Page 1

DISPOZIŢIA NR. 1 din 26 ianuarie 2010  privind convocarea Adunării generale în cea de­a XIII­a sesiune ordinară,  precum şi a Consiliului director, în şedinţă ordinară pe semestrul I/2010  În temeiul art. 6 alin. (1) lit. n), art. 17 alin. (1) lit. a) ­ c), art. 22 alin. (1) lit. a) ­ c) şi art. 26 alin.  (8)  din Statutul Asociaţiei Comunelor din România,  luând în considerare necesitatea de organizare a activităţii Asociaţiei Comunelor din România,  precum şi a filialelor judeţene ale acesteia, în anul 2010,  având  în  vedere  importanţa  prezentării  problemelor  cu  care  se  confruntă  comunele  din  România  ca  urmare  a  unor  sincope  în  procesul  de  descentralizare,  precum  si  a  unei  accentuate  diminuări a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale,  ţinând  seama  de  începutul  mandatului  noului  Guvern  al  României  si  a  Programului  de  guvernare pentru perioada 2009 ­ 2012,  preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:  Art. 1. ­ (1) Se convoacă Adunarea generală a Asociaţiei Comunelor din România în cea de­a  XIII­a  sesiune  ordinară,  precum  şi  Consiliul  director  al  Asociaţiei  Comunelor  din  România  în  şedinţă  ordinară pe semestrul I/2010, începând de duminică,  21 februarie 2010, ora 14:00 şi până miercuri, 24  februarie 2010, ora 11:00.  (2) Convocarea prevăzută la alin.(1) vizează, cu precădere:  a)  analiza  problemelor  cu  care  se  confruntă  comunele  din  România  şi,  implicit,  autorităţile  administraţiei  publice  locale  ale  acestora,  ca  urmare  a  unor  sincope  în  procesul  de  descentralizare,  precum si a unei accentuate diminuări a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice  locale;  b) modificarea si completarea Statutului Asociatiei Comunelor din România;  c) aprobarea Statutului­cadru al filialelor judetene ale Asociatiei Comunelor din România;  d) aprobarea Regulamentului intern al Asociatiei Comunelor din România, potrivit prevederilor  art. 257 ­ 262 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;  e) prezentarea Raportului de activitate a Asociaţiei Comunelor din România în anul 2009;  f)  prezentarea  spre  aprobare  a  bilanţului  contabil  pe  anul  2009  şi  a  proiectului  bugetului  de  venituri şi cheltuieli pe anul 2010;  g)  analiza  procesului  de  dobândire  a  personalităţii  juridice  de  către  filialele  judeţene  ale  Asociaţiei Comunelor din România;  h) prezentarea, în scris, de către fiecare preşedinte al filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor  din România a Raportului de activitate pe anul 2009;  i) analiza structurii paginii de internet a Asociaţiei Comunelor din România şi a informaţiilor ce  se aduc la cunoştinţă publică prin aceasta;  j) discutarea participării, în perioada 17 ­ 20 noiembrie 2010 la Ciudad de México, la cel de­al  III­lea Congres mondial al Autoritătilor Locale si Municipalitătilor Unite (UCLG) ­ la care este membru  Consiliul  Comunelor  şi  Regiunilor  din  Europa,  în  perspectiva  aderării  directe  a  Asociatiei  Comunelor  din România la această organizatie mondială;  k) prezentarea proiectelor cu finantare nerambursabilă ale Asociaţiei Comunelor din România  pentru anul 2010;  l) diverse.  (3)  Ordinea  de  zi  a  sesiunii/şedinţei  ordinare  poate  suferi  unele  modificări,  în  funcţie  de  disponibilitatea înalţilor demnitari din administraţia publică centrală.


(4) Desfăşurarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), precum şi cazarea sunt asigurate în HOTEL  RIN GRAND (www.ringrandhotel.ro), Bucureşti, Soseaua Vitan­Bârzesti, nr. 7D.  Art.  2.  ­  (1)  La  lucrările  prevăzute  la  art.  1  participă  primari  ai  comunelor  membre  ale  Asociaţiei  Comunelor  din  România,  din  fiecare  judeţ,  precum  şi  membri  ai  Corpului  profesional  al  secretarilor  comunelor  din  România  şi  ai  Corpului  profesional  al  funcţionarilor  publici  cu  atribuţii  în  domeniul gestiunii resurselor financiare.  (2) Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa primarilor comunelor membre din fiecare judeţ  prin  grija  preşedintelui  filialei  judeţene  care  comunică,  în  scris,  persoanele  înscrise  să  participe  la  aceste lucrări, până cel mai târziu luni, 8 februarie 2010, ora 12:00. Convocarea Corpului profesional al  secretarilor  comunelor  din  România  se  asigură  de  către  preşedintele  acestuia,  domnul  Laurenţiu  MODIGA,  secretarul  comunei  Bran,  judeţul  Braşov,  iar  convocarea  Corpului  profesional  al  funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniul gestiunii resurselor financiare se asigură de preşedintele  acestuia,  domnul  Cornel  BĂLĂSANU,  functionar  public  cu  atributii  în  acest  domeniu  din  aparatul  de  specialitate al primarului comunei Frumuşica, judeţul Botoşani.  (3)  Comunicarea  de  către  persoanele  prevăzute  la  alin.  (2)  se  face  la  telefon/fax  nr.  0244.573.071  si  0244.574.209,  precum  si  la  adresele  de  poştă  electronică:  office@faxmedia.ro,  faxmediaconsulting@yahoo.com. Pentru persoanele comunicate după data prevăzută la alin. (2) nu se  garantează cazare.  Art. 3. ­ (1) Lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt integrate unui curs de pregătire, formare  şi perfecţionare profesională, în cazul alesilor locali, precum si unui program de perfecţionare, în cazul  functionarilor publici, cu durata de 3 zile având ca temă „PROVOCĂRI SI OPORTUNITĂTI PENTRU  COMUNELE DIN ROMÂNIA, 2010 ­ 2012”.  (2)  Costul  pentru  participarea  la  Adunarea  generală  se  virează  în  contul  nr.  RO92  BRDE  445S  V304  8638  4450  deschis  la  B.R.D.  Victoria  ­  Bucuresti,  având  ca  beneficiar  Asociaţia  Comunelor din România, identificată prin codul de înregistrare fiscală 10747683, până cel mai târziu  vineri, 12 februarie 2010, data extrasului de cont din trezoreria plătitorului, astfel:  a) VARIANTA A: 1.900 de lei pentru opţiunea în cameră single, cu toate serviciile incluse;  b) VARIANTA B: 1.600 de lei pentru opţiunea loc în cameră dublă, fiecare cu toate serviciile  incluse; în acest caz, în fisele de înscriere este obligatorie mentionarea reciprocă a co­participantului  din camera respectivă;  c) VARIANTA C: 1.300 de lei pentru opţiunea fără cazare, numai pentru participare la lucrări;  în acest cost sunt incluse prânzul pentru zilele de luni si marţi si cina festivă de marti;  d)  VARIANTA  D:  2.800  de  lei  pentru  opţiunea  cazare  în  cameră  dublă;  pentru  această  variantă,  cea  de­a  doua  persoană  din  cameră  are  asigurate  toate  serviciile  hoteliere,  fără  să  poată  participa la lucrări.  (3) Cotizatia pentru anul 2010, potrivit nivelurilor prevăzute în Hotărârea Adunării generale nr.  3/2008,  precum  si  eventualele  restante,  potrivit  Hotărârii  Adunării  generale  nr.  2/2006,  se  achită  integral, în contul prevăzut la alin. (2), până cel mai târziu 12 februarie 2010, data extrasului de cont  din trezoreria plătitorului. Aceste hotărâri, precum si orice alte informații se pot descărca de pe pagina  de internet www.acor.ro.  (4)  Pe  ordinul  de  plată  se  înscrie,  atât  pentru  cotizatia  anuală,  cât  si  pentru  participarea  la  lucrările  Adunării  generale:  „Obligatie  financiară  rezultată  din  acordul  de  aderare  la  Asociatia  Comunelor  din  România,  conform  art.  35  alin.  (6)  din  Legea  nr.  273/2006”,  nefiind  necesară  emiterea vreunei facturi pentru a fi prezentată la trezorerie.  (5) Facturile, în original, se pun la dispozitia participantilor la Bucuresti. În cazul în care este  necesară  o  astfel  de  factură  înainte  de  21  februarie  2010,  factura  va  fi  transmisă  imediat  după  trimiterea fişei de înscriere.

A.Co.R. - DISPOZITIA NR.1 din 26 ianuarie 2010  

A.Co.R. - DISPOZIŢIA NR.1 din 26 ianuarie 2010 privind convocarea Adunării generale în cea de-a XIII-a sesiune ordinară, precum şi a Consili...

Advertisement