Page 1

Loves your bum


艾 保 德

A China Media

21.06.--27.06. 2013 03


A China Media

21.06.--27.06. 2013 07


A China Media

21.06.--27.06. 2013 09


A China Media

21.06.--27.06. 2013 11


ChinaMedia Media AAChina

18.01.--24.01.2013 2013 13 13 14.06.--20.06. 2013 13 12.04.--18.04.

电话:9580 7708


71 Canterbury Rd, Bankstown NSW 2200

Email: mail@sydneytimber.com


专业铺贴

QF Tiling PTY LTD

超过20年专业室内外的装修贴瓷砖、大理 石,包括厨房,卫生间, 客厅、餐厅等, 游泳池及承接大型工程优惠。

阳台地上瓷砖

高贵墙上大理石

墙上精美花边大理石

浴室墙和地瓷砖

免费上门为您度量报价 华人主理 Jack Zheng M : 0410 563 288 0406 001 990 T : 9897 3751

A China Media 21.06.--27.06. 2012 15

M : 0410 563 288 0406 001 990 T : 9897 3751


A China Media

21.06.--27.06. 2012 17


1

A China Media

18.01.--24.01. 2013 19


薄熙来

铁艺大门024

防护窗022

阳台围栏015


ᇨࠦ୊၊0HOYLQ6W1RUWK%HYHUO\+LOOV

ᓜጓᇎࡰ ‫ݖ‬༑୊ው ૔੍ਅज़დᎺᇨᓦ +‫ڧ‬ಛᇎĂᄉ჎ᇎ!+ሚࡔᇎĂ௺ိᇎ!+୾ᇎĂަ঺ +༴࿩ฤਜ਼಑ฤᇎࡰ!+଀ܰਜ਼ᓾৃࡼଶዩ +ᇎࡰ࿸ଐਜ਼ᇎࡰာप 0*HHU)HOORZ$'9)$7'PDMRU([DPLQHU /,67' /RQGRQ $GY7HDFKHUV'LSORPD 5HJ5$' &HFFKHWWL&ODVVLFDO%DOOHW

ᔻዕ༽ࡕń ᎌᇄ

ᇨࠦ୊၊0HOYLQ6W1RUWK%HYHUO\+LOOV

‫ݬ‬஛ᇨࠦውቧ‫ݍ‬ถᑾတ 㢁㭒ǃЁ೑㟲ǃ⇥ᮣ㟲ǃ⦄ ҷ㟲ǃ㓐ড়㟲䐜ǃ㡖Ⳃⓨߎ DŽᇥ‫ܓ‬䇒ቕˈ៤Ҏ䇒 ቕҹϞ᮴䰤ࠊDŽ ϧϮ㟲䐜ᬭᅸǃϧᆊℷ㾘ᬭ ᄺDŽ $VKILHOGǃ+RPHEXVK:HVWǃ %HYHUO\+LOOVഛ᳝ᓔ⧁DŽ

੼䆶䇋⬉ ń 

Dr. Kim Kendall

B.V.Sc M.A.C.V.Sc (Feline Medicine & Animal Behaviour)

ABN: 28 074 184 562

$XVWUDOLD&KLQD:HHNO\ $&KLQD0HGLD

EAST CHATSWOOD CAT CLINIC Ph: (02) 9417 6613 Fx: (02) 9417 0648 Email: enquiries@catclinic.com.au 329 Penshurst St. Willoughby NSW 2068


$&KLQD0HGLD

 


A China Media

01.03.--07.03. 2013 23


A China Media $&KLQD0HGLD $XVWUDOLD&KLQD:HHNO\

18.01.--24.01. 2013 24   


.5*‫ݟ‬ဃኢ಑‫ݑ‬ ᔚ‫ݎ‬ኢ಑ድᓨᔤ‫ݟ‬Ķୁᒫ‫ݟ‬ ૸h‫ݟ‬ဃާኦh۟‫ڈ‬჊੯i ᄔ࿾ࡕ฀๲࿁Ķఀ໑ࣱĶ዇ Ꭽඊৰᄔ૷Ꮇ໑i ࠆٰཟ‫܇‬ኢ‫ډݟ‬ሷጽᇱĶ၈ ฆඬःᅭ‫ݟ‬ኢ಑i ბ‫ډ࣯ࢤݏ‬ሷᒾኢ಑ĶᎺཟ ‫ݟډ‬୦Ꭽi

኉Ꭽఋఁ‫ډ‬ฏൢ፪ ႗ཿॊः፜ኢᆪᔇ ළ৩‫ݟ໊ࡸݟ‬ဃ‫ډ‬ ጞĶईᓣฆ‫ݟ‬ဃ ኢ‫܁‬Ķඬཿচः

‫و‬ᓮ໫‫ݟ‬ኢ಑ቱછછᏽ‫و‬ᓮচ‫ݶ‬ቱછછᏽ /LF੤ཿᔇ಑ Helen Yhu %D[WHU5G0DVFRW1(: ୺઴‫ ݋‬ ࡕ੪ń%+$+ ޷ᒔń၎ᄝń

ཟಬᒷ‫ހ‬࿥৻ถး۱છ ᕥ໠ń‫߿و‬ಟይ࿥৻း۱છ኿޷ᕛᆯછᓄኔᔇሑጔࡻࡻh.5*‫ݟ‬ဃኢ಑‫ࡽݑ‬်‫ݎ‬ ဈ໤੤h‫߿و‬ಟይ࿥৻း۱છ኿޷ᕛᆯછᓄኔᔇሑ౱ࡱh ‫و‬ᓠᓬ෕‫ ڎ‬࿽‫ݎ‬အශኋ

ϧϮᦤկ৘⾡≑䔺㓈ׂⱘ᳡ࡵDŽ $&5H*DV3LQN6OLS'LVN 0DFKLQLQJ৘乍 Ꮉ԰ֱ᳝䆕DŽ

A China Media $&KLQD0HGLD A China A$&KLQD0HGLD China Media Media 29.06.--05.07. 2012 25   25.01.--31.01. 18.01.--24.01. 2013 2013 25 25


$&KLQD0HGLD A$&KLQD0HGLD China Media $XVWUDOLD&KLQD:HHNO\

 10.08.--16.08.   30.03.--05.04. 2012 2012 27 27

548 548 Canterbury Canterbury Rd, Rd, Belmore NSW NSW Belmore


*/2%$/',63/$<6

$&KLQD0HGLD A ChinaMedia Media A China A China Media $&KLQD0HGLD

ĺ&#x2026;?č´šć&#x160;Ľäťˇ

 25.01.--31.01. 2013 28 28 27.07.--02.08. 2012 18.01.--24.01. 2013 28 


ChinaMedia Media AAChina

25.01.--31.01.2013 201329 29 18.01.--24.01.

548 Canterbury Rd, Belmore NSW


$&KLQD0HGLD AAChina ChinaMedia Media

 18.01.--24.01. 25.01.--31.01.2013 2013 30 30


澳中周末报-电子版- 2013.06.21  

澳中周末报-电子版PDF 2013.06.21

Advertisement