Page 1

Nh÷ng sai lÇm khi lùa chän phÇn mÒm b¸n hµng Trªn thÞ trêng hiÖn cã rÊt nhiÒu c«ng ty cung cÊp phÇn mÒm b¸n hµng, qu¶n lý siªu thÞ, qu¶n lý cöa hµng…VËy lùa chän phÇn mÒm qu¶n lý b¸n hµng nh thÕ nµo lu«n lµ c©u hái lín ®îc ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp, cöa hµng vµ siªu thÞ. Thùc tÕ cho thÊy viÖc chän mua phÇn mÒm b¸n hµng lµ mét bµi to¸n kh«ng hÒ ®¬n gi¶n, díi ®©y lµ nh÷ng sai lÇm mµ nhiÒu nhµ b¸n lÎ m¾c ph¶i khi chän mua phÇn mÒm b¸n hµng:

1. Mua c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng tríc §a phÇn c¸c nhµ b¸n lÎ sau khi mua ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng nh m¸y tÝnh, m¸y in m¸y quÐt m· v¹ch… míi tÝnh tíi chuyÖn t×m mua phÇn mÒm b¸n hµng phï hîp. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét sai lÇm rÊt lín v×: Tríc hÕt, ngo¹i trõ trêng hîp nh÷ng phÇn mÒm ®îc thiÕt kÕ kiÕn tróc hÖ thèng më, mçi phÇn mÒm b¸n hµng ®Òu cã yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ phÇn cøng vµ hÖ thèng ®iÒu hµnh riªng. VÝ dô, vÒ phiªn b¶n Windows, mét sè phÇn mÒm sÏ yªu cÇu phiªn b¶n Unix, sè kh¸c yªu cÇu phiªn b¶n Linux. Thªm vµo ®ã, mçi phÇn mÒm sÏ t¬ng thÝ ch víi mét sè thiÕt bÞ phÇn cøng nhÊt ®Þnh nh m¸y in, m¸y scan, kÐt ®ùng tiÒn, ®Çu ®äc thÎ…


Thø hai, mçi phÇn mÒm b¸n hµng cã nh÷ng tÝnh n¨ng vµ ho¹t ®éng riªng. ViÖc lùa chän phÇn mÒm phï hîp sÏ ¶nh hëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña b¹n. NÕu b¹n ®Çu t c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng tríc, lùa chän phÇn mÒm b¸n hµng cña b¹n sÏ bÞ h¹n chÕ. VÝ dô, nÕu b¹n t×m ®îc mét phÇn mÒm b¸n hµng ng ý, tuy nhiªn phÇn mÒm b¸n hµng ®ã l¹i kh«ng t¬ng thÝch víi hÖ ®iÒu hµnh Windows cña b¹n, hoÆc ko t¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ m¸y in, m¸y scan s½n cã, b¹n sÏ buéc ph¶i chuyÓn sang mét phÇn mÒm b¸n hµng kh¸c t¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ b¹n s½n cã. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, b¹n nªn chän mua phÇn mÒm b¸n hµng phï hîp tríc, sau ®ã tham kh¶o c¸c gîi ý tõ c«ng ty phÇn mÒm vÒ hÖ ®iÒu hµnh vµ c¸c thiÕt bÞ hç trî. 2. Tham kh¶o th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c PhÇn lín c¸c nhµ b¸n lÎ thêng tham kh¶o ph¬ng ¸n phÇn mÒm b¸n hµng tõ c¸c nhµ cung cÊp m¸y tÝnh. MÆc dï c¸c chuyªn gia t vÊn m¸y tÝnh am hiÓu vÒ c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng vµ hÖ thèng m¹ng, tuy nhiªn kh«ng n¾m ®îc c¸c ®Æc thï cña ngµnh b¸n lÎ vµ tÝnh n¨ng cña c¸c phÇn mÒm b¸n hµng, dÉn tíi viÖc cã nh÷ng t vÊn kh«ng chÝnh x¸c. Mçi lo¹i h×nh b¸n lÎ cã nh÷ng ®Æc thï vµ nhu cÇu riªng, do ®ã nÕu lùa chän sai phÇn mÒm b¸n hµng, b¹n sÏ l·ng phÝ mét kho¶n ®Çu t v« Ých vµ ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cña cöa hµng trong t¬ng lai dµi. 3. Kh«ng quan t©m nhiÒu tíi nhµ cung cÊp phÇn mÒm. Khi quyÕt ®Þnh lùa chän mét phÇn mÒm b¸n hµng, b¹n kh«ng chØ mua phÇn mÒm mµ cßn mua c¸c dÞch vô ®i kÌm víi phÇn mÒm. Trªn thùc tÕ, c¸c dÞch vô nµy còng quan träng kh«ng kÐm chÊt lîng cña phÇn mÒm b¸n hµng, v× sau khi mua phÇn mÒm, b¹n sÏ hoµn toµn phô thuéc vµo c«ng ty phÇn mÒm vÒ viÖc ®µo t¹o, hç trî kü thuËt, cËp nhËt phiªn b¶n míi vµ t vÊn thiÕt bÞ phÇn cøng. NhiÒu kh¸ch hµng khi lùa chän phÇn mÒm b¸n hµng ®· kh«ng quan t©m lùa chän nhµ cung cÊp uy tÝn, dÉn tíi nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh triÓn khai ¸p dông.

Ban hang 2  

Trên thị trường hiện có rất nhiều công ty cung cấp phần mềm bán hàng, quản lý siêu thị, quản lý cửa hàng…Vậy lựa chọn phần mềm quản lý bán h...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you