Issuu on Google+

Octagon Light : achiraya Intasan 510310115


Octagon Light : แรงบันดาลใจ ( Inspiration )

ลวดลายประดับตกแต่งวิหารวัดก้ำ�ก่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากเป็น ลวดลายที่เกิดจากการรับเอาอิทธิพลจากพม่า และล้านนารวมทั้งการรับวัฒนธรรมต่างๆ ที่ได้แพร่กระจายเข้าสู่ท้องถิ่นมาผสมผสานกันเพื่อ สร้างลวดลายให้มีความสวยงามและเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ลวดลายที่นำ�มาใช้ได้แก่ลวดลายที่ตกแต่งภายในวิหารซึ่งจะเป็นงานแบบ ลายคำ� และลวดลายที่เป็นลายฉลุประดับหลังคาวิหาร ซึ่งลวดลายส่วนมากจะมีลักษณะเป็นลายพันธุ์พกฤษาที่ีมีความสวยงามและน่าสนใจ


Concept : การออกแบบเป็นการออกแบบโคมไฟประเภทติดเพดาน เพื่อการประดับตกแต่ง โดยรูปทรงของตัวโคมไฟทำ�เป็นทรงแปดเหลี่ยม ซึ่ง เป็นการปรับแต่งมาจากรูปทรงของดาวเพดานในวิหารวัดกก้ำ�ก่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้งการนำ�เอาลวดลายที่เป็นงานศลิปกรรมตกแต่ง มาใช้ แต่ได้้มีการปรับรูปแบบของลวดลายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่จะนำ�มาใช้ และ เนื่องจากวัสดุประเภทเดิมที่ใช้ในการสร้างงานประดับ ตกแต่งวิหารเป็นแผ่นสังกะสี ซึ่งจะมีความคม และเกิดสนิมง่าย จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่นำ�มาใช้ในการทำ�โคมไฟเป็นแผ่นอะคริลิก และ แผ่นไม้ MDF นอกจากนี้รูปแบบของการจัดวางโคมไฟนำ�แรงบันดาลใจมากจากความเชื่อเรื่องคติจักรวาลซึ่งเป็นหลักความเชื่อทางพระพุทธ ศาสนา โดยยึดตามแบบแผนผังจักรวาลคือ การจัดวางโคมไฟใหญ่ไว้ตรงกลาง และมีโคมไฟเล็กล้อมรอบอีกสี่ทิศซึ่งเทียบได้กับความเชื่อที่ว่า ตรงกลางเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ และรอบด้านทั้งสี่ทิศเปรียบเสมือนทวีปทั้งสี่ อันได้แก่ ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ อมร โคยานทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ ปุพพวิเทหะทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ และอุตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทางทิศ เหนือของเขาพระสุเมรุ


รูปทรง (Shapes)

รูปทรงของงานที่ได้นำ�ต้นแบบมาจากกรอบลวดลายของดาวเพดานประดับวิหารซึ่งมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบย่อมุม โดยนำ�มาคลี่คลาย ให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต โดยการตัดทอนการย่อมุมของรูปทรงต้นแบบให้กลายเป็นเส้นตรง และทำ�ให้ความยาวของเส้นตรงรอบด้านมีขนาดเท่า กัน จึงทำ�ให้ได้รูปทรงใหม่ที่ได้จากการลดทอดรูปทรงจากต้นแบบเดิม คือ รูปทรงแปดเหลี่ยมด้านเท่า


วัสดุ (Materials) เดิมวัสดุที่ใช้เป็นการนำ�เอาแผ่นโลหะสังกะสีมาฉลุเป็นลวดลาย จึงทำ�ให้เกิดสนิมกัดกร่อนทำ�ลายเนื้อโลหะและลวดลายฉลุโลหะ เหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป จึงได้มีการเปลี่ยนวัสดุเป็นแผ่นอะคริลิกสี ซึึ่งเป็นวัสดุที่ทันสมัยน้ำ�หนักเบามีสีให้เลือกหลากหลาย และ แผ่นไม้ MDF มีผิวเนื้อในละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั่วทั้งแผ่น มีความหนา ความแน่น และความเรียบสม่ำ�เสมอตลอดทั้งแผ่น สามารถขูดแต่ง เนื้อไม้ได้เรียบเนียบ งานที่ออกมาจึงดูเรียบร้อยไม่เป็นขุย สามารถนำ�มาพ่นสีในเนื้อไม้ได้สวยงาม


ลวดลาย (Patterns) การออกแบบลวดลายของโคมไฟนำ�แนวความคิดมาจากลายคำ�ประดับโครงสร้างภายในและลายฉลุโหละประดับหลังคาวิหาร วัดก้ำ�ก่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นลวดลายของพันธุ์พฤกษาโดยมีการปรับลวดลายให้มีความซับซ้อนน้อยลง และเน้นการให้เส้น โค้งเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความพริ้วไหวตามลักษณะของลายพันธุ์พฤกษา


เทคนิค (Technique) เทคนิคที่ใช้ในการสร้างลวดลายบนงานใช้เทคนิกการฉลุ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นการนำ�เอาเทคนิคเดิมที่ใช้ในงานประดับตกแต่งวิหารวัดก้ำ�ก่อ


การให้แสงจากโคมไฟเป็นการใช้แสงจากหลอด หลอด Compact Fluorescent เป็นหลอดปล่อยประจุความดันไอต่ำ� สีของ หลอดมี 3 แบบคือ daylight ,cool white และ warm white เช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบที่ใช้งานกันมากคือหลอดเดี่ยว มีขนาดวัตต์ 5 7 9 11 วัตต์และหลอดคู่ มีขนาดวัตต์ 10 13 18 26 วัตต์ เป็นหลอดที่พัฒนาขึ้นมาแทนที่หลอดอินแคนเดสเซนต์ และ มีประสิทธิผลสูงกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ คือประมาณ 50-80 ลูเมนต่อวัตต์ และ อายุการใช้งานประมาณ 5,000-8,000 ชม จัด เป็นหลอดประหยัดไฟที่นิยมใช้กันมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากให้แสงสว่างสูง อายุการใช้งานยาวนาน แสงสีที่นุ่มนวล และความร้อน ที่ตัวหลอดน้อยกว่า


โทนส

สีกำ�

สีทอง

การใช้งาน ใช้สำ�หรับการนำ�ไปติดประดับตกแต่งห้องอาหารและ ห้องนั่งเล่นภายในบ้าน ที่ต้องการแสงสว่างและ ต้องการความ สวยงามจากโคมไฟ


รูปแบบการจัดวางโคมไฟ

100 cm.

50 cm. 80 cm.


โครงสร้างภายในตัวโคมไฟ.


Top View.

แผ่นทองเหลืองฉลุลาย แผ่นอะคริลิกฉลุลาย กระจกฝ้า


Sild View.


โคมไฟ