Page 1

VI[ENAMJENSKI POKLOPCI REVIZIONIH OKANA ACO TopTek Pripemio: Asmir Pa{i}, dipl.ing.gra|. voditelj Tehni~kog tima podr{ke ACO TopTek poklopci revizionih okana su bezbijedni, pouzdani, i raznovrsni. - A ipak su neprimjetni. Poklopci revizionih okana koje proizvodi ACO dizajnirani su i napravljeni od kvalitetnih materijala koji garantiraju da poklopci ne samo da ispunjavaju ve} i nadma{uju stroge propise u smislu optere}enja i bezbijednosti. Precizna proizvodnja od aluminijuma, nehr|aju}eg ~elika i galvaniziranih ~eli~nih verzija manifestira se u njihovoj velikoj pouzdanosti i dugovje~nosti. Poklopci revizionih okana ACO mogu se na fleksibilan na~in uklopiti u bilo kakav dizajn interijera ili eksterijera, jer je mogu}nost upotrebe veoma velika. Instalacija, rukovanje, kao i odr`avanje i ~i{}enje su veoma jednostavni. [iroki dijapazon standardnih tipova, posebno prilago|enih po narud`bi, kao i mogu}nost kori{tenja razli~itih vrsta panela ~ini da {aht ACO izgleda kao neprimjetni kameleon koji se inteligentno uklapa u

160

svoje okru`enje dok u isto vrijeme zadr`ava svoju punu funkcionalnost i bezbijednost. Udubljeni poklopci revizionih okana dizajnirani su za selektivne podne zavr{ne obrade. Moraju biti napunjeni betonom kako bi ispunili tra`enu klasu optere}enja. U svakom poklopcu revizionog okna predvi|en je prostor od 10 mm za zavr{nu obradu poda. Dostupne su klase optere}enja do C250 (EN 124), u ovisnosti od svijetlog otvora i dubine poklopca revizionog okna. Poklopci revizionih okana se proizvode od 2 mm debelog, hladno formiranog mekog ~elika ili profila od nehr|aju}eg ~elika stepen 304. Sama povr{ina tretira se dubokom galvanizacijom za ~elik, anehr|aju}e `eljezo se tretira otopinom koja pasivizira materijal. Poklopci revizionih okana su pri~vr{}eni {arafima, ne propu{taju ni vodu ni mirise. Specijalni klju~ garantira lagano podizanje poklopca sa okvira. Dostupan je {iroki dijapazon u standardnim veli~inama, a ostale dimenizije su

161


ACO TopTek UNIFACE GS/SS ACO TopTek Access Covers

tako|er doostupne, na zahtjev. Maksimalne dimenzije otvora su 1000 x 1000 mm. Tipi~na primjena – unutar objekata ili u njihovom neposrednom okru`enju gdje su neophodni vodootporni poklopci revizionih okana za odre|ene povr{ine. ACO TopTek UNIFACE ASSIST GS/SS-u Pored standardnog dizajna, poklopci revizionih okana su opremljeni pomo}nim sistemom za otvaranje. [arke i plinska opruga omogu}avaju jednoj osobi da lagano otvori poklopac, a sigurnosni ure|aj sprje~ava poklopac da se sam zatvori. Maksimalne dimenzije otvora su 1000 x 1000 mm. Tipi~na primjena – poklopci koji se ~esto otvaraju i gdje je potreban prostor za jednu osobu, npr. u prostorima za bazene. ACO TopTek UNIFACE MULTI GS/SS Inteligentno rje{enje udubljenog poklopca revizionih okana sastavljenog iz vi{e dijelova omogu}ava sklapanje i rasklapanje bez problema. Pokretne potporne grede omogu}avaju iskori{tavanje kompletnog otvora. Maksimalne dimenzije otvora su 2000 x 2800 mm. Tipi~na primjena – veliki otvori, cijevi kojima mora biti omogu}en stalni pristup. ACO TopTek UNIFACE AL Udubljeni poklopci revizionih okana dizajnirani su za

162

selektivne zavr{ne podne obrade. Moraju biti napunjeni betonom kako bi se postigla tra`ena klasa optere} enja. U svakom poklopcu revizionog okna predvi|en je prostor od 20 mm za zavr{nu obradu poda. Dostupne su klase optere}enja do B125 (EN 124), u ovisnosti od svijetlog otvora i visini napunjenog betona. Poklopci revizionih okana su od profila od legure aluminijuma, pri~vr{}eni {arafima, ne propu{taju ni vodu ni mirise. Izvedba sa duplom brtvom kao i vrhunski dizajn predstavljaju standard. Specijalni klju~ garantira lagano podizanje poklopca sa okvira. Dostupan je {iroki dijapazon u standardnim veli~inama, a ostale dimenizije su tako|er doostupne, na zahtjev. Maksimalne dimenzije otvora su 1000 x 1000 mm. Tipi~na primjena – unutar objekata gdje se zahtijeva vrhunska zavr{na obrada. ACO TopTek UNIFACE MULTI AL Inteligentno rje{enje udubljenih poklopaca revizionih okana sastavljenih iz vi{e dijelova omogu}ava sklapanje i rasklapanje bez problema. Pokretne otporne grede omogu}avaju iskori{tavanje kompletnog otvora. Maksimalne dimenzije otvora su 1000 x 5600 mm. Tipi~na primjena – veliki otvori, cijevi kojima mora biti omogu}en stalni pristup ACO TopTek PAVING GS Udubljeni poklopci revizionih okana dizajnirani su

ACO TopTek UNIFACE AL

163


ACO TopTek PAVING GS

za plo~nike. Sna`na oja~anja su zavareni ispod glavne plo~e, {to je garant otpornosti na optere}enje bez dodatnog betoniranja. Dostupne su klase optere}enja do C250 (EN 124). [ahtovi su proizvedeni od galvaniziranog ~elika, a pri~vr{}eni su u okvir sopstvenom te`inom. Specijalni klju~ garantira lagano podizanje poklopca sa okvira. Dostupan je {iroki dijapazon u standardnim veli~inama, a ostale dimenizije su tako|er dostupne, na zahtjev. Maksimalne dimenzije otvora su 1000 x 1000 mm. Tipi~na primjena – za pje{a~ka podru~ja, kolovoze, parkinge gdje bi poklopac revizionih okana trebao biti napunjen ciglama, kaldrmom ili {ljunkom pomije{anim s katranom. ACO TopTek SOLID GS/SS Ovi iznimno ~vrsti poklopci revizionih okana su proizvedeni od galvaniziranog ~elika ili nehr|aju}eg ~elika stepen 304. Dostupne su klase optere}enja do B125 (EN 124). Gornja strana poklopca za{ti}ena je 5 mm debelom

164

metalnom protukliznom plo~om. Poklopci su pri~vr{}eni {arafima, vodotijesni i plinotijesni. Maksimalne dimenzije otvora su 1000 x 1000 mm. Tipi~na primjena – unutar objekata ili u njihovom neposrednom okru`enju gdje su jednostavniji vodootporni poklopci neophodni. ACO TopTek SOLID AL Ovi iznimno ~vrsti poklopci revizionih okana napravljeni su od legure aluminijuma. Dostupna je klasa optere}enja A15 (EN 124). Gornja strana poklopca za{ti} ena je sa 5 mm debelom aluminijskom protukliznom plo~om. Poklopci su pri~vr{}eni {arafima, otporni i na vodu i na mirise. Maksimalne dimenzije otvora su 1000 x 1000 mm. Tipi~na primjena – unutar objekata gdje su neophodni lak{i vodootporni poklopci. ACO TopTek SOLID MULTI GS/SS Inteligentno rje{enje udubljenog poklopci revizionih okana sastavljenog iz vi{e dijelova omogu}ava skla-

ACO TopTek SOLID GS/SS/AL

ACO TopTek - Instalation

panje i rasklapanje bez problema. Pokretne otporne grede omogu}avaju iskori{tavanje kompletnog otvora. Maksimalne dimenzije otvora su 2000 x 5600 mm. Tipi~na primjena – cijevi kojima mora biti omogu}en stalni pristup. Neophodno je instalirati poklopac revizionih okana u skladu sa uputama za instalaciju u {tampanom priru~niku za instalaciju. Poklopac se ne smije od{arafiti prije instalacije. Podesite poklopac revizionih okana na

tra`enu razinu. Napunite rupu i poklopac revizionih okana sa betonom C35/45 (napuniti poklopac PAVING sa blokovima). Za{titite napunjeni poklopac revizionih okana od mraza i ki{e i pustite beton da se osu{i najmanje 48 sati prije ugradnje. Poklopci revizionih okana se dostavljaju sa dodacima koji su potrebni za njihovo otvaranje i zatvaranje. Najmanje dva puta godi{nje skinite poklopac sa okvira, o~istite dodirne povr{ine i {arafe, i za{titite ih odgovaraju}im uljima. „

Za sve informacije i stru~nu tehni~ku podr{ku mo`ete se obratiti na: ACO d.o.o. Sarajevo, Tel.: +387 33 768 910, Fax.: +387 33 768 911; e-mail: aco@aco.ba, www.aco.ba

165

ACO Top Tek poklopci  

ACO TopTek FI-poklopci, PR, clanak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you