Page 1

PROGRAMMA

CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


Inleiding In de wereld om ons heen is van alles te zien en te beleven. Maar tussen kijken en zien zit heel wat licht. Je kijkt in principe bevooroordeeld naar die wereld. Toch is het belangrijk dat je je realiseert dat je op een andere manier kunt kijken, waardoor je de dingen anders ziet. Daar gaat het om bij cultuureducatie: leerlingen/ jongeren vanuit een gerichte kennismaking met culturele uitingen en fenomenen leren dat ‘de wereld vol met kleuren zit.’ Cultuur is meer dan een versiersel van het dagelijks leven. Cultuur is wat mensen maakt tot wat ze zijn en wat hen met elkaar verbindt. Cultuur is identiteit en tegelijkertijd de uitdrukking van nieuwe zienswijzen en andere uitingsvormen. Cultuur is een bron van sociaal contact en kan een aanzet zijn tot meer wederzijds begrip. Cultuur biedt mensen ontspanning en biedt een kans om zichzelf en hun creativiteit te ontplooien. CiST (Cultuur in School Tilburg) ontwikkelt beleid om cultuureducatie een vaste plaats te geven in het onderwijs. Immers culturele vorming helpt de leerlingen de wereld om zich heen te begrijpen. Historisch besef en kennis van het culturele erfgoed en van hedendaagse ontwikkelingen zijn daarbij niet weg te denken. Cultuureducatie is een manier om de wereld te bevatten. Cultuur is een wezenlijke component van de maatschappij. Zonder cultuur is er geen identiteit. Kennis maken en leren omgaan met cultuur geven de leerling kans op een brede visie op de maatschappij. Zo kan bijvoorbeeld de hedendaagse kunst de mens vragen stellen over die maatschappij en over zijn eigen rol daarin. Kunst en cultuurbeleving helpt mensen waarnemen, kan de blik verruimen en de tolerantie vergroten. Er zijn vele definities van cultuur. In de context van deze brochure is gekozen voor deze definitie: cultuur bevat alle uitingen en bronnen op het gebied van de beeldende kunst, theater, letteren, drama, dans, muziek, muziektheater, audiovisuele kunst, architectuur en het culturele erfgoed. Bureau CiST is het stedelijk bureau voor cultuureducatie in Tilburg en functioneert als een onafhankelijke marktplaats in de gemeente. CiST vormt een scharnierfunctie tussen culturele veld en onderwijs. De nadruk komt steeds meer te liggen op hoe de vraag van de scholen beantwoord kan worden door het culturele veld in haar volle breedte. CiST is door de gemeente Tilburg als begeleider in dit proces aangewezen.

Eén van de belangrijkste pijlers binnen CMK wordt de doorlopende leerlijn cultuureducatie. Deze leerlijn is inmiddels gereed en is door de bureaus voor cultuuronderwijs van de B5 (Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg), waaronder CiST dus, gezamenlijk ontwikkeld. De basis van de doorlopende leerlijn wordt gevormd door de ontwikkeling van de culturele vermogens van leerlingen. Deze vier vermogens zijn ook gekoppeld aan de vier V’s die de kern vormen van het vernieuwde CKV programma: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Deze doorlopende leerlijn cultuureducatie kent drie onderdelen: allereerst het basismodel, dat berust op een theoretisch kader, vervolgens een raamwerk, waarin de leerdoelen beschreven staan en tot slot een programma van activiteiten, dat de school ontwikkelt in samenwerking met de lokale culturele instellingen en aanbieders. Scholen en culturele instellingen en bureaus voor cultuuronderwijs zowel lokaal als landelijk, delen samen hetzelfde doel: het ontwikkelen van culturele competenties bij kinderen en jongeren. Ieder doet dat vanuit een eigen vertrekpunt, de school vanuit de ontwikkeling van het kind en/of de jongere, de culturele instelling vanuit de kennis en ervaring van kunst en cultuur. De doorlopende leerlijn draagt eraan bij dat deze twee partijen één gemeenschappelijke taal spreken en biedt het kind een culturele carrière. De samenhang en duurzame verankering van cultuureducatie in het onderwijs kan zo gewaarborgd worden en culturele instellingen hebben een houvast om hun aanbod op af te afstemmen. In de toekomst wordt ook de verbinding gemaakt tussen cultuureducatie = leren en komt de nadruk te liggen op het creatief quotiënt, de manier om via zintuiglijke ervaring en creatief denken, zelf experimenterend tot eigen kunstzinnige creaties te komen. Kunst en cultuur zijn zo een middel om de creatieve intelligentie te verhogen en het abstract en innovatief denken te stimuleren. Kunst en cultuur zijn zo één van de 21 ste eeuwse vaardigheden die steeds meer in het onderwijs worden ingebed. Samen met de culturele instellingen en scholen die dit willen wordt maatwerk geleverd. Immers iedere school, iedere leerling is anders!

Van 2015 - 2017 is een extra aanvraag bij het FCP ingediend en gehonoreerd voor VMBO on Stage, waarin 4 VMBO scholen hebben geparticipeerd. Voor 3 VMBO scholen zal dit opnieuw worden aangevraagd Zij zullen de ingeslagen weg van werken met een doorlopende leerlijn muziek, dans, drama of beeldend continueren. Nieuws hierover zal op de website en in nieuwsbrieven worden gecommuniceerd.

1


Inhoudsopgave algemeen Werkterrein CiST

3

CiST werkt op de maat van uw school

3

Handleiding

4

Aansprakelijkheid

5

Informatie

5

Inhoudsopgave

6

juweeltjes

12

kinderboekenweek

14

Musea

15

Workshops

21

Projecten

59

Voorstellingen

65

Training en scholing

75

De instellingen op een rij

79

Colofon Samenstelling Ineke Frijters – Bureau CiST Redactie-ondersteuning Erik Verbiest Vormgeving Blauwzuur (www.blauwzuur.nl) omslagillustratie hjalmar van den akker

2

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


Werkterrein CiST Bureau CiST bestaat uit twee pijlers:

1. Bureau CiST Bureau CiST vormt een scharnierfunctie tussen het onderwijs en de instellingen en initiatieven die zich binnen Tilburg bewegen op het terrein van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het gaat om vraag en aanbod. In het voorbije jaar is steeds meer ingespeeld op de vragen van scholen. CiST kan vraaggericht werken. Hebt u specifieke wensen voor uw school, neem dan met CiST contact op. De activiteiten van CiST bewegen zich op de diverse kunsteducatieve disciplines: literatuur, drama, dans, muziek, architectuur, fotografie en film, beeldend en cultureel erfgoed. Scholen die de doorlopende leerlijn cultuureducatie tot een ‘rode draad’ binnen hun school willen maken en het een vaste plek willen geven, kunnen gebruik maken van de diensten van CiST. Vanuit de begeleidende rol van CiST kan ondersteuning geboden worden in het opzetten van een doorlopende leerlijn cultuureducatie. CiST staat open voor vragen vanuit de scholen. Inmiddels heeft CiST met een groot aantal scholen een begeleidingstraject uitgezet. CiST brengt jaarlijks een brochure uit waarin een overzicht van het aanbod van de cultuurinstellingen in Tilburg is opgenomen. Tweemaandelijks worden scholen middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en speciale projecten. CiST kan behulpzaam zijn bij het verwerven van subsidies. 2. Cultuuraanbod in naschoolse activiteiten. Voor vragen op het gebied van cultuureducatie en naschoolse activiteiten kan CiST een bemiddelende en begeleidende rol spelen. Hierbij kan ook gedacht aan de verbinding tussen binnenen buitenschools leren. Bureau CiST maakt sedert 1 januari 2007 deel uit van de Gemeente Tilburg en is gehuisvest in het Deprez-gebouw, Lange Nieuwstraat 172-174, 5041 DJ Tilburg. Bureau CiST telt twee adviseurs: Ineke Frijters en Jan Stoel. En één externe adviseur Lizette Mijland.

CiST werkt op de maat van uw school CiST brengt voor de vijftiende keer een programma cultuureducatie uit. Belangrijk is het contact met de scholen. Bij CiST komen schoolspecifieke vragen binnen. Dat varieert van het maken van programma’s op maat tot nascholingscursussen, van subsidievragen tot structurele begeleidingsvragen. Aarzel niet om contact op te nemen.

CiST wil zoveel mogelijk op maat werken. Een aantal voorbeelden: • een school heeft voor musea als rode draad binnen haar activiteiten gekozen; • een aantal scholen heeft muziek als speerpunt gekozen; • scholen willen middels cultuureducatie een nieuwe impuls geven aan nieuwe vormen van leren; • betrokkenheid bij tal van schoolprojecten op maat, zoals CKV projecten en onderbouwprojecten; • domeindoorbrekend onderwijs; cultuureducatie aansluitend op onderwijsthema´s, vooral voor de onderbouw en scholing. • een school wil inzetten op een doorlopende leerlijn dans of muziek en toewerken naar talentontwikkeling en deelname aan Tilburg’s got Talent CiST begeleidt en ondersteunt deze scholen in hun schoolontwikkeling op het terrein van cultuureducatie en werkt daarbij samen met het culturele veld en andere partners. CiST is de onafhankelijke intermediair tussen scholen en het culturele veld, brengt die partijen bijeen, die de school nodig heeft. De website van CiST bevat het laatste nieuws. Surf eens naar www.cist.nl en zet CiST bij uw favorieten! CiST verbindt gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Op al deze niveaus is CiST betrokken bij de vormgeving van dit beleid. In toenemende mate komen vragen vanuit de regiogemeenten van Tilburg bij CiST binnen. Scholen van buiten de gemeente Tilburg kunnen ook deelnemen aan het educatief programma van CiST, zij het dat ze geen gebruik kunnen maken van de kortingsregeling. CiST brengt dan een offerte uit voor haar ondersteunende werkzaamheden. De prijzen die in het cultuureducatieve programma vermeld staan gelden echter ook voor hen.

Instellingen werken op de maat van uw school Ook het Tilburgse culturele veld levert maatwerk. Steeds meer scholen willen hun leerlingen laten deelnemen aan verschillende mengvormen van cultuur en hen zo een brede ervaring meegeven. Daar is maatwerk voor nodig. Om goed maatwerk te leveren is het aan te bevelen dat scholen gebruik maken van de deskundigheid van de educatief medewerkers van instellingen. Zij zijn er op toegerust u van dienst te zijn. In het jaarlijkse educatieve programma van CiST staat bijeen wat gegarandeerd aangeboden kan worden. Veel scholen gebruiken het programma als uitgangspunt, als basis voor het samenstellen van hun jaarprogramma. In toenemende mate werkt het culturele veld ook samen. Het leidt tot instellingsoverstijgend aanbod, interdisciplinair aanbod dat uitermate rijk is.

3


Als u een product op maat wilt dan staat het culturele veld voor u klaar. Aarzel niet om contact op te nemen!

Handleiding Opbouw van deze brochure

CiST is er vooral voor het begeleidingsproces dat bij de implementatie van cultuureducatie een rol speelt. CiST heeft het overzicht over wat zich in het culturele veld afspeelt. CiST kan u helpen om instellingen samen aan tafel te brengen. CiST is onafhankelijk en heeft daarbij geen commercieel belang. Cursus coördinatie cultuurbeleid onderbouw Afgelopen schooljaren hebben de eerste edities van de cursus C.C.O. plaatsgevonden. Deze cursus is ontwikkeld door de cultuureducatieve centra van de vijf, grote Brabantse steden. De docenten die hieraan hebben deelgenomen en vormen inmiddels het eerste C.C.O.-netwerk. Dit netwerk komt tweemaal per schooljaar bijeen en krijgt dan ook steeds een primeur aangeboden in het netwerk. Wanneer er vraag is naar de cursus zal deze weer worden ingezet in samenwerking met de B5.

4

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

In deze brochure hebben we programma’s opgenomen die we kwalitatief goed vinden. In de inhoudsopgave treft u een overzicht aan van het totale aanbod. Er is een inschrijfformulier opgenomen voor deelname aan de CiST-activiteiten. Als u belangstelling heeft voor één of meer van de aangeboden activiteiten dan verzoeken wij u het volledig ingevulde formulier uiterlijk op 15 juli bij CiST ingediend te hebben.. Het verdient aanbeveling dat één persoon binnen het schoolteam de inschrijving verzorgt, de cultuurcoördinator. Procedure 1. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk op 14 juli 2017 in het bezit zijn van CiST. De formulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 2. CiST stelt de aanbieders van de activiteiten op de hoogte. 3. De aanbieders maken met de scholen nadere afspraken, data, tijden. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor hun activiteit. Scholen ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. U ontvangt deze bevestiging van CiST. 4. Gemaakte afspraken kunnen zeer moeilijk veranderd worden. Wij kunnen genoodzaakt zijn om daarmee gepaard gaande kosten aan de school door te berekenen. Als u activiteiten afzegt dan moet u rekening houden met het volgende: Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan de activiteit: 100 % betalen Opzegging tussen de 1 en 3 maanden: 75% betalen Opzegging tussen de 3 en 5 maanden: 50% betalen Opzegging langer dan 5 maanden: 25% betalen Dit geldt zowel voor aanbieders als afnemers 5. Voorstellingen kunnen in prijs goedkoper uitvallen als we meerdere scholen op één dag of in één voorstelling kunnen plaatsen. CiST zal daartoe met de scholen nader contact opnemen. 6. CiST heeft voor het voortgezet onderwijs een aantal uur per school beschikbaar. Specifieke vragen, die meer dan de beschikbare tijd per school in beslag nemen kunnen door CiST in behandeling worden genomen. CiST brengt in dat geval een offerte uit. 7. Er kan overigens altijd een vrijblijvend informatief gesprek plaatsvinden. 8. Scholen zijn aansprakelijk voor schade die leerlingen veroorzaken bij theaters, musea of andere instellingen. De school is ook aansprakelijk bij beschadiging van gehuurde leermiddelen en materialen. 9. De school als afnemer van een product verplicht zich tot het treffen van de voorbereidingen die noodzakelijk zijn om de uitvoering, van een voorstelling of workshop, optimaal te laten plaats vinden. Daartoe worden gerekend: inhoudelijke voorbereiding in de les, bereiding voor, tijdens en na de uitvoering, het zorg dragen voor een ambiance die past bij de uitvoering en voor het aanwezig zijn van de in een contract gevraagde faciliteiten.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


10. Wij horen na afloop van iedere activiteit graag wat u er van vond. Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties en kunnen daardoor onze programma’s verbeteren. U kunt uw reactie naar ons mailen of het evaluatieformulier van onze website downloaden en ons toesturen. 11. De school krijgt van CiST een nota. CiST zorgt voor betaling aan de aanbieder. 12. Vragen, suggesties, kritiek? Laat het ons weten! Vindt u het moeilijk om een keuze te maken uit het aanbod of wilt u nader advies? Maak dan een afspraak met CiST. Wij zijn u graag van dienst. In toenemende mate maken scholen met ons een afspraak om een jaarprogramma te maken dat past bij hun school. Dat gaat vaak verder dan wat in deze brochure staat. CiST kan ook verbindingen met andere initiatieven in de stad maken waardoor echt op de maat van de school gewerkt kan worden.

AANSPRAKELIJKHEID Wij wijzen u er op dat de school aansprakelijk is voor schade die leerlingen veroorzaken bij theaters, musea of andere instellingen. De school is ook aansprakelijk bij de beschadiging van gehuurde leermiddelen.

Informatie Voor alle informatie kunt u contact opnemen met: Ineke Frijters, adviseur CiST, tel. 06-53385048 e-mail: ineke.frijters@tilburg.nl Jan Stoel, senior adviseur CiST, tel. 06-22863031 e-mail: jan.stoel@tilburg.nl

5


Inhoudsopgave Juweeltjes Disciplines Multidisciplinair Drama Beeldend Multidisciplinair

Aanbieder Philharmonie Zuid Nederland Theatergroep Signatuur Onbekend BIKCollectief BIKCollectief

kinderboekenweek Disciplines Beeldend

Naam Heartbeat

Ob Bb Doc X

Blz 12

1ejaars-voorstelling ‘de brugklas-survival’

X

12

Met zo’n prachtige wand, haal je de krant! Linke soep die plastic troep!

X X

X X

12 13

Aanbieder Bakfietsjuf

Naam Mijn monster eet plastic

Ob Bb Doc X

Blz 14

Aanbieder Museum De Pont Museum De Pont Museum De Pont Museum De Pont Museum De Pont Museum De Pont Museum De Pont Museum De Pont Museum De Pont Museum De Pont

Naam Ob Bb Doc Het bronskoffertje X Rondleiding met workshop in De Pont X X Beeldende kunst en dans X X Artclips; filmpje, rondleiding en lesbrief X X X Examenthema’s @ De Pont X X X Huh?! Voor jongeren, door jongeren X X X Kunst en theater X X X Wait a minute: rondleiding filmpje en lesbrief X X X Wait a minute: rondleiding, filmpje en lesbrief X X X Welke kunstenaar past bij mij? X X X

Blz 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17

Naam Hoezo seks?

Ob Bb Doc X

Blz 17

Ontdek- en onderzoeksdomein voor natuur (oo-zone) OO-zone: onderzoeker

X

17

X

17

Warm of koud?

X

18

Wie doet het met wie?

X

18

musea

MUSEUM DE PONT Disciplines Beeldend Beeldend Multidisciplinair Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend

natuurmuseum brabant Disciplines Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie

Aanbieder Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant

stadsmuseum tilburg Disciplines Cultureel erfgoed

textielmuseum Disciplines Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend Multidisciplinair

Aanbieder Naam Stadsmuseum Tilburg Wandeling door de stad

Ob X

Bb Doc X

Blz 18

Aanbieder TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum

Ob X X X X X X X X

Bb Doc X X X X X X X X

Blz 18 19 19 19 19 19 20 20

Naam Rondleiding bij tijdelijke tentoonstelling Rondleiding industrialisatie Rondleiding textiellab Workshop ontwerp een lijn Workshop paper fashion Workshop vilten Woven stories Workshop textielwarenkast

Ob = onderbouw - Bb = bovenbouw/CKV - Doc = docenten

6

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


Vincents tekenlokaal Disciplines Beeldend Beeldend Beeldend

workshops

Aanbieder Vincents Tekenlokaal Vincents Tekenlokaal Vincents Tekenlokaal

Disciplines Aanbieder Beeldend Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Het Groeilokaal Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Michiel Brouwers Beeldend SNENS Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Het Ontdekstation Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Gassel, Joep van Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Grimestudio Sandra Kuppens Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Gassel, Joep van Beeldend Gassel, Joep van Beeldend BIKCollectief Beeldend Gassel, Joep van Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Grimestudio Sandra Kuppens Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Curiosityworld Cultureel erfgoed SNENS Cultureel erfgoed Zwaard en Volk Dans Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Jan Ophuis Dans Jan Ophuis Dans Factorium

Naam Ob Stap in het leven van Vincent X Vincents selfie X Wait a minute: rondleiding, filmpje en lesbrief X

Bb Doc X X X X X

Blz 20 20 20

Naam

Bb

Doc

Blz

Hoe ziet jouw favoriete boek er uit? Kastelen in Tilburg en Nederland Nederland waterland Poëzie affiches Sky-line

X X X X X

21 21 22 22 22

Studio sport

X

23

Tekenen en schilderen in de natuur Toen ik nog een neanderthaler was - grottekeningen Zweefvliegen

X X

23 23

X

24

Atelierbezoek Beeldende vorming Corporate identities, ontwerp een logo De Tweede Wereldoorlog, Anne Frank Design programma Een wereld in oorlog 1914-1945, ontwerp een monument Foto’s aan een draadje Geschiedenis komt tot leven in karton Graffiti workshop Groot - decor - schilderen Gustave Klimt en zijn vrouw Het ontstaan van geld. We breiden onze muntencollectie uit! Linke soep die plastic troep - bloemen van plastic afval Maak je persoonlijke tatoeage

X X X X X X

X X X X X X

24 24 25 25 25 25

X X X X X X

X X X X X X

26 26 26 26 27 27

X

X

27

X

X

27

Muziek in beeld Pop art Rondweef-kubussen van oude plasticzakken Stencil workshop Sticker workshop Techniek om ons heen - doe een nuttige uitvinding Textiel pimp workshop Vincent’s landschappen Wolkenkrabbers bouwen Wonden maken, net echt

X X X X X X

X X X X X X

28 28 28 29 29 29

X X X X

X X X X

30 30 30 30

Schrift ‘waar komt het abc vandaan?’ Cultureel erfgoed Strijd in de middeleeuwen

X X X X X

31 31 31

Mobiel met je mobieltje Stokkendans Afrikaanse dans Body beat Braziliaanse percussie Capoeïra

X X X X X X X X X X

32 32 32 32 33 33

Ob

7


Disciplines Aanbieder Dans SNENS Dans Gaffar Binda Entert- ainment Educatie Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Hiphopfactory Dans Factorium Drama Drama Het Groeilokaal Drama Factorium Drama Factorium Drama De Kwekerij Drama Hoox Drama Factorium Drama Factorium Drama Factorium Drama SNENS Drama Eelt Drama Eelt Drama Eelt Drama Het Zuidelijk Toneel Drama De Kwekerij Foto en film Foto en film Pixel Projects Foto en film Pixel Projects Foto en film BIKCollectief Foto en film BIKCollectief Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Pixel Projects Foto en film Elektruck Foto en film Pixel Projects Foto en film BIKCollectief Foto en film Pixel Projects Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Thomas van Vliet Expressie Literatuur Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Onias Landveld Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Multidisciplinair Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Eelt Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair SNENS Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair De Kwekerij 8

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

Naam Ob Dans en beweging X Educatieve breakdance workshops X voor in het onderwijs34 Flashmob X Jazzdance X Rituelen X Urban dance X Van sport naar dans X You should be dancing X Hiphop factory X Het dansdebat

Bb Doc X X

Blz 33 33

X X X X X X X X X

34 34 34 34 34 35 35 35

Teddy talks X De grote improvisatieshow X X Ga je mee? Nee! X X Improviseren X X Improviseren kun je leren X X Klassiekers X X Movie fighting X X Omg... Een soap! X X Theater en spel X X Vrienden voor het leven X X Workshop theater maken: als het X X morgen oorlog wordt ‘Raket’ workshop over vluchtelingen X X X King lear - workshop theater X Presenteren X X X

35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37

Fotostrip X Blauwdruk, cyanotypie X X Close-up, natuurlijke materialen X X onder de loep De kunst van het kijken X X Filmtechnieken X X Fotografie X X Geluid bij film in de elektruck X X Korte film maken X X Toveren en experimenteren met animatiefilm X X Animaties maken, stop-motion film X X X Filmen en fotograferen met je smartphone X X X Greenscreen X X X Reportage / baas van het journaal X X X Stop motion animatie X X X Vloggen X X X Rapworkshop - maak een videoclip X X

38 39 39

Boekproeverij; lekker proeven en genieten van leuke boeken! Spoken word Workshop stiftgedichten maken

X

X

43

X X

X X

43 44

Biomimicry Dans oost west Goed fout! Workshop Huttonia Musical Omgeving als canvas African mix Brazilian mix Crimescene

X X X X X X X X X X X X

44 44 45 45 45 46 46 46 47

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018

38 38 38

39 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 43


Disciplines Aanbieder Multidisciplinair Golden Cage Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Grimestudio Sandra Kuppens Multidisciplinair Grimestudio Sandra Kuppens Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Elektruck Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Theaters Tilburg Multidisciplinair Gaffar Binda Enter- tainment Educatie Multidisciplinair BIKCollectief Multidisciplinair Architectuurlessen Multidisciplinair Grimestudio Sandra Kuppens Muziek Muziek Esde Muziek Esde Muziek Esde Muziek Esde Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Studio Waveworks Muziek Factorium Muziek Hiphopfactory Muziek Elektruck Muziek Factorium Muziek SNENS Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Elektruck Muziek Poppodium 013 Muziek Factorium Muziek Thomas van Vliet Expressie Muziek Factorium Muziek Louise Donker Natuur - en milieueducatie Natuur- en Het Groeilokaal milieueducatie Nieuwe media Nieuwe media Bibliotheek Midden-Brabant Nieuwe media Het Groeilokaal Nieuwe media Bibliotheek Midden-Brabant Nieuwe media SNENS Techniek Techniek Curiosityworld Techniek Het Ontdekstation Techniek Het Ontdekstation

projecten

Disciplines Aanbieder Beeldend Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Drama Drama Factorium Drama Het Zuidelijk Toneel

Naam Ob Dromen & doen! Workshop X Eigen loops creëren in garageband / audacity X Fantasie make-up X

Bb Doc X X X

Blz 47 47 47

Fantasiegrime

X

X

48

Filmmuziek / sfeermuziek maken Hoorspelen, gedichten en geluidsverhalen Ipads in concert - beats & beyond Rondleiding Schouwburg en Concertzaal Talentbooster

X X X X X

X X X X X

48 48 48 49 49

Wijs met media Construeren met bamboe Theatergrime

X X X

X X X X X

50 50 50

Het levende drumstel X Het slagwerkorkest X Rappende ritmes X Spel(en spelen) X Braziliaanse percussie X X Cajon X X De wereld van elektronische muziek X X Djembé X X Hiphop factory - rap X X Maak je eigen ringtone in de elektruck X X Musical singing X X Muziek en geluid X X Popzang X X Rapworkshops X X Re-mixen in de elektruck X X Rondleiding 013 X X Werken met loops uit garageband X X Rapworkshop - neem je eigen X X X rapnummer op Wereldritmes X Durf X X X

51 51 51 51 51 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55

Bokashi

X

56

Groepsbezoek biebescape

X

57

Omgaan met nieuwe media Workshopserie “social media”

X X

57 57

Nieuwe media

X

X

57

Ruimtevaart X Invented by livia X Invented by all X

58 58 58

Naam

Ob

Bb

55 56

Doc

Blz

Het schoolgebouw in de spotlights! Blijvende kunstwerken Kunst in de ruimte. Schoolbreed project.

X

X

59

X

X

59

Theaterworkshops op maat Educatie bij Het Zuidelijk Toneel

X X

X X X

59 60 9


Disciplines Aanbieder Literatuur Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Multidisciplinair Multidisciplinair Architectuurlessen Multidisciplinair Oogpunt Multidisciplinair Klasseboeren Multidisciplinair Het Zuidelijk Toneel Multidisciplinair Klasseboeren Multidisciplinair De Kwekerij Multidisciplinair Het Zuidelijk Toneel Muziek Muziek Factorium Muziek Factorium Natuur- en milieueductie Natuur- en Klasseboeren milieueducatie

voorstellingen

Disciplines Multidisciplinair Drama Drama Drama Multidisciplinair Drama Multidisciplinair Drama Drama Drama Dans Drama Drama Drama Multidisciplinair Dans Drama Multidisciplinair Cultureel erfgoed Drama Drama Dans Multidisciplinair Drama Muziek

10

Aanbieder Het Verteltheater Impresariaat ROC producties Oogpunt Verteltheater Erwazzus Het Verteltheater Impresariaat ROC producties Theater AanZ Theatergroep PlayBack Theatergroep PlayBack Theatergroep PlayBack De Stilte Theatergroep PlayBack Theatergroep PlayBack Theater AanZ Golden Cage Thomas van Vliet Expressie Hoox Hiphopfactory Het Verteltheater Eelt Het Zuidelijk Toneel Vloeistof Het Zuidelijk Toneel Theatergroep Playback Philharmonie Zuid Nederland

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

Naam

Doc

Blz

Deelname aan read2me! Voorleeswedstrijd

X

60

Junior stadsdichter

X

X

60

Themacollecties

X

X

60

Ontwerpers van de stad X Respectdag VO X Cultuureductie bij Klasseboeren X X Walk with me; de marginalia X X Wetenschap & techniek bij Klasseboeren X X Project op maat X X X Cross over - speuren van De Pont X naar Het Zuidelijk Toneel

61 61 61 62 62 63 63

Maak je eigen beats Spelen in een band

X X

X X

63 63

Natuur-en milieueducatie bij Klasseboeren

X

X

64

Naam Anna’s oorlog - Marjo Dames Nee joh... Geintje!!

Ob

Bb

Ob Bb Doc X X

Blz 65 65

Tijdgeest vo cabaretvoorstelling over respect X Gefelicitaart! X

66 66

Sahand sahebdivani - nachtreis 6+ # Joy

X X

66 67

Id, over de vrijheid jezelf te durven zijn Ouderavond playback

X X X X

67 67

Jongerenvoorstelling hot spot

X

X

68

Jongerenvoorstelling rijk

X

X

68

1-2tjes - dans in de klas Jongerenvoorstelling Like

X X

X X

68 69

Jongerenvoorstelling Loveland

X

X

69

Lokaal g1.25 Golden cage show Lijfstijl-dag

X X X

X X X

70 70 70

Roept u maar! De voorstelling X Urbanlicious X Bastiaan de Zwitser - de vliegende Hollander X ‘Raket’ een voorstelling over vluchtelingen X King Lear - voorstellingsbezoek Wegwerpwereld De man is lam Jongerenvoorstelling nu

X X X X X X X X X X

71 71 71 72 72 72 73 73

Meet and greet

X

74

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


training en scholing Disciplines Drama Beeldend Cultureel erfgoed Multidisciplinair Drama Nieuwe media Literatuur Literatuur Beeldend

Aanbieder De Kwekerij Vincents Tekenlokaal Stadsmuseum Tilburg SNENS Theatergroep PlayBack Bibliotheek Midden-Brabant Bibliotheek Midden-Brabant Het Verteltheater BIKCollectief

Naam Ob Bb Presenteren X X Docentenworkshop Vincents tekenlokaal Cultureel erfgoed - docentenworkshop

Doc X X X

Blz 75 75 75

Deskundigheidsbevordering Docententraining in gesprek met de jongere van nu Teamtraining mediawijsheid - een mediaplan

X X

76 76

X

77

Boekproeverij; lekker proeven en genieten van leuke boeken! Workshop beeldend verhalen vertellen Schildertechnieken en teambuilding

X

77

X 77 X 78

11


Juweeltjes Groep | Onderbouw Datum | vrijdag 17 november Duur | 1 uur en 5 minuten 30 minuten randprogrammering in de zaal en 35 minuten concert Plaats | Tilburg Concertzaal Kosten | € 5,50 per leerling Aanbieder | Philharmonie Zuid Nederland Bestelcode | 9701

HEARTBEAT

MULTIDISCIPLINAIR

HeartBeat is de nieuwe, prikkelende voorstelling die philharmonie zuidnederland samen heeft ontwikkeld met dansgezelschap Project Sally en Kunstbalie. Een wervelende voorstelling waarin dansers, musici en leerlingen op zoek gaan naar hun eigen heartbeat. In de voorstelling volgen de leerlingen een jonge danser die geen heartbeat heeft. Wel ritme maar geen hart: het klopt niet. De leerlingen beleven zijn hartstochtelijke tocht naar zijn hart mee, deels door zelf te participeren. Zo daagt de voorstelling leerlingen uit om te onderzoeken waar hun hart sneller van gaat kloppen. En stelt soms ongemakkelijke vragen: wat gebeurt er als je geen heartbeat hebt en als je die wel hebt durf je je daar dan over uit te spreken? Durf je van binnen te voelen hoe het ritme je pakt of hoe de diepe klanken van een cello je raken? De uitwerking van het thema leidt tot een hartstochtelijk concert met muziek en dans. Hierbij gaat het om het samenspel van dansers en musici, ieder met hun eigen instrument. Leerlingen onderzoeken en vertolken hun eigen heartbeat tijdens de voorbereidende lessen en op de concertdag. Een dynamisch podiumbeeld met bijzondere projecties, die de hartslag volgen, draagt bij aan de totaalbeleving van dit bijzondere concert. Een prachtig samengaan van de dans van de muziek en de muziek van de dans. Dit concert wordt aangeboden in samenwerking met concertzaal Tilburg.

Groep | Onderbouw Datum | Te boeken in augustus, september en oktober Duur | 50 minuten (een lesuur) Plaats | Op school Kosten | € 195,-- per klas; 2 klassen per voorstelling Aanbieder | Theatergroep Signatuur Onbekend Bestelcode | 9221

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg, afhankelijk van de wensen van de school Plaats | School Kosten | € 60,-- per kunstenaar, per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9735

12

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

1EJAARS-VOORSTELLING ‘DE BRUGKLAS-SURVIVAL’

DRAMA

Theaterduo Signatuur Onbekend heeft een speciale brugklas-survival-voorstelling. Voor veel leerlingen is de overstap naar de middelbare school een spannende gebeurtenis. In ‘De Brugklas-Survival’ delen twee acteurs met humor tips en trucs met de klas: ‘er valt een ongemakkelijke stilte in de pauze, hoe kun je je nieuwe klasgenoten dan aan het lachen maken?’ Of: ‘een klasgenoot dwingt jou keer op keer om het huiswerk door te appen, wat moet je doen?’ Er worden ook stellingen over de middelbare school behandeld waar alle leerlingen aan deelnemen. Het doel van de voorstelling is om de leerlingen zich op hun gemak te laten voelen en het jaar samen positief te starten. De kersverse klasgenoten vormen zo binnen no time een hechte groep. De voorstelling vindt plaats in de klas en duurt inclusief nagesprek 50 minuten.

MET ZO’N PRACHTIGE WAND, HAAL JE DE KRANT! Jullie visie, jullie motto, jullie naam en zijn betekenis in beeld, Als mooie schildering over de buitenmuren verdeeld. Laat zien, als school, waar je voor staat, Ook aan de buitenkant, zodat het niemand ontgaat. Een opvallende muur op jullie pand, Wordt omgetoverd tot een prachtige wand. Een schildering rechtstreeks op de muur of op panelen, Uniek voor jullie school en niet één zoals zovelen. VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018

BEELDEND


LINKE SOEP DIE PLASTIC TROEP! MULTIDISCIPLINAIR We leven in het plastic tijdperk. Met grote hoeveelheden wordt plastic geproduceerd en met grote hoeveelheden wordt het weer weggegooid. Op straat komen we allerlei afval tegen. En dat afval belandt uiteindelijk allemaal in het milieu. Denk maar aan de plastic soep in onze mooie oceanen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur per groep, kleutergroepen 90 minuten. Plaats | Op school Kosten | â‚Ź 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9669

In dit schoolbrede project willen we de leerlingen bewust maken van afval in het milieu. Door middel van een PowerPoint, aangepast op de verschillende leerjaren, beleven we een reis door het afval en de gevolgen voor de natuur. Het thema wordt in iedere groep vanuit verschillende invalshoeken beeldend belicht, zodat er uiteindelijk een overzichtstentoonstelling ontstaat over afval, gemaakt door de hele school en leerzaam voor de hele school! Interessante en actuele kunst, een verscheidenheid aan technieken en een diversiteit aan ideeĂŤn en resultaten. Afval wordt verheven tot bewust makende kunst! Weg met die troep, ik lust geen plastic soep!

JUWEELTJES

13


kinderboekenweek Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | â‚Ź 59,-- per uur, exclusief materiaal kosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9469

MIJN MONSTER EET PLASTIC

BEELDEND

Met berg verschillende soorten en kleuren plastic afvalzakken liggen te wachten oma het grote plastic monster. Leerlingen gebruiken de plastic zakken om een monster van bouwen. Door rijgen en wikkelen ontstaat een monster. In deze les is er ruimte om te experimenteren met allerlei verschillende materialen. De moeilijkheidsgraad is afhankelijk van de leeftijd. Een leuke workshop voor de kinderboekenweek 2017: Gruwelijk Eng!

14

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


musea MUSEUM DE PONT

HET BRONSKOFFERTJE

BEELDEND

Hoe worden de bronzen beelden in De Pont gemaakt? Deze speciale museumles bestaat uit een rondleiding door het museum en een workshop in het museumatelier onder begeleiding van een museumdocent die eveneens bronsgieter is. Inhoudelijk sluiten we aan bij beelden die op dat moment op zaal te zien zijn. Hierbij kun je denken aan Guido Geelen en Giuseppe Penone. De bronsgieter legt aan de hand van educatiemateriaal uit de bronskoffer precies uit hoe het allemaal werkt. Daarna gaat de groep zelf aan de slag met boetseerwas.

RONDLEIDING MET WORKSHOP IN DE PONT

BEELDEND

“Een rondleiding en workshop waarin de leerlingen kennismaken met Kunst van Nu” Kijken, ervaren en doen! Onder begeleiding van een museumdocent maken de leerlingen op een speelse manier kennis met kunst van nu. In overleg met de educatiemedewerker van De Pont wordt vooraf een prikkelend thema gekozen, zoals ‘story-telling’, ‘dromen’, of ‘Identiteit’ passend bij de collectie. Na de rondleiding gaan de leerlingen hun ervaringen verwerken in het museumatelier. Bij iedere grote tentoonstelling is er een nieuwe passende workshop.

BEELDENDE KUNST EN DANS

MULTIDISCIPLINAIR

Cross-over beeldende kunst en dans Een rondleiding mét workshop. Leerlingen vertalen beeldende kunst in een museum naar dans op een podium. Deze cross-over bestaat uit een theatrale warming-up, een rondleiding door museum De Pont en een dansworkshop waarin de leerlingen toewerken naar een korte presentatie. Door te reflecteren op de beeldende kunst via bewegingsopdrachten, wordt de kijkervaring in het museum versterkt. We laten de werken tot leven komen door er een eigen verhaal bij te maken en dat uit te spelen op een podium. De cross-over wordt gegeven door dansmaker en museumdocent Ischa Havens en Anke Spieringhs.

ARTCLIPS; FILMPJE, RONDLEIDING EN LESBRIEF

BEELDEND

‘Moet een kunstenaar alles zelf maken’ Is een kunstwerk nog wel van de hand van een kunstenaar als hij het zelf niet maakt? ARTclips zijn filmpjes, opgenomen in De Pont door NTR Schooltv. In elke ARTclip staat een vraag van leerlingen over kunst centraal. Presentator Maurice Lede zoekt samen met ‘peers’, kunstenaars, studenten en museumexperts de antwoorden. Bij elke ARTclip is lesmateriaal beschikbaar met lessuggesties. Filmpjes kun je in De Pont bekijken maar ook als voorbereiding op het museumbezoek op school. De Pont biedt bijbehorende rondleiding en eventueel bijpassende workshop.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur rondleiding en workshop in atelier@depont Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- per vijftien leerlingen. Entree begeleiding en kinderen gratis (inclusief materiaal ) Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8869

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg via website Duur | 2 uur Combinatie van rondleiding van een uur en workshop van een uur Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- per 15 leerlingen, gratis entree. Kosten inclusief materiaal en drinken Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9157

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur rondleiding inclusief dansworkshop Plaats | in het museum Kosten | € 100,-- entree gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11379

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg via www.depont.nl Duur | 1 uur kan eventueel uitgebreid worden tot 120 minuten Plaats | In museum en op school Kosten | € 40,-- per 15 leerlingen; entree gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 10981

musea

15


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 40 voor 15 leerlingen Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9847

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur ; kan uitgebreid worden tot 2 uur Plaats | In museum De Pont Kosten | per 15 leerlingen, exclusief € 1,-- per afgenomen Huh?! Entree begeleiding en leerlingen gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8871

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur een uur rondleiding en een uur theaterworkshop Plaats | in museum De Pont Kosten | € 100,-- entree gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11361

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg via website Duur | 1 uur 60 minuten in museum maar vooren natraject op school Plaats | Op school/museum Kosten | € 40,-- entree en lesbrief gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11353

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 40,-- entree en lesbrief gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11357

16

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

EXAMENTHEMA’S @ DE PONT

BEELDEND

“Waar zouden we zijn zonder Mondriaan?” Rondleiding, brochure en discussie over het examenthema: ‘Voorbeeldig’. De Pont biedt een rondleiding waarin de termen Imitatio, Variatio en Emulatio besproken worden aan de hand van kunst van Nu. Daarnaast bieden we een rondleiding die speciaal is gemaakt naar aanleiding van Mondriaan tot Dutch Design jaar. Deze rondleiding bespreekt 9 kunstwerken die kunstenaars als Mondriaan of De Stijl als voorbeeld hebben. Iedere leerling krijgt de brochure; ‘Waar zouden we zijn zonder Mondriaan’.

HUH?! VOOR JONGEREN, DOOR JONGEREN

BEELDEND

Rondleiding met kunsttijdschrift. Verschillende thema’s mogelijk. De Huh?! is een prikkelend tijdschrift over Kunst van Nu, bekeken door de ogen van jongeren. Inmiddels zijn er 8 edities uitgegeven, elk met een eigen thema zoals ‘Maatwerk’,”Dromen, ‘Storytelling’ of ‘voorbeeldig’. Tijdens een speciale rondleiding wordt er ingegaan op een van deze thema’s, zodat de jongeren worden uitgedaagd hierover na te denken en hun mening te geven. Na de rondleiding krijgt iedereen een editie van de Huh?! mee om thuis of in de klas nog eens na te lezen (1 euro per stuk). Op school kun je alvast de filmpjes bekijken dat speciaal bij iedere Huh?! geselecteerd worden

KUNST EN THEATER

BEELDEND

Cross-over beeldende kunst en theater Een rondleiding mét workshop. Leerlingen vertalen beeldende kunst in een museum naar theater op een podium. Deze cross-over bestaat uit een theatrale warming-up, een rondleiding door museum De Pont en een theaterworkshop waarin de leerlingen toewerken naar een korte presentatie. Door te reflecteren via theateropdrachten op de beeldende kunst, wordt de kijkervaring in het museum versterkt. We laten de werken tot leven komen door er een eigen verhaal bij te maken en dat uit te spelen op een podium. De cross-over wordt gegeven door theatermaker en museumdocent Merel van Lieshout.

WAIT A MINUTE: RONDLEIDING FILMPJE EN LESBRIEF

BEELDEND

Hoe komt Benjamin via de beelden van Thomas Schütte bij Donald Trump? Studenten van de kunstacademie hebben zich laten inspireren door een kunstwerk van De Pont en hebben daarover een animatiefilmpje van One Minute gemaakt. The making of van dit filmpje laat zien welke keuzes je als student, kunstenaar maar ook als leerling moet maken. Dit kan dienen als een fijne intro op samenstellen van een portfolio of story-board.

WAIT A MINUTE: RONDLEIDING, FILMPJE EN LESBRIEF

BEELDEND

Vera maakt n.a.v het werk van Rosemarie Trockel een filmpje over de “huismens”. Studenten van de kunstacademie hebben zich laten inspireren door een kunstwerk van De Pont en hebben daarover een animatiefilmpje van One Minute gemaakt. The making of van dit filmpje laat zien welke keuzes je als student, kunstenaar maar ook als leerling moet maken. Dit kan dienen als een fijne intro op samenstellen van een portfolio of story-board. VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


WELKE KUNSTENAAR PAST BIJ MIJ?

BEELDEND

Een digitale lessenreeks die een museumbezoek aan De Pont voorbereidt, stuurt en afsluit. Welke kunstenaar past bij mij? Nieuwsgierig? Deze smaaktest geeft je de antwoorden! De digitale lessenreeks is een rode draad voor een educatief project rondom De Pont. Voordat de leerlingen naar het museum gaan, beantwoorden ze eerst individueel een aantal multimediale meerkeuze vragen. De uitkomst van de online vragenlijst zijn vier kunstenaars uit De Pont, waarvan het werk waarschijnlijk het beste past bij de desbetreffende leerling. Met de vier namen van de kunstenaars, een interviewformulier en een mobieltje (om foto’s te maken) gaan de leerlingen in tweetallen op zoek naar ‘hun’ kunstenaars. Door elkaar te interviewen blijkt of de kunstenaars echt bij hen passen. Daarmee wordt het museumbezoek een persoonlijk avontuur. De messenreeks kan op school afgerond worden met een klassenactiviteit. Met het invullen van een webpagina met o.a. de zelfgemaakte foto’s, het interviewformulier en een eigen beeldende reactie. Uiteindelijk zal dit resulteren in een unieke klassencatalogus.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur kan uitgebreid worden tot 2 uur Plaats | In museum De Pont en voor-en natraject op school Kosten | € 50,-- eenmalig inlogcode voor museumlessenreeks en digitale smaaktest Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8879

natuurmuseum brabant

HOEZO SEKS?

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

De zaal Hoezo seks? behandelt het thema van seksualiteit en voortplanting. Centraal staan man en vrouw bij mens en dier en wat ze allemaal moeten doen om kinderen te krijgen. De vele variaties en mogelijkheden worden op een luchtige wijze onder de aandacht gebracht. Een bezoek aan deze zaal geeft genoeg aanknopingspunten om (in de klas) over dit onderwerp na te praten.

ONTDEK- EN ONDERZOEKS- NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE DOMEIN VOOR NATUUR (OO-ZONE) Het Ontdek- en Onderzoeksdomein voor natuur, kortweg OO – zone, is eigenlijk niet te beschrijven: dat moet je beleven. Leerlingen zitten op ontdek- en werkplekken tussen dieren, planten, fossielen, stenen en mineralen en doen zelf natuuronderzoek met echte materialen.

Groep | Onderbouw Datum | Het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling ; schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9107

Groep | Onderbouw Datum | Het hele jaar door te boeken Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling / begeleider, speciaal schooltarief. Schoolabonnementen gratis. Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 10421

Voor elke leeftijdscategorie zijn er educatieve programma’s met aansprekende personages (o.a. de onderzoeker, de arts). Zij sturen leerlingen met een onderzoekspas op pad om allerlei thema’s en opdrachten te ontdekken die met de natuur te maken hebben. Binnen het programma doen leerlingen korte onderzoekjes, waarin steeds een ander thema aan bod komt. Voorbeelden hiervan zijn warmteregulatie van het lichaam, de werking van je darmen, het ontstaan van fossielen of homologe botten.

OO-ZONE: ONDERZOEKER

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

De onderzoeker neemt de vmbo-leerlingen een dagje mee op onderzoek. Ze zoeken uit hoe een fossiel gevormd wordt, wat hun herseninhoud zegt over je intelligentie en wat er met je eten gebeurt nadat je het hebt ingeslikt. In de OO – ZONE kiezen leerlingen in kleine groepjes zelf de modules die ze interessant vinden. Deze korte, zeer praktische modules sluiten aan bij de interesses van de leerlingen en zijn ontwikkeld in overleg met vmbo-docenten. Leerlingen leren zelfstandig werken, gegevens analyseren en conclusies trekken.

Groep | Onderbouw Datum | kan het hele jaar geboekt worden Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | speciaal schooltarief. Abonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9843

De Groene Ondernemer is een module speciaal voor het vmbo. Deze module wordt aangeboden in de OO-zone, een Ontdek- en Onderzoeksdomein voor Natuur binnen het museum waarin leerlingen zelf natuuronderzoek kunnen doen met echte materialen.

musea

17


Groep | Onderbouw Datum | het hele jaar door te boeken Duur | 1 uur 45-60 minuten, afhankelijk van de gekozen opdrachten Plaats | In het museum Kosten | Speciaal schooltarief. Abonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9867 Groep | Onderbouw Datum | Het hele jaar door te boeken Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling / begeleider. Schoolabonnementen zijn gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 10427

WARM OF KOUD?

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Hoe overleven organismen (extreme) hitte of kou? Welke aanpassingen hebben ze daarvoor? Leerlingen van 2 havo / vwo doen in kleine groepjes verschillende proefjes en opdrachten in twee tentoonstellingen: in de OO –zone en in IJstijd! In de opdrachten komen dieren en planten aan de orde die nu ook nog voorkomen, maar ook uitgestorven soorten die in een IJstijd leefden. Leerlingen maken gebruik van de warmtebeeldcamera, bekijken het verschil tussen een Neanderthaler en de moderne mens en testen hun eigen gevoeligheid voor kou.

WIE DOET HET MET WIE?

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Dit spel draait om het ultieme levensdoel van elk organisme: hun genen doorgeven aan de volgende generatie. Leerlingen kruipen in de huid van een dier dat in de tentoonstelling Hoezo Seks? te vinden is. In drie rondes moeten ze hun partner vinden, uitzoeken tot welke soort ze behoren en proberen hun nakomelingen lang genoeg te laten overleven om ook weer nakomelingen te krijgen. Slimme keuzes maken en goed rondkijken in de zaal zijn daarbij zeer belangrijk. Dat alles overgoten met een gezonde dosis humor en een flinke lading knipogen. Wie wordt als eerste opa of oma?

stadsmuseum tilburg Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | In de stad Kosten | € 50,-- per gids per 15 leerlingen Aanbieder | Stadsmuseum Tilburg Bestelcode | 9017

WANDELING DOOR DE STAD

CULTUREEL ERFGOED

Tilburg is jaren lang dé textielstad van Nederland geweest. Na de ineenstorting van de textielindustrie richtte de stad zich op hoogwaardige technologische industrie en op handel, dienstverlening en onderwijs. In architectonisch opzicht kent de binnenstad een boeiende afwisseling van prachtige 19e eeuwse panden en schitterende staaltjes van moderne architectuur. De stadsgidsen vertellen over de historie van Tilburg aan de hand van sporen in de stad: de textiel, de scholen, Willem II en Vincent van Gogh. De wandeling vindt plaats in het centrum van de stad. In overleg zijn ook andere wandelingen mogelijk. Ook geschikt voor docenten.

textielmuseum Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | Op aanvraag Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8935

RONDLEIDING BIJ TIJDELIJKE TENTOONSTELLING

BEELDEND

Design, kunst en/of mode centraal. Ieder jaar zijn er wisselende tentoonstellingen te zien in het TextielMuseum. Ook in het schooljaar 2017-2018 zijn er weer tentoonstellingen met een rondleiding te bezoeken. Met dit schooljaar als thema’s: • Techniek, Ambacht, Beweging, Kunst v.s. Design en Esthetiek - Rafelranden van Schoonheid (dec 2016-mei 2017) • Duurzaamheid / recycling, Innovatie en materialiteit, invloed van de natuur - Earth Matters (mei-dec 2017) • Ambacht, Amsterdamse School, Art Nouveau, Interieur - Ornamentale Patronen | Trijpweefsels van de Amsterdamse School(maart 2017 - maart 2018) • Mode, Fotografie, Jazz, Massacultuur - 1920s Jazz Age | Fashion & Photographs (december 2017 - juni 2018) Houd onze website in de gaten voor actuele informatie. Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen zijn goed met elkaar te combineren.

18

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


RONDLEIDING INDUSTRIALISATIE

BEELDEND

Op zoek naar het industriële verleden. De textielnijverheid die later uitgroeide tot een florerende industrie heeft een zeer lange periode het stadsbeeld van Tilburg bepaald. Het TextielMuseum, gehuisvest in een voormalige textielfabriek, brengt dit industriële verleden tot leven. Tijdens de rondleiding bezoeken de leerlingen ‘De Wollendekenfabriek 1900-1940’ en zien ze hoe en met welke machines er van wol een deken werd gemaakt. Een werkende stoommachine toont hoe de machines werden aangedreven. In het TextielLab zijn moderne computergestuurde machines te zien. Hier zijn ontwerpers en kunstenaars aan het werk, die vernieuwende textielproducten ontwikkelen met bijzondere garens.

RONDLEIDING TEXTIELLAB

BEELDEND

Kijk mee over de schouder van een kunstenaar Het TextielLab is het ‘kloppend hart’ van het museum, een proeftuin waar onderzoek en experiment hoog op de agenda staan. Dagelijks werken onze experts samen met designers en kunstenaars aan bijzondere textiele producten. Je wandelt langs de vele technieken: weven, breien, laseren, borduren, tuften en passement. Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen zijn prima te combineren.

WORKSHOP ONTWERP EEN LIJN

BEELDEND

Ontwerpen, 2D naar 3D, onderzoekend leren, materiaalgebruik centraal Tijdens deze workshop gaan leerlingen onderzoekend te werk. Ontwerpen worden gemaakt in het platte vlak, waarna ze worden ingevuld met vloeibare rubber. Een speelse en spannende techniek waarbij goed moet worden nagedacht over vorm en verbinding. Er is veel aandacht voor techniek en materiaal. De resultaten worden nagestuurd per post, omdat ze tijd nodig hebben om te drogen.

WORKSHOP PAPER FASHION

BEELDEND

Het ontwerpproces van kleding centraal Tijdens deze workshop stappen de leerlingen in de schoenen van een modeontwerper en ‘proeven’ aan het ontwerpproces van kleding. Leerlingen ontwerpen, vouwen en plisseren vanuit het platte vlak, waarbij er bijzondere ruimtelijke vormen ontstaan. Er is veel aandacht voor vorm, techniek en materiaal. Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen zijn prima te combineren.

WORKSHOP VILTEN

BEELDEND

Onderzoek deze bijzondere techniek. Wol kan door sop, warmte en wrijving vervilten. Dit komt doordat de schubben van de wol in elkaar haken. De belangrijkste benodigdheden bij deze workshop zijn dan ook warm water, zeep en beweging! Met verschillende kleuren gekaarde wol maken de leerlingen vilt. Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen zijn prima te combineren. Tijdens de workshop gaan leerlingen zelf aan de slag.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op locatie Kosten | per museumdocent maximaal 15 leerlingen. Bij groepen groter dan 75 leerlingen wordt een coördinator ingezet à € 50,-- per uur Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 9241

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | Op aanvraag Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8933

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree. Materiaalkosten: € 1,00 p.p. Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 10419

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | Op aanvraag Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree. Materiaalkosten: € 1,00 p.p. Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8947

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | Op aanvraag Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree. Materiaalkosten: € 1,00 p.p. Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8943

musea

19


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | Op aanvraag via website TextielMuseum Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8939

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | Op aanvraag Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree. Materiaalkosten: € 1,00 p.p. Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8945

WOVEN STORIES

BEELDEND

Weven, zelfreflectie, materiaalgebruik centraal Tijdens deze workshop krijgen leerlingen basistechnieken van het weven aangereikt om zichzelf uit te drukken in een weefsel. Leerlingen werken met een verscheidenheid aan materialen en creëren een visueel verhaal. Er is veel aandacht voor vorm, techniek en materiaal. Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen zijn prima te combineren. Tijdens de workshops gaan leerlingen zelf aan de slag.

WORKSHOP TEXTIELWARENKAST MULTIDISCIPLINAIR Grondstoffen, halffabricaten en eindproducten In de bibliotheek van het museum zijn voor groepen werkplekken ingericht om zelf textiele materialen te onderzoeken. Katoen en wol is wel bekend, maar weten de leerlingen ook dat van glas, melk en metaal textiel wordt gemaakt. Onder begeleiding van een museumdocent gaan ze actief aan de slag met de materialen uit de Textielwarenkast en boeken uit de Stalenkamer. Ze maken kennis met verschillende textiele grondstoffen, halffabricaten en eindproducten. Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen zijn prima te combineren.

vincents tekenlokaal Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | in overleg Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 9031

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op locatie Kosten | in overleg Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 9043

STAP IN HET LEVEN VAN VINCENT

BEELDEND

Wandel door de oude school van Vincent van Gogh en laat je inspireren. In Vincents Tekenlokaal ervaar je samen met je klas hoe Vincent van Gogh 150 jaar geleden les had. Met wat voor materialen werkte hij en wat tekende hij? Jij komt er tijdens het bezoek achter. Maar dat is niet alles. Leer in ons atelier ook om te werken op digitale tekenschermen. Experimenteer met kleuren, materialen en maak een prachtige tekening. Vraag ook naar de mogelijkheden voor een voorbereidende les in de klas.

VINCENTS SELFIE

BEELDEND

Vincent maakte in zijn leven meer dan vijftig zelfportretten. In Vincents Tekenlokaal ervaar je samen met je klas hoe Vincent van Gogh werkte. Waarom maakte hij zelfportretten en hoe gaf hij zichzelf weer? Jij komt er achter tijdens het bezoek. Maar dat is niet alles! Leer in ons atelier om te werken op digitale tekenschermen. Jouw selfie is het uitgangspunt voor deze tekenles. Experimenteer met kleuren en materialen en geef jouw selfie een nieuwe look! Voor deze les is het van belang dat de leerkracht alle selfies verzameld, iedere foto voorziet van de naam van de leerling en ze vooraf mailt naar Vincents Tekenlokaal.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur voor-en natraject mogelijk op school Plaats | Op school en museum Kosten | € 40,-- entree en lesbrief gratis Aanbieder | 0 Bestelcode | 11355

20

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

WAIT A MINUTE: RONDLEIDING, FILMPJE EN LESBRIEF

BEELDEND

Kijk door de ogen van Robin naar het werk van Marc Mulders! Studenten van de kunstacademie hebben zich laten inspireren door een kunstwerk van De Pont en hebben daarover een animatiefilmpje van One Minute gemaakt. The making of van dit filmpje laat zien welke keuzes je als student, kunstenaar maar ook als leerling moet maken. Dit kan dienen als een fijne intro op samenstellen van een portfolio of story-board. VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


workshops beeldend

HOE ZIET JOUW FAVORIETE BOEK ER UIT?

BEELDEND

Ondanks het spreekwoord ‘don’t judge a book by it’s cover’ is de eerste kennismaking met een boek vaak de kaft en daarom belangrijk. Een mooie of interessante kaft (en titel) maakt nieuwsgierig en bepaalt vaak al voor een deel of een boek je interesse wekt of niet.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8789

De leerlingen kiezen een boek dat ze hebben gelezen en hen aanspreekt. Ze krijgen voorafgaand een introductie over boekomslagen en vormgeving. Op A4 formaat gaan ze een kaft ontwerpen. Met letters, kleuren en afbeeldingen. Die afbeeldingen kunnen ze bijvoorbeeld van Internet halen, uit tijdschriften, maar ze kunnen ook zelf iets maken ((tekenen, schilderen, iets fotograferen en uitprinten). Belangrijk is dat ze iets van het verhaal en de sfeer van het boek proberen te benaderen.

KASTELEN IN TILBURG EN NEDERLAND

BEELDEND

We gaan een nieuw, spannend kasteel maken. Wij zijn de vormgevers, de architecten. Met allerlei uitvergrootte kopieën van kastelen - waaronder het kasteel van Tilburg - en onderdelen van kastelen maken we een nieuw kasteel in de vorm van een driedimensionale collage, een ruimtelijke collage dus. In een PowerPoint behandelen we verschillende facetten. Onder andere; hoe kunnen we onze maquette stevig laten staan? Eventueel kunnen we nog wat kleur aanbrengen in ons nieuwe kasteel.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9665

Al deze maquette stukken gaan we samenvoegen tot één nieuw groot droomkasteel. Dit tafereel gaan we fotograferen en kijken daarbij ook naar compositie, belichting enz. De foto wordt het eindresultaat.

workshops

21


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8807

NEDERLAND WATERLAND

BEELDEND

Zonder water is er geen leven. Waar denk je allemaal aan als je aan water denkt? Aan zeeën en oceanen, golven, druppels, drinken voor mensen / dieren / bomen en planten en dus leven en overleven. Aan voedsel koken, varen, boten, zwemmen, regen, wolken, mist, ijs, droogte, dorst, nat worden, enzovoort. We kennen en gebruiken water in vele gedaanten. Maar water hoort ook heel erg bij Nederland met zijn rivieren, kanalen, sloten, de Noordzee en de eeuwenoude strijd tegen het water d.m.v. dijken en bijvoorbeeld de Deltawerken. De leerlingen krijgen eerst een introductie waarin het belang van water in al zijn hoedanigheden inzichtelijk wordt gemaakt. Daarna gaan de leerlingen onderzoeken hoe je water kunt weergeven op A3 formaat. Hierbij gaan we op verschillende manieren en met verschillende technieken aan het werk. Met vetkrijt en ecoline, maar ook met collage. Er ontstaan dus meerdere werken per leerling. Van al deze werken kunnen we één of meerdere grote werken maken door ze naast en onder elkaar aan een muur te hangen.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8829

POëZIE AFFICHES

BEELDEND

Gedichten zijn onderdeel van onze taal. Poëzie vertelt iets over de mens en zijn plek in de wereld maar kan eigenlijk over alles gaan. Over grote maar ook hele kleine thema’s. Poëzie kan dagelijkse dingen en ervaringen betekenis- en waardevol maken. Na een PowerPoint presentatie en uitleg over poëzie gaan de leerlingen poëzieaffiches maken. Ze gaan nadenken over hoe je een gedicht kunt verbeelden. Hoe je de sfeer kunt proberen te ondersteunen of versterken. Wat voor beeldelementen en illustraties passen erbij? Welke kleuren? Hierbij gaan ze met verschillende schildertechnieken en materialen aan de slag. Ook gaan ze met tekst en dus letters werken. Hoe kun je letters in het vlak plaatsen en hoe zien die letters er uit?

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9001

22

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

SKY-LINE

BEELDEND

Hoe ziet de skyline van je eigen woonplaats eruit? De grootste en hoogste gebouwen bepalen vaak de skyline van een plaats of stad. Neem bijvoorbeeld de Eifeltoren in Parijs, of de Westpoint in Tilburg, die zie je al vanuit de verte. In deze workshop gaan de leerlingen aan de slag als architect en ontwerpen een skylinebepalende wolkenkrabber. In groepjes van 2 leerlingen maken ze aan de hand van hun ontwerp een model, een maquette van foamboard. Aan het einde van de les stellen we de werkstukken zo op dat er een mooi skyline ontstaat: een expositie waard.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


STUDIO SPORT

BEELDEND

Dat sporten gezond is weet vrijwel iedereen. We kennen beroemde sporters, Dafne Schippers, Epke Zonderland, Johan Cruijff, noem ze maar op. Veel mensen sporten in hun vrije tijd, de amateur sporters. En dan zijn er ook die van sport houden en het bekijken op de tv. In deze workshop gaan we dieper in op de individuele sporter; we gaan er een beeld van maken. We maken een ruimtelijke sportfiguur met een armatuur van metaaldraad.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8997

De volumes worden aangebracht met boetseerwas, een materiaal waar ook kunstenaars mee werken. We kijken ook naar de anatomie van de sportfiguur. Wat zijn de basisverhoudingen van het menselijk lichaam? Waar zitten de gewrichten? We bekijken afbeeldingen van sporters. Hoe beeld je een bepaalde sport uit? Wat is een karakteristieke houding? De leerlingen kunnen desnoods voor elkaar poseren. Er komen verschillende technieken aan de orde: draadmodel vormen, timmeren, met was boetseren. Een leuke afwisselende workshop met verrassende resultaten.

TEKENEN EN SCHILDEREN IN DE NATUUR

BEELDEND

De wereld kent een lange traditie van kunstenaars, die zich lieten inspireren door de natuur. De vroegste grotschilderingen verbeelden reeds datgene wat zich daar buiten afspeelde. Bizons, paarden, vogels, maar ook de verschillende bomen en planten. Door alle tijden en culturen heen is er getekend en geschilderd naar de natuur. Ook bekende Nederlandse schilders als Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh waren veel in de velden en bossen te vinden.

Groep | Onderbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur beeldende kunst workshop Plaats | o.a. parken, Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9603

In hun voetsporen trekken de leerlingen de natuur in. Gewapend met papier, tekengerei, verf, kwasten en schildersdoek. Onder begeleiding van een beeldend kunstenaar leren zij goed te kijken naar, maar vooral te genieten, van de natuur om zich heen.

TOEN IK NOG EEN NEANDERTHALER WAS - GROTTEKENINGEN

BEELDEND

Grottekeningen zijn de eerste beeldende uitingen in de geschiedenis van de mensheid. Het was voor het eerst dat de mens gebruik maakte van een beelddrager en gereedschappen om met anderen te kunnen communiceren. Deze tekeningen zijn in de geschiedenis van de mens en de beeldende kunst dus essentieel en revolutionair. Een soort Big Bang.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 tot 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9337

Na een inspirerende introductie over grottekeningen en de prehistorische mens gaan de leerlingen zelf grottekeningen maken. Dit doen ze op tekenpapier (50x65 cm). Ze werken met een beperkte hoeveelheid kleuren die in de prehistorie ook werden gebruikt; rode, gele en bruine oker, zwart en wit. Nadat ze op A3-formaat hebben geoefend op het schetsen van dieren en figuren die ze willen gaan uitbeelden en hebben geëxperimenteerd met houtskool en conté- of pastelkrijt, gaan ze het echte werkstuk maken. Ze kunnen het werkstuk afmaken door een lijstrand te maken waarin kleine tekeningetjes van dieren en mensen / jagers komen te staan.

workshops

23


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 116,-- exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9233

ZWEEFVLIEGEN

BEELDEND

Uitzoeken wat belangrijke eigenschappen zijn voor een goede zweefvlieger is een belangrijk onderdeel van deze workshop. De leerlingen maken proefmodelletjes en testen wat dingen uit voordat ze hun uiteindelijke zweefvlieger in elkaar gaan zetten. Is de natuur met zijn vele vliegers, een inspiratiebron? Of gaan we het alleen technisch bekijken? Of met veel fantasie? Met een onderzoekende houding en veel initiatief ontstaan de beste resultaten. Er wordt met foamboard, licht en stevig en enkele andere handige materialen gewerkt om de zweefvlieger samen te stellen. Met gekleurd plakplastic maken we de zweefvlieger waterafstotend en meteen een beetje flitsend. En wat is er leuker om, als het weer het toelaat, buiten te testen of de vlieger het inderdaad goed doet...

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | het atelier van de kunstenaar Kosten | per uur Aanbieder | Michiel Brouwers Bestelcode | 9355

ATELIERBEZOEK

BEELDEND

“In het atelier van Michiel Brouwers maak je kennis met een veelzijdige kunstenaar die ongelooflijk mooie dingen maakt van oud materiaal.” Tijdens de jongerencultuurdagen die Bureau CiST voor vele scholen in Tilburg organiseert staat een bezoek aan het atelier van kunstenaar Michiel Brouwers regelmatig op het programma. Hij weet met zijn verhalen en kunstwerken de leerlingen te inspireren en een uur lang te boeien. De bewegende beelden, soms hele installaties, maakt Michiel Brouwers van afvalproducten. Hierbij zoekt hij de spanning tussen verschillende objecten maar ook de onderlinge samenhang van diverse vormen, klanken, kleuren, materialen en verhalen. Michiel Brouwers zijn werk staat in het teken van absurdisme. Een bezoek aan zijn atelier is een ware belevenis. De groepsgrootte bij voorkeur 20 tot maximaal 23 leerlingen. Op zijn website zie je links en verwijzingen naar de kunstenaars en onderwerpen die hem als kunstenaar geïnspireerd hebben.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | School Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9077

BEELDENDE VORMING

BEELDEND

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten. Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Beeldende Vorming. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op onze website www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘KinderKunstenaars’ en ‘Beeldbouwbende’. Samen leggen we verbinding met: • de belevingswereld en het niveau van de leerlingen • binnen / buiten / naschoolse activiteiten • thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf • doorgaande leerlijnen • betrokkenheid van ouders • zichtbaarheid in wijk, dorp of stad Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

24

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


CORPORATE IDENTITIES, ONTWERP EEN LOGO

BEELDEND

Grote bedrijven en multinationals (Coca Cola, Shell, Unilever, enz.) hebben een Corporate Identity, een visuele identiteit. Deze identiteit is erg belangrijk voor de herkenbaarheid en wordt ook wel een huisstijl genoemd. Het belangrijkste binnen een huisstijl is het logo. Deze logo’s, ook wel beeldmerken genoemd, spelen een grote rol in de wereld van reclame en concurrentie. Maar ook scholen, restaurants, winkels, automerken, tablets en mobieltjes, steden en zelfs landen (de vlag) gebruiken een logo. Je ziet ze als je er op let overal. Ook in het leven van leerlingen spelen merknamen en logo’s een grote rol, denk bijvoorbeeld aan merkkleding, popgroepen of voetbalclubs. Ook zij kunnen hier een deel van hun identiteit aan ontlenen. Daarom kruipen we in de huid van een grafisch ontwerper en ontwerpen een logo door eerst een aantal schetsen te maken. De beste daarvan wordt in het groot uitgewerkt.

DE TWEEDE WERELDOORLOG, ANNE FRANK

BEELDEND

Komt vrijheid alleen van buiten? Of zit het ook in ons zelf? In je hoofd kun je ook vrij zijn. Anne Frank zat ondergedoken maar kon in haar fantasie en door middel van haar dagboek toch enigszins uit de gruwelijke werkelijkheid ontsnappen. Met denken, fantasie en verbeelding kun je met je gedachten overal komen. Zeker als je vrij bent. Na een introductie over de Tweede Wereldoorlog, het fascisme en het leven van Anne Frank maken de leerlingen een affiche waarin ze duidelijk maken hoe belangrijk het is om vrij te zijn. Het kunnen ook één of meerdere pagina’s uit een dagboek worden. Wanneer en waardoor voelen de leerlingen van nu zich vrij? Ze bedenken beelden / symbolen waar je vrijheid / onvrijheid mee kunt uitbeelden en werken op een groot tekenvel in gemengde technieken zoals potlood, houtskool, krijt, collage en schilderen. Ook werken ze met teksten en letters.

DESIGN PROGRAMMA

BEELDEND

Leerlingen worden in onze filmzaal geïnspireerd met een leuke documentaire over het ontwerpen van stoelen of tafels. Daarna dagen we ze met een ideeënmachine uit om een eigen ontwerp te maken voor een stoel of tafel in een specifieke situatie en omgeving. In onze greenscreen studio kunnen ze vervolgens hun eigen ontwerp presenteren alsof het al op ware grootte gebouwd is! Ook bouwen de leerlingen op basis van hun ontwerptekeningen echte schaalmodellen van ijslolliestokjes met behulp van kolomboormachines.

EEN WERELD IN OORLOG 1914-1945, ONTWERP EEN MONUMENT

BEELDEND

De leerlingen krijgen een introductie over hoe kunstenaars met het thema oorlog hebben gewerkt (Goya, Picasso, Zadkine, Dali, Ernst, Grosz). In zowel schilderijen als in oorlogsmonumenten. Oorlogsmonumenten zijn veelal gestileerde (vereenvoudigde) verbeeldingen van oorlog. Symbolische voorstellingen die voor iets veel groters staan dan het beeld zelf. De leerlingen gaan zelf een oorlogsmonument ontwerpen en dit vervolgens in klei uitvoeren. Eerst gaan ze met potlood schetsen maken, daarna gaan ze de beste schets stileren. De leerlingen moeten proberen in grote vormen te denken. Vanuit de gemaakte schets gaan ze hun ontwerp in klei vertalen. Hierbij moet een platte tekening dus omgezet worden in een ruimtelijk beeld dat van meerdere kanten interessant is. Een spannende uitdaging. Tegelijkertijd zijn ze op een serieuze manier met het onderwerp oorlog en herdenken bezig.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8631

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9651

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Tilburg, omstreken Kosten | € 7,50 per leerling. Bij minder dan 15 leerlingen wordt toch voor 15 leerlingen gerekend. € 1,-- extra per leerling voor drinken/koek. € 25,-- opstartkosten per groep / bezoek. Aanbieder | Het Ontdekstation Bestelcode | 10761

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9653

workshops

25


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalen reiskosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9667

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 7 uur en 30 minuten 3 x 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8637

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9049

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8815

26

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

FOTO’S AAN EEN DRAADJE

BEELDEND

In deze workshop gaan we foto’s uit tijdschriften op een hele verrassende en kunstzinnige manier bewerken met garen. We beginnen de workshop met een inspirerende PowerPoint zodat de leerlingen een beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Vervorm je emoties op gezichten? Of zie je dat de voetballer gefocust is op de bal? Worden personen als marionetten bestuurd? We kunnen de werkelijkheid ombuigen en naar onze hand zetten. Alles is mogelijk. Zowel voor jongens als meisjes is het leuk en spannend om te doen. Er komen vele vaardigheden kijken bij deze workshop.

GESCHIEDENIS KOMT TOT LEVEN IN KARTON

BEELDEND

In groepjes van circa vier leerlingen maken we een decor waarin een typische situatie uit bijvoorbeeld de Gouden Eeuw te zien is. Dit decor kan over beroepen gaan, over de zeevaart, over uitvindingen of over kunst uit die periode. Maar het kan ook een straatbeeld zijn waarin bijvoorbeeld de mode en architectuur uitgelicht worden. De essentie is dat er een tijdsbeeld gecreëerd wordt. In deze workshop komen behoorlijk wat vaardigheden en technieken aan de orde, zoals het jezelf verdiepen in een bepaalde periode, het zoeken naar passend beeldmateriaal in boeken en op Internet en het maken van het uiteindelijke ruimtelijke decor met diepte. Van deze decors maken we dan weer foto’s. Het is een workshop die in een aantal stadia tot een eindresultaat komt, vandaar dat er wat meer tijd voor nodig is dan bij een gemiddelde workshop. De workshop kan eventueel ook in collagevorm (dus 2d) uitgevoerd worden. Dit als er minder tijd beschikbaar is.

GRAFFITI WORKSHOP

BEELDEND

Graffiti is een vorm van straatkunst, door middel van spuitbussen worden teksten en afbeeldingen op muren e.d. gespoten. Vaak gaat het om letters (namen en teksten) of characters (poppetjes, gezichten, dieren ect). Maak tijdens deze graffiti workshop je eigen graffiti-kunstwerk. Het eerste gedeelte van de educatieve workshop bestaat uit een uitleg over de verschillende elementen van graffiti: opbouw van letters, characters en het gebruik van kleur en diverse spuittechnieken. Vervolgens gaan de deelnemers schetsen maken op papier. In het tweede gedeelte wordt er uitgelegd hoe de spuitbus te hanteren waarna de deelnemers zelf met verf aan de slag gaan. Er wordt gewerkt op houten platen maar er kan ook ergens op een muur op school gewerkt worden. De workshop kan op zich zelf staan, maar kan ook prima aansluiten bij reeds bestaande projecten. Ook het maken van bijvoorbeeld een decor tijdens de graffiti workshop is mogelijk.

GROOT - DECOR - SCHILDEREN

BEELDEND

We gaan ‘groots’ aan de slag. Met grote schildersbewegingen maken we reusachtige afbeeldingen op stevig papier van 2,5 meter hoog en breed wel 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, zo breed als de leerlingen aandurven of zo breed als de wand is. Het is een hele bijzondere ervaring om zo groot te werken. De leerlingen zullen versteld staan over het resultaat wat je met z’n allen kunt behalen in zo’n korte tijd. Het grote schilderwerk kan gebruikt worden als decor of om een hele grote muur op te vrolijken. Maar je kunt het ook gebruiken voor een speciale dag in de school of op het schoolplein, bijvoorbeeld bij een jubileum of een afscheid. Hoe dan ook zal het een hele beleving zijn met een spectaculair eindresultaat.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


GUSTAVE KLIMT EN ZIJN VROUW

BEELDEND

Gustave Klimt, een wereldberoemd kunstenaar met een geheel eigen stijl, gesteund door zijn vrouw. Hiervandaan gaan wij ook beginnen aan een gezamenlijk kunstwerk. Een man en vrouw geschilderd in de stijl van Gustav Klimt op twee smalle, maar hoge panelen van 60 cm x 244 cm per stuk. Hiervoor bekijken we het werk van meneer Klimt en bestuderen we patronen, vormen en kleuren. Ook kijken we naar warme en koude kleuren en bedenken zelf mooie kleurcombinaties. Goud en zilver maken het geheel extra speciaal. Deze bijzondere mensen verdienen een bijzondere plek in de school.

HET ONTSTAAN VAN GELD. WE BEELDEND BREIDEN ONZE MUNTENCOLLECTIE UIT! Jouw eigen munt. Kun je daarmee betalen?? We kunnen ‘m in ieder geval wel maken. Na een PowerPoint over ruilhandel, geld, (Romeinse) munten en het ontstaan van betaalmiddelen, gaan we zelf een munt ontwerpen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8625

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalen reiskosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9645

In de klei wordt jouw munt vormgegeven. Later wordt hier een gipsafdruk van gemaakt. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Op een munt staan ook letters, die moet je tekenen in spiegelbeeld. Welke vormen liggen in de munt en wat komt naar boven. Leerlingen moeten denken in dia negatief. Met klei-attributen worden de mooiste en gekste vormen gecreëerd in jouw munt. Het geheel wordt beschilderd met goud, zilver, bruintinten en grijstinten zodat het een echt ‘verzamelitem’ wordt. Breid jouw collectie maar uit.

LINKE SOEP DIE PLASTIC TROEP - BLOEMEN VAN PLASTIC AFVAL

BEELDEND

Plastic soep is een groot ecologisch probleem waar we wereldwijd iets aan moeten doen. Deze workshop hoopt iets aan de bewustwording daarvan bij te dragen want daar begint het mee.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten. Voor deze workshop wordt 1 uur extra voorbereiding gerekend. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 11205

De leerlingen krijgen eerst een PowerPoint presentatie over afval, afvalverwerking (recyclen) en hoe je daar zelf aan kunt bijdragen door afval te scheiden. Ook plastic soep en de gevolgen daarvan voor dier en natuur komen uitgebreid aan de orde, plus de wetenschappelijke en creatieve oplossingen om het probleem te lijf te gaan. In de opdracht gaan de leerlingen op een groot mdf-paneel een bloemenlandschap maken van petflessen en ander plastic afval. Dit om te symboliseren dat er uit afval nieuwe en mooie dingen kunnen ontstaan. Iedere leerling maakt één of meerdere bloemen. Ze gaan de petflessen op allerlei manieren bewerken om deze om te vormen tot fraaie bloemen die we aan het eind van de workshop in het landschap gaan bevestigen.

MAAK JE PERSOONLIJKE TATOEAGE

BEELDEND

Net echt! In deze workshop ontwerpen de leerlingen een persoonlijke tatoeage, waarna ze met een afdruktechniek de tatoeage op het lichaam overnemen. De leerlingen schilderen met tatoeagelak de tattoo in. Hierbij werken ze samen om het mooiste resultaat te krijgen. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande sjablonen die de workshopdocent meebrengt. De tatoeage is waterproof en blijft een aantal dagen mooi.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | School Kosten | € 175,-- Inclusief alle materialen (tatoeagelak e.d., kwasten, spiegels, tissues.) De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Volgende workshops op dezelfde dag € 125,-Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8961

workshops

27


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9689

MUZIEK IN BEELD

BEELDEND

De leerlingen maken in groepjes een groot semi-abstract kunstwerk met zelfbedachte instrumenten op vellen van 1 x 1,5 meter. Geïnspireerd op kunststromingen waarin muziek een regelmatig terugkerend thema was zoals in het Kubisme. Ze krijgen eerst een PowerPoint met inspirerend beeldmateriaal te zien. De achtergrond wordt bijvoorbeeld beplakt met gekopieerde vellen bladmuziek, en van zwartwit kopieën van muziekinstrumenten kunnen ze nieuwe instrumenten samenstellen. Daar kunnen met verf weer transparante kleuren overheen gezet worden. De instrumenten worden van en op karton gemaakt en kunnen gedeeltelijk 3d zijn. Deze worden eveneens beschilderd en op de achtergrond geplakt. De leerlingen moeten proberen een muziekstijl of de sfeer van de door hun gekozen muziek uit te beelden. Gaandeweg kijken we wat er gemaakt wordt en wat we er mee kunnen doen. Het is dus deels improvisatie. Samen laten we de definitieve kunstwerken groeien en ontstaan zoals je ook samen muziek maakt.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- € 60,-- per uur, exclusief materiaalen reiskosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9649

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalen reiskosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9717

POP ART

BEELDEND

Pop Art is een stroming in de moderne kunst, ontstaan in de jaren ’50. Een hele kleurrijke, fantasievolle stroming, vaak met humor. De workshop begint met een PowerPoint presentatie over Popart, waarin we o.a. werken van Andy Warhol laten zien. We maken een koppeling van de Pop Art aan verschillende hondenrassen. Elke leerling kiest een afbeelding van een hond die bij hem of haar past. Zo baasje zo hond. (Ook dit thema zit in de PowerPoint verwerkt). Ook Andy Warhol was dol op zijn hond. Van al de verschillende honden worden kleurrijke en speelse Pop Art kunstwerken gemaakt. Laat de Pop Art maar kwispelen!

RONDWEEF-KUBUSSEN VAN OUDE PLASTICZAKKEN

BEELDEND

In deze workshop gaan we kunst maken van plastic draagtassen, plastic zakken. We starten de workshop met een PowerPoint over plastic, plastic in het milieu en waar vinden we het plastic inmiddels allemaal in terug. Door middel van deze PowerPoint beleven we een reis door het (zwerf)afval en de gevolgen voor de natuur. Dan gaan we zelf aan de slag. Maar wel op een hele speciale manier! Op grote hoepels gaan de leerlingen in tweetallen en/of drietallen aan de slag met de weeftechniek. Dit doen we met stroken plastic. Er zijn verschillende manieren om de hoepels tot een interessant geheel te maken. Ook kijken we naar kleur. Maar wanneer er één hoepel af is, is ons kunstwerk nog niet klaar... we hebben zes hoepels nodig voor één kunstwerk. Deze hoepels worden namelijk samengevoegd tot een grote kubus, zonder hoeken… een soort wereldbol. Onze wereld van plastic. Met de hele groep maken we twee kubussen. Met de kubussen kan gespeeld worden, ze kunnen worden opgehangen, eventueel kan er later zelfs een lamp van gemaakt worden. Als meerdere groepen werken aan de kubussen ontstaat er een groter interessant ruimtelijk blijvend kunstwerk voor in de school. Maar bovenal raken de leerlingen bewust van plastic afvalmateriaal!

28

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


STENCIL WORKSHOP

BEELDEND Stencil art is een vorm van straatkunst, door middel van stencils en graffiti spuitbussen worden teksten en afbeeldingen op muren en vele andere objecten gespoten. Stencils of sjablonen worden gemaakt door uit bijvoorbeeld papier afbeeldingen of teksten te snijden en dan door de ontstane openingen de afbeelding of tekst met spuitbus ergens op te spuiten. Deze zijn vaak in de openbare ruimte te vinden net zoals graffiti.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | School of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9063

Tijdens de stencilworkshop gaan we sjablonen ontwerpen en snijden die vervolgens met graffitispuitbussen gespoten gaan worden. Er wordt gewerkt op grote papieren vellen, deze mogen na afloop meegenomen worden. Er kan ook op andere ondergronden gewerkt worden zoals een muur, prullenbak, kast ect. Naast de zelf gemaakte stencils worden er tientallen andere sjablonen meegenomen die ook gebruikt kunnen worden tijdens de workshop.

STICKER WORKSHOP

BEELDEND

Stickers zijn een onderdeel van straat kunst / urban art en vandaag de dag niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Maak tijdens deze sticker workshop je eigen stickers. Met voorbeelden laat de docent zien welke soort uitingen er binnen de stickercultuur bestaan en welke artiesten er binnen de scene actief zijn. Uitleg over hoe het beste stickers getekend kunnen worden en wat hier zoal op zou kunnen komen. Hierna gaan de deelnemers onder begeleiding stickers maken. Dit wordt gedaan met watervaste stiften op vinylstickers zodat de stickers ook tegen water kunnen. De gemaakte stickers mogen na afloop meegenomen worden. De sticker workshop kan op zich zelf staan maar kan ook prima aansluiten op bestaande projecten.

TECHNIEK OM ONS HEEN - DOE EEN NUTTIGE UITVINDING

BEELDEND

We worden omringd door technologie die door de eeuwen heen is bedacht en uitgevonden, zowel analoge en digitale. Denk aan machines, stroom, apparatuur, sensoren, computers, robots, meetapparatuur, mobieltjes, satellieten, tv’s, zonnepanelen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Tijdsduur in overleg Plaats | School of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9065

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 tot 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8805

De leerlingen worden creatieve uitvinders en maken op vellen van 50x65 cm een collage van allerlei beeldmateriaal dat met techniek te maken heeft. Dat kunnen robots worden, maar ook ‘nieuwe’ fantasie- apparaten of machines. Door de leerlingen bedachte en geconstrueerde uitvindingen. Ze bedenken ook wat hun apparaat of robot allemaal kan, de functies en toepassingen. Denk aan communicatie, energie opwekken, milieuvriendelijkheid, bewegen, lichtbron, dingen (op)meten, lucht of water schoon maken, mensen helpen, enzovoort. Deze functies typen of schrijven ze op een A4-tje dat ze bijvoorbeeld op de achterkant van hun vel plakken. Als laatste bedenken ze een toepasselijke naam voor hun uitvinding en zetten deze er met uitgeprinte letters boven of onder. De ontstane collages kunnen eventueel nog van enkele kleuraccenten worden voorzien.

workshops

29


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Tijdsduur in overleg Plaats | School of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9067

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9515

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9733

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | School Kosten | € 220,-- Inclusief alle materialen (special effect make-up, bloed, schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Volgende workshop op één dag € 190,-Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8965

TEXTIEL PIMP WORKSHOP

BEELDEND

Pimp / customize Tijdens deze textiel pimp workshop je eigen kleding. Maak een uniek kledingstuk door dit te customizen. De docent laat zien wat er allemaal mogelijk is met het pimpen van kledingstukken. Er wordt uitgelegd welke materialen er zijn en hoe deze te gebruiken. Vervolgens gaan de deelnemers ontwerpschetsen maken. Daarna gaan de deelnemers hun eigen kledingstuk pimpen door middel van te tekenen, schilderen of te naaien. Een combinatie kan natuurlijk ook. Aan het einde van de workshop heb je je eigen gemaakte unieke kledingstuk. Bijna alle kledingstukken zijn te pimpen: t-shirts, truien, broeken, tassen, schoenen, kussenslopen enz.

VINCENT’S LANDSCHAPPEN

BEELDEND

Een schilderworkshop met verassende resultaten. Anders kijken, mengen in je hoofd, durf tonen en jezelf verwonderen. Na een PowerPoint over schilderijen en de schilderstijl van Vincent van Gogh kiezen de leerlingen uit verschillende foto’s van landschappen ieder één foto. Deze foto bestuderen ze aandachtig. Welke hoofdlijnen kun je ontdekken in het landschap op de foto? Deze hoofdlijnen geven ze aan op een vel papier. Daarna gaan we het landschap schilderen in de stijl van Vincent.

WOLKENKRABBERS BOUWEN

BEELDEND

Mensen bouwen al torens sinds mensenheugenis. Waarom eigenlijk? Torens bieden meer zicht op je omgeving: kasteeltorens, vuurtorens, jachttorens. Hoe hoger je bent hoe meer je van je omgeving kunt zien. Er zijn allerlei soorten torens. Flats en woontorens worden gebouwd om ruimte te besparen. Maar torens werden van oudsher ook gebruikt als symbolen. Ze staan voor het reiken naar de hemel, naar god, naar hogere doelen. Denk aan kerktorens, minaretten of de Toren van Babel. Maar er worden ook fantasietorens gebouwd zoals de Eiffeltoren, follies en kunstwerken. Wat is belangrijk als je een grote en hoge constructie wilt bouwen (maar ook als je wilt groeien als mens)? Een stevige basis. Anders val je om. Dat geldt zeker ook voor een bouwwerk. Na een inspirerende PowerPoint over architectuur, torens en wolkenkrabbers en gaan de leerlingen in groepjes met (afval)hout een zo hoog mogelijke toren bouwen. Ze moeten goed nadenken over de constructie en maken van tevoren schetsen. Uiteindelijk gaan ze de torens beschilderen.

WONDEN MAKEN, NET ECHT

BEELDEND

Net als in de film. Stoere workshop want we maken, o.a. snijwonden en schotwonden, blauw oog of flinke bult. De afwerking met filmbloed maakt het nog spannender. De leerlingen leren om te gaan met de special-effect materialen en technieken vanuit de film make-up. We maken stap voor stap een snijwond en in het tweede deel van de workshop kunnen de eigen ideeën uitgevoerd worden onder begeleiding van een ervaren grimeur. Na afloop wordt het resultaat op foto vastgelegd.

30

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


cultureel erfgoed

SCHRIFT ‘WAAR KOMT HET ABC VANDAAN?’

CULTUREEL ERFGOED

Curiosityworld neemt de kinderen mee op geschiedenisreis langs het schrift. We starten met een vlotte lezing over het schrift en beginnen in de prehistorie. Daarna maken we de overgang van de prehistorie naar de historie waar we het ontstaan van het schrift zullen gaan ontdekken. De eerste kleitabletten met het spijkerschrift verschijnen op het toneel, de Egyptenaren gebruikten hun eigen schrift, het hiërogliefenschrift. We gaan ontdekken waar het alfabet vandaan komt, het monnikenwerk, de uitvinding van de boekdrukkunst, de kroontjespen, lei en griffel en eindigen met de tablet.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | School Kosten | € 128,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9827

Op een luchtige manier maken we in vogelvlucht kennis met de geschiedenis van het schrift. Na de lezing is het tijd voor praktijk. De kinderen kunnen kiezen voor Geheimschrift op Kleitablet of aan de slag met het Oude Mesopotamisch Spijkerschrift. Leerzaam en zeer geschikt voor het onderwijs.

CULTUREEL ERFGOED

CULTUREEL ERFGOED

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Cultureel Erfgoed. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | School Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9115

Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op op www.snens. nl en maak kennis met het ‘Buurtmuseum’, ‘Textiel Troopers’ en So You Think You Can Love?’.

STRIJD IN DE MIDDELEEUWEN

CULTUREEL ERFGOED

Luister, kijk, denk, voel en tot slot doe het zelf (workshop zwaardvechten) Hoe, waarmee en waarom vochten de middeleeuwers? De wereld zag er toen heel anders uit. Niet alleen grote rijken maar ook mini-staatjes bestreden elkaar om de macht. Hoe was dat in de gebieden van het huidige Nederland? Naast uitleg kunnen de leerlingen diverse replica’s van middeleeuwse wapens en harnas-onderdelen bekijken en voelen. Ze zijn toeschouwer van een heus gevecht tussen twee zwaardvechters in historisch tenue en als klap op de vuurpijl krijgen ze een workshop zwaardvechten, uiteraard met veilige kunststof wapens. Niet alleen de omgang met het zwaard is belangrijk, maar ook de lichaamshouding en –beweging. Daarom past deze activiteit zowel bij de lessen geschiedenis middeleeuwen als bij de bewegingslessen. Deze activiteit is goed te combineren met de activiteit ‘Beleef de middeleeuwen’.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg (voorkeursmaanden januari/februari) Duur | 1 uur en 30 minuten per groep (minimaal 2 groepen per dag) Plaats | Op school (gymzaal of andere grote en hoge ruimte) Kosten | € 219,-- 2 lesgevers, gebruik van replica’s van wapens / wapenuitrusting (harnasonderdelen) en kunststof zwaarden Aanbieder | Zwaard en Volk Bestelcode | 8645

workshops

31


dans Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op eigen school Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 9719

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8649

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | Voor de groepen 3 en 4 zijn het workshops van 45 minuten; € 45,-- per workshop. Voor de groepen 5 t/m 8 en het vo zijn het workshops van 1 uur; € 60,-- per workshop. Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8693

MOBIEL MET JE MOBIELTJE

DANS

Het is niet meer weg te denken uit de wereld van nu: het mobieltje. We maken contact met onze mobiele telefoon en communiceren via WhatsApp en met behulp van emoticons. Maar liefst 96% van de jongeren heeft er tenminste één. In deze dansworkshop gaan we aan de slag met mobiele communicatie in danscombinaties. WhatsAppjes worden gekopieerd, doorgestuurd of veranderd in eigen dansberichten die in deze workshop worden gemaakt. We gaan verschillende emoticons gebruiken, zodat elk verstuurd bericht een eigen dansgevoel gaat krijgen. Een nieuwe mobiele dansbelevenis.

STOKKENDANS

DANS

Deze traditionele stokkendans, ook wel bekend als maculelê, is een onderdeel van de Braziliaanse gevechtskunst capoeïra. Met de stokken, die wapens symboliseren, wordt een verscheidenheid aan aanval- en verdedigingsmanoeuvres uitgevoerd. Daarbij wordt gedanst in verschillende opstellingen, op originele muziek en op verschillende ritmes.

AFRIKAANSE DANS

DANS Dans is ongelooflijk belangrijk binnen de Afrikaanse cultuur. Elke gelegenheid, elke gebeurtenis wordt aangegrepen om te dansen. En als er gedanst wordt, doet iedereen mee. Afrikaanse dans is een hele energieke vorm van dans. De nadruk ligt op dansplezier, de wisselwerking tussen ritme en dans en het voluit en actief bewegen van je hele lichaam.

In deze workshop maak je, onder de bezielende leiding van de uit Ghana afkomstige danseres Cynthia Gabla, kennis met de Afrikaanse dans. In traditionele kledij, meegebracht uit haar moederland, leidt ze je binnen in de danscultuur van Ghana. Een uitbundige manier van bewegen, die je vrolijk stemt en ook nog eens goed is voor conditie en spieren.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | School Kosten | € 65,-Aanbieder | Jan Ophuis Bestelcode | 9237

32

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

BODY BEAT

DANS

Ritme, muziek en beweging met als instrument je eigen lijf Tijdens deze workshop ga je muziek leren maken met je eigen lijf en swingend variëren op een basisbeat en dat alles in een flitsende choreografie. Het doel is om toe te werken naar een mooie eindpresentatie. In 2013 heeft Jan Ophuis met Body Beat 2 wereldrecordpogingen gedaan en wel in 2 verschillende categorieën met als resultaat een wereldrecord waarbij een vermelding in het Guinness Book of Records.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


BRAZILIAANSE PERCUSSIE

DANS

Workshop waarbij leerlingen naast het bespelen van Braziliaanse instrumenten ook leren samenspelen en bouwen aan een feestje. Het doel is om naast speelplezier, de leerlingen te laten samenwerken in muziek, te laten proeven van de Braziliaanse cultuur en vaardigheden te leren met het bespelen van de Braziliaanse instrumenten met als eindresultaat het laten uitvoeren van een muziekstuk. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen

CAPOEïRA

DANS

Capoeïra is groot geworden in Brazilië, maar vindt haar oorsprong in Afrikaanse spelvormen en rituelen. Het bevat elementen van dans, spel en vechtsport en is daardoor heel energiek, acrobatisch en ritmisch. Iedereen kan het leren. Het is enerzijds een combinatie van elegantie en controle, anderzijds een (schijn-) gevecht, een uitwisseling van aanvals- en verdedigingsmanoeuvres op muziek. Capoeïra is leuk om te doen én goed voor je conditie, figuur, kracht en souplesse.

DANS EN BEWEGING

DANS

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Dans en Beweging. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak kennis met ‘DoeDieDansers’, Lipdub en Flashmob.

EDUCATIEVE BREAKDANCE WORKSHOPS VOOR IN HET ONDERWIJS

DANS

Sport en bewegen leveren belangrijke bijdragen aan motorische-, sociale- en cognitieve ontwikkelingen van jongeren. Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren vaak ook beter op school. Echter zien we steeds vaker jongeren met bijvoorbeeld overgewicht of diabetes, veroorzaakt door te weinig beweging. Breakdance is een cultuur die door zijn gemaakte fysieke bewegingen als sport wordt gezien en dus sport & bewegen en culturele activiteiten weet te combineren. Educatieve Breakdance Workshops leveren een bijdrage aan talentontwikkelingsproces door onder andere: 1) Het stimuleren van de capaciteiten van een individu tot zelfvertrouwen (persoonlijke vaardigheid). 2) Het helpen aan conditie en doorzettingsvermogen. Zich gedurende langere tijd intensief met een taak bezig kunnen houden, ook bij tegenslag (fysieke vaardigheid). 3) Het ontwikkelen van leervermogen. Nieuwe bewegingen en ideeën snel kunnen opnemen, analyseren en verwerken en deze effectief kunnen uitvoeren (cognitieve vaardigheid). 4) Zich makkelijker bij andere mensen kunnen begeven en toestappen en zich in gezelschap mengen (sociale vaardigheid). 5) Leerlingen uitdagen om vlot en op originele wijze hun taken uit te voeren (creatieve vaardigheid).

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | School Kosten | € 65,-Aanbieder | Jan Ophuis Bestelcode | 9239

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8751

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal; tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9069

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur (tijd in overleg met de school) Plaats | School Kosten | € 60,-Aanbieder | Gaffar Binda Entertainment Educatie Bestelcode | 9747

Educatieve Breakdance Workshop is geschikt voor ieder niveau. Aangezien er methodes gebruikt worden waarmee iedere leerling breakdance kan leren, is het voor iedere leerling een spannende uitdaging! Uit ervaring blijkt dat de participatie van de leerlingen enorm hoog is door de toegankelijkheid en laagdrempeligheid die op maat wordt geboden. Hierdoor krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen en blinken ze uit op hun eigen niveau. Hierbij wordt ook gebruik van ieders kwaliteiten en vaardigheden waarnaar dit kan leiden tot een battle, choreografie of zelfs een show.

workshops

33


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | workshop van 1 uur + kort presentatiemoment Plaats | op eigen school Kosten | € 100,-- prijs in overleg bij deelname van meerdere groepen Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8731

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8743

FLASHMOB

DANS

Voor wie het woord flashmob niet kent: een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt. In deze workshop wordt de leerlingen in één uur een flitsende danscombinatie aangeleerd. Dit gebeurt in het diepste geheim. De verbazing onder medescholieren zal groot zijn als er in de aula, in de fietsenstalling of op het schoolplein plotseling een leerling begint te dansen en steeds meer leerlingen volgen. En even plotseling als het begonnen is houdt het ook weer op...

JAZZDANCE

DANS

Jazzdance is ontstaan in de USA en is nauw verwant aan de jazzmuziek. Beide zijn uitingen van de sterke vrijheidsdrang, sinds de tijd van de slavernij een kenmerk van de negerbevolking van Amerika. Jazzdance is leuk, omdat je tegelijkertijd werkt aan een goede conditie, evenwicht, spieropbouw, lenigheid, coördinatie, houding en expressie. Daarbij gebruik je alle spiergroepen in je lichaam. Het enige wat je nodig hebt voor jazzdance is wat ritmegevoel. Een spetterende workshop die garant staat voor veel dansplezier.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg (min. 50 en max. 90 minuten) Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 9781

RITUELEN

DANS

Met een ritueel bedoelen we een serie handelingen die plaats- en cultuurgebonden zijn. Overal ter wereld heb je rituelen, zowel bij de Aboriginals in Nieuw Zeeland als in de Tweede kamer in Nederland. Rituelen hebben een aantal belangrijke functies: ze werken bezwerend, rustgevend, ze geven binding en veiligheid, structuur en duidelijkheid. In deze workshop komen diverse rituele handelingen en gebruiken uit de hele wereld aan bod en maken we er danscombinaties van.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8667

URBAN DANCE

DANS

Urban dance is een verzamelnaam voor dansstijlen die ontstonden buiten de dansstudio’s, op informele plaatsen zoals op straat en in dancings. Onder urban dance vallen onder meer breakdance, hiphop, popping, locking en streetdance. Veel dansstijlen ontstonden in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten. In samenwerking met de Hiphopfactory biedt Factorium deze eigentijdse dansstijlen aan, die bij de jeugd waanzinnig populair zijn. Ze zijn een combinatie van techniek, pasjes en goed ritmegevoel. U kunt kiezen voor een van de stijlen, of een mix ervan. Snelle moves op de nieuwste hits. Succes verzekerd.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur in overleg 50 min. of 1 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8695

34

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VAN SPORT NAAR DANS

DANS

In deze intensieve dansworkshop wordt een koppeling gemaakt tussen bewegingen uit diverse sporten zoals bijvoorbeeld voetbal, basketbal en fitness, en moderne dans. Door de sportbewegingen te herhalen en te spelen met de danselementen tijd, kracht en ruimte ontstaat er een choreografie op opzwepende muziek.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


YOU SHOULD BE DANCING

DANS

Een musical is een theaterstuk dat gesproken dialogen, muziek, liedjes en dans combineert. De laatste jaren kent de musical een immense populariteit. Iedereen heeft wel eens gehoord van bijvoorbeeld The West Side Story, Grease, The Phantom of the Opera of Beauty and the Beast. Musical is voor iedereen, jong en oud

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg 50 min. of 1 uur Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8697

In deze workshop belichten we het onderdeel dans. We dansen op de klanken van een aanstekelijke musicalhit. Dus gooi alle remmen los en dans, swing en geniet tijdens deze spetterende workshop musicaldans. Een absolute must voor elke musicalliefhebber.

HIPHOP FACTORY

DANS

Hiphop is nu populairder dan ooit. De Hiphop Factory is de specialist als het gaat om hip hop en alles wat ermee te maken heeft. U kunt kiezen uit verschillende stijlen: • hip hop • breakdance • popping en locking • afro

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur losse workshops of trajecten Plaats | Op school of bij de Hiphop Factory Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9755

De workshops zijn een combinatie van techniek, muzikaliteit en beleving.

HET DANSDEBAT

DANS

In het dansdebat worden voor- en tegenstanders dansend tegen elkaar ‘uitgespeeld’. Het draait om steekhoudende argumenten en overredingskracht, niet verbaal, maar in lichaamstaal. De leerlingen krijgen diverse danscombinaties aangereikt en worden ook aangezet om zelf te improviseren. Door in de danscombinaties te variëren met tijd, kracht en ruimte vindt er een interessante dansdiscussie plaats. Soms fel en gepassioneerd, dan weer rustig en bedachtzaam. Al doende wordt ervaren dat met dans een hoop gezegd kan worden.

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | € 50,-Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 9779

drama

TEDDY TALKS

DRAMA

Spreken in het openbaar. Kletsen kunnen ze allemaal. Toch blijft het ‘live’ vertellen van een verhaal voor een groep spannend en eng. Toch wordt er steeds meer van de scholieren verwacht: van presentaties van projecten tot spreekbeurten. Fijn dus als ze daarin goede begeleiding krijgen. Tijdens deze workshop leren leerlingen spreken en presenteren voor een groep. Met praktische tips, maar vooral ook door veel met elkaar te oefenen, leren ze de basis van het presenteren. Alle vragen komen aan bod: hoe sta je stevig? Waar laat je je handen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen jou goed kan verstaan? En hoe houd je jouw verhaal boeiend, van begin tot eind?

Groep | Onderbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop drama Plaats | In overleg Kosten | € 120,-- Exclusief vervoerkosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9875

Onder begeleiding van een professioneel acteur krijgen de leerlingen verschillende oefeningen gericht op zaken als ademhaling, ontspanning, houding, beweging, articulatie, concentratie, het omgaan met onzekerheid en de kracht van humor. Dit alles lekker buiten in de natuur. Los van de dagelijkse omgeving van het klaslokaal.

workshops

35


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg (min. 50 minuten) Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8755

DE GROTE IMPROVISATIESHOW

DRAMA

Vandaag gaat de eerste live-uitzending van Praten met Paul de lucht in. De hele studio is in rep en roer. De presentator, de visagistes, de geluidsmensen, de productieleiding, de stylisten, de decorontwerpers, de gasten en de optredende artiest rennen allemaal door elkaar heen om op tijd in de startblokken te staan. En er mag niets misgaan!!! Dat deze live-uitzending de geschiedenis zal ingaan als de meest rampzalige televisieuitzending ooit, weet dan nog niemand... Met dit gegeven en met deze (en andere) personages gaan we improviseren binnen heldere kaders. Zet drie personages bij elkaar en gooi er vanuit het publiek een probleem in. Wat gebeurt er dan? Er zijn ruzies, ongelukjes, de stroom valt uit, cameramensen vallen flauw, gasten lopen weg en ga zo maar door. Zo improviseren we een rampzalige tv-uitzending aan elkaar... Lekker! Groepsgrootte: halve klas, of in overleg

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 90 minuten of in overleg Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8757

GA JE MEE? NEE!

DRAMA

Mee pesten? Mee roken? Mee drugs uitproberen? Mee met een loverboy? Jij zou dat nooit doen! Want jij durft NEE te zeggen... Toch...? Maar wat als je vrienden heel overtuigend zijn? Wat als je imago op het spel staat? Hoe zeg je dan ‘Nee’? In deze workshop hebben we het over dit soort maatschappelijke thema’s. We proberen in allerlei spelvormen manieren uit om voor jezelf te kiezen en ‘Nee’ te zeggen als je iets niet wilt. We spelen allerlei situaties na, hebben het erover en proberen het op andere manieren. Het thema kan uiteraard in overleg met de school of de docent worden bepaald. Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9055

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 65,-- per docent per 45 minuten, combinatie (voorstelling (1,5 uur) gerelateerde workshop (1,5 uur) € 650,-Aanbieder | Hoox Bestelcode | 9801

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg (min. 50 minuten) Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9841

36

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

IMPROVISEREN

DRAMA

Improviseren is niet alleen weggelegd voor de meest assertieve leerling. In deze workshop komt het aan op kijken, luisteren en samenspelen. Zonder script of vaste tekst word je aangesproken op je verbeeldingskracht. De scènes, thema’s en onderwerpen worden bepaald door de belevingswereld van de leerlingen. Spelplezier staat voorop.

IMPROVISEREN KUN JE LEREN

DRAMA

In deze workshop worden de basisprincipes van het improviseren aangeleerd en wordt er daarna gewerkt aan kleine scenes die van uit het niets ontstaan. De leerlingen ervaren hoe het is om te acteren en leren te vertrouwen op hun eigen verbeelding. Niets is te gek, want de docent bouwt een veilig vangnet. Belangrijke speerpunten zijn plezier, het aanboren van talent en succeservaring. Het maximum aantal leerlingen per docent is 15.

KLASSIEKERS

DRAMA

Woede, jaloezie, wraak, de toorn van De Goden, oorlog, verboden liefdes, moord en doodslag. De theaterklassiekers zitten er vol mee. En hoe erger we het spelen, hoe beter! In deze workshop nemen we een theaterklassieker, bijvoorbeeld een Griekse tragedie of een stevig verhaal van Shakespeare, als uitgangspunt. Met de gegevens uit dat stuk gaan we improviseren. Hoe zouden de oude Grieken dit spelen? En hoe zou zo’n situatie er bij jullie op het schoolplein uit zien? Kunnen we het oude thema naar het hier en nu halen? Zeker! Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


MOVIE FIGHTING

DRAMA

Acteurs slaan elkaar in films en series graag blauwe ogen en de hersens in. Als ze het goed doen, ziet het er ook heel pijnlijk uit. Maar hoe doen ze dat toch zonder elkaar echt pijn te doen? Dat acteergeheim kan iedereen leren. In deze workshop gaat de hele groep met elkaar in gevecht (uiteraard zonder verwondingen). Stapje voor stapje leren we over vecht- en valtechnieken, over incasseren en reageren, en zo komen we tot een spectaculaire ontknoping: een gigantische vechtscène met een dramatische afloop... Groepsgrootte: halve klas, of in overleg.

OMG... EEN SOAP!

DRAMA

In een soap is alles hééél erg. De personages zijn héél erg boos, héél erg verdrietig, héél erg blij en ga zo maar door. Ze maken ook hééél heftige dingen mee, want een soap bestaat nou eenmaal uit hoogte- en dieptepunten. En niets is zo lekker om te spelen als dat! Je leert hoe je die cliché rollen op een eigen manier kunt spelen, hoe het zit met al die emoties, wat een cliffhanger is en hoe je een scène echt spannend kunt laten eindigen. En uit de typische soapscènes die we gaan spelen, ontspint zich een onwaarschijnlijk verhaal met dodelijke afloop! Bedacht door de leerlingen zelf! Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg

THEATER EN SPEL

DRAMA

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Theater en Spel. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘TheaterToppers’ en ‘Tableau Vivant’.

VRIENDEN VOOR HET LEVEN

DRAMA

Vrienden voor het leven. Inhoud: De jongeren interviewen elkaar over vriendschap toen ze heel klein waren, vriendschap nu en vriendschap later als ze volwassen zijn. Daarna gaan ze op een speelse manier staan voor hun mening over vriendschap in het stellingenspel. Met de zo verzamelde informatie bedenken, maken en spelen de jongeren zelf in groepjes van drie, een scène over vriendschap.

WORKSHOP THEATER MAKEN: ALS HET MORGEN OORLOG WORDT

DRAMA

Workshop theater maken gebaseerd op de jeugdliteratuurbestseller van John Marsden. Oorlog. Voor de meeste kinderen is het net zo actueel als de laatste ijstijd. Maar hoe zou het zijn als het hen overkomt? Daar zijn kinderen nieuwsgierig naar. De bestseller voor de jeugd: ‘Morgen toen de oorlog begon’ gaat over dit onderwerp. De leerlingen lezen als voorbereiding op de workshop (delen van) het boek van John Marsden. Daarna gaan ze theater maken. Stel, je kampeert met een groep vrienden een weekje in de bossen. Als je terugkomt, is alles veranderd. Nederland is in oorlog, je huis is kapot en je hebt geen idee waar je ouders zijn. In deze workshop wordt invoelbaar, wat de meeste leerlingen alleen van televisie kennen. Aan het begin van deze workshop hebben we het over het boek van John Marsden en interviewen leerlingen elkaar: wat doe jij als eerste als er oorlog uitbreekt? Waar vlucht je naartoe? Wat neem je mee? Hoe ga jij om met moeilijke omstandigheden? Op basis van het boek en de gesprekken tussen leerlingen, worden in subgroepjes korte scènes geïmproviseerd. Zo leren de leerlingen de grondbeginselen van theater maken. Leerlingen geven feedback op elkaars scènes. De regisseur regisseert de scènes af tot een avontuurlijk, filmisch geheel.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg (vanaf 50 min.) Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8761

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 40 minuten 100 min. of in overleg) Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8763

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | School Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9079

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | Het hele jaar (in overleg) Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per docent, per uur. Exclusief €0,19 reiskosten per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8599

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per docent, per uur. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8785

workshops

37


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur per workshop Plaats | Op school Kosten | per docent, per uur. Exclusief reiskoten €0,19 per km. (enkel in combinatie met de voorstelling RAKET) Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8605

Groep | Bovenbouw Datum | Op aanvraag, tournee 8 november 2017 t/m 22 februari 2018 Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | in Tilburg in het huis van Het Zuidelijk Toneel of elders in Nederland Kosten | € 110,-Aanbieder | Het Zuidelijk Toneel Bestelcode | 10849

‘RAKET’ WORKSHOP OVER VLUCHTELINGEN

DRAMA

Saïf vlucht voor de oorlog, Mirthe vlucht voor haar vader. Ze ontmoeten elkaar en worden verliefd. Maar Saïf moet terug, de oorlog in. Dat ziet hij helemaal niet zitten en maakt een onomkeerbare beslissing. Nu moeten de twee elkaar loslaten. EELT biedt een verwerkingsgesprek en workshop aan over het thema ‘vluchtelingen’. In deze workshop wordt het begrip geactualiseerd. Al spelend en reflecterend biedt EELT de leerlingen de mogelijkheid om zich te verbinden met het leven van twee jonge vluchtelingen. Hierdoor krijgen de leerlingen een inkijk in hun eigen vluchtgedrag en dat van het vluchtende duo. Deze workshop wordt alleen in combinatie met de voorstelling RAKET aangeleverd. De voorstelling en workshop worden ook aangeboden als training voor docenten VO. In deze training leert de docent het belevingsaspect van een maatschappelijk probleem als uitgangspunt te nemen voor verrijkt geschiedenis- of levensbeschouwingsonderwijs.

KING LEAR - WORKSHOP THEATER

DRAMA

Theaterworkshop bij de voorstelling King Lear The vote is open Has everyone voted? The vote is closed The vote is adopted Regisseur Simon De Vos legt Shakespeare’s magistrale King Lear naast de context van de Europese Unie. Koning Lear wil zijn Rijk verdelen, maar kan het niet meer opnemen tegen een jonge generatie die de legitimiteit van zijn Rijk telkens in twijfel trekt. Als zijn eigen dochters zich tegen zijn idealen keren ervaart Lear dit als het ultieme verraad. Met liefde voor Shakespeare, tien acteurs op scène, een krachtige beeldtaal en een grenzeloze stuwende energie halen we King Lear naar nu. In deze workshop onderzoeken we hoe je anderen kunt overtuigen van je verhaal. Wát zeg je? Maar ook: Hóe zeg je het? Speel je in op de emotie of overtuig je je publiek met rake taal? Het wordt een spannende verkiezingsstrijd, waarbij we aan het werk gaan met teksten uit de voorstelling. Lees meer over de voorstelling op www.hzt.nl/kinglear

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9053

PRESENTEREN

DRAMA

Rode wangen, zweethanden, een trillende stem, we kennen allemaal de symptomen van plankenkoorts of zenuwen bij spreken in het openbaar. In deze workshop ga je die ongemakken te lijf o.l.v. een ervaren theaterdocent. Werken vanuit houding, expressie en stemgebruik en het ontdekken van persoonlijke talenten. In een veilige en ongedwongen sfeer ga je ervaren wat het is om ontspannen en met zelfvertrouwen voor een groep te staan. Een ervaring die leerlingen zeker van pas gaat komen bij hun vervolgopleiding.

foto en film Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 10631

38

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

FOTOSTRIP

FOTO EN FILM

Leer hoe je een kort verhaal kan verbeelden in een strip. Leerlingen verwerken hun verhaal in een storyboard en plannen hoeveel beelden ze nodig hebben om een krachtig beeld verhaal te maken. Fotografie, acteren en gevoel voor sfeer en het maken van een passend totaal beeld komen hier samen. Na het maken van de foto’s werken leerlingen in een programma waarin vele mogelijkheden zitten om de strip vorm te geven. VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


BLAUWDRUK, CYANOTYPIE

FOTO EN FILM

Leerlingen maken kennis met de fotografische techniek cyanotypie, ook wel blauwdruk genoemd. Blauwdruk kennen we ook als een plan van uitvoering, niet gek als je weet dat deze techniek de voorloper van het kopieerapparaat was, en veel is toegepast in de bouw. Leerlingen maken een compositie op lichtgevoelig papier en klemmen dit tussen perspex plaatjes, in de zon (of met behulp van een uv-lamp) belichten we het papier. Na enkele minuten kunnen we het papier in water uitspoelen en ontstaat er een mooi contrast tussen witte onbelichte delen en een diep blauwe kleur van de belichte delen.

CLOSE-UP, NATUURLIJKE MATERIALEN ONDER DE LOEP

FOTO EN FILM

Met behulp van fotografie gaan leerlingen in en om school op (onder)zoek naar materialen en de structuren daarvan. Bijvoorbeeld steen, metaal, hout, papier, karton, textiel, glas en plastics. Ze gaan deze materialen op interessante wijze in beeld brengen, maar ook proberen om de typische eigenschappen ervan te laten zien. Hout kan splinteren, ijzer kan roesten, steen kan brokkelen, glas is doorzichtig maar kan ook spiegelen, barsten en breken, enzovoort. De leerlingen gaan in groepjes van 2 tot 4 leerlingen op pad. Voorafgaand krijgen de leerlingen een uitleg over fotografie en een reeks tips waardoor ze anders naar hun omgeving gaan kijken en betere foto’s gaan maken. In deze opdracht moeten ze met de camera dicht op hun onderwerpen gaan zitten. Close-up dus. In één workshop foto’s maken én bespreken is lastig omdat alle foto’s ook gedownload en bewerkt moeten worden. Daarom heeft de school de keuze om de resultaten zelf na te bespreken aan de hand van de cd die ze ontvangen, of dat de vakdocent terugkomt om dat klassikaal te doen.

DE KUNST VAN HET KIJKEN

FOTO EN FILM

Net zoals je kunt genieten van muziek die je hoort en geuren die je ruikt, kun je ook genieten van wat je ziet. Je bepaalt zelf hoe je kijkt en wat je ziet. Op dagelijkse basis, zelfs van minuut tot minuut. Waarnemen kun je oefenen. Behalve een praktisch gereedschap kan kijken zo ook een poëtisch gereedschap worden. De leerlingen krijgen een introductie over fotografie. Aan de hand van fotovoorbeelden krijgen ze allerlei tips waarna ze zelf in en om de school gaan fotograferen. Ze moeten daarbij letten op o.a. compositie, camerastandpunten en originaliteit. De leerlingen moeten in de opdracht vooral laten zien dat ze goed en anders naar hun dagelijkse werkelijkheid gekeken hebben. Deze workshop kan ook de natuur als specifiek onderwerp hebben. Afhankelijk of er in de buurt van school een geschikte omgeving of gebied voorhanden is. In één workshop foto’s maken én bespreken is lastig omdat alle foto’s ook gedownload en bewerkt moet worden. Daarom heeft de school de keuze om de resultaten zelf na te bespreken aan de hand van een cd die ze ontvangen, of dat de vakdocent terugkomt om dat klassikaal te doen.

FILMTECHNIEKEN

FOTO EN FILM

Leerlingen bedenken hun eigen filmverhaal en ontdekken hoe ze verschillende filmtechnieken kunnen toepassen die hun verhaal kracht kunnen bijzetten. Aan het einde van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een fictiefilm bedacht, gefilmd en gemonteerd.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 3,-- per leerling materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9415

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 uur, of 1 x 2 uur + 1 uur: (de foto’s worden de tweede keer klassikaal besproken) Plaats | Op en om school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Bij deze workshop wordt 1 tot 1,5 uur extra gerekend voor het bewerken van de foto’s, het maken van de selecties en de cd. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8639

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 uur, of 1 x 2 uur + 1 uur: (de foto’s worden de tweede keer klassikaal besproken) Plaats | Op en om school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Bij deze workshop wordt 1 tot 1,5 uur extra gerekend voor het bewerken van de foto’s, het maken van de selecties en de cd. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9647

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief alle materiaalkosten (waaronder iPads). Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10741

workshops

39


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur in overleg over invulling en duur van de workshop Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9739

oep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten in overleg is de duur van de workshop aan te passen van 50 minuten tot 1,5 uur of zelfs langer Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9155

FOTOGRAFIE

FOTO EN FILM

Op een speelse wijze zijn er allerlei fotografie opdrachten uit te voeren. In overleg kiezen we een passend of sprekend thema voor de doelgroep. U kunt kiezen uit het volgende workshop titels, een combinatie van meerdere workshops is ook mogelijk. Ik zie ik zie wat jij niet ziet: Close up fotografie, raden wat de ander gefotografeerd heeft. Leerlingen zien wat abstracte beelden oproepen en waar ze bijvoorbeeld in de reclame gebruikt worden. Tabletop fotografie: Creëer nieuwe werelden en verrassende combinaties, miniatuur voorwerpen spelen een grote rol in de foto en krijgen een andere betekenis door de plaatsing Leerlingen maken in een kleine film studio nieuwe soms surrealistische werelden. Light Graffiti: In een donkere ruimte schrijven en tekenen de leerlingen met led lampjes, door het fototoestel op een langere sluitertijd te zetten maak je een licht tekening. Het levert vaak spectaculaire beelden op die met simpele trucs bereikt worden. Spiegels en loepjes: Fotograferen door loepjes en spiegels levert verwarring en verrassing op, hoe is het gemaakt, waarom word het beeld opeens anders? Wat gebeurt er als je door een glas water fotografeert? Leerlingen maken samen unieke foto’s vanuit een andere invalshoek. Spelen met perspectief: Zonder photoshop maak je de leukste trucage foto’s. Door een heel hoog of laagstandpunt te nemen of door voor- en achtergrond met elkaar te vermengen. Wie heeft er nog nooit de Eiffeltoren tussen duim en wijsvinger gefotografeerd of tegen de schuine toren van Pisa gehangen. Ook in het klaslokaal of daarbuiten kun je deze leuke truc uithalen. Sleeve portret: Een foto van een beroemd persoon overlaten gaan in jezelf. Goed letten op je houding en de compositie van de foto en je bent even een celebrity! Reclame fotografie: Wat maakt nou een goede reclame foto? Hoe belangrijk zijn de kleuren en de compositie, wat trekt de aandacht en welke associaties wil je oproepen. Wat is het verschil tussen een commerciële en een ideële reclame. Leerlingen krijgen een product en gaan samen opzoek naar de beste reclame foto en maken ook van hetzelfde product een ideële reclame met een boodschap.

GELUID BIJ FILM IN DE ELEKTRUCK

FOTO EN FILM

Ontdek zelf de de invloed die geluid en muziek hebben op film en video beelden. Ga zelf geluid en muziek plaatsen onder een kort stukje film. Je zult verbaast staan hoe anders een stukje film wordt als het geluid anders is. Dit is niet alleen leuk om te doen en interessant om te leren hoe dit moet. Het is ook goed om eens te beseffen dat en hoeveel invloed geluid en muziek hebben op onze beleving. En hoe bijvoorbeeld filmmakers, maar ook reclamemakers hier gebruik van maken om jouw gevoel te beïnvloeden. Deze workshop zou ook gecombineerd kunnen worden met andere activiteiten en workshops. Denk aan stop-motion filmpjes die eerder gemaakt zijn door de leerlingen. Of een korte compilatie van foto’s of video van een activiteiten dag of kampweek. Natuurlijk moet dit eerst even overlegd worden en moet het beeldmateriaal aangeleverd worden. En natuurlijk kunnen wij ook voor beeldmateriaal zorgen.

40

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


KORTE FILM MAKEN

FOTO EN FILM

Van script tot montage maken leerlingen een korte film. In overleg formuleren we een opdracht waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Bijvoorbeeld een clip maken over een beroemde kunstenaar, een korte thriller, een reclamefilm voor de school of een nieuwe videoclip voor een bestaand nummer. De workshop bestaat uit een indroductie, een kort script / storyboard maken, ruw materiaal schieten en monteren van de film. In de introductie krijgen de leerlingen tips voor het script schrijven en verrassende cameratechnieken uit de filmgeschie-denis te zien. De leerlingen schieten zelf met de camera’s van Pixel Projects of hun mobiele telefoon het ruwe materiaal. Met behulp van (rol)statieven maken leerlingen bijzondere shots. De montage met beeld- en geluidseffecten gebeurt in iMovie. Pixel Projects zorgt voor alle materialen en apparatuur. De workshop is minimaal 1 dagdeel.

TOVEREN EN EXPERIMENTEREN MET ANIMATIEFILM

FOTO EN FILM

De leerlingen gaan in groepjes animatiefilmpjes maken, bijvoorbeeld kleianimatie, objectenanimatie of een klassikale animatie met de leerlingen zelf. Het laten bewegen en/of veranderen van voorwerpen en materialen heeft een toverachtig effect (blokjes hout, fruit, poppetjes, klei). Levenloze dingen worden levend. Het onmogelijke wordt mogelijk. Het is vergelijkbaar met wanneer kinderen met een autootje of pop spelen en zichzelf inbeelden dat deze vanzelf bewegen, alleen gaat het nu na de nodige inspanning echt vanzelf. Bovendien zijn de leerlingen tegelijkertijd bezig met fotograferen, kleien, tekenen en bedenken hoe dingen zullen gaan bewegen / verlopen, dus met het verzinnen van een verhaal waarvoor ook een titel moet worden bedacht. Er moet ook goed worden samengewerkt en een taakverdeling worden gemaakt. Er zitten dus veel leerelementen in het maken van een animatiefilm. Er kan op diverse manieren gewerkt worden. Met vrije onderwerpen, maar animatiefilm leent zich ook prima voor allerlei vakoverschrijdende thema’s.

ANIMATIES MAKEN, STOP-MOTION FILM

FOTO EN FILM

Leerlingen maken kennis met de eerste technieken van het bewegend beeld en kunnen zelf een zoötroop, flipboekje of de phenaskistiscoop in werking zien. Na sprekende voorbeelden en korte uitleg gaan leerlingen in kleine groepjes werken aan hun animatie. Om het filmpje te maken gebruiken we iStopmotion, een eenvoudig programma waarmee je direct resultaten kan zien. Het filmpje kan worden afgemonteerd in iMovie met geluidseffecten, muziek en een aftiteling. Pixel Projects verzorgd alle apparatuur en materialen. U kunt kiezen voor een korte kennismaking met een workshop tot het opzetten van een animatieproject op school. Het is ook mogelijk zelf animatie speeltoestellen, zoals een filpboekje of een zoötroop, te maken.

FILMEN EN FOTOGRAFEREN MET JE SMARTPHONE

FOTO EN FILM

De smartphone is bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar wat kun je er allemaal qua film en fotografie mee? Tijdens deze workshop ontdek je hoe je optimaal gebruik kunt maken van licht, geluid en beeld. Aan de hand van tips en tricks onderzoek je hoe je het beste kunt filmen en fotograferen met je smartphone en een mooi verhaal in beeld kunt vertellen. Je Weet Zelf TV komt níet vertellen wat je moet denken, maar laat zien HOE je kunt denken bij het maken van beelden. Leerlingen, en ook volwassenen, krijgen tijdens deze workshop inzicht door zelf te doen, te kijken, elkaar te inspireren, uit te wisselen en te delen op een creatieve en verantwoorde manier.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur minmaal, verder in overleg Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9741

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur vanaf 3 contacturen + 1,5 uur afwerking per klas. De school ontvangt een dvd met de eindresultaten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Plus 1,5 uur afwerking per klas Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8627

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten minimaal; andere tijdsprogramma’s zoals een reeks of dagdeel altijd bespreekbaar Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- per leerling voor materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9175

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 249,-- inclusief alle materiaalkosten. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 149,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10755

workshops

41


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 399,-- inclusief 2 filmcoaches en alle materiaalkosten (waaronder camera´s, greenscreens). Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10751

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast). ook mogelijk als lessenserie met wekelijks journaal gemaakt door kinderen, prijs op aanvraag. Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief apparatuurkosten (camera’s, iPads). Iedere volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10859

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief alle materiaalkosten (waaronder iPads). Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10745

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (uur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief alle materiaalkosten (waaronder iPads). Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10729

GREENSCREEN

FOTO EN FILM

Het gebruik van een groen en blauw scherm is vooral bekend van de weerpresentator in het nieuws. Maar deze techniek wordt ook heel vaak in film toegepast – misschien wel vaker dan je denkt. Leerlingen ontdekken tijdens deze workshop hoe de greenscreentechniek in film gebruikt wordt. Ze ervaren creatief te denken over een filmverhaal met gebruik van een greenscreen. Ze ontdekken verschillende film- en montagetechnieken en hoe ze deze toepassen. Aan het einde van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een greenscreen film bedacht, gefilmd en gemonteerd.

REPORTAGE / BAAS VAN HET JOURNAAL

FOTO EN FILM

Wat zou jij doen als je baas zou zijn van het journaal? Leerlingen ontdekken hoe ze op een creatieve manier een reportage kunnen maken. Ze leren over cameragebruik, jezelf presenteren voor een camera, wat een bericht tot nieuws maakt en hoe je in de montage alles tot een geheel vormt. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een reportage gefilmd en gemonteerd. In de lessenserie maken leerlingen een wekelijks journaal. De tijd van de (digitale) nieuwsbrief is voorbij, laat leerlingen zelf via beeld vertellen wat het nieuws op school is!

STOP MOTION ANIMATIE

FOTO EN FILM

Wist je al dat onze ogen van 24 foto’s per seconde bewegend beeld kunnen maken? Leerlingen ontdekken dit en meer door verschillende vormen van animatie in film te bekijken en bespreken. Ze denken creatief na over een verhaal en zetten de complete stop motion animatie zelf in elkaar. Je Weet Zelf TV werkt vanuit de filosofie dat leerlingen al veel zelf weten. We kijken naar wat ze al kunnen en geven ze van daaruit de ruimte om zelf te ontdekken en te onderzoeken hoe beeldtaal werkt. We komen níet vertellen wat je moet denken, maar laat zien HOE je kunt denken bij het maken van beelden. Leerlingen krijgen inzicht door zelf te doen, te kijken, elkaar te inspireren, uit te wisselen en te delen op een creatieve en verantwoorde manier.

VLOGGEN

FOTO EN FILM

YouTube en vlogs zijn niet meer weg te denken uit de wereld van leerlingen. In deze workshop ontdekken leerlingen hoe ze op een creatieve manier een vlog kunnen maken. Ze leren over cameragebruik, jezelf presenteren voor een camera, hoe je een vlog interessant of grappig kunt maken en hoe je in de montage alles tot een geheel maakt. Ze onderzoeken de do’s en don’ts van vloggen en hoe je hier mediawijs mee omgaat. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een vlog gefilmd en gemonteerd. Je Weet Zelf TV werkt vanuit de filosofie dat leerlingen al veel zelf weten. We kijken naar wat ze al kunnen en geven ze van daaruit de ruimte om zelf te ontdekken en te onderzoeken hoe beeldtaal werkt. We komen níet vertellen wat je moet denken, maar laat zien HOE je kunt denken bij het maken van beelden. Leerlingen krijgen inzicht door zelf te doen, te kijken, elkaar te inspireren, uit te wisselen en te delen op een creatieve en verantwoorde manier.

42

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


RAPWORKSHOP - MAAK EEN VIDEOCLIP

FOTO EN FILM

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek. Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen, en de klas gaat onder begeleiding aan de slag om zelf een echt rap nummer te maken. Als er genoeg is geoefend is laten we iedereen in de klas rappen. Door een microfoon dus. Op locatie, dit kan in de klas naar ook op een andere locatie. Daarna gaan we beeldmateriaal bij de rap opnemen. De klas krijgt dus een echte videoclip, over een willekeurig gekozen onderwerp. Behandelen jullie bijvoorbeeld op school het onderwerk pesten, rasisme of liefde, dan kan hierover een rap worden geschreven en een videoclip gemaakt worden. Dit kan in overleg met bijna alle onderwerpen.

Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 40 minuten De duur van de workshop is een gehele dag per klas Plaats | School Kosten | € 50,-- per uur. Het starttarief is gebaseerd op de nevenwerking van de audio en de reistijd Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9763

literatuur

BOEKPROEVERIJ; LEKKER PROEVEN LITERATUUR EN GENIETEN VAN LEUKE BOEKEN! Tijdens een boekproeverij presenteert de leesconsulent een keur aan boeken, vertelt over de inhoud, of leest een stukje voor! Een boekproeverij kan met recente jongerenboeken of in een bepaald thema. De “geproefde” boeken kunnen, als themacollectie, na de proeverij nog acht weken op school blijven. Zo kunnen de leerlingen nog lekker lang nagenieten!

SPOKEN WORD

LITERATUUR

SpokenWord is de ultieme manier om mening en expressie te geven door middel van taal. Laat leerlingen op een creatieve en eigen unieke wijze bezig zijn met Nederlands, Engels of CKV. Deze lessen passen naadloos binnen (gezamenlijke) projecten waar cultuur, taal en of maatschappij elkaar overlappen. Zonder of met muziek leren studenten hoe ze expressieve teksten kunnen schrijven en voordragen. Geen enkel onderwerp is te min of te saai! Gebruik SpokenWord en Storytelling om deelnemers te leren hoe ze een mening kunnen overbrengen of anderen kunnen overtuigen. Gebruik het ook als introductie aan een moderne vorm van dichten en voordracht. SpokenWord verschilt van het ‘traditioneel’ dichten omdat de voordrager een grotere vorm van vrijheid heeft. Hij of zij mag meerdere attributen, zoals muziek of beweging, gebruiken om zijn tekst voor te dragen. Er wordt ook aandacht besteed aan spreekvaardigheid en het vergroten van zelfvertrouwen met behulp van eigen werk.Onder begeleiding van Onias Landveld, Winnaar van 2015 Van Dale Spoken Award voor storytelling en jurylid Tilburgs Junioren stadsdichter, ontdekken de leerlingen hoe ze hun eigen stem kunnen ontwikkelen en hun boodschap kunnen overbrengen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur + 60 min. voorbereiding Plaats | Op school of in bibliotheekvestiging Kosten | € 100,-- excl. 21% BTW, excl. reiskosten Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 11213

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg, programma of projectmatig. Workshops mogelijk. Plaats | Op school Kosten | € 85,-- programma of projectprijs in overleg Aanbieder | Onias Landveld Bestelcode | 11497

workshops

43


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten Plaats | Op school of in een bibliotheekvestiging Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10333

WORKSHOP STIFTGEDICHTEn maken LITERATUUR Tijdens deze creatieve taalworkshop licht de leesconsulent het principe van Stiftgedichten* toe en legt de werkwijze uit a.d.h.v. voorbeelden en een korte instructiefilm. Vervolgens worden de leerlingen begeleid in het creatieve proces om tot een eigen stiftgedicht te komen met de beschikbare leesboeken. Ter afsluiting wordt er, indien daarvoor nog tijd is, gewerkt aan een passende presentatie van de gemaakte gedichten per groep (bijv. mondeling door de leerlingen het gedicht te laten voorlezen in een filmpje, foto’s van de werkstukken, posters met daarop de gemaakte gedichten per groep). Deze workshop past bijvoorbeeld prima op een Taalkrachtdag. *Stiftgedichten zijn redelijk nieuw en makkelijk zelf te maken. Je neemt een krant of pagina uit een boek en een zwarte viltstift en schrapt woorden uit een tekst tot er een nieuw, onverwacht gedicht tevoorschijn komt. Het lijkt een speelse les en dat is het ook, maar je moet niet onderschatten hoe intensief de leerlingen tijdens deze activiteit met talige verbanden bezig zijn om op het einde van de workshop een leesbaar gedicht af te leveren.

multidisciplinair Groep | Onderbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 2 uur Theoretisch en praktisch gedeelte Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 120,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9321

BIOMIMICRY

MULTIDISCIPLINAIR

Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerste vliegtuigen, die zijn geïnspireerd op vogels. Of aan klittenband, dat is afgekeken van klis (plant). En zo zijn er tal van andere voorbeelden waarbij de natuur als voorbeeld heeft gediend. Biomimicry draait om het in de natuur op zoek gaan naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen. Het is niet echt technologie of biologie, het is de techniek van de biologie. Bij biomimicry gaat het er niet om wat we uit de natuur kunnen halen, maar om wat we van de natuur kunnen leren. Hiervoor moeten we leren met een nieuwe bril te kijken naar onze omgeving. Tijdens deze workshop, bestaande uit een theorie- en een praktijk gedeelte, worden voorbeelden van biomimicry gegeven. De leerlingen gaan vervolgens zelf op zoek naar inspiratie in de natuur en leren biomimicry in te zetten bij probleemoplossend werken, relevante vraagstukken en ontwerpen voor onze toekomst.

Groep | Onderbouw Datum | augustus, september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur dansworkshop. Plaats | Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 120,-- Exclusief vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9317

44

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

DANS OOST WEST

MULTIDISCIPLINAIR

Het voormalig mobilisatiecomplex in Tilburg-Noord vormt het decor van dit dansproject. Het gebied is overgenomen door de natuur, maar enkele fragmentarische sporen van het verleden zijn er terug te vinden. Wat betekent de tijd van de Koude Oorlog in het heden? Is het mogelijk om deze belangrijke historische periode voelbaar te maken voor leerlingen, die ruim na deze periode geboren zijn? De leerlingen worden begeleid door de Oost-Duitse danseres, Ulrike Doszmann. Ulrike volgde haar dansopleiding in Hamburg en Tilburg. Sindsdien is zij werkzaam als danser en choreograaf. In haar lessen staat het ontwikkelen van een eigen bewegingstaal omtrent een specifiek thema centraal. De kinderen beginnen met een stevige fysieke opwarming, waarbij de leerlingen diverse danstechnische vaardigheden krijgen aangereikt. Daarna werken zij solo en in groepen aan een zelf gemaakt en ingestudeerd dansstuk. Aan het einde van de les presenteren de leerlingen hun stukken aan elkaar en wisselen erva-ringen uit.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


Een locatie als het mobilisatiecomplex prikkelt de fantasie en het voorstellingsvermogen van de leerlingen en geeft meteen een sterke, haast theatrale setting mee. Velden met legers van kleine dennenbomen, voormalige toegangswegen die nu verstopt zijn onder een zachte laag mos, uitgestrekte grasvlaktes en geheimzinnige heuvels vormen al het decor voor een Koude Oorlog film. Door de sterk zintuiglijke en fysieke benadering van het thema wordt de creativiteit net zo gestimuleerd als het vermogen om historische gebeurtenissen in een andere en nieuwe context te plaatsen.

GOED FOUT! WORKSHOP

MULTIDISCIPLINAIR

(On)sportief gedrag uitvergroot Langs de lijn en op het veld zien we allerlei gedrag dat bepaald niet sportief is. Kinderen kunnen in het heetst van de strijd soms flink te ver gaan. Maar hoe maak je dat op een leuke manier bespreekbaar? Dit kan met ‘Goed fout!’, een workshop voor in de gymzaal die drama en sport combineert. In deze theaterworkshop worden een aantal ‘goed foute’ sportsituaties in de gymzaal nagespeeld en in scènes uitvergroot. De kinderen worden op een verrassende en grappige manier bewust van wat nog wel sportief is en wat niet meer. Ze kunnen meteen hun mening kwijt en laten zien hoe het wel moet.

HUTTONIA

MULTIDISCIPLINAIR

Muziek, teksten en filmmateriaal over de idealen van Henk Kuiper dienen als uitgangspunt voor de lesbrief van Huttonia. In deze les worden leerlingen meer bewust van consumptiegedrag en de invloed van reclame. Vervolgens maken leerlingen op locatie verschillende hutten van natuurlijk en restmateriaal onder begeleiding van Krejakids013 en Het Groeilokaal.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school in de gymzaal Kosten | € 55,-- per uur per docent. Exclusief reiskosten €0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8783

Groep | Onderbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 3 uur Lesbrief ter voorbereiding en 2 uur workshop huttenbouw Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 350,-- Inclusief materiaal Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 10725

De naam Huttonia is bedacht door bioloog Henk Kuiper (1951). Een land bevrijd van consumptiedwang. Volgens Henk werden en worden mensen door de reclame misleid en bewust foutief voorgelicht over de weg naar menselijk geluk. Hij was, zoals hij dat zelf noemde, hutmaf. Het liefst woonde hij in een eenvoudig zelfgebouwde hut in de natuur. Veel kinderen en volwassenen bezochten Huttonia en vol enthousiasme deelde hij zijn kennis over de natuur. Henk was met Huttonia en de gedachten daarachter zijn tijd ver vooruit. Pas in 1990 bedacht en introduceerde Herman Verheij het begrip consuminderen.

MUSICAL

MULTIDISCIPLINAIR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Musical. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘Mini-Musical’ en ‘Performeren en Presenteren’.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur In overleg Plaats | School Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9075

workshops

45


Groep | Onderbouw Datum | augustus, september, oktober, november, april, mei, juni en juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9315

OMGEVING ALS CANVAS

MULTIDISCIPLINAIR

Het landschap vormt het decor voor de actie van de kunstenaar. Land artkunstenaars laten de invloed van mensen op de natuur zien. Zij werken met natuurlijke processen zoals eb, vloed, neerslag en wind. Niet alleen de ruimte, maar ook het element tijd speelt hierin een belangrijke rol. Door klimaatverandering zal in de toekomst de neerslag en zomerdroogte steeds meer merkbaar zijn. Hoe beschermen we ons tegen het water en welke nieuwe technieken zijn er? Welke maatregelingen kunnen we treffen tegen broeikaseffect? Hoe warm wordt het op aarde en wat zijn de gevolgen hiervan? Kunnen tropische planten en insecten overleven in het klimaat van de toekomst? Na een onderzoek en brainstorm met een mindmap, brengen de leerlingen mogelijke veranderingen en oplossingen in beeld. Ook onnatuurlijke elementen kunnen worden gebruikt tijdens de les op locatie. Aan het eind van de workshops worden foto’s van de kunstwerken gemaakt en onnatuurlijk materiaal opgeruimd.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | 1 uur en 15 minuten djembéworkshop en workshop Afrikaanse dans (tegelijkertijd): 45 minuten. Aansluitende gezamenlijke workshop: 30 minuten Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | op eigen school € 190,-- ; bij Factorium € 150,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8691

AFRICAN MIX

MULTIDISCIPLINAIR

Een mix van Afrikaanse dans en djembé De djembé is een uit West-Afrika afkomstige trommel, die zittend of staand met de blote hand(en) wordt bespeeld. Terwijl de ene helft van de groep op traditionele djembés (met natuurvel en touwbespanning) enkele ritmes wordt aangeleerd, wordt de andere helft meegevoerd in de wereld van de Afrikaanse dans. Beide groepen komen uiteindelijk bij elkaar voor een gezamenlijke workshop, waarin een wisselwerking ontstaat tussen ritme en dans. Groepsgrootte djembé: maximaal 15 leerlingen

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | 1 uur en 15 minuten percussieworkshop en workshop maculelê (tegelijkertijd): 45 minuten. Aansluitende gezamenlijke workshop: 30 minuten Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | op eigen school: € 190,-- ; bij Factorium: € 150,-Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8705

BRAZILIAN MIX

MULTIDISCIPLINAIR

Dit project is een combinatie van Braziliaanse percussie en maculelê Maculelê is een spectaculaire stokkendans, een afgeleide van de Braziliaanse gevechtskunst capoeïra. Oorspronkelijk werd deze dans beoefend door de Afrikaanse slaven op de suikerrietplantages aan het einde van de oogst in Brazilië. Zij voerden de dans aanvankelijk uit met kapmessen, maar deze werden later vervangen door stokken. Terwijl de ene helft van de klas enkele Braziliaanse ritmes krijgt aangeleerd, wordt de andere helft vertrouwd gemaakt met de stokkendans. Beide groepen komen uiteindelijk bij elkaar voor een gezamenlijke workshop, die leidt tot een swingende mix van energieke bewegingen en opzwepende ritmes. Grootte percussiegroep: maximaal 15 leerlingen

46

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


CRIMESCENE

MULTIDISCIPLINAIR

Acteren voor de camera in een spannende thriller Tijdens deze dag is jouw school de filmset voor een spannende thriller. Een ontmoeting van maffiabazen in de kantine, een dramatisch incident in de toiletten of een mysterieuze indringer in de kelder. Op diverse locaties in en rond de school nemen we een korte filmscène op, waarin jij de rol speelt waar je altijd al van gedroomd hebt. De bad guy, de held of misschien het slachtoffer? Je maakt kennis met de kunst van het acteren voor de camera. Hoe speel je bepaalde emoties en hoe breng je die in beeld. Want ook camerawerk en regie zullen in deze workshop aan bod komen. Uiteraard leent het medium film zich ook uitstekend voor het verbeelden van allerlei thema’s als pesten, diefstal, verliefdheid, spijbelen en nog veel meer.

DROMEN & DOEN! WORKSHOP

MULTIDISCIPLINAIR

Jongeren moeten vroeg belangrijke keuzes maken die hun toekomst kan bepalen. Wat willen zij later worden? Hebben zij eigenlijk wel levensdromen? Welke? Hoe zullen zij later terugkijken op hun leven? Dit zijn de thema’s die centraal staan binnen ‘Dromen & Doen!’ Het educatief programma bestaat uit een workshop voor de leerlingen; eventueel de voorstelling van Golden Cage en een reflectieopdracht. Tijdens de workshop leren de leerlingen het thema van Golden Cage begrijpen en maken hierbij een koppeling naar hun eigen situatie en toekomst. Daarbij gaan zij zelf een eigen Golden Cage ontwikkelen, onder begeleiding van een coach. De disciplines muziek, dans, theater en beeldend staan hierbij centraal. Wanneer de workshop klaar is, kan het Golden Cage team op een bijzondere locatie in de stad of op school de show opvoeren. Het is ook mogelijk enkel de workshop te boeken.

EIGEN LOOPS CREëREN IN GARAGEBAND / AUDACITY

MULTIDISCIPLINAIR

Iedereen luistert muziek. Of je het nu op de achtergrond in de supermarkt hoort, op de radio, of bij een concert van je favoriete band. Tijdens deze workshop gaan we leren hoe je je eigen nummer kunt schrijven door zelf kleine stukjes muziek op te nemen en ze achter elkaar te plakken. Groepsgrootte: max. 15 personen Benodigdheden: 5 iPads / Apple computers met GarageBand. Digibord met aansluiting vanuit iPad.

FANTASIE MAKE-UP

MULTIDISCIPLINAIR

Make your make-up In deze workshop worden de leerlingen n.a.v. een thema uitgedaagd om de bekende technieken van make-up en het grimeren op een andere manier te gebruiken. Er worden ontwerpen gemaakt en de leerlingen helpen elkaar bij het beschilderen. Bijvoorbeeld: • eyedesign: oogmake-up op theatrale wijze óf • sieraden schilderen, met glitters en steentjes.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur tot een hele dag afhankelijk van het doel of eindresultaat Plaats | Op school of op locatie van De Kwekerij Kosten | € 60,-- per uur + kosten apparatuur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9045

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten De workshop kan ook voor twee keer 90 minuten geboekt worden. Golden Cage verzorgt dan een extra programma om nog uitgebreider met het thema aan de slag te kunnen gaan. Plaats | Op school Kosten | € 150,-- Dit zijn de kosten per klas per workshop van 90 minuten. Aanbieder | Golden Cage Bestelcode | 10985

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | vanaf 100 min. Plaats | op eigen school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 9835

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | School Kosten | € 175,-- Inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues), De workshopdocent brengt alle materialen mee. Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8959

De leerlingen ontwerpen hun theatrale oogmake-up (een masker-achtige vorm) of we ontwerpen sieraden die later in de workshop op het lichaam geschilderd worden. Als grimeur / visagist gaan de leerlingen in tweetallen te werk: de ontwerpen worden op elkaars gezicht c.q. lichaam aangebracht. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

workshops

47


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 225,-- Inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues), De workshopdocent brengt alle materialen mee. Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8957

FANTASIEGRIME

MULTIDISCIPLINAIR

Je lijf is het schildersdoek. In deze workshop worden de leerlingen n.a.v. een thema uitgedaagd om de bekende technieken van het grimeren op een andere manier te gebruiken. Er worden ontwerpen gemaakt en bij elkaar schilderen de leerlingen op het lichaam. Bijvoorbeeld: • Tatoeage waar je naam en karakter in uitgebeeld worden. • Ben ik dat? Beschilderen van handen en armen, om je achter te verstoppen. • Dierfiguren schilderen op handen en armen en benen. • Door de school eigen gekozen thema, uitwerking in overleg. Toepasbaar naast drama- en danslessen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | min. 100 en max. 120 minuten Plaats | Op eigen school Kosten | vanaf € 100,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9839

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten variabel tussen 1 uur en en 3 uur, ligt aan de vraag van de klant, het onderwerp enz. Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9161

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | vanaf 50 min. Plaats | op eigen school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9831

FILMMUZIEK / SFEERMUZIEK MAKEN

MULTIDISCIPLINAIR

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar achter de spannendste, meest romantische of vrolijkste scènes van een film zit iets heel belangrijks: de muziek! Zonder de muziek zou de scène heel anders zijn. Tijdens deze workshop leren we hoe we de emotie van een scène kunnen versterken door de goede muziek eronder te zetten. En wat het doet als je de verkeerde muziek gebruikt. Ook gaan we zelf een film maken, waar we muziek onder gaan zetten. Groepsgrootte: max. 10 personen Benodigdheden: digibord met aansluiting voor computer (met internet). Filmcamera met digitale geheugenkaart, plus een kaartlezer voor computer, zodat de film op de computer gelezen kan worden.

HOORSPELEN, GEDICHTEN EN GELUIDSVERHALEN

MULTIDISCIPLINAIR

Deze workshop is een perfecte manier om reguliere lesonderwerpen op een andere manier onder de aandacht te brengen. In de Elektruck ga je onder professionele begeleiding aan de slag om met je eigen stem een verhaaltje of gedicht op te nemen en vervolgens te voorzien van achtergrond geluiden, geluidseffecten en passende sfeermuziek. De workshop sluit af met het gezamenlijk luisteren van deze resultaten, die na de workshop ook op onze website te downloaden en te beluisteren zijn. Deze workshop kan in overleg bij elk desgewenst onderwerp aansluiten.

IPADS IN CONCERT - BEATS & BEYOND

MULTIDISCIPLINAIR

Voor leerlingen een laagdrempelige manier om de creatieve mogelijkheden van hun iPad te ontdekken. De leerlingen gaan zowel individueel als in groepsverband aan de slag met hun iPad en de app ‘Figure’. Met deze app zijn de leerlingen in staat om binnen zeer korte tijd hun eigen dancemuziek te maken, hun eigen beats te creëren of als team samen te werken en een band te vormen. Vervolgens kunnen zij als DJ aan de slag gaan met hun zelf geproduceerde muziek. Doelgroep: havo/vwo klas 1 t/m 4 Groepsgrootte: max. 15 leerlingen per workshop Benodigdheden: iPad, iPhone of iPod Touch met als besturingssysteem minimaal iOS 8.0 of hoger. Andere tablets of Smartphones zijn niet compatible met de app ‘Figure’. (De app ‘Figure’ is gemaakt door Propellerhead Software AB.)

48

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


RONDLEIDING SCHOUWBURG EN CONCERTZAAL

MULTIDISCIPLINAIR

Samen struinen door de foyer van de schouwburg, spieken in de kleedkamers of het lichtplafond van de concertzaal bewonderen? Dat kan. Niet alleen voor het V.O., maar ook voor basisscholen is het enorm interessant om een rondleiding te krijgen door de zalen van Theaters Tilburg. De schouwburg (Rijksmonument), met zijn hoge toneeltoren, balkons en roodpluche zaal. In de concertzaal zie je veel hout en licht, vooral het lichtkunstwerk aan het plafond is indrukwekkend. Daar leren we alles over het begrip akoestiek door bijvoorbeeld zelf te zingen. De studio is onze vlakke vloer zaal. Met uw ICC’er of CKV-docent komen we graag tot een rondleiding op maat.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Theaters Tilburg, aan de Schouwburgring Kosten | € 35,-- exclusief BTW, per groep, ca 25 leerlingen Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 9009

Nieuw! We werken aan een variant beeldend (moderne kunst) en erfgoed (architectuur Rijksmonument schouwburg).

TALENTBOOSTER

MULTIDISCIPLINAIR

Als spreker en trainer is Gaffar inzetbaar voor het onderwijs. In zijn presentatie vertelt hij over zijn levenservaringen, letterlijk van vallen tot opstaan. Centraal hierin staan thema’s als persoonlijke ontwikkeling, passie, intrinsieke motivatie en grenzen verleggen. Gaffar ging van bureau Halt naar o.a. LA, Seoul, Parijs, Marrakesh, Stockholm, New York en nog veel meer mooie plekken in de wereld voor zijn uit de hand gelopen hobby en kreeg daarvoor ook nog eens betaald. Samen met zijn crew Hustlekidz, die ook nog eens finalist eerste seizoen Hollands Got Talent was, werden zij na vele jaren training en inzet Nederlands Kampioen Breakdance. Daarna ontvangen zij uitnodigingen uit heel de wereld voor battles en jureren. Gaffar treedt op met grote artiesten zoals DJ Afrojack en Rita Ora, maar ook voor verschillende (tv-)shows wereldwijd. In de afgelopen 10 jaar heeft hij het voorrecht gehad om aan duizenden leerlingen wereldwijd breakdance- en lifestylevoedingsworkshops te kunnen geven.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten | TIP: Vul presentatie aan met 60 min. Educatieve Breakdance Workshop ronde Plaats | Op school Kosten | € 60,-- In overleg aanvullend € 50,-- per Educatieve Breakdance Workshop ronde Aanbieder | Gaffar Binda Entertainment Educatie Bestelcode | 9791

Waarom gestart als inspirerende spreker & trainer? Tijdens zijn lessen nam hij bijzondere ontwikkelingen waar. Jongeren bloeien op en leren en ontwikkelen veel onbewuste vaardigheden. Iets dat heel herkenbaar is voor Gaffar. Hij is een positief voorbeeld voor jongeren en heeft bewuste invloed op hun leefwereld. In oktober 2014 heeft hij zijn ‘Bachelor of Social Work’ mogen ontvangen en met plezier gewerkt aan zijn afstudeeronderzoek ‘Have a break, have a talent’. Nu deelt hij zijn ervaring en kennis met jongeren zodat zij ook kunnen ervaren dat eerlijke kansen mogelijk zijn door inspiratie en motivatie. Gaffar vertelt open over zijn ervaringen als sporter / kunstenaar met moeilijke tijden en achtergronden. Indrukwekkend is zijn verhaal over het omgaan met tegenslagen en doorzettingsvermogen. Motivatie en focus zijn hierbij zijn sleutelwoorden. Naast presentaties geeft Gaffar ook diverse trainingen en educatieve breakdance workshops waarbij hij een link maakt naar zijn breakdance carrière.

workshops

49


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8629

WIJS MET MEDIA

MULTIDISCIPLINAIR

We worden door de media overspoeld met zeer uiteenlopende boodschappen, maar aan het kritisch leren interpreteren daarvan ontbreekt het vaak. Behalve amusement (dat al iets doet met ons gemoed), zijn veel boodschappen er om ons tot een bepaald gedrag of een denkwijze aan te zetten, denk aan reclames. Maar ook het journaal geeft ons een beeld van de wereld dat niet per se met de werkelijkheid overeenkomt. Wat is het verschil tussen informeren en manipuleren? Met een oud en ‘simpel’ filmisch middel als montage kun je dingen al in een andere context plaatsen en de werkelijkheid beïnvloeden. Door middel van Photoshop worden modellen mooier gemaakt dan ze zijn. Met muziek wordt een gemoedsbepalende sfeer neergezet. Zo zijn er legio technieken. In hoeverre zijn leerlingen zich van deze technieken bewust? Wat is de invloed van nieuwe media zoals Internet, Facebook, Twitter, Instagram en mobieltjes? Deze workshop combineert een stuk theorie over invloed en geschiedenis van de diverse media met een doe-opdracht die de leerlingen bewuster maakt van de impact die de media op hen kunnen hebben. Het theoretische deel wordt ondersteund door duidelijke voorbeelden van mediatechnieken d.m.v. een beeldpresentatie en filmpjes op YouTube. Al naar gelang de wens van de school kan het accent op media en mediatechnieken in het algemeen of op Sociale Media liggen. Daar horen ook twee verschillende opdrachten bij. Er kan ook gekozen worden voor een reeks van twee workshops waarin beide aspecten afzonderlijk aan bod komen. De workshop kan ook als training voor leerkrachten worden aangeboden.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur de dag vullende workshop duurt minimaal 500 min Plaats | School Kosten | € 150,-- per 15 leerlingen. Prijs is excl. reiskostenvergoeding Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 9367

CONSTRUEREN MET BAMBOE

MULTIDISCIPLINAIR

Groots bouwen wordt pas moeilijk als het stabiel moet zijn. In samenwerkingsverband doen de leerlingen onderzoek naar het realiseren van een stabiele constructie van bamboe. In groepen van vier starten ze met het spelen met diverse ruimtelijke figuren, om vervolgens een constructie op te zetten en deze efficiënt uit te breiden. Voor de fanatieke bouwers bieden we ook een grotere uitdaging aan: het realiseren van een bouwwerk waar je echt doorheen kunt lopen. De leerlingen starten met het ontwerpen op schaal en doen onderzoek naar de krachten die werken in de constructie om deze vervolgens groots uit te voeren.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten of cursus 4 x 150 minuten Plaats | School Kosten | € 225,-- Per les, inclusief spiegels en alle grimematerialen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8953

THEATERGRIME

MULTIDISCIPLINAIR

Kruip in de huid van... De les start met een korte uitleg over materialen en technieken en een demonstratie, daarna gaan de leerlingen het grimeren oefenen op elkaars gezicht. Het typetje is pas helemaal áf als een bijpassende pruik is opgezet. Er wordt gewerkt rondom de volgende vier thema’s: • theater make-up algemeen, rekening houdend met belichting en zaal bij dans, zang, toneel; • karakterverandering maken: oud maken, zwerver en wonden maken; • metamorfose naar historisch figuur zoals Quasimodo / Dickens, daarbij plakken we baard / snor; • metamorfose naar fantasiefiguur: heks, elfje of trol. De verschillende lessen worden als workshop gegeven, als onderdeel van een themadag / week, feest of theatervoorstelling. Bijvoorbeeld: uitbeelden van een schilderij (De Nachtwacht, De Aardappeleters). Ook geschikt voor leerkrachten. Een cursus omvat vier bijeenkomsten van 2,5 uur, waarin de basisvaardigheden van het grimeren aan bod komen.

50

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


muziek

HET LEVENDE DRUMSTEL

MUZIEK

Bespeel het grootste drumstel waar je zelf onderdeel van uitmaakt Ooit wel eens meerdere hihats, bassdrums, floortommen en snaredrums bij elkaar gezien? In deze workshop gaan we dit drumstel formeren en een popritme leren spelen via appels en peren! Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

HET SLAGWERKORKEST

MUZIEK

Samen muziek maken onder leiding van een dirigent slagwerk Als je in een groot orkest speelt, speel je in secties van instrumentgroepen o.l.v. een dirigent. Het slagwerkorkest is ook een orkest. Het heeft alleen maar slagwerkinstrumenten tot zijn beschikking. In deze workshop leren de kinderen samen te werken onder leiding van de dirigent met hun verschillende secties. Maximaal aantal leerlingen:een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

RAPPENDE RITMES

MUZIEK

Schrijf een rap en leer het ritme al spelenderwijs De leerlingen leren het ritme van de Rap spelen. Voorafgaand aan de les h ebben ze via de bijbehorende lesbrief gezamenlijk de tekst van de rap gemaakt. Iedere leerling leert ook hier weer de verschillende partijen op de verschillende slaginstrumenten die samen het ritme vormen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

SPEL(EN SPELEN)

MUZIEK

Behendig zijn voor een ritmisch spelfestijn De leerlingen worden uitgedaagd om in competitie via appels en peren (via het welbekende fruitsysteem) hun eigen ritmische drumopstelling te laten horen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

BRAZILIAANSE PERCUSSIE De leerlingen ervaren, door het zelf spelen op typisch Braziliaanse percussie-instrumenten, de feestelijke, opzwepende muziek uit Brazilië. Ze maken zich enkele Braziliaanse ritmes eigen, die elkaar aanvullen tot één geheel. Een spetterende workshop die de leerlingen niet snel zullen vergeten. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per groep

MUZIEK

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8909

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8907

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | School Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8911

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8905

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg 45 min of 1 uur Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | op eigen school: € 85,-- / € 100,-- voor de eerste workshop van 45 min / 1 uur, € 45,-- / € 60,-- voor elke volgende workshop / bij Factorium: € 45,-- / € 60,-- voor de eerste en elke volgende workshop Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8703

workshops

51


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg 45 minuten of 1 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | op eigen school € 85,-- / € 100,-- voor de eerste workshop van 45 min. / 1 uur, € 45,-- / € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij Factorium: € 45,-- / € 60,-- voor de eerste en elke volgende workshop Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8707

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur minimale afname, ook dagprogramma’s mogelijk Plaats | Op school Kosten | € 90,-- € 45,00 per docent per uur Aanbieder | Studio Waveworks Bestelcode | 10185

CAJON

MUZIEK

De cajon (Spaans woord voor kist) komt oorspronkelijk uit Peru, waar dit instrument veel wordt gebruikt als begeleidingsinstrument bij het dansen. Tegenwoordig wordt de cajon ook veel in de popmuziek gebruikt. De cajon heeft aan één kant een ronde opening en aan één kant een dunne, houten slagplaat. Achter deze slagplaat zijn verschillende metalen onderdelen gemonteerd, zoals snaren en belletjes, waardoor het instrument klinkt als een drumstel. De bespeler zit óp de cajon. In deze workshop beginnen we met een aantal basisslagen. Vervolgens wordt een (pop-)ritme aangeleerd, dat uit verschillende partijen bestaat, die tegelijk worden gespeeld. Goed naar elkaar luisteren en samenwerken zijn hiervoor belangrijk. Daarnaast is er ruimte voor experimenteren en improviseren, zodat de leerlingen de mogelijkheden ontdekken van dit voor velen onbekende instrument. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per groep

DE WERELD VAN ELEKTRONISCHE MUZIEK

MUZIEK

De wereld van elektronische muziek. Gegeven door Kaj Tyszka en Michiel Steennis van Studio Waveworks. Doel: Muziekeducatie over het maken van muziek op een elektronische manier Wat nemen wij zelf mee? 1 Computer met muziekprogramma 1 Drumcomputer 1 Synthesizer 1 Externe Geluidskaart 1 Mengpaneel 1 midi-controller 2 Studio Speakers 1 Microfoon 1 koptelefoon Een goed humeur! Wat hebben wij nodig? Schoolbord, Wifi / Internet Kennen jullie Martin Garrix of Armin van Buuren? Wat voor een muziek draaien en maken deze DJ’s en elektronische muziekbands zoals Daft Punk? Wat is dance muziek eigenlijk, en waar komt de naam elektronische muziek dan vandaan? Ongetwijfeld kennen jullie ook Justin Bieber, Drake en Ariana Grande; allemaal grote sterren in de popmuziek. Zang, dans, schermen & lasers… Maar zien jullie een band bij deze artiesten? En als ze geen band nodig hebben, waar wordt die muziek dan vandaan gehaald? In onze workshop gaan we een kijkje nemen in de keuken van elektronische muziekproductie; een manier die veel gebruikt word bij de muziek die we tegenwoordig op de radio, internet en televisie voorbij horen komen. Welke instrumenten kom je allemaal tegen in een band en hoe kunnen we een band met een computer vergelijken? Hoe kan je met een computer muziek maken? Wat zijn elektronische muziekinstrumenten? Hoe nemen we zang en/of rap op in de computer om het vervolgens tot een compleet nummer te kunnen maken? Tijdens onze interactieve workshop stappen wij samen in de huid van de producer en gaan we op ontdekkingsreis om antwoord te vinden op al deze vragen. Onder begeleiding maken jullie een lekkere beat, gaan we geluiden opnemen en vette melodieën en bassen uit synthesizers halen. Ook is er (in overleg) ruimte om zang en- of rap op te nemen en het is natuurlijk erg leuk om dat bijvoorbeeld met een actueel thema te combineren. Alle gemaakte beats, melodieën en opgenomen zang en/of rap worden tijdens deze workshop gecomponeerd tot een korte song. Na wat nabewerking blijkt misschien wel dat het nieuwe grote volgende talent is opgestaan!

52

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


DJEMBé

MUZIEK

De djembé is een trommel uit West Afrika, die met de blote hand wordt bespeeld. Het accent in de workshop ligt op het samen muziek maken. Je zult er versteld van staan, hoe snel je samen een compleet muziekstuk speelt. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen

HIPHOP FACTORY - RAP

MUZIEK

Rap is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Tijdens de workshop krijgen de leerlingen uitleg over de ontstaansgeschiedenis van rap. Daarna gaan de leerlingen, begeleid door de rapper / docent, hun eigen rap schrijven. Rap is een leuke manier om leerlingen bezig te laten zijn met taal en literatuur. Er zijn diverse mogelijkheden, die we graag met u bespreken.

MAAK JE EIGEN RINGTONE IN DE ELEKTRUCK

MUZIEK

Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon. Maar al die saaie en vaak dezelfde ringtones zijn natuurlijk maar suf. In de Elektruck maak je je eigen ringtone.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg 45 min. tot 1 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: € 85,-- / € 100,-- voor de eerste workshop van 45 min / 1 uur, € 45,-- / € 60,-- voor elke volgende workshop / bij Factorium: € 45,-- / € 60,-- voor de eerste en elke volgende workshop Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8723 Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Losse workshops en trajecten mogelijk Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9757

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten minimaal 50 minuten en maximaal 90 minuten Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9159

Zo heb je een super originele ringtone die niemand anders heeft, die je meteen herkent en die helemaal bij jou past. Het zou natuurlijk ook je geluid kunnen zijn wat je als wekker gebruikt of voor als een speciaal persoon je belt... In de Elektruck (een oude stadsbus die naar de school toe komt rijden) leer je hoe je dit zelf kunt doen. Je leert hoe je je eigen stem opneemt en deze mixt met bestaande samples, delen van muziekjes die je leuk vindt en hoe je dit alles kunt bewerken met effecten en dergelijke. Aan een ringtone zitten geen eisen, behalve dat hij niet te lang moet duren, dus alles kan, alles mag en niets is te gek. Door de goede introductie en begeleiding zijn de deelnemers binnen 10 minuten zelf aan hun eigen ringtone aan het werk. De workshop sluit af met het gezamenlijk luisteren van deze resultaten, die na de workshop ook op onze website te downloaden zijn. Zodoende kunnen ze ook daadwerkelijk als ringtone gebruikt worden.

MUSICAL SINGING

MUZIEK

Musical is hot. Zang, dans en drama zijn de drie elementen die de musical haar unieke karakter geven. De zang geeft het verhaal veel zeggingskracht. In het algemeen stoelt musical singing op pittige koren en gepassioneerde duetten. ´West Side Story´ is hiervan een klassiek voorbeeld. ‘Annie’, ‘Les Misérables’ en ‘Sister Act’ zijn meer recente musicals waarin de zang een onmisbare rol speelt. Beleef zelf het plezier in het zingen van één of meer nummers uit bekende en minder bekende musicals. Deze workshop is uitstekend te combineren met de workshop Musicaldance (zie onder dans).

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | vanaf 50 min. Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8659

workshops

53


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | School Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9071

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg (vanaf 50 min.) Plaats | op eigen school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10171

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur vanaf 1 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | vanaf € 60,-Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8677

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Tijdsduur is gemakkelijk aan te passen aan de wens van de aanvrager; variërend van 50 tot 100 minuten Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9153

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur - Maximaal aantal deelnemers: 20 personen Plaats | 013 Poppodium Tilburg Kosten | € 57,-Aanbieder | Poppodium 013 Bestelcode | 8817

54

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

MUZIEK EN GELUID

MUZIEK

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Muziek en Geluid. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘MuziekMakers’, een hoorspel, gitaarles en Body Percussion.

POPZANG

MUZIEK

Zingen is populairder dan ooit. Dat bewijzen de veelbekeken tv-programma’s, waarin gezocht wordt naar nieuw zangtalent. Zingen is gezond, zo is uit onderzoek gebleken. Het is goed voor je longen, je hart en je humeur. Het helpt tegen stress en verhoogt de weerstand. Maar bovenal is zingen fijn om te doen. Misschien zing je al, of heb je zelfs zangles. Misschien droom je stiekem van een zangcarrière, maar durf je je nog niet goed te laten horen. Daarom is het geweldig om eens mee te doen aan een zangworkshop. Dan kun je ontdekken hoe het is om zelf de liedjes van je favoriete artiesten te zingen en hoe leuk het is om te zingen samen met anderen. Zingen – gewoon doen!

RAPWORKSHOPS

MUZIEK

Rap is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Tijdens de workshop krijgen de leerlingen uitleg over de ontstaansgeschiedenis van rap. Daarna gaan de leerlingen, begeleid door de rapper / docent, zelf aan de slag. Er zijn diverse mogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor: • een ‘losse’ kennismakingsworkshop van 1 uur; • een workshop van tenminste 1,5 uur, die afgesloten kan worden met een presentatie of opname; • een serie workshops, waarin dieper op de materie ingegaan kan worden. Een gezamenlijk project van Factorium en de Hiphop Factory

RE-MIXEN IN DE ELEKTRUCK

MUZIEK

Ervaar en leer hoe echte DJ’s en producers muziek maken in hun muziek studio! Ga zelf aan de slag met bekende en minder bekende muziek. Knip de ‘beat’ uit het ene lied. Zing zelf het refrein van een ander lied in en mix deze vervolgens samen. Gebruik het midi-keyboard om zelf elk denkbare instrument in te spelen en direct in je nummer op te nemen. Alles wat in een professionele studio aanwezig is heb je in de Elektruck ook tot je beschikking. Een midi-keyboard, Een microfoon, instrument loops, losse samples, complete nummers. Door de duidelijke introductie en begeleiding ben je binnen 10 minuten zelf aan het mixen. De resultaten worden aan het eind van de workshop gezamenlijk beluisterd en kunnen naderhand gedownload worden op onze website.

RONDLEIDING 013

MUZIEK

Een kijkje in de wereld van 013, zowel voor als achter de schermen: het is mogelijk om met de klas (of klassen) 013 Poppodium te bezoeken. Een rondleiding maakt altijd onderdeel uit van uw bezoek, maar is eventueel modulair aan te vullen met andere onderdelen of werkopdrachten. De leerlingen komen langs beide zalen, staan als artiest op het podium, maar ook achter het podium en bezoeken kantoren, de keuken en de kleedkamers. Je kunt zelf kiezen of je rondgeleid wil worden door een ervaren externe deskundige, een medewerker van 013 (marketing / programma) of door een muzikant / afstuderend student aan de Rockacademie. Tijdens deze rondleiding krijg je nodige info m.b.t. de bedrijfsvoering van 013, wetenswaardigheden uit de historie en leer je wat er allemaal bij komt kijken om een paar honderd optredens per jaar te organiseren. VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


WERKEN MET LOOPS UIT GARAGEBAND MUZIEK Het muziek maken van tegenwoordig hoeft niet zo moeilijk meer te zijn: wat samples, een paar kant-en-klare loops achter elkaar plakken en klaar is Kees. Tijdens deze workshop ontdek je hoeveel je kunt doen met verschillende loops. Van drums en percussie tot gitaar en viool, alles komt voorbij.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op eigen school Kosten | eerste workshop: € 150,-- , tweede en volgende workshops (bij meerdere groepen): € 90,-Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 9833

groepsgrootte: max. 15 personen Benodigdheden: 5 iPads/Apple computers met GarageBand, of Windows computers met Mixcraft (wordt door de docent geïnstalleerd voorafgaand aan de workshop). Eventueel een digibord met aansluiting vanuit iPad of computer.

RAPWORKSHOP - NEEM JE EIGEN RAPNUMMER OP

MUZIEK

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek.

roep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten 90 tot 120 wordt geadviseerd Plaats | School Kosten | € 50,-- per uur. Het starttarief is gebaseerd op de nevenwerking van de audio en de reistijd. Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9761

Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen en de klas gaat onder begeleiding aan de slag om zelf een echt rap nummer te maken. Als er genoeg is geoefend is wordt dit nummer opgenomen, als een echte mp3! De klas maakt dus hun eigen rap nummer, het eindresultaat is altijd tastbaar en zal aan het eind van de workshops klassikaal ten gehore worden gebracht.

WERELDRITMES

MUZIEK

Veel muziek uit West-Afrika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied heeft een poly-ritmisch karakter. Onder polyritmiek wordt verstaan: het gebruiken van meerdere ritmes tegelijkertijd. Omdat zulke ritmes relatief onbekend zijn voor onze westerse oren, is het voor de leerlingen een uitdaging deze goed te kunnen spelen.

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 10 minuten Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | bij Factorium: € 60, -- per uur. Op de eigen school: € 100, -- voor het eerste uur, elk volgend uur € 60, -- (dit is excl. 5% eigen bijdrage CJP bij betaling via weborder) Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8687

Bij deze workshop wordt gebruik gemaakt van diverse percussie-instrumenten, zoals conga’s, djembé’s en andere Afrikaanse trommels. Deze instrumenten hebben alle een andere klank. Door op de verschillende instrumenten verschillende ritmische accenten te geven ontstaat een ritmische melodie die we polyritmiek noemen. De technische aspecten van het bespelen van de instrumenten is bij deze workshop van ondergeschikt belang; het gaat hier vooral om het krijgen van inzicht in de ritmische structuur, die de basis vormt van veel etnische muziek. Dit wordt onder andere bereikt door de leerlingen mee te laten tellen en goed naar elkaar te laten luisteren. Daarnaast is deze workshop een muziekbeleving die anders is dan men gewend is en die het muzikale referentiekader van de deelnemers kan vergroten. Doelgroep: bovenbouw havo en vwo Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen

workshops

55


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg, voorkeur donderdagochtend Duur | 45 minuten n.o.t.k. Het eerste deel, het optreden zelf duurt 20 minuten en dan is er zeker 25 minuten nodig voor de workshp. Dit uitgebreid worden naar 60 -90 min in totaal Plaats | Op school Kosten | € 600,-- € 900,--bij 2 workshops op 1 dag Aanbieder | Louise Donker Bestelcode | 10385

DURF

MUZIEK

DURF! Een interactieve muzikale workshop van Lieve Louise en de Fanfare. Durf is een bijzondere sprankelende workshop, bestaande uit een combinatie van een muzikaal optreden gevolgd door een interactief gedeelte, waarbij rollen tussen artiest en leerlingen en leerkrachten vervagen. Zang en bodypercussie staan centraal. Tweestemmig zingen, ritmes spelen, dirigeren. De workshop is ook in te zetten als teamtraining voor docenten of als inspiratie voor leerkrachten die muziekles gaan geven op school. De leerling en/of leerkracht neemt deel aan de muziek. Hierdoor ontstaat een samenwerking tussen artiest en de leerlingen / leerkrachten van de workshop. Dit alles op een speelse, luchtige en laagdrempelige manier. De muziek die Lieve Louise maakt is vernieuwend en verfrissend, met Nederlandse teksten die tot de verbeelding spreken en bijzondere en inventieve instrumenten als een fietspomp en kinderaccordeon. De muziek is zowel geschikt voor leerlingen als volwassenen. In combinatie met de workshop Durf zorgt het voor een bijzondere verbinding met de leerlingen / leerkrachten. De pedagogische en didactische achtergrond van Louise Donker komt terug in de workshops, gecombineerd met de uitvoerende dans- en makersachtergrond van Lieve Lamerichs. Door kwetsbaarheid te tonen op het podium, hun eigen verhaal te vertellen en eventuele fouten die zij zelf maken bloot te leggen, laten Lieve en Louise op een grappige en eigenzinnige manier de afstand tussen de artiest en de leerling en leerkraht vervagen en krijgen zij het iedere keer weer voor elkaar dat leerlingen die dat wellicht niet van zichzelf verwacht hadden, samen gaan zingen, musiceren, bewegen, lachen, ontspannen, meer zelfvertrouwen krijgen en vooral verbinding maken met de mensen om hen heen. Daarnaast laten Lieve en Louise zien dat je eenvoudig muziek kunt maken met weinig middelen. Zij vertellen hoe de muziek tot stand is gekomen, waarom ze hebben gekozen voor een fietspomp bijvoorbeeld en hoe dat proces in zijn werk is gegaan. Zo hopen zij anderen te inspireren tot het maken van eigen muziek. Lieve en Louise gaan later ook het gesprek aan met de leerlingen / leerkrachten, hoe ervaren zij de muziek en het musiceren? Wat gebeurt er met henzelf als Lieve en Louise hen voor de groep laten dirigeren, hen een eenvoudige lijn op een instrumentje laten meespelen, door een microfoon laten praten of gewoon mee laten doen in de groep? Er kan een terugkoppeling worden gemaakt naar didactiek, het eigen lesgeven, het geven van muzieklessen, groepsdynamiek. De workshop is bedoeld voor groepen (15-130 personen) en kan breed ingezet worden. Ter bestrijding van pestgedrag, teambuilding, begin van een projectweek, etc. Het doel is verbinden en het creëren van een losse sfeer waarin leerlingen samen durven musiceren.

natuur- en milieueducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Workshop Plaats | Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 60,-- Inclusief materiaalkosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 10737

56

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

BOKASHI

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT afval) per persoon per jaar wordt 48% gescheiden ingeleverd. Ook niet alle scholen scheiden fruitresten en dat is jammer. Het is een fabeltje om te denken dat na gescheiden inzameling, het afval op een hoop gaat. Het is namelijk veel goedkoper om gescheiden afval te verwerken, dan een hoop gemengd afval. Van GFT afval kan een goede kwaliteit compost gemaakt worden, dit wordt als grondverbeteraar en (kunst)mestvervanging gebruikt. Hierdoor hoeft er minder veen afgegraven te worden en is er minder energie nodig om kunstmest te produceren. Daarnaast kan grond met veel organisch materiaal meer vocht vasthouden, waardoor wateroverlast beperkt wordt. Bokashi is een Japanse techniek om GFT afval te fermenteren. Tijdens de rondleiding en workshop leren de leerlingen over de gezonde bodem en hoe het gefermenteerde fruitafval gebruikt kan worden. Op school maken zij een bokashi emmer om hun fruitresten te verzamelen. Het goed gefermenteerd materiaal mag gebruikt worden in de schooltuin én voor Het Groeilokaal. VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


nieuwe media

GROEPSBEZOEK BIEBESCAPE

NIEUWE MEDIA

Een spannend en uitdagend bibliotheekbezoek waarin leerlingen moeten zoeken, samenwerken, creatief denken en tegen elkaar strijden. Het programma BiebEscape is gebaseerd op het idee van Escape Rooms. De twee teams staan voor een raadsel dat moet worden opgelost. elk team bestaat uit drie groepjes. De drie oplossingen zijn nodig om de juiste cijfercode voor de kluis te vinden. Door verschillende gegevens te combineren, door uitproberen en door goed samenwerken is het mogelijk de kluis te kraken. De leerlingen zoeken naar informatie over boeken in de catalogus van de bibliotheek, op internet en op de flaptekst van de betreffende boeken of in de boeken. Al zoekend en puzzelend maken de leerlingen kennis met de bibliotheek en alles wat zij te bieden heeft. Ze leren informatie op te zoeken, te vinden en te verwerken. Daarnaast ontdekken ze leuke boeken en maken ze kennis met de schrijvers daarvan. Dit groepsbezoek sluit aan bij leesbevordering, mediawijsheid (zoeken naar informatie) en cultuureducatie / literatuureducatie door het kennismaken met schrijvers en hun werk.

OMGAAN MET NIEUWE MEDIA

NIEUWE MEDIA

UFO-workshop De oude Egyptenaren zagen ze al vliegen. Nog steeds zijn er gemiddeld zo’n 75 UFO-meldingen per maand in Nederland! Het internet staat vol met UFOfilmpjes. Dus UFO’s bestaan. Maar kunnen we onze ogen wel geloven? Is alles wat we zien, horen en lezen wel altijd even betrouwbaar?

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur + 60 min. voorbereiding Plaats | Bibliotheekvestiging Kosten | € 100,-- excl. 21% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10309

Groep | Onderbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9765

In deze workshop bouwen de leerlingen zelf een UFO en maken hier een spannend filmpje van. Lekker buiten, in de natuur. Want daar is de kans dat je tegen buitenaards leven aan loopt toch wel het grootst, of niet soms?

WORKSHOPSERIE “SOCIAL MEDIA”

NIEUWE MEDIA

Hoe social ben jij eigenlijk? Tweet, post, deel en What’s app jij vaak met al je vrienden? Dan ben jij niet de enige! In 4 lessen nemen we de leerlingen mee in de online wereld. Naast bewustwording leggen we de nadruk op de mogelijkheden die sociale media bieden, ook voor school.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur Plaats | Op school Kosten | € 500,-- excl. 21% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10277

We gaan op zoek naar wat er online allemaal te vinden is over jezelf. Je leert alles over hoe jouw identiteit op het internet wordt gevormd en welke invloed je hier zelf op hebt. Daarnaast krijg je allerlei praktische tips en trucs om social media te gebruiken op school. Zo leer je bijvoorbeeld om een leuk filmpje te maken en hoe jouw presentatie er de volgende keer uit kan knallen.

NIEUWE MEDIA

NIEUWE MEDIA

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Nieuwe Media. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘MovieMasters’, ‘Stopmotion’ en ‘Ik Pik Dit Niet Meer’.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | School Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9073

workshops

57


techniek Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | School Kosten | € 130,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9819

RUIMTEVAART

TECHNIEK

We duiken in de Geschiedenis van de Ruimtevaart en werpen een blik in de toekomst. De ontwikkeling van de ruimtevaart is erg interessant. Naast prestige projecten heeft de ruimtevaart veel technologie voortgebracht. We starten met de avonturieren boeken van een beroemde Fransman. Deze boeken waren een enorme inspiratiebron voor latere raketgeleerden. Het was het begin van de rakettechnologie in de 1e helft van de 20e Eeuw waarin de eerste succesvolle raketlanceringen werden gedaan. De successen werden opgevolgd door het in de ruimte te brengen van een kunstmaan, de eerste mens in de ruimte, maar helaas ook de slachtoffers die de ruimtewedloop tussen USA en USSR parten speelde. De eerste mens op de maan, planetenonderzoek, ruimtelaboratoria, Space Shuttles, commerciële ruimtevluchten en toerisme komen achtereenvolgens allemaal aan bod! Bovendien zijn we trots op de in Nederland geboren astronauten André Kuipers, Wubbo Ockels en Lodewijk van den Berg. Na de lezing gaan we aan de slag met een bouwpakket van een Space Shuttle.

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Tilburg, omstreken Kosten | € 7,50 per leerling, € 25,-- reserveringskosten Aanbieder | Het Ontdekstation Bestelcode | 10777

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Tilburg, omstreken Kosten | € 7,50 per leerling, € 25,-- reserveringskosten Aanbieder | Het Ontdekstation Bestelcode | 11631

INVENTED BY LIVIA

TECHNIEK

Bij Invented by… Livia bekijken we de gelijknamige speelfilm over het pubermeisje Livia die een bijzondere fiets voor haar gehandicapte broer ontwerpt. Daarna gaan uw leerlingen actief aan de slag. Ze bouwen de speciale fiets van Livia en testen deze op een parcours. Ze ontdekken hoe je met een sensor de fiets kunt besturen en bouwen de sensor na. Het resultaat nemen ze mee naar huis. Op school kunnen ze zich met behulp van een speciale lesbrief verder verdiepen in het onderwerp door zelf producten te ontwerpen.

Invented by All

TECHNIEK

Invented by All geeft zowel in het voortgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs invulling aan activiteiten die een betere orïentatie op de arbeidsmarkt inhouden. In het Voortgezet Onderwijs worden leerlingen betrokken in innovatie opdrachten van echte bedrijven. In deze opdrachten wordt de metafoor gebruikt van een doos: De kaders van de opdracht worden zeer concreet gegeven en vormen hiermee de wanden, de bodem en de deksel van de doos. Daarbinnen kunnen de jongeren alles bedenken en doen wat ze willen. Ze zijn volledig vrij in hun denkproces, hun creatieproces en hun presentatievorm. Studenten en docenten uit het MBO en HBO werken de beste innovaties samen met de deelnemende bedrijven uit tot werkende prototypes, die in het kader van kennisdeling aan een breed publiek tentoongesteld worden. Daarmee doen deze studenten ervaring op met een reële bedrijfscasus binnen een innovatieproces en het presenteren aan een groot publiek, geheel in de gedachtelijn van 21st century skills.

58

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


projecten beeldend

HET SCHOOLGEBOUW IN DE SPOT- LIGHTS! BLIJVENDE KUNSTWERKEN

BEELDEND

Met alle groepen (of een deel ervan) een blijvend kunstwerk realiseren. Bijvoorbeeld voor een speciale gelegenheid of om een kale muur op te vrolijken. Dit kan naar aanleiding van een bepaald thema zijn (spelen, leren, natuur, sport, vrede, samenwerken, enz.). of het motto van de school. Beschilderde panelen aan muren op het plein, een spectaculaire ingang van het gebouw? Zijn er in de school of aula witte muren die vragen om kleur? Het is voor leerlingen een bijzondere ervaring om gezamenlijk iets te maken dat lange tijd aanwezig blijft. Een groot kunstwerk dat ze dagelijks zien als ze de hal van de school binnenkomen of dat de muren langs de trappen versiert. Het kan de interesse van de leerlingen voor kunst en cultuur blijvend stimuleren en het schoolgebouw een unieke en herkenbare uitstraling geven. Wij hebben inmiddels ruime ervaring met het realiseren van blijvende kunstwerken op scholen in Noord-Brabant en daarbuiten. Kijk bijvoorbeeld naar de muurschilderingen van BS Bibit of BS De Cocon.

KUNST IN DE RUIMTE. SCHOOLBREED PROJECT.

BEELDEND

Zet de uitstraling van uw school kracht bij door middel van een ruimtelijk kunstwerk. Versterk het karakter van de school door mooie en leuke elementen op het schoolplein of geef de entree extra aandacht. Beschilderde betonnen banken, een groot beeld, een pad met gekleurde paaltjes, een kleurrijke zandbak, speels gevormde houten bomen, zithoekjes of een bos van hoge palen. Alles is mogelijk. Dit kan n.a.v. een bepaald thema zijn (spelen, leren, natuur, samenwerken, enz.) of het motto van de school. Ook wordt er gekeken naar de omgeving van de school. Maar ook binnen de school komen ruimtelijke kunstwerken goed tot hun recht. Denk bijvoorbeeld aan een grote kroonluchter in de hal of aula van de school. Ook hier is alles mogelijk. Het is voor leerlingen een bijzondere ervaring om gezamenlijk iets te maken dat lange tijd aanwezig blijft. Het kan de interesse van uw leerlingen voor kunst en cultuur blijvend stimuleren en het schoolgebouw een speelse en herkenbare uitstraling geven. Informeer naar de mogelijkheden.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8813

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8811

drama

THEATERWORKSHOPS OP MAAT

DRAMA

Het kan natuurlijk zo zijn dat u zelf een helder idee heeft wat u voor theaterworkshop(s) wilt hebben. Bijvoorbeeld iets met teksttheater over een bepaalde schrijver waar u in de Nederlandse les mee bezig bent, een specifieke Griekse mythe of een bepaald thema dat op uw school actueel is. Speciaal voor die specifieke verzoeken bieden wij theaterworkshops op maat. U werkt samen met een ervaren docent een programma uit dat bij uw school of uw klas past: van een workshop van 50 minuten tot het organiseren van een theaterweek met alles erop en eraan!

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de wensen van de school Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur. Totaalprijs in overleg; afhankelijk van de wensen van de school Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8671

projecten

59


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van activiteit, , 30 tot 60 minuten Plaats | Afhankelijk van activiteit, voornamelijk bij Het Zuidelijk Toneel Kosten | afhankelijk van activiteit, backstage bezoeken zijn gratis Aanbieder | Het Zuidelijk Toneel Bestelcode | 9377

EDUCATIE BIJ HET ZUIDELIJK TONEEL

DRAMA

Backstage in huis bij HZT Neem een kijkje achter de schermen van een toneelgezelschap: het kostuumatelier, decorwerkplaats, rekwisietenkamer en de repetitieruimtes. Al lopende kom je erachter hoe een voorstelling tot stand komt en krijg je een beeld van het dagelijkse reilen en zeilen bij Het Zuidelijk Toneel. De rondleiding kan gecombineerd worden met een theaterworkshop (kennismaking met theater, inleiding op de voorstelling en altijd afgestemd op de doelgroep) interviews / gesprekken met medewerkers, of een theaterworkshop. Doelgroep alle leeftijden en niveaus en de groepsgrootte: minimum 5 tot maximum 20 personen Er zijn diverse mogelijkheden, te denken valt aan een repetitiebezoek, (na) gesprekken met makers, spelworkshop en een backstage jongeren-inleiding.

literatuur Groep | Onderbouw Datum | Periode november - mei Duur | Tijdens lestijd op school Plaats | Op school en daarna kwartfinale in de bibliotheek Kosten | € 75,-- excl. 21% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10319

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | Vanaf begin schooljaar t.m. maart 2018 Duur | 8 maanden, vanaf begin schooljaar t.m. maart 2018 Plaats | Op school en wedstrijdlocatie Kosten | € 250,-Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 11217

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | De collectie wordt voor 8 weken geleend. Plaats | Op school Kosten | € 50,-- excl. 21% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10331

60

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

DEELNAME AAN READ2ME! VOORLEESWEDSTRIJD

LITERATUUR

Read2me! is de voorleeswedstrijd voor brugklassen van alle schooltypen. Leerlingen uit de brugklas lezen elkaar hun favoriete fragment voor, uit een zelfgekozen, jeugd(lees)boek. Het plezier in (voor)lezen staat voorop! De wedstrijd is opgebouwd uit een schoolronde, bibliotheekronde, provinciale en landelijke finale. Op aanvraag: eventueel introductieles Voorlezen en hoe zoek je een passend (voorlees)boek.

JUNIOR STADSDICHTER

LITERATUUR

Dichttalenten (14-17 jaar) krijgen de kans Junior Stadsdichter te worden en hun creatieve taalvaardigheid verder te ontwikkelen. We moedigen leerlingen aan te schrijven en maken hen zelfverzekerd in hun mondelinge presentatie. Door het schrijven van een stadsgedicht verdiepen jongeren zich bovendien in wat er speelt in Tilburg. Dit vergroot hun betrokkenheid bij de stad. De Junior Stadsdichter kan een jaar lang zijn of haar talent verder ontwikkelen en delen met het publiek. Hij of zij inspireert daarmee ook andere jongeren en enthousiasmeert hen voor taalkunst. De Junior Stadsdichter heeft dezelfde taken als de Stadsdichter: hij of zij schrijft gedichten bij belangrijke of interessante gebeurtenissen of fenomenen, treedt regelmatig op bij evenementen in de stad en becommentarieert het leven in de stad vanuit de visie van een jongere. De verkiezing van de Junior Stadsdichter 2018 gebeurt in twee stappen: een interne scholencompetitie en een podiumwedstrijd. Tijdens de scholencompetitie schrijven leerlingen een stadsgedicht in de les Nederlands of bij CKV. Vervolgens nomineert elke deelnemende school twee leerlingen die tijdens een podiumwedstrijd uitkomen tegen kandidaten van andere scholen. Bij het project horen activiteiten die jonge dichttalenten verder op weg helpen. Zo is er de mogelijkheid voor een klassikale workshop Stadsdichten op school. Genomineerde leerlingen krijgen een persoonlijke redacteur én coaching op het vlak van performance. Op deze manier treden ze vol zelfvertrouwen op tijdens de podiumwedstrijd. Je dichtkunsten delen met de stad. Wie durft het aan!

THEMACOLLECTIES

LITERATUUR

Een themacollectie is een collectie bibliotheekmaterialen die wordt samengesteld ter ondersteuning van het projectmatig werken in groepen van scholen en instellingen. De collectie bevat 30 titels die de bibliotheek heeft uitgezocht passend bij het aangevraagde thema en op het gewenste niveau. Deze collectie dient minimaal 3 weken van te voren aangevraagd te worden. Themacollecties worden geleverd en opgehaald op de schoollocatie. VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


multidisciplinair

ONTWERPERS VAN DE STAD

MULTIDISCIPLINAIR

In deze lessenreeks ontdekken leerlingen dat een stad het resultaat is van mensen die samen leven. Al bouwende onderzoeken de kinderen samen wat er nodig is om de stad te laten functioneren. Vervolgens tekenen ze aan hun eigen huis als onderdeel van die stad. Met behulp van deze tekeningen bouwen ze hun eigen woning op schaal in de vorm van een maquette.

RESPECTDAG VO

MULTIDISCIPLINAIR

Cabaretvoorstelling en eigen respectrapvideoclips maken De Respectdag is een creatief, zinvol en humoristisch samenwerkingsproject, waarbij leerlingen via een cabaretvoorstelling en workshops op school hun eigen videoclip maken over respect. Tijdgeest voorstelling ‘Is het veilig?’ Zo begint Tijdgeest - een spannende muzikale cabaretvoorstelling over veiligheid, hiphop & respect. Heftig en met veel humor. Snel, actueel en scherp! Via hiphop komt de cabaretier tot de conclusie: ‘Ik denk dat als er meer respect zou zijn in de wereld, een hele hoop zooi niet was gebeurd. Nooit was gebeurd. Ik geloof zelfs dat die Twintowers er nog hadden gestaan!’ Voorafgaand aan de voorstelling geeft Oogpunt per klas een inleidende interactieve les waarin de leerlingen zelf input geven voor de voorstelling.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 9 uur vanaf Plaats | Op school Kosten | € 720,-- exclusief materiaal- en reiskostenvergoeding Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 10919

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur en 20 minuten Inleidende les per klas 20 min. Voorstelling voor 2 klassen 60 min. Workshops 1 lesdag per 2 klassen. Plaats | Op school of in overleg Kosten | € 1100,-- exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 9225

Respectdag workshops Na de voorstelling gaan de leerlingen hun eigen respectrap-videoclip maken. De leerlingen vormen crews en denken samen na over hun respect onderwerp, gerelateerd aan de voorstelling. Hierover schrijven ze een rap of gaan ze zingen. Ze werken aan hun presentatie en worden daarna per crew gefilmd. Het geluid wordt ook nog apart opgenomen in een echte geluidsstudio op school! Uiteindelijk heeft de klas een eigen verantwoorde, doordachte, maar zeker ook vette rapvideoclip gemaakt over respect. Met hiphop als de voertaal. De beat als de basis. En drama & dans om het geheel lekker te laten flowen! Aantal deelnemers en duur Per Respectdag kunnen 2 klassen deelnemen. Het begint met een inleidende les per klas van 20 min en 1 voorstelling van 60 min voor 2 klassen tegelijk. (Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk.) De workshops zijn een hele dag per klas en volgen op een dag na de voorstelling.

CULTUUREDUCATIE BIJ KLASSEBOEREN

MULTIDISCIPLINAIR

Altijd al willen weten waarom er in het voorjaar op sommige plaatsen al wel dieren in de wei lopen en elders nog niet? Waarom de varkens van onze varkensboer in plaggenhutten leven net als vroeger? Waarom veel boerderijen al generaties lang overgaan van ouders op kinderen? Wat het verschil in grondsoorten is en hoe dat bepaalt wat er geteeld wordt? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren! Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen cultuur zijn: hoeveel generaties wonen al op deze boerderij, kwaliteit

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Een bezoek duurt anderhalf tot twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 120,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10051

projecten

61


van de grond, werken met de seizoenen, verschillen vroeger en nu (handwerk vroeger, automatisering nu), dierenwelzijn, welke producten worden geproduceerd en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Voorbereiden om op weg te gaan duurt ongeveer 30 min. De wandeling met de app duurt 1 uur. De verwerkende workshop –met een theaterdocent van HZT- direct na afloop van de kunstklankroute duurt ongeveer een uur. Plaats | op locatie - centrum ‘s-Hertogenbosch Kosten | € 150,-- circa, afhankelijk van groepsgrootte Aanbieder | Het Zuidelijk Toneel Bestelcode | 9851

WALK WITH ME; DE MARGINALIA

MULTIDISCIPLINAIR

Multidisciplinaire kunstklankroute door Den Bosch, geïnspireerd door kunstenaar Jheronimus Bosch, zijn stad en zijn werk. De Marginalia zijn de tekeningen in de kantlijn van geïllustreerde middeleeuwse geschriften. Zij zijn het kleine, futiele, wat snel over het hoofd wordt gezien, maar vormen juist voor deze beleving van de stad het uitgangspunt. Bij Walk With Me; De Marginalia loop je met een iPad door de stad. Op het scherm zie je de route, door de koptelefoons hoor je een compositie van muziek, tekst en geluid, waarbij elke stap die je zet invloed heeft op wat je hoort. Al wandelend creëer je je eigen soundtrack bij de beeldende gedachtewereld van Jheronimus Bosch, met de historische binnenstad als filmisch decor. De scholenversie van de kunstklankroute is gemaakt door Het Zuidelijk Toneel i.s.m. Stadsarchief ’s-Hertogenbosch. De leerlingen krijgen middels tekst en beeldmateriaal op de iPad aanvullende informatie en opdrachten ter verdieping van de Walk With Me ervaring. Aansluitend aan de route krijgen de leerlingen een workshop die ingaat op de vraag: Wat herkennen de leerlingen uit de gedachtewereld van Jeroen Bosch en hoe kijken zij naar de wereld van nu en de toekomst? De opzet van het project is als volgt: 1. Voorbereidend lespakket op school (40 min) 2. Walk the Walk (60 min.) 3. Workshop (60 min.) Componistenduo Strijbos & Van Rijswijk maakte de soundscape, acteur Bert Luppes brengt met de teksten van toneelschrijver Jibbe Willems de geschilderde figuren van Bosch tot leven en cultuurhistoricus Tijn Vaes vertelt de historie. Stilstaand luister je naar de feiten en al lopend zal de verbeelding je meenemen naar vroeger tijden. Op de doeken van Bosch wemelt het van de vreemdsoortige demonische figuren, het kwaad dat zich op de achtergrond manifesteert. Het zijn deze wezentjes ‘in de kantlijn’ van de schilderijen van Bosch die tijdens jouw wandeling in opstand komen en een hoofdrol opeisen. Het zijn de figuranten van onze nachtmerries die voor even de stad en ons leven overnemen. Ter voorbereiding op dit project is een lesbrief gemaakt die tussen de 30 en 40 minuten duurt, bedoeld om op school met de eigen docent in de klas voor te bereiden. Zie: http://www.hzt.nl/lesbrief-walkwithme

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Het bezoek duurt tussen de anderhalf en twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 120,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10053

62

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

WETENSCHAP & TECHNIEK BIJ KLASSEBOEREN

MULTIDISCIPLINAIR

Altijd al willen weten waarom koeien een stappenteller en/of een halsband dragen? Welke technieken er nodig zijn om de melkmachine te laten werken? Hoe groot een tractor werkelijk is en voor welke werkzaamheden die wordt gebruikt? Hoe de tomatenkweker het water geven van de planten heeft geautomatiseerd? En hoe een Robocar de tomaten automatisch naar de verwerkingslijn brengt? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren! Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen W&T zijn: zaaien en oogsten van gewassen, melktechniek, ict voor de krachtvoerverstrekking, individuele koeherkenning in de melkstal, automatisering op de boerderij, gps-gestuurd bemesten en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

project op maat

MULTIDISCIPLINAIR

Een themaweek, excursie of feestelijke opening? De Kwekerij werkt graag mee aan de invulling, vormgeving en uitvoering van een bijzonder project. De Kwekerij heeft al jaren ervaring in het maken van theatervoorstellingen op bijzondere locaties, waarbij verschillende kunstdisciplines samenkomen. U kunt ook denken aan regieadviezen en coaching, als er binnen de school wordt gewerkt aan een theaterproductie. Onze vaste kern bestaat uit professionele acteurs, dansers, filmmakers, theatermakers en beeldend kunstenaars. Dit betekent dat we op alle fronten ingezet kunnen worden om van elk project een unieke belevenis te maken.

CROSS OVER - SPEUREN VAN MULTIDISCIPLINAIR DE PONT NAAR HET ZUIDELIJK TONEEL Museum de Pont en Het Zuidelijk Toneel dagen je uit om een thema dat al eeuwenlang inspiratie biedt aan kunstenaars zelf te onderzoeken. MACHT! Kom naar museum De Pont voor een interactieve rondleiding langs kunstwerken die allerlei invalshoeken van het thema Macht laten zien. Wanneer je naar buiten loopt, onderweg naar Het Zuidelijk Toneel, ligt inspiratie op je te wachten. In winkels, kantoren of op andere openbare plekken vindt je enveloppen met daarin opdrachten. Die opdrachten vormen samen de Beeldbattle. Als het eindpunt bereikt is, maak je met de gemaakte opdrachten kans op een leuke prijs! Bij het theatergezelschap ga je in de repetitieruimte zelf aan de slag met acteren. Hierbij gebruik verschillende invalshoeken en teksten uit de voorstelling Macbeth. Net als de rest van de dag staat ook hier het thema macht centraal.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9057

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur De Pont 1 uur, buitenlucht speurtocht 1 uur, Het Zuidelijk Toneel 2 uur Plaats | Tilburg, op locatie Kosten | € 150,-- per groep (exclusief BTW) Aanbieder | Het Zuidelijk Toneel Bestelcode | 9853

muziek

MAAK JE EIGEN BEATS

MUZIEK

In deze workshop ga je leren hoe je eigen geluiden opneemt en hier ‘from scratch’ een toffe beat mee kunt maken. We gaan op zoek naar verschillende geluiden in de omgeving die we hiervoor kunnen gebruiken. Door bijvoorbeeld in je handen te klappen, met je fietsbel te bellen of zelfs een boer te laten kun je al goede samples krijgen die je later bij elkaar kunt voegen. Al deze korte geluiden brengen we bij elkaar om een toffe beat te krijgen. Hierover kun je bijvoorbeeld je eigen teksten rappen of zingen. Groepsgrootte: 10 personen Benodigdheden: opname-apparaat (zoals bijv. een Zoom-recorder). Voorwerpen waar geluid uit komt (denk aan fietsbel, instrumenten van school, etc). Digibord met aansluiting naar Windows-computer.

SPELEN IN EEN BAND

MUZIEK

Altijd al in een band willen spelen? Twee popdocenten komen met (bas)gitaren, drumstel, keyboard, percussie en zanginstallatie op school. Met een groep van maximaal 12 leerlingen bouw je in deze workshops samen met hen een repertoire op. Als sluitstuk is een spetterend optreden voor medeleerlingen en/of ouders mogelijk.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 workshops van 90 minuten Plaats | op eigen school Kosten | € 180,-Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 9837

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | vanaf 2 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: € 120,-- per uur + eenmalig € 40,-- indien gebruik wordt gemaakt van instrumentarium van Factorium. Bij Factorium: € 120,-- per uur Aanbieder | Factorium podiumkunsten Bestelcode | 8689

projecten

63


natuur- en milieueducatie Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Het bezoek duurt tussen de anderhalf en twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | â‚Ź 120,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coĂśrdinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10055

NATUUR-EN MILIEUEDUCATIE N ATUUR- EN MILIEUEDUCATIE BIJ KLASSEBOEREN Altijd al willen weten waarom er zoveel vogels op het land zitten als de boer het aan het bewerken is? En hoe hommels de tomatenteler helpen bij zijn werk? Hoe de jonge dieren worden geboren, verzorgd en groot gebracht? Waarom onze varkenshouder er voor kiest om zijn varkens buiten te laten opgroeien in de natuur? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren! Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan dan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen natuur- en milieueducatie zijn: de voortplanting van planten en dieren, over lucht, water en grond (wat zit erin, hoe meten we dat en welke diertjes kom je tegen in de grond), omgang met dieren en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

64

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


voorstellingen ANNA’S OORLOG - MARJO DAMES

MULTIDISCIPLINAIR

Naar het gelijknamige boek van Beatrijs Nolet (Kinderjury prijs 2011) Anna’s oorlog is een indrukwekkend en meeslepend verhaal over de verschillende rollen die mensen gespeeld hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog en over verzwijgen en de betekenis die dat heeft op kinderen van nu.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | School Kosten | € 556,50 max 120 lln Prijs inclusief reiskosten en BTW, 2e voorstelling € 291,50 Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9331

Anna is een meisje van nu. Ze is 11 jaar en woont met haar ouders op een woonboot een eind buiten het dorp. Natuurlijk is ze dolblij als ze in die verlaten uithoek ineens een buurjongen van haar eigen leeftijd krijgt. Maar haar ouders verbieden haar om met die jongen om te gaan. ‘Dat kun je maar beter niet weten’ en ‘Dat vertellen we je nog wel eens’ zijn de dooddoeners. Samen met Borre, de nieuwe buurjongen gaat Anna op onderzoek uit. Het wordt een speurtocht langs verzwegen familieverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Verhalen over Anna’s opa Job en zijn Joodse familie die ineens niet meer welkom waren in hun eigen land. Ze komen er achter hoe Job zijn ouders omkwamen. Over de overgrootvader van Borre waar iets mee was. Als er onopgeloste raadsels blijven, gaan Anna en Borre inbreken bij Anna’s overgrootmoeder die een kamer vol naslagwerken heeft. Ze worden betrapt en dan leren ze over helden, verraders en over hun eigen verantwoordelijkheden. Met muziekfragmenten van Pieta Maring van Philharmonie zuidnederland en Will van Elmpt - leeftijd vanaf 10 jaar - Met lesbrief Marjo Dames vertelt haar verhalen op eigenzinnige theatrale wijze. Met eenvoudige aanpassingen van het decor verbeeldt Marjo Dames de verschillende plaatsen, tijden en karakters in het verhaal.

NEE JOH... GEINTJE!!

DRAMA

Energieke voorstelling rondom het thema: pesten en sociale controle in een groep. Vijf jongeren moeten op een vrije middag nablijven. Ze kennen elkaar niet, zijn totaal verschillend van elkaar, maar hebben een ding met elkaar gemeen: ze pesten. Verhalen over hun daden als pestkop, vormen de basis van de voorstelling. Ze leren elkaar kennen en merken dat ze meer gemeen hebben dan ze in eerste instantie hadden gedacht. Ze krijgen respect voor elkaar en misschien ontstaat er zelfs vriendschap.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Een nagesprek met de spelers is mogelijk Plaats | School of in het ROC Theater Kosten | € 475,-- exclusief 6% BTW, reiskosten €0,40 per km vanaf Tilburg Aanbieder | Impresariaat ROC producties Bestelcode | 9265

Deze voorstelling is gemaakt op basis van improvisaties, literatuuronderzoek en eigen ervaringen van studenten van de MBO – opleiding voor artiest van het ROC Tilburg, school voor kunst, cultuur en media. Elk jaar wordt de voorstelling aan de hypes aangepast en door een nieuwe cast voor publiek gebracht. De voorstelling heeft tot doel om met elkaar de grenzen van plagen en pesten bespreekbaar te maken.

voorstellingen

65


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 20 minuten Interactieve les: 20 minuten per groep. Voorstelling: 1 uur. Maximaal 60 leerlingen per voorstelling Plaats | Op school of in overleg Kosten | € 700,-- Elke volgende voorstelling op dezelfde locatie kost € 400,--. Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk. Exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8831

TIJDGEEST VO CABARET- VOORSTELLING OVER RESPECT

DRAMA

Cabaretvoorstelling over veiligheid, respect en hiphop Is het veilig? Ik weet niet of het nog veilig is... Ik lees het nieuws: ‘Jongen doodgeschoten door de politie’ - hij wilde alleen maar zijn ID-kaart pakken, maar de politie was getipt dat hij een wapen had... ‘Grensrechter gedood’ - onder de ogen van zijn zoon is hij doodgetrapt door jongens van 15 en 16. Met een voetbalschoen tegen z’n slaap... Ik denk dat als er meer respect zou zijn in de wereld, een hele hoop zooi niet was gebeurd. Nooit was gebeurd. Ik geloof zelfs dat die twintowers er nog hadden gestaan! Zo begint Tijdgeest - een spannende muzikale cabaretvoorstelling over veiligheid, hiphop & respect. Heftig en met veel humor. Snel, actueel en scherp! De cabaretier ontdekt dat hiphop ook gaat over respect. Via typetjes met dikke accenten en absurde muzikale acts wordt de geschiedenis van hiphop behandeld. Maar ook in de hiphop ging het mis: twee wereldberoemde rappers zijn vermoord. Het begon met een geintje, een diss. En dissen kan leuk zijn, maar je moet wel weten hoe ver je kunt gaan. Er is een grens. En als mensen elkaar niet begrijpen door verschil in geloof, taal of gebruiken, gaat het mis. Dat los je alleen op door respect! Voorafgaand aan de voorstelling geeft de cabaretier per klas een inleidende interactieve les waarin de leerlingen zelf input geven voor de voorstelling. Benodigdheden Een grote, door school vooraf goed verduisterde ruimte (ivm projecties echt helemaal donker!) en voldoende zitplaatsen. Ivm gebruik grondrookmachine evt. rookmelders tijdelijk uitschakelen / afplakken. Alle overige benodigdheden worden verzorgd door Oogpunt.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school/ bibliotheek of theater Kosten | € 375,-- 1 voorstelling (max.50 leerlingen): € 375,- Per voorstelling extra op dezelfde dag + € 110,Aanbieder | Verteltheater Erwazzus Bestelcode | 10883

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 530,-- incl reiskosten en BTW. Kan met muzikant (meerprijs € 159,--) 1 voorstelling met muzikant € 689,-- incl reiskosten en BTW Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 10133

GEFELICITAART!

DRAMA

Een feestje te vieren op school? Juffenfeest of jubileum of iets anders feestelijks? Verteltheater ERWAZZUS trakteert op een feestelijke voorstelling met taart. Taart? Zei er iemand taart? Ja, feestverhalen om van te smullen met je ogen en oren en ook een hapje voor je mond. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om te komen meesmullen. Theater ERWAZZUS brengt samen met de kleine en grote feestvierders uit het publiek verhalen tot spelen. Een verhaal komt tot leven en krijgt betekenis voor de kinderen door ermee te spelen.

SAHAND SAHEBDIVANI - NACHTREIS

MULTIDISCIPLINAIR

“Ik werd zachtjes door mijn moeder wakker geschud. Ik hoefde mijn pyjama niet uit te doen, wel kreeg ik een warme jas er overheen. We reden de stad uit en stapten uit bij een donker weggetje. Daar tilde mijn moeder mij op een paard. Ik zat achterop bij een man die ik niet kende. Hij had een grote snor en stonk een beetje.” Nachtreis is het eigen vluchtverhaal van Sahand. Hij was nog maar drie jaar oud toen hij, tijdens de Iran-Irak oorlog, door de bergen moest vluchten. Voor het eerst heeft hij deze avonturen bewerkt voor een jonger publiek. De eigen verhalen worden vermengd met de volksverhalen die zijn vader aan hem vertelde; het enige dat hij uit Iran mee heeft kunnen nemen. Sahand Sahebdivani - Verteller van het jaar 2014. Sahand is een Nederlandse verteller van Iraanse komaf. Hij is een graag geziene gast op nationale en internationale podia, waar hij sinds 1999 zijn verhalen drietalig ten gehore brengt. Hij is de oprichter en uitbater van vertelpodium Mezrab, waar hij sinds kort met collega verteller Raphael Rodan een nieuwe stijl in het vertellen doceert. Meer informatie http://verteltheater.nl/vertellers/sahand-sahebdivani/

66

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


# JOY

DRAMA

Voorstelling rondom het thema social media Deze voorstelling is tot stand gekomen door een samenwerking met experts op het gebied van social media, alumni student ROC Tilburg Glenn Markesteyn en de artiesten in opleiding van het ROC Tilburg. We zien hoe nieuwe media voor en tegen je kunnen werken. In een afwisselende theatrale en muzikale setting worden de grenzen van social media bespreekbaar gemaakt.

ID, OVER DE VRIJHEID JEZELF TE DURVEN ZIJN

MULTIDISCIPLINAIR

ID gaat over jongens en meisjes en iedereen die daar tussenin zit. Veel jongeren worstelen met de spanning tussen hun ontluikende persoonlijkheid, hun genderidentiteit en het oordeel van hun omgeving. De voorstelling gaat in op de thema’s gender, genderidentiteit en identiteitsontwikkeling. ID is een fragmentarische voorstelling met theater, dans, animatie, vier spelers en een DJ en is ook uitermate geschikt als CKV voorstelling. Deze dynamische voorstelling heeft een documentair karakter waarin ontmoeting en diversiteit centraal staan. De vier spelers, allen ervaringsdeskundigen, nemen de leerlingen mee in hun verhaal én in de zoektocht.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | in ROC Theater, Stappegoorweg 183 Tilburg Kosten | € 475,-- exclusief 6% BTW, reiskosten €0,40 per km vanaf Tilburg Aanbieder | Impresariaat ROC producties Bestelcode | 9267

Groep | Onderbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten , waarvan 55 minuten voorstelling en 35 minuten interactief werken met het publiek Plaats | In een theaterzaal Kosten | 1e voorstelling is € 1250,--, 2e voorstelling € 775,-Aanbieder | Theater AanZ Bestelcode | 9885

Praktische informatie • Voortgezet onderwijs, voor leerlingen onderbouw, alle niveaus • Speeldag is maandag • ID speelt in een theaterzaal of in een zaal die voldoet aan de speelvoorwaarden • Maximaal 2 voorstellingen op één dag • Maximaal 100 leerlingen per voorstelling • Kosten van de eerste voorstelling € 1250,-, tweede voorstelling op dezelfde dag én dezelfde locatie is € 775,- (excl. € 100 reiskosten per dag, 6% BTW en excl. huur theaterzaal) De voorstelling duurt in totaal 90 minuten, inclusief de Meet&Greet met de spelers. Het publiek gaat dan, onder begeleiding van een publieksbegeleider in gesprek met de acteurs, die ook in het dagelijks leven een afspiegeling vormen van onze diverse samenleving. Voorafgaand aan de voorstelling ontvangt de school digitaal een docentenhandleiding en een voorbereidingsopdracht met leerlingen. Elke docent behandelt deze in de eigen klas. Dit neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Ter aanvulling op de voorstelling biedt Theater AanZ een lespakket aan. Docenten/mentoren kunnen daarmee samen met de leerlingen dieper ingaan op het onderwerp. Tegen meerprijs is de educatief medewerker van Theater AanZ in te zetten voor het verzorgen van deze verwerkingsles. ‘ID’ is gemaakt om te spelen in kleine theaters of in de daarvoor geschikte zalen binnen scholen. Het maximaal aantal personen per voorstelling is 100. Als er in een extern theater gespeeld wordt, regelt de school / organisatie het theater. Theater AanZ maakt vervolgens alle praktische afspraken met het theater.

OUDERAVOND PLAYBACK

DRAMA

Pubers lijken in de ban van sociale contacten op internet, vrienden, geld, liefde en uitgaan. Een wereld die voor ouders meestal verboden terrein is en taboe om over te praten. Toch blijkt uit onderzoek dat ouders veel invloed hebben op het gedrag van hun puberende kind. Tijdens zes verschillende thema-avonden biedt PlayBack handvatten om de communicatie tussen ouder en kind te verbeteren. PlayBack biedt de volgende ouderavonden aan: • Log In - Internet en sociale media • Like Me - (Online) Pesten • Onder Invloed - Alcohol en drugs • Credits - Omgaan met geld • Bedtime Stories - Liefde en seksualiteit • In Gesprek - combinatie van bovenstaande thema’s

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 1245,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 9127

voorstellingen

67


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | twee voorstellingen op 1 dag op 1 locatie kost € 1895,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 9125

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | 2 voorstellingen op 1 locatie op 1 dag: € 1895,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 8881

JONGERENVOORSTELLING HOT SPOT

DRAMA

Hot Spot is een realistisch verhaal over drankgebruik, blowen, vriendschap en feesten. Tijdens het interactieve deel na de voorstelling zijn leerlingen met elkaar in gesprek. Over eerlijkheid, zelfvertrouwen en zorgen voor elkaar. Want wanneer zeg je nee als de rest ja zegt? Hot Spot laat zien dat iedereen het op zijn eigen manier leuk kan hebben. Ook zonder alcohol en drugs. Alex en Jaro zijn goede vrienden. Ze zijn 16 gaan vaak samen op stap. Voor Alex is een avond pas geslaagd als er flink gedronken is. De laatste tijd is het moeilijker om aan drank te komen. Jaro houdt er niet van om veel te drinken, maar als Alex een hele fles wodka heeft gescoord wil hij de avond niet verpesten en drinkt hij toch maar flink mee. Alex en Jaro zijn personages uit de voorstelling Hot Spot over alcohol en drugs. Vrijwel iedere leerling komt in aanraking met drank en/of drugs. Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Onder druk van vrienden drinken jongeren soms meer dan goed voor hen is. Hun grenzen vervagen en ze kunnen niet meer helder denken en handelen in moeilijke situaties. Hoe maak je ‘samen drinken’ minder normaal? Want alcohol is een harddrugs en de wet zegt: niet roken én niet drinken tot je 18e.

JONGERENVOORSTELLING RIJK

DRAMA

Voor jongeren op de middelbare school wordt geld steeds belangrijker. Om vrienden te trakteren, lunch te kopen in de supermarkt en je imago te upgraden met kleren en hippe gadgets. Toch heeft geld in ieder gezin een andere betekenis. Wat doe je als jij iets wel kunt betalen en de ander niet? En als jij geld leent, hoe snel betaal jij dat dan weer terug? De nieuwe voorstelling Rijk laat zien hoe financiële verschillen onder jongeren hun positie in de groep kunnen bepalen. Een interactieve voorstelling over geld en imago. Het publiek wordt uitgenodigd op de spelvloer en geeft de personages tips om beter hun grenzen aan te geven. Deze werkwijze zorgt ervoor dat scholieren weerbaarder worden en beter voorbereid zijn op hun financiële zelfstandigheid. Artistiek directeur Kim Zonneveld: ‘Omdat geld hebben essentieel lijkt voor tieners, en geen geld hebben taboe, gaan we met jongeren in gesprek: wat betekent geld voor je en hoe kun je er het best mee omgaan?’ Rijk vervangt de voorstelling Crisis. Op basis van jarenlange ervaring rondom het thema speelt PlayBack nu een geheel geactualiseerde en nieuwe voorstelling over geld. In het kader van onze integrale aanpak bieden wij naast Rijk ook de ouderavond Credits aan. Educatie Na de voorstelling krijgt iedere leerling een gadget met verwijzingen naar relevante websites rondom dit thema. Tevens hebben wij een speciale lesbrief voor docenten met opdrachten voor aanvang of na de voorstelling.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur inclusief workshop (duet 10 minuten, workshop 50 minuten) Plaats | Op school (speel- of gymzaal) Kosten | € 325,-- / € 475,-- / € 600,-- voor respectievelijk 1, 2 of 3 duetten per dag | exclusief BTW en reiskosten à €0,30 per kilometer gerekend vanaf Breda Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 8607

68

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

1-2TJES - DANS IN DE KLAS

DANS

Dansduetten op locatie, uitgevoerd op een vloer van 3,50 x 3,50 meter waar het publiek aan drie zijden omheen zit. Dicht op de huid van de toeschouwer ontvouwt zich een confrontatie tussen twee dansers. In een tijdspanne van tien minuten wordt de dans onder de loep genomen. Wat getoond wordt, wordt dubbel beleefd in de workshop die erop volgt. Maximaal 35 deelnemers per presentatie, maximaal 3 presentaties per dag. In het seizoen 2017 / 2018 danst de Stitle choreografieën van o.a. Jack Timmermans, Gertien Bergstra en Femke Somerwil, Natalya Kasparova, Ives Thuwis en Lidia Wos. “De leerlingen mochten er zijn met alles wat ze ‘meebrachten’ en kregen de ruimte met duidelijke grenzen. Een cadeautje om mee te mogen maken. Door de leerlingen zelf ook te laten dansen / bewegen ging de voorstelling nog meer leven. Goeie combinatie.” - Marieke, docent BS de Dromenvanger VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


JONGERENVOORSTELLING LIKE

DRAMA

De rauwe voorstelling Like geeft goed weer hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van social media hierop. Leerlingen worden geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten. En het werkt. Muisstille aula’s. Ontroerende dialogen. Herkenbare situaties. Gelach. Gepraat. Gehuil. Pijn. Stilte.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | Twee voorstellingen op 1 dag op 1 locatie: € 1895,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 8877

Over pesten Uit onderzoek blijkt dat pesten op school vaak voorkomt. In 2012 werd ruim 10% van de jongeren van 15 tot 18 jaar wel eens gepest op internet. Alle pestprotocollen dus ten spijt, geen enkele school ontkomt eraan. Pesten, een aangrijpend thema met een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Zeker door de opkomst van social media. Hoe laat je leerlingen zien wat digitaal pesten met je doet? Groepsdruk en rolpatronen Artistiek directeur Kim Zonneveld: ‘Wij maken met deze interactieve voorstelling pesten, een belangrijk thema voor jongeren, bespreekbaar. We willen zowel pesters, gepeste jongeren en omstanders bewustmaken van groepsdruk en rolpatronen. Hiermee bieden we leerlingen en docenten inzicht in pestgedrag en waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt’. Ouders en docenten Bij het boeken van de voorstelling Like ontvangt de school een gratis docentenhandleiding. In het kader van een integrale aanpak kunnen ouders de aanvullende ouderavonden Like me en Log In volgen. En voor docenten zijn er trainingen en masterclasses.

JONGERENVOORSTELLING LOVELAND

DRAMA

Loveland laat een wereld zien waarin treffende personages twijfels hebben over seks. De leerlingen herkennen dit direct. Leerlingen mogen de personages vervolgens ondervragen en helpen, waardoor ze zichzelf ook meteen een spiegel voorhouden: “Wat wil ik eigenlijk? Ben ik verliefd? Ben ik homo- of heteroseksueel? En welke rol speelt mijn geloof in m’n liefdesleven?” Scene uit Loveland Alice mag voor het eerst alleen op vakantie. Daar zal ze haar vakantievriendje Menno weer zien. Over de app hebben ze afgesproken ‘het’ dit jaar te doen. Maar als puntje bij paaltje komt voelt Alice dat ze er nog niet klaar voor is. Ze weet niet hoe ze dit aan Menno moet duidelijk maken. Menno wordt hier heel onzeker van. Het publiek wordt uitgedaagd de personages te helpen met elkaar in gesprek te gaan.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | Twee voorstellingen op 1 dag op 1 locatie: € 1895,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 8883

Schaamrood Uit onderzoek blijkt dat kinderen met hun vragen over seks eerst gaan zoeken op internet. Daarnaast flirten jongeren veel via social media en internet. Hoe praat je live met leerlingen over liefde en seksualiteit, zonder dat ze direct met het schaamrood op hun kaken in de schoolbanken zitten. En hoe help je ze hun eigen seksuele identiteit te ontdekken? Loveland zoomt in op de persoonlijke ervaringen van jongeren met seksualiteit. Onderwerpen die aan bod komen zijn: grenzen aangeven, lust en liefde, de invloed van porno en de druk van buitenaf op het vormen van je seksuele identiteit. Educatie Na de voorstelling krijgt iedere leerling een postkaart met verwijzingen naar relevante websites rondom dit thema. Tevens adviseren wij docenten over lesmateriaal. Integrale aanpak In het kader van onze integrale aanpak bieden wij naast Loveland de ouderavond Bedtime stories voor ouders aan en voor docenten zijn er trainingen en masterclasses. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod.

voorstellingen

69


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten , waarvan 45 minuten voorstelling en 45 minuten interactief werken met het publiek Plaats | Op school Kosten | € 1175,-- - € 775,-Aanbieder | Theater AanZ Bestelcode | 9887

LOKAAL G1.25

DRAMA

‘Wat zou je doen als je beste vriend homo is?’, dat is de kernvraag van de voorstelling ‘Lokaal G1.25’. Een dynamisch, luchtige, ontroerende en herkenbare voorstelling voor leerlingen. Deze interactieve educatieve voorstelling daagt leerlingen, op een positieve manier, uit om mee te denken en te praten over de verschillende thema’s van de voorstelling. De thema’s zijn vriendschap, vooroordelen, pesten, scheldgedrag en veiligheid op school. Praktische informatie • Voor leerlingen bovenbouw VO, alle niveaus • Speeldagen zijn maandag en dinsdag • Maximaal 2 voorstellingen op één dag • Maximaal 75 leerlingen per voorstelling, bij praktijkscholen maximaal 50 leerlingen • Kosten van de eerste voorstelling € 1175,--, tweede voorstelling op dezelfde dag én dezelfde locatie is € 775,-- (excl. € 100,-- reiskosten per dag en 6% BTW) ‘Lokaal G1.25’ duurt ongeveer 90 minuten, waarvan 45 minuten voorstelling en 45 minuten interactief werken met de leerlingen. Dit interactieve deel vindt direct aansluitend op de voorstelling plaats onder begeleiding van een publieksbegeleider. Tijdens dit gedeelte vragen de acteurs de leerlingen hoe zij zelf zouden reageren als zij in dezelfde situatie zouden staan. De acteurs spelen deze reacties uit en laten daarmee zien wat het effect is. Bij Theater AanZ spelen acteurs die ook in het dagelijks leven een afspiegeling zijn van onze seksuele, culturele en religieuze samenleving. Deze diversiteit wordt ook ingezet, tijdens het laatste deel van het interactieve gedeelte, in de vorm van een nagesprek met de acteurs. De voorstelling en het interactieve gedeelte hebben als doel de kennis over, het begrip voor en de acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten. ‘Lokaal G1.25’ is bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw van het VO, maar is in overleg ook te boeken voor tweedejaars leerlingen. De voorstelling is geschikt voor vmbo t/m gymnasium. Per voorstelling is er ruimte voor maximaal 75 personen per voorstelling. Tijdens de voorstelling is de aanwezigheid van minstens twee mentoren of leerkrachten een vereiste. ‘Lokaal G1.25 speelt door het hele land.’

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 40 minuten Plaats | Op school Kosten | € 1500,-- De show wordt vanaf € 1500,-aangeboden. Bij een groter aantal leerlingen zal de prijs aangepast worden i.v.m. techniekkosten. Ook is het mogelijk de show samen met onze workshops te boeken, voor dit complete pakket gelden andere prijzen. Aanbieder | Golden Cage Bestelcode | 10979

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten voorstelling, 60 minuten per workshop Plaats | School Kosten | € 800,-- voor de voorstelling en 1 workshop ronde van 60 minuten: 3 x € 60,--. Extra workhops € 60,-- per uur Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9351

70

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

GOLDEN CAGE SHOW

MULTIDISCIPLINAIR

Een groep jonge mensen moet belangrijke keuzes maken en staat op een kruispunt in hun leven. Een moment dat iedereen wel eens heeft meegemaakt. Ga je voor je ultieme droom vol risico’s of kies je voor het veilige, terwijl het leven aan je voorbij kabbelt? Op de muziek van Golden Cage wordt rondom dit thema gezongen, gedanst en gerapt. Zo ontstaat er een thematisch concert dat je meeneemt naar je grootste dromen maar ook naar de diepe dalen die op de loer liggen als het je maar niet lukt deze dromen te realiseren. Golden Cage laat zien dat hoe diep de dalen ook zijn, je er door de kracht van je dromen altijd weer sterker bovenop kunt komen.

LIJFSTIJL-DAG

DANS

Voorstelling + Workshops De voorstelling ‘Lijfstijl’ gaat over voeding & bewegen. Je wordt dagelijks beïnvloed door alle reclames om je heen, je vrienden die een broodje frikandel naar binnen schuiven en natuurlijk je favoriete chips smaak voor maar 1 euro in de snoepautomaat. Lekker lui op de bank ploffen als je thuiskomt van je school, na het eten de computer aanzetten en met de controller in je handen om 1 uur ‘s nachts wakker schrikken. We willen jongeren wakker schudden! VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


Twee beroepsdansers en een ervaren rapper hebben de handen ineengeslagen voor een innovatief project, bestaande uit een voorstelling en een workshop ronde op school. We vertellen uit eigen ervaring en nemen de jongeren mee op een avontuurlijke zoektocht naar balans, bewuste keuzes maken en vriendschap. Door middel van een interactieve quiz, verschillende onderdelen met zorgvuldig uitkozen experts op het gebied van voeding en beweging en natuurlijk een spetterende show wordt de boodschap in de voorstelling overgebracht. Tijdens de workshops gaan de groepen aan de slag met workshops over voeding, workshops rap en dans. Voorstelling door: Gaffar Binda, Xisco Riboch en Thomas van Vliet http://www.lijfstijldag.nl

ROEPT U MAAR! DE VOORSTELLING

DRAMA

Twee ervaren improvisatie acteurs spelen scenes aan de hand van suggesties van de leerlingen. Een boer en boerin in de Efteling? Geen probleem, wij maken er een scene van. De scenes zijn grappig en laagdrempelig. De leerlingen voelen zich betrokken omdat ze invloed hebben op wat er te zien is en kunnen zelfs meespelen. Deze voorstelling is erg geschikt voor grote groepen. Het maximum aantal leerlingen is honderdvijftig. Deze voorstelling kan in een theater, maar ook in de gymzaal gegeven worden en vraagt om weinig technische ondersteuning.

URBANLICIOUS

MULTIDISCIPLINAIR

Als de crew van de Hiphop Factory op school komt, dan wordt het een onvergetelijke dag. We beginnen met het geven van een voorstelling over de ontstaansgeschiedenis van hip hop. Daarna gaan we aan de slag met een breed aanbod van workshops. • hip hop • breakdance • popping en locking • dancehall • rap

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school / In theater Kosten | € 500,-- voor 1,5 uur, combinatie (voorstelling (1,5 uur) gerelateerde workshop (1,5 uur) € 650,-Aanbieder | Hoox Bestelcode | 9863

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur Het is een dagvullend programma, maar het is ook mogelijk het project over verschillende dagen te verdelen Plaats | in overleg Kosten | € 995,-- Dit is project is maatwerk, wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9753

Aan het einde van de dag is het de beurt van de leerlingen om op het podium te schitteren. Het is ook mogelijk om één of enkele onderdelen van dit project af te nemen.

BASTIAAN DE ZWITSER - de vliegende hollander

CULTUREEL ERFGOED

Storytelling & Spoken Word “Al die willen slaven vervoeren, moeten mannen met baarden zijn. Jan Pier, Tjores en Korneel, die hebben baarden, zij varen mee.“ Op donkere stormnachten dwaalt het spookschip van de Vliegende Hollander over de zeven zeeën. En wie hem ziet, die gaat dood. Maar dat is niet zo. Om de Vliegende Hollander te begrijpen moet je weten waar hij vandaan komt. Leeftijd vanaf 8 jaar. Verhalenverteller Bastiaan de Zwitser en Spoken Word Artieste Sara van Gennip hebben zich verdiept in dit tragische zeemansverhaal waarin een duistere pagina van de Nederlandse geschiedenis wordt beschreven: de slavenhandel van de WIC.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 567,-- incl reiskosten en BTW max 100 leerlingen Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 10135

Een meeslepend epos over integriteit, slavernij en de prijs die wij betalen om iets te bereiken wat we echt willen hebben.

voorstellingen

71


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school in de aula of in de klas Kosten | € 250,-- Zonder workshop € 250,--; met workshop door twee docenten met korting € 340,-Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8603

‘RAKET’ EEN VOORSTELLING OVER VLUCHTELINGEN

DRAMA

Saïf vlucht voor de oorlog, Mirthe vlucht voor haar vader. Ze ontmoeten elkaar en worden verliefd. Maar Saïf moet terug, de oorlog in. Dat ziet hij helemaal niet zitten en maakt een onomkeerbare beslissing. Nu moeten de twee elkaar loslaten. Raket is een speelse voorstelling waarin de thematiek van ‘vluchteling zijn’ wordt geactualiseerd. Bij de voorstelling wordt naar keuze een workshop met het thema vluchten, aangeboden. In de workshop wordt de leerlingen al spelend en reflecterend, de mogelijkheid geboden om zich te verbinden met het leven van twee jonge vluchtelingen. Voorstelling en workshop samen worden ook aangeboden als training voor docenten VO. In deze training leert de docent het belevingsaspect van het maatschappelijk probleem ‘vluchten’ als uitgangspunt te nemen, voor verrijkt geschiedenis- of levensbeschouwingsonderwijs.

Groep | Bovenbouw Datum | afhankelijk van het theater, tournee 8 november 2017 t/m 22 februari 2018 Duur | 2 uur Plaats | diverse theaters Kosten | per theater verschillend Aanbieder | Het Zuidelijk Toneel Bestelcode | 10837

KING LEAR - VOORSTELLINGSBEZOEK

DRAMA

The vote is open Has everyone voted? The vote is closed The vote is adopted Regisseur Simon De Vos legt Shakespeare’s magistrale King Lear naast de context van de Europese Unie. Koning Lear wil zijn Rijk verdelen, maar kan het niet meer opnemen tegen een jonge generatie die de legitimiteit van zijn Rijk telkens in twijfel trekt. Als zijn eigen dochters zich tegen zijn idealen keren ervaart Lear dit als het ultieme verraad. Met liefde voor Shakespeare, tien acteurs op scène, een krachtige beeldtaal en een grenzeloze stuwende energie halen we King Lear naar nu. Sluit aan bij de vakken CKV, Kunst/Drama, Maatschappijleer, Engels en Nederlands. Bij deze voorstelling is een uitdagende theaterworkshop ontwikkeld, zie workshopaanbod van Het Zuidelijk Toneel. Tevens verzorgen wij op aanvraag een inleiding en/of nagesprek. Lees meer over de voorstelling op www.hzt.nl/kinglear

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten 25 minuten voorstelling, 25 minuten debat workshop Plaats | Op school Kosten | € 1225,-- voor 1 dag, per dag 4 klassen, korting mogelijk Aanbieder | Vloeistof Bestelcode | 9891

WEGWERPWERELD

DANS

(Zwerf-)afval is wereldwijd een groot maatschappelijk probleem. Rondslingerende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid, is doodsoorzaak van vogels én brengt verkeersveiligheid in gevaar. In WegWerpWereld wordt dans ingezet, zodat een groot publiek de actualiteit van het afvalprobleem kan ervaren. Omdat middelbare scholen worden geconfronteerd met veel zwerfafval lijkt dit thema bij uitstek geschikt om specifiek onder de aandacht te brengen. WegWerpWereld is een kunst- of educatieproject dat bestaat uit een danstheatervoorstelling en een debatworkshop. De voorstelling WegWerpWereld is een prikkelende, intieme en laagdrempelige confrontatie met ons wegwerpgedrag. Het publiek krijgt een overall, helm en veiligheidsvest aan alvorens ze als vuilnisman een lege container betreden waarin twee dansers dicht op je huid dansen. Door de glaswand zie je een andere ruimte gevuld met afval. Een afvalmedewerker stapelt daar afval op om die vervolgens in de ‘dansruimte’ te dumpen. Steekwagen na steekwagen gedurende het hele duet. 
Het beeld verandert; afval wordt ‘danspartner’ en dansers en publiek worden meer en meer beperkt in hun bewegingsvrijheid. In de climax vluchten de dansers naar de lege ruimte, waar de cyclus opnieuw begint…

72

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


In het lesuur wordt de klas in tweeën gesplitst en ziet de ene helft de voorstelling, de andere helft krijgt een korte debatworkshop. Na 25 minuten wisselen de groepen. In de workshop wordt middels een korte kennis-battle het thema geïntroduceerd. Dan volgt een korte uitleg en introductie. Acteur Maarten Hutten is moderator en weet als geen ander een actief debat te ontlokken, waarin de dilemma’s van het ‘willen hebben’ versus het delen, ‘blits’ versus hergebruikt, en eigen verantwoordelijkheid voor de wereld versus je individuele belang, op de kaart worden gezet.

DE MAN IS LAM

MULTIDISCIPLINAIR

Lucas De Man i.s.m. Stage-Z | De Man Is Lam Een zoektocht naar man-zijn vandaag de dag Echte mannen huilen niet, trotseren sneeuwstormen, maken vuur en plakken banden. Maar tegelijk wordt er ook verwacht dat ze mee snikken met Grey’s Anatomy, kaarsjes aansteken en de gezinstaken evenwichtig oppakken. Het valt kortom niet mee om man te zijn in onze huidige sterk vervrouwelijkte maatschappij, vol tegenstijdige verwachtingen. De man verkeert in een identiteitscrisis! Lucas De Man, Ahmet Polat en Rashif El Kaoui starten een onderzoek naar de wat het vandaag de dag betekent om man te zijn?

Groep | Bovenbouw Datum | tournee 5 april t/m 29 mei 2017 Duur | 1 uur en 40 minuten voorstellingsbezoek duurt circa 100 minuten Plaats | in theaters Kosten | toegangsprijs verschilt per theater Aanbieder | Het Zuidelijk Toneel Bestelcode | 9873

Van de wetenschapper tot de buurman, van pastoor tot imam, van beste vrienden tot volslagen vreemden. Allemaal geven ze hun visie op man-zijn anno nu. Met rode oortjes volgden ze de workshop ‘ontdek de oerman in jezelf’ en leerden bij tijdens de ‘mannenemancipatiecursus’. Het resultaat van deze zoektocht is te zien in De Man Is Lam, een prikkelende rollercoaster door de wereld van de man. De Man Is Lam is een productie van Stage-Z in coproductie met Het Zuidelijk Toneel en Stichting Nieuwe Helden. Het is mogelijk een educatieproject in overleg te ontwerpen voor vmbo-t, havo, vwo, mbo.

JONGERENVOORSTELLING NU

DRAMA

NU gaat over 18 jaar worden. Officieel volwassen zijn en doen waar je zin in hebt. Maar ook je eigen rekeningen moeten betalen. Je financiën op orde krijgen en houden kan lastig zijn, praten hierover roept soms schaamte op. De voorstelling NU maakt de onderwerpen geld en schulden bespreekbaar en bereidt jongeren voor op hun financiële zelfstandigheid.

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | 2 voorstellingen op 1 dag op 1 locatie: € 1895,-Aanbieder | Theatergroep Playback Bestelcode | 9861

Over NU Het publiek duikt in het leven van drie leeftijdsgenoten die mooie spullen en kleren gebruiken om indruk te maken en erbij te horen. Tegelijkertijd moeten ze sparen en verleidingen uitstellen of weerstaan. Als dat niet lukt, ontstaan er schulden. Tijdens de voorstelling en het gesprek doet het publiek mee; ze bedenken een haalbaar financieel plan voor deze personages. Zo worden de jongeren weerbaarder en beter voorbereid op hun financiële zelfstandigheid. Waarom NU? Theatergroep PlayBack vindt het hoog tijd om de schaamte rondom schuld en armoede te doorbreken, zodat jongeren makkelijker om hulp durven vragen. Schulden zijn snel gemaakt. Door telefoon-abonnementen waar je aan vast zit, shoppen met Afterpay of leningen kunnen er in korte tijd geldproblemen ontstaan. De overgang naar financieel onafhankelijk worden (18+) blijkt voor jongeren soms te snel te gaan, met weinig tijd voor ‘vallen en opstaan’. Thema: geld De voorstelling NU is speciaal ontwikkeld voor het mbo, maar kan op iedere 18 jarige scholier van toepassing zijn. PlayBack biedt ook een voorstelling over geld voor het voortgezet onderwijs: Crisis. En voor ouders is er de ouderavond Credits.

voorstellingen

73


Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Concertzaal Tilburg Kosten | € 10,-Aanbieder | Philharmonie Zuid Nederland Bestelcode | 10559

MEET AND GREET

Een concertbezoek voor de pauze en een persoonlijk interview met de solist van de avond daarna, dat is Meet & Greet. Zo kunnen leerlingen ervaren hoe het er bij een professioneel orkest tijdens een echt concert aan toe gaat. Voor ons en voor de solist zijn zij speciale gasten. Daarom is het mogelijk om na de pauze uitgebreid met de solist van de avond in gesprek te gaan. Hoe ziet het leven van een solist er uit, wat moeten zij doen en laten om op dit topniveau te kunnen presteren? Zo kunnen de leerlingen hun kijk op de wereld van de klassieke muziek verbreden en zich er verder in verdiepen. Voor dit seizoen is het mogelijk om bijvoorbeeld niemand minder dan de beroemdste jonge pianist van Nederland Hannes Minnaar of één van de voornaamste jonge cellisten van Europa Andreas Brantelid aan de tand te voelen. Terwijl ze net nog op het podium een topprestatie leverden, staan ze nu in levende lijve vlak voor onze Jonge Gasten. Hieronder staan de concerten die in combinatie met een Meet & Greet zijn te boeken. Er is digitaal lesmateriaal om de leerlingen voor te bereiden op het concertbezoek en de Meet & Greet. Ontmoeting met Wayne Marshall, piano Breda vr 22 sept, Heerlen za 23 sept muziek van Sjostakovitsj en Gershwin Ontmoeting met Harriet Krijgh, cello Heerlen do 9 nov, Breda vr 10 nov, Eindhoven za 11 nov muziek van Berlioz, Fauré, Saint-Saëns Ontmoeting met Hannes Minnaar, piano Heerlen do 30 nov, Maastricht vr 1 dec Eindhoven za 2 dec, Venlo do 7 dec ’s-Hertogenbosch vr 8 dec, Tilburg za 9 dec muziek van Abrahamsen en Mozart Ontmoeting met Andreas Brantelid, cello Eindhoven do 12 apr, Tilburg vr 13 apr Breda za 14 apr muziek van Mendelssohn en Schumann

74

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

MUZIEK

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


training en scholing PRESENTEREN

DRAMA

Rode wangen, zweethanden, een trillende stem, we kennen allemaal de symptomen van plankenkoorts of zenuwen bij spreken in het openbaar. In deze workshop ga je die ongemakken te lijf o.l.v. een ervaren theaterdocent. Werken vanuit houding, expressie en stemgebruik en het ontdekken van persoonlijke talenten. In een veilige en ongedwongen sfeer ga je ervaren wat het is om ontspannen en met zelfvertrouwen voor een groep te staan. Een ervaring die leerlingen zeker van pas gaat komen bij hun vervolgopleiding.

DOCENTENWORKSHOP VINCENTS TEKENLOKAAL

BEELDEND

Kom met je team naar Vincents Tekenlokaal. Ontdek samen welke mogelijkheden Vincents Tekenlokaal jouw leerlingen kan bieden. Tijdens het bezoek stap je in het leven van Vincent van Gogh en beleef je zijn tijd op school in Tilburg. Verder ga je zelf aan de slag met het creëren van prachtige tekeningen op de digitale tekenschermen.

CULTUREEL ERFGOED - DOCENTENWORKSHOP

CULTUREEL ERFGOED

Zonder cultureel erfgoed zou een stad ‘spoorloos’ zijn. Maar waar vinden we die sporen en wat kunnen deze sporen betekenen voor onze lessen? Om de docenten van de hele school erbij te betrekken en te enthousiasmeren, is een workshop raadzaam. Deze vindt plaats in Regionaal Archief Tilburg of op locatie in de stad. In de workshop maken de docenten kennis met de diverse bronnen waarover Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg beschikken. Onderwerpen zijn onder andere Koning Willem II, de groei van de stad, Marietje Kessels en de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van erfgoed(educatie) en geven we handige tips. Dit programma kan geboekt worden op woensdagen en donderdagen in Regionaal Archief Tilburg of op andere locaties op nader te bepalen data.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9053

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | in overleg Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 9033

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Regionaal Archief Tilburg Kosten | in overleg Aanbieder | Stadsmuseum Tilburg Bestelcode | 9015

training en scholing

75


Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur, exclusief reis- en/of materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9059

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING MULTIDISCIPLINAIR Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Deskundigheidsbevordering. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met de ‘Doe-Het-Zelf-Toolbox, ‘Het is de kunst om niet te knutselen’, ‘Cultkokers’, ‘Theater hoeft geen drama te zijn’ en werkplek-leren. Samen leggen we verbinding met: • de belevingswereld en het niveau van de leerlingen • binnen / buiten / naschoolse activiteiten • thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf • doorgaande leerlijnen • betrokkenheid van ouders • zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 4 uur docententraining kan in totaal 4 uur tot 6 uur duren, masterclass tot 1,5 uur Plaats | Op school Kosten | docententraining, korte masterclass - tot 1,5 uur kost € 1495,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 9129

DOCENTENTRAINING IN GESPREK MET DE JONGERE VAN NU

DRAMA

De weg naar volwassenheid is voor jongeren eentje van vallen en opstaan. Een zoektocht, waarin hun kwetsbaarheid, authenticiteit en identiteit vaak verborgen zit onder een laag van opstandigheid en ogenschijnlijke onverschilligheid. Waarin ze vaak consequenties van hun eigen gedrag nog niet overzien. Hoe laat je jongeren nou nadenken over dingen waar ze zelf nog niet bij stilstaan? Hoe motiveer je ze positie in te nemen en geef je hen zelfvertrouwen om zichzelf te laten zien in de wereld waarin ze leven? Deze interactieve docententraining of masterclass gaat over je ogen openen. Die van je leerlingen, maar vooral ook van jezelf en je collega-docenten. Realistische personages Twee professionele acteurs en een ervaren trainer spelen herkenbare scenes uit de fascinerende wereld van de jongere van nu. Een klassensituatie, individueel leerling gesprek, oudergesprek of docentenoverleg, vanuit diverse invalshoeken wordt de jongere onder de loep genomen. Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen staan drie jonge personages centraal tijdens de interactieve rollenspellen. Met In gesprek met de jongere van nu versterk je de cohesie binnen je docententeam en ga je direct aan de slag. Praktisch, treffend, soms hilarisch, en vooral erg leerzaam! Naast de algemene docententraining is er ook de training Like Us All, specifiek over pesten. En we hebben kortere masterclasses voor docenten en trainingen op maat.

76

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


TEAMTRAINING MEDIAWIJSHEID - EEN MEDIAPLAN

NIEUWE MEDIA

De implementatie van een doorgaande lijn Mediawijsheid op een school is een complexe onderwijskundige ervaring. Onze Mediacoaches kunnen u hierbij ondersteunen. Zij begeleiden uw team om tot een structurele aanpak van mediawijsheid binnen de school te komen.

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | In overleg Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10267

Om dit doel te bereiken doorloopt de school samen met de mediacoach een aantal stappen die uiteindelijk leiden tot de basis van een doorgaande lijn Mediawijsheid. Als de basis er ligt, kan de doorgaande lijn Mediawijsheid verder vorm gegeven worden en worden ingevuld. Dit is maatwerk per school en er wordt uiteraard uitgegaan van de wensen en behoeften die de school heeft.

BOEKPROEVERIJ; LEKKER PROEVEN LITERATUUR EN GENIETEN VAN LEUKE BOEKEN! Ook voor docenten kunnen we een boekproeverij organiseren, bijvoorbeeld om in een keer helemaal op de hoogte te raken van recent aanbod jongerenboeken of als inspiratie bij een thema. Het is ook mogelijk om de boekproeverij uit te breiden met werkvormen voor de boekenkring.

WORKSHOP BEELDEND VERHALEN VERTELLEN

LITERATUUR

Wat is er mooier dan een leerkracht die verhalen vertelt, en de leerlingen hangen aan haar of zijn lippen? Jouw verhaal authentiek op jouw eigen manier beeldend en speels vertellen, met gebruik van gebaren, beweging, mimiek, spelen met je stem en spanning opbouwen.

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school of in een bibliotheekvestiging Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 11215

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur tot 4 uur Plaats | School Kosten | € 484,-- inclusief reiskosten en BTW (bij 20 deelnemers € 24,-- per deelnemer) Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9085

In deze workshop verhalen vertellen oefenen we met diverse technieken uit de vertelkunst. Ook werk je aan het voorbereiden van je verhaal zodat je het goed kunt onthouden, de opbouw van een verhaal en de spanningsopbouw, effect van lichaamstaal, en de presentatie van jouw verhaal. Er kan op verschillende niveau’s worden gewerkt. Ernst Weerstra is trainer Vertellen en Spreken in het openbaar bij Het Verteltheater en voor Matrix Events en werkte als trainer voor Rhetorica communicatietrainingen. ‘In mijn trainingen en workshops vind ik het mooi om te bereiken dat mensen hun eigen manier vinden om ontspannen, beeldend, speels en met plezier verhalen te vertellen.’

77


Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8847

78

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

SCHILDERTECHNIEKEN EN TEAMBUILDING

BEELDEND

In deze workshop gaan de docenten schilderen binnen een bepaald thema. Om de docenten niet meteen in het diepe te gooien worden zij geïnspireerd aan de hand van een PowerPoint. Hiermee doen zij ideeën op en zien zij mogelijkheden qua technieken en materialen. We gaan schilderen op schildersdoeken. Iedere docent kan een eigen schildersdoek bewerken of er kan in groepsverband gewerkt worden op grotere schildersdoeken, afhankelijk van wat de wensen zijn en de plaats waar de werken komen te hangen. Informeer naar de mogelijkheden.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


De instellingen op een rij CiST is er vooral voor het begeleidingsproces dat bij de implementatie van cultuureducatie een rol speelt. CiST heeft het overzicht over wat zich in het culturele veld afspeelt. Steeds meer instellingen/initiatieven uit het culturele veld willen scholen ook op maat bedienen. Zij zijn graag bereid met u mee te denken. Aarzel dan ook niet om met hen contact op te nemen. Steeds meer instellingen willen ook samenwerken om de scholen nog beter te bedienen. CiST kan u helpen om instellingen samen aan tafel te brengen. CiST is onafhankelijk en heeft daarbij geen commercieel belang. Om het u wat makkelijker te maken hebben we hieronder de instellingen/initiatieven voor u op een rijtje gezet. Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

013 Poppodium Gijs Bernard

013-4609500 06-43434332

gijsbernard@013.nl

www.013.nl

Architectuurlessen

Wouter van Niel Daan Mulders

06-45792996 06-44840903

info@architectuur lessen.nl

www.architectuur lessen.nl

Theater Artemis

Erica van de Kerkhof

erica@artemis.nl

Bibliotheek Midden-Brabant Ans von Harenberg 06-49253867 Miriam van den Beemt 013-4648527

ansvonharenberg@ www.bibliotheekmb.nl bibliotheekmb.nl miriamvandenbeemt@ bibliotheekmb.nl

BIKcollectief Sanne Geboers 06-24518131 Hjalmar van den Akker 06-27141958

sanne_geboers@ www.bikcollectief.nl hotmail.com hjalmarvandenakker@ home.nl

Bureau CiST

Jan Stoel Ineke Frijters

06-22863031 06-53385048

jan.stoel@tilburg.nl www.cist.nl ineke.frijters@tilburg.nl

Danslokaal

Louise Rutten

06-13469129

louise.rutten@hotmail.nl

De Kwekerij

Joris van Midde

06-46022157

joris@dekwekerij.nl

www.dekwekerij.nl

De Stilte

Jan Baanstra 076-5138125 Irma Bouwman

Jan@destilte.nl irma@destilte.nl

www.destilte.nl

EELT

Monique Zijp

06-42261494

mzijp@eeltweb.nl

www.eeltweb.nl

Elektruck

Roel van de Laar Bas Rombouts

06-23163265 06-24473612

info@elektruck.nl

www.elektruck.nl

013-5458888 06-14045423

ellyveelenturf@ home.nl

www.ellyveelenturf.nl www.studiodoezo.nl

EsdĂŠ Stijn Derwig 013-8795688 06-10676177 Factorium Podiumkunsten, 013-5354055 afdeling onderwijs Maarje van den Boom- Coppes (senior consulent po) Marijke Kools (consulent po) Meta de Zeeuw (consulent po) Ilse Egter van Wissekerke (consulent vo) Peter van Dorst (consulent vo) Lin de Laat (consulent VVE) Bep Massuger (Medewerker Onderwijs)

ajcderwig@online.nl contact@ritme workshops.com

www.ritmework shops.com

Gaffar Binda

Gaffar Binda

06-18329280

info@gaffarbinda.com

www.gaffarbinda.com

Golden Cage

Anne van Damme

06-55562892

info@goldencage.nl

www.goldencage.nl

Elly Veelenturf, StudioDoezo Elly Veelenturf

onderwijs@factorium.nl www.factorium.nl/ m.vandenboom@ onderwijs factorium.nl m.kools@factorium.nl m.dezeeuw@factorium.nl i.egtervanwissekerke@ factorium.nl p.vandorst@factorium.nl l.delaat@factorium.nl b.massuger @factorium.nl

79


Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

Grimestudio Sandra Kuppens

Sandra Kuppens

06-34002245

sandra@grimestudio.nl www.grimestudio.nl

Het Groeilokaal Astrid Huijbregts 06-29013840

ama.huijbregts @gmail.com

Het Zuidelijk Toneel

Jantine Hoekstra

013-3344515

jantine.hoekstra@hzt.nl www.hzt.nl

Hiphopfactory

Janine Mooring

06-15007784

info@hiphopfactory.nl

06-53321126 06-55708954

koertwa@hotmail.com www.hooximpro.nl

Hoox Cefas Hoofs

www.hetgroeilokaal.nl

www.hiphopfactory.nl

Impresariaat ROC producties Linda van den Hout 06-47832352

rocproducties @roctilburg.nl lvdhout@roctilburg.nl

Jan Ophuis

06-10397061

Janophuis8@gmail.com

Jeanpaul.cc Paul Nas

013-4674732 06-49752139

paul@jeanpaul.cc

www.jeanpaul.cc

Je Weet Zelf TV

06-28355981

lidi@jeweetzelf.tv

www.jeweetzelf.tv

Joep van Gassel Joep van Gassel 06-24530203

contact @joepvangassel.nl

www.joepvangassel.nl

Maritée Onderdenwijngaard Maritée Onderdenwijngaard 013-5355180 06-48681387

Onderdenwijnga @kpnplanet.nl

www.maritee.nl

Michiel Brouwers

mtg.brouwers @gmail.com

Museum De Pont

013-5438300

educatie@depont.nl

www.depont.nl

Natuurmuseum Brabant Suzanne Visser 013-5353935 Receptie Natuurmuseum

s.visser@natuur museumbrabant.nl receptie@natuur museumbrabant.nl

www.natuurmuseum brabant.nl

Ontdekstation, Het

Charlotte Buné

06-81115477

info@ontdekstation.nl

www.ontdekstation.nl

Oogpunt

Patrick Schmitz

06-16778551

spreek@oogpunt.com

www.oogpunt.com

philharmonie zuid nederland Adeline van Campen 088-1660726

adeline.vancampen @philharmonie zuidnederland.nl

www.philharmonie zuidnederland.nl

Pixel Projects

info@pixelprojects.nl

www.pixelprojects.nl

Jan Ophuis

Lidi Toepoel

Marie José Eijkemans

Maaike Pijnenburg

06-24910280

www.roctilburg.nl /impresariaat

Regionaal Archief Tilburg Lobke Bool 013-5494577

Lobke.bool@regionaal www.regionaal archieftilburg.nl archieftilburg.nl

SNENS

info@snens.nl

www.snens.nl

Stadsmuseum Tilburg Marloes Coppes 06-13384495

marloes.coppes@ regionaalarchief tilburg.nl

www.stadsmuseum tilburg.nl

Studio Waveworks

info@studio waveworks.nl

www.studiowave works.nl

Nancy Swaanen Eline van der Geest

Kaj Tyszka Michiel Steennis 06-50683033

TextielMuseum Petra Cuijpers Floortje de Boer Theater AanZ Hester Klein Tijssink

80

06-50676764 06-44348551

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

013-5494564 boekingen@textiel (di t/m vr van museum.nl 10.00 tot 13.00 u) 024-6635370

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018

www.textielmuseum.nl

hester@theater-aanz.nl www.theater-aanz.nl


Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

020-4862005 06-29065363

info@tgplayback.nl

www.tgplayback.nl

Theatergroep Signatuur Onbekend Myrthe Michielsen 06-15155088

info@signatuur onbekend.nl

www.signatuur onbekend.nl

Theaters Tilburg Gwen Sengers 013-5490322

gsengers @theaterstilburg.nl

www.theaterstilburg.nl

Thomas van Vliet Expressie Thomas van Vliet 06-51596775

thomas_van_vliet @hotmail.com

www.ongelovige thomas.com

Vincents Tekenlokaal Marloes Coppes 06-13384495

boekingen@vincents tekenlokaal.nl

www.vincents tekenlokaal.nl

Vloeistof Yuri Bongers 06-17072714 Zwaard en Volk Sylvia Veldkamp 013-5802816

info@vloeistof.nl @zuivelfabriek.com info@zwaardenvolk.nl

www.vloeistof.nl

Theatergroep PlayBack Marieke Boel

www.zwaardenvolk.nl

81


82

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


83


84

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2017 | 2018


ADRES LANGE NIEUWSTRAAT 172-174 - 5041 DJ TILBURG JAN STOEL 06-22863031 - JAN.STOEL@TILBURG.NL INEKE FRIJTERS 06-53385048 - INEKE.FRIJTERS@TILBURG.NL

Vo Brochure  

Voortgezet onderwijs 2017 | 2018

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you