Page 1

History of Microsoft Windows


เนื้อหา 1 วินโดวส์ 1.0

2 วินโดวส์ 2.0

3 วินโดวส์ 2.1

4 วินโดวส์ 3.0

5 วินโดวส์ 3.1

6 วินโดวส์ เอ็นที 3.1

7 วินโดวส์ เอ็นที 3.5

8 วินโดวส์ เอ็นที 3.51

9 วินโดวส์ 95

10 วินโดวส์ เอ็นที 4.0

11 วินโดวส์ 98

12 วินโดวส์ 2000

13 วินโดวส์ มี

14 วินโดวส์ เอกซ์พี และ เซิ ร์ฟเวอร์ 2003

15 วินโดวส์ วิสตา และ เซิ ร์ฟเวอร์ 2008

16 วินโดวส์ 7 และ เซิ ร์ฟเวอร์ 2008 อาร์2

17 วินโดวส์ 8

ผูจ้ ดั ทา


วินโดวส์ 1.0  วินโดวส์ 1.0 เป็ นสภาวะการทางานรุ่ นแรกของ วินโดวส์ เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528มีสภาวะการทางานแบบ 16 บิต ที่เรี ยกว่า สภาวะการทางาน (Operating Environments) เพราะ วินโดวส์ 1.0 ยังไม่มี ความสามารถทางานได้ดว้ ยตัวเอง จาเป็ นต้องมี ระบบปฏิบตั ิการเฉพาะแยกต่างหาก (ระบบปฏิบตั ิการดังกล่าวคือดอส)ซึ่งวินโดวส์จะ ทาหน้าที่เพียงการติดต่อกับผูใ้ ช้ เมื่อผูใ้ ช้ป้อน คาสัง่ ใดๆ


วินโดวส์ 2.0

 วินโดวส์ 2.0 เปิ ดตัวเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน พ.ศ.25302.0 ยังต้องอาศัยดอส แต่มีขีด ความสามารถเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 1.0 เช่น สามารถเปิ ดหลายโปรแกรมซ้อนกันได้ และมี โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Word) และ เอกซ์ เซล (Excel) และได้มีปุ่ม Minimize, Maximize และปุ่ มลัดอื่นๆ ขึ้นเป็ นครั้งแรก ในช่วงของ วินโดวส์ 2.0 วินโดวส์กบั แมคอินทอชมีความ ใกล้เคียงกันมาก


วินโดวส์ 2.1

 วินโดวส์ 2.1 เปิ ดตัวในวันที่ 27 พฤษภาคมพ.ศ. 2531ยังเป็ น สภาวะการทางานที่ตอ้ งอาศัยดอส วินโดวส์รุ่นนี้มี 2 รุ่ นย่อย คือ 286 และ 386 ซึ่งทางานกับโปรเซสเซอร์ Intel 80286 และ 80386 ซึ่งถือว่าประสบความสาเร็ จอยูบ่ า้ ง แต่ไม่มาก นัก  ใน พ.ศ. 2532ไมโครซอฟท์ได้ออกรุ่ นอัปเดตของวินโดวส์ 2.1 คือ วินโดวส์ 2.11 (คล้ายกับระบบ Service Pack ใน ปัจจุบนั ) อยูใ่ นการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์ 3.0

 วินโดวส์ 3.0 เปิ ดตัวในวันที่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ยังต้องอาศัยดอส และโปรเซสเซอร์ตวั เดียวกับ 2.1 แต่วินโดวส์ 3.0 ได้มีการออกแบบ กราฟิ กในการใช้งานคอมพิวเตอร์ใหม่, มีระบบ การบริ หารจัดการหน่วยความจารอมและแรมที่ มีประสิ ทธิภาพสูงกว่ารุ่ นก่อน และเปลี่ยน โปรแกรมบริ หารจัดการไฟล์และโปรแกรมใน ดอสใหม่ท้ งั หมด


วินโดวส์ 3.1

 วินโดวส์ 3.1 เปิ ดตัวเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2535 ยังต้องอาศัยดอส ในวินโดวส์รุ่นนี้ได้ออกแบบ โดยมีแพลตฟอร์มเพื่อการพิมพ์มากขึ้น โดยได้ มีฟอนต์ประเภททรู ไทป์ และได้มีการลงเกม ไมน์สวีปเปอร์ มาพร้อมกับวินโดวส์เป็ นครั้ง แรก และได้มีรุ่นปรับปรุ ง (อัปเดต) คือรุ่ น 3.11 ออกมาในวันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2536ซึ่งถือได้ ว่าวินโดวส์ในช่วงนี้ประสบความสาเร็ จอย่าง ต่อเนื่อง


วินโดวส์เอ็นที 3.1

 วินโดวส์เอ็นที 3.1 เปิ ดตัวเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็ นระบบปฏิบตั ิการรุ่ นแรกของ วินโดวส์ สามารถทางานต่างๆได้ดว้ ยตนเอง คอมพิวเตอร์ที่ลงวินโดวส์น้ ี ไม่จาเป็ นต้องลง ระบบดอสอีกต่อไป เอ็นทีออกแบบมาสาหรับ ธุรกิจที่ตอ้ งการประสิ ทธิภาพโดยเฉพาะ อีกทั้ง เป็ นระบบปฏิบตั ิการแบบ 32 บิต ซึ่งวินโดวส์ ตัวก่อนหน้าทั้งหมด


วินโดวส์ เอ็นที 3.5

 วินโดวส์ เอ็นที 3.5 เปิ ดตัวเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2537 เป็ นรุ่ นต่อของวินโดวส์เอ็นที 3.1 จุดประสงค์หลักของไมโครซอฟท์ในการ พัฒนาวินโดวส์เอ็นที 3.5 คือ การเพิ่มความ รวดเร็ วในการทางานของวินโดวส์ รวมถึง ความสามารถอื่นๆ เช่น VFAT ที่จะทาให้ สามารถตั้งชื่อไฟล์และต่างๆ ได้ถึง 255 ตัวอักษร และความต้องการขั้นต่าของระบบได้ ลดลงต่ากว่าเอ็นที 3.1 ด้วย ทาให้สามารถ ครอบคลุมเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น


วินโดวส์ เอ็นที 3.51

 วินโดวส์ เอ็นที 3.51 เปิ ดตัวเมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เอ็นที 3.51 สามารถทางานบน สถาปัตยกรรม RISC เป็ นเพียงวินโดวส์ไม่กี่รุ่ น ที่สามารถรองรับ RISC ได้ และนอกจากนี้ยงั สามารถรองรับไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์, PCMCIA และระบบบีบอัดไฟล์ หรื อ NTFS ได้  เอ็นที 3.51 อยูใ่ นการสนับสนุนของ ไมโครซอฟท์ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์ 95

 วินโดวส์ 95 หรื อ วินโดวส์ 4.0 (ไม่เอ็นที) เปิ ดตัว 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2538 เป็ นวินโดวส์รุ่น ต่อจาก 3.1 เป็ นวินโดวส์รุ่นแรกที่มี กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ ช้ทวั่ ไป ที่ได้รวมเอาดอส เป็ นส่ วนหนึ่งของวินโดวส์ (ยังมีดอสอยูใ่ น วินโดวส์ แต่ไม่ใช่ระบบปฏิบตั ิการแยก) สามารถทางานได้ท้ งั สถานะ 16 และ 32 บิต มี การใช้สตาร์ทเมนู (ปุ่ มสตาร์ทที่มุมซ้ายล่าง) และทาสก์บาร์ (แท่งด้านล่างหน้าจอ แสดง โปรแกรมที่ใช้ และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ)


วินโดวส์ เอ็นที 4.0

 วินโดวส์ เอ็นที 4.0 เปิ ดตัวเมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยเน้นตลาดเน็ตเวิร์กมากขึ้น โดย จะมี interface คล้ายกับวินโดวส์ 95 แต่วา่ ระบบ มีความเสถียรมากกว่า โดยการเพิ่ม API (Application Programming Interface) เข้ามาทา ให้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ


วินโดวส์ 98

 วินโดวส์ 98 หรื อ วินโดวส์ 4.1 (ไม่เอ็นที) เปิ ดตัวเมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เป็ น ระบบปฏิบตั ิการรุ่ นต่อของวินโดวส์ 95 จุดเด่น ของวินโดวส์ 98 คือการใช้มาตรฐานไดรเวอร์ แบบ WDM และ VxD ซึ่ง WDM เป็ นมาตรฐาน ใหม่ที่วินโดวส์รุ่นต่อๆ มา ได้ใช้เป็ นหลัก ส่ วน VxD เป็ นมาตรฐานเก่า ซึ่งวินโดวส์รุ่นต่อจาก 98 ไม่รองรับ ซึ่งทาให้วินโดวส์ 98 เป็ นจุด เชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมสมัยเก่าและใหม่


วินโดวส์ 2000

 วินโดวส์ 2000 หรื อ วินโดวส์ เอ็นที 5.0 เปิ ดตัว เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็ น ระบบปฏิบตั ิการเอ็นที มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่ม ผูใ้ ช้ข้นั สูงและกลุ่มธุรกิจ ในช่วงนี้ได้แบ่งเป็ น 5 รุ่ นย่อย คือ Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server, Advanced Server 64-bit Limited Edition  วินโดวส์ 2000 อยูใ่ นการสนับสนุนจนถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


วินโดวส์ มี

 วินโดวส์ มี (อังกฤษ: Windows Me) หรื อวินโดวส์ 4.9 (ไม่เอ็นที) เป็ นวินโดวส์รุ่นต่อจาก 98 และเป็ นรุ่ น สุ ดท้ายที่ไม่ใช่วินโดวส์เอ็นที รุ่ นสุ ดท้ายที่ทางานได้ ทั้งระบบ 16 และ 32 บิต (เวลาผ่านไป โปรแกรมรุ่ น ใหม่ ที่เป็ นโปรแกรมพื้นฐานสาหรับผูใ้ ช้ตามบ้าน เริ่ ม เปลี่ยนจาก 16 เป็ น 32 บิต และโปรแกรมชั้นสูง เริ่ ม เปลี่ยนจาก 32 เป็ น 64 บิต) เปิ ดตัว 14 กันยายน พ.ศ. 2543 วินโดวส์มี ไม่ใช่วินโดวส์เอ็นที จึงยังมีดอสอยู่ ในวินโดวส์ ซึ่งวินโดวส์ 95 และ 98 แม้จะรวมดอส เป็ นส่ วนหนึ่งของวินโดวส์ แต่ยงั เปิ ดให้เข้าถึงดอสได้ แต่วินโดวส์ มี


วินโดวส์ เอกซ์พี และ เซิรฟ์ เวอร์ 2003  วินโดวส์ เอกซ์พี หรื อ วินโดวส์ เอ็นที 5.1 และ เอ็นที 5.2 เปิ ดตัว 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็ นวินโดวส์เอ็นทีรุ่นแรก ที่ พัฒนาขึ้นโดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ ช้ทวั่ ไป พัฒนาขึ้น จาก วินโดวส์ เนปจูน ถูกยุบรวมกับวินโดวส์ Whistler ส่ วนวินโดวส์ที่พฒั นาขึ้นเพื่อผูใ้ ช้ข้นั สูงและธุรกิจ จะมี แยกต่างหากอีก 2 ตัว ที่ใช้เลข เอ็นที 5.1 และ 5.2 คือ วินโดวส์ ฟันเดเมนทัลส์ ฟอร์ เลกาซี พีซีส์ และ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2003 ตามลาดับ โดยคาว่า เอกซ์พี มาจากคาว่า Experience แปลว่า ประสบการณ์ ซึ่งเป็ นวินโดวส์ที่ ประสบความสาเร็ จค่อนข้างสูง แม้จะเปิ ดตัวมาแล้วถึง 9 ปี


วินโดวส์ วิสตา และ เซิรฟ์ เวอร์ 2008

 วินโดวส์ วิสตา หรื อ วินโดวส์ เอ็นที 6.0 ได้รับ ลิขสิ ทธิ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 แต่เริ่ มขายผูใ้ ช้ จริ ง 30 มกราคม พ.ศ. 2550 ในช่วงของวิสตา วินโดวส์ สาหรับผูใ้ ช้ข้นั สู งและองค์กรธุรกิจ คือ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008, วินโดวส์ โฮม เซิร์ฟเวอร์ วิสตามีความสามารถสู งกว่าเอกซ์พี หลายประการ เช่น ในการตัดต่อ การพัฒนาแอป พลิเคชัน, การแสดงผลกราฟิ ก ที่สามารถแสดงผล แบบโปร่ งแสง สามารถมองฉากหลังของหน้าต่าง ที่กาลังเปิ ดอยูไ่ ด้


วินโดวส์ 7 และ เซิรฟ์ เวอร์ 2008 อาร์2

 วินโดวส์ 7 หรื อ วินโดวส์ เอ็นที 6.1 เปิ ดตัวการ ขายปลีกเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็ น วินโดวส์รุ่นล่าสุ ดของไมโครซอฟท์ ส่ วน เอ็นที 6.1 อีกรุ่ นหนึ่ง ที่มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ ช้ ระดับสูง คือ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์2 เปิ ดตัวในวันเดียวกับวินโดวส์ 7 ในวินโดวส์ 7 ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่ องที่ทาให้วิสตาไม่ ประสบความสาเร็ จ และมีความต้องการขั้นต่า ไม่ต่างจากวิสตามากนัก นอกจากแรมและการ์ด จอ


วินโดวส์ 8  วินโดวส์ 8 เป็ นระบบปฏิบตั ิการรุ่ นต่อไปในตระกูล วินโดวส์ เปิ ดตัวเมื่อ 22 ตุลาคม 2553 ผ่านทางบล็อก ภาษาดัชต์ของไมโครซอฟท์เอง วินโดวส์ 8 มีคุณสมบัติ เพิ่มเติมมากมายหลายอย่าง เช่น ไลฟ์ ไทลส์ ช่วยให้เข้า ข้อมูลพื้นฐานได้ง่ายขึ้น วินโดวส์ เอ็กซ์พลอเร่ อ ที่ใช้การจัด ข้อมูลแบบริ บบ้อนแทนแบบเดิม เป็ นต้น ปัจจุบนั วินโดวส์ 8 อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ผูพ้ ฒั นาสามารถดาวน์โหลด วินโดวส์รุ่นนี้ไปเพื่อพัฒนาโปรแกรมก่อนได้ ทาง ไมโครซอฟท์ยงั ไม่มีแผนการจัดจาหน่ายวินโดวส์ 8


ผูจ้ ดั ทา ด.ช. รัฐกานต์ ประชุมสุข ชั้น ม.๒/๖ เลขที่ ๒๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

History of Microsoft Windows  

History of Microsoft Windows

History of Microsoft Windows  

History of Microsoft Windows

Advertisement