Page 1

GUIDE Att använda fallbeskrivningar med berättelser om människor med funktionshinder. För utbildare av arbetskonsulenter Projektbeskrivning: Guiden riktar sig till utbildare av arbetskonsulenter. Guiden kommer att beskriva hur du använder fallbeskrivningsmaterialet som producerats av projektet under utbildningen. Guiden kommer att innehålla en kort presentation av fallstudier och Sokratiska metoder och sedan praktiska exempel på hur man kan samla in och utveckla fallstudier från den dagliga praktiken samt hur man kan samarbeta och integrera fallbeskrivningsmaterialet med läroplanen.

1


INNEHÅLL Förord Bakgrund Del 1. Fallbeskrivningarna – karaktär och innehåll 1.1. Huvudmål och uppgifter 1.2. Målgrupper. Specifika egenskaper och inlärningskrav 1.3. Huvudsakliga användare av fallbeskrivningen Del 2. Tillvägagångssätt, metoder, tekniker och instrument 2.1. 2.2. 2.3.

Fallen – innehåll, konstruktionsmetoder, betydelse. Gruppering och exemplifiering av fallen. Sokratiska metoder. Casemetod och fallbeskrivningsmetod. Konsekvens och enhetlighet i metoderna.

Del 3. Rollen som utbildare / pedagog, föreläsare, instruktör, lärare 3.1. Krav på utbildare/lärare/pedagog/lärare/instruktörer 3.2. Uppgifter och ansvar för lärare 3.3. Viktigaste stegen i utbildningen 3.4 Organisation och genomförande av utbildnings och processfrågor Del 4. Hur man tillämpar de konkreta fallen i utbildningsprocessen 4.1. 4.2. 4.3.

Ytterligare aktiviteter - diskussioner, seminarier, hemuppgifter, etc Resurser, organisatoriska, utbildningsmaterial, utbildningslokaler Risker

Slutsatser och rekommendationer BILAGOR: I. II.

Källor Ordbok

Materialet är licenserat under Creative Commons Attribution 4.0 International License. För att se en kopia av licensen, gå till http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ eller skicka brev till Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

2


Sagt om självlärande

Om tjugo år kommer du att vara mer besviken över de saker som du inte gjorde än av de som du gjorde, så släpp förtöjningarna, segla bort från din trygga hamn och fånga passadvindarna i dina segel. Undersök, dröm, Upptäck -Mark Twain

Allt det vi är, är resultatet av vad vi har tänkt –Buddha

Den absolut bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Den näst bästa är nu –Kinesiskt ordspråk

Ett outforskat liv är inte värt att leva –Socrates

Åttio procent av en succé är att infinna sig –Woody Allen

Din tid är utmätt, så slösa inte bort den på att leva någon annans liv –Steve Jobs

Bra gjort är bättre än bra sagt - Benjamin Franklin

3


Förord Huvudpersonen i processen för att integrera personer med funktionshinder i social- och arbetsmarknads liv är arbetskonsulenten. Ändå är det så att i några europeiska länder är arbetskonsulentens "examen inte tillräcklig för de krav som ställs av personer och stigande sociala behov. Det finns ett behov av en mer strukturerad, målmedveten och aktiv träning genom en strategi med ett mer innovativt syfte.” Recarprojektet avser att underlätta de sociala levnadsvillkoren för en stor grupp människor i arbetsför ålder som hindras från fullt deltagande i arbetslivet och andra aktiviteter på grund av vissa funktionsnedsättningar. Ett stort antal av dem har ett extremt behov av bättre möjligheter med lika tillgång till arbetsmarknaden, utbildning och yrkesutbildning. Projektet strävar efter att förbättra och öka effektiviteten i yrkesvägledning genom rätt och framgångsrik utbildning, yrkesutbildning och lämplig sysselsättning för ett bättre liv. Arbetskonsulenterna kan bli en av de viktigaste aktörerna för genomförandet av den europeiska handikappstrategin 2010-2020. Inom Recar har två e-kurser producerats, se hemsidan www.recar.info eller gå direkt till kurserna: http://trainingcourses.recar.info/course/index.php?categoryid=9 I dessa termer ger den här guiden praktisk hjälp för att underlätta för lärare / utbildare / moderatorer i utbildningsprocessen när man tränar inför framtiden och / eller agerar rådgivare i den mycket effektiva och brett använda fallbeskrivningsmetoden. Bakgrund I den Europeiska handikappstrategin 2010-2020 (EDS) ber man EU: s partnerländer att vidta effektiva åtgärder för att förbättra integration och återinträde på arbetsmarknaden och i det sociala livet för personer med funktionsnedsättning, samt möjligheten att delta i utbildningsprocesser och annorlunda former av icke-formellt och informellt lärande. EDS direktiv och dimensioner ligger i samklang med den logiska politiken och de tekniska sambanden med den Europeiska sysselsättningsstrategin (EES) som en del av tillväxtstrategin Europa 2020. Sysselsättningsstrategin ger en hel del möjligheter att skapa många olika sätt att engagera människor med funktionshinder i aktivt liv genom utbildningsinitiativ, yrkesutbildnings- former och en öppen arbetsmarknad. Den roll som arbetskonsulenter har i denna process är mycket betydande. Placeringen av karriärrådgivare ingår i den Internationella standarden för yrkesklassificering (ISCO-08) under gruppkoden 2423. Personal och yrkesvägledare. De konkreta yrkena är Studie &

4


yrkesvägledare och arbetskonsulenter. De samarbetar med andra yrkesgrupper i gruppen som Jobbanalytiker och Arbetsterapeuter. Arbetskonsulenter tillhandahåller professionella tjänster i samband med rekrytering eller utveckling, jobbanalyser och yrkesvägledning.

Arbetskonsulenter implementerar funktioner i att: Ø ge råd om rekrytering, placering, utbildning, anställning, etc; Ø iaktta och analysera jobb på olika sätt, genom bland annat intervjuer med arbetare, arbetsledare och ledning, och skriva detaljerade jobb och arbetsbeskrivningar utifrån information som erhållits; Ø förbereda yrkesinformation eller arbetar med yrkes-klassificeringssystem; Ø ge rådgivning och arbeta med ovanstående och andra aspekter av arbets- och yrkesanalyser inom områden som personalledning, administration, arbetskraftsforskning och planering, utbildning eller yrkesinformation och yrkesvägledning; Ø studera och rådgiva individer om arbetsutbud, yrkesval och ytterligare utbildning som kan vara önskvärt. Exempel på yrken närliggande arbetskonsulenter är: studie & yrkesvägledare, jobbcoacher, arbetsspecialister och liknande. Goda resultat kan förväntas om man kombinerar några av de saker som nämnts ovan tillsammans med uppgifter från personalexperter och särskilt experter på omställningsarbete. Det är helt klart uppenbart en viktig roll man har som arbetskonsulent. De följer människor genom deras liv, stödjer deras val av utbildning, bransch, anställning, och på arbetsplatsen. Av den anledningen har arbetskonsulenters "kompetens och yrkeskunskaper stor social och ekonomisk betydelse. Del 1. Fallbeskrivningsboken – karaktär & innehåll Fallbeskrivningsboken, en slags lärobok eller kursbok är en manual med instruktioner och utbildningsmaterial baserad på casebook-metoden. Läroboken tillverkas enligt projektets krav på mål och syftar till att göra det möjligt att ge funktionshindrade rådgivning och utbildningsförslag med ett effektivt träningssyfte. Fallbeskrivningsboken bör tillgodose behoven hos elever, studenter och lärare: i Recarprojektet riktar sig boken till arbetskonsulenter som arbetar med människor med funktionshinder och utbildare av arbetskonsulenter. Den skulle också kunna användas av alla deltagare i de målgrupper i projektet som beskrivs nedan i 1,2.

5


1.1.Huvudmål & uppgifter Fallbeskrivningsboken syftar främst till att erbjuda material för klasser i en form som gör det möjligt för elever att bemästra grundläggande kunskap steg för steg i viktiga frågor om stöd och rådgivning till personer med funktionshinder. Texterna erbjuder material för personliga val och placeringar för handledare i att genomföra övningarna. Samlingen behövs illustration och diskussionsmaterial på föreläsningar. Målet är att erhålla en koncentration på utvalda fallbeskrivningar och teman snarare än att uppnå en omfattande dokumentation av frågorna. Didaktiska mål kräver att frågor och förklaringar till specifika texter är mer allmänt inriktade. Det rekommenderas också är att kritik och litteratur ska begränsas till ett minimum. Fallbeskrivningsboken höjer inte bara medvetenheten om vilka typer av dilemman som praktikanter riskerar att stöta på, men det ger också ett sätt för dem att lära sig genom att arbeta igenom dessa dilemman. Utöver detta är fallbeskrivningsboken avsedd att hjälpa elever, institutioner och utbildare (lärare, föreläsare, instruktörer, moderatorer) att möta flera rimliga mål: För att uppfylla träningsprogrammet / idén, avser att arbetskonsulenter ges obestämd tid, ansikte mot ansikte, i undervisningen, för ett ansvarsfullt genomförande i rådgivningsprocessen. Genom att tillhandahålla fallstudier, rollspel och reflektionsfrågor från boken erbjuds värdefulla sätt att engagera eleverna i diskussion, debatt, och antagandet av viktiga frågor. För att främja färdigheter i problemlösning identifiera intressenter, relevanta fakta, relevanta normer och principer, livskraftiga alternativ och (2) aktiverande strategier för att balansera konkurrerande principer.2,3 Att främja utvecklingen av meningsfulla färdigheter, inklusive: (1) erkänna komplexiteten i din situation, (2) att söka hjälp utifrån, (3) att ifrågasätta din egen och andras bedömning, (4) behandla känslor, (5) förutse konsekvenserna av åtgärder, (6) bedöma personliga motiv och (7) överväga effekter av åtgärder på andra. För att öka den professionella känsligheten, det vill säga att öka medvetenheten om många viktiga aspekter av ett problem i stället för att koncentrera sig på ett intresseområde. Målgrupper och deras specifika egenskaper kring lärande och krav Projektets målgrupper kan identifieras på följande sätt: Ø Arbetskonsulenter, socialarbetare och utbildare av vuxna som redan arbetar med personer med funktionsnedsättning eller är villiga att arbeta med människor med funktionshinder, liksom människor som utbildas till yrket. 6


Ø Utbildare av arbetskonsulenter, socialarbetare och utbildare av vuxna samt organisationer som anställer dem, såsom yrkesutbildningsanordnare och universitet. Ø Övriga: personer med funktionshinder, personer i föreningar för funktionsnedsatta, chefer för organisationer som ger studie & yrkesvägledning, sociala tjänster, utbildningstjänster beslutsfattare av offentlig karaktär som arbetar med människor med funktionshinder, forskare på området, etc.

Utbildningsbehoven i projektets tre målgrupper kommer från en och samma bas och har ett gemensamt övergripande mål, men skiljer sig helt i medel, kvantitet och längd, samt i sammansättningen av utbildningen, när man använder fallbeskrivningsboken. Det är mycket viktigt att inte använda sig av de olika typer av utbildning, utbildningsformer eller träningsmetoder, som används i skolorna. De ovan nämnda grupperna är personer över 15 år som i de flesta länder tillhör huvuddelen av arbetskraften och definieras som "vuxna". Följaktligen måste utbildningsmetoderna ta hänsyn till deras specifika egenskaper och behov samt möjligheter till utbildning och inlärning av "vuxna". 1.3.

Huvudsakliga användare av fallbeskrivningen

Med tanke på projektets målgrupper är det möjligt att identifiera de huvudsakliga användarna som ska använda fallbeskrivningsboken i processen vid utbildning, studier och inlärning: · · · ·

Lärare och utbildare / instruktörer av arbetskonsulenter och rådgivare Arbetskonsulenter och rådgivare Praktikanter / studenter /, Övriga - chefer, beslutsfattare, administrativ personal, individer, etc.

Den som söker till utbildningen kan vara: · · · · ·

Handläggare på arbetsförmedlingar, arbestkonsulenter och andra organisationer med liknande uppdrag. Handläggare inom socialtjänsten och olika hjälporganisationer. Studie & yrkesvägledare, karriärvägledare och personal på olika nivåer I de olika skolsystemen. Lärare, utbildare, föreläsare, etc som vill uppdatera sig om möjligheterna för sina studenter. Personer som önskar utveckla sina kunskaper och få ny information om vägledning och nya metoder.

7


Bildning, kunskaper och erfarenheter som erfordras hos sökanden till arbetskonsulentutbildningen borde vara: · Åtminstone universitets/högskolestudier som t.ex. kandidat, magister och högre. · Utbildning inom områdena sociologi, psykologi, ekonomi och grundutbildning. · Dessutom förvärvade kunskaper och erfarenhet inom utbildningsprocesser, ledning, utveckling av mänskliga resurser, arbetsmarknad och sociala förbättringar, etc. · Rättslig teori & praktik.

Det är av större vikt att de sökande uppnår kunskap inom området Kommunikationsförmåga och etik, människans utveckling, forskningsmetodik, medicin, IT-teknik. Del 2. Tillvägagångssätt, metoder, tekniker och instrument De innovativa metoder i undervisning och inlärning inom området bidrar till att öka utbildningens effektivitet när det gäller synen på kunskap och kompetens, och vad som tillförs.

2.1.

Fallen - karaktär, konstruktionsmetoder, betydelse.

Fallet övervägs vara en viss situation, som återspeglar situationen på företaget under olika tidsperioder. I beskrivningen av situationen ingår de viktigaste händelserna, fakta, och de beslut som har ägt rum under denna tid. Dessutom kan situationen återspegla det komplexa problemet (till exempel, som beskrivs i denna handledning) och vissa privata verkliga problem. Fall kan skrivas på grundval av lärdomar, det vill säga inte nödvändigtvis återspegla aktiviteten. Vi måste komma ihåg att dessa betraktelser av fall inte kan uppfattas som publika. Därför kommer ett fall, hur som helst, innehålla den mest realistiska bilden och några specifika fakta. I det här fallet, presenteras verkliga och fiktiva händelser som raderar skillnaden mellan dem. Som regel är informationen inte en fullständig beskrivning (biografi) i intresseområdet, utan snarare en orienterande karaktär. Därför är förutsättningen att bygga en logisk modell, ett välgrundat beslut, och att få kompletterande uppgifter till fallet, som enligt deltagarna kunde skett i verkligheten. Således ska studenten inte bara lösa det aktuella fallet, utan också undersöka det till en sådan grad att de kan förutse och visa vad som saknas i det.

Nyckel kriterier för att skilja fallet från andra utbildningsmaterial:

8


Kriterier 1. Källa

Urvalsprocess

Beskrivning Källorna för tillkomsten av fallen är de människor som är inblandade i en specifik situation som kräver ett beslut. Valet av information för fallet bör fokusera på lärandemålen. Det finns ingen enskild metod för innehållet i uppgifterna, men de måste vara relevanta för det område som beskriver fallet, annars kommer intresset, att gå förlorat eftersom det kommer att verka overkligt.

2. Innehåll

Innehållet i ärendet bör återspegla lärandemålen. Fallet kan vara kort eller långt, det kan anges specifikt eller generellt. När det gäller digitalt innehåll, bör det vara tillräckligt för att göra de nödvändiga beräkningarna. Undvik övermättad information eller information som inte är direkt relaterad till ämnet. Hela fall bör innehålla lagom mängd information som gör det möjligt för eleven att snabbt komma in i problemlösningen och att den har alla uppgifter som krävs för dess lösning.

3. Att testa i klassrummet

Testa den nya fallet direkt i utbildningen, eller gör en ny utvärdering utifrån reaktionen hos studenterna, som förändrar bilden mot vad den tidigare ansågs vara, med andra grupper av studenter (en annan specialitet för en annan kurs eller universitet / utbildningsleverantör, den andra kurser). För att observera reaktionen på ett fall behöver du maximera träningen / lärandemålet.

4. Föråldringsprocesser

Majoriteten av fallen blir så småningom föråldrade, eftersom nya situationer kräver nya metoder. Fall som baseras på historien kan vara bra att lyssna på, men arbetet med dem blir inaktivt, eftersom "det var en länge sen." Frågor som behandlas i fallen ska vara relevanta för nutiden.

Några utbildningsmål att använda i fallet: Kunskap – inhämtning av kunskap i ett specifikt utbildningsområde. Professionella färdigheter– inhämtning och utveckling av färdigheter och erfarenhet i ett särskilt område.

9


Metodik – tydlighet i mål och syften; utveckla en allmän uppfattning; förstå metoder; förvärva kunskaper och färdigheter för att använda metoder, begrepp och kunskap. Analytiska färdigheter – När du gör analysen; förutsäg värdet av resultaten; överväg situationen på lång sikt; förvärva kunskaper för att analysera komplexa och ostrukturerade problem; utveckla omdöme och sunt förnuft; generalisera - från information till förverkligandet av utsikterna för och utvecklingen av framgångsrika koncept; utveckla logiskt tänkande. Kommunikativa färdigheter - Att växa i förmågan att knyta starka band; att utveckla en viss relation; att utveckla förmågan att kommunicera - kort, effektivt övertygande; att öka förmågan att lyssna och förstå; att utveckla interpersonella etiska egenskaper. Individuella beteendekvaliteer relaterade till professionella områden: - ansvar för beslut och resultat; en självkritisk blick, realistiskt självförtroende - "jag kan göra"; utveckla vissa egenskaper i sinnet, att tänka; välgörande skepsis; initiativ, kreativitet.

2.2. Sokratiska metoder. Kort presentation av Sokratiska metoder Sokratisk metod1, även känd som elenchus, elenctic metod, eller sokratisk debatt, är uppkallad efter den klassiska grekiska filosofen Sokrates. Det är en form av utredning och diskussion mellan individer, baserat på att ställa och svara på frågor för att stimulera kritiskt tänkande och att belysa idéer. Det är en dialektisk metod, ofta med en diskussion där försvaret av en synpunkt ifrågasätts; en deltagare kan leda en annan för att motsäga sig själv på något sätt och därigenom stärka den frågandes eget syfte och idé. Den sokratiska metoden är en metod för att eliminera hypotes, genom att bättre hypoteser hittas genom att återkommande identifiera och eliminera det som leder till motsägelser. Den sokratiska metoden söker efter allmänna, samägda sanningar som formar yttranden, och granskar dem för att bestämma att de överensstämmer med andra uppfattningar. Den grundläggande formen är en rad frågor formulerade som testar logik och fakta avsedd att hjälpa en person eller grupp upptäcka sina föreställningar om något ämne, utforska de definitioner eller logoi (singular logotyper), i syfte att karakterisera allmänna egenskaper som delas i olika särskilda fall. I vilken utsträckning denna metod används för att ta fram definitioner implicita i samtalsparternas "tro, eller att hjälpa dem att främja deras förståelse, kallas Maieutisk Metod. Aristoteles hänförde till Sokrates upptäckten av metoden för definition och induktion, som han betraktade som kärnan i den vetenskapliga metoden. Under andra halvan av 5: e århundradet f.Kr., var sofisterna lärare som specialiserat sig på att använda verktyg för filosofi och retorik för att underhålla eller imponera eller övertyga en publik att acceptera talarens synvinkel. Socrates främjade en alternativ metod för undervisning som kom att kallas den sokratiska metoden.

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_method

10


Sokrates började engagera sig i sådana diskussioner med sina kollegor Atenarna efter att hans vän från ungdomen, Chaerephon, besökte oraklet i Delfi, som bekräftade att ingen människa i Grekland var klokare än Sokrates. Sokrates såg detta som en paradox, och började använda sokratiska metoden för att besvara hans gåta. Diogenes Laertius skrev emellertid att Protagoras uppfann den "sokratiska" metoden. Platon formaliserade framgångsrikt den sokratiska elenktiska stilen i prosan – genom att presentera Sokrates som nyfiken frågeställare bland en del framstående Atenare- i några av hans tidiga dialoger, såsom Euthyphro och Ion, och metoden hittas vanligast inom de så kallade "Sokratiska dialogerna ", som i allmänhet skildrar Sokrates deltagande i metoden, ifrågasättande sina medmänniskor om moraliska och epistemologiska frågor. Men i hans senare dialoger, hade Theaetetus eller sofisten Platon en annan metod för filosofiska diskussioner, nämligen dialektisk. Frasen -sokratiska förhör- används för att beskriva en typ av förhör i vilket en ursprunglig fråga besvaras som om den vore ett svar. Detta i sin tur tvingar frågeställaren att omformulera en ny fråga med tanke på utvecklingen av diskursen. Den Sokratiska metoden I praktiken I den sokratiska metoden för utbildning, engagerar lärare eleverna genom att ställa frågor som kräver generativa svar. Helst ska svaren på frågorna inte vara en ”viloplats” för tanken, utan i stället en början till ytterligare analys och forskning. Lärare kan använda sokratiska metoden i en mängd olika ämnesområden och över årskurser för att utmana eleverna att undersöka både samtida och historiska frågor. Vid utformning i utövandet av Sokrates, ifrågasätter läraren eleverna på ett sätt som kräver dem att fundera över hur de rationaliserar och svarar på frågor. Copeland förklarar att det är viktigt för lärare att klargöra att dessa frågor inte är avsedda att skapa en miljö av dömande, utan snarare för att hjälpa eleverna "undersöka deras attityder, övertygelser, kunskap och logik."3 Målet med sokratiska metoden är att hjälpa eleverna att bearbeta information och engagera sig i djupare förståelse av ämnen. Viktigast är att engagera den sokratiska undervisningen hos studenter i dialog och diskussion som handlar om samarbete och fördomsfrihet i motsats till debatter, som ofta är konkurrenskraftiga och individualiserade. Helst bör lärare utveckla öppna frågor om texter och uppmuntra studenter att använda text som bevis till stöd för sina åsikter och svar. I det sokratiska seminariet använder läraren frågor för att vägleda diskussionen kring specifika lärandemål. Det är absolut nödvändigt för lärare att "fastställa riktlinjer för att hjälpa eleverna att förstå sina roller och ansvar" i den sokratiska diskussionen.4 "sokratiska förhör är en systematisk process för att pröva idéer, frågor och svar som ligger till grund för människors tro. Det handlar om att erkänna att all ny förståelse är kopplad till förförståelse, som att tanken i sig är en kontinuerlig tråd vävd genom hela livet snarare än isolerade uppsättningar av frågor och svar. Tillämpning

11


Sokrates tillämpar generellt sin metod för att undersöka om begrepp som verkar sakna någon konkret definition; t.ex. nyckelmoralbegrepp vid tidpunkten, dygder, fromhet, visdom, måttlighet, mod och rättvisa. En sådan undersökning utmanar implicita moraliska övertygelser hos samtalspartners, att föra ut brister och inkonsekvenser i deras tro, som oftast resulterar i apori. Med tanke på dessa brister, bekände Socrates själv sin okunnighet, men andra hävdade fortfarande att de hade kunskap. Sokrates trodde att hans medvetenhet om sin okunnighet gjorde honom klokare än de som, trots sin okunskap, fortfarande hävdade kunskap. Även om denna tro verkar paradoxal vid första anblicken, det faktiskt tillåtet Sokrates att upptäcka sina egna fel där andra kan anta att de var korrekta. Detta påstående var en känd av anekdot av oraklet i Delphi som uttalade att Sokrates var den visaste av alla män. (Eller, snarare, att ingen var klokare än Sokrates.) Sokrates använde detta påstående av visdom som grund för hans moraliska förmaningar. Följaktligen hävdade han att den största godheten består i omsorg av den berörda själen med moralisk sanning och moral förståelse, att "rikedom inte medför godhet, men godhet ger rikedom och all övrig välsignelse, både för individen och staten", och att "livet utan undersökande [dialog] är inte värt att leva". Det är med detta i åtanke den sokratiska metoden används. Motivet för den moderna användningen av denna metod och Sokrates användning är inte nödvändigtvis likvärdiga. Sokrates använde sällan metoden för att faktiskt utveckla konsekventa teorier, i stället använde han myter att förklara dem. I Parmenides dialog visar Parmenides hur man använde den sokratiska metoden för att påpeka bristerna i den platonska teorin om formulär, som lades fram av Sokrates; Det är inte den enda dialog där teorier som normalt framförts av Platon / Socrates bryts ner genom dialektik. I stället för att komma fram till svaren, var den metod som användes för att bryta ner de teorier som vi håller för att gå "bortom" axiom och postulat vi tar för givet. Därför är myt och den sokratiska metoden menar Platon, inte oförenlig; de har olika syften, och beskrivs ofta som "vänster hand" och "höger hand" vägar till godhet och visdom.

Sokratiska cirklar Sokratiska cirklar kan användas för att sätta sig in i den sokratiska metoden i olika ämnen. Typiskt är att, eleverna ,när de deltar i Sokratiska cirkel aktiviteter, först läser en del av fallet kritiskt och sedan bildas två grupper av koncentriska cirklar. Först undersöker gruppen i den inre cirkeln och diskuterar texten och sen får gruppen i den andra cirkeln skriva kommentarer om kvaliteten på dialogen. Därefter får de två cirklarna byta plats och roller, och processen upprepas med nya idéer från en ny krets. Den yttre cirkeln är skyldig att förbli tyst medan den inre cirkeln reagerar och diskuterar, och omvänt, måste den inre cirkeln lyssna tyst på den yttre cirkelns utvärdering av deras samtal.

12


Copeland förklarar att Sokratiska cirklar "vänder den partiella kontrollen i klassrummet, klassrummet riktas och styrs över till eleverna genom att skapa en verkligt rättvis lärandemiljö där vikten och värdet av elevernas röster och lärarens röster är omöjliga att skilja från varandra." Copeland föreslår att Socratiska cirklar bidrar till att utveckla "kritiskt och kreativt tänkande som i slutändan kommer att underlätta deras förmåga och utveckling till produktiva och ansvarsfulla medborgare Enligt Copeland, uppmuntrar Sokratiska cirklar elever att "samarbeta för att bygga förståelseoch mening från vad de har läst och undvika att fokusera på en" direkt "tolkning av texten." 10 Förslag för deltagare i en Sokratisk Cirkel 1. Se efter i texten när det behövs under diskussionen. Detta är inte ett minnestest. Det handlar inte om att "lära sig ett ämne"; målet är att förstå de idéer, frågor och värderingar som återspeglas i texten. 2. Delta inte om du inte är förberedd. Detta bör inte vara en tramsig diskussion. 3. Förbli inte förvirrad, be om en förklaring. 4.

Håll dig till den punkt som för närvarande diskuteras; gör anteckningar om idéer som du vill återvända till.

5. Räck inte upp handen, turas om att prata. 6. Lyssna noggrannt. 7. Prata tydligt så att alla kan höra dig. 8. Prata med varandra, inte bara med ledaren eller läraren. 9. Diskutera ideer snarare än varandras åsikter. 10. Du är ansvarig för seminariet, även om du inte vet det eller erkänner det. För mer information om sokratiska cirklar, se på Lit Tunes Författare Matt Copeland bok i ämnet: Sokratiska Circles: Främja kritiskt och kreativt tänkande i Mellanöstern och High School.

Sokratiska seminarium Lynda Tredaway beskriver det sokratiska seminariet som "en form av strukturerad diskurs om idéer och moraliska dilemman." 9 Enligt Tredway, är det sokratiska seminariet en 50-80 minuters diskussion där 25 eller färre elever reagerar på en roman, dikt, essä, dokument, eller konstreproduktion. Studenter som bedriver Sokratiska seminarium i allmänhet sitter i en 13


cirkel och tillåts inte höja sina händer för att tala; I stället håller de ögonkontakt och observerar kroppsspråk för att se ledtrådar för att delta i diskussionen2. I det sokratiska seminariet ställer läraren vanligtvis frågor som kräver eleverna "att utvärdera alternativ och fatta beslut." När Sokratiska samtal engagerar eleverna till aktivt lärande, "utvecklas kunskap, förståelse och etiska attityder och beteenden, de är mer benägna att behålla dessa attribut än om de hade fått dem passivt. "10 förespråkare för denna pedagogik föreslår att den också har potential för karaktärs och kommunikationsutveckling förutom att underlätta en förbättring av självkänslan. 2.3 Fallmetod och Fallbeskrivningsmetod metod. Konsekvens och enhetlighet i metoderna. Fallmetoden är ett sätt att undervisa som använder beslutstvingande fall för att sätta eleverna i rollen hos människor som stått inför svåra beslut någon gång i det förflutna. I skarp kontrast till många andra undervisningsmetoder kräver fallmetoden att instruktören avstår från att lämna sina egna åsikter om besluten i frågan. Snarare är instruktörens huvuduppgift vid användandet av fallmetoden att be eleverna att utforma och försvara lösningar på de problem som finns i varje enskilt fall. Fallmetoden ger eleverna möjlighet att snabbt förstå ett komplext problem, snabbt komma fram till en rimlig lösning, och kommunicera denna lösning till andra på ett kortfattat och effektivt sätt. Samtidigt som man gör detta, åstadkommer man också ett antal andra saker, av vilka var och en är värdefull på sitt eget sätt. Genom att skapa spänning hos studenterna, främjar fallmetoden intresset för yrkesutövningenen. Genom att placera dessa saker i ett livligt sammanhang underlättar fallmetoden inlärning av fakta, nomenklatur, konventioner, tekniker och procedurer. Genom att erbjuda både ett forum för diskussion och konkreta ämnen att diskutera, uppmuntrar fallmetoden den professionella dialogen. Genom att tillhandahålla utmanande praxis inom området för beslutsfattandet, förfinar fallmetoden yrkesmässig bedömning. Genom att ställa svåra frågor, ger fallmetoden eleverna möjlighet att reflektera över de speciella kraven i sitt yrke. Fallmetoden ska inte förväxlas med fallbeskrivningsmetoden. Medan fallmetoden uppmanar eleverna att ta på sig rollen som en verklig person inför svåra problem, ber fallbeskrivningsmetoden studenterna att dissekera ett färdigt fall i praktiken. Med andra ord, där fallmetoden ber eleverna att engagera sig i handlingar av blivande syntes, kräver fallbeskrivningsmetoden dem att engagera sig i en övning i retrospektiv analys. Undervisningsstilen bygger på fallbeskrivningar kallas fallbeskrivningsmetoden och är tänkt att ingjuta i eleverna hur man kan "tänka som en professionell". Fallbeskrivningsmetoden används oftast inom lagen lärande.

2

14


Det skall noteras att idén med denna metod är ganska enkel. För det första är metoden inte konstruerad för att förvärva kunskaper om de exakta vetenskaperna och disciplinerna där sanningen är pluralistisk. D.v.s. Det finns inget entydigt svar på den informativa frågan och det finns flera svar som kan konkurrera på nivån av sanning. Uppgiften att undervisa avvisas omedelbart av det klassiska systemet och syftar till att inte bara få en, utan många sanningar och dess orientering i problemområdet. För det andra är fokus för utbildningen inte överföring till att behärska befintlig kunskap och dess produktion, för medskapande av eleven och läraren. Därav är den grundläggande skillnaden från fallmetoden traditionalistmetoder - demokrati i färd med att skaffa sig kunskap, har studenten i huvudsak samma villkor som andra elever och lärare i processen för att diskutera frågor. För det tredje, är resultatet av metoden inte bara kunskap utan också kompetensen i yrkesverksamheten. För det fjärde är tekniken i metoden ganska enkel. Enligt vissa regler utvecklas modellen i vissa situationer som uppstår i verkliga livet och speglar utbudet av kunskaper och färdigheter som eleverna behöver. Denna modell på en text av några få till några dussin sidor, kallas "portfölj". För det femte är den obestridliga fördelen med denna metod inte bara kunskapsinhämtning och bildandet av praktiska färdigheter, utan också utvecklingen av system för värdering av studenter, professionella ställningstaganden, av attityder, ett slags professionell attityd och utbildning. Del 3. Rollen som tränare/utbildare, föreläsare, instruktör 3.1.

Krav på utbildare/lärare/instruktörer/rådgivare av arbetskonsulenter:

Generella: · · · · · ·

utforma kurser/program (i samarbete hantera personal i projektet och intressenter) analysera och ta hänsyn till lärandebehov hos studenter och arbetsmarknadsanalyser koppla ihop utbildningen med politiska och samhälleliga prioriteringar koppla ihop utbildning med omvärlden planera utbildningsaktiviteter och processer: struktur känna till läroplanerna: mål och definierade studieresultat

Konkreta: · Bestämd nivå och utbildningsområde · Goda kunskaper och färdigheter om Fallbeskrivningsmetoden och andra interaktiva undervisningsmedel 15


· · · · ·

3.2.

Mycket goda kunskaper i teorin om yrkesval och beslutsfattande, jobbsökande, och karriärbyte Didaktisk kunskap och erfarenhet, anpassat till kursinnehållet Analytiska och beslutsfattande färdigheter Statistikkunskaper, bred professionell och pedagogisk klassificering av information Bred och exakt information om samtida/rådande omständigheter och förändringar på arbetsmarknaden

Uppgifter och ansvar som utbildare

Huvuduppgiften för utbildaren består i att välja lämpliga material där eleverna uppmanas att lösa de problem som framställs och få till stånd reaktioner från de andra (andra elever och utbildare) på deras lösningar av problemen. Det bör förstås att det finns olika lösningar. Därför måste utbildaren hjälpa eleverna att resonera, argumentera, istället för att rösta på bästa förslag. Eleverna måste förstå från början att ansvaret i beslutsfattandet ligger hos dem, utbildaren förklarar bara effekterna av riskerna vid förhastade beslut. Utbildarens huvudsakliga roll är att styra samtal eller diskussioner, till exempel med hjälp av problematiska frågor vid kontroll av arbetstid, för att uppmuntra eleverna att ge upp ytligt tänkande, att engagera alla eleverna i grupprocessen att analysera fall. Periodvis kan utbildaren generalisera, förklara, återkoppla till teoretiska aspekter eller hänvisa till relevant litteratur. 3.3. De viktigaste stegen i utbildningen

Planeringsstadiet:

Utbildare ·

· ·

· ·

Utarbetande av kursplaner/översikter (i samarbete) Val av fall utifrån träningsmål. Föredragande till eleverna Identifiera de lämpligaste metoderna och medlen för utbildningen utifrån den kvalitativa sammansättningen av gruppen Identifiera de viktigaste materialen och övrigt stöd som krävs för att förbereda eleverna Utveckla scenariot / planen för klassen

Elever ·

Få fallet och en förteckning över rekommenderad litteratur

·

Ompröva problem

·

Individuella förberedelser för klassen

16


Klassens steg i arbetet: Utbildare

· · · · ·

Allmän information och redogörelse för problemen situationen och fallbeskrivningsstudierna Organisera den preliminära diskussionen om fallet Dela gruppen i undergrupper Utmana och bistå i diskussioner argumentationer, kreativt tänkande Tillsyn av hela arbetet och diskussioner av fallet i undergrupperna, ge dem mer information, om det är nödvändigt

Elever

·

Aktivt delta i diskussionerna

·

Ställa frågor in syfte att fördjupa förståelsen av fallet och problemet

·

Utveckla alternativ till lösningar, lyssna på vad andra säger

·

Acceptera eller delta i beslutsfattandet

3.4. Organisation och genomförande av utbildningens processfrågor Målet för denna typ av interaktiva utbildning är att så mycket som möjligt aktivera varje elev/student och att involvera honom i analyser av situationen och beslutfattande. Därför delas en grupp (vanligtvis inte mer 10-12 personer) in i undergrupper för att bestå av 3-5 personer. Ju färre deltagare i undergruppen, desto mer bör förväntas av delaktighet från varje elev i arbetet med fallet. Sådant tillvägagångssätt bidrar till att öka det personliga ansvaret för resultatet. Sammansättningen av undergruppen (teamet) bildas av eleverna på deras begäran. Varje team väljer en ledare (moderator). Direkt arbete med ett fall kan anordnas på två sätt: 1. Varje grupp kommer att presentera endast ett ämne i alla workshops. 2. Alla undergrupperna arbetar samtidigt på samma avsnitt (område) fall, där de konkurrerar med varandra för att hitta den mest optimala lösningen. I den första fallet är teamet, uppdelat i undergrupper. Det är nödvändigt att varje undergrupp noggrant representerar alla beslut, det tar ansvar inför de andra undergrupperna.

17


I det andra fallet krävs det en avsevärd mängd av workshops i klassrummet där varje undergrupp konsekvent har klarat alla ämnen i kursen. Grupper konkurrerar med varandra, representerade i olika lag. Beslutsfattandet i gruppen är baserat på den information som finns i ärendet och användandet av forskningsmetoder som: expert, analytisk, experimentell. Expert studier baserar sin kunskap på, insikt, erfarenhet, sunt förnuft deltagande i debatten. Analytiska studier tillämpar rigorösa metoder, ofta matematiska formler för att analysera problemet. Experimentella studier föreslår vetenskapliga experiment. Genomförande av experimentella studier i föreläsningssalar är en svår uppgift. För vissa uppgifter kan användas självtestning i grupp. Mot bakgrund av dessa metoder innebär återhållsamhet att organisera ett öppet utbyte av åsikter, förverkligandet av förmågan hos varje part att agera som expert analytiker eller experimentalist. Moderering i utbildningen av arbetskonsulenter innebär att lärarens kompatibilitet genom fallbeskrivningsmetoden är av stor betydelse. Mot bakgrund av denna metod innebär organiseringen ett öppet utbyte av åsikter, förverkligande av förmågan hos varje part att agera som expert, analytiker eller experimentalist. Processen att moderera kommer att vara mycket mer effektiv om en huvudmoderator har förmågan att samordna arbetet för varje deltagare.

· · · · · · · ·

Ordningen för att moderera arrangemangen en diskussion om bakgrundsinformation som finns i ärendet; tilldelning av relevant information i samband med den fråga, en undergrupp arbetar med; utbyte av åsikter och en arbetsplan i frågan; arbete med problemet (diskussion); utvecklande av lösningar på problemet; Diskussioner för att nå slutgiltig lösning; Förberedelse av rapport; En motiverad sammanfattande rapport.

Tekniskt arbete av moderatorn är som följer: 1. Förslag till ideer: ü Moderatorn fångar alla de idéer som uttrycks i takt med brainstormingen; ü Moderatorn styr flödet av idéer. The moderator controls the flow of ideas. 18


Ej tillåtet att kritisera idéer. Det är bättre om idéerna är skrivna på en tavla eller papper.

2. Diskussion om de idéer som lagts fram: ü Moderatorn fångar uttalanden, åsikter om idéer; ü Moderatorn kontrollerar flödet av uttalanden; ü Moderatorn inkluderar uttalanden. Uttalanden av deltagarna kan registreras på ett separat blad och visas offentligt. Således är de metoder för moderering baserade på tydlighet, tillgång till information för alla typer och systematisering av svaren. Samtidigt skall moderatorn ü Ha personliga egenskaper, kunskaper och kompetens för rollen som ledare och arrangör av processen; ü Ha tillräckliga kunskaper och förberedelser klara i förväg; ü Ständigt övervaka riktningen på diskussionerna, undvika att något blir bortsett; ü Kontrollera den tid som avsatts för ämnet; ü Övervaka beteendet hos deltagarna, undvika konflikter och passiva attityder; ü Kunna generalisera resultaten och skydda motståndarnas synvinkel. Moderatorn ska undvika känsla av fientlighet eller irritation hos andra deltagare.

Förväntade resultat

Efter utbildningen kommer deltagarna: · · · · · · · · ·

Inse komplexiteten av roller som antas av en arbetskonsulent Respektera etiken och normerna i yrket Ha bekantat sig med grundläggande filosofier och utbildning Förbättrat sin kommunikationsförmåga för att arbeta effektivt med typen och behoven hos alla målgrupper Utvecklat en samverkan i att arbeta i utbildnings gemenskapen Skaffat en förståelse för gruppens kompetensutveckling och gruppdynamik Utvecklat samråd och individuell rådgivning färdigheter Förstå karriärutveckling och lämpliga karriärrådgivningsfrågor för funktionshindrade Utvecklat expertkunskap i hur man tillämpar individ och grupp metoder för olika bedömningar och utvärderingsmetoder 19


3.5. Utarbetandet av kursplaner / översikter En kursplan är en översikt och sammanfattning av ämnen som ska ingå i en utbildning. Den är beskrivande till skillnad från den normativa eller specifika läroplanen. En kursplan kan anges av en examensstyrelse eller framställas av den person (utbildare, lärare) som övervakar eller kontrollerar kursens kvalitet. Den kan tillhandahållas i pappersform eller online. I utbildning / träning, är en läroplan brett definierad som totaliteten av studenternas erfarenheter som förekommer i den pedagogiska / utbildningsprocessen. Termen refererar ofta specifikt till en planerad sekvens av instruktioner, eller utsikt över studentens erfarenheter när det gäller lärarens eller utbildninginstitutets instruktioner om mål. Kursplanen säkerställer en rättvis och opartisk förståelse mellan lärare / tränare, instruktör och studenter så att det uppstår minimal förvirring om policyn i samband med kursen, fastställer tydliga förväntningar på lärmaterialet, beteenden i klassrummet, och ansträngningen hos eleverna att ta vara på kursen, ge en färdplan och riktning på organisationen och vad som åligger läraren. Lärarens / tränarens, instruktörens undervisningsfilosofi till studenterna, och ge en "marknadsförande vinkel" av kursen så att studenterna tidigt kan välja om ämnet i materialet känns attraktivt. Många allmänna poster i en kursplan kan förstärkas för att maximera effektiv inlärning genom att klargöra elevernas förståelse av specificerat material såsom betygspolitik, betygsrubriker, policy kring försenade arbeten, platser och tider, annan kontaktinformation för läraren / tränaren, instruktören och lärarassistenten, såsom telefon eller e-post, material som krävs och / eller rekommenderade läroböcker, tilldelning av läsning i böcker, miniräknare (eller annan utrustning), etc., externa resurser för ämnet och materiellt bistånd (extra läroöcker, handledare platser, resurs centra, etc.), viktiga datum i kursen såsom tentor och förfallodatum för inlämning, tips för att lyckas bemästra kursinnehåll, såsom studievanor och förväntad tidsperspektiv föreslagna problem i förekommande fall, nödvändiga förutsättningar till kursen, säkerhetsregler i förekommande fall, och målen för kursen. En kursplan innehåller ofta en litteraturlista över relevanta böcker och artiklar som är obligatoriskt eller frivilligt för eleverna att läsa. Som en indirekt effekt av detta, kan forskare räkna hur många kursplaner online som omfattar deras verk som ett sätt för att uppskatta deras pedagogiska konsekvenser.

Exempel på kursplan närliggande fallet i utbildningsprocessen: 1:a exemplet Kursnamn: ……………….. Kursbeskrivning: Kursen introducerar studenterna till ursprung, koncept och utveckling av ….……………………………………………..…… Övergripande mål: För att underlätta elevernas förmåga att förstå deltagande metoder ...T 20


Att bygga på elevernas tidigare erfarenheter och hjälpa dem att utveckla färdigheter i att lära sig att använda fallstudier i sitt eget arbete och undervisning .... För att underlätta elevernas förmåga att skala upp ... från en enskild situation till en enskild förlängning .... För att hjälpa eleverna att klargöra sina egna värderingar och attityder i utvecklingspartnerskapsrelationer …. ................................................ Förväntningar: ……………….…. Kursens mål: Att lära sig praktiska metoder .... Att kritiskt granska villkoren och de praktiska metoderna .... Att utforska djupet i koncepten. ... Att kritiskt identifiera framgångar och misslyckanden eller svagheter .... ……………………………………………………….. Läsning: ….. erforderlig lärobok …. ….. rekommenderad textbook …. Kurskrav: Kursutvärderingen baseras på …. 2-nd example Kursnamn: ……………….. Kursbeskrivning: I denna kurs ska studenten förbereda en skriftlig ………….. fallstudie. Redogörelse för syftet: Fallstudiens forskningsmetoder syftar till att ge eleverna praktisk erfarenhet av att skriva en fallstudierapport Kursens mål: Att ge deltagarna erfarenhet av att skriva en klinisk fallstudie ... .. För att inprägla praktikanten med en förståelse för samhällets skyldighet ... .. Att ge deltagarna erfarenhet av att utvärdera ny och aktuell kunskap ... .. Att ge deltagarna erfarenhet av införlivande modeller ...... Kursplan Modul 1: Introduktion till fallstudiens forskningsrapport Modul 2: Översyn av en fallstudies forskningsrapport. Modul 3: Litteratursökning och databaser …………………………………………… Modulernas mål: M1. Att kunna diskutera kraven ... ............................................. .. M2. Att förstå hur man konstruerar varje avsnitt ................................................ M3. Att förstå yrket .... ansvaret ………………………………………..

21


Riktning på litteratursökning och sammanfattning

Del 4. Vilka omständigheter behöver utbildningen 4.1. Ytterligare aktiviteter - diskussioner, seminarier, hemuppgifter, etc. I utbildning av arbetskonsulenter användes ett antal ytterligare utbildningsformer och lärandeformer - diskussioner, rollspel, imitation, brainstorming, workshops, läxor. Diskussion hjälper studerande: · Att utveckla kritiskt, informerad förståelse för det specifika fallet · Att öka självkritik · Att främja förståelse för olika perspektiv från andra deltagare i utbildningen · Att hjälpa människor att fatta välgrundade förutsägelser och Rollspel är en speciell typ av fallstudie, där det finns en tydlig situation etablerad med elever som spelar specifika roller, och spontant säger och gör vad de förstår att deras "karaktär" skulle göra i en sådan situation. Rollspel skiljer sig från andra fallstudier i och med dess omedelbara upplevelse. I utbildningen av arbetskonsulenternas kan rollspel endast användas som en, extra avsikt. Brainstorming är en gruppteknik för att generera nya, användbara idéer och främja kreativt tänkande. Den kan användas för att hjälpa till att 1) definiera vilket problem att arbeta med, 2) för att diagnostisera problem, 3) sanera ett projekt genom att komma med möjliga lösningar och för att identifiera möjliga motstånd till föreslagna lösningar. Det uttalade problemet: måste vara tillräckligt specifikt för att hjälpa deltagarna att fokusera på avsikten med sammankomsten, men det måste också vara tillräckligt öppet för att tillåta nytänkande; bör inte avvika så det gynnar en viss lösning eller utesluter kreativa idéer. Grundregler för Brainstorming är: 1. Alla idéer är välkomna. Det finns inga felaktiga svar. Under brainstorming bör inga domar göras av idéer. 2.Att vara kreativ och bidragande. Förändring innebär risktagande, det är viktigt att vara öppen för nya, originella idéer. Varje synpunkt är värdefull. 3. Försök att bidra med en stor mängd idéer på kort tid. 4. Deltagarna ska "hänga med" på andras idéer. Brainstorming är en mycket lämplig teknik för beslutsfattande och att lösa olika fall.

Workshopen är en form av utbildning där fokus ligger i utbytet av kunskaper, färdigheter och erfarenheter; diskussioner om frågor som deltagarna bekanta med i förväg. Deltagarna brukar delas in i mindre grupper. De uppmanas att aktivt delta i inlärningsprocessen. Deltagarna ska inte vara nybörjare. Genom seminarier har deltagarna möjlighet att bygga specifika lösningar och skapa nya beslut. Detta gör seminarier mycket lämpliga för utbildning genom metoden av fallbeskrivningar. Seminariet måste uppfylla ett antal villkor och vara korrekt organiserat för att uppfylla sitt syfte om effektiv träning.

22


4.2.

Resurser - utbildningsmaterial, utbildningsmöjligheter, organisationsfrågor

Den viktigaste utbildningsmaterialet är fallbeskrivningsmaterial. Fallbeskrivningsmaterial är material som används för att informera om de beslut som fattas av studenter inom ramen för ett beslutstvingande fall. Vanligen använda fallmaterial inkluderar artiklar som består av uttryckliga syften med att informera om falldiskussionen, sekundära arbeten som ursprungligen producerats för andra ändamål, historiska dokument, artefakter, videoprogram och ljudprogram. Fallbeskrivningsmaterial görs tillgängliga för studenter vid en mängd tillfällen under loppet av arbetet med det beslutstvingande fallet. Material som ger bakgrunden ges vid, eller före, början av klassmötet. Material som beskriver lösningen som huvudpersonen kommit fram till och resultaten av denna lösning ges ut på, eller efter, slutet av klassen mötet. Material som blev tillgänglig information för huvudpersonen i samband med att lösa problemet ges till studenter under kursen av ett klassmöte. Fallbeskrivningsmaterial kan vara antingen "förfinade" eller "råa". Förfinat fallmaterial är sekundära verk som satts samman uttryckligen för att användas som en del av beslutstvingande fall. (De flesta av de fallmaterial som kommer från organisationer och akademiska förlag är av den förfinade sorten.) Råa material är de som ursprungligen producerades för andra ändamål än att informera om en falldiskussion. Dessa inkluderar tidningsartiklar, video och ljud nyhetsinslag, historiska dokument, memoarer, intervjuer, och artefakter. En utbildningsmöjlighet för utbildning av arbetskonsulenter som är yrkesverksamma måste ha flexibla och tekniskt avancerade inlärningsmiljöer som är säkra, hälsosamma, bekväma, estetiskt tilltalande och tillgängliga. De måste kunna tillgodose specifika utrymmes- och utrustningsbehov för utbildningen och läroplanen. Stöd av utrymmen inriktade mot vuxnas behov, t.ex. ett företag, en plats som gör att studenter kan utföra vissa arbetsfunktioner under sin träning, måste integreras in i anläggningen. En utbildningslokal innehåller ett antal olika typer av utseenden för att möta behoven hos vuxna elever, utbildare och funktionell personal. Dessa kan omfatta: Klassrum. Hörsalar (stora rum avsedda för föreläsning i stil av undervisning och utbildning Hörsalarna kan vara utrustade med skiljeväggar för att skapa mindre utbildningslokaler.); Konferensrum (. Flera för ändamålet medelstora instruktionsrum Beroende på sittningens beskaffenhet, kan rummen rymma föreläsningsstil instruktioner eller främja samverkan i form av rundabordsdiskussioner och telefonkonferenser); Seminarierum; A/V-utrustade rum; Datautbildningsrum, etc. Utrymmen för användarstöd. Bibliotek eller tyst läsrum med studie bås; Observationsrum; arbetsstationer; bekvämlighetsutrymmen; Lobby, etc. Administrativa stödutrymmen. Administrativa utbildningskontor. Drift och underhållsutrymmen. Organisationen av utbildning som en avgörande förutsättning för att uppfylla målen i det här fallet måste ta hänsyn till tre huvuddrag - utbildning genomförs för vuxna människor, är utbildning genomförd av lärare och utbildningen levereras med innovativa fallbeskrivningar 23


och med användning av ett fallbeskrivningsmaterial. Detta innebär att alla delar av utbildningen bör vara förenlig med specificitet och om nödvändigt - anpassas.

4.3. Risker. Mycket ofta kan potentiella interaktiva / fallbeskrivningsmetoder för utbildning / lärande inte användas på grund av olika orsaker: 1.Okunnighet kring särdrag i dessa metoder för utbildning och oförmåga att tillämpa enligt anvisningar. 2. Svårigheter för lärare att organisera eleverna för att ingå i den interaktiva miljön. 3. Brist på lämpliga anläggningar för användning av metoderna. Frågan om möjliga risksituationer är därför lämplig att tas I övervägande i förväg innan utbildningen startar. Slutsatser och rekommendationer

Användningen av fallmetoden är en praktiskt beprövad metod för att lösa en mängd liknande problem inom olika områden, även om det initialt rörde det rättsliga området. Dess främsta fördelar är: användning av kunskap, erfarenheter och slutledning från existerande eller tidigare verklighet och praxis; möjligheter till kreativt tänkande och innovativa lösningar; genomförandet av olika lämpliga metoder och kompletterande former i processen i beslutsfattandet. Tillämpning av teknikerna i fallmetoden kräver lämpliga villkor - didaktiskt lärande, materiellt och organisatoriskt. En snedvridning av kraven på kvaliteten på dessa förhållanden kan orsaka brister i det slutliga resultatet. Genomförandet av fallmetoden bör organiseras och genomföras i närvaro av klart definierade mål, mål och resultat i tid och rum. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt organisationsutveckling, kvalitetsstyrning och i synnerhet den tekniska kvaliteten och innehållet som används i processen för lärande och de undervisningsmaterial som produceras. Hög kompetens, tillräcklig motivation och utvecklade betydande enskilda professionella funktioner av lärare som ger råd om karriärutveckling för personer med funktionshinder är ett grundläggande krav. Också rätt val av vilka som utbildas till arbetskonsulenter är en av de avgörande faktorerna för projektets framgång. Deras förberedelser, formella utbildning och vidareutbildning (vidareutbildning ytterligare yrkeskvalifikationer) bör övervägas innan de erbjuds delta i de organiserade utbildningarna. Ett sådant tillvägagångssätt bidrar till att utbildaren av arbetskonsulenter tänker på deras förmågor och bekräftar läroplanerna / kursplanerna. Det verkliga värdet och prestigen i utbildningen både hos arbetskonsulenterna och utbildaren kommer att ge en eventuell certifiering av studieresultat genom utgivandet av relevanta dokument.

24


I. SOURSES:

1. European Disabilities Strategy (EDS) 2010-2020. EU. 2. European employment strategy (EES). EU. 3. Europe 2020 growth strategy. EU. 4. International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). ILO. 2009 5. Crisis Communications. A Casebook Approach, 5th Edition. K. Fearn-Banks. 2009 6. http://eric.ed.gov/ 7. http://www.lawteacher.net/free-law-essays/judicial-law/ideologicaltraining-for-willing-service.php 8. DOREA Educational Institute; http://www.dorea.org/ 9. ISCED 2013. UNESCO Institute for Statistics. 10. ELGPN Glossary, CEDEFOP. 2014 11. Handbook for VET providers. CEDEFOP. 2014 12.

IUS COMMUNE CASEBOOKS FOR THE COMMON LAW OF EUROPE. 2013. Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Law. http: //www.casebooks.eu/project/aim/

13. A School Counsellor Casebook. V. Patel, L. Aronson, G. Divan.2013 14. Type Of Counsellors And Counselling Degree. 2015 15. What Degree Is Needed to Become a School Guidance ... 16. https://chiropracticpediatrics.sharepoint.com/Pages/casestudycoursei cpasyllabus.aspx

25


II.

THESAURUS

TERMER Rådgivare

Bedömning av lärandemål Fallmetod

Fallstudiemetod

BETYDELSE 1. Normalt - en person med mer och djupare kunskaper inom ett visst område och oftast ingår även personer med tvärfunktionella och tvärvetenskaplig expertis. En rådgivares roll är att vara en mentor eller guide och skiljer sig kategoriskt från en traditionell konsult. En rådgivare är vanligtvis en del av ledarskapet, där man som konsult uppfyller funktionella roller. Wikipedia. 2. En expert som ger råd; "en rådgivare hjälpte eleverna välja sina kurser" Utvärdering av en individs prestation utifrån lärandemål, med hjälp av olika utvärderingsmetoder (skriftliga, muntliga och praktiska tester / undersökningar, projekt och portfolios) under eller vid slutet av ett utbildningsprogram. · Metod för fallstudier: pedagogisk metod, som bygger på diskussion och analys av verkliga exempel på problem som hjälper eleverna att komma till praktiska lösningar. monografisk metod; · Metod för att utreda fallet, som anses typiskt för en viss klass av fenomen; · Även kallad fallstudie-metod. Undervisning eller belysning av ett ämne eller problem genom analys och diskussion av verkliga fall, som inom näringslivsutbildning ·

· · ·

En studie om ett enda fall av en viss typ av fenomen. Engelska - Ryska Sociologilexikon. Forskningsdesign som tar upp ämnet i ett enda fall eller ett fåtal utvalda exempel på en social enhet, såsom samhälle, sociala grupper, arbetsgivare, evenemang, livshistorier, familjer arbetslag, roller, eller ... ... Dictionary of sociologi psykologi: kasuistisk metod Sociologi: pedagogisk teknik för att utveckla elevernas kritiska inställning till materialet och förmågan att bedöma situationen Metod för fallstudie

Arbetskonsulent

En person som är utbildad för att ge vägledning om personliga, sociala eller psykiska problem. Synonymer: rådgivare, konsult, guide, mentor, expert, specialist, coach, vägledare…..

Kurs

En undervisning som innefattar en sekvens av pedagogisk verksamhet inom ett visst område eller ett område närliggande utbildnings området. Detta kan även hänvisas till som en "modul", "enhet" eller "ämne. ISCED Alla sammanlagda kurser som ges i en skola, högskola, etc. En läroplan är ett komplett studieprogram som erbjuds av en skola; kursplan är en översikt av en enda kurs. www.thefreedictionary.com/

Läroplan

26


Formell utbildning

Tillfällig eller slumpmässig inlärning.

Informellt lärande

Karriär Karriärvägledare

Yrkesvägledare Karriärutveckling Karriärutbildning

Karriär informationssystem.

Karriärplanering Färdigheter för karriärplanering

Fallbeskrivningsmetod

Utbildning som är institutionaliserad, avsiktlig och planerad genom offentliga organisationer och erkända privata organ och - i sin helhet utgör det formella utbildningssystemetet i ett land. ... Yrkesutbildning, specialpedagogik och vissa delar av vuxenutbildningen ofta erkänd som en del av det formella utbildningssystemet. Olika former av lärande som inte är organiserade eller som involverar kommunikation inte utformade för att ge upphov till inlärning. Tillfälligt eller slumpmässigt lärande kan uppstå som en biprodukt av dag till dag aktiviteter, händelser eller kommunikation som inte är utformade som avsiktlig utbildning eller lärande. Exempel på detta kan vara lärande som sker under ett möte, medan du lyssnar på ett radioprogram, eller tittar på en tv-sändning som inte är utformad som ett utbildningsprogram. ISCED Former av lärande som är övervägda eller avsiktliga, men inte institutionaliserade. Det är följaktligen mindre organiserat och strukturerat än antingen formell eller icke-formell utbildning. Informellt lärande kan omfatta lärande som sker i familjen, arbetsplatsen, lokalsamhället och det dagliga livet, på ett självstyrt, familjeinriktat eller socialt inriktad basis. ISCED Samspelet mellan arbetsroller och andra livsroller under en persons livslängd, inklusive hur de balanserar betalt och obetalt arbete, och deras deltagande i lärande och utbildning. LGPDGlossary, Cedefop Karriärvägledare hjälper människor att utforska, fullfölja och uppnå sina karriärmål. (Karriärvägledare / rådgivare har normalt en yrkesutbildning och har erkända yrkeskvalifikationer. Synonym för yrkesvägledare och studievägledare.) LGPDGlossary, Cedefop Yrkesvägledare hjälper människor att utforska, fullfölja och uppnå sina karriärmål. LGPDGlossary, Cedefop LGPDGlossary, Cedefop Den livslånga process att hantera lärande, arbete, fritid och övergångar i syfte att gå mot en personlig fastställd och utvecklad framtid. LGPDGlossary, Cedefop Program och aktiviteter för lärande för att hjälpa människor att utveckla de kunskaper som krävs för att hantera sin karriär och livsväg. Dessa inkluderar tillgång till och en effektiv användning av karriärsinformation och vägledning. LGPDGlossary, Cedefop System, ofta datorbaserade eller online men även i tryck, som syftar till att underlätta för en individ eller en grupp i deras val av karriär, sysselsättning eller arbete genom att samla, organisera och tillhandahålla information om specifika branscher, yrken eller organisationer, däribland beskrivning av löner, villkor, utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs. LGPDGlossary, Cedefop En pågående process för förberedelse, genomförande och uppföljning av karriärplaner. LGPDGlossary, Cedefop En rad kompetenser som ger struktur för individer (och grupper) för att samla in, analysera, syntetisera och organisera sin egen, utbildnings- och yrkesinformation samt kompetens för att skapa och genomföra beslut och övergångar. (Färdigheten att inhämta information finns i livet, lärandet, utbildningen och sysselsättnings färdigheter som människor behöver för att utveckla och förvalta sina karriärer på ett effektivt sätt.) LGPDGlossary, Cedefop Pedagogiken där studenter och lärare är involverade i direkta diskussioner om affärssituationer eller problem. Dessa fall framställs vanligtvis skriftligt och hämtas från erfarenheter av verkliga 27


Fallstudie

Rådgivning Yrkesrådgivning/ vägledning

Vägledning Studie- och vägledare

yrkes-

Resultat av vägledning Vägledningstjänster

Indikator

Inlärning

Inlärningsaktivitet Inlärningsmål Moderator

Deltagare Deltagande Sokratiska metoder Specialpedagogik

människor som arbetar inom entreprenörskap, lästa, studerade och diskuterade av studenter. Dessa fall utgör grunden för konversationer i klassen under ledning av en lärare. Därför innefattar metoden båda fall, en speciell typ av undervisningsmaterial och speciella sätt att använda detta material i inlärningsprocessen. Harvard Business School En forskningsmetod som innefattar en nära, djupgående och detaljerad undersökning av föremål för vidare studier (fallet), liksom dess närstående kontextuella förhållanden. Wikipedia. Samspelet mellan en professionell och en individ att hjälpa dem att lösa ett specifikt problem. LGPDGlossary, Cedefop Rådgivning och vägledning som tar upp en eller flera av följande områden: karriär / yrkes beslutsfattande, kompetensutveckling, jobbsökande och hur man behåller sitt arbete. Verksamheten omfattar utvärdering, utveckling och genomförande av en handlingsplan, uppföljning och utvärdering. LGPDGlossary, Cedefop Hjälp för individer att göra val om utbildning och sysselsättning. LGPDGlossary, Cedefop En utbildad person som levererar vägledning enligt ovan. Vägledare hjälper människor att utforska, fullfölja och uppnå sina karriärmål. LGPDGlossary, Cedefop Vägledning har ekonomiska, sociala och lärande resultat och dessa speglar både dess personliga effekter och den bredare samhällsnyttan. LGPDGlossary, Cedefop Utbudet av tjänster som erbjuds av en viss vägledningleverantör. Dessa kan vara tjänster som utformats för olika kundgrupper eller de olika vägledningssätt som kan levereras (t.ex. ansikte mot ansikte, på nätet, telefon, etc.) LGPDGlossary, Cedefop Kvantitativ eller kvalitativ faktor eller variabel som ger ett enkelt och tillförlitligt sätt att mäta prestation, för att återspegla de förändringar som är anslutna till en insats, eller för att hjälpa till att utvärdera resultaten av en utvecklingsaktör. LGPDGlossary, Cedefop De enskilda förvärv eller modifiering av information, kunskap, förståelse, attityder, värderingar, färdigheter, kompetens eller beteenden genom erfarenhet, praktik, studier eller undervisning. ISCED Avsiktlig verksamhet där en individ deltar i avsikt att lära sig. ISCED Specifikation av studieresultat som ska uppnås efter slutförandet av en pedagogisk eller inlärningsverksamhet. ISCED Person som guidar konversationer, diskussioner, seminarier eller annan kommunikation och vägleder dem. Personer som deltar i ett utbildningsprogram eller steg eller modul. Närvaro i eller genomförande av ett utbildningsprogram, eller steg eller modul. En form av utredning och diskussion mellan individer, baserat på att ställa och svara på frågor för att stimulera kritiskt tänkande och att belysa idéer. På Wikipedia. Utbildning för att underlätta inlärningen för personer som, av en mängd olika skäl, kräver ytterligare stöd och adaptiva pedagogiska metoder för att delta och uppnå inlärningsmål i ett utbildningsprogram. Anledningar kan innefatta (men är inte begränsat till) nackdelar i fysiska, beteende, intellektuella, emotionella och sociala förmågor. Utbildningsprogram i specialpedagogik kan följa en 28


liknande läroplan som erbjuds i det parallella reguljära utbildningssystemet, men de tar hänsyn till individuella behov genom att erbjuda särskilda resurser (t.ex. speciellt utbildad personal, utrustning eller lokaler) och, i förekommande fall, ändras utbildnings innehåll eller lärandemål. Dessa program kan erbjudas till enskilda studenter inom redan existerande utbildningsprogram eller som en separat klass i samma eller separata utbildningsinstitutioner. Cedefop. Framgångsrikt slut- Uppnående av målen i ett utbildningsprogram typiskt utvärderat genom bedömning av förvärvade kunskaper, färdigheter och förande kompetenser. Framgångsrikt slutförande av ett utbildningsprogram av ett utbildningsvanligtvis dokumenterat genom tilldelning av ett utbildningsbevis. program En skiss eller en sammanfattning av de viktigaste punkterna i en text, föreläsning, eller studier. Ett utkast till en kurs av studier, text, etc. Ämnet i en viss kurs. ett dokument som listar dessa ämnen och anger hur kursen kommer att bedömas. http://www.thefreedictionary.com/ En undervisningsmetod som omfattar de principer och metoder som Undervisningsmetod används för undervisning. Vanligen använda undervisningsmetoder kan innefatta klassens deltagande, demonstration, recitation, memorering, eller kombinationer av dessa. Wikipedia. Utbildning som syftar till att uppnå särskilda lärandemål, särskilt Utbildning inom yrkesutbildning. Definitionen av utbildning i ISCED ingår I utbildning. Validering av studie- Utvärdering av en individs prestation utifrån lärandemålen med hjälp av olika utvärderingsmetoder (skriftliga, muntliga och resultat praktiska prov / undersökningar, projekt och portfolios) inte förutsätta att delta i ett utbildningsprogram.

Kursplan

29


30


III. INFORMATIONSKORT SOM TILLHÖR DELTAGAREN I UTBILDNINGEN AV LÄRARE TILL ARBETSKONSULENTER PERSONLIG DATA Namn Nationalitet E-mail Födelsedatum ARBETSLIVSERFARENHET DATUM(fr.o.m.-t.o.m) Titel/typ av arbete Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar Utbildning Datum (fr.o.m-t.o.m) Namn och typ av organisationer som tillhandahållit utbildningen Nivå på utbildningen Viktigaste ämnen / yrkesfärdigheter

PERSONLIGA FÄRDIGHETER OCH KUNSKAPER (FÖRVÄRVANDE AV ICKE-FORMELLT OCH INFORMELLT LÄRANDE) MODERSMÅL ÖVRIGA SPRÅKKUNSKAPER ………………………………. Excellent Bra ……………………………… SOCIALA FÄRDIGHETER OCH KOMPETENSER FÄRDIGHETER/KOPMPETENSER KRING ORGANISATION TEKNISKA FÄRDIGHETER ÖVRIG INFORMATION Publikationer Personliga intressen Referenser

31


References ·

European quality framework for apprenticeships, European Trade Union Confederation (ETUC), April, 2016, Cedefop

·

Stronger VET for better lives, Cedefop’s monitoring report on vocational education and training policies 2010-14

·

EQAVET: http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx

·

European Quality Assurance Reference Framework: http://www.eqavet.eu/gns/policycontext/european-quality-assurance-reference-framework.aspx

·

Handbook for VET Providers, 2015, Cedefop

·

EQAVET Strategic plan 2016-2017 - deepening EQAVET work, 2015

·

How to Become a Career Consultant, available on: http://www.wikihow.com/Become-aCareer-Consultant

·

http://www.business-lifecoaching.net/lifecoaching.html

·

10 Things You Should Know About Career Coaching, available on: http://www.forbes.com/sites/learnvest/2013/07/09/10-things-you-should-know-aboutcareer-coaching/#4da7be8c6b43 June, 2015

·

Careers consultant: job description, available on: https://targetjobs.co.uk/careersadvice/job-descriptions/278447-careers-consultant-job-description

·

Becoming a Career Counselor, available on: www.careersinpsychology.org/start-yourcareer-counseling-career/

·

M. Coetzee, Career Counselling and Guidance in the Workplace: A Manual for Career Practitioners, 2007

·

E. Hansen, Career Guidance, 2006

·

Disabilities, available on: http://www.counselling-directory.org.uk/disabilities.html

·

V. Varia, Guidance Services for the Physically Handicapped, Gifted & Mentally Retired and Personality Deviates, 2011

·

Handbook on career counselling A practical manual for developing, implementing and assessing career counselling services in higher education settings, 1998, available on: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001257/125740e.pdf

·

The representative organisation of persons with disabilities in Europe, available on: http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=8861&langue=EN&namePage=work

32


¡

European Portal of EU projects on disabled people, available on: http://www.enevaproject.eu/index.php?lang=en

33

Guide för utbildare  
Advertisement