Page 1

Кожен новий день - це старт. Це нові можливості.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

2010


Зміст Зміст / Content

Content

1. ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ 3 1. THE SPEECH OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD 1. ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ Прагнемо досконалості 4 Aspiring for perfection Прагнемо досконалості

2. РІК У ПОДІЯХ 7 2. BEST EVENTS OF THE YEAR 2. РІК У ПОДІЯХ 2010 рік - особливий 8 The year of 2010 is special 2010 рік - особливий

3. ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 13 3. THE COMPANY PROFILE

3. ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 3.1. Корпоративна культура (місія, бачення, цінності) 14 3.1. Corporate culture 3.1. Корпоративна культура (місія, бачення, 3.2.Віхи історії підприємства Elements of the enterprise history 16 3.2.цінності) 3.2.Віхи 3.3. історії підприємства Організаційна структура 18 3.3. Оrganization structure 3.3. Організаційна структура 4. ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ 21 4. COMPANY OVERVIEW 4. ОГЛЯД 4.1. ДІЯЛЬНОСТІ Передача електроенергії 22 4.1. Electric power transmission 4.1. Передача електроенергії 4.2. Постачання електроенергії 24 4.2. Electric power supply 4.2. Постачання електроенергії 4.3. Додаткові послуги 30 4.3. Additional services 4.3. Додаткові послуги

5. ІНВЕСТИЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ АКТИВИ 33 5. INVESTMENTS AND STRATEGICAL ASSETS 5. Напрямки ІНВЕСТИЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ 34 5.1. Investment activity areas of business 5.1. інвестиційної діяльностіАКТИВИ 5.1. Напрямки інвестиційної діяльності 5.2. Інвестиційні проекти 2011 року 36 5.2. Investment projects of the year 2011 5.2. Інвестиційні проекти 2011 року 5.3. Стратегія розвитку 38 5.3. Сorporate strategy 5.3. Стратегія розвитку

6. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА 41 6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 6. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Зовнішні соціальні інвестиції 6.1. Зовнішні соціальні інвестиції 42 6.1. Outward social investments 6.2. Соціальне забезпечення працівників та розвиток персоналу 6.2. Соціальне забезпечення працівників та розвиток 44 6.2. Social security of employees and human resources 6.3. Збереження традицій колективу персоналу development 6.3. Збереження традицій колективу 46 6.3. The perseverance of the traditions of the staff

7. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

7. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 49 7. FINANCIAL REPORT 8. КОНТАКТИ Корпоративні дані

8. КОНТАКТИ 65 8. CONTACTS

Корпоративні дані 66 Company’s data

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Прагни змін, став перед собою ціль. Рухайся вперед.

1. Звернення Голови Правління 1. The speech of the chairman of the board

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Прагнення досконалості наше внутрішнє переконання та принципова позиція.

Прагнемо досконалості Aspiring For Perfection

4

Проаналізувавши зроблене минулого року, ми виносимо на ваш суд результати діяльності ВАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2010 році, викладені у цьому документі. Наш «Річний звіт» - це коротке осмислення ще одного важливого періоду у житті нашої компанії. Тим більше, що 2010 рік був особливим для нас, ювілейним: ми відзначили 80-річчя з часу заснування нашого підприємства. Також приємно констатувати, що саме того року наш колектив отримав дуже високу відзнаку Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України. Переконаний, ця нагорода є заслугою кожного нашого працівника і підтвердженням успішності роботи останніх десяти років. Сподіваюся, що за стислими висновками, цифрами та фактами ви побачите нашу відданість справі та професіоналізм, відчуєте наше щире бажання вдосконалювати свою діяльність. І справді, ВАТ «Прикарпаттяобленерго», незважаючи на монопольне становище на ринку та відсутність зовнішніх мотивів до змін, щоразу ставить перед собою нові цілі і завдання щодо покращення власних послуг. Зазначу, прагнення досконалостінаше внутрішнє переконання та принципова позиція. Саме тому самовдосконалення у всіх напрямках діяльності виділяє нашу компанію серед інших, дозволяючи їй займати позиції лідера серед енергетичних підприємств України. Адже без вдосконалення загалом нема життя, немає розвитку, немає прогресу. Вивчаючи та впроваджуючи кращий світовий досвід та напрацювання українських компаній, наше підприємство виходить на новий рівень діяльності.

Having analyzed the performed last year’s work we are submitting to your approval the operating results of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ for the year of 2010 which are set out in this paper. Our ‘Annual Report’ is a brief conceptualization of another very important period in the life of our company. The year of 2010 was special for us because it was the 80th anniversary of the company. It is also pleasant to state that that very year our company was awarded with the Certificate of Honour of the Cabinet of Ministers of Ukraine. I am convinced that this Certificate is a merit of every our employee and is the confirmation of work success for the last ten years. I hope that you are going to recognize our devotion to the business, professionalism and sincere desire to improve our activity through concise conclusions, figures and facts. Indeed the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ being the monopolist at the market and having no external motives for changes nevertheless sets new aims and tasks for service improvements. I will note that aspiring for improvement is both our inner conviction and compelling stand. That is why self-improvement in every area of business distinguishes our company among others and makes it a leader among energetic enterprises of Ukraine. Without improvement neither life nor development nor progress exists. By learning and implementing the best world experience as well as best practice of Ukrainian companies our enterprise pushes the boundaries.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Наші майбутні досягнення розпочинаються вже сьогодні з упорядкування щоденної діяльності кожного працівника і компанії загалом. У 2010 році компанія успішно пройшла другий наглядовий аудит за міжнародними стандартами менеджменту якості ISO 9001:2008. Тепер ми готуємо ґрунт для впровадження міжнародних стандартів з охорони праці OHSAS 18001 та для систематизації нашої діяльності у сфері корпоративної соціальної відповідальності за вимогами стандарту ISO 26000. Залишаючись однією з небагатьох українських енергокомпаній, де успішно запроваджено стратегічне управління, ми визначили на перспективу до 2014 року п’ять головних стратегічних цілей: забезпечення ефективності бізнесу, підвищення клієноорієнтованості, забезпечення надійної і якісної передачі електроенергії споживачам, впровадження ефективної системи управління, формування висококваліфікованого та лояльного до компанії колективу. У 2011 рік ВАТ «Прикарпаттяобленерго» вступило під девізом «Прагнемо досконалості». Це гасло підкреслює наші досягнення попередніх років та мотивує до реалізації не менш амбітних планів на майбутнє.

Our target today is to transform the monopoly enterprise into the customer-oriented company. With this aim we have improved the know-how of distance payments for electric power on the part of our legal and residential subscribers, have tested the call-centre activity that processes helpline calls, on the basis of one of the branches we have started the pilot project on Customer’s service centre the opening of the latter is due to become the exclusive place for problem solving, we have also initiated other projects. Parallelly with this we have started some innovations in the sphere of information technology, management and production process automation namely we have implemented electronic document circulation system using the system of ‘Synergy Center’ supervisory control, we have started the transition to management by procedures using ARIS software product etc. Our future achievements are already starting namely the improvement of everyday work of each employee and company in general. In 2010 the company underwent the second supervisory examination according to international quality management standards ISO 9001:2008. Now we are preparing the ground for implementation of international standards for labour protection OHSAS 18001 and for systematization of our activity in the sphere of corporate social responsibility according to standard ISO 26000 requirements. Being one of few Ukrainian energy companies where strategic management has successfully been implemented we have outlined five main strategic long term goals for 2014 namely: business efficiency provision, customer centricity promotion, provision of reliable and qualitative energy transmission to customers, effective management system implementation, formation of a highly-qualified and loyal personnel. The OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ started the year of 2011 under the motto: ‘Striving for perfection’. This motto emphasizes our previous year’s achievements and motivates the realization of no less ambitious plans for future.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

Aspiring for perfection is our inner conviction and compelling stand

Наша мета сьогодні -перетворення монопольного підприємства на компанію, орієнтовану на клієнта. Саме з цією метою ми удосконалили технології дистанційних розрахунків за електроенергію наших юридичних та побутових абонентів, апробували діяльність Call-центру, що обробляє виклики нашої гарячої телефонної лінії, розпочали на базі однієї із філій пілотний проект з відкриття Центрів обслуговування клієнтів, що мають стати для них «єдиним вікном» для вирішення усіх питань, ініціювали інші проекти. Паралельно з цим відбулося започаткування інновацій у сфері інформаційних технологій, автоматизації управлінських та виробничих процесів, зокрема, запроваджено електронний документообіг з використанням системи оперативного управління діяльністю компанії «Synergy Center», розпочато перехід на процесне управління з використанням програмного продукту ARIS тощо.

5


Упевнений, що наступний період буде успішним як для нашої компанії, так і для кожного її споживача. Давайте з оптимізмом дивитися у майбутнє, нам є чим пишатися і є чого прагнути. Бажаю, щоб кожен з вас зміг максимально розвинути свій потенціал і реалізувати свої здібності, досягаючи щоразу нових рівнів досконалості. Олександр Бубен

I am sure that the next period is going to be successful both for our company and for every its customer. Let’s face the future with optimism. We have things to be proud of and to strive for. I wish for everybody of you to develop his or her potential and realize his or her abilities when achieving higher levels of perfection. Oleksandr Buben

Унікальність кожного дня в тому, що він більше ніколи не повториться, тому прожити його потрібно максимально ефективно.

6 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Зазвичай кожна справа починається з планування.

2. Рік у подіях 2. Best events of the year

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Виповнилося 80 років з часу заснування обласної енергопостачальної компанії

2010 рік – особливий Aspiring For Perfection

8

Січень Стартував пілотний проект з моделювання бізнес-процесів В рамках проекту вивчалися технології опису та вдосконалення бізнес-процесів із використанням програми ARIS, а також пройшла їх апробація під час вдосконалення обраних бізнес-процесів компанії. Для аналізу було обрано три процеси: управління експлуатацією мереж 10-0,4 кВ, процеси диспетчеризації на рівні ОДС та процеси управління зверненнями громадян. Лютий Розпочалася розробка стратегії компанії на нову перспективу Розпочинаючи 2010 рік, фахівці ВАТ «Прикарпаттяобленерго» підвели підсумки з досягнення цілей, передбачених Стратегічним планом на 2006-2009 роки. Саме стратегічне планування дало змогу зосередитися на пріоритетних сферах: фінанси, споживачі, бізнеспроцеси, навчання та розвиток персоналу. За цей час компанія досягла помітного прогресу в реалізації зазначених пріоритетів. Також визначено бачення компанії на майбутнє. Квітень Відбулися чергові загальні збори акціонерів товариства 16 квітня на загальних зборах акціонерів були розглянуті всі питання, внесені до порядку денного зборів. Зокрема, затверджено звіти Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії за 2009 рік. У новій редакції затверджено Статут Товариства, нові Положення про Наглядову раду,

January There has started a pilot project on business process modeling Within the framework of the project the technologies of business processes description and improvement with the help of ARIS software have been studied and their approbation has been conducted during the improvement of company business-processes. We have chosen three processes for the analysis: transmission operation management of 10-0.4 kv, the process of dispatching control on the level of united dispatching control and the process of public appeals management. February The start of company’s new long-term strategy development When opening the year of 2010 the specialists of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ struck the balance of goal achievement foreseen by the Strategic project for the years of 2006-2009. The strategic planning gave possibilities to concentrate on top-priority spheres: finance, customers, business processes personnel training and development. During this period the company has achieved a substantial progress in the outlined priorities achievement. A vision for the company’s future has also been specified. April The regular shareholders’ general meeting has been held On the 16th of April during the shareholders’ general meeting all the issues on the agenda have been considered. In particular the reports of the Board, Supervisory Council and Audit Commission have been approved. The amended Company Statute as well as

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Травень Відкрито інформаційно-платіжну систему для населення ВАТ «Прикарпаттяобленерго» запропонувало своїм побутовим споживачам (населенню ІваноФранківської області) нову унікальну послугу. Завдяки новітній інформаційно-платіжній системі з 1 травня 2010 року усі бажаючі можуть розрахуватися за спожиту електроенергію через корпоративний сайт компанії, що діє за адресою: www.oe.if.ua. Перевагою такої послуги є швидкість, зручність та безкоштовність. Умовами розрахунку є підключення до мережі Інтернет та наявність платіжної картки будь-якого банку.

new Provisions on the Supervisory Council and Audit Commission and Finance Manager of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ has been approved. The work of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ Board in the year 2009 was estimated as satisfactory. May The new information and cash register system for the population has been implemented The OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ has offered a new and unique service to its residential subscribers (the population of Ivano-Frankivsk region). Due to the new information and cash-register system all volunteers can pay for the consumed energy via the company’s site at www.oe.if.ua since the 1st of May 2010. The advantages of this kind of service are fastness, convenience and free-of-charge basis. The condition of payment is the availability of Internet connection and of any payment card.

Серпень Відкрито корпоративний музей електрифікації Прикарпаття Музей історії електрифікації Прикарпаття було відкрито в Івано-Франківську 12 серпня 2010 року у рамках відзначення 80-річчя з часу заснування ВАТ «Прикарпаттяобленерго». Корпоративний музей створено з метою дослідження історії підприємства, збереження цінних експонатів та утвердження через просвітницьку роботу високого іміджу ВАТ «Прикарпаттяобленерго». Експозиція музею поділяється на дві тематичні частини, що підкреслюється особливостями дизайну приміщення тощо.

August A new enterprise Precarpathian Electrification museum has been opened The Museum of the History of Electrification in Precarpathian region was opened in Ivano-Frankivsk on the 12th of August 2010 as part of commemoration of the 80th anniversary of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ foundation. The enterprise museum was created with the aim of enterprise history investigation, valuable exhibit preservation and the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ image promotion via education and awarenessraising work. The museum exhibit is divided into two theme-based parts which are emphasized through the design peculiarities etc.

Серпень Відзначено 80-літній ювілей підприємства 16 серпня 2010 року виповнилося 80 років з часу заснування обласної енергопостачальної компанії. Адже ВАТ «Прикарпаттяобленерго» веде свою історію від Станиславівської електростанції, яка 16 серпня 1930 року почала стабільно працювати. У рамках святкування ювілею відбулося нагородження кращих працівників компанії, вшанування енергетичних династій, відзначення ветеранів галузі, зокрема енергетиків, які є ровесниками підприємства.

August The 80th enterprise anniversary has been celebrated On the 16th of August 2010 there will be the 80th anniversary of the regional energy supply company. Because the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ traces its history from Stanislaviv power plant, the latter started to function on the 16th of August 1930 on a stable basis. As part of anniversary commemoration the awarding of the best company’s employees took place, as well as the commemoration of power dynasties namely power engineers who are of the same age as the enterprise.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

The 80th anniversary of the regional energy supply company foundation

Ревізійну комісію та Фінансового директора ВАТ «Прикарпаттяобленерго». Роботу Правління ВАТ «Прикарпаттяобленерго» в 2009 році визнано задовільною.

9


Виповнилося 80 років з часу заснування обласної енергопостачальної компанії

Серпень Продано державну частку акцій ВАТ «Прикарпаттяобленерго» 17 серпня 2010 року Фонд державного майна продав ТОВ «Магнум-капітал» (Київ) 25,021% акцій енергопостачальної компанії «Прикарпаттяобленерго» (Івано-Франківськ) за 86 млн. 364 тис. 226,5486 гривень. Відповідний державний пакет акцій було реалізовано на біржових торгах на «Українській біржі» в Києві. Фонд продав 25,931 млн. акцій (номіналом 0,25 гривен) за ціною 3,3306 гривень за акцію (при номінальній вартості на час емісії цінних паперів 0,25 гривень за акцію).

10

Вересень Відбулися позачергові збори акціонерів товариства Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Прикарпаттяобленерго» розглянули усі питання порядку денного. Стосувалися вони переведення випуску іменних акцій документарної форми у бездокументарну форму існування. У ході зборів було прийнято низку рішень, що пов’язані із здійсненням обліку прав власності на акції товариства у зв’язку з переведенням їх у бездокументарну форму існування. Вересень АСКОЕ периметру введено в промислову експлуатацію У ВАТ «Прикарпаттяобленерго» завершилося впровадження в промислову експлуатацію АСКОЕ - автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії по периметру Івано-Франківської області. Система включає 86 точок обліку. Це дозволило компанії у січні 2011 року перейти на комерційні розрахунки з оптовим постачальником електричної енергії (ДП «Енергоринок») із застосуванням АСКОЕ. Жовтень «Synergy Center» введено в тестову експлуатацію У результаті діяльності тестової групи систему оперативного управління діяльністю підприємства «Synergy Center» було введено в дію у тестовому режимі. СОУДОК «Synergy Center» – це унікальний

August The state share fraction of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ has been solved On the 17th of August 2010 the State Property Fund sold 25,021% of shares of the energy-supply company ‘Prykarpattyaoblenergo’ (Ivano-Frankivsk) to ‘Magnumcapital’ Ltd (Kyiv) for 86 million 364 thousand 226,5486 UAH. The corresponding state block of shares was sold in an exchange auction at ‘Ukrainian auction’ in Kyiv. The Fund sold 25,931 million of shares (NV 0.25 UAH) for the price of 3,3306 UAH for a share (the NV by capital issues being 0.25 UAH for a share). September The extraordinary shareholders’ general meeting has been held The extraordinary shareholders’ general meeting has considered all the issues on the agenda concerning converting the issue of certificated personal shares to book-entry form. During the meeting a number of decisions have been taken which are connected with record keeping of the right to enterprise shares possession connected with their conversion to book-entry form. September EPFMS has been put in commercial operation The OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ has finished putting EPFMS (electric power fiscal metering system) in commercial operation around the perimeter of Ivano-Frankivsk region. The system comprises 86 fiscal metering points. That enabled the company to adopt the cost accounting with wholesale supplier of power energy (SU ‘Energorynok’) using EPFMS in January 2011.

tion

October «Synergy Center» has been put in testing opera-

As a result of the testing group’s operation the system of dispatching business management ‘Synergy Center’ has been put in operation in test mode. The system of dispatching business management ‘Synergy Center’ is a unique means of business management which comprises the possibilities of different class systems. The most essential influence on enterprise activity will be observed from the moment of electronic

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Листопад Call-центр розпочав роботу у тестовому режимі Рішенням щодо створення на підприємстві Callцентру було зроблено ще один крок у напрямку удосконалення роботи з обслуговування споживачів. Основною метою створення даного центру є також зменшити навантаження на персонал, який задіяний в основних бізнес-процесах компанії. На гарячій телефонній лінії споживач безкоштовно може отримати інформаційно-консультаційні послуги. Листопад У навчальних закладах Івано-Франківська тривав Місячник електробезпеки ВАТ «Прикарпаттяобленерго» підтримало ініціативу Міністерства палива та енергетики України щодо проведення Місячника електробезпеки та профілактики травматизму в енергетичній галузі. Плануючи роботу з дітьми, компанія заручилася підтримкою Івано-Франківського міського управління освіти і науки. Завдяки цьому різноманітними заходами компанія охопила значну аудиторію дітей. Грудень Компанія успішно пройшла другий наглядовий аудит Наприкінці 2010 року підприємство успішно пройшло другий наглядовий аудит за системою менеджменту якості. Нагадаємо, сертифікацію системи менеджменту за міжнародними стандартами якості ВАТ «Прикарпаттяобленерго» пройшло у грудні 2008 року. Перевірки відбувалися як у підрозділах центрального офісу компанії, так і у філіях. Аудитори не виявили жодних невідповідностей.

document circulation system and task control system implementation. November Call-centre has started its work in test mode The decision on creating a Call-centre at the enterprise was another step forwards to improvement of customers’ servicing. The chief aim of creating the given centre is also to reduce the work load on the personnel engaged in chief business processes of the company. A customer can receive information consulting services on the hot line. November The educational establishments of Ivano-Frankivsk held a month’s campaign on electrosafety The OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ has supported the initiative of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine on holding a month’s campaign on electrosafety and injury prevention in a power sphere. When planning work with children the company has won support of Ivano-Frankivsk municipal government of science and education. Due to various actions the company has covered an essential auditorium of children. December The company has successfully undergone the second supervisory audit At the end of 2010 the company has successfully undergone the second supervisory audit according to the system of quality management. Let us remind that the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ underwent certification of its management system according to international quality standards in December 2008. The control took place both in central office subdivisions and in branch subdivisions. The auditors have not revealed any discrepancy.

The 80th anniversary of the regional energy supply company foundation

інструмент управління діяльністю організації, який включає в себе можливості систем різних класів. Найвідчутніший вплив на діяльність підприємства буде спостерігатися від впровадження системи електронного документообігу і системи управління задачами.

11 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Натхнення черпайте у тому, що любите.

12 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Рішення приймай самостійно, але не забувай прислухатись до думки тих, хто поруч.

3. Профіль компанії 3. The Company profile

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Мета - стати лідером серед обласних компаній електроенергетики України

3.1 Корпоративна культура 3.1 Corporate Culture

14

Місія: «Професійною командою енергетиківоднодумців нести світло в кожну оселю, забезпечувати затишні умови життя та сприятливі умови ведення бізнесу на Прикарпатті, гарантувати стабільне зростання добробуту співробітників і акціонерів компанії».

The mission: ‘with the help of the professional team of power engineers and like-minded fellows to bring light to each house, to provide comfortable life conditions and favourible conditions for business development in Precarpathian region, to guarantee the continuous promotion of our co-workers’ and shareholders’ well-being’

Місія розширена: Професійна команда – висококваліфіковані працівники, очолювані командою лідерів, які володіють спеціальними знаннями та навиками в галузі енергетики. Енергетики-однодумці – колектив фахівців зі спільними поглядами та переконаннями, який робить одну справу та відстоює інтереси підприємства. Нести світло в кожну оселю – за допомогою технічних засобів та високої культури обслуговування забезпечувати надійне та якісне постачання електроенергії до кожної електроустановки та комплексне надання супутніх послуг. Забезпечувати затишні умови життя та сприятливі умови ведення бізнесу - задовольняти потреби споживача в електричній енергії для функціонування енергетичного обладнання в кожній домівці та для здійснення господарської діяльності на Прикарпатті. Гарантія стабільного зростання добробуту співробітників - постійне збільшення доходів, що є запорукою злагоди і спокою в сім’ї та впевненості в майбутньому кожного співробітника. Гарантія стабільного зростання добробуту акціонерів компанії - зростання доходів акціонерів через виплату дивідендів та збільшення вартості акцій.

The extended mission: A professional team is highly-qualified employees with a team of leaders who possess special skills and knowledge in power energy sphere. Like-minded fellows are a team of professionals with mutual view points and convictions that make the same business and stand for the company’s interests. To bring light to each house – with the help of technical equipment and high culture service to provide with reliable and qualitative energy supply to each electric installation as well as with complex servicing. To provide comfortable life conditions and favourible conditions for business development means to satisfy the customers’ needs in electric power sphere for energy equipment functioning in each house and for business functioning in Precarpathian region. To guarantee the continuous promotion of our coworkers’ well-being presupposes a constant income increase which is a passport to concord and peace in the family and security of each employee. To guarantee the continuous promotion of shareholders’ well-being presupposes the growth of the shareholders’ income via dividend payout and increase of share price.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


A vision for the company’s future: ‘to become a leader among regional electrical energy companies of Ukraine’

Напрямки лідерства: Клієнтоорієнтованість. Бізнес-процеси компанії перебудовуються так, щоб максимально забезпечувати задоволення потреб клієнта. Контакти компанії із споживачами організовуються так, щоб зробити ці процеси максимально зручними, комфортними і необтяжливими. Інновації. Для досягнення мети безперервного розвитку компанія прагне застосовувати інновації у всіх сферах своєї діяльності: від виробництва нових знань до створення технології і впровадження. Надійність і якість. Компанії необхідно забезпечувати відповідний рівень надійності електромережевих активів, як за технічним станом, так і за відповідністю передовим технологіям. Ефективна система управління. Впровадження передових методів управління та інтеграція всіх систем управління в єдину систему дозволить забезпечити цілісність і несуперечність всієї інформації, поліпшити своєчасний обмін нею між всіма зацікавленими групами, а також скоротити час ухвалення управлінських рішень і підвищити їх ефективність. Персонал. Кваліфікований лояльний персонал значно підвищує потенціал розвитку компанії, її конкурентоспроможність.

Leadership direction: Customer Centricity. The company business processes are restructured in the way to meet customers’ needs to the maximum. The company contacts with the customers are organized in such a way to make these processes comfortable and unburdensome to the maximum. Innovations. For achieving the aim of the uninterrupted development the company strives for innovation implementation in all the spheres of its development starting from the new knowledge production to technology creation and implementation. Reliability and quality. The company needs to provide a proper level of power supply network resource reliability both according to the technical state and in accordance with advanced manufacturing sciences. Effective system of management. The advanced method implementation and integration of all systems of management into one will provide the wholesomeness and non-discrepancy of all the information, will improve the timely information exchange among all the interested groups and will cut time for management decision approval and will improve their efficiency. Personnel. The qualified loyal personnel promotes significantly the potential of company development as well as its competitiveness.

The aim is to become a leader among regional electrical energy companies of Ukraine

Бачення компанії на майбутнє: «Стати лідером серед обласних компаній електроенергетики України».

15 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


3.2 Віхи історії ВАТ «Прикарпаттяобленерго» (1930-2010) 3.2 Elements of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ history

16 серпня 1930 року Станиславівська електростанція видала перший промисловий струм

(1930-2010)

16

1930-1939 Налагодження роботи Станиславівської електростанції. Спорудження загальноміської електростанції нове воєводське місто Станиславів розпочало досить пізно. Та все ж 16 серпня 1930 року Станиславівська електростанція видала перший промисловий струм і почала стабільно працювати. 1940-1949 Енергетика воєнних та повоєнних років. Потужний поштовх, що був даний для становлення електроенергетичної галузі на Прикарпатті, зупиняє війна. Всі здобутки кінця 30-х – початку 40-х років було знівельовано. 1950-1959 Розбудова електроенергетики краю. У господарстві тривав період новобудов. Потужність Станіславської електро¬станції проти довоєнної було збільшено майже вп’ятеро. Одночасно з цим вводяться інші електростанції. На початку 50-х років розгорнулася масова електрифікація села. 1960-1969 Повна електрифікація області. З появою високовольтних енергетичних магістралей розгорнулося приєднання споживачів області до державної енергосистеми. 1970-ий рік був оголошений роком завершення електрифікації області. 1970-1979 Розбудова електромережевого господарства. З побудовою великих електростанцій та магістральних ліній електропередач, що вимагало особливих ме¬тодів будівництва та творчої ініціативи монтаж¬ників, змінилася система електропостачання об’єктів промисловості і комунальної власності області.

1930 -1939 The Stanislaviv power plant work adjustment. The voivode’s city Stanislaviv started the construction of the municipal power plant quite late. Still on the 16th of August 1930 Stanislaviv power plant produced the first industrial current and started working on a stable basis. 1940-1949 Power engineering of war and post-war times. The high-power impulse for power engineering development in Precarpathian region was stopped by the war. All the achievements of the 30ies and early 40ies had been leveled. Power engineering had to be developed anew. 1950-1959 Regional power engineering development . New construction period was lasting in economy. The capacity of Stanislaviv power plant was increased by five times in comparison with the pre-war capacity. Simultaneously new power plants were being introduced. During early 50ies massive village electrification took place. 1960-1969 The full region electrification. With the appearance of high voltage energy trunk lines the annexation of region’s customers to the state energy system has been expanded. The year of 1970 was announced the year of region electrification fulfillment. 1970-1979 The building of power supply network economy. With the appearance of big power plants and trunk transmission lines which required special construction methods and constructors’ creative approach the system of electric supply to industry facilities and community property objects has significantly changed.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


1990-1999 Корпоратизація та приватизація. У середині 90-их енергосистема України працювала вкрай нестабільно. Незважаючи на такі труднощі, у червні 1995 року в підприємстві завершилася робота з корпоратизації. А 25 вересня 1998 року відбулися установчі загальні збори акціонерів, замість ДАЕК з’являється ВАТ «Прикарпаттяобленерго». 2000-2010 Оптимізація та удосконалення виробництва. Нова команда керівників вирішує дуже важкі завдання – у першу чергу подолання втрат електроенергії та вихід на прибутковий рівень діяльності. Нова ідеологія полягала у примноженні активів, забезпеченні стабільної ефективної роботи, зростанні добробуту працівників та акціонерів.

1980-1989 The years of labour achievements. Long years of persistent work, implementation of scientific research results and initiatives by the united Ivano-Frankivsk regional enterprise of power network are followed by victories at All-Soviet Union socialist competitions and recognition on a high national level. 1990-1999 Corporatization and privatization. In the mid 90ies the electric power system of Ukraine worked on an extremely unstable basis. But nevertheless in June 1995 the enterprise completed the process of corporatization. And on the 25th of September 1998 the consistent shareholders’ general meeting took place where instead of state joint stock Energy Company there appeared the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’. 2000-2010 Production optimization and improvement. The new leaders’ team was solving very difficult tasks. In the first line it was the task to cover power energy losses and to push the boundaries. The new ideology presupposed increase in assets, provision of stable effective work and increase of employees’ and shareholders’ well-being.

On the 16th of August 1930 Stanislaviv power plant produced the first industrial current

1980-1989 Роки трудової звитяги. За довгі роки наполегливої праці, впровадження наукових розробок та ініціатив до об’єднаного ІваноФранківського обласного підприємства електричних мереж приходять перемоги у всесоюзних соцзмаганнях та визнання на високому державному рівні.

17 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


ВАТ «Прикарпаттяобленерго» - це мережа з 17 філій з центральним офісом в Івано-Франківську

3.3 Організаційна структура 3.3 Оrganization structure

18

Органи управління. Вищим органом управління ВАТ «Прикарпаттяобленерго» є загальні збори акціонерів; органами управління та контролю є Наглядова Рада та Ревізійна комісія; виконавчим органом є Голова Правління та Правління. Склад Правління згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16 квітня 2010 року: -Бубен Олександр Олександрович – Голова Правління, -Костюк Василь Васильович – заступник голови правління-директор з загальних питань -Єфімов Сергій Олександрович – член правлінняфінансовий директор -Ільницький Денис Євгенович – член правліннязаступник фінансового директора. Офіс та філії. ВАТ «Прикарпаттяобленерго» - це мережа з 17 філій у кожному районі області з центральним офісом в Івано-Франківську. Виробничі служби, дільниці, цехи, відділи функціонують за певними напрямками діяльності та підпорядковані відповідним дирекціям. Зміни в оргструктурі. У 2010 році відбулися зміни в організаційній структурі компанії. Зокрема, було створено нову дирекцію - з інвестицій, розвитку та інформаційних технологій, реформовано дирекцію з економіки та фінансів у фінансову дирекцію. Також було здійснено зміну керівного складу у шістьох філіях (Коломийській, Верховинській, Городенківській,

Management bodies. The supreme body of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ is the General Shareholders’ Meeting; regulatory and control bodies are the Supervising Council and Inspection Commission; the executive bodies of the company are the Chairman of the Management Board and the Management Board. The Management Board according to the decision of the shareholders’ general meeting as of 16th of April 2010 makes up: -Oleksandr Oleksandrovych Buben, the Chairman of the Management Board -Vasyl Vasyliovych Kostyuk, the Deputy Chairman of the Management Board, Director-at-large -Sergiy Oleksandrovych Yefimov, Financial Director, Member of the Board -Denys Yevgenovych Ilnytskiy, Financial Director Deputy, Member of the Board Office and branches The OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ is a network of 17 branches in every district with a central office in Ivano-Frankivsk. Operation services, sections, shopfloors and subdivisions function according to some activity directions and are subordinate to the corresponding boards. Changes in organization structure. In 2010 there have been changes in the company’s organization structure. In particular a new management board was created i.e. management subdivision for information technologies, investments and development while the economy and financial management subdivision was reformed into financial management. Also the management personnel were replaced in 6 branches

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Дирекції товариства. У 2010 році виробничу діяльність компанії забезпечувало 10 дирекцій: •технічна дирекція; •дирекція з енергозбуту; •дирекція з загальних питань; •фінансова дирекція; •дирекція з інвестицій, розвитку та інформаційних технологій; •дирекція з охорони праці; •дирекція з персоналу; •дирекція з юридичних питань; •дирекція з питань захисту економічних інтересів; •центральна бухгалтерія. Персонал компанії. У структурних підрозділах підприємства станом на 31 грудня 2010 року працювало 3077 осіб, з них 274 - керівники, 782 – фахівці та 2021 – робітники. Серед працівників Товариства 38 % припадає на осіб, віком від 31 до 45 років, що свідчить про молоду та енергійну команду спеціалістів.

(Kolomyia, Verkhovyna, Gorodenka, Lysets, Snyatyn, Dolyna). Some rotation in central management took place. The company’s management . In 2010 the industrial activity of the company was provided by ten management boards: •Technical management; •Power / electricity supply management; •Generic issue management; •Financial management; •Management subdivision for information technologies, investments and development; •Labour protection management; •HR management; •Legal management; •Management for protection of the economic interests; •Central bookkeeping department. The company’s personnel . As of the 31st of December 2010 at the enterprise organization departments there worked 3077 employees, 274 out of them being managers, 782 being specialists and 2021 being working men. Among the Company’s employees 38 % are employees aged from 31 tо 45 that testifies to a young and energetic team of specialists.

The OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ is a network of 17 branches with a central office in Ivano-Frankivsk

Лисецькій, Снятинській, Долинській), відбулися певні ротації у керівному складі центрального офісу.

19 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Для досягнення мети важливо бути рішучим і мобільним.

20 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


За кожну нову справу слід братись відповідально.

4. Огляд діяльності 4. Company overviev

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Обленерго поєднує два основні види діяльності: передачу та постачання електроенергії

4.1 Передача електроенергії 4.1 Electric power transmission Особливості передачі електроенергії. Підприємство забезпечує передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та технологічними електричними мережами інших власників, які не мають відповідних ліцензій. Передача електроенергії включає транспортування електроенергії необхідної якості до межі балансової належності споживача, трансформацію її до відповідного класу напруги та контроль за станом і параметрами електромережі.

The peculiarities of energy transmission. The enterprise provides with power transmission through the local electric networks and through process electric networks of other proprietors which do not have the corresponding licenses. The power transmission includes transportation of power of the required quality to the consumers’ balance participation margin, its transformation to the corresponding voltage type, status control and electric network characteristic control.

Експлуатація електромереж та обладнання. ВАТ «Прикарпаттяобленерго» застосовує змішану форму експлуатації та обслуговування повітряних ліній і підстанцій, пристроїв релейного захисту та автоматики, засобів диспетчерськотехнологічного управління тощо. Мережі 0,4 10 кВ райони електричних мереж обслуговують децентралізовано.

Electric networks and equipment exploitation. The OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ uses the combined exploitation and maintenance form of overhead circuits and substations, relay protection devices and automatic equipment, means of dispatching and technical control etc. Electric network districts maintain networks of 0,4-10 kv on a decentralized basis.

Загальна характеристика мереж ВАТ «Прикарпаттяобленерго». Можливість передачі електроенергії споживачам області у ВАТ «Прикарпаттяобленерго» забезпечується власними електромережами.

General characteristics of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’. The possibility of electric power transmission to the regional consumers at the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ is provided with its own electric networks.

22 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


‘Oblenergo’ combines two types of activities: power transmission and supply

23 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Загальний відпуск електроенергії споживачам на території області збільшується

4.2 Постачання електроенергії 4.2 Electric power supply

24

Структура споживання електроенергії. За 12 місяців 2010 року споживання електричної енергії власних споживачів ВАТ «Прикарпаттяобленерго» склало 1 861,5 млн. кВт*год., що більше за відповідний період минулого року 19,7% (за 12 місяців 2009 року 1 493,9 млн. кВт*год.).

The structure of electricity consumption. For 12 months of the year of 2010 the electricity consumption of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ customers made up 1 861,5 million kW per hour which surpasses the corresponding last year’s period for 19,7% (for 12 months of 2009 it’s 1 493,9 million kW per hour).

Споживання електричної енергії. Протягом 12 місяців 2010 року спостерігається збільшення загального відпуску електроенергії споживачам на території області у порівнянні із попереднім аналогічним періодом.

Electricity consumption. For 12 months of the year of 2010 we observe an increase of general electric supply to the customers on the territory of the region in comparison with the analogic previous year.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


The biggest customers of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ in Ivano-Frankivsk region in 2010 are: - Bogorodchany local operations & maintenance department for main gas pipelines; - ‘Karpatnaftohim’ LtD; - OJSC ‘Ivano-Frankivsktsement’; - Oil and gas production board ‘Dolynanaftogas’; - ‘Krono-Ukraine’ LtD. Payment for the consumed electricity. For 12 months of the year of 2010 the consumers paid for the consumed electricity at the level of99,5 %.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

The general electric supply to the customers is increasing on the territory of the region

Найбільші споживачі ВАТ «Прикарпаттяобленерго» по Івано-Франківській області у 2010 році: - Богородчанське ЛВУМГ; - ТОВ «Карпатнафтохім»; - ВАТ «Iвано-Франківськцемент»; - НГВУ «Долинанафтогаз»; - ТОВ «Кроно-Україна». Оплата за спожиту електричну енергію. За 12 місяців 2010 року споживачі розрахувались за електричну енергію на рівні 99,5 %.

25


Загальний відпуск електроенергії споживачам на території області збільшується

26 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


За 12 місяців 2010 року розрахунки за куповану електроенергію з ДП «Енергоринок» здійснено на 100,0%, у відповідності до умов укладеного договору купівлі-продажу. Протягом 12 місяців 2010 року до компанії застосовувався 100-відсотковий алгоритм відрахування коштів на поточний рахунок підприємства.

Commercial payments with the wholesale electricity suppliers (State enterprise ‘Energorynok’ (‘Energy market’). For 12 months of the year of 2010 Commercial payments with SE ‘Energorynok’ (‘Energy market’) has been made for 100,0% in conformity with the Purchase and Sale Agreement. For 12 months of the year of 2010 100 percent scheme of payment transfer on the company’s account has been applied.

The general electric supply to the customers is increasing on the territory of the region

Розрахунки за куповану електроенергію із Оптовим постачальником (ДП «Енергоринок»).

27 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Впровадження інновацій дозволяє компанії покращувати якість послуг.

28

Інноваційні проекти. Звіт – через Інтернет. З березня 2010 року юридичні споживачі ІваноФранківської області мають можливість звітуватись про спожиту електроенергію за допомогою мережі Інтернет. На разі послугою успішно користуються більше ста юридичних споживачів у 6 найбільших філіях ВАТ «Прикарпаттяобленерго». Інформаційно-платіжна система для населення. У всіх споживачів Івано-Франківської області з’явилася унікальна можливість користуватися безкоштовною «Інформаційно-платіжною системою для населення». Перебуваючи в будь-якому куточку світу, абонент може контролювати стан рахунків за електроенергію і, при необхідності, миттєво оплатити за неї, використовуючи Інтернет (а для оплати – будь-яку банківську картку, без комісійних). За час існування послуги у 2010 році було зареєстровано близько 3 тис. споживачів та здійснено більше 700 оплат. Впровадження АСКОЕ. У 2010 році проведено весь комплекс підготовчих заходів щодо використання даних автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) ВАТ «Прикарпаттяобленерго» для комерційних розрахунків з Оптовим ринком електроенергії. Даний порядок дає змогу визначати фактичні обсяги погодинного споживання електроенергії ІваноФранківською областю та є необхідною умовою розрахунків на Оптовому Ринку електроенергії і передумовою його подальшого розвитку. Використання системи Raconet. У 2010 році побутовим споживачам у філії «Косівський РЕМ» було встановлено новий вид електронних лічильників ЕМН (з інтегрованим радіомодулем) в кількості 773 шт. Дані лічильники включені в систему дистанційного зчитування даних Raconet. Використання системи Raconet дозволяє отримувати покази лічильників, змінювати тарифи без відвідування споживачів та без витрачання коштів на передачу даних.

Innovative projects. Report via Internet. Since March 2010 legal consumers of IvanoFrankivsk region have a possibility to report on the consumed energy via Internet. Currently more than 100 legal consumers in 6 biggest branches of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ are utilizing the service.

Зниження втрат електроенергії. У 2010 році у мережі ВАТ надійшло 2660392 тис. кВт*год., що на 25,57% більше ніж у 2009 році. У 2010 році компанія працювала нижче нормативних втрат електроенергії на 44 704 тис. кВт*год. або 1,68%. Таких результатів вдалось

Reduction of electricity waste. In 2010 the OJSC network received 2 660 392 thousand kv per hour which is for 25,57% more than in 2009. In 2010 the company worked lower than the standard power waste level for 44 704 thousand kv per hour

Information payment system for the population. All the customers of Ivano-Frankivsk region have a unique possibility to use a free ‘Information payment system for the population’. Being in any corner of the world the subscriber can control the power energy payment condition and when necessary immediately pay for energy via Internet (using any bank card, without any commission fee). Within the time of service availability in 2010 almost 3 thousand customers have been registered and more than 700 payments have been made. EPFMS implementation. In 2010 the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ has conducted the whole preparatory measure complex as to EPFMS (electric power fiscal metering system) utilization for commercial payment with the wholesale market of power energy. The given procedure gives a possibility to define the actual volume of energy hourly utilization in Ivano-Frankivsk region and is a necessary condition of payments at the wholesale market of power energy and the ground for its further development. Using Raconet system. In 2010 we installed a new type of electronic charges (with an integrated radio module) registers for residential subscribers in ‘Kosiv REN (regional electric network) in the quantity of 773 pieces. These charges are included into the system of Roconet wireless sensing of electric meter figures. The usage of Roconet system allows to obtain charger data, change tariffs without personal visiting consumers and without spending money on data transmission.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


досягнути завдяки спільним зусиллям різних підрозділів товариства.

or 1,68%. We managed to achieve such results due to the mutual efforts of different enterprise subdivisions.

Заходи енергозбуту: 1. В юридичних споживачів перевірено 12853 розрахункових точок обліку. 2. В побутових споживачів перевірено 84299 точок обліку. 3. В побутових споживачів замінено повітряні вводи на кабельні із виносом лічильників у спеціальних контейнерах на фасад будинків: 5750 однофазних та 3461 трифазних, в тому числі за рахунок компанії – 369 однофазних та 1016 трифазних. 4. Виконано заміну 37556 однофазних та 11166 трифазних лічильників у зв’язку з закінченням терміну Держповірки. 5. Виконано заміну 5130 однофазних та 7958 трифазних лічильників типу Smart.

The action of power sales: 1. For the legal consumers 12853 calculation accounting points have been checked. 2. For the household consumers 84299 calculation accounting points have been checked. 3. For household consumers we replaced air plates for cable ones with removal of charge registers in special storage boxes onto building facades, among them 5750 monophase and 3461 triphase ones including 369 monophase and 1016 triphase charge registers at the company expense. 4. We replaced 37556 monophase and 11166 triphase charge registers because of State control term termination. 5. We replaced 5130 monophase and 7958 triphase charge registers of SMART type.

Будь-яка справа не любить поспішності. Кожен новий крок роби виважено і обмірковано.

29 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Компанія надає супутні монопольні та немонопольні послуги

4.3 Додаткові послуги 4.3 Additional services

Монопольні та немонопольні послуги. ВАТ «Прикарпаттяобленерго», окрім здійснення основної ліцензованої діяльності, надає супутні монопольні (видача технічних умов, підключення, пломбування лічильників, оформлення, видача дозволів) та немонопольні послуги (проектні роботи, ремонт лічильників, електромонтажні роботи, транспортні послуги, тощо). У 2010 році ВАТ «Прикарпаттяобленерго» отримало доходи від надання супутніх послуг на рівні 2009 року. Економічний спад розвитку України є основним фактором, що вплинув на пасивність клієнтів ВАТ «Прикарпаттяобленерго». Це підтверджує і зменшення звернень за видачею технічних умов у 2010році. Частка коштів, отриманих у 2010 році від надання послуг монопольного характеру, склала 46%.

Monopolistic and non-monopolistic services. The OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ besides its main licensable activities provides also with related monopolistic (technical specification issuance, connection, meter sealing, execution, permission issuance) and non-monopolistic services (project works, meter repair, wiring works, transportation services etc.). In 2010 the income of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ from related service provision is at the level of the year 2009. The economic decrease of Ukraine’s economical development is the main factor which influenced the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ customers’ inactivity. The confirmation of that fact is the reduction of requests for technical specification issuance in 2010. The share cost of monopolistic services received in 2010 made up 46%.

30 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


За 6 років послугами ІКЦ скористався кожен 80-ий мешканець області. Інформаційно-консультаційний центр розпочав свою діяльність у лютому 2005 року. Станом на 04.02 2010 року інформаційною послугою ІКЦ скористалось 6374 особи, тобто кожний 80-ий споживач електроенергії області. Тематика інформаційних запитів. У 2010 році в порівнянні з 2009 роком кількість інформаційних запитів до Інформаційноконсультаційного центру збільшилась на 60%. Лише в останньому кварталі 2010 фахівці ІКЦ надали консультацій на 8% більше, ніж за весь 2009 рік. Збільшення запитів. Більшість запитів до ІКЦ стосувалися збутової роботи. У 2010 року збільшилось запитів стосовно: - відключення за несплату та заборгованості за спожиту електроенергію - в 6 разів; - реєстрації споживачів в інформаційно-платіжній системі, зміни особового рахунку, - відшкодування збитків, конфліктів між сусідами – в 3 рази, - надання номерів контактних телефонів працівників товариства тощо - в 3 рази; - звірки останнього показника та укладання договорів - в 2 рази. Зменшення запитів. У 2010 році лише 9% запитів стосувалися роботи технічної дирекції, а їх кількість зменшилась в 1,3 рази. Запитів зменшилось стосовно: - перерв в електропостачанні в 19 разів; - неякісного електропостачання, - видачі технічних умов, - виконання електромонтажних робіт, - аварійних мереж - в середньому в 2 рази.

Information and consultation service provision. In the run of 6 years every 80th citizen of the region utilized ICC services. The information and consultation centre started its activity in February 2005. As of February 04, 2010 6374 persons utilized information services of ICC that is every 80th energy consumer in Ivano-Frankivsk region. Тopics of information requests: In 2010 in comparison with 2009 the number of information requests from the Information consultation centre increased to 60%. Only in the latest quarter of 2010 the specialists of ICC held 8% more consultations than for the whole year of 2009. Request increase: The majority of requests to ICC were related to supplies. In 2010 the number of requests increased in relation to: - denial for non-payments and debts for the consumed energy – 6 times more; - consumers’ registration in the information payment system, the change of the personal account; - remuneration of costs, conflicting with neighbours – 3 times more; - providing contact numbers of the enterprise employees – 3 times more; - latest parameters check and agreement conclusion – 2 times more. Request reduction: In 2010 only 9% of requests were related to work of technical management, their quantity reduced for 1,3 times. The quantity of requests was reduced in relation to: - interruption in electric supply in 19 times; - poor electric supply, - technical specification issuance, - wiring work fulfillment, - emergency supply – approximately 2 times less

In the run of 6 years every 80th citizen of the region utilized ICC services

Надання інформаційно-консультаційних послуг.

31 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Компанія надає супутні монопольні та немонопольні послуги

Розгляд звернень громадян у 2010 році. Письмових звернень стосовно роботи збутової дирекції – збільшилось на 30%. Письмових звернень стосовно роботи технічної дирекції – збільшилось на 18%. Письмових звернень стосовно роботи філій в офіс – збільшилось на 18%.

Review of citizens’ requests in 2010. Written request as to supply management work increased for 30%. Written request as to technical management work increased for 18%. Written request as to the office at to the work of branches increased for 18%.

32 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Вкладай свої інвестиції у взаємини з партнерами.

5. Інвестиції та стратегічні активи 5. Investments and strategical assets

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


5.1 Напрямки інвестиційної діяльності 2010 року 5.1 Investment activity areas of business in 2010

Інвестиції націлені на підвищення надійності, якості передачі та постачання електроенергії

Інвестиційний напрямок у ВАТ «Прикарпаттяобленерго» є одним із пріоритетних. На 2010 рік інвестиційна складова тарифу компанії була затверджена НКРЕ на рівні 65,098 млн. грн. Протягом року її було декілька разів переглянуто та додатково профінансовано на 20,5 млн. грн. Оновлення основних фондів. На оновлення основних фондів було направлено 85 616,47 тис. грн. Зокрема за цільовими програмами, тис. грн.:

The investment direction is one of the priorities for the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’. For 2010 рік the investment tariff component of the company was approved by the National Energy Regulatory Commission at the level of 65,098 million UAH. During the year it has been reviewed several times and has been additionally financed for 20,5 million UAH. Replacement of fixed assets. 85 616,47 thousand UAH have been forwarded for fixed assets replacement. Namely according to target programs, thousand UAH:

34 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Проведено реконструкцію мереж 0,4-10 кВ: с. Слобода Коломийського МРЕМ (І черга) 15,531 км, с. Стопчатів Косівського РЕМ (І черга) 24,558 км, м. Яремча – 17,535 км, с. Майдан Надвірнянського РЕМ (ІІ черга) 12,85 км, с. Майдан Надвірнянського РЕМ (І черга) 12,13 км.

– – – –

Виконано реконструкцію підстанції 35 кВ м. Надвірна. Реконструйовано кабельні електролінії 10 кВ (1,5 км) та 0,4 кВ (1,5 км) в м. Івано-Франківську.

Investment projects In 2010 we finished the reconstruction of electrical supply networks of 0,4-10 kv with the transition to selfretaining insulated wire which was started in 2009: Manyava village, Bohorodchany district (ІІІ queue) – 3,2 km, Yablunytsya village of Yaremche city council (ІІ queue) – 3,9 km, Cheremoshna village of Verkhovyna district – 2,97 km. The reconstruction of electrical supply networks of 0,4-10 kv was conducted in: Sloboda village, Kolomyia city Ren (І queue) – 15,531 km, Stopchativ village, Kosiv Ren (І queue) – 24,558 km, Yaremche city – 17,535 km, Maydan village, Nadvirna Ren (ІІ queue) – 12,85 km, Maydan village, Nadvirna Ren (І queue) – 12,13 km. The reconstruction of 35kv substation in Nadvirna. Cable electrolines of 10 kv (1,5 km) and 0,4 kv (1,5 km) have been repaired in Ivano-Frankivsk city.

Проведено реконструкцію повітряних ліній 10кВ: від ПС Делятин приєднання Делятин – 3,2 км, від ПС Перегінськ приєднання Ясень Рожнятівського району – 10 км.

The reconstruction of 10 kv aerial circuit was conducted: From substation Delyatyn connecting Delyatyn– 3,2 km, From substation Perehinsk connecting Yasinya in Rozhnyativ district – 10 km.

Розпочато будівництво повітряної лінії 10 кВ Устеріки-Білоберізка Верховинського району. Мета цього проекту – зменшити дефіцит потужності шляхом реконструкції та будівництва нових електромереж 10 кВ від ПС 35/10 кВ «Устеріки».

The construction of Usteriky-Biliberezivka (Verkhovyna district) 10 kv aerial circuit was started. The goal of this project is to reduce power shortfall by means of construction and reconstruction of new electric 10 kv curcuits from 35-10 kv substation ‘Usteriky’.

Investments are aimed at increase of reliability of electricity and electric supply transmission

Інвестиційні проекти. У 2010 році завершено розпочату у 2009 році реконструкцію електромереж 0,4-10 кВ із використанням самоутримних ізольованих проводів: с. Манява Богородчанського р-ну (ІІІ черга) – 3,2 км, с. Яблуниця Яремчанської міськради (ІІ черга)– 3,9 км, с. Черемошна Верховинського району – 2,97 км.

35 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


77 % інвестицій 2011 року компанія спрямує на технічне оновлення електромереж

5.2 Інвестиції у проекти 2011 року 5.2 Investment activity areas of business in 2011

36

Інвестпрограма 2011 року. Інвестиційною програмою на 2011 рік передбачено 102 860,4 тис. грн., зокрема за цільовими програмами, тис. грн.:

Investment program for 2011. The investment program for 2011 foresees 102 860,4 thousand UAH to target programs, thousand UAH:

Оновлення електромереж. За рахунок коштів, передбачених в інвестиційній складовій тарифу, ВАТ «Прикарпаттяобленерго» зможе: розпочати будівництво електромереж 10-35 кВ в с. Гута Богородчанського району; завершити будівництво ПЛ-10 кВ УстерікиБілоберізка Верховинського району;

Electric circuit modernization. At the expense of costs foreseen in the investment tariff component the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ will be able: to start 10-35 kv electric circuit construction in Guta village, Bogorodchany district; to finish construction of 10 kv substation in Usteriky-Biliberezivka (Verkhovyna district);

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Удосконалення обліку електроенергії. Для покращення обліку електричної енергії у побутових споживачів у 2011 році планується закупити 33948 однофазних та 3100 трифазних електронних приладів обліку електричної енергії. У 2011 році передбачено закупівлю 30 вимірювальних трансформаторів струму номінальною напругою 10(6) кВ, 50 трифазних високовольтних електронних приладів обліку електричної енергії та 56 багатофункціональних приладів обліку електроенергії, що дасть змогу суттєво підвищити точність та автоматизувати облік електричної енергії на високовольтних приєднаннях. Розвиток зв’язку та новітніх технологій. Продовжиться впровадження SСADA обладнання на підстанціях 110/35 кВ, а також розвиватиметься відомчий зв’язок шляхом розвитку кабельних ліній з використанням сучасних волоконно-оптичних кабелів та будівництва магістральних радіорелейних ліній. Буде впроваджено в експлуатацію нові модулі програмного комплексу «Автоматизована система технічного обслуговування та ремонту» (АСТОР), нових підсистем програмно-інформаційний комплексу «M&I Energy Suite» та розширення фунціоналу системи my SAP ERP. Також планується провести оновлення парку транспортних засобів.

to reconstruct 10 kv cable lines (1,49 km) and 0,4 kv cable lines (4,94 km) in Ivano-Frankivsk as well as 6 kv cable lines in Kalush town (2,04 km); to reconstruct electrical supply networks with the transition to self-retaining insulated wire in Bolekhiv town (I and II queue), Sloboda village of Kolomyia city Ren (ІII queue), Stopchativ village of Kosiv Ren (ІI queue), Dovga Kalusk village of Kalush Ren and to start similar works in Molodyatyn village of Kolomyia district (І queue) and Bolekhiv village (ІІІ queue). Improvement of power energy metering. For power energy metering improvement for residential subscribers in 2011 we plan to purchase 33948 monophase and 3100 triphase electronic charge registers. In 2011 the purchase of 30 measuring CTs, nominal current being that of 10(6) kv, as well as of 50 triphase HV electronic charge registers and 56 multifunctional charge registers is foreseen. That will enable to substantially increase accuracy and to automatize metering at HV bendings. Communication and new technology development. We will continue implementation of SСADA equipment at 110/35 kv substations, we will also develop corporate network via the development of cable lines with the usage of modern fibre optic cables and via the construction of point-to-point RRLs. New software system modules ‘Automatized System of Technical Maintenance’, new subsystems of information software complex ‘M&I Energy Suite’ are going to be put in operation whereas the software and hardware of system ‘My SAP ERP’ is going to be extended. We are also planning to renew our motor vehicle fleet.

77 % of 2011 investments the company aims at the electric circuit technical modernization

провести реконструкцію КЛ-10 кВ (1,49 км) та КЛ-0,4 кВ (4,94 км) в м. Івано-Франківськ та КЛ-6 кВ в м. Калуш (2,04 км); провести реконструкцію електромереж із переходом на самоутримний ізольований провід в м. Болехів (І та ІІ черга), в с. Слобода Коломийського МРЕМ (ІІІ черга), в с. Стопчатів Косівського РЕМ (ІІ черга), в с. Довга-Калуська Калуського РЕМ та розпочати аналогічні роботи в с. Молодятин Коломийського району (І черга) і в м. Болехів (ІІІчерга).

37 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Підприємство реалізує обрану та обґрунтовану стратегію розвитку

5.3 Стратегія розвитку 5.3 Strategic profile

38

Стратегічне планування. Протягом 2010 року в компанії активно велась робота з формування стратегічного плану розвитку на період з 2011 по 2013 роки на основі збалансованої системи показників ефективності. Це дозволяє підприємству встановити єдину систему стратегічних цілей, реалізувати вибрану і обґрунтовану стратегію, оцінити результати діяльності та здійснювати контроль за досягненням мети. Перспективні цілі: - забезпечення ефективності бізнесу; - підвищення клієнтоорієнтованості; - забезпечення надійної і якісної передачі електроенергії споживачам; - впровадження ефективної системи управління, - підтримка і розвиток висококваліфікованого та лояльного до компанії колективу. Проекти середньострокової перспективи: - впровадження та розвиток Call-центру; - надання послуг клієнтам в рамках «єдиного вікна» (розгортання центрів обслуговування клієнтів); - автоматизація процесу «Передача електроенергії», в тому числі інтенсивний розвиток програмного комплексу «АСТОР»; - розвиток аналітичних методів виявлення вузлів електричної мережі з понаднормативними втратами; - тиражування на філії та подальше вдосконалення системи «SKADA»;

Strategic planning. During the year of 2010 the company led active work in strategic development plan formation for the period of 2011 and 2014 on the basis of the balanced efficiency measure system. This enables the enterprise to set a single strategic aim system, to realize the chosen and motivated strategy, to estimate activity results and to control aim achievement. Long range objectives: - To provide business efficiency; - Customer centricity promotion; - To provide with reliable and qualitative electric power transmission to customers; - To implement an effective management system; - To support and develop a highly-qualified and loyal-to-company personnel. Mid-term projects: - Implementation and development of the Callcentre ;- Service provision for the customers within the ‘single window’ (development of servicing centres for customers); - Process automation ‘Power energy transmission’ including the intensive development of the software complex ‘Automatized System of Technical Maintenance’; - The development of analytical methods of revealing network nodes with excessive losses; - ‘SKADA’ system duplication at branches and further development; - Implementation of standard OHSAS 18001 requirements on labour protection;

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Система менеджменту якості. Впродовж 2010 року на підприємстві планомірно впроваджувалися заходи з покращення системи менеджменту якості. Активна увага приділялась аналізу системи управління зі сторони керівництва, виявленню можливостей для вдосконалення діяльності. Проведення внутрішніх аудитів стало ефективним і надійним інструментом, що сприяє політиці компанії та забезпечує керівництво компанії інформацією про можливості покращення різних сфер діяльності. Підтвердження того, що система менеджменту якості результативно впроваджена, функціонує у відповідності до вимог стандарту ISO 9001:2008 та постійно вдосконалюється, стало успішне проходження підприємством в грудні 2010 року другого наглядового аудиту. Система оперативного управління діяльністю компанії. В 2010 році здійснено налаштування та впроваджено в дослідну експлуатацію систему «Synergy Center» – унікальний інструмент управління діяльністю організацією, який включає в себе можливості систем електронного документообігу і управління задачами. «Synergy Center» – це сукупність технологій, які вже у 2011 році не тільки значно оптимізують, але й істотно змінять роботу компанії. Автоматизований рух документів в системі спростить та прискорить обмін інформацією, а також покращить взаємодію між співробітниками. Наслідок запровадження «Synergy Center»: - підвищення прозорості і ефективності діяльності підрозділів підприємства; - істотне скорочення строків узгодження й проходження документів; - прискорення процесу прийняття найважливіших управлінських рішень; - економія часу та матеріальних ресурсів; - покращення якості надання послуг споживачам електроенергії.

- Creation of single information space on the Sap platform. Quality management system. During 2010 the enterprise systematically implemented measures on quality management system improvement. An active attention was focused on the management system analysis on the part of the management, revealing possibilities as to activity improvement. Internal audits have become an effective and reliable means of contributing to corporate policy and providing the company’s management with information on different sphere improvement. In December 2010 the company has successfully undergone the second supervisory audit and that has become a confirmation of the fact that the quality management system has successfully been implemented and is working in conformity to standard ISO 9001:2008 requirements and is constantly improving. trol.

The system of company operation dispatching con-

In 2010 the system ‘Synergy Center’ has been installed and put in testing operation. ‘Synergy Center’ is a unique means of company operation management which comprises the possibility of electronic document circulation and task management. ‘Synergy Center’ is the technology complex which will not only significally optimize but will also essentially change the company’s operation in 2011. The automatized document circulation in the system will simplify and accelerate document exchange and will improve interaction among employees. The consequences of ‘Synergy Center’ implementation: - Promotion of transparency and efficiency of enterprise subdivision activity; - Essential reduction of document coordination and passing; - Acceleration of the most significant management decision taking; - Economy of time and material resources; - Insuring better quality of service for the electric power consumers.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

The enterprise chooses a selected and motivated development strategy

- впровадження вимог стандарту OHSAS 18001 з охорони праці; - створення єдиного інформаційного простору на платформі SAP.

39


ARIS. В 2010 році завершився пілотний проект з удосконалення бізнес-процесів із впровадження інтегрованого програмного продукту ARIS однієї з найбільш відомих у світі компанії «IDS Scheer». У другому півріччі 2010 року розпочалась робота в програмі ARIS, першим етапом якої стало моделювання процесів «Передача електричної енергії» та «Постачання електричної енергії», а також «Забезпечення охорони праці». На основі проведеної роботи у 2011 році розроблятимуться пропозиції з удосконалення та оптимізації бізнеспроцесів діяльності компанії.

ARIS. In 2010 we accomplished the pilot project on business process improvement on ARIS software installment (ARIS is a software product of ’IDS Scheer’, one of the most famous companies in the world). In the second half-year of 2010 we started working with ARIS program, the first stage being process modeling ‘Power energy transmission’ and ‘Power energy supply’ as well as ‘Labour protection provision’. On the basis of the conducted work in 2011 we will develop offers for the company’s business process optimization and development.

Все велике починається з мрій.

40 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Нові знання - твій крок до вдосконалення.

6. Корпоративна соціальна відповідальність 6. Corporate social responsibility

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Компанія на добровільній основі поєднує свою комерційну діяльність із соціальними питаннями

6.1 Зовнішні соціальні інвестиції 6.1 Outward social investments

42

Довгострокова програма розвитку футзалу. Для утвердження футзалу енергетиками разом з ОДА та іншими партнерами було розроблено спільний проект – НФК «Ураган». У 2010 році Народному футбольному клубу «Ураган» виповнилося 8 років. Сьогодні це: - професійна команда вищої ліги та команда другої ліги; - дитячо-юнацька секція, в якій займаються діти шести вікових категорій; - фан-клуб «Ура-фан», що об’єднує численних вболівальників міні-футболу; - висвітлення різних подій з життя футзалу на Прикарпатті на офіційному сайті клубу (www.uragan. if.ua ); - відеотрансляція домашніх матчів в режимі онлайн у всесвітній мережі Інтернет. Крім того, відкриття за ініціативи ВАТ «Прикарпаттяобленерго» обласного спортивного порталу www.sport.if.ua сприяє поширенню інформації про спортивне життя на теренах області. Популяризація дитячої електробезпеки. Тільки сплановане, системне та безперервне нагадування правил електробезпеки дітям різних вікових категорій формує усвідомлену поведінку дітей. У 2010 році це досягалося через різноманітні форми роботи компанії: - поширення серед школярів виданої підприємством книги «Вольтик-суперагент. Ілюстрована електробезпека для дітей»;

Long-term program of football hall development. For football hall approval there has been developed a mutual project of the football club ‘Hurricane’ together with the regional state administration and other partners. In 2010 the Public club ‘Hurricane’ became 8 years old. Today it is: - A professional major league team and a secondary league team; - A colt team where children of six age groups go in for sports; - A fan-club ‘Ura-fan’ that unites numerous fans of mini football; - Highlighting of various events of football hall life in Precarpathian region on the club’s official site (www. uragan.if.ua ), - Broadcasting home matches on-line. Besides the fact of opening the regional sports portal www.sport.if.ua on the initiative of ‘Prykarpattyaoblenergo’ contributes to spreading information on regional sports life.

Popularization of children’s safety. Only a planned, systematic and non-stop reminding of electrosecurity rules to children of different age groups can develop conscious children’s behaviour. In 2010 it became possible to achieve through various forms of company’s work: - Spreading among school children the book ‘VoltieSuperagent: The Illustrated Electrical Danger for Children’ published by the enterprise;

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Примноження народної спадщини. Одним із найбільших проектів, який вже п’ять років поспіль підтримує компанія, є Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів». У травні 2010 року у дійстві взяли участь представники 23 країн. Фестиваль є дуже популярним як серед мешканців міста, так і серед його гостей. Він став візитівкою міста Івано-Франківська. КСВ. Завдяки корпоративній соціальній відповідальності компанія на добровільній основі поєднує свою комерційну діяльність із соціальними питаннями, враховуючи їх у взаємодії зі всіма заінтересованими сторонами та створенні довірливих відносин між бізнесом, суспільством та державою.

- Watching a special puppet play ‘Volties’ Earth Adventures’ by junior pupils and preschoolers; - Publishing of posters on children’s’ safety which were presented to all the city schools and boarding schools in the region; - The traditional action “When meeting summer remember about safety!” was massively organized in regional summer recreation camps; - The cycle of classes on electrosecurity ‘Let’s help Voltie-Superagent’. The company’s specialists conducted them in November during the Month of electrosecurity; - Excursions with senior pupils to the corporate Museum of electrification in Preacarpathian region which gives the possibility to visualize the specifics of power engineer’s work and danger of electric power devices; - Classes in physics for senior pupils approbated on the basis of the enterprise isolation service. Increase of folk inheritance. One of the biggest projects which has been supported by the company for five years already is the International blacksmith’s festival ‘Blacksmiths’ Festival’. In May 2010 the representatives of 23 countries participated in the festival. The festival is very popular among city’s citizens as well as among city’s guests. It has become a ‘business card’ of Ivano-Frankivsk CSR. ‘Prykarpattyaoblenergo’ takes a unique and dominant position in Precarpathian region. That is why the company considers that corporate social responsibility is a necessary provision for conducting powerful financially profitable business which leads to stable development of both the company and the region in general. For ‘Prykarpattyaoblenergo’ company the corporate social responsibility is a daily voluntary company’s work aimed at interaction with all the interested parties of Precarpathian region for trust relationship development.

The company combines its commercial activity with social issues on the voluntary basis

- перегляд молодшими школярами та дошкільнятами спеціальної лялькової вистави «Земні пригоди Вольтика»; - видання серії застережних плакатів, які були подаровані усім школам міста та інтернатам області; - традиційна акція «Літо зустрічай, про безпеку пам’ятай!» була організовувана найбільш масштабно у літніх оздоровчих таборах краю; - цикл уроків з електробезпеки «На допомогу суперагенту Вольтику», зокрема фахівці компанії проводили їх у листопаді під час Місячника електробезпеки; - екскурсії для учнів середніх класів у корпоративний музей електрифікації Прикарпаття, що дає можливість наочно показати відвідувачам специфіку праці енергетика, особливості та небезпеки енергообладнання; - уроки фізики для старшокласників, які апробовано на базі служби ізоляції підприємства.

43 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Соціальна відповідальність виявляється і в трудових відносинах

6.2 Соціальне забезпечення працівників та розвиток персоналу 6.2 Social security of employees and human resources development Складові кадрової політики. Успіх підприємства залежить від кадрової політики, спрямованої на розвиток особистих та професійних якостей працівників та їхнє соціальне забезпечення. Соціальна політика – це сукупність цілей і заходів, пов’язаних з наданням працівникам додаткових пільг, послуг та виплат соціального характеру. Частиною соціальної політики підприємства стало впроваджене Положення про оплату праці, яке є складовою частиною Колективного договору. Згідно цього Положення на підприємстві виплачуються різноманітні надбавки та доплати згідно законодавства, а також проводяться заохочувальні виплати. У звітному році тричі відбувалось підняття заробітної плати працівникам, а також щоквартально виплачувалась премія за результатами діяльності.

The components of the personnel policy. The enterprise success depends on personnel policy aimed at the development of employees’ personal and professional qualities and their social security. Social policy is a complex of aims and actions connected with granting additional benefits, services and social payments to employees. The part of the enterprise social policy is the implemented Regulation on Payment which is a component of the Collective agreement. According to the Regulation the enterprise pays various wage premiums and payments in conformity to the legislation. For the reported year the increase in employees’ payments has taken place thrice. In addition every quarter a bonus according to working results was paid.

44 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


У найближчих планах компанії – розробка системи, яка дозволить здійснювати диференційований підхід до оплати праці різних груп працівників в залежності від складності виконуваних задач, умов праці, а також територіального розташування філій.

The company’s near term is the development of the system which will allow a differentiated approach to payments according to different employees’ category and depending on complexity of set tasks, work conditions as well as on territorial situation of company’s branches.

Приклади реалізації соціальної політики. - розподіл путівок для оздоровлення працівників та членів їх сімей, - надання допомоги на поховання працівників підприємства та їх близьких родичів, - надання оплачуваної відпустки в день народження працівника - надання матеріальної допомоги одиноким матерям.

he examples of social policy realization. - The distribution of passes for employees’ and their family members’ health promotion - Aid provision for employees’ and their close family members’ funeral - Paid leave for employees’ birthdays - Material aid for single mothers

Розвиток персоналу. Розвиток персоналу є однією з найважливіших умов функціонування компанії. Соціальна політика підприємства стимулює працівників до підвищення кваліфікації, тому в товаристві діє та удосконалюється процес навчання персоналу. Навчання персоналу. - внутрішнім навчанням у 2010 році було охоплено більше 1500 працівників, - зовнішнім навчанням (відвідування тренінгів, семінарів, конференцій, бізнес-шкіл тощо) підвищили свій професійний рівень 233 працівника керівного складу. - розпочато формування Корпоративного університету, що дасть можливість розробляти і проводити корпоративні навчання для працівників відповідно визначених компетенцій, заявлених тематик і управлінських програм.

Social projects for pensioners. In 2010 the Regulation on Payments for PensionAged Employees’ Anniversaries was worked out and implemented. This step has become a confirmation of care and understanding of senior people. This social project is drafted to help people who are obtaining a well-deserved rest. The personnel development. The personnel development is one of the most important conditions of company’s functioning. The enterprise social policy stimulates employees for advanced training that is why the personnel teaching process exist and are developed in the company. Personnel training. - In 2010 more than 1500 employees have undergone internal training - 233 management employees promoted their skill level due to external training (trainings, seminars, conferences, business schools etc.). - We started the formation of the Corporate University which will enable to work out and conduct corporate trainings for employees of corresponding competence, according to the claimed subjects and management programs

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

Social responsibility is revealed in labour relationships too

Соціальний проект для пенсіонерів. У 2010 році було розроблено і впроваджено у дію Положення про виплату винагороди з нагоди ювілейних дат працівникам, які досягли пенсійного віку. Такий крок став підтвердженням турботи і розуміння до проблем людей старшого покоління. Цей соціальний проект покликаний допомогти людям, що ідуть на заслужений відпочинок.

45


Впродовж 80 років формувалися традиції колективу прикарпатських енергетиків

6.3 Збереження традицій колективу 6.3 Social security of employees and human resources development

46

Впродовж 80 років підтримувався зв’язок різних поколінь енергетиків Прикарпаття. Так само зберігалися і традиції колективу. Як і десятиліття тому, відбувається конкурс фахової майстерності «Кращий за професією», що охоплює зараз представників різних професій. Традиційні заходи доповнюються новітніми проектами.

For 80 years the connections between different generations of power engineers of Precarpathian region as well as corporate traditions have been preserved. Like decades ago the professional art competition ‘The best by profession’ is still taking place comprising now the representatives of different professions. The traditional actions are complemented now with new projects.

Ювілей компанії. Ювілейний рік минав у ВАТ «Прикарпаттяобленерго» під гаслом «Історію творимо разом!» Тож енергетики звернули свою увагу на вивчення історії рідної компанії, міста та краю. - Відбулися інфраструктурні зміни на центральній базі підприємства. У рамках відзначення ювілею було урочисто відкрито нову будівлю адміністративного корпусу ВАТ «Прикарпаттяобленерго». - В Івано-Франківську було відкрито Музей історії електрифікації Прикарпаття. Музей розташувався у новому адмінкорпусі компанії за тією ж адресою, де колись функціонувала міська електрівня. - Для дітей та онуків працівників компанії відбувся конкурс саморобних вітальних листівок «Святкова пошта». Діти енергетиків виготовляли та підписували особливі подарунки компанії до 80річного ювілею – святкові листівки. - Щоб вшанувати людей, які внесли свій вклад у розбудову компанії та у важку справу Перемоги, ВАТ «Прикарпаттяобленерго» запросило ветеранів підприємства в обласну філармонію на святковий концерт з нагоди Дня Перемоги.

Company’s anniversaries. The anniversary of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ was conducted under the motto ‘Let’s create history together!’ That’s why power engineers paid their attention to the history of the native company, city and region. - Infrastructural changes on the enterprise central basis took place. Within the anniversary celebration a new section of the administrative building of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ was opened. - In Ivano-Frankivsk the Museum of electrification history of Precarpathian region was opened. The museum is situated in the new company’s administrative building at the same address where once there functioned the city’s power station. - For the company’s employees’ children and grandchildren the competition of homemade greeting cards ‘Festive Cards’ took place. The power engineers’ children were making and signing special gifts for the company’s 80th anniversary i.e. greeting cards. - To commemorate people who have contributed to company building and to the difficult challenge of the Victory the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ invited the enterprise veterans to the regional philharmonics for a concert dedicated to the Victory Day.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


- У ВАТ «Прикарпаттяобленерго» пройшов огляд-конкурс «Талант-шоу». У квітні 2010 року у першому етапі (відборі) взяло участь більше 250 працівників компанії. Фінал конкурсу, що пройшов у рамках святкування Дня енергетика, визначив найталановитіших у колективі. - Вже втретє для працівників ВАТ «Прикарпаттяобленерго», які є любителями риболовлі, пройшов рибальський турнір «Золота вудка». - Перша спартакіада трудового колективу охопила різні види спорту: волейбол, легку атлетику, перетягування канату, шахи, настільний теніс, армрестлінг, гирьовий спорт, а також сімейні змагання. - У запеклій боротьбі між командами визначилося також ім’я переможця традиційного турніру ВАТ «Прикарпаттяобленерго» з міні-футболу, що присвячується Дню енергетика. Чемпіоном 2010 року стала команда філії «Надвірнянський РЕМ». - У грудні 2010 року ВАТ «Прикарпаттяобленерго» було господарем 10-го ювілейного чемпіонату України з міні-футболу серед аматорських команд енергетичних компаній, на якому прикарпатських енергетиків представляли одразу дві команди.

The organization of the personnel’s leisure. - The OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ conducted the view contest ‘Talent Show’. In April 2010 more than 250 employees took part in the first round. The contest final being held within the celebration of the Power engineer’s Day selected the most talented people among employees. - For the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ employees-fishing lovers the company held the fishing contest ‘Golden Rod’ for the third time. - The first sports contest among the employees comprised different kinds of sports: veolley-ball, athletics, tug-of-war, chess, table tennis, arm wrestling, weight sports and family competitions. - During the last-ditch fight between the teams the winner of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ mini football tournament dedicated to the Power engineer’s Day was awarded. The winner of 2010 became ‘Nadvirna Ren’ branch team. - In December 2010 the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ became the host for the 10th anniversary minifootball Ukrainian championship among amateur teams of energy companies where Precarpathian power engineers were represented by two teams.

In the run of 80 years the traditions of Precarpathian power engineering specialists have been formed

Організація дозвілля персоналу.

47 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Працюючи, не забувай знаходити час для відпочинку.

48 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Прибутковість - основа сталого розвитку.

7. Фінансовий звіт 7. The financial report

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Загальний відпуск електроенергії споживачам на території області збільшується

Фінансовий звіт The financial report В 2010 році чистий дохід від реалізації продукції склав 812,791 млн. грн. , що на 39,8% більше ніж у 2009 році. Собівартість реалізованої продукції склала 727,412 млн. грн., що на 58,6% більше 2009 року. В основному ріст собівартості був спричинений зростання покупної ціни на електроенергію. В підсумку компанія за 2010 рік отримала 48, 855 млн. грн. чистого прибутку, що на 21,472 млн. грн. менше ніж у 2009 році. У 2010 році рентабельність власного капіталу знизилась на 16% і становила 7,4%. Зниження відбулося на фоні значного приросту власного капіталу на 196 % внаслідок проведеної в IV кварталі переоцінки основних фондів. Щодо майнового стану, то тут спостерігається зниження коефіцієнту оновлення основних засобів на 5,4%, який за підсумками 2010 року становив 2,9%. Інвестиційна програма 2010 року становила 85,616 млн. грн. що на 32,423 млн. грн. або на 37,8% більше ніж у 2009 році. Про достатній рівень фінансової стійкості та високу здатність підприємства вчасно і в повному об’ємі погашати свої фінансові зобов’язання свідчить зростання коефіцієнта фінансової автономії на 11% в порівнянні з 2009 роком, що за підсумками 2010 року становить 91,4 %.

In 2010 income from product sales made up 812,791 million UAH which is for 39,8% more than in the year of 2009. The cost of the products sold made up 727,412 million UAH which is for 58,6% more than in the year of 2009. Basically the increase in cost was caused by the increase of the buying price for the power energy. As a result the company received 48, 855 million UAH of the net income for the year of 2010 which is for 21,472 million UAH more than in the year of 2009. In 2010 the return on equity reduced for 16% and made up 7.4%. The reduction took place on the background of the considerable capital growth for 196% as a result of revaluation of basic assets. As for the property state one observes the reduction of the fixed assets renewal ratio for 5.4% which made up 32,423 million UAH which is for 37,8% more than in the year of 2009. The growth of the financial autonomy ratio for 11 % in comparison with the year 2009 that for 2010 makes up 91,4% testifies to the sufficient level of the financial stability and the enterprise high capability of opportune and full repayments of liabilities.

50 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


51

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

The general electric supply to the customers is increasing on the territory of the region


Загальний відпуск електроенергії споживачам на території області збільшується

52 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


53

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

The general electric supply to the customers is increasing on the territory of the region


Загальний відпуск електроенергії споживачам на території області збільшується

54 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


55

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

The general electric supply to the customers is increasing on the territory of the region


Загальний відпуск електроенергії споживачам на території області збільшується

56 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


57

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

The general electric supply to the customers is increasing on the territory of the region


Загальний відпуск електроенергії споживачам на території області збільшується

58 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


59

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

The general electric supply to the customers is increasing on the territory of the region


Загальний відпуск електроенергії споживачам на території області збільшується

60 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


61

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

The general electric supply to the customers is increasing on the territory of the region


Загальний відпуск електроенергії споживачам на території області збільшується

62 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ про фінансову звітність ВАТ “Прикарпаттяобленерго” Акціонерам та Правлінню ВАТ “Прикарпаттяобленерго” 1. Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ВАТ “Прикарпаттяобленерго” (далі Товариство), що включають Баланс станом на 31.12.2010 р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Відповідальність керівництва за фінансову звітність 2. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів 3. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. №122 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 4. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. 5.Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Висновок. 6. На нашу думку фінансові звіти представляють достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2010 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. «25» лютого 2011р. Директор по аудиту (сертифікат А 000023 продовжений рішенням АПУ від 11.10.07р. №183/7)

Аудитор (сертифікат А 002553 продовжений рішенням АПУ від 21.05.2009р. №202/2)

___________В.К.Орлова

____________Є.Д.Вінтоняк

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

63


AUDIT REPORT On financial accounting of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ To the shareholders and board of management of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ 1. We have conducted the audit of the financial accounts of the OJSC ‘Prykarpattyaoblenergo’ (hereafter referred to as the Company) that include the Balance-sheet d/d 12/31/2010, Profit and Loss Account, Statement on Cash Flow, Account on equity capital for the year that ended aforetime as for the indicated date, Footnotes to the annual financial accounting and Appendices to the footnotes to the annual financial accounting. The responsibility of management for the financial accounting 2. The managerial personnel is responsible for the preparation and faithful representation of these financial reports in accordance with the National Accounting Rules. The responsibility of the managerial personnel comprises: the development, implementation and usage of the internal auditing as to the preparation and faithful representation of the financial reports which contain no sufficient distortions as a result of fraud or mistake; the choice and application of the corresponding accounting policy as well as accounting estimations which correspond the circumstances. The responsibility of auditors 3. Our responsibility is to give a true and fair view of the financial reports and on the basis of our audit work. We conducted the audit in accordance with the International Auditing Standards adopted by the Auditor Chamber of Ukraine decree d/d 04/18/2003 No 122 in capacity of the National Accounting Rules. These standards require from us sticking to ethical requirements as well as the auditing planning conduct to make sure that the financial reports do not contain sufficient distortions. 4. The audit foresees the fulfilled auditor’s procedures for obtaining audit evidence concerning sums and their reflection in financial accounts. The procedure choice depends on the auditor’s verdict and includes risk assessment of essential distortion of financial accounts as a result of fraud or mistakes. Assessing these risks the auditor considers the internal audit actions that concern the preparation and faithful representation of the financial reports with the aim of audit procedure development which correspond the circumstances but not with the aim of advancing the opinion on the internal audit efficiency of the economic agent. The audit also comprises the assessment of the correspondence of the exploited accounting policies, acceptability of accounting estimations made by the managerial personnel as well as the general definition of the financial reports. 5. We consider that we got sufficient and corresponding evidence for advancing of our opinion. The conclusion. 6. In our opinion the financial reports faithfully represent in all important aspects the financial state of the Company as of December 31, 2010 the financial results and cash flow for the passed year in accordance with the National Accounting Rules.

«25» Febrauary 2011 Audit director Аuditor (certificate А 000023 (certificate А 002553 extended as per resolution by the ACU extended as per resolution by the ACU d/d 10/11/07 №183/7) d/d 05/21/2009 №202/2)

64

___________V.К.Оrlova

____________Ye.D.Vintonyak

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Хочеш, щоб про тебе дізнався світ - заговори першим.

8. Контакти 8. Сontacts

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo” Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

65


66 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


67 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


67 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


68 Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Досконалість розпочинається із самого себе: удосконалюй свій день удосконалюй життя.

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”


Україна, 76014, м. Івано-Франківськ вул. Індустріальна, 34 тел. (+380) 342 52 09 27 факс (+380) 3422 2 39 38 34 Industrialna Str. Ivano-Frankivsk, 76014, Ukraine tel. (+380) 342 52 09 27 fax (+380) 3422 2 39 38 факс (+380) 3422 2 3938 e-mail: kanc@if.energy.gov.ua www.oe.if.ua

Ідея та дизайн проекту - ВАТ “Прикарпаттяобленерго“ Фотограф - Олексій Бутчак На світлинах - Голова Правління ВАТ “Прикарпаттяобленерго“

Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo” Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” / Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo”

65

годовой отчет «Прикарпаттяобленерго»  

Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo” Кожен новий день - це старт. Це нові можливості. Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” 1. ЗВЕРНЕ...

годовой отчет «Прикарпаттяобленерго»  

Annual report OJSC “Prykarpattyaoblenergo” Кожен новий день - це старт. Це нові можливості. Річний звіт ВАТ “Прикарпаттяобленерго” 1. ЗВЕРНЕ...

Advertisement