Page 1

ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ History Of Microsoft Windows


เนื้อหา • 1 วินโดวส์ 1.0 • 2 วินโดวส์ 2.0 • 3 วินโดวส์ 2.1 • 4 วินโดวส์ 3.0 • 5 วินโดวส์ 3.1 • 6 วินโดวส์ เอ็นที 3.1 • 7 วินโดวส์ เอ็นที 3.5 • 8 วินโดวส์ เอ็นที 3.51 • 9 วินโดวส์ 95


• 10 วินโดวส์ เอ็นที 4.0 • 11 วินโดวส์ 98 • 12 วินโดวส์ 2000 • 13 วินโดวส์ มี • 14 วินโดวส์ เอกซ์พี และ เซิร์ฟเวอร์ 2003 • 15 วินโดวส์ วิสตา และ เซิร์ฟเวอร์ 2008 • 16 วินโดวส์ 7 และ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์2 • 17 วินโดวส์ 8 • 18 เส้นทางสายวินโดวส์ • อ้างอิง • ผู้จัดทา


1. วินโดวส์ 1.0 • วินโดวส์ 1.0 เป็ นสภาวะการทางาน รุ่นแรกของวินโดวส์ เปิ ดตัวอย่างเป็ น ทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 มีสภาวะการทางานแบบ 16 บิต ทีเ่ รียกว่า สภาวะการทางาน (Operating Environments) เพราะ วินโดวส์ 1.0 ยังไม่มคี วามสามารถ ทางานได้ดว้ ยตัวเอง จาเป็ นต้องมีระบบปฏิบตั กิ ารเฉพาะแยก ต่างหาก (ระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าวคือ ดอส) ซึง่ วินโดวส์จะทา หน้าทีเ่ พียงการติดต่อกับผูใ้ ช้ เมือ่ ผูใ้ ช้ป้อนคาสังใดๆ ่ วินโดวส์จะไปเรียกใช้ฟงั ก์ชนั ต่างๆ จากดอส


เมื่อได้ ผลการทางานออกมา วินโดวส์จะแสดงผล ออกมายังผู้ใช้ อีกทีหนึง่ วินโดวส์ในช่วงนี ้ จึงยังไม่ สามารถเรี ยกได้ วา่ เป็ นระบบปฏิบตั ิการ แต่เป็ นตัว แสดงผลส่วนหน้ าของดอส ที่จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ ง่ายกว่าการติดต่อกับ ดอสโดยตรง และตังแต่ ้ รุ่นแรก วินโดวส์เป็ นคูแ่ ข่ง กับ แมคอินทอช ผลิตภัณฑ์ลกั ษณะคล้ ายกันจาก บริ ษัท แอปเปิ ลคอมพิวเตอร์ แต่ในช่วงแรก ภาพ การแข่งขันยังไม่ชดั เจนนัก


2. วินโดวส์ 2.0 • วินโดวส์ 2.0 เปิ ดตัวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 2.0 ยังต้ องอาศัยดอส แต่มีขีด ความสามารถเพิ่มขึ ้นมากเมื่อเทียบกับ 1.0 เช่น สามารถเปิ ดหลายโปรแกรมซ้ อนกันได้ และมีโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Word) และ เอกซ์เซล (Excel) และได้ มีปมุ่ Minimize, Maximize และปุ่ มลัดอื่นๆ ขึ ้นเป็ น ครัง้ แรก


• ในช่วงของวินโดวส์ 2.0 วินโดวส์กบั แมค อินทอชมีความใกล้ เคียงกันมาก จนเกิด คดีฟ้องร้ องกันของบริ ษัทเจ้ าของลิขสิทธิ์ 2 แห่ง คือ ไมโครซอฟท์ และ แอปเปิ ล


3 วินโดวส์ 2.1 • วินโดวส์ 2.1 เปิ ดตัวในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ยังเป็ นสภาวะการทางานที่ต้อง อาศัยดอส วินโดวส์รุ่นนี ้มี 2 รุ่นย่อย คือ 286 และ 386 ซึง่ ทางานกับโปรเซสเซอร์ Intel 80286 และ 80386 ซึง่ ถือว่าประสบ ความสาเร็จอยูบ่ ้ าง แต่ไม่มากนัก • ใน พ.ศ. 2532 ไมโครซอฟท์ได้ ออกรุ่นอัปเดต ของวินโดวส์ 2.1 คือ วินโดวส์ 2.11 (คล้ าย กับระบบ Service Pack ในปั จจุบนั ) อยูใ่ น การสนับสนุนของไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


4 วินโดวส์ 3.0

• วินโดวส์ 3.0 เปิ ดตัวในวันที2่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ยังต้องอาศัยดอส และโปรเซสเซอร์ตวั เดียวกับ 2.1 แต่วนิ โดวส์ 3.0 ได้มกี ารออกแบบ กราฟิ กในการใช้งานคอมพิวเตอร์ใหม่, มีระบบการ บริหารจัดการหน่วยความจารอมและแรมทีม่ ี ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อน และเปลีย่ นโปรแกรม บริหารจัดการไฟล์และโปรแกรมในดอสใหม่ทงั้ หมด


• การเรี ยกใช้ โปรแกรมต่างๆ ทาได้ ง่ายและมี ประสิทธิภาพสูงขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด อีกทังยั ้ ง มีโปรแกรมใหม่ที่ติดตังมาพร้ ้ อมวินโดวส์ คือ โน้ ตแพด, เกม Solitaire ฯลฯ ทาให้ วินโดวส์ 3.0 ประสบความสาเร็จอย่างสูง และเป็ นคูแ่ ข่ง อย่างชัดเจนกับแมคอินทอชจากแอปเปิ ล


5 วินโดวส์ 3.1

• วินโดวส์ 3.1 เปิ ดตัวเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2535 ยังต้ องอาศัยดอส ในวินโดวส์รุ่นนี ้ได้ ออกแบบ โดยมีแพลตฟอร์ มเพื่อการพิมพ์มากขึ ้น โดยได้ มี ฟอนต์ประเภททรูไทป์ และได้ มีการลงเกม ไมน์ สวีปเปอร์ มาพร้ อมกับวินโดวส์เป็ นครัง้ แรก และ ได้ มีรุ่นปรับปรุง (อัปเดต) คือรุ่น 3.11 ออกมาใน วันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ซึง่ ถือได้ วา่ วินโดวส ในช่วงนี ้ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง


• ในรุ่น 3.1 ได้มกี ารจาหน่าย Windows for Workgroups ซึง่ เป็ นรุ่นทีม่ คี วามสามารถสูง กว่าวินโดวส์ 3.1 ทัว่ ไป เช่น รองรับระบบ เน็ตเวิรค์ และโพรโทคอล, เกม Hearts และ ได้มกี ารทาวินโดวส์ 3.2 สาหรับวางขายเฉพาะ ประเทศจีน โดยจะใช้อกั ษรจีนแสดงตัวย่อ


6 วินโดวส์ เอ็นที 3.1 • วินโดวส์เอ็นที 3.1 เปิ ดตัวเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็ นระบบปฏิบตั ิการรุ่นแรกของวินโดวส์ สามารถทางานต่างๆได้ ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ ที่ ลงวินโดวส์นี ้ ไม่จาเป็ นต้ องลงระบบดอสอีกต่อไป เอ็นทีออกแบบมาสาหรับธุรกิจที่ต้องการ ประสิทธิภาพโดยเฉพาะ อีกทังเป็ ้ นระบบปฏิบตั ิการ แบบ 32 บิต ซึง่ วินโดวส์ตวั ก่อนหน้ าทังหมด ้ เป็ น สภาวะการทางานแบบ 16 บิต โปรแกรม 32 บิต (ซึง่ ในขณะนันมั ้ กเป็ นโปรแกรมขันสู ้ ง) สามารถใช้ งาน กับวินโดวส์เอ็นทีได้ แต่ไม่สามารถใช้ งานกับ วินโดวส์ 3.1 ได้ แต่โปรแกรม 16 บิต สามารถใช้ งาน กับวินโดวส์ 3.1 และเอ็นที ได้ เพราะเอ็นทีจะมีระบบ แปลงไฟล์ ให้ สามารถใช้ งานในเอ็นทีได้


• เอ็นที ย่อมาจาก (New Technology) มี ความสามารถในการรองรับระบบ สถาปั ตยกรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้ หลาย ประเภท ในช่วงนี ้ผู้ใช้ วินโดวส์เอ็นทีสว่ นใหญ่ ไม่ใช่ผ้ ใู ช้ ตามบ้ าน แต่มกั เป็ นลูกค้ าที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในระดับสูงและกลุม่ นักธุรกิจ ส่วน ผู้ใช้ ทวั่ ไปในช่วงนันมั ้ กยังใช้ วินโดวส์ 3.1 ธรรมดา


7 วินโดวส์ เอ็นที 3.5 • วินโดวส์ เอ็นที 3.5 เปิ ดตัวเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2537 เป็ นรุ่นต่อของวินโดวส์เอ็นที 3.1 จุดประสงค์หลักของไมโครซอฟท์ในการพัฒนา วินโดวส์เอ็นที 3.5 คือ การเพิ่มความรวดเร็วใน การทางานของวินโดวส์ รวมถึงความสามารถ อื่นๆ เช่น VFAT ที่จะทาให้ สามารถตังชื ้ ่อไฟล์ และต่างๆ ได้ ถึง 255 ตัวอักษร และความ ต้ องการขันต ้ ่าของระบบได้ ลดลงต่ากว่าเอ็นที 3.1 ด้ วย ทาให้ สามารถครอบคลุมเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ได้ มากขึ ้น


• แต่อย่างไรก็ตาม วินโดวส์ เอ็นที 3.5 ไม่ สามารถติดตังได้ ้ ในโน้ ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีไดรเวอร์ สาหรับ PCMCIA อแดปเตอร์ การ์ ด และไม่สามารถติดตังใน ้ คอมพิวเตอร์ ใดๆ ที่ใช้ โปรเซสเซอร์ รุ่นที่ ใหม่กว่า Intel P5 ได้


8 วินโดวส์ เอ็นที 3.51


• วินโดวส์ เอ็นที 3.51 เปิ ดตัวเมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เอ็นที 3.51 สามารถทางานบน สถาปั ตยกรรม RISC เป็ นเพียงวินโดวส์ไม่กี่รุ่น ที่สามารถรองรับ RISC ได้ และนอกจากนี ้ยัง สามารถรองรับไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ , PCMCIA และระบบบีบอัดไฟล์ หรื อ NTFS ได้


9 วินโดวส์ 95 • วินโดวส์ 95 หรื อ วินโดวส์ 4.0 (ไม่เอ็นที) เปิ ดตัว 24 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เป็ นวินโดวส์ รุ่นต่อจาก 3.1 เป็ นวินโดวส์รุ่นแรกที่มี กลุม่ เป้าหมายเป็ นผู้ใช้ ทวั่ ไป ที่ได้ รวมเอาดอส เป็ นส่วนหนึง่ ของวินโดวส์ (ยังมีดอสอยูใ่ น วินโดวส์ แต่ไม่ใช่ระบบปฏิบตั ิการแยก) สามารถทางานได้ ทงสถานะ ั้ 16 และ 32 บิต มี การใช้ สตาร์ ทเมนู (ปุ่ มสตาร์ ทที่มมุ ซ้ ายล่าง) และทาสก์บาร์ (แท่งด้ านล่างหน้ าจอ แสดง โปรแกรมที่ใช้ และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ) เป็ นครัง้ แรก


• ซึง่ ทังสอง ้ จนถึงวินโดวส์ รุ่นล่าสุดก็ยงั ใช้ คอนเซปต์ เดียวกับวินโดวส์ 95 เพียง แต่ปรับปรุงรูปลักษณ์ภาย นอกให้ ทนั สมัยขึ ้นเท่านัน้ ด้ วยความสามารถต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดสาหรับผู้ใช้ ทวั่ ไป วินโดวส์ 95 ประสบความสาเร็จอย่างสูง ยอด การใช้ วินโดวส์ 95 สูงที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ของ วินโดวส์


10 วินโดวส์ เอ็นที 4.0


• วินโดวส์ เอ็นที 4.0 เปิ ดตัวเมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยเน้ นตลาดเน็ตเวิร์กมากขึ ้น โดย จะมี interface คล้ ายกับวินโดวส์ 95 แต่วา่ ระบบมีความเสถียรมากกว่า โดยการเพิ่ม API (Application Programming Interface) เข้ า มาทาให้ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ตา่ ง ๆ ติดต่อ กับวินโดวส์ได้ อย่างเป็ นมาตรฐานเดียวกัน วินโดวส์เอ็นที 4.0 ถือว่าได้ รับความนิยมอย่าง มากสาหรับบรรดากลุม่ องค์กรที่ต้องการเครื่ อง server ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึง่ ใน ปั จจุบนั ก็ยงั พอมีเหลือให้ เห็นอยูบ่ ้ างในเครื่ อง server รุ่นเก่าๆ


11 วินโดวส์ 98

• วินโดวส์ 98 หรื อ วินโดวส์ 4.1 (ไม่เอ็นที) เปิ ดตัว เมื่อ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2541 เป็ นระบบปฏิบตั ิการ รุ่นต่อของวินโดวส์ 95 จุดเด่นของวินโดวส์ 98 คือ การใช้ มาตรฐานไดรเวอร์ แบบ WDM และ VxD ซึง่ WDM เป็ นมาตรฐานใหม่ที่วินโดวส์รุ่นต่อๆ มา ได้ ใช้ เป็ นหลัก ส่วน VxD เป็ นมาตรฐานเก่า


• ซึง่ วินโดวส์รุ่นต่อจาก 98 ไม่รองรับ ซึง่ ทาให้ วินโดวส์ 98 เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม สมัยเก่าและใหม่ โปรแกรมสมัยปั จจุบนั แม้ จะ ไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อวินโดวส์ 98 แต่หลาย โปรแกรมก็สามารถใช้ กบั วินโดวส์ 98 ได้ พอสมควร วินโดวส์ 98 Second Edition รุ่น ปรับปรุง เริ่ มจาหน่ายเมื่อ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2542


12 วินโดวส์ 2000 • วินโดวส์ 2000 หรื อ วินโดวส์ เอ็นที 5.0 เปิ ดตัว เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็ น ระบบปฏิบตั ิการเอ็นที มีกลุม่ เป้าหมายเป็ น กลุม่ ผู้ใช้ ขนสู ั ้ งและกลุม่ ธุรกิจ ในช่วงนี ้ได้ แบ่งเป็ น 5 รุ่นย่อย คือ Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server, Advanced Server 64-bit Limited Edition


13 วินโดวส์ มี

• วินโดวส์ มี (อังกฤษ: Windows Me) หรือ วินโดวส์ 4.9 (ไม่เอ็นที) เป็นวินโดวส์รุ่นต่อจาก 98 และเป็นรุ่นสุดท้ายที่ไม่ใช่วินโดวส์เอ็นที รุ่น สุดท้ายที่ทางานได้ทั้งระบบ 16 และ 32 บิต (เวลาผ่านไป โปรแกรมรุ่นใหม่ ที่เป็นโปรแกรม พื้นฐานสาหรับผู้ใช้ตามบ้าน เริ่มเปลี่ยนจาก 16 เป็น 32 บิต และโปรแกรมชั้นสูง


• เริ่ มเปลี่ยนจาก 32 เป็ น 64 บิต) เปิ ดตัว 14 กันยายน พ.ศ. 2543 วินโดวส์มี ไม่ใช่วินโดวส์ เอ็นที จึงยังมีดอสอยูใ่ นวินโดวส์ ซึง่ วินโดวส์ 95 และ 98 แม้ จะรวมดอสเป็ นส่วนหนึง่ ของ วินโดวส์ แต่ยงั เปิ ดให้ เข้ าถึงดอสได้ แต่ วินโดวส์ มี ได้ ปิดการเข้ าถึงดอสในวินโดวส์ เพื่อให้ การบูตเครื่ องทาได้ เร็ว แต่ทาให้ โปรแกรมเฉพาะบางโปรแกรมที่ต้องอาศัยการ เข้ าถึงดอส ไม่สามารถทางานได้ ในวินโดวส์มี โดยเฉพาะโปรแกรมบริ หารจัดการดิสก์


14 วินโดวส์ เอกซ์พี และ เซิร์ฟเวอร์ 2003 • วินโดวส์ เอกซ์พี หรื อ วินโดวส์ เอ็นที 5.1 และ เอ็นที 5.2 เปิ ดตัว 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็ นวินโดวส์เอ็น ทีรุ่นแรก ที่พฒ ั นาขึ ้นโดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็ นผู้ใช้ ทัว่ ไป พัฒนาขึ ้นจาก วินโดวส์ เนปจูน ถูกยุบรวมกับ วินโดวส์ Whistler ส่วนวินโดวส์ที่พฒ ั นาขึ ้นเพื่อผู้ใช้ ขันสู ้ งและธุรกิจ จะมีแยกต่างหากอีก 2 ตัว ที่ใช้ เลข เอ็นที 5.1 และ 5.2 คือ วินโดวส์ ฟั นเดเมนทัลส์ ฟอร์ เลกาซี พีซีส์ และ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2003 ตามลาดับ โดยคาว่า เอกซ์พี มาจากคาว่า Experience แปลว่า ประสบการณ์ ซึง่ เป็ นวินโดวส์ที่ ประสบความสาเร็จค่อนข้ างสูง แม้ จะเปิ ดตัวมาแล้ ว ถึง 9 ปี


15 วินโดวส์ วิสตา และ เซิร์ฟเวอร์ 2008 • วินโดวส์ วิสตา หรื อ วินโดวส์ เอ็นที 6.0 ได้ รับ ลิขสิทธิ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 แต่เริ่ มขายผู้ใช้ จริ ง 30 มกราคม พ.ศ. 2550 ในช่วงของวิสตา วินโดวส์ สาหรับผู้ใช้ ขนสู ั ้ งและองค์กรธุรกิจ คือ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008, วินโดวส์ โฮม เซิร์ฟเวอร์ วิสตามีความสามารถสูงกว่าเอกซ์พีหลายประการ เช่น ในการตัดต่อ การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การ แสดงผลกราฟิ ก ที่สามารถแสดงผลแบบโปร่งแสง สามารถมองฉากหลังของหน้ าต่างที่กาลังเปิ ดอยูไ่ ด้


16 วินโดวส์ 7 และ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์2 • วินโดวส์ 7 หรื อ วินโดวส์ เอ็นที 6.1 เปิ ดตัวการขาย ปลีกเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็ นวินโดวส์รุ่น ล่าสุดของไมโครซอฟท์ ส่วน เอ็นที 6.1 อีกรุ่นหนึง่ ที่ มีกลุม่ เป้าหมายเป็ นผู้ใช้ ระดับสูง คือ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ 2 เปิ ดตัวในวันเดียวกับวินโดวส์ 7 ในวินโดวส์ 7 ได้ มีการแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ทาให้ วิสตาไม่ประสบความสาเร็จ และมีความต้ องการขัน้ ต่าไม่ตา่ งจากวิสตามากนัก นอกจากแรมและการ์ ด จอ ที่ต้องการเพิ่ม แต่ที่ผ่านมา จากการเปิ ดตัววิสตา ได้ กรุยทางส่วนหนึง่ ไว้ ให้ วินโดวส์ 7


• เพราะช่องว่างระหว่างการเปิ ดตัวนัน้ ผู้ผลิต ฮาร์ ดแวร์ หลายรายได้ เพิ่มความสามารถใน หลายด้ าน คอมพิวเตอร์ ในช่วงหลังวิสตา พร้ อมจะรองรับวินโดวส์ที่ใหญ่กว่าเอกซ์พีได้ อีกทังวิ ้ นโดวส์ 7 ได้ มีการบริ หารจัดการดี ทางานมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิสตา ปั จจุบนั มี ผู้ใช้ วินโดวส์ 7 มากกว่าวิสตาเสียอีก


17 วินโดวส์ 8 • วินโดวส์ 8 เป็ นระบบปฏิบตั ิการรุ่นต่อไปใน ตระกูลวินโดวส์ เปิ ดตัวเมื่อ 22 ตุลาคม 2553 ผ่านทางบล็อกภาษาดัชต์ของไมโครซอฟท์เอง วินโดวส์ 8 มีคณ ุ สมบัติเพิ่มเติมมากมายหลาย อย่าง เช่น ไลฟ์ ไทลส์ ช่วยให้ เข้ าข้ อมูลพื ้นฐาน ได้ งา่ ยขึ ้น[2][3], วินโดวส์ เอ็กซ์พลอเร่อ ที่ใช้ การจัดข้ อมูลแบบริ บบ้ อนแทนแบบเดิม [4] เป็ นต้ น ปั จจุบนั วินโดวส์ 8 อยูร่ ะหว่างการ พัฒนา ผู้พฒ ั นาสามารถดาวน์โหลดวินโดวส์ รุ่นนี ้ไปเพื่อพัฒนาโปรแกรมก่อนได้ [5] ทาง ไมโครซอฟท์ยงั ไม่มีแผนการจัดจาหน่าย วินโดวส์ 8


18 เส้นทางสายวินโดวส์


อ้างอิง

•http://th.wikipedia.org/ wiki/


ผู้จัดทา

•ด.ญ. พรชิตา มั่งมีดี เลขที่ 31 ม. 2/6

History of Microsoft Windows  

History of Microsoft Windows Microsoft ,Windows

History of Microsoft Windows  

History of Microsoft Windows Microsoft ,Windows

Advertisement