Page 1

Octagon Light : achiraya Intasan 510310115


Octagon Light : แรงบันดาลใจ ( Inspiration )

ลวดลายประดับตกแต่งวิหารวัดก้ำ�ก่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากเป็น ลวดลายที่เกิดจากการรับเอาอิทธิพลจากพม่า และล้านนารวมทั้งการรับวัฒนธรรมต่างๆ ที่ได้แพร่กระจายเข้าสู่ท้องถิ่นมาผสมผสานกันเพื่อ สร้างลวดลายให้มีความสวยงามและเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ลวดลายที่นำ�มาใช้ได้แก่ลวดลายที่ตกแต่งภายในวิหารซึ่งจะเป็นงานแบบ ลายคำ� และลวดลายที่เป็นลายฉลุประดับหลังคาวิหาร ซึ่งลวดลายส่วนมากจะมีลักษณะเป็นลายพันธุ์พกฤษาที่ีมีความสวยงามและน่าสนใจ


Concept : การออกแบบเป็นการออกแบบโคมไฟประเภทติดเพดาน เพื่อการประดับตกแต่ง โดยรูปทรงของตัวโคมไฟทำ�เป็นทรงแปดเหลี่ยม ซึ่ง เป็นการปรับแต่งมาจากรูปทรงของดาวเพดานในวิหารวัดกก้ำ�ก่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้งการนำ�เอาลวดลายที่เป็นงานศลิปกรรมตกแต่ง มาใช้ แต่ได้้มีการปรับรูปแบบของลวดลายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่จะนำ�มาใช้ และ เนื่องจากวัสดุประเภทเดิมที่ใช้ในการสร้างงานประดับ ตกแต่งวิหารเป็นแผ่นสังกะสี ซึ่งจะมีความคม และเกิดสนิมง่าย จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่นำ�มาใช้ในการทำ�โคมไฟเป็นแผ่นอะคริลิก และ แผ่นไม้ MDF นอกจากนี้รูปแบบของการจัดวางโคมไฟนำ�แรงบันดาลใจมากจากความเชื่อเรื่องคติจักรวาลซึ่งเป็นหลักความเชื่อทางพระพุทธ ศาสนา โดยยึดตามแบบแผนผังจักรวาลคือ การจัดวางโคมไฟใหญ่ไว้ตรงกลาง และมีโคมไฟเล็กล้อมรอบอีกสี่ทิศซึ่งเทียบได้กับความเชื่อที่ว่า ตรงกลางเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ และรอบด้านทั้งสี่ทิศเปรียบเสมือนทวีปทั้งสี่ อันได้แก่ ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ อมร โคยานทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ ปุพพวิเทหะทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ และอุตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทางทิศ เหนือของเขาพระสุเมรุ


รูปทรง (Shapes)

รูปทรงของงานที่ได้นำ�ต้นแบบมาจากกรอบลวดลายของดาวเพดานประดับวิหารซึ่งมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบย่อมุม โดยนำ�มาคลี่คลาย ให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต โดยการตัดทอนการย่อมุมของรูปทรงต้นแบบให้กลายเป็นเส้นตรง และทำ�ให้ความยาวของเส้นตรงรอบด้านมีขนาดเท่า กัน จึงทำ�ให้ได้รูปทรงใหม่ที่ได้จากการลดทอดรูปทรงจากต้นแบบเดิม คือ รูปทรงแปดเหลี่ยมด้านเท่า


วัสดุ (Materials) เดิมวัสดุที่ใช้เป็นการนำ�เอาแผ่นโลหะสังกะสีมาฉลุเป็นลวดลาย จึงทำ�ให้เกิดสนิมกัดกร่อนทำ�ลายเนื้อโลหะและลวดลายฉลุโลหะ เหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป จึงได้มีการเปลี่ยนวัสดุเป็นแผ่นอะคริลิกสี ซึึ่งเป็นวัสดุที่ทันสมัยน้ำ�หนักเบามีสีให้เลือกหลากหลาย และ แผ่นไม้ MDF มีผิวเนื้อในละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั่วทั้งแผ่น มีความหนา ความแน่น และความเรียบสม่ำ�เสมอตลอดทั้งแผ่น สามารถขูดแต่ง เนื้อไม้ได้เรียบเนียบ งานที่ออกมาจึงดูเรียบร้อยไม่เป็นขุย สามารถนำ�มาพ่นสีในเนื้อไม้ได้สวยงาม


ลวดลาย (Patterns) การออกแบบลวดลายของโคมไฟนำ�แนวความคิดมาจากลายคำ�ประดับโครงสร้างภายในและลายฉลุโหละประดับหลังคาวิหาร วัดก้ำ�ก่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นลวดลายของพันธุ์พฤกษาโดยมีการปรับลวดลายให้มีความซับซ้อนน้อยลง และเน้นการให้เส้น โค้งเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความพริ้วไหวตามลักษณะของลายพันธุ์พฤกษา


เทคนิค (Technique) เทคนิคที่ใช้ในการสร้างลวดลายบนงานใช้เทคนิกการฉลุ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นการนำ�เอาเทคนิคเดิมที่ใช้ในงานประดับตกแต่งวิหารวัดก้ำ�ก่อ


การให้แสงจากโคมไฟเป็นการใช้แสงจากหลอด หลอด Compact Fluorescent เป็นหลอดปล่อยประจุความดันไอต่ำ� สีของ หลอดมี 3 แบบคือ daylight ,cool white และ warm white เช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบที่ใช้งานกันมากคือหลอดเดี่ยว มีขนาดวัตต์ 5 7 9 11 วัตต์และหลอดคู่ มีขนาดวัตต์ 10 13 18 26 วัตต์ เป็นหลอดที่พัฒนาขึ้นมาแทนที่หลอดอินแคนเดสเซนต์ และ มีประสิทธิผลสูงกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ คือประมาณ 50-80 ลูเมนต่อวัตต์ และ อายุการใช้งานประมาณ 5,000-8,000 ชม จัด เป็นหลอดประหยัดไฟที่นิยมใช้กันมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากให้แสงสว่างสูง อายุการใช้งานยาวนาน แสงสีที่นุ่มนวล และความร้อน ที่ตัวหลอดน้อยกว่า


โทนส

สีกำ�

สีทอง

การใช้งาน ใช้สำ�หรับการนำ�ไปติดประดับตกแต่งห้องอาหารและ ห้องนั่งเล่นภายในบ้าน ที่ต้องการแสงสว่างและ ต้องการความ สวยงามจากโคมไฟ


รูปแบบการจัดวางโคมไฟ

100 cm.

50 cm. 80 cm.


โครงสร้างภายในตัวโคมไฟ.


Top View.

แผ่นทองเหลืองฉลุลาย แผ่นอะคริลิกฉลุลาย กระจกฝ้า


Sild View.

โคมไฟ  

อชิรญาณ์ อินต๊ะแสน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you