Page 1

Річний звіт

2009 Annual report

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


„ З мог у тньої е лек троте хнічної промис ловос ті виникне ще дре д жере ло добробу т у народів” у к ра їн с ьк и

й фізик і е л

, Ів а н П у л ю й к рі 4 9 18 , е к т р о т е х н ік

“With powerful electrotechnical industry generous source of nations wealth will arise”

I va n PU lu j, 94 c t r i c i a n , 18 c is t a n d e l e si y ph n ia n Ukrai

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Основні показники ДІяльності товариства на кінець 2009 рок у / Main activity indicators at the end of the year 2009 2009

2008

Балансові показники / Balance sheet ratios Активи / Assets

тис. грн. / thousand UAH

625 071

585 007

Грошові кошти та їх еквіваленти Cash and cash equivalents

тис. грн. / thousand UAH

4 375

6 776

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги / Accounts receivable for goods, works, services

тис. грн. / thousand UAH

28 142

25 637

Власний капітал / Shareholders’ equity

тис. грн. / thousand UAH

417 949

350 663

Довгострокові зобов’язання Long-term liabilities

тис. грн. / thousand UAH

71 794

73 014

Поточні зобов’язання / Current liabilities

тис. грн. / thousand UAH

134 710

160 786

Чистий дохід від реалізації продукції Net profit from sale

тис. грн. / thousand UAH

1 291 025

1 245 949

Собівартість реалізованої продукції Costs of sales

тис. грн. / thousand UAH

Валовий прибуток / Gross profit

тис. грн. / thousand UAH

121 141

135 954

Адміністративні витрати Administrative costs

тис. грн. / thousand UAH

(37 738)

(33 789)

Інші операційні доходи Other transaction incomes

тис. грн. / thousand UAH

65 978

61 747

Інші фінансові та операційні витрати Other financial and transaction costs

тис. грн. / thousand UAH

(49 254)

(53 879)

Прибуток до оподаткування Income before taxation

тис. грн. / thousand UAH

100 127

110 034

Чистий прибуток / Net income

тис. грн. / thousand UAH

63 794

74 135

Звіт про прибутки / Statement of income

(1 169 884) (1 109 995)

основна діяльність / Electric power supply activity Відпуск електроенергії в мережу Total electric power supply in a network

млн. кВт/год / million kW/h

4555,4

4 744

Корисний відпуск електроенергії Net power output

млн. кВт/год / million kW/h

3932

4 118,2

Транзит електроенергії Transit of electric power

млн. кВт/год / million kW/h

712,806

749,867

Споживання електроенергії Consumption of electric power

млн. кВт/год / million kW/h

3201,7

3347,4

946 712

936 297

Кількість споживачів Number of users Оплата за куповану електроенергію Payment for purchased electric power

%

100,4

100,6

Оплата за спожиту електроенергію Payment for consumed electric power

%

100

100

Технологічні витрати електроенергії Technological electric power losses

%

13,68

13,19

Нормативні витрати електроенергії Normative electric power losses

%

15,77

15,56

Виконання Інвестиційної програми Investment programme implementation

%

100

100

4 807 229

4988 739,3

загальна інформація про товариство / Company’s general information кількість працівників / Total personnel благочинна діяльність / Charitable activity

2

осіб / persons тис. грн. / thousand UAH

3

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


2008 ЗМІСТ / CONTENTS

05

Основні показники Зміст Звернення в. о. Голови Правління Місія та цінності ІнформаціЙНА поЛІТИКА

2009

Інформація про ВАТ „Львівобленерго”: Історія успіху — Коротко про ВАТ “Львівобленерго”: — Організаційна структура — Райони електромереж — Правління ВАТ „Львівобленерго” — Управління персоналом: — Персонал — Навчання та розвиток — Центр психофізіологічної експертизи — Інформаційно-консультаційний центр — Нагороди та відзнаки — Соціальна відповідальність — ОСНОВНА Діяльність ВАТ „Львівобленерго”: Показники основної діяльності —

2006

Інвестиційна діяльність — Стратегія розвитку Фінансовий звіт: Аудиторський висновок — Корпоративні дані

2007

03 05 06 08 10 13 14 16 18 19 20 22 --24 --26 28 30 32 34 42 45 51 52 63

5

Main activity indicators Contents Address of the Chairman of the Board Mission and values Information policy OJSC “Lvivoblenergo” information: — History of success — Short review of OJSC “Lvivoblenergo”:

— Management structure

— Districts of electrical networks

— Board of directors of OJSC “Lvivoblenergo”

— Personnel management:

— Personnel

— Education and development

— Center of psychophysiological examination

— Information and consulting centre — Rewards and honours — Social responsibility OJSC “Lvivoblenergo” MAIN activity: — Main activity indicators — Investment activity Development strategy Financial statement: — Auditor’s conclusion Corporate data

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Звернення в.о. голови правління address of the acting chairman of the board

тивності роботи обладнання електромереж та запобігання порушенням Правил користування електричною енергією. Інвестиційну програму 2009 року виконано на 100%. Важливим кроком для забезпечення надійності електропостачання Львова є виділення земельної ділянки та дозвіл на будівництво підстанції „Цитадель”, яка дасть перспективу розвитку інфраструктури міста. В 2009 році Стратегія Правління Товариства була спрямована на вдосконалення якісного рівня організації роботи зі споживачами, вдосконалення підходів в управлінні персоналом, оптимізації організаційної структури компанії з метою ефективного використання потенціалу працівників. Ще одним кроком назустріч споживачам став Інформаційно-консультаційний центр ВАТ „Львівобленерго”, який розпочав свою роботу в 2009 році. Впродовж 2009 року Товариством здійснювалась Стратегія інформаційної політики, яка сформувала прозорі та відкриті відносини з цільовими групами громадськості, розширила та поглибила форми інформаційної роботи з метою підтримки позитивної громадської думки про ВАТ „Львівобленерго” як надійного партнера. Як соціально відповідальна компанія ВАТ „Львівобленерго” продовжило реалізацію заходів в рамках благодійного проекту „Світло в тобі”, спрямованих на допомогу і опіку соціально незахищеним верствам населення Львівщини, підтримку дитячої творчості, культурних та духовних традицій, розвиток спорту. Від імені Правління хочу запевнити Вас, що ВАТ „Львівобленерго” і надалі продовжуватиме реалізацію стратегічних планів розвитку компанії в інтересах споживачів, працівників та акціонерів, керуватиметься сучасним підходом до своєї діяльності та збереже за собою лідерські позиції в паливно-енергетичному комплексі України.

Dear Shareholders!

Шановні акціонери! Підсумовуючи результати діяльності ВАТ „Львівобленерго” у 2009 році хочу відзначити стабільність у збереженні компанією лідерських позицій в енергетичній галузі України. 2009 рік став ще одним із важливих етапів розвитку компанії. ВАТ „Львівобленерго” отримало підтвердження міжнародного Сертифікату якості ISO 9001:2000 за версією стандарту ISO 9001:2008, що є запорукою зростання соціальних стандартів та якості життя людей шляхом надання надійних та якісних послуг електропостачання. Система управління якістю включає всі бізнес-процеси діяльності компанії, виконання яких забезпечує позицію Товариства як лідера паливноенергетичного комплексу, інноваційної компанії, орієнтованої на споживача та пріоритетом діяльності якої є економічна та фінансова ефективність. В 2009 році ВАТ „Львівобленерго” розпочало впровадження Cистеми управління якістю охорони праці та здоров’я OHSAS 18001:2007. Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в державі, яка відбилась на паливно-енергетичному комплексі України, ВАТ „Львівобленерго” продовжило динаміку розвитку за всіма напрямками діяльності та зберегло стабільність фінансово-економічних показників. 2009 рік Товариство завершило з чистим прибутком 63,794 млн. грн. За підсумками 2009 року корисний відпуск електроенергії зменшився на 4,7% і становить 3932 млн. кВт/год. Розрахунки споживачів здійснено на 100%, розрахунки з Оптовим ринком електроенергії проведено на рівні 100,4%. Заборгованості ВАТ „Львівобленерго” перед ДП „Енергоринок” немає. Технологічні витрати електроенергії в 2009 році зменшились на 0,45% і склали 13,68%, що менше від нормативних показників на 2,09%. Такий результат є наслідком сконсолідованих дій, спрямованих на підвищення ефек-

6

Summarizing the activity results of OJSC “Lvivoblenergo” in 2009 I would like to note stability by maintaining leadership positions in the energy sector of Ukraine. The year 2009 became another important stage of the development of the Company. OJSC “Lvivoblenergo” received confirmation of the international quality Certificate ISO 9001:2000 standard according to ISO 9001:2008, guaranteeing the growth of social standards and quality of life by providing reliable and quality electric power supply services. Quality management system includes all business processes of the company, which provides the position of the Company as a leader of fuel and energy complex, innovative company focused on consumer and priority of which is economic and financial efficiency. In 2009 OJSC “Lvivoblenergo” started implementing the System of labour safety management and health OHSAS 18001:2007. Despite the difficult socio-economic situation that reflected in the fuel and energy complex of Ukraine, OJSC “Lvivoblenergo” continued dynamic development in all areas and maintained stability of financial and economic indicators. The year 2009 the Company had ended with a net profit of 63.794 million UAH. As a result net power output in 2009 decreased by 4,7% to 3932 million kWh. Consumers paid for consumed electric power at 100%, calculations with the wholesale electricity market carried out at 100.4%. OJSC “Lvivoblenergo” has no debts before SE “Energorynok”. Technological power losses in 2009 decreased by 0.45% and reached 13.68%, which is less than the normative parameters for 2.09%. This is the result of conjoint actions aimed at improving the efficiency of electric equipment and to prevent violation of the use of electric power. In 2009 Investment programme has been funded at the level of 100%. An important step to ensure reliability of electric power supply of the city is the allocation of land and a building permit for substation “Citadel”, which will give future development of the city infrastructure. In 2009, the special attention of the Board of Directors was aimed at improving the quality of the organization work with consumers, approaches to personnel management, optimization of organizational structures for the effective use of potential employees. Another step towards consumers became Information and Consulting Centre of OJSC “Lvivoblenergo”, which began operations in 2009. During 2009 the Company carried out information strategy policy, which formed transparent and open relationship with the target groups of the public, expanded and deepened the form of information work to support positive public opinion of OJSC «Lvivoblenergo» as a reliable partner. As a socially responsible Company OJSC “Lvivoblenergo” has continued implementation of activities of the charity project «Light in you» intended to help and care to socially uprotected sections of the population of the Lviv region, children’s creativity support, cultural and spiritual traditions, sports development. On behalf of the Board, I would like to assure you, that OJSC “Lvivoblenergo” will further continue the realisation of strategic plans of the Company’s development for the benefit of consumers, employees and shareholders, will be guided by modern approach to its activities and retain its leading position in fuel and the energy complex of Ukraine.

Володимир Матвіїшин В. о. Голови Правління

Volodymyr Matviyishyn

Acting Chairman of the Board of Directors

7

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


наша МІСІЯ Забезпечення умов стабільного та надійного поступу в економічному розвитку Львівщини, сприяння зростанню соціальних стандартів та якості життя людей шляхом надання надійних та якісних послуг електропостачання.

our MISSION To guarantee stable and reliable progress in an economic development of Lviv and Lviv region as well as to support an increase of social standards and quality of people life by means of providing reliable and safe electric power supply services.

наші цінності

our VALUES Працівники:

• Співпраця: ми - команда однодумців, в основу роботи якої покладені професіоналізм, світові стандарти етики, ділового спілкування та корпоративні цінності. • Досконалість: ми постійно шукаємо і використовуємо всі можливості для вдосконалення нашого професійного рівня.

Споживачі:

• Відповідальність: ми усвідомлюємо, що електропостачання — основа розвитку всіх сфер життєдіяльності нашого регіону та високих стандартів якості життя кожної людини. Ми розуміємо, що наші рішення та діяльність впливають на розвиток регіону. • Взаємоповага: ми завжди шукаємо рішення, яке принесе найбільше задоволення потреб споживачів, партнерів, компанії та людей

Надійність, якість, безпека

Акціонери:

• Економічна та фінансова ефективність — це основний пріоритет нашої господарської діяльності. • Прозорість — ми надаємо акціонерам повну та достовірну інформацію.

ТРИ СКЛАДОВІ УСПІХУ ВАТ “ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО”

Відповідальність ВАТ «Львівобленерго» перед суспільством

Успішний розвиток нашої компанії можливий лише в умовах соціальної стабільності та добробуту. ВАТ «Львівобленерго» максимально сприяє забезпеченню гідного рівня життя своїх працівників, максимальному розвитку соціальної сфери Львівщини, а відтак і всієї держави.

наша ціль

ЛІДЕР ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

8

Personnel:

• Cooperation: we are a like-minded team that follows professionalism, world standards of ethics business contacts and corporate values. • Improvement: we always seek and use every possibility to improve our professional level.

Clients:

• Responsibility: we understand that electricity power supply forms the basis of the development of all spheres of activities of our region and high-quality standards of life for each person. We realise that our decisions and activity have an influence on the development of the region. • Mutual Respect: we always seek decisions to fully satisfy the needs of consumers, partners, the Company and people.

Shareholders:

• Economic and financial effectiveness is a main priority of our economic activity. • Transparency — we present full and reliable information to our shareholders.

OJSC “LVIVOBLENERGO”: THREE COMPONENTS OF SUCCESS

Social responsibility of OJSC “Lvivoblenergo”

Successful development of our Company is possible only under conditions of social stability and prosperity. OJSC “Lvivoblenergo” contributes at the most to the decent level of life of its personnel, maximum development of the social spheres of the Lviv region and, consequently, to the whole state.

OUR GOAL IS

TO BECOME A LEADER OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE

9

Reliability, quality, safety


Інформаційна політика INFORMATION POLICY

спільних конструктивних рішень, спрямованих на підвищення рівня стандартів та якості життя мешканців.

and the residents quality life.

Стратегія інформаційної політики здійснюється через впровадження нових інформаційних інструментаріїв та сучасних форм комунікацій. Важливим інструментом в цьому напрямку є корпоративний веб-сайт Товариства, в концепцію якого закладено відкритий діалог з цільовими групами громадськості з метою не лише рекламно-презентаційної функції сайту, але й формування активних зворотних зв’язків з користувачами сайту. Позиціонування Товариства як лідера паливно-енергетичного комплексу України, соціально відповідальної компанії досягається через розміщення веб-сайту в пошукових системах, соціальних мережах.

Information policy strategy is being carried out through implementation of new information tools and modern forms of communications. An important tool in this direction is the corporate website of the Company, based on the concept of open dialogue with target groups of the public for the purpose not only to advertise and present the site, but also to form active feedback from users of the site. The Company positioning as a leader of the fuel and energy complex of Ukraine, socially responsible Company is achived by placing the website in search engines, social networks.

Дотримання принципу повної, достовірної інформації про діяльність компанії для акціонерів досягається щорічним виданням Річного звіту ВАТ „Львівобленерго”.

Following the principle of complete, accurate information about the Company for shareholders is achieved by the annual publication of an Annual Report of OJSC “Lvivoblenergo”.

Корпоративні видання Товариства, які отримують високий рівень оцінки на всеукраїнських конкурсах, доповнюють Стратегію інформації політики в позиціонуванні ВАТ „Львівобленерго” як одну з найкращих компаній України.

Company’s corporate editions, receiving a high level assessment of nationwide competitions, complement strategies of information policy in the positioning of OJSC “Lvivoblenergo” as one of the best companies of Ukraine.

Implementation of internal communication through corporate edition “Contact”, “Information Bulletin”, internal corporate events and analytic information products, which are effective instruments of forming corporate communications within the Company, explains the policy of the Board, strengthens the confidence of the managers, creates a unified professionals command ready to implement the objectives of the Company.

Діяльність ВАТ „Львівобленерго” поширюється на всі сфери життя Львівщини, впливає на розвиток економіки, а також торкається інтересів кожного мешканця регіону. Товариство як соціально відповідальна компанія, може успішно функціонувати та розвиватися лише за умови налагодження системних зв’язків та обміну інформацією з цільовими групами громадськості, партнерських відносин, реалізації соціальних проектів.

Activities of OJSC “Lvivoblenergo” applies to all spheres of life of the Lviv region, affects economy’s development as well as the interests of each resident of the region. The Company as a socially responsible enterprise can successfully operate and grow only with the establishment of systemic linkages and information exchange with the target groups of the public, social projects implementation.

Важливе місце в цих процесах займає інформаційна політика компанії, яка здійснюється через Стратегію інформаційної політики, в основу якої закладені місія, цінності, соціальна відповідальність Товариства та основні принципи: оперативність, доступність, повнота та достовірність у поданні інформації, дотримання розумного балансу між відкритістю та комерційними інтересами акціонерів. Стратегія інформаційної політики сформована на базі аналізу зовнішнього та внутрішнього інформаційного поля та коригується у відповідності до вимог часу.

An important role in these processes plays the information policy carried out through the Strategy of information policy, built on the mission, values and social responsibility of the Company and the basic principles: efficiency, availability, completeness and accuracy in presenting information, compliance with a reasonable balance between openness and trade interests of shareholders. Information policy Strategy is formed on the basis of analysis of external and internal information field and is adjusted in accordance with the requirements of time.

Стратегія інформаційної політики проводиться за двома векторами — зовнішніх та внутрішніх зв’язків.

Information policy Strategy is held by two vectors - external and internal relations.

Реалізація внутрішніх зв’язків через корпоративні видання „Контакт”, „Інформаційний бюлетень”, внутрішні корпоративні заходи та аналітичні інформаційні продукти, які є ефективними інструментами формування корпоративних комунікацій всередині компанії, роз’яснює політику Правління, укріплює довіру працівників до керівництва, формує єдину команду професіоналів, готових до реалізації поставлених перед Товариством завдань.

Реалізація зовнішніх зв’язків сформувала відкриті та прозорі відносини ВАТ „Львівобленерго” з цільовими групами громадськості, лояльність до діяльності Товариства, образ компанії-лідера паливно-енергетичного комплексу. Для цього використані такі засоби як інформаційні кампанії в ЗМІ, робота з пулом журналістів, проведення корпоративних заходів в рамках довготривалого благодійного проекту „Світло в тобі”; цілеспрямована робота з дітьми та молоддю; відкритий діалог з владою Львівщини з метою прийняття

External relations implementation has formed open and transparent relationship of OJSC “Lvivoblenergo” with public targeted groups, the Company’s loyalty, leader’s image of the fuel and energy complex. To achieve these goals such means as information campaigns in the media, work with the pool reporters, corporate actions carrying out as a part of a long-term charitable project “Light in you” ; focused work with children and young people; open dialogue with the authorities of the Lviv region to adopt mutual constructive decisions aimed at improving the standards

ВАТ “Львівобленерго“ як соціально відповідальна компанія, може успішно функціонувати та розвиватися лише за умови налагодження системних зв’язків та обміну інформацією з цільовими групами громадськості, партнерських відносин, реалізації соціальних проектів.

10

OJSC “Lvivoblenergo” as a socially responsible enterprise can successfully operate and grow only with the establishment of systemic linkages and inforНадійність, mation exchange with the target groups of якість, the public, social projects implementation. 11

безпека Reliability, quality, safety


Історія успіху History of success

Правління Board of directors

20

14

Райони електромереж Districts of electric networks

Персонал Personnel

19

22 Організаційна структура Management structure

18

Інформація про Товариство OJSC “Lvivoblenergo” information

30 Нагороди та відзнаки Rewards and honours

Соціальна відповідальність Social responsibility

24

28

Навчання та розвиток Education and development

12

13

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Історія успіх у history of success 1894-1900

1900-1910

1910-1919 1920-1939

1939-1945 1945-1956 1957-1990 1991-1998

1999-2007

2007-2009

• початок електрифікації Львівщини: побудова першої загальноміської електростанції постійного струму у Львові (300 кВт) та створення підприємства “Міські заклади електричні” (МЗЕ), вулицями міста вирушає перший електричний трамвай. • модернізація мережі постійного струму: збільшення потужності електростанції і будівництво вузлового розподільчого пункту 0,22 кВ в підвалі Львівського оперного театру. • прокладено 150 км кабелів постійного струму напругою 220 В. • МЗЕ зміцнюють свої позиції як монополіста з надання послуг електропостачання. • перша серйозна аварія в схемі електропостачання міста: внаслідок пошкодження газовою службою силового кабелю виникла пожежа в акумуляторній станції оперного театру. • спорудження на Пересенківці електростанції змінного струму потужністю 4500 кВт, яка існує дотепер. • збудовано мережу змінного струму: 170 км кабелів, 3 розподільчих пункти, 80 трансформаторних підстанцій. • припиняє свою роботу електростанція і мережа постійного струму. • у Першій світовій війні, під час боїв за Львів, електростанція та кабельна мережа зазнають значних пошкоджень. • повоєнне відновлення електропостачання міста та руху електричного трамваю. • збудовано першу повітряну лінію напругою 30 кВ “Львів-Карачинів” для електропостачання водонасосної станції Львова. Фактично, це початок розбудови обласної електромережі. • замислюючись над перспективами розвитку електромережі області, МЗЕ приходить до рішення про розподіл підприємства на суто електромережне та трамвайне. • інтенсивно розбудовується окружна електромережа в прилеглих до Львова містечках, будується 10 підстанцій напругою 30 кВ і 330 км повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-10 кВ. • електричне господарство міста зазнає втрат – значну кількість обладнання вивезено до Німеччини. Після війни на Львівській електростанції було змонтовано обладнання, яке вивезли вже в зустрічному напрямку – з Німеччини, з електростанції Одерталь. • введено повітряні лінії 110 кВ, які з’єднали Львівську електростанцію із Бориславською. • введено в дію перші міські підстанції напругою 30 кВ (“Львів-1”, “Львів-2”, “Львів-4”), починає утворюватися міське кільце 30 кВ, переведене пізніше на напругу 110 кВ. • потужність Львівської електростанції зростає до 60 МВт. • повністю електрифіковано сільські райони Львівської області. • інтенсивна розбудова живлячих електромереж 35 – 110 кВ Львівської області. На кінець 80-тих років споруджено 95% всіх ПС та ліній електропередачі, які експлуатуються в наш час. • реструктуризація електроенергетичної галузі України, в результаті якої створено Державну акціонерну енергопостачальну компанію „Львівобленерго”. Згідно з наказом Міненерго України від 17.08.95р. № 156 та наказом ДАЕК „Львівобленерго” від 30.08.95р. №1, ДАЕК „Львівобленерго” стало правонаступником розташованих на території Львівщини енергетичних підприємств, які ввійшли до складу компанії. • створення Відкритого Акціонерного Товариства “Львівобленерго” внаслідок корпоратизації енергетичного комплексу України. • Участь ВАТ „Львівбленерго” у програмах партнерства з українськими та зарубіжними енергетичними компаніями з Польщі, Литви, Росії, Японії, США. • першою серед обласних електропостачальних компаній України ВАТ “Львівобленерго” розробило Інвестиційну програму на п’ять років. • зменшення транспортних витрат електроенергії до рівня нормативних і створення передумов для роботи Товариства з отриманням щорічного прибутку. • впровадження безквитанційної форми оплати за спожиту електроенергію. • ВАТ “Львівобленерго” — переможець Всеукраїнського конкурсу “Лідер паливно-енергетичного комплексу 2005” у номінації “Підприємство (організація)”. • розроблено “Схеми перспективного розвитку електричних мереж 0,4-110 кВ ВАТ “Львівобленерго” на 2007-2012 рр.”. • з власної ініціативи та за власні кошти ВАТ „Львівобленерго” виконало художнє освітлення Львівської телевізійної вежі, яка після цього стала візитівкою міста • прийнято Кодекс корпоративної етики ВАТ “Львівобленерго”. • ВАТ „Львівобленерго” стало першою енергокомпанією, яка отримала міжнародний сертифікат ISO 9001:2000, що підтверджує впровадження у ВАТ „Львівобленерго” системи управління якістю на основні види діяльності — передачу та постачання електричної енергії, у двохступеневій структурі управління. • ВАТ „Львівобленерго” стало першою енергокомпанією, при якій запрацював Центр психофізіологічної експертизи. • електрифіковано хутір Тарнава — останній неелектрифікований хутір Львівщини. • відбулась перша Проща енергетиків до Страдча. • відкрито Інформаційно-консультаційний центр для споживачів ВАТ „Львівобленерго”.

14

1894-1900

1900-1910

1910-1919 1920-1939

1939-1945 1945-1956 1957-1990 1991-1998

1999-2007

2007-2009

• Electrification beginning in Lviv region: first DC power station in Ukraine (300 kW) building on the current Sakharova street and establishment of the enterprise “City Electric Enterprises” (CEE), first electric tramway goes on the streets of the city. • Direct current network upgrading: the capacity of power plant augmentation and construction of a main distribution point 0.22 kV in the basement of the Lviv Opera Theatre. • 150 km of 220 V DC cables laid. • CEE strengthen its position as the monopoly of power supply services. • First serious accident in the scheme of the city power supply: due to the damage of power cable by a gas service, fire started in the storage station of the Opera Theatre. • Peresenkivka AC power station 4500 kW construction, which still exists. • AC network constructed: 170 km of cables, 3 distribution points, 80 transformer substations. • DC power network and power station stop functioning. • In the First World War, during the battle for Lviv, power and cable network experience significant damage. • Post-war restoration of power supply of the city and movement of the electric tramway. • First air-track power line 30 kV “Lviv-Karachyniv” built for power supply of the city pumping station. In fact, this laid the beginning of building up the regional power network. • Thinking over the prospect of development of the regional power network, CEE decides to divide the enterprise into electric and tram ones solely. • Intensive building up of main power network to nearby towns, 10 substations built with voltage 30 kV and 330 km of 0,4-10 kV air-track power lines laid. • Power economy of the city suffers losses - a significant amount of equipment transported to Germany. After the war, in the Lviv power station installed equipment that had been already taken in the opposite direction - from Germany, Odertal power station. • Put 110 kV air-track power lines that connected Lviv power station with Boryslav one. • Put into operation the first municipal substations with voltage 30 kV (“Lviv-1”, “Lviv-2”, “Lviv-4”), an 30 kV urban ring begins to be formed, later converted to voltage 110 kV. • Lviv power station output increases to 60 MW. • Rural districts of Lviv region fully electrified. • Intensive building up of supply power networks 35 - 110 kV of the Lviv region. At the end of 80s 95% of all substations and air-tarck power lines constructed, which operate at present time. • Establishment of a State joint-stock power supply company “Lvivoblenergo” in connection with the restructuring of the power industry in Ukraine. According to the order of Ministry of Ukraine dated 17.08.95 #156 and order SJSC “Lvivoblenergo” dated 30.08.95 # 1, SJSC “Lvivoblenergo” became a legal successor of energy companies situated in Lviv region, that entered into the company. • Establishment of Open Joint-Stock Company “Lvivoblenergo” as a result of corporatisation of the Energy complex of Ukraine. • OJSC “Lvivblenergo” participation in partnership programmes with Ukrainian and foreign power companies from Poland, Lithuania, Russia, Japan, USA. • OJSC “Lvivoblenergo” was first among the regional companies of Ukraine that developed Investment programme for five years. • Transport costs reduction to the level of normative ones and creation of preconditions for the Company with an annual profit. • Implementation of no-receipt form of payment for consumed electric power. • OJSC “Lvivoblenergo” – the laureate of All-Ukrainian competition “The leader of fuel and energy complex 2005” in the nomination “Enterprize (organization)”. • “Prospective development plans of power netwoks 0.4-110 kV for 2007-2012” worked out on its own initiative and expense OJSC “Lvivoblenergo” executed artistic lighting of Lviv television tower, which then became the distinguishing feature of the city. • Corporative ethics code accepted. • OJSC “Lvivoblenergo” became the first power supply company received international certificate ISO 9001:2000, confirming the application of OJSC “Lvivoblenergo” quality management system for main activities - transmission and supply of electric power in two-level management structure. • OJSC “Lvivoblenergo” became the first power supply company introduced the Centre of psychophysiological examination. • Tarnava farmstead electrified - last non-electrified farmstead of the Lviv region. • The first holy walking to Stradch. • Information and consulting centre for consumers of OJSC “Lvivoblenergo” opened.

15

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


коротко про ВАТ „Львівобленерго” short review of OJSC “Lvivoblenergo”

OJSC “Lvivoblenergo” is a power supply Company providing with electric power 946 712 users of the Lviv region. Total electric power supply in a network – 4 555.4 million kW/h (2.69% of total electric power supply in a network of Ukraine).

ВАТ „Львівобленерго” — енергопостачальна компанія, яка забезпечує електроенергією 946 712 споживачів Львівської області. Відпуск електроенергії в мережу Товариства складає 4555,4 млн.кВт/год, що становить 2,69 % від загальної величини відпущеної електроенергії по Україні. Площа постачання електроенергії Area of supply of electric power Населення регіону Population of the supplied region

тис км / thousand of sq km

21,8

тис осіб / thousand of persons

2 549,6

Загальна кількість підстанцій Total amount of substations

8 713 шт. / units

■ 35-110 кВ / kV ■ 6-10-35/0,4 кВ / kV Загальна потужність трансформаторів Total power of transformers

ОСНОВНІ ВИДИ ліцензованої ДІЯЛЬНОСТІ Main activity

— передача електричної енергії місцевими (ло- — transmission of electric power by the local power networks; кальними) електромережами; — постачання електричної енергії за регульованим — supply of electric power on the regulated tariffs. тарифом.

Стат у тний капітал ВАТ „Львівобленерго” OJSC “LVIVOBLENERGO” AUTHORIZED STOCK

Статутний фонд Товариства становить 48 493 080 грн. Статутний фонд поділено на 193 972 320 простих іменних акцій першого випуску номінальною вартістю 0,25 гривні. Товариство є власністю 8 458 акціонерів.

The authorized stock of the Company makes UAH 48 493 080. The authorized stock is divided on 193 972 320 of simple nominal shares of the first issue by the nominal cost of UAH 0.25. The Company is an ownership of 8 458 shareholders.

210 8 503 4 901,21

МВА / MW

2 921,10 1 980,11

Довжина повітряних ліній електропередачі Length of the air-track power lines

км / km

36 332,886

Довжина кабельних ліній електропередачі Length of cable power lines

км / km

3 778,627

■ 35-110 кВ / kV ■ 6-10-35/0,4 кВ / kV

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО” OJSC “Lvivoblenergo” purpose of activity

Головною метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом забезпечення потреб споживачів у електричній енергії та в інших товарах, роботах і послугах, відповідно до предмету діяльності, в умовах функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства та на задоволення економічних і суспільних потреб акціонерів і працівників Товариства.

16

The primary purpose of activity of the Company is getting profit due to the satisfaction of consumers needs in electric power and in other products and services according to the objectives of activity under the conditions of functioning of the Incorporated Power System of Ukraine. The generated profits serve to keep up the development of the Company and satisfy material and social needs of the shareholders and personnel of the Company.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ MANAGEMENT STRUCTURE OF THE COMPANY

— ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ — СПОСТЕРЕЖНА РАДА — ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА — РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

— GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS — SUPERVISING COMMITTEE — BOARD OF DIRECTORS — AUDIT COMMITTEE

17

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY

В.о. Голови Правління acting Chairman of the Board перший заступник Голови Правління first vice-Chairman

Виконавча дирекція / executive management: Дирек тор з маркетинг у Технічний дирек тор Дирек тор з економіки Marketing Direc tor Technical Director Economics Director Дирек тор з інвестицій Дирек тор з охорони праці Дирек тор з інформаційних технологій Investment Direc tor Direc tor on Labor Safet y Information technologies director

Сокальський рЕМ

Sokal’ PND

Шахтний рЕМ

Shaktnyj PND

Радехівський рЕМ

Radekhiv PND

Бродівський рЕМ

Brody PND

Жовківський рЕМ

Zhovkva PND

Кам’янка-бузький рЕМ

Kamyanka-buz’ka PND

Буський рЕМ

Bus’k PND

Золочівський рЕМ

Zolochiv PND

Яворівський рЕМ

Yavoriv PND

Пустомитівський рЕМ

Pustomyty PND

Перемишлянський рЕМ

Peremyshlyany PND

Мостиський рЕМ

Mostys’ka PND

Городоцький рЕМ

Gorodok PND

Миколаївський рЕМ

Mykolayiv PND

Жидачівський рЕМ

Zhydachiv PND

Самбірський рЕМ

Sambir PND

Дрогобицький рЕМ

Drogobych PND

Стрийський рЕМ

Stryj PND

Бориславський рЕМ

Boryslav PND

Старосамбірський рЕМ

Stary sambir PND

Турківський рЕМ

Turka PND

Сколівський рЕМ

Skole PND

Дирек тор з питань за хист у економічних інтересів Головний бу хгалтер Director on Protec tion of Economic Interests Chief Accountant

СТРУКТУРНІ ОДИНИЦІ: structural units:

ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА: ASSOCIATED COMPANIES:

ЛЬВІВЕНЕРГОНАЛАДКА ЛЬВІВЕНЕРГОКОМ LVIVENERGONALADK A LVIVENERGOKOM

ЛЬВІВ LVIV

ЛЬВІВСЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (ЛМЕМ) Lviv Power Networks (LPN)

ЛЬВІВЕНЕРГОАВТОТРАНС LVIVENERGOAVTOTRANS

ЛЬВІВЕНЕРГОСОФТ LVIVENERGOSOFT

ЛЬВІВСЬКИЙ ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ (ВВ РЕМ) Lviv High-voltage district of power net works (LHV PND)

ЗАГІН ОХОРОНИ SECURITY DETACHMENT

ЛЬВІВЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ LVIVENERGOKONSALTYNG

ДРОГОБИЦЬКИЙ ВИСОКОВОЛЬТНИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ (ВВ РЕМ) Drohoby tch High-voltage district of power networks (DHV PND)

ЛЬВІВЕНЕРГОРЕМБУД LVIVENERGOREMBUD

22 РАЙОНИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ 22 districts of power networks

18

19

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Правління ВАТ “ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО” board of directors of OJsc ”lvivoblenergo”

Володимир Матвіїшин В.о. Голови Правління Volodymyr Matviyishyn Acting Chairman of the Board of Directors

Ярослав Стасюк перший заступник Голови Правління Yaroslav Stasiuk First Vice-Chairman

Володимир Романишин технічний директор Volodymyr Romanyshyn Technical Director

Андрій Скрипник директор з маркетингу Andriy Skrypnyk Marketing Director

Андрій Гульцьо головний бухгалтер Руслан Мірзаєв директор з інвестицій Ruslan Mirzayev Investment Director

20

сергій різенко директор з економіки

Andriy Hul’tsio Chief Accountant

serhiy rizenko Economics Director

21

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


уПравління персоналом PERSONNEL MANAGEMENT

персонал / personnel

тутом енергетики та систем керування НУ “Львівська політехніка”, яка полягає у відборі студентів 4-го курсу навчання за рейтингом успішності для призначення їм стипендії ВАТ “Львівобленерго” та подальшого працевлаштування.

Systems NU “Lviv Polytechnic”, which consists in selecting students of 4-th course according to the success rate for the appointment of scholarships of OJSC “Lvivoblenergo” and their future employment.

З ініціативи Товариства запроваджено факультатив “Енергозбутова діяльність обласних енергопостачальних організацій” для студентів 2-го курсу освітньокваліфікаційного рівня підготовки „спеціаліст” та „магістр” Інституту енергетики та систем керування НУ “Львівська політехніка” з відповідним записом у дипломі.

On the initiative of the Company introduced optional subject “activities of the regional power supply companies for the 2-year students with qualification level “specialist” and “master” of the Institute for Energy and Control Systems NU “Lviv Polytechnic” with the corresponding record in the diploma.

У 2009 році 7 студентів НУ „Львівська політехніка” -стипендіатів ВАТ “Львівобленерго” підписали трьохсторонні угоди про подальше працевлаштування в Товаристві після закінчення навчання.

In 2009, 7 students of the University “Lviv Polytechnic” – scholars of OJSC “Lvivoblenergo” signed a tripartite agreement on future employment in the Company after graduation.

У 2009 році організовано проходження практики студентами ВНЗ, ПТУ та коледжів в підрозділах Товариства, а також ознайомлювальні екскурсії для студентів та викладачів.

In 2009, university, vocational schools and colleges students had an opportunity to practice in different subdivisions of the Company, as well as orientation tours for students and teachers.

Колектив ВАТ «Львівобленерго» — команда висококваліфікованих професіоналів, однодумців, злагоджена робота яких забезпечує здійснення Стратегії Правління Товариства.

Team of OJSC “Lvivoblenergo” is a team of highly skilled professionals, supporters, whose coordinated work provides a coherent implementation of the strategy of the Board of Directors.

В 2009 році показник середнього віку працівників Товариства зменшився на 1,1 року і відповідає оптимальним вимогам організації ефективного та якісного трудового процесу — 40 років.

In 2009 the average age of employees of the Company decreased by 1.1 years, and corresponds to the optimum requirements of effective and high quality labour process - 40 years.

Політика управління персоналом Товариства створює якісно нові умови ефективного розкриття творчого потенціалу працівників, забезпечує професійний ріст, а також враховує сучасні демографічні тенденції та соціальні стандарти. Важливим елементом в системі управління персоналом Товариства є формування корпоративних цінностей та етики.

HR policy creates a qualitatively new conditions for effective disclosure of the creative potential of employees, provides professional growth and also takes into account current demographic trends and social standards. An important element in the management personnel of the Company is the formation of corporate values and ethics.

Досягнуто оптимального балансу молодих, ініціативних та кваліфікованих працівників в підборі кадрового складу ВАТ «Львівобленерго». Середній безперервний стаж роботи в енергетичній галузі працівників складає 12 років.

Reached an optimum balance of young, enterprising and skilled workers in the selection of personnel of OJSC “Lvivoblenergo”. The average length of service in the energy industry workers is 12 years.

Станом на 1 січня 2010 року чисельність працівників ВАТ „Львівобленерго” складає 4 807 осіб, з них 1229 жінки, що становить 25,6%. Зростає освітній рівень працівників Товариства. З загальної кількості персоналу вищу освіту мають 1624 особи ( 33,8 %), середнюспеціальну — 942 особи (19,5%).

As of January 1, 2010 the number of workers of OJSС “Lvivoblenergo” was 4 807 people, including 1229 women, representing 25.6%. Educational level of employees of the Company had been increased. Of the total personnel higher education have 1624 persons (33.8%), secondary 942 persons (19.5%).

У 2009 році прийнято Колективний договір Товариства на 2009-2010 роки, який забезпечує соціальні гарантії, компенсації та пільги працівникам Товариства. Середньомісячна заробітна плата за 12 місяців 2009 року зросла на 22% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

In 2009, the Company adopted Collective agreement for 2009-2010, which provides social guarantees, compensation and benefits to employees of the Company. Average monthly salary for 12 months of 2009 increased by 22% compared with the corresponding period last year.

Принцип кадрової політики Товариства — „провідні позиції мають займати найкращі фахівці” — є основою ефективної системи пошуку, підбору, адаптації та мотивації персоналу, яка створює передумови для самовиявлення та професійного розвитку працівників.

HR policy principle of the Company – “best professionals must have best positions” - is the basis for effective search, selection, adaptation and motivation, which creates conditions for self-expression and professional development of employees.

Стратегія Правління Товариства здійснюється в напрямку зниження рівня виробничих ризиків, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, формування загальної культури охорони праці.

Strategy of the Board of Directors is directed to reducing production risks, prevention of industrial injuries and occupational diseases, the formation of the overall safety culture.

Якісний підбір кадрів здійснюється через проведення конкурсів на заміщення вакантних посад з попереднім тестуванням, опитуванням та підготовкою психологічних портретів на участь у конкурсах. У 2009 році було оголошено та успішно проведено 43 конкурси.

A quality selection is carried out through the competition for vacancies with the previous testing, survey and preparation of psychological portraits to participate in competitions. In 2009 it was announced and successfully conducted 43 contests.

В 2009 році в Товаристві розпочато впровадження міжнародного стандарту з охорони праці OHSAS 18001:2007.

In 2009 the Company started the implementation of international labour safety standard OHSAS 18001:2007.

Щороку Товариство приймає участь у соціальній акції «Ярмарок кар’єри» та активно співпрацює з центрами зайнятості.

Each year the Company participates in social action “Career Fair” and actively cooperates with employment centres.

Високі професійні та соціальні стандарти роботи Товариства, вдосконалення управління персоналом отримали належну оцінку. У 2009 році 2 працівники нагороджено знаком «Почесний енергетик», 3 - знаком «Відмінник енергетики», 15 - грамотою Міністерства палива та енергетики.

High professional and social standards of the Company, personnel management improvement received a proper assessment. In 2009, 2 employees awarded with an honour “Honorary energy worker”, 3 – “ Excellent Energy worker”, 15 - Diploma of the Ministry of Fuel and Energy.

Одним із векторів політики управління персоналом є залучення молодих спеціалістів. ВАТ «Львівобленерго» активно співпрацює з навчальними закладами. Понад 9 років триває співпраця Товариства з Інсти-

One of the vectors of HR policy is to attract young professionals. OJSC “Lvivoblenergo” “actively cooperates with educational institutions. Over 9 years cooperation has been continuing with the Institute of Energy and Control

22

Персонал ВАТ „Львівобленерго” і надалі залишається OJSC “Lvivoblenergo” personnel remains its його основним капіталом та рушієм ефективного capital and effective engine of development. розвитку. 23

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК / EDUCATION AND DEVELOPMENT

Політика управління персоналом ВАТ „Львівобленерго” спрямована на створення високопрофесійної команди, здатної реалізовувати найскладніші завдання і гідно відповідати на виклики сьогодення. Протягом 2009 року в Товаристві продовжувала успішно працювати система навчання та розвитку персоналу.

HR Policy of OJSC “Lvivoblenergo” aims to create a team capable of implementing the most difficult tasks and face the challenges of today. During 2009 the personnel training and development system of the Company has continued to successfully work.

Підвищення ефективності цієї системи та впровадження стандартів обслуговування споживачів на якісно новому рівні є на сьогодні одним із основних завдань Товариства.

Improving the efficiency of the system and implementation of the standards of consumer service to a new level today is one of the main objectives of the Company.

Протягом 2009 року була розгорнута програма навчання та тренінгів з працівниками маркетингового напрямку, секретарями, диспетчерами, начальниками РЕМ та їх заступниками з маркетингу щодо впровадження Корпоративного стандарту обслуговування споживачів, який розроблено і видано Товариством у цьому ж році. Стандарт встановлює єдині норми та вимоги щодо якості обслуговування споживачів та виключення фактів порушення професійної та корпоративної етики.

During 2009 the programme was rolled out for education and training of marketing staff direction, secretaries, dispatchers, PND chiefs and their marketing deputies to implement corporate standards of consumer service that is designed and issued by the Company in the same year. Standard establishes common standards and requirements for quality consumer service and exclude facts of violations of professional and corporate ethics.

ВАТ «Львівобленерго» продовжує активно працювати над підвищенням рівня кваліфікації персоналу на базі власного Навчально-інформаційного центру та вищих спеціалізованих навчальних закладів післядипломної освіти Мінпаливенерго України.

OJSC “Lvivoblenergo” continues to work actively to improve the skill level of personnel on the basis of its own training center and specialized higher education institutions of postgraduate education of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine.

Порівняно з попереднім роком, кількість працівників, які взяли участь у навчальних програмах та підвищенні кваліфікації, зросла на 19% і складає 1329 працівників.

Compared with the previous year, number of employees participated in training programmes and training, increased by 19% and amounts to 1329 employees.

Професійний ріст, формування кадрового резерву, адаптація новоприйнятих працівників проводиться відповідно до Положень та Порядків, розроблених та впроваджених в дію в Товаристві. В 2009 році навчання за системою наставництва завершили 33 особи, з них 23 — за напрямом експлуатації, 9 — за напрямком маркетингу, 1 — з бухгалтерії; адаптацію новоприйнятих працівників пройшли 15 осіб.

Professional growth, formation of personnel reserve, adaptation of newly admitted employees is carried out in accordance with the regulations and procedures, developed and put into operation in the Company. In 2009, 33 persons completed studies in accordance with a mentor system, including 23 - operation, 9 - marketing, 1 - accounting, adaptation of newly admitted employees - 15 persons.

ЦЕНТР ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ / CENTER OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION

ВАТ „Львівобленерго” стало першою в Україні енергокомпанією, в структурі якої розпочав роботу Центр психофізіологічної експертизи, який створено згідно із Законом України „Про охорону праці”. В кінці 2008 року ВАТ „Львівобленерго” отримало

24

OJSC “Lvivoblenergo” became the first power supply company introduced in its structure Center of psychophysiological examination, established in accordance with the Law of Ukraine “On Protection of Labour”.

ліцензію Міністерства охорони здоров’я на медичну практику (психофізіологія) і фахівцями Головного навчально-методичного центру національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці України було здійснено експертну оцінку Центру і підписано акт, що стверджує готовність проведення психофізіологічної експертизи працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору.

At the end of the year 2008 OJSC “Lvivoblenergo” received a license of the Ministry of Health for medical practice (psychophysiology), and specialists of the teaching center of the National Research Institute of Industrial safety and health of Ukraine was carried out expert evaluation of the Centre and signed an act that states readiness of phsycophysiological examination of workers who perform high risk work and those that require professional selection.

У ВАТ „Львівобленерго” працює близько 3 тис. працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, що входять до переліку понад 100 видів таких робіт, визначених Міністерством охорони здоров’я і Державним Комітетом України з нагляду за охороною праці. Працівникам, які зайняті на цих роботах, необхідно проходити психофізіологічну експертизу кожних три роки.

In OJSC “Lvivoblenergo” about 3 thousand employees are employed who perform high risk work that includes the list of over 100 species of such works of the Ministry of Health and State Committee of Ukraine for Labour Inspection. Employees engaged on these works should take psychophysiological examination every three years.

Завданням психофізіологічного обстеження є визначення рівня розвитку таких якостей у працівників як увага, пам’ять, стійкість до впливу стресів, орієнтація у просторі, швидкість реагування та інші професійно важливі якості, необхідні для надійної роботи в умовах підвищеної небезпеки.

Objective phsycophysiological test is to determine the level of development of such qualities in employees as attention, memory, resistance to stress and orientation in space, speed of response and other important professional qualities necessary for reliable operation in high danger.

Методами обстеження є спостереження, співбесіда та тестування, в тому числі з використанням комп’ютерних програм. Для тестування застосовується «Програмний тестовий комплекс для професійного психофізіологічного відбору спеціалістів, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. Версія 1», який згідно з висновком експертизи галузевої комісії з сертифікації програмних продуктів та програмних компонентів апаратно-програмних комплексів медичного призначення визнаний придатним для застосування в галузі охорони здоров’я.

Test methods are observation, interview and testing, including computer programmes usage. “Software test system for professional psychophysiological selection of specialists who are employed in jobs with high risk. Version 1” is beeing used and which, according to the expertise of the sectoral committee on certification of software products and software components, hardware and software medical devices is certified for use in healthcare.

Відкриття Центру психофізіологічної експертизи дозволяє приймати науково обґрунтовані рішення, пов’язані із прийомом на роботу осіб на ділянки підвищеної небезпеки; зменшити ризик виникнення нещасних випадків та виробничого травматизму, пов’язаного з “людським фактором”; зберегти здоров’я працівникам. За рік обстеження в центрі пройшли 1369 осіб — працівників Товариства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, та ті, що потребують професійного добору. Видано 2027 висновків про можливість виконувати роботи підвищеної небезпеки. Психофізіологічну експертизу також пройшли 75 осіб, які в 2009 році влаштовувалися на роботу в Товариство. Центр психофізіологічної експертизи ВАТ «Львівобленерго» має право надавати послуги з проведення психофізіологічної експертизи для працівників інших підприємств та компаній.

Opening of physiological examination allows to make scientifically informed decisions related to employment of persons in high risk areas, reduce the risk of accidents and industrial injuries associated with the “human factor” maintain the health of employees. Over the passed year 1369 persons - employees of the Company, who perform high risk work, and those that require professional selection had been examined. More than 2 027 conclusions issued as to the ability to perform high risk work. In 2009 75 persons, who began to work in the Company, had been examined as well. Centre of psyhophysiological examination of OJSC “Lvivoblenergo” has the right to provide the physiological examination for employees of other enterprises and companies.

25

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Інформаційно-конс ультаційний центр — ще один крок назустріч споживачам / Information and consulting center — another step towards consumers

Важливим пріоритетом у діяльності ВАТ „Львівобленерго” є розвиток та підтримка довготривалих партнерських відносин зі споживачами, що є передумовою та гарантією зростання соціальних стандартів та якості життя мешканців Львівщини шляхом надання надійних та якісних послуг електропостачання.

An important priority of OJSC “Lvivoblenergo” is to develop and support long-term partnerships with consumers, which is a prerequisite and guarantee for the growth of social standards and quality of life of residents of the Lviv region by providing reliable and quality electric power supply services.

Ще одним кроком назустріч споживачам став Інформаційно-консультаційний центр ВАТ „Львівобленерго” (ІКЦ), який розпочав свою діяльність 05.05.2009 року відповідно до Постанови НКРЕ України від 12.03.2009р. № 299 «Про затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії».

Another step towards consumers became Information and Consulting Centre of OJSC “Lvivoblenergo” (ІCC), which began operations on 05.05.2009, according to the resolution of NERC of Ukraine dated 12.03.2009 # 299 “On approval of the Information and Consulting Centre Regulations on work with consumers of electrical power”.

ІКЦ — єдиний центр інформації, консультацій та послуг з питань електропостачання. В основу його роботи закладено індивідуальний підхід до кожного споживача, а також „повний цикл” надання послуг споживачам: від звернення споживача до кінцевого вирішення з поетапним контролем ходу виконання.

ICC - a single point of information, consultations and services on electric power supply issues. The basis of its work laid the individual approach to each consumer, a “full cycle” of services to consumers: from a consumer appeal to its final solution with phased control implementation.

ІКЦ надає інформаційно-консультаційні послуги. Протягом звітного періоду 2009 року до ІКЦ надійшло 1 175 звернень від споживачів та осіб, які мають намір стати споживачами Товариства, з них 85,5% — усні звернення в телефонному режимі і під час особистого прийому, 14,5% — письмові звернення.

ICC provides information and consulting services. During the period of 2009 ICC received 1 175 requests from consumers and people who intend to become users of the Company, of which 85.5% - verbal request over the phone and in person admission, 14.5% - petitions.

ІКЦ здійснює також організаційну роботу по наданню сервісних послуг з питань приєднання в точці напругою вище 1кВ до електричних мереж Товариства електроустановок юридичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, а також населення міста Львова та Львівської області.

ICC also provides organizational work to render services on accession to the point above 1kV to the electric power networks of the Company, entities electrical power grids, including individual entrepreneurs and population of the city of Lviv and Lviv region.

26

Показником ефективності роботи ІКЦ в цьому напрямку Performance indicators of ICC in this direction is to ensure the є забезпечення реалізації максимальної кількості maximum number of consumers specifications received by отриманих Замовниками технічних умов силами units of the Company: структурних підрозділів Товариства: ВІ ДСОТКІВ

/%

2009

2008

побутовий сектор в межах міста Львова household sector in the city of Lviv

100

100

юридичні особи, в тому числі фізичні особи-підприємці, в межах міста Львова entities, including individual entrepreneurs, within the city of Lviv

98,1

99

юридичні особи, в тому числі фізичні особи-підприємці, в межах Львівської області entities, including individual entrepreneurs, within of the Lviv region

89,73

83,75

Рік / YEAR

Стратегією Правління ВАТ „Львівобленерго” Strategy of the Board of Directors of OJSC “Lvivoblenergo” передбачено і надалі впроваджувати сучасні envisages continuation of implementation of modern підходи та новітні інструментарії у роботі зі approaches and new toolkit to work with consumers. споживачами.

27

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ REWARDS AND HONOURS

• ВАТ „Львівобленерго” отримало підтвердження міжнародного Сертифікату якості ISO 9001:2000 за версією стандарту ISO 9001:2008 за результатами наглядового аудиту компанії Бюро Верітас. Міжнародний Сертифікат якості підтверджує дію Системи управління якістю на основні види діяльності — передачу та постачання електричної енергії, яка впроваджена у двохступеневій структурі управління ВАТ „Львівобленерго”: від районів електромереж до виконавчої дирекції.

• OJSC “Lvivoblenergo” received confirmation of the international quality Certificate ISO 9001:2000 according to ISO 9001:2008 standard as a result of the supervisory audit of the Bureau Veritas company. International quality Certificate confirms the effect of Quality Management System for major activities - transmission and supply of electric power that has been introduced in two-level structure control of OJSC “Lvivoblenergo”: from districts of power networks to the Board of directors.

• ВАТ „Львівобленерго” отримало Подяку від ДПА Львівської області за сумлінну сплату податків і визнано Кращим платником податків Львівщини.

• OJSC “Lvivoblenergo” received letter of thanks from the STA of the Lviv region for diligent payment of taxes and recognised the best tax payer of the Lviv region.

• ВАТ „Львівобленерго” відзначено Подякою міністра палива та енергетики України за самовіданну працю та оперативність по відновленню електропостачання стратегічних об’єктів Львівщини протягом доби під час ліквідації наслідків стихії в жовтні.

• OJSC “Lvivoblenergo” has been rewarded with letter of thanks of the Minister of Fuel and Energy of Ukraine for self-denying work and efficiency in restoration electric power supply of strategic objects of the Lviv region within the day during the flood disaster in October.

• ВАТ „Львіволенерго” переможець конкурсу „Краще корпоративне медіа України-2009” в чотирьох номінаціях: гран-прі — корпоративна книжка „Історія електрифікації Львівщини”, — 2 місце — вебсайт Товариства, 2 місце — корпоративний календар; Диплом за послідовну корпоративну політику і стабільність — корпоративний вісник „Контакт”, Диплом Учасника конкурсу — Річний звіт-2008.

• OJSC “Lvivoblenergo” – winner of the competition “The best corporate media of Ukraine-2009” in four categories: grand prix - corporate book “History of electrification of the Lviv region”, - 2nd place - the website of the Company, 2nd place - corporate calendar; Diploma for consistent corporate policies and stability - the corporate newsletter “Contact”, a diploma of the competition participator - Annual Report 2008.

• Інформаційна політика ВАТ „Львівобленерго” за результатами незалежного експертного опитування відзначена Дипломом за 1 місце „Найкраща піар-служба серед підприємств та компаній Львівщини”.

• Команда ВАТ „Львівобленерго” з міні-футболу стала переможцем третього літнього чемпіонату України „Енергія-2009” серед енергопостачальних компаній.

• OJSC “Lvivoblenergo” mini-football team became the winner of the third summer championship of Ukraine “Energy-2009” among electric power supply companies.

Information policy of OJSC “Lvivoblenergo”, by the independent expert survey, awarded with a diploma for 1st place in “Best PR service amongo enterprises and companies of the Lviv region”.

Лідерські позиції ВАТ „Львівобленерго” впродовж 2009 Leadership positions of OJSC “Lvivoblenergo” for 2009 року відзначені в рамках всеукраїнських і регіональних are honoured in the nationwide and regional ratings and рейтингів та досліджень researchs 28

29

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SOCIAL RESPONSIBILITY

Соціальна відповідальність є невід’ємною частиною стратегії розвитк у ВАТ „Львівобленерго” / Social responsibility is an integral part of the development strategy of OJSC “Lvivoblenergo”.

ність благодійних організацій, для церковних громад, лікувальних закладів, на культурно-просвітницькі заходи. ВАТ „Львівобленерго” вже багато років є меценатом Львівської школи-інтернату №100 для дітей з вадами зору та навчально-реабілітаційного центру „Джерело”, здійснюючи не лише фінансову підтримку, а й приймаючи активну участь у їх житті.

Many years already OJSC “ Lvivoblenergo” is a patron of boarding schools # 100 for children with visual impairments, and educational and rehabilitation centre “Dzerelo”, committing not only financial support but also taking active part in their lives.

Товариство не залишається осторонь виховання майбутнього покоління. День електробезпеки дітей, присвячений Міжнародному дню захисту прав дітей, став у ВАТ „Львівобленерго” вже традиційним.

The Company does not remain aloof education of future generations. Day of electric safety of children on the International Day of children’s rights became already traditional in OJSC “Lvivoblenergo”.

Позиціонуючи себе як соціально відповідальна компанія, Товариство розвиває нові інформаційні інструментарії та впроваджує сучасні форми комунікацій. Так, через розділ корпоративного веб-сайту „Абетка електробезпеки” за допомогою елементів анімації і графічних форм здійснюється пропагування та навчання дітей правилам електробезпеки.

Positioning itself as a socially responsible company, the Company is developing new information tools and introducing modern forms of communications. Thus, through the corporate web-site “electric ABC” using elements of animation and graphic forms promotion and education of children for electric safety rules is being formed.

В рамках благодійного проекту „Світло в тобі”, який започаткований ВАТ „Львівобленерго” в 2006 році, була здійснена низка корпоративних заходів, направлених на формування соціальної відповідальності у працівників Товариства, корпоративної єдності. У заходах брали участь і діти працівників з метою пропагування професії енергетика і її соціальної ніші у розвитку суспільства.

In the charity project “Light in you”, which OJSC “Lvivoblenergo” started in 2006, a series of corporate activities are aimed at forming social responsibility and corporate unity in employees of the Company. In the events children of employees participated to promote the electric power worker profession and its niche in the development of the Company.

Одним із аспектів соціальної відповідальності Товариства є увага до енергетиків-ветеранів: матеріальна підтримка, а також залучення їх до активної участі в житті компанії, навчання молодих фахівців. З цією метою діє Рада старійших енергетиків.

One of the aspects of social responsibility of the Company is the attention to energy-veterans through financial support and recruit them to participate actively in the life of the Company, training young professionals. For this purpose Council of energy-veterans has been functioning.

ВАТ „Львівобленерго” займає активну позицію у дослідженні історії електрифікації Львівщини, і саме Товариство вперше заповнило „білі сторінки” історії. В 2009 році минуло 115 років електрифікації Львівщини, і ця подія була відзначена корпоративним заходом від ВАТ „Львівобленерго”, в якому було задіяні не тільки працівники Товариства, а й мешканці Львівщини.

OJSC “ Lvivoblenergo” is active in researching the history of electrification of the Lviv region, and just the Company filled first history “white pages”. In 2009, 115 years passed since of electrification of the Lviv region, and this event was marked by corporate event from OJSC “Lvivoblenergo”, in which not only employees of the Company and residents of the Lviv region were involved. Sports support is also one of the key aspects in the social activities of the Company. OJSC “ Lvivoblenergo” serves as a general sponsor of the sports club “Energy” - multiple champion and medalist in Ukraine among mini-soccer teams premier league. Moreover, with the support of OJSC “Lvivoblenergo” children’s and youthful sport school “Energy” successfully functions.

Товариство вбачає свою відповідальність перед суспільством передусім у наданні надійних, якісних та безпечних послуг електропостачання, прозорості своєї діяльності, формуванні довготривалих партнерських відносин зі споживачами, забезпечення соціального захисту персоналу.

The company sees its responsibility to society especially in providing reliable, safe and high quality electric power supply services, transparency of its activities, the formation of long-term partnerships with consumers, ensuring social protection of personnel.

Успішний розвиток ВАТ „Львівобленерго” можливий лише в умовах соціальної стабільності, забезпечення гідного рівня життя власних співробітників та мешканців Львівщини, розвитку соціальної та культурної сфер регіону, а відтак і всієї держави.

Successful development of OJSC “Lvivoblenergo” is possible only in conditions of social stability, ensuring a decent standard of life for employees and residents of the Lviv region, development of social and cultural spheres of the region, and thus the whole state.

Соціальна відповідальність Товариства втілюється у трьох напрямках:

Social responsibility of the Company is implemented in three directions:

Формування відносин зі споживачами на основі взаємної довіри та поваги, чітке дотримання чинного законодавства, своєчасна і повна сплата податків, співпраця з місцевою владою.

Forming a relationship with consumers based on mutual trust and respect, strict compliance with applicable laws, timely and full payment of taxes, working with local authorities.

Створення якісно нових умов ефективного розкриття творчого потенціалу працівників компанії, забезпечення професійного росту та надання соціальних гарантій, а також виховання соціальної відповідальності та корпоративного духу працівників.

A qualitatively new conditions revelation of the creative potential of the Company’s employees, providing career development and social security, education and corporate social responsibility and corporate spirit of personnel.

Соціальні ініціативи Товариства скеровані на збереження та розвиток духовних і культурних традицій Львівщини, благодійну допомогу найбільш незахищених верствам населення, реалізацію екологічних проектів.

The social initiatives of the Company are aimed at preserving and developing the spiritual and cultural traditions of the Lviv region, most unprotected people charity relief, implementation of environmental projects.

Підтримка спорту теж один з ключових аспектів в соціальній діяльності Товариства. ВАТ „Львівобленерго” виступає постійним генеральним спонсором спортивного клубу „Енергія” — багаторазового чемпіона та призера чемпіонатів України з міні-футболу серед команд вищої ліги. Крім цього, за підтримки ВАТ „Львівобленерго” успішно діє дитячо-юнацька спортивна школа „Енергія”.

В 2009 році ВАТ „Львівобленерго” продовжило благочинну діяльність, виділяючи кошти на лікування соціально незахищених громадян, на статутну діяль-

In 2009 OJSC “Lvivoblenergo” continued charity activities, allocating funds for the treatment of socially unprotected citizens, the statutory activities of charitable organization,

ВАТ „Львівобленерго” активно співпрацює з орнітологами, реалізовуючи екологічні проекти, які мають на меті збереження птаха-символа нашого народу — лелеки.

30

religious communities, hospitals, the cultural and educational activities.

OJSC “Lvivoblenergo” cooperates with ornithologists, implementing environmental projects to preserve bird-symbol of our nation - storks.

31

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ “Львівобленерго“ MAIN ACTIVITY OF OJSC “LVIVOBLENERGO”

ВАТ “ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО” – енергопостачальне Товариство, що здійснює передачу та постачання електричної енергії місцевими електромережами за регульованим тарифом споживачам міста Львова та Львівщини з метою отримання прибутку.

32

OJSC “LVIVOBLENERGO” is power-supply Company providing transmission of electric power through the local power networks and supply of electric power on the regulated tariffs to the customers of Lviv region.

33

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


ТАРИФНА ПОЛІТИКА TARIFFS’ POLICY ВАТ „Львівобленерго” здійснює формування тарифів на передачу та постачання електроенергії згідно з Постановою НКРЕ від 1 серпня 2001 р. № 801. В умовах реформування економіки України щороку Товариством ініціюється перегляд розміру тарифів з метою покриття необхідних витрат при здійсненні основної діяльності.

ЕНЕРГОЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ELECTRIC POWER SUPPLY ACTIVITY

OJSC “Lvivoblenergo” sets up tariffs according to the Decree of NCER dated 1 of August 2001 № 801. Under reforming conditions of the economy of Ukraine OJSC “Lvivoblenergo” initiates a revision of the tariff rate with the purpose of covering essential costs of the main activity.

Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в державі протягом 2009 року, яка відбилась на паливно-енергетичному комплексі України, в тому числі Львівщини, і призвела до зменшення споживання електричної енергії, ВАТ „Львівобленерго” зберегло стабільність у роботі, а також якісний рівень показників за результатами своєї діяльності.

НАДХОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖУ ЗА 2005–2009 рр. DYNAMICS OF ELECTRIC POWER NETWORK SUPPLY IN 2005–2009

ЗМІНА ТАРИФУ НА ПЕРЕДАЧУ ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У 2009 РОЦІ ПОРІВНЯНО З 2008 РОКОМ СКЛАДАЄ: / INCREASE OF THE TARIFF FOR THE ELECTRIC POWER TRANSMISSION AND SUPPLY IN 2009 COMPARING TO 2008 AMOUNTS: ГОД (ГРН / МВТ

, А БО % / UAH

Despite of the difficult socio-economic situation during 2009, which is reflected in the fuel and energy complex of Ukraine, including Lviv, and led to a reduction in power consumption, OJSC “Lvivoblenergo” retained in the stability and quality level indicators for the results of its operations.

%) /MW/H OR

Надходження електроенергії в мережу Товариства за 12 місяців 2009 року становить 4555,4 млн. кВт/год. Цей показник на 4 % менший, ніж показник надходження електроенергії в мережу Товариства у 2008 році, який становив 4744 млн. кВт/год.

НА ПЕРЕДАЧУ / TRANSMISSION:

4 555.4 million kW/h of electric power were supplied to the power networks of the Company within 12 months of 2009. It is 4 % less than in 2008 - 4 744.6 million kW/h.

4 203,8 4 390,3 4 572,1 4 744,0 4 555,4

2005

НА І КЛАСІ / I CLASS

(0,67)

(2,8%)

НА ІІ КЛАСІ / II CLASS

13,87

13,6%

2006

I ГРУПА / I GROUP

0,28

6,9%

2008

II ГРУПА / II GROUP

1,21

5,9%

2009

2007

НА ПОСТАЧАННЯ / SUPPLY:

0

1000

2000

3000

4000

5000

Д / MILLION МЛН КВТ/ГО

ДИНАМІКА КОРИСНОГО ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА ПЕРІОД 2005–2009 рр. Dynamics of Net electric power output in 2005–2009

ДИНАМІКА ТАРИФУ НА ПЕРЕДАЧУ ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА 2005–2009 РР. DYNAMICS OF THE TRANSMISSION AND SUPPLY TARIFF IN 2005 – 2009 (ГРН / МВТ

2005

Рік / YEAR

2006

2007

/MW/H ) ГОД / UAH

2008

Корисний відпуск електроенергії у 2009 році склав 3932 млн. кВт/год, що на 4,7% менше аналогічного показника 2008 року, а саме — 4118,2 млн. кВт/год.

2009

Передача / TRANSMISSION І КЛАС / I CLASS

16,16

-

16,34

1,1%

17,7

8,3%

23,82

34,6%

23,15

(2,8%)

ІІ КЛАС / II CLASS

65,60

16,95%

67,87

3,4%

76,07

12,1%

101,98

34%

115,85

13,6%

2,74

-

2,86

4,3%

3,15

10,1%

4,08

29,5%

4,36

6,9%

13,72

-

14,30

4,2%

15,77

10,3%

20,58

30,5%

21,79

5,9%

ІІ ГРУПА / II GROUP

2006 2007

34

2008 2009 0

Net electric power output in 2009 was 3 932 million kW/h or 4.7% less than in 2008 — 4 118.2 million kW/h.

3 506,5 3 757,2 3 949,9 4 118,2 3 932,0

2005

ПОСТАЧАННЯ / SUPPLY І ГРУПА / I GROUP

KW/H

1000

2000

3000

4000

35

Д / MILLION МЛН КВТ/ГО

5000

KW/H

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Споживання електроенергії абонентами ВАТ „Львівобленерго” у 2009 році зменшилось у порівнянні з попереднім роком на 4,5 % — 3 201,7 млн. кВт/год. проти 3347,4 млн. кВт/год.

Electric power consumption by OJSC “Lvivoblenergo” consumerss decreased to 3 201.7 million kW/h, which is 4.5% less compared to 3 347.4 million kW/h in the previous year.

У 2009 році кількість абонентів зросла на 1,1 % — до 946 712, з них побутові споживачі електроенергії складають 897 755, а юридичні — 66 597. У 2008 році кількість абонентів становила 936 297.

The number of consumers continued growing up to 946 712 in 2009 (1.1% increase), out of which 897 755 are household users, and 66 597 – juridical persons. The number of clients was 936 297 in 2008.

Структура споживання електроенергії протягом 2009 року у порівнянні з 2008 роком суттєво не змінилася.

Electric power consumption structure has not changed significantly during 2009 comparing to the year 2008.

Відтак, ВАТ „Львівобленерго” продовжить роботу з боржниками для забезпечення розрахунків в повному обсязі всіх категорій споживачів.

Заборгованість за спожит у електроенергію в розрізі основних груп споживачів Debt for consumed electric power in the spreadsheet of main user groups

ПДВ / THOUSAND ТИС ГРН. З

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У 2009 РОЦІ STRUCTURE OF ELECTRIC POWER CONSUMPTION IN 2009

f

a

e a) ПРОМИСЛОВІСТЬ / INDUSTRY d b) НАСЕЛЕННЯ / POPULATION c) ЗАЛІЗНИЦЯ / RAILWAY d) ЖКГ / MUNICIPAL FACILITIES c e) ІНШІ / OTHER USERS f) ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ / STATE BUDGET SUBORDINATES g) МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ / LOCAL BUDGET SUBORDINATES h) СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / AGRICULTURE

Д/ МЛН КВТ/ГО

799,970 1 244,561 10,486 394,262 446,986 140,295 92,544 72,572

b

24,99 % 38,87 % 0,33 % 12,31 % 13,96 % 4,38 % 2,89 % 2,27 %

3201,676

ВСЬОГО / TOTAL

У 2009 році оплата споживачів за електроенергію склала 100 %.

/H MILLION KW

106%

100%

100%

Ріст/(спад) GROWTH / RECESSION тис.грн. / THOUSAND UAH

Ріст/(спад) GROWTH / RECESSION %

Промисловість INDUSTRY

23 755

24 202

447

1,88

46

180

134

291,30

Сільське господарство AGRICULTURE

1 224

1 171

(53)

(4,33)

Держжитлокомунгосп STATE MUNICIPAL FACILITIES

7 218

8 415

1 197

16,58

Підприємства та організації державного бюджету STATE BUDGET SUBORDINATES

1 862

1 349

(513)

(27,55)

Підприємства та організації місцевого бюджету LOCAL BUDGET SUBORDINATES

185

18

(167)

(90,27)

13 168

16 654

3 486

26,47

Пільги для населення PRIVILEGES FOR THE POPULATION

356

2 116

1 760

494,38

Субсидії для населення SUBSIDIES FOR THE POPULATION

93

310

217

233,33

2 998

2 534

(464)

(15,48)

50 904

56 949

6 045

11,88

Всього / TOTAL

ДИНАМІКА ОПЛАТИ ЗА СПОЖИТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЗА 2005–2009 рр. DYNAMICS OF PAYMENT FOR CONSUMED ELECTRIC POWER IN 2005–2009

101%

станом на : VALID FOR на 01.01.2010р.

Інші споживачі OTHER CUSTOMERS

In 2009 payments for the consumed electric power by the users made 100%.

100%

ВАТ „Львівобленерго” в 2009 році розрахувалось за куповану електроенергію на рівні 100,4%. Заборгованості ВАТ „Львівобленего” перед ДП „Енергоринок” немає. Вартість купованої електроенергії в 2009 році становила 1 011 243 тис. грн, сплачено 1 014 950 тис. грн. в тому числі 3 707 тис. грн по договору реструктуризації.

150 100

INCL .

Заборгованість DEBT на 01.01.2009р.

Населення POPULATION

100 %

UAH, VAT

Назва галузі NAME OF BRANCH

Залізниця RAILWAY

g h

with debtors to provide payments in full of all categories of consumers.

In 2009 OJSC “Lvivoblenergo” paid for the purchased electric power 100.4% and has no debts to the State Enterprise “Energorynok”. In 2009 the value of the purchased electric power was 1 011 243 thousand UAH, paid 1 014 950 thousand UAH, including 3 707 thousand UAH in accordance with the restructuring agreement.

50

2005

2006

2007

2008

Борг абонентів перед компанією за спожиту електроенергію станом на 1 січня 2010 року становив 56 949 тис. грн. У 2009 році скоротилась заборгованість бюджетної сфери та сільського господарства. Водночас нижчими за 100% були розрахунки промислових споживачів, населення, комунального господарства.

36

2009

0

PAYMENTS ОПЛАТА /

Динаміка розрах унків з Оптовим ринком електроенергії за період ЗА 2005–2009 рр. DYNAMICS OF MUTUAL SETTLEMENTS WITH THE WHOLESALE MARKET OF ELECTRIC POWER IN 2005–2009

,%

As of 01.01.2010 the debt of users to the Company for the consumed electircal power made 56 949 thousand UAH. In 2009 debts of state budget subordinates and agricalture consumers had been reduced. At the same time, payments of industry, population, municipal facilities users were less than 100%. Thus, OJSC “Lvivoblenergo” continues to work

103%

111%

101%

101%

100%

150

100 50

2005

2006

2007

2008

2009 37

0

PAYMENTS ОПЛАТА /

,%

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Товариство протягом 2009 року продовжувало реалізовувати заходи зі зниження технологічних витрат електроенергії: п’ятий рік поспіль технологічні витрати електроенергії не перевищують нормативні. Такий результат є наслідком наполегливої праці команди усіх фахівців Товариства, спрямованих на підвищення ефективності роботи обладнання електромереж та запобігання порушенням Правил користування електричною енергією.

During 2009 the Company had been taking measures to decrease technological power losses and, a fifth year in a row technological power losses are lower than normative ones. Such a result is obtained because of a persistent work of all personnel of the Company that is directed to increase an effectiveness of power netwok equipment and prevention of violations of Electric power user rules.

Технологічні витрати електроенергії у 2009 році склали 623,003 млн. кВт/год. або 13,68 % від загальної кількості електроенергії, що надійшла в електромережу. Це на 0,45 % менше, ніж попереднього, 2008 року, коли технологічні витрати склали 625,807 млн. кВт/год.

In 2009 technological losses of electric power were 623.003 million kW/h or 13.68% from the total ammount of electric power supplied to the power netwok. It is 0.45% less than in the previous 2008 year - 625.807 million kW/h.

Нормативні витрати по фактичних режимах роботи за 12 місяців 2009 року становлять 718,496 млн. кВт/год. — 15,77 %. У 2008 році цей показник становив 737,984 млн. кВт/год — 15,56 %.

Normative losses on de facto modes of work for 12 months 2009 amounted 718.496 milllion kW/h or 15.77 %. In 2008 this figure was 737.984 million kW/h or 15.56 %.

ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ TECHNICAL ACTIVITY Виконання капітального ремонт у електромереж напругою 0,4-110 кВ в 2005–2009 рр. / 0.4-110 kV electric power networks major repairs completion in 2005–2009

ВАТ„Львівобленерго”забезпечує виконання капітального ремонту електромереж.

OJSC “Lvivoblenergo” enforces electric power networks major repairs.

Рік / YEAR

Динаміка технологічних витрат електроенергії за період 2005–2009 рр. Dynamics of TLEE losses of electrical power in 2005–2009

Д / MILLION МЛН КВТ/ГО

Рік / YEAR

Норматив / FACT %

Факт / FACT %

Понаднормативні витрати OVER THE NORM

16,99

16,59

(17,151)

15,91

14,42

(65,239)

15,50

13,61

(86,683)

15,56

13,19

(112,177)

15,77

13,68

(94,493)

2005 2006 2007 2008 2009

В 2009 році зменшилась кількість порушень ПКЕЕ, а отже, і кількість актів безоблікового споживання електроенергії.

KW/H

2005

2006

2007

2008

2009

Капремонт ПЛ- 0,4-10 кВ / Major repairs airtrack power line 0,4-10 kV

км / km

1636,1

2352,1

2479,9

2888,2

2204,9

Капремонт ТП, РП6-10 кВ / Major repairs transformer substation, distributive substations 6-10 kV

шт / pc.

713

867

893

1259

1246

Відновлення пошкоджених КЛ напругою вище 1000 В / Damaged cable lines <1000V repair

шт / pc.

1127

1051

1097

1076

1191

Капремонт ПЛ 35-110 кВ / Major repairs air-track power line 35-110 kV

км / km

386,8

447,06

479,43

491,02

436,3

Капремонт ПС 35-110 кВ / Major repairs air-track power line 35-110 kV

од. / pc.

24

25

25

23

27

Витрати на капремонт електромереж 0,4-110 кВ Electric power networks major repairs costs 0,4-110 kV

тис. грн. thousand UAH

13162,0

29528,0

39901,0

57757

51709

Прийом у власність ВАТ “Львівобленерго” абонентських електромереж в 2005–2009 рр. Admission to the ownership of OJSC “Lvivoblenergo” of users’ electric power networks in 2005–2009

In 2009 the number of Electric power user rules breach decreased and, as a result, the number of record-free electric power consumption acts did.

Порушення ПКЕЕ BREACH OF ELECTRIC POWER USER RULES

У власність ВАТ “Львівобленерго” прийнято абонентські Users’ electric power networks, including vacant ones, admitted to the електромережі, в тому числі і безгоспні. ownership of OJSC “Lvivoblenergo” Назва електромереж і обладнання Electric power networks and equipment

2005

Силові трансформатори 35 кВ / Power transformers 35 kV

шт / pc.

2006

2007 2008 2009

2х6,3

Всього TOTAL

2х6,3 МВА

МВА

Рік / YEAR

2005

2006

2007

2008

2009

ТП 10-6/0,4 кВ / TS 10-6/0,4 kV

шт / pc.

61

58

36

49

21

225

Виявлено крадіжок, Кількість, шт. Thefts revealed Quantity

7 435

4 425

3 172

2 558

1 811

ПЛ-0,4-10 кВ / APL-0,4-10 kV

км / km

46

39

17

21

17

140

46,392

30,852

18,757

18,177

12,107

КЛ-0,4-10 кВ / CL-0,4-10 kV

км / km

39

40

33

31

28

171

11 403

7422

5 109

4 896

3 447

Прилади обліку / Counter meters

шт / pc.

1435

3094

1572

1268

2500

9869

Невраховане споживання, млн.кВт/год No record power consumption, million kW/h Утримано, тис. грн. Received, thousand UAH

38

39

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Інформаційні технології Information technologies

Технологічні порушення Technological violations

In the year 2009 compared with the previous year, number of technological violations in 6-110 kV networks increased due to natural disasters.

В 2009 році порівняно з попередніми роками відслідковується збільшення кількості технологічних порушень в електромережах 6-110 кВ, однією з основних причин яких стали стихійні явища. 2005 1352

2006 1346

2007 1460

2008 1331

2009 2497

охорона праці LABOUR SAFETY Невід’ємною складовою основної діяльності ВАТ „Львівобленерго” є безпечні умови праці працівників згідно з Законом України „Про охорону праці”.

An integral part of the main activities of OJSC “Lvivoblenergo” is safe working conditions of employees in accordance with the Law of Ukraine “On labour safety”.

В 2009 році ВАТ „Львівобленерго” розпочало впровадження Cистеми управління якістю охорони праці та здоров’я OHSAS 18001:2007 по вертикалі управління Товариством.

In 2009 OJSC “Lvivoblenergo” has started implementing quality management System of safety and health OHSAS 18001:2007 in vertical management direction of the Company.

In 2009, the total number of consumers’ complaints dropped by 2%.

2005

2006

2007

2008

Напрямок маркетингу / Marketing direction

517

368

249

212

Технічний напрямок / Technical direction

142

159

193

217

Інші / OTHER

46

26

10

2

705

553

452

431

Рік / YEAR

Всього / TOTAL

40

OJSC “Lvivoblenergo” as an innovative company introduces modern information technology and software to support main activities.

В 2009 році було оновлено та модифіковано мережеве обладнання, комп’ютерну техніку, продовжено поетапне впровадження SAP R/3 в РЕМ та структурних одиницях, проведено супровід програмного забезпечення білінгових задач та розробка і модифікація модулів для покращення їх функціональності. Для забезпечення роботи Центру психофізіологічної експертизи згідно з вимогами сьогодення Товариством розроблено та впроваджено електронні версії тестових методик. У ВАТ „Львівобленерго” успішно діє система електронного документообігу iTs-Office. В 2009 році було оновлено і введено в дію інструкції та правила користування системою. В 2009 році Товариство розпочало розробку програмного забезпечення для Інформаційно-консультаційного центру для реалізації „повного циклу” надання послуг споживачам: від звернення споживача до кінцевого його вирішення з поетапним контролем ходу виконання.

In 2009 it was updated and modified network equipment, computer equipment, continued phased implementation of SAP R/3 in PND and structural units, conducted maintenance of billing tasks software, the development and modification of modules to improve their functionality. To ensure the Centre of psychophysiological examination functioning in accordance with the present time requirements the Company has developed and introduced electronic versions of test methods. In OJSC “Lvivoblenergo” successfully operates a system of electronic paperwork document control iTs-Office. In 2009 it was updated and regulations and rules system implemented. In 2009 the Company began developing software for the Information and Consulting Centre to implement “full cycle” services to consumers: from a consumer appeal to its final solution with phased control implementation.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ FINANCIAL-ECONOMIC INDICATORS

скарги споживачів CONSUMERS’ COMPLAINTS В 2009 році загальна кількість скарг споживачів зменшилась на 2%

ВАТ „Львівобленерго” як інноваційна компанія впроваджує сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення для супроводу основної діяльності.

2009 220 192 12 424

У 2009 році ВАТ «Львівобленерго» отримало валовий прибуток у розмірі 121 141 тис.грн., а за відповідний період 2008 року135 954 тис.грн. Чистий прибуток за 12 місяців 2009 року від основної та іншої операційної діяльності складає 63794 тис.грн. За 2008 рік прибуток становив 74 135 тис.грн. Загальна дебіторська заборгованість на кінець 2009 року склала 64 286 тис.грн., проти 71 051 тис.грн. на початок року. Кредиторська заборгованість на кінець 2009 року склала 119 710 тис.грн. проти 150 786 тис.грн. на кінець 2008 року.

In 2009 OJSC “Lvivoblenergo” has received the gross revenue of 121 141 thousand UAH, while for the corresponding period of the previous year it was 135 954 thousand UAH. Net profit for 12 months of 2009 (for the mainstream and other activity) makes up 63 794 thousand UAH (for 2008 profit amounted 74 135 thousand UAH). General accounts receivable as valid to the end of the year 2009 makes up 64 286 thousand UAH versus 71 051 Надійність, thousand UAH at the beginning of the year. Accounts якість, payable, correspondingly 119 710 thousand UAH versus безпека 150 786 thousand UAH. Reliability, quality, 41 safety


Інвестиційна діяльність INVESTMEnT ACTIVITY

Інвестиційна діяльність ВАТ „Львівобленерго” регулюється Investment activity of OJSC “Lvivoblenergo” is regulated by the InvestІнвестиційною програмою, узгодженою з Міністерством палива та ment programme ratified by the Ministry of Fuel and Energy as well as енергетики та затвердженою Національною комісією регулювання the National Power Control Commission of Ukraine. електроенергетики України.

Інвестиційна Програма ВАТ “Львівобленерго” на 2009 рік передбачала вирішення таких завдань: / Investment Programme of OJSC “Lvivoblenergo” provides the following tasks carrying-out in 2009:

— підвищення надійності та якості електропостачання, модернізація та переозброєння електричного обладнання мереж; — продовження реалізації “Програми розвитку електричних мереж ВАТ “Львівобленерго”, “Схеми перспективного розвитку мереж ВАТ “Львівобленерго”, “Концепції оптимізації електричних мереж м. Львова” — недопущення понаднормативних витрат електроенергії та зниження ТВЕ; — продовження реалізації Концепції облаштування системи корпоративного зв’язку Товариства, розвиток інформаційних технологій.

Інвестиційна програма ВАТ “Львівобленерго“ у 2009 році профінансована на загальну суму 98 794,77 тис. грн. (з урахуванням ПДВ), що на 12% менше, ніж у 2008 році. Обсяги модернізації та будівництва електричних мереж та обладнання виконані на 101,9% — при плані 76,6 млн. грн. вкладено коштів 78 млн. грн.

42

— Increase of the reliability and quality of power networks operations, modernisation and re-equipment of electric power network facilities; — Continued implementation of the “Programme development of electrical networks of OJSC “Lvivoblenergo”, “Schemes of the perspective development of networks of OJSC “Lvivoblenergo”, “Concept of optimisation of electric networks of the city of Lviv”: — Over-normative electric power losses limitation and technological electric power losses reduction; — Concept of Company’s corporate communications facilities implementation and information technologies development.

Investment programme of OJSC “Lvivoblenergo” for 2009 was funded with a general sum 98 794.77 thousand UAH (VAT included), which is 12 % less than in 2008. Modernisation and construction of electric power netwoks scope carried out for 101.9%. The invested sum is 78 million UAH compared to 76.6 million UAH planned.

Основні напрямки інвестиційної програми: Main trends of the Investment programme:

1. На технічне переозброєння і модернізацію замортизованого обладнання та покращення стану мереж спрямовано 33,1 млн грн. На ці кошти продовжено реалізацію програм:

1. Technical re-equipment, modernisation of obsolete equipment and power networks enhancement was funded with a sum 33.1 million UAH. The realisation of the following programmes continued:

— покращення якості та надійності електрозабезпечення споживачів: придбано обладнання для встановлення на ПС 110/35/6 кВ № 158а “Солонка”; 7 трансформаторів потужністю 630 та 400 кВА;

— power networks quality and realibility enhancement for users’ supply (equipment for 110/35/6 kV #158a “Solonka”; 7 power transformers 630 and 400 kVA;

— заміна обладнання: 88 шт. вакуумних вимикачів 6-10кВ замість амортизованих оливонаповнених на ПС 110/10/6кВ; 1 вакуумний реклоузер; 3 шт. шаф оперативного струму; 49 шт. щитів КТП та 25 шт. щоглових ТП-63-160 кВА для встановлення розвантажувальних ТП та заміни ТП-6-10 кВ, які не відповідають вимогам нормативних документів;

— replacement of depreciated equipment (88 vacuum switchers 6-10 kV to replace obsolete oil-immersed ones for 110/10/6 kV air-track power lines; 1 vacuum recloser; 3 operational current power cabinets, 49 pcs. shields for cable substations and 25 pcs. mast TP-63160 kVA for handling the installation and replacement of substation 6-10 kV, which do not comply with regulations;

— модернізація розподільчих мереж 0,4-10 кВ: придбано 85 км СІП, 10,7 км та 4,5 км кабелю 10 кВ і 0,4 кВ відповідно;

— 0.4-10 kV power netwoks modernisation (85 km of self-holding isolated wires, 10.7 km and 4.5 km of cables for lines 10 kV and 0.4 kV respectively);

— підвищення рівня експлуатації мереж: 10 комплектів інструментів та пристосувань для монтажу і ремонту ЛЕП-0,4 кВ за новою технологією з використанням самоутримних ізольованих проводів — СІП; 2 системи аналізу стану силових трансформаторів; 2 тепловізори.

— improvement of power networks maintenance (10 toolkit sets and tools for mounting and repairs of power network lines 0.4 kV, made to the new technology with the use of self-holding isolated wires, 2 power transformers analisys systems; 2 thermal imagers).

2. На капітальне будівництво і реконструкцію електромереж 0,4-110 кВ спрямовано 42,7 млн. грн.:

2. Capital construction and power networks reconstruction 0.4 – 110 kV 42.7 million UAH were spent:

— продовжено реконструкцію ПЛ-10 кВ Л49-05 Козьова із заміною ПС і А-50 з частковою заміною опор (Сколівського РЕМ); електромереж в м.Трускавці; фізично зношених ділянок КЛ-0,4-610 кВ у м. Львові та Червонограді; реконструкція КЛ-6 кВ від ПС 35/10 кВ “Жидачів”; ПС-110/35/6 кВ № 169 “Броди”; будівництво 2-во колової ПЛ-10 кВ у м. Ходорів.

— continued reconstraction of air-track power lines 10kV L 49-05 Kozyova with the replacement of substations and A-50 with a partial power transmission line poles replacement (Skole PND); networks reconstruction in Truskavets’; physically obsolete and completely amortised cable power lines 0.4-6-10 kV replacement in cities of Lviv and Chervonograd; reconstruction of cable lines 6kV from substation 35/10 kV “Zhydachiv”; substation 110/35/6 kV #169 “Brody”; started construction of 2 angular air-track power lines 10kV in Khodoriv.

— реконструйовані електромережі 0,4 кВ з використанням СІП у в місті Дрогобичі; с. Опака Дрогобицького району; с. Свірж Перемишлянського району; с. Гутисько Буського району; с. Грибовичі Жовківського району; смт. Славсько та с. Орів

— reconstructed power networks 0.4 kV put into operation using self-holding isolated wires in Drogobych and in the following

43

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Сколівського району, с. Руда Сілецька Кам’янкаБузького району. — продовжено роботи по проведенню ізольованих вводів до будівель та встановленню виносних шаф обліку. Витрати електроенергії у нових мережах із застосуванням СІП становлять 2–3% проти 30% зі старими „голими” проводами.

villages: Opaka (Drogobych district), Svirzh (Peremyshlyany district), Gutys’ko (Bus’k district), Grybovychi (Zhovkva district), Slavs’ko and Oriv (Skole district), Ruda-Silec’ka (Kamyanka-Buz’ka district). — proceeded works with the installation of isolated inputs to buildings and remote cabinet meters. Such measures resulted in power losses lessening to 2-3 % (self-holding isolated wires) in comparison with 30 % (naked wires).

3. На заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) спрямовано 12,74 млн. грн. На ці кошти придбано:

3. 12.74 million UAH were spent on the programme of decrease of TLEE and/or overnormative losses of electric power. These funds are used as follows:

— 6 000 виносних шаф обліку на 1-но та 3-и фазні лічильники з комплектуючими засобами; — 32 630 однофазних та 4 000 трифазних електролічильників.

— 6 000 remote cabinet meters for one- and three-phase electricity supply meters with sets; — 32 630 one-phase and 4 000 three-phase electricity supply meters;

4. На заходи по модернізації технічної бази Товариства витрачено 10.26 млн. грн.

4. 10.26 million UAH were spent for modernisation of technical base of the Company.

Виконання інвестиційної програми ВАТ “Львівобленерго” за 2005–2009 рр. OJSC “Lvivoblenergo” Investmetn Programme fulfillment for 2005–2009

МЛН ГРН.

/ MILLION

Рік / YEAR

2005

2006

2007

2008

2009

Модернізація та будівництво електричних мереж / POWER NETWORKS MODERNISATION AND CONSTRUCTION

35,24

33,00

57,70

73,64

78,03

Недопущення понаднормативних витрат електроенергії / OVER-NORMATIVE POWER LOSSES DECREASE

14,05

10,57

11,01

14,12

9,72

Системи телемеханіки і автоматизація диспетчерського управління / AUTOMATIC REMOTE CONTROL SYSTEMS AND AUTOMATION MONITORING

0,60

1,53

0,45

6,38

1,24

Комп’ютеризація та інформаційні технології COMPUTERISATION AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES

2,52

3,29

1,99

4,61

2,21

Зв’язок і телекомунікації COMMUNICATIONS AND TELECOMMUNICATIONS

2,25

7,59

1,12

5,39

6,8

Транспортні засоби TRANSPORT FACILITIES

2,32

1,61

2,62

3,93

-

Будівлі / BUILDINGS

1,98

4,22

2,87

4,48

0,79

Реструктуризація боргу DEBT CONVERSION

0,82

1,42

2,14

-

-

59,77

63,23

79,9

112,55

98,79

Всього / TOTAL

44

UAH

Стратегія розвитк у DEVELOPMENT STRATEGY

45

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Наша перспектива — високотехнологічна, інноваційна компанія, орієнтована на споживачів, працівників та акціонерів.

Our perspective - high-tech, innovative company focused on consumers, employees and shareholders.

Стратегія розвитку Товариства це позиціонування ВАТ „Львівобленерго” як:

Development strategy of the Company - is a positioning of the OJSC “Lvivoblenergo” as:

— лідера паливно-енергетичного комплексу; — соціально відповідальної компанії; — компанії єдиного корпоративного стилю; — компанії „зелений офіс”.

— leader of the fuel and energy complex; — socially responsible company; — a single corporate identity company; — “green office” company.

Аналіз діяльності Товариства, а також узагальнення світового досвіду, дозволяють чітко сформувати не лише завдання для розвитку стратегічних напрямків позиціонування компанії, але й окреслити важливі передумови їх виконання, нові напрямки та проекти, які сприятимуть зростанню авторитету компанії як зовні, так і серед її працівників.

Analysis of the Company’s activity, and generalization of global experience, presume to clearly settle not only a problem for the development of strategic areas of the company positioning, but also outline the important prerequisites for their implementation, new directions and projects that will help to increase the authority of the company, both outside and among its employees.

Основними завданнями ВАТ „Львівобленерго” як лідера паливноенергетичного комплекс у на 2010 рік є: / The main objectives of OJSC “Lvivoblenergo” as a leader of the fuel and energy complex for 2010 are:

— виконання Інвестиційної програми; — 100% збір коштів за спожиту електричну енергію; — 100% розрахунок з ОРЕ за куповану електричну енергію; — не перевищення планової величини ТВЕ; — виконання плану ремонтно-експлуатаційних робіт.

— implementation of the Investment Programme; — 100% collection of funds for the consumed electric power; — 100% fun ds settling with WEM for the purchased electric power; — no excess of the planned level of technological electric power losses (TLEE); — repair and maintenance works plan fulfilnment.

Реалізація цих завдань передбачає:

The realization of these tasks include:

- систему управління якістю на всіх рівнях діяльності Товариства відповідно до вимог міжнародного стандарту за версією ISO 9001:2008;

- quality management system at all levels of the Company in accordance with international standard ISO 9001:2008;

- впровадження Cистеми управління якістю охорони праці та здоров’я OHSAS 18001:2007 на всіх рівнях діяльності Товариства;

- implementation of quality management System of labour safety and health OHSAS 18001:2007 at all levels of the Company;

- відновлення основних виробничих фондів шляхом технічного переоснащення і модернізації устаткування та нарощування їх через розвиток нових електромереж для розбудови інфраструктури;

- restoration of basic production assets through technological upgrading and modernization of equipment and their augmentation through new power networks development for infrastructure build-up;

- забезпечення надійної, безпечної та безаварійної експулатації ліній електропередачі та устаткування, систем контролю, засобів диспетчерського і технологічного керування;

- providing reliable, safe and accident free operation lines and equipment, control systems, control equipment and technology management;

46

- створення єдиного інформаційного простору через впровадження ефективних систем управління бізнес-процесами діяльності Товариства;

- creation of common information space through the introduction of effective systems for business process management activities;

- дотримання договірних зобов’язань електропостачання споживачів;

- compliance with contract obligations with electric power consumers;

- підвищення якості послуг з електропостачання;

- quality increase of electric power supply services;

- вдосконалення систем обліку та форм розрахунків зі споживачами;

- improvement of accounting systems and forms of consumers’ payments;

- розвиток спектру послуг для споживачів;

- development of services scope for consumers;

- гарантії інвестиційної привабливості Товариства, захисту прав та інтересів акціонерів;

- guarantees of the investment attractiveness of the Company, rights and interests of shareholders;

- формування позитивної громадської думки серед цільових груп громадськості через реалізацію Стратегії інформаційної політики;

- a positive public opinion among the target groups through public information policy Strategies implementation;

- відновлення програм партнерства в енергетиці з енергетичними компаніями України та зарубіжжя;

- reestablishment of partnership programmes in energy sector with power energy companies in Ukraine and abroad;

- збереження високого рівня оцінки інформаційної політики Товариства незалежними експертами;

- maintaining a high level assessment of information policy of the Company by independent experts;

- збереження високого рівня оцінки корпоративних видань на всеукраїнських конкурсах.

- maintaining a high level assessment of corporate publications in Ukraine.

ВАТ «Львівобленерго» як соціально відповідальна компанія OJSC “Lvivoblenergo” as a socially responsible company

ВАТ «Львівобленерго» діє виключно у правовому полі, дбає про якісний рівень життєдіяльності регіону, налагоджує довготривалі партнерські відносини зі своїми споживачами на основі прозорості та довіри, виховує соціальну відповідальність у своїх працівників.

OJSC “Lvivoblenergo” operates in the legal field only, endeavour about the quality level of vital functions of the region, establishes long-term partnerships with its consumers based on transparency and trust, has a social responsibility to their employees.

Реалізація цих завдань передбачає:

The realization of these tasks include:

- дотримання чинного законодавства України та нормативних документів, які регулюють діяльність Товариства;

- compliance with current legislation of Ukraine and regulations governing the activities of the Company;

- вдосконалення та підвищення якості роботи зі споживачами;

- improvement and increase of the work quality with consumers;

47

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


- впровадження інформаційної системи „повного циклу” надання послуг з електропостачання споживачам;

- implementation of the “full cycle” information system providing services of electric power supply to consumers;

- впровадження єдиної оперативної системи інформування та надання консультацій споживачам;

- introduction of a single operational system of information and consulting to consumers;

- створення якісно нових умов ефективного розкриття творчого потенціалу працівників компанії, забезпечення професійного росту та надання соціальних гарантій;

- establishment of the qualitatively new conditions of revelation of the creative potential of employees, providing career development and provision of social guarantees;

- формування колективу професіоналів на виконання цілей та завдань Товариства;

- a team of professionals implementation to accomplish the goals and objectives of the Company;

- дотримання Кодексу корпоративної етики та корпоративних стандартів;

- compliance with the corporate ethics Code and corporate standards;

Реалізація цих завдань передбачає:

The realization of these tasks include:

- розвиток інформаційних інструментаріїв та сучасних форм комунікацій з цільовими групами громадськості;

- development of information tools and modern forms of communication with target groups of the public;

- економія ресурсів та впровадження енергозберігаючих технологій;

- resources saving and energy saving technologies;

- cooperation with the executive branch of the Lviv region, deputies and public organizations;

- позитивний економічний ефект;

- співпраця з виконавчою владою Львівщини, депутатським корпусом та громадськими організаціями; - підтримка та розвиток соціальних проектів, спрямованих на формування позитивної громадської позиції Товариства; - здійснення інформаційної політики згідно з Стратегією інформаційної політики на основі аналізу зовнішнього та внутрішнього інформаційного поля навколо діяльності Товариства.

- support and development of social projects aimed at forming positive social position of the Company;

ВАТ „Львівобленерго” природній монополіст на Львівщині дбає OJSC “Lvivoblenergo” as a natural monopoly of the Lviv region cares про стан навколишнього середовища та екологію з вигодою about the environment and ecology for the benefit of its activities. для своєї діяльності.

- співпраця з орнітологами та природоохоронними організаціями.

- positive economic effect; - collaboration with ornithologists and environmental organizations.

- implementation of information policy in accordance with the information policy strategy based on analysis of internal and external information field on the activities of the Company.

ВАТ «Львівобленерго» як компанія єдиного корпоративного стилю OJSC “Lvivoblenergo” as a single corporate identity company

Впровадження єдиного корпоративного стилю є базовою складовою корпоративної культури Товариства. ВАТ „Львівобленерго” повинно стати „впізнавальним”.

Introduction of a single corporate identity is a basic component of corporate culture of the Company. OJSC “Lvivoblenergo” should be “recognisable”.

Реалізація цих завдань передбачає:

The realization of these tasks include:

- оформлення логотипу та корпоративних кольорів Товариства згідно з чинним законодавством України; - розробка та впровадження „брендбуку” Товариства.

- Logo and corporate colors of the Company in accordance with the laws of Ukraine;

48

ВАТ „Львівобленерго” як компанія „зелений офіс” OJSC “Lvivoblenergo” as a “green office” company

Виконання стратегічних завдань збереже лідерські позиції ВАТ „Львівобленерго”, дозволить гарантувати споживачам надійне, якісне та безпечне постачання електричної енергії, забезпечить зростання прибутковості та капіталізації компанії, її інвестиційну привабливість в довгостроковій перспективі, розширить спектр соціальних програм.

Implementation of strategic objectives will retain leadership positions of OJSC “Lvivoblenergo”, ensure reliable, quality and safe supply of electric energy for consumers, increase profitability and capitalization of the company, its investment attractiveness in the long run, increase range of social programmes.

- Development and implementation of brand book of the Company.

49

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


На 1 січня 2009 року Первісна вартість 717 863 942 364 38 670 32 067 13 705 1 744 669 Знос

Будівлі, споруди,

Машини,

Транспорт

461 672

810 127

24 205

21 183

Інші основні засоби

Всього

5 383

1 322 570

Надходження в 2009 році Первісна вартість

50 081

35 415

2 819

фінансовий звіт financial statement

2 676

604

91 595 Знос Вибуття Первісна вартість 2 055 5 636 1 100 576 168 9 535 Знос

348

4 898

997

517

129

6 889

Нараховано амортизації на 31 грудня 2009 року за 2009 рік

17 927

14 192

2 538

50

51

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЗА 2009 РІК AUDITOR’S CONCLUSION FOR 2009

Цей аудиторський висновок адресується:

The auditors’ report is addressed to:

До Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку До керівного органу ВАТ “Львівобленерго”

the State Committee on Securities and Stock Market Exchange of Ukraine Governing body of OJSC “Lvivoblenergo”

Ми провели аудиторську перевірку повного пакету фінансових звітів відкритого акціонерного товариства “Львівобленерго” (далі – Товариство), що включають: — консолідований баланс станом на 31 грудня 2009 року; — консолідований звіт про фінансові результати; — консолідований звіт про рух грошових коштів; — консолідований звіт про власний капітал; — консолідовані примітки до річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

We have audited the full block of financial statements of Open Joint-Stock Company “Lvivoblenergo” (hereinafter – the Company), namely: — consolidated balance as of December 31, 2009; — financial results consolidated statement; — consolidated statement on cash flows; — shareholders’ equity consolidated statement; — appendix to the notes of the annual consolidated financial statement for the year passed at the date stated, description of important aspects of accounting policy and, other explanatory notes.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Management personnel is responsible for preparing and accurate presentation of these financial statements in accordance with national Regulations (standards) of accounting.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту.

Our responsibility is to provide an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted the audit in accordance with international auditing standards.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах.

Audit provides for performance of audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки відповідно до Міжнародного стандарту 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення» та «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. №1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. за №53/13320 (далі – Положення №1528).

We believe that sufficient and appropriate audit evidence has been presented to express our opinion under the International Standard 700 “Conclusion of an independent auditor on the full set of general purpose financial statements” and “Regulations on the preparation of audit findings submitted to the State Commission on Securities and Stock Market when disclosing of information by issuers and professional participants of the stock market”, approved by decision of SCSSM 19.12.2006, # 1528 and registered in the Ministry of Justice 23.01.2007 g. # 53/13320 (hereinafter - Regulation # 1528).

На нашу думку, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для нашого підтвердження кількості запасів, консолідовані фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2009 р., а також результат його діяльності за 2009 рік.

Фінансовий директор аудиторської фірми “Контракти-Аудит” (сертифікат серії № 002124)

52

А. Єлісеєв

In our opinion, except for the impact of adjustments that might be needed to confirm the number of stocks, consolidated financial statements fairly and accurately reflect the financial position of the Company as at 31 December 2009, and its activities results by 2009.

Financial director Audit company “Contracty-Audit” A. Yeliseyev (certificate s/n 002124)

53

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME AND LOSSES

КОНСОЛІДОВАНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС CONSOLIDATED BALANCE SHEET

В ТИСЯЧАХ

В ТИСЯЧАХ

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

HRYVNIAS

2009

2008

Чистий Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Gain from sale (products, goods, services)

1 291 025

1 245 949

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Costs of sales (products, goods, services)

(1 169 884)

(1 109 995)

Валовий прибуток / Gross profit

121 141

135 954

Прибуток від операційної діяльності (збиток) / Operating incomes (losses)

106 834

117 700

6 282

1 393

Інші витрати (у т.ч. фінансові) / Other costs (including financial)

(12 989)

(9059)

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (збиток) Income before income taxes (loss)

100 127

110 034

Податок на прибуток від звичайної діяльності (збиток) Tax on income from ordinary activities (loss)

(36 333)

(35 899)

63 794

74 135

HRYVNIAS

2009

2008

АКТИВИ / ASSETS Відстрочені податкові активи / Long-term assets

12 396

12 396

506 359

450 768

8 994

8 994

527 749

472 158

11 044

6 979

4 375

6 776

Дебіторська заборгованість / Accounts receivable

64 286

71 051

Запаси / Resource

17 617

28 043

ВСЬОГО ОБОРОТНІХ АКТИВІВ / TOTAL CURRENT ASSETS

97 322

112 849

625 071

585 007

278 058

274 566

48 493

48 493

91 398

27 604

417 949

350 663

618

544

Основні засоби / Permanent assets Фінансові інвестиції / Financial investments Інші необоротні активи / Other long-term assets ВСЬОГО НЕОБОРОТНІХ АКТИВІВ / TOTAL LONG-TERM ASSETS Інші активи / Other assets Грошові кошти / Cash

ВСЬОГО АКТИВІВ / TOTAL ASSETS КАПІТАЛ АКЦІОНЕРІВ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ / SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES Інший додатковий капітал / Other additional equity Статутний капітал / Share capital

Інші доходи (у т.ч. фінансові) / Other incomes (including financial)

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) / NET INCOME (LOSS)

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Прості акції / common shares Привілейовані акції / preference shares Власні викуплені акції / own bought out stocks Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) / Profit and loss surplus ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ / TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY Забезпечення витрат та платежів / Expences and payments provision

В ТИСЯЧАХ

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

HRYVNIAS

2009

2008

100 127

110 034

40 500

37 979

5 772

7 592

146 399

155 605

13 552

(16 553)

(14 413)

(22 157)

1. РУХ КОШТІВ В РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Дострокові зобов’язання / Long-term liabilities Відстрочені податкові зобов’язання / Long-term tax debts

2 025

2 077

Інші зобов’язання / Other liabilities

19 769

20 937

Довгосрокові кредити банків / Long-term bank debts

50 000

50 000

ВСЬОГО ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ / TOTAL LONG-TERM LIABILITIES

71 794

73 014

1 900

4 960

15 000

10 000

Кредиторська заборгованість / Accounts payable

117 810

145 826

ВСЬОГО ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ / TOTAL CURRENT LIABILITIES

134 710

160786

ВСЬОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРІВ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ / TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES

625 071

585007

Інші поточні зобов’язання / Other current liabilities Короткострокові кредити / Short-term debts

54

ПРИБУТОК ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ / INCOME (LOSS) BEFORE TAXATION FROM ORDINARY ACTIVITIES Амортизація / Depreciation and amortization Витрати на сплату процентів / Costs on interest payments Прибуток від звичайної діяльності (збиток) / Income from ordinary activities (loss) Зменшення/збільшення дебіторської заборгованості / Decrease/increase in accounts receivable Зменшення/збільшення інших оборотніх активів / Decrease/increase in other cash flows Зменшення/збільшення кредиторської заборгованості / Decrease/increase in accounts payable

55

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Сплачені податки на прибутки / Paid income taxes

(35 147)

(35 301)

Сплачені проценти / Paid interests

(30 881)

(9 286)

79 510

72 308

ЧИСТІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ CALCULATION OF SHARES PROFITABILITY

2. РУХ КОШТІВ В РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITY Реалізація основних засобів і фінансових інвестицій / Purchase of basic means and intangible assets

12 002

5 563

(93 935)

(80 550)

(4 978)

(1 543)

(86 911)

(76 530)

Отримані надходження / Received incomes Придбання основних засобів і нематеріальних активів / Acquisition of basic means and intangible assets Придбання інвестицій / Investment acquisition ЧИСТІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES

625 450

Погашення позики / Paid off credits

5 000

8 500

(2 401)

4 278

ЗАЛИШОК КОШТІВ НА ПОЧАТОК РОКУ / REMAINING CASH AT BEGINNING OF YEAR

6 776

2 498

ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ РОКУ / REMAINING CASH AT END OF YEAR

4 375

6 776

ЧИСТІ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД / NET CASH USED DURING THE REPORTING PERIOD

193 972 320

0,33

0,38

-

-

Вилучений капітал Withdrawn capital

Разом Total

48 493

274 566

27 604

350 663

Залишок на кінець звітного періоду Demand balance at end of reporting period

48 493

278 058

91 398

417 949

0

3 492

63 794

67 286

56

1. ПІДСТАВА ПІДГОТОВКИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. REASONS FOR THE PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(а) ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ Консолідована фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і базується на бухгалтерських облікових даних Товариства.

(a) CONFIRMATION OF CORRESPONDENCE Consolidated financial statements of the Company are prepared in compliance with the Clauses (standards) of business accounting, wich are based on business accounting data of the Company.

(в) ВАЛЮТА ЗВІТНОСТІ Валютою звітності для цілей консолідованої фінансової звітності є гривня, заокруглена до тисяч.

Залишок на початок звітного періоду Demand balance at beginning of reporting period

Зміни за звітний період Changes during reporting period

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2009 РІК NOTES TO THE ANNUAL FINANCIAL REPORT FOR THE YEAR 2009

(б) ПРИНЦИП ІСТОРИЧНОЇ ВАРТОСТІ Консолідована фінансова звітність Товариства була підготовлена на підставі принципу історичної вартості, за виключенням основних засобів, які були відображені у відповідності з результатами незалежної оцінки. Нерозподілени й прибуток/ Непокритий збиток Uncovered losses

Статутний капітал Authorised capital

HRYVNIAS

Інший додатковий капітал Additionally invested capital

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMMON SHAREHOLDERS’ EQUITY

THOUSAND

193 972 320

(620 450) (566 425)

ЧИСТІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / NET CASH USED IN FINANCIAL ACTIVITIES

ГРИВЕНЬ /

2008

574 925

Інші платежі / Other payments

В ТИСЯЧАХ

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) Net profit per one common share Дивіденди на одну просту акцію Dividents per one common share

3. РУХ КОШТІВ В РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / CASH FLOWS FROM FINANCIAL ACTIVITY Отримані позики / Received credits

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) Average annual number of common shares

2009

(г) БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ Чистий прибуток Товариства за рік, що закінчився 31.12.2009 р. склав 63 794 тис. грн і на вказану дату поточні зобов’язання компанії перевищували поточні активи на суму 37 388 тис. грн (2008 рік: 47 937 тис. грн).

(b) THE PRINCIPLE OF HISTORICAL VALUE Consolidated financial statements of the Company were prepared on the grounds of historical value principle, excluding main assets, which were presented in relation to the results of independent evaluation. (с) THE CURRENCY OF ACCOUNTS The currency of accounts for consolidated financial statements is hryvna, rounded to thousands. (d) CONTINUITY OF ACTIVITY Net profit of OJSC “Lvivoblenergo” in the year that ended on December 31.12.2009, had made 63 794 thousand hryvnias, on that date the current liabilities of the Company exceeded floating assets and reached the sum of 37 388 thousand hryvnias (in 2008 - 47 937 thousand hrynias).

Консолідована фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу безперервної діяльності, яка підтверджує готовність продовжувати діяльність Товариства протягом наступних 12 місяців, починаючи з 31 грудня 2009 року.

Consolidated financial statements of the Company were prepared on the grounds of continuity of activity principle that confirms Company’s readiness to continue its activity over the next 12 months, starting from December 31, 2009. Надійність,

(д) ОСНОВА КОНСОЛІДАЦІЇ Консолідована фінансова звітність включає звітність Товариства і його дочірніх підприємств – “Львівенергоком”,

(e) THE BASIS OF CONSOLIDATION Consolidated financial statements consist of accounts of the Company and its subsidiaries –

57

якість, безпека Reliability, quality, safety


“Львівенергоконсалтинг”, “Львівенергорембуд”, “Львівенергософт”.

“Lvivenergokom”, “Lvivenergokonsaltyng”, “Lvivenergorembud”, “Lvivenergosoft”.

Всі залишки по розрахунках і операції між підприємствами виключені з цієї консолідованої звітності.

All payments balances and transactions between the subsidiaries are excluded from these consolidated accounts.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

2. MAIN PRINCIPLES OF ACCOUNTING POLICY

При підготовці даної консолідованої фінансової звітності застосовувались принципи облікової політики, визначені наказом № 502 від 31.12.2009 року. Принципи облікової політики застосовувались послідовно з принципами попереднього року.

Principles of accounting policy stipulated by the Order № 502 dated 31.12.2009 were used while preparing this consolidated financial statements. Principles of accounting policy were applied simultaneously with the principles of preceding year.

3. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

3. MAIN ASSETS

на 31 грудня 2009 року основні засоби Товариства включали в себе наступне:

Main assets of the Company on December 31, 2009 included the following:

В ТИСЯЧАХ

Машини, обладнання Machinery, equipment

На 1 січня 2009 року Первісна вартість / On January 1, 2009 Original value

717 863

Знос / Wear and tear

461 672

Транспорт Transport

Інші основні засоби Other main assets

Всього Total

942 364

38 670

32 067

13 705

1 744 669

810 127

24 205

21 183

5 383

1 322 570 91 595

50 081

35 415

2 819

2 676

604

31.12.08

8 972

8 972

22

22

8 994

8 994

Асоційовані підприємства / Associated companies Інші інвестиції / Other investment РАЗОМ / TOTAL

6. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

6. INCOMES AND COSTS

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

HRYVNIAS

1 100

576

168

9 535

348

4 898

997

517

129

6 889

17 927

14 192

2 538

2 553

455

37 665

Первісна вартість / Original value

765 889

972 143

40 389

34 167

14 141

1 826 729

Знос / Wear and tear

479 251

819 421

25 746

23 219

5 709

1 353 346

672

Операційна курсова різниця / Operational rate difference

7867

6 983

Реалізація інших оборотних активів / Sales of other floating assets

6 857

2 041

19 881

1 234

Утримання ЖКГ і соцкульт. / Maintenance of HCS and social objects

964

6 837

Інші операційні доходи і витрати / Other operational incomes and costs

29 737

25 452 6 218

4. CAPITAL INVESTMENT

Капітальні інвестиції на 31 грудня 2009 року можуть бути представлені наступним чином:

Capital investments as valid for December 31, 2009 are as follows:

В ТИСЯЧАХ

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

2008

Капітальне будівництво / Capital construction

27 970

27 930

Придбання основних засобів / Purchasing of main assets

53 970

66 718

78

99

1 554

1 844

Інші капітальні інвестиції / Other capital investments

10 413

5 710

РАЗОМ / TOTAL

93 985

102 301

Придбання нематеріальних активів / Purchasing of intangible assets

58

Реалізація необоротних активів / Sales of intangible assets Неопераційна курсова різниця / Non operational rate difference

847

Безоплатно одержані активи / Free received assets

841

Списання необоротних активів / Intangible assets off

5 435

Інші доходи і витрати / Other incomes and costs

951

7. FUNDS

В ТИСЯЧАХ

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

HRYVNIAS

2009

Придбання інших НМД / Purchasing of other intangible assets

Фінансова оренда активів / Other monetary incomes

7. ГРОШОВІ КОШТИ

4. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Витрати / Costs

Операційна оренда активів / Operational leasing of assets

Проценти / Interest

5 636

Нараховано амортизації на 31 грудня 2009 року за 2009 рік / Depreciation dated on December 31, 2009

31.12.09

Штрафи, пені, неустойки / Penalties, fines, forfeits

2 055

Знос / Wear and tear

HRYVNIAS

Доходи / Incomes

Інструмент, інвентар Instruments, inventory

Знос / Wear and tear Вибуття Первісна вартість Expenditures Original value

THOUSAND

Акції / Shares

В ТИСЯЧАХ

Будівлі, споруди, передавальні пристрої Buildings, constructions, transmitting facilities

ГРИВЕНЬ /

СТАНОМ НА / AS OF

нь ячах гриве іс ть в тис рт ва а ен HRYVNIAS , переоцін вартіс ть lue THOUSAND errated va v o e, lu Va

Надходження в 2009 році Первісна вартість / Income in 2009 Original value

5. FINANCIAL INVESTMENT

5. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Поточний рахунок в банку / Current bank account Каса / Cash РАЗОМ / TOTAL

59

HRYVNIAS

2009

2008

4 373

6 774

2

2

4 375

6 776

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

В ТИСЯЧАХ

ГРИВЕНЬ /

8. SECURITIES AND RESERVES

THOUSAND

11. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

11. INCOME TAX

HRYVNIAS В ТИСЯЧАХ

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

Забезпечення на виплату відпусток працівникам Personnel vocational securities

Резерв сумнівних боргів Bad debt security

544

35 153

Відстрочені податкові зобов’язання: / Deffered tax liabilities:

Нараховано / Counted

18 271

1 191

Використано / Used

18 197

110

618

36 234

На 1 січня 2009 року / for 1 of January 2009

На 31 грудня 2009 року / for 31 December 2009

9. ЗАПАСИ

9. RESOURCES

В ТИСЯЧАХ

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

HRYVNIAS

2008

11 412

16 440

194

219

12

27

Будівельні матеріали / Building materials

1 811

2 285

Запасні частини / Spare parts

2 728

3 850

Малоцінні та швидкозношувані предмети Low value and perishable goods

1 190

4 763

2

198

268

261

17617

28 043

Сировина і матеріали / Raw materials and goods Паливо / Fuel Тара і тарні матеріали / Tare and tare goods

Готова продукція / Finished commodity Товари / Goods РАЗОМ / TOTAL

10. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

2009

2008

36 333

35 899

на початок звітного року / at the beginning of reporting year

12 396

-

на кінець звітного року / at the end of reporting year

12 396

2 077

на початок звітного року / at the beginning of reporting year

2 077

8 595

на кінець звітного року / at the end of reporting year

2 025

12 396

Включено до звіту про фінансові результати – усього Implied in report on financial results - total

36 333

35 899

в т.ч. поточний податок на прибуток / Including current income tax

36 333

35 899

(52)

3 801

Поточний податок на прибуток / Current income tax

Відстрочені податкові активи: / Deffered tax assets:

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів Decrease/increase in deffered tax assets

2009

В ТИСЯЧАХ

HRYVNIAS

10. ACCOUNS RECEIVABLE

HRYVNIAS

2009

2008

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги / Accounts receivable for goods, works, services

28 142

25 637

т.ч. за електроенергію / Including electric power

58 019*

51 953*

424

531

8

13

Інша поточна дебіторська заборгованість Other current accounts receivable

35 712

44 870

РАЗОМ / TOTAL

64 286

71 051

За векселями / Against the bills З бюджетом / With budget

зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов’язань Decrease/increase in deffered tax liabilities

12. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

В ТИСЯЧАХ

12. USAGE OF DEPRECIATION CHARGES

ГРИВЕНЬ /

THOUSAND

HRYVNIAS

2009

2008

Нараховано за звітний рік / Charged for reporting year

40 500

37 979

Використано за рік – всього / Used during the year - total

40 478

37 979

У тому числі на будівництво об’єктів / Including capital construction

9 604

27 930

придбання та поліпшення основних засобів / purchasing and improvement of the main assets

29 318

8 205

З них: машин та обладнання / in them: machines and equipment

22 284

5 474

придбання нематеріальних активів / purachasing of intangible assets

1 556

1 844

*ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ / *ORIGINAL VALUE

60

2 077

61

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


КОРПОРАТИВНІ ДАНІ ват «львівобленерго» OJSC «LVIVOBLENERGO» CORPORATE DATA

62

Юридична адреса: 79026, Україна, м. Львів вул. Козельницька, 3 тел: +38 (032) 239-21-13 факс: +38 (032) 239-21-14 e-mail: kanc@loe.lviv.ua www-адреса: www.loe.lviv.ua

Juridical address: 3 Kozel’nyts’ka Street Lviv 79026 Ukraine phone: +38 (032) 239-21-13 fax: +38 (032) 239-21-14 e-mail: kanc@loe.lviv.ua http://www.loe.lviv.ua

Реєстратор: ТОВ “Інтер-Сервіс-Реєстр” 49000, Україна, м. Дніпропетровськ вул. Леніна 8–10 тел/факс: +38 (056) 372-90-56

Registration keeper: “Inter-Servis-Reestr”, Ltd. Lenina St. 8–10 Dnipropetrovs’k 49000 Ukraine phone/fax: +38 (056) 372-90-56

Аудитор: Аудиторська фірма “Контракти-Аудит” Свідоцтво №0705 від 26.01.2001 79009, Україна, м. Львів вул. Зелена, 109 тел: +38 (0322) 70-25-22, 70-45-15 e-mail: audyt@gc.lviv.ua

Auditor: Auditing Company “Kontrakty-Audyt” License No.0705 issued 26.01.2001 109 Zelena Street L’viv 79009 Ukraine phone: +38 (0322) 70-25-22, 70-45-15 e-mail: audyt@gc.lviv.ua

63

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety


Д Л Я НОТАТОК / FOR NOTES

64

65

Надійність, якість, безпека Reliability, quality, safety

ОАО "Львовоблэнерго"  

ВАТ “Львівобленерго” – годовой отчет

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you