Issuu on Google+

Nh÷ng sai lÇm khi lùa chän phÇn mÒm b¸n hµng Trªn thÞ trêng hiÖn cã rÊt nhiÒu c«ng ty cung cÊp phÇn mÒm b¸n hµng, qu¶n lý siªu thÞ, qu¶n lý cöa hµng…VËy lùa chän phÇn mÒm qu¶n lý b¸n hµng nh thÕ nµo lu«n lµ c©u hái lín ®îc ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp, cöa hµng vµ siªu thÞ. Thùc tÕ cho thÊy viÖc chän mua phÇn mÒm b¸n hµng lµ mét bµi to¸n kh«ng hÒ ®¬n gi¶n, díi ®©y lµ nh÷ng sai lÇm mµ nhiÒu nhµ b¸n lÎ m¾c ph¶i khi chän mua phÇn mÒm b¸n hµng:

1. Mua c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng tríc §a phÇn c¸c nhµ b¸n lÎ sau khi mua ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng nh m¸y tÝnh, m¸y in m¸y quÐt m· v¹ch… míi tÝnh tíi chuyÖn t×m mua phÇn mÒm b¸n hµng phï hîp. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét sai lÇm rÊt lín v×: Tríc hÕt, ngo¹i trõ trêng hîp nh÷ng phÇn mÒm ®îc thiÕt kÕ kiÕn tróc hÖ thèng më, mçi phÇn mÒm b¸n hµng ®Òu cã yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ phÇn cøng vµ hÖ thèng ®iÒu hµnh riªng. VÝ dô, vÒ phiªn b¶n Windows, mét sè phÇn mÒm sÏ yªu cÇu phiªn b¶n Unix, sè kh¸c yªu cÇu phiªn b¶n Linux. Thªm vµo ®ã, mçi phÇn mÒm sÏ t¬ng thÝ ch víi mét sè thiÕt bÞ phÇn cøng nhÊt ®Þnh nh m¸y in, m¸y scan, kÐt ®ùng tiÒn, ®Çu ®äc thÎ…


Thø hai, mçi phÇn mÒm b¸n hµng cã nh÷ng tÝnh n¨ng vµ ho¹t ®éng riªng. ViÖc lùa chän phÇn mÒm phï hîp sÏ ¶nh hëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña b¹n. NÕu b¹n ®Çu t c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng tríc, lùa chän phÇn mÒm b¸n hµng cña b¹n sÏ bÞ h¹n chÕ. VÝ dô, nÕu b¹n t×m ®îc mét phÇn mÒm b¸n hµng ng ý, tuy nhiªn phÇn mÒm b¸n hµng ®ã l¹i kh«ng t¬ng thÝch víi hÖ ®iÒu hµnh Windows cña b¹n, hoÆc ko t¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ m¸y in, m¸y scan s½n cã, b¹n sÏ buéc ph¶i chuyÓn sang mét phÇn mÒm b¸n hµng kh¸c t¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ b¹n s½n cã. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, b¹n nªn chän mua phÇn mÒm b¸n hµng phï hîp tríc, sau ®ã tham kh¶o c¸c gîi ý tõ c«ng ty phÇn mÒm vÒ hÖ ®iÒu hµnh vµ c¸c thiÕt bÞ hç trî. 2. Tham kh¶o th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c PhÇn lín c¸c nhµ b¸n lÎ thêng tham kh¶o ph¬ng ¸n phÇn mÒm b¸n hµng tõ c¸c nhµ cung cÊp m¸y tÝnh. MÆc dï c¸c chuyªn gia t vÊn m¸y tÝnh am hiÓu vÒ c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng vµ hÖ thèng m¹ng, tuy nhiªn kh«ng n¾m ®îc c¸c ®Æc thï cña ngµnh b¸n lÎ vµ tÝnh n¨ng cña c¸c phÇn mÒm b¸n hµng, dÉn tíi viÖc cã nh÷ng t vÊn kh«ng chÝnh x¸c. Mçi lo¹i h×nh b¸n lÎ cã nh÷ng ®Æc thï vµ nhu cÇu riªng, do ®ã nÕu lùa chän sai phÇn mÒm b¸n hµng, b¹n sÏ l·ng phÝ mét kho¶n ®Çu t v« Ých vµ ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cña cöa hµng trong t¬ng lai dµi. 3. Kh«ng quan t©m nhiÒu tíi nhµ cung cÊp phÇn mÒm. Khi quyÕt ®Þnh lùa chän mét phÇn mÒm b¸n hµng, b¹n kh«ng chØ mua phÇn mÒm mµ cßn mua c¸c dÞch vô ®i kÌm víi phÇn mÒm. Trªn thùc tÕ, c¸c dÞch vô nµy còng quan träng kh«ng kÐm chÊt lîng cña phÇn mÒm b¸n hµng, v× sau khi mua phÇn mÒm, b¹n sÏ hoµn toµn phô thuéc vµo c«ng ty phÇn mÒm vÒ viÖc ®µo t¹o, hç trî kü thuËt, cËp nhËt phiªn b¶n míi vµ t vÊn thiÕt bÞ phÇn cøng. NhiÒu kh¸ch hµng khi lùa chän phÇn mÒm b¸n hµng ®· kh«ng quan t©m lùa chän nhµ cung cÊp uy tÝn, dÉn tíi nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh triÓn khai ¸p dông.


Ban hang 2