Page 1

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


2

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


Inleiding In de wereld om ons heen is van alles te zien en te beleven. Maar tussen kijken en zien zit heel wat licht. Je kijkt in principe bevooroordeeld naar die wereld. Toch is het belangrijk dat je je realiseert dat je op een andere manier kunt kijken, waardoor je de dingen anders ziet. Daar gaat het om bij cultuureducatie: leerlingen/ jongeren vanuit een gerichte kennismaking met culturele uitingen en fenomenen leren dat ‘de wereld vol met kleuren zit.’ Cultuur is meer dan een versiersel van het dagelijks leven. Cultuur is wat mensen maakt tot wat ze zijn en wat hen met elkaar verbindt. Cultuur is identiteit en tegelijkertijd de uitdrukking van nieuwe zienswijzen en andere uitingsvormen. Cultuur is een bron van sociaal contact en kan een aanzet zijn tot meer wederzijds begrip. Cultuur biedt mensen ontspanning en biedt een kans om zichzelf en hun creativiteit te ontplooien. CiST (Cultuur in School Tilburg) ontwikkelt beleid om cultuureducatie een vaste plaats te geven in het onderwijs. Immers culturele vorming helpt de leerlingen de wereld om zich heen te begrijpen. Historisch besef en kennis van het culturele erfgoed en van hedendaagse ontwikkelingen zijn daarbij niet weg te denken. Cultuureducatie is een manier om de wereld te bevatten. Cultuur is een wezenlijke component van de maatschappij. Zonder cultuur is er geen identiteit. Kennis maken en leren omgaan met cultuur geven de leerling kans op een brede visie op de maatschappij. Zo kan bijvoorbeeld de hedendaagse kunst de mens vragen stellen over die maatschappij en over zijn eigen rol daarin. Kunst en cultuurbeleving helpt mensen waarnemen, kan de blik verruimen en de tolerantie vergroten. Er zijn vele definities van cultuur. In de context van deze brochure is gekozen voor deze definitie: cultuur bevat alle uitingen en bronnen op het gebied van de beeldende kunst, theater, letteren, drama, dans, muziek, muziektheater, audiovisuele kunst, architectuur en het culturele erfgoed. Bureau CiST is het stedelijk bureau voor cultuureducatie in Tilburg en functioneert als een onafhankelijke marktplaats in de gemeente. CiST vormt een scharnierfunctie tussen culturele veld en onderwijs. De nadruk komt steeds meer te liggen op hoe de vraag van de scholen beantwoord kan worden door het culturele veld in haar volle breedte. CiST is door de gemeente Tilburg als begeleider in dit proces aangewezen. In de periode 2017-2020 staat het stimuleringsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2 (CMK) centraal. Herin wordt gefocust op: • het bevorderen van het behalen van de kerndoelen; • werken met een doorlopende leerlijn; • leraren en instellingen professionaliseren; • instellingen worden partner van scholen; • verbindingen te leggen met andere schoolvakken; • relatie leggen tussen binnen- en buitenschools leren.

Voor de periode 2018-2020 zijn er vier scholen die een aanvraag indienen voor VMBO on Stage 2.0. Een belangrijk verschil met de vorige aanvraag is dat de scholen nu zelf de aanvraag naar FCP beheren. CiST heeft wel de gezamenlijke projectleiding. We zetten in op doorontwikkeling met een belangrijke focus op Nieuwe Media. Er zijn in het project twee podia waarop de jongeren acteren: het virtuele podium en het reële podium. Eén van de belangrijkste pijlers binnen CMK is de doorlopende leerlijn cultuureducatie. Deze leerlijn is inmiddels gereed en is door de bureaus voor cultuuronderwijs van de B5 (Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg), waaronder CiST dus, gezamenlijk ontwikkeld. De basis van de doorlopende leerlijn wordt gevormd door de ontwikkeling van de culturele vermogens van leerlingen. Deze vier vermogens zijn ook gekoppeld aan de vier V’s die de kern vormen van het vernieuwde CKV programma: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Deze doorlopende leerlijn cultuureducatie kent drie onderdelen: allereerst het basismodel, dat berust op een theoretisch kader, vervolgens een raamwerk, waarin de leerdoelen beschreven staan en tot slot een programma van activiteiten, dat de school ontwikkelt in samenwerking met de lokale culturele instellingen en aanbieders. Scholen en culturele instellingen en bureaus voor cultuuronderwijs zowel lokaal als landelijk, delen samen hetzelfde doel: het ontwikkelen van culturele competenties bij kinderen en jongeren. Ieder doet dat vanuit een eigen vertrekpunt, de school vanuit de ontwikkeling van het kind en/of de jongere, de culturele instelling vanuit de kennis en ervaring van kunst en cultuur. De doorlopende leerlijn draagt eraan bij dat deze twee partijen één gemeenschappelijke taal spreken en biedt het kind een culturele carrière. De samenhang en duurzame verankering van cultuureducatie in het onderwijs kan zo gewaarborgd worden en culturele instellingen hebben een houvast om hun aanbod op af te afstemmen. We maken ook de verbinding tussen cultuuronderwijs = leren en komt de nadruk te liggen op het creatief quotiënt, de manier om via zintuiglijke ervaring en creatief denken, zelf experimenterend tot eigen kunstzinnige creaties te komen. Kunst en cultuur zijn zo een middel om de creatieve intelligentie te verhogen en het abstract en innovatief denken te stimuleren. Kunst en cultuur zijn zo één van de 21ste eeuwse vaardigheden die steeds meer in het onderwijs worden ingebed. Daarnaast is CiST samen met een aantal scholen en met Fontys bezig om het werkgebied Nieuwe Media te integreren in het cultuuronderwijs. Samen met de culturele instellingen en scholen die dit willen wordt maatwerk geleverd. Immers iedere school, iedere leerling is anders!

3


Inhoudsopgave algemeen Werkterrein CiST

5

CiST werkt op de maat van uw school

5

Handleiding

6

Aansprakelijkheid

7

Informatie

7

Inhoudsopgave

8

juweeltjes

14

Musea

17

Workshops

23

Projecten

70

Voorstellingen

77

Training en scholing

86

De instellingen op een rij

89

Colofon Samenstelling Ineke Frijters – Bureau CiST Redactie-ondersteuning Erik Verbiest Vormgeving Blauwzuur (www.blauwzuur.nl) omslagillustratie hjalmar van den akker

4

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


Werkterrein CiST Bureau CiST bestaat uit twee pijlers:

1. Bureau CiST Bureau CiST vormt een scharnierfunctie tussen het onderwijs en de instellingen en initiatieven die zich binnen Tilburg bewegen op het terrein van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het gaat om vraag en aanbod. In het voorbije jaar is steeds meer ingespeeld op de vragen van scholen. CiST kan vraaggericht werken. Hebt u specifieke wensen voor uw school, neem dan met CiST contact op. De activiteiten van CiST bewegen zich op de diverse kunsteducatieve disciplines: literatuur, drama, dans, muziek, architectuur, fotografie en film, beeldend en cultureel erfgoed. En voor VO ook steeds meer de Nieuwe Media. Scholen die de doorlopende leerlijn cultuureducatie tot een ‘rode draad’ binnen hun school willen maken en het een vaste plek willen geven, kunnen gebruik maken van de diensten van CiST. Vanuit de begeleidende rol van CiST kan ondersteuning geboden worden in het opzetten van een doorlopende leerlijn cultuureducatie. CiST staat open voor vragen vanuit de scholen. Inmiddels heeft CiST met een groot aantal scholen een begeleidingstraject uitgezet. CiST brengt jaarlijks een brochure uit waarin een overzicht van het aanbod van de cultuurinstellingen in Tilburg is opgenomen. Vier keer per jaar worden scholen middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en speciale projecten. CiST kan behulpzaam zijn bij het verwerven van subsidies. 2. Cultuuraanbod in naschoolse activiteiten. Voor vragen op het gebied van cultuureducatie en naschoolse activiteiten kan CiST een bemiddelende en begeleidende rol spelen. Hierbij kan ook gedacht aan de verbinding tussen binnenen buitenschools leren. Bureau CiST maakt sedert 1 januari 2007 deel uit van de Gemeente Tilburg is gehuisvest in het gebouw van Factorium Podiumkunsten, Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg. Bureau CiST telt twee adviseurs: Ineke Frijters en Jan Stoel. En één externe adviseur Lizette Mijland.

CiST werkt op maat van uw school CiST brengt voor de zestiende keer een programma cultuureducatie uit. Belangrijk is het contact met de scholen. Bij CiST komen schoolspecifieke vragen binnen. Dat varieert van het maken van programma’s op maat tot nascholingscursussen, van subsidievragen tot structurele begeleidingsvragen. Aarzel niet om contact op te nemen.

CiST wil zoveel mogelijk op maat werken. Een aantal voorbeelden: • een school heeft voor musea als rode draad binnen haar activiteiten gekozen; • een aantal scholen heeft Nieuwe Media als speerpunt gekozen; • scholen willen middels cultuureducatie een nieuwe impuls geven aan nieuwe vormen van leren; • betrokkenheid bij tal van schoolprojecten op maat, zoals CKV projecten en onderbouwprojecten; • domeindoorbrekend onderwijs; cultuureducatie aansluitend op onderwijsthema´s, vooral voor de onderbouw en scholing. • een school wil inzetten op een doorlopende leerlijn dans of muziek en toewerken naar talentontwikkeling en deelname aan Tilburg’s got Talent CiST begeleidt en ondersteunt deze scholen in hun schoolontwikkeling op het terrein van cultuureducatie en werkt daarbij samen met het culturele veld en andere partners. CiST is de onafhankelijke intermediair tussen scholen en het culturele veld, brengt die partijen bijeen, die de school nodig heeft. De website van CiST bevat het laatste nieuws. Surf eens naar www.cist.nl en zet CiST bij uw favorieten! CiST verbindt gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Op al deze niveaus is CiST betrokken bij de vormgeving van dit beleid. In toenemende mate komen vragen vanuit de regiogemeenten van Tilburg bij CiST binnen. Scholen van buiten de gemeente Tilburg kunnen ook deelnemen aan het educatief programma van CiST, zij het dat ze geen gebruik kunnen maken van de kortingsregeling. CiST brengt dan een offerte uit voor haar ondersteunende werkzaamheden. De prijzen die in het cultuureducatieve programma vermeld staan gelden echter ook voor hen.

Instellingen werken op de maat van uw school Ook het Tilburgse culturele veld levert maatwerk. Steeds meer scholen willen hun leerlingen laten deelnemen aan verschillende mengvormen van cultuur en hen zo een brede ervaring meegeven. Daar is maatwerk voor nodig. Om goed maatwerk te leveren is het aan te bevelen dat scholen gebruik maken van de deskundigheid van de educatief medewerkers van instellingen. Zij zijn er op toegerust u van dienst te zijn. In het jaarlijkse educatieve programma van CiST staat bijeen wat gegarandeerd aangeboden kan worden. Veel scholen gebruiken het programma als uitgangspunt, als basis voor het samenstellen van hun jaarprogramma. In toenemende mate werkt het culturele veld ook samen. Het leidt tot instellingsoverstijgend aanbod, interdisciplinair aanbod dat uitermate rijk is.

5


Als u een product op maat wilt dan staat het culturele veld voor u klaar. Aarzel niet om contact op te nemen!

Handleiding Opbouw van deze brochure

CiST is er vooral voor het begeleidingsproces dat bij de implementatie van cultuureducatie een rol speelt. CiST heeft het overzicht over wat zich in het culturele veld afspeelt. CiST kan u helpen om instellingen samen aan tafel te brengen. CiST is onafhankelijk en heeft daarbij geen commercieel belang. Cursus coördinatie cultuurbeleid onderbouw Afgelopen schooljaren hebben de eerste edities van de cursus C.C.O. plaatsgevonden. Deze cursus is ontwikkeld door de cultuureducatieve centra van de vijf, grote Brabantse steden. De docenten die hieraan hebben deelgenomen vormen een C.C.O.-netwerk. Dit netwerk komt tweemaal per schooljaar bijeen en krijgt dan ook steeds een primeur aangeboden in het netwerk. Wanneer er vraag is naar de cursus zal deze weer worden ingezet, op de actualiteit aangepast, in samenwerking met B5, Kunstbalie en Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

6

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

In deze brochure hebben we programma’s opgenomen die we kwalitatief goed vinden. In de inhoudsopgave treft u een overzicht aan van het totale aanbod. Er is geen inschrijfformulier opgenomen voor deelname aan de CiST-activiteiten. Als u belangstelling heeft voor één of meer van de aangeboden activiteiten dan verzoeken wij u voor 9 juli met CiST contact op te nemen en uw wensen in te dienen. Dit kan teleurstellingen qua reserveren voorkomen. Het verdient aanbeveling dat één persoon binnen het schoolteam de inschrijving verzorgd, de cultuurcoördinator. Procedure 1. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk op 9 juli 2018 in het bezit zijn van CiST. De formulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 2. CiST stelt de aanbieders van de activiteiten op de hoogte. 3. De aanbieders maken met de scholen nadere afspraken, data, tijden. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor hun activiteit. Scholen ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. U ontvangt deze bevestiging van CiST. 4. Gemaakte afspraken kunnen zeer moeilijk veranderd worden. Wij kunnen genoodzaakt zijn om daarmee gepaard gaande kosten aan de school door te berekenen. Als u activiteiten afzegt dan moet u rekening houden met het volgende: Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan de activiteit: 100 % betalen Opzegging tussen de 1 en 3 maanden: 75% betalen Opzegging tussen de 3 en 5 maanden: 50% betalen Opzegging langer dan 5 maanden: 25% betalen Dit geldt zowel voor aanbieders als afnemers 5. Voorstellingen kunnen in prijs goedkoper uitvallen als we meerdere scholen op één dag of in één voorstelling kunnen plaatsen. CiST zal daartoe met de scholen nader contact opnemen. 6. CiST heeft voor het voortgezet onderwijs een aantal uur per school beschikbaar. Specifieke vragen, die meer dan de beschikbare tijd per school in beslag nemen kunnen door CiST in behandeling worden genomen. CiST brengt in dat geval een offerte uit. 7. Er kan overigens altijd een vrijblijvend informatief gesprek plaatsvinden. 8. Scholen zijn aansprakelijk voor schade die leerlingen veroorzaken bij theaters, musea of andere instellingen. De school is ook aansprakelijk bij beschadiging van gehuurde leermiddelen en materialen. 9. De school als afnemer van een product verplicht zich tot het treffen van de voorbereidingen die noodzakelijk zijn om de uitvoering, van een voorstelling of workshop, optimaal te laten plaats vinden. Daartoe worden gerekend: inhoudelijke voorbereiding in de les, bereiding voor, tijdens en na de uitvoering, het zorg dragen voor een ambiance die past bij de uitvoering en voor het aanwezig zijn van de in een contract gevraagde faciliteiten.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


10. Wij horen na afloop van iedere activiteit graag wat u er van vond. Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties en kunnen daardoor onze programma’s verbeteren. U kunt uw reactie naar ons mailen of het evaluatieformulier van onze website downloaden en ons toesturen. 11. De school krijgt van CiST een nota. CiST zorgt voor betaling aan de aanbieder. 12. Vragen, suggesties, kritiek? Laat het ons weten! Vindt u het moeilijk om een keuze te maken uit het aanbod of wilt u nader advies? Maak dan een afspraak met CiST. Wij zijn u graag van dienst. In toenemende mate maken scholen met ons een afspraak om een jaarprogramma te maken dat past bij hun school. Dat gaat vaak verder dan wat in deze brochure staat. CiST kan ook verbindingen met andere initiatieven in de stad maken waardoor echt op de maat van de school gewerkt kan worden.

AANSPRAKELIJKHEID Wij wijzen u er op dat de school aansprakelijk is voor schade die leerlingen veroorzaken bij theaters, musea of andere instellingen. De school is ook aansprakelijk bij de beschadiging van gehuurde leermiddelen.

Informatie Voor alle informatie kunt u contact opnemen met: Ineke Frijters, adviseur CiST, tel. 06-53385048 e-mail: ineke.frijters@tilburg.nl Lizette Mijland, adviseur CiST tel. 06-28547067 e-mail: lizette.mijland@tilburg.nl Jan Stoel, senior adviseur CiST, tel. 06-22863031 e-mail: jan.stoel@tilburg.nl

7


Inhoudsopgave Juweeltjes

Disciplines Aanbieder Multidisciplinair BIKCollectief Drama Theatergroep Signatuur Onbekend Beeldend BIKCollectief Multidisciplinair philharmonie zuidnederland Multidisciplinair philharmonie zuidnederland Muziek philharmonie zuidnederland

Naam Linke soep die plastic troep! Later begint nu

Ob X X

Bb Doc X X

Blz 12 12

Plastic soep - bloemenlandschap van plastic flessen Tussen kunst en klank

X

X

12

X

X

13

I-classics

X

13

Componeren in de klas vo

X

14

Naam Ob Bb Doc Het bronskoffertje X Artclips; filmpje / rondleiding / lesbrief “ X X moet een kunstenaar altijd alles zelf maken?” Kunstuur in de klas X X Beeldende kunst en dans X X Artclips: rondleiding / filmpje / lesbrief X X X Examenthema’s @ De Pont X X X Huh?! Voor jongeren, door jongeren X X X Kijken met ogen van anderen: rondleiding X X X Kunst en theater X X X Wait a minute: rondleiding, filmpje en lesbrief X X X Welke kunstenaar past bij mij? X X X “Kunnen foto’s ook kunstwerken zijn?” artclip X X X Wait a minute: rondleiding filmpje en lesbrief X X X Kijken naar kunst: studiemiddag X

Blz 15 15

Naam Groene ondernemer: over groen denken en duurzaam leven Ontdek- en onderzoeksdomein voor natuur (OO-zone) Oo-zone: onderzoeker

Ob Bb Doc X

Blz 18

X

19

X

19

Warm of koud? X

19

Evolutielijn olifantachtigen: verdieping evolutie

X

19

Disciplines Aanbieder Naam Ob Bb Doc Beeldend Beeldend Elly Veelenturf, 3 dimensionaal object van foamboard X StudioDoezo Beeldend Het Ontdekstation013 Combinatieworkshop Vincents Tekenlokaal X en perron T Beeldend Elly Veelenturf, De waterspuwers van de Notredame X StudioDoezo Beeldend Architectuurlessen Het isometrische dorp X

Blz

musea

MUSEUM DE PONT

Disciplines Aanbieder Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Nieuwe media Museum De Pont Multidisciplinair Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Foto en film Museum De Pont Multidisciplinair Museum De Pont Beeldend Museum De Pont

natuurmuseum brabant Disciplines Natuur- en milieueducatie Natuur- en 19milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie

Aanbieder Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant

workshops

Ob = onderbouw - Bb = bovenbouw/CKV - Doc = docenten

8

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019

15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18

21 21 22 22


Disciplines Aanbieder Naam Ob Bb Doc Beeldend BIKCollectief Hoe ziet jouw favoriete boek er uit? X Beeldend Elly Veelenturf, Karikatuur boetseren X StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Nederland waterland X Beeldend Kinderkunstklas Petje af! Ontwerp een 3d hoofdobject X Beeldend BIKCollectief PoÍzie affiches X Beeldend Elly Veelenturf, Sky-line X StudioDoezo Beeldend Elly Veelenturf, Steengoed! Een sieraad van steen X StudioDoezo Beeldend Elly Veelenturf, Studio sport X StudioDoezo Beeldend Het Groeilokaal Tekenen en schilderen in de natuur X Beeldend BIKCollectief Toen ik nog een neanderthaler was - X grottekeningen Beeldend Elly Veelenturf, Zweefvliegers X StudioDoezo Beeldend Architectuurlessen Architectuurtekenen X X Beeldend Michiel Brouwers Atelierbezoek X X Beeldend SNENS Beeldende vorming X X Beeldend BIKCollectief Blaffende pop art bijt niet! X X Beeldend BIKCollectief De Tweede Wereldoorlog, Anne Frank X X Beeldend Architectuurlessen Dixi design X X Beeldend BIKCollectief Een geweven wereld van plasticzakken X X Beeldend BIKCollectief Een wereld in oorlog 1914-1945, X X ontwerp een monument Beeldend Grimestudio Fantasie make-up X X Sandra Kuppens Beeldend BIKCollectief Fotokunst met draad en naald X X Beeldend Gassel, Joep van Graffiti workshop X X Beeldend BIKCollectief Het ontstaan van geld. X X We breiden onze muntencollectie uit! Beeldend Architectuurlessen Inside the box (gipsworkshop) X X Beeldend Grimestudio Maak je persoonlijke tatoeage X X Sandra Kuppens Beeldend Architectuurlessen Maquetteworkshop X X Beeldend BIKCollectief Muziek in beeld X X Beeldend Het Groeilokaal Natuur sculptuur X X Beeldend BIKCollectief Ontwerp een logo - hoe maak je een X X bedrijf, merk of jezelf herkenbaar? Beeldend Vincents Tekenlokaal Optisch bedrog X X Beeldend Vincents Tekenlokaal Perspectief tekenen X X Beeldend Architectuurlessen Pop-up architectuur X X Beeldend BIKCollectief Staat ie goed, mijn plastic hoed? X X Beeldend Gassel, Joep van Stencil workshop X X Beeldend Gassel, Joep van Sticker workshop X X Beeldend BIKCollectief Techniek om ons heen - X X doe een nuttige uitvinding Beeldend Vincents Tekenlokaal Tekenen op onze tablets en in virtual reality X X Beeldend Gassel, Joep van Textiel pimp workshop X X Beeldend BIKCollectief Vincent’s landschappen X X Beeldend Vincents Tekenlokaal Vincents tekenles X X Beeldend BIKCollectief Wolkenkrabbers bouwen X X Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed SNENS Cultureel erfgoed X X Cultureel erfgoed Zwaard en Volk Strijd in de middeleeuwen X X Dans Dans Factorium Mobiel met je mobieltje X Dans Factorium Stokkendans X Dans Factorium Afrikaanse dans X X Dans Factorium Afro hiphop X X Dans Jan Ophuis Body beat X X

Blz 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 9


Disciplines Aanbieder Naam Ob Bb Doc Dans Jan Ophuis Braziliaanse percussie X X Dans Factorium Capoeïra: in het voetspoor van de slaven X X Dans SNENS Dans en beweging X X Dans Factorium Flashmob X X Dans Factorium Jazzdance X X Dans Factorium Rituelen X X Dans Factorium Urban dance X X Dans Factorium Van sport naar dans X X Dans Factorium You should be dancing X X Dans Hiphopfactory Hiphop factory X X X Dans Factorium Het dansdebat X Drama Drama Het Groeilokaal Teddy talks X Drama Factorium De grote improvisatieshow X X Drama Factorium Ga je mee? Nee! X X Drama De Kwekerij Improviseren X X Drama Hoox Improviseren kun je leren X X Drama Factorium Klassiekers X X Drama Factorium Movie fighting X X Drama Factorium Omg... Een soap! X X Drama SNENS Theater en spel X X Drama Eelt Workshop theater maken: als het X X morgen oorlog wordt Foto en film Foto en film Pixel Projects Fotostrip X Foto en film Het Groeilokaal Kunstlicht X Foto en film Het Groeilokaal Omgaan met nieuwe media X Foto en film Het Groeilokaal Omgeving als canvas X Foto en film BIKCollectief Animatie, toveren en X X experimenteren met film Foto en film Pixel Projects Blauwdruk, cyanotypie X X Foto en film BIKCollectief Close-up, natuurlijke materialen X X onder de loep Foto en film BIKCollectief De kunst van het kijken X X Foto en film Filmcoach.nl Filmtechnieken X X Foto en film Pixel Projects Fotografie X X Foto en film Elektruck Geluid bij film in de elektruck X X Foto en film Pixel Projects Animaties maken, stop-motion film X X X Foto en film Filmcoach.nl Baas van het journaal X X X Foto en film Filmcoach.nl Filmen en fotograferen met je smartphone X X X Foto en film Filmcoach.nl Greenscreen X X X Foto en film Filmcoach.nl Mediawijsheid X X X Foto en film Filmcoach.nl Stop motion animatie X X X Foto en film Filmcoach.nl Vloggen X X X Foto en film Thomas van Vliet Rapworkshop - maak een videoclip X X Expressie Literatuur Literatuur Bibliotheek Boekproeverij X Midden-Brabant Literatuur Bibliotheek Boekproeverij; lekker proeven en X X Midden-Brabant genieten van mooie boeken! Literatuur Bibliotheek Workshop stiftgedichten maken X X Midden-Brabant Multidisciplinair Multidisciplinair Educatiepit Bouw een insectenhotel X Multidisciplinair Educatiepit De natuur en jij X Multidisciplinair SNENS Musical X Multidisciplinair Educatiepit Recycling X Multidisciplinair Atelier Inge Koenen Socrates schildert - voor denkers én doeners X Multidisciplinair Genietgroep Vanpetnaarpret-tournee X Multidisciplinair OntwerpCirkel 3d-pen striptekenen X X Multidisciplinair Factorium Brazilian mix X X 10

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019

Blz 36 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51


Disciplines Aanbieder Naam Ob Bb Doc Multidisciplinair Golden Cage Dromen & doen workshop X X Multidisciplinair Factorium Eigen loops creëren in garageband/audacity X X Multidisciplinair OntwerpCirkel Elektronische led dobbelsteen solderen X X Multidisciplinair Grimestudio Fantasiegrime X X Sandra Kuppens Multidisciplinair Elektruck Hoorspelen, gedichten en geluidsverhalen X X Multidisciplinair Factorium Ipads in concert - beats & beyond X X Multidisciplinair Theaters Tilburg Rondleiding schouwburg en concertzaal X X Multidisciplinair Grimestudio Wonden maken, net echt X X Sandra Kuppens Multidisciplinair BIKCollectief Mediawijsheid X X X Multidisciplinair Onias Landveld Spokenword en storytelling X X X Multidisciplinair Grimestudio Theatergrime X X X Sandra Kuppens Multidisciplinair Het Groeilokaal Indianenverhalen X Muziek Muziek Esde Het levende drumstel X Muziek Esde Het slagwerkorkest X Muziek Esde Rappende ritmes X Muziek Esde Spel(en spelen) X Muziek Factorium Braziliaanse percussie X X Muziek Brok Music Beatbox workshop - control the beat X X Entertainment Muziek Factorium Cajon: een drumstel in een kistje X X Muziek Jan-Willem Otto Dj workshop X X Muziek Factorium Djembé X X Muziek Hiphopfactory Hiphop factory - rap X X Muziek Elektruck Maak je eigen ringtone in de elektruck X X Muziek Factorium Musical singing X X Muziek SNENS Muziek en geluid X X Muziek Factorium Popzang X X Muziek Factorium Rap X X Muziek Elektruck Re-mixen in de elektruck X X Muziek Poppodium 013 Rondleiding 013 X X Muziek Factorium Werken met loops uit garageband X X Muziek Louise Donker Durf X X X Muziek Thomas van Vliet Rapworkshop - neem je eigen X X X Expressie rapnummer op Muziek Factorium Wereldritmes X Natuur- en mileieducatie Natuur- en Het Groeilokaal Bokashi X milieueducatie Natuur- en Educatiepit Opstart moestuintjes X milieueducatie Natuur- en Educatiepit Aan het werk in de (moes)tuin X X milieueducatie Natuur- en Educatiepit Het oogstfeest X milieueducatie Nieuwe media Nieuwe media BIKCollectief Denkwolk - woordwolk; woordkunst X met een app Nieuwe media Bibliotheek Groepsbezoek biebescape X Midden-Brabant Nieuwe media SNENS Nieuwe media(wijsheid)) X X Techniek Techniek Het Groeilokaal Biomimicry X Techniek Curiosityworld Ontdek het heelal X Techniek Het Ontdekstation013 Op naar de sterren en daar voorbij X Techniek Curiosityworld Planeten buiten ons zonnestelsel X Techniek Curiosityworld Ruimtevaart in vogelvlucht X Techniek Curiosityworld Schrift ‘waar komt het abc vandaan?’ X Techniek Architectuurlessen Bouwen met bamboe X X Techniek Architectuurlessen Ontwerp van een stoel X X

Blz 51 52 52 52 52 53 53 53 54 54 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63 63 64 64 64 65 66 66 66 67 67 11


projecten

Disciplines Aanbieder Beeldend Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Architectuurlessen Beeldend BIKCollectief Dans Dans Xisco Entertainment Drama Drama Factorium Foto en film Foto en film Architectuurlessen Literatuur Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Multidisciplinair Multidisciplinair Anneloes Fillipo en Barbara Sauvaitre Multidisciplinair Stedenband Tilburg-Matagalpa Multidisciplinair BIKCollectief Multidisciplinair Klasseboeren Multidisciplinair Klasseboeren Multidisciplinair De Kwekerij Muziek Muziek Factorium Natuur- en milieueducatie Natuur- en Klasseboeren milieueducatie Techniek Techniek Architectuurlessen Techniek Architectuurlessen

Naam

Doc

Blz

Geschiedenis komt tot leven in karton Het schoolgebouw in de spotlights! Blijvende kunstwerken Met zo’n prachtige wand, haal je de krant! Slim wonen (tiny housing) Vrolijke kunst in de openbare schoolruimte

X X X

68 68

X X X

X X X

68 69 69

Bro

X

X

69

Theaterworkshops op maat

X

X

70

Pinhole-fotografie

X

X

70

Deelname aan read2me! Voorleeswedstrijd voor brugklassen Junior stadsdichter

X

70

X

X

70

Themacollecties

X

X

71

Boekiewoekie

X

71

Inleefatelier Nicaragua

X

71

Landart; over natuur en kunst Cultuureducatie bij klasseboeren Wetenschap & techniek bij klasseboeren Project op maat X

X X X X X X X

72 72 72 73

Spelen in een band

X

X

73

Natuur-en milieueducatie bij klasseboeren

X

X

73

Duurzaamheid X Inside the box (betonproject)

X X X

74 74

voorstellingen

Ob

Bb

Disciplines Aanbieder Naam Ob Bb Doc Literatuur Het Verteltheater Het koffertje van Ida Vos - X Shtetl band Amsterdam Drama HOOX Roept u maar! De voorstelling X Multidisciplinair Het Verteltheater Sahand sahebdivani - nachtreis 6+ X Dans De Stilte 3x3 - dans op school X Drama Impresariaat # Joy X ROC producties Drama Theatergroep De brugklas-survival X Signatuur Onbekend Drama Theatergroep Jongerenvoorstelling hot spot X X PlayBack Drama Theatergroep Ouderavond playback: in gesprek . X X PlayBack met je puber over... Drama Theatergroep Jongerenvoorstelling like X X PlayBack Dans De Stilte 1-2tjes - dans in de klas X X Drama Theatergroep Jongerenvoorstelling Rijk X X PlayBack Drama Theatergroep Jongerenvoorstelling Loveland X X PlayBack 12

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019

Blz 75 75 76 76 76 76 77 77 77 78 78 79


Disciplines Drama Drama Multidisciplinair Literatuur Multidisciplinair Drama Drama Multidisciplinair Dans Muziek

Aanbieder Theater AanZ Theatergroep PlayBack Golden Cage Het Verteltheater Hiphopfactory Theatergroep Signatuur Onbekend Theatergroep Signatuur Onbekend Operafabriek Vloeistof philharmonie zuidnederland

training en scholing Disciplines Drama Drama Nieuwe media Literatuur Drama Nieuwe media

Aanbieder De Kwekerij Theatergroep PlayBack Bibliotheek Midden-Brabant Bibliotheek Midden-Brabant Theatergroep PlayBack Bureau CiST ism FHK

Naam Lokaal g1.25 Jongerenvoorstelling Count me in

Ob X X

Bb Doc X X

Blz 79 80

#Lifegoals - interactieve voorstelling X King Lear (english) - Joris Lehr X Urbanlicious back to the future X Praat politiek met me

X X X X

80 81 81 81

Jongerenvoorstelling Nu

X

82

Onegin, de operafabriek Wegwerpwereld Meet and greet

X X X

82 83 83

Naam Ob Bb Presenteren X X Docententraining: in gesprek met de jongere van nu Expertise mediacoach

Doc X X

Blz 84 84

X

85

Boekproeverij; lekker proeven en genieten van leuke boeken! Docententraining: like us all - over pesten in de klas Wie is er bang voor rood, geel en blauw?

X

85

X

85

X

86

13


Juweeltjes Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur per groep, kleutergroepen 90 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9669

LINKE SOEP DIE PLASTIC TROEP! MULTIDISCIPLINAIR We leven in het plastic tijdperk. Met grote hoeveelheden wordt plastic geproduceerd en met grote hoeveelheden wordt het weer weggegooid. Op straat komen we allerlei afval tegen. En dat afval belandt uiteindelijk allemaal in het milieu. Denk maar aan de plastic soep in onze mooie oceanen. In dit schoolbrede project willen we de leerlingen bewust maken van afval in het milieu. Door middel van een PowerPoint, aangepast op de verschillende leerjaren, beleven we een studiereis door het afval en de gevolgen voor de natuur. Het thema wordt in iedere groep vanuit verschillende invalshoeken beeldend belicht, zodat er uiteindelijk een overzichtstentoonstelling ontstaat over afval, gemaakt door de hele school en leerzaam voor de hele school! En niet alleen leerzaam voor de kinderen, ook de ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen zullen anders gaan kijken naar en denken over dit thema/probleem. Interessante en actuele kunst, een verscheidenheid aan technieken en een diversiteit aan ideeën en resultaten. Afval wordt verheven tot bewust makende kunst. Weg met die troep, ik lust geen plastic soep!

LATER BEGINT NU

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten (een lesuur) Plaats | Op school Kosten | € 295,-- per klas; 2 klassen per voorstelling Aanbieder | Theatergroep Signatuur Onbekend Bestelcode | 13797

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Voor deze workshop wordt 1 uur extra voorbereiding gerekend Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 11205

DRAMA

In theatervoorstelling’Later Begint Nu’ draait het om keuzes maken voor je toekomst. Wie wil je zijn? Later. Als je groot bent.. Sommigen weten heel duidelijk waar ze naartoe willen en welke stappen ze daarvoor moeten nemen. Anderen hebben geen flauw idee. Wat als je alles leuk vindt? Of juist geen enkele ambitie hebt? En welke invloed hebben je ouders of vrienden eigenlijk op jouw keuzes? Kiezen in een wereld van onbegrensde keuzemogelijkheden kan best lastig zijn. In deze voorstelling struggelen verschillende personages met het maken van kleine en grote keuzes omtrent hun toekomst. Met humor en moed: later begint nu! De voorstelling duurt 50 minuten (een lesuur) en is geschikt voor klas 2 t/m 4 van het VO. Er is ook een ouderavond-versie van deze voorstelling te boeken.

PLASTIC SOEP - BLOEMENLANDSCHAP BEELDEND VAN PLASTIC FLESSEN Plastic soep is een wereldwijd ecologisch probleem dat nodig aangepakt moet worden. Deze workshop hoopt iets aan de bewustwording daarvan bij te dragen, want daar begint het mee. De leerlingen krijgen eerst een PowerPointpresentatie over zwerfafval, afvalverwerking (recyclen) en hoe je daar zelf aan kunt bijdragen door afval te scheiden. Ook de plastic soep en de gevolgen daarvan voor dier en natuur komen uitgebreid aan de orde, maar ook de wetenschappelijke en creatieve oplossingen om het probleem te lijf te gaan. In de opdracht gaan de leerlingen op een groot mdf-paneel (of meerdere kleine die we later bij elkaar plaatsen) een bloemenlandschap maken van petflessen en ander plastic afval. Dit om te symboliseren dat er uit afval nieuwe en mooie dingen kunnen ontstaan. Iedere leerling maakt één of meerdere bloemen. Ze gaan de petflessen op allerlei manieren bewerken om deze om te vormen tot fraaie bloemen die we aan het eind van de workshop in het landschap gaan bevestigen. Diverse interessante en leerzame technieken komen in deze workshop aan de orde.

14

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


TUSSEN KUNST EN KLANK

MULTIDISCIPLINAIR

Hoe uitdagend kan het zijn om naar muziek te luisteren in een ruimte waar je eigenlijk in stilte hoort te kijken? Tussen Kunst & Klank laat jongeren ervaren dat live muziek gespeeld door ensembles van philharmonie zuidnederland in het museum hen anders laat kijken én luisteren.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | locatie in overleg met philharmonie zuidnederland Kosten | € 5,50 per leerling Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 9859

De musici hebben composities uitgekozen bij de kunstwerken die in de zaal hangen en een museumdocent daagt de leerlingen met gerichte opdrachten uit om te onderzoeken of en hoe muziek het kijken beïnvloedt. Tussen Kunst & Klank is een vakoverstijgend programma dat bij uitstek past in het curriculum van CKV. Receptieve kunstbeleving en reflectie staan centraal. Voor leerlingen met een muziek- of kunstprofiel is het een unieke ontmoeting met professionele musici in de bijzondere omgeving van het museum. Een ervaring die je in de klas nooit kunt bereiken! Je kunt deze ervaring voor de leerlingen mogelijk maken door op het inschrijfformulier aan te geven in welk museum je deze bijzondere ontmoeting zou willen laten plaatsvinden. Voorheen waren we bijvoorbeeld te gast in Het Noordbrabants Museum, Breda Museum, Museum De Domijnen, het Cuypershuis en het Bonnefantenmuseum. Maak het op maat! De musici kunnen rekening houden met een thema dat op school centraal staat. In de meeste musea is het mogelijk om aansluitend een tekenopdracht uit te voeren. Doelgericht werken aan CKV domeinen B en D: • Muzikale vaardigheid: - luisteren naar klassieke muziek in een museale omgeving • Receptief vermogen: - de leerling ervaart de zeggingskracht van de muziek in relatie tot de kunst in het museum • Reflecterend vermogen: - de leerling kan beargumenteren hoe de muziek en het kijken naar kunst hem beïnvloedt • de leerling kan in een kunstdossier of portfolioverslag doen van de ondernomen culturele activiteit. • Analyserend vermogen: - de leerling kan aspecten van en de relatie tussen de verschillende disciplines in dit concert benoemen

I-CLASSICS

MULTIDISCIPLINAIR

i-Classics CKV/Muziekklas - havo/vwo Een symfonieorkest als rockband langs de catwalk, als verlengstuk van technologie of als een grande buffet? Ontdek het bij i-Classics waarbij de i staat voor innovatie, inspiratie, interactie en interdisciplinair. Een verrassend concert van een uur met spannende cross-overs waarbij leerlingen ervaren dat klassieke muziek in deze nieuwe context past bij hun leefwereld.

Groep | Bovenbouw Datum | 12 oktober 2018, 12 april 2019 Duur | 1 uur Plaats | EVE Kosten | € 10,-Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 10583

Music & Light Ruim 100 jaar geleden droomde Alexander Skrjabin van een symfonie van licht als tegenhanger van een symfonie van klank. Wat destijds een droom was, wordt bij philharmonie zuidnederland werkelijkheid. In Prometheus creëert het orkest samen met het Blauwe Uur en Toneelgroep Maastricht één overrompelende totaalervaring van klank, licht, kleur en toneel.

JUWEELTJES

15


Music & Icons Stap een rituele wereld in en wordt een Icon. Tijdens dit indrukwekkende concert ben je geen toeschouwer maar word je onderdeel van de voorstelling. De philharmonie zuidnederland, FASHIONCLASH, het Belgische theatercollectief playField en theatermaker Joost Horward brengen je samen in de wondere wereld van klassieke muziek, mode en choreografie. Laat je verrassen en ervaar een nieuw ritueel dat jouw wereld compleet op zijn kop zet. Music & Food La Grande Bouffe wordt beschouwd als de meest controversiële en decadente film uit de Franse geschiedenis. Een brutale aanval op de gevestigde orde, maar vooral ook een film die de zinnen prikkelt. En dat kan ook tijdens een concert. Laat je muzikaal verleiden door het orkest terwijl acteurs van Toneelgroep Maastricht en WOW Food al je zintuigen prikkelen. Kortom: een verleiding vol geur, kleur, smaak en klank. Music & Light Eindhoven za 6 ok 2018 – Muziekgebouw – 20.15 uur Music & Icons Eindhoven do 11 okt 2018 – Klokgebouw – 20.30 uur Tilburg vr 12 okt 2018 – EVE – 20.30 uur Music & Food Eindhoven do 11 apr – Klokgebouw - 20.30 uur Tilburg vr 12 apr – EVE - 20.30 uur kosten: concertkaart € 10,aantal musici: symfonieorkest aantal leerlingen: in overleg

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 250,-- per klas Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 10563

COMPONEREN IN DE KLAS VO

Zelf componeren is leerlingen die het vak muziek hebben gekozen niet vreemd. Velen zullen met gitaar of piano geproefd hebben van het schrijven van een eigen liedje of zijn er zelfs uitermate talentvol in. Bij de workshop Componeren in de klas kiezen de musici van philharmonie zuidnederland net voor een andere insteek. Zij dagen de leerlingen uit op een andere manier muziek te maken, hun instrument op ongekende wijze te gebruiken. Inspiratiebron zijn bouwstenen uit de composities die de leerlingen later in de concertzaal zullen beluisteren. Op die manier verbinden leerlingen zich met de muziek en met de musici uit het orkest. Zelfs met het publiek, want indien mogelijk nodigen wij de leerlingen uit hun eigen gemaakte compositie voorafgaand aan het concert in de foyer van de concertzaal aan het publiek te presenteren. Concertbezoek is immers onderdeel van dit project. Alleen voor leerlingen met het examenvak muziek.

16

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

MUZIEK

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


musea MUSEUM DE PONT

HET BRONSKOFFERTJE

BEELDEND

Hoe worden de bronzen beelden in De Pont gemaakt? Deze speciale museumles bestaat uit een rondleiding door het museum en een workshop in het museumatelier onder begeleiding van een museumdocent die eveneens bronsgieter is. Inhoudelijk sluiten we aan bij beelden die op dat moment op zaal te zien zijn. Hierbij kun je denken aan Guido Geelen en Giuseppe Penone. De bronsgieter legt aan de hand van educatiemateriaal uit de bronskoffer precies uit hoe het allemaal werkt. Daarna gaat de groep zelf aan de slag met boetseerwas.

ARTCLIPS; FILMPJE / RONDLEIDING / B EELDEND LESBRIEF “MOET EEN KUNSTENAAR ALTIJD ALLES ZELF MAKEN?” “Moet een kunstenaar altijd alles zelf maken?”

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur rondleiding en workshop in atelier@depont Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- per vijftien leerlingen. Entree begeleiding en kinderen gratis (inclusief materiaal) Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8869

Groep | Onderbouw, Docenten Datum | In overleg via website Duur | 1 uur op school vooraf film kijken Plaats | Op school Kosten | € 50,-- gratis entree en gratis lesbrief Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11331

Is een kunstwerk nog wel van de kunstenaar als hij het zelf niet heeft gemaakt? Kan een gebruiksvoorwerp ook kunst zijn? In elke ARTclip staat een vraag van leerlingen over kunst centraal. De ARTclips zijn filmpjes, opgenomen in De Pont door NTR Schooltv. Presentator Maurice Lede zoekt samen met ‘peers’, kunstenaars, studenten en museumexperts de antwoorden. Bij elke ARTclip is lesmateriaal beschikbaar met lessuggesties. Filmpjes kun je als voorbereiding op het museumbezoek op school bekijken. De Pont biedt bijbehorende rondleiding en eventueel bijpassende workshop.

KUNSTUUR IN DE KLAS

NIEUWE MEDIA

De Pont heeft samen met Arttube.nl en NTR-schooltelevisie een serie video’s gemaakt bij eindexamenonderwerpen. Lucas de Man praat verschillende filmpjes aan elkaar binnen een thema. Je kunt de hele serie als voorbereiding op een museumbezoek bekijken op www.arttube.nl/serie/kunstuur_in_de_klas maar surf vooral lekker door op Arttube.nl voor meer dan 700 video’s gemaakt door Nederlandse en Belgische musea.

BEELDENDE KUNST EN DANS

MULTIDISCIPLINAIR

Cross-over beeldende kunst en dans - Een rondleiding mét workshop. Leerlingen vertalen beeldende kunst in een museum naar dans op een podium.

Groep | Onderbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | Plaats | Op school Kosten | gratis toegankelijk webprogramma Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9721

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur rondleiding inclusief dansworkshop Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- entree gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11379

Deze cross-over bestaat uit een theatrale warming-up, een rondleiding door museum De Pont en een dansworkshop waarin de leerlingen toewerken naar een korte presentatie. Door te reflecteren op de beeldende kunst via bewegingsopdrachten, wordt de kijkervaring in het museum versterkt. We laten de werken tot leven komen door er een eigen verhaal bij te maken en dat uit te spelen op een podium. De cross-over wordt gegeven door dansmaker en museumdocent Ischa Havens en Anke Spieringhs.

musea

17


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur filmpje kijk je op school Plaats | Op school en in museum De Pont Kosten | € 50,-- kosten entree en lesbrief gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11339

ARTCLIPS: RONDLEIDING / FILMPJE / LESBRIEF

BEELDEND

“Wanneer wordt een gebruiksvoorwerp kunst?” Wanneer wordt een urinoir een kunstwerk? Kunstenaars van Nu zoeken ook de grenzen op, net als toen Marcel Duchamps. De ARTclips zijn filmpjes, opgenomen in De Pont door NTR Schooltv. In elke ARTclip staat een vraag van leerlingen over kunst centraal. Presentator Maurice Lede zoekt samen met ‘peers’, kunstenaars, studenten en museumexperts de antwoorden. Bij elke ARTclip is lesmateriaal beschikbaar met lessuggesties. Filmpjes kun je in De Pont bekijken maar ook als voorbereiding op het museumbezoek op school. De Pont biedt bijbehorende rondleiding en eventueel bijpassende workshop.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | In museum De Pont Kosten | € 50,-- voor 15 leerlingen Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9847

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur ; kan uitgebreid worden tot 2 uur Plaats | In museum De Pont Kosten | 50,-- per 15 leerlingen, exclusief € 1,-- per afgenomen Huh?! Entree begeleiding en leerlingen gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8871

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur entree gratis Plaats | In museum De Pont Kosten | € 50,-Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11385

18

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

EXAMENTHEMA’S @ DE PONT

BEELDEND

Rondleidingen over het examenthema: ‘Voorbeeldig, de Stad, Zo Verleidelijke en Dromen en Maten”. In een rondleiding kunnen de werken van De Pont een aanknopingspunt bieden om het gesprek te openen over het eindexamenthema. Wat is een Stad voor Stan Douglas, hoe gebruikt Guido Geelen zijn luster om ons te verleiden, hoe zetten kunstenaars van Nu, binnen het thema Voorbeeldig, Imitatio, Variatio en Emulatio in? Naast een aangepaste rondleiding hebben we ook een speciaal jongerentijdschrift HUH!? waar jongeren zelf onze collectie bespreken aan de hand van deze thema’s.

HUH?! VOOR JONGEREN, DOOR JONGEREN

BEELDEND

Rondleiding met kunsttijdschrift. Verschillende thema’s mogelijk. De Huh?! is een prikkelend tijdschrift over Kunst van Nu, bekeken door de ogen van jongeren. Inmiddels zijn er 8 edities uitgegeven, elk met een eigen thema zoals ‘Maatwerk’,”Dromen, ‘Storytelling’ of ‘voorbeeldig’. Tijdens een speciale rondleiding wordt er ingegaan op een van deze thema’s, zodat de jongeren worden uitgedaagd hierover na te denken en hun mening te geven. Na de rondleiding krijgt iedereen een editie van de Huh?! mee om thuis of in de klas nog eens na te lezen (1 euro per stuk). Op school kun je alvast de filmpjes bekijken dat speciaal bij iedere Huh?! geselecteerd worden.

KIJKEN MET OGEN VAN ANDEREN: RONDLEIDING

BEELDEND

Kijken naar kunst leert je dat andere mensen met andere ogen kijken. Niet alleen de kunstenaar maar ook jouw klasgenoten en je docent helpen daarom mee met het stapelen van kijkervaringen. Dat betekent dat we tijdens de rondleiding vooral met elkaar in gesprek gaan. Want wat je zelf ontdekt bij het kijken, onthoud je veel langer dan dat een ‘deskundige’ je erop wijst. VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


KUNST EN THEATER

BEELDEND

Cross-over beeldende kunst en theater Een rondleiding mét workshop. Leerlingen vertalen beeldende kunst in een museum naar theater op een podium. Deze cross-over bestaat uit een theatrale warming-up, een rondleiding door museum De Pont en een theaterworkshop waarin de leerlingen toewerken naar een korte presentatie. Door te reflecteren via theateropdrachten op de beeldende kunst, wordt de kijkervaring in het museum versterkt. We laten de werken tot leven komen door er een eigen verhaal bij te maken en dat uit te spelen op een podium.De cross-over wordt gegeven door theatermaker en museumdocent Merel van Lieshout.

WAIT A MINUTE: RONDLEIDING, FILMPJE EN LESBRIEF

BEELDEND

Vera maakt n.a.v het werk van Rosemarie Trockel een filmpje over de “huismens”. Studenten van de kunstacademie hebben zich laten inspireren door een kunstwerk van De Pont en hebben daarover een animatiefilmpje van One Minute gemaakt. The making of van dit filmpje laat zien welke keuzes je als student, kunstenaar maar ook als leerling moet maken. Dit kan dienen als een fijne intro op samenstellen van een portfolio of story-board.

WELKE KUNSTENAAR PAST BIJ MIJ?

BEELDEND

Een digitale lessenreeks die een museumbezoek aan De Pont voorbereidt, stuurt en afsluit. Welke kunstenaar past bij mij? Nieuwsgierig? Deze digitale smaaktest geeft je de antwoorden! De lessenreeks biedt een educatief project rondom De Pont. Voordat de leerlingen naar het museum gaan, beantwoorden ze eerst individueel een aantal multimediale meerkeuze vragen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur een uur rondleiding en een uur theaterworkshop voor een de klas max 30 personen Plaats | In museum De Pont Kosten | € 160,-- entree gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11361

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 50,-- entree en lesbrief gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11357

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur kan uitgebreid worden tot 2 uur Plaats | In museum De Pont en voor-en natraject op school Kosten | € 50,-- eenmalig inlogcode voor museumlessenreeks en digitale smaaktest Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8879

De uitkomst van de online vragenlijst zijn vier kunstenaars uit De Pont, waarvan het werk waarschijnlijk het beste past bij de desbetreffende leerling. Met de vier namen van de kunstenaars, een interviewformulier en een mobieltje (om foto’s te maken) gaan de leerlingen in tweetallen op zoek naar ‘hun’ kunstenaars. Door elkaar te interviewen blijkt of de kunstenaars echt bij hen passen. Daarmee wordt het museumbezoek een persoonlijk avontuur. De museumreeks kan op school afgerond worden met een klassenactiviteit. Met het invullen van een webpagina met o.a. de zelfgemaakte foto’s, het interviewformulier en een eigen beeldende reactie. Uiteindelijk zal dit resulteren in een unieke klassencatalogus.

“KUNNEN FOTO’S OOK KUNST- WERKEN ZIJN?” ARTCLIP

FOTO EN FILM

ArtClips zijn filmpjes, opgenomen in De Pont, waarin een vraag van leerlingen over kunst centraal staat. Presentator Maurice Lede zoekt samen met ‘peers’, kunstenaars en museumexperts de antwoorden. Bij elke ArtClip is lesmateriaal beschikbaar. De filmpjes kun je als voorbereiding op een De Pont bezoek op school bekijken. De Pont biedt bijbehorende rondleiding en eventueel een bijpassende workshop.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur voorbereiding op school; rondleiding 60 minuten in het museum Plaats | Op school en in museum De Pont Kosten | € 50,-- entree en lespakket gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 13901

musea

19


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg via website Duur | 1 uur 60 minuten in museum maar vooren natraject op school Plaats | Op school en in museum De Pont Kosten | € 50,-- entree en lesbrief gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11353

WAIT A MINUTE: RONDLEIDING FILMPJE EN LESBRIEF

MULTIDISCIPLINAIR

Hoe komt student Benjamin via de beelden van Thomas Schütte bij Donald Trump? Of hoe laat Eefje zich inspireren door het Oog van Marc Mulders. Studenten van de kunstacademie hebben zich laten inspireren door een kunstwerk van De Pont en hebben daarover een animatiefilmpje van One Minute gemaakt. The making of van dit filmpje laat zien welke keuzes je als student, kunstenaar maar ook als leerling moet maken. Dit kan dienen als een fijne intro op samenstellen van een portfolio of story-board. Er zijn 4 kunstwerken die als uitgangspunt dienen voor een filmpje. In het filmpje leggen de studenten de leerlingen een passende CHALLENGE voor.

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | In De Pont Kosten | € 200,-- per 20 personen inclusief DVD Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9219

KIJKEN NAAR KUNST: STUDIEMIDDAG

BEELDEND

De liefde voor de kunst begint bij de leerkracht. Voor leerkrachten: kijken naar kunst met kinderen en jongeren. Studiemiddag voor het team in het museum met praktische oefeningen inclusief een video. Wie kent bijvoorbeeld de vijf brillen van Parsons nog? Door middel van speelse kijkoefeningen breng je de theorie in de praktijk. De oefeningen zijn gebaseerd op Visual Thinking Routines en Filosofische Startvragen.

natuurmuseum brabant Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 60 minuten is een indicatie; de precieze duur wordt in onderling overleg vastgesteld Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider, speciaal schooltarief. Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 10425

GROENE ONDERNEMER: NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE OVER GROEN DENKEN EN DUURZAAM LEVEN Leerlingen (havo/vwo) schrijven zich in voor opgegeven tijdsblokken. Vervolgens komen ze in groepjes van 2 of 3 naar het museum, om daar zelfstandig een aantal opdrachten te doen rond het personage De Groene Ondernemer. Tijdens dit programma ontdek je wat er komt kijken bij het bouwen van een EcoPark, een vakantiepark voor mensen met hart voor de natuur. Je onderzoekt wat de beste groene keuzes zijn en welke factoren er meespelen bij het maken van deze keuzes. Tevens komt ordening aan bod, aangezien de groene ondernemer de vier rijken gebruikt bij de indeling van zijn Ecopark. De OO – zone leent zich heel goed voor dit onderwerp, vanwege de veelheid aan organismen in deze zaal. Bij iedere opdracht wordt een ander aspect van het EcoPark belicht. Zo leer je bijvoorbeeld wat er komt kijken bij het verbouwen van biologische groenten, maar ook wat duurzaam bouwen is. Er komen allerlei beslissingen die de groene ondernemer moet nemen aan bod. Welke insecten gebruik je bijvoorbeeld voor pestbestrijding in een tomatenkas? En welk isolatiemateriaal is de beste keuze als je rekening wilt houden met verminderde belasting van het milieu? In dit programma maak je kennis met het ondernemen van de toekomst. Deze workshop heeft als doel om leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen (zoals kritisch nadenken, analyseren, keuzes maken en gegevens interpreteren). Het is misschien even wennen: deze werkwijze levert niet altijd een eenduidig antwoord op!

20

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


ONTDEK- EN ONDERZOEKS- NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE DOMEIN VOOR NATUUR (OO-ZONE) Het Ontdek- en Onderzoeksdomein voor natuur, kortweg OO – zone, is eigenlijk niet te beschrijven: dat moet je beleven. Leerlingen zitten op ontdek- en werkplekken tussen dieren, planten, fossielen, stenen en mineralen en doen zelf natuuronderzoek met echte materialen.

Groep | Onderbouw Datum | Het hele jaar door te boeken Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider, speciaal schooltarief. Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 10421

Voor elke leeftijdscategorie zijn er educatieve programma’s met aansprekende personages (o.a. de onderzoeker, de detective). Zij sturen leerlingen met een onderzoekspas op pad om allerlei thema’s en opdrachten te ontdekken die met de natuur te maken hebben. Binnen het programma doen leerlingen korte onderzoekjes, waarin steeds een ander thema aan bod komt. Voorbeelden hiervan zijn warmteregulatie van het lichaam, de werking van je darmen, het ontstaan van fossielen of homologe botten.

OO-ZONE: ONDERZOEKER

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

De onderzoeker neemt de vmbo-leerlingen een dagje mee op onderzoek. Ze zoeken uit hoe een fossiel gevormd wordt, wat hun herseninhoud zegt over je intelligentie en wat er met je eten gebeurt nadat je het hebt ingeslikt.

Groep | Onderbouw Datum | Kan het hele jaar geboekt worden Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | Speciaal schooltarief. Abonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9843

In de OO – ZONE kiezen leerlingen in kleine groepjes zelf de modules die ze interessant vinden. Deze korte, zeer praktische modules sluiten aan bij de interesses van de leerlingen en zijn ontwikkeld in overleg met vmbo-docenten. Leerlingen leren zelfstandig werken, gegevens analyseren en conclusies trekken. De Groene Ondernemer is een module speciaal voor het vmbo. Deze module wordt aangeboden in de OO-zone, een Ontdek- en Onderzoeksdomein voor Natuur binnen het museum waarin leerlingen zelf natuuronderzoek kunnen doen met echte materialen.

WARM OF KOUD?

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Hoe overleven organismen (extreme) hitte of kou? Welke aanpassingen hebben ze daarvoor? Leerlingen van 2 havo/vwo doen in kleine groepjes verschillende proefjes en opdrachten in twee tentoonstellingen: in de OO –zone en in IJstijd! In de opdrachten komen dieren en planten aan de orde die nu ook nog voorkomen, maar ook uitgestorven soorten die in een IJstijd leefden. Leerlingen maken gebruik van de warmtebeeldcamera, bekijken het verschil tussen een Neanderthaler en de moderne mens en testen hun eigen gevoeligheid voor kou.

EVOLUTIELIJN OLIFANT- NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE ACHTIGEN: VERDIEPING EVOLUTIE Evolutielijn Olifantachtigen biedt verdiepingsstof bij een themablok over evolutie. Het geeft leerlingen van de bovenbouw havo en vwo de kans om in de huid van een paleontologisch wetenschapper te kruipen en de lesstof te verdiepen. Leerlingen schrijven zich in voor opgegeven tijdsblokken. Vervolgens komen ze in groepjes van 3 of 4 naar het museum om daar zelfstandig een aantal opdrachten te doen rond een kies van een olifantachtige. Ze moeten zien te achterhalen van welke olifantachtige deze kies is, waar deze zich in de evolutielijn bevindt en hoe deze soort leefde. Dit doen ze door verschillende onderzoeken uit te voeren in de OO - zone. Ze loggen in op een speciale module,

Groep | Onderbouw Datum | Het hele jaar door te boeken Duur | 1 uur 45-60 minuten, afhankelijk van de gekozen opdrachten Plaats | In het museum Kosten | Speciaal schooltarief. Abonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9867

Groep | Bovenbouw Datum | Op inschrijving in aangeboden tijdsblokken Duur | 2 uur leerlingen zijn gemiddeld twee uur bezig met het programma in het museum Plaats | In het museum Kosten | per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9865

musea

21


krijgen daar een algemene theoretische introductie en kiezen vervolgens maximaal drie van de vijf aangeboden onderzoeken. Zo kunnen ze een krat replicakiezen op naam brengen of op basis van pollen in de kies vaststellen in welke omgeving “hun” olifantachtige leefde. Na afloop van de modules schrijven ze een conclusie die ze presenteren in een verslag of op een ‘wetenschappelijke’ poster op school. Deze workshop heeft als doel om leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen (zoals kritisch nadenken, analyseren, keuzes maken en gegevens interpreteren). Even wennen: deze werkwijze levert, net als in de echte wetenschap, niet altijd een eenduidig antwoord op! Daarnaast geeft het programma leerlingen inzicht in evolutionaire processen in het algemeen en de evolutie van de olifantachtigen in het bijzonder. Belangrijke termen en begrippen zijn evolutie, fossielen, datering, cladogram, stamboom, voorouder, determinatietabel en geologische tijdperken. NB: dit programma kan dus niet klassikaal gedaan worden!

22

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


workshops beeldend

3 DIMENSIONAAL OBJECT VAN FOAMBOARD

BEELDEND

Bij deze workshop wordt je creativiteit aangesproken. Zoek binnen de duidelijk omschreven opdracht een zo creatief mogelijke ontwerp. Eerst kies je de vorm waarmee je gaat werken. Bijvoorbeeld rechthoeken en/of vierkanten; drie hoeken; of met een veelvoud van dezelfde vorm. Met de gekozen vorm maak je een 3 dimensionaal object. Er worden beelden uit de kunstgeschiedenis getoond, zoals bijvoorbeeld werken van onder andere De Stijl die heel goed 3 dimensionaal te vertalen zijn. Je maakt kennis met abstractie. Het materiaal waarmee je gaat werken is foamboard. Hiermee kan je snel je idee vormgeven. Binnen de vrij strikte opdracht zul je ontdekken dat er veel mogelijk is. Denk je meteen aan een concept of vind je de oplossing al spelend met beeldelementen? Beide benaderingen kunnen een goed resultaat hebben. Succes!

COMBINATIEWORKSHOP VINCENTS TEKENLOKAAL EN PERRON T

BEELDEND

Nieuw dit schooljaar: een combinatieprogramma Vincents Tekenlokaal en Perron T! In deze workshop die een dagdeel duurt verkennen we het grensgebied tussen kunst en techniek. We werken met verschillende disciplines en materialen en werken daarmee toe naar 1 eindproduct. Dit combinatieprogramma is een mooie manier om kennis te maken met de veelzijdigheid van techniek en kunst en om een dagdeel in Ontdekstation013 te spenderen. Bij deze workshop focussen we op een aantal kern- en leerdoelen. Mocht u hier meer inzicht in willen krijgen laat dat dan even weten, dan sturen we u dat toe.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | â‚Ź 120,-- exclusief materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 14435

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Tilburg Kosten | Op aanvraag Aanbieder | Het Ontdekstation013 Bestelcode | 13855

Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden deze workshop aan op het niveau van de klas, waardoor hij zowel voor de bovenbouw van de basisschool als de onderbouw van de middelbare school geschikt is. Afhankelijk van het seizoen, het weer en de wensen van de klas kan de inhoud van deze combinatieworkshop op verschillende manieren worden ingevuld. Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek om met ons door te nemen wat de mogelijkheden zijn!

workshops

23


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaal en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 14057

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur (kinderen hebben gemiddeld 1 a 2 uur extra nodig om de tekening tot een eindresultaat te krijgen) Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 150,-- exclusief reiskostenvergoeding Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 13109

DE WATERSPUWERS VAN DE NOTREDAME

BEELDEND

Als beeldhouwer kun je je toch niets leukers voorstellen dan het maken van een waterspuwer? De waterspuwers van de Notre Dame zijn een mooi voorbeeld van toegepaste beeldhouwkunst.Een mooie oplossing voor het afvoeren van regenwater wat anders tegen de gevel aan zou lopen. Wat de waterspuwers zo aantrekkelijk maakt is dat er geen twee gelijk zijn en allerlei mens-, dier- en fantasiefiguren zijn mogelijk. Het kunnen ook wat meer sinistere gedaantes zijn als monsters, duivels of roofvogels. Voor ons zijn het allemaal intrigerende creaturen die erom vragen om (na-)gemaakt te worden. Nog steeds worden er waterspuwers geplaatst, zij hebben alleen hun functie in de loop van de tijd verloren en zij vormen nu een zeer decoratieve toevoeging. We gaan zelf een waterspuwer maken van boetseerwas of plasticine. Eerst maken we een frame/ geraamte van draad. Op het draad brengen we de boetseerwas of plasticine aan.

HET ISOMETRISCHE DORP

BEELDEND

Binnen deze opgave ontdekken de kinderen een speciale manier van tekenen. Namelijk in 3D, maar dan zonder perspectief. Deze parallelle projectie wordt ook wel ‘isometrie’ genoemd. De workshop is daarmee een ideale inleiding in het maken van een ruimtelijke voorstelling op het platte vlak, alvorens ‘perspectief’ in de klas te behandelen. Wij begeleiden de kinderen in het leren tekenen in isometrie, geven inzicht in het maken van een eigen ontwerp en sturen aan op klassikale samenwerking. Het tekenformat hebben we namelijk zo gemaakt dat alle ontwerpen uit de klas kunnen worden samengevoegd tot één groot kunstwerk van aaneengeschakelde woningen. Een mooi resultaat voor aan de muur van het klaslokaal!

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8789

HOE ZIET JOUW FAVORIETE BOEK ER UIT?

BEELDEND

Ondanks het spreekwoord ‘don’t judge a book by it’s cover’ is de eerste kennismaking met een boek vaak de kaft en daarom belangrijk. Een mooie of interessante kaft (en titel) maakt nieuwsgierig en bepaalt vaak al voor een deel of een boek je interesse wekt of niet. De leerlingen kiezen een boek dat ze hebben gelezen en hen aanspreekt. Ze krijgen voorafgaand een introductie over boekomslagen en vormgeving. Op A4formaat gaan ze een kaft ontwerpen. Met letters, kleuren en afbeeldingen. Die afbeeldingen kunnen ze bijvoorbeeld van Internet halen, uit tijdschriften, maar ze kunnen ook zelf iets maken (tekenen, schilderen, iets fotograferen en uitprinten). Belangrijk is dat ze iets van het verhaal en de sfeer van het boek proberen te benaderen.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 150,-- exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9003

24

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

KARIKATUUR BOETSEREN

BEELDEND

Gekke Koppen gaan we maken. Dat doen we door bijvoorbeeld eigenschappen te overdrijven: enorme flaporen of overdreven wild haar. Wat het begrip ‘karikatuur’ precies inhoudt, wordt aan de hand van afbeeldingen en 3-dimensionale voorbeelden besproken. Wat zijn de kenmerken en wat moet je doen om van een gewone kop een karikatuur te maken?

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


In deze workshop gaan we een flinke kop van klei boetseren. Elke leerling krijgt een half brood (=5 kg) klei en gaat daarmee aan de slag. We werken volgens een stap-voor-stap methode met onder andere het doorslaan, het opzetten van de kop, en de ‘7-grepen’, essentieel bij het maken van een goede kop. Er wordt een basiskop gemaakt die daarna door diverse toevoegingen en bewerkingen uitgroeit tot een echte karikatuur; door elke leerling hoogst persoonlijk vormgegeven. Na het drogen en bakken van de werkstukken gaat iedereen met een echte karikatuur naar huis.

NEDERLAND WATERLAND

BEELDEND

Zonder water is er geen leven. Waar denk je allemaal aan als je aan water denkt? Aan zeeën en oceanen, golven, druppels, drinken voor mensen/dieren/bomen en planten en dus aan leven en overleven. Aan voedsel koken, varen, zwemmen, regen, wolken, mist, ijs, droogte, enzovoort. We kennen en gebruiken water in vele gedaanten. Maar water hoort ook heel erg bij Nederland met zijn rivieren, kanalen, sloten, de Noordzee en de eeuwenoude strijd tegen het water d.m.v. dijken en bijvoorbeeld de Deltawerken. De leerlingen krijgen eerst een introductie waarin het belang van water in al zijn hoedanigheden inzichtelijk wordt gemaakt. Ook krijgen ze te zien hoe kunstenaars zoals David Hockney water hebben verbeeld.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8807

In de opdracht gaan de leerlingen eerst schetsend onderzoeken hoe je water simpel kunt weergeven. Met deze inzichten gaan ze op A3 formaat een collage maken met een beperkt aantal kleuren papier. Dit levert mooie gestileerde beelden van water op. Van al deze werken kan één groot werk gemaakt worden door ze naast en onder elkaar aan een muur te hangen.

PETJE AF! ONTWERP EEN 3D HOOFDOBJECT

BEELDEND

We starten deze kunstklas met het klassikaal bekijken en bespreken van diverse hoofdobjecten. Tijdens deze uitleg bespreken we uitgebreid de beeldaspecten compositie, vormgeving en kleur. Hierdoor geïnspireerd ontwerpen de leerlingen een eigen hoofdobject. Ze onderzoeken en experimenteren met verschillende materialen en komen zo tot verrassende creaties. Voorafgaand aan de kunstklas wordt er door de vakdocent een portretfoto gemaakt van ieder kind. Het hoofdobject wordt 3D om de foto heen verwerkt. Deze kunstklas kan gemakkelijk aangepast worden aan een thema naar keuze, de inhoud van deze kunstklas wordt dan op maat gemaakt voor groep 1 t/m 8. Iedere leerling ontwerpt dan een hoofdobject uitgaand van het gekozen thema.

pOëZIE AFFICHES

BEELDEND

Gedichten zijn onderdeel van onze taal. Poëzie vertelt iets over de mens en zijn plek in de wereld maar kan eigenlijk over alles gaan. Over grote maar ook hele kleine thema’s. Poëzie kan dagelijkse dingen en ervaringen betekenis- en waardevol maken.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten voor groep 1-2 voor de overige groepen 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. We rekenen 1 uur extra voor het maken van de portretfoto’s. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en u krijgt vooraf een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9437

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8829

Na een PowerPoint presentatie en uitleg over poëzie gaan de leerlingen poëzieaffiches maken. Ze kiezen uit een aantal gedichten of schrijven zelf een gedicht. Ze gaan nadenken over hoe je het gedicht kunt verbeelden. Hoe je de sfeer kunt proberen te ondersteunen of versterken. Wat voor beeldelementen en illustraties passen erbij? Welke kleuren? Hierbij gaan ze met verschillende schildertechnieken en materialen aan de slag. Ook gaan ze met tekst en dus letters werken. Hoe kun je letters in het vlak plaatsen en hoe zien die letters er uit?

workshops

25


SKY-LINE

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9001

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9007

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8997

Groep | Onderbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur beeldende kunst workshop Plaats | o.a. parken, Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9603

26

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

BEELDEND

Hoe ziet de skyline van je eigen woonplaats eruit? De grootste en hoogste gebouwen bepalen vaak de skyline van een plaats of stad. Neem bijvoorbeeld de Eifeltoren in Parijs, of de Westpoint in Tilburg, die zie je al vanuit de verte. In deze workshop gaan de leerlingen aan de slag als architect en ontwerpen een skylinebepalende wolkenkrabber. In groepjes van twee leerlingen maken ze aan de hand van hun ontwerp een model, een maquette van foamboard. Aan het einde van de les stellen we de werkstukken zo op dat er een mooi skyline ontstaat: een expositie waard.

STEENGOED! EEN SIERAAD VAN STEEN

BEELDEND

Hoezo is een sieraad een meidending? Je kunt ook een hele stoere hanger maken, met bijvoorbeeld een haaien tand of speerpunt eraan. Je kunt het zo gek maken als je wilt: een druppelvorm, een geometrische vorm of toch een hartje... Speksteen is een zachte steensoort die goed te bewerken is met eenvoudig handgereedschap. Het wordt hoofdzakelijk gewonnen in China, Brazilië en India. De stenen hebben verschillende kleuren die na het bewerken en afwerken sterk naar voren kunnen komen. De leerlingen bewerken een ruwe speksteen met vijlen, raspen en eventueel zaagjes tot de gewenste vorm en tot een draagbaar halssieraad, leuk voor jongens en meisjes. De hanger wordt glad afgewerkt d.m.v. polijsten. Nadat het sieraad in de was is gezet zorgt een waxkoord, eventueel versierd met kralen, voor de finishing touch. De snelle leerlingen kunnen daarna nog een grotere steen onder handen nemen.

STUDIO SPORT

BEELDEND

Dat sporten gezond is weet vrijwel iedereen. We kennen beroemde sporters, Dafne Schippers, Epke Zonderland, Johan Cruijff, noem ze maar op. Veel mensen sporten in hun vrije tijd, de amateur sporters. En dan zijn er ook die van sport houden en het bekijken op de tv. In deze workshop gaan we dieper in op de individuele sporter; we gaan er een beeld van maken. We maken een ruimtelijke sportfiguur met een armatuur van metaaldraad. De volumes worden aangebracht met boetseerwas, een materiaal waar ook kunstenaars mee werken. We kijken ook naar de anatomie van de sportfiguur. Wat zijn de basisverhoudingen van het menselijk lichaam? Waar zitten de gewrichten? We bekijken afbeeldingen van sporters. Hoe beeld je een bepaalde sport uit? Wat is een karakteristieke houding? De leerlingen kunnen desnoods voor elkaar poseren. Er komen verschillende technieken aan de orde: draadmodel vormen, timmeren, met was boetseren. Een leuke afwisselende workshop met verrassende resultaten.

TEKENEN EN SCHILDEREN IN DE NATUUR

BEELDEND

Inspiratie De wereld kent een lange traditie van kunstenaars, die inspiratie vonden in de natuur. De vroegste grotschilderingen verbeelden al datgene wat zich daar buiten afspeelde. Bizons, paarden, vogels, maar ook de verschillende bomen en planten. Door alle tijden en culturen heen is er getekend en geschilderd naar de natuur. Ook bekende Nederlandse schilders als Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh waren veel in de velden en bossen te vinden.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


Natuur In hun voetsporen trekken de leerlingen de natuur in. Gewapend met papier, tekengerei, verf, kwasten en schildersdoek. Onder begeleiding van een beeldend kunstenaar leren zij goed te kijken naar, maar vooral te genieten, van de natuur om zich heen. Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst. Op zoek naar meer workshops voor beeldende kunst? Kijk ook eens bij: linescapes

TOEN IK NOG EEN NEANDERTHALER WAS - GROTTEKENINGEN

BEELDEND

Grottekeningen zijn de eerste beeldende uitingen in de geschiedenis van de mensheid. Het was voor het eerst dat de mens gebruik maakte van afbeeldingen om met anderen te kunnen communiceren. Deze tekeningen zijn in de geschiedenis van de mens en de beeldende kunst dus essentieel en revolutionair. Een soort Big Bang op het gebied van het beeld.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten tot 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9337

Na een inspirerende introductie over grottekeningen en de prehistorische mens gaan de leerlingen zelf grottekeningen maken. Dit doen ze op tekenpapier (50x65 cm). Ze werken met een beperkte hoeveelheid kleuren die in de prehistorie ook werden gebruikt; rood, gele en bruine oker, zwart en wit. Nadat ze op A3formaat hebben geoefend op het schetsen van dieren en figuren die ze willen gaan uitbeelden en hebben geëxperimenteerd met houtskool en conté- of pastelkrijt, gaan ze het echte werkstuk maken. Ze kunnen het werkstuk van een lijstrand voorzien waarin kleine tekeningetjes van dieren en mensen/jagers komen te staan.

ZWEEFVLIEGERS

BEELDEND

Wat is er voor nodig om een zweefvlieger goed en zo lang mogelijk te laten zweven? Met antwoorden op deze vraag in het achterhoofd gaan we een ontwerp maken van een echte zweefvlieger. De vlieger zelf wordt uitgevoerd in foamboard, wat eisen stelt aan snijtechniek maar snel mooie resultaten geeft. De vorm van de vleugels maken het verschil in zweefcapaciteit. Als de vlieger in elkaar zit, gaan we hem trimmen en met lood in balans brengen. Verder maken we de zweefvlieger af met een mooie striping zodat hij er flitsend uitziet en klaar is voor de eerste proefvlucht!

ARCHITECTUURTEKENEN

BEELDEND

Architectuur is het maken van ruimte. Maar door de groeiende leegstand wordt de renovatie en herbestemming van bestaande gebouwen een steeds belangrijkere opgave binnen de architectuur. In deze workshop ontwerpen de leerlingen vanuit een bestaande situatie. Ze transformeren tijdens de workshop een bestaande ruimte naar eigen inzicht, middels door ons aangereikte inzichten in het tekenen van perspectief. Dit kan een ruimte op school zijn of een ruimte op locatie, zoals bijvoorbeeld in de voormalige LocHal.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaal Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 14027

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur (vanaf) Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 75,-- (excl. reis- en materiaalkosten) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 11889

workshops

27


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | het atelier van de kunstenaar Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Michiel Brouwers Bestelcode | 9355

ATELIERBEZOEK

BEELDEND

“In het atelier van Michiel Brouwers maak je kennis met een veelzijdige kunstenaar die ongelooflijk mooie dingen maakt van oud materiaal.” Tijdens de jongerencultuurdagen die Bureau CiST voor vele scholen in Tilburg organiseert staat een bezoek aan het atelier van kunstenaar Michiel Brouwers regelmatig op het programma. Hij weet met zijn verhalen en kunstwerken de leerlingen te inspireren en een uur lang te boeien. De bewegende beelden, soms hele installaties, maakt Michiel Brouwers van afvalproducten. Hierbij zoekt hij de spanning tussen verschillende objecten maar ook de onderlinge samenhang van diverse vormen, klanken, kleuren, materialen en verhalen. Michiel Brouwers zijn werk staat in het teken van absurdisme. Een bezoek aan zijn atelier is een ware belevenis. De groepsgrootte bij voorkeur 20 tot maximaal 23 leerlingen. Op zijn website zie je links en verwijzingen naar de kunstenaars en onderwerpen die hem als kunstenaar geïnspireerd hebben.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9077

bEELDENDE VORMING

BEELDEND

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten. Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Beeldende Vorming. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op onze website www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘KinderKunstenaars’, ‘Beeldbouwbende’, ‘Kunstige Muziek’ en Dichter/Kunstenaar’. Samen leggen we verbinding met: • de belevingswereld en het niveau van de leerlingen • binnen/buiten/naschoolse activiteiten • thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf • doorgaande leerlijnen • betrokkenheid van ouders • zichtbaarheid in wijk, dorp of stad Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9649

BLAFFENDE POP ART BIJT NIET!

BEELDEND

Pop Art is een stroming in de moderne kunst, ontstaan in de jaren ’50. Een hele kleurrijke, fantasievolle stroming, vaak met humor. De workshop begint met een PowerPoint presentatie over Popart, waarin we o.a. werken van Andy Warhol laten zien. We maken een koppeling van de Pop Art aan verschillende hondenrassen. Elke leerling kiest een afbeelding van een hond die bij hem of haar past. Zo baasje zo hond. (Ook dit thema zit in de PowerPoint verwerkt). Ook Andy Warhol was dol op zijn hond. Van al de verschillende honden worden kleurrijke en speelse Pop Art kunstwerken gemaakt. Laat de Pop Art maar kwispelen.

28

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


DE TWEEDE WERELDOORLOG, ANNE FRANK

BEELDEND

Ervaar je vrijheid alleen door de externe omstandigheden waarin je verkeert, of zit het ook in onszelf?

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9651

Anne Frank zat ondergedoken maar kon in haar fantasie en door middel van haar dagboek toch enigszins uit de gruwelijke werkelijkheid ontsnappen. In je hoofd en gevoelsleven kun je ook vrij zijn. Met denken, fantasie en verbeelding kun je met je gedachten overal komen. En al helemaal wanneer je zoals wij in een vrij land leven. Na een introductie over de Tweede Wereldoorlog, het fascisme en het leven van Anne Frank maken de leerlingen een affiche waarin ze duidelijk maken hoe belangrijk het is om vrij te zijn. Het kunnen ook één of meerdere pagina’s uit een dagboek worden. Wanneer en waardoor voelen de leerlingen van nu zich vrij? Ze bedenken beelden en/of symbolen waarmee je vrijheid en/of onvrijheid kunt uitbeelden. Ze werken op een groot tekenvel in gemengde technieken zoals potlood, houtskool, krijt, collage en schilderen. Ook werken ze met teksten en letters.

DIXI DESIGN

BEELDEND

Deze workshop gaat vooral over het spanningsveld tussen privé en publieke ruimte. Dit thema wordt onderzocht door het ontwerpen van een openbaar toilet op een drukbezochte locatie. Uitgangspunt is daarbij in eerste instantie het discomfort van een Dixi-toilet en het verzinnen van betere oplossingen voor deze maatschappelijke vraag. De leerlingen kiezen een centrale en voor hen bekende locatie en werken hun ontwerp uit op schaal 1:20. Hiervoor krijgen ze speciale maquettepoppetjes op die betreffende schaal.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 180,-- (excl. reis- en materiaalvergoeding) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 14699

In deze kleine opgave zitten nagenoeg alle elementen die bij architectuur aan bod komen: vorm, grootte, routing, materialen, licht, geluid, geur, etc.

EEN GEWEVEN WERELD VAN PLASTICZAKKEN

BEELDEND

In deze workshop gaan we kunst maken van plastic draagtassen. We starten de workshop met een PowerPoint over plastic, plastic in het milieu en waar vinden we het plastic inmiddels allemaal in terug. Door middel van deze PowerPoint beleven we een reis door het (zwerf)afval en de gevolgen voor de natuur. Dan gaan we zelf aan de slag. Maar wel op een hele speciale manier. Op grote hoepels gaan de leerlingen in tweetallen en/of drietallen aan de slag met de weeftechniek. Dit doen we met stroken plastic.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9717

Er zijn verschillende manieren om de hoepels tot een interessant geheel te maken. Ook kijken we naar kleur. Maar wanneer er één hoepel af is, is ons kunstwerk nog niet klaar... we hebben zes hoepels nodig voor één kunstwerk. Deze hoepels worden namelijk samengevoegd tot een grote kubus, zonder hoeken… een soort wereldbol. Onze wereld van plastic. Met de hele groep maken we twee kubussen. Met de kubussen kan gespeeld worden, ze kunnen worden opgehangen, eventueel kan er later zelfs een lamp van gemaakt worden. Als meerdere groepen werken aan de kubussen ontstaat er een groter interessant ruimtelijk blijvend kunstwerk voor in de school. Maar bovenal raken de leerlingen bewust van plastic afvalmateriaal.

workshops

29


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9653

EEN WERELD IN OORLOG 1914-1945, ONTWERP EEN MONUMENT

BEELDEND

De leerlingen krijgen een introductie over hoe diverse kunstenaars met het thema oorlog hebben gewerkt (Goya, Picasso, Zadkine, Dali, Ernst, Grosz). Zowel in schilderijen als in oorlogsmonumenten. Oorlogsmonumenten zijn veelal gestileerde (vereenvoudigde) verbeeldingen van oorlog. Symbolische voorstellingen die voor iets veel groters staan dan het beeld zelf. De leerlingen gaan een oorlogsmonument ontwerpen en dit vervolgens in klei uitvoeren. Eerst gaan ze met potlood schetsen maken, daarna gaan ze de beste schets stileren. De leerlingen moeten proberen in grote vormen te denken. Vanuit de gemaakte schets gaan ze hun ontwerp in klei vertalen. Hierbij moet een platte tekening dus omgezet worden in een ruimtelijk beeld dat van meerdere kanten interessant is. Een spannende uitdaging. Tegelijkertijd zijn ze op een serieuze manier met het onderwerp oorlog en herdenken bezig. Als laatste gaan ze de monumenten in een beperkte hoeveelheid kleuren beschilderen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 175,-- inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues), De workshopdocent brengt alle materialen mee Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8959

fANTASIE MAKE-UP

BEELDEND

Make your make-up In deze workshop worden de leerlingen n.a.v. een thema uitgedaagd om de bekende technieken van make-up en het grimeren op een andere manier te gebruiken. Er worden ontwerpen gemaakt en de leerlingen helpen elkaar bij het beschilderen. Bijvoorbeeld: • eyedesign: oogmake-up op theatrale wijze óf • sieraden schilderen, met glitters en steentjes. De leerlingen ontwerpen hun theatrale oogmake-up (een masker-achtige vorm) of we ontwerpen sieraden die later in de workshop op het lichaam geschilderd worden. Als grimeur/visagist gaan de leerlingen in tweetallen te werk: de ontwerpen worden op elkaars gezicht c.q. lichaam aangebracht. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9667

FOTOKUNST MET DRAAD EN NAALD

BEELDEND

In deze workshop gaan we foto’s uit tijdschriften op een hele verrassende en kunstzinnige manier bewerken met garen. We beginnen de workshop met een inspirerende PowerPoint zodat de leerlingen een beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Vervorm je emoties op gezichten? Of zie je dat de voetballer gefocust is op de bal? Worden personen als marionetten bestuurd? We kunnen de werkelijkheid ombuigen en naar onze hand zetten. Alles is mogelijk. Zowel voor jongens als meisjes is het leuk en spannend om te doen. Er komen vele vaardigheden kijken bij deze workshop, geschikt voor de groepen 7 en 8.

30

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


GRAFFITI WORKSHOP

BEELDEND

Graffiti is een vorm van straatkunst. Door middel van spuitbussen worden teksten en afbeeldingen op muren e.d. gespoten. Vaak gaat het om letters (namen en teksten) of characters (poppetjes, gezichten, dieren ect). Maak tijdens deze graffiti-workshop je eigen graffiti-kunstwerk. Het eerste gedeelte van de educatieve workshop bestaat uit een uitleg over de verschillende elementen van graffiti: opbouw van letters, characters en het gebruik van kleur en diverse spuittechnieken. Vervolgens gaan de deelnemers schetsen maken op papier. In het tweede gedeelte wordt er uitgelegd hoe de spuitbus te hanteren waarna de deelnemers zelf met verf aan de slag gaan. Er wordt gewerkt op houten platen maar er kan ook ergens op een muur op school gewerkt worden. De workshop kan op zich zelf staan, maar kan ook prima aansluiten bij reeds bestaande projecten. Ook het maken van bijvoorbeeld een decor tijdens de graffiti workshop is mogelijk.

HET ONTSTAAN VAN GELD. WE BEELDEND BREIDEN ONZE MUNTENCOLLECTIE UIT! Jouw eigen munt. Kun je daarmee betalen?? We kunnen ‘m in ieder geval wel maken.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9049

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9645

Na een PowerPoint over ruilhandel, geld, (Romeinse) munten en het ontstaan van betaalmiddelen, gaan we zelf een munt ontwerpen. In de klei wordt jouw munt vormgegeven. Later wordt hier een gipsafdruk van gemaakt. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Op een munt staan ook letters, die moet je tekenen in spiegelbeeld. Welke vormen liggen in de munt en wat komt naar boven. Leerlingen moeten denken in dia negatief. Met klei-attributen worden de mooiste en gekste vormen gecreëerd in jouw munt. Het geheel wordt beschilderd met goud, zilver, bruintinten en grijstinten zodat het een echt ‘verzamelitem’ wordt. Breid jouw collectie maar uit.

INSIDE THE BOX (GIPSWORKSHOP)

BEELDEND

De leerlingen ontwerpen een klein architectonisch object binnen een kubus van 14x14x14cm. Daarbij rekenen ze aan het volume van hun ontwerp dat ze uiteindelijk zelf in beton storten. De leerlingen worden met dit project aangesproken op hun creativiteit, rekenvaardigheid en het ruimtelijk inzicht. Creativiteit door het ontwerpen van het object, waarbij rekening moet worden gehouden met de beperkingen van een stedelijk geheel. Rekenvaardigheid door de omgang met volumes. En ruimtelijk inzicht middels het (op z’n kop) kunnen relateren van het ‘inverse volume’ in de bekisting aan het betonnen eindresultaat.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 290,-- (excl. reis- en materiaalkosten) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 11989

Deze workshop is een afgeleide van het betonproject. In plaats van beton gebruiken de leerlingen snel-uithardend gips. Daardoor kost deze workshop minder tijd en kan in één dagdeel (4 uur) worden afgerond. De workshop kan echter ook worden uitgesmeerd over twee of drie lesmomenten.

MAAK JE PERSOONLIJKE TATOEAGE

BEELDEND

Net echt! In deze workshop ontwerpen de leerlingen een persoonlijke tatoeage, waarna ze met een afdruktechniek de tatoeage op het lichaam overnemen. De leerlingen schilderen met tatoeagelak de tattoo in. Hierbij werken ze samen om het mooiste resultaat te krijgen. Er kán gebruik gemaakt worden van bestaande sjablonen die de workshop-docent meebrengt. De tatoeage is waterproof en blijft een aantal dagen mooi.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 175,-- Inclusief alle materialen (tatoeagelak e.d., kwasten, spiegels, tissues.) De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Volgende workshops op dezelfde dag €125,-Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8961

workshops

31


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school, op locatief of bij ons op Strijp-S Kosten | € 210,-- (excl. reis- en materiaalkosten) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 11887

MAQUETTEWORKSHOP

BEELDEND

In groepjes werken de leerlingen aan een schetsontwerp voor een wildobservatiepost in de natuur. Dit ontwerp werken ze uit in maquette op schaal 1:50. Makenderwijs ontdekken ze de mogelijkheden en leren ze het gebruik van een maquette in zowel het ontwerpproces als voor de uiteindelijke presentatie. In deze workshop speelt duurzaamheid, in tegenstelling tot de projectvorm van deze ontwerpopgave, slechts een kleine rol. Voor deze workshop hebben we tevens een opgave in meer stedelijke omgeving: het ontwerp van een atelierwoning voor een hedendaagse “Rembrandt van Rijn” tussen twee authentieke Amsterdamse grachtenpandjes.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9689

MUZIEK IN BEELD

BEELDEND

De leerlingen maken in groepjes een groot muzikaal kunstwerk op vellen van 1 x 1,5 meter. Geïnspireerd op kunststromingen waarin muziek een regelmatig terugkerend thema was zoals in de jaren twintig en vijftig van de vorige eeuw. Ze krijgen eerst een PowerPoint met inspirerend beeldmateriaal te zien. De achtergrond wordt bijvoorbeeld beplakt met gekopieerde vellen bladmuziek, en van zwartwit kopieën van muziekinstrumenten kunnen ze nieuwe, zelfbedachte instrumenten samenstellen. Daar kunnen met verf weer transparante kleuren overheen gezet worden. Ook worden er instrumenten van karton gemaakt die gedeeltelijk 3d kunnen zijn. Deze worden eveneens beschil-derd en op de achtergrond geplakt. De leerlingen moeten proberen een muziekstijl of de sfeer van de door hun gekozen muziek uit te beelden. Gaandeweg kijken we wat er gemaakt wordt en wat ze er mee kunnen doen. Het is dus deels improvisatie. Samen laten we de definitieve kunstwerken groeien en ontstaan zoals je ook samen muziek maakt.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Buitenlocatie: Moerenburg, Stadsbos013 en het voormalig mobilisatiecomplex Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 14483

NATUUR SCULPTUUR

BEELDEND

Wol Vreemdelingen is het werk van Lidwina Charpentier. Het zijn kunstwerken van wol in bomen. Als toeschouwer kun je ervaren dat het beeld vertrouwd is, maar ook onbekend. Misschien vind je de werkstukken niet in bomen thuishoren, maar wol kan ook een aandenken zijn aan schapen van ‘thuis’ of vroeger. Het thema gaat ook over lokale productie, kleine voetprint, minder energieverbruik, ecologie en duurzaamheid. Lidwina maakte gebruik van 100% ruwe schapenwol. Biodiversiteit Michael Hoedjes gebruikt klei, hooi en takken om zijn kunstwerken vorm te geven. Hij brengt verlies van biodiversiteit onder de aandacht door sculpturen van dieren te maken. De dieren zijn als soort niet herkenbaar, belangrijke kenmerken laat hij weg. Er worden dus geen bestaande dieren gemaakt, hij vraagt de toeschouwer meer open en minder oordelend te kijken. Beeld Leerlingen maken kennis met verschillende werken van Nederlandse kunstenaars. Ze werken met natuurlijk materiaal en bedenken creatieve oplossingen om een beeld vorm te geven. In overleg met de docent wordt het gewenste materiaal gekozen.

32

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


ONTWERP EEN LOGO - HOE MAAK JE EEN B EELDEND BEDRIJF, MERK OF JEZELF HERKENBAAR? Grote bedrijven en multinationals (Coca Cola, Shell, Unilever, enz.) hebben een Corporate Identity, een visuele identiteit. Deze identiteit is erg belangrijk voor de herkenbaarheid en wordt ook wel een huisstijl genoemd.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8631

Het belangrijkste binnen een huisstijl is het logo. Deze logo’s, ook wel beeldmerken genoemd, spelen een grote rol in de wereld van reclame en concurrentie. Maar ook scholen, restaurants, winkels, automerken, tablets en mobieltjes, steden en zelfs landen (de vlag) gebruiken een logo. Je ziet ze als je er op let overal. Ook in het leven van leerlingen spelen merknamen en logo’s een grote rol, denk bijvoorbeeld aan merkkleding, Mc Donalds, speelgoed, popgroepen of sportclubs. Ook zij ontlenen hier een deel van hun identiteit aan. Daarom kruipen we in de huid van een grafisch ontwerper en ontwerpen een logo door eerst een aantal schetsen te maken. Het thema kan de eigen naam, de schoolnaam of bijvoorbeeld een hobby zijn. De beste daarvan wordt in het groot uitgewerkt.

OPTISCH BEDROG

BEELDEND

Bij optisch bedrog worden je ogen bedrogen. De leerlingen maken kennis met verschillende vormen van optisch bedrog. O.a. het werk van de Nederlandse kunstenaar M.C. Escher en de Möbiusband komen aan bod. We tekenen op de tablets en op papier.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14789

Breng een bezoek aan het nieuwe Vincents Tekenlokaal! Vincents Tekenlokaal startte in 2009 in het PaleisRaadhuis van Tilburg. Hier kreeg Vincent van Gogh zijn eerste tekenlessen. Eind februari 2018 zijn wij verhuisd vanuit het Paleis Raadhuis naar Ontdekstation013 in de Spoorzone. Er is een prachtig nieuw lokaal gebouwd met 20 (voorheen 16) tablets waarop je heerlijk kunt komen tekenen. En we beschikken over ruimte om ‘analoge’ tekenlessen te geven. Want naast het werken op de digitale tablets is het ook belangrijk te ervaren hoe het is om te werken met écht materiaal. Houtskool, potlood, verf, kwast, krijt op papier en doek, van heel klein tot heel groot. Bij goed weer kunnen we buiten tekenen. Wij maken graag lessen buiten het reguliere programma: heb je een thema of idee, kom ermee! Vincents Tekenlokaal richt zich op kunsteducatie en talentonwikkeling. We gaan uit van zowel het oude tekenambacht als de nieuwste ontwikkelingen. Bij al onze lessen voor scholen is het werken aan de 21e eeuwse vaardigheden een belangrijk element. Het betreft de vaardigheden kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, zelfregulering.

PERSPECTIEF TEKENEN

BEELDEND

Perspectieftekenen is een klassieke tekentechniek die je kunt leren. Door dingen in perspectief te tekenen creëer je diepte. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kunt bijvoorbeeld diepte creëren door gebruik te maken van toon(licht en donker), lineair perspectief en kleurperspectief.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14785

We kijken hoe en waarom verschillende kunstenaars deze techniek gebruiken in hun werk. We geven tips en tricks zodat de leerlingen inzicht krijgen en er zelf mee aan de slag kunnen. Tekenen op papier en op de tablets.

workshops

33


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (vanaf) Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 120,-- (excl. reis- en materiaalvergoeding) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 14701

POP-UP ARCHITECTUUR

BEELDEND

Tijdens deze workshop maken leerlingen vanuit het platte vlak een ruimtelijke, architectonische voorstelling, die zich bij het openvouwen toont volgens het ‘one-piece-pop-up’ principe. Na het tonen van enkele inspirerende voorbeelden oefenen de leerlingen met enkele formats, waarmee we stap voor stap de mogelijkheden en beperkingen van de techniek duidelijk maken. Vervolgens maken ze een eigen ontwerp. Bij deze opgave werken leerlingen individueel. Ze ontwikkelen hun ruimtelijk inzicht, snijvaardigheid en creativiteit.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10211

STAAT IE GOED, MIJN PLASTIC HOED? BEELDEND We leven in het plastic tijdperk. Met grote hoeveelheden wordt plastic geproduceerd en met grote hoeveelheden wordt het weer weggegooid. Op straat komen we allerlei afval tegen. En dat afval belandt uiteindelijk allemaal in het milieu. Denk maar aan de plastic soep in onze mooie oceanen. In deze workshop gaan we kunst en mode maken van plastic afval. We starten de workshop met een PowerPoint over plastic, plastic in het milieu en waar vinden we het plastic inmiddels allemaal in terug. Door middel van deze PowerPoint beleven we een reis door het (zwerf)afval en de gevolgen voor de natuur. Dan gaan we zelf aan de slag. We worden nu een kunstenaar, een modeontwerper, die kritisch is op het milieu en met plastic afvalmateriaal werkt om afvalproducten te kunnen recyclen. Zo willen we als kunstenaar en modeontwerper laten zien dat het belangrijk is producten te hergebruiken. Eigenlijk willen we een wereld zonder plastic afval, maar als het er dan toch is, kunnen we er maar beter iets moois van maken. Van allerlei van tevoren verzamelde plastic materialen gaan we ons eigen hoofddeksel maken. Iedere leerling maakt zijn eigen hoed. Het belangrijkste voor een kunste-naar is fantasie en inspiratie. We laten ons inspireren door het afval dat er ligt. We letten op vorm en kleurcombinaties. Het maken van verbindingen speelt ook een belangrijke rol in deze workshop.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | Op school of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9063

STENCIL WORKSHOP

BEELDEND

Stencil-art is een vorm van straatkunst, door middel van stencils en graffiti spuitbussen worden teksten en afbeeldingen op muren en vele andere objecten gespoten. Stencils of sjablonen worden gemaakt door uit bijvoorbeeld papier afbeeldingen of teksten te snijden en dan door de ontstane openingen de afbeelding of tekst met spuitbus ergens op te spuiten. Deze zijn vaak in de openbare ruimte te vinden net zoals graffiti. Tijdens de stencilworkshop gaan we sjablonen ontwerpen en snijden die vervolgens met graffitispuitbussen gespoten gaan worden. Er wordt gewerkt op grote papieren vellen, deze mogen na afloop meegenomen worden. Er kan ook op andere ondergronden gewerkt worden zoals een muur, prullenbak, kast ect. Naast de zelf gemaakte stencils worden er tientallen andere sjablonen meegenomen die ook gebruikt kunnen worden tijdens de workshop.

34

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


STICKER WORKSHOP

BEELDEND

Stickers zijn een onderdeel van straat kunst / urban art en vandaag de dag niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Maak tijdens deze sticker workshop je eigen stickers. Met voorbeelden laat de docent zien welke soort uitingen er binnen de stickercultuur bestaan en welke artiesten er binnen de scene actief zijn. Uitleg over hoe het beste stickers getekend kunnen worden en wat hier zoal op zou kunnen komen. Hierna gaan de deelnemers onder begeleiding stickers maken. Dit wordt gedaan met watervaste stiften op vinylstickers zodat de stickers ook tegen water kunnen. De gemaakte stickers mogen na afloop meegenomen worden. De sticker workshop kan op zich zelf staan maar kan ook prima aansluiten op bestaande projecten.

TECHNIEK OM ONS HEEN - DOE EEN NUTTIGE UITVINDING

BEELDEND

We worden omringd door technologie die door de eeuwen heen is uitgevonden, zowel analoge als digitale. Denk aan lampen, machines, apparatuur, sensoren, computers, robots, meetapparatuur, mobieltjes, satellieten, tv’s, zonnepanelen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Tijdsduur in overleg Plaats | Op school of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9065

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 tot 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8805

De leerlingen worden creatieve uitvinders en maken op vellen van 50x65 cm een collage van allerlei beeldmateriaal dat met techniek te maken heeft. Dat kunnen robots worden, maar ook ‘nieuwe’ fantasie-apparaten of machines. Door de leerlingen bedachte en geconstrueerde uitvindingen. Ze bedenken ook wat hun apparaat of robot allemaal kan, de functies en toepassingen. Denk aan communicatie, energie opwekken, milieuvriendelijkheid, bewegen, lichtbron, dingen (op)meten, lucht of water schoon maken, mensen helpen, enzovoort. Dit schrijven ze op een A4-tje dat ze op de achterkant van hun vel plakken. Als laatste bedenken ze een toepasselijke naam voor hun uitvinding en zetten deze er met uitgeprinte letters boven of onder.

TEKENEN OP ONZE TABLETS EN IN VIRTUAL REALITY

BEELDEND

Naast digitaal tekenen op onze tablets ga je ook 3d tekenen in Virtual Reality. Hierbij sta je al tekenend in je eigen tekening. Samen doe je een spel waarbij iedereen kan tekenen in 3d. In verband met de beschikbare apparatuur is deze les alleen geschikt voor kleine groepen tot 16 deelnemers.

TEXTIEL PIMP WORKSHOP

BEELDEND

Tijdens deze textiel pimp workshop bewerk je je eigen kleding. Maak een uniek kledingstuk door dit te customizen. De docent laat zien wat er allemaal mogelijk is met het pimpen van kledingstukken. Er wordt uitgelegd welke materialen er zijn en hoe deze te gebruiken. Vervolgens gaan de deelnemers ontwerpschetsen maken. Daarna gaan de deelnemers hun eigen kledingstuk pimpen door middel van te tekenen, schilderen of te naaien. Een combinatie kan natuurlijk ook. Aan het einde van de workshop heb je je eigen gemaakte unieke kledingstuk. Bijna alle kledingstukken zijn te pimpen: t-shirts, truien, broeken, tassen, schoenen, kussenslopen enzovoort.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14787

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | Op school of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9067

workshops

35


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9515

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 90 Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14781

VINCENT’S LANDSCHAPPEN

BEELDEND

Een schilderworkshop met verassende resultaten. Anders kijken, mengen in je hoofd, durf tonen en jezelf verwonderen. We kijken naar een PowerPoint met werken van Vincent van Gogh, een groot kunstenaar wiens werk valt onder de kunststroming ‘postimpressionisme’ en die als voorloper en met zijn schilderstijl later een enorme invloed heeft gehad op de twintigste-eeuwse kunst. Hierna kiezen de leerlingen uit verschillende foto’s van landschappen ieder één foto. Deze foto bestuderen ze aandachtig. Welke hoofdlijnen kun je ontdekken in het landschap op de foto? Deze hoofdlijnen geven ze aan op een vel papier. Daarna gaan we het landschap schilderen in de stijl van Vincent.

VINCENTS TEKENLES

BEELDEND

Vincent van Gogh was 13 toen hij in Tilburg zijn eerste tekenlessen kreeg. Met de verhuizing is ‘zijn’ oude leslokaal achtergebleven in het PaleisRaadhuis. De tekenmodellen waarmee vroeger werd lesgegeven mochten we meenemen naar onze nieuwe locatie. Doordat ze nu niet meer in de kast staan kun je ze van alle kanten bekijken en tekenen. En dat is precies was we gaan doen: tekenen naar de waarneming. Een klassieke tekenles. We kijken naar lijnen, arceren, schaduwwerking, contrast, textuur. Hoe kun je contrasten gebruiken? Hoe maak je van een cirkel een driedimensionale bol? Je tekent de modellen die Vincent als leerling ook tekende. Tekenen op papier en op de tablets.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9733

WOLKENKRABBERS BOUWEN

BEELDEND

Mensen bouwen al torens sinds mensenheugenis. Waarom eigenlijk? Torens bieden meer zicht op je omgeving: kasteeltorens, vuurtorens, jachttorens. Hoe hoger je bent hoe meer je van je omgeving kunt zien. Er zijn allerlei soorten torens. Flats en woontorens worden gebouwd om ruimte te besparen. Maar torens werden van oudsher ook gebruikt als symbolen. Ze staan voor het reiken naar de hemel, naar god, naar hogere doelen. Denk aan kerktorens, minaretten of de Toren van Babel. Maar er worden ook fantasietorens gebouwd zoals de Eiffeltoren, follies en kunstwerken. Wat is belangrijk als je een grote en hoge constructie wilt bouwen (maar ook als je wilt groeien als mens)? Een stevige basis. Anders val je om. Dat geldt zeker ook voor een bouwwerk. Na een inspirerende PowerPoint over architectuur, torens en wolkenkrabbers gaan de leerlingen in groepjes met (afval)hout een zo hoog mogelijke toren bouwen. Ze moeten goed nadenken over de constructie en maken van tevoren schetsen. Uiteindelijk gaan ze de torens beschilderen.

cultureel erfgoed Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | School Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9115

36

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

CULTUREEL ERFGOED

CULTUREEL ERFGOED

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Cultureel Erfgoed. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op op www.snens. nl en maak kennis met het ‘Buurtmuseum’ ‘Erfgoeddetectors en ‘Textiel Troopers’. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

STRIJD IN DE MIDDELEEUWEN

CULTUREEL ERFGOED

Luister, kijk, denk, voel en tot slot doe het zelf (workshop zwaardvechten) Luister-kijk-denk Hoe, waarmee en waarom vochten de middeleeuwers? De wereld zag er toen heel anders uit. Niet alleen grote rijken maar ook ministaatjes bestreden elkaar om de macht. Hoe was dat in de gebieden van het huidige Nederland?

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg (voorkeursmaanden januari/februari) Duur | 1 uur en 30 minuten per groep (minimaal 2 groepen per dag) Plaats | Op school (gymzaal of andere grote en hoge ruimte) Kosten | € 229,-- 2 lesgevers, gebruik van replica’s van wapens/wapenuitrusting (harnasonderdelen) en kunststof zwaarden Aanbieder | Zwaard en Volk Bestelcode | 8645

Voel-doe Naast uitleg kunnen de leerlingen diverse replica’s van middeleeuwse wapens (b.v. zwaarden, strijdhamer) en harnas-onderdelen (b.v. helmen, handschoenen, maliënkappen) bekijken en voelen. Ze zijn toeschouwer van een heus gevecht tussen twee zwaardvechters in historisch tenue en als klap op de vuurpijl krijgen ze een workshop zwaardvechten, uiteraard met veilige kunststof wapens. Niet alleen de omgang met het zwaard is belangrijk, maar ook de lichaamshouding en –beweging. Daarom past deze activiteit zowel bij de lessen geschiedenis middeleeuwen als bij de bewegingslessen. Deze activiteit is goed te combineren met de activiteit ‘Beleef de middeleeuwen’.

dans

MOBIEL MET JE MOBIELTJE

DANS

Het is niet meer weg te denken uit de wereld van nu: het mobieltje. We maken contact met onze mobiele telefoon en communiceren via WhatsApp en met behulp van emoticons. Maar liefst 96% van de jongeren heeft er tenminste één.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9719

In deze dansworkshop gaan we aan de slag met mobiele communicatie in dans-combinaties. WhatsAppjes worden gekopieerd, doorgestuurd of veranderd in eigen dansberichten die in deze workshop worden gemaakt. We gaan verschillende emoticons gebruiken, zodat elk verstuurd bericht een eigen dansgevoel gaat krijgen. Een nieuwe mobiele dansbelevenis.

workshops

37


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8649

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13613

STOKKENDANS

DANS

Deze traditionele stokkendans, ook wel bekend als maculelê, is een onderdeel van de Braziliaanse gevechtskunst capoeïra. Met de stokken, die wapens symboliseren, wordt een verscheidenheid aan aanval- en verdedigingsmanoeuvres uitgevoerd. Daarbij wordt gedanst in verschillende opstellingen, op originele muziek en op verschillende ritmes.

AFRIKAANSE DANS

DANS Dans is ongelooflijk belangrijk binnen de Afrikaanse cultuur. Elke gelegenheid, elke gebeurtenis wordt aangegrepen om te dansen. En als er gedanst wordt, doet iedereen mee. Afrikaanse dans is een hele energieke vorm van dans. De nadruk ligt op dansplezier, de wisselwerking tussen ritme en dans en het voluit en actief bewegen van je hele lichaam.

In deze workshop maak je, onder de bezielende leiding van de uit Ghana afkomstige danseres Cynthia Gabla, kennis met de Afrikaanse dans. In traditionele kledij, meegebracht uit haar moederland, leidt ze je binnen in de danscultuur van Ghana. Een uitbundige manier van bewegen, die je vrolijk stemt en ook nog eens goed is voor conditie en spieren. Van harte aanbevolen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13687

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 65,-Aanbieder | Jan Ophuis Bestelcode | 9237

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 65,-Aanbieder | Jan Ophuis Bestelcode | 9239

38

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

AFRO HIPHOP

DANS

Al sinds de jaren 80 is hiphopmuziek razend populair in Afrika. Hierdoor is een nieuwe dansstijl ontstaan. het is een mix van de energieke, opzwepende Afrikaanse ritmes en hiphopmoves. Een gezamenlijk project van Factorium en de Hiphop Factory

BODY BEAT

DANS

Ritme, muziek en beweging met als instrument je eigen lijf Tijdens deze workshop ga je muziek leren maken met je eigen lijf en swingend variëren op een basisbeat en dat alles in een flitsende choreografie. Het doel is om toe te werken naar een mooie eindpresentatie. In 2013 heeft Jan Ophuis met Body Beat twee wereldrecordpogingen gedaan en wel in twee verschillende categorieën met als resultaat een wereldrecord waarbij een vermelding in het Guinness Book of Records.

BRAZILIAANSE PERCUSSIE

DANS

Workshop waarbij leerlingen naast het bespelen van Braziliaanse instrumenten ook leren samenspelen en bouwen aan een feestje. Het doel is om naast speelplezier, de leerlingen te laten samenwerken in muziek, te laten proeven van de Braziliaanse cultuur en vaardigheden te leren met het bespelen van de Braziliaanse instrumenten met als eindresultaat het laten uitvoeren van een muziekstuk. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


CAPOEïRA: IN HET VOETSPOOR VAN DE SLAVEN

DANS

Capoeïra is groot geworden in Brazilië, maar vindt haar oorsprong in Afrikaanse spelvormen en rituelen. Het bevat elementen van dans, spel en vechtsport en is daardoor heel energiek, acrobatisch en ritmisch. Iedereen kan het leren. Het is enerzijds een combinatie van elegantie en controle, anderzijds een (schijn-) gevecht, een uitwisseling van aanvals- en verdedigingsmanoeuvres op muziek.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8751

Capoeïra is leuk om te doen én goed voor je conditie, figuur, kracht en souplesse.

DANS EN BEWEGING

DANS

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets at werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Dans en Beweging. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal; tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9069

Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snensn.nl en maak kennis met ‘DoeDieDansers’, Lipdub en Flashmob. Samen leggen we verbinding met: • de belevingswereld en het niveau van de leerlingen • binnen/buiten/naschoolse activiteiten • thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf • doorgaande leerlijnen • betrokkenheid van ouders • zichtbaarheid in wijk, dorp of stad Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

FLASHMOB

DANS

Voor wie het woord flashmob niet kent: een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt. In deze workshop wordt de leerlingen in één uur een flitsende danscombinatie aangeleerd. Dit gebeurt in het diepste geheim. De verbazing onder medescholieren zal groot zijn als er in de aula, in de fietsenstalling of op het schoolplein plotseling een leerling begint te dansen en steeds meer leerlingen volgen. En even plotseling als het begonnen is houdt het ook weer op...

JAZZDANCE

DANS

Jazzdance is ontstaan in de USA en is nauw verwant aan de jazzmuziek. Beide zijn uitingen van de sterke vrijheidsdrang ten tijde van de slavernij. Jazzdance is leuk, omdat je tegelijkertijd werkt aan een goede conditie, evenwicht, spieropbouw, lenigheid, coördinatie, houding en expressie. Daarbij gebruik je alle spiergroepen in je lichaam. Het enige wat je nodig hebt voor jazzdance is wat ritmegevoel. Een spetterende workshop die garant staat voor veel dansplezier.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | workshop van 1 uur + kort presentatiemoment Plaats | Op school Kosten | € 120,-- prijs in overleg bij deelname van meerdere groepen Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8731

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8743

workshops

39


RITUELEN

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | 60 minuten of in overleg Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 1 uur op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 1 uur: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9781

DANS

Met een ritueel bedoelen we een serie handelingen die plaats- en cultuurgebonden zijn. Overal ter wereld heb je rituelen, zowel bij de Aboriginals in Nieuw Zeeland als in de Tweede kamer in Nederland. Rituelen hebben een aantal belangrijke functies: ze werken bezwerend, rustgevend, ze geven binding en veiligheid, structuur en duidelijkheid. In deze workshop komen diverse rituele handelingen en gebruiken uit de hele wereld aan bod en maken we er danscombinaties van.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | vanaf 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- . Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8667

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8695

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 1 uur op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8697

URBAN DANCE

DANS

Urban dance is een verzamelnaam voor dansstijlen die ontstonden buiten de dansstudio’s, op informele plaatsen zoals op straat en in dancings. Veel dansstijlen ontstonden in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten. In samenwerking met de Hiphopfactory biedt Factorium deze eigentijdse dansstijlen aan, die bij de jeugd waanzinnig populair zijn. We nemen de leerlingen mee in een reis door de tijd en leren ze over de ontstaansgeschiedenis van de verschillende stijlen: jaren 70: popping, jaren 80: breakdance, jaren 90: hiphop, 2000 en later: social dances.

VAN SPORT NAAR DANS

DANS

Dat wordt lekker zweten! In deze intensieve dansworkshop wordt een koppeling gemaakt tussen bewegingen uit diverse sporten zoals bijvoorbeeld voetbal, basketbal en fitness, en moderne dans. Door de sportbewegingen te herhalen en te spelen met de danselementen tijd, kracht en ruimte ontstaat er een choreografie op opzwepende muziek.

YOU SHOULD BE DANCING

DANS

In deze workshop musicaldans transformeren de leerlingen tot echte musicalsterren. Een musical is een theaterstuk dat gesproken dialogen, muziek, liedjes en dans combineert. De laatste jaren kent de musical een immense populariteit. Iedereen heeft wel eens gehoord van bijvoorbeeld The West Side Story, Grease, The Phantom of the Opera of Beauty and the Beast. Musical is voor iedereen, jong en oud. In deze workshop belichten we het onderdeel dans. We dansen op de klanken van een aanstekelijke musicalhit. Dus gooi alle remmen los en dans, swing en geniet tijdens deze spetterende workshop musicaldans. Een absolute must voor elke musicalliefhebber.

40

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


HIPHOP FACTORY

DANS

Hiphop is nu populairder dan ooit. De Hiphop Factory is de specialist als het gaat om hip hop en alles wat ermee te maken heeft. U kunt kiezen uit verschillende stijlen: • hip hop • breakdance • popping en locking • afro

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur losse workshops of trajecten Plaats | Op school of bij de Hiphop Factory Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9755

Onze educatieve workshops zijn een combinatie van techniek, muzikaliteit en beleving.

HET DANSDEBAT

DANS

In het dansdebat worden voor- en tegenstanders dansend tegen elkaar ‘uitgespeeld’. Het draait om steekhoudende argumenten en overredingskracht, niet verbaal, maar in lichaamstaal. De leerlingen krijgen diverse danscombinaties aangereikt en worden ook aangezet om zelf te improviseren. Door in de danscombinaties te variëren met tijd, kracht en ruimte vindt er een interessante dansdiscussie plaats. Soms fel en gepassioneerd, dan weer rustig en bedachtzaam. Al doende wordt ervaren dat met dans een hoop gezegd kan worden.

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9779

drama

TEDDY TALKS

DRAMA

Spreken in het openbaar Kletsen kunnen ze allemaal. Toch blijft het ‘live’ vertellen van een verhaal voor een groep spannend en eng. Toch wordt er steeds meer van de scholieren verwacht: van presentaties van projecten tot spreekbeurten. Fijn dus als ze daarin goede begeleiding krijgen. Tijdens deze workshop leren leerlingen spreken en presenteren voor een groep. Met praktische tips, maar vooral ook door veel met elkaar te oefenen, leren ze de basis van het presenteren. Alle vragen komen aan bod: hoe sta je stevig? Waar laat je je handen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen jou goed kan verstaan? En hoe houd je jouw verhaal boeiend, van begin tot eind?

Groep | Onderbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop drama Plaats | In overleg Kosten | € 120,-- Exclusief vervoerkosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9875

Acteur Onder begeleiding van een professioneel acteur krijgen de leerlingen verschillende oefeningen gericht op zaken als ademhaling, ontspanning, houding, beweging, articulatie, concentratie, het omgaan met onzekerheid en de kracht van humor. Dit alles lekker buiten in de natuur. Los van de dagelijkse omgeving van het klaslokaal. Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst. Op zoek naar meer workshops? Kijk ook eens bij: Nest

workshops

41


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 1 uur op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 1 uur: € 90,-- . Voor workshops van kortere of langere duur gelden andere tarieven Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8755

DE GROTE IMPROVISATIESHOW

DRAMA

Vandaag gaat de eerste live-uitzending van Praten met Paul de lucht in. De hele studio is in rep en roer. De presentator, de visagistes, de geluidsmensen, de productieleiding, de stylisten, de decorontwerpers, de gasten en de optredende artiest rennen allemaal door elkaar heen om op tijd in de startblokken te staan. En er mag niets misgaan!!! Dat deze live-uitzending de geschiedenis zal ingaan als de meest rampzalige televisieuitzending ooit, weet dan nog niemand... Met dit gegeven en met deze (en andere) personages gaan we improviseren binnen heldere kaders. Zet drie personages bij elkaar en gooi er vanuit het publiek een probleem in. Wat gebeurt er dan? Er zijn ruzies, ongelukjes, de stroom valt uit, cameramensen vallen flauw, gasten lopen weg en ga zo maar door. Zo improviseren we een rampzalige tv-uitzending aan elkaar... Lekker! Groepsgrootte: halve klas, of in overleg

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 90 minuten of in overleg Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 90 min. op dezelfde dag: € 90,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 90 min: € 135,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8757

GA JE MEE? NEE!

DRAMA

Mee pesten? Mee roken? Mee drugs uitproberen? Mee met een loverboy? Jij zou dat nooit doen! Want jij durft NEE te zeggen... Toch...? Maar wat als je vrienden heel overtuigend zijn? Wat als je imago op het spel staat? Hoe zeg je dan ‘Nee’? In deze workshop hebben we het over dit soort maatschappelijke thema’s. We proberen in allerlei spelvormen manieren uit om voor jezelf te kiezen en ‘Nee’ te zeggen als je iets niet wilt. We spelen allerlei situaties na, hebben het erover en proberen het op andere manieren. Het thema kan uiteraard in overleg met de school of de docent worden bepaald. Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9055

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur kan in overleg worden aagepast Plaats | Op school Kosten | € 65,-- per docent per 45 minuten, combinatie (voorstelling (1,5 uur) gerelateerde workshop (1,5 uur) €650,-Aanbieder | Hoox Bestelcode | 9801

IMPROVISEREN

DRAMA

Improviseren is niet alleen weggelegd voor de meest assertieve leerling. In deze workshop komt het aan op kijken, luisteren en samenspelen. Zonder script of vaste tekst word je aangesproken op je verbeeldingskracht. De scènes, thema’s en onderwerpen worden bepaald door de belevingswereld van de leerlingen. Spelplezier staat voorop.

IMPROVISEREN KUN JE LEREN

DRAMA

In deze workshop worden de basisprincipes van het improviseren aangeleerd en wordt er daarna gewerkt aan kleine scenes die van uit het niets ontstaan. De leerlingen ervaren hoe het is om te acteren en leren te vertrouwen op hun eigen verbeelding. Niets is te gek, want de docent bouwt een veilig vangnet. Belangrijke speerpunten zijn plezier, het aanboren van talent en succeservaring. Het maximum aantal leerlingen per docent is 15.

42

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


KLASSIEKERS

DRAMA

Theaterworkshop rondom de grote toneelklassiekers Woede, jaloezie, wraak, de toorn van De Goden, oorlog, verboden liefdes, moord en doodslag. De theaterklassiekers zitten er vol mee. En hoe erger we het spelen, hoe beter! In deze workshop nemen we een theaterklassieker, bijvoorbeeld een Griekse tragedie of een stevig verhaal van Shakespeare, als uitgangspunt. Met de gegevens uit dat stuk gaan we improviseren. Hoe zouden de oude Grieken dit spelen? En hoe zou zo’n situatie er bij jullie op het schoolplein uit zien? Kunnen we het oude thema naar het hier en nu halen? Zeker!

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 1 uur op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 1 uur: € 90,-- . Bij langere/kortere duur gelden andere tarieven Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9841

Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg

MOVIE FIGHTING

DRAMA

Acteurs slaan elkaar in films en series graag blauwe ogen en de hersens in. Als ze het goed doen, ziet het er ook heel pijnlijk uit. Maar hoe doen ze dat toch zonder elkaar echt pijn te doen? Dat acteergeheim kan iedereen leren. In deze workshop gaat de hele groep met elkaar in gevecht (uiteraard zonder verwondingen). Stapje voor stapje leren we over vecht- en valtechnieken, over incasseren en reageren, en zo komen we tot een spectaculaire ontknoping: een gigantische vechtscène met een dramatische afloop...

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | 1 uur Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8761

Groepsgrootte: halve klas, of in overleg

OMG... EEN SOAP!

DRAMA

In een soap is alles hééél erg. De personages zijn héél erg boos, héél erg verdrietig, héél erg blij en ga zo maar door. Ze maken ook hééél heftige dingen mee, want een soap bestaat nou eenmaal uit hoogte- en dieptepunten. En niets is zo lekker om te spelen als dat! Je leert hoe je die cliché rollen op een eigen manier kunt spelen, hoe het zit met al die emoties, wat een cliffhanger is en hoe je een scène echt spannend kunt laten eindigen. En uit de typische soapscènes die we gaan spelen, ontspint zich een onwaarschijnlijk verhaal met dodelijke afloop! Bedacht door de leerlingen zelf!

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 1 uur: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8763

Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg

THEATER EN SPEL

DRAMA

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Theater en Spel. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9079

Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘TheaterToppers’ en ‘Tableau Vivant’.

workshops

43


Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per docent, per uur. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8785

WORKSHOP THEATER MAKEN: ALS HET MORGEN OORLOG WORDT

DRAMA

Workshop theater maken gebaseerd op de jeugdliteratuurbestseller van John Marsden. Oorlog. Voor de meeste kinderen is het net zo actueel als de laatste ijstijd. Maar hoe zou het zijn als het hen overkomt? Daar zijn kinderen nieuwsgierig naar. De bestseller voor de jeugd: ‘Morgen toen de oorlog begon’ gaat over dit onderwerp. De leerlingen lezen als voorbereiding op de workshop (delen van) het boek van John Marsden. Daarna gaan ze theater maken. Stel, je kampeert met een groep vrienden een weekje in de bossen. Als je terugkomt, is alles veranderd. Nederland is in oorlog, je huis is kapot en je hebt geen idee waar je ouders zijn. In deze workshop wordt invoelbaar, wat de meeste leerlingen alleen van televisie kennen. Aan het begin van deze workshop hebben we het over het boek van John Marsden en interviewen leerlingen elkaar: wat doe jij als eerste als er oorlog uitbreekt? Waar vlucht je naartoe? Wat neem je mee? Hoe ga jij om met moeilijke omstandigheden? Op basis van het boek en de gesprekken tussen leerlingen, worden in subgroepjes korte scènes geïmproviseerd. Zo leren de leerlingen de grondbeginselen van theater maken. Leerlingen geven feedback op elkaars scènes. De regisseur regisseert de scènes af tot een avontuurlijk, filmisch geheel.

foto en film Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 10631

44

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

FOTOSTRIP

FOTO EN FILM

Leer hoe je een kort verhaal kan verbeelden in een strip. Leerlingen verwerken hun verhaal in een storyboard en plannen hoeveel beelden ze nodig hebben om een krachtig beeld verhaal te maken. Fotografie, acteren en gevoel voor sfeer en het maken van een passend totaal beeld komen hier samen. Na het maken van de foto’s werken leerlingen in een programma waarin vele mogelijkheden zitten om de strip vorm te geven.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


KUNSTLICHT

FOTO EN FILM

Licht is enorm belangrijk voor de natuur (mens). Het staat als bron van energie en informatie centraal voor het leven op onze planeet. Het leven op aarde heeft zich kunnen ontwikkelen door licht. Het is een belangrijke bron voor ons voedsel. Maar je kunt ook teveel licht krijgen.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 100,-Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 14461

Zonlicht geeft dieren informatie, wanneer ze bijvoorbeeld gaan voortplanten, jagen en trekken naar een ander gebied. Door openbaar kunstlicht kunnen de dieren te lang actief blijven of te vroeg actief worden. Daardoor worden ze slachtoffer door te lage temperaturen of voedselgebrek. Ze worden uit hun winterslaap gehouden, waardoor de kans op uitputting en sterfte toeneemt. Lichtvervuiling Gelukkig wordt steeds meer onderzoek gedaan om lichtvervuiling tegen te gaan. Denk aan een vleermuisvriendelijke verlichting (batlamp), een reflecterende weg of ledverlichting die alleen brandt bij gebruik van de weg. Lichtkunstwerken Natuurlijke lichtverschijnselen - het noorderlicht, de regenboog, een fonkelende sterrenhemel, de bliksem etc. - zijn inspiratiebron voor vele kunstenaars. De leerlingen gaan op zoek naar voorbeelden van kunstwerken waarbij natuurlijke lichtbronnen zijn nagemaakt. Welke lichtkunstwerken kunnen lichtvervuiling tegengaan? Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst.

OMGAAN MET NIEUWE MEDIA

FOTO EN FILM

De oude Egyptenaren zagen ze al vliegen. Nog steeds zijn er gemiddeld zo’n 75 UFO-meldingen per maand in Nederland! Het internet staat vol met UFOfilmpjes. Dus UFO’s bestaan. Maar kunnen we onze ogen wel geloven? Is alles wat we zien, horen en lezen wel altijd even betrouwbaar? In deze workshop bouwen de leerlingen zelf een UFO en maken hier een spannend filmpje van. Lekker buiten, in de natuur. Want daar is de kans dat je tegen buitenaards leven aan loopt toch wel het grootst, of niet soms?

OMGEVING ALS CANVAS

FOTO EN FILM

Land art Land art kunstenaars laten de invloed van tijd en klimaat op de omgeving zien. De menselijke aanwezigheid wordt vaak benadrukt en hoe de mens de natuur in bezit neemt. Klimaatverandering Door klimaatverandering zal in de toekomst de neerslag en zomerdroogte steeds meer merkbaar zijn. Hoe beschermen we ons tegen het water en welke nieuwe technieken zijn er? Welke maatregelingen kunnen we treffen tegen stikstofdepositie? Hoe warm wordt het op aarde en wat zijn de gevolgen hiervan? Kunnen tropische planten en insecten overleven in het klimaat van de toekomst? Na een onderzoek en brainstorm met een mindmap, brengen de leerlingen mogelijke veranderingen en oplossingen in beeld.

Groep | Onderbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9765

Groep | Onderbouw Datum | augustus, september, oktober, november, april, mei, juni en juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9315

Foto’s Ook onnatuurlijke materialen kunnen worden gebruikt tijdens de les op locatie. Aan het eind van de workshops worden foto’s van de kunstwerken gemaakt en onnatuurlijk materiaal opgeruimd. Op zoek naar meer workshops foto en film ? Kijk ook eens bij: Kunstlicht

workshops

45


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur vanaf 3 contacturen + 1,5 uur afwerking per klas bij gebruik van digitale fototoestellen. De school ontvangt een dvd met de eindresultaten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Plus 1,5 uur afwerking per klas bij gebruik van digitale fototoestellen Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8627

ANIMATIE, TOVEREN EN EXPERIMENTEREN MET FILM

FOTO EN FILM

De leerlingen gaan in groepjes animatiefilmpjes maken, bijvoorbeeld kleianimatie, objectenanimatie of een klassikale animatie met de leerlingen zelf. Het laten bewegen en/of veranderen van voorwerpen en materialen heeft een toverachtig effect (blokjes hout, fruit, poppetjes, klei). Levenloze dingen worden levend. Het onmogelijke wordt mogelijk. Het is vergelijkbaar met wanneer kinderen met een autootje of pop spelen en zichzelf inbeelden dat deze vanzelf bewegen, alleen gaat het nu na de nodige inspanning echt vanzelf. Bovendien zijn de leerlingen tegelijkertijd bezig met fotograferen, kleien, tekenen en bedenken hoe dingen zullen gaan bewegen/ verlopen, dus met het verzinnen van een verhaal waarvoor ook een toepasselijke titel moet worden bedacht. Er moet ook goed worden samengewerkt en een taakverdeling worden gemaakt. Er zitten dus veel leerelementen in het maken van een animatiefilm. Er kan op diverse manieren gewerkt worden. Met vrije onderwerpen, maar animatiefilm leent zich ook prima voor allerlei vakoverschrijdende thema’s. De workshop kan worden uitgevoerd met digitale fototoestellen, maar ook met I-pads of mobiele telefoons en een app.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 3,-- per leerling materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9415

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 uur, of 1 x 2 uur + 1 uur: (de foto’s worden de tweede keer klassikaal besproken) Plaats | Op en om school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Bij deze workshop wordt 1 tot 1,5 uur extra gerekend voor het bewerken van de foto’s, het maken van de selecties en de cd. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8639

BLAUWDRUK, CYANOTYPIE

FOTO EN FILM

Leerlingen maken kennis met de fotografische techniek cyanotypie, ook wel blauwdruk genoemd. Blauwdruk kennen we ook als een plan van uitvoering, niet gek als je weet dat deze techniek de voorloper van het kopieerapparaat was, en veel is toegepast in de bouw. Leerlingen maken een compositie op lichtgevoelig papier en klemmen dit tussen perspex plaatjes, in de zon (of met behulp van een uv-lamp) belichten we het papier. Na enkele minuten kunnen we het papier in water uitspoelen en ontstaat er een mooi contrast tussen witte onbelichte delen en een diep blauwe kleur van de belichte delen.

CLOSE-UP, NATUURLIJKE MATERIALEN ONDER DE LOEP

FOTO EN FILM

Met behulp van fotografie gaan leerlingen in en om school op (onder)zoek naar materialen en de structuren daarvan. Bijvoorbeeld steen, metaal, hout, papier, karton, textiel, glas en plastics. Ze gaan deze materialen op interessante wijze in beeld brengen, maar ook proberen om de typische eigenschappen ervan te laten zien. Hout kan splinteren, ijzer kan roesten, steen kan brokkelen, glas is doorzichtig maar kan ook spiegelen, barsten en breken, enzovoort. De leerlingen gaan in groepjes van twee tot vier leerlingen op pad. Voorafgaand krijgen de leerlingen een uitleg over fotografie en een reeks tips waardoor ze anders naar hun omgeving gaan kijken en betere foto’s gaan maken. In deze opdracht moeten ze met de camera dicht op hun onderwerpen gaan zitten. Close-up dus. In één workshop foto’s maken én bespreken is lastig omdat alle foto’s ook gedownload en bewerkt moeten worden. Daarom heeft de school de keuze om de resultaten zelf na te bespreken aan de hand van de cd die ze ontvangen, of dat de vakdocent terugkomt om dat klassikaal te doen.

46

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


DE KUNST VAN HET KIJKEN

FOTO EN FILM

Net zoals je kunt genieten van dingen die je hoort en geuren die je ruikt, kun je ook genieten van wat je ziet. Je bepaalt zelf hoe en waar je naar kijkt. Alleen doen we dat meestal onbewust. Waarnemen kun je oefenen. Behalve een praktisch gereedschap kan kijken zo ook een poëtisch gereedschap worden. Fotografie is een uitstekend middel om anders en bewuster naar je omgeving te leren kijken.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 uur, of 1 x 2 uur + 1 uur: (de foto’s worden de tweede keer klassikaal besproken) Plaats | Op en om school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Bij deze workshop wordt 1 tot 1,5 uur extra gerekend voor het bewerken van de foto’s, het maken van de selecties en de cd Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9647

De leerlingen krijgen een introductie over fotografie. Aan de hand van fotovoorbeelden krijgen ze allerlei tips waarna ze zelf in en om de school gaan fotograferen. Ze moeten daarbij letten op o.a. compositie, camerastandpunten en originaliteit. De leerlingen moeten in de opdracht vooral laten zien dat ze goed en anders naar hun dagelijkse werkelijkheid gekeken hebben. Deze workshop kan ook de natuur als specifiek onderwerp hebben. Afhankelijk of er in de buurt van school een geschikte omgeving of gebied voorhanden is. In één workshop foto’s maken én bespreken is lastig omdat alle foto’s ook gedownload en bewerkt moet worden. Daarom heeft de school de keuze om de resultaten zelf na te bespreken aan de hand van een cd die ze ontvangen, of dat de vakdocent terugkomt om dat klassikaal te doen.

FILMTECHNIEKEN

FOTO EN FILM

Leerlingen bedenken hun eigen filmverhaal en ontdekken hoe ze verschillende filmtechnieken kunnen toepassen die hun verhaal kracht kunnen bijzetten. Aan het einde van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een fictiefilm bedacht, gefilmd en gemonteerd. De workshop wordt door professionele filmmakers gegeven. Met verstand van storytelling, cameratechnieken en strakke montages. De workshop bevat een gedeelte interactieve theorie en een flinke portie zelf beleven en doen: het filmen en monteren.

FOTOGRAFIE

FOTO EN FILM

Op een speelse wijze zijn er allerlei fotografie opdrachten uit te voeren. In overleg kiezen we een passend of sprekend thema voor de doelgroep. U kunt kiezen uit het volgende workshop titels, een combinatie van meerdere workshops is ook mogelijk. • Ik zie ik zie wat jij niet ziet: Close-up fotografie, raden wat de ander gefotografeerd heeft. Leerlingen zien wat abstracte beelden oproepen en waar ze bijvoorbeeld in de reclame gebruikt worden.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief materiaalkosten, cameraapparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren films. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10741

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur in overleg over invulling en duur van de workshop Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9739

• Tabletop fotografie: Creëer nieuwe werelden en verrassende combinaties, miniatuur voorwerpen spelen een grote rol in de foto en krijgen een andere betekenis door de plaatsing. Leerlingen maken in een kleine film studio nieuwe soms surrealistische werelden. • Light Graffiti: In een donkere ruimte schrijven en tekenen de leerlingen met led lampjes, door het fototoestel op een langere sluitertijd te zetten maak je een licht tekening. Het levert vaak spectaculaire beelden op die met simpele trucs bereikt worden.

workshops

47


• Spiegels en loepjes: Fotograferen door loepjes en spiegels levert verwarring en verrassing op, hoe is het gemaakt, waarom word het beeld opeens anders? Wat gebeurt er als je door een glas water fotografeert? Leerlingen maken samen unieke foto’s vanuit een andere invalshoek. • Spelen met perspectief: Zonder photoshop maak je de leukste trucagefoto’s. Door een heel hoog of laagstandpunt te nemen of door voor- en achtergrond met elkaar te vermengen. Wie heeft er nog nooit de Eiffeltoren tussen duim en wijsvinger gefotografeerd of tegen de schuine toren van Pisa gehangen. Ook in het klaslokaal of daarbuiten kun je deze leuke truc uithalen. • Sleeve portret: Een foto van een beroemd persoon overlaten gaan in jezelf. Goed letten op je houding en de compositie van de foto en je bent even een celebrity. • Reclame fotografie: Wat maakt nou een goede reclamefoto? Hoe belangrijk zijn de kleuren en de compositie, wat trekt de aandacht en welke associaties wil je oproepen. Wat is het verschil tussen een commerciële en een ideële reclame. Leerlingen krijgen een product en gaan samen opzoek naar de beste reclame foto en maken ook van hetzelfde product een ideële reclame met een boodschap.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten in overleg is de duur van de workshop aan te passen van 50 minuten tot 1,5 uur of zelfs langer Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9155

GELUID BIJ FILM IN DE ELEKTRUCK

FOTO EN FILM

Ontdek zelf de de invloed die geluid en muziek hebben op film en video beelden. Ga zelf geluid en muziek plaatsen onder een kort stukje film. Je zult verbaast staan hoe anders een stukje film wordt als het geluid anders is. Dit is niet alleen leuk om te doen en interessant om te leren hoe dit moet. Het is ook goed om eens te beseffen dat en hoeveel invloed geluid en muziek hebben op onze beleving. En hoe bijvoorbeeld filmmakers, maar ook reclamemakers hier gebruik van maken om jouw gevoel te beïnvloeden. Deze workshop zou ook gecombineerd kunnen worden met andere activiteiten en workshops. Denk aan stop-motion filmpjes die eerder gemaakt zijn door de leerlingen. Of een korte compilatie van foto’s of video van een activiteiten dag of kampweek. Natuurlijk moet dit eerst even overlegd worden en moet het beeldmateriaal aangeleverd worden. En natuurlijk kunnen wij ook voor beeldmateriaal zorgen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten minimaal; andere tijdsprogramma’s zoals een reeks of dagdeel altijd bespreekbaar Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus €2,-- per leerling voor materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9175

ANIMATIES MAKEN, STOP-MOTION FILM

FOTO EN FILM

Leerlingen maken kennis met de eerste technieken van het bewegend beeld en kunnen zelf een zoötroop, flipboekje of de phenaskistiscoop in werking zien. Na sprekende voorbeelden en korte uitleg gaan leerlingen in kleine groepjes werken aan hun animatie. Om het filmpje te maken gebruiken we iStopmotion, een eenvoudig programma waarmee je direct resultaten kan zien. Het filmpje kan worden afgemonteerd in iMovie met geluidseffecten, muziek en een aftiteling. Pixel Projects verzorgt alle apparatuur en materialen. U kunt kiezen voor een korte kennismaking met een workshop tot het opzetten van een animatieproject op school. Het is ook mogelijk zelf animatie speeltoestellen, zoals een filpboekje of een zoötroop, te maken.

48

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


BAAS VAN HET JOURNAAL

FOTO EN FILM

Wat zou jij doen als je baas zou zijn van het journaal? Leerlingen ontdekken hoe ze op een creatieve manier een reportage kunnen maken. Ze leren over cameragebruik, jezelf presenteren voor een camera, wat een bericht tot nieuws maakt en hoe je in de montage alles tot een geheel vormt. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een reportage gefilmd en gemonteerd. In de lessenserie maken leerlingen een wekelijks journaal. De tijd van de (digitale) nieuwsbrief is voorbij, laat leerlingen zelf via beeld vertellen wat het nieuws op school is.

FILMEN EN FOTOGRAFEREN MET sMARTPHONE

FOTO EN FILM

De smartphone is bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar wat kun je er allemaal qua film en fotografie mee? Tijdens deze workshop ontdek je hoe je optimaal gebruik kunt maken van licht, geluid en beeld. Aan de hand van tips en tricks onderzoek je hoe je het beste kunt filmen en fotograferen met je smartphone en een mooi verhaal in beeld kunt vertellen.

GREENSCREEN

FOTO EN FILM

Het gebruik van een groen en blauw scherm is vooral bekend van de weerpresentator in het nieuws. Maar deze techniek wordt ook heel vaak in film toegepast – misschien wel vaker dan je denkt. Leerlingen ontdekken tijdens deze workshop hoe de greenscreentechniek in film gebruikt wordt. Ze ervaren creatief te denken over een filmverhaal met gebruik van een greenscreen. Ze ontdekken verschillende film- en montagetechnieken en hoe ze deze toepassen. Aan het einde van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een greenscreen film bedacht, gefilmd en gemonteerd. De workshop wordt door professionele filmmakers gegeven. Met verstand van storytelling, cameratechnieken en strakke montages.

MEDIAWIJSHEID

FOTO EN FILM

Elke dag kijkt een mens ruim drie uur naar media, en dat terwijl we deze taal vaak niet op school leren ‘lezen’. Daarom is het ontzettend waardevol om kinderen NU te laten ontdekken hoe beeldtaal in elkaar zit. Als kinderen beeldtaal leren beheersen, gaan ze kritischer kijken en zullen ze inzien wat het voor henzelf kan betekenen. Deze workshop is een groepstraining waarbij er een open interactieve discussie ontstaat over onderwerpen zoals: • Verslaving aan je mobiel, social media en het altijd online zijn • Wat zijn de voor- en nadelen van social media? • Wat zijn privé-gegevens? • Hoe ben je online vindbaar en wat zien anderen van je? • Cyberpesten • Treitervlog en de gevolgen • Haatreacties: wat doen ze met jou • Cybercrime • Sexting • Grooming (digitale kinderlokken)

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast). Ook mogelijk als lessenserie met wekelijks journaal gemaakt door kinderen: prijs op aanvraag Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief materiaalkosten, cameraapparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren films. Iedere volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10859

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 249,-- inclusief materiaalkosten, apparatuur, voorbereiding etc. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 149,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10755

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 399,-- inclusief 2 filmcoaches en materiaalkosten, camera-apparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren films. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10751

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur (duur is vanaf 60 minuten en kan naar wens worden aangepast). Ook mogelijk als lessenserie: prijs op aanvraag Plaats | Op school Kosten | € 199,-- inclusief materiaalkosten, apparatuur, op maat maken en voorbereiding. Iedere volgend lesuur op dezelfde dag: € 125,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 13871

Mogelijkheid tot uitbreiding van de duur van de workshop waarin bijvoorbeeld de onderwerpen shaming en naming en sexortion (afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer) worden behandeld. We bieden Mediawijsheid ook in een lessenserie aan: vraag ons naar de mogelijkheden.

workshops

49


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief materiaalkosten, cameraapparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren films. Iedere volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10745

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief materiaalkosten, cameraapparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren vlogs. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10729

STOP MOTION ANIMATIE

FOTO EN FILM

Wist je al dat onze ogen van 24 foto’s per seconde bewegend beeld kunnen maken? Leerlingen ontdekken dit en meer door verschillende vormen van animatie in film te bekijken en bespreken. Ze denken creatief na over een verhaal en zetten de complete stop motion animatie zelf in elkaar. De workshop wordt door professionele filmmakers gegeven. Met verstand van storytelling, animatietechnieken en strakke montages.

VLOGGEN

FOTO EN FILM

YouTube en vlogs zijn niet meer weg te denken uit de wereld van leerlingen. In deze workshop ontdekken leerlingen hoe ze op een creatieve manier een vlog kunnen maken. Ze leren over cameragebruik, jezelf presenteren voor een camera, hoe je een vlog interessant of grappig kunt maken en hoe je in de montage alles tot een geheel maakt. Ze onderzoeken de do’s en don’ts van vloggen en hoe je hier mediawijs mee omgaat. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een vlog gefilmd en gemonteerd. De workshop wordt door professionele filmmakers gegeven. Met verstand van storytelling, cameratechnieken en strakke montages. Tevens wordt mediawijsheid en de voor- en nadelen van youtube besproken. Kortom een moderne workshop die levenslang nut kan hebben.

Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | De duur van de workshop is een gehele dag per klas Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per uur. Het starttarief is gebaseerd op de nevenwerking van de audio en de reistijd Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9763

RAPWORKSHOP - MAAK EEN VIDEOCLIP

FOTO EN FILM

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek. Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen en de klas gaat onder begeleiding aan de slag om zelf een echt rap nummer te maken. Als er genoeg is geoefend is laten we iedereen in de klas rappen. Door een microfoon dus. Dit kan in de klas maar ook op een andere locatie. Daarna gaan we beeldmateriaal bij de rap opnemen. De klas krijgt dus een echte videoclip, over een willekeurig gekozen onderwerp. Behandelen jullie bijvoorbeeld op school het onderwerk pesten, racisme of liefde, dan kan hierover een rap worden geschreven en een videoclip gemaakt worden. Dit kan in overleg met bijna alle onderwerpen.

literatuur Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 108,90 incl BTW en reiskosten Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 13579

BOEKPROEVERIJ

LITERATUUR

Ben je geneigd jaar in jaar uit dezelfde boeken voor te lezen aan je groep? Vind je het lastig om een recent boek te kiezen dat jouw leerlingen aanspreekt, en ze tegelijkertijd uitdaagt? Tijdens een boekproeverij presenteert de leesconsulent een keur aan boeken, vertelt over de inhoud, of leest een stukje voor. Een boekproeverij kan met recente jeugdboeken of in een bepaald thema. De ‘geproefde’ boeken kunnen, op aanvraag, na de proeverij nog acht weken op school blijven. Zo kunnen de leerlingen nog lekker lang nagenieten.

50

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


BOEKPROEVERIJ; LEKKER PROEVEN LITERATUUR EN GENIETEN VAN MOOIE BOEKEN! Tijdens een boekproeverij presenteert de leesconsulent een keur aan (nieuwe) boektitels, vertelt over de inhoud of leest een stukje voor. Boektrailers en passende websites voor leesbevordering komen voorbij. Een boekproeverij kan met recente boeken voor jongeren of titels rondom een bepaald thema. De ‘geproefde’ boeken kunnen als themacollectie na de proeverij nog een aantal weken op school blijven als smaakmakers voor de leesuurtjes.

WORKSHOP STIFTGEDICHTEN MAKEN

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 lesuur en 60 min. voorbereiding Plaats | Op school of in een bibliotheekvestiging Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 13943

LITERATUUR

Tijdens deze creatieve taalworkshop licht de leesconsulent het principe van Stiftgedichten* toe en legt de werkwijze uit a.d.h.v. voorbeelden en een korte instructiefilm. Vervolgens worden de leerlingen begeleid in het creatieve proces om tot een eigen stiftgedicht te komen met de beschikbare leesboeken. Ter afsluiting wordt er, indien daarvoor nog tijd is, gewerkt aan een passende presentatie van de gemaakte gedichten per groep (bijv. mondeling door de leerlingen het gedicht te laten voorlezen in een filmpje, foto’s van de werkstukken, posters met daarop de gemaakte gedichten per groep). Deze workshop past bijvoorbeeld prima op een Taalkrachtdag.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of in een bibliotheekvestiging Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10333

*Stiftgedichten zijn redelijk nieuw en makkelijk zelf te maken. Je neemt een krant of pagina uit een boek en een zwarte viltstift en schrapt woorden uit een tekst tot er een nieuw, onverwacht gedicht tevoorschijn komt. Het lijkt een speelse les en dat is het ook, maar je moet niet onderschatten hoe intensief de leerlingen tijdens deze activiteit met talige verbanden bezig zijn om op het einde van de workshop een leesbaar gedicht af te leveren.

BOUW EEN INSECTENHOTEL

MULTIDISCIPLINAIR

Bouw met de klas een insectenhotel. Uitleg over het nut van insecten en de verschillende soorten insecten. Het nut van een insectenhotel, juist in de stad. Inlevingsopdracht in een gekozen insect. Leerlingen maken in kleine groepjes een onderdeel van het insectenhotel. Alle onderdelen worden in het omlijstende geraamte gezet en vormen samen het insectenhotel. In overleg wordt er een locatie uitgekozen om het hotel neer te zetten of op te hangen.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@ educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichting Transfarmers de workshop geven. Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35,-- per uur en €5,-materiaalkosten maakt €250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11029

multidisciplinair

DE NATUUR EN JIJ

MULTIDISCIPLINAIR

De natuur en jij 1. Ga staan als… persoonlijke vragen over familie en de gezinssamenstelling. 2. Quiz weetjes over bomen en natuur in de stad. 3. Wat is natuur? Maak je omgeving groener! Filosofisch gesprek, over de vraag Wat is natuur? Doe opdracht buiten, bloembollen planten in een figuur. 4. Neem iets mee uit de natuur. Inlevingsopdracht in een onderdeel uit de natuur wat is meegenomen de klas in. 5. Tuinkersvormen Creatieve opdracht waarin ook het eerste kiemproces en het verzorgen van planten aan de orde komt. 6. Filmpje over de kringloop van de natuur.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school, op het schoolplein of in de buurttuin Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35,-- per uur en €5,-materiaalkosten maakt €250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11019

workshops

51


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9075

MUSICAL

MULTIDISCIPLINAIR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Musical. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘Mini-Musical’, ‘Musical voor groep 8’ en ‘Performeren en Presenteren’. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@ educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten de workshop kan een ochtend of een middag van de lesdag invullen Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Twee lesgevers van Stichting Transfarmers komen de workshop geven, de kosten zijn €35,-- per uur inclusief 2 uur voorbereidingstijd en €5,-- materiaalkosten komt het op 7 uur x €35 = €245,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 10443

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten gemiddeld per onderwerp Plaats | Op school Kosten | € 58,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Atelier Inge Koenen Bestelcode | 14147

RECYCLING

MULTIDISCIPLINAIR

A. Ga staan als… persoonlijke vragen over de natuur om elkaar beter te leren kennen in de klas. B. Quiz over afval, energie, samenwerking tussen mens en natuur 1. Niets is afval. Een knutselopdracht met ‘afval’materiaal. 2. Marktplaats voor samenwerking. Schriftelijke opdracht waarin kwaliteiten en hulpvragen geformuleerd en uitgewisseld worden. 3. Windmolen van petflessen. Technische knutsel opdracht om van een petfles een werkende windmolen te maken 4. Optioneel: De Doorgeefkast. Een doorlopende opdracht waarin leerlingen zelf een doorgeefkast runnen en verschillende rollen bekleden.

SOCRATES SCHILDERT - VOOR DENKERS éN DOENERS

MULTIDISCIPLINAIR

Het ene kind denkt graag na, het andere kind werkt het liefst met z’n handen. Maar denken en maken liggen helemaal niet zo ver uit elkaar als je zou denken. Filosoferen en beeldend bezig zijn doen beide een beroep op de verwondering van kinderen én op hun creativiteit. In deze lessen komen zowel de denkers als de doeners helemaal tot hun recht. Over (bijna) alle onderwerpen kun je filosoferen. Eerst gaan de kinderen beeldend aan de slag aan de hand van een creatieve opdracht. Daarna samen op zoek naar een antwoord op een filosofische vraag die in de opdracht ‘verstopt’ zit. Dat kan gaan over schoonheid, maar ook over geluk, dromen, zintuigen, identiteit, macht of de toekomst. Wat is mooi, wat is lelijk? Hoe voelt geluk? Waar komen dromen vandaan? Is tekenen net zoiets als fantaseren? Deze lessen geven alle ruimte aan hun fantasie in de creatieve opdrachten en spreken verschillende cognitieve en sociale vaardigheden aan tijdens het filosoferen. Leuk en leerzaam!

52

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


VANPETNAARPRET-TOURNEE

MULTIDISCIPLINAIR

1. Doelstelling Het doel ‘vanPETnaarPRET’ is om kinderen (en volwassenen) op een interactieve manier bewust te maken dat lege petflesjes een grondstof zijn om iets nieuws van te maken. Daarbij is de insteek vooral gericht op welke vette dingen je kunt maken van oude petflesjes. De beoogde effecten zijn: • Minder zwerfafval; • Betere afvalscheiding; • Vergroten van interesse in techniek bij kinderen; • Stimuleren van de creativiteit.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Rechtstreeks boeken via: rolph@ genietgroep.nl Duur | 1 uur per groep, minimaal 2 en maximaal 4 groepen per dag Plaats | Op school Kosten | € 500,-- per dag (excl. btw). Er zijn subsidiemogelijkheden, vraag dat zeker bij ons na! Aanbieder | Genietgroep Bestelcode | 9655

2. Programma Het programma duurt ongeveer 45-min - 1 uur per groep (incl. voorbereiding) en bestaat uit de volgende onderdelen: • Uitleg en laten zien wat je van oude petflesjes kunt maken (o.a. 3D printen); • Zelf aan de slag om van petflesjes een draad te maken; • Opmeten van de totale petdraadslinger; • vanPETnaarPRET-spel/estafette.

3D-PEN STRIPTEKENEN

MULTIDISCIPLINAIR

In deze workshop gaat de groep een 3D-stripverhaal maken met 3D-pennen. Een stripverhaal dat je vanuit elke hoek kunt ‘lezen’. Met de groep verzin je eerst een basisverhaal waarvoor we driedimensionale vormen tekenen. Alsof je met een stift tekent kun je nu helemaal naar jouw eigen wens je creativiteit loslaten. Elke kind maakt een eigen stripkader met een eventuele pakkende tekst. Na afloop zetten we ze allemaal aan elkaar zodat het één verhaallijn wordt. De workshop bevat de aspecten samenwerken (voor de verhaallijn), creativiteit, techniek (werken met de 3D-pen) en presentatie. We bieden heel veel verschillende kleuren filament (de kunststof draad die de 3D-pen ingaat) die je mag gebruiken. Het materiaal is kunststof PLA, een biologisch afbreekbaar plastic dat gebaseerd is op maïszetmeel. Geeft dus geen schadelijke dampen.

BRAZILIAN MIX

MULTIDISCIPLINAIR

Dit project is een combinatie van Braziliaanse percussie en maculelê, een spectaculaire stokkendans. Terwijl de ene helft van de klas enkele Braziliaanse ritmes krijgt aangeleerd, wordt de andere helft vertrouwd gemaakt met de stokkendans. Beide groepen komen uiteindelijk bij elkaar voor een gezamenlijke workshop, die leidt tot een swingende mix van energieke bewegingen en opzwepende ritmes. Grootte percussiegroep: maximaal 15 leerlingen

DROMEN & DOEN WORKSHOP

MULTIDISCIPLINAIR

Middelbare scholieren moeten vroeg belangrijke keuzes maken die hun toekomst kunnen bepalen. Wat willen zij later worden? Hebben zij eigenlijk wel levensdromen? Welke? Hoe zullen zij later terugkijken op hun leven? Wij geloven dat iedereen in de basis meer wil dan dat hij/zij doet. Tijdens de workshop denken leerlingen op een actieve manier na over doelen en dromen die zijzelf hebben. Wat willen ze in de toekomst bereiken? En wat hebben ze er voor om eventuele obstakels die in de weg staan te trotseren? Vervolgens gaan ze zelf aan de slag om de weg naar hun dromen te verbeelden met behulp van diverse kunstdisciplines.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 10 minuten half uur verhaallijn maken en 10 minuten uitleg 3d pennen, 1,5 uur 3D tekenen Plaats | Op school Kosten | € 240,-- prijs is een basis die geldt voor 20 ll incl alle materialen, daarboven € 7,50 per ll extra Aanbieder | OntwerpCirkel Bestelcode | 14497

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | 1 uur en 15 minuten percussieworkshop en workshop maculelê (tegelijkertijd): 45 minuten. Aansluitende gezamenlijke workshop: 30 minuten Plaats | op eigen school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 190,-- voor de eerste en € 150,-voor elke volgende groep. Bij deelname door één groep: € 235,-- . Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8705

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 2 x 90 minuten. Evt. kan dit in overleg worden samengevat in 1 x 90 minuten Plaats | Op school of op een bijzondere locatie. We denken graag mee Kosten | € 300,-- dit zijn de kosten per klas per workshop van 2 x 90 minuten Aanbieder | Golden Cage Bestelcode | 10985

workshops

53


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | vanaf 100 min. Plaats | op eigen school Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 100 min. op dezelfde dag: € 100,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 100 min: € 150,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9835

EIGEN LOOPS CREëREN IN GARAGEBAND/AUDACITY

MULTIDISCIPLINAIR

Iedereen luistert muziek. Of je het nu op de achtergrond in de supermarkt hoort, op de radio, of bij een concert van je favoriete band. Tijdens deze workshop gaan we leren hoe je je eigen nummer kunt schrijven door zelf kleine stukjes muziek op te nemen en ze achter elkaar te plakken. Groepsgrootte: max. 15 personen. Benodigdheden: 5 iPads / Apple computers met GarageBand. Digibord met aansluiting vanuit iPad.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 10 minuten 15 minuten uitleg, 50 minuten led dobbelsteen solderen en assembleren en 50 minuten spelbord maken en natuurlijk daarna even het spel spelen Plaats | Op school Kosten | € 310,-- Prijs is een basis die geldt voor 20 ll incl. alle materialen, daarboven € 12,50 per ll extra Aanbieder | OntwerpCirkel Bestelcode | 14547

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur tijd is aan te passen en afhankelijk van de inhoud van de workshop Plaats | Op school Kosten | € 225,-- inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues), De workshopdocent brengt alle materialen mee Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8957

ELEKTRONISCHE LED DOBBELSTEEN SOLDEREN

MULTIDISCIPLINAIR

In deze workshop gaat iedereen in de groep een eigen spel maken. Elke leerling maakt een eigen LED-dobbelsteen die bestaat uit 3 verschillende lagen (Printed Circuit Boards of PCB’s) en geeft, na een druk op het knopje, al knipperend de nieuwste worp weer. De microcontroller is geprogrammeerd en alvast gesoldeerd, de ledjes ook. Dit zijn gevoelige actieve componenten die bij beginnende knutselaars nogal makkelijk kapot zouden kunnen gaan. Op elke laag bouw je verder en soldeer je nog enkele componenten op het printplaatje. Wij zorgen voor de nodige gereedschappen en veilige afzuiginstallatie met koolstoffilter. Natuurlijk moet je alles nog testen en daarna het geheel assembleren met afstandsbussen en schroefjes. We werken in twee groepen, de groep die niet soldeert gaat aan de slag met een creatieve sessie om een spelbord te ontwerpen en maken. Ze voorzien dit van grafische elementen en spelopdrachten. Ieder spel is uniek en het is vanzelfsprekend dat we ook nog het spelbord ‘uittesten’.

FANTASIEGRIME

MULTIDISCIPLINAIR

Je lijf is het schildersdoek. In deze workshop worden de leerlingen n.a.v. een thema uitgedaagd om de bekende technieken van het grimeren op een andere manier te gebruiken. Er worden ontwerpen gemaakt en bij elkaar schilderen de leerlingen op het lichaam. Bijvoorbeeld: • Tatoeage waar je naam en karakter in uitgebeeld worden. • Ben ik dat? Beschilderen van handen en armen, om je achter te verstoppen. • Dierfiguren schilderen op handen en armen en benen. • Door de school eigen gekozen thema, uitwerking in overleg. Toepasbaar naast drama- en danslessen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten variabel tussen 1 uur en en 3 uur, ligt aan de vraag van de klant, het onderwerp enz. Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf €400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9161

54

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

HOORSPELEN, GEDICHTEN EN GELUIDSVERHALEN

MULTIDISCIPLINAIR

Deze workshop is een perfecte manier om reguliere lesonderwerpen op een andere manier onder de aandacht te brengen. In de Elektruck ga je onder professionele begeleiding aan de slag om met je eigen stem een verhaaltje of gedicht op te nemen en vervolgens te voorzien van achtergrond geluiden, geluidseffecten en passende sfeermuziek. De workshop sluit af met het gezamenlijk luisteren van deze resultaten, die na de workshop ook op onze website te downloaden en te beluisteren zijn. Deze workshop kan in overleg bij elk desgewenst onderwerp aansluiten. VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


IPADS IN CONCERT - EATS & BEYOND

MULTIDISCIPLINAIR

Voor leerlingen een laagdrempelige manier om de creatieve mogelijkheden van hun iPad te ontdekken. De leerlingen gaan zowel individueel als in groepsverband aan de slag met hun iPad en de app ‘Figure’. Met deze app zijn de leerlingen in staat om binnen zeer korte tijd hun eigen dancemuziek te maken, hun eigen beats te creëren of als team samen te werken en een band te vormen. Vervolgens kunnen zij als DJ aan de slag gaan met hun zelf geproduceerde muziek.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op eigen school Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 1 uur op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 1 uur: € 90,-- . Bij kortere / langere duur gelden andere tarieven Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9831

Doelgroep: havo/vwo klas 1 t/m 4 Groepsgrootte: max. 15 leerlingen per workshop Benodigdheden: iPad, iPhone of iPod Touch met als besturingssysteem minimaal iOS 8.0 of hoger. Andere tablets of Smartphones zijn niet compatible met de app ‘Figure’. (De app ‘Figure’ is gemaakt door Propellerhead Software AB.)

RONDLEIDING SCHOUWBURG EN CONCERTZAAL

MULTIDISCIPLINAIR

Samen struinen door de foyer van de schouwburg, spieken in de kleedkamers of het lichtplafond van de concertzaal bewonderen? Dat kan. Niet alleen voor het V.O., maar ook voor basisscholen is het enorm interessant om een rondleiding te krijgen door de zalen van Theaters Tilburg. De schouwburg (Rijksmonument), met zijn hoge toneeltoren, balkons en roodpluche zaal. In de concertzaal zie je veel hout en licht, vooral het lichtkunstwerk aan het plafond is indrukwekkend. Daar leren we alles over het begrip akoestiek door bijvoorbeeld zelf te zingen. De studio is onze vlakke vloer zaal. Met uw ICC’er of CKV-docent komen we graag tot een rondleiding op maat.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Theaters Tilburg, aan de Schouwburgring Kosten | € 40,-- prijs per groep, ca 25 leerlingen Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 9009

Nieuw! We werken aan een variant beeldend (moderne kunst) en erfgoed (architectuur Rijksmonument schouwburg).

WONDEN MAKEN, NET ECHT

MULTIDISCIPLINAIR

Net als in de film. Stoere workshop want we maken, o.a. snijwonden en schotwonden, blauw oog of flinke bult. De afwerking met filmbloed maakt het nog spannender.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | School Kosten | € 220,-- inclusief alle materialen (special effect make-up, bloed, schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Volgende workshop op één dag € 190,-Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8965

De leerlingen leren om te gaan met de special-effect materialen en technieken vanuit de film make-up. We maken stap voor stap een snijwond en in het tweede deel van de workshop kunnen de eigen ideeën uitgevoerd worden onder begeleiding van een ervaren grimeur. Na afloop wordt het resultaat op foto vastgelegd.

workshops

55


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8629

MEDIAWIJSHEID

MULTIDISCIPLINAIR

We worden door de media overspoeld met zeer uiteenlopende boodschappen, maar aan het kritisch leren interpreteren daarvan ontbreekt het vaak. Los van amusement dienen veel boodschappen om ons tot een bepaald gedrag of denkwijze aan te zetten, denk aan reclames. Maar ook het journaal geeft ons een beeld van de wereld dat niet per se met de werkelijkheid overeenkomt. Wat is het verschil tussen informeren en manipuleren? Zeker nu het fenomeen Fake News een grote vlucht heeft genomen. Met een oud en ‘simpel’ filmisch middel als montage kun je dingen al in een andere context plaatsen en de werkelijkheid beïnvloeden. Door middel van Photoshop worden modellen mooier gemaakt dan ze zijn. Met muziek wordt een gemoedsbepalende sfeer neergezet. Zo zijn er legio technieken. In hoeverre zijn leerlingen zich van deze technieken bewust? Wat is de invloed van nieuwe media zoals Internet, Facebook, Twitter, Instagram en mobieltjes? Deze workshop combineert een stuk theorie over invloed en geschiedenis van de diverse media met een doe-opdracht die de leerlingen bewuster maakt van de impact die de media kunnen hebben. Het theoretische deel wordt ondersteund door duidelijke voorbeelden van mediatechnieken d.m.v. een beeldpresentatie en filmpjes op YouTube. Al naar gelang de wens van de school kan het accent op media en mediatechnieken in het algemeen of op Sociale Media liggen. Daar horen ook twee verschillende opdrachten bij. Er kan ook gekozen worden voor een reeks van twee workshops waarin beide aspecten afzonderlijk aan bod komen. De workshop kan ook als training voor leerkrachten worden aangeboden.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur workshops hebben een basis van 1 uur maar zijn in meerdere sessies beschikbaar Plaats | Op school Kosten | € 85,-Aanbieder | Onias Landveld Bestelcode | 14625

SPOKENWORD EN STORYTELLING MULTIDISCIPLINAIR Spreek en vertel! Hoe vertel je een goed verhaal? Met wat voor krachtige tekst blaas je iedereen omver? Hoe verpak jij een mening zodat het raakt? Dat doe je met Spoken Word en Storytelling. Geef expressie Ontdek je innerlijke poetry slammer en gebruik Spoken Word om te schrijven, spreken of vertellen. Doe het met anderen of alleen, schrijf lange teksten of korte het maakt niet uit. Je expressie zit ‘m in je woorden en dat maakt van iedereen een performer. Urban Poetry Spoken Word verschilt van het ‘traditioneel’ dichten omdat de performer een grotere vorm van vrijheid heeft. Hij of zij mag meerdere attributen, zoals muziek of beweging, gebruiken om zijn tekst voor te dragen. Het is dus dynamischer en aantrekkelijker. Er wordt ook aandacht besteed aan spreekvaardigheid en het vergroten van zelfvertrouwen met behulp van eigen werk. Uitstekende begeleiding Onder begeleiding van Onias Landveld, Winnaar van 2015 Van Dale Spoken Award voor storytelling en stadsdichter van Tilburg, ontdekken de leerlingen hoe ze hun eigen stem kunnen ontwikkelen en een boodschap te overbrengen. De lessen zijn uitdagend en aansprekend dus het verveelt nooit. Ontwikkel spraakkunst en wees een uniek op je eigen eigen manier. Het enige wat je nodig hebt, is pen en papier.

56

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


THEATERGRIME

MULTIDISCIPLINAIR

Kruip in de huid van... De les start met een korte uitleg over materialen en technieken en een demonstratie, daarna gaan de leerlingen het grimeren oefenen op elkaars gezicht. Het typetje is pas helemaal áf als een bijpassende pruik is opgezet.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten of cursus 4 x 150 minuten Plaats | Op school Kosten | € 225,-- per les, inclusief spiegels en alle grimematerialen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8953

Er wordt gewerkt rondom de volgende vier thema’s: • theater make-up algemeen, rekening houdend met belichting en zaal bij dans, zang, toneel; • karakterverandering maken: oud maken, zwerver en wonden maken; • metamorfose naar historisch figuur zoals Quasimodo/Dickens, daarbij plakken we baard/snor; • metamorfose naar fantasiefiguur: heks, elfje of trol. De verschillende lessen worden als workshop gegeven, als onderdeel van een themadag/week, feest of theatervoorstelling. Bijvoorbeeld: uitbeelden van een schilderij (De Nachtwacht, De Aardappeleters). Ook geschikt voor leerkrachten. Een cursus omvat vier bijeenkomsten van 2,5 uur, waarin de basisvaardigheden van het grimeren aan bod komen.

INDIANENVERHALEN

MULTIDISCIPLINAIR

Norval Morrisseau Veel indianenverhalen zijn eeuwenlang mondeling en via schrift op berkenbast doorgegeven. Ook kunstenaar Norval Morrisseau verwierf al op een jonge leeftijd de oude kennis en verhalen van zijn opa. Zijn werken kenmerken zich door beelden uit de traditionele verhalen of legendes van zijn volk. Hij gebruikt onvermengde zuivere kleuren met dikke zwarte omlijningen (Outline drawing). Hij schilderde ook botten en ingewanden van dieren en mensen, de zogenaamde X-ray afbeeldingen.

Groep | Bovenbouw Datum | Het hele jaar door Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | In overleg Kosten | € 100,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9263

Zichtbaar maken De leerlingen maken kennis met een traditioneel verhaal dat wordt ondersteund door schilderijen van Norval. De vormen, kleuren en planten hebben soms een speciale betekenis. Zo kregen indianen een veer wanneer ze iets moedigs hadden gedaan. De leerlingen leren verhalen zichtbaar te maken, zoals Morrisseau. In overleg met de leerkracht zal het materiaal en de techniek bepaald worden. Vervolgens worden de voorwerpen of afbeeldingen aan elkaar gepresenteerd.

muziek

HET LEVENDE DRUMSTEL

MUZIEK

Bespeel het grootste drumstel waar je zelf onderdeel van uitmaakt Ooit wel eens meerdere hihats, bassdrums, floortommen en snaredrums bij elkaar gezien? In deze workshop gaan we dit drumstel formeren en een popritme leren spelen via appels en peren! Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8909

Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

workshops

57


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8907

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8911

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8905

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop: € 130,-- . Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8703 Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 90 tot 120 minuten Plaats | Op school Kosten | € 50,--. Naast de uurprijs worden nog kosten voor voorbereiding en reistijd doorberekend. Aanbieder | Brok Music Entertainment Bestelcode | 14867

58

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

HET SLAGWERKORKEST

MUZIEK

Samen muziek maken onder leiding van een dirigent slagwerk Als je in een groot orkest speelt, speel je in secties van instrumentgroepen o.l.v. een dirigent. Het slagwerkorkest is ook een orkest. Het heeft alleen maar slagwerkinstrumenten tot zijn beschikking. In deze workshop leren de kinderen samen te werken onder leiding van de dirigent met hun verschillende secties. Maximaal aantal leerlingen:een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

RAPPENDE RITMES

MUZIEK

Schrijf een rap en leer het ritme al spelenderwijs De leerlingen leren het ritme van de Rap spelen. Voorafgaand aan de les hebben ze via de bijbehorende lesbrief gezamenlijk de tekst van de rap gemaakt. Iedere leerling leert ook hier weer de verschillende partijen op de verschillende slaginstrumenten die samen het ritme vormen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d.. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

SPEL(EN SPELEN)

MUZIEK

Behendig zijn voor een ritmisch spelfestijn De leerlingen worden uitgedaagd om in competitie via appels en peren (via het welbekende fruitsysteem) hun eigen ritmische drumopstelling te laten horen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

braziliaanse percussie

MUZIEK

Workshop waarin de leerlingen originele Braziliaanse slaginstrumenten bespelen. Door zelf op typisch Braziliaanse percussie-instrumenten te spelen, ervaren de leerlingen de feestelijke, opzwepende muziek uit Brazilië. Ze maken zich enkele Braziliaanse ritmes eigen, die elkaar aanvullen tot één geheel. Een spetterende workshop die de leerlingen niet snel zullen vergeten. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per groep

Beatbox workshop - control the beat MUZIEK Iedereen leert de kunst van het beatboxen. De les begint met een showcase van de docent zelf, de geschiedenis van beatboxen wordt uitgelegd en de basis van het beatboxen wordt door creatieve oefeningen geleerd. Beatbox, ook wel ‘the 5th element of hiphop’ of vocale percussie, is het maken van ritmes en geluiden door gebruik te maken van de mond, keel en vocalen. Er wordt een muziekstijl gekozen (bijvoorbeeld: hip-hop, reggaeton, dubstep of D&B) en aan de hand van het genre wordt de beatbox gecreëerd door de leerlingen, onder begeleiding van de docent. Een belangrijk onderdeel van beatbox zijn beatbox battles. Aan het einde van de les wordt een kleine competitie gehouden onder de leerlingen om ze te laten ervaren hoe het is om op een podium te staan. Uiteindelijk is iedereen een winnaar in deze workshop! VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


CAJON: EEN DRUMSTEL IN EEN KISTJE

MUZIEK

De cajon (Spaans woord voor kist) komt oorspronkelijk uit Peru, waar dit instrument veel wordt gebruikt als begeleidingsinstrument bij het dansen. Tegenwoordig wordt de cajon ook veel in de popmuziek gebruikt. In deze workshop beginnen we met een aantal basisslagen. Vervolgens wordt een (pop-)ritme aangeleerd, dat uit verschillende partijen bestaat, die tegelijk worden gespeeld. Goed naar elkaar luisteren en samenwerken zijn hiervoor belangrijk. Daarnaast is er ruimte voor experimenteren en improviseren, zodat de leerlingen de mogelijkheden ontdekken van dit voor velen onbekende instrument. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per groep

DJ WORKSHOP

MUZIEK

Mijn naam is Jan-Willem Otto, 27 jaar, afgestudeerd aan de rockacademie van Hasselt, richting elektronische muziek. Afgelopen jaren gaf ik DJ en Producer lessen aan de muziekschool in Maastricht en Weert. Daarnaast geef ik ook het hele jaar door verschillende muziek en media workshops op basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop: € 130,-- . Bij Factorium: €40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8707

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur in overleg een aangepast programma Plaats | Op school of op locatie Kosten | € 60,-- voor voorbereiding en reistijd worden ook kosten in rekening gebracht. Aanbieder | Jan-Willem Otto Bestelcode | 14877

In mijn (muziek)workshops is het mijn doel is om meer 21e eeuwse skills in cultuureducatie te verwerken. Want naast muziekleraar ben ik ook een echte nerd. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te programmeren, te solderen en 3d te printen. Daarnaast maak ik mijn eigen visuals en bouw ik mijn eigen elektronische instrumenten. Deze 21e eeuwse skills probeer ik dan ook zo veel mogelijk te verwerken in mijn lessen. Alle gadgets, DJ controllers en computertjes neem ik zelf mee. In de link heb ik een aantal foto’s toegevoegd om een kleine indruk te geven van mijn workshops. Het lijkt me leuk om eens met elkaar te spreken over een mogelijke samenwerking. Neem ook eens een kijkje op mijn website. www.jwotto.com - www.instagram.com/jw.otto/ - www.facebook.com/jwottomusic/

DJEMBé

MUZIEK

De djembé is een trommel uit West Afrika, die met de blote hand wordt bespeeld. Het accent in de workshop ligt op het samen muziek maken. Je zult er versteld van staan, hoe snel je samen een compleet muziekstuk speelt.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop: € 130,-- . Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8723

Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen

HIPHOP FACTORY - RAP

MUZIEK

Rap is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Tijdens de workshop krijgen de leerlingen uitleg over de ontstaansgeschiedenis van rap. Daarna gaan de leerlingen, begeleid door de rapper / docent, hun eigen rap schrijven. Rap is een leuke manier om leerlingen bezig te laten zijn met taal en literatuur. Het is ook mogelijk de workshop af te sluiten met het opnemen van je eigen track of videoclip. We bespreken de mogelijkheden graag met u.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Losse workshops en trajecten mogelijk Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9757

workshops

59


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten minimaal 50 minuten en maximaal 90 minuten Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9159

MAAK JE EIGEN RINGTONE IN DE ELEKTRUCK

MUZIEK

Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon. Maar al die saaie en vaak dezelfde ringtones zijn natuurlijk maar suf. In de Elektruck maak je je eigen ringtone. Zo heb je een super originele ringtone die niemand anders heeft, die je meteen herkent en die helemaal bij jou past. Het zou natuurlijk ook je geluid kunnen zijn wat je als wekker gebruikt of voor als een speciaal persoon je belt... In de Elektruck (een oude stadsbus die naar de school toe komt rijden) leer je hoe je dit zelf kunt doen. Je leert hoe je je eigen stem opneemt en deze mixt met bestaande samples, delen van muziekjes die je leuk vindt en hoe je dit alles kunt bewerken met effecten en dergelijke. Aan een ringtone zitten geen eisen, behalve dat hij niet te lang moet duren, dus alles kan, alles mag en niets is te gek. Door de goede introductie en begeleiding zijn de deelnemers binnen 10 minuten zelf aan hun eigen ringtone aan het werk. De workshop sluit af met het gezamenlijk luisteren van deze resultaten, die na de workshop ook op onze website te down-loaden zijn. Zodoende kunnen ze ook daadwerkelijk als ringtone gebruikt worden.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | 1 uur Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8659

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9071

MUSICAL SINGING

MUZIEK

Musical is hot. Zang, dans en drama zijn de drie elementen die de musical haar unieke karakter geven. De zang geeft het verhaal veel zeggingskracht. In het algemeen stoelt musical singing op pittige koren en gepassioneerde duetten. ´West Side Story´ is hiervan een klassiek voorbeeld. ‘Annie’, ‘Les Misérables’ en ‘Sister Act’ zijn meer recente musicals waarin de zang een onmisbare rol speelt. Beleef zelf het plezier in het zingen van één of meer nummers uit bekende en minder bekende musicals. Deze workshop is uitstekend te combineren met de workshop Musicaldance (zie onder dans).

MUZIEK EN GELUID

MUZIEK

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Muziek en Geluid. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘MuziekMakers’, een hoorspel, gitaarles en Body Percussion. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt. 60

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


POPZANG

MUZIEK

Zingen is populairder dan ooit. Dat bewijzen de veelbekeken tv-programma’s, waarin gezocht wordt naar nieuw zangtalent. Zingen is gezond, zo is uit onderzoek gebleken. Het is goed voor je longen, je hart en je humeur. Het helpt tegen stress en verhoogt de weerstand. Maar bovenal is zingen fijn om te doen. Misschien zing je al, of heb je zelfs zangles. Misschien droom je stiekem van een zangcarrière, maar durf je je nog niet goed te laten horen. Daarom is het geweldig om eens mee te doen aan een zangworkshop. Dan kun je ontdekken hoe het is om zelf de liedjes van je favoriete artiesten te zingen en hoe leuk het is om te zingen samen met anderen. Zingen – gewoon doen!

RAP

MUZIEK

Waan je een echte rapper. Het creëren van een beat, het schrijven van een tekst, het opnemen van je track en zelfs het maken van een videoclip, het is allemaal mogelijk. Een gezamenlijk project van Factorium en de Hiphop Factory

RE-MIXEN IN DE ELEKTRUCK

MUZIEK

Ervaar en leer hoe echte DJ’s en producers muziek maken in hun muziek studio! Ga zelf aan de slag met bekende en minder bekende muziek. Knip de ‘beat’ uit het ene lied. Zing zelf het refrein van een ander lied in en mix deze vervolgens samen. Gebruik het midi-keyboard om zelf elk denkbare instrument in te spelen en direct in je nummer op te nemen.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 60 min. of in overleg Plaats | op eigen school Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 1 uur op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10171

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | vanaf 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8677

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Tijdsduur is gemakkelijk aan te passen aan de wens van de aanvrager; variërend van 50 tot 100 minuten Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9153

Alles wat in een professionele studio aanwezig is heb je in de Elektruck ook tot je beschikking. Een midi-keyboard, Een microfoon, instrument loops, losse samples, complete nummers. Door de duidelijke introductie en begeleiding ben je binnen 10 minuten zelf aan het mixen. De resultaten worden aan het eind van de workshop gezamenlijk beluisterd en kunnen naderhand gedownload worden op onze website.

RONDLEIDING 013

MUZIEK

Een kijkje in de wereld van 013, zowel voor als achter de schermen: het is mogelijk om met de klas (of klassen) 013 Poppodium te bezoeken. Een rondleiding maakt altijd onderdeel uit van uw bezoek, maar is eventueel modulair aan te vullen met andere onderdelen of werkopdrachten.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur - maximaal aantal deelnemers: 20 personen Plaats | 013 Poppodium Tilburg Kosten | € 60,-Aanbieder | Poppodium 013 Bestelcode | 8817

De leerlingen komen langs beide zalen, staan als artiest op het podium, maar ook achter het podium en bezoeken kantoren, de keuken en de kleedkamers. Je kunt zelf kiezen of je rondgeleid wil worden door een ervaren externe deskundige, een medewerker van 013 (marketing/programma) of door een jonge muzikant. Tijdens deze rondleiding krijg je de nodige info m.b.t. de bedrijfsvoering van 013, wetenswaardigheden uit de historie en leer je wat er allemaal bij komt kijken om een paar honderd optredens per jaar te organiseren. Naast de standaard rondleiding organiseert 013 werkopdrachten met o.a. technasia als het gaat om duurzaamheidsopdrachten en leren econasia studenten de financiële structuren van onze sector kennen. WOO HAH festival kan ook als onderwerp besproken worden tijdens een opdracht, dit festival is 5 jaar geleden door 013 gestart en toonaangevend als het gaat om hiphop en urban. Een aantal keer per jaar worden in 013 evenementen georganiseerd zoals Cultuurteelt en Tilburg’s Got Talent waarin leerlingen de kans krijgen hun talenten te delen voor een volle zaal.

workshops

61


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op eigen school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 90,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 135,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9833

WERKEN MET LOOPS UIT GARAGEBAND

MUZIEK

Het muziek maken van tegenwoordig hoeft niet zo moeilijk meer te zijn: wat samples, een paar kant-en-klare loops achter elkaar plakken en klaar is Kees. Tijdens deze workshop ontdek je hoeveel je kunt doen met verschillende loops. Van drums en percussie tot gitaar en viool, alles komt voorbij. groepsgrootte: max. 15 personen Benodigdheden: 5 iPads/Apple computers met GarageBand, of Windows computers met Mixcraft (wordt door de docent geïnstalleerd voorafgaand aan de workshop). Eventueel een digibord met aansluiting vanuit iPad of computer.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg, voorkeur donderdagochtend Duur | 45 minuten op basis van aanvraag. Gemiddeld 75 min Plaats | Op school Kosten | € 450,-- € 695,-- bij 2 workshops op 1 dag Aanbieder | Louise Donker Bestelcode | 10385

DURF

MUZIEK

Durf! Een verrassende, interactieve en verdiepende muzikale workshop van Lieve Louise en de Fanfare. Durf is een sprankelende workshop, bestaande uit een combinatie van een muzikaal optreden gevolgd door een interactief gedeelte, waarbij het publiek deelneemt aan de muziek en later ook met elkaar in gesprek zal gaan. Meerstemmige zang, en bodypercussie/ritme en dirigeren voor de groep staan centraal. De leerling en/of leerkracht neemt deel aan de muziek zowel vanuit de zaal als vanuit het podium. Hierdoor ontstaat een samenwerking tussen Lieve Louise en het publiek, de deelnemers. Dit alles op een speelse, luchtige en laagdrempelige manier. De muziek die Lieve Louise maakt is vernieuwend en verfrissend, met Nederlandse teksten die tot de verbeelding spreken en bijzondere en inventieve instrumenten als een fietspomp en kinderaccordeon. In combinatie met de workshop Durf zorgt deze muziek voor een bijzondere verbinding met de deelnemers. De pedagogische en didactische achtergrond van Louise Donker komt terug in de workshops, gecombineerd met de uitvoerende dans- en makersachtergrond van Lieve Lamerichs. Door kwetsbaarheid te tonen op het podium, hun eigen verhaal te vertellen en eventuele fouten die zij zelf maken bloot te leggen, laten Lieve en Louise op een humoristische en eigenzinnige manier de afstand tussen de artiest en de deelnemers vervagen en krijgen zij het iedere keer weer voor elkaar dat deelnemers die dat wellicht niet van zichzelf verwacht hadden, samen gaan zingen, musiceren, bewegen, lachen, ontspannen, meer zelfvertrouwen krijgen en vooral verbinding maken met de mensen om hen heen. Daarnaast laten Lieve en Louise zien dat je eenvoudig muziek kunt maken met weinig middelen. Zij vertellen hoe de muziek tot stand is gekomen, waarom ze hebben gekozen voor een fietspomp bijvoorbeeld en hoe dat proces in zijn werk is gegaan. Zo hopen zij anderen te inspireren tot het maken van eigen muziek. Lieve en Louise gaan het gesprek aan met de deelnemers. Hoe ervaren zij de muziek, het kijken, luisteren en het musiceren? Wat gebeurt er met hen als zij voor de groep mogen staan om te dirigeren, en eenvoudige lijn op een instrument mogen meespelen, door een microfoon mogen praten? Er kan een terugkoppeling worden gemaakt naar didactiek, het eigen lesgeven, het geven van muzieklessen, groepsdynamiek. De workshop is ook in te zetten als teamtraining voor docenten of als inspiratie voor leerkrachten die muziekles gaan geven op school. (Onderwijsassistent e.d.) De workshop is bedoeld voor groepen (15-120 personen) en kan breed ingezet worden. Ter bestrijding van pestgedrag, teambuilding, begin van een projectweek, etc. Het doel is verbinden en het creëren van een losse sfeer waarin leerlingen samen durven musiceren.

62

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


RAPWORKSHOP - NEEM JE EIGEN RAPNUMMER OP

MUZIEK

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten tot 2:00 uur wordt geadviseerd Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per uur. Het starttarief is gebaseerd op de nevenwerking van de audio en de reistijd Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9761

Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen en de klas gaat onder begeleiding aan de slag om zelf een echt rap nummer te maken. Als er genoeg is geoefend is wordt dit nummer opgenomen, als een echte mp3! De klas maakt dus hun eigen rap nummer, het eindresultaat is altijd tastbaar en zal aan het eind van de workshops klassikaal ten gehore worden gebracht.

wERELDRITMES

MUZIEK Veel muziek uit West-Afrika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied heeft een polyritmisch karakter. Onder polyritmiek wordt verstaan: het gebruiken van meerdere ritmes tegelijkertijd. Omdat zulke ritmes relatief onbekend zijn voor onze westerse oren, is het voor de leerlingen een uitdaging deze goed te kunnen spelen.

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | Op de eigen school: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60, -- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop: € 130,-- , Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8687

Bij deze workshop wordt gebruik gemaakt van diverse percussie-instrumenten, zoals conga’s, djembé’s en andere Afrikaanse trommels. Deze instrumenten hebben alle een andere klank. Door op de verschillende instrumenten verschillende ritmische accenten te geven ontstaat een ritmische melodie die we polyritmiek noemen. De technische aspecten van het bespelen van de instrumenten is bij deze workshop van ondergeschikt belang; het gaat hier vooral om het krijgen van inzicht in de ritmische structuur, die de basis vormt van veel etnische muziek. Dit wordt onder andere bereikt door de leerlingen mee te laten tellen en goed naar elkaar te laten luisteren. Daarnaast is deze workshop een muziekbeleving die anders is dan men gewend is en die het muzikale referentiekader van de deelnemers kan vergroten. Doelgroep: bovenbouw havo en vwo. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen

natuur- en milieueducatie

BOKASHI

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Afval scheiden In Nederland produceren we jaarlijks bijna 500 kilo afval per persoon. Ruim de helft daarvan leveren we gescheiden in. En hoewel we al behoorlijk goed zijn in afval scheiden, kan het nog een stuk beter. Milieu Centraal heeft berekend dat we ruim 80 procent van ons afval gescheiden in kunnen leveren.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Workshop Plaats | Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 60,-- Inclusief materiaalkosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 10737

Bokashi Bokashi is een Japanse techniek om GFT afval te fermenteren. Tijdens de rondleiding en workshop leren de leerlingen over de gezonde bodem en hoe het gefermenteerde fruitafval gebruikt kan worden. Op school maken zij een bokashi emmer om hun fruitresten te verzamelen. Het goed gefermenteerd materiaal mag gebruikt worden in de schooltuin én voor Het Groeilokaal.

workshops

63


Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst. Waarom afval scheiden? Het is een fabeltje om te denken dat na gescheiden inzameling, het afval op een hoop gaat. Het is namelijk veel goedkoper om gescheiden afval te verwerken, dan een hoop gemengd afval. Van GFT afval kan een goede kwaliteit compost gemaakt worden, dit wordt als grondverbeteraar en (kunst)mestvervanging gebruikt. Afval wordt zo zelf een waardevolle grondstof. Er hoeft minder veen afgegraven te worden en is er minder energie nodig om kunstmest te produceren. Daarnaast kan grond met veel organisch materiaal meer vocht vasthouden, waardoor wateroverlast beperkt wordt.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@ educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichting Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35,-- per uur en €5,-- materiaalkosten maakt €250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11035

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@ educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school Kosten | € 250 Er komen twee professionals van Stichting Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35 per uur en 5 euro materiaalkosten maakt €250,Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11041

64

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

OPSTART MOESTUINTJES

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Het moestuinplan 1. Het bonenproefje Duidelijk inzicht in het kiemproces van een zaadje tot een plantje. 2. moestuinplan Een meetopdracht om op schaal het tuintje voor komend seizoen in te tekenen. Het groeiproces van diverse groentes en kruiden laten zien. Leerlingen maken een doordacht plan voor de moestuin. 3. Voorzaaien in de klas. In de klas kunnen de eerste zaadjes worden opgekweekt. 4. Zaadgranaten met deze zaadgranaten kun je alle saaie niet groene plekken in de stad bombarderen met lekkere en mooie planten.

AAN HET WERK IN DE (MOES)TUIN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

(On)kruid en ontdekken A. Warming-up, het liedje hoofd, schouders, knie en teen in planten variant. B. Quiz, (on) kruid weetjes 1. Onderhoud van je planten en de verzorging Het onderhoud van de tuin en de verzorging van de gezaaide plantjes. 2. Bloemen en bijen schriftelijke opdracht om de onderdelen van een bloem te leren en het nut van bijen en bestuiving. 3. Energiedrank voor planten maken Van verschillende planeten in de tuin een voedzame drank voor de planten in de tuintjes maken. onderzoek naar de bodemkwaliteit van de tuintjes , kennismaking met de composthoop 4. Eetbaar onkruid Onkruid ontdekken en proeven, kennis maken met de geschiedenis van eetbare wilde planten. 5. Plantendiscussie Een gesprek om erachter komen hoe planten groeien en met elkaar omgaan en of er overeenkomsten zijn met jezelf.

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


HET OOGSTFEEST

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Buiten of binnen augustus / september 1. Quiz over plantenweetjes 2. wat gebeurt er in de tuin? Schriftelijk vraag en antwoord opdracht om het seizoen te leren kennen. 3. koken met groente uit de schooltuin of seizoensgroente Met de oogst uit de tuintjes worden gerechtjes gekookt en gezamenlijk opgegeten, we maken er een klein oogstfeestje van! 4. Voedselbommetjes Maak van klei,zaden en nootjes voedselbommetjes voor vogels in de winter

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@ educatiepit.nl Duur | 2.5 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school, op het schoolplein of in de buurttuin Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichting Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35,-- per uur en €5,-- materiaalkosten maakt €250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 10431

nieuwe media

DENKWOLK - WOORDWOLK; WOORDKUNST MET EEN APP

NIEUWE MEDIA

De leerlingen werken in deze workshop individueel of in duo’s op de computer of I-pad met een app, deze app is gratis te downloaden. De leerlingen formuleren hun gedachten over een bepaald onderwerp in een tekst. Dat kan over vriendschap, ruzie en verliefdheid gaan, over sociale media, over school en leren, samenleven of bijvoorbeeld over natuur. Eigenlijk over elk wezenlijk onderwerp.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten evt. 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 14431

Uit deze tekst destilleren ze vervolgens de essentie en geven dit vorm in een woordwolk. In een woordwolk kun je bepaalde woorden meer belang toekennen dan anderen waardoor deze groter worden, anderen maak je kleiner. Je kunt er dus een hiërarchie in aanbrengen. Hierdoor wordt zichtbaar wat de leerlingen belangrijk, minder belangrijk of het belangrijkst vinden. Ze kunnen de afbeelding waarin de woorden geplaatst worden zelf kiezen of zoeken op Internet. je kunt spelen met lettertypes, kleuren en hoe de woorden geplaatst worden. Het eindresultaat is een digitaal, visueel kunstwerkje waaraan je snel kunt zien hoe leerlingen over een bepaald onderwerp denken.

GROEPSBEZOEK BIEBESCAPE

NIEUWE MEDIA

Een spannend en uitdagend bibliotheekbezoek waarin leerlingen moeten zoeken, samenwerken, creatief denken en tegen elkaar strijden. Het programma BiebEscape is gebaseerd op het idee van Escape Rooms. De twee teams staan voor een raadsel dat moet worden opgelost. Elk team bestaat uit drie groepjes. Er zijn drie oplossingen nodig om de juiste cijfercode voor de kluis te vinden. Door verschillende gegevens te combineren, door uitproberen en door goed samenwerken is het mogelijk de kluis te kraken.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur + 60 min. voorbereiding Plaats | Bibliotheekvestiging Kosten | € 120,-- excl. 21% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10309

De leerlingen zoeken naar informatie over boeken in de catalogus van de bibliotheek, op internet en op de flaptekst van de betreffende boeken of in de boeken. Al zoekend en puzzelend maken de leerlingen kennis met de bibliotheek en alles wat zij te bieden heeft. Ze leren informatie op te zoeken, te vinden en te verwerken. Daarnaast ontdekken ze leuke boeken en maken ze kennis met de schrijvers. Het groepsbezoek sluit aan bij leesbevordering, mediawijsheid (zoeken naar informatie) en cultuureducatie / literatuureducatie door het kennismaken met schrijvers en hun werk.

workshops

65


Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9073

NIEUWE MEDIA(WIJSHEID))

NIEUWE MEDIA

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Nieuwe Media. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Met onze fotocamera’s, smartphones en tablets kunnen we de wereld om ons heen vast leggen. Deze media zijn bijna niet meer weg te denken en brengen allerlei nieuwe mogelijkheden met zich mee. In de klas kunnen we hiermee kunstzinnig aan de slag door te fotograferen, filmen of met het maken van animaties. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www. snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘MovieMasters’, ‘Stopmotion’ en ‘Ik Pik Dit Niet Meer’. Het gebruik van nieuwe media dwingt ons om steeds bewuster om te gaan met wat we fotograferen en filmen en waar we dat laten zien. Wijs omgaan met deze media is de volgende stap: wat fotograferen en filmen we allemaal? En waar laten we dat zien? Ook voor mediawijsheid hebben we verschillende workshops. Hierbij kun je denken aan workshops over vloggen, het manipuleren en vervalsen van (digitale) beelden of het maken van je eigen krant.

techniek Groep | Onderbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 2 uur Theoretisch en praktisch gedeelte Plaats | o.a. Het schoolplein, Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 120,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9321

BIOMIMICRY

TECHNIEK

De natuur imiteren. Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerste vliegtuigen, die zijn geïnspireerd op vogels. Of aan klittenband, dat is afgekeken van klis (plant). En zo zijn er tal van andere voorbeelden waarbij de natuur als voorbeeld heeft gediend. Biomimicry draait om het in de natuur op zoek gaan naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen. Het is niet echt technologie of biologie, het is de techniek van de biologie. Wanneer we de natuur imiteren om er van te leren, moet je wel goed kunnen waarnemen en leren om met een nieuwe bril te kijken naar onze omgeving. Inspiratie. Tijdens deze workshop, bestaande uit een theorie- en een praktijk gedeelte, worden voorbeelden van biomimicry gegeven. De leerlingen gaan vervolgens zelf op zoek naar inspiratie in de natuur en leren biomimicry in te zetten bij probleemoplossend werken, relevante vraagstukken en ontwerpen voor onze toekomst. Het Groeilokaal. Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten. Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 8483

66

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

ONTDEK HET HEELAL

TECHNIEK

We gaan een reis maken door het grote heelal. Dat het heelal enorm groot is, weet iedereen wel maar niemand weet hoe groot het is.In deze boeiende kinderen kidscollege met aansluitend de workshop gaan we het oneindige heelal verkennen. Allereerst zullen we kijken en proberen de vraag te beantwoorden wat het heelal nu precies is en hoe het is ontstaan. We gaan op kraamvisite bij de geboorte van jonge sterren en zien hele grote sterrenstelsels voorbij komen. Natuurlijk worden de laatste nieuwtjes en ontdekkingen meegenomen zoals zwaartekrachtsgolven, de eerste foto van een Zwart Gat en wie weet wat er allemaal nog meer in de tussentijd wordt ontdekt!

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


Na de doe-lezing van ongeveer 30 minuten gaan we aan de slag met de sterrenhemel. De kinderen of kids gaan de sterrenhemel beter leren kennen en begrijpen. Met behulp van sterrenkaarten worden de sterrenbeelden zo echt mogelijk nagemaakt. We gaan gebruik maken van een speciaal lichtgevende verf. Een eigen verlichte sterrenhemel voor op de slaapkamer. Lezing en workshop zijn zeer educatief van aard en geschikt voor onderbouw Voorgezet Onderwijs en is goed afgestemd op ieder groep.

OP NAAR DE STERREN EN DAAR VOORBIJ

TECHNIEK

Vliegen: zo lang als de mens bestaat is ze er door gefascineerd. Volgens de legende bouwde meesteruitvinder Deadalus vleugels voor zijn zoon Icarus. Icarus werd hoogmoedig, vloog te dicht bij de zon en stortte neer. Voor vele generaties daarna leek vliegen een onbereikbare droom. Na de uitvinding van de stoommachine ging het hard. Tegenwoordig vliegen we de hele wereld over, zijn er permanent mensen in de ruimte en fantaseren we over de eerste mensen op mars.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Ontdekstation013 in de Spoorzone Kosten | dankzij subsidie van gemeente Tilburg voor scholen uit gemeente Tilburg GRATIS, scholen buiten gemeente Tilburg op aanvraag Aanbieder | Het Ontdekstation013 Bestelcode | 13817

In deze spectaculaire workshop onderzoeken we met experimenten over luchtdruk, aerodynamica en het nabootsen van een verbrandingsmotor hoe dat eigenlijk kan; vliegen. Er is een tekort aan technisch geschoolde mensen in Nederland. Veel jongeren hebben onterecht een negatief beeld van technische opleidingen en beroepen. Bij Ontdekstation013 laten we kinderen op een speelse manier kennismaken met techniek en helpen we scholen invulling te geven aan de bijbehorende kerndoelen. Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden deze workshop aan op het niveau van de groep, waardoor hij zowel voor de bovenbouw van de basisschool als de onderbouw van de middelbare school geschikt is. Met middelbare schoolklassen en kunnen we echt de diepte (of hoogte) in. Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek!

workshops

67


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 150,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 13703

PLANETEN BUITEN ONS ZONNESTELSEL

TECHNIEK

Planeten buiten ons Zonnestelsel zijn planeten die draaien om andere sterren dan de Zon of te wel EXOPLANETEN. Het bestaan van deze planeten is vooral afgeleid van indirecte waarnemingen en metingen maar dat zal snel gaan veranderen wanneer binnenkort betere en scherpere telescopen actief worden. Van indirecte waarnemingen naar directe waarnemingen. Hoe cool is dat! De eerste exoplaneet werd ontdekt in de jaren 90, wat is er aan voorafgegaan en hoeveel exoplaneten zijn inmiddels bevestigd? Welke methodes van opsporingen zijn er en kunnen we al iets zeggen over bewoonbare aardachtige planeten? Een boeiende lezing vooraf van ongeveer 30/40 minuten inclusief de vragen gevolgd door een uitgebreide workshop. In de workshop werken we met bollen, verf en ander materiaal.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9819

RUIMTEVAART IN VOGELVLUCHT

TECHNIEK

We duiken in de geschiedenis van de ruimtevaart en werpen een blik in de toekomst. De ontwikkeling van de ruimtevaart gaat snel en is erg interessant. Naast prestige projecten heeft de ruimtevaart ook veel technologie en vooruitgang geboekt. We starten met de avonturenboeken van een beroemde Fransman. Deze boeken waren een enorme inspiratiebron voor latere raketgeleerden. In de 1e helft van de 20e Eeuw werden de eerste succesvolle raketlanceringen gedaan. De successen werden opgevolgd door het in de ruimte te brengen van de eerste kunstmaan, de eerste mens in de ruimte, de eerste mens op de Maan, onderzoek naar andere hemellichamen, ruimtelaboratoria, Space Shuttles en commerciële ruimtevluchten. Bovendien zijn we trots op de in Nederland geboren astronauten André Kuipers, Wubbo Ockels en Lodewijk van den Berg. Curiosityworld verzamelt sinds haar jeugd van alles over de ruimtevaart waarbij zij tijdens de lezing het een en ander zal laten zien. Na de interactieve lezing van ongeveer 30/40 minuten gaan we aan de slag met een bouwpakket van een Space Shuttle of indien voorradig een ander ruimtevaartuig/satelliet.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9827

SCHRIFT ‘WAAR KOMT HET ABC VANDAAN?’

TECHNIEK

We starten met een vlotte lezing over de geschiedenis van het schrift en starten in de prehistorie. Daarna maken we de sprong van de prehistorie naar de historie waar we het ontstaan van het schrift zullen gaan ontdekken. De eerste kleitabletten met het spijkerschrift verschijnen op het toneel, de Egyptenaren gebruikten hun eigen schrift, het hiërogliefenschrift. We gaan ontdekken waar het alfabet vandaan komt, het monnikenwerk, de uitvinding van de boekdrukkunst, de kroontjespen, lei en griffel en eindigen met de tablet. Op een luchtige manier maken we in vogelvlucht kennis met de geschiedenis van het schrift. Na de lezing is het tijd voor praktijk. De kinderen kunnen kiezen voor Geheimschrift op Kleitablet of aan de slag met het Oude Mesopotamisch Spijkerschrift. Leerzaam en zeer geschikt voor het onderwijs.

68

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


BOUWEN MET BAMBOE

TECHNIEK

Groots bouwen wordt pas moeilijk als het stabiel moet zijn. In samenwerkingsverband doen de leerlingen onderzoek naar het realiseren van een stabiele constructie van bamboe. In groepen van vier starten ze met het spelen met diverse ruimtelijke figuren, om vervolgens een constructie op te zetten en deze efficiënt uit te breiden. Deze workshop prikkelt het ruimtelijk inzicht en het stuurt tevens aan op samenwerking.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 40 minuten (een dagvullende workshop duurt minimaal 5 uur) Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 150,-- (per 15 leerlingen, excl. reiskostenvergoeding) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 12691

Voor de fanatieke bouwers bieden we ook een grotere uitdaging aan: het realiseren van een bouwwerk waar je echt doorheen kunt lopen. De leerlingen starten met het ontwerpen op schaal en doen onderzoek naar de krachten die werken in de constructie om deze vervolgens groots uit te voeren.

ONTWERP VAN EEN STOEL

TECHNIEK

Deze workshop stelt de leerlingen voor de uitdaging om een zitobject te ontwerpen. Tijdens het ontwerpproces ontdekken ze hoe je kan spelen met thema’s zoals vorm, grootte en materialen. De leerlingen werken hun ontwerp uit in een maquette op schaal 1:5.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten (vanaf) Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | In overleg Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 14705

Er bestaat tevens de mogelijkheid om deze workshop gedurende een hele dag te verzorgen. Daarbij werken de leerlingen hun ontwerp uit op ware grootte in karton. Aan het einde van de dag worden deze stoelen uiteraard getest! Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, maar is ook geschikt voor de onderbouw van havo en vwo.

workshops

69


projecten beeldend Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 7 uur en 30 minuten 3 x 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8637

GESCHIEDENIS KOMT TOT LEVEN IN KARTON

BEELDEND

In groepjes van drie à vier leerlingen maken we een decor waarin een typische situatie uit bijvoorbeeld de Gouden Eeuw te zien is. Dit decor kan over beroepen gaan, over de zeevaart, over uitvinders en uitvindingen of over kunst uit die periode. Maar het kan ook een straatbeeld zijn waarin bijvoorbeeld de mode en/of architectuur uitgelicht worden. De essentie is dat er een tijdsbeeld gecreëerd wordt. Het kan over elke periode in de geschiedenis gaan, maar ook over de toekomst. In deze workshop komen behoorlijk wat vaardigheden en technieken aan de orde, zoals het jezelf verdiepen in een bepaalde periode, het zoeken naar passend beeldmateriaal in boeken en op Internet, en het maken van de decorstukken en het uiteindelijke ruimtelijke decor met diepte. Van deze decors maken we dan weer foto’s. Het is een project dat in een aantal stadia tot een eindresultaat komt, vandaar dat er een reeks opeenvolgende workshops voor nodig is.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8813

HET SCHOOLGEBOUW IN DE BEELDEND SPOTLIGHTS! BLIJVENDE KUNSTWERKEN Met alle groepen (of een deel ervan) een blijvend kunstwerk realiseren. Bijvoorbeeld voor een speciale gelegenheid of om een kale muur op te vrolijken. Dit kan naar aanleiding van een bepaald thema zijn (spelen, leren, natuur, sport, vrede, samenwerken, enz.), of het motto van de school. Beschilderde panelen aan muren op het plein, een spectaculaire ingang van het gebouw? Zijn er in de school of aula witte muren die vragen om kleur? Het is voor leerlingen een bijzondere ervaring om gezamenlijk iets te maken dat lange tijd aanwezig blijft. Een groot kunstwerk dat ze dagelijks zien als ze de hal van de school binnenkomen of dat de muren langs de trappen versiert. Het kan de interesse van de leerlingen voor kunst en cultuur blijvend stimuleren en het schoolgebouw een unieke en herkenbare uitstraling geven. Wij hebben inmiddels ruime ervaring met het realiseren van blijvende kunstwerken op scholen in Noord-Brabant en daarbuiten. Kijk bijvoorbeeld naar de muurschilderingen van BS Bibit of BS De Cocon.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg, afhankelijk van de wensen van de school Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per kunstenaar, per uur, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9735

70

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

MET ZO’N PRACHTIGE WAND, HAAL JE DE KRANT! Jullie visie, jullie motto, jullie naam en zijn betekenis in beeld, Als mooie schildering over de buitenmuren verdeeld. Laat zien, als school, waar je voor staat, Ook aan de buitenkant, zodat het niemand ontgaat. Een opvallende muur op jullie pand, Wordt omgetoverd tot een prachtige wand. Een schildering rechtstreeks op de muur of op panelen, Uniek voor jullie school en niet één zoals zovelen. VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019

BEELDEND


SLIM WONEN (TINY HOUSING)

BEELDEND

In dit project werken de leerlingen in groepjes van vier aan het ontwerpen van een woontoren. Ze starten met een ruimtelijk onderzoek naar compact wonen in een stedelijke omgeving. Hierbij gaan ze uit van hun eigen woonbehoeften. Na de eerste stap in het ontwerpproces, het ontwerpen van kleine wooneenheden, werken de leerlingen in groepsvorm aan collectieve woontorens waarin voorzieningen wellicht gedeeld kunnen worden. De ontworpen wooneenheden en woontorens worden door de leerlingen in maquette uitgewerkt en gepresenteerd. Voor de woontorens verzorgen wij een constructieve kern (in de vorm van een sokkel) waar de gezamenlijke maquette op schaal 1:100 omheen wordt gebouwd.

VROLIJKE KUNST IN DE OPENBARE SCHOOLRUIMTE

BEELDEND

Zet de uitstraling van uw school kracht bij door middel van een ruimtelijk kunstwerk. Versterk het karakter van de school door mooie en vrolijke elementen op het schoolplein of geef de entree extra aandacht. Beschilderde betonnen banken, een groot beeld, een pad met gekleurde paaltjes, een kleurrijke zandbak, speels gevormde houten bomen, zithoekjes of een bos van hoge palen. Alles is mogelijk. Dit kan n.a.v. een bepaald thema (spelen, leren, natuur, samenwerken, enz.) of het motto van de school uitgewerkt en vormgegeven worden.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 (6 blokuren van 100 min) Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 750,-- (excl. reis- en materiaalkosten) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 11891

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per kunstenaar per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8811

Er wordt gekeken naar de omgeving van de school. Maar ook binnen de school komen ruimtelijke kunstwerken goed tot hun recht. Denk bijvoorbeeld aan een grote kroonluchter in de hal of aula van de school. Ook hier is heel veel mogelijk. Het is voor leerlingen een bijzondere ervaring om gezamenlijk iets te maken dat lange tijd aanwezig blijft. Het kan de interesse van uw leerlingen voor kunst en cultuur blijvend stimuleren en het schoolgebouw een speelse en herkenbare uitstraling geven. Dit project kan schoolbreed, maar ook met een aantal groepen uitgevoerd worden. Informeer naar de mogelijkheden.

dans

BRO

DANS

‘Bro’ is een duet, dat wereldwijd wordt gespeeld en gedanst door Rabbani Sayed (Ra) en Xisco Riboch (Xis). Het is een fictief verhaal over twee vrienden die dezelfde passie delen: dansen. Op enig moment is Ra de passie kwijtgeraakt en heeft geen energie meer om te dansen. Xis wil graag dat Ra zijn passie weer terugvind en doet er van alles aan om Ra weer aan het dansen te krijgen. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Zal het Xis lukken om Ra weer zover te krijgen?

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten in overleg kan de voorstelling worden uitgebreid met een aansluitende workshop Plaats | Op school Kosten | € 700,-- in overleg voor de aansluitende workshops Aanbieder | Xisco Entertainment Bestelcode | 14861

‘Bro’ is een mooie en tegelijkertijd stoere voorstelling van 2 topdansers, die het publiek weten te vermaken met hun spectaculaire moves en humor. Een voorstelling die je niet snel zal vergeten!

projecten

71


drama Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | Afhankelijk van de wensen van de school Plaats | Op eigen school of bij Factorium Kosten | n.t.b.: afhankelijk van de wensen van de school Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8671

THEATERWORKSHOPS OP MAAT

DRAMA

Het kan natuurlijk zo zijn dat u zelf een helder idee heeft wat u voor theaterworkshop(s) wilt hebben. Bijvoorbeeld iets met teksttheater over een bepaalde schrijver waar u in de Nederlandse les mee bezig bent, een specifieke Griekse mythe of een bepaald thema dat op uw school actueel is. Speciaal voor die specifieke verzoeken bieden wij theaterworkshops op maat. U werkt samen met een ervaren docent een programma uit dat bij uw school of uw klas past: van een workshop van 50 minuten tot het organiseren van een theaterweek met alles erop en eraan!

foto en film Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 6 uur (vanaf) Plaats | In een DoKa (donkere kamer) in Eindhoven of elders Kosten | in overleg Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 11893

PINHOLE-FOTOGRAFIE

FOTO EN FILM

Creativiteit en natuurkundige verschijnselen komen in deze opgave samen. De leerlingen maken een eigen pinhole-camera en ontwikkelen daarmee hun eigen architectuurfoto in een Donkere Kamer. Het programma bestaat uit een introductie waarbij het maken van een architectuurfoto en de techniek van pinhole-fotografie wordt besproken, een rondleiding met achtergrondkennis over architectuur, en begeleiding in de DoKa. Het project ronden we af met een tentoonstelling van alle ontwikkelde foto’s.

literatuur Groep | Onderbouw Datum | Periode november - mei Duur | Tijdens lestijd op school Plaats | Op school en daarna kwartfinale in de bibliotheek Kosten | € 75,-- excl. 21% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10319

DEELNAME AAN READ2ME! LITERATUUR VOORLEESWEDSTRIJD VOOR BRUGKLASSEN Read2me! is de voorleeswedstrijd voor brugklassen van alle schooltypen. Leerlingen uit de brugklas lezen elkaar hun favoriete fragment voor, uit een zelfgekozen jeugdboek. Het plezier in (voor)lezen staat voorop! De wedstrijd is opgebouwd uit een schoolronde, bibliotheekronde, provinciale en landelijke finale. Op aanvraag: eventueel introductieles Voorlezen en hoe zoek je zelf een passend (voorlees)boek.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | Vanaf begin schooljaar t.m. maart 2019 Duur | 8 maanden, vanaf begin schooljaar t.m. maart 2019 Plaats | Op school en wedstrijdlocatie Kosten | € 250,-Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 11217

JUNIOR STADSDICHTER

LITERATUUR

Dichttalenten (14-17 jaar) krijgen de kans Junior Stadsdichter te worden en hun creatieve taalvaardigheid verder te ontwikkelen. We moedigen leerlingen aan te schrijven en maken hen zelfverzekerd in hun mondelinge presentatie. Door het schrijven van een stadsgedicht verdiepen jongeren zich bovendien in wat er speelt in Tilburg. Dit vergroot hun betrokkenheid bij de stad. De Junior Stadsdichter kan een jaar lang zijn of haar talent verder ontwikkelen en delen met het publiek. Hij of zij inspireert daarmee ook andere jongeren en enthousiasmeert hen voor taalkunst. De Junior Stadsdichter heeft dezelfde taken als de Stadsdichter: hij of zij schrijft gedichten bij belangrijke of interessante gebeurtenissen of fenomenen, treedt regelmatig op bij evenementen in de stad en becommentarieert het leven in de stad vanuit de visie van een jongere.

72

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


De verkiezing van de Junior Stadsdichter 2019 gebeurt in twee stappen: een interne scholencompetitie en een podiumwedstrijd. Tijdens de scholencompetitie schrijven leerlingen een stadsgedicht in de les Nederlands of bij CKV. Vervolgens nomineert elke deelnemende school twee leerlingen die tijdens een podiumwedstrijd uitkomen tegen kandidaten van andere scholen. Bij het project horen activiteiten die jonge dichttalenten verder op weg helpen. Zo is er de mogelijkheid voor een klassikale workshop Stadsdichten op school. Genomineerde leerlingen krijgen een persoonlijke redacteur én coaching op het vlak van performance. Op deze manier treden ze vol zelfvertrouwen op tijdens de podiumwedstrijd. Je dichtkunsten delen met de stad. Wie durft het aan!

THEMACOLLECTIES

LITERATUUR

Een themacollectie is een collectie bibliotheekmaterialen die wordt samengesteld ter ondersteuning van het projectmatig werken in groepen van scholen en instellingen. De collectie bevat 30 titels die door de bibliotheek worden uitgezocht passend bij het aangevraagde thema en op het gewenste niveau. De boeken blijven acht weken op school. Deze collectie dient minimaal 3 weken van te voren aangevraagd te worden. Themacollecties worden geleverd en opgehaald op de schoollocatie.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | De collectie wordt voor 8 weken geleend. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- excl. 6% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10331

multidisciplinair

BOEKIEWOEKIE

MULTIDISCIPLINAIR

Ga je mee op boekenavontuur? Aan de hand van een gekozen boek gaan we met de klas in twee workshops met beeld en dans aan de gang. Hoe ziet het er uit? Na een korte introductie over het verhaal splitsen we de groep en gaat de ene groep met materialen aan de slag en maakt attributen de andere groep gaat dansen. Bij de tweede workshop wisselen we de groepen en sluiten af met een kleine dansvoorstelling. Boekiewoekie kan voor een of meer klassen waarbij we dan werken naar een grotere voorstelling.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten 2 x 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 75,-- per uur Aanbieder | Anneloes Fillipo en Barbara Sauvaitre Bestelcode | 13699

De workshop wordt gegeven door Anneloes Filippo (dansdocent) en Barbara Sauvaitre (beeldend kunstenaar en leerkracht) beiden werkzaam in Cultuurhuis Monopole.

INLEEFATELIER NICARAGUA

MULTIDISCIPLINAIR

Op een dag wordt er op een speciale plek in de school een Nicaraguaans dorp gebouwd. Je ziet een pleintje met banken en andere spullen. Rondom het plein zie je een school, een bank, een winkel en een woonhuis. In dat dorp komen bewoners bijeen om aan een nieuwe dag te beginnen. Het duurt niet lang of iedereen is bezig. Er wonen mensen in het huis, die zorgen hebben. In de bank wordt overlegd over leningen. In de werkplaatsen wordt gewerkt, ook door kinderen, en op school geeft de professor(a) Spaanse les. De winkel wordt ingericht. De leerlingen van de school gaan als het ware even in het dorp wonen, samen met de leerkracht, die de burgemeester zal zijn. Iedereen krijgt een rol met instructies en zo kunnen de leerlingen ervaren hoe het is om in Nicaragua te leven.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten plus voorbereiding, plus nabespreking Plaats | Op school Kosten | in overleg Aanbieder | Stedenband Tilburg-Matagalpa Bestelcode | 14627

Thema’s: wereldburger, mondiaal, global goals, internationaal, ontwikkelingsland, stedenband, samenwerking.

projecten

73


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | de duur van de workshops verschillen per leerjaar Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10407

LANDART; OVER NATUUR EN KUNST

MULTIDISCIPLINAIR

Kunst in de natuur, kunst met natuurlijke materialen. Land-art is een stroming binnen de beeldende kunst waarbij kunstenaars kunstzinnige ingrepen aanbrengen in een landschap. Dit kan op allerlei manieren. In deze workshop bekijken we verschillende vormen van Land-art. Wat hebben Land-art kunstenaars allemaal al verzonnen? Daarna duiken we zelf ook de natuur in, op locatie of met van tevoren verzamelde spullen op school zelf. Belangrijk is de verbinding tussen kunst- en natuureducatie. De leerlingen gaan werken met allerlei natuurlijke materialen, waarbij we ons laten leiden door de materialen die voorhanden zijn. Er ontstaat een werkvorm waarbij ontdekken, fantasie, probleemoplossend denken en inventiviteit met elkaar in verbinding staan. Deze kunstvorm vraagt om andere oplossingen dan schilderen, tekenen of bijvoorbeeld kleien. Je moet soms op andere manieren handig zijn. De opdrachten zijn aangepast aan ieder leeftijdsniveau. Onze voorkeur gaat uit naar workshops op locatie omdat de kinderen dan ook lekker buiten zijn en natuur daadwerkelijk beleven. Hiervoor is echter vervoer nodig of een natuurgebied in de buurt van school. Maar op school zelf kun je ook goed aan de slag.

CULTUUREDUCATIE BIJ KLASSEBOEREN

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Een bezoek duurt anderhalf tot twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 140,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10051

MULTIDISCIPLINAIR

Altijd al willen weten waarom er in het voorjaar op sommige plaatsen al wel dieren in de wei lopen en elders nog niet? Waarom de varkens van onze varkensboer in plaggenhutten leven net als vroeger? Waarom veel boerderijen al generaties lang overgaan van ouders op kinderen? Wat het verschil in grondsoorten is en hoe dat bepaalt wat er geteeld wordt? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren! Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen cultuur zijn: hoeveel generaties wonen al op deze boerderij, kwaliteit van de grond, werken met de seizoenen, verschillen vroeger en nu (handwerk vroeger, automatisering nu), dierenwelzijn, welke producten worden geproduceerd en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Het bezoek duurt tussen de anderhalf en twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 140,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10053

74

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

WETENSCHAP & TECHNIEK BIJ KLASSEBOEREN

MULTIDISCIPLINAIR

Altijd al willen weten waarom koeien een stappenteller en/of een halsband dragen? Welke technieken er nodig zijn om de melkmachine te laten werken? Hoe groot een tractor werkelijk is en voor welke werkzaamheden die wordt gebruikt? Hoe de tomatenkweker het water geven van de planten heeft geautomatiseerd? En hoe een Robocar de tomaten automatisch naar de verwerkingslijn brengt? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren!

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen W&T zijn: zaaien en oogsten van gewassen, melktechniek, ict voor de krachtvoerverstrekking, individuele koeherkenning in de melkstal, automatisering op de boerderij, gps-gestuurd bemesten en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

PROJECT OP MAAT

MULTIDISCIPLINAIR

Een themaweek, excursie of feestelijke opening? De Kwekerij werkt graag mee aan de invulling, vormgeving en uitvoering van een bijzonder project. De Kwekerij heeft al jaren ervaring in het maken van theatervoorstellingen op bijzondere locaties, waarbij verschillende kunstdisciplines samenkomen. U kunt ook denken aan regieadviezen en coaching, als er binnen de school wordt gewerkt aan een theaterproductie. Onze vaste kern bestaat uit professionele acteurs, dansers, filmmakers, theatermakers en beeldend kunstenaars. Dit betekent dat we op alle fronten ingezet kunnen worden om van elk project een unieke belevenis te maken.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9057

muziek

SPELEN IN EEN BAND

MUZIEK

Altijd al in een band willen spelen? Twee popdocenten komen met (bas)gitaren, drumstel, keyboard, percussie en zanginstallatie op school. Met een groep van maximaal 12 leerlingen bouw je in deze workshops samen met hen een repertoire op. Als sluitstuk is een spetterend optreden voor medeleerlingen en/ of ouders mogelijk.

natuur- en milieueducatie

NATUUR-EN MILIEU- NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE EDUCATIEBIJ KLASSEBOEREN Altijd al willen weten waarom er zoveel vogels op het land zitten als de boer het aan het bewerken is? En hoe hommels de tomatenteler helpen bij zijn werk? Hoe de jonge dieren worden geboren, verzorgd en groot gebracht? Waarom onze varkenshouder er voor kiest om zijn varkens buiten te laten opgroeien in de natuur? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren!

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | minimaal 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 160,-- voor de eerste en € 120,-voor elke volgende workshop. Bij deelname door één groep: € 220,-- per workshop. Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8689

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Het bezoek duurt tussen de anderhalf en twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 140,-- in sommige gevallen is een korting mogelijk. Neem contact op met de coordnator van klasseboeren. Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10055

Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan dan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen natuur- en milieueducatie zijn: de voortplanting van planten en dieren, over lucht, water en grond (wat zit erin, hoe meten we dat en welke diertjes kom je tegen in de grond), omgang met dieren en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

projecten

75


techniek Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 6 uur (tot 10 uur) Plaats | Op school Kosten | € 450,-- (excl. reis- en materiaalkosten) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 11877

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 9 uur (in minimaal 3 lesmomenten) Plaats | Op school Kosten | € 900,-- (op basis van 1 gastdocent, excl. reisen materiaalkosten) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 11987

DUURZAAMHEID

TECHNIEK

De leerlingen ontdekken de principes en technieken van duurzaam ontwerpen middels het ontwerpen van een wildobservatiepost in de natuur. Een bezoeker moet gedurende één dag en nacht in deze post kunnen verblijven, waarbij deze zo ontworpen is dat het onafhankelijk is van zijn omgeving. Oftewel: een autarkisch ontwerp. De ontwerpen worden uitgewerkt in tekeningen en maquettes op schaal 1:50. De lessen worden afgesloten met het samen bespreken, en het verzorgen van feedback op de presentaties van de leerlingen.

iNSIDE THE BOX (BETONPROJECT)

TECHNIEK

De leerlingen ontwerpen een klein architectonisch object binnen een kubus van 14x14x14cm. Daarbij rekenen ze aan het volume van hun ontwerp dat ze uiteindelijk zelf in beton storten. De leerlingen worden met dit project aangesproken op hun creativiteit, rekenvaardigheid en het ruimtelijk inzicht. Creativiteit door het ontwerpen van het object, waarbij rekening moet worden gehouden met de beperkingen van een stedelijk geheel. Rekenvaardigheid door de omgang met volumes en het berekenen van de goede verhoudingen van het betonmengsel. En ruimtelijk inzicht middels het (op z’n kop) kunnen relateren van het ‘inverse volume’ in de bekisting aan het betonnen eindresultaat. N.B. Er is tevens een kortere workshop als een afgeleide van het betonproject. In plaats van beton gebruiken de leerlingen snel-uithardend gips. Daardoor kost deze workshop minder tijd en kan op één dagdeel (minimaal 4 uur) worden afgerond. De workshop kan echter ook worden uitgesmeerd over twee of drie lesmomenten.

76

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


voorstellingen HET KOFFERTJE VAN IDA VOS - SHTETL BAND AMSTERDAM

LITERATUUR

Indrukwekkende muziekvertelvoorstelling, een levensecht en waargebeurd verhaal

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school Kosten | € 742,-- max 100 lln. Prijs incl. reiskosten en BTW. Prijs 2e voorstelling € 106,-Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9771

Violist Bert Vos vertelt samen met zijn Shtetl Band Amsterdam het ongelofelijke en waargebeurde verhaal van zijn moeder, de jeugdboekenschrijfster Ida Vos. Zij moest als Joods meisje onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later als volwassene, schreef Ida Vos vijf jeugdboeken over dit thema, waaronder het bekroonde en veel vertaalde boek ‘Wie niet weg is wordt gezien’. Het Koffertje van Ida Vos is een indringende muziekvertelvoorstelling waarin de Tweede Wereldoorlog wordt terug gebracht tot een persoonlijk verhaal dat elk kind kan meevoelen. De grotendeels nieuw gecomponeerde klezmermuziek uit de voorstelling versterkt dit, door het verhaal te onderstrepen, maar soms ook te verzachten of juist te relativeren. Niet alleen de oorlog zelf, maar ook actuele thema’s zoals pesten, buitensluiten én de nieuwe vluchtelingenstroom zijn met deze voorstelling verweven. Leeftijd vanaf 10 jaar Koffertje Van Ida Vos is inmiddels 75 keer gespeeld voor groepen 7 en 8 van Nederlandse basisscholen en krijgt een uitzonderlijk hoge beoordeling door zowel leerlingen als docenten. De foto’s uit je geschiedenisboeken gaan leven, de plaatjes krijgen een stem. Je voélt hoe het was om doodstil te moeten zijn, om een ster te moeten dragen, om niet meer het park in te mogen. Maar je bent ook te gast op een choepa, een uitbundige Joodse bruiloft. De band speelt dansmuziek en de gasten klappen en stampen mee! En wist je dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al superhelden bestonden? Shtetl Band Amsterdam is een prominent vertolker van de village-klezmerstijl: authentieke Joodse muziek zoals het vroeger in de Joodse dorpjes in OostEuropa geklonken heeft. In haar 10-jarig bestaan maakte de band 3 CD’s en verzorgde de groep vele optredens in binnen- en buitenland.

ROEPT U MAAR! DE VOORSTELLING

DRAMA

Twee ervaren improvisatie acteurs spelen scenes aan de hand van suggesties van de leerlingen. Een boer en boerin in de Efteling? Geen probleem, wij maken er een scene van. De scenes zijn grappig en laagdrempelig. De leerlingen voelen zich betrokken omdat ze invloed hebben op wat er te zien is en kunnen zelfs meespelen. Deze voorstelling is erg geschikt voor grote groepen.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur kan in overleg worden aangepast Plaats | Op school Kosten | € 750,-- bij afname van twee voorstellingen op één dag. Aanbieder | HOOX Bestelcode | 8573

Het maximaal aantal leerlingen is honderdvijftig. Deze voorstelling kan in een theater maar ook in de gymzaal gegeven worden en vraagt om weinig technische ondersteuning.

voorstellingen

77


Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 530,-- incl reiskosten en BTW. Kan met muzikant (meerprijs € 159,--) 1 voorstelling met muzikant € 689,-incl reiskosten en BTW Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 10133

SAHAND SAHEBDIVANI - NACHTREIS

MULTIDISCIPLINAIR

“Ik werd zachtjes door mijn moeder wakker geschud. Ik hoefde mijn pyjama niet uit te doen, wel kreeg ik een warme jas er overheen. We reden de stad uit en stapten uit bij een donker weggetje. Daar tilde mijn moeder mij op een paard. Ik zat achterop bij een man die ik niet kende. Hij had een grote snor en stonk een beetje.” Nachtreis is het eigen vluchtverhaal van Sahand. Hij was nog maar drie jaar oud toen hij, tijdens de Iran-Irak oorlog, door de bergen moest vluchten. Voor het eerst heeft hij deze avonturen bewerkt voor een jonger publiek. De eigen verhalen worden vermengd met de volksverhalen die zijn vader aan hem vertelde; het enige dat hij uit Iran mee heeft kunnen nemen. Sahand Sahebdivani - Verteller van het jaar 2014. Sahand is een Nederlandse verteller van Iraanse komaf. Hij is een graag geziene gast op nationale en internationale podia, waar hij sinds 1999 zijn verhalen drietalig ten gehore brengt. Hij is de oprichter en uitbater van vertelpodium Mezrab, waar hij sinds kort met collega verteller Raphael Rodan een nieuwe stijl in het vertellen doceert.

Groep | Onderbouw Datum | Speelperiode: oktober t/m december 2018 en februari t/m mei 2019 Duur | 1 uur duet 10 minuten, workshop 50 minuten Plaats | Op school / in gymzaal Kosten | € 400,-- / € 550,-- / € 700,-- voor respectievelijk 1, 2 of 3 duetten per dag | exclusief BTW en reiskosten à € 0,30 per kilometer gerekend vanaf Breda Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 13541

3X3 - DANS OP SCHOOL

DANS

Bij 3x3 is het recept dat we talentvolle makers in dans en muziek uitdagen om binnen een strak kader van 3x3 minuten op de dansvloer van 3x3 meter, een voorstelling te creëren met een danser en een muzikant. Muziek en dans worden live uitgevoerd. In seizoen 2018/2019 presenteren we onder andere 3x3’s van choreograaf Felix Dumeril en componist Dyana Donck, en van choreograaf Yevgenia Kasatkina en componist Helene Jank. Vroegste aanvangstijd 10.00. Pauze tussen 2e en 3e presentatie minimaal 1 uur. Benodigde ruimte: minimaal 6 x 10 meter.

Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | In ROC Theater, Stappegoorweg 183 Tilburg Kosten | € 475,-- exclusief 6% BTW, reiskosten € 0,40 per km vanaf Tilburg Aanbieder | Impresariaat ROC producties Bestelcode | 9267

Groep | Onderbouw Datum | Te boeken in augustus, september en oktober Duur | 50 minuten (een lesuur) Plaats | Op school Kosten | € 195,-- per klas; 2 klassen per voorstelling Aanbieder | Theatergroep Signatuur Onbekend Bestelcode | 9221

78

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

# JOY

DRAMA

Voorstelling rondom het thema social media Deze voorstelling is tot stand gekomen door een samenwerking met experts op het gebied van social media, alumni student ROC Tilburg Glenn Markesteyn en de artiesten in opleiding van het ROC Tilburg. We zien hoe nieuwe media voor en tegen je kunnen werken. In een afwisselende theatrale en muzikale setting worden de grenzen van social media bespreekbaar gemaakt.

DE BRUGKLAS-SURVIVAL

DRAMA

Theaterduo Signatuur Onbekend heeft een speciale brugklas-survivalvoorstelling. Voor veel leerlingen is de overstap naar de middelbare school een spannende gebeurtenis. In ‘De Brugklas-Survival’ delen twee acteurs met humor tips en trucs met de klas: ‘Er valt een ongemakkelijke stilte in de pauze, hoe kun je je nieuwe klasgenoten dan aan het lachen maken?’ Of: ‘Een klasgenoot dwingt jou keer op keer om het huiswerk door te appen, wat moet je doen?’ Er worden ook stellingen over de middelbare school behandeld waar alle leerlingen aan deelnemen. Het doel van de voorstelling is om de leerlingen zich op hun gemak te laten voelen en het jaar samen positief te starten. De kersverse klasgenoten vormen zo binnen no time een hechte groep. De voorstelling vindt plaats in de klas en duurt inclusief nagesprek 50 minuten. VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


JONGERENVOORSTELLING HOT SPOT

DRAMA

Hot Spot is een realistisch verhaal over drankgebruik, blowen, vriendschap en feesten. Tijdens het interactieve deel na de voorstelling zijn leerlingen onder begeleiding van een ervaren gespreksleider met elkaar en met de acteurs (die in hun rol blijven) in gesprek. Over eerlijkheid, zelfvertrouwen en zorgen voor elkaar. Want wanneer zeg je nee als de rest ja zegt? Hot Spot laat zien dat iedereen het op zijn eigen manier leuk kan hebben. Ook zonder alcohol en drugs.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | twee voorstellingen op 1 dag op 1 locatie kost € 1814,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 9125

Alex en Jaro zijn goede vrienden. Ze zijn 16 gaan vaak samen op stap. Voor Alex is een avond pas geslaagd als er flink gedronken is. De laatste tijd is het moeilijker om aan drank te komen. Jaro houdt er niet van om veel te drinken, maar als Alex een hele fles wodka heeft gescoord wil hij de avond niet verpesten en drinkt hij toch maar flink mee. Alex en Jaro zijn personages uit de voorstelling Hot Spot over alcohol en drugs. Vrijwel iedere leerling komt in aanraking met drank en/of drugs. Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Onder druk van vrienden drinken jongeren soms meer dan goed voor hen is. Hun grenzen vervagen en ze kunnen niet meer helder denken en handelen in moeilijke situaties. Hoe maak je ‘samen drinken’ minder normaal? Want alcohol is een harddrugs en de wet zegt: niet roken én niet drinken tot je 18e. Doelgroep: vanaf de tweede klassen van het speciaal onderwijs cluster 4, praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo, roc en sportverenigingen. Aantal: maximaal 60 leerlingen per voorstelling. Plaats: op school of in het theater. Techniek: wij nemen de benodigde apparatuur zelf mee.

OUDERAVOND PLAYBACK: IN GESPREK MET JE PUBER OVER....

DRAMA

Pubers lijken in de ban van sociale contacten op internet, vrienden, geld, liefde en uitgaan. Een wereld die voor ouders meestal verboden terrein is en taboe om over te praten. Toch blijkt uit onderzoek dat ouders veel invloed hebben op het gedrag van hun puberende kind. Tijdens zes verschillende thema-avonden biedt PlayBack handvatten om de communicatie tussen ouder en kind te verbeteren. PlayBack biedt de volgende ouderavonden aan: • • • • • •

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 1258,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 9127

Log In - Internet en Social Media Like Me - (Online) Pesten Onder Invloed - Alcohol en drugs Credits - Omgaan met Geld Bedtime Stories - Liefde en Seksualiteit In Gesprek - Opvoeden en Communiceren

JONGERENVOORSTELLING LIKE

DRAMA

Wanneer hoor je erbij? En wanneer val je buiten de boot? Tijdens de jongerenvoorstelling worden leerlingen geconfronteerd met de pijn van het buitengesloten worden en de rol social media daarbij kunnen spelen. Door de voorstelling en het interactieve nagesprek krijgen de leerlingen meer inzicht in de gevolgen van pestgedrag en hoe het voorkomen kan worden. Leerlingen worden geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten. En het werkt. Muisstille aula’s. Ontroerende dialogen. Herkenbare situaties. Gelach. Gepraat. Gehuil. Pijn. Stilte.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | Twee voorstellingen op 1 dag op 1 locatie: € 1814,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 8877

voorstellingen

79


Over pesten Uit onderzoeken blijkt iedere keer weer dat pesten op school vaak voorkomt. Alle pestprotocollen dus ten spijt, geen enkele school ontkomt eraan. Pesten, een aangrijpend thema met een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Zeker door de opkomst van social media. Hoe laat je leerlingen zien wat digitaal pesten met je doet? Groepsdruk en rolpatronen Artistiek directeur Kim Zonneveld: ‘Wij maken met deze interactieve voorstelling pesten, een belangrijk thema voor jongeren, bespreekbaar. We willen zowel pesters, gepeste jongeren en omstanders bewustmaken van groepsdruk en rolpatronen. Hiermee bieden we leerlingen en docenten inzicht in pestgedrag en waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt’. Ouders en docenten Bij het boeken van de voorstelling Like ontvangt de school een gratis docentenhandleiding. In het kader van een integrale aanpak kunnen ouders de aanvullende ouderavonden Like me en Log In volgen. En voor docenten zijn er trainingen en masterclasses. Doelgroep: klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs, alle niveaus. Duur: 90 minuten, inclusief interactief gesprek. Aantal: maximaal 60 leerlingen per voorstelling. Techniek: Wij nemen de benodigde apparatuur zelf mee. Locatie: Scholen en theaters door heel Nederland.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur duet 10 minuten, workshop 50 minuten Plaats | Op school (speel- of gymzaal) Kosten | € 325,-- / € 475,-- / € 600,-- voor respectievelijk 1, 2 of 3 duetten per dag | exclusief BTW en reiskosten à € 0,30 per kilometer gerekend vanaf Breda Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 8607

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | 2 voorstellingen op 1 locatie op 1 dag: € 1814,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 8881

1-2TJES - DANS IN DE KLAS

DANS

Dansduetten op locatie, uitgevoerd op een vloer van 3,50 x 3,50 meter waar het publiek aan drie zijden omheen zit. Dicht op de huid van de toeschouwer ontvouwt zich een confrontatie tussen twee dansers. In een tijdspanne van tien minuten wordt de dans onder de loep genomen. Wat getoond wordt, wordt dubbel beleefd in de workshop die erop volgt. Maximaal 35 deelnemers per presentatie, maximaal 3 presentaties per dag.

JONGERENVOORSTELLING RIJK

DRAMA

Voor jongeren op de middelbare school wordt geld steeds belangrijker. Om vrienden te trakteren, lunch te kopen in de supermarkt en je imago te upgraden met kleren en hippe gadgets. Toch heeft geld in ieder gezin een andere betekenis. Wat doe je als jij iets wel kunt betalen en de ander niet? En als jij geld leent, hoe snel betaal jij dat dan weer terug? De nieuwe voorstelling Rijk laat zien hoe financiële verschillen onder jongeren hun positie in de groep kunnen bepalen. Een interactieve voorstelling over geld en imago. Het publiek wordt uitgenodigd op de spelvloer en geeft de personages tips om beter hun grenzen aan te geven. Deze werkwijze zorgt ervoor dat scholieren weerbaarder worden en beter voorbereid zijn op hun financiële zelfstandigheid. Artistiek directeur Kim Zonneveld: ‘Omdat geld hebben essentieel lijkt voor tieners, en geen geld hebben taboe, gaan we met jongeren in gesprek: wat betekent geld voor je en hoe kun je er het best mee omgaan?’ In het kader van onze integrale aanpak bieden wij naast Rijk ook de ouderavond Credits aan. Educatie Bij Rijk hoort een lesbrief voor docenten met een voorbereidende les en een verdiepende les op het thema geld. Doelgroep: vanaf de eerste klassen van het speciaal onderwijs cluster 4, praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Duur: 90 minuten, inclusief interactief gesprek. Aantal: maximaal 60 leerlingen per voorstelling, (2 klassen). Techniek: wij nemen de benodigde apparatuur zelf mee. Locatie: scholen en theaters door heel Nederland.

80

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


JONGERENVOORSTELLING LOVELAND

DRAMA

Loveland laat een wereld zien waarin treffende personages twijfels hebben over seks. De leerlingen herkennen dit direct. Leerlingen mogen de personages vervolgens ondervragen en helpen, waardoor ze zichzelf ook meteen een spiegel voorhouden: “Wat wil ik eigenlijk? Ben ik verliefd? Ben ik homo- of heteroseksueel? En welke rol speelt mijn geloof in m’n liefdesleven?”

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | Twee voorstellingen op 1 dag op 1 locatie: € 1814,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 8883

Scene uit Loveland Alice mag voor het eerst alleen op vakantie. Daar zal ze haar vakantievriendje Menno weer zien. Over de app hebben ze afgesproken ‘het’ dit jaar te doen. Maar als puntje bij paaltje komt voelt Alice dat ze er nog niet klaar voor is. Ze weet niet hoe ze dit aan Menno moet duidelijk maken. Menno wordt hier heel onzeker van. Het publiek wordt uitgedaagd de personages te helpen met elkaar in gesprek te gaan. Schaamrood Uit onderzoek blijkt dat kinderen met hun vragen over seks eerst gaan zoeken op internet. Daarnaast flirten jongeren veel via social media en internet. Hoe praat je live met leerlingen over liefde en seksualiteit, zonder dat ze direct met het schaamrood op hun kaken in de schoolbanken zitten. En hoe help je ze hun eigen seksuele identiteit te ontdekken? Loveland zoomt in op de persoonlijke ervaringen van jongeren met seksualiteit. Onderwerpen die aan bod komen zijn: grenzen aangeven, lust en liefde, de invloed van porno en de druk van buitenaf op het vormen van je seksuele identiteit. Integrale aanpak In het kader van onze integrale aanpak bieden wij naast Loveland de ouderavond Bedtime Stories voor ouders aan en voor docenten zijn er trainingen en masterclasses. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod. Doelgroep: Vanaf de derde klassen van het voortgezet onderwijs, alle niveaus. Duur: 90 minuten, inclusief interactief gesprek. Aantal: maximaal 60 leerlingen per voorstelling Techniek: Wij nemen zelf de benodigde apparatuur mee. Locatie: Scholen en theaters door heel Nederland.

LOKAAL G1.25

DRAMA

“Dit heb ik je geprobeerd te vertellen gisteravond, dat ik verliefd ben op Arvind. Dat ik dat ook van de daken zou willen schreeuwen, net als jij en Wendy. Maar dat durf ik niet Gio...omdat ik bang ben.” Lokaal G1.25 gaat over vriendschap en homoseksualiteit en speelt zich af tussen vier leerlingen in een klaslokaal. Deze interactieve voorstelling daagt leerlingen, op een positieve manier, uit om mee te denken en te praten over de verschillende thema’s van de voorstelling. De thema’s zijn vriendschap, vooroordelen, pesten, scheldgedrag en veiligheid op school.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg, vaste speeldagen zijn maandag en dinsdag Duur | 1 uur en 30 minuten , waarvan 45 minuten voorstelling en 45 minuten interactief werken met het publiek Plaats | Op school Kosten | € 1175,-- de eerste voorstelling op 1 dag is € 1175,-- en de tweede voorstelling is € 775,-Aanbieder | Theater AanZ Bestelcode | 9887

Lokaal G1.25 is in principe bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw maar is in overleg ook te boeken voor tweede klassen. Verder zijn er lesbrieven bij de voorstelling voor een voorbespreking en een nabespreking. Praktische informatie • Voor leerlingen VO, alle niveaus • Speeldagen zijn maandag en dinsdag • Duur is 90 minuten • Maximaal 2 voorstellingen op één dag • Maximaal 75 leerlingen per voorstelling, bij praktijkscholen maximaal 50 leerlingen • Kosten van de eerste voorstelling D 1175,--, tweede voorstelling op dezelfde dag én dezelfde locatie is €775,-- (excl. D 100,-- reiskosten per dag en 6% BTW)

voorstellingen

81


Over Theater AanZ Theater AanZ maakt sociaal-artistiek theater dat midden in de spanning van de samenleving staat. Sinds 2006 geeft Theater AanZ met haar voorstellingen een stem aan diegenen die dat nodig hebben, de worstelende mens op zoek naar vrijheid, liefde en identiteit. De voorstellingen verwonderen, verrassen, schuren, ontroeren en confronteren. De voorstellingen staan daar waar de verhalen zich afspelen; op scholen en in de wijken. Daar bereikt Theater AanZ het publiek en voor dit publiek zijn de voorstellingen gemaakt.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | Twee voorstellingen op 1 dag op 1 locatie: € 1814,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 14425

JONGERENVOORSTELLING COUNT ME IN

DRAMA

Count Me In - Over culturele diversiteit Het samenleven met verschillende culturen kan een cultureel bewustzijn tot gevolg hebben waarbij ook de eigen cultuur met zijn waarden en normen duidelijker naar voren komen. Hoe leef je samen met meerdere culturen als je je anders voelt dan hen? Voor welke waarden uit jouw cultuur vecht je en welke waarden kun je aanpassen aan de grote groep? Vooral als overtuigingen botsen, kan het heel ingewikkeld zijn om met jongeren te praten over actualiteiten en over hun rol in de samenleving. In Count Me In volgen we een aantal jongeren - Rezan, Noam en Asha - met ieder hun eigen achtergrond. Er vindt een confrontatie plaats waardoor de personages uit elkaar drijven en vooroordelen worden blootgelegd. Het verdwijnen van Rashida, het zusje van Rezan, leidt tot een gezamenlijke zoektocht die door de invloed van social media en polarisatie onder spanning komt te staan. Kunnen Rezan, Noam en Asha ondanks hun verschillen nader tot elkaar komen en zo Rashida weer terugvinden? De jongeren in het publiek worden uitgedaagd ze hierbij te helpen, en gaan onder leiding van een ervaren gespreksleider met elkaar en de personages in gesprek over culturele verschillen en vooroordelen. Doelgroep: vanaf de derde klas. Aantal: maximaal 60 leerlingen per voorstelling. Plaats: op school of in het theater. Techniek: wij nemen de benodigde apparatuur zelf mee.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 40 minuten Plaats | Op school of op een bijzondere locatie. We denken graag mee Kosten | € 1450,-- max 125 leerlingen per show. Evt. tweede show: € 675,-Aanbieder | Golden Cage Bestelcode | 10979

#LIFEGOALS - INTERACTIEVE VOORSTELLING

MULTIDISCIPLINAIR

Familie - Gezondheid - Muziek - Vrienden - Eten - Voetbal - Liefde - Geld Vrijheid - Toekomst Als je zou moeten kiezen, wat zou dan het aller-belangrijkste in jouw leven zijn? Romy en Jelle hebben nog maar net hun middelbare school diploma’s binnen en moeten belangrijke keuzes maken voor hun toekomst. Want, wat nu? Tijdens de muzikale voorstelling #LIFEGOALS duik je in het verhaal van deze jonge mensen. Samen met jou leggen zij hun dromen op een weegschaal: welke droom weegt het zwaarst en waarom? #LIFEGOALS is een interactief en muzikaal theaterstuk, waarbij jij als publiek bepaalt wat er moet gebeuren. Onderuit zakken is er niet bij want jouw mening telt ook mee!

82

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


KING LEAR (ENGLISH) - JORIS LEHR

LITERATUUR

Speciaal voor havo/vwo bieden wij de Engelstalige versie aan. Prachtige Shakespeare teksten gemixt met hedendaags ‘begrijpelijk’ Engels. Het beroemde verhaal van William Shakespeare over waarheid en verzoening verteld door de nar. Met alleen een stuk touw, mime, taal en spel spint Joris Lehr een wervelende, geestige en spannende voorstelling. In zijn voorstelling over de klassieker Koning Lear vertelt Joris Lehr vanuit de ogen van de nar van de oude koning.

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten kan ook 60 min Plaats | Op school Kosten | € 530,-- max 120 lln Prijs incl reiskosten en BTW 2e voorstelling € 212,-Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9857

Er was eens een koning die drie dochters had. De koning was zo oud dat het hem niet meer lukte om alle kaarsjes van zijn verjaardagstaart uit te blazen. Hij besloot om zijn rijk over zijn drie dochters te verdelen. Welke dochter hield het meest van hem? En welke dochter kreeg welk deel? Maar spraken zijn dochters oprecht? Met een stuk touw verbeeldt Joris alle personages en een denkbeeldige wereld. De nar spreekt altijd de waarheid en weet de koning in tijden van mineur met humor op te beuren en hoopvol te stemmen en het publiek te boeien. De dwaas die als enige de waarheid spreekt. De clown die grappen bleef maken, ook toen de koning alles kwijt was. En zelfs in een armzalig hutje op de hei, als de koning ook zijn verstand dreigt te verliezen blijkt lachen het beste medicijn. Er gloort weer hoop voor Koning Lear en zijn rijk. Leeftijd vanaf 12 jaar Reacties op de presentatiedag programmeurs cultuureducatie: • Verrassend eenvoudig en origineel: hoe hij met een touw verschillende personages uitbeeldde. Verhaal werd heel begrijpelijk gebracht! • Prachtig, hoe hij met zo weinig een compleet beeld kon maken. De kinderen waren elke minuut geboeid. Zelf kon ik met net zo veel plezier kijken. • Fantastisch!! zo mooi hoe hij schakelde tussen de personages. • Fantastisch! Geweldig!

URBANLICIOUS BACK TO THE FUTURE

MULTIDISCIPLINAIR

Als de crew van de Hiphop Factory op school komt, dan wordt het een onvergetelijke dag. We beginnen met het geven van een voorstelling over de ontstaansgeschiedenis van hip hop. Daarna gaan we aan de slag met een breed aanbod van workshops. • hip hop • breakdance • popping en locking • Afro • rap

Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur het is een dagvullend programma, maar het is ook mogelijk het project over verschillende dagen te verdelen Plaats | In overleg Kosten | € 995,-- dit is project is maatwerk, wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9753

Aan het einde van de dag is het de beurt van de leerlingen om op het podium te schitteren. Het is ook mogelijk om één of enkele onderdelen van dit project af te nemen.

PRAAT POLITIEK MET ME

DRAMA

In de voorstelling ‘Praat Politiek Met Me’ wordt de Nederlandse politiek onder de loep genomen. Politieke stromingen, partijleiders en de voor- en nadelen van onze parlementaire democratie komen in een razend tempo voorbij. In actuele sketches worden verkiezingscampagnes, goed burgerschap en fakenieuws op de hak genomen. Met als slotstuk een interactieve politieke quiz tussen docenten en leerlingen. Wie krijgt de meeste stemmen? De voorstelling (50 minuten) wordt gespeeld op school en is geschikt voor klas 4 t/m 6.

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten (een lesuur) Plaats | Op school Kosten | € 995,-- ; maximaal 125 leerlingen Aanbieder | Theatergroep Signatuur Onbekend Bestelcode | 13779

voorstellingen

83


Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | 2 voorstellingen op 1 dag op 1 locatie: € 1814,-Aanbieder | Signatuur Onbekend Bestelcode | 9861

JONGERENVOORSTELLING NU

DRAMA

NU gaat over 18 jaar worden. Officieel volwassen zijn en doen waar je zin in hebt. Maar ook je eigen rekeningen moeten betalen. Je financiën op orde krijgen en houden kan lastig zijn, praten hierover roept soms schaamte op. De voorstelling NU maakt de onderwerpen geld en schulden bespreekbaar en bereidt jongeren voor op hun financiële zelfstandigheid. Over NU Het publiek duikt in het leven van drie leeftijdsgenoten die mooie spullen en kleren gebruiken om indruk te maken en erbij te horen. Tegelijkertijd moeten ze sparen en verleidingen uitstellen of weerstaan. Als dat niet lukt, ontstaan er schulden. Tijdens de voorstelling en het gesprek doet het publiek mee; ze bedenken een haalbaar financieel plan voor deze personages. Zo worden de jongeren weerbaarder en beter voorbereid op hun financiële zelfstandigheid. Waarom NU? Theatergroep PlayBack vindt het hoog tijd om de schaamte rondom schuld en armoede te doorbreken, zodat jongeren makkelijker om hulp durven vragen. Schulden zijn snel gemaakt. Door telefoon-abonnementen waar je aan vast zit, shoppen met Afterpay of leningen kunnen er in korte tijd geldproblemen ontstaan. De overgang naar financieel onafhankelijk worden (18+) blijkt voor jongeren soms te snel te gaan, met weinig tijd voor ‘vallen en opstaan’. Thema: geld De voorstelling NU is speciaal ontwikkeld voor het mbo, maar kan op iedere 18 jarige scholier van toepassing zijn. PlayBack biedt ook een voorstelling over geld voor het voortgezet onderwijs: Crisis. En voor ouders is er de ouderavond Credits. Doelgroep: Vanaf de 4e klas in het Voortgezet Onderwijs, en MBO leerjaar 1 en 2, alle niveaus Duur: 90 minuten, inclusief interactief gesprek Aantal: maximaal 60 leerlingen per voorstelling (2 klassen) Techniek: Wij nemen zelf de benodigde apparatuur mee Locatie: Scholen en theaters door heel Nederland

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of in theaters Kosten | € 700,-- € 350,-- voor de 2e voorstelling op de dag Aanbieder | Operafabriek Bestelcode | 13925

ONEGIN, DE OPERAFABRIEK

MULTIDISCIPLINAIR

Jongeren op een positieve manier kennis laten maken met opera? Dat kan met Onegin van de Operafabriek. Onegin is een korte en krachtige bewerking van de opera Jevgeni Onegin van Tsjaikovsky, voor jongeren vanaf 13 jaar... en hun mobiel. De rijke stadsjongen Onegin woont tijdelijk op het platteland en wijst daar de liefde af van een naïef plattelandsmeisje. Tijdens haar verjaardagsfeest flirt hij met de vriendin van zijn beste vriend, die hem daarop uitdaagt voor een potje Russische Roulette, met catastrofale gevolgen. Tijdens de voorstelling deelt Onegin zijn gedachten via zijn mobiel. Het publiek kan hem live berichten terugsturen. Die berichten worden op de achtergrond geprojecteerd. Zo ‘maakt’ het publiek de voorstelling letterlijk ‘mee’. De vier jonge professionele klassieke zangers van de opleiding Muziektheater Klassiek in Tilburg, die eveneens geschoold zijn als acteur en beweger, spelen, zingen, dansen en vechten alsof hun leven ervan afhangt. Een mooie, intense, spannende en grappige belevenis.

84

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


WEGWERPWERELD

DANS

WegWerpWereld Dansvoorstelling met debat (Zwerf-)afval is wereldwijd een groot maatschappelijk probleem. Rondslingerende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid, is doodsoorzaak van vogels én brengt verkeersveiligheid in gevaar. In WegWerpWereld wordt dans ingezet, zodat een groot publiek de actualiteit van het afvalprobleem kan ervaren. Omdat middelbare scholen worden geconfronteerd met veel zwerfafval lijkt dit thema bij uitstek geschikt om specifiek onder de aandacht te brengen. WegWerpWereld is een kunst- of educatieproject dat bestaat uit een danstheatervoorstelling en een debatworkshop.

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten 25 minuten voorstelling, 25 minuten debat workshop Plaats | Op school Kosten | € 1335,-- voor 1 dag, per dag 4 klassen, korting mogelijk, prijs is excl. reiskosten a 0,17 ct/km buiten Tilburg en excl. een vlondervloer die bij een tentverhuurder gehuurd kan worden Aanbieder | Vloeistof Bestelcode | 9891

De voorstelling WegWerpWereld is een prikkelende, intieme en laagdrempelige confrontatie met ons wegwerpgedrag. Het publiek krijgt een overall, helm en veiligheidsvest aan alvorens ze als vuilnisman een lege container betreden waarin twee dansers dicht op je huid dansen. Door de glazen wand zie je een andere ruimte gevuld met afval. Een afvalmedewerker stapelt daar afval op om die vervolgens in de ‘dansruimte’ te dumpen. Steekwagen na steekwagen gedurende het hele duet. Het beeld verandert; afval wordt ‘danspartner’ en dansers en publiek worden meer en meer beperkt in hun bewegingsvrijheid. In de climax vluchten de dansers naar de lege ruimte, waar de cyclus opnieuw begint… In het lesuur wordt de klas in tweeën gesplitst en ziet de ene helft de voorstelling, de andere helft krijgt een korte debatworkshop. Na 25 minuten wisselen de groepen. In de workshop wordt middels een korte kennis-battle het thema geïntroduceerd. Dan volgt een korte uitleg en introductie. Een actief debat, waarin de dilemma’s van het ‘willen hebben’ versus het delen, ‘blits’ versus hergebruik, en eigen verantwoordelijkheid voor de wereld versus je individuele belang, op de kaart worden gezet.

MEET AND GREET

MUZIEK Een concertbezoek en een persoonlijk interview met de solist: Meet & Greet laat leerlingen ervaren hoe het er bij een professioneel orkest aan toe gaat én geeft ze de gelegenheid om in gesprek te gaan met een gedreven solist. Wat moeten zij doen (en laten!) om op dit topniveau te presteren?

Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Concertzaal Tilburg Kosten | € 10,-Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 10559

Zo kunnen leerlingen ervaren hoe het er bij een professioneel orkest tijdens een echt concert aan toe gaat. Voor ons en voor de solist zijn zij speciale gasten. Daarom is het mogelijk om na de pauze uitgebreid met de solist van de avond in gesprek te gaan. Hoe ziet het leven van een solist er uit, wat moeten zij doen en laten om op dit topniveau te kunnen presteren? Zo kunnen de leerlingen hun kijk op de wereld van de klassieke muziek verbreden en zich er verder in verdiepen. Voor dit seizoen is het mogelijk om in gesprek te gaan met de Nederlandse topvioliste Simone Lamsma en met Marieke Schoenmakers, harpiste van philharmonie zuidnederland. Terwijl ze net nog op het podium een topprestatie leverden, staan ze nu in levende lijve vlak voor onze Jonge Gasten. Ontmoet Marieke Schoenmakers Eindhoven do 21 feb, Breda vr 22 feb, Tilburg za 23 feb

voorstellingen

85


training en scholing Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9053

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 4 uur Mogelijk vanaf 1,5 tot 2,5 als masterclass en van 4 tot 6 uur als intensieve dagtraining Plaats | Op school Kosten | docententraining, korte masterclass - tot 1,5 uur kost € 1495,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 9129

PRESENTEREN

DRAMA

Rode wangen, zweethanden, een trillende stem, we kennen allemaal de symptomen van plankenkoorts of zenuwen bij spreken in het openbaar. In deze workshop ga je die ongemakken te lijf o.l.v. een ervaren theaterdocent. Werken vanuit houding, expressie en stemgebruik en het ontdekken van persoonlijke talenten. In een veilige en ongedwongen sfeer ga je ervaren wat het is om ontspannen en met zelfvertrouwen voor een groep te staan. Een ervaring die leerlingen zeker van pas gaat komen bij hun vervolgopleiding.

DOCENTENTRAINING: IN GESPREK MET DE JONGERE VAN NU

DRAMA

De weg naar volwassenheid is voor jongeren eentje van vallen en opstaan. Een zoektocht, waarin hun kwetsbaarheid, authenticiteit en identiteit vaak verborgen zit onder een laag van opstandigheid en ogenschijnlijke onverschilligheid. Waarin ze vaak consequenties van hun eigen gedrag nog niet overzien. Hoe laat je jongeren nou nadenken over dingen waar ze zelf nog niet bij stilstaan? Hoe motiveer je ze positie in te nemen en geef je hen zelfvertrouwen om zichzelf te laten zien in de wereld waarin ze leven? Deze interactieve docententraining of masterclass gaat over je ogen openen. Die van je leerlingen, maar vooral ook van jezelf en je collega-docenten. Realistische personages Twee professionele acteurs en een ervaren trainer spelen herkenbare scenes uit de fascinerende wereld van de jongere van nu. Een klassensituatie, individueel leerling gesprek, oudergesprek of docentenoverleg, vanuit diverse invalshoeken wordt de jongere onder de loep genomen. Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen staan drie jonge personages centraal tijdens de interactieve rollenspellen. Met In gesprek met de jongere van nu versterk je de cohesie binnen je docententeam en ga je direct aan de slag. Praktisch, treffend, soms hilarisch, en vooral erg leerzaam! Naast de algemene docententraining is er ook de training Like Us All, specifiek over pesten, en hebben we masterclasses op maat over verschillende thema’s waaronder samenwerken, ouderbetrokkenheid en motiveren va leerlingen.

86

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


EXPERTISE MEDIACOACH

NIEUWE MEDIA

Een gecertificeerde mediacoach van de Bibliotheek Midden-Brabant kan leerkrachten, teams en ouders op verschillende manieren helpen bij de implementatie van digitale geletterdheid.

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | In overleg Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 9699

Onze mediacoaches kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het implementeren van een doorgaande lijn digitale geletterdheid. Om dit doel te bereiken doorloopt het team samen met de mediacoach een aantal stappen die uiteindelijk leiden tot de basis van een doorgaande lijn digitale geletterdheid. Als de basis er ligt, kan de doorgaande lijn digitale geletterdheid verder vorm gegeven worden en worden ingevuld. De wensen en behoeften van het team staan hierbij natuurlijk centraal. Ook zijn de mediacoaches beschikbaar voor ouderbijeenkomsten over onder andere social media, gezond omgaan met media en de nieuwste digitale trends. Daarnaast hebben de mediacoaches veel ervaring met het geven van workshops en lessen in de klas. Zij kunnen zowel eenmalig als structureel worden ingezet.

BOEKPROEVERIJ; LEKKER PROEVEN LITERATUUR EN GENIETEN VAN LEUKE BOEKEN! Ook voor docenten kunnen we een boekproeverij organiseren, bijvoorbeeld om in een keer helemaal op de hoogte te raken van recent aanbod jongerenboeken of als inspiratie bij een thema. Het is ook mogelijk om de boekproeverij uit te breiden met diverse werkvormen.

DOCENTENTRAINING: LIKE US ALL - OVER PESTEN IN DE KLAS

DRAMA

Welke rol speel jij in het creëren van een veilig leef- en leerklimaat op jouw school? Hoe corrigeer je onaangepast gedrag van leerlingen? Vanuit verschillende invalshoeken wordt het pestthema onder de loep genomen en aan de hand van herkenbare situaties uitgespeeld met acteurs. Je oefent gesprekken binnen klassensituaties en individuele leerling- en oudergesprekken.

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school of in een bibliotheekvestiging Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 11215

Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur mogelijk vanaf 1,5 tot 2,5 uur als masterclass en van 4 tot 6 uur als intensieve dagtraining Plaats | Op school Kosten | Afhankelijk van de duur, vanaf € 1495,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 14399

Realistische personages Twee professionele acteurs en een ervaren trainer spelen herkenbare en satirische scenes met dilemma’s en conflicten over pesten en social media. Een klassensituatie, individueel leerling gesprek, oudergesprek of docentenoverleg, vanuit verschillende invalshoeken wordt het pestthema onder de loep genomen. Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen staan twee jonge personages centraal tijdens de interactieve rollenspellen. De 14-jarige Lans die steeds slechter op school functioneert doordat hij gepest wordt. En de even oude Rianne die niet zonder haar telefoon kan en graag de pestkop uithangt via social media. Onaangepast gedrag Samen met je collega’s en de trainer ga je in gesprek over hoe je kunt handelen als docent binnen deze kenmerkende pestdilemma’s. Want hoe dring je tot Lans en Rianne door? Hoe motiveer je leerlingen? Hoe corrigeer je onaangepast gedrag? En hoe breng je het docententeam op een lijn? Met Like Us All versterk je de cohesie binnen je docententeam en ga je direct aan de slag. Praktisch, treffend, soms hilarisch, en vooral erg leerzaam!

training en scholing

87


Groep | Onderbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 3 x 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 975,-- per deelnemer Aanbieder | Bureau CiST ism FHK Bestelcode | 14939

Wie is er bang voor Rood, Geel en Blauw?

NIEUWE MEDIA

Een trainingsreeks voor nieuwe media in (kunst)educatie. Nieuwe media: ‘creatief en verdiepend? Dat zal wel!’ denk je misschien. Zo waren ook de eerste reacties van het publiek op de schilderijenreeks ‘Wie is er bang voor rood, geel en blauw’ van Barnett Newman. Het kunstwerk werd in 1986 zelfs vernield in het Stedelijk Museum in Amsterdam met een stanleymes. Er was toen veel commotie rondom het werk; het was anders en nieuw... Diezelfde reactie zien we ook vaak als het gaat om de steeds snellere ontwikkeling in nieuwe media en hoe hiermee om te gaan in onderwijs. Misschien omdat het bij docenten VO ‘koudwatervrees’ oproept om nieuwe media als tool en verdieping in te zetten tijdens de lessen. Want wat kan er, en hoe werk je op een zinvolle wijze met media in de klas? Wat werkt en hoe betrek je je leerlingen optimaal? Wat is jouw rol als begeleider? Moet je een expert zijn? Hoe past het in het schoolplan? En welk aandeel heeft kunst in dit alles? Om je twijfels weg te werken zetten wij, samen met jullie, met veel plezier het mes in nieuwe media binnen kunsteducatie! Volg als docententeam een training, ga aan de slag met opdrachten en ervaar hoe media je lespraktijk kan verrijken. In samenwerking met FHK masteropleiding kunsteducatie heeft CIST hen de opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een basiscursus Nieuwe Media voor docenten. De cursus wordt op school gegeven aan een groep van minimaal 8 docenten. Deze groep hoeft zich niet te beperken tot de docenten beeldend. De Nieuwe media technieken hebben tal van mogelijkheden om ingezet te worden in ieder vakgebied. de cursus wordt op maat gemaakt voor de school en aangepast aan het leerling niveau. Wat aan bod komt is o.a. • Belang van kunst- en cultuurvisie bij nieuwe media en de vertaling ervan naar cultuuronderwijs • Breed spectrum kunstdisciplines • Differentiatie - Tussen media en aanpak - Niveau deelnemer • Veiligheid participant staat centraal • Duidelijke structuur (routeplan) • Houvast bieden - handvatten bieden • Back-up (mogelijkheid tot teruggrijpen via ‘digitale’ reader) • Deelnemer nu vs. deelnemer toekomst. • Inspiratiemateriaal vrijstellen • Uitwisseling kennis (leergemeenschap ontwikkelen) De training begint met een Intake: beeldvorming participant • Sessie 1: focus op IK (voorkennis, verleden) • Sessie 2: focus op WIJ (heden, groep) • Sessie 3: focus op TOEKOMST (praktijk) • Incl. tussentijdse praktijkopdrachten Praktisch WAT: Drie trainingssessies met daartussen perioden van enkele weken waarin praktijkcases worden aangeboden, uitgetest en uitgediept in de eigen lespraktijk. SPREIDING : Spreiding van de bijeenkomsten is voorzien over een periode van maximum acht weken (tussen vakanties) en te plannen in overleg. WANNEER : Vanaf het najaar 2018. VOOR WIE : Voor acht tot zestien docenten van één school. VOORAF : De docenten schrijven zich in voor de training. Een intake-gesprek/ vragenlijst peilt naar de leerbehoeften van de deelnemers én de school, zodat de training op maat van de deelnemende school ontworpen kan worden. MEER INFO: ineke.frijters@tilburg.nl Deze trainingsreeks is ontworpen en wordt gegeven door de Master Kunsteducatie van Fontys hogeschool voor de kunsten Tilburg, in opdracht van CiST. KOSTEN: D 975,- per deelnemer.

88

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


De instellingen op een rij CiST is er vooral voor het begeleidingsproces dat bij de implementatie van cultuureducatie een rol speelt. CiST heeft het overzicht over wat zich in het culturele veld afspeelt. Steeds meer instellingen/initiatieven uit het culturele veld willen scholen ook op maat bedienen. Zij zijn graag bereid met u mee te denken. Aarzel dan ook niet om met hen contact op te nemen. Steeds meer instellingen willen ook samenwerken om de scholen nog beter te bedienen. CiST kan u helpen om instellingen samen aan tafel te brengen. CiST is onafhankelijk en heeft daarbij geen commercieel belang. Om het u wat makkelijker te maken hebben we hieronder de instellingen/initiatieven voor u op een rijtje gezet. Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

013 Poppodium Gijs Bernard

013-4609500 06-43434332

gijsbernard@013.nl

www.013.nl

Architectuurlessen

06-45792996 06-44840903

info@architectuur lessen.nl

www.architectuur lessen.nl

Bibliotheek Midden-Brabant Dominique Janssen

dominiquejanssen@ bibliotheekmb.nl

www.bibliotheekmb.nl

BIKcollectief Sanne Geboers 06-24518131 Hjalmar van den Akker 06-27141958

sanne_geboers@ www.bikcollectief.nl hotmail.com hjalmarvandenakker@ home.nl

Bureau CiST

Jan Stoel Ineke Frijters Lizette Mijland

06-22863031 06-53385048 06-28547067

jan.stoel@tilburg.nl www.cist.nl ineke.frijters@tilburg.nl lizette.mijland@tilburg.nl

Brox Entertainment

Brice Jansbergen

06-19522100

bjansbergen@gmail.com

Danslokaal

Louise Rutten

06-13469129

louise.rutten@hotmail.nl

De Kwekerij

Joris van Midde

06-46022157

joris@dekwekerij.nl

www.dekwekerij.nl

De Stilte

Jan Baanstra 076-5138125 Irma Bouwman

Jan@destilte.nl irma@destilte.nl

www.destilte.nl

Wouter van Niel Daan Mulders

Educatiepit Sophie Gruijters 06-43037716 info@educatiepit.nl

www.educatiepit.nl www.transfarmers.nl

EELT

Monique Zijp

06-42261494

mzijp@eeltweb.nl

www.eeltweb.nl

Elektruck

Roel van de Laar Bas Rombouts

06-23163265 06-24473612

info@elektruck.nl

www.elektruck.nl

Elly Veelenturf, StudioDoezo Elly Veelenturf 06-14045423

info@studiodoezo.nl www.ellyveelenturf.nl ellyveelenturf@home.nl www.studiodoezo.nl

EsdĂŠ Stijn Derwig 013-8795688 06-10676177 Fablab 013 06-37152543

ajcderwig@online.nl contact@ritme workshops.com

Factorium Podiumkunsten, 013-5354055 afdeling onderwijs Maarje van den Boom- Coppes Marijke Kools Meta de Zeeuw Ilse Egter van Wissekerke Maartje Knoop Lin de Laat Bep Massuger

onderwijs@factorium.nl www.factorium.nl/ m.vandenboom@ onderwijs factorium.nl m.kools@factorium.nl m.dezeeuw@factorium.nl i.egtervanwissekerke@ factorium.nl m.knoop@factorium.nl l.delaat@factorium.nl b.massuger @factorium.nl

Filmcoach.nl

info@filmcoach.nl

Lidi Toepoel

06-28355981

www.ritmework shops.com

fablab013@gmail.com www.fablab013.nl

www.filmcoach.nl

89


Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

Golden Cage

Matthijs Rolleman

06-10269999

matthijs@goldencage.nl www.goldencage.nl

Grimestudio Sandra Kuppens

Sandra Kuppens

06-34002245

sandra@grimestudio.nl www.grimestudio.nl

Het Groeilokaal Astrid Huijbregts 06-29013840

astrid@ hetgroeilokaal.nl

www.hetgroeilokaal.nl

Hiphopfactory

06-15007784

info@hiphopfactory.nl

www.hiphopfactory.nl

06-53321126 06-55708954

koertwa@hotmail.com www.hooximpro.nl

Janine Mooring

Hoox Cefas Hoofs

Impresariaat ROC producties Linda van den Hout 06-47832352

rocproducties @roctilburg.nl lvdhout@roctilburg.nl

Jan Ophuis

06-10397061

Janophuis8@gmail.com

013-4674732 06-49752139

paul@jeanpaul.cc

www.jeanpaul.cc

Joep van Gassel Joep van Gassel 06-24530203

contact @joepvangassel.nl

www.joepvangassel.nl

Klasseboeren Ellie Fonken 013-5367642 (stichting TRansFarmers)

tllburg@klasse boeren.nl

www.klasseboeren.nl

Maritée Onderdenwijngaard Maritée Onderdenwijngaard 013-5355180 06-48681387

Onderdenwijnga @kpnplanet.nl

www.maritee.nl

Michiel Brouwers

mtg.brouwers @gmail.com

Museum De Pont

013-5438300

educatie@depont.nl

www.depont.nl

Natuurmuseum Brabant Suzanne Visser 013-5353935 Receptie Natuurmuseum

s.visser@natuur museumbrabant.nl receptie@natuur museumbrabant.nl

www.natuurmuseum brabant.nl

Onias Landveld

Onias Landveld

06-84369446

info@oniaslandveld.nl

www.oniaslandveld.nl

Ontdekstation013

Charlotte Buné

06-81115477

info@ontdekstation013.nl www.ontdekstation013.nl

De Operafabriek

Annerieke Groen

06-27143925

info@operafabriek.nl

www.operafabriek.nl

Oogpunt

Patrick Schmitz

06-16778551

spreek@oogpunt.com

www.oogpunt.com

philharmonie zuid nederland Adeline van Campen 088-1660726

adeline.vancampen @philharmonie zuidnederland.nl

www.philharmonie zuidnederland.nl

Pixel Projects

06-24910280

info@pixelprojects.nl

www.pixelprojects.nl

Regionaal Archief Tilburg Stef Uijens 013-5494555

stef.uijens@regionaal archieftilburg.nl

www.regionaal archieftilburg.nl

SNENS

info@snens.nl

www.snens.nl

Stadsmuseum Tilburg Petra Robben 06-53268437

petra.robben@ regionaalarchief tilburg.nl

www.stadsmuseum tilburg.nl

Studio Waveworks

info@studio waveworks.nl

www.studiowave works.nl

Jan Ophuis

Jeanpaul.cc Paul Nas

90

Marie José Eijkemans

Maaike Pijnenburg

Nancy Swaanen Eline van der Geest

06-50676764 06-44348551

Kaj Tyszka Michiel Steennis 06-50683033

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019

www.roctilburg.nl /impresariaat


Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

TextielMuseum Petra Cuijpers Floortje de Boer Theater AanZ Hester Klein Tijssink

024-6635370

hester@theater-aanz.nl www.theater-aanz.nl

Theatergroep PlayBack Marieke Boel

020-4862005 06-29065363

info@tgplayback.nl

www.tgplayback.nl

Theatergroep Signatuur Onbekend Myrthe Michielsen 06-15155088

info@signatuur onbekend.nl

www.signatuur onbekend.nl

Theaterbureau Het Verteltheater

info@verteltheater.nl

www.verteltheater.nl

Theaters Tilburg Gwen Sengers 013-5490322

gsengers @theaterstilburg.nl

www.theaterstilburg.nl

Thomas van Vliet Expressie Thomas van Vliet 06-51596775

thomas_van_vliet @hotmail.com

www.ongelovige thomas.com

Vincents Tekenlokaal Marloes Coppes 06-53533679

boekingen@vincents tekenlokaal.nl

www.vincents tekenlokaal.nl

Vloeistof Anja Reinhardt 06-29484163 Zwaard en Volk Sylvia Veldkamp 013-5802816

info@vloeistof.nl

www.vloeistof.nl

info@zwaardenvolk.nl

www.zwaardenvolk.nl

Ernst Weerstra

013-5494564 boekingen@textiel (di t/m vr van museum.nl 10.00 tot 17.00 u)

Website

030-2723022

www.textielmuseum.nl

91


92

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

VOORTGEZET ONDERWIJS 2018 | 2019


93


ADRES KONINGSPLEIN 11A - 5038 WG TILBURG INEKE FRIJTERS ADVISEUR CIST | 06-53385048 | INEKE.FRIJTERS@TILBURG.NL LIZETTE MIJLAND ADVISEUR CIST | 06-28547067 | LIZETTE.MIJLAND@TILBURG.NL JAN STOEL SENIOR ADVISEUR CIST | 06-22863031 | JAN.STOEL@TILBURG.NL

Vo Brochure  

Voortgezet onderwijs 2017 | 2018

Vo Brochure  

Voortgezet onderwijs 2017 | 2018