Page 1

•Рада директорів

•Акція

На порядку денному – модернізація ІТінфраструктури

•Нові випуски

Подорож у країну «Пошта» До ювілею Судака

с. 6

с. 2

№ 35 (612)

с. 8

П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

•СПАРТАКІАДА

Ñïîðò ïðîäîâæóº ìîëîä³ñòü ëþäèíè S14–15 вересня на базі ОУСЦ «Спартак» прохо дила VIII Всеукраїнська спартакіада працівників поштового зв’язку. Для багатьох працівників Укрпошти вже стало доброю традицією брати участь у змаганнях, гідно представляти команду

своєї дирекції, а також – зустрічатися з колегами та друзями, відпочиваючи на березі лагідного Чорного моря після тренувань. Цього року участь у змаганнях взяло 234 працівники із 31 дирекції. Хлібомсіллю вітали кримчани

учасників спартакіади, керівництво Укрпошти, голову ОПО та суддівську команду ФСТ «Спар так», що, за українськими звичаями, символізує найвищу повагу та гостинність. с. 4 – 5

•СПЕЦПОГАШЕННЯ

Укрпошта презентувала марку до 980річчя Білої Церкви 15 вересня м. Біла Церква вибухнуло яскравим карнавальним дійством «Святкує древній Юр’євград980». Участь у святкуванні ювілею Білої Церкви взяли й поштовики. Їхнім подарунком місту стала поштова мініа тюра, розроблена в рамках проекту «Власна марка». іти зібрали марку пазл розміром 2х3 м із зображенням символу міс та – церкви білого кольору. Після захопливої гри зі створення не звичайної марки відбулося урочисте спецпогашення випущеної поштовиками до дня народження міста поштової мініа тюри. Участь у церемонії взяли перший за ступник Міністра інфраструктури Украї ни Костянтин Єфименко, генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» Оксана

Д

Плотнікова та міський голова Білої Цер кви Василь Савчук (на фото). Оксана Плотнікова зазначила, що пам’ятна марка увічнить ювілей міста в історії: «Україна гордиться містами, що збереглися з прадавніх часів. А Укрпошта пишається можливістю закарбувати мо мент, коли славетний Юр’єв град відзна чає 980 річний ювілей. Марка із симво лом Білої Церкви збереже пам’ять про місто ще для багатьох поколінь його меш канців та історії всієї України».

• УКРПОШТА НЕ МАЄ МЕЖІ – ЦЕ МІСТОК ВІД ДУШІ ДО ДУШІ! •


№ 35 (612)

2

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

Кращих результатів досягає не обов'язково той, у кого найрозумніша голова, а швидше той, хто краще всіх уміє координувати роботу своїх розумних і талановитих колег. Вільям Джонс

•Події та коментарі •РАДА ДИРЕКТОРІВ

Укрпошта визначила пріоритети. На порядку денному – модернізація ІТінфраструктури

підтримку у вирішенні нагаль них питань. Крім того, Оксана Плотнікова звернула увагу членів Ради на необхідність посилення контро лю за додержанням поштовими працівниками вимог безпеки праці та правил роботи з вироб ничим обладнанням. Керівник поштового підпри ємства наголосила на необхід ності ретельної підготовки дого ворів на постачання палива від повідно до вимог діючих норма тивно правових документів, а також на важливості перспек тивного планування роботи з постачальниками.

Стратегічні завдання

14 вересня на базі Кримської дирекції УДППЗ «Укрпошта» відбулася Рада директорів. Учасники засідання – генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» Оксана Плотнікова, заступники генерального директора, керівники регіональних філіалів, директори департаментів, радник генерального директора, голова об’єднаної профспілкової організації – розглядали питання технічного переоснащення ІТінфраструктури підприємства, а також інші актуальні проблеми, серед яких – підготовка Укрпошти до роботи в осінньозимовий період. ела засідання Оксана ПЛОТНІКОВА. «У вік ав томатизації пошта не може бути конкурентоздатною без упровадження новітніх елек тронних технологій. Майбутнє сучасного національного пошто вого оператора – за комплексною автоматизацією виробничих про цесів у підприємстві, платфор мою якої є ІТ технології, – наго лосила генеральний директор. – Тому нашим пріоритетом обрано реалізацію проекту «Технічне пе реоснащення ІТ інфраструктури УДППЗ «Укрпошта».

витримає додаткових наванта жень у вигляді нових програм них продуктів. «Підсилення» нинішньої системи лише відтер мінує проблему на 3–4 роки, проте не «розв’яже» її. Доповідач наголосив: «У рам ках розвитку нашого підприєм ства на попередній НТР була прийнята Концепція розвитку інформаційної системи. Перш ніж узятися до цього проекту, Укрпошта звернулася до провід них світових компаній, які пра цюють у сфері інформаційних технологій. Вони позитивно від гукнулися на наше звернення. З урахуванням експертних ви Обираємо майбутнє сновків були сформульовані Концепцію розвитку корпо технічні вимоги до системи. При ративної інформаційної системи формулюванні технічних вимог підприємства ухвалили на попе ми також вивчали досвід низки редній Раді. Основними її заса провідних поштових операторів дами є швидка трансформація світу, таких як «ДойчеПост» і системи шляхом побудови Пошта Італії». Використання су єдиної централізованої інтегро часних інформаційних систем ваної ІТ платформи підприєм дає змогу італійським поштови ства. Нині ж обговорювалися кам у режимі реального часу Технічні вимоги до проекту контролювати роботу всієї пош «Технічне переоснащення ІТ ін тової системи, оперативно реагу фраструктури УДППЗ «Укр вати на проблеми, що виника пошта». Це питання попередньо ють, виявляти вузькі місця й розглядалося Науково техніч підвищувати ефективність робо ною радою підприємства й одер ти системи. Проведена аналі тична підготовка надає змогу жало її підтримку. Про суть проекту учасникам запропонувати вам підтримати засідання доповів директор де проект модернізації ІТ системи партаменту розвитку Андрій підприємства». В обговоренні питання взяв ВОЗНЯК. Він акцентував увагу на тому, що існуюча система не участь радник генерального ди ректора Володи мир МОРОЗ. На Концепцію розвитку корпоративної інфор його думку, пот маційної системи підприємства ухвалили рібно модернізу на попередній Раді. Основними її засада вати не лише ІТ ми є швидка трансформація системи систему, а й увесь шляхом побудови єдиної централізованої виробничий ком інтегрованої ІТплатформи підприємства. плекс, систему уп Нині ж обговорювалися Технічні вимоги до равління підпри проекту «Технічне переоснащення ІТін ємством. Та «пріо фраструктури УДППЗ «Укрпошта». Це пи ритетом номер тання попередньо розглядалося Науково один» має стати технічною радою підприємства й одер саме модернізація жало її підтримку. ІТ систем. «Сьо годні можна впев

В

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

нено сказати: без потужної ІТ інфраструктури ми не зможемо успішно працювати на ринку електронних послуг і модернізу вати технологічні процеси та систему управління». Під час дискусії обговорюва ли, яких постачальників каналів зв’язку для системи обере під приємство. Андрій Возняк пові домив, що в якості можливих провайдерів розглядаються всі провідні компанії, передусім «Укртелеком», «Київстар», «МТС» тощо. «Ми чекаємо від них пропозицій, – зауважила ге неральний директор. – Хто за пропонує нам кращі умови, з тим ми й будемо працювати». Крім того, учасники засідання наголошували на тому, що захо ди з упровадження нової ІТ си стеми не повинні позначатися на виробничих процесах. На це Ок сана Плотнікова дала вичерпну відповідь: «Рішення, яке ми про понуємо ухвалити, базується пе редусім на економічних розра хунках. Модернізація існуючої системи коштуватиме 40 млн грн, але через 3–4 роки перед на ми знову постануть ті самі проб леми. Та питання можна виріши ти інакше: затративши 80 млн грн, паралельно побудувати но ву систему, що забезпечить робо ту підприємства на 15–20 років, і після цього вивести з експлуата ції стару систему. Впроваджую чи цей проект, ми, образно кажу чи, прокладаємо паралельно до старих рейок нове залізничне полотно, яким будемо пускати швидкісні потяги».

Готуємося до зими Розглянувши питання стра тегічні, Рада перейшла до обго ворення справ буденних, але водночас визначальних для без перебійного функціонування підприємства, – готовності Укр пошти до роботи в осінньо зи мовий період. Про це йшлося в

доповіді першого заступника ге нерального директора Володи мира ГУРКОВА. Так, станом на 1 вересня го товність підприємства згідно з Планом графіком виконання за ходів з підготовки до роботи в осінньо зимовий період стано вила 68,4%, і терміни проведен ня відповідних робіт в основно му додержуються. Проведено за купівлі спеціального одягу та взуття для працівників; дирекції отримують їх у належні терміни. Разом з тим, – наголосив Воло димир Гурков, – до кінця верес ня філіали мають устигнути від ремонтувати й налаштувати 171 котельню, підготувати до зими 254 виробничі будівлі, закінчити ремонт 36 дахів на об’єктах пош тового зв’язку… Це далеко не повний перелік нагальних справ, і не всі дирекції однаково успіш но з ними справляються. Отож Володимир Геннадійо вич акцентував увагу директорів на необхідності завчасного вирі шення низки питань, серед яких особливу вагу має забезпечення ВПЗ твердим паливом. Ним фі ліали забезпечують себе здебіль шого самостійно, враховуючи місцеві особливості роботи із сільськими Радами, лісництва ми, іншими постачальниками дров, торфу й вугілля. Також з’ясувалося, що статис тичні дані, які прозвучали в до повіді, не збігаються з показни ками, які привезли на Раду ке рівники низки дирекцій. Тож Оксана Плотнікова дала дору чення директорам тримати на контролі актуальність інформа ції, яку філіали надають до гене ральної дирекції. «Керівники фі ліалів мають повністю володіти ситуацією, знати всі «вузькі міс ця» у дирекціях і працювати на випередження – не розв’язувати проблеми, а запобігати їх виник ненню!», – зазначила Оксана Миколаївна. У свою чергу вона пообіцяла директорам всебічну

Заключне слово генерального директора було присвячене пи танням стратегії розвитку пош тового підприємства. Так, пош товики за підтримки Міністер ства інфраструктури підготува ли пропозиції про внесення змін до законодавства, що стосуються важливих аспектів діяльності національного оператора. «Це, передусім, питання до ставки пенсій, – зазначила Окса на Миколаївна. – Аналітики прогнозують, що до 2020 року Укрпошта обслуговуватиме ли ше 2–2,5 млн пенсіонерів (ни ні – 7,1 млн), причому в районах, де немає банків. Тому пропози ція від Укрпошти – видавати пенсіонерам персоніфіковані пенсійні картки». Друга пропозиція стосується регулювання ринку письмової кореспонденції. «Укрпошта як на ціональний оператор має моно польне право на пересилання простих листів масою до 50 г та простих поштових карток. Водно час у багатьох країнах відповідні ринки монополізовано націо нальними операторами, – наголо сила генеральний директор. – Вважаю, що в цій ситуації держа ва або має дотувати універсальну послугу, або надати Укрпошті мо нополію на всю кореспонденцію вагою до 50 г». Державної підтримки підпри ємство потребує також у питанні передплати: «У держави на сьо годні три варіанти вирішення цієї проблеми: підняти тарифи на цю послугу до економічно об ґрунтованого рівня; дотувати цю послугу Укрпошти, зважаючи на її соціальне навантаження; знову монополізувати ринок перед плати, щоб лише національний оператор доставляв пресу». Ще одна із запропонованих поштовиками поправок передба чає можливість укладення дого ворів оренди приміщень, у яких розміщено поштові відділення, терміном на 49 років. Генеральний директор пові домила, що ці та багато інших питань увійдуть до стратегії роз витку УДППЗ «Укрпошта» на найближчі п’ять років. Страте гію планується представити на Форумі українських поштови ків, який відбудеться в Києві в жовтні цього року. «Ми рухаємося послідовно вперед, – зазначила насамкінець засідання Оксана Плотнікова. – Настав час системної роботи і для фахівців усіх напрямів, і для управлінського корпусу – всі ма ють працювати активно на досяг нення конкретних результатів. Від вивіреності та злагодженості наших дій залежать і доходи, і конкурентоздатність підприєм ства». Інф. «ПВ» Email: postv@ukrposhta.com


Найсприятливіший момент для написання статті починається тоді, коли ви її вдало закінчили. Саме в цей момент стає зрозумілим, що саме ви хотіли написати. Марк ТВЕН

3

№ 35 (612)

•Актуально

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

• РОБОЧІ МОМЕНТИ

Донецьк «тримає марку» 13 вересня відбулася спільна нарада Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» та обласного товариства АсФУ, присвячена обговоренню Концепції розвитку філателії в Україні на 2013–2018 рр. На нараду були запрошені філателісти регіону та фахівці всіх ЦПЗ та дирекції. це пенсіонери. А філателіст ву, як популяризація До мусить мати повну колек нецького краю через участь цію поштових марок! Якщо у національних і регіональ людина не зможе придбати них філателістичних ви хоча б одну дві з них, колек ставках, видання клубних ція буде неповноцінна. Тож конвертів і карток місцевої марковидавці мають уважно тематики, а також – допов ставитися до емісійної полі нюють супровід подій націо тики і визначення номіналів нального і регіонального значення. Необхідно вклю марок. Олександр Цепурдей, чати до тематичного плану член Донецького товариства більше спецпогашень пи АсФУ, запропонував для сьмової кореспонденції та стимулювання захоплення випусків маркованої про юнацтва філателією випус дукції, присвячених Донба кати більше тематичних ма су. Едуард Васильович та рок з низькими номіналами, кож запропоновував провес е засідання для регіо ті підвищення інтересу до а також переглянути меха ти в Донецьку національну нальних поштовиків і колекціонування поштових нізм встановлення ціни на філателістичну виставку та регулярно проводити регіо колекціонерів набуло марок у дітей і молоді, роз гашену продукцію. Одним зі значущих чин нальні виставки у великих особливої ваги, адже скоро витку дитячої та юнацької відзначатиметься 100 річчя філателії, її пропаганди в ників у просуванні філателії промислових містах області: Олександр Олександрович Маріуполі, Краматорську, перших поштових марок Ук навчальних закладах. І поштовикам, і АсФУ визначив роботу в примі Горлівці. раїни. Крім того, наприкінці Наприкінці зустрічі вересня буде введено в обіг слід визначитися з тим, що щенні Донецького поштам поштовий блок, присвяче саме необхідно зробити, аби ту філателістичного мага Юрій Карпенко зазначив: ний 80 річчю Донецької об діти захопилися філателією зину, де філателісти області «Незважаючи на стрімке та реалізували себе як осо можуть поспілкуватися та поширення сучасних засо ласті. «На сьогодні є Концепція бистості, пишалися рідною придбати поштові марки, бів зв’язку та комунікацій, розвитку філателії на дер країною та українською різноманітну філателістич марка зберігає свою істо ну продукцію й аксесуари, і ричну та культурну цін жавному рівні, тож буде ціл маркою. «Основне, щоб номінали висловив думку, що таких ність. Філателія – це хобі на ком доречно визначитися з проблемами, що існують всіх поштових марок, які ви магазинів у місті має бути все життя. Я хотів би, щоб якнайбільше молодих лю безпосередньо в нашому ре пускає Укрпошта, були до більше. Відомий краматорський дей долучилися до таємни гіоні, тобто Донецькій об ступними за ціною», – наго ласті», – зазначив заступник лосив голова товариства філателіст Едуард Сопол чого та інтригуючого світу директора з питань продажу філателістів Донецька, учас нов, дійсний член Асоціації колекціонування, аби три послуг і матеріально техніч ник багатьох національних і філателістів, висловив дум вав зв’язок поколінь філате ного постачання Донецької регіональних філателістич ку, що поштовики мають лістів України». дирекції УДППЗ «Укрпош них виставок Віталій Пла підтримувати філателістів, та» Юрій Карпенко. Він ак хотнік. Більшість філателіс адже вони з ентузіазмом ви Інф. Донецької дирекції центував увагу на важливос тів у країні, – зазначив він, – конують таку важливу спра Укрпошти

Ц

День передплатника в Запоріжжі

Запорізькій області розпочато кампанію з передплати на періодичні друковані ви дання на 2013 рік. 11 вересня відбувся урочистий День передплатника. Організувала свято Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта» за участю представників популярних місцевих ЗМІ – «Миг», «Запорізька правда», «Наше время плюс», «Индустриальное Запорожье», «Червоний промінь», які привітали читачів з початком передплатної кампанії та на гадали присутнім про важливу роль ЗМІ в нашо му житті. У заході також взяли участь представ ники місцевих органів влади та телебачення. День передплатника проходив на центральній площі міста. Яскраві намети, музика та привітні працівники Укрпошти привертали увагу перехо жих. Поштовики знайомили читачів з новинками періодичних видань, а також рекламували інші послуги поштового зв’язку (кур’єрська доставка, продаж квитків на залізничний та авіатранспорт, доставка реклами та ін.). Жителі міста із задово ленням передплачували улюблені періодичні ви дання, купували товари на поштовому ярмарку та ділилися враженнями про роботу поштовиків. Найактивніші читачі та передплатники періоди ки гарантовано отримали подарунки та призи від редакцій.

У

Інф. Запорізької дирекції Укрпошти

•А ЯК У НИХ?

Барвиста якість: Пошта Барбадосу використовує простий та ефективний спосіб поліпшення якості служби Починаючи з 2007 р., Пошта Барбадосу використовує багаторазові різнокольорові ярлики, що називають ся контрольними ярликами якості служби. Їх застосовують під час сортування відправлень письмової кореспонденції. оли відправлення надходять на сортувальну дільницю, контроле ри позначають їх за допомогою яр ликів, де вказується дата надходження. Із 17 млн листів, які щороку обробляє Пошта Барбадосу, частина сортується вручну, тож ярлики допомагають визна чити, які листи відправити першими. Працівники пошти позначають пи сьмову кореспонденцію з понеділка до п’ятниці включно, зазначаючи, коли вона надійшла – вранці чи у другій половині дня, і прикріплюючи розрізнювальні яр лики до пріоритетних відправлень та та ких, що вже були оброблені вручну. Кон трольні ярлики якості не наносяться на конверти великого формату і пакети, які сортують щодня. На думку начальника служби письмо вої кореспонденції Майкла Ешбі, хоча но ва система не в усіх випадках прискорила процес сортування, вона надала змогу підвищити ефективність і нормативи об роблення. «До запровадження ярликів іноді було складно визначити, в якому по рядку сортувати пошту в періоди найбіль ших навантажень. Траплялося, відправ лення сортувалися безладно», – пояснює

К

Створити систему нескладно, а от щоб вона правильно запрацювала, потрібно докласти чимало зусиль

Майкл Ешбі. Він додає, що нині керівни ки можуть миттєво визначити, чи додер жуються терміни оброблення пошти, просто зайшовши на сортувальну діль ницю.

Наслідуючи приклад Канади Пошта Барбадосу була не першою се ред поштових служб, що спростили про цес обробки відправлень. Вона взяла за взірець канадську систему маркування під назвою «Service Industry Standart» (SIS). За словами Рошель Дюем, яка брала участь у створенні системи маркування SIS, у 1981 році, коли Канадська пошта перетворилася з урядового департаменту на федеральне підприємство, однією з перших виявлених проблем була незадо вільна якість служби. «Якість відповідно до результатів оцінювання за допомогою системи контрольних відправлень вважа лася завжди високою, але водночас від

Для нормального функціонування системи сортування пошти необхідне чітке додержання працівниками стандартів

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

клієнтів надходило чимало скарг», – роз повідає Рошель Дюем. Проблема полягала у внутрішньому контролі, оскільки контрольні відправ лення можна було легко виявити. Отож пошта передусім створила незалежну си стему вимірювань, а затим розробила ме тод сортування, що надав змогу поліпши ти якість. Саме на цьому етапі у процес включилася Рошель Дюем і з’явилася система маркування SIS. Систему кольо рових кодів запроектували так, що під час вивантаження відправлень з автомобіля на сортувальному об’єкті кольоровий яр лик кріпився безпосередньо на прямий контейнер, – пояснює вона. У Канадській пошті маркування кон тейнерів здійснювалося у дні, коли пошту відправляли з підприємства. «Ми вирі шили взяти за вихідну точку день надхо дження відправлень і додавали до нього два дні – так визначалася дата відправки. Наприклад, на відправлення, що надходи ли в понеділок, наносився ярлик кольору, яким позначалася середа. Коли ми гово рили про сині, жовтогарячі, рожеві від правлення, то всі одразу розуміли, що це означає», – розповідає Рошель. Колишня

співробітниця Канадської пошти прига дує, що до введення в експлуатацію систе ми маркування SIS вчасно доставлялися 60% відправлень, а після – ця цифра зрос ла до 90%.

Зміни в культурі виробництва За словами Рошель Дюем, найбільша проблема полягала в тому, щоб перейти від культури виробництва, орієнтованої на бюджет, до культури, що ґрунтується на експлуатації. На її думку, раніше керів никам необхідно було відповідати вимо гам бюджету, а експлуатація відходила на другий план. Тож важливе значення для нормального функціонування системи мала взаємодія поштових працівників, які займалися сортуванням відправлень. «Система маркування SIS лише вказує, на якій ділянці виникла проблема. Затим ви маєте бути готові увійти в систему і ви конати те, що вона від вас вимагає», – ка же колишня поштовичка. Менша за розмірами Пошта Барбадосу використала інший підхід до системи кольорового маркування. Наносити яр лики системи контролю якості доручили трьом контролерам. «Персонал визнав важливість ярликів, хоча їх нанесенням займаються контролери, навчені додер жувати стандартів якості при нанесенні кольорових ярликів, а також використо вувати ярлик «пріоритет» і систему сор тування кореспонденції у порядку її над ходження», – розповідає Майкл Ешбі. Насамкінець Рошель Дюем ділиться своїм досвідом з поштовими службами, зацікавленими у використанні подібної системи: «Створити систему нескладно, а от щоб вона правильно запрацювала, по трібно докласти чимало зусиль. Ви маєте бути неухильними у намірі поліпшити ва шу службу». Кайла РЕДСТОУН, Union Postale, №2, 2012 р. Email: postv@ukrposhta.com


№ 35 (612)

4

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

Спорт допомагає розширити межі власного «не можу».

•Панорама

• ПЕРЕМОЖЦІ

Гирьовий спорт Вага до 70 кг І місце – Віктор Зверхановський (Хмель ницька дирекція); ІІ – Олександр Воробей (Рівненська дирек ція); ІІІ – Сергій Пронін (Харківська дирекція).

Вага до 90 кг І місце – Сергій Павлів (Кіровоградська ди рекція); ІІ – Іван Войчишин (Тернопільська дирек ція); ІІІ – Іван Нерода (Житомирська дирекція).

Вага понад 90 кг

Спорт продовжує Урочиста церемонія відкриття спортивних змагань відбулася 14 вересня. На сучасно облаш( тованому стадіоні вишикувалися всі учасники та вболівальники спартакіади. Переможці мину( лорічних змагань пронесли пра( пори України, УДППЗ «Укрпошта» та ОУСЦ «Спартак», за ними спортивним маршем пройшли команди обласних дирекцій. Із вітальним словом до учасників

звернулася генеральний дирек( тор УДППЗ «Укрпошта» Оксана Плотнікова, побажала спортсме( нам виступити якнайкраще та здобути якнайбільше нагород. Також Оксана Миколаївна наго( лосила, що спортом треба зай( матися завжди, у будь(якому ві( ці, адже, як кажуть у народі, в здоровому тілі – здоровий дух. Голова об’єднаної профспілки зв’язківців України Микола Ста(

родуб побажав спортсменам до( стойно виступити, показати гідні результати та підтримати своїх колег. Заступник голови ФСТ «Спар( так» Григорій Верзун привітав команди дирекцій із початком змагань, побажав спортсменам гідних результатів і яскравих пе( ремог. Окремо подякував керівниц( тву Укрпошти та директорам

І місце – Михайло Невзоров (Львівська ди рекція); ІІ – Володимир Гордієнко (Севастопольська дирекція); ІІІ – Едуард Сульніченко (Полтавська дирек ція).

Шашки (жінки) І місце – Галина Черненко (Черкаська дирек ція); ІІ – Альона Гончар (Чернівецька дирекція); ІІІ – Наталія Каплун (Полтавська дирекція).

Шашки (чоловіки) І місце – Роман Огієнко (Луганська дирек ція); ІІ – Віталій Лібега (Житомирська дирекція); ІІІ – Віталій Рибаченко (Донецька дирекція).

Легкоатлетичний крос Жінки віком понад 35 років І місце – Світлана Стороженко (Кіровоград ська дирекція); ІІ – Тетяна Міхеєнко (Сумська дирекція); ІІІ – Марія Неродик (Волинська дирекція).

Жінки до 35 р. І місце – Анастасія Тихонова (Луганська ди рекція); ІІ – Любов Кирилова (Чернівецька дирек ція); ІІІ – Тетяна Коробченко (Київська міська дирекція).

SВогонь спартакіади – запалити!

SВолодарі золотого Кубка

Чоловіки віком понад 35 р. І місце – В’ячеслав Милка (Полтавська ди рекція); ІІ – Ігор Лотоцький (Львівська дирекція); ІІІ – Володимир Мельничук (Тернопільська дирекція).

Чоловіки до 35 р. І місце – Денис Полівко (Дніпропетровська дирекція); ІІ – Євген Туровський (Житомирська дирек ція); ІІІ – Дмитро Міщенко (Донецька дирекція).

Влучний постріл тендітної жінкикерівника Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Директор Дніп( ропетровської дирекції Ірина Кільчинська зазначила, що команда Дніп( ропетровської дирекції гідно виступила на змаганнях. ІV місце в загаль( ному рейтингу – це великий шанс на наступ( ний рік потрапи( ти в трійку при( зерів. Варто за( уважити, що Ірина Миколаїв( на сама здобула перше місце се( ред жінок у кульовій стріль( бі та дартсі. От( же, перший крок уже зроб( лено.

SПолтавська дирекція – ІІ місце. Наступного року ми будемо першими!

SПівдень проти Сходу (Півфінал: одесит проти луганчанина)

SТеніс – моя пристрасть Email: postv@ukrposhta.com


Спорт стає засобом виховання тоді, коли він $ улюблене заняття кожного. Василь Сухомлинський

• СПАРТАКІАДА

молодість людини дирекцій за плідну спортивно( виховну роботу, яка проводиться в колективі поштового підприєм( ства. Невід’ємним елементом від( криття спартакіади зажди було і є запалення олімпійського вогню. Це почесне право надали пере( можцю минулорічної спартакіа( ди – працівнику генеральної ди( рекції УДППЗ «Укрпошта» В’ячес( лаву Буту.

Два дні змагань промайнули в напруженій боротьбі за перемогу. Як і минулого року, Луганська дирекція виборола І місце. Друге місце в ко( мандному заліку здобула Полтав( ська дирекція. Замкнула трійку ліде( рів Житомирська дирекція. Усі переможці та призери отри( мали медалі та дипломи. То ж ві( таємо рекордсменів! Вітаючи поштовиків із завер( шенням спартакіади, Микола

Стародуб зауважив, що цього ро( ку спортсмени показали високі результати та рівень взаємопід( тримки. Микола Михайлович побажав спортсменам не зупинятися на досягнутому та штурмувати нові спортивні висоти, адже наступ( ним кроком буде міжгалузева спартакіада, куди з’їдуться кращі з кращих – переможці галузевих змагань.

5

№ 35 (612)

•Панорама

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

• ПЕРЕМОЖЦІ

Теніс настільний Жінки І місце – Ольга Супринович (Одеська дирек ція); ІІ – Олена Виговська (Житомирська дирек ція); ІІІ – Лілія Теличкан (Івано Франківська ди рекція).

Чоловіки І місце – Прохор Пугач (Полтавська дирек ція); ІІ – Олег Бондар (Харківська дирекція); ІІІ – Павло Чередниченко (Луганська дирек ція).

Дартс Чоловіки І місце – Володимир Криштоп (Сумська ди рекція); ІІ – Михайло Стоянов (Луганська дирекція); ІІІ – Василь Марчук (Черкаська дирекція).

Жінки І місце – Ірина Кільчинська (Дніпропетров ська дирекція); ІІ – Наталія Рижкова (Кіровоградська дирек ція); ІІІ – Наталія Костюк (Вінницька дирекція).

Кульова стрільба Чоловіки І місце – Анатолій Лепикаш (Київська облас на дирекція); ІІ – Ярослав Кравчук (Волинська дирекція); ІІІ – Василь Марчук (Черкаська дирекція).

Жінки І місце – Ірина Кільчинська (Дніпропетров ська дирекція); ІІ – Наталія Костюк (Вінницька дирекція); ІІІ – Наталія Рижкова (Кіровоградська ди рекція).

а – команда Луганської дирекції Ще одна коман( да, яка може бу( ти прикладом для наслідуван( ня, – це команда Житомирської дирекції, що здобула ІІІ місце в загальному за( ліку. Унікаль( ність цієї коман( ди в тому, що кожен учасник увійшов до «трій( ки» переможців. Капітан команди Іван Нерод за( уважив, що в ди( рекції ведеться плідна робота щодо підтримки спортсменів та мотивації їх до перемоги.

SНедитячі навантаження Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

SКрасуні, спортсменки, поштовички!

Армспорт Вагова категорія до 70 кг І місце – Роман Мішин (Запорізька дирек ція); ІІ – Михайло Борійчук (Черкаська дирекція); ІІІ – Володимир Русиняк (Івано Франків ська дирекція).

Вагова категорія до 90 кг І місце – Микола Папарига (Закарпатська ди рекція); ІІ – Юрій Когут (Хмельницька дирекція); ІІІ – Олег Герасименко (Житомирська ди рекція).

Вагова категорія понад 90 кг І місце – Олександр Картишкін (Луганська дирекція); ІІ – Леонід Островський (Рівненська дирекція); ІІІ – Василь Саєвський (Одеська дирекція).

Михайло Невзо( ров (чемпіон сві( ту, чемпіон Єв( ропи, восьмира( зовий чемпіон України з пауер( ліфтингу, май( стер спорту між( народного класу з пауерліфтингу, шестиразовий рекордсмен України). Михай( ло зауважив, що заняття спортом допомагає йому як у роботі, так і в житті. Закли( кає всіх вести здоровий спосіб життя і тренува( тися за будь(якої погоди. Ось такі в нас поштовики! Email: postv@ukrposhta.com


№ 35 (612)

6

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

Є два бажання, здійснення яких може скласти істинне щастя людини, – бути корисним і мати спокійну совість.

•Поштова спільнота

Лев ТОЛСТОЙ

•ЗОЛОТИЙ ФОНД УКРПОШТИ

• ВІТАЄМО

З ювілеєм! вересня святкуватиме свій день народження начальник ЦПЗ №6 Харківської дирекції Укрпошти Геннадій ЧЕРНОВ. Маленьким хлопчиком він багато часу проводив на маминій роботі, бо вона 43 роки пропрацювала сортувальником у відділенні перевезення пошти на залізничній станції м. Лозова Харківської області. Тому після закінчення школи Геннадій чітко знав, що працюватиме на пошті. Свою трудову діяльність розпочав з посади оператора із супроводження та обміну пошти. Через деякий час його призначено начальником дільниці оброблення пошти. Геннадій вирізнявся працелюбством, наполегливістю, ста ранністю, ініціативністю, професійністю, тому й обійняв посаду заступника начальника районного вузла зв’язку. Під керівництвом талановитої жінки начальника, мудрої й вимогливої, творчої й креативної він про працював 12 років. Після виходу її на заслужений відпочинок Геннадій Олексійович став начальником ЦПЗ №6 Харківської дирекції. Загальний стаж ро боти – 27 років. Колектив Центру поштового зв’язку №6 вітає Вас, шановний Геннадію Олексійовичу, з 45 річчям. Зичимо Вам успіхів у професійній діяльності, вті лення в життя нових проектів та програм. Сімейно го Вам благополуччя, гармонії та любові, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших бажань.

26

Хай щастя приносить кожна хвилина вересня день народження святкує начальник ВПЗ № 9 (м. Ізмаїл Одеської області) Тетя на БУРЛАЧЕНКО. Все життя присвятила вона роботі на пошті та пік луванню про своїх колег. Працівники відділення щи ро дякують їй за турботу, щирість, доброту та муд рість, сердечно вітають Тетяну Опанасівну зі святом і зичать їй міцного здоров’я, щасливої долі, сонячних посмішок та любові від родини, друзів і колег.

22

Благополуччя на довгі роки! вересня відсвяткували день народження на чальник ВПЗ Жигайлівка ЦОС №6 м. Тростянець Світлана САДОВА і листоно ша цього ж відділення Володимир КРУПКО. Колектив і профспілковий комітет ЦОС №6 м. Тростянець Сумської дирекції вітають Світлану Іванівну та Володимира Марковича з днем народ ження і бажають міцного здоров’я, сімейного затиш ку, благополуччя на довгі й щасливі роки, невичер пної енергії, натхнення та успіхів у роботі.

18

Адміністрація ЦОС № 6 м. Тростянець Сумської дирекції Укрпошти

Щирі вітання ьогодні від значає юві лейний день народження листоноша ВПЗ Оситняжка Кіро воградської об ласті Віта МАР ЧЕНКО. Вона – добро совісний працівник, завжди доброзичлива і привітна зі своїми клієнтами. Колектив Оситняжського відді лення поштового зв’язку щиро вітає колегу зі святом, зичить їй міцного здоров’я, щастя, благополуччя, до статку та усіляких гараздів.

С

•ПОДЯКА о редакції газети звернулася 74 річна пенсіо нерка з міста Коростеня Житомирської об ласті Олена Сінгур з проханням висловити безмежну вдячність листоноші 7 дільниці Людмилі КУЧИНСЬКІЙ. Людмила Михайлівна дуже уважна до людей по хилого віку, завжди уміє підтримати добрим сло вом, вселити надію, зігріти душевним теплом. Усі мешканці, яких вона обслуговує, цінують її поряд ність і чесність, дуже люблять і поважають її. Ко ростенці зичать своїй трудівниці листоноші довгих років життя у щасті та мирі, здоров’я та сили, Бо жого благословення.

Д

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Мені незручно гірше працювати ерої – вони всі такі… скромня ги, – зауважує ме ні знайомий, коли я ділився враженнями від поїздки до Тростянця. – Ну що Ви, наш Віктор Васильович нічим не уні кальний, – каже начальник Тростянецького ЦОС Віра Дудар. – Просто, знаєте, більшість думає: сказав на чальник – то хай каже, така робота в начальників – го ворити. А він же не тільки дослухається, а ще й поду має, та й своє додасть. Словом, такий от він – нічим не унікальний і зов сім навіть не герой Віктор Котко, листоноша Тростя нецького відділення пошто вого зв’язку. Майже все своє життя Віктор Котко пропрацював на місцевому деревооброб ному комбінаті. Але коли підприємство, як каже Вік тор Васильович, «добили остаточно», довелося шука ти нову роботу. А в малень кому місті – це немала проблема. Знайомий запро понував зайнятися супро водом пошти. Пішов до на чальника, виявилося, що з листоношами у відділенні зовсім скрутно. – Та мені діватися було нікуди. Погодився. Наче тимчасово, – говорить чо ловік, нині вже листоноша з п’ятирічним стажем роботи. – Одна дівчина колега мене в перший робочий день по бачила й питає: «Ну, і на скільки днів Ви до нас?» Знаєте, зачепило, «підба дьорило»: вона може, а я – ні? І я зможу. Спершу до кремезного, під два метри зростом чолов’яги на дільниці стави лися непривітно, з підоз рою. У перші роки і за передплатою видань, і за оплатою комунальних ра хунків показники у Віктора Васильовича зовсім сла бенькими були. – Не звикли наші люди, що чоловік жіночу роботу

–Г

робить, хоча робота нас правді така, що й мужчині нелегко, – зізнається Віктор Котко. Чоловік згадує, що спершу, в який би двір не зайшов, усі питали: «А де наша колишня листоноша Іра?» Перетерпів. А от у цьому році пішов у відпуст ку, і люди вже питали: «А де наш?» – «Наш», уявляєте? Ви знали, значить. Прийняли, – з помітним задоволенням у голосі каже листоноша. Зараз у Віктора Котка найкращі показники в райо ні. Лише за останній рік об сяги виконаних робіт у ньо го зросли на 20%, в основно му – за рахунок приймання передплати та комунальних платежів. І за перше півріч чя цього року листоноша не збавив обертів – перевико нав план із товарообігу, прийняв майже тисячу пла тежів і оформив понад ти сячу передплат. І це при то му, що обслуговує він близько 350 дворів. – За останній час ви йшов уже на стабільні по казники – з місяця в місяць приймаю однакову кіль кість платежів, і газети в ме не передплачують стабіль но. Знають уже, довіряють. І я знаю, до кого зайти за оплатою, кому продовжити передплату, – розповідає Віктор Котко. – Наш Віктор Васильо вич саме завдяки своєму ставленню до людей має та кі показники, – переконує Віра Дудар. – Він до кожно го має підхід. Віктор Котко каже, що ніякого особливого підходу насправді немає: – Я ще на комбінаті май стром як став, то всіх на ім’я й по батькові почав назива ти. І до мене так зверталися, хоч молодий ще був. На пошті те саме – як ти до лю дей, так і вони до тебе. По вага до людини потрібна та й усе. Лише на стосунках робо ту не побудуєш. Начальник

відкриває професійний сек рет свого підлеглого: – Він доводить, що коли людина хоче працювати й заробляти, то й на пошті, де доходи не такі вже й великі, заробити можна. У нього, подивіться, є навіть спеці альний блокнот, куди вно сить усі дані, веде чіткий об лік, аналізує, де він збавив, де ще наростити можна Лю дина просто знає, чого хоче, то й отримує відповідно. Віктор Васильович такої оцінки соромиться, а свій блокнот приховує, наче держ таємницю. Однак зрештою демонструє чіткі записи від початку роботи: як зроста ли показники, скільки кви танцій прийняв, скільки га зет передплатив, скільки пенсій розніс. І в поштово му «ходовику» у нього по рядок, який мало в якого листоноші зустрінеш – нав проти майже кожного двору записані видання, які тут передплатили. Та ще й най частіше – не по одному. Як що ж будинок пустує, то у Віктора Васильовича й на цей випадок є спеціальна помітка. – Це не професійні сек рети. Я просто бачу, за що отримую гроші, – тут копій ку зароблю, там три. Сам собі зарплату роблю. Голов не – мати зацікавленість у всьому, що робиш, – зазна чає Віктор Котко. Своїм листоношею не натішаться й на дільниці.

Обслуговує Віктор Васи льович віддалену ділянку. – Поетична у мене ділян ка, – посміхається листоно ша. – Вулиця Пушкіна, Єсеніна, провулок Пушкі на… Протяжність його що денного маршруту – понад 20 км, які потрібно прохо дити і в хуртовину, і в спеку, та ще й з немалою сумкою на плечі. – У нас листоноша – найкращий. Йому хоч ор ден якийсь за його роботу давай, – щойно почувши за питання про Віктора Ва сильовича, каже Зінаїда Сумцова. – Такий він у нас уважний, завжди все вчас но, пунктуально зробить. Якщо газета впаде, то він її так не кине – все поправить, усе охайненько. І сам нага дає про платежі, газети. Зінаїда Іванівна тішить ся, що з таким листоношею можна не хвилюватися ні про пенсію (а обслуговує Віктор Васильович понад 200 пенсіонерів), ні про пре су – усе вчасно доставить. Та й просто за порадою чи добрим словом люди звер таються – нікому не відмо вить. – Такий уже вік у мене… Зовсім мало до пенсії зали шилося… Працюють у нас гарні молоді дівчата, листо ноші. І я – такий дядько між ними. Мені ж працювати погано просто незручно, – посміхається Віктор Ва сильович.

• АКЦІЯ

Подорож у країну «Пошта» нями в лікувально та спортивно оздоровчих ком плексах Івано Франківської області поштовики про вели соціальну акцію «Подорож у країну «Пошта». З дітьми лікувально оздоровчого комплексу (ЛОК) «Дружба» зустрілися фахівці Калуського центру поштово го зв’язку №2, спортивно оздоровчого комплексу «Сме річка» Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника – працівники центру поштового зв’язку №4 (м. Надвірна), а лікувально оздоровчий табір «Сокіл» неподалік від Галича відвідали поштовики ЦПЗ №6 (м. Га лич). ЛОК «Дружба» розташований у чудовому карпатсько му лісі, біля районного центру Долина. З уст начальника цеху обслуговування споживачів №3 м. Долина Тетяни Пирки діти дізналися про нелегку, а часом і небезпечну працю листоноші, історію виникнення та поширення ма рок. Упродовж літа комплекс «Смерічка» приймає близько 1000 дітей на відпочинок, 15 років сюди приїжджають во лонтери зі штату Техас (США). Заступник начальника ЦПЗ №4 Олександра Ковалюк досить цікаво ввела дітей у країну поштових марок, філа телії тощо.

Д

Діти брали активну участь у конкурсах та вікторинах, за це вони отримали від дирекції різноманітні подарунки і призи. Усі заходи вдалися на славу, зацікавили дітей, зали шили у дитячих серцях гарні й теплі враження від зустрічі та спілкування з поштовиками. Станіслав КОЗЛОВ, власкор «ПВ» у ІваноФранківській області Email: postv@ukrposhta.com


•Cвіт захоплень

Любов до того чи іншого міста обумовлена відчуттями, які в нім довелося пережити, а не самим містом. Марлен ДІТРІХ

7

•ПОДІЯ

• СПЕЦПОГАШЕННЯ

Джентельмени, заводьте ваші мотори!

Буковинські поштовики вшанували видатну землячку

14 вересня в рамках проведення міжнародних автозмагань Prime Yalta Rally 2012 у Криму відбулася церемонія погашення конверта з маркою, створеною спеціально для увічнення цієї події. оштова мініатюра від Укрпош ти, розроблена в рамках проекту «Власна марка», виконана в ху дожньому стилі із символікою «локо мотива» українського ралі, який цього року є 10 м етапом інтерконтиненталь ного Чемпіонату, етапом Кубка Євро пи, етапом Чемпіонату України і гон кою на Кубок Президента України. Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» стало ініціатором створення спеціальної марки для цієї довгоочікуваної події. Участь у церемонії погашення взяв го лова Ради міністрів Автономної Рес публіки Крим Анатолій Могильов. Са

П

ме він здійснив урочисте погашення конверта і персоніфікованої марки, на даної Укрпоштою. Після церемонії спе ціального погашення марку та конверт з відбитком пам’ятного штемпеля роз міщено в музеї Укрпошти. За словами Оксани Плотнікової, ге нерального директора УДППЗ «Укр пошта», підтримка спорту та проектів міжнародного рівня є почесним обов’язком підприємства: «Цей проект, за яким із цікавістю спостерігали укра їнська та міжнародна спільноти, не можна оминути увагою. Укрпошта з радістю підтримує змагання та презен тує марку, яка увічнить міжнародний

Вінниці подарували святковий штемпель

ещодавно свій день народження відзначала Вінниця. До святку вань приєдналася й Укрпошта.

Н

На замовлення міської Ради й Місько го товариства колекціонерів та філате лістів поштовики виготовили та ввели

В гостях у поштовиків – діти

Одесі працівники відділу марке тингу Поштамту ЦПЗ №1 влаш тували розважальну екскурсію

В

Інф. «ПВ»

в обіг спеціальний поштовий штемпель з пересувною датою. «Родзинкою» спеціального штемпеля є його художнє оформлення. На ньому – дата й місце проведення спецпогашення, напис «День міста Вінниці», зображення старовинної водонапірної вежі – архі тектурного символу міста. Право пер шого погашення було надано міському голові Володимиру Гройсману (на фото). Учасниками церемонії введення штемпеля в дію стали директор Він ницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» Наталія Костюк (на фото ліворуч), го лова обласного товариства Асоціації фі лателістів України Олександр Поляков ський та голова міського товариства ко лекціонерів Олександр Клочковський. Штемпель закріплено за відділен ням поштового зв’язку №50 Вінниці. Надалі він буде використовуватися що року під час святкування Дня міста. То ді кожен мешканець чи гість Вінниці зможе відправити своїм рідним, близь ким, знайомим вітальні листівки чи листи з відтиском цього штемпеля. По гасивши конверт спеціальним штемпе лем, споживач отримає сувенір на згад ку про Вінницю. Інф. Вінницької дирекції Укрпошти

ються листи й посилки, а «куточок фі лателії» ознайомив з дивним світом марок. Діти з цікавістю відгадували загад ки, присвячені поштовому зв’язку, пи сали листи. Як виявилося, багато хто з юних одеситів уміло вправляється з Інтернетом, а от створювати послання на папері комусь довелося взагалі вперше. На згадку про зустріч дітям подару вали поштові сувеніри й дитячі жур нали. Можливо, їхні мами й тата захо чуть передплатити своїм «чадам» «Пчелку», «Подружку», «Водограй чик» та інші дитячі видання. – Ми зрозуміли, що пошта дуже потрібна людям, – серйозно резюму вав школярик Ілля Нененко. Сподіваємося, дітям після цієї ек скурсії захочеться поповнити ряди поштових працівників чи філателіс тів.

для молодших учнів школи №117. Ді тям у захопливій формі розповіли про історію пошти, показали, як обробля

Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839

Адреса редакції: Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: 3232027; факс 2792471 Email: postv@ukrposhta.com Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта» Друк ТОВ «Укрполіграфмедіа» (вул. Фрунзе, 104А, м. Київ)

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

статус Primе Yalta Rally та новий етап розвитку спорту в Україні». Перегони на кримській трасі, відомі ще за радянських часів, були відновле ні у 2005 р. зусиллями українського гонщика Євгенія Червоненка. У 2011 р. гонці Prime Yalta Rally присвоє но етап серії Intercontinental Rally Challenge. Цього року Prime Yalta Rally 2012 вперше проходила з коефіцієнтом складності 10, що закріпило її як етап, який не може бути пропущений пос тійними учасниками Кубка Європи. На старт гонки вийшли близько 80 екі пажів з різних країн світу.

вересня Чернівці відзначали 100 річчя з дня народження видатної буковинської ак триси Сіді Таль (Сореле Біркенталь). Саме в Чернівцях народилася й працювала більшу частину свого життя Сіді Таль. За 38 ро ків творчої діяльності створила чимало яскра вих пам’ятних образів. Чудова драматична ак триса, вона, маючи від природи музичний хист, з легкістю справлялася з ролями в оперетах, що потребували вміння співати й танцювати. Крім того, Сіді Таль – майстер сценічного перевті лення, що давало їй можливість в одному спек таклі концерті виконувати кілька різноманіт них як за характером, так і за жанром ролей. Завдяки своїм талантам вона змогла створити цілу галерею правдивих і колоритних образів. На початку творчого шляху Сіді Таль очо лювала народний театр – один із кращих у то дішній Румунії. З 1940 р. жила і трудилася в Радянському Союзі. До початку Великої Віт чизняної війни була провідною артисткою Ки шинівського єврейського театру, згодом – ор ганізатором і художнім керівником естрадного ансамблю «Ревю» республіканської філармонії Узбекистану. З 1946 р. Сіді Таль незмінно очо лювала естрадно театралізовану бригаду Чер нівецької обласної філармонії. З нагоди 100 річчя талановитої артистки 8 вересня в приміщенні Чернівецької обласної філармонії відбулося спецпогашення «Сіді Таль. 1912–1983». Гостями церемонії були бу ковинські філателісти, поштовики, представни ки колективу Чернівецької філармонії. Право залишити перший відбиток було надано дирек тору Чернівецької філармонії Анатолію Візню ку, заступнику начальника цеху оброблення пошти Чернівецької дирекції УДППЗ «Укр пошта» Тетяні Дугаєвій та голові Чернівецько го відділення Асоціації філателістів України Руслану Грабштейну.

8

Інф. відділу маркетингу Чернівецької дирекції Укрпошти

Укрпошта випустила конверт до ювілею Борислава вересня в Бориславі відбулося спецпога шення, присвячене 625 річчю з дня першої писемної згадки про це місто. До ювілею міста Укрпошта випустила художній пошто вий конверт з оригінальною маркою «м. Бо рислав. 625 років». На конверті зображено нафтові вежі та герб міста, а на марці – спору ди Борислава. Почесне право першого погашення конвер та спеціальним штемпелем отримали міський голова Володимир Фірман і меценат Віктор Конц.

8

Лариса БУЛЛО, Одеська дирекція Укрпошти.

Інф. ЦПЗ №3 (м. Дрогобич) Львівської дирекції Укрпошти

Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Редакційна рада:

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Листування з читачами тільки на сторінках газети.

Оксана Плотнікова, Володимир Гурков, Лілія Король, Людмила Кузнецова, Олена Нікольська, Людмила Салоїд, Борис Борисов, Володимир Мороз, Леонід Ненько, Павло Богданов, Світлана Ткаченко

За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами — рекламодавці. Усі права заcтережені. Передрук можливий лише з відома редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»

Головний редактор Заступник головного редактора

Тетяна Мартинюк

Дарина Плотнікова 3232027 Відповідальний секретар Катерина Зубарева 3232135

№ 35 (612)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

Літературний редактор

Людмила Бацай

Кореспонденти:

Карен Сімонян, Борис Грищенко

Комп’ютерна верстка

Ольга Гордашевська

Тираж номера: 84 342 Загальний тираж вересня: 337 368 Зам. № 30 002

Передплатний індекс: 22220 Email: postv@ukrposhta.com


№ 35 (612)

8

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

•Калейдоскоп

Кожна дитина – почасти геній... Артур ШОПЕНГАУЕР

• ВИСТАВКИ

• АКЦІЯ

«Світ пошти» крокує регіонами

Львівська пошта серед еліти українського книговидання

XСУМЩИНА. Працівники Сумської дирекції УДППЗ «Укрпошта» побували у шосткинському таборі «Світ лий» та сумському «Орлятко». У Шостці бесіду зі школярами провели оператор поштового зв’язку ЦОС №4 м. Шостка Тетяна Семенюк, інженер відділу технології послуг Сумської дирекції Та мара Очкур та член правління Асоціації філателістів Ук раїни, заслужений працівник культури України, голова міського клубу філателістів Шостки, людина, котра за хоплюється марками вже понад півстоліття, Юрій Лоза. У Сумах про світ поштових марок дітям розповіли інже нер відділу маркетингу Сумської дирекції Юлія Топчі йова та начальник дільниці умовних цінностей дирекції Людмила Кобзаренко. Юні відпочивальники «Світлого» дізналися про істо рію створення першої марки – «Чорного пенні», а також побачили рідкісні марки різних країн світу. Юрій Лоза, розповідаючи про поштові мініатюри, наголосив, що за хоплення філателією розширює кругозір колекціонера. – Повірте, – запевнив Юрій Дмитрович, – той, хто зби рав марки з дитинства, дуже добре орієнтується в геогра фії, історії, мистецтві. Колекціонер показав дітям перші українські марки ча сів УНР, сучасної незалежної України, видані в екваторі альній Гвінеї, де зображені повітряні аси Другої світової війни, зокрема уродженець Сумщини, тричі Герой Радян ського Союзу Іван Кожедуб. З великим інтересом діти роз глядали конверти, відправлені до діючої армії з території Німеччини під час Першої світової війни, а також – з фронтів Великої Вітчизняної, зі станції «Академік Вернад ський» в Антарктиді. До «Світлого» поштовики привезли великий стенд із сучасними поштовими мініатюрами. Діти із задоволенням розглядали його. Особливо їм сподобали ся марки, присвячені «Євро 2012». Юлія Топчійова та Людмила Кобзаренко розповіли Відрадно, що суспільство має потребу в книзі, юним відпочивальникам «Орлятка» про виготовлення ма прагне до спілкування з елітою українського рок, про те, з чого почати шлях у філателію, продемонстру книговидання. вавши марки з історії Сумщини та визначних особис тостей, котрі залишили у ній свій слід. Поштовики також презентували школярам різноманітні сувенірні художні буклети, повідали й про нові послуги пошти – пріоритетну пошту та «Власну марку», посткросінг. Юлія Топчійова докладно розповіла юним слухачам, як стати посткросерами, показала школярам листівки з Росії, Філліпін, Німеччини, Австралії, Японії, Гонконгу та інших країн. Завершилися відвідини вікторинами, конкурсом ма люнків на асфальті. Найбільш активним учасникам були вручені призи, солодощі від спонсора – підприємства «Ромни опт». – Звісно, усі діти філателістами не стануть, але після бесід із поштовиками хтось візьметься колекціонувати поштову продукцію, хтось займеться посткросінгом, а хтось просто буде знати, що на світі є таке диво, як пошто ві мініатюри, – сказав директор Сумської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Володимир Криштоп.

відченням цьому став найбільший в Україні книжковий ярмарок, який відбувся у Львові з 12 по 16 вересня. ХІХ Міжнародний книж ковий «Форум видавців» – це найголовніша та найочі куваніша в Україні книж кова, літературна, культурна подія року. Запах свіжої по ліграфії, різноманіття асор тименту та тисячі відвіду вачів. Свято книги традиційно стало місцем паломництва письменників, видавців, реалізаторів книг і, звичай но ж, читачів. Майже 400 видавництв з усіх куточків України та з за кордону представили свою продук цію. Впродовж п’яти днів львів’яни та гості міста до лучалися до грандіозного літературно мистецького дійства, в рамках якого пройшли літературні фес тивалі, презентації, конфе ренції, фахові дискусії, «круглі столи», благочинні акції та багато іншого. Під

С

час заходів відвідувачі ма ли унікальну можливість – не лише придбати книгу улюбленого письменника, а й отримати автограф ав тора. До цієї непересічної події вкотре долучилася Львів ська дирекція УДППЗ «Укр пошта». Працівники ЦПЗ №1 – Львівського поштам ту, обслуговували учас ників виставки та її гостей. Львівська пошта, як зав жди, була надзвичайно по пулярною серед спожива чів, особливо серед місце вих філателістів, адже був уміло підібраний асор тимент маркованої продук ції, художніх листівок, дру кованих видань про рідне місто, буклетів та художніх карток з видами Львова. Гостей виставки заціка вила послуга «Власна мар ка», яка є унікальною і не повторною, бо дає змогу увічнити не лише власне зображення, а й, наприк лад, свого домашнього улюбленця. З нетерпінням очікува тимемо ХХ, ювілейного, форуму видавців – масово го свята інтелекту та духов ності. Ольга КОВАЛЬСЬКА, відділ маркетингу Львівської дирекції Укрпошти

• НОВІ ВИПУСКИ

До 1800річчя міста Судака

XПОЛТАВЩИНА. З метою розвитку дитячої філателії в Україні Полтавська дирекція УДППЗ «Укрпошта» разом з представниками спілки філателістів Полтавської облас ті вже вдруге провели пізнавальну програму «Світ пош ти» в дитячому оздоровчому закладі «Антей», розташова ному в смт Нові Санжари.

20 вересня введена в обіг і вважа ється дійсною для оплати послуг поштового зв’язку в усіх відділен нях поштового зв’язку поштова марка № 1239 «Судак. 1800 років». Формат марки – 52х25 мм. Співробітники дирекції ознайомили дітей з історією розвитку пошти, поштових марок, їх колекційною цінніс тю та послугами, які надає Укрпошта. Цікавою була розповідь філателіста Бориса Іванова, який продемонстрував персональну колекцію поштових Діти в дитячому садку: мініатюр. – А мене лелека приніс! До уваги дітей представили стенди з поштовими лис – А мене з Інтернету скачали! тівками в рамках проекту «Посткросінг», організували – А в нас сім’я бідна, тато все сам конкурси, ігри, вікторини, під час яких учасники пізна робить! вальної програми розповідали про свої захоплення та *** мрії. За проявлені кмітливість, активність та здібності ді Таксист підвозить відомого мільйо ти отримали подарунки від Укрпошти. нера. Той розраховується чітко за лі Дитяча аудиторія із захватом сприйняла соціальну ак чильником. цію, кожну дитину переповнювали неймовірні емоції, а – Я вчора вашого сина підвозив, так дехто навіть виявив бажання колекціонувати марки. він мені 100 доларів на чай залишив. Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Перфорація гребінчаста – 13 3/4:14 1/4. Номінал марки – 2,00 грн. Кількість марок в аркуші – 12 (3х4). Тираж марки – 150 тис. прим.

Художник мар ки Миколай Кочу бей. Захист на мар ці: мікротекст «М. Кочубей»; в УФ променях сві тяться тексти: «Судак», «1800 років». На полях маркового аркуша тек сти: «За середньовічною легендою, фортеця Сугдея збудована в 5720 р. «від створення світу», що відповідає 212 р. від Різдва Христового (цю да ту вважають датою заснування міста Судака)», «Судак. 1800 років з часу заснування». На полях аркуша надруковано штриховий код – 4823027134147. Зам. 2–3487 06.09.2012. Марка – багатоколірна; спосіб друку – офсет. Марку надруковано на ДП «По ліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів». Спецпогашення відбулося в м. Судак, 98000.

•АНЕКДОТИ – Що ж ви хочете: в нього батько мільйонер, а я – сирота. *** Чолов’яга їсть яблука, виколу пує насіння та складає його в кише ню. Побачивши це, прапорщик за питує: – Навіщо? – А це насіння в мене потім куп лять, бо воно інтелект підвищує.

Прапорщик: – Можеш мені одне продати? – Будь ласка, 50 гривень за штуку. Прапор купує одну насінину, з’їдає її та й каже: – Так на 50 гривень я міг би п’ять кілограм яблук купити!!! – От бачиш, одразу порозумні шав! – Хм… дійсно. Продай мені ще де сяток. Email: postv@ukrposhta.com

k037_12_02  
Advertisement