Page 1

Guide för att använda fallbeskrivningar om personer med funktionsnedsättningar vid arbetskonsulentens självstudier Projekt nummer: 2014-1-FR01-KA204-008548


INNEHÅLL Förord Bakgrund Del 1. Fallbeskrivningarna – karaktär och innehåll 1.1. Huvudmål och uppgifter 1.2. Målgrupper. Specifika egenskaper och inlärningskrav 1.3. Huvudsakliga användare av fallbeskrivningen Del 2.

Tillvägagångssätt, metoder, tekniker och instrument 2.1. 2.2. 2.3.

Fallen – innehåll, konstruktionsmetoder, betydelse. Gruppering och exemplifiering av fallen. Sokratiska metoder. Casemetod och fallbeskrivningsmetod. Konsekvens och enhetlighet i metoderna.

Del 3. Självstyrda studier 3.1. 3.2. 3.3.

Definition Viktigaste stegen i den självstyrda studieprocessen Självstudier med hjälp av fallbeskrivningar

Del 4. Hur man tillämpar de konkreta fallen i utbildningsprocessen 4.1. 4.2. 4.3.

Hur man använder fallmetoden Hur du sätter in fallbeskrivningarna i de enskilda utbildningsplanerna Några förslag på olika möjliga sätt att nyttja fallen

Bilagor Slutsatser och rekommendationer BILAGA I. II. III.

Bibliografi Webografi Ordbok

Materialet är licenserat under Creative Commons Attribution 4.0 International License. För att se en kopia av licensen, gå till http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ eller skicka brev till Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 2


Sagt om självlärande

Om tjugo år kommer du att vara mer besviken över de saker som du inte gjorde än av de som du gjorde, så släpp förtöjningarna, segla bort från din trygga hamn och fånga passadvindarna i dina segel. Undersök, dröm, Upptäck -Mark Twain

Allt det vi är, är resultatet av vad vi har tänkt –Buddha

Den absolut bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Den näst bästa är nu –Kinesiskt ordspråk

Ett outforskat liv är inte värt att leva –Socrates

Åttio procent av en succé är att infinna sig –Woody Allen

Din tid är utmätt, så slösa inte bort den på att leva någon annans liv –Steve Jobs

Bra gjort är bättre än bra sagt - Benjamin Franklin

3


Förord Huvudpersonen i processen för att integrera personer med funktionshinder i social- och arbetsmarknads liv är arbetskonsulenten. Ändå är det så att i några europeiska länder är arbetskonsulentens "examen inte tillräcklig för de krav som ställs av personer och stigande sociala behov. Det finns ett behov av en mer strukturerad, målmedveten och aktiv träning genom en strategi med ett mer innovativt syfte. Recar Projektet avser att underlätta de sociala levnadsvillkoren för en stor grupp människor i arbetsför ålder som hindras från fullt deltagande i arbetslivet och andra aktiviteter på grund av vissa funktionshinder. Ett stort antal av dem har ett extremt behov av bättre möjligheter med lika tillgång till arbetsmarknaden, utbildning och yrkesutbildning. Projektet strävar efter att förbättra och för att öka effektiviteten i yrkesvägledning genom rätt och framgångsrik utbildning, yrkesutbildning och lämplig sysselsättning för bättre liv. Arbetskonsulenterna kan bli en av de viktigaste aktörerna för genomförandet av den europeiska handikappstrategin 2010-2020. . Inom Recar har två e-kurser producerats, se hemsidan www.recar.info eller gå direkt till kurserna: http://trainingcourses.recar.info/course/index.php?categoryid=9 I dessa termer ger den här guiden praktisk hjälp för att underlätta för lärare / utbildare / moderatorer i utbildningsprocessen när man tränar inför framtiden och / eller agerar rådgivare i den mycket effektiva och brett använda fallbeskrivningsmetoden. Bakgrund I den Europeiska handikappstrategin 2010-2020 (EDS) ber man EU: s partnerländer att vidta effektiva åtgärder för att förbättra integration och återinträde på arbetsmarknaden och i det sociala livet för personer med funktionsnedsättning, samt möjligheten att delta i utbildningsprocesser och annorlunda former av icke-formellt och informellt lärande. EDS direktiv och dimensioner ligger i samklang med den logiska politiken och de tekniska sambanden med den Europeiska sysselsättningsstrategin (EES) som en del av tillväxtstrategin Europa 2020. Sysselsättningsstrategin ger en hel del möjligheter att skapa många olika sätt att engagera människor med funktionshinder i aktivt liv genom utbildningsinitiativ, yrkesutbildningsformer och en öppen arbetsmarknad. Den roll som arbetskonsulenter har i denna process är mycket betydande. Placeringen av karriärrådgivare ingår i den Internationella standarden för yrkesklassificering (ISCO-08) under gruppkoden 2423. Personal och yrkesvägledare. De konkreta yrkena är Studie & yrkesvägledare och arbetskonsulenter. De samarbetar med andra yrkesgrupper i gruppen som Jobbanalytiker och Arbetsterapeuter. Arbetskonsulenter tillhandahåller professionella tjänster i samband med rekrytering eller utveckling, jobbanalyser och yrkesvägledning. 4


Arbetskonsulenter implementerar funktioner i att: Ø ge råd om rekrytering, placering, utbildning, anställning, etc .; Ø iaktta och analysera jobb på olika sätt, genom bland annat intervjuer med arbetare, arbetsledare och ledning, och skriva detaljerade jobb och arbetsbeskrivningar utifrån information som erhållits; Ø förbereda yrkesinformation eller arbetar med yrkes-klassificeringssystem; Ø ge rådgivning och arbeta med ovanstående och andra aspekter av arbets och yrkesanalyser inom områden som personalledning, administration, arbetskraftsforskning och planering, utbildning eller yrkesinformation och yrkesvägledning; Ø studera och rådgiva individer om arbetsutbud, yrkesval och ytterligare utbildning som kan vara önskvärt. Exempel på yrken närliggande arbetskonsulenter är: studie & yrkesvägledare, jobbcoacher, arbetsspecialister och liknande,. Goda resultat kan förväntas om man kombinerar några av de saker som nämnts ovan tillsammans med uppgifter från personalexperter och särskilt experter på omställningsarbete. Det är helt klart uppenbart en viktig roll man har som arbetskonsulent. De följer människor genom deras liv, stödjer deras val av utbildning, bransch, anställning, och på arbetsplatsen. Av den anledningen har arbetskonsulenters "kompetens och yrkeskunskaper stor social och ekonomisk betydelse. Del 1. Fallbeskrivningsboken – karaktär & innehåll Fallbeskrivningsboken, en slags lärobok eller kursbok är en manual med instruktioner och utbildningsmaterial baserad på casebook metoden. Läroboken tillverkas enligt projektets krav på mål och syftar till att göra det möjligt att ge funktionshindrade rådgivning och utbildningsförslag med ett effektivt träningssyfte. Fallbeskrivningsboken bör tillgodose behoven hos elever, studenter och lärare: i Recar-projektet riktar sig boken till arbetskonsulenter som arbetar med människor med funktionshinder och utbildare av arbetskonsulenter. Den skulle också kunna användas av alla deltagare i de målgrupper i projektet som beskrivs nedan i p. 1,2. 1.1.Huvudmål & uppgifter Fallbeskrivningsboken syftar främst till att erbjuda material för klasser i en form som gör det möjligt för elever att bemästra grundläggande kunskap steg för steg i viktiga frågor om stöd och rådgivning till personer med funktionshinder. 5


Texterna erbjuder material för personliga val och placeringar för handledare i att genomföra övningarna. Samlingen behövs illustration och diskussionsmaterial på föreläsningar. Målet är att erhålla en koncentration på utvalda fallbeskrivningar och teman snarare än att uppnå en omfattande dokumentation av frågorna. Didaktiska mål kräver att frågor och förklaringar till specifika texter är mer allmänt inriktade. Det rekommenderas också är att kritik och litteratur ska begränsas till ett minimum. Fallbeskrivningsboken höjer inte bara medvetenheten om vilka typer av dilemman som praktikanter riskerar att stöta på, men det ger också ett sätt för dem att lära sig genom att arbeta igenom dessa dilemman. Utöver detta är fallbeskrivningsboken avsedd att hjälpa elever, institutioner och utbildare (lärare, föreläsare, instruktörer, moderatorer) att möta flera rimliga mål: För att uppfylla träningsprogrammet / idén, avser att arbetskonsulenter ges obestämd tid, ansikte mot ansikte, i undervisningen, för ett ansvarsfullt genomförande i rådgivnings-processen. Genom att tillhandahålla fallstudier, rollspel och reflektionsfrågor från boken erbjuds värdefulla sätt att engagera eleverna i diskussion, debatt, och antagandet av viktiga frågor. För att främja färdigheter i problemlösning identifiera intressenter, relevanta fakta, relevanta normer och principer, och livskraftiga alternativ, och (2) aktiverande strategier för att balansera konkurrerande principer.2,3 Att främja utvecklingen av meningsfulla färdigheter, inklusive: (1) erkänna komplexiteten i din situation, (2) att söka hjälp utifrån, (3) att ifrågasätta din egen och andras bedömning, (4) behandla känslor, (5) förutse konsekvenserna av åtgärder, (6) bedöma personliga motiv, och (7) överväga effekter av åtgärder på andra. För att öka den professionella känsligheten, det vill säga att öka medvetenheten om många viktiga aspekter av ett problem i stället för att koncentrera sig på ett intresseområde. Målgrupper och deras specifika egenskaper kring lärande och krav

Projektets målgrupper kan identifieras på följande sätt: Ø Arbetskonsulenter, socialarbetare och utbildare av vuxna som redan arbetar med personer med funktionshinder eller är villiga att arbeta med människor med funktionshinder, liksom människor som utbildas till yrket. Ø Utbildare av arbetskonsulenter, socialarbetare och utbildare av vuxna samt organisationer som anställer dem, såsom yrkesutbildningsanordnare och universitet. Ø Övriga: personer med funktionshinder, personer i föreningar för funktionsnedsatta, chefer för organisationer som ger studie & yrkesvägledning, sociala tjänster, utbildningstjänster beslutsfattare av offentlig karaktär som arbetar med människor med funktionshinder, forskare på området, etc. 6


Utbildningsbehoven i projektets tre målgrupper kommer från en och samma bas och har ett gemensamt övergripande mål, men skiljer sig helt i medel, kvantitet och längd, samt i sammansättningen av utbildningen, när man använder fallbeskrivningsboken. Det är mycket viktigt att inte använda sig av de olika typer av utbildning, utbildningsformer eller träningsmetoder, som används i skolorna. De ovan nämnda grupperna är personer över 15 år som i de flesta länder tillhör huvuddelen av arbetskraften och definieras som "vuxna". Följaktligen måste utbildningsmetoderna ta hänsyn till deras specifika egenskaper och behov samt möjligheter till utbildning och inlärning av "vuxna". 1.3.

Huvudsakliga användare av fallbeskrivningen

Med tanke på Projektets målgrupper är det möjligt att identifiera de huvudsakliga användarna som ska använda fallbeskrivningsboken i processen vid utbildning, studier och inlärning: · · · ·

Lärare och utbildare / instruktörer av arbetskonsulenter och rådgivare Arbetskonsulenter och rådgivare Praktikanter / studenter /, Övriga - chefer, beslutsfattare, administrativ personal, individer, etc.

Den som söker till utbildningen kan vara: · · · · ·

Handläggare på arbetsförmedlingar, arbestkonsulenter och andra organisationer med liknande uppdrag. Handläggare inom socialtjänsten och olika hjälporganisationer. Studie & yrkesvägledare, karriärvägledare och personal på olika nivåer I de olika skolsystemen. Lärare, utbildare, föreläsare, etc som vill uppdatera sig om möjligheterna för sina studenter. Personer som önskar utveckla sina kunskaper och få ny information om vägledening och nya metoder.

Bildning, kunskaper och erfarenheter som erfordras hos sökanden till arbetskonsulent-utbildningen borde vara: · Åtminstone universitets/högskolestudier som t.ex. kandidat, magister och högre. · Utbildning inom områdena sociologi, psykologi, ekonomi och grundutbildning. · Dessutom förvärvade kunskaper och erfarenhet inom utbildningsprocesser, ledning, utveckling av mänskliga resurser, arbetsmarknad och sociala förbättringar, etc. · Rättslig teori & praktik. 7


Det är av större vikt att de sökande uppnår hoppfull kunskap inom området Kommunikationsförmåga och etik, människans utveckling, forskningsmetodik, medicin, IT-teknik. Del 2. Tillvägagångssätt, metoder, tekniker och instrument De innovativa metoder i undervisning och inlärning inom området bidrar till att öka utbildningens effektivitet när det gäller synen på kunskap och kompetens, och vad som tillförs .

2.1.

Fallen - karaktär, konstruktionsmetoder, betydelse.

Fallet övervägs vara en viss situation, som återspeglar situationen på företaget under olika tidsperioder. I beskrivningen av situationen ingår de viktigaste händelserna, fakta, och de beslut som har ägt rum under denna tid. Dessutom kan situationen återspegla det komplexa problemet (till exempel, som beskrivs i denna handledning) och vissa privata verkliga problem. Fall kan skrivas på grundval av lärdomar, det vill säga inte nödvändigtvis återspegla aktiviteten. Vi måste komma ihåg att dessa betraktelser av fall inte kan uppfattas som publika. Därför kommer ett fall, hur som helst, innehålla den mest realistiska bilden och några specifika fakta. I det här fallet, presenteras verkliga och fiktiva händelser som raderar skillnaden mellan dem. Som regel är informationen inte en fullständig beskrivning (biografi) i intresseområdet, utan snarare en orienterande karaktär. Därför är förutsättningen att bygga en logisk modell, ett välgrundat beslut, och att få kompletterande uppgifter till fallet, som enligt deltagarna kunde skett i verkligheten. Således ska studenten inte bara lösa det aktuella fallet, utan också undersöka det till en sådan grad att de kan förutse och visa vad som saknas i det.

Nyckel kriterier för att skilja fallet från andra utbildningsmaterial:

Kriterier 1. Källa

Urvalsprocess

2. Innehåll

Beskrivning Källorna för tillkomsten av fallen är de människor som är inblandade i en specifik situation som kräver ett beslut. Valet av information för fallet bör fokusera på lärandemålen. Det finns ingen enskild metod för innehållet i uppgifterna, men de måste vara relevanta för det område som beskriver fallet, annars kommer intresset, att gå förlorat eftersom det kommer att verka overkligt.

Innehållet i ärendet bör återspegla lärandemålen. Fallet kan vara kort eller långt, det kan anges specifikt eller generellt. När det gäller digitalt innehåll, bör det vara tillräckligt för att göra de nödvändiga beräkningarna. Undvik övermättad information eller information som inte är direkt relaterad till 8


ämnet. Hela fall bör innehålla lagom mängd information som gör det möjligt för eleven att snabbt komma in i problemlösningen och att den har alla uppgifter som krävs för dess lösning. 3. Att testa I klassrummet

Testa den nya fallet direkt i utbildningen, eller gör en ny utvärdering utifrån reaktionen hos studenterna, som förändrar bilden mot vad den tidigare ansågs vara, med andra grupper av studenter (en annan specialitet för en annan kurs eller universitet / utbildningsleverantör, den andra kurser). För att observera reaktionen på ett fall behöver du maximera träningen / lärandemålet.

4. Föråldringsprocesser

Majoriteten av fallen blir så småningom föråldrade, eftersom nya situationer kräver nya metoder. Fall som baseras på historien kan vara bra att lyssna på, men arbetet med dem blir inaktivt, eftersom "det var en länge sen." Frågor som behandlas i fallen ska vara relevanta för nutiden.

Några utbildningsmål att använda I fallet: Kunskap – inhämtning av kunskap I ett specifikt utbildningsområde. Professionella färdigheter– inhämtning och utveckling av färdigheter och erfarenhet I ett särskilt område. Metodik – tydlighet i mål och syften; utveckla en allmän uppfattning; förstå metoder; förvärva kunskaper och färdigheter för att använda metoder, begrepp och kunskap. Analytiska färdigheter – När du gör analysen; förutsäg värdet av resultaten; överväg situationen på lång sikt; förvärva kunskaper för att analysera komplexa och ostrukturerade problem; utveckla omdöme och sunt förnuft; generalisera - från information till förverkligandet av utsikterna för och utvecklingen av framgångsrika koncept; utveckla logiskt tänkande. Kommunikativa färdigheter - Att växa i förmågan att knyta starka band; att utveckla en viss relation; att utveckla förmågan att kommunicera - kort, effektivt övertygande; att öka förmågan att lyssna och förstå; att utveckla interpersonella etiska egenskaper. Individuella beteendekvaliteer relaterade till professionella områden: - ansvar för beslut och resultat; en självkritisk blick, realistiskt självförtroende - "jag kan göra"; utveckla vissa egenskaper i sinnet, att tänka; välgörande skepsis; initiativ, kreativitet.

2.2. Sokratiska metoder. Kort presentation av Sokratiska metoder Sokratisk metod1, även känd som elenchus, elenctic metod, eller sokratisk debatt, är uppkallad efter den klassiska grekiska filosofen Sokrates. Det är en form av utredning och diskussion mellan 1

http://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_method

9


individer, baserat på att ställa och svara på frågor för att stimulera kritiskt tänkande och att belysa idéer. Det är en dialektisk metod, ofta med en diskussion där försvaret av en synpunkt ifrågasätts; en deltagare kan leda en annan för att motsäga sig själv på något sätt och därigenom stärka den frågandes eget syfte och ide. Den sokratiska metoden är en metod för att eliminera hypotes, genom att bättre hypoteser hittas genom att återkommande identifiera och eliminera det som leder till motsägelser. Den sokratiska metoden söker efter allmänna, samägda sanningar som formar yttranden, och granskar dem för att bestämma att de överensstämmer med andra uppfattningar. Den grundläggande formen är en rad frågor formulerade som testar logik och fakta avsedd att hjälpa en person eller grupp upptäcka sina föreställningar om något ämne, utforska de definitioner eller logoi (singular logotyper), i syfte att karakterisera allmänna egenskaper som delas i olika särskilda fall. I vilken utsträckning denna metod används för att ta fram definitioner implicita i samtalsparternas "tro, eller att hjälpa dem att främja deras förståelse, kallas Maieutisk Metod. Aristoteles hänförde till Sokrates upptäckten av metoden för definition och induktion, som han betraktade som kärnan i den vetenskapliga metoden. Under andra halvan av 5: e århundradet f.Kr., var sofisterna lärare som specialiserat sig på att använda verktyg för filosofi och retorik för att underhålla eller imponera eller övertyga en publik att acceptera talarens synvinkel. Socrates främjade en alternativ metod för undervisning som kom att kallas den sokratiska metoden. Sokrates började engagera sig i sådana diskussioner med sin kollegor Atenarna efter att hans vän från ungdomen Chaerephon besökte oraklet i Delfi, som bekräftade att ingen människa i Grekland var klokare än Sokrates. Sokrates såg detta som en paradox, och började använda sokratiska metoden för att besvara hans gåta. Diogenes Laertius skrev emellertid att Protagoras uppfann den "sokratiska" metoden. Platon formaliserade framgångsrikt den sokratiska elenktiska stilen i prosan – genom att presentera Sokrates som nyfiken frågeställare bland en del framstående Atenare- in några av hans tidiga dialoger, såsom Euthyphro och Ion, och metoden hittas vanligast inom de så kallade "Sokratiska dialogerna ", som i allmänhet skildra Sokrates deltagande i metoden ifrågasättande sina medmänniskor om moraliska och epistemologiska frågor. Men i hans senare dialoger, hade Theaetetus eller sofisten Platon en annan metod för filosofiska diskussioner, nämligen dialektisk. Frasen -sokratiska förhör- används för att beskriva en typ av förhör i vilket en ursprunglig fråga besvaras som om den vore ett svar. Detta i sin tur tvingar frågeställaren att omformulera en ny fråga med tanke på utvecklingen av diskursen. Den Sokratiska metoden I praktiken I den sokratiska metoden för utbildning, engagerar lärare eleverna genom att ställa frågor som kräver generativa svar. Helst ska svaren på frågorna inte vara en ”viloplats” för tanken, utan i stället en början till ytterligare analys och forskning. Lärare kan använda sokratiska metoden i en mängd olika ämnesområden och över årskurser för att utmana eleverna att undersöka både samtida och historiska frågor. Vid utformning i utövandet av Sokrates, ifrågasätter läraren eleverna på ett sätt som kräver dem att fundera över hur de rationaliserar och svarar på frågor. Copeland förklarar att det är viktigt för lärare att klargöra att dessa frågor inte är avsedda att skapa en miljö av dömande, 10


utan snarare för att hjälpa eleverna "undersöka deras attityder, övertygelser, kunskap och logik."3 Målet med sokratiska metoden är att hjälpa eleverna att bearbeta information och engagera sig i djupare förståelse av ämnen. Viktigast är att engagera den sokratiska undervisningen hos studenter i dialog och diskussion som handlar om samarbete och fördomsfrihet i motsats till debatter, som ofta är konkurrenskraftiga och individualiserade. Helst bör lärare utveckla öppna frågor om texter och uppmuntra studenter att använda text som bevis till stöd för sina åsikter och svar. I det sokratiska seminariet använder läraren frågor för att vägleda diskussionen kring specifika lärandemål. Det är absolut nödvändigt för lärare att "fastställa riktlinjer för att hjälpa eleverna att förstå sina roller och ansvar" i den sokratiska diskussionen.4 "sokratiska förhör är en systematisk process för att pröva idéer, frågor och svar som ligger till grund för människors tro. Det handlar om att erkänna att all ny förståelse är kopplad till förförståelse, som att tanken i sig är en kontinuerlig tråd vävd genom hela livet snarare än isolerade uppsättningar av frågor och svar. Tillämpning Sokrates tillämpar generellt sin metod för att undersöka om begrepp som verkar sakna någon konkret definition; t.ex. nyckelmoralbegrepp vid tidpunkten, dygder, fromhet, visdom, måttlighet, mod och rättvisa. En sådan undersökning utmanar implicita moraliska övertygelser hos samtalspartners, att föra ut brister och inkonsekvenser i deras tro, som oftast resulterar i apori. Med tanke på dessa brister, bekände Socrates själv sin okunnighet, men andra hävdade fortfarande att de hade kunskap. Sokrates trodde att hans medvetenhet om sin okunnighet gjorde honom klokare än de som, trots sin okunskap, fortfarande hävdade kunskap. Även om denna tro verkar paradoxal vid första anblicken, det faktiskt tillåtet Sokrates att upptäcka sina egna fel där andra kan anta att de var korrekta. Detta påstående var en känd av anekdot av oraklet i Delphi som uttalade att Sokrates var den visaste av alla män. (Eller, snarare, att ingen var klokare än Sokrates.) Sokrates använde detta påstående av visdom som grund för hans moraliska förmaningar. Följaktligen hävdade han att den största godheten består i omsorg av den berörda själen med moralisk sanning och moral förståelse, att "rikedom inte medför godhet, men godhet ger rikedom och all övrig välsignelse, både för individen och staten", och att "livet utan undersökande [dialog] är inte värt att leva". Det är med detta i åtanke den sokratiska metoden används. Motivet för den moderna användningen av denna metod och Sokrates användning är inte nödvändigtvis likvärdiga. Sokrates använde sällan metoden för att faktiskt utveckla konsekventa teorier, i stället använde han myter att förklara dem. I Parmenides dialog visar Parmenides hur man använde den sokratiska metoden för att påpeka bristerna i den platonska teorin om formulär, som lades fram av Sokrates; Det är inte den enda dialog där teorier som normalt framförts av Platon / Socrates bryts ner genom dialektik. I stället för att komma fram till svaren, var den metod som användes för att bryta ner de teorier som vi håller för att gå "bortom" axiom och postulat vi tar för givet. Därför är myt och den sokratiska metoden menar Platon, inte oförenlig; de har olika syften, och beskrivs ofta som "vänster hand" och "höger hand" vägar till godhet och visdom. Sokratiska cirklar

11


Sokratiska cirklar kan användas för att sätta sig in i den sokratiska metoden i olika ämnen. Typiskt är att, eleverna ,när de deltar i Sokratiska cirkel aktiviteter, först läser en del av fallet kritiskt och sedan bildas två grupper av koncentriska cirklar. Först undersöker gruppen i den inre cirkeln och diskuterar texten och sen får gruppen i den andra cirkeln skriva kommentarer om kvaliteten på dialogen. Därefter får de två cirklarna byta plats och roller, och processen upprepas med nya idéer från en ny krets. Den yttre cirkeln är skyldig att förbli tyst medan den inre cirkeln reagerar och diskuterar, och omvänt, måste den inre cirkeln lyssna tyst på den yttre cirkelns utvärdering av deras samtal. Copeland förklarar att Sokratiska cirklar "vänder den partiella kontrollen i klassrummet, klassrummet riktas och styrs över till eleverna genom att skapa en verkligt rättvis lärandemiljö där vikten och värdet av elevernas röster och lärarens röster är omöjliga att skilja från varandra." Copeland föreslår att Socratiska cirklar bidrar till att utveckla "kritiskt och kreativt tänkande som i slutändan kommer att underlätta deras förmåga och utveckling till produktiva och ansvarsfulla medborgare Enligt Copeland, uppmuntrar Sokratiska cirklar elever att "samarbeta för att bygga förståelseoch mening från vad de har läst och undvika att fokusera på en" direkt "tolkning av texten." 10 Förslag för deltagare i en Sokratisk Cirkel 1. Se efter i texten när det behövs under diskussionen. Detta är inte ett minnestest. a. Det handlar inte om att "lära sig ett ämne"; målet är att förstå de idéer, frågor och värderingar som återspeglas i texten. 2. Delta inte om du inte är förberedd. Detta bör inte vara en tramsig diskussion. 3. Förbli inte förvirrad, be om en förklaring. 4.

Håll dig till den punkt som för närvarande diskuteras; gör anteckningar om idéer som du vill återvända till.

5. Räck inte upp handen, turas om att prata. 6. Lyssna noggrannt. 7. Prata tydligt så att alla kan höra dig. 8. Prata med varandra, inte bara med ledaren eller läraren. 9. Diskutera idéer snarare än varandras åsikter. 10. Du är ansvarig för seminariet, även om du inte vet det eller erkänner det. För mer information om sokratiska cirklar, se på Lit Tunes Författare Matt Copeland bok i ämnet: Sokratiska Circles: Främja kritiskt och kreativt tänkande i Mellanöstern och High School. Sokratiskt seminarium 12


Lynda Tredaway beskriver det sokratiska seminariet som "en form av strukturerad diskurs om idéer och moraliska dilemman." 9 Enligt Tredway, är det sokratiska seminariet en 50-80 minuters diskussion där 25 eller färre elever reagerar på en roman, dikt, essä, dokument, eller konstreproduktion. Studenter som bedriver Sokratiska seminarium i allmänhet sitter i en cirkel och tillåts inte höja sina händer för att tala; istället håller de ögonkontakt och observerar kroppsspråk för att se ledtrådar för att delta i diskussionen2. I det sokratiska seminariet ställer läraren vanligtvis frågor som kräver eleverna "att utvärdera alternativ och fatta beslut." När Sokratiska samtal engagerar eleverna till aktivt lärande, "utvecklas kunskap, förståelse och etiska attityder och beteenden, de är mer benägna att behålla dessa attribut än om de hade fått dem passivt. "10 förespråkare för denna pedagogik föreslår att den också har potential för karaktärs och kommunikationsutveckling förutom att underlätta en förbättring av självkänslan. 2.3 Fallmetod och Fallbeskrivningsmetod. Konsekvens och enhetlighet i metoderna. Fallmetoden är ett sätt att undervisa som använder beslutstvingande fall för att sätta eleverna i rollen hos människor som stått inför svåra beslut någon gång i det förflutna. I skarp kontrast till många andra undervisningsmetoder kräver fallmetoden att instruktören avstår från att lämna sina egna åsikter om besluten i frågan. Snarare är instruktörens huvuduppgift vid användandet av fallmetoden att be eleverna att utforma och försvara lösningar på de problem som finns i varje enskilt fall. Fallmetoden ger eleverna möjlighet att snabbt förstå ett komplext problem, snabbt komma fram till en rimlig lösning, och kommunicera denna lösning till andra på ett kortfattat och effektivt sätt. Samtidigt som man gör detta, åstadkommer man också ett antal andra saker, av vilka var och en är värdefull på sitt eget sätt. Genom att skapa spänning hos studenterna, främjar fallmetoden intresset för yrkesutövningen. Genom att placera dessa saker i ett livligt sammanhang underlättar fallmetoden inlärning av fakta, nomenklatur, konventioner, tekniker och procedurer. Genom att erbjuda både ett forum för diskussion och konkreta ämnen att diskutera, uppmuntrar fallmetoden den professionella dialogen. Genom att tillhandahålla utmanande praxis inom området för beslutsfattandet, förfinar fallmetoden yrkesmässig bedömning. Genom att ställa svåra frågor, ger fallmetoden eleverna möjlighet att reflektera över de speciella kraven i sitt yrke. Fallmetoden ska inte förväxlas med fallbeskrivningsmetoden. Medan fallmetoden uppmanar eleverna att ta på sig rollen som en verklig person inför svåra problem, ber fallbeskrivningsmetoden studenterna att dissekera ett färdigt fall i praktiken. Med andra ord, där fallmetoden ber eleverna att engagera sig i handlingar av blivande syntes, kräver fallbeskrivningsmetoden dem att engagera sig i en övning i retrospektiv analys. Undervisningsstilen bygger på fallbeskrivningar kallas fallbeskrivningsmetoden och är tänkt att ingjuta i eleverna hur man kan "tänka som en professionell". Fallbeskrivningsmetoden används oftast inom lagen lärande.

2

Tredway, L. (1995). “Socratic Seminars: Engaging Students in Intellectual Discourse.” Educational Leadership, p. 53.

13


Det skall noteras att idén med denna metod är ganska enkel. För det första är metoden inte konstruerad för att förvärva kunskaper om de exakta vetenskaperna och disciplinerna där sanningen är pluralistisk. D.v.s. Det finns inget entydigt svar på den informativa frågan och det finns flera svar som kan konkurrera på nivån av sanning. Uppgiften att undervisa avvisas omedelbart av det klassiska systemet och syftar till att inte bara få en, utan många sanningar och dess orientering i problemområdet. För det andra är fokus för utbildningen inte överföring till att behärska befintlig kunskap och dess produktion, för medskapande av eleven och läraren. Därav är den grundläggande skillnaden från fallmetoden traditionalistmetoder - demokrati i färd med att skaffa sig kunskap, har studenten i huvudsak samma villkor som andra elever och lärare i processen för att diskutera frågor. För det tredje, är resultatet av metoden inte bara kunskap utan också kompetensen i yrkesverksamheten. För det fjärde är tekniken i metoden ganska enkel. Enligt vissa regler utvecklas modellen i vissa situationer som uppstår i verkliga livet och speglar utbudet av kunskaper och färdigheter som eleverna behöver. Denna modell på en text av några få till några dussin sidor, kallas "portfölj". För det femte är den obestridliga fördelen med denna metod inte bara kunskapsinhämtning och bildandet av praktiska färdigheter, utan också utvecklingen av system för värdering av studenter, professionella ställningstaganden, av attityder, ett slags professionell attityd och utbildning. Slutligen det klassiska felet är att försöka övervinna den traditionella utbildningen genom torr, känslolös presentation. Känslor, kreativ konkurrens, och även kämpandet ger här så mycket att en välorganiserade diskussion av fallet liknar en teaterföreställning. Del. 3 Självstudier för arbetskonsulenten Självinriktad definition av inlärning Självstudier är inte ett nytt koncept. I själva verket, har mycket skrivits om det. Men tyvärr är det ett begrepp som har en mängd olika tolkningar och tillämpningar på företagsutbildnings arenan. Typiska och smala tolkningar innebär helt enkelt att ge eleverna någon form av val i sitt lärande. Till exempel, att tillåta eleverna att välja en eller flera kurser från en läroplan, eller, i fall av strukturerade on-the-job övningar, där de anställda får välja vilka fördesignade moduler (t.ex. ett videoband, arbetsbok, special läsning, etc .) de vill använda. När det gäller e-lärande, är det faktum att eleverna kan avgöra vilka moduler eller scenarier de ska granska också ofta att betrakta som självstudier. Det faktum att eleven har ett val och gör ett beslut att välja den ena eller den andra modulen inte utgör sanna självstudier. Denna tolkning är alltför begränsad. Självstudier är mycket mer. Om man använder jämförelsen med en resa, är den snäva tolkningen av SDI motsvarande att välja vart man vänder sig, det vill säga destinationen. Kärnan i begreppet självstyrt lärande som förespråkas här, är dock bredare och mer fundamentalt. Det handlar om att eleven inte bara beslutar var den ska ta en tur men också hur de 14


kommer att ta sig dit (både transportmedel samt väg), när de kommer att resa, hur de kommer dit och hur länge de kommer att stanna. I huvudsak är det förespråkade begreppet SDI här speglat av Malcolm Knowles definition av SDI: "I sin vidaste mening, beskriver "självstudier" en process genom vilken individer tar initiativ, med eller utan hjälp av andra, diagnostiserar deras inlärningsbehov, formulerar lärandemål, identifierar mänskliga och materiella resurser för lärande, väljer och genomför lämpliga strategier för lärande och utvärderar lärandemål. "(Knowles, 1975, s. 18) Av primärt intresse i denna definition av SDI är det faktum att eleven tar 1) initiativ till att inhämta en lärorik erfarenhet, och 2) ansvaret för att slutföra sitt lärande. När initiativet tas antar eleven helhetsansvar och ansvar för att definiera lärandet och följer det fram till sin slutsats. Detta hindrar inte input från andra, men det slutliga beslutet är elevens. Självinlärning betyder inte att eleven lär sig ensam eller i isolering. Medan det kan vara fallet i en viss inlärningssituation, den kritiska faktorn här, återigen, är det faktum att eleven bedriver det totala lärandet, som börjar med att erkänna ett behov av att lära sig. Vad är självinriktad inlärning? • Individen tar initiativ och ansvar för lärandet; • Individer väljer, styr och utvärderar sina egna lärprocesser: • Motivation and vilja är väsentliga ingredienser; • Att oberoende kunna sätta mål och kunna definiera vad som är av värde att lära; • Lärare tillhandahåller plattformen, mentorskap och rådgivning; • Kamrater tillhandahåller samarbete. Självinriktad inlärning: En fyrstegs -Process Självstudier kan vara en utmaning, även för de klokaste och mest motiverade studenterna. Som ett sätt att bättre förstå de som är inblandade i denna typ av studie processer, beskriver detta rådgivande formulär nyckelkomponenter i fyra viktiga steg till självständigt lärande - vara redo att lära sig, att sätta lärande mål, delta i inlärningsprocessen, och utvärdera lärande - och erbjuder några tips för både lärare och 3. Att sätta upp inlärningsmål Att kommunicera lärande mål mellan en elev och utbildningsansvarig är inte helt lätt. Inlärnings kontrakt rekommenderas starkt som ett verktyg för framgångsrika och självstyrande lärandeupplevelser. Kontrakten kring lärande omfattar i allmänhet: 3

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/self-directedlearning/self-directed-learning-four-step-process

15


·

Mål för studieområdet

§

Struktur och verksamhetsaktiviteter

§

En tidsplan för slutförandet av aktiviteterna

§

Detaljer om vilka resurser och material som erfordras i varje mål

§

Detaljer kring betygssättning

§

En avdelning för rådgivning och återkoppling från utbildningsansvarig och utvärdering när varje mål är avslutat

§

En plan för återkommande möten med rådgivande utbildningsansvariga kring olika frågor som för sent inkomna arbeten

Engagemang i inlärningsprocessen Eleverna måste förstå deras inställning till att studera: §

Fördjupning innebär att kunna omvandla - att förstå idéer för dig själv; kunna tillämpa kunskap i nya situationer och använda nya exempel för att förklara ett koncept; Läs mer än vad som krävs för områdets slutförande - mest idealiskt för självstudier.

§

Ytliga studier inbegriper återgivning - för att klara kraven i området; lär bara vad som krävs för att slutföra området i god status; tenderar till att ange korta exempel och förklaringar som används i behandlingen.

§

Strategi innebär att organisera - för att uppnå högsta möjliga kvaliteter; lära sig vad som krävs för att klara tentor, memorera fakta som anges i föreläsningar; tillbringa mycket tid att öva från tidigare tentor; mestadels upptagen med huruvida material visas på tentan.

Utvärdera studierna ·

Eleverna ska kunna engagera sig i självreflektion och självutvärdering av inlärningsmål och framsteg i en enhet av studien.

§

Eleverna ska återkommande konsultera den rådgivande utbildningsansvarige.

§

Eleverna ska kunna engagera sig i att utvärdera sig själva gällande framgångar, men bör ha motivation att söka feedback på framsteg och idéer från rådgivningsansvariga. Självutvärdering innebär att kunna fråga: o

Hur vet jag att jag har lärt mig något?

o

Är jag flexibel i anpassning och tillämpning av kunskapen?

o

Har jag förtroende att kunna förklara materialet?

o

När vet jag att jag har lärt mig tillräckligt? 16


o

När ska jag självreflektera och när ska jag konsultera utbildningsansvariga?

Rollen som utbildare §

Gör en uppskattning av hur redo du är för att lära ut

§

Definiera lärandemål och utveckla lärandekontrakt

§

Gör självutvärdering och övervaka av inlärningsprocessen

§

Ta initiativ för alla stadier i inlärningsprocessen - behovet av att motivera

§

Utvärdera återkommande och alternera målen som krävs under studierna i området

Varför självstudier? Varför inte? Positiva resultat för eleven: självstyrt lärande är Utmaningar för eleven: ingen extern validering motiverande, bestående, oberoende, för innehåll eller bedömning, eftersom individen självdisciplinerande, självsäkert och målinriktat. är ansvarig för alla aspekter av lärande från beslut om vad som ska läras kring de metoder och medel som används för utvärdering av framgången i arbetet. Självstudier med fallmetoden Fallmetoden används främst för att utveckla kompetensen i självstudier, kritiskt tänkande, problemidentifiering, och beslutsfattande. När fallmetoden i fallbeskrivningarna används för en oberoende undersökning av arbetskonsulenten, bör fokus ligga på att lära sig processen för att lösa problem, snarare än att bara ta fram de vetenskapliga svaren på de problemen. Eleverna lär sig vetenskapliga fakta under processen av fallstudieproblemen, men de lär sig oftast mer av dem från deras egna självständiga studier och diskussioner med sina kamrater än de gör från utbildaren. Om man dessutom senare arbetar med fall med liknande problem ökar möjligheten att återkoppla kunnandet. Elevens uppgift är att arbeta igenom de faktiska omständigheterna i fallet, analysera tillgängliga uppgifter, samla in mer information, utveckla hypoteser, överväga möjliga lösningar, komma fram till den optimala lösningen och överväga konsekvenserna av elevens beslut. Självstudier med hjälp av bra fallbeskrivningar ger ett reflekterande lärande på verkliga fall, metoder och situationer. Självstudier gör det möjligt att skapa och utveckla kreativa och innovativa strategier som bygger på verkligheten och verkliga situationer. Självstudier som bygger på fallbeskrivningar stimulerar motivation att lära sig, eftersom det inte bara är teoretiskt och abstrakt, men den ansluter till verkliga situationer. Tack vare självstudier är det möjligt att närma sig möjligheten att välja lärobjekt (Vilken typ av fall vill vi lösa i förhållande till de färdigheter som vi vill utveckla?), inlärningsvillkor och tidpunkten (när man ska lära sig). Detta är direkt kopplat till begreppet livslångt lärande. 17


18


Del 4. Hur man tillämpar de konkreta fallen i utbildningsprocessen 4.1 Att använda fallmetoden Vad är ett fall? Ett fall är en noggrant utarbetad berättelse med ett verkligt livsdilemma. Varje fall har: • ett autentiskt dilemma, konflikt eller anspänning • ett kontext integrerat till dilemmat (klassrum, personalrum, skolgården, utbildningsgemenskapen) • författarens inre tankar och försök att lösa problem, skriven som en förstapersons berättelse • tvetydighet - särskilt tvetydiga ändelser som inbjuder till diskussion • komplexitet - eftersom undervisningen är komplex • ett teoretiskt påstående eftersom ett fall är en beskrivning "av" något • en situation som förekommer ofta i utbildningen • en berättelse eller historia som handlar om observationer, perspektiv och samtal från en mängd olika deltagare • inget rätt svar på dilemmat När man använder läroplanen och pedagogiska verktyg, kommer dessa fall att underlätta djupare medvetenhet, förståelse och integration av de standarder som finns i den dagliga praktiken. Fallmetoden Fokusera på din läsning

Identifiera fakta

Identifiera dilemmat/n

När ett fall introduceras, uppmanas deltagarna att läsa fallet med en penna till hands, där man i marginalen gör understrykningar och anteckningar kring de faktiska omständigheterna, viktiga fakta och alla element som stör eller överraskar eller som motiverar åtgärder i berättelsen. Ange de faktiska omständigheterna i fallet. Detta är viktigt eftersom deltagarna ska ha en gemensam förståelse för berättelsens händelser. Genom att titta närmare på bevis i texten, kan åsiktsförändringar undvikas. Bidragande konkreta fakta i en grupp främjar en komfortabel nivå för dem som är osäkra eller rädda om att bidra med felaktig information.. När sammanhang, karaktärer och konflikter har etablerats, uppmana deltagarna att identifiera problem. Om deltagarna inte kommer med svar, kan du göra en bordsövning eller en liten gruppaktivitet där en person blivit reportern så att de kan dela varje liten grupps konsensus med den större gruppen. Lista frågor påpeka dilemman och väcka frågor. Fråga hela gruppen vilket 19


ämne som de vill undersöka. Låt deltagaren avgöra var man ska börja. Du som utbildare, ska inte styra eller ta makten över gruppen. Gräva djupt in i den valda frågan. Ställ öppna frågor. Överväg flera perspektiv Försök att hålla dina fördomar för dig själv. Dina frågor ska inte leda utan hjälpa till att reda ut och avkoda förbryllande inslag. Diskutera konflikter eller spänningar ur allas perspektiv. Tänk på dilemmat från flera synvinklar. Varje fall bör ha många lager med rik betydelse på olika nivåer. Eftersom dilemmat är kärnan i berättelsen, är det Fundera över alternativa lösningar viktigt att fokusera på det. Utvärdera lösning (ar) som presenteras i fallet. Spekulera eller hitta alternativa lösningar till dilemmat (s). Beskriv korta och långsiktiga konsekvenser för föreslagna lösningar. Vad skulle hända om ...? På så sätt kan du undersöka på kort och lång sikt konsekvenserna av en mängd olika lösningar. Fråga vad fallet består av? Återigen, det finns inget rätt Identifiera iden svar. Koppla samman fallen till standard- Använd listorna på baksidan av boken (se bilagorna 12), sök tillbaka till standarder eller undersök iserad praxis situationen mot bakgrund av de normer, med tanke på vilka normer är uppenbara eller frånvarande från historien. Var i fallet är normer närvarande och var kan standarderna ger en vision för tillväxt? Du kan välja att skriva en kort kommentar om någon Skriva kommentarer aspekt i fallet. Du kan diskutera dina egna erfarenheter i ljuset av Anknytning till personliga fallet. Du kan överväga att utforma dina egna fall i erfarenheter skriftlig form. Genom att testa principer praxis i fallet och etablerade standarder i dess teoretiska ram, kan du hämta ett dilemma, reflektera och utforska en ny strategi för ett gammalt problem. Processen bör främja välgrundade beslut och förnyat förtroende hos dig själv som professionell. Frågor till gruppen Vad är fakta: Vem? Vad? Var? När? Analys: Analysera frågan/orna ur de synvinklar som ges av olika människor i fallet med hjälp av reflekterande frågor och kommentarer som en guide för att utforska, utöka eller hitta information. Utvärdering: Utforska kritiskt lärarens strategier för att hantera ämnet. Alternativt tänkande och handlande: Skapa alternativa sätt att tänka och agera än de som presenterats i berättelsen. Ta hänsyn till risker, förmåner, långa och korta konsekvenser av varje föreslagen åtgärd på sikt. 20


Normer: Formulera några generaliseringar om effektiva metoder. Kom ihåg att de normer för praxis och etik är ledstjärnor för lärarens åtgärder. Vad består fallet av? Länka detta fall till mer allmänna kategorier. Berikande fall består till sin natur "av" många saker. Utbyte av åsikter: Vem eller vad fick dig att överväga ett nytt sätt att tänka? Hur starkt känner du fortfarande för dina tidigare antaganden?4 Vår förhoppning är att fallen som läroplan och de pedagogiskt verktyg kommer att underlätta djupare medvetenhet, förståelse och integration av de normer i din dagliga praktik . 4.2 Hur du sätter in fallbeskrivningarna i den individuella utbildningsplanen Fallstudier är praktiska övningar. Arbetskonsulenter bör gå igenom fallstudier för att identifiera problemet/n och erbjuda möjliga lösningar; Det är användbart för att bedöma arbetskonsulenters förståelse och för att främja arbetskonsulenterna att se kopplingar mellan teori och praktik. Plattformen för fallbeskrivningarna kommer att tillåta och stödja arbetskonsulenterna att lägga till ett ärende i fallbeskrivningarna (se nätet för att skapa ett fall bifogas i den här guiden). Dessutom kan de använda frågorna för att stimulera reflektionen (ingår i fallbeskrivningarna) för att analysera det nya fallet. En annan metod för att återspegla verkliga fall kan vara att skriva reflekterande dagböcker. Arbetskonsulenter som arbetar med placeringar kan upprätta dagböcker, tidskrifter eller bloggar där de kan notera sina erfarenheter. De kan bli ombedda att skriva om en kritisk händelse i form av sammanhang, vad som hände, de utfall, hur teoretiska material som de har lärt sig ligger till grund för processen och hur de skulle göra saker annorlunda i framtiden. Detta är en kraftfull strategi för att reflektera över fall i det dagliga arbetet.

Mål med diskussioner av fallen ü ü ü ü ü ü

En möjlighet att reflektera över praktiken själv; En möjlighet att reflektera över din praktik; En möjlighet att diskutera arbetskonsulenters dilemman; En möjlighet att fördjupa förståelsen i normerna; En möjlighet att lära sig typen av fall; En möjlighet att förbereda för undervisningen; För att främja diskurs om frågor som är viktiga för praktiken.

Vad gör ett fall till ett fall? ü Det är ett dilemma eller problemfokuserat ü Det ligger i området för riktig lärarpraxis

4

Ontario College of Teachers, Casebook Guide for Teacher Education,

21


ü ü ü ü

Det bör analysera de olika perspektiven i berättelsen Det kommer att avslöja tankar och känslor i det enskilda fallet, hos författaren Det kommer provocera reflekterande kommentarer om utbildarens lärande och övriga frågor Det kommer att skapa ett teoretisk påstående

Fallen kommer att vara dilemman eller problemfokuserade ü ü ü ü ü

Kommer att ha en konflikt, ett dilemma, ett problem, en gåta i sin kärna En konflikt kommer vanligtvis inkräkta på andra Probelmet kommer att kunna identifieras Det kommer att bli en dramatisk spänning kring frågan/orna Det kommer inte att finnas någon slutgiltig lösning på problemet

Fallen kommer att vara situationsbaserade från praktiken ü Kommer att ge bakgrundsinformation om konflikten / spänningen / gåtan ü Kommer att ge relevant information om klienter, typ av arbete, gemenskap, etc. ü Kommer beskriva händelser som utvecklas över tiden

Fall bör granskas ur en mängd olika perspektiv ü Ett fall kommer att skrivas i första person ü Insikt i andra karaktärer och deras roller i dilemman kommer att ses genom berättarens ögon. Läsaren kommer att höra samtal och se reaktioner i berättelsen. ü Inbäddade problem bör analyseras av läsare från olika perspektiv: vad kan den enskilde personen utifrån sin erfarenhet tänka på rörande dilemmat som beskrivs? ü Det är viktigt att se på saker ur andra synvinklar

Fallen ställer teoretiska krav ü Fallen är inte enbart en berättelse, utan representerar en klass eller typ av dilemman: problem med disciplin, personliga relationer, kommunikation med föräldrar, utmanande studenter ü Fallens dilemman kommer att uppstå med viss frekvens i undervisningssituationer (ej idiosynkratiska) ü Vad består detta fall av? Innan man läser fallet ü Reflektera över dina personliga professionella väglednings dilemman och / eller rådgivning i frågor som kan uppstå i ditt arbete ü Du kan skriva ner några rader om dina: funderingar eller frågor, utmaningar och framgångar. När man läser fallet 22


ü Läs med”pennan” ü Stryk under eller notera I marginalen för att markera: viktiga ämnen, reaktioner och huvudområden. Falldiskussioner ü Fakta (Fråga: Vem Hur När Var??) Sök stöd i berättelsen för ditt svar, värdera framträdande linjer. ü Frågor och dilemman (Undersök frågor och betrakta dem från flera perspektiv) ü Möjliga lösningar (överväg konsekvenserna av föreslagna lösningar, individer, skola gemenskap, förhållanden). Det finns aldrig bara ett "rätt" svar på alla problem. Överväg sammanhang, demografi, relationer, konsekvenser. ü Vad handlar fallet om? Ett bra exempel handlar om många saker från missförstånd till elevens förhållande till de frågor som ska identifieras. Att handskas med fallens Dilemman ü ü ü ü

Överväg konsekvenser av din föreslagna lösning Förklara varför en åtgärd kan vara effektiv Tänk på din egen situation och liknande problem Kunde din egen tidigare erfarenhet ha hjälpt läraren / berättaren i berättelsen? Varför eller varför inte? ü Se till att se på problemet ur flera perspektiv ü Det finns aldrig bara en lösning Reflektion ü ü ü ü

Tycker du att frågorna har diskuterats väl? Vilken standard ger dig stöd eller vägledning för att ta itu med problemen? Har din egen praxis gett dig information för att hantera problemet? Om ett liknande problem uppstår i din praktik, hur kan du hantera det?

Nästa steg ü Du kan skriva ditt eget fall, med hjälp av de element som beskrivs ovan. ü Du kanske rättar en reflektion eller delar den med en kollega.

23


Bilagor Bilaga 1

24


Bilaga 2 Fakta i fallet

Frågor/dilemman

Multipla Perspektiv

Arbetskonsulent

Klient

Föräldrar

Arbetsgivare

Arbetskamrater

Övriga

25

Alternativa Lösningar

Anknytning till etiska normer och standarder i praktiken


Slutsatser och rekommendationer Användningen av fallmetoden är en praktiskt beprövad metod för att lösa en mängd liknande problem inom olika områden, även om det initialt rörde det rättsliga området. Dess främsta fördelar är: användning av kunskap, erfarenheter och slutledning från existerande eller tidigare verklighet och praxis; möjligheter till kreativt tänkande och innovativa lösningar; genomförandet av olika lämpliga metoder och kompletterande former i processen i beslutsfattandet. Tillämpning av teknikerna i fallmetoden kräver lämpliga villkor - didaktiskt lärande, materiellt och organisatoriskt. En snedvridning av kraven på kvaliteten på dessa förhållanden kan orsaka brister i det slutliga resultatet. Genomförandet av fallmetoden bör organiseras och genomföras i närvaro av klart definierade mål, mål och resultat i tid och rum. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt organisationsutveckling, kvalitetsstyrning och i synnerhet den tekniska kvaliteten och innehållet som används i processen för lärande och de undervisningsmaterial som produceras. Hög kompetens, tillräcklig motivation och utvecklade betydande enskilda professionella funktioner av lärare som ger råd om karriärutveckling för personer med funktionshinder är ett grundläggande krav. Också rätt val av vilka som utbildas till arbetskonsulenter är en av de avgörande faktorerna för projektets framgång. Deras förberedelser, formella utbildning och vidareutbildning (vidareutbildning - ytterligare yrkeskvalifikationer) bör övervägas innan de erbjuds delta i de organiserade utbildningarna. Ett sådant tillvägagångssätt bidrar till att utbildaren av arbetskonsulenter tänker på deras förmågor och bekräftar läroplanerna / kursplanerna. Det verkliga värdet och prestigen i utbildningen både hos arbetskonsulenterna och utbildaren kommer att ge en eventuell certifiering av studieresultat genom utgivandet av relevanta dokument.

26


I.

BIBLIOGRAFI

European Disability Strategy (EDS) 2010-2020 European Employment strategy (EES) Europe 2020 growth strategy Hammond, M. & Collins, R. (1991), Self-directed learning: Critical practice. London: Kogan Page Limited. International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) Tredway Lynda (1995). “Socratic Seminars: Engaging Students in Intellectual Discourse.� Educational Leadership Vlastos Gregory, Socratic Studies, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

II.

WEBOGRAFI

http://www.learnnc.org/lp/pages/4994 http://www.reading.ac.uk/engageinassessment/peer-and-self-assessment/self-assessment/eia-selfassessment.aspx http://www.socraticmethod.net/ http://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_method https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/selfdirected-learning/self-directed-learning-four-step-process http://career.missouri.edu/pdfs/career-educator/research/MaryHeppnerArticles/CCSES%20in%20JCP.pdf

27


III.

THESAURUS

TERMER Rådgivare

Bedömning av lärandemål Fallmetod

Fallstudiemetod

BETYDELSE 1. Normalt - en person med mer och djupare kunskaper inom ett visst område och oftast ingår även personer med tvärfunktionella och tvärvetenskaplig expertis. En rådgivares roll är att vara en mentor eller guide och skiljer sig kategoriskt från en traditionell konsult. En rådgivare är vanligtvis en del av ledarskapet, där man som konsult uppfyller funktionella roller. Wikipedia. 2. En expert som ger råd; "en rådgivare hjälpte eleverna välja sina kurser" Utvärdering av en individs prestation utifrån lärandemål, med hjälp av olika utvärderingsmetoder (skriftliga, muntliga och praktiska tester / undersökningar, projekt och portfolios) under eller vid slutet av ett utbildningsprogram. · Metod för fallstudier: pedagogisk metod, som bygger på diskussion och analys av verkliga exempel på problem som hjälper eleverna att komma till praktiska lösningar. monografisk metod; · Metod för att utreda fallet, som anses typiskt för en viss klass av fenomen; · Även kallad fallstudie-metod. Undervisning eller belysning av ett ämne eller problem genom analys och diskussion av verkliga fall, som inom näringslivsutbildning ·

· · ·

En studie om ett enda fall av en viss typ av fenomen. Engelska - Ryska Sociologilexikon. Forskningsdesign som tar upp ämnet i ett enda fall eller ett fåtal utvalda exempel på en social enhet, såsom samhälle, sociala grupper, arbetsgivare, evenemang, livshistorier, familjer arbetslag, roller, eller ... ... Dictionary of sociologi psykologi: kasuistisk metod Sociologi: pedagogisk teknik för att utveckla elevernas kritiska inställning till materialet och förmågan att bedöma situationen Metod för fallstudie

Arbetskonsulent

En person som är utbildad för att ge vägledning om personliga, sociala eller psykiska problem. Synonymer: rådgivare, konsult, guide, mentor, expert, specialist, coach, vägledare…..

Kurs

En undervisning som innefattar en sekvens av pedagogisk verksamhet inom ett visst område eller ett område närliggande utbildnings området. Detta kan även hänvisas till som en "modul", "enhet" eller "ämne. ISCED Alla sammanlagda kurser som ges i en skola, högskola, etc. En läroplan är ett komplett studieprogram som erbjuds av en skola; kursplan är en översikt av en enda kurs. www.thefreedictionary.com/ 28

Läroplan


Formell utbildning

Tillfällig eller slumpmässig inlärning.

Informellt lärande

Karriär Karriärvägledare

Yrkesvägledare Karriärutveckling Karriärutbildning

Karriär informationssystem.

Karriärplanering Färdigheter för karriärplanering

Fallbeskrivningsmetod

Utbildning som är institutionaliserad, avsiktlig och planerad genom offentliga organisationer och erkända privata organ och - i sin helhet utgör det formella utbildningssystemetet i ett land. ... Yrkesutbildning, specialpedagogik och vissa delar av vuxenutbildningen ofta erkänd som en del av det formella utbildningssystemet. Olika former av lärande som inte är organiserade eller som involverar kommunikation inte utformade för att ge upphov till inlärning. Tillfälligt eller slumpmässigt lärande kan uppstå som en biprodukt av dag till dag aktiviteter, händelser eller kommunikation som inte är utformade som avsiktlig utbildning eller lärande. Exempel på detta kan vara lärande som sker under ett möte, medan du lyssnar på ett radioprogram, eller tittar på en tv-sändning som inte är utformad som ett utbildningsprogram. ISCED Former av lärande som är övervägda eller avsiktliga, men inte institutionaliserade. Det är följaktligen mindre organiserat och strukturerat än antingen formell eller icke-formell utbildning. Informellt lärande kan omfatta lärande som sker i familjen, arbetsplatsen, lokalsamhället och det dagliga livet, på ett självstyrt, familjeinriktat eller socialt inriktad basis. ISCED Samspelet mellan arbetsroller och andra livsroller under en persons livslängd, inklusive hur de balanserar betalt och obetalt arbete, och deras deltagande i lärande och utbildning. LGPDGlossary, Cedefop Karriärvägledare hjälper människor att utforska, fullfölja och uppnå sina karriärmål. (Karriärvägledare / rådgivare har normalt en yrkesutbildning och har erkända yrkeskvalifikationer. Synonym för yrkesvägledare och studievägledare.) LGPDGlossary, Cedefop Yrkesvägledare hjälper människor att utforska, fullfölja och uppnå sina karriärmål. LGPDGlossary, Cedefop LGPDGlossary, Cedefop Den livslånga process att hantera lärande, arbete, fritid och övergångar i syfte att gå mot en personlig fastställd och utvecklad framtid. LGPDGlossary, Cedefop Program och aktiviteter för lärande för att hjälpa människor att utveckla de kunskaper som krävs för att hantera sin karriär och livsväg. Dessa inkluderar tillgång till och en effektiv användning av karriärsinformation och vägledning. LGPDGlossary, Cedefop System, ofta datorbaserade eller online men även i tryck, som syftar till att underlätta för en individ eller en grupp i deras val av karriär, sysselsättning eller arbete genom att samla, organisera och tillhandahålla information om specifika branscher, yrken eller organisationer, däribland beskrivning av löner, villkor, utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs. LGPDGlossary, Cedefop En pågående process för förberedelse, genomförande och uppföljning av karriärplaner. LGPDGlossary, Cedefop En rad kompetenser som ger struktur för individer (och grupper) för att samla in, analysera, syntetisera och organisera sin egen, utbildnings- och yrkesinformation samt kompetens för att skapa och genomföra beslut och övergångar. (Färdigheten att inhämta information finns i livet, lärandet, utbildningen och sysselsättnings färdigheter som människor behöver för att utveckla och förvalta sina karriärer på ett effektivt sätt.) LGPDGlossary, Cedefop Pedagogiken där studenter och lärare är involverade i direkta diskussioner om affärssituationer eller problem. Dessa fall framställs vanligtvis skriftligt och hämtas från erfarenheter av verkliga människor som arbetar inom entreprenörskap, lästa, studerade och 29


Fallstudie

Rådgivning Yrkesrådgivning/ vägledning

Vägledning Studie- och vägledare

yrkes-

Resultat av vägledning Vägledningstjänster

Indikator

Inlärning

Inlärningsaktivitet Inlärningsmål Moderator Deltagare Deltagande Sokratiska metoder Specialpedagogik

diskuterade av studenter. Dessa fall utgör grunden för konversationer i klassen under ledning av en lärare. Därför innefattar metoden båda fall, en speciell typ av undervisningsmaterial och speciella sätt att använda detta material i inlärningsprocessen. Harvard Business School En forskningsmetod som innefattar en nära, djupgående och detaljerad undersökning av föremål för vidare studier (fallet), liksom dess närstående kontextuella förhållanden. Wikipedia. Samspelet mellan en professionell och en individ att hjälpa dem att lösa ett specifikt problem. LGPDGlossary, Cedefop Rådgivning och vägledning som tar upp en eller flera av följande områden: karriär / yrkes beslutsfattande, kompetensutveckling, jobbsökande och hur man behåller sitt arbete. Verksamheten omfattar utvärdering, utveckling och genomförande av en handlingsplan, uppföljning och utvärdering. LGPDGlossary, Cedefop Hjälp för individer att göra val om utbildning och sysselsättning. LGPDGlossary, Cedefop En utbildad person som levererar vägledning enligt ovan. Vägledare hjälper människor att utforska, fullfölja och uppnå sina karriärmål. LGPDGlossary, Cedefop Vägledning har ekonomiska, sociala och lärande resultat och dessa speglar både dess personliga effekter och den bredare samhällsnyttan. LGPDGlossary, Cedefop Utbudet av tjänster som erbjuds av en viss vägledningleverantör. Dessa kan vara tjänster som utformats för olika kundgrupper eller de olika vägledningssätt som kan levereras (t.ex. ansikte mot ansikte, på nätet, telefon, etc.) LGPDGlossary, Cedefop Kvantitativ eller kvalitativ faktor eller variabel som ger ett enkelt och tillförlitligt sätt att mäta prestation, för att återspegla de förändringar som är anslutna till en insats, eller för att hjälpa till att utvärdera resultaten av en utvecklingsaktör. LGPDGlossary, Cedefop De enskilda förvärv eller modifiering av information, kunskap, förståelse, attityder, värderingar, färdigheter, kompetens eller beteenden genom erfarenhet, praktik, studier eller undervisning. ISCED Avsiktlig verksamhet där en individ deltar i avsikt att lära sig. ISCED Specifikation av studieresultat som ska uppnås efter slutförandet av en pedagogisk eller inlärningsverksamhet. ISCED Person som guidar konversationer, diskussioner, seminarier eller annan kommunikation och vägleder dem. Personer som deltar i ett utbildningsprogram eller steg eller modul. Närvaro i eller genomförande av ett utbildningsprogram, eller steg eller modul. En form av utredning och diskussion mellan individer, baserat på att ställa och svara på frågor för att stimulera kritiskt tänkande och att belysa idéer. På Wikipedia. Utbildning för att underlätta inlärningen för personer som, av en mängd olika skäl, kräver ytterligare stöd och adaptiva pedagogiska metoder för att delta och uppnå inlärningsmål i ett utbildningsprogram. Anledningar kan innefatta (men är inte begränsat till) nackdelar i fysiska, beteende, intellektuella, emotionella och sociala förmågor. Utbildningsprogram i specialpedagogik kan följa en liknande läroplan som erbjuds i det parallella reguljära 30


utbildningssystemet, men de tar hänsyn till individuella behov genom att erbjuda särskilda resurser (t.ex. speciellt utbildad personal, utrustning eller lokaler) och, i förekommande fall, ändras utbildnings innehåll eller lärandemål. Dessa program kan erbjudas till enskilda studenter inom redan existerande utbildningsprogram eller som en separat klass i samma eller separata utbildningsinstitutioner. Cedefop. Framgångsrikt slut- Uppnående av målen i ett utbildningsprogram typiskt utvärderat genom bedömning av förvärvade kunskaper, färdigheter och förande kompetenser. Framgångsrikt slutförande av ett utbildningsprogram av ett utbildningsvanligtvis dokumenterat genom tilldelning av ett utbildningsbevis. program En skiss eller en sammanfattning av de viktigaste punkterna i en text, föreläsning, eller studier. Ett utkast till en kurs av studier, text, etc. Ämnet i en viss kurs. ett dokument som listar dessa ämnen och anger hur kursen kommer att bedömas. http://www.thefreedictionary.com/ En undervisningsmetod som omfattar de principer och metoder som Undervisningsmetod används för undervisning. Vanligen använda undervisningsmetoder kan innefatta klassens deltagande, demonstration, recitation, memorering, eller kombinationer av dessa. Wikipedia. Utbildning som syftar till att uppnå särskilda lärandemål, särskilt Utbildning inom yrkesutbildning. Definitionen av utbildning i ISCED ingår I utbildning. Validering av studie- Utvärdering av en individs prestation utifrån lärandemålen med hjälp av olika utvärderingsmetoder (skriftliga, muntliga och resultat praktiska prov / undersökningar, projekt och portfolios) inte förutsätta att delta i ett utbildningsprogram.

Kursplan

31


References ·

European quality framework for apprenticeships, European Trade Union Confederation (ETUC), April, 2016, Cedefop

·

Stronger VET for better lives, Cedefop’s monitoring report on vocational education and training policies 2010-14

·

EQAVET: http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx

·

European Quality Assurance Reference Framework: http://www.eqavet.eu/gns/policycontext/european-quality-assurance-reference-framework.aspx

·

Handbook for VET Providers, 2015, Cedefop

·

EQAVET Strategic plan 2016-2017 - deepening EQAVET work, 2015

·

How to Become a Career Consultant, available on: http://www.wikihow.com/Become-a-CareerConsultant

·

http://www.business-lifecoaching.net/lifecoaching.html

·

10 Things You Should Know About Career Coaching, available on: http://www.forbes.com/sites/learnvest/2013/07/09/10-things-you-should-know-about-careercoaching/#4da7be8c6b43 June, 2015

·

Careers consultant: job description, available on: https://targetjobs.co.uk/careers-advice/jobdescriptions/278447-careers-consultant-job-description

·

Becoming a Career Counselor, available on: www.careersinpsychology.org/start-your-careercounseling-career/

·

M. Coetzee, Career Counselling and Guidance in the Workplace: A Manual for Career Practitioners, 2007

·

E. Hansen, Career Guidance, 2006

·

Disabilities, available on: http://www.counselling-directory.org.uk/disabilities.html

·

V. Varia, Guidance Services for the Physically Handicapped, Gifted & Mentally Retired and Personality Deviates, 2011

·

Handbook on career counselling A practical manual for developing, implementing and assessing career counselling services in higher education settings, 1998, available on: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001257/125740e.pdf

·

The representative organisation of persons with disabilities in Europe, available on: http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=8861&langue=EN&namePage=work

32


¡

European Portal of EU projects on disabled people, available on: http://www.enevaproject.eu/index.php?lang=en

33

Guide självstudier  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you