Page 1

Actíva Prospect

MEMÒRIA 2002

Actíva Prospect SL Research & Solutions Centre d’Empreses de Noves Tecnologies Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès Tel. +34 93 582 01 77


Presentació

Actíva és una companyia europea que treballa en la recerca i la innovació en l’àmbit del mercat de treball, l’ocupació i el desenvolupament socioeconòmic local des de fa més de quinze anys. Amb seu central als Països Baixos, les oficines d’Actíva es poden trobar a diversos països de la Unió Europea i composen un equip multidisciplinar de 130 persones experts en desenvolupament socioeconòmic local. Després d’anys de col·laboració en projectes amb governs locals i regionals de Catalunya i Espanya, des de gener de 2002 Actíva està representada a l’Estat Espanyol per Actíva Prospect SL Research & Solutions, ubicada al Parc Tecnològic del Vallès, a l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquest primer any de funcionament, l’equip Actíva Prospect ha portat a terme activitats de recerca, desenvolupament i gestió de projectes i consultoria en els àmbits de mercat de treball, formació, urbanisme i habitatge i polítiques socials, per administracions públiques i altres institucions. Aquest document és un recull sintètic dels projectes realitzats durant tot l’any 2002 per Actíva Prospect. Igualment, al final de la memòria s’inclouen altres projectes duts a terme en els darrers temps pel Grup Actíva, ja que l’intercanvi i la transferència de coneixements i metodologies és un dels eixos de treball del grup i s’ha considerat d’interès incloure en aquest document l’experiència del grup Actíva en altres territoris.

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

1


Equip de treball d’Actíva Prospect

Maite Espinach Grau

Directora

Llicenciada en Geografia i Ciències de l’Educació

Marta Buch Parés

Investigadora/Consultora

Llicenciada en Ciències Econòmiques

David Moreno Lobera

Investigador/Consultor

Diplomat en Estadística i Enginyeria en Informàtica

Berta Pongiluppi Ascon

Investigadora/Consultora

Llicenciada en Ciències Econòmiques

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

2


Projectes d’Actíva Prospect. Any 2002.

TÍTOL DEL PROJECTE

Observatori de les aspiracions ciutadanes a Vilafranca del Penedès

CLIENT

Servei de Patrimoni i Foment de l’Habitatge de la Diputació de Barcelona

RESUM

L’Observatori de les Aspiracions Ciutadanes a Vilafranca del Penedès tracta la temàtica de la configuració urbanística del municipi i proporciona orientacions per al seu desenvolupament, partint de la percepció de la població resident i analitzant la seva incidència en la planificació urbana. Es planteja l’anàlisi del territori de forma interrelacionada amb els condicionaments de l’activitat laboral, la xarxa d’infrastructures i equipaments existent. S’aborda l’opinió i aspiracions de la població en relació als temes següents: habitatge, equipaments, serveis, infrastructures i entorn social.

FINALITZACIÓ

Octubre 2002

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

3


TÍTOL DEL PROJECTE

Informe Migració i Ciutadania. Ajuntament de Molins de Rei.

CLIENT

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID)

RESUM

L’ ‘Informe Migració i Ciutadania. Ajuntament de Molins de Rei’ analitza l’evolució de la composició sociodemogràfica i cultural de la població del municipi, identifica aquelles condicions que fan del municipi un potencial focus d’atracció de nova població immigrada, analitza com aquesta transformació poblacional afecta les polítiques municipals i la cartera de serveis i recursos i formula recomanacions i propostes d’actuació per l’Ajuntament.

FINALITZACIÓ

Setembre 2002

TÍTOL DEL PROJECTE

Diagnosi i orientacions estratègiques per a l’Escola Municipal d’Art de Terrassa

CLIENT

Patronat Municipal d’Educació (PAME) de l’Ajuntament de Terrassa

RESUM

La finalitat de l’estudi ha estat disposar d’elements d’anàlisi de la situació actual del centre, la trajectòria recent i dels possibles escenaris de futur per tal d’optimitzar els resultats de la tasca que es porta a terme des de l’Escola Municipal d’Art de Terrassa i facilitar la presa de decisions des de l’Ajuntament com a titular del centre. Els àmbits d’estudi han estat l’oferta formativa, l’estructura organitzativa i de lideratge del centre, els balanços econòmics, els recursos humans, les dedicacions horàries i la incidència sobre els usuaris.

FINALITZACIÓ

Juliol 2002

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

4


TÍTOL DEL PROJECTE

Visita

d’intercanvi

per

a

regidors

i

regidores

de

Benestar social a Holanda CLIENT

Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona

RESUM

S’ha donat suport i contactes per a la realització d’un viatge de regidors i regidores de serveis socials a Holanda. L’objectiu ha estat posar-los en contacte amb municipis i institucions que desenvolupen programes innovadors en aquestes matèries i fer possible el coneixement –in situ- dels mateixos. S’ha contactat amb institucions i persones d’interès sobre programes de benestar social com atenció a la gent gran, drogodependències, polítiques de reintegració social i laboral, atenció a la petita infància, programes

per

a

persones

immigrades,

a

persones

amb

discapacitats, i polítiques públiques d’habitatge i rehabilitació d’entorns urbans amb problemàtiques socials. La visita ha tingut un enfocament vivencial en la major part dels casos a partir de la visita directa i s’ha combinat també amb ponències i discussions sobre els àmbits temàtics tractats. FINALITZACIÓ

Juliol 2002

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

5


TÍTOL DEL PROJECTE

Sessió formativa sobre l’escolaritat obligatòria i la prevenció del fracàs escolar

CLIENT

Federació de Municipis de Catalunya

RESUM

S’ha impartit una sessió formativa a tècnics municipals de l’àrea educativa sobre els següents aspectes: els models d’intervenció municipal, els processos de matriculació, la planificació educativa, el seguiment, control i valoració, la prevenció de l’exclusió social i el tractament de la diversitat, el tractament de l’absentisme escolar, l’orientació i l’assessorament i el procés de transició escola – treball.

FINALITZACIÓ

Maig 2002

TÍTOL DEL PROJECTE

Jornada

-

Fòrum

sobre

els

Serveis

d’Atenció

Domiciliària CLIENT

Ajuntament de Vic i Pacte Territorial d’Osona

RESUM

Organització d’una Jornada - Fòrum sobre els Serveis d’Atenció Domiciliària realitzada el 10 de desembre a Vic. L’objectiu de la Jornada ha estat debatre i consensuar un estudi previ realitzat en el marc del Pacte per l’ocupació a la comarca d’Osona. Actíva Prospect ha estructurat el contingut de la jornada, ha contactat els ponents i ha conduït i dinamitzat la realització de la mateixa. També s’ha aportat una

comunicació

sobre

‘Els

Actors

i

les

polítiques

pel

desenvolupament dels serveis d’Atenció a Domicili’. Finalment, s’ha elaborat un document de síntesi. FINALITZACIÓ

Desembre 2002

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

6


TÍTOL DEL PROJECTE

Diagnosi dels Observatoris Locals del Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona: inventari i base de dades

CLIENT

Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona

RESUM

Es tracta de l’elaboració d’un inventari i una definició de tipologies dels observatoris que formen la Xarxa d’Observatoris del Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona, a través del contacte amb cadascun d’ells i la descripció i l’anàlisi de les seves característiques principals. Alhora, s’ha elaborat una base de dades que conté tota aquella informació rellevant recollida i que es pot actualitzar periòdicament.

FINALITZACIÓ

Gener 2003

TÍTOL DEL PROJECTE

Dinamització de

la Xarxa d’Observatoris Locals del

Mercat de Treball: model d’observatori CLIENT

Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona

RESUM

Es tracta d’un projecte de suport tècnic a la Xarxa d’Observatoris Locals del Mercat de Treball amb els següents objectius: establir els mínims que ha de complir un observatori de la Xarxa, contribuir a la consolidació i dinamització de la Xarxa, fomentar la participació dels Observatoris a la Xarxa i i contribuir a millorar la qualitat dels serveis de la Xarxa i la dels seus membres. Les funcions d’Actíva Prospect s’han centrat en la

coordinació, dinamització i assessorament

tècnic a les reunions de les Comissions tècniques de la

Xarxa

d’Observatoris. FINALITZACIÓ

Desembre 2002

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

7


TÍTOL DEL PROJECTE

Anàlisi de les pautes metodològiques de treball per la integració

i

adaptació

laboral

de

persones

amb

malalties mentals cròniques CLIENT

Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals (FECAFAMM)

RESUM

Es tracta d’un estudi que analitza les metodologies de treball utilitzades en centres especials de treball amb l’objectiu de proporcionar unes pautes per a l’elaboració d’un model metodològic que serveixi de referent en el sector i línies estratègiques d’actuació. El treball s’ha basat en una metodologia de visites i entrevistes a diversos centres especials de treball i contrast amb experts del sector.

FINALITZACIÓ

Gener 2003

TÍTOL DEL PROJECTE

Disseny del programa ILO-SER 2 i elaboració de la sol·licitud per a la convocatòria 2002 de Subvenció Global

CLIENT

Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona

RESUM

Disseny i redacció d’un projecte sobre ‘Iniciatives locals d’ocupació i millora de l’ocupabilitat en el sector de serveis d’atenció a les persones’ per a ser presentat per part de la Diputació de Barcelona a la convocatòria de Subvenció Global per a entitats locals del Ministerio de Administraciones Públicas de l’any 2002.

FINALITZACIÓ

Setembre 2002

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

8


TÍTOL DEL PROJECTE

Assistència

tècnica

desenvolupament

del

i

coordinació

Programa

de

per

al

Millora

de

l’Ocupabilitat: Iniciatives Locals d’ocupació en el sector serveis a les persones (ILO-SER) CLIENT

Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona

RESUM

El Programa s’emmarca en la Convocatòria de Subvenció Global del Ministerio de Administraciones públicas. Consisteix en la posada en marxa,

des

dels

Serveis

Locals

d’Ocupació

dels

municipis

participants, d’una sèrie d’accions per a millorar l’ocupabilitat de les persones amb dificultats per a la inserció en el mercat de treball en l’àmbit dels serveis a les persones. El Programa està orientat als municipis petits i mitjans de la província de Barcelona. Es divideix en diferents fases de treball que inclouen principalment el procés d’orientació i motivació laboral, una etapa de formació, un període de pràctiques en empreses, una fase de recerca activa d’ocupació i d’inserció en empreses. Igualment, el Programa contempla una fase d’assessorament gerencial per aquelles persones que volen iniciar la seva pròpia iniciativa empresarial. La tasca d’Actíva Prospect en aquest projecte consisteix en donar suport a la Diputació i als seus tècnics, així com als municipis participants, en l’execució, seguiment i coordinació del programa en totes les seves fases. Això inclou principalment el suport en l’elaboració de la convocatòria i selecció dels municipis participants, l’organització de tallers de capacitació per tècnics municipals, assistència tècnica a aquests en tot el procés, prospecció sobre la formació existent, organització de la formació del Programa, suport en l’organització i desenvolupament de les pràctiques en empreses i coordinació del servei tècnic d’assistència gerencial. Igualment, Actíva Prospect elabora documents i eines pel desenvolupament del programa, així com els informes intermig i final per a l’avaluació dels resultats del Programa. FINALITZACIÓ

Abril 2003

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

9


TÍTOL DEL PROJECTE

Observatori de les aspiracions ciutadanes al Prat de Llobregat

CLIENT

Ajuntament del Prat de Llobregat

RESUM

Es tracta d’un projecte que recull i analitza l’opinió dels ciutadans i de les seves expectatives envers l’habitatge, les infrastructures, els serveis, els equipaments i l’entorn natural, així com envers les perspectives de creixement del municipi. L’Observatori de les aspiracions ciutadanes és una metodologia que tracta la temàtica de la configuració urbanística del municipi i proporciona orientacions per al seu desenvolupament, partint de la percepció de la població resident i analitzant la seva incidència en la planificació urbana.

FINALITZACIÓ

Abril 2003

TÍTOL DEL PROJECTE

Incidència de la configuració del territori en la dinàmica empresarial del Prat de Llobregat

CLIENT

Ajuntament del Prat de Llobregat

RESUM

El projecte consisteix en l’obtenció d’informació vàlida sobre l’opinió de directius d’empreses ubicades al Prat quant a la situació actual i futura de tots aquells aspectes del territori que incideixen en la seva activitat i la detecció de quines són les seves expectatives de cara al futur pel que fa a aquest territori i la seva configuració. S’entén que la visió i necessitats del teixit empresarial és una de les variables que necessàriament s’han de tenir en compte en el procés de planejament urbanístic d’un territori.

FINALITZACIÓ

Febrer 2003

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

10


Altres projectes del Grup Actíva

Client

Projecte

Ajuntament d’Enschede (Països

Observatori de la demanda de treball en el

Baixos)

sector industrial.

Ajuntament de Haaksbergen (Països Baixos) Ajuntament d’Amsterdam (Països Baixos) Ajuntament d’Enschede (Països

Anàlisi estratègica del funcionament i

Baixos)

evolució del mercat de treball i l’ocupació als diferents sectors d’activitat d’una ciutat

Ajuntament de Dortmund (Alemanya)

o regió.

Regió de Niederrhein (Alemanya) Regió de Twente (Països Baïxos)

Implementació de l’Index d’Ocupació d’Actíva, metodologia per a l’anàlisi de l’evolució de l’ocupació a diferents sectors d’activitat a través d’un panel d’empreses representatives

Cambra de comerç del Veluwe/Twente

Suport a la reactivació d’empreses

(Països Baixos)

afectades pel desastre de l’explosió pirotècnica a Enschede (100 empreses participants).

GIB organisation Bottrop (Alemanya)

Intervenció en PIMES en situació de crisi. Suport per a 200 petites empreses.

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

11


Client

Projecte

Ajuntament d’Enschede (Països

Programa formatiu per a nous emprenedors

Baixos)

i consultoria en diferents àrees de la ciutat.

Ajuntament d’Enschede (Països

Economia local: suport a petites empreses i

Baixos)

a empreses de nova creació, incloses tasques de consultoria i d’intervenció en cas de crisi.

Regió de Twente (Països Baixos)

Estudi Mercat de Treball i Dona.

Ajuntament de Keulen (Països Baixos)

Implementació del concepte Prospect: metodologia prospectiva per a la gestió del mercat laboral. El concepte Prospect ha estat desenvolupat per Actíva.

Servei d’Ocupació (Àustria)

Transferència i consultoria del projecte Prospect: Implementació del concepte Prospect per l’activació de la gestió del mercat laboral a Graz i la Baixa Àustria.

Govern de Renània Westphalia

Transferència i consultoria del Projecte

(Alemanya)

Prospect: Implementació del concepte Prospect per l’activació de la gestió del mercat laboral a 6 regions i ciutats (Bonn, Colònia, Bielefeld).

Ajuntament d’Enschede (Països

Observatori de les aspiracions ciutadanes

Baixos)

en relació a l’habitatge i l’entorn.

Regió d’Achterhoek (Països Baixos)

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

12


Client

Projecte

Ajmt. de Winterswijk (Països Baixos) Ajuntament d’Enschede (Països

Desenvolupament d’un pla operatiu per

Baixos)

promoure la participació social i laboral en una zona urbana amb greus problemes de marginació anomenada Pathmos.

Ajuntament d’Enschede (Països

Estudi de viabilitat: les perspectives i les

Baixos)

condicions pel comerç al detall en districtes urbans.

Ajuntament d’Eibergen (Països Baixos)

Elaboració d’un sistema d’informació sobre col·lectius específics de població aturada

Ajuntament de Haaksbergen (Països Baixos) Ajuntament d’Amsterdam (Països Baixos)

per orientar la planificació d’accions de reinserció laboral. La metodologia, basada en enquestes als afectats, es planteja al mateix temps com a element dinamitzador d’aquests col·lectius.

Ajuntament de Losser (Països Baixos). Ajuntament de Kamen (Alemanya) Regió de Westfalia del Nord (Alemanya) Ajuntament de Belfast (Regne Unit) Ajuntament de Colònia (Alemanya)

Enquesta regional d’ocupació i d’identificació de vacants. Es tracta d’una aproximació qualitativa i quantitativa a l’evolució de l’ocupació.

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

13


Ajuntament d’Amsterdam (Països

Desenvolupament, coordinació i assistència

Baixos)

tècnica del Projecte City at Work en el marc de la Iniciativa Comunitària INTERREG II.

Ajuntament de Belfast (Irlanda del Nord)

El concepte City at Work tracta la regeneració de zones urbanes degradades

Ajuntament de Hagen (Alemanya)

Regió de Twente (Països Baixos)

de manera coherent i sostenible. Implementació del Baròmetre de la formació. Es tracta d’una aproximació a les

Ajuntament de Colònia (Alemanya) Ajuntament de Dortmund (Alemanya)

demandes de qualificació i formació de les empreses en relació als nivells educatius que ofereixen les institucions educatives.

Ajuntament de Bonn (Alemanya) Ajuntament de Bielefeld (Alemanya) Regió de Niederrhein (Alemanya) Regió de Unna Hamm (Alemanya) County de Powys (Regne Unit)

Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

14

Actíva Prospect. Memòria 2002  

Actíva Prospect. Memòria d'activitats 2002

Advertisement