kommunala tomterna finns naturligtvis också en mängd privata tomtalternativ.

Karlskrona fortsätter växa ■ ■ Kommunen ökade under årets första tre kvartal med 529 personer och uppgick den 30 september 2009 till 63 333 invånare. I den nya översiktsplanen anges 75 000 invånare 2030. För att klara befolkningsökningen krävs ett fortsatt bostadsbyggande, minst 400 nya bostäder varje år.

Foto Claes Hall

Illustration White Arkitekter

Områdets karaktär bevaras Terrängen är lika svår att bygga på som den är inspirerande. Den är karg, stenig, svängig och kuperad. För att bevara så mycket som möjligt av markens karaktär ska byggnaderna i princip lyftas in med en speciell byggteknik. Den oexploaterade marken förblir orörd vid sidan om husen. Det är svårt, ställer tuffa krav på byggprocessen men ger ett attraktivt resultat. – Det har gjorts på andra håll i Sverige och är en utmaning för byggaren, säger Mats Andersson. Kommunen vill se det som en reklamskylt utåt, som ett exempel på hur man kan bygga på ett hänsynsfullt

sätt eftersom man har gott om den här typen av mark. Mats Andersson hoppas att byggnationen kan sätta igång under 2012. Eventuellt bygger Vasallen ett eller ett par hus, för att anslå tonen. – Jag skulle gärna vilja se trähusbyggande, det är både hållbart och sunt men grundtanken är att sälja projektet. I vissa lägen kan husen byggas i tio våningar. Med en beräknad byggkostnad på under 20 000 kronor per kvadratmeter hamnar boendekostnaden på mellan 5 000 och 10 000 kronor. – Karlskrona växer med 500 personer per år, säger Mats Andersson. Utvecklingen av Västra Backabo innebär att Karlskrona kan växa västerut och vi visar hur.

Mats Andersson har som vd på Vasallen arbetat hårt för att förverkliga byggandet av bostäder på Västra Backabo. Nu ställs planen ut.

FAKTA VASALLEN • Vasallen omvandlar nedlagda försvarsfastigheter i hela Sverige till attraktiva miljöer. När utvecklingsarbetet är genomfört säljs fastigheterna på kommersiella villkor. Vasallen AB är ett statligt bolag som bildades 1997. Vasallen i Karlskrona köpte det gamla KA2-området 2001. Rosenholm omfattar drygt 160 enskilda byggnader, varav knappt 100 är mindre förråd.

www.vasallen.se

KARLSKRONA

– ett levande världsarv


Illustration Björn Lundkvist Illustration – ritar allt!

8 KARLSKRONA

– ett levande världsarv

ETT AXPLOCK AV PLANERADE OCH PÅGÅENDE BYGGPROJEKT

2. Hotellet – Fisktorget får med hotell Scandic Karlskrona ny inramning. Totalt 180 rum, konferens, fitness, restaurang och bar, fördelat på 4 våningar. 3. Bubbetorp kraftvärmeverk – byggstart 2009, byggnationen har påbörjats. Anläggningen kommer att ge en kraftig ökning av Karlskronas kapacitet att leverera fjärrvärme och elektricitet, vilket minskar vårt oljeberoende. 4. Stadsbiblioteket – nytt stadsbiblioteket föreslås placeras på Kungsplan. Kommer att välkomna gäster från järnvägsstationen och infarten till staden. Kommer även att bidra till ökat folkliv på platsen och stärka utvecklingen av handeln kring Hoglands park.

5. Pottholmen – Karlskrona ska växa med en ny stadsdel genom utveckling av Pottholmen. Här planeras för bostäder, men också för World Trade Center (WTC). Kärnhem är huvudman för WTC som kommer att ha kontor, service och utställningsoch konferensanläggningar. 6. Fisktorget – Karlskrona centrum möter vattnet med Fisktorget som träffpunkt. Markytorna närmast Scandic hotell stensätts och ett kajdäck planeras mot vattnet tillsammans med konstnärlig utsmyckning.

9. Husbåtar – Karlskrona kommun och byggföretaget Oceanic Creations vill bygga flytande flerbostadshus med 50-60 lägenheter nedanför Bryggareberget. 10. Ringö – 35 nya villatomter på Ringös norra platå. Den nya bebyggelsen nås via en förlängning av Bokavägen som breddas och förses med gångbana. 11. Munspelet – 20 stycken villatomter i kvarteret Munspelet, strax sydväst om Spandelstorps centrum. Tomterna omges av naturmark med vacker lövskog.

7. Stortorget – Låt människorna få mer plats – det är tanken i omvandlingen av Stortorget. Det storslagna barocktorget lyfts fram genom bland annat ny utformning vid statyn och en vattentrappa vid Ristorgsbacken. Det blir mer utrymme för möten, torghandel och kommers.

12. Rosenfeldt – gammal folkskola från 1905. Planeras att byggas om till bostäder, i första hand till studenter.

8. Gullberna park – attraktivt boende i parkmiljö med omedelbar närhet till vattnet. I en första etapp byggs flerbostadshus på den östra delen med totalt cirka 110 lägenheter i 5-8 våningar.

14. Västra Backabo – planering pågår för ny stadsdel i området mellan Rosenholm och Backabo. Avsikten är att den ska innehålla blandade boendeformer och varierande byggna-

13. Vedebylund – mellan Riksvägen och Lyckebyvägen planeras byggnation av både flerbostadshus och äldreboende.

20. Blå Port – attraktiv och varierande stads- och boendemiljö, med cirka 200 lägenheter, kontor, förskola och skola, skapas i Blåportsområdet.

tion. Planeringen består av två etapper som beräknas vara klara om tio år. 15. Stadsträdgården – nytt läge för handelsetableringar planeras tillsammans med ny avfart från E22 västerifrån.

21. Gullberna Resecentrum – ett nytt nav för kollektivtrafiken.

16. Saltö – bebyggelsen ska utökas med bostads- och affärshus. Saltö torg ska ges en ny attraktiv utformning för att bli en samlingspunkt för möten mellan människor. 17. Stadsmarina – ny stadsmarina ska bli den nya entrén till Karlskrona. Redan nu har antalet båtplatser blivit fler och nya byggnader tillkommer för handel, kontor och restaurang. 18. Blekinge Tekniska Högskola – ett samlat huvudcampus i Gräsviksområdet ska bidra till att öka högskolans attraktivitet. Avsikten är att skapa en bättre studiesocial miljö, en bättre forskningsmiljö och ökade möjligheter till samverkan. 19. Borgmästaregatan – byggs om till gågata under 2010.

22. Verkö hamn – vidareutvecklas för industri- och hamnverksamhet. Ett stort infrastrukturprojekt. 23. Rosenholm – en ny stadsdel med idrott och hälsa i fokus.

Foto Matz Arnström

1. Hoglands park – ska föryngras och fräschas upp samtidigt som parkens unika historia lyfts fram. Kring parken skapas en mer aktiv centrummiljö med mer handel samt det nya stadsbiblioteket på den föreslagna platsen Kungsplan.


9

Fantastiska byggnader åter i bruk

ANNONS

Inom världsarvet Karlskrona Örlogsstad är Fortifikationsverket en av de största fastighetsförvaltarna med 60 byggnader och anläggningar som är klassade som byggnadsminnen. Det innefattar allt från Amiralitetskyrkan Ulrika Pia med Rosenbom och Repslagarbanan från sent 1600-tal till det sena 1900-talets kustartilleri.

Nytt liv till outnyttjade hus Det senaste tillskottet är DNC, Dykeri- och Navalmedicinskt Centrum på Lindholmen. Det gamla kommunala reningsverket har här omvandlats till ett hypermodernt centrum för dykutbildning. Här utbildas nu dykare och u-båtspersonal från hela världen, bara ett fåtal länder i världen kan erbjuda något liknande. Reningsverkets gamla dammar har omvandlats till bassänger för dykundervisning, både rena och smutsiga bassänger med strömmande vatten. Reningsverket har samtidigt förvandlats till något som kommer att bli ett nytt landmärke i Karlskrona, där en del av byggnaden är rund och liknar ett fästningstorn med ett cyklopliknande fönster riktad rakt ut mot Karlskronas huvudinlopp. – Det känns väldigt spännande att förvalta byggnader i ett levande världsarv. Inte minst att ge nytt liv till outnyttjade byggnader som stått oanvända i decennier. I många fall handlar det om fantastiska byggnader som nu åter kunnat tas i bruk för helt nya ändamål, säger Maria Olsson, fastighetsenhetschef på Fortifikationsverket i Karlskrona. Karlskrona kommuns ombyggnadspris En helt ny byggnad för Sjöstridsskolan är simulatorhuset ”Af Chapman”. Byggnaden rymmer simulatoranläggningar för de olika fartygstyper som idag finns inom den svenska marinen. Här kan man träna allt som behövs för att kunna verka till sjöss, hur man framför fartyg, hur man ger eld till sjöss och hur man söker efter u-båtar. Ett tredje ombyggnadsprojekt är den så kallade ”Arsenalen”, som tidigare bestod av ett murverk utan riktigt tak. Det var då ett riktigt otrevligt ställe. Nu finns två riktiga huskroppar bakom murarna. För ombyggnationen av ”Arsenalen” fick Fortifikationsverket för övrigt Karlskrona kommuns om-

Foto Claes Hall

Men verksamheten i Karlskrona handlar långt ifrån bara om att förvalta byggnadsminnen. Sedan 2004, då riksdagen beslutade att koncentrera huvuddelen av den marina utbildningen inom Försvarsmakten till Karlskrona, har staten genom Fortifikationsverket investerat 300 miljoner kronor i ett antal omoch nybyggnationsprojekt. För ett par år sedan, när det samtidigt pågick ett tjugotal projekt för marinens räkning, var Örlogshamnen i Karlskrona en av de största byggarbetsplatserna i södra Sverige.

– Fantastiska byggnader har nu åter kunnat tas i bruk för helt nya ändamål, det känns väldigt roligt, säger Maria Olsson, fastighetsenhetschef på Fortifikationsverket i Karlskrona.

"Det känns väldigt spännande att förvalta byggnader i ett levande världsarv."

byggnadspris, samt vann Fortifikationsverkets arkitekturpriset 2008.

Bygga nytt i ett världsarv Ytterligare en förändring står på tur, Marinbasens huvudentré Högvakten, planeras att göras om. Det är en del av den arkitekttävling som FortifikationsMaria Olsson verket utlyste för ett par år sedan och som omfattar hela området från Marinbasen upp till Amiralitetstorget. I denna arkitekttävlan ingick områden som tillhör såväl Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Karlskrona kommun. Idag kan man se de första åtgärderna, när området framför Skeppsgossekasernen, före detta. Marinmuseum, nu byggs om och nygestaltas. – Att bygga nytt i ett världsarv är naturligtvis en stor utmaning, det är många intressen som ska till-

godoses, så det gäller att tänka till ordentligt. Samtidigt som vi vill bevara miljöer vill vi ju också kunna försköna och ge uttryck för vår tids arkitektur, betonar Maria Olsson, som också poängterar det faktum att hon och hennes kolleger i all planering har ett nära samarbete med Försvarsmakten, användarna av lokalerna. – Vi har också haft stor hjälp av både länsantikvarien och riksantikvarieämbetet, som dels bevakar att allt görs korrekt men också välvilligt bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Just det goda samarbetet, där samtliga inblandade parter hjälper varandra, menar Maria Olsson är grunden till det goda resultatet. För att det är ett gott resultat är det ingen tvekan om. – Därför känns det också så roligt att vi nu, tack vare Marinbasens välvilja, har kunnat öppna upp portarna vid valda tillfällen till alla de försvarsanläggningar som tidigare varit stängda för allmänheten. Det är fantastiska miljöer som vi nu stolt kan visa upp, den egentliga entrén till Karlskrona utifrån havet.

Fakta Fortifikationsverket: • Är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och äger följande – 380 000 hektar mark, varav 100 000 hektar skog. – 7 600 byggnader, varav 300 statliga byggnadsminnen. – 6 100 försvarsanläggningar. – 11 flygfält. – 350 mil väg.

• Är specialister inom fortifikation och har anor sedan 1600-talet. Ordet fortifikation kommer av latinets ”fortificare” som betyder ”göra starkt” eller ”befästa”.

• Utifrån behoven anskaffas på olika sätt nya lokaler, anläggningar och mark. Det kan vara genom att hyra, köpa in, bygga nytt eller bygga om.

• Största uppdragsgivare är det svenska försvaret.

• Är unika på skyddsteknik och säkerhet för byggnader med speciella ändamål.

• Den nuvarande organisationen bildades 1994. Verksamheten lyder under Finansdepartementet.

www.fortv.se

KARLSKRONA

– ett levande världsarv


10 KARLSKRONA

Bengt Lingman, Karlskrona kommuns närings- och utvecklingschef

Lågkonjunktur

– inte i Karlskrona Trots larmrapporter om varsel och nedskärningar runt om i Sverige, kan Karlskrona stoltsera med ett växande näringsliv.

- Att samla verksamheten och studenterna ger en kraftigt ökad konkurrenskraft för högskolan, menar Ursula Hass rektor på BTH.

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA BYGGER OM Högskolans lokaler i Karlskrona genomgår just nu en stor om- och tillbyggnad, en ansiktslyftning som heter duga. 323 miljonsatsningen, som är det för närvarande största byggprojektet i kommunen, handlar om att förbereda för BTH:s flytt från Ronneby till Karlskrona.

D

■ TEXT SAMUEL HULTBERG

fakta Karlskronas näringsliv • Världens ledande färjerederi, Stena Line, transporterar 400 000 personer till Karlskrona varje år. • Under år 2008 startades 274 nya företag i Karlskrona varav 152 företag av kvinnor. • Sveriges enda marinbas finns i Karlskrona. • Karlskrona kommun, Försvarsmakten och Landstinget Blekinge är de största arbetsgivarna i Karlskrona med över 1 000 anställda. • Andra stora arbetsgivare med mellan 500 och 1 000 anställda är Dynapac, Kockums AB, Ericsson AB och Flextronic International.

– Det här är en milstolpe för oss, säger

Ursula Hass, rektor på BTH. Allt går helt enligt planerna. Vi är verkligen inne i en spännande tid. Blekinge Tekniska Högskola har tidigare varit utspridd över hela Blekinge, i Ronneby, Karlshamn och Karlskrona. Flytten från Ronneby till Karlskrona innebär att högskolans huvuddel centreras till Karlskrona som storleksmässigt dubbleras. Nya studentbostäder byggs för att tillfredsställa behovet för närmare 5 000 studenter. I sommar kommer ombyggnationen och uppfräschningen stå klar och till hösten invigs skolans nya campusområde. – Att samla verksamheten och studen-

terna ger en kraftigt ökad konkurrenskraft för högskolan. Vi kommer få ett livligare högskoleområde och samtidigt möjlighet att bredda vårt utbildningsprogram, säger Ursula Hass, som också betonar att nya och större krav kommer att ställas då skolan expanderar: – Fler studenter betyder att större behov måste mötas. Studentbostäder, kollektivtrafik och utbud av nöjen och affärer är sådant som studenterna måste ha bra tillgång till. Det här är verkligen en utmaning för oss, men samtidigt ett tryck som vi vill ha.

Blekinge Tekniska Högskola har profilerat sig på forskning och undervisning på tekniska lösningar som är miljömässigt hållbara och energisnåla. När skolan byggs om och moderniseras sker det enligt hållbarhetens alla regler. – Vi använder inte bara material och tekniska lösningar som är miljömässigt bra, vi gör det dessutom på ett sätt så att det syns. Visionen och känslan ska vara att skolan andas hållbarhet.

Illustration JAARK

– Självklart har även Karlskrona drabbats av konjunkturnedgången, men på det stora hela har vi klarat oss bra. Idag mår näringslivet utmärkt, säger Karlskrona kommuns närings- och utvecklingschef Bengt Lingman. Att Karlskrona har ett starkt näringsliv råder det inget som helst tvivel om. Sedan 2007 har 778 nya företag startats och stora företags- och etableringsinvesteringar är planerade för året. Många är imponerade över hur Karlskrona har klarat av finanskrisen, men Bengt Lingman är inte förvånad. För honom är framgångsreceptet glasklart. – Genom varvet och marinen har vi en stark tradition och stor kompetens i produktions- och tillverkningsindustrin. Det plus teknik och IT-företagens framväxt har gjort att vi idag har ett väldigt brett och diversifierat näringsliv som klarar att stå emot kraftiga konjunktursvängar. Stadens vision för framtiden är att stärka sin position som tillväxtområde. Bengt Lingman menar att befolkningsökningen, det växande näringslivet och BTH:s centrering till Karlskrona, är faktorer som betyder enormt mycket för stadens utveckling. – Det här innebär jättemycket för ett fortsatt blomstrande och växande Karlskrona. Framtiden ser onekligen ljus ut för näringslivet i Karlskrona. 800 miljoner kommer att investeras i att utveckla kommunikationer och infrastruktur. Bland annat kommer kust till kustbanan mellan Karlskrona och Emmaboda att rustas upp och godstrafiken mellan Karlskrona och Gdynia att förbättras. – Den utvecklade trafiken mot kust och hamn betyder att vi kommer att kunna förstärka näringslivet, säger Bengt Lingman och betonar att framtidens handel med östersjöländerna verkligen ser ljus ut. Vår närhet till Östersjön och Europa gör att vi ligger mitt i prick för utökade internationella handels- och samarbetsmöjligheter, avslutar Bengt Lingman.

Foto Ola Åkeborn

Foto Matz Arnström

– ett levande världsarv

Till hösten invigs skolans nya campusområde.

Koncentration till Karlskrona kommer att

få flera spin-off-effekter, anser Bengt Lingman, näringslivs- och utvecklingschef på Karlskrona kommun. – En sådan här satsning gör att kommunen, näringslivet och högskolan i större utsträckning kommer att kunna dra nytta av varandra. Det blir en positiv spiral som sätter ytterligare fart på investeringar, bostadsbyggen, arbetstillfällen, affärer och nöjesliv. – Tillsammans vill vi växa. Det enklaste sättet att göra det är att behålla studenterna. Därför går det inte att underskatta betydelsen av att kommunen, näringslivet och högskolan fortsätter att samarbeta och knytas samman, avslutar Bengt Lingman.

fakta • Det är det kommunala fastighetsbolaget Kruthusen Företagsfastigheter AB som bygger åt högskolan. • Den 1 juli 1989 grundades Blekinge Tekniska Högskola. Förra året firade skolan 20-årsjubileum. • BTH:s profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. • BTH har 7 500 studenter, varav 1 200 internationella studenter. • Skolan har 535 anställda. • 2008 omsatte BTH 400 miljoner. Målet är att omsättningen ska dubbleras till 2017.

■ TEXT SAMUEL HULTBERG

visste du att ... ■ 4 437 företag finns i Karlskrona kommun. Lägger man till offentlig sektor blir antalet 5 110 st. Illustrationer istockphoto.com

■ Marinens musikkår är idag Sveriges enda professionella militärmusikkår med 30 fastanställda musiker. Dessutom har den anor från 1680-talet.

■ De centrala delarna av staden finns med på Unescos världsarvslista. Där finns också Egyptens pyramider, Galapagosöarna och Taj Mahal. Varje medlemsland väljer själva vad som ska lyftas fram på listan, baserat på en rad kriterier.

■ Skärgården i Karlskrona har 1 650 öar, kobbar och skär och varje sommar kör skärgårdsbåtarna drygt 1 000 turer.


11

Han arbetar för ett levande världsarv

Utveckling kräver samarbete Att rikta sig till barnen och tala till deras nyfikenhet är minst lika viktigt som att rikta sig till nya grupper av unga vuxna. Barnen är krävande och nöjer sig inte om man säger att man ska besöka ett befästningsverk, det klarar inte ens Anders Magnusson med sina barn. – Nej, säger jag det, flyr de, säger han. Men om jag säger att det finns kanoner, riddare eller prinsessor, då väcks intresset. Kan barnen sen genom lek ta en aktiv del i något spännande som händer

Anders Magnusson, fastighetsförvaltare på Statens fastighetsverk i Karlskrona, är medveten om det stora ansvaret att förvalta världsarv.

och även få andra önskemål uppfyllda som till exempel glass eller leksaker då blir det också intressant för deras föräldrar, säger Anders Magnusson. Den typen av utveckling är beroende av samarbete mellan alla involverade aktörer. I Karlskrona befinner sig samarbetet med att lyfta Örlogsstaden Karlskrona i sin linda mellan Statens fastighetsverk, kommunen, Blekinge Tekniska Högskola, Fortifikationsverket, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen, Marinmuseet, Region Blekinge, ett antal privata och ideella aktörer. – Potentialen finns, nu måste vi hitta ett sätt att tillsammans jobba för att intressera, ta emot och få besökarna nöjda, säger Anders Magnusson. Vi måste hjälpas åt så att alla kan ta del av det fantastiska världsarvet Örlogsstaden Karlskrona!

Insikt – miljö Med insikt i hur energiförbrukningen påverkar vår miljö, har vi på Karlskronahem inlett en rad projekt som alla syftar till att successivt införa en effektivare och miljövänligare energianvändning.  Solenergi ska alltid beaktas vid renovering samt ny- och ombyggnation.  På Marieberg undersöks möjligheten att använda solenergi för uppvärmning av vatten till cirka 50 bostäder och lokaler.  Närvarostyrd belysning införs i alla tvättstugor, trappuppgångar och garage.  Alla parkeringsplatser får ny belysning som både ger bättre ljusflöde och drar mindre energi.  Solvärme, bergvärme, fjärrvärme samt vattenburen värme från luft- och vattenpumpar ska ersätta fossila bränslen och el.  Vi utvärderar alla fastigheters isolering och ventilation för att planera framtida åtgärder.  Fler stationer för källsortering kommer att anläggas.

För fler goda insikter i ditt nästa boende, besök oss på www.karlskronahem.se eller ring 0455-30 49 00. Välkommen till Karlskronahem!

"Att förvalta kulturskatter är en balansakt, en utmaning i att både visa respekt för kulturarvet och samtidigt utveckla det." Anders Magnusson

FAKTA – Statens Fastighetsverk: • äger 2 300 fastigheter och sammanlagt 3 000 byggnader omfattande totalt 2 miljoner kvadratmeter. • äger eller förvaltar 6,5 miljoner hektar land, varav en stor del är fjällnatur. Ytan motsvarar en sjundedel av Sverige. • förvaltar 135 statsägda objekt i 65 länder, varav 40 är ambassader. • förvaltar fyra av världsarven på Unescos lista: Drottningsholms slottområde, delar av örlogsstaden Karlskrona, delar av odlingslandskapet på södra Öland och delar av marken i Laponia. • har cirka 400 anställda i hela Sverige. • bildades 1993 ur Byggnadsstyrelsen. Verksamheten har anor från 1600-talet.

www.sfv.se

infabab.se

– Att förvalta kulturskatter är en balansakt, en utmaning i att både visa respekt för kulturarvet och samtidigt utveckla det, säger Anders Magnusson, fastighetsförvaltare på Statens fastighetsverk i Karlskrona. Vi ska kombinera båda delarna så att vi alla kan fascineras av vår historia men också kunna njuta av fantastiska miljöer. Grundtanken i samband med varje arbete är att fastigheten ska vara i minst lika gott skick om 500 år. Att bevara äktheten är den centrala uppgiften men att samtidigt utveckla kulturarvet så att både nya och gamla grupper av besökare kan finna något intressant.

Foto Claes Hall

Det går inte att ta miste på stoltheten i Anders Magnussons röst när han berättar att Statens fastighetsverk förvaltar en sjundedel av Sveriges yta, fyra av Sveriges tolv världsarv och ett stort antal nationella byggnader, slott, kungsgårdar, teatrar, museer och ambassader – byggnader och miljöer som representerar en väsentlig del av Sveriges kulturskatt.

ANNONS

KARLSKRONA

– ett levande världsarv


12 KARLSKRONA

– ett levande världsarv

FÖRNYBAR, EFFEKTIV OCH HÅLLBAR …

K

Karlskrona kommun jobbar just nu med en ny energi- och klimatstrategi. År 2015 ska 50 procent av kommunens energiförbrukning vara förnybar.

lem i föreningen Sveriges Ekokommuner och ansvarar sedan i höstas dessutom för föreningens samordnande kanslifunktion. – Framförallt innebär vårt medlemskap att vi arbetar för ett hållbart samhälle. Kortfattat betyder det att vi inte förbrukar och tar upp mer från jorden än vad den klarar av att bryta ner, säger Lisa Wälitalo, energisamordnare på Karlskrona kommun. Hur den biologiska mångfalden ska bevaras i kommunen är en angelägen fråga. En grönstrukturplan är under framtagande för det ändamålet. Dels handlar det om att tillskapa grönområden och ta tillvara på natur och grönska i staden, dels att hushålla med resurser och att inte utsätta naturen för

fakta Kraftvärme • Ett kraftvärmeverk producerar både el och hetvatten till fjärrvärmenätet och kan i princip drivas med vilket bränsle som helst, biobränsle, avfall, naturgas, kol eller olja. • Kraftvärme är i sig en klimatåtgärd, oavsett bränsle, eftersom energin utnyttjas till 90 procent, jämfört med ett traditionellt elkraftverk där omkring 60 procent kyls bort.

ökade påfrestningar från samhällets produktion. – Vi jobbar väldigt mycket med energifrågor, bland annat byter vi ut all gatubelysning i förtid för att dra ner energiförbrukningen. Fram till 2015 är målet att minska energiförbrukningen med 25 procent per lampa. Vi tittar även på andra möjligheter för att minska energiåtgången för gatubelysningen. Det är alltså en ganska omfattande energieffektivisering. Dessutom tittar vi på möjligheten att dimra belysningen beroende på tid på dygnet, säger Lisa Wälitalo. En stor del i miljö- och klimatarbetet ligger i

just energifrågorna. Fjärrvärme är väl utbrett i Karlskrona och byggs ut kontinuerligt. 2012 öppnar dessutom ett nytt kraftvärmeverk, som bara kommer elda med biobränsle. 2020 är målet att vara helt oberoende av olja för uppvärmning. – Energifrågorna är väldigt viktiga och vi ser hela tiden över kommunens lokaler i syfte att energieffektivisera vår verksamhet. Vi tittar dessutom på möjligheterna att framställa vår egen biogas till fordonsbränsle från avfall. Och redan idag körs stora delar av kommunens bilflotta på etanol, säger Lisa Wälitalo.

Foto Matz Arnström

Karlskrona kommun är sedan 2002 med-

– Energifrågorna är väldigt viktiga och vi ser hela tiden över kommunens lokaler i syfte att energieffektivisera vår verksamhet, berättar Lisa Wälitalo, energisamordnare på Karlskrona kommun.

– Vi ansöker dessutom om att bli ett biosfärområde hos Unesco, Blekinge arkipelag. Redan idag är vi ju ett världsarv och att vara ett biosfärområde är också det en riktigt god kvalitetsstämpel. Målet är att bli

Flytta ut till sköna Bastasjö! Nu kan du skaffa dig ett bekvämt och underbart boende med naturen inpå knuten och staden på behagligt avstånd. Vi bygger våra populära arkitektritade 2-planshus med egen uteplats och färdigplanerad trädgård. I Bastasjö skapar vi något helt nytt, ett bostadsområde med mervärde där du bor till en mycket förmånlig månadskostnad. Kärnhem utvecklar Blekinge, snart bygger vi vidare. Läs mer på www.karnhem.se

ett modellområde för hållbar utveckling, där man testar ny miljöteknik och utveckling i samklang med lokala aktörer och producenter, avslutar Lisa Wälitalo. ■ TEXT EZRA HULTBERG


13 KARLSKRONA

– ett levande världsarv

Blekinge Tekniska HÜgskola bygger nytt – och vinner guld som klimatsmart!

Det blir även lättare fÜr lärarküren att samla till gemensamma mÜten och hÜgskolans administration underlättas ocksü genom att finnas pü ett och samma ställe.

Den ligger lite undangÜmd och det är inte alla som sett den än, byggnaden som växer fram pü Blekinge Tekniska HÜgskola. Den har ett grÜnt tak och bästa läget alldeles intill strandkanten. BTH koncentrerar frün och med 1 juli 2010 sin verksamhet till ett huvudcampus i Karlskrona, dü verksamheten i Ronneby flyttas. Det här skulle kunna beskrivas som den stÜrsta enskilda fÜrändringen i hÜgskolans historia. Just nu byggs en ny byggnad med lärosalar och arbetsrum, beräknad till cirka 13000 kvadratmeter och en ny entrÊbyggnad. När studenter och personal samlas i Karlskrona bygger man nytt fÜr att helt enkelt fü plats. Avsikten är att skapa en bättre studiesocial miljÜ, bättre forskningsmiljÜ och effektivitet i verksamheten, säger rektor Ursula Hass. Studentküren ser fram emot att samla fler studenter, i och med nybygget och stÜrre mÜjligheter att ordna fler aktiviteter och gemensamma arrangemang.

FÜrst att klara guld Blekinge Tekniska HÜgskolas uttalade vision är att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation fÜr hüllbar tillväxt. Detta har inneburit ett medvetet miljÜarbete med mület att vid nybyggnationen skapa en sund byggnad med lüg energianvändning.

�

Ha med hjärnan, hjärtat, handen och humorn

�

-DärfÜr känns det extra roligt att det nu blivit klart att BTH:s nybygge är fÜrst i landet med att klara guld enligt klassningssystemet MiljÜklassad byggnad, säger Ursula Hass. MiljÜklassad byggnad innehüller tre omrüden: Energi, inomhusmiljÜ, material och kemikalier med totalt 15 punkter, som ska genomfÜras fÜr att bli klassad. I samband med nybygget har tanken varit att BTH inte bara ska undervisa om hur

man kan uppnü en hüllbar samhällsutveckling utan ocksü i praktiken demonstrera miljÜanpassad teknik pü ett pedagogiskt sätt. BTH:s hüllbarhetsstudenter har i samband med nybygget hjälpt till med fÜrslag som inarbetats i projektet och ska gÜra att de som kommer till BTH verkligen känner att hüllbar utveckling är nügot som tas pü allvar här. Bästa läget När rektor Ursula Hass i somras invigde en utställning om nybygget pratade hon bland annat om BTH:s visioner. Vikten av att ha med hjärnan, hjärtat, handen och humorn i det BTH gÜr. - BTH har visionen att växa och dü behÜver det gÜras handgripligen bland annat genom att skapa nya ytor med en attraktiv studiemiljÜ och arbetsplats , säger Ursula Hass, som liksom alla andra pü BTH nu ser hur nybygget dagligen tar form med bästa läget, bara nügra meter frün havet. Läs mer pü: www.bth.se/huvudcampus

+NA+OMMUNTIDNING?!NNONS??TRYCKPDF  

6IHARFORMAT"LEKINGE4EKNISKA (ĂšGSKOLASNYAHUVUDCAMPUS I+ARLSKRONA 3OMLEDANDEKONSULTERHARVISVARATFĂšR !RKITEKTUR 0ROJEKTERING %NERGIMILJĂš )NSTALLATIONSTEKNIK 0ROJEKTLEDNING

WWWPROJEKTBYGGARENSEWWWJAARKSE


14 KARLSKRONA

ANNONS

Välkommen att satsa på Rosenholms udde! Alldeles vid strandkanten till Danmarksfjärden, nära Arena Rosenholm ligger ett av Karlskronas mest spännande område för verksamhetsutveckling. Kruthusen, Företagsfastigheter AB, Karlskrona kommuns bolag för kommersiella lokaler, söker investerare som vill satsa på Rosenholms udde. – Udden har ett perfekt skyltläge, ligger i söderläge vid infarten till Karlskrona och bara ett stenkast från Arenaområdet, säger vd Bengt Lingman. Den är på 55 000 m2 och här finns utrymme för flera olika verksamheter. Karlskrona kommun har i EU-projektet Blekinge Health Arena beviljats totalt 20 miljoner kronor under 3 år för att utveckla Arenaområdet till ett centrum för en sund livsstil med plats för företag med idrotts- och hälsoanknytning. – På Arenaområdet kommer ett testlabb att byggas som riktar sig till både ”vanliga” människor och till elitidrottare. Här ska man kunna genomföra en slags ”bilBengt Lingman, provning” men för människor, sävd Kruthusen. ger Bengt Lingman för att förklara framtidsidéerna. Rosenholms udde är med sitt havsnära läge ett unikt komplement till Arenaområdet, lämpligt för till exempel en rehabiliteringsanläggning. Foto Matz Arnström

Stort etableringsintresse Kruthusens uppgift är att erbjuda lokaler till dem som vill driva och utveckla verksamheter i kommunen. Intresset för att etablera sig i Karlskrona är stort, vilket den höga uthyrningsgraden vittnar om. – Vi ska erbjuda lokaler för de företag som växer och utvecklas men vår höga uthyrningsgrad gör att Karlskrona behöver fler företagslokaler, säger Bengt Lingman. För närvarande genomför Kruthusen dessutom

Rosenholms udde är ett spännande utvecklingsområde i Karlskrona. Nu söker Kruthusen Företagsfastigheter investerare som är beredda att satsa på exempelvis en rehabiliteringsanläggning.

en stor om- och tillbyggnad av Blekinge Tekniska Högskolas huvudcampus. Investeringen på totalt 325 miljoner kronor omfattar en ny entrébyggnad och nya undervisnings-och kontorslokaler, totalt 14 000 m2. Entrébyggnaden blir extremt energisnål med en maximal energiförbrukning på 40 kW per kvadratmeter och år jämfört med normala 110 kW. Byggnaden är CO2-neutral, har trästomme, tjock isolering, solpaneler och solceller, vindkraftverk på taket, bergvärme och bergkyla, närvarostyrd ventilation och belysning. Förbrukningstalen är extremt låga och trots att investeringskostnaden är högre än i traditionellt byggande, är den lönsam efter bara sex år tack vare den låga förbrukningen.

Ditt nästa boende? Ett seniorboende eller ett boende med hög servicegrad kan sätta guldkant på tillvaron. I Lyckeby ser vi nu över möjligheten att förverkliga detta. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att få mer information eller ställa dig i kö!

För fler goda insikter i ditt nästa boende, besök oss på www.karlskronahem.se eller ring 0455-30 49 00. Välkommen till Karlskronahem!

– Blekinge Tekniska Högskola har en uttalad profil för hållbar utveckling, säger Bengt Lingman. Det är en fjäder i hatten för Kruthusen att vi kan visa att vi har hög kompetens på hållbart byggande.

www.kruthusen.se

infabab.se

– ett levande världsarv


AFFÄRSVERKEN BYGGER NYTT KRAFTVÄRMEVERK

Närproducerad miljösatsning När Affärsverkens nya kraftvärmeverk står färdigt kommer kunderna att kunna köpa både miljövänlig el och värme tillverkad på hemmaplan.

2012 invigs Karlskronas nya kraftvärmeverk,

företag, industrier och bostadshus som då

vilket är den största investeringen och mest

kommer att vara anslutna till fjärrvärmenätet.

miljöfrämjande satsningen i kommunens

De nuvarande anläggningarna kommer då

historia. Ägare är Affärsverken AB som driver

att bli reservverk.

stora delar av infrastrukturen i Karlskrona

– Totalt handlar det om en minskning med

kommun; elnät, fjärrvärmenät och stadsnät

mer än 100 000 ton växthusgaser, svaveldioxid,

bland annat. Redan idag producerar

stoft och andra luftutsläpp varje år, fortsätter

Affärsverken värme i två befintliga fjärr-

Jan Svensson. Den el som anläggningen kommer

värmeverk, men dessa räcker inte till då

att producera ersätter vår importerade el och

efterfrågan på fjärrvärme har ökat under

vi kommer att kunna köra så kallad ö-drift,

årens lopp. För att öka kapaciteten och

vilket betyder att vi kan förse Karlskronas

samtidigt minska utsläppen, gav kommun-

prioriterade områden med el om ett omfattande

fullmäktige Affärsverken i uppdrag att bygga

avbrott skulle drabba samhället.

ett helt nytt kraftvärmeverk som ska eldas med flis och biobränsle. Platsen för projektet blev Bubbetorp. – Vi driver redan avfallsanläggningen i Bubbetorp utanför Karlskrona, berättar Affärsverkens VD Jan Svensson. Tomten är perfekt för kraftvärmeverket eftersom den ligger långt från bebyggelse och har

Gynnar många Kraftvärmeverket kommer att ha positiv inverkan på mer än miljön. – Vår målsättning är att främst elda med flis hämtad från närområdet, max åtta mils radie

Fakta Kraftvärmeverket Klart för drift: 2012 Investeringskostnad: ca 750 MSEK Primärt bränsle: Bränsleflis Panneffekt: 42 MW, varav värme 30 MW och el 12 MW Verkningsgrad: 110 % (inklusive rökgaskondensorn) Bränsleförbrukning: Ca 300 000 m3 flis. Skorstenshöjd: 80 meter Reningssystem: Slangfilter och rökgaskondensering Antal anställda: Ca 20 st

för att inte belasta miljön med långa transporter, säger Jan Svensson. Projektet kommer också

gott om lagringsytor.

att generera mellan 150–200 arbetstillfällen

Miljövinster

upphandlingarna gått till lokala leverantörer,

Miljön är en stor vinnare när projektet väl

vilket är glädjande. Kraftvärmeverket är en

sjösätts. Luftutsläppen kommer att minska

stor investering, men ger samtidigt många

till mindre än en femtedel, beräknat på de

vinnare i slutänden.

under byggåren. Dessutom har merparten av

För mer information om projektet kontakta Jan Svensson på 0708 78 33 00 eller via mail: jan.svensson@affarsverken.se Läs mer och följ arbetet med bygget av kraftvärmeverket på vår hemsida www.affarsverken.se Affärsverken bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona kommun. Våra affärsområden är Elnät, Elhandel, Värme, Renhållning, Båttrafik och Stadsnät.

Karlskrona  

Karlskrona 2010

Advertisement