Page 1

•Думки з приводу Україна очима українців

•Сьогодення

•Самобутність Укрпошта у цифрах і фактах

с. 2 – 3

Україна: героїчна, поетична, мальовнича!

с. 4 – 5

№34 (755)

с. 6 – 7

П’ЯТНИЦЯ, 21 СЕРПНЯ 2015 РОКУ

•24 СЕРПНЯ – ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Оці степи, це небо, ці ліси, усе моє, все зветься –УКРАЇНА!

Шановні працівники поштового зв’язку України! иро вітаю вас із найголовні Щ шим святом нашої країни – Днем неза лежності України. Цього року ми святкуємо 24 у річ ницю незалежності. За цей час ми пере жили дві революції, а зараз у нашій кра їні триває війна. Фактично сьогодні ми дорогою ціною – ціною життя і здоров’я кращих українських синів і дочок – виборюємо незалежність власної держави, доводячи всьому світу, що Україна – країна вільних людей. Це наш європейський вибір. Це наше майбутнє. Зараз один із найважчих і найскладні ших для українців й української держав ності час. Хоча вже є й перші перемоги. Швидкого темпу набувають реформи в усіх сферах життя – в органах влади, в судовій системі, в силових структурах. Трохи біль ше ніж за рік ми створили по суті нову ар мію, нова поліція вже з’явилася в столиці,

а згодом працюватиме по всій країні. Та найважливіше: ми стали єдиною нацією, відчули, що ми українці. Ми приймаємо нині доленосні істо ричні рішення. Розпочато процес внесен ня змін до Конституції щодо децентралі зації влади, що остаточно відмежує нас від пострадянського централізованого минулого, дасть можливість більш якісно розвиватися регіонам, а отже, змінить на краще життя мільйонів українців. Я переконаний: ми обов’язково побу дуємо нову сучасну європейську державу! Дорогі громадяни України! Сердечно дякую тим, хто пішов до лав армії захи щати нашу державу, волонтерам, які до помагають нашим бійцям відстоювати Вітчизну, що зараз у небезпеці. Низький уклін хліборобам, металургам, поштови кам, лікарям та вчителям, усім, хто пра цює і живе заради України. Зі святом вас! Бажаю всім доброго здоров’я, особистого щастя, гарних справ в ім’я нашої великої країни. Слава Україні! Володимир ГРОЙСМАН, Голова Верховної Ради України

Шановні колеги! ля кожного гро мадянина День Д незалежності є ве личним святом. У серці кожного українця серпнева небесна блакить і жовтогарячі пшенич ні лани України зли ваються барвами ук раїнської державнос ті у символ свободи та праці. 24 серпня – визначна дата, яка навіки увійшла в історію молодої держави золотою сто рінкою її біографії, започаткувала но ву епоху в житті нашого народу, зако нодавчо закріпила його вікові демок ратичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, еконо мічного зростання, культурного підне сення. Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Мелітополі, Львові чи Донець ку, Чернігові чи Одесі, Криму чи Луган ську, не важливо, скільки нам років і якою мовою ми розмовляємо. Найголовніше – наша єдина Батьківщина, наше спільне

•ЗІ СВЯТОМ світле й щасливе майбутнє. І лише разом ми можемо зробити Україну процвітаю чою, сильною, успішною державою. Не може бути сумніву в тому, що працелюбний колектив поштовиків Ук раїни у змозі зробити посильний внесок у поліпшення життя у власній державі, вистражданій поколіннями українців, за яку віддано скільки життів і пролито крові наших предків і сучасників. Я щиро переконаний у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день обов’язково настане і тим швидше, чим більше ми працюватимемо сьогодні на благо рідного підприємства і проникне мося почуттям патріотизму до своєї Батьківщини. Лише так зможемо до сягти поставленої мети. Сердечно вітаю вас усіх зі святом. Будьте здоровими і щасливими, успіш ними й толерантними. Нехай над вами завжди буде мирне небо, а всі заповітні мрії стають реальністю. Ігор ТКАЧУК, в. о. генерального директора УДППЗ «Укрпошта»


№34 (755)

2 Україна очима українців ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 СЕРПНЯ 2015 РОКУ

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни.

Святослав ВАКАРЧУК

•Тема номера

24 серпня – День незалежності, особлива дата в історії України і дата для кожного її громадянина. Напередодні по всій нашій країні організо( вуються святкові заходи та урочистості. Згадуються та вшановуються відзнаками вітчизняні громадські діячі, оцінюється їхній внесок у розвиток нашої державності. Їхня честь ототожнюється з честю Батьківщини, із можливістю жити у щасливих та гідних умовах. Серця таких українців спов( нені доброти, любові до рідної землі та до кожного, кому не байдужа її доля… Якою бути Україні майбутнього? Поштовики вирішили запитати це в мешканців усіх регіонів України – і отримали безліч цікавих і мудрих відповідей.

Геннадій ТКАЧУК, народний депутат України езалежність – це відповідальність за власну долю! Це можливість вголос говорити і собі, і світові, що ти – українець, що в тебе є держава, і що ти можеш пишатися своїм народом, відчу ваючи власну національну ідентичність. Якщо ми прагнемо у європейський дім і вважаємо себе європейським наро дом, то всі – від робітника до Президен та – повинні докладати спільних зусиль до розбудови держави, зміцнення її еко номіки, підвищення рівня життя. Сьо годні це робить і 70 тисячний колектив Укрпошти – підприємства, що завжди дбає про доступність і якість своїх по слуг. Цю роботу гідно оцінено на рівні Всесвітнього поштового союзу: Укр пошта двічі отримувала сертифікат ви щого рівня А (золотий) за результатами сертифікації системи управління якістю міжнародної пошти. Національний оператор поштового зв’язку робить серйозні кроки в рефор муванні, залучаючи передовий досвід розвинених країн і водночас зберігаючи традиційну соціальну роль пошти – забезпечувати населення України важ ливими послугами поштового зв’язку,

Н

Віктор БРОНЮК,

лідер гурту «ТіК», Вінниччина ьогодні настав час для роботи і згуртування україн ців. Заклик «Ніхто, крім нас!» продов жує бути актуаль ним. Особисто мені важливо по закін ченні війни мати можливість пояснити дітям, що я робив. Як на мене, в кожного сьогодні має бути внутрішня мотивація. Ця війна, як і будь яка інша, обов’язково закінчиться, а нам вже сьогодні більше треба думати, як будемо жити далі. Ми всі можемо розраховувати тіль ки на світле, чисте і найкраще майбут нє для України! Сьогодні, як ніколи раніше, нам випав шанс побудувати

С

Наталія КІРІЧЕНКО,

оператор поштового зв’язку І класу Дніп% ропетровської дирекції Укрпошти ені здається, що я вже народила М ся з усвідомленням того, що моя Батьківщина є найкра щою. На думку спадають відомі слова американського президента Дж. Ф. Кен неді: «Не питай, що твоя країна може зробити для тебе. Запитай себе, що ти можеш зробити для неї». І саме тому бу ти громадянином України – це мати можливість зробити що небудь корис не для неї. Потрібно самому з чогось розпочинати. Адже не буває полум’я

а також слугуючи на дійним посередником між державою та гро мадянами. Це особливо важ ливо сьогодні, коли держава, дбаючи про соціальний захист на селення, реформує систему адресного на дання соціальної допомоги. Укрпошта й тут прийшла на допомогу державі: їй до вірено доставити до домівок соціально незахищених громадян по всій країні бланки для оформлення субсидій на оп лату житлово комунальних послуг. Крім того, громадяни мають змогу в будь який час отримати в кожному від діленні поштового зв’язку кваліфікова ну консультацію щодо послуги з оформ лення субсидій, а також – цілу низку адміністративних, фінансових, елек тронних та інших послуг. Дуже тішить, що Укрпошта розши рює спектр фінансових і логістичних послуг, оперативно реагуючи на зміну потреб споживачів. Тож хотілося б поба жати, аби підприємство й надалі розви валося, сприяючи економічному роз витку нашої держави та забезпеченню соціальної стабільності в суспільстві. щасливу країну, тож треба брати і будувати. Не чекати, що хтось інший прийде і зробить це за нас, а самим ста вати частиною тієї казки, про яку мрі ємо, і створювати її власними руками. Щоб дійсно відбулися зміни, по трібно починати із себе, а головне – припинити шукати винного. Варто брати на себе відповідальність. Щодо пошти, то вона у мене завжди асоціювалася із чимось позитивним, адже, як правило, люди поспішають поділитися хорошими звістками. Із розвитком технологій сьогодні багато людей сприймають пошту як «пере житки минулого». Але пошта все одно не має втрачати головного свого зав дання – бути потужним осередком ко мунікації, завдяки якому люди можуть обмінюватися інформацією і речами. Читачам «ПВ» бажаю тільки гар них, приємних звісток кожен день! без іскри. Держава – це насамперед на род. Якими будемо ми, такою й буде на ша країна. Я бачу Україну високорозвиненою й перспективною європейською держа вою. Однак, попри комп’ютеризацію суспільного життя, мають зберегтися такі поняття, як «лист», «посилка», «ві тальна листівка». Адже вони нерозрив но пов’язані зі споконвічними традиці ями української пошти. Я бачу свідомих людей, що не втра тили свою українську ідентичність. Я бачу національну ідею, навколо якої згуртувався народ. Я хочу, щоб люди мріяли про щасливе майбутнє, але не кожен окремо, а всі разом. Адже, за сло вами Дж. Леннона, «Мрія одного зали$ шається мрією. Спільна мрія стає реальністю». 

Україна – найбільша країна Європи. Займає 0,41% світової території суші, на якій мешкає 0,85% населення планети. Країна, яка входить до трійки найбільших постачальників ячменю, є одним із найпотужніших ви" робників зерна, входить до сімки найбільших виробників олії, свинини, цук" ру та картоплі. Сотні видатних українців є творцями світової історії. Ху" дожники та науковці, політики та композитори, актори й письменники – всі вони дають нам можливість з гордістю сказати: «Я – українець!»

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Ірина ДОВЖИНЕЦЬ, в. о. начальника ВПЗ №9 Кіровоградської дирекції Укрпошти, студентка ОНАЗ ім. О.С. Попова – українка, ровесниця нашої неза лежності, тому цей день для мене – Я велике свято. Я народилася у мирний час, але з історії знаю, як важко дава лася воля Україні. Однак донедавна День незалежності асоціювався з від починком, зустрічами з друзями, ціка вими поїздками. Та тепер все перевернулося… Сьо годні, коли проливається кров за ко жен метр рідної землі, слово «неза лежність» розумію вже зовсім по ін шому. Це згуртоване суспільство, на дійні кордони, добре підготовлена й оснащена армія, непідкупна влада, державна мова, законність і порядок. А ще – це, звичайно, гімн, який співа ють у всьому світі, прапор, національ ний одяг, який ми зараз з гордістю вдягаємо на свято і в будень.

Олександр ЦЕБРІЙ,

в. о. міського голови, секретар Уманської міської ради, Черкащина ерез 10 років Україну я бачу єдиною, соборною, економічно стабільною, а головне – мирною краї ною, яка, обравши європейський шлях розвитку, сповідує і європейські цінності. А головне – з щасливою та впевненою в завтрашньому дні укра їнською нацією. На своїй посаді маю змогу бачити безліч проблем, які заважають жити українцям сьогодні гідно й достойно. Роблю все від мене залежне, щоб до помогти нашим воїнам у зоні АТО,

Ч

Катерина ЯРМУШЕВИЧ, ветеран поштового зв’язку, Донеччина

к літня жінка я роз повідаю дітям й Я онукам, що війна нічого гарного не дає, а тільки відкидає нас на десятиріччя назад та забирає близьких і рідних людей. Тре ба відродити сильну армію, вести пропаганду щодо захисту своєї Бать ківщини по телебаченню, Інтернету, в дитячих садочках, школах та інститу тах. Нас вже дуже складно змінити. А ось підростаюче покоління треба ви ховувати у дусі патріотизму, любові до своєї країни, до своєї землі.

Дмитро БАША,

менеджер із розвитку бізнесу Української національної лотереї в Херсонській обл. айбільше лихо нашої країни – це, безумовно, війна. Аби майбутнє Н країни стало кращим, треба усвідоми ти, що Україна починається з кожного особисто. А отже, робити все і кожно му, зокрема урядові, Президенту, дип ломатам і політикам для зміцнення економіки та підвищення добробуту. Укрпошта – найкрупніший клієнт Української національної лотереї в Херсонській області. А ще з допомо гою Укрпошти вирішую майже всі

Будь яка війна ра но чи пізно закінчу ється. Я впевнена в нашій перемозі й тоді День незалежності України набуде нових ознак. Це буде свято миру, впевненості у завтрашньому дні. Я працюю в Укрпошті. Це мій свідо мий вибір. Коли підприємство працює планомірно, ритмічно, без збоїв, не аго нізує, я, як його працівник, маю можли вість планувати своє майбутнє, є від чуття внутрішнього комфорту й впев неності у завтрашньому дні. Це немало. Укрпошта постійно модернізується, впроваджує передове технічне облад нання й нові послуги. Це оператор, який користується заслуженою пова гою мільйонів своїх клієнтів. Хочу привітати усіх своїх колег поштовиків із Днем незалежності України. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі! 

і мрію, що мир на нашій землі буде обов’язково. Міська рада ба гато років користу ється послугами Укрпошти, а саме: отримуємо в пов ному обсязі періо дику, одержуємо та відсилаємо корес понденцію, проводили декілька успішних проектів із розміщення у відділеннях Укрпошти виставок соці ально значущих дитячих малюнків. Бажаю, щоб Укрпошта на ринку послуг була конкурентоспроможна. 

Як колишній працівник пошти по стійно користуюся послугами Укрпошти. Передплачую газети, отримую пенсію, сплачую комунальні рахунки, пишу лис ти рідним, дуже багато приносять това рів, які також купую у листонош, тому що вже тяжко носити в руках з ринку чи магазину. Дуже зручно літнім людям отримувати послуги вдома. Ще треба розвивати доставку посилок протягом двох – трьох днів. Потрібні ремонти у відділеннях, бо дуже все старе. Як колись ми працювали, так у деяких відділень не змінилося нічого. Дуже приємно заходи ти у відремонтоване тепле приміщення. Усім бажаю мирного неба, гідних зарплат і пенсій. Любіть свою країну, бо Батьківщина у нас одна. Не зра джуйте її. 

проблеми з обміну ін формацією, кореспон денцією, найрізнома нітнішими платежами. У щоденному житті Укрпошта – суперваж лива і суперкорисна державна структура. І єдина із таким вели ким соціально економічним обсягом послуг. Читачам «ПВ» бажаю мирного неба, здоров’я їм і їхнім родинам, здійснення всіх бажань і мрій. А ще – частіше гра ти і серйозно вигравати, аж до джекпо ту, в Українську національну лотерею. Бо щастить тим, хто це робить. 

E%mail: postv@ukrposhta.com


Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В’ячеслав ЛИПИНСЬКИЙ

3

№34 (755)

•Тема номера

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 СЕРПНЯ 2015 РОКУ

•ДУМКИ З ПРИВОДУ Катерина ЖОВНІНА,

директор філії ТОВ «Компанія «КАТРУСЯ», Київщина об зробити майбутнє України кращим, потрібно працювати, шукати нові можливості розвитку свого підприємства, вчитися майстер ності у своїй справі. Наше підприємство весь час спів працює з поштою. Одержання і від правка кореспонденції, передплата на газети й журнали, відправлення банде ролей, оплата комунальних послуг та

Щ

Григорій ГРАНЧАК,

пенсіонер, вете% ран поштового зв’язку, Вінниччина араз дуже хви лює ситуація в З Україні, навіть не зважаючи на те, що я по життю оптиміст. Якби розширити повноваження міс цевого самоврядування, то процес ре формування піде інтенсивнішими тем пами. Дуже чекаю змін у напрямі де централізації влади, адже тільки ті, хто близько до народу, зможуть дати пош товх до змін. Думаю, що протягом 5 – 10 років, як що будемо вдосконалюватися, зможемо стати членом ЄС. Але для цього треба

Богдан ДУБНЕВИЧ,

народний депутат України, Львівщина а мого сприяння у сільських радах З Пустомитівського ра йону Львівської об ласті були створені окремі робочі місця, куди мешканці можуть звертатися для подання заяви на оформлення субсидії. Цю та іншу інформацію у вигляді листівок донесли

Володимир ЛЕВКО, міський голова Жидачева, Львівщина

айбільша проб лема України нині – війна на Сході. На моє переконання, це єдине, що турбує кожного небайдужого гро мадянина. Що б ми не робили, кожен день наші думки і погляди пов’язані із Донбасом. Мрія одна: щоб якнай швидше завершилась ця війна й ми отримали реальний суверенітет на всій нашій території. Коли запрацює економіка, будуть робочі місця, тоді кожен буде впевне ний у завтрашньому дні. Напевно, тоді б не стояло питання тарифів, які непо сильні зараз для більшості людей. А щоб процвітала Укрпошта, по трібна децентралізація влади. Тільки

Н

Володимир БОРИСОВ,

актор, учасник команди КВК збірна Дніпропетровська «Дніпро», віце%чемпіон Вищої Ліги КВН, володар двох Малих КіВіНів у Темному ьогодні ми далеко не ідеальна країна. Однак у нас є до чого С прагнути. Мені б дуже хотілося, щоб Україна нарешті використала свої унікальні географічні можливості, які дають їй шанс стати центром Єв ропи. Я б хотів, щоб вона стала країною, де кожен зможе самореалізуватися

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

поповнення рахун ків мобільних опе раторів – це взагалі дуже зручно. Наразі найзапо вітніше побажання для всіх нас – мир і спокій у країні. А ще хочу побажати всім злагоди в сім’ї та країні, міцного здоров’я, матеріальних статків, щоб ви любили свою Батьківщину, а вона лю била вас.  піднімати економіку, створювати нові робочі місця з гідним рівнем оплати праці, приділяти увагу вихованню мо лодого покоління в патріотичному дусі. Щодо Укрпошти, то зараз з’явля ється безліч послуг, про які я раніше навіть не міг подумати. Саме в такому напрямку і потрібно рухатися. Варто більше спілкуватись із споживачами, підвищувати якість обслуговування. Секрет успішної роботи в тому, щоб питання кожного клієнта сприймати, як свої. Усім читачам до Дня незалежності України бажаю, щоб цей день для нас став справжнім святом вільної та не залежної України. Нехай перестане лунати зброя на нашій землі, нехай до своїх домівок повернуться чоловіки і батьки, а у серці кожного з нас побіль шає добра.

мешканцям саме листоноші Укрпошти. Тобто одним із способів мого спілку вання з виборцями є доставка у пошто ві скриньки друкованої інформаційної продукції через Укрпошту. Я дякую кожному працівнику за його нелегку роботу. Бо чи дощ, чи сніг листоноші приносять посилки, пенсії. Дай Бог усім вашим праців никам здоров’я. А Укрпошті бажаю й надалі працювати на користь лю дей, отримувати позитивні резуль тати, визнання і подяку за сумлінну працю! 

так можна покращити та пришвид шити показники рівня росту та роз витку підприємства на рівні села, селища, міста та держави загалом. На мою думку, щоб майбутнє було кращим – треба починати з себе. Як що можеш щось зробити для себе, для ближнього, для країни – почни зараз. Приємно, що пошта користується підтримкою та повагою населення. За часів моєї роботи на цій посаді немає ніяких нарікань з боку мешканців. А це – великий позитив у нашій тісній співпраці. Ми розуміємо, підтримує мо і допомагаємо одне одному. Хочу побажати гарного настрою в передсвяткові та святкові дні, пов’язані з Днем незалежності нашої держави. Попри все будьте оптиміста ми, вірте у кращий завтрашній день і робіть самі, що можете зробити, щоб наступний день був ліпшим. Бажаю здоров’я, щастя і наснаги. 

повною мірою. Щоб наша праця прино сила задоволення й результати. Щоб ми не думали: «Нам зараз важко, проте, сподіває$ мось, дітям та онукам буде трохи легше». Щоб ми жили краще вже зараз, у сьогоденні. Я вірю, що саме так і буде спільни ми зусиллями кожного. Адже ми – велика нація, яка гідна бути щасли вою! 

Україна – най... Найдавніша відома ученим мапа, а також най" стародавніше поселення Homo Sapiens знайдені в Україні: у с. Межиріч" чя Рівненської області. Їм близько 14,5 – 15 тис. років. Мапу вибито на кістці мамонта. Найдовший духовий музичний інструмент у світі – трембіта. Найстаріший навчальний заклад Східної Європи – Києво"Могилянська академія (1615 р.)

Микола ЧЕРНЕНКО,

начальник Голов% ного управління Пенсійного фон% ду України у Він% ницькій області одальша до ля нашої дер жави залежить від кожного. На приклад, своїх дітей та онуків вчу передусім поважати себе і державу. Не обов’язково кричати: «Героям слава!» та носити вишиванку – це не основне. Головне – бути віддани ми патріотами України не на сло вах, а на ділі. Коли будемо підтри мувати свою державу, свого вироб ника, то зможемо підняти нашу країну.

П

Станіслав БЕРЕЗКІН, народний депутат України, Кіровоградщина умаю, що ба гатьох українців змінили події на Майдані та війна з Росією. Ми почали усвідомлювати себе народом, повернулися обличчям до своєї історії. Наш благодійний фонд «Добро твір» видав народний календар «За квітчана пісня». Цей календар благо дійний. Усі кошти, зібрані від його розповсюдження, будуть передані ді тям загиблих військових. Календар кіровоградці та гості міста могли придбати у поштових відділеннях об ласті.

Д

Наталія КРУПА,

студентка ОНАЗ ім. Попова, Львівщина об зробити майбутнє Ук раїни кращим, ко жен має почати з себе: любити Україну, виховувати ді тей у дусі патріотизму й гордості за свою державу, відповідально та чесно ставитися до своїх обов’язків. Я працюю на пошті 23 роки. Вона стала для мене другим домом. Моя родина, друзі користуються послуга ми Укрпошти. Мама отримує тут

Щ

Анна МИХАЙЛЮК, інженер ДКЕП Київської облас% ної дирекції Укрпошти

об зробити Щ майбутнє Ук раїни кращим, щоб ми жили щасливо, треба не втрачати духовність, націо нальну гідність, взаємоповагу. Якщо людина хоче щось змінити в своїй країні, вона буде цього прагнути. На віть найменший, але добрий вчинок від щирого серця, може змінити май бутнє країни. Щоб бути корисним, треба розвивати свої здібності й та ланти, працювати так, аби віддавати

Довго та плідно співпрацюємо з Укр поштою: всі пенсіонери навіть у найвід даленіших селах отримують пенсію й увагу від листонош. Це просто чудово, однак, хотілося б, щоб у майбутньому внесли зміни у графік роботи листо нош таким чином, щоб навіть у суботу та неділю люди могли отримати пен сію, щоб людина чітко була впевнена, що її кошти принесуть будь якого дня. До Дня незалежності України всім читачам «Поштового вісника» хо четься побажати, щоб нарешті настав той час, коли ми дійсно відчуємо себе повністю незалежними: і політично, і фінансово, і духовно. Щоб ми були дійсно Народом з великої літери, який достойний кращого життя, щоб Європу ми побудували в себе і жили, як живуть у Європі.  Пошта виконує важливу соціальну функцію – вона є єдиним оператором, який доносить пенсії, періодичні видання у найвіддаленіші куточки Ук раїни. Як кажуть самі поштарі, вони працюють «на останній милі». Я неодноразово зустрічався з листоно шами. Це люди, віддані своїй професії. Бував у районних і сільських відділен нях. Добре знаю проблеми поштови ків. Наш благодійний фонд допомагав відремонтувати поштове відділення в селі Первозванівка Кіровоградського р ну та Добровеличківське відділення. Закупили та передали листоношам Бобринецького, Новоукраїнського, Кіровоградського районів велосипеди. Без Укрпошти важко уявити май бутнє України. Вітаю поштовиків з Днем незалежності, бажаю миру, доб робуту, а Укрпошті – економічного процвітання та вдячних клієнтів. 

пенсію, сплачуємо комунальні рахун ки, передплачуємо газети й журнали, замовляємо товар першої необхіднос ті. Все це дуже важливо для жителів сільської місцевості. Укрпошта майбутнього – це швид кісне надання послуг, оновлення тран спортного парку. На пошті мають працювати професіонали. Тільки тоді вона гідно зможе конкурувати з іншими організаціями. Вітаю з Днем незалежності усіх читачів «ПВ». Хочу побажати мир ного неба, здоров’я поштовим роди нам. Я дуже хочу, щоб Україна дійсно стала незалежною, багатою державою і робота приносила зав жди задоволення.  частку свого хисту улюбленій справі, країні. Завдяки Укрпошті створюються нові робочі місця й умови для розвит ку малого бізнесу, збільшуються над ходження до бюджетів усіх рівнів. Особисто я часто замовляю товари через Інтернет, і кур’єрська доставка від Укрпошти економить мій час. Хо четься бачити ширший спектр послуг, що надаються за допомогою елек тронних мереж, збільшення продажу продуктів, які обслуговують комуні каційні послуги. Щиро бажаю всім щастя, міцного здоров’я, суспільної злагоди й миру. Нехай мрія про світле майбутнє й розвиток нашої Батьківщини окри ляє вас на нові звершення в ім’я про цвітаючої України! 

E%mail: postv@ukrposhta.com


№34 (755)

6

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 СЕРПНЯ 2015 РОКУ

Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов’їна – люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.

•Життя як воно є

Платон ВОРОНЬКО

Чим унікальна Україна? Що є такого в нашій державі, чого немає в ін( ших? Чим або ким пишаються українці? У пам’яті кожного народу є сто( рінки, які освітлюють його шлях крізь пітьму віків, і відблиск цього світла лягає на кожного з нас. Є постаті, життя й діяльність яких – це приклад живодайної творчої енергії, спрямованої на уславлення рідної Вітчизни. Тож шануймо й поважаймо цю Богом дану нам землю, плекаймо й примножуймо її історію, традиції та культуру.

Найбільша середньовічна держава Європи

«Люби свій народ не тому, що він славний, а тому, що він твій. Будь вірний своїй Бать ківщині – це твоя колиска», – ці слова греко(католицького священика, письменника, педагога, культурного діяча Олександра Духновича мають бути в серці кожного українця як заповіт для майбутніх поколінь синів і до( чок синєнебої, жовтоланної матінки(України. Україна починається з кож( ного з нас, квітне в наших душах лісами, ланами, горами, ріками, піснями, казками, вишиванками, козацькою звитягою та хліборобською працею.

Від златника до гривні

Головне багатство України

апочаткував карбу З вання власної грошо вої одиниці князь Воло

дне з головних ба О гатств України – слав нозвісні чорноземи, які

димир. Це були так звані «златники» та «срібляники» – золоті та срібні моне ти, на яких зображувався сам князь та його герб у ви гляді тризуба. Карбував свої монети й князь Ярослав Мудрий. З розпадом держави на Русі поряд із монетами по чинають використовувати хутра звірів. Потім в обіг входить їх еквівалент зі срібла. Так з’являється грив ня, що дорівнювала 20 нотам, 25 кунам, 50 резанам, 150 векшам. Гривня являла собою злиток срібла ва гою приблизно 200 г.

становлять 2/3 усіх її ґрун тів. Фахівці стверджують, що на території України знаходиться чверть світо вих чорноземів. Цінність чорноземних ґрунтів полягає не лише у їхній високій родючості, а й у стабільності врожаїв навіть за несприятливих погодних умов.

«Чорне золото»

иївська Русь у період свого розквіту (Х – 1 ша пол. ХІ ст.) була найбільшою державою в Європі. Перший український буквар К Володіння київських князів простягалися від Кар часи Середньовіччя патських гір на заході до річки Волги – на сході; від слов’яни вчилися чи У Ладозького озера – на півночі до Чорного моря – на тати за Біблією. Перший півдні. Територія держави становила близько 800 км2, а кількість населення, за різними оцінками, сягала 10 млн людей. Крім східнослов’янських племен, вла ду київських князів визнавали деякі фіно угорські та тюркські народи.

Князькозак иївський князь Святослав Ігорович (час правління 964 – 972) все життя провів у бойових походах. Він підко рив племена в’ятичів, розгро мив волзьких і дунайських булгар, хозар, воював із Візантією і загинув як воїн у бою з печенігами. Візантійський історик Лев Диякон описував князя Свя тослава, якого бачив особисто: «Помірного зросту, з кошлати$ ми бровами й світлими очима, кирпатий, безбородий, з густим, надмірно довгим волоссям над верхньою гу$ бою. Голова у нього була зовсім гола, з одного боку її звисало пасмо волосся – ознака знатності. Одягом не відрізнявся від своїх воїнів, носив золоту сережку у ву$ сі, спав на землі, підклавши під голову сідло».

К

Київська княжна – королева Франції нна Ярославна – молодша дочка Ярослава Мудрого. А 1049 р. Анна одружилася у Реймсі з французьким коро лем Генріхом І Валуа, який шукав підтримку в Ярослава в боротьбі проти германського імператора. По смерті чоловіка (1060) Анна стала регентшею при ма лолітньому сині Філіпі І. Це рідкісний випадок, коли Францією фактично керувала жінка. Цікаво, що де які грамоти Анна підписувала кирилицею. За деякими даними, дочка Ярослава привезла з Києва до Франції Євангеліє, написане кирилицею (т. зв. Реймське), на якому до 1825 р. присягали всі французькі королі. Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

буквар в Україні з’явився у ХVІ ст. Він був надруко ваний старослов’янською мовою у Львові 1574 р. Іваном Федоровим. 1619 р. вийшла у світ «Граматика» видатного ук раїнського вченого Мелетія Смотрицького. Вона на цілих 150 років стала головним джерелом граматич ного знання для всіх слов’янських народів, які послуговувалися кириличним письмом.

Географічний центр України еографічний центр України розташований у сели щі Добровеличівка Кіровоградської області. Нині Г це райцентр із восьмитисячним населенням. За ле гендою, назва цього населеного пункту походить від імені коваля Величка, який колись оселився на бере зі р. Добра. Цей чоловік лагодив чумацькі вози, під ковував коней, а згодом заснував поселення.

агаті родовища нафти в Прикарпатті розробля лися з кінця ХІХ ст. і наразі вже є майже вичер Б паними. Зараз 80% нафти і природного газу зосере джені в Придніпровсько Донецькому регіоні, але че рез глибоке залягання ці родовища поки що важко піддаються розробці. Найперспективнішими, на думку фахівців, є родовища на півдні Сумської обл., передусім Охтирське. Багатообіцяючими вважають ся також нафтові та газові родовища на континен тальному шельфі Чорного й Азовського морів.

Синьоокий край

Дніпро в давнину азва «Дніпро» найімовірніше походить від дав ньоіранського слова «дану апра», що означає Н «задня річка». Саме так його могли називати скіфи та сармати, які належали до іракомовної групи народів. Перші письмові згадки про велику українську річ ку зустрічаються у давньогрецьких джерелах V ст. до н. е. Геродот називав її Борисфеном, тобто «північною річкою». Римські історики у своїх роботах згадують про річку Данаприс, що впадає у Чорне море. Давні слов’яни називали Дніпро Славутичем.

оетичну назву «синьоока» Волинь П дістала за оточені сосно вими лісами озера та річки, що вважаються одними з найчистіших у Європі. Найвідоміше з них – озеро Світязь. Його цілющу воду у ХVІІ – ХІХ ст. вивозили до Варшави, щоб панянки приймали омо лоджувальні ванни. Ще одне велике озеро – Люцимир. Його глибина по декуди сягає 11 м. Чорне Велике озеро славиться ри бою, а Остров’янське – єдине, на берегах якого ростуть ялини, а не сосни. 1983 р. тут було створено Шацький національний парк, у якому налічується 22 озера.

Українська «Сахара» лешківські піски час то називають україн О ською «Сахарою». Площа пісків, які розкинулися на території кількох районів Херсонської області, ста новить понад 160 тис. га, що робить їх найбільшою пустелею Європи. Олешківські піски добре видно з космосу. E%mail: postv@ukrposhta.com


•Життя як воно є

Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина Тихі зорі, ясні води – моя Україна. Володимир СОСЮРА

7

№34 (755)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 СЕРПНЯ 2015 РОКУ

•САМОБУТНІСТЬ

Без верби й калини нема України давнину українці по клонялися деревам як богам. Відтоді в Україні шанують вербу та калину. Ці дерева вказували на джерела води. Там, де вони росли, люди викопували криниці, навіть збереглася приказка: «Де верба – там вода». Відрізана гілочка верби приживається у будь якому ґрунті, саме тому верба було символом ро дючості. З цього приводу в Україні виникло повір’я, що «дітей знаходять на вербі». З прийняттям християнства вербу почали використо вувати в обрядах Вербної неділі. Калина символізувала жіноче начало, їй належала важлива роль у весільних обрядах: нею прикрашали весільний коровай і вінок нареченої. Калину не доз волялося рубати і не можна було топтати її ягід. На руга над калиною так само, як убивство лелеки, вва жалося ганьбою для людини.

У

Найзеленіший регіон айбільшим багатством Закарпаття є ліси, що займають понад 50% території цього краю. Тут ростуть 70 видів дерев і 110 – кущів. У карпатських лісах переважають смерека, бук, дуб та ялиця. Зага лом Карпати – найбільш лісистий регіон нашої краї ни. Там зосереджено 20% усіх українських лісів. Це дуже великий показник для регіону, що займає лише 7,4% території держави.

Н

Найвища вершина України ора Говерла – найви ща вершина України – розташована в Карпатах. Заввишки вона 2061 м. Говерла – окраса націо нального природного парку, в якому можна по бачити понад 1000 різновидів рослин (із них 110 ви дів – рідкісні). Тут мешкають 12 видів тварин, занесе них до Червоної книги України.

Г

Всесвітньо відома різдвяна пісня едрик» – різдвяна українська народна пісня, що здобула всесвітню популярність у музич «Щ ній обробці Миколи Леонтовича, який написав її в 1916 р. Англійською мовою відома під назвою «Carol of the Bells». Пісня прозвучала у багатьох закордонних фільмах. Наприклад, в улюбленому всіма фільмі «Сам удома» вона є одним із найголовніших саундтреків.

Милозвучна, солов’їна

«Садок вишневий коло хати» ишня з’явилася на те ренах України здавна. В Існує гіпотеза, що наші пращури язичники розу міли цю назву як прикмет ник, який означає «божес$ твенне». Прикрашене дерево вишні було задіяне у різ них обрядах на різдвяні свята задовго до заведеного в часи Петра І звичаю встановлювати ялинки на Новий рік. Вишневе деревце восени викопували, саджали у діжку із землею та ставили в хаті, очікуючи зимових свят. Крім того, українці активно використовували пло ди, листя та кору вишневих дерев у лікарських цілях.

Книговидавництво оролева українських книг – Острозька Біблія – датована 1581 р. Це перше повне друковане ви К дання всіх книг Св. Письма церковнослов’янською мовою. Опублікував книгу Іван Федоров. Таких пер шодруків залишилося близько трьохсот у світі. Одним із символів української нації є Пересоп ницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI ст. Один із перших українських перекладів канонічного тексту Четвероєвангелія. На цій книзі приймає присягу Президент України.

Український театр і кіно країнці можуть похва литися також і актор У ською майстерністю. Най

Живу добре: сало їм, на салі сплю, салом укриваюсь

кращий приклад – Марія Заньковецька – королева української сцени. Саме з її ім’ям асоціюється по няття «український те атр». А кінофільм «Земля» Олександра Довженка від значений серед кращих фільмів усіх часів і наро дів, по праву займає своє високе місце в історії сві тового кінематографа.

ало – найпопулярніша «м’ясна» страва в Україні С та один із найцінніших продук тів у традиційному харчуванні. Його різали на шматки (25 – 40 см), щедро солили й зберігали в дерев’яних ночвах (коритах), скринях, у керамічному посуді або підвішували в полотняних торбах у коморі та на гори щі. Солоне сало могло зберігатися до двох років. Сало вживали із хлібом, огірками й часником, зав жди брали із собою в дорогу. Солоне сало приварюва ли й споживали на сніданок чи вечерю до картоплі та до каші. Сало також засмажували або заправляли ним рідкі страви – борщ, юшку, капусняк. На смаже ному салі робили яєчню. Шкварки надавали чудово го присмаку кашам, галушкам, вареникам, млинцям тощо. Саме з наявністю сала пов’язували в народі справжній добробут і достаток.

а конкурсі краси мов у Парижі в 1934 р. україн ська мова здобула третє місце після французької Українці – сильна нація Н та перської за такими критеріями, як фонетика, лек сика, фразеологія, структура речень. А за мелодійніс тю українська мова – друга в світі після італійської. Найбільш вживаною літерою в українському ал фавіті є літера «п». Також на цю літеру починається найбільша кількість слів. Тоді ж як найрідше вжива ною літерою української абетки є «ф». В українській мові слова, які починається з цієї літери, в більшості випадків запозичені з інших мов. А найбільшу кількість синонімів має слово «би ти». Згідно з «Коротким словником синонімів укра їнської мови» їх налічується 45.

на виставках у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Пра зі. 2009 й рік, за рішенням ЮНЕСКО, був визнаний роком Марії Примаченко. Ще один яскравий представник української спад щини у світовому мистецтві – Іван Марчук, народ ний художник України. Британська газета «The Daily Telegraph» у 2007 р. внесла його до списку ста геніїв сучасності. Свої картини – а їх більше чотирьох ти сяч – він не продає, незважаючи на великий попит.

країнці завжди сла вилися не тільки ро У зумом, а й фізичною си лою. Дмитро Халаджі (на фото) – український спортсмен, чемпіон Ук раїни з пауерліфтингу, внесений до Книги ре кордів Гіннесса як автор шістдесяти трьох рекор дів. Він може підняти ка мінь вагою 152 кг однією рукою. Може витриму вати на собі плити за гальною масою в 700 кг, які в цей час розбивають на ньо му кувалдами. Цей трюк називають «чортовою кузнею». Крім того, володар титулу «найсильніша людина світу» також народився в Україні. Василь Вірастюк – багаторазовий чемпіон світу в силовому багатобор стві, заслужений майстер спорту України.

Художній талант України країнці подарували світові найталановиті У ших художників, серед них – Марія Примаченко. Її картинами захоплювався Пабло Пікассо. Твори простої селянки з незмін Малюнок Марії ним успіхом експонувалися Примаченко

Вишиванка – код нації аціональний одяг, вишиванка, є не просто еле ментом українського традиційного строю, а й Н повноцінним символом незалежності та багатства культурної спадщини. Вона перейшла в міську укра їнську культуру і стала джерелом натхнення для бага тьох дизайнерів. Мистецтво вишивки в Україні своїм корінням ся гає в дохристиянський період. Сьогодні ж вишиван ка стала не тільки модною, а й невід’ємною частиною зовнішнього вигляду сучасного українця. Багато лю дей носить традиційні орнаменти вишивки не лише на сорочках, а й на футболках, сукнях, блузах, взутті і навіть на машинах.

Скарби українського зодчества Україні налічується понад 125 тис. історич В них, археологічних пам’я ток, безліч музеїв, що збе рігають понад 10 млн ек спонатів, 14 тис. пам’яток архітектури, понад тисячі об’єктів паркового мис тецтва, 46 історичних культурних заповідників. Деякі об’єкти мають світове значення. До пе реліку світової культур ної спадщини ЮНЕСКО внесені Софія Київська (на фото), Києво Печерська лавра, фортеця в Кам’янці Подільському, центр міста Львова (а це – близько 200 пам’яток архітектури). Не менш уні кальними з точки зору архітектури, вважається національний заповідник Херсонес Таврійський, історичні центри Києва й Чернігова, а також безліч старовинних замків Закарпаття та Галичи ни. 

Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Редакційна рада: Ігор Ткачук, Людмила Кузнецова, Олена Нікольська, Володимир Мороз, Микола Чорний, Олена Юрковська Головний редактор Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839

Адреса редакції: Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: 323%20%27; факс 279%24%71 E%mail: postv@ukrposhta.com Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта» Друк ТОВ «Мега%Поліграф» (вул. Марка Вовчка, 12/14, м. Київ)

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Заступник головного редактора Відповідальний секретар Зав. відділу

Тетяна Мартинюк (044) 323%20%27 Дарина Плотнікова (044) 323%21%36 Ірина Красько Катерина Зубарева (044) 323%21%06

Літературний редактор

Юлія Василишина

Кореспондент

Людмила Бацай

Комп’ютерна верстка

Павло Пашков

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Листування з читачами тільки на сторінках газети. За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами — рекламодавці. Усі права заcтережені. Передрук можливий лише з відома редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»

Тираж номера: 69 434 Загальний тираж серпня: 277 736 Зам. № 30 002

Передплатний індекс: 22220 E%mail: postv@ukrposhta.com


№34 (755)

8

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 СЕРПНЯ 2015 РОКУ

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклю7 зив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

•Калейдоскоп

Ліна КОСТЕНКО

•НА ЧАСІ

XIV Національна філателістична виставка «Укрфілексп 2015» Упродовж 7 – 10 жовтня 2015 р. у Львові триватиме XIV Національна філателістична виставка «Укрфілексп 2015». Виставка від( будеться під гаслом «Мир – через культуру» та буде присвячена 300(річчю Львівської пи( воварні.

•НОВІ ВИПУСКИ

Стандартна марка для друкування на поштових конвертах 15 серпня введена в обіг та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку в усіх відді( леннях поштового зв’язку стандартна марка (К(25) для друкування на поштових конвертах (формат 229 х 162 мм)».

еред запланованих заходів – уведення в С обіг поштової марки, присвяченої Львів ській пивоварні, а також кілька інших цікавих

а марці зображено: Н державна символіка України (тризуб та пра

сюжетів, проведення урочистих спецпогашень, презентацій продукції, спеціальні заходи, присвячені Львівській пивоварні, Всесвітньому дню пошти тощо. Відвідання виставки, яка стане важливим куль турним заходом Львова та України загалом, зали шить незабутні враження в усіх споживачів пош тових послуг та поціновувачів мистецтва поштової мініатюри.

пор), текст «УКРАЇНА UKRAINA» та літерний но мінал «М». Формат марки – 36 х 23 мм. Захист марки – мікро текст «2015». Літерний номінал «М» відповідає тарифу пересилання непріоритетного простого листа вагою від 20 г до 50 г у межах України. Марка – багатоколірна; спосіб друку – офсет. Конверт із маркою К 25 друкується на ДП «Поліграфіч ний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів». Тираж конверта – 200 тис. прим. Штриховий код 4823027139456. Зам. 15–3406. 18.06.2015.

•КОНКУРСИ

Український школяр здобув почесну відзнаку ВПС 12(річний учень з України Федір Нагорний (м. Краматорськ Донецької області) завоював почесну відзнаку на 44(му Міжнародному конкурсі епістолярного жанру для молоді, що проводився Всесвітнім поштовим союзом (ВПС). ро це генеральний директор Всесвітньо го поштового союзу Бішар Хусейн пові П домив у листі до керівника Укрпошти Ігоря Ткачука. Цього року для участі в конкурсі надійшли листи від учасників з 65 країн. Генеральний директор ВПС зазначив, що міжнародне журі особливо оцінило лист Федора за його думки про майбутнє світу, в якому він хотів би жити. Щоб відзначити успіх Федора, ВПС надішле йому подарунки та спеціальне свідоцтво. Звертаючись до Ігоря Ткачука, генеральний ди ректор ВПС зауважив: «Я хотів би подякувати Вам за Ваші зусилля в організації цього конкурсу в Україні. Сподіваюся на участь українців у моло$ діжному конкурсі епістолярного жанру, який Все$ світній поштовий союз проводитиме і в 2016 р.». Крім того, Бішар Хусейн висловив задоволення високим рівнем розвитку мистецтва написання листів і зізнався, що особливо зворушений тим, що це мистецтво представлене в молодіжному се редовищі на такому високому рівні.

«...Ми з родиною жили щасливо в Донецьку до минулого року. Я на$ вчався в Донецькій гімназії №70 – найкращій школі у світі. В мене було багато друзів, я грав у оркестрі на домбрі в музичній школі та відвіду$ вав кружок автомоделювання. Все це було в минулому, поки в наше життя не прийшла… Війна. Я часто уявляю собі світ у май$ бутньому. Передусім це світ, в якому немає найбільшого зла – війни; це світ, де сміються діти, де люди при$ вітні один з одним, де немає хвороб, які вбивають, де навкруги тебе – чистота та краса. Боже, сподіваю$ ся, Ти допоможеш мені знайти в цьо$ му світі гідне місце; здійсниться моя мрія – і я стану ветеринаром, бо вважаю, що брати наші менші по$ требують захисту та допомоги...»

•ПОДІЯ

Тур братів Стародубів Із 23 по 26 серпня у м. Хмельницькому відбу( деться Кубок України з велоспорту серед вете( ранів. У його рамках пройдуть відкриті міські змагання з велоспорту на шосе «Тур братів Ста( родубів» з нагоди Дня незалежності України. ур братів Стародубів» проходить в Хмель «Т ницькому щороку. Цей пробіг присвячений майстрам спорту міжнародного класу братам Старо дубам, які свого часу неодноразово захищали спор тивну славу нашого міста. Імена наших земляків – Анатолія, Миколи, Валерія та Віталія – занесені до Книги рекордів України як єдина сім’я велоспорт сменів у світі. Всеукраїнські змагання проводяться у Хмель ницькому вже дев’ятнадцятий рік поспіль. Цьогоріч у перегонах візьмуть участь майже 100 досвідчених велосипедистів з усієї України. Змагання відбувати меться серед чоловіків і жінок дев’яти вікових кате горій – від 29 до 70 років і старших. Підтримають своїх старших товаришів по захоп ленню і дошкільнята – для них передбачено змаган ня саме на День незалежності.  Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

•СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Оформляйте субсидії через Укрпошту!

Якщо вам необхідно оформити житлову субсидію і ви не маєте бажання й часу стояти в чергах, то Укрпошта стане для Вас надійним партнером у вирішенні цього питання. Звернувшись до будь( якого відділення Укрпошти, ви маєте можливість отримати кваліфіковану консультацію та необхід( ну інформацію про цю послугу, а також реєстрова( ним поштовим відправленням надіслати докумен( ти на отримання необхідної послуги на адресу суб’єкта її надання. досконалений механізм надання населенню житлових субсидій, пов’язаний із реформуванням системи У адресного надання соціальної допомоги, створює новий підхід до оформлення пільг та субсидій. «Перевагами нового порядку надання субсидій є спро$ щений механізм подачі документів до управління соці$ ального захисту населення та оформлення субсидій. Для того, щоб подати документи для призначення суб$ сидії (заява про призначення житлової субсидії та дек$ ларація про доходи і витрати), людині потрібно зверну$ тися до будь$якого відділення поштового зв’язку Укрпошти», – зазначив в. о. генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Ігор Ткачук. Укрпошта забезпечить швидку та гарантовану доставку документів. Таким чином, завітавши один раз до поштово го відділення, ви не тільки можете відправити документи на оформлення субсидії, а й скористатися іншими послу гами Укрпошти.

Україна – най... Найбільшу вантажопідйом" ність у світі має український літак Ан"225 «Мрія», розроблений конструкторським бюро ім. Антоно" ва. Спочатку він проектувався для транспорту" вання космічних кораблів. Наразі «Мрія» виконує комерційні вантажні перевезення

E%mail: postv@ukrposhta.com

K15 062  

корпоративное издание

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you