Page 1

History of Microsoft Windows


วินโดวส์ เอ็มที 3.51 วินโดวส์2.0

วินโดวส์ 95

วินโดวส์2.1

วินโดวส์ 4.0

วินโดวส์3.0

วินโดวส์ 98

วินโดวส์ เอ็มที 3.1

วินโดวส์ 2000

วินโดวส์ เอ็มที 3.5

วินโดวส์ มี

เอกซ์พี และ เซิรฟ์ เวอร์ 2003


วิสตา และ เซิรฟ์ เวอร์ วินโดวส์ทน่ี ิยมมากทีส่ ดุ 2008 วินโดวส์ 7 และ เซิรฟ์ เวอร์ เส้นทางสายวินโดวส์ 2008 อาร์2 วินโดวส์ 8 อ้างอิง ผูจ้ ดั ทา


 วินโดวส์ 1.0 เป็ นสภาวะการทางานรุน ่ แรกของ

วินโดวส์ เปิดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 มีสภาวะการทางานแบบ 16 บิต ทีเ่ รียกว่า สภาวะการทางาน (Operating Environments) เพราะ วินโดวส์ 1.0 ยังไม่มคี วามสามารถทางานได้ดว้ ย ตัวเอง จาเป็ นต้องมีระบบปฏิบตั กิ ารเฉพาะแยก ต่างหาก (ระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าวคือ ดอส) ซึง่ วินโดวส์จะทาหน้าทีเ่ พียงการติดต่อกับผูใ้ ช้ เมือ่ ผูใ้ ช้ ป้อนคาสังใดๆ ่ วินโดวส์จะไปเรียกใช้ฟงั ก์ชนั ต่างๆ จากดอส เมือ่ ได้ผลการทางานออกมา วินโดวส์จะ แสดงผลออกมายังผูใ้ ช้อกี ทีหนึ่ง


 วินโดวส์ 2.0 เปิ ดตัวเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.

2530 2.0 ยังต้องอาศัยดอส แต่มขี ดี ความสามารถ เพิม่ ขึน้ มากเมือ่ เทียบกับ 1.0 เช่น สามารถเปิด หลายโปรแกรมซ้อนกันได้ และมีโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เวิรด์ (Word) และ เอกซ์เซล (Excel) และได้มปี มุ่ Minimize, Maximize และปุม่ ลัดอื่นๆ ขึน้ เป็ นครัง้ แรก ในช่วงของวินโดวส์ 2.0 วินโดวส์กบั แมคอินทอชมี ความใกล้เคียงกันมาก จนเกิดคดีฟ้องร้องกันของ บริษทั เจ้าของลิขสิทธิ ์ 2 แห่ง คือ ไมโครซอฟท์ และ แอปเปิล


 วินโดวส์ 2.0 ยังไม่ประสบความสาเร็จมากนัก แต่ก็

ถือว่ามีกระแสตอบรับ และการสนับสนุนจาก ผูพ้ ฒ ั นาซอฟต์แวร์มากขึน้ กว่ารุน่ 1.0 และอยูใ่ น การสนับสนุนของไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


 วินโดวส์ 2.1 เปิ ดตัวในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.

2531 ยังเป็ นสภาวะการทางานทีต่ อ้ งอาศัยดอส วินโดวส์รนุ่ นี้มี 2 รุน่ ย่อย คือ 286 และ 386 ซึง่ ทางานกับโปรเซสเซอร์ Intel 80286 และ 80386 ซึง่ ถือว่าประสบความสาเร็จอยูบ่ า้ ง แต่ไม่ มากนัก  ใน พ.ศ. 2532 ไมโครซอฟท์ได้ออกรุน ่ อัปเดตของ วินโดวส์ 2.1 คือ วินโดวส์ 2.11 (คล้ายกับระบบ Service Pack ในปจั จุบนั ) อยูใ่ นการสนับสนุน ของไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


 วินโดวส์ 3.0 เปิ ดตัวในวันที2่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.

2533 ยังต้องอาศัยดอส และโปรเซสเซอร์ตวั เดียวกับ 2.1 แต่วนิ โดวส์ 3.0 ได้มกี ารออกแบบ กราฟิกในการใช้งานคอมพิวเตอร์ใหม่, มีระบบการ บริหารจัดการหน่วยความจารอมและแรมทีม่ ี ประสิทธิภาพสูงกว่ารุน่ ก่อน และเปลีย่ นโปรแกรม บริหารจัดการไฟล์และโปรแกรมในดอสใหม่ทงั ้ หมด การเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ทาได้งา่ ยและมี ประสิทธิภาพสูงขึน้ อย่างก้าวกระโดด อีกทัง้ ยังมี โปรแกรมใหม่ทต่ี ดิ ตัง้ มาพร้อมวินโดวส์ คือ โน้ต แพด, เกม Solitaire ฯลฯ ทาให้วนิ โดวส์ 3.0 ประสบความสาเร็จอย่างสูง และเป็ นคูแ่ ข่งอย่าง ชัดเจนกับแมคอินทอชจากแอปเปิล


 วินโดวส์ 3.0 ได้รบั การสนับสนุ นจาก

ไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


 วินโดวส์ 3.1 เปิ ดตัวเมือ่ 6 เมษายน พ.ศ. 2535 ยัง

ต้องอาศัยดอส ในวินโดวส์รนุ่ นี้ได้ออกแบบโดยมี แพลตฟอร์มเพือ่ การพิมพ์มากขึน้ โดยได้มฟี อนต์ ประเภททรูไทป์ และได้มกี ารลงเกม ไมน์สวีปเปอร์ มาพร้อมกับวินโดวส์เป็ นครัง้ แรก และได้มรี นุ่ ปรับปรุง (อัปเดต) คือรุน่ 3.11 ออกมาในวันที3่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ซึง่ ถือได้วา่ วินโดวส์ในช่วงนี้ ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง


 ในรุน ่ 3.1 ได้มกี ารจาหน่าย Windows for

Workgroups ซึง่ เป็ นรุน่ ทีม่ คี วามสามารถสูง กว่าวินโดวส์ 3.1 ทัวไป ่ เช่น รองรับระบบเน็ตเวิรค์ และโพรโทคอล, เกม Hearts และได้มกี ารทา วินโดวส์ 3.2 สาหรับวางขายเฉพาะประเทศจีน โดย จะใช้อกั ษรจีนแสดงตัวย่อ  วินโดวส์ 3.1 ได้รบั การสนับสนุ นจากไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


 วินโดวส์เอ็นที 3.1 เปิ ดตัวเมือ่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.

2536 เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารรุน่ แรกของวินโดวส์ สามารถทางานต่างๆได้ดว้ ยตนเอง คอมพิวเตอร์ท่ี ลงวินโดวส์น้ี ไม่จาเป็ นต้องลงระบบดอสอีกต่อไป เอ็นทีออกแบบมาสาหรับธุรกิจทีต่ อ้ งการ ประสิทธิภาพโดยเฉพาะ อีกทัง้ เป็ นระบบปฏิบตั กิ าร แบบ 32 บิต ซึง่ วินโดวส์ตวั ก่อนหน้าทัง้ หมด เป็ น สภาวะการทางานแบบ 16 บิต โปรแกรม 32 บิต (ซึง่ ในขณะนัน้ มักเป็ นโปรแกรมขัน้ สูง) สามารถใช้ งานกับวินโดวส์เอ็นทีได้ แต่ไม่สามารถใช้งานกับ วินโดวส์ 3.1 ได้ แต่โปรแกรม 16 บิต สามารถใช้ งานกับวินโดวส์ 3.1 และเอ็นที ได้ เพราะเอ็นทีจะมี ระบบแปลงไฟล์ ให้สามารถใช้งานในเอ็นทีได้


 เอ็นที ย่อมาจาก (New Technology) มี

ความสามารถในการรองรับระบบสถาปตั ยกรรม ทางคอมพิวเตอร์ได้หลายประเภท ในช่วงนี้ผใู้ ช้ วินโดวส์เอ็นทีสว่ นใหญ่ไม่ใช่ผใู้ ช้ตามบ้าน แต่มกั เป็ นลูกค้าทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในระดับสูงและกลุ่มนัก ธุรกิจ ส่วนผูใ้ ช้ทวไปในช่ ั่ วงนัน้ มักยังใช้ วินโดวส์ 3.1 ธรรมดา  วินโดวส์ เอ็นที 3.1 ได้รบั การสนับสนุ นจาก ไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543


 วินโดวส์ เอ็นที 3.5 เปิ ดตัวเมือ่ 21 กันยายน พ.ศ.

2537 เป็ นรุน่ ต่อของวินโดวส์เอ็นที 3.1 จุดประสงค์ หลักของไมโครซอฟท์ในการพัฒนาวินโดวส์เอ็นที 3.5 คือ การเพิม่ ความรวดเร็วในการทางานของ วินโดวส์ รวมถึงความสามารถอื่นๆ เช่น VFAT ทีจ่ ะทาให้สามารถตัง้ ชื่อไฟล์และต่างๆ ได้ถงึ 255 ตัวอักษร และความต้องการขัน้ ต่าของระบบได้ ลดลงต่ากว่าเอ็นที 3.1 ด้วย ทาให้สามารถ ครอบคลุมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้มากขึน้


 แต่อย่างไรก็ตาม วินโดวส์ เอ็นที 3.5 ไม่สามารถ

ติดตัง้ ได้ในโน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ ทีไ่ ม่มไี ดรเวอร์ สาหรับ PCMCIA อแดปเตอร์การ์ด และไม่ สามารถติดตัง้ ในคอมพิวเตอร์ใดๆ ทีใ่ ช้ โปรเซสเซอร์รนุ่ ทีใ่ หม่กว่า Intel P5 ได้  วินโดวส์เอ็นที 3.5 อยูใ่ นการสนับสนุ นของ ไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


 วินโดวส์ เอ็นที 3.51 เปิ ดตัวเมือ่ 30 พฤษภาคม

พ.ศ. 2538 เอ็นที 3.51 สามารถทางานบน สถาปตั ยกรรม RISC เป็ นเพียงวินโดวส์ไม่กร่ี นุ่ ที่ สามารถรองรับ RISC ได้ และนอกจากนี้ยงั สามารถรองรับไคลเอนต์/เซิรฟ์ เวอร์, PCMCIA และระบบบีบอัดไฟล์ หรือ NTFS ได้  เอ็นที 3.51 อยูใ่ นการสนับสนุ นของไมโครซอฟท์ ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


 วินโดวส์ 95 หรือ วินโดวส์ 4.0 (ไม่เอ็นที) เปิ ดตัว

24 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เป็ นวินโดวส์รนุ่ ต่อจาก 3.1 เป็ นวินโดวส์รนุ่ แรกทีม่ กี ลุ่มเป้าหมายเป็ นผูใ้ ช้ทวไป ั่ ทีไ่ ด้รวมเอาดอสเป็ นส่วนหนึ่งของวินโดวส์ (ยังมี ดอสอยูใ่ นวินโดวส์ แต่ไม่ใช่ระบบปฏิบตั กิ ารแยก) สามารถทางานได้ทงั ้ สถานะ 16 และ 32 บิต มีการ ใช้สตาร์ทเมนู (ปุม่ สตาร์ททีม่ มุ ซ้ายล่าง) และทาสก์ บาร์ (แท่งด้านล่างหน้าจอ แสดงโปรแกรมทีใ่ ช้ และ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ) เป็ นครัง้ แรก ซึง่ ทัง้ สอง จนถึง วินโดวส์รนุ่ ล่าสุด


 ก็ยงั ใช้คอนเซปต์เดียวกับวินโดวส์ 95 เพียงแต่

ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ทนั สมัยขึน้ เท่านัน้ ด้วยความสามารถต่างๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด สาหรับผูใ้ ช้ทวไป ั ่ วินโดวส์ 95 ประสบความสาเร็จ อย่างสูง ยอดการใช้วนิ โดวส์ 95 สูงทีส่ ดุ เป็ น ประวัตกิ ารณ์ของวินโดวส์  วินโดวส์ 95 อยูใ่ นการสนับสนุ นของไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


 วินโดวส์ เอ็นที 4.0 เปิ ดตัวเมือ่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.

2539 โดยเน้นตลาดเน็ตเวิรก์ มากขึน้ โดยจะมี interface คล้ายกับวินโดวส์ 95 แต่วา่ ระบบมี ความเสถียรมากกว่า โดยการเพิม่ API (Application Programming Interface) เข้ามาทาให้ซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ติดต่อกับวินโดวส์ได้อย่างเป็ น มาตรฐานเดียวกัน วินโดวส์เอ็นที 4.0 ถือว่าได้รบั ความนิยมอย่างมากสาหรับบรรดากลุ่มองค์กรที่ ต้องการเครือ่ ง server ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด ใหญ่ ซึง่ ในปจั จุบนั ก็ยงั พอมีเหลือให้เห็นอยูบ่ า้ งใน เครือ่ ง server รุน่ เก่าๆ


 เอ็นที 4.0 มี 2 รุน ่ ย่อย คือ รุน่ Workstation

อยูใ่ นการสนับสนุนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และ รุน่ Server อยูใ่ นการสนับสนุนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547


 วินโดวส์ 98 หรือ วินโดวส์ 4.1 (ไม่เอ็นที) เปิ ดตัว

เมือ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เป็ นระบบปฏิบตั กิ าร รุน่ ต่อของวินโดวส์ 95 จุดเด่นของวินโดวส์ 98 คือ การใช้มาตรฐานไดรเวอร์แบบ WDM และ VxD ซึง่ WDM เป็ นมาตรฐานใหม่ทว่ี นิ โดวส์ รุน่ ต่อๆ มา ได้ใช้เป็ นหลัก ส่วน VxD เป็ น มาตรฐานเก่า ซึง่ วินโดวส์รนุ่ ต่อจาก 98 ไม่รองรับ ซึง่ ทาให้วนิ โดวส์ 98 เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่าง โปรแกรมสมัยเก่าและใหม่ โปรแกรมสมัยปจั จุบนั แม้จะไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ วินโดวส์ 98


 แต่หลายโปรแกรมก็สามารถใช้กบั วินโดวส์ 98 ได้

พอสมควร วินโดวส์ 98 Second Edition รุน่ ปรับปรุง เริม่ จาหน่ายเมือ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2542  วินโดวส์ 98 อยูใ่ นการสนับสนุ นจนถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2549


 วินโดวส์ 2000 หรือ วินโดวส์ เอ็นที 5.0 เปิ ดตัวเมือ่

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารเอ็น ที มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ขนั ้ สูงและกลุ่มธุรกิจ ในช่วงนี้ได้แบ่งเป็ น 5 รุน่ ย่อย คือ Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server, Advanced Server 64-bit Limited Edition  วินโดวส์ 2000 อยูใ่ นการสนับสนุ นจนถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


 วินโดวส์ มี (อังกฤษ: Windows Me) หรือ

วินโดวส์ 4.9 (ไม่เอ็นที) เป็ นวินโดวส์รนุ่ ต่อจาก 98 และเป็ นรุน่ สุดท้ายทีไ่ ม่ใช่วนิ โดวส์เอ็นที รุน่ สุดท้าย ทีท่ างานได้ทงั ้ ระบบ 16 และ 32 บิต (เวลาผ่านไป โปรแกรมรุน่ ใหม่ ทีเ่ ป็ นโปรแกรมพืน้ ฐานสาหรับ ผูใ้ ช้ตามบ้าน เริม่ เปลีย่ นจาก 16 เป็ น 32 บิต และ โปรแกรมชัน้ สูง เริม่ เปลีย่ นจาก 32 เป็ น 64 บิต) เปิดตัว 14 กันยายน พ.ศ. 2543 วินโดวส์มี ไม่ใช่ วินโดวส์เอ็นที จึงยังมีดอสอยูใ่ นวินโดวส์ ซึง่ วินโดวส์ 95 และ 98 แม้จะรวมดอสเป็ นส่วนหนึ่ง ของวินโดวส์ แต่ยงั เปิดให้เข้าถึงดอสได้ แต่วนิ โดวส์ มี ได้ปิดการเข้าถึงดอสในวินโดวส์ เพือ่ ให้การบูต เครือ่ งทาได้เร็ว


 แต่ทาให้โปรแกรมเฉพาะบางโปรแกรมทีต่ อ้ งอาศัย

การเข้าถึงดอส ไม่สามารถทางานได้ในวินโดวส์มี โดยเฉพาะโปรแกรมบริหารจัดการดิสก์  วินโดวส์ มี อยูใ่ นการสนับสนุ นจนถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2549


 วินโดวส์ เอกซ์พ ี หรือ วินโดวส์ เอ็นที 5.1 และ เอ็น

ที 5.2 เปิดตัว 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็ นวินโดวส์ เอ็นทีรนุ่ แรก ทีพ่ ฒ ั นาขึน้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ น ผูใ้ ช้ทวไป ั ่ พัฒนาขึน้ จาก วินโดวส์ เนปจูน ถูกยุบ รวมกับวินโดวส์ Whistler ส่วนวินโดวส์ท่ี พัฒนาขึน้ เพือ่ ผูใ้ ช้ขนั ้ สูงและธุรกิจ จะมีแยกต่างหาก อีก 2 ตัว ทีใ่ ช้เลข เอ็นที 5.1 และ 5.2 คือ วินโดวส์ ฟนั เดเมนทัลส์ ฟอร์ เลกาซี พีซสี ์ และ วินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2003 ตามลาดับ โดยคาว่า เอกซ์พี มา จากคาว่า Experience แปลว่า ประสบการณ์ ซึง่ เป็ นวินโดวส์ทป่ี ระสบความสาเร็จค่อนข้างสูง แม้ จะเปิดตัวมาแล้วถึง 9 ปี แต่จากข้อมูลในเดือน กันยายน 2553 พบว่า ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ยังใช้ วินโดวส์เอกซ์พมี ากถึงร้อยละ 60 ของผูใ้ ช้ทงั ้ หมด


 ในขณะทีว่ นิ โดวส์รน ุ่ อื่นๆ ทัง้ หมดรวมกัน มีสว่ น

แบ่งร้อยละ 31 และระบบปฏิบตั กิ ารอื่นทีไ่ ม่ใช่ วินโดวส์ ประมาณร้อยละ 9 วินโดวส์ เอกซ์พี มีการ ออกรุน่ ปรับปรุงตามหลังมาอีกพอสมควร ซึง่ ผูใ้ ช้ สามารถตรวจสอบรุน่ ของซอฟต์แวร์ได้เอง โดยกด Start แล้วเลือก Run แล้วพิมพ์ sysdm.cpl หรือ winmsd.exe แล้วกด Run จะขึน้ หน้าต่างข้อมูลให้ผใู้ ช้รบั ทราบ รุน่ ปรับปรุงทีอ่ อกมา จะปรากฏคาว่า Service Pack


 เอกซ์พรี น ุ่ แรก ทีไ่ ม่มี Service Pack

ไมโครซอฟท์ได้ยตุ กิ ารสนับสนุนเมือ่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547, เอกซ์พรี นุ่ ปรับปรุง SP1 และ 1a ยุติ การสนับสนุน 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549, รุน่ ปรับปรุง SP2 32 บิต ยุตกิ ารสนับสนุน 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ส่วนรุน่ ปรับปรุง SP2 64 บิต และ SP3 จะสนับสนุนต่อไปจนถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ส่วนวินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2003 จะได้รบั การ สนับสนุนต่อจนถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ วินโดวส์ ฟนั เดเมนทัลส์ ฟอร์ เลกาซี ยังไม่มแี ผนจะ ยุตกิ ารสนับสนุนอีกด้วยและ การสนับสนุน Windows XP ทีม่ ี Service Pack 2 (SP2) ได้หยุดลงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553


 วินโดวส์ วิสตา หรือ วินโดวส์ เอ็นที 6.0 ได้รบั

ลิขสิทธิ ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 แต่เริม่ ขายผูใ้ ช้ จริง 30 มกราคม พ.ศ. 2550 ในช่วงของวิสตา วินโดวส์ สาหรับผูใ้ ช้ขนั ้ สูงและองค์กรธุรกิจ คือ วินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2008, วินโดวส์ โฮม เซิรฟ์ เวอร์ วิสตามีความสามารถสูงกว่าเอกซ์พหี ลายประการ เช่น ในการตัดต่อ การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การ แสดงผลกราฟิก ทีส่ ามารถแสดงผลแบบโปร่งแสง สามารถมองฉากหลังของหน้าต่างทีก่ าลังเปิดอยูไ่ ด้ ในมุมมองแบบโปร่งแสง


 โปรแกรม, ความสามารถในการค้นหา, การพิมพ์

ฯลฯ แต่ทว่า วิสตา ไม่ประสบความสาเร็จอย่างที่ ควร สาเหตุหลักๆ ทีเ่ ป็ นทีว่ จิ ารณ์ คือ ความ ต้องการขึน้ ต่าของระบบ ทีส่ งู กว่าวินโดวส์เอกซ์พี หลายเท่าตัว ดังตัวอย่างเปรียบเทียบในตาราง


หมวดหมู:่ หน้าทีม่ ลี งิ ก์ไฟล์เสีย ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ระบบปฏิบตั กิ าร ไมโครซอฟท์


 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทวไปในช่ ั่ วงนัน้ มีความสามารถ

ไม่ถงึ หรือ ถึง แต่เกินความต้องการมาเพียง เล็กน้อย ทาให้วสิ ตาเป็ นระบบทีม่ ขี นาดใหญ่มาก ทาให้เครือ่ งทางานไม่มปี ระสิทธิภาพ หรือช้า อีกทัง้ ยังเป็ นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์วา่ ซอร์ซโค้ดไม่มคี ุณภาพ ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่ โดยเฉพาะทีไ่ ม่ได้ใช้คุณสมบัตพิ เิ ศษ ทีเ่ พิม่ มาของวิสตา จึงยังคงใช้เอกซ์พี วิสตาจึงไม่ ประสบความสาเร็จมากนัก


 วิสตา รุน ่ แรก ทีไ่ ม่มี Service Pack

ไมโครซอฟท์ได้ยตุ กิ ารสนับสนุนลงแล้วเมือ่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ส่วนวิสตารุน่ ปรับปรุง SP1 ได้ยตุ กิ ารสนับสนุนลงแล้วเมือ่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ส่วนรุน่ ปรับปรุง SP2 ยังไม่มแี ผนการจะ ยกเลิกการสนับสนุน (ตรวจสอบโดย กด Start แล้วพิมพ์ทช่ี อ่ งว่างด้านล่างซ้ายว่า winver แล้ว Enter)  วินโดวส์ โฮม เซิรฟ ์ เวอร์ ยังไม่มแี ผนการจะยุตกิ าร สนับสนุน ส่วนวินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2008 จะ สนับสนุนต่อไปจนถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


 วินโดวส์ 7 หรือ วินโดวส์ เอ็นที 6.1 เปิ ดตัวการขาย

ปลีกเมือ่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็ นวินโดวส์รนุ่ ล่าสุดของไมโครซอฟท์ ส่วน เอ็นที 6.1 อีกรุน่ หนึ่ง ทีม่ กี ลุ่มเป้าหมายเป็ นผูใ้ ช้ระดับสูง คือ วินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2008 อาร์2 เปิดตัวในวันเดียวกับ วินโดวส์ 7 ในวินโดวส์ 7 ได้มกี ารแก้ไขข้อบกพร่อง ทีท่ าให้วสิ ตาไม่ประสบความสาเร็จ และมีความ ต้องการขัน้ ต่าไม่ต่างจากวิสตามากนัก นอกจาก แรมและการ์ดจอ ทีต่ อ้ งการเพิม่ แต่ทผ่ี า่ นมา จาก การเปิดตัววิสตา ได้กรุยทางส่วนหนึ่งไว้ให้ วินโดวส์ 7 เพราะช่องว่างระหว่างการเปิดตัวนัน้


 ผูผ้ ลิตฮาร์ดแวร์หลายรายได้เพิม่ ความสามารถใน

หลายด้าน คอมพิวเตอร์ในช่วงหลังวิสตา พร้อมจะ รองรับวินโดวส์ทใ่ี หญ่กว่าเอกซ์พไี ด้ อีกทัง้ วินโดวส์ 7 ได้มกี ารบริหารจัดการดี ทางานมีประสิทธิภาพสูง กว่าวิสตา ปจั จุบนั มีผใู้ ช้วนิ โดวส์ 7 มากกว่าวิสตา เสียอีก  ไมโครซอฟท์ ยังไม่มแี ผนจะยุตกิ ารสนับสนุ น วินโดวส์ 7 และ เซิรฟ์ เวอร์ 2008 อาร์2


 วินโดวส์ 8 เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารรุน ่ ต่อไปในตระกูล

วินโดวส์ เปิดตัวเมือ่ 22 ตุลาคม 2553 ผ่านทาง บล็อกภาษาดัชต์ของไมโครซอฟท์เอง วินโดวส์ 8 มี คุณสมบัตเิ พิม่ เติมมากมายหลายอย่าง เช่น ไลฟ์ ไทลส์ ช่วยให้เข้าข้อมูลพืน้ ฐานได้งา่ ยขึน้ [2][3], วินโดวส์ เอ็กซ์พลอเร่อ ทีใ่ ช้การจัดข้อมูลแบบ ริบบ้อนแทนแบบเดิม [4] เป็ นต้น ปจั จุบนั วินโดวส์ 8 อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ผูพ้ ฒ ั นาสามารถดาวน์ โหลดวินโดวส์รนุ่ นี้ไปเพือ่ พัฒนาโปรแกรมก่อนได้ [5] ทางไมโครซอฟท์ยงั ไม่มแี ผนการจัดจาหน่าย วินโดวส์ 8


  ในขณะนี้ Windows XP ยังคงมีผใู้ ช้มากทีส่ ดุ

เนื่องจากมีความเสถียร แล้วรวดเร็วทีส่ ดุ สาหรับ คอมพิวเตอร์ทม่ี สี มรรถภาพไม่สงู นักď‚— http://th.wikipedia.org/wiki/%E

0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9 %82%E0%B8%84%E0%B8%A3 %E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0 %B8%9F%E0%B8%97%E0%B9 %8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B 4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0 %B8%94%E0%B8%A7%E0%B8 %AA%E0%B9%8C


เด็กหญิง ศิริรตั น์ ศรีคำ ม. 2/6 เลขที่ 39

History of Microsoft Windows  

History of Microsoft Windows