Memòria general 21/22 català

Page 1

2020/2021

MEMÒRIA ANUAL


#REFERENTS #COMPROMESOS #RESPONSABLES A nivell de negocis, una campanya de fruita marcada per la baixa producció principalment de fruita d’os que ha provocat un canvi d’estratègia comercial i de producció amb l’objectiu de poder garantir el subministrament del producte i servei al client, estratègia similar a la que s’ha hagut d’aplicar a la fruita de llavor i el cítric. El mercat de Cereal, cada cop més globalitzat i marcat per les normatives, la lluita contra el canvi climàtic, un mercat molt variable i complicat. En resum, aspectes que afecten molt directament a les nostres àrees d’extensius i subministraments.

CARTA DEL PRESIDENT Benvolguts/des, L’exercici 2020-2021 ha estat un període extraordinàriament diferent, en el que tots i totes ens hem hagut d’adaptar a les circumstàncies complexes i d’incertesa esdevingudes per la pandèmia mundial. Al març del 2020 ni de bon tros ens podíem imaginar les repercussions econòmiques i socials que esdevindrien de la situació. Tot i així, confiava plenament en que la nostra empresa lluitaria per continuar atenent als clients amb les millors condicions, garantint la comercialització de les produccions dels nostres associats, així com garantint els llocs de treball de tots els treballadors i treballadores. Avui puc dir, que no sols s’han complert les meves expectatives, sinó que hem sigut capaços de superar-les. Presentem el resultat econòmic de l’exercici 20-21; un resultat que podem dir ha estat molt positiu i que reforça la nostra empresa, el que ens permet garantir el futur de les nostres cooperatives i socis productors.

CONSELL RECTOR

Entrant ja a subministraments, els diferents departaments que el formen han mantingut els volums de negoci de l’exercici anterior podent ressaltar que en el cas dels adobs la situació ha sigut millor respecte a exercicis passats. Altres aspectes destacables han sigut el nou model de servei tècnic atec: on s’ha reformulat l’estratègia de l’equip; aspectes importants com la incorporació de l’assessorament d’extensius amb la contractació d’una tècnica especialista son un exemple. Continuem treballant pel compromís amb la qualitat i el medi ambient; avancem en la nostra gestió de la Responsabilitat Social Corporativa. Acabem de començar una nova etapa per nosaltres amb la posada en marxa del nou Pla Estratègic Aspira24. Un pla que com bé sabem ha estat el més participatiu de la història d’Actel, tant per part dels treballadors i treballadores com per part dels membres del Consell Rector de l’empresa. Un pla en el que hem dipositat molts objectius i molta il·lusió per part de tots i totes. Em vull reiterar en el missatge que vaig transmetre a tot l’equip humà de l’empresa la passada assemblea, un equip que ha respost d’una forma extraordinària, amb un sentit de la responsabilitat inigualable. Un equip amb el que continuarem construint el futur de les nostres cooperatives.

Josep Maria Codina Esmet, President d’ActelGrup

PRESIDENT

TRESORER

Ramon Palacín Alió

Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d’Albesa, S.C.C.L. (Albesa)

Fruitera de Torrelameu i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Torrelameu)

Marcel·lí Piró Reñé

Josep Maria Codina Esmet

Francesc Torres Rosell

VICEPRESIDENT

VOCAL

Agroserveis d’Almacelles, S.C.C.L. (Almacelles)

Fruitera de Puigverd de Lleida, S.C.C.L. (Puigverd de Lleida)

Ramon Sisó Urgeles

SECRETARI

David Solans Solans

Fruitera de Corbins i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Corbins)

Lluís Bosch Pellisé

Josep Lluís Calvet Fontova Fialco, S.C.L. (Tàrrega)

Adrià Drago Lleti Fragafruit, S.C.L. (Fraga)

Agrícola i Secció de Crèdit d’Alcoletge, S.C.C.L. (Alcoletge) Agropecuaria i Secció de Crèdit Verge de les Sogues de Bellvís, S.C.C.L. (Bellvís)

INTERVENTOR DE COMPTES

Jaime Castillo Gambón

Sociedad Cooperativa Agrícola de Alcampell (Alcampell)


LES NOSTRES XI2020-2021 FRES

2020/2021 2019/2020

Facturació

212.361 187.762 Subministraments 52.670 Fruita 63.657 Extensius 62.575 Central 1.928 Altres empreses del Grup 6.932

54.412 67.623

83.384 2.163

4.779

MILERS D’EUROS

MILERS D’EUROS

MILERS D’EUROS

MILERS D’EUROS

MILERS D’EUROS

MILERS D’EUROS

+10.000 +30

CLIENTS

ANYS D’EXPERIÈNCIA

Primes d’assegurances Generals

7.997 8.145

MILERS D’EUROS

Primes d’assegurances Agràries

11.224 10.626

MILERS D’EUROS


COMPROMESOS AMB LA CULTURA DE LA QUALITAT

Satisfacció de clients No conformitats de client

2,54 % FRUITA

0,04 % OLI

kg amb incidències respecte a kg venuts

Unitats amb incidència de qualitat respecte a unitats venudes

0,55 % CEREALS

0,75 %

SUBMINISTRAMENTS

Auditoria Walmart Supply Chain Security i Costco

LA NOSTRA FORÇA, LES PERSONES 172 203 1,29%

166 247

413 Treballadors

*mitjana de treballadors en plantilla durant l’exercici

CONTRACTACIONS INDEFINIDES

CONTRACTACIONS EVENTUALS ABSENTISME PER ACCIDENTS LABORALS

Formació PERSONES

d’incidències respecte a volum venut

Protocol de clients

Certificacions

869

Kg amb incidències respecte a kg venuts

1.465

FORMACIONS

4.810

HORES


INFORME FINANCER

RATIS

Durant l’exercici 20/21, tot i haver estat un any complex per la Covid-19 i la volatilitat dels mercats, hem continuat treballant en equip i rigor per tal de poder oferir la millor eficiència i rendibilitat als nostres productors, a la vegada de ser competitius en els mercats què operem.

SOLVÈNCIA = Actiu no corrent + Actiu corrent / Passiu no corrent + Passiu corrent = 1,57 estem pel damunt d’1,50 (situació òptima).

FONS DE MANIOBRA = Actiu corrent - Passiu corrent = 12,2 milions d’euros que ens dona la solvència necessària per poder atendre tots els pagaments i compromisos a curt termini. TRESORERIA = Actiu corrent – Existències / Passiu corrent = 1,06 situació equilibrada perquè estem al voltant d’1 (menys la solvència és negativa i l’excés improductiu).

CASH FLOW = Benefici net + Amortitzacions + Provisions = 2,6 milions d’euros.

ENDEUTAMENT = Passiu no corrent + Passiu corrent / Net Patrimonial + Passiu = 0,64 pràcticament òptim, ja que està quasi a la franja ideal entre 0,40 i 0,60 (Pel davall es considera excés de capital i pel damunt falta d’autonomia financera).

A nivell financer i tal com demostren els següents ratis, continuem estant com a grup, en una posició òptima de fortalesa econòmica que ens permet encarar el futur amb optimisme. Comparativa últims 6 exercicis: MILERS D’EUROS

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

12.317

10.677

8.122

4.396

7.964

9.199

Passiu corrent

55.751

47.098

45.125

44.277

46.118

42.947

Total Patrimoni + Passiu

97.498

89.462

85.608

77.421

83.059

81.746

0,70

0,65

0,62

0,63

0,65

0,64

Passiu no corrent

Rati Endeutament

DEUTE FINANCER * amb cost, inclosos pagarés de cooperatives

Miles de € 35.000

8.593

8.695

30.000 25.000

29.629

DEUTE A LLARG TERMINI

5.134

7.239 20.000 15.000

6.437

5.004

1.380

17.651

18.901

31/5/18

31/5/19

28.293

10.000

19.195

21.058

17.485

5.000 0

31/5/15

31/5/16

31/5/17

31/5/20

31/5/21

DESPESA FINANCERA

Milers € 1.200 1.000 800 600

1.211 869

400

654 200 0

529 305

31/5/15

DEUTE A CURT TERMINI

31/5/16

31/5/17

31/5/18

31/5/19

209

183

31/5/20

31/5/21


RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA L’exercici que finalitzem ha estat un període dins del qual la Responsabilitat Social Corporativa ha tingut un pes molt important a la nostra organització. Hem dut a terme la creació d’un equip de treball multidisplinar donant un pas més enllà amb l’objectiu de treballar la RSC posant el focus en un pla de continuïtat, alineant els àmbits d’actuació i objectius de la Responsabilitat Social Corporativa amb l’agenda 2030 i els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Treballem per la identificació dels ODS i en la planificació d’accions, fixant els indicadors (kpi’s) que ens ajudaran a mesurar l’avanç de l’organització en cadascun dels objectius. La nostra metodologia ha passat per la selecció del que ja estem treballant i la identificació dels ODS que podem desenvolupar i que s’emmarquen dins dels següents eixos: PERSONES, PLANETA, PROSPERITAT, PAU I ALIANCES.

COMPROMÍS AMB EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I EL MEDI AMBIENT

NOU PLA ESTRATÈGIC Hem finalitzat l’exercici 20-21 amb la creació i posada en marxa del nou pla estratègic Aspira24. Un pla que marcarà el futur de la nostra empresa dels pròxims 3 anys. Un projecte il·lusionant i participatiu creat per més d’un centenar de treballadors i treballadores provinents dels diferents negocis del Grup juntament amb l’equip directiu i el Consell Rector. Ara doncs, essent ja l’exercici 21-22 ens trobem en el moment d’execució del pla que en termes de facturació, portarà al Grup a assolir la xifra de 275 milions d’euros l’any 2024 i que hem centrat en 5 focus estratègics Un total de 96 projectes que s’aniran desenvolupant durant els pròxims 3 anys i que ens duran a la consecució dels nostres objectius.

EL PLA SE CENTRA EN 5 FOCUS ESTRATÈGICS 1. La captació de produccions d’interès i la inversió en I+D+I i en eficiència. 2. La diversificació de clients que permetin l’enfortiment de la marca i la promoció de la venda als propis socis. 3. La millora de la competitivitat de les cooperatives de base i la capacitat per facilitar el relleu generacional, mitjançant la millora en els processos, l’ús de noves tecnologies, la digitalització i la sostenibilitat. 4. La millora de processos, les noves tecnologies, la sostenibilitat, el compliment estricte amb la normativa i guanyar agilitat en la gestió i coordinació. 5. L’empoderament i el reforçament del treball en equip i la transversalitat de l’organització.


BALANÇ AL 31 DE MAIG DE 2021 I 2020 (Expressat en milers d’euros) ACTIU ACTIU NO CORRENT

31/05/2021

31/05/2020

PATRIMONI NET I PASSIU PATRIMONI NET

31/05/2021

31/05/2020

29.600

28.977

26.181

25.446

25.450 731 1.954 1.465

24.969 477 2.173 1.358

26.628

27.185

226 226 18.510 8.184 9.443 883

258 258 17.221 8.586 7.905 730

FONS PROPIS

3.514

5.207

PASSIU NO CORRENT

9.199

7.964

185 3.329 3.703

205 5.002 3.706

ACTIU CORRENT

55.118

55.874

Fons d´educació, formació i promoció, llarg termini Deute amb característiques especials a llarg termini Capital reemborsable exigible Deutes a llarg termini Deutes amb entitats de crèdit Altres passius financers Passius per impost diferit

39 2.234 2.234 6.437 6.434 3 489

3 2.284 2.284 5.134 5.131 3 543

Existències Deutors comercials i altres comptes a cobrar Clients per vendes i prestacions de serveis

9.583 35.882 24.412

9.308 37.930 26.989

42.947

46.118

Clients, empreses associades i socis deutors

7.634

7.400

9.656 9.646 10

13.240 13.196 44

Clients, societats posades en equivalència Actius per impost corrent Altres deutors Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis Crèdits a socis Inversions financeres a curt termini Periodificacions a curt termini Efectiu i altres actius líquids equivalents

163 160 3.513

230 103 3.208

7.829

7.818

5.962

4.930

5.962 2.783 79 829

4.930 2.086 46 1.574

7.829 25.462 15.557 7.962 19 12

7.818 25.060 16.924 5.848 16 32

Immobilitzat intangible Altre immobilitzat intangible Immobilitzat material Terrenys i construccions Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material Immobilitzat en curs i bestretes Inversions en empreses del grup i associats a llarg termini Participacions posades en equivalència Crèdits a socis Inversions financeres a llarg termini

Actius per impost diferit

TOTAL ACTIU

675

81.746

793

83.059

Reserves Resultat de l’exercici atribuït a la societat dominant Subvencions, donacions i llegats rebuts Socis externs

PASSIU CORRENT Deutes a curt termini Deutes amb entitats de crèdit Altres passius financers Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i amb socis Deutes amb socis Creditors comercials i altres comptes a pagar Proveïdors Proveïdors, empreses associades i socis Proveïdors, societats posades en equivalència Passius per import corrent Altres creditors

1.912

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 31/05/2021

81.746

31/05/2020

OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis Vendes Prestacions de serveis Aprovisionaments Consum de mercaderies Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles Consum d´existències de socis Treballs realitzats per altres empreses Altres ingressos d'explotació Ingressos accessoris i altres de gestió corrent Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici Ingressos per operacions amb socis Despeses de personal Sous, salaris i assimilats Càrregues socials Altres despeses d'explotació Altres despeses de gestió corrent Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials Amortització de l'immobilitzat Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat Resultats per alienacions i altres Fons d´Educació, Formació i Promoció Dotació Altres resultats

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

Ingressos financers De valors negociables i altres instruments financers Despeses financeres Variació de valor raonable en instruments financers Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers Deterioraments i pèrdues Resultats per alienacions i altres.

RESULTAT FINANCER

Participacions en beneficis (pèrdues) de societats posades en equivalència

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

212.361 210.184 2.177 -188.978 -123.934 -5.524 -51.801

187.762 185.828 1.934 -163.271 -104.548 -7.650 -43.316

-7.719

-7.757

6.014 3.601 1.147 1.266 -12.135 -9.023 -3.112 -15.160 -15.184 24 -1.707 567 32 32 -39 -39 4

5.664 2.652 1.302 1.710 -13.861 -10.462 -3.399 -15.013 -15.010 -3 -1.531 580 95 95 75

304 304 -183 -22 -22 -

491 491 -209 -16 -3 -4 1

959

99

500

263

-23

-3

1.035

760

Impostos sobre benefici

-197

-117

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES

838

643

RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI

838

643

731

477

107

166

Resultat atribuït a la societat dominant

Resultat atribuït a socis externs

2.240

83.059

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31 DE MAIG DE 2021 I 2020 (Expressat en Milers d’euros)


HUESCA

GIRONA

LLEIDA BARCELONA

ZARAGOZA TARRAGONA TERUEL

ZAMORA

BADAJOZ

VALÈNCIA

109 COOPERATIVES

SITUADES A LES COMUNITATS DE CATALUNYA, ARAGÓ, CASTELLA I LLEÓ, EXTREMADURA I VALÈNCIA

55 Extensius 19 Fruita 109 Subministraments #JuntsSumem Ctra. Vall d’Aran, km. 3 · 25196 Lleida · t. (+34) 973 700 800 · actel@actel.es www.actelgrup.com