Page 1

Розроблено та рекомендовано корпоративним центром навчання VEKA Professional


Ðîçôàðáóé òà çíàéäè íà ìàëþíêàõ: Áàíòèê, ñèíè÷êó, ìîðêâó, ÷îáiòêè, ÿëèíêó, ÷àéêó

Вік зи на VE мо KA ю н х літ олоде но, ом спе ко не тн о

Íàìàëþé óëþáëåíó ïîðó ðîêó çà âiêíîì

2


Çíàéäè 5 âiäìiííîñòåé

Ðîçôàðáóé ñâié ïðÿíèêîâèé áóäèíî÷îê

3


àäàé üìiâ ã â à áóé ò ìóëüòôië ? ð à ô Ðîç àçîê òà íêàõ þ ë à ê ÿêèõ æåíi íà ì çîáðà

4


*Îñòðiâ ñêàðáiâ *Òðî ïîðîñÿò *Êiò Ëåîïîëüä *Ïîëóíè÷êà *Ìàøà i âåäìiäü *Êàçêà ïðî Ñàëòàíà *Àëiñà ó êðà íi ÷óäåñ

*Ðàïóíöåëü *Âãîðó *Ïîïåëþøêà *Õîëîäíå ñåðöå *Ôå *101 Äàëìàòèíåöü *Êîëîáîê

5


Відгадай загадку Áåç ðóê, à íà âiêíàõ ìàëþ . Äîìàëþé ñíiæèíêè...

Ïðîäîâæ ìàëþâàòè ìîðîçíi âiçåðóíêè

6


Çíàéäè ñõîâàíi ñëîâà. Âîíè ñõîâàëèñÿ ó ðiçíèõ íàïðÿìêàõ

Герметичність Якість Безпечність Затишок Надійно назавджи Екологічність Вікна Сервіс Вимір

Гарантія Дизайн Побутова корисність Тепло Стеклопакет Профіль Дім Комфорт

Я К І З Е Н Ь Ь Т П Д К Є В П Ю А Р С Т Г К РШ Л ОШ О Ф А П МФ А ОЙ К К Х Е Й У Т Э К Ь Т С

С А С В П К Н Н В Щ Ц Ц Ж К О І

Т Н І Н Д О Е А З Ъ В У Т Е Л Н

Ь Г Н Е Ь Ш К Д Г Ж А Е Ф Н О С

Н А С Ш З Щ Ч И Т О Р Л Т С І И Т А У Й В І Й Н Н Е О К Л К П А У К Е Н Ы В А Г Ш Ч Г І Ч И Р О

ВМ У Х Е М П А Н Ч З В О Н О Н В К І В К К НШ А Р С М Н І К А

Р Р Р С Е П Е А У А А К Е В С В

ОФ В И Е Г У К П З Ч С П А З А В П П Р Е Н ШМ Е У И Т Т Ь О Т

Ж М Н Е Е М С В С Е Р В І С Ф У

Ш І К Б Б И В Ж Х У Г Е Ф Д І Б

З Р У Т С Т Ф Д И З А Й Н Б Д О

Х Ф У И М Ь І И Г О Ш Н Є Ю К П

Є Й Й Г У А С Р М А Б Н Ь Т Л І І Я Ф З ОЩ Р З П Р Ж Е ШП Е Д

Ðîçôàðáóé ãåðî â êàçêè «Ðóêàâè÷êà»

7


Âiçåðóíêè òà ìàëþíêè íà âiêíàõ ìîæóòü áóòè çðîáëåíi çà äîïîìîãîþ êîëüîðîâîãî ñêëà, ÿêi ñêëåýíî ìiæ ñîáîþ. Òàêi êàðòèíè íàçèâàþòüñÿ âiòðàæàìè. Ðîçìàëþé âiòðàæi, ÿêi òîái ïîäîáàþòüñÿ!

8


Çíàéäè âiòðàæi ó çàìêó êîðîëÿ Àðòóðà. Ðîçìàëþé!

9


ÊIØÊÀ ÍÀ ÂIÊÎÍÖI! À òè çíà ø, ÿêi áóâàþòü ïîðîäè êiøîê? Ðîçôàðáóé òà äiçíà øñÿ!

СІАМСЬКА КІШКА. У цієї кішки складний характер. Ніколи не знаєш, чого від неї очікувати.

КОРНІШ РЕКС. "Рекс" означає "королівська". У цієї кішки хвилясте "каракулеве", хутро вона дуже струнка і тонка в кістках.

АНГОРСЬКІ КІШКИ. Красуня-ангора родом з Туреччини, найчастіше вона білого кольору.

10

ДЕВОН-РЕКС. Мініатюрна кішечка на довгих лапах з мигдалеподібними очима, любить сидіти на плечі у господаря.


ЄГИПЕТСЬКА МАУ. Це плямисте чудо з клиноподібним хвостом прив'язується тільки до одного господаря, а чужинців цурається.

РЕГДОЛЛ. Відкритий, ніжний, лагідний характер - ось що відрізняє цю породу, по-англійськи її ім'я означає "лялька з ганчір'я".

КІШКИ СОМАЛІ. Ця порода з'явилася недавно, всього років 30 тому.

11


12


Ми потрапили у місто фей! ПОРАХУЙ:

ЗНАЙДИ:

1) Скільки на малюнку вікон?

1) Вікна та двері:

2) Скільки дверей? 2) Предмети: 3) Скільки фей?

13


Ïåðåä òîáîþ êàç 1. Порахуй скільки вікон у школі? 2. Скільки транспортних засобів їздить у казковому місті?

14


êîâå ì³ñòî! 3. Знайди тварин

Сову. Корову. Метелика. Кiшку. Собаку. Птахів. Жирафiв. 15


Сторінка лабіринтів.

Впораєшся?

1

2

4 3

16


ÇÍÀÉÄÈ 6 ÑËIÂ, ÿêi ñõîâàëèñÿ ó öåãëi êðîêîäèëà Ãåíè.

ä

ä â å I

ð

â å ê à

ò å â

³ ê í î

ï ë î

ä I ì

I

â ê ï

â ò ³

î

Цікавий квартал! 1. Ñêiëüêè óñüîãî òà÷îê ïðè õàëî iç Ðàäiàòîð-Ñïðiíãñ? 2. Ñêiëüêè ìîíñòðiâ âòåêëî ç óíiâåðñèòåòó? 3. Ñêiëüêè êðóãëèõ âiêîí ó öüîìó êâàðòàëi?

17


Ñêiëüêè êóëüîê ïiäiéìà äiì? Ðîçôàðáóé ìàëþíîê!

Ðîçìàëþé àáåòêó.

Ëàñêàâî ïðîñèìî äî Åêâåñòði ! Îæèâè ìiñòî ïîíi êîëüîðîâèìè îëiâöÿìè! Íàïèøè ñêiëüêè òè áà÷èø: ïîíi

18

áóäèíêiâ

âiêîí


Ùî öå çà áóäèíêè? Ðîçôàðáóé òà ïðèäóìàé ì íàçâè!

Öå ðîäèíà Ìàðóñi òà Ñàøêà. À òè íàìàëþé ñâîþ ðîäèíó!

19


K17 076 paint  
K17 076 paint  

корпоративное издание

Advertisement