Page 1

ТЕМА НОМЕРА: Новий Митний кодекс України

№22 ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2012 www.Lp.ua

Уповноважені економічні оператори: новий інститут у митному праві України Застосування механізму сприяння законослухняним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності у проведенні експортно-імпортних операцій є позитивною новелою законодавства

TOP-10 Новел Митного кодексу

стор. 3

Нові правила митної вартості Визначено вичерпний перелік документів, які митниця має право вимагати для підтвердження митної вартості стор. 4

РОМАН БЛАЖКО, СТАРШИЙ ЮРИСТ

Митному кодексу України від 11 липня 2002 року так і не судилося відсвяткувати свій десятирічний ювілей: 1 червня 2012 року в Україні почав діяти новий Митний кодекс, прийнятий 13 березня 2012 року. Новий Митний кодекс – це перш за все велика кількість змін і нововведень у регулюванні митних відносин. Пропоную розглянути 10 найважливіших з них. 1. СКАСУВАННЯ «КРІПОСНОГО ПРАВА» (Ч. 3 СТАТТІ 247) Скасовано обов’язок проводити митне оформлення товару лише за місцем акредитації на митниці. Декларанти можуть проводити митне оформлення у будь-якому митному органі. 2. УПОВНОВАЖЕНІ ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАТОРИ (СТАТТІ 12-18) Декларанти, які мають позитивну історію взаємовідносин з митними органами і відповідають критеріям, визначеним у Митному кодексі, можуть отримати статус уповноваженого економічного оператора. Статус уповноваженого економічного оператора надає декларанту право користуватися спеціальними спрощеннями при здійсненні митного оформлення, як-от: здійснення митного оформлення у першочерговому порядку чи скорочення обсягу відомостей, які необхідно надати митному органу до прибуття товарів на митну територію України. Детальніше зі статусом уповноважених економічних операторів можна ознайомитися у статті моєї колеги Олександри Купрійчук на стор. 3. 3. ВИЗНАЧЕННЯ ВИЧЕРПНОГО ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЄ ПРАВО ВИМАГАТИ МИТНИЦЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ (СТАТТЯ 53) Новим Митним кодексом визначено перелік документів, які подаються декларантами на підтвердження митної вартості, а також перелік документів, які можуть бути витребувані у декларантів митними органами у випадку сумнівів у правильності визначення митної вартості. Митний кодекс містить пряму норму, згідно з якою митним органам заборонено вимагати від декларантів будь-які інші документи, відмінні від тих, що вказані в даних переліках. У світлі донедавна існуючої практики, згідно з якою митні органи вимагали від декларантів надання на підтвердження митної вартості калькуляцій ціни товару, примітним є те, що Митний кодекс надає право митним органам вимагати від декларантів такі калькуляції лише у випадках здійснення операцій з пов’язаними особами (продовження на стор. 2). Підготовлено ЮФ «ЛАВРИНОВИЧ І ПАРТНЕРИ»

Новий кодекс – нова відповідальність Із набуттям чинності нового Митного кодексу України з’явилися нові санкції за порушення митних правил. Суми окремих штрафів були збільшені стор. 5

Новели Митного кодексу щодо аграрної продукції Митне оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі стор. 5

Цікаві деталі стор. 6

Запитання-відповідь Скільки вина може придбати і безкоштовно провезти до України сім’я із трьох осіб, що повертається з проведеної в Італії відпустки? Чи існують обмеження стосовно ваги при відправці поштою спецій та чаїв, придбаних на турецькому базарі? Скільки та які ліки можна взяти з собою у відпустку за кордон? стор. 6

Корисні книжкові новинки «Одкровення маркетингу», Вільям Бюргерс «Стів Джобс», Волтер Айзексон стор. 7-8

Інформація, наведена в цій брошурі, не є консультацією/роз’ясненням з правових питань чи довідкою щодо законодавства. Зазначена інформація носить виключно інформативний, а не рекомендаційний характер. Для отримання правової допомоги з питань, що розглянуті в цій брошурі, радимо звертатися до юридичного консультанта.


2

№ 22 • червень-серпень 2012

Новий Митний кодекс України

4. СКОРОЧЕННЯ СТРОКІВ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДО 4-Х ГОДИН (СТАТТЯ 255) Новим Митним кодексом строки митного оформлення скорочено з однієї доби до 4-х робочих годин. 5. ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ (СТАТТЯ 257) Вперше на рівні Митного кодексу закріплено можливість електронного декларування, яке повинно здійснюватися з використанням електронного цифрового підпису. Визначено, що митна декларація та інші документи, які подаються митним органам, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу. 6. МИТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ (СТАТТЯ 21) За аналогією з Податковим кодексом новий Митний кодекс вводить поняття митних консультацій (консультацій з питань державної митної справи). Консультації поділяються на індивідуальні та узагальнюючі. Останні затверджуються наказом Державної митної служби України. Особа, яка діє відповідно до індивідуальної чи узагальнюючої митної консультації, звільняється від відповідальності за порушення митного законодавства. 7. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ (СТАТТЯ 8) Знову ж таки, слідуючи стопами Податкового кодексу, новий Митний кодекс вводить презумпцію невинуватості. Кодекс не розтлумачує, який саме зміст вкладається в дану презумпцію. Разом з тим, цілком логічно припускати, що в силу презумпції невинуватості декларанти вважатимуться невинними у порушеннях митного законодавства, поки митними органами не буде доведено зворотне. 8. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОМИЛКИ У МИТНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ (СТАТТІ 268 І 460) Відповідно до нового Митного кодексу декларант звільняється від відповідальності за помилки, допущені у митній декларації, якщо ці помилки: • не призвели до неправомірного звільнення декларанта від сплати митних платежів або зменшення їхнього розміру чи до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; • не носять систематичного характеру. Працівники митного органу повинні надати можливість декларанту виправити такі помилки, допущені у митній декларації. 9. МОЖЛИВІСТЬ ПОДАННЯ ДОДАТКОВОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ (СТАТТЯ 261) Новим Митним кодексом передбачено можливість подання додаткової митної декларації у випадках, коли інформація, яка необхідна для Підготовлено ЮФ «ЛАВРИНОВИЧ І ПАРТНЕРИ»

визначення остаточної митної вартості, стане відома лише після випуску товарів у вільний обіг (наприклад, після сплати/нарахування роялті чи інших ліцензійних платежів, які визначаються залежно від обсягів продажу та/чи прибутку від продажу). У такому випадку декларант має право подати митну декларацію протягом 180 днів з дати випуску товарів у вільний обіг. Також можливість подання додаткової митної декларації передбачена для випадків, коли значення ціни у зовнішньоекономічному договорі визначається за формулою і на дату декларування – невідоме. У даному випадку додаткова декларація подається протягом 90 днів з дня випуску товарів у вільний обіг. 10. ПОСТ-АУДИТ (СТАТТІ 345-354) На рівні Митного кодексу вперше урегульовані питання, пов’язані з проведенням пост-аудиту, тобто документальної перевірки, що проводиться митними органами після завершення процедур митного оформлення. Регулювання перевірок багато у чому нагадує регулювання відповідних питань у Податковому кодексі. Передбачено проведення виїзних та невиїзних документальних перевірок, а також зустрічних звірок. Виїзні документальні перевірки поділяються на планові та позапланові. Планові виїзні документальні перевірки проводяться не частіше, ніж раз на 12 місяців, а для декларантів, які отримали статус уповноваженого економічного оператора, – не частіше одного разу на 30 місяців. Про проведення планової перевірки декларанта має бути повідомлено не пізніше, ніж за 10 календарних днів до її початку. Для проведення позапланової виїзної документальної перевірки має бути наявною одна з підстав, передбачених Митним кодексом, як-от: • Державною митною службою України прийнято рішення про проведення повторної перевірки у зв’язку з виявленою невідповідністю висновків акту первинної документальної перевірки, проведеної місцевим митним органом, вимогам законодавства; • митним органом виявлено факти або отримано документальну інформацію, які свідчать про порушення декларантом вимог митного законодавства, а декларант не надав на запит митного органа пояснень та їхніх документальних підтверджень протягом 10 робочих днів з дня отримання такого запиту; • декларантом не подано в установлений строк митну декларацію; • розпочато процедуру припинення декларанта (крім перетворення), порушено провадження у справі про визнання декларанта банкрутом; • декларантом подано заперечення до акту перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, у яких декларант посилається на обставини, які не були досліджені під час перевірки та об’єктивний розгляд яких неможливий без проведення перевірки.

ОЛЕКСАНДРА КУПРІЙЧУК, ЮРИСТ

Одним із найбільш примітних нововведень Митного кодексу України № 4495-VI від 13 березня 2012 року (далі – МК України) є запровадження інституту уповноваженого економічного оператора (далі – УЕО), особливості правового статусу якого визначені главою 2 МК України. Цікаво, що для багатьох держав виділення категорії юридичних осіб, які користуються особливою довірою митних органів, а також рядом переваг та преференцій, це вже стало звичним. Наприклад, у Російській Федерації, Республіці Казахстан та Республіці Білорусь інститут УЕО був запроваджений з набранням чинності Митним кодексом Митного союзу 6 липня 2010 року. Відповідно до МК України, УЕО може бути визнано підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке відповідає ряду вимог, серед яких: • здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше трьох років; • відсутність невиконаного зобов’язання із сплати митних платежів та пені; • відсутність заборгованості відповідно до податкового законодавства; • відсутність протягом трьох років фактів притягнення посадових осіб підприємства до адміністративної відповідальності за порушення митних правил; • наявність такої системи обліку товарів, яка дає змогу порівнювати документи і відомості, що надаються митним органам при здійсненні митного контролю та митного оформлення, з документами і відомостями про провадження господарської діяльності; • відсутність непогашеного грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки. Враховуючи, що УЕО наділяється низкою переваг та преференцій, абсолютно логічним

Інформація, наведена в цій брошурі, не є консультацією/роз’ясненням з правових питань чи довідкою щодо законодавства. Зазначена інформація носить виключно інформативний, а не рекомендаційний характер. Для отримання правової допомоги з питань, що розглянуті в цій брошурі, радимо звертатися до юридичного консультанта.


3

№ 22 • червень-серпень 2012

Новий Митний кодекс України

Уповноважені економічні оператори: новий інститут у митному праві України є отримання такого статусу обмеженим колом суб’єктів, про що свідчить також і світовий досвід. Зокрема, в країнах Європейського Союзу кількість УЕО не перевищує сотні. Статус УЕО надається підприємствам митницею шляхом: (1) видачі сертифіката УЕО та (2) включення до Єдиного реєстру УЕО. МК України визначено три види сертифікатів УЕО: на спрощення митних процедур; щодо надійності і безпеки; на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки. При цьому підприємство самостійно обирає вид сертифіката УЕО, який бажає отримати, та залежно від виду якого має право користуватися тими чи іншими спеціальними спрощеннями, порядок застосування яких встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 447. Зокрема, сертифікат щодо надійності і безпеки передбачає такі спрощення, як (1) зменшений обсяг відомостей, які необхідно надати митному органу до прибуття на митну територію України та/або вибуття за межі митної території України товарів, транспортних засобів комерційного призначення; (2) тимчасове зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, у приміщеннях, на відкритих та критих майданчиках УЕО; (3) зняття митного забезпечення без отримання дозволу митниці; (4) відправка товарів з приміщень, відкритих та критих майданчиків УЕО без пред’явлення їх митному органу відправлення. В свою чергу, сертифікатом на спрощення митних процедур охоплюються такі спрощення, як (1) здійснення митного контролю в першочерговому порядку; (2) розміщення товарів на складі тимчасового зберігання закритого типу без отримання дозволу митного органа; (3) звільнення від надання гарантії при здійсненні внутрішнього митного транзиту товарів (крім підакцизних), якщо декларантом є УЕО; (4) митне оформлення товарів на об’єктах УЕО; Підготовлено ЮФ «ЛАВРИНОВИЧ І ПАРТНЕРИ»

(5) подання однієї митної декларації, якщо протягом певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі однією особою за одним зовнішньоекономічним договором. УЕО, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки, можуть бути надані одночасно всі вказані вище спеціальні спрощення. Варто також відзначити більш сприятливий режим проведення митними органами документальних планових виїзних перевірок на УЕО. В той час як перевірка звичайного підприємства може проводитися не частіше одного разу на 12 місяців, для підприємства, яке отримало статус УЕО, вона може проводитися не частіше одного разу на 30 місяців. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА УЕО Для отримання сертифіката УЕО підприємство повинно подати до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву на видачу такого сертифіката разом з анкетою з результатами самооцінки, яка проводиться підприємством за критеріями дотримання положень законодавства України, у тому числі з питань державної митної справи; системи звітності та обліку товарів, транспортних засобів; платоспроможності; відповідності стандартам безпеки. МК України передбачає, що форми заяви про видачу сертифіката УЕО та анкети з результатами самооцінки визначаються Міністерством фінансів України. Відповідно до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік (далі – План на 2012 рік) затвердження Міністерством фінансів України Порядку та критеріїв оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу УЕО, заплановано на ІІ-ІІІ квартал цього року. Після попередньої перевірки наданих підприємством відомостей митниця передає Державній митній службі України заяву, анкету та свій

висновок про можливість або неможливість надання заявнику статусу УЕО. В свою чергу, Державна митна служба України у двотижневий строк з дня надходження висновку приймає рішення про підтвердження можливості або неможливості надання підприємству статусу УЕО та повідомляє про прийняте рішення митницю. Рішення щодо надання або ненадання статусу УЕО приймається митницею протягом 90 календарних днів з дня отримання нею заяви. За необхідності цей строк може бути продовжений на 30 календарних днів. Форма і порядок видачі сертифіката УЕО будуть визначені Міністерством фінансів України, що заплановано на ІІ-ІІІ квартал 2012 року відповідно до Плану на 2012 рік. У разі прийняття рішення про надання підприємству статусу УЕО таке підприємство включатиметься до Єдиного реєстру УЕО, який буде вести Державна митна служба України, та який буде оприлюднюватися на її офіційному сайті. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення підприємству має бути виданий відповідний сертифікат. Окрім вказаних вище переваг, отримання сертифіката УЕО надаватиме підприємству право на провадження таких видів діяльності, як митна брокерська діяльність, відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі, відкриття та експлуатація митного складу, відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу, відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання, відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу. В цілому, оцінювати ефект від запровадження інституту УЕО в Україні поки зарано, оскільки відсутній будь-який досвід його реалізації на практиці. Однак застосування механізму сприяння законослухняним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності у проведенні експортно-імпортних операцій, без сумніву, є позитивною новелою законодавства.

Інформація, наведена в цій брошурі, не є консультацією/роз’ясненням з правових питань чи довідкою щодо законодавства. Зазначена інформація носить виключно інформативний, а не рекомендаційний характер. Для отримання правової допомоги з питань, що розглянуті в цій брошурі, радимо звертатися до юридичного консультанта.


4

№ 22 • червень-серпень 2012

Новий Митний кодекс України

Нові правила митної вартості ДМИТРО САВЧУК, ЮРИСТ

1 червня 2012 року набрав чинності новий Митний кодекс України (далі – МК України). Одним з найбільш актуальних питань, яке цікавить практиків у зв’язку із зазначеною вище подією, є визначення митної вартості за новим МК України. Як зазначають автори та натхненники МК України, тепер ми будемо визначати митну вартість за європейськими стандартами. На фоні зазначеного вище позитиву, пропоную розглянути конкретні нововведення МК України щодо визначення митної вартості, а також основні моменти визначення митної вартості, які запропонував новий МК України. 1. Перш за все новим МК України змінено поняття «митної вартості». Відтепер митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є не ціна товарів, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, а їх вартість, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари (стаття 49 МК України). 2. Новий МК України фактично не змінив методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться в режимі імпорту (стаття 57 МК України). Як і раніше, основним методом є визначення митної вартості за ціною договору (вартість операції). Якщо основний метод не може бути застосований, декларант та митний орган проводять між собою консультації, які передують застосуванню другорядних методів. Другорядні методи (за ціною договору щодо ідентичних товарів, за ціною договору щодо подібних товарів, на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості, резервний) застосовуються лише у разі, якщо Підготовлено ЮФ «ЛАВРИНОВИЧ І ПАРТНЕРИ»

митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу. Митною вартістю товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митних режимів, відмінних від режиму імпорту, є ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі чи рахунку-проформі (стаття 65 МК України). 3. Позитивним нововведенням МК України є положення статті 53, яким визначено вичерпний перелік документів, які митниця має право отримати від декларанта або уповноваженої ним особи для підтвердження митної вартості. Водночас МК України встановив пряму заборону для митного органа вимагати від декларанта або уповноваженої ним особи будь-які інші документи, відмінні від тих, що зазначені в статті 53 МК України. Новий МК України також зобов’язує митний орган надавати декларанту письмове обґрунтування невизнання заявленої митної вартості товару та встановлює митному органу строк (5 робочих днів), впродовж якого він зобов’язаний прийняти рішення щодо заявленої митної вартості (стаття 55 МК України). 4. МК України врегулював ряд спірних ситуацій, які виникали при декларуванні імпорту деяких товарів. Так, тепер: • при визначенні митної вартості носіїв інформації, що містять програмне забезпечення, має враховуватись лише вартість носія інформації, за умови виділення з ціни вартості програмного забезпечення та/або вартості носія; • не включаються до митної вартості проценти, що нараховуються відповідно до фінансових угод, зокрема, за договорами фінансового лізингу. 5. До прийняття нового МК України одним із найбільш дискусійних питань при визначенні митної вартості було питання включення до митної вартості сум роялті та інших ліцензійних

платежів. Проблема, зокрема, полягала в тому, як розраховувати суму роялті та інших ліцензійних платежів, якщо на момент митного оформлення оцінюваних товарів сума зазначених вище платежів невідома. МК України (ч. 10 статті 58) встановив, що при визначенні митної вартості до ціни товару додаються роялті та інші ліцензійні платежі, що стосуються оцінюваних товарів, та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів. Для виконання приписів зазначеної вище норми. Кабінет Міністрів України визначив порядок включення роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості. Відповідно до зазначеного вище порядку, якщо на момент митного оформлення оцінюваних товарів сума роялті та інших ліцензійних платежів невідома, то розрахунок суми роялті та інших ліцензійних платежів здійснюється з урахуванням: • запланованих показників, які базуються на сумі роялті та інших ліцензійних платежів, сплаченої за ідентичні товари у попередньому періоді, якщо ліцензійним договором передбачено сплату роялті та інших ліцензійних платежів залежно від отриманого прибутку; • прогнозних показників бази роялті та інших ліцензійних платежів, яка використовується для визначення величини роялті та інших ліцензійних платежів відповідно до умов ліцензійного договору. Варто зазначити, що вказані вище новели МК України не здійснили «революції» в питаннях визначення митної вартості товарів. Але ряд нововведень, зокрема щодо чіткого переліку документів для підтвердження митної вартості, є позитивними та довгоочікуваними.

Інформація, наведена в цій брошурі, не є консультацією/роз’ясненням з правових питань чи довідкою щодо законодавства. Зазначена інформація носить виключно інформативний, а не рекомендаційний характер. Для отримання правової допомоги з питань, що розглянуті в цій брошурі, радимо звертатися до юридичного консультанта.


5

№ 22 • червень-серпень 2012

Новий Митний кодекс України

Новий кодекс – нова відповідальність ПАВЛО ШЕВЧЕНКО, ЮРИСТ

Із набуттям чинності нового Митного кодексу України (далі – МК України) з’явилися нові санкції за порушення митних правил. Суми окремих штрафів були збільшені: за неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з 1 червня 2012 року накладається штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ) (раніше від 50 до 500 НМДГ або конфіскація таких товарів). За перешкоджання в доступі посадової особи під час здійснення нею митного контролю до товарів, транспортних засобів, документів замість попередніх 30 НМДГ доведеться сплатити від 100 до 500 НМДГ. За переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності передбачено штраф у розмірі 1000 НМДГ та конфіскація таких товарів (раніше від 10 до 150 НМДГ з конфіскацією). Збільшено також відповідальність за недекларування товарів, транспортних засобів: відтепер сума штрафу складає 100% від вартості товару з їх обов’язковою конфіскацією (раніше – 100-1000 НМДГ або конфіскація).

Підготовлено ЮФ «ЛАВРИНОВИЧ І ПАРТНЕРИ»

У випадку заявлення у митній декларації недостовірних відомостей з метою звільнення від сплати митних платежів і зборів або зменшення їх розміру чи надання недостовірної інформації для визначення коду товару за українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД), в порівнянні з попереднім максимальним штрафом у 1000 НМДГ, доведеться сплатити штраф у розмірі 300% від несплаченої суми митних платежів. З вищенаведеного можна дійти висновку, що навіть незначна технічна помилка у декларації, зокрема щодо кількості товару, може стати підставою для стягнення штрафу у розмірі 100% їх вартості та конфіскації всього товару. Такі ж санкції будуть застосовуватись при зазначенні коду УКТЗЕД іншого, ніж той, що має бути зазначений на думку митниці. Окрім того, статтею 30 МК України запроваджено персональну відповідальність посадових осіб митниці. Так, посадові особи й інші працівники митних органів, організацій, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність. Примітка: 1 НМДГ = 17 гривень або 2,12 доларів США (за курсом НБУ станом на 07.07.2012 р.)

Новели Митного кодексу щодо аграрної продукції ОЛЕНА ЗУБЧЕНКО, СТАРШИЙ ЮРИСТ

Протягом останніх років було внесено ряд змін до законодавства України щодо правового регулювання діяльності з експорту та імпорту сільськогосподарської продукції. Одним з найважливіших документів, прийнятих у 2012 році, є Митний кодекс України, який набув чинності 1 червня. У зв’язку з прийняттям Митного кодексу було дещо спрощено імпортування продуктів, призначених для продажу населенню, що підпадають під визначення другої – двадцять першої групи Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Раніше щодо цього питання точились суперечки, і Державна митна служба України неодноразово надавала роз’яснення щодо необхідності наявності сертифікату походження продуктів. Відтепер, відповідно до змін, які були внесені до ч. 2 статті 4 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», такий сертифікат не потрібен. Продукція може бути випущена з-під митного контролю на територію України з країн, вільних від карантину, за умови наявності на тарі (коробах, упаковках, розфасовках) або ж безпосередньо на продукті (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України) відомостей про назву продукту, масу (об’єм), склад, із зазначенням переліку використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок (консервантів), барвників тощо, вмісту хімічних речовин або сполук. Ще одна важлива новела – можливість самостійно обирати митницю: згідно зі статтею 247 Митного кодексу, митне оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України. Однак поки що чинний лист Держмитслужби від 24 жовтня 2001 року № 1/09-4977-ЕП встановлює, що митне оформлення сільськогосподарської продукції, отриманої громадянами-резидентами в якості натуральної оплати за виконану роботу в країнах – учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, та яка перевозиться підприємствами на підставі угод про перевезення, необхідно здійснювати в митниці, у зоні діяльності якої проживає її власник. Тож є вірогідність того, що до вказаних вище випадків застосовуватиметься саме роз’яснення Держмитслужби.

Інформація, наведена в цій брошурі, не є консультацією/роз’ясненням з правових питань чи довідкою щодо законодавства. Зазначена інформація носить виключно інформативний, а не рекомендаційний характер. Для отримання правової допомоги з питань, що розглянуті в цій брошурі, радимо звертатися до юридичного консультанта.


6

№ 22 • червень-серпень 2012

Новий Митний кодекс України

Запитання-відповідь ОЛЬГА ЛЮБУНЬ, ЮРИСТ

Скільки вина може придбати і безкоштовно провезти до України сім’я із трьох осіб, що повертається з проведеної в Італії відпустки? Відповідно до законодавства провозити алкоголь на митну територію України можуть тільки особи, які досягли 18 років. Тому кількість вина, яке така сім’я може провезти без митних платежів і письмового декларування, залежить від віку членів такої сім’ї: кожна особа, старша 18 років, може провезти до 2 літрів вина. Якщо ж вино має міцність 22% і більше, то його можна безкоштовно провозити лише з розрахунку 1 літр на особу понад 18 років. Також варто пам’ятати, що особа, яка перебувала поза митною територією України менше 24 годин, при ввезенні будь-якого алкоголю на митну територію України мусить сплатити митні платежі.

Чи існують обмеження стосовно ваги при відправці поштою спецій та чаїв, придбаних на турецькому базарі? Обмежень щодо ваги при відправці поштою подібних товарів не існує, оскільки харчові продукти без упаковки виробника повністю заборонені до переміщення на митну територію України в несупроводжуваному багажі. Однак поштою можна направляти харчові продукти в упаковці виробника, якщо вага таких продуктів не перевищує 10 кілограмів, а вартість не перевищує 300 євро. Харчові продукти без упаковки виробника можуть ввозитися громадянами для особистого споживання у кількості до 2 кілограмів на одну особу (чи неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу) та загальною сумою, що не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу.

Харчові продукти під час їх ввезення на митну територію України декларуються, за бажанням власника чи на вимогу посадової особи митниці усно чи письмово. Скільки та які лікі можна взяти з собою у відпустку за кордон? Законодавство України встановлює, що ліки відносяться до категорії особистих речей, і, відповідно, вони провозяться через митний кордон України без оподаткування митними платежами. Ліки підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово. Якщо відповідні ліки не містять наркотичних або психотропних речовин – їх можна провозити (в ручній поклажі та/чи в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі) у кількості, що не перевищує п’яти упаковок кожного найменування на одну особу. Якщо ж відповідні ліки продаються за рецептом – то провозити їх можна лише у кількості, що не перевищує кількість, зазначену у відповідному рецепті, виданому на ім’я такої особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я.

Цікаві деталі АНДРІЙ КУЛЕБА, ЮРИСТ

МІСТО ТАРИФA Слово «тариф» походить від назви невеликого містечка Тарифа, розташованого неподалік від Гібралтарської протоки, що в свою чергу було назване на честь берберського ватажка Тариф ібн Маліка, який очолив завоювання Іберійського півострова у 711 році. За часів арабського правління Халіфат Омейядів стягував збір з усіх кораблів, що проходили через протоку; розмір такого збору залежав від якості та кількості товару. Пізніше інші країни почали використовувати таблиці, і слово «тариф» стало загальновживаним. КИЇВСЬКА РУСЬ Незаперечний історичний факт: уже в 911 році в торговому договорі Київського князя Олега з Візантійським імператором обумовлювалися питання мита й митних відносин між двома країнами. За Руссю визнавалося, зокрема, право безмитної торгівлі. «...Нехай, – говорилося у договорі про руських купців, – входять до міста... і торгують скільки їм треба, не сплачуючи ніяких зборів». Київська Русь вже тоді мала власну митну систему, стягувала і, за домовленістю з суміжними країнами, сплачувала митні податки. Підготовлено ЮФ «ЛАВРИНОВИЧ І ПАРТНЕРИ»

ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА Чітку систему митної справи мала Козацькогетьманська держава. Починаючи від Богдана Хмельницького, Державний скарб (так іменувалась тоді фінансово-банківська і митна служба України) збирав пограничне мито: евеку (вивізне) та інфуку (ввізне) мито. В універсалі гетьмана Богдана Хмельницького, датованому 1654 роком, встановлювалися митні платежі за товари, що ввозилися на територію Української держави. Як свідчив архідиякон Павло Алепський у своїх записках про подорож до України у 1654 і 1656 роках, митні збори на кордонах щороку приносили у державну скарбницю 100 000 червоних золотих. ЧЕХІЯ У середньовічній Чехії населений пункт, щоб отримати статус міста, повинен був самостійно здійснювати правосуддя, мати митницю та завод із виробництва пива. НІМЕЧЧИНА З відомого французького фізика Гей-Люссака зажадали таке мито за виписані ним у Німеччині тонкостінні скляні трубочки, що йому довелося йти на хитрість. Відправник запаяв трубки та написав на посилці: «Обережно! Німецьке повітря!». США Під час дії у США «сухого закону» велика частина контрабандного алкоголю надходила морським шляхом. Контрабандисти завчасно готува-

лися до несподіваних митних обшуків у морі. Вони прив’язували до кожного ящика мішок із сіллю або цукром, а при наближенні небезпеки кидали їх у воду. Через певний час вміст мішків розчинявся у воді і вантажі спливали на поверхню. Найбільш пильним у історії можна назвати американського митника, який, почувши фразу: «Дивіться, ось Шаляпін, у нього золоте горло!», відправив Федора Івановича на рентген. ПЕРУ У 1985 році митники з Перу припинили експорт значних партій меду з Еквадору, знайшовши у ньому кокаїн. Причому наркотик не був підмішаний механічним шляхом. Для отримання такого меду, бджіл випускали на плантації коки. Один із найбільш дотепних способів приховати контрабанду винайшла одна перевізниця наркотиків. Щоб природним шляхом пояснити аномальну реакцію собаки, яка була навчена виявляти контрабанду, ця жінка завжди возила із собою кішку. ФРАНЦІЯ Коли єгиптолог Гастон Масперо привіз до Франції мумію одного фараона, то митник не знайшов у своїх довідниках розміру мита на мумії та підібрав найбільш близький, на його думку, товар, узявши за мумію мито, як за сушену рибу.

Інформація, наведена в цій брошурі, не є консультацією/роз’ясненням з правових питань чи довідкою щодо законодавства. Зазначена інформація носить виключно інформативний, а не рекомендаційний характер. Для отримання правової допомоги з питань, що розглянуті в цій брошурі, радимо звертатися до юридичного консультанта.


7

№ 22 • червень-серпень 2012

Новий Митний кодекс України

Одкровення маркетингу Автор: Вільям Бюргерс Вільям Бюргерс, професор стратегії та маркетингу провідної китайської бізнес-школи CEIBS, у своїй книзі «Одкровення маркетингу» дає читачам зрозуміти, що багато маркетологів насправді лише думають, що вони займаються маркетингом. Насправді, для того, аби стати професіоналом у сфері маркетингу, потрібне не лише нестандартне мислення, а й певні фундаментальні спеціалізовані знання. Автор ставить під сумнів усталені дії і загальноприйняті припущення та ділиться своєю філософією ведення маркетингу, яка зачіпає багато аспектів бізнесу – від створення продукту до його просування і комунікації зі споживачами. Особливу увагу в книзі Вільям приділяє взаємодії зі споживачами і тому, як вони реагують на продукт і сприймають бренд та бізнес у цілому. Якщо бухгалтер не має права на помилку, то маркетолог в силу своєї ролі експериментатора може помилятися. Це неминуче явище, в якому немає нічого поганого. Саме тому для кожної організації важливо проводити R&D у сфері маркетингу та заохочувати маркетингові експерименти. Співробітники телекомунікаційних компаній мають робочі мобільні телефони і не платять за мобільний зв’язок, а топ-менеджери автомобільних компаній користуються службовими автомобілями. Таким чином більшість керівників не мають досвіду споживання власного продукту чи послуги. Автор закликає стати клієнтом своєї власної компанії і відчути на

собі те, що відчувають її клієнти. Він говорить про здатність бачити світ очима клієнтів що він називає «дао маркетингу». Займатися маркетингом і не бачити того, що бачать ваші клієнти – це як керувати автомобілем із пов’язкою на очах. У своїй книзі Бюргерс пропонує шість способів, як можна зняти цю пов’язку з очей: 1. Навчитися бачити реальність (об’єктивно бачити свій продукт і тверезо оцінювати стан справ компанії). 2. Поговорити з колишніми клієнтами. 3. Найняти кілька співробітників з-поміж своїх клієнтів. 4. Попросити ваших клієнтів допомогти вам в управлінні. 5. Стати клієнтом власної компанії. 6. Стати клієнтом вашого конкурента. Якщо хочете оцінити перспективи компанії, оцініть її клієнтів – стверджує Бюргерс, а далі наголошує на тому, що для організації дуже важливо залучати не просто нових клієнтів, а дійсно цінних та лояльних. Тут на перше місце виходить не кількість залучених клієнтів, а безпосередньо їхні якісні характеристики. Після того, як ви зрозуміли, які все ж таки клієнти потрібні вам для того, щоб ваша компанія добре себе почувала найближчі кілька років, треба зрозуміти їхні потреби і задовольнити їх. Це дозволить спрямувати 100% своїх зусиль на ті 10% ринку, які для вас найцінніші, а тим часом нерозбірливі гравці ринку будуть займатися усіма підряд.

А ще не слід забувати, що колишні клієнти нікуди не зникають, вони залишаються на ринку і, більше того, працюють проти вас. Проаналізуйте, хто і чому від вас пішов. Підрахуйте кількість втрачених клієнтів за рік і спробуйте зменшити цей показник хоча б удвічі. Але будьте обережними, тому що деякі стратегії утримання клієнтів під виглядом програм лояльності заходять занадто далеко. Спробуйте створити такі відносини зі споживачами, які вони не захочуть розривати. Коли йдеться про сегментацію, автор дає одну дуже цінну пораду: найкращий спосіб стати лідером у своєму сегменті – створити власний сегмент. Так, насправді, компанія Miller не винаходила низькокалорійне пиво – вона винайшла ринок молодих професіоналів, які надають перевагу легкому пиву, а компанія Chrysler cтворила сегмент «активних мам», які возять своїх дітей на спортивні змагання. А тепер уявіть, скільки ще сегментів не відкрито! Ось тут маркетинг може проявити себе на повну: зайнятися сегментацією, пошуком і створенням нових ринків. І хоча Сет Годін у своєму відомому бестселері стверджує, що усі маркетологи говорять неправду, Вільям Бюргерс закликає бути щирими зі своїми клієнтами. Чесність і відкритість бренда – тренд, який набирає обертів у сучасному бізнес-середовищі. Немає сумнівів, що і вам це допоможе створити хорошу репутацію і позитивне ставлення до бренда.

Більше рецензій читайте на

www.digest.kyivstar.net Рецензія підготовлена Києво-Могилянською Бізнес Школою [kmbs] Підготовлено ЮФ «ЛАВРИНОВИЧ І ПАРТНЕРИ»

Інформація, наведена в цій брошурі, не є консультацією/роз’ясненням з правових питань чи довідкою щодо законодавства. Зазначена інформація носить виключно інформативний, а не рекомендаційний характер. Для отримання правової допомоги з питань, що розглянуті в цій брошурі, радимо звертатися до юридичного консультанта.


8

№ 22 • червень-серпень 2012

Корисні книжкові новинки

Стів Джобс Автор: Волтер Айзексон Відомий американський письменник Волтер Айзексон розповідає захоплюючу історію геніального бізнесмена і компанії Apple, яка сьогодні вважається найдорожчим брендом у світі. Книга написана на основі живих бесід автора як із самим Джобсом, так і з його колегами, друзями, родичами і навіть конкурентами. Айзексон настільки захоплююче описує життя Стіва Джобса, що його книга стала лідером продажів у першому півріччі 2012 року. Шлях легендарного бізнесмена був нелегким, але яскравим – він подарував світові проривні продукти і побудував компанію своєї мрії, назавжди залишивши свій слід в історії. Саме він разом з командою Apple довів, що успіх у XXI столітті треба шукати на перетині високих технологій і креативності. Стів Джобс був сильним маркетологом. Ще на ранньому етапі розвитку компанії Apple ним були сформульовані головні принципи маркетингу: 1. Емпатія – розуміння почуттів клієнта. 2. Сфокусованість – відкидання усього другорядного. 3. Важливість першого враження. Керівник Apple прославився тим, що був генієм гучних запусків нових продуктів. На його думку, критично важливими є три складові: якісний рекламний ролик, захоплюючі публікації у пресі та яскрава і емоційна демонстрація продукту на публіці.

Та незважаючи на всю свою геніальність, у Джобса був складний темперамент, він часто ставав просто нестерпним у повсякденній роботі. Це було наслідком того, що Джобс був перфекціоністом, особливо коли йшлося про продукти компанії. Філософія Стіва Джобса полягала у тому, що «продукт – це все». Особливу увагу при розробці продукції він приділяв дизайну і був переконаний, що мудрість полягає у простоті. Незважаючи на свій вимогливий і дещо деспотичний стиль управління, Джобс заряджав своїх колег прагненням створювати інноваційні продукти. Він кожного разу давав їм зрозуміти, що не існує нічого неможливого. Безкомпромісність – його характерна риса. Так, коли розробляли комп’ютер iMac, дизайнери вирішили, що він має бути виготовлений із прозорого бірюзового пластику, який дозволяє побачити внутрішні плати. Однак інженери знайшли кілька десятків причин, чому виконати це неможливо. Джобс все-таки наполіг на своєму; ідею було реалізовано. Він ніколи не йшов на компроміси, дотримуючись закладеної концепції до кінця будь-якими зусиллями. Він прагнув тримати все під контролем. Так, розуміючи, що компанія не може контролювати процес придбання продукції Apple, він вирішив запустити мережу власних магазинів. У травні 2001 року був відкритий перший Apple Store. Мережа інтенсивно розвивалася, і вже

через десять років у світі налічувалося 317 таких магазинів. Коли рада директорів відсторонила Джобса від управління компанією Apple, він продав майже всі акції компанії. Дехто з його близьких стверджував, що саме ця поразка мала визначальний вплив на його майбутні успіхи. Далі були успішні проекти в NeXT і Pixar. Джобс інвестував в Pixar $50 млн, а після того, як вивів компанію на IPO, його доля склала $1,2 млрд. Він довів, що може створювати великі компанії і проривні продукти. Коли через одинадцять років йому вдруге довірили керівництво Apple, він повернув компанії колишню славу, зосередившись на першокласних продуктах і маркетингу. Тоді було скорочено асортимент продукції на 70% і звільнено 3000 співробітників. Стів Джобс умів фокусуватися. Це вміння і любов до простоти з’явилися у нього завдяки дзен-буддизму, прихильником якого він був. Ці якості він переніс і на продукти своєї компанії. Команда Джобса створювала найкращі у світі продукти, а не просто заробляла гроші чи намагалася перевершити конкурентів. Саме так він здійснив революцію у семи сферах: персональні комп’ютери, анімації, музика, мобільні телефони, планшети, електронні книги і методи продажів. Але що найголовніше – Стів Джобс побудував бізнес-модель, яка успішно розвивається і після його смерті.

Також Ви можете отримувати ексклюзивні комплекти, підписавшись на журнал «Київстар Бізнес» Дайджест

http://www.digest.kyivstar.ua/subscribe/

Читайте тільки найважливіше зі світу бізнес-літератури! Більше рецензій – на

http://digest.kyivsytar.net Рецензія підготовлена Києво-Могилянською Бізнес Школою

Підготовлено ЮФ «ЛАВРИНОВИЧ І ПАРТНЕРИ»

З повагою, Команда «Київстар Бізнес»

Інформація, наведена в цій брошурі, не є консультацією/роз’ясненням з правових питань чи довідкою щодо законодавства. Зазначена інформація носить виключно інформативний, а не рекомендаційний характер. Для отримання правової допомоги з питань, що розглянуті в цій брошурі, радимо звертатися до юридичного консультанта.

Легал Монитор  

электронная газета

Легал Монитор  

электронная газета

Advertisement