Page 1

PROGRAMMA TALENTOntwikkeling 0-13

PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Inleiding In de wereld om ons heen is van alles te zien en te beleven. Maar tussen kijken en zien zit heel wat licht. Je kijkt in principe bevooroordeeld naar die wereld. Toch is het belangrijk dat je je realiseert dat je op een andere manier kunt kijken, waardoor je de dingen anders ziet. We willen kinderen vanuit een gerichte kennismaking leren dat ‘de wereld vol met kleuren zit’. Deze brochure heeft als titel ‘Brede Talentontwikkeling 013’. We proberen op deze manier samenhang te creëren met Wetenschap en Techniek en Natuur- en Milieueducatie, twee domeinen waar binnen onderwijs ook op ingezet wordt. CiST (Cultuur in School Tilburg) adviseert en begeleidt scholen en culturele instellingen met als doel cultuureducatie een vaste plaats te geven in het onderwijs. Immers culturele vorming helpt de kinderen de wereld om zich heen te begrijpen. Historisch besef en kennis van het culturele erfgoed en van hedendaagse ontwikkelingen zijn daarbij niet weg te denken. Cultuureducatie is een manier om de wereld te bevatten. Cultuur is een wezenlijke component van de maatschappij. Zonder cultuur is er geen identiteit. Kennis maken en leren omgaan met cultuur geven de leerling kans op een brede visie op de maatschappij. Zo kan bijvoorbeeld de hedendaagse kunst de mens vragen stellen over die maatschappij en over zijn eigen rol daarin. Kunst helpt mensen waarnemen, kan de blik verruimen en de tolerantie vergroten.

Bureau CiST is het stedelijk bureau voor cultuureducatie in Tilburg en functioneert als een onafhankelijke marktplaats in de gemeente. CiST vormt een scharnierfunctie tussen het culturele veld en het onderwijs. De nadruk komt steeds meer te liggen op hoe de vraag van de scholen beantwoord kan worden door het culturele veld in haar volle breedte. CiST is door de gemeente Tilburg als begeleider in dit proces aangewezen. Op dezelfde manier wordt gewerkt bij de domeinen Wetenschap & Techniek en Natuur- en Milieueducatie. In de periode 2017-2020 staat het stimuleringsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) centraal. Aan dit traject doen 36 scholen voor pri-mair onderwijs mee. Het implementeren van cultuureducatie, professionalisering, verbindingen met de culturele omgeving zijn in de komende periode speerpunt. Maar niet iedere school doet mee aan CMK. CiST is er ook voor die scholen! Samen met de instellingen en scholen die dit willen wordt maatwerk geleverd. Immers iedere school, iedere leerling is anders!

Het belang van wetenschap, technologie en natuuren milieueducatie in het primair onderwijs is groot. Kinderen zijn nieuwsgierig en zitten vol vragen over de wereld om hen heen. Verwondering en de wil om te onderzoeken vormen de basis van een natuurlijk leerproces. Kinderen bij wie dit ontdekkende en onderzoekende leren op jonge leeftijd gestimuleerd wordt, ontwikkelen vaardigheden waar ze hun hele leven lang profijt van hebben. Het gaat dan om vaardigheden als probleemoplossend en samenwerkend vermogen, creativiteit, ondernemingszin en ict-geletterdheid. Er wordt hiermee daadwerkelijk ingezet op de brede (talent)ontwikkeling van kinderen. Haal wetenschap, technologie, natuur- en milieueducatie de school in, en ga samen op ontdekkingstocht. Voor beide thema’s wordt deskundigheidsbevordering aangeboden via de ontwikkelacademie (zie: www.ontwikkelacademie.nl).

3


Inhoudsopgave algemeen Handleiding brochure procedure Vervoer Aansprakelijkheid Informatie Inhoudsopgave Juweeltjes Kinderboekenweek Musea Workshops Projecten Voorstellingen Training en scholing Gegevens instellingen

Colofon Samenstelling Jan Stoel – Bureau CiST Laudy Brouwer - T-Primair, W&T Tineke Vermeer - T-Primair NME redactie-ondersteuning erik verbiest Vormgeving Blauwzuur (www.blauwzuur.nl) drukwerk Van de Ven, Printservice en drukwerk omslagillustratie hjalmar van den akker

4

PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019

5 5 5 5 5 6 20 27 34 44 148 180 203 214


Handleiding Opbouw van deze brochure

In deze brochure hebben we programma’s opgenomen die we kwalitatief goed vinden. In de inhoudsopgave treft u een overzicht aan van het totale aanbod, gekoppeld aan de jaargroepen waarvoor het aanbod bedoeld is. Via een digitaal formulier kunt u uw jaaropgave doen. De blauwe activiteiten voor cultuureducatie worden door CiST behandeld. Voor de roze activiteiten natuur- en milieueducatie en wetenschap en technologie kunnen de scholen rechtstreeks contact opnemen met de betreffende aanbieder: dit verloopt niet via Bureau CiST U hoeft hiervoor dus niet het formulier te gebruiken! Als u belangstelling heeft voor één of meer van de aangeboden activiteiten, dan verzoeken wij u het volledig ingevulde formulier uiterlijk op 6 juli ingediend te hebben. Het verdient aanbeveling dat één persoon binnen het schoolteam de inschrijving verzorgt, de schoolcontactpersoon, de ICC’er.

procedure 1. Inschrijfformulieren cultuur, moeten uiterlijk op 6 juli in het bezit zijn van CiST 2. Inschrijven andere activiteiten kan rechtstreeks via de aanbieders. 3. De aanbieders maken met de scholen nadere afspraken, data, tijden. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor hun activiteit. Scholen ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. 4. Werk met één contactpersoon per school. 5. Gemaakte afspraken kunnen zeer moeilijk veranderd worden. Wij kunnen genoodzaakt zijn om daarmee gepaard gaande kosten aan de school door te berekenen. Als u activiteiten afzegt dan moet u rekening houden met het volgende: Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan de activiteit: 100 % betalen Opzegging tussen de 1 en 3 maanden: 75% betalen Opzegging tussen de 3 en 5 maanden: 50% betalen Opzegging langer dan 5 maanden: 25% betalen Annuleringskosten worden doorberekend aan de scholen en tellen na-tuurlijk niet mee voor de kortingsregeling. Blijven instellingen in gebreke dan worden zij op dezelfde manier aangesproken. 6. Voorstellingen kunnen in prijs goedkoper uitvallen als we meerdere scholen op één dag of in één voorstelling kunnen plaatsen. CiST zal daartoe met de scholen nader contact opnemen. 7. CiST heeft voor de Tilburgse scholen per school maximaal 7 uur gratis begeleidingstijd beschikbaar. Wetenschap & Techniek en Natuur- en Milieueducatie: afhankelijk van de aanvraag in het integraal locatieplan van uw school. 10. Scholen die de formulieren voor 6 juli hebben ingezonden kunnen gebruik maken van de kortingsregeling cultuureducatie. Deze kortingsregeling geldt alleen voor cultuureducatie en wordt betaald uit het budget

van CiST. Per activiteit is dit bedrag in deze brochure aangegeven. Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen kunnen deelnemen draagt CiST voor de leerlingen uit het primair onderwijs maximaal een bedrag van D 2,50 per leerling bij, als gekozen wordt uit het aanbod in deze brochure. Er moet dan wel voor minimaal D 6,00 per leerling door de school besteed worden. Deze kortingsregeling geldt alleen voor de scholen in de gemeente Tilburg en het is een leerlinggebonden budget. Als u buiten CiST om met aanbieders aan het werk gaat geldt de kortingsregeling niet. Dit geldt ook voor alle activiteiten die niet via de ICC’er bij de instellingen aangemeld worden. Worden afspraken, contracten, geannuleerd door de school en vloeien daar kosten uit voort dan tellen deze kosten niet mee voor de kortingsregeling. Vindt u het moeilijk om een keuze te maken uit het aanbod of wilt u nader advies? Maak dan een afspraak met de diverse coördinatoren. Wij zijn u graag van dienst. In toenemende mate maken scholen met ons een afspraak om een jaarprogramma te maken dat past bij hun school.

vervoer Sedert het vorige schooljaar behoort de vervoersregeling tot de verleden tijd. Oorspronkelijk was voor vervoer een budget aan CiST toegekend. Al vele jaren geleden is dit budget niet meer toegekend en heeft CiST dat uit eigen budget betaald. Dat is helaas nu niet meer mogelijk. Wij snappen dat de toegankelijkheid naar instellingen hierdoor beperkt wordt.

aansprakelijkheid Wij wijzen u er op dat de school aansprakelijk is voor schade die leerlingen veroorzaken bij theaters, musea of andere instellingen. De school is ook aansprakelijk bij de beschadiging van gehuurde leermiddelen.

informatie Voor alle informatie kunt u contact opnemen met: Ineke Frijters, adviseur CiST tel. 06-53385048 e-mail: ineke.frijters@tilburg.nl Lizette Mijland, adviseur CiST tel. 06-28547067 e-mail: lizette.mijland@tilburg.nl Jan Stoel, senior adviseur CiST tel. 06-22863031 e-mail: jan.stoel@tilburg.nl

5


Inhoudsopgave Juweeltjes

Discipline Aanbieder Beeldend Theaters Tilburg Drama De NWE Vorst Multidisciplinair Theaters Tilburg Muziek Theaters Tilburg Dans Theaters Tilburg Beeldend Kinderkunstklas Multidisciplinair YOGA JOL Drama Theatergroep Signatuur Onbekend Literatuur Tilt Drama Theaters Tilburg Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Drama Theatergroep Signatuur Onbekend Multidisciplinair BIKCollectief Beeldend Kunstlab Beeldend MaritĂŠe Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief

kinderboekenweek Discipline Muziek Multidisciplinair Drama Dans Beeldend Multidisciplinair Drama Literatuur Dans Multidisciplinair Muziek Dans Literatuur Multidisciplinair Multidisciplinair

Aanbieder Lekker zingen producties Louise Donker Impresariaat ROC producties Factorium Bakfietsjuf YOGA JOL Het Meemaaktheater Het Verteltheater Factorium Jeanpaul.cc Thomas van Vliet Expressie Factorium Bibliotheek Midden-Brabant Komoptidee Jeanpaul.cc

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Samen het mooiste jeugdtheateraanbod X C 23 Kernvoorstelling CiST: Het Laagland - De kleine cowboy X C 18 Kernvoorstelling CiST/Theaters Tilburg: Toneelmakerij - Jazz duzz X C 18 Kernvoorstelling CiST/Theaters Tilburg: philharmonie zuidnederland - Broer X C 19 Kernvoorstelling CiST/Theaters Tilburg: Dansgroep de Stilte - Alice X C 19 3d stilleven uitgaand van een wereldstad, land of stukje geschiedenis naar keuze X X C 20 Leer jezelf en de ander beter kennen X X C 20 Voor het blok - junior (improvisatie-voorstelling) X X C 21 Tilt: Iedereen kan dichten X C 21 Kernvoorstelling CiST/Theaters Tilburg: het laagland - gewoon held X C 21 Plastic soep - bloemenlandschap van plastic flessen X C 22 De creatieve en muzikale uitspatting! Action painting X C 22 Turbo theater X C 23 Linke soep die plastic troep! Kunstlab # lustwarande Gevraagd: zachte handjes en zachte materialen Heel de school schildert! Titel Monsterviendjes De grote kinderboekenshow Appel

C C C

23 23 24

X

C

24

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz X C 25 X X

C C

25 26

Knuffelvrienden X Frommel monster X X Boeken en kinderyoga X X Alex en het wonderboek X X Marjo Dames - spin en spook 4+ X X Beste vrienden X De muzikale boekenkast X X Kinderboekenweek rap! X X

C C C C C C C C

26 26 26 27 27 27 28 28

Door dik en dun X Boekproeverij thema X Kinderboekenweek Het boekenvriendenbal X De dans van de drummers X

C C

28 29

C C

29 29

Ob = onderbouw - Mb = middenbouw - Bb = bovenbouw - Hs = hele school - Doc = docenten Dom = domein: C = Cultuureducatie - WT = Wetenschap en Techniek - N = Natuur- en Milieueducatie 6

X X X

PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Discipline Aanbieder Drama Verteltheater Erwazzus Techniek Curiosityworld Multidisciplinair SNENS

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Boekenvrienden voor altijd! X C 30 Het eerste contact met X C 30 ruimtewezens (Kinderboekenweek) Kinderboekenweek X C 31

musea

kunstlab Discipline Beeldend Beeldend

Aanbieder Kunstlab Kunstlab

museum de pont

Discipline Aanbieder Beeldend Museum De Pont Nieuwe media Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Foto en film Museum De Pont Multidisciplinair Museum De Pont Multidisciplinair Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont

natuurmuseum brabant Discipline Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie

Aanbieder Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant

regionaal archief tilburg Discipline Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed

Aanbieder Regionaal Archief Tilburg Regionaal Archief Tilburg Regionaal Archief Tilburg

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Vreemde vrienden X X C 32 Kunstlab # De Pont X C 32 Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Kunst voor de allerkleinsten in De Pont X C 32 Kunstuur in de klas X X C 33 Op naar De Pont spel - rondleiding X X C 33 Kunst en theater X C 33 Het bronskoffertje X X C 33 Kijken naar kunst: studiemiddag X C 34 “Kunnen foto’s ook kunstwerken zijn?” X C 34 Artclip Beeldende kunst en dans X C 34 Theaterrondleiding in De Pont; X C 34 een voorstelling voor heel de klas Beelden gooien X X C 35 Kijken met ogen van anderen: X X C 35 rondleiding Titel Kikker is hier

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz X N 35

Leven in de ijstijd!

X

N

35

Bos

X

X

N

36

Leer je lijf

X

N

36

Oo - zone: ontdek- en X onderzoeksdomein voor natuur Leven in de ijstijd

X

N

36

X

N

37

Oertijdlab

X

N

37

Braakbalpluizen

X

N

37

Hoezo seks? Over seksualiteit en voortplanting Met je neus in de natuur: veldwerk

X

N

37

X

N

38

X

N

38

X

N

38

Haal een vleermuis of zintuigenkoffer in de klas! Klaar voor de start

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Moord te Tilburg / Marietje Kessels X X C 38 Koning Willem II

X

C

39

Tilburg, groei van een stad

X

C

39 7


stadsmuseum tilburg Discipline Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed

Aanbieder Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Stadsmuseum Tilburg Kasteel van Tilburg X X C 39 Stadsmuseum Tilburg Wereldoorlog II #wijherdenkenenvieren X C 39

textielmuseum Discipline Beeldend Beeldend Cultureel erfgoed Beeldend

workshops

Aanbieder TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum

Discipline Aanbieder Beeldend Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief Beeldend Grimestudio Sandra Kuppens Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Het Groeilokaal Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Vincents Tekenlokaal Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas 8

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Draai mee! X C 40 Sashiko X X C 40 De museumfabriek X C 41 Vilten X C 41 Titel

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz

Een object van composiet

X

C

42

(Zelf)portret in hout

X

C

42

De regenboogcirkels van Sonia Delauney Grootse kunst door de kleinste kunstenaars van de school Lucht! Voor kleuters Spetteren en spatten met kleuters! Action painting Timmeren voor kleuters; spierballenwerk Water! Voor kleuters Wie ben ik?

X

C

42

X

C

43

X X

C C

43 43

X

C

44

X X

C C

44 44

‘Rare vogels?’

X

X

C

45

Alle gekheid op een stokje! Carnaval Bij feest hoort een taart Bliep bliep ik ben een robot Boerderijdieren in klei De afvalmannetjes De ijsmuts De magie van de caleidoscoop Een grote mozaïek krokodil Er was eens... Happy animal, dieren op papier Kandisky: vilten toverballen Knippen met Matisse Letterportret Nest Roetschie; creëren en spelen!

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

C C C C N C C C C C C C C C C

45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 49

Teken en schilder je eigen monster X Tekenen met… X Wie ben ik? Zelfportret aquarelleren X Abstracte fluor prints De kleurrijke klerenbende; handpop

X X X X X

C C C C C

49 49 49 50 50

De ogen van een uil Hoofdtooi

X X

C C

50 50

Knikkerfunpark; creëren en spelen!

X

C

51

Koninklijke hoogheid Kunstklas op gevoel, maak je eigen emotiepop en speel toneel groep 3 t/m 5

X X

C C

51 51

PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Discipline Aanbieder Beeldend Het Groeilokaal Beeldend BIKCollectief Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kunstlab Beeldend Architectuurlessen Beeldend Bakfietsjuf Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Architectuurlessen Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Het Groeilokaal Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Natuur sculptuur X C 52 Onder water; over zeebeesten en X C 52 kleitechnieken Spelen met de wind X C 52 Tommie en de lettermonsters

X

C

52

Wat leeft er allemaal in het bos...? Wisselportretje; 2 in 1!

X X

C C

53 53

3D emotiekop in klei Baardmannen timmeren Boomhut xxs De huid van mijn huis De kunst afkijken bij Rembrandt: maak je eigen ets De middeleeuwse stad De pruikentijd! Leuke ‘weetjes’ uit de gouden eeuw De waterspuwers van de Notre Dame

X X X X X

X X X X X

C C C C C

53 53 54 54 54

X X

X X

C C

54 55

X

X

C

55

Een fantasiewereld vol kleur Een geweven wereld van plasticzakken Een groepsportret met klasse Een wereld in oorlog 1914-1945, ontwerp een monument Feest vier je met z’n allen! Een feestelijk klassenportret Gelukspoppetje

X X X X

X X X X

C C C C

55 56 56 56

X

X

C

56

X

X

C

57

Geluksvogels

X

X

C

57

Gustave Klimt en zijn vrouw; over kleuren en patronen Handel; over import en export Het afval kijk kabinet. Over compositie en vorm Het isometrische dorp Hoe ver kan je fantasie gaan?! Een fantasievolle wereld Houtportret in 3D Huis met een dak Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! Kunstklas fotografie Je eigen stukje heelal - sterrenbeelden in 2- en 3D Jij als icoon Jimmy en de zonnewijzers

X

X

C

57

X X

X X

C C

58 58

X X

X X

C C

58 59

X X X

X X X

C C C

59 59 59

X

X

C

60

X X

X X

C C

60 60

Kleurige veer Kragen uit de gouden eeuw Kunstklas in beweging, 3-d tekenen in de lucht Land art, kunst uit de natuur Linescapes Lollige letters

X X X

X X X

C C C

60 60 61

X X X

X X X

C C C

61 61 61

Mini-cursus houtskool tekenen

X

X

C

62

Nieuws gieren en ander gevogelte

X

X

C

62

Op de kaart – kunst met landkaarten

X

X

C

62 9


Discipline Aanbieder Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Het Groeilokaal Beeldend Atelier Inge Koenen Beeldend Gassel, Joep van Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Vincents Tekenlokaal Beeldend Vincents Tekenlokaal Beeldend BIKCollectief Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Michiel Brouwers Beeldend BIKCollectief Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Het Ontdekstation013 Beeldend BIKCollectief Beeldend Grimestudio Sandra Kuppens Beeldend BIKCollectief Beeldend Gassel, Joep van Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Petje af! Ontwerp een 3d hoofdobject X X C 63 Picasso pop-up portret X X C 63 Plastic soep – dieren hebben er hun buik van vol Portret in reliëf Portret tekenen met conté Steengoed! Een sieraad van steen

X

X

C

63

X X X

X X X

C C C

63 64 64

Stempel je dierenrijk met je eigen stempel Stempel je stad! Groepswerk Stoere voertuigen

X

X

C

64

X X

X X

C C

64 65

Studio sport

X

X

C

65

Tekenen en schilderen in de natuur Teletijd Romeinen Textiel pimp workshop Toen ik nog een neanderthaler was - grottekeningen Uitvindingen; speelgoed van kosteloos materiaal Van Afrika tot de noordpool, maak een 3D dier Verf uit vroeger tijden Vincents tekenles Vincents zelfportret Wat gaat er om in al die hoofdjes? Sociaal - emotioneel Weven -op rietjes, of andere ‘weefgetouwen’- Tilburgs cultureel erfgoed Wie ben ik? Zelfportret vol expressie Zweefvliegers

X X X X

X X X X

C C C C

65 66 66 66

X

X

C

66

X

X

C

67

X X X X

X X X X

C C C C

67 67 68 68

X

X

C

68

X X X

X X X

C C C

68 69 69

Vincent’s landschappen X Afscheidskunstwerk groep 8 Atelierbezoek Blaffende pop art bijt niet! Calder in balans! Combinatieworkshop Vincents tekenlokaal en Perron T De Tweede Wereldoorlog, Anne Frank Fantasie make-up

X X X X X X X

C C C C C WT

69 69 70 70 70 70

X X

C C

71 71

Fotokunst met draad en naald Graffiti workshop Hedendaagse landschapskunst; over zwerfafval in ons milieu Het ontstaan van geld. We breiden onze muntencollectie uit! Hoe ziet jouw favoriete boek er uit? Karikatuur boetseren

X X X

C C C

72 72 72

X

C

72

X X

C C

73 73

Kleurig Afrika; over grote accessoires en indrukwekkende schilden Kriebelbeestjes

X

C

73

X

N

74

Kunst waar beweging in zit! Kunstbeschouwing; een onderzoekende reis rondom een kunstwerk

X X

C C

74 74

10 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Discipline Aanbieder Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Grimestudio Sandra Kuppens Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Vincents Tekenlokaal Beeldend Vincents Tekenlokaal Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Gassel, Joep van Beeldend BIKCollectief Beeldend Vincents Tekenlokaal Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend SNENS Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Komoptidee Beeldend Kunstlab Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kunstlab Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Gassel, Joep van Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Grimestudio Sandra Kuppens Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Weleer Cultureel erfgoed Zwaard en Volk Cultureel erfgoed Zwaard en Volk Cultureel erfgoed Maritée Onderdenwijngaard Cultureel erfgoed SNENS Dans Dans Factorium Dans Factorium Dans Dans in de klas Dans Dans in de klas Dans Dans in de klas Dans Factorium Dans Factorium

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Louise en haar spinnen! X C 75 Maak je persoonlijke tatoeage X C 75 Muziek in beeld Nederland waterland Ontwerp een logo - hoe maak je een bedrijf, merk of jezelf herkenbaar? Optisch bedrog Perspectief tekenen Portret met pret Poëzie affiches Poëzie, zo moeilijk is da nie! Sky-line

X X X

C C C

75 76 76

X X X X X X

C C C C C C

76 77 77 77 78 78

Staat ie goed, mijn plastic hoed? X Stencil workshop X Techniek om ons heen - X doe een nuttige uitvinding Tekenen op onze tablets en in X virtual reality Van spreekwoord naar beeld X Wolkenkrabbers bouwen X Beeldende vorming X Beeldhouwen in mergel of kalksteen X

C C C

78 79 79

C

79

C C C C

79 80 80 80

Beestjes timmeren Boekbarba(a)r Bosloper Een beeld van zachte steen in anderhalf uur Experimenteren met verf Guitige vogel Hé, wat vliegt daar? De verdwenen volière... Kunstklas naar wens in klei Kunstklas op maat Natuurlijk schilderen Onbekend maakt onbemind

X X X X

C C C C

81 81 81 81

X X X X X X X

C C C C C C C

82 82 82 82 83 83 83

Prachtige kleding voor de kasteelheer en zijn vrouwe Sticker workshop Stilleven uitgaand van een seizoen naar keuze Stof bedrukken

X

C

83

X X

C C

84 84

X

C

84

Schilderen... Op je gezicht

X

X

C

84

X X X X

C C C C

85 85 85 86

X

C

86

X X X X X X X

C C C C C C C

86 87 87 87 87 88 88

Archeoloog in de klas! X Beleef de middeleeuwen X Strijd in de middeleeuwen X Tijdcapsule

Cultureel erfgoed Dansen op de boerderij Dansen over prentenboeken De 4 seizoenen De danskoffer De poppenwinkel Een reis naar de maan Griezelen met trollen en heksen

11


Discipline Aanbieder Dans Dans in de klas Dans Dans in de klas Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Hiphopfactory Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Jan Ophuis Dans Jan Ophuis Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans SNENS Dans Factorium Drama Drama Factorium Drama Factorium Drama Eelt Drama Eelt Drama Factorium Drama Factorium Drama Het Groeilokaal Drama De Kwekerij Drama Factorium Drama Factorium Drama Eelt Drama SNENS Foto en film Foto en film Filmcoach.nl Foto en film BIKCollectief Foto en film Pixel Projects Foto en film BIKCollectief Foto en film Het Groeilokaal Foto en film Het Groeilokaal Foto en film Het Groeilokaal Foto en film Pixel Projects Foto en film Filmcoach.nl Foto en film Filmcoach.nl Foto en film Filmcoach.nl Foto en film Filmcoach.nl

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Dans in de klas speciaal X X C 88 In het museum X X C 88 Kinderdans X X C 88 Uit grootmoeders tijd X X C 89 Dolfje Weerwolfje X C 89 Lekker spannend in het spookhuis... X C 89 Robot-rumba en machine-mambo X C 89 Sjakie en de chocoladefabriek X C 90 Afrikaanse dans X X C 90 De griezelbus X X C 90 Jazzdance X X C 90 Landenreis: dansen bij wereldoriëntatie X X C 91 Leuk met meuk X X C 91 Stokkendans X X C 91 Hiphop factory X X X C 91 Afro hiphop X C 91 Alle... Vissen vliegen X C 92 Als de kat van huis is... X C 92 Body beat X C 92 Braziliaanse percussie X C 92 Capoeïra: in het voetspoor van de slaven X C 92 Clipdans - schitter in je eigen videoclip X C 93 Dansende mummies, zombies X C 93 en weerwolven Flashmob X C 93 Mobiel met je mobieltje X C 93 Op onderzoek X C 94 Urban dance X C 94 You should be dancing X C 94 Dans en beweging X C 94 Swingen met dingen X C 95 Ik voel een voet X Op avontuur met kikker X ‘Monsters maken, monsters spelen’ X X de workshop We moeten er dwars doorheen X X De toverbus X Op tv X Teddy talks X X Improviseren X Maffiales voor beginners X Soapies X Workshop theater maken: als het X morgen oorlog wordt Theater en spel X

C C C

95 95 96

C C C C C C C C

96 96 97 97 97 98 98 98

C

99

Kijken als een hond: filmen voor X de kleinsten Animatie, toveren en experimenteren met film Blauwdruk, cyanotypie De kunst van het kijken Kunstlicht Omgaan met nieuwe media Omgeving als canvas Animaties maken, stop-motion film Baas van het journaal Filmen en fotograferen met je smartphone Filmtechnieken Greenscreen

X

C

99

X

X

C 100

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

C C C C C C C C

X X

X X

C 102 C 103

12 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019

X X

100 100 101 101 101 102 102 102


Discipline Aanbieder Foto en film Filmcoach.nl Foto en film Thomas van Vliet Expressie Foto en film Filmcoach.nl Foto en film Filmcoach.nl Foto en film BIKCollectief Foto en film Pixel Projects Foto en film Elektruck Foto en film Pixel Projects Literatuur Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Schrijfletters Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur SNENS Multidisciplinair Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Bakfietsjuf Multidisciplinair Eelt Multidisciplinair Eelt Multidisciplinair Erik van Os Multidisciplinair Bakfietsjuf Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Bakfietsjuf Multidisciplinair Bakfietsjuf Multidisciplinair Bakfietsjuf Multidisciplinair Educatiepit Multidisciplinair Educatiepit Multidisciplinair Architectuurlessen Multidisciplinair Atelier Inge Koenen Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Educatiepit Multidisciplinair Atelier Inge Koenen Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Genietgroep Multidisciplinair Grimestudio Sandra Kuppens Multidisciplinair OntwerpCirkel Multidisciplinair Golden Cage Multidisciplinair BIKCollectief Multidisciplinair Elektruck Multidisciplinair Kinderkunstklas Multidisciplinair Vincents Tekenlokaal Multidisciplinair BIKCollectief Multidisciplinair Onias Landveld Multidisciplinair YOGA JOL Multidisciplinair Het Ontdekstation013 Multidisciplinair Het Ontdekstation013 Multidisciplinair Atelier Inge Koenen Multidisciplinair Bakfietsjuf Multidisciplinair SNENS

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Mediawijsheid X X X C 103 Rapworkshop - maak een videoclip X X X C 103 Stop motion animatie X X X Vloggen X X X Close-up, natuurlijke materialen X onder de loep Fotostrip X Geluid bij film in de elektruck X Fotografie X

C 104 C 104 C 104

Boekproeverij

X

C 106

Kinderkrant Tilburgjunior X Themacollectie bij boekproeverij X

C 106 C 106

Taaltovenaars

C 107

X

X

X

Muziek en beweging X Potje zee X ‘Hapstappoepfabriek’ (workshop) X X ‘Hapstappoepfabriek’ naschools aanbod X X Harrie den Haon van de X X Haaikaantsebaon Het regent vandaag (niet) X X Indianenverhalen X X Landart-mozaiek X X Mijn monster eet plastic X X Samen bouwen met X X verpakkingsmateriaal Bouw een insectenhotel X X De natuur en jij X X De spontane stad X X Horen met je handen en ruiken X X met je ogen - een ode aan de zintuigen Huttonia X X Over dieren en hiërogliefen X X Recycling X X Socrates schildert - voor denkers X X én doeners Sporen X X Vanpetnaarpret-tournee X X Theatergrime X X X 3d-pen striptekenen X Dromen & doen workshop X Geen slavernij voor mij! X Hoorspelen, gedichten en X geluidsverhalen Van alle kanten bekeken X Vincents tekenlokaal i.s.m. X ontdekstation013 Mediawijsheid X X Spokenword en storytelling X X ‘Beleef je binnenste buiten’ (kinderyoga) X Combinatie programma scrap en X greenscreen De ster in je eigen film X Kritisch en onafhankelijk denken, X doen en kijken Maak je eigen verf- experimenteer mee X Musical X

C 105 C 105 C 105

C N C C C

107 107 107 108 108

N C N N N

108 109 109 109 109

N N WT C

110 110 110 110

C C N C

111 111 111 112

C 112 WT 112 C 113 C C C C

113 113 114 114

C 114 C 115 C C C WT

115 116 116 117

C 118 C 119 C 119 C 119 13


Discipline Aanbieder Multidisciplinair Theaters Tilburg Multidisciplinair Zonderlijntjes Multidisciplinair Grimestudio Sandra Kuppens Multidisciplinair Golden Cage Muziek Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Lekker zingen producties Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Lekker zingen producties Muziek Lekker zingen producties Muziek Factorium Muziek Lekker zingen producties Muziek Lekker zingen producties Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Hiphopfactory Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Thomas van Vliet Expressie Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek philharmonie zuidnederland Muziek Jan-Willem Otto Muziek Esde Muziek Esde Muziek Elektruck Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Elektruck Muziek Poppodium 013 Muziek Esde Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Factorium Muziek Louise Donker Muziek SNENS Natuur- en milieueducatie Natuur- en Stadsimkerij Beezzzz milieueducatie Natuur- en Bakfietsjuf milieueducatie Natuur- en Het Groeilokaal milieueducatie

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Rondleiding schouwburg en concertzaal X C 120 Workshops op maat X C 120 Fantasiegrime X X C 120 Golden cage PO

X

X

C 120

Allemaal beestjes Djembeetjes 1, 2 voor de allerkleinsten Een muzikaal feestje bij het prentenboek van het jaar Finn en de zon Leskisten ‘speel je mee?’ voor peuters en kleuters Muzikale herfstwandeling Prentenboeken ‘op maat’ Sint gaat op gym

X X X

C 121 C 121 C 121

X X

C 122 C 122

X X X

C 122 C 123 C 123

Herfstmuziek

X

X

C 123

Huis-, tuin- en keukenmuziek Muziek in de groentetuin

X X

X X

C 123 C 124

Zingen met kerstmis

X

X

C 124

Dummie de mummie en de drums X van Massoeba Boomwhackers, een kennismaking X X Caboom! X X Djembé X X Drum / nastics X X Het kerkorgel - een kennismaking X X Het slagwerkorkest X X Hiphop factory - rap X X Kennismaken met wereldmuziek X X Ritmes leren via appels en peren X X Rapworkshop - neem je eigen X X X rapnummer op Braziliaanse percussie X Cajon: een drumstel in een kistje X Componeren in de klas PO X

C 124

Dj workshop X Drum nd base X Het levende drumstel X Maak je eigen ringtone in de elektruck X Rap X Rappende ritmes X Re-mixen in de elektruck X Rondleiding 013 X Spel(en spelen) X Van stille film naar spannende geluidsfilm X Woody boomwhacker X Your own voice! X Durf X X Muziek en geluid X

C C C C C C C C C C C C C C

Informatie over de bij

C C C C C C C C C C

124 124 125 125 125 125 126 126 126 126

C 127 C 127 C 127 127 128 128 128 129 129 129 130 130 130 131 131 131 132

X

X

N 132

Een bos voor de woestijn

X

N 133

Bokashi

X

N 133

14 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019

X


Discipline Aanbieder Natuur- en Educatiepit milieueducatie Natuur- en Bakfietsjuf milieueducatie Natuur- en Educatiepit milieueducatie Natuur- en Educatiepit milieueducatie Natuur- en Bakfietsjuf milieueducatie Natuur- en Natuurpedagoog milieueducatie Nieuwe media Nieuwe media BIKCollectief Nieuwe media Bibliotheek Midden-Brabant Nieuwe media SNENS Techniek Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Het Groeilokaal Techniek Bakfietsjuf Techniek Bakfietsjuf Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Bibliotheek Midden-Brabant Techniek Curiosityworld Techniek Architectuurlessen Techniek Het Ontdekstation013 Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Het Ontdekstation013 Techniek Stichting Digihelden Techniek Ontdekrijk

projecten

Discipline Aanbieder Beeldend Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Architectuurlessen Beeldend Atelier Inge Koenen Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Architectuurlessen Beeldend BIKCollectief Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Het oogstfeest X X N 133 Kijk eens wat daar bloeit

X

X

N 134

Opstart moestuintjes

X

X

N 134

Aan het werk in de (moes)tuin

X

N 134

Natuur in een fles

X

N 135

Natuureducatie

X

N 135

Denkwolk - woordwolk; X woordkunst met een app Excursie naar het digilab: maak je X eigen product van de toekomst! Nieuwe media(wijsheid)) X

C 135 C 136 C 136

Monsters en geheimen X Sterren en planeten X Ted en de raket X Biomimicry X X Bouw een machine X X Bouwen met erwten X X Griezels en mysteries X X Kleuren in de wetenschap X X Ontdek het heelal X X Piramides en hiërogliefen X X Planeet mars, bewoonbaar of niet X X Robot programmeren en bouwen X X

WT WT WT N WT WT WT WT WT WT WT WT

136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 140 140

Schrift ‘waar komt het abc vandaan?’ X X Bouwen met bamboe X Op naar de sterren en daar voorbij X Planeten buiten ons zonnestelsel X Ruimtevaart in vogelvlucht X Geologie en nog veel meer onderwerpen X Reis naar de maan X Scrap! Schoonheid in de schroothoop X Allemaal digitaal vaardig. X X Ieder kind een digiheld! Ontdekrijk X X

WT WT WT WT WT WT WT WT WT

140 140 141 142 142 142 143 143 144

Titel

WT 145

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz

Kasteelbeleving voor kleuters. X Prinsessen, ridders en kastelen. Het levensgrote beeldwoordenboek X X Onderzoekers van de stad X De buurt als museum X X De uitvinders van de toekomst. X X 21st century skills Een prijs waard! Recyclekunst X X Gedrag in-zicht! X X Architect van een droomhuis X Geschiedenis komt tot leven in karton X Bouwen in de stad X Een kleurrijke school! X Het schoolgebouw in de spotlights! X Blijvende kunstwerken

C 146 C C C C

146 146 147 147

C C C C C C C

147 147 148 148 148 149 149

15


Discipline Aanbieder Beeldend Komoptidee Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Stichting Lorenzetti Dans Dans Factorium Dans Xisco Entertainment Dans Factorium Dans Factorium Drama Drama Verteltheater WatverteljeMenu Drama Factorium Drama Factorium Foto en film Foto en film Architectuurlessen Literatuur Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Verteltheater WatverteljeMenu Multidisciplinair Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Komoptidee Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Atelier Inge Koenen Multidisciplinair BIKCollectief Multidisciplinair Architectuurlessen Multidisciplinair Oogpunt Multidisciplinair BIKCollectief Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Kabaalmakers; een project met X C 149 beeld en geluid Kinderkunstproject op maat X C 149 Met zo’n prachtige wand, X C 150 haal je de krant! Muurschildering X C 150 Ontwerp je eigen decor Pimp je school van binnen en buiten Rariteitenkabinet

X X X

C 150 C 150 C 151

Textielkunst in een nieuw jasje voor alle groepen! Thematische workshop voor de hele school; een doorlopende leerlijn Thematische workshops voor de hele school; verruim je blik Uw schoolvisie in beeld Van muur naar blijvend kunstwerk Van taal naar beeld Vrolijke kunst in de openbare schoolruimte Wat een feest! Projecten met de bakfietsjuf

X

C 151

X

C 151

X

C 152

X X X X X X X

C C C C C C

Lettermuseum op school

X

C 154

152 152 152 153 153 153

Water en weer X Bro X Dansend de wereld rond X Dansworkshops en -projecten op maat X

C C C C

Vertellen in de klas

X

C 156

Superheld X Theaterworkshops op maat X

C 156 C 157

Pinhole-fotografie

X

C 157

X

C 157

Dappere dodo of schijtebroek?

X

Eén tegen allen

X

X

Toveren met taal

C 157

X

C 158

Dans en djembé in één - Groep 1-2 X Spelen met ritme en taal X Djembé en dans - bronnen van X X energie en plezier Fantasie: niets is wat het lijkt X Van hofnar tot popidool X Boekiewoekie X X De textielfabriek X X De wereldreddingsbrigade X X Landart; over natuur en kunst X X Ontwerpers van een wijk X X Roestig riddertoernooi - X X verteller en riddertoernooi Schimmenspel sprookjes X X Vlak voor het einde van de ijstijd X X Help, een musical! X

C 158 C 158 C 159

16 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019

X

154 155 155 155

C C C C C C WT C

159 159 159 160 160 160 161 161

C 162 C 162 C 162


Discipline Aanbieder Multidisciplinair Stedenband Tilburg-Matagalpa Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair De Kwekerij Multidisciplinair Oogpunt Multidisciplinair Oogpunt Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Klasseboeren Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Bakfietsjuf Multidisciplinair Zonderlijntjes Multidisciplinair YOGA JOL Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair SNENS Multidisciplinair Klasseboeren Multidisciplinair Komoptidee Multidisciplinair Komoptidee Multidisciplinair De Kwekerij Muziek Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek philharmonie zuidnederland Muziek Factorium Muziek Stichting Tilburgse Taol Muziek Factorium Natuur- en milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en Genietgroep milieueducatie Natuur- en BAT Tilburg milieueducatie Natuur- en Klasseboeren milieueducatie Natuur- en Klasseboeren milieueducatie Natuur- en Educatiepit milieueducatie Nieuwe media Nieuwe media Bibliotheek Midden-Brabant Techniek Techniek SNENS

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Inleefatelier Nicaragua X C 163 Kunst waar beweging in zit! X Kunstlab: ontdekken, onderzoeken X en experimenteren Maak een echte speelfilm! X Respectdag: cabaretvoorstelling X en respectrapvideoclip maken Spraakwater cabaretvoorstelling X en waterrap videoclip Wereldwijd X Cultuureducatie bij klasseboeren X De cultuurspiraal: X een doorlopende leerlijn c Feest! X Ga mee op wereldreis! X Hallo wereld! Een interdisciplinaire kunstdag X Het kasteel van Tilburg X Kindercabaret: grote namen, grote dromen! X Kinderyoga in de klas (serie van 4 lessen) X Klaar voor de start! X The lovely emmerettes X Wetenschap & techniek bij klasseboeren X Bezoek Cultuurhuis Monopole X X Kom op ‘t idee X X Project op maat X X Algemene muzikale vorming Meer met boomwhackers Pbones

X X X X X

Speel mee in het Efteling-orkest X Kènderkwèèk - liedjes leren zingen in het dialect Spelen in een band

C 163 C 163 C 164 C 164 C 165 C 165 C 166 C 166 C C C C C C C C WT C C C

167 167 167 168 168 168 169 169 169 170 170 170

C 170 C 171 C 171

X X

C 171 C 172

X

C 172

Takkenhoedjes

X

N 172

Zandgebak en luchtkastelen

X

N 173

Ontdek de natuur met je klas X in het bewaarde land Dassenwerk

X

N 173

X

N 173

Zandspoor

X

N 174

Champot: ‘iedereen een champion’

X

N 174

De afvalrace

X

N 174

Klasseboeren

X

N 174

Natuur-en milieueducatie bij klasseboeren Educatiepit

X

N 175

X

X

N 175

Media mania

X

C 176

Nieuwe techieken

X

WT 176

X

17


voorstellingen

Discipline Aanbieder Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Multidisciplinair Het Verteltheater Hoedjes & kalfjes - theater hutsepot X C 178 Multidisciplinair Een zwerm koeien Een zwerm koeien X C 178 Drama Het Meemaaktheater De droom van de held X C 178 Drama Theaters Tilburg CMKT voorstelling: Bontehond - pak ‘m! X C 179 Drama Theaters Tilburg CMKT voorstelling: Theater Artemis X C 179 - de man die alles weet Multidisciplinair Wiersma & Smeets Stoplicht! Een lichttheatervoorstelling X X WT 180 Multidisciplinair Theaters Tilburg CMKT voorstelling: de lichtbende X X C 180 - Ko met de vlo Literatuur Verteltheater Oppasopa vertelt musquito X X C 181 WatverteljeMenu Multidisciplinair Impresariaat Sinterklaasvoorstelling X X C 181 ROC producties Drama Het Meemaaktheater Lang, lang geleden X X C 181 Drama Eelt ‘Hapstappoepfabriek’ de voorstelling X X C 181 Drama Theatergroep Knars Eureka! X X C 182 Muziek philharmonie Orpheus! X C 182 zuidnederland Drama Theatergroep Knars De centrale geheimenbank X C 183 Drama Het Meemaaktheater De hebberitus X C 183 Muziek Theaters Tilburg CMKT voorstelling: LEV Theater X C 183 Sonnevanck / Silbersee - ik zing dus ik ben Multidisciplinair Theaters Tilburg CMKT voorstelling: Plan D- / X C 184 Andreas Denk - buurman in de natuur Multidisciplinair Verteltheater Badjoe, de tekenaar van Bali X X C 184 WatverteljeMenu Dans Vloeistof Nader te benoemen dans in de klas X X C 184 Drama Het Verteltheater Koning Lear - Joris Lehr X X C 185 Multidisciplinair Het Verteltheater Mijn pop huilt ‘s nachts - Eric Borrias X X C 186 Drama Theatergroep Knars De wenteltoren X X C 186 Literatuur Het Verteltheater De krekel en de mier - Peter Faber X X C 186 Literatuur Verteltheater Hoe zebra aan zijn strepen komt X X C 187 WatverteljeMenu Literatuur Verteltheater Handen uit de mouwen! X X C 187 WatverteljeMenu Multidisciplinair Het Verteltheater Spinder - Peter Faber X X C 187 Multidisciplinair Het Verteltheater Momo & de tijdspaarders - Eric Borrias X X C 188 Dans De Stilte Overtreffende trap X X C 188 Dans De Stilte Mankind X X C 188 Drama Het Meemaaktheater Vuurkoning vrek X X C 189 Multidisciplinair Het Verteltheater Cyrano de Bergerac - Joris Lehr X X C 189 Drama De NWE Vorst CMKT voorstelling: Bontehond - Legends X C 190 Drama Theatergroep Groep 8-voorstelling ‘Doei!’ X C 190 Signatuur Onbekend Literatuur Verteltheater De Leeuwenkoning X C 190 WatverteljeMenu Theatergroep PlayBack De grote sprong X C 191 Drama Multidisciplinair Hiphopfactory Urbanlicious back to the future X C 191 Literatuur Het Verteltheater Het koffertje van Ida Vos X C 192 - Shtetl band amsterdam Drama Oogpunt Tijdgeest PO cabaretvoorstelling X C 192 over veiligheid en respect Multidisciplinair Wiersma & Smeets Lampje lampje, een lichtvoorstelling X C 193 Dans De Stilte 1-2tjes - dans in de klas X C 193 Drama Het Meemaaktheater Donder de draak X C 193 Drama Oogpunt Nozel cabaretvoorstelling over X C 194 vooroordelen en tolerantie Drama Oogpunt Bollywat?! Theatervoorstelling X C 194 en workshops over India Dans De Stilte Vliegende koe X C 194 Drama Verteltheater Erwazzus Gefelicitaart! X C 195 18 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Discipline Aanbieder Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Multidisciplinair Het Verteltheater Sahand Sahebdivani - nachtreis 6+ X C 195 Dans De Stilte 3x3 - dans op school X C 195 Cultureel erfgoed Curiosityworld Natuurwetenschappen X C 196 (voorstelling met kindercollege) Multidisciplinair SNENS Lurven & kladden X C 199 Literatuur Verteltheater De trommel vertelt X C 199 WatverteljeMenu Drama Verteltheater Erwazzus Erwazzus brengt verhalen tot spelen... X C 199 Multidisciplinair Jeanpaul.cc Afrika interactief: de zongofamilie X C 200

training en scholing

Discipline Aanbieder Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Natuur- en Marcel Horck Imkercursus voor kinderen X C 201 milieueducatie Drama De Kwekerij Presenteren X X C 201 Muziek Factorium Muziekexpert X C 201 Muziek Factorium Liedbegeleiding op keyboard, X C 202 basiscursus 1 Beeldend Bakfietsjuf Openstaan voor creativiteit, X C 203 training voor leerkrachten Muziek Factorium Liedbegeleiding op keyboard, X C 203 basiscursus 2 Muziek Factorium Liedbegeleiding op gitaar (vervolg) X C 203 Muziek Factorium Basiscursus muziek X C 204 Multidisciplinair Bureau CiST ICC-cursus X C 204 Muziek Factorium Liedbegeleiding op gitaar (basiscursus) X C 205 Muziek Factorium Zingen met lef, zangtechniek X C 205 Multidisciplinair BIKCollectief Deskundigheidsbevordering X C 205 voor het team Multidisciplinair SNENS Deskundigheidsbevordering X C 206 Beeldend Bakfietsjuf Teamscholing: X C 206 inspiratieworkshop beeldend Muziek Factorium Zingen voor leerkrachten: X C 206 uitbreiding liedrepertoire Multidisciplinair Bureau CiST Kunsttaalroutines X C 207 Literatuur Bibliotheek Open boek, cursus leescoรถrdinator X C 207 Midden-Brabant Cultureel erfgoed Stadsmuseum Tilburg Advies erfgoed Tilburg X C 208 Dans Factorium Dansscholing: de basisvaardigheden X C 208 Dans Factorium Lekker dansen voor docenten X C 208 Literatuur Bibliotheek Expertise leesconsulent X C 208 Midden-Brabant Muziek Factorium Liedbegeleiding op ukelele X C 209 Natuur- en T-Primair NME Opleiding NME-coรถrdinatoren X N 209 milieueducatie primair onderwijs Multidisciplinair Theaters Tilburg Studiemiddag receptief vermogen X C 209 - theater kijken met je klas Nieuwe media Bibliotheek Expertise mediacoach X C 210 Midden-Brabant Beeldend Kinderkunstklas Teamkunst op maat X C 210 Techniek Techniektalent Workshops wt primair onderwijs X WT 211 Muziek Factorium Liedbegeleiding op keyboard, X C 211 vervolgcursus

19


Juweeltjes SAMEN HET MOOISTE JEUGDTHEATERAANBOD Om het aanbod binnen Tilburg te versterken, bundelen Theaters Tilburg en de NWE Vorst komend seizoen hun krachten en expertise met de theatergezelschappen, gespecialiseerde vakleerkrachten uit Tilburg en Bureau CiST. Zo is er hoogwaardig aanbod voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Vijf kernvoorstellingen inclusief randprogramma Als CMKT-school bezoekt u niet alleen de voorstelling met uw leerlingen, maar krijgt er een door vakleerkrachten ontwikkeld en uitgevoerd randprogramma op school bij. Dit programma zet bij de vijf kernvoorstellingen specifiek in op taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt in de opzet is daarbij de Culturele Ladekast: De voorstelling zelf sluit aan op het receptief vermogen, de workshops en nagesprekken zetten in op het creërend, reflectief en analyserend vermogen. Workshops worden in overleg met school ingepland. Busvervoer Mocht de komst naar het theater problematisch worden, dan verzorgt Bureau CiST op verzoek het busvervoer voor uw klassen. U vraagt dit aan i.c.m. uw bestelling. Niet-CMKT-scholen kunnen hun vervoersverzoek indienen bij Theaters Tilburg.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | 10, 11 & 12 oktober 2018 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig Plaats | De NWE Vorst Kosten | € 4,50 inclusief voorbereiding in de klas, prijs per leerling Aanbieder | De NWE Vorst Bestelcode | 14183

KERNVOORSTELLING CIST: HET LAAGLAND - DE KLEINE COWBOY

DRAMA

Kernvoorstelling CiST/Theaters Tilburg. De succesvoorstelling voor kleuters van Het Laagland! De kleine cowboy neemt je mee op een avontuur vol stoere cowboys en zingende cactussen. Compleet met zanderige soundtrack en live geluidseffecten. Eens woonde er een doodnormale jongen op een doodnormale boerderij. Met koeien en emmers, trekkers en wilde katten, veel gras en minstens zeven sloten. Zijn naam is Boy. En Boy heeft één bijzondere koe: zijn knuffelkoe Cow. Maar op een dag is Cow weg. Hij is niet in de schuur en niet op het land. Er zit niks anders op: Boy trekt zijn stoutste laarzen aan en gaat erachteraan. Zo begint het avontuur van Boy en Cow. Grasland verandert in woestijnzand. Auto’s verdwijnen, postkoetsen verschijnen en hier en daar galoppeert een bankovervaller voorbij. Boy komt in het Wildste Westen terecht en ontmoet daar vreemde figuren... “Kinderen zien de kleine cowboy struinen door de grote wereld, maar ze zien óók de making of van het stuk. Inklapbare schragen verbeelden de veestapel van een boerderij en met een ingenieuze machine toveren de acteurs een levend geluidsdecor.” Het Parool

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | Maandag 4 februari 2019 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn Plaats | Concertzaal Kosten | € 4,50 incl. workshop op school, prijs per leerling Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14289

KERNVOORSTELLING CIST/ MULTIDISCIPLINAIR THEATERS TILBURG: TONEELMAKERIJ JAZZ DUZZ Jazz Duzz: Een toffe theatervoorstelling in de concertzaal met vooraf workshops in de klas. Voor cool cats en hot dogs. Jazz duzz is een theatraal jazzconcert voor de middenbouw. Over buiten de lijntjes kleuren en 1+1=3. Met poëzie en anarchie, zelf verzonnen woorden en melodieën zonder eind. Dit is een dag uit het leven van Dizzy. Vandaag is de grote dag: hij gaat naar groep DRIE. Dat is best leuk, maar ook wat ingewikkeld. Waarom zijn er allemaal van die regels? Over hoe je je potlood vast moet houden. En dat je rechtop moet zitten.

20 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Theaterkrant **** “Nooit te jong voor jazz! Paul Knieriem maakt een vrolijke ode aan de losheid en speelsheid van jazz. De fijne cast bouwt een lekker anarchistisch feestje in het klaslokaal.” de Volkskrant **** “ Alles in Jazz duzz ontsnapt aan codes en verwachtingen. De mannen dragen geen jongenskleren maar streeppakken. Hun ledematen steken onder de minitafeltjes uit. Taal- en rekenopdrachten verschijnen als hilarische personages, met hoofddeksels van scrabble en bingo.” Kernvoorstelling CiST. THEMA: IN JE LOOD STAAN - CREATIEF & KRITISCH DENKEN - MACHT & REGELS. Inclusief een door vakleerkrachten en Theaters Tilburg ontwikkeld randaanbod ter voorbereiding en verwerking van de voorstelling. Dit aanbod richt zich op taalontwikkeling en soc. emotionele ontwikkeling.

KERNVOORSTELLING CIST/ THEATERS TILBURG: PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND - BROER

MUZIEK

Kernvoorstelling CiST/Theaters Tilburg/philharmonie zuidnederland Meedoeconcert Broer voor groep 5 & 6

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | Donderdag 6 juni 2019 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Plaats | Concertzaal Kosten | € 4,50 inclusief workshop op school, prijs per leerling Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14271

In Broer doen de kinderen vanuit de zaal mee met het voltallige symfonisch orkest en de acteurs. Vooraf oefenen we in de klas o.l.v. de musici. Broer is een spannend concert van het gehele symfonieorkest rondom het verhaal van de broers Ketim en Raban. De populaire Ketim geeft een verrassingsfeest voor zijn tweelingbroer Raban, maar die wil niet komen. Er is iets gebeurd wat alleen door een oprechte ‘sorry’ van beide broers kan worden opgelost. De beeldende muziek van Verdi, het verhaal én de participerende leerlingen maken dit concert tot een ware belevenis. Alles wat normaliter niet gebruikelijk is tijdens een klassiek concert mag nu juist wel: opstaan om een wave te maken, luid klappen, dansen en spreekkoren aanheffen. Meedoen is plezierig en vooral leuk als je het goed kan! Dat is op school gemakkelijk voor te bereiden met het toegankelijke digitale lesmateriaal. Behalve het meedoen speelt ook het verhaal in deze voorstelling een belangrijke rol: de thematiek van de voorstelling vormt de aanleiding voor een gesprek in de klas over ruzie maken en weer goed maken, over karaktereigenschappen en over het voelen en herkennen van emoties bij de ander. Broer is ontwikkeld door Orkest van het Oosten en Theater Sonnevanck in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland. Uitvoering: philharmonie zuidnederland | dirigent: Joost Smeets

KERNVOORSTELLING CIST/THEATERS DANS TILBURG: DANSGROEP DE STILTE - ALICE Kernvoorstelling CiST/Theaters Tilburg Eigenzinnige middenbouw voorstelling van Dansgroep De Stilte

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | Maandag 28 jan 2019 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn Plaats | Schouwburg Kosten | € 4,50 incl. workshop op school, prijs per leerling Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14231

Een groot gemonteerde dansvoorstelling in de schouwburg met workshop op school. Reis mee door fantasierijke droomwereld in een prachtig, aansprekend decor! Alice in Wonderland weet al generaties lang te verwonderen. In de versie van De Stilte blijkt Lewis Carroll een heerschap met twijfelachtige bedoelingen.

JUWEELTJES

21


In vermommingen waarmee hij letterlijk de beest uithangt, dingt hij naar de gunsten van drie schattige Alice-meisjes. Echt voor de poes blijkt het trio niet te zijn en de snode schrijver wordt ontmaskerd. ‘Kop eraf’ heet dat bij de koningin. Wakker worden Alice! Op zoek naar het konijn valt Alice in een wereld waarin muis, kat, rups en koningin zich niets aantrekken van de wijsheid van een wijsneus. In achtervolging op de voortvluchtige langoor belandt ze in een draaikolk van waanzin. Dansgezelschap De Stilte uit Breda wil kinderen vanuit de wereld van alledag meenemen naar de abstracte wereld van de zintuigen. Al zestien jaar worden kinderen geprikkeld om hun eigen verhaal te maken. Het grenzeloze verhaal van de verbeelding. Dans is daarbij hét middel. “Jeugddans vol amoureuze verwarring en mysterie.” de Volkskrant

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor alle decoratiematerialen en maakt voor ieder kind een gekleurde sokkel. Dit project vergt daarom veel voorbereiding, we rekenen hiervoor 1 uur extra. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9441

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur tot 2 uur, afhankelijk van wens en groepsgrootte Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur inclusief materialen Aanbieder | YOGA JOL Bestelcode | 9459

3D STILLEVEN UITGAAND VAN EEN WERELDSTAD, LAND OF STUKJE GESCHIEDENIS NAAR KEUZE

BEELDEND

Wil je graag dat de leerlingen een keer op een creatieve manier bezig zijn met wereldoriëntatie of geschiedenis? Dan is deze kunstklas zeker een aanrader. De leerlingen maken een stilleven van diverse materialen uitgaand van een wereldstad, land of periode uit de geschiedenis naar keuze. Ze gaan eerst op onderzoek uit en verzamelen interessante informatie en afbeeldingen van het onderwerp en maken daar een moodboard van. Uitgaand hiervan boetseren ze verschillende vormen die kenmerkend zijn voor het thema. Er wordt gekleid uit één stuk en er worden texturen en decoratiematerialen aangebracht. De losse figuren worden een geheel door ze samen te voegen als in een stilleven. Door welke wereldstad, land of stukje geschiedenis laten jullie je inspireren? Wij horen het graag.

LEER JEZELF EN DE ANDER BETER KENNEN

MULTIDISCIPLINAIR

Word bewust van je kwaliteiten! Ben je afwachtend of ben je geduldig? Ben je besluiteloos of denk je goed na? Ben je slordig of relaxed. Ben je impulsief of juist spontaan? Ben je dromerig of heb je juist veel energie? Ben je druk of doe je veel. Ben je futloos of neem je je rust. Waar liggen jouw kwaliteiten? Welke eigenschappen horen bij jou? Daardoor leer je ook kwaliteiten en eigenschappen van de ander beter waarderen. Fijn dat ieder is zoals hij/zij is. Door middel van yogahoudingen, zintuigoefeningen, ademhalingsoefeningen en visualisaties kun je zelfvertrouwen krijgen, minder snel boos worden, verdriet laten zakken, ontspannen, energie krijgen. Kinderyoga is: prikkels buiten sluiten / ontspannen / sterk worden / geeft energie / aarden / geeft zelfvertrouwen / plezier hebben en genieten van jezelf en de ander. De oefeningen worden aangepast aan de leeftijd. In stilte of met muziek. Individueel of in de vorm van partner- of groepsoefeningen.

22 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


ALICE

DANS

‘Alice’ is gebaseerd op ‘Alice in Wonderland’ van Lewis Carroll. De voorstelling is een bizarre tocht van Alice door het fantasierijke landschap van haar eigen droomwereld. Op zoek naar het konijn valt Alice in een wereld waarin kat, muis en rups zich niets aantrekken van de wijsheid van een wijsneus. Alice verandert van persoon, wordt afwisselend groot en klein en blijft in haar achtervolging van het konijn steken bij personages die ze liever niet had willen ontmoeten. ‘Kop eraf!’ heet dat bij de koningin.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | In het theater, middenzaal/grote zaal Kosten | € 1750,-- Voor een voorstelling per dag is de uitkoop € 1.750,--, voor twee voorstellingen per dag is dat € 2.750,-Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 13519

Wakker worden Alice! Alice is een ontdekkingsreis door de wonderlijke wereld van de fantasie. De voorstelling is voortdurend spannend, maar wordt nooit eng.

VOOR HET BLOK - JUNIOR (IMPROVISATIE-VOORSTELLING)

DRAMA

‘Voor Het Blok - Junior’ is een improvisatievoorstelling speciaal voor het basisonderwijs! Een lege theatervloer, een goedgevuld kledingrek en een kist vol attributen. Dat zijn de ingrediënten en daarmee improviseren vier spelers verschillende scenes die aansluiten bij de belevingswereld van bovenbouwleerlingen. Ze laten zien dat een flinke dosis fantasie het enige is wat je nodig hebt om in een nieuwe wereld te duiken. Een prikkelende theatervoorstelling die ontstaat voor de ogen van de leerlingen. Te boeken met voorbereidingsles en theaterworkshop voor de leerlingen!

TILT: IEDEREEN KAN DICHTEN

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 395,-- per voorstelling; max 60 leerlingen Aanbieder | Theatergroep Signatuur Onbekend Bestelcode | 13781

LITERATUUR

In iedereen schuilt een dichter. Althans, dat vindt Tilt. Met taal kun je een eigen wereld bouwen waarin alles mogelijk is. Taal is een vrije ruimte, waarin kinderen leren om hun eigen gevoelens, ideeën en dromen in woorden te vatten. Iedereen kan dichten is een kort workshopprogramma waarin kinderen worden uitgedaagd om de vrijheid in taal op te zoeken, experiment wordt aangemoedigd, en naar iedere stem wordt geluisterd. Kinderen maken kennis met verschillende vormen van poëzie, en leren in korte tijd een gedicht te schrijven. Aansluitend aan de workshop schrijven de kinderen gedichten voor andere mensen op een openbare plek. Dat kan zijn op school zelf (denk aan een open dag of feestdag), in een boekwinkel (bijvoorbeeld in de Kinderboekenweek) of op de markt. Iedereen kan dichten kan ingezet worden als workshopprogramma van 1 dagdeel, of als korte lessenreeks. De workshop wordt gegeven door o.a. voormalig stadsdichter Frank van Pamelen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur (1 dagdeel) / lessenreeks in overleg Plaats | Op school, aansluitend op een openbare locatie Kosten | € 300,-- / informeer naar tarief lessenreeks Aanbieder | Tilt Bestelcode | 14845

Iedereen kan dichten vond voor het eerst plaats tijdens Tilt Festival 2018, in samenwerking met basisscholen De Regenboog en Aboe el-Chayr. Kijk voor een verslag van deze pilot op www.tilt.nu

KERNVOORSTELLING CIST/ THEATERS TILBURG: HET LAAGLAND GEWOON HELD

DRAMA

Kernvoorstelling CiST/Theaters Tilburg Eigenzinnige bovenbouwvoorstelling van Het Laagland!

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Dinsdag 9 en woensdag 10 april 2019 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn Plaats | Schouwburg Kosten | € 4,50 incl. workshop op school, prijs per leerling Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14215

In Gewoon Held leiden superhelden als Wonderwoman en Spiderman overdag een onopvallend bestaan. Dat is de perfecte dekmantel voor hun superdaden.

JUWEELTJES

23


Maar vier superhelden zijn er helemaal klaar mee. Voorgoed. Daarom komen ze hun boeltje aan ons overdragen, mét al hun megakrachten en superskills erbij! Vanaf nu moeten wij zelf de wereld maar verbeteren, altijd de goede beslissing maken en er nog goed uitzien ook. Deze vier willen voortaan alleen nog maar zichzelf zijn. Gewone mensen met normale krachten en gedachten, met alle tekortkomingen die daarbij horen. Kappen met die hoge lat. Dat is pas super, man! Maar die overgang valt nog niet mee. Als ze hun superheldendom laagje voor laagje afpellen, ontdekken ze waarom jezelf zijn zo moeilijk is en waarom iedereen dekmantels heeft. Een jampotje niet open krijgen, wordt toch een beetje gênant. De hoge lat verlagen, blijkt lastiger dan verwacht, want misschien hoort die ook wel bij jezelf zijn? En falen is eigenlijk doodeng. Moet je een held zijn om geen held te durven zijn? Maar dan ben je dus toch een held?! Openhartig vertellen de ‘Fantastic Four’ in deze kleurrijke voorstelling over hun superkrachten, tere harten en intieme gedachten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Voor deze workshop wordt 1 uur extra voorbereiding gerekend Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 11205

PLASTIC SOEP - BLOEMENLANDSCHAP BEELDEND VAN PLASTIC FLESSEN Plastic soep is een wereldwijd ecologisch probleem dat nodig aangepakt moet worden. Deze workshop hoopt iets aan de bewustwording daarvan bij te dragen, want daar begint het mee. De leerlingen krijgen eerst een PowerPoint-presentatie over zwerfafval, afvalverwerking (recyclen) en hoe je daar zelf aan kunt bijdragen door afval te scheiden. Ook de plastic soep en de gevolgen daarvan voor dier en natuur komen uitgebreid aan de orde, maar ook de wetenschappelijke en creatieve oplossingen om het probleem te lijf te gaan. In de opdracht gaan de leerlingen op een groot mdf-paneel (of meerdere kleine die we later bij elkaar plaatsen) een bloemenlandschap maken van petflessen en ander plastic afval. Dit om te symboliseren dat er uit afval nieuwe en mooie dingen kunnen ontstaan. Iedere leerling maakt één of meerdere bloemen. Ze gaan de petflessen op allerlei manieren bewerken om deze om te vormen tot fraaie bloemen die we aan het eind van de workshop in het landschap gaan bevestigen. Diverse interessante en leerzame technieken komen in deze workshop aan de orde.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten per groep, voorkeur voor 2 groepen per dag. Deze kunstklas wordt begeleid door twee vakdocenten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur per vakdocent, exclusief materiaalkosten Deze kunstklas vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9387

DE CREATIEVE EN MUZIKALE UITSPATTING! ACTION PAINTING

BEELDEND

Een kunstklas waarbij ieder kind uit de verf komt. Heb je altijd al zin gehad om met jouw groep helemaal los te gaan met verf? Tijdens deze kunstklas kan dat. Schilderkunst in actie oftewel ‘action painting’; druppel, gooi, rol, spuit en creëer een bijzonder kunstwerk zoals de beroemde kunstenaar Jackson Pollock dat deed. We luisteren naar muziek en geïnspireerd hierdoor ontstaat er een uniek kunstwerk waarbij je net zolang door kunt gaan tot dat jij tevreden bent over het eindresultaat. Deze kunstklas is ook erg geschikt voor het maken van een spetterend decor in korte tijd. Een kunstklas waarbij iedereen zeker uit de verf komt. Kortom, een mooie manier om ieder kind bij zijn eigen creatieve kracht te laten komen.

24 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


TURBO THEATER

DRAMA

Twee acteurs komen de klas binnenstormen, spelen een interactieve voorstelling en geven antwoord op alle vragen die de kinderen hebben over toneelspelen. In een half uur tijd kijken, spelen én reflecteren de kinderen samen met de acteurs. Oftewel: ben je op zoek naar een energiek en interactief programma omtrent drama? Dan is dit het perfecte aanbod voor de gehele school!

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 30 minuten per klas Plaats | In de klas Kosten | € 99,-- per klas; minimale afname 4 klassen Aanbieder | Theatergroep Signatuur Onbekend Bestelcode | 9205

Voor de onderbouw is er een korte voorstelling over vriendschap: ‘Myrthe is jarig en Pieter wil haar verrassen met een feestje in de klas. Maar Myrthe blijkt allergisch te zijn voor verjaardagsfeestjes... Als de klas voor haar gaat zingen krijgt ze overal jeuk, van cadeautjes moet ze niesen en als ze verjaardagstaart eet verandert ze in een kikker! Het is dus aan Pieter om samen met de klas een totaal nieuw feestje voor Myrthe te verzinnen waar ze wél tegen kan.’ Voor de bovenbouw is er een korte voorstelling over liefde: ‘Francois en Françoise geven les in het belangrijkste vak van de hele wereld: de liefde! Want hoe vraag je nu eigenlijk verkering? En wat doe je als je vriendje elke seconde van de dag je hand vast wil houden? Door het vooral lekker fout voor te doen dwingen de acteurs de leerlingen om zelf na te denken over een goede oplossing.’

LINKE SOEP DIE PLASTIC TROEP!

MULTIDISCIPLINAIR

We leven in het plastic tijdperk. Met grote hoeveelheden wordt plastic geprodu-ceerd en met grote hoeveelheden wordt het weer weggegooid. Op straat komen we allerlei afval tegen. En dat afval belandt uiteindelijk allemaal in het milieu. Denk maar aan de plastic soep in onze mooie oceanen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur per groep, kleutergroepen 90 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9669

In dit schoolbrede project willen we de leerlingen bewust maken van afval in het milieu. Door middel van een PowerPoint, aangepast op de verschillende leerjaren, beleven we een studiereis door het afval en de gevolgen voor de natuur. Het thema wordt in iedere groep vanuit verschillende invalshoeken beeldend belicht, zodat er uiteindelijk een overzichtstentoonstelling ontstaat over afval, gemaakt door de hele school en leerzaam voor de hele school! En niet alleen leerzaam voor de kinderen, ook de ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen zullen anders gaan kijken naar en denken over dit thema/probleem. Interessante en actuele kunst, een verscheidenheid aan technieken en een diversiteit aan ideeën en resultaten. Afval wordt verheven tot bewust makende kunst. Weg met die troep, ik lust geen plastic soep!

KUNSTLAB # LUSTWARANDE

BEELDEND

Programma bij de tentoonstelling Hybrids van Lustwarande Sluit met jouw klas het schooljaar af, of begin het nieuwe schooljaar met kunst en techniek in het bos. Van 23 juni t/m 23 september 2018 zijn er van 10 kunstenaars beelden te zien in park De Oude Warande. Het thema van de tentoonstelling is Hybrids, dat betekent vreemdsoortige mengvormen. Wat krijg je voor kunst als je het bos, de mens en internet met elkaar vermengt? Dat gaan we onderzoeken in woord en beeld.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | 23 juni t/m 23 september 2018 Duur | 2 uur rondleiding met workshop Plaats | De Oude Warande, Tilburg Kosten | € 100,-- voor maximaal 15 kinderen (halve klas) Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 11059

JUWEELTJES

25


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur of meer in overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 10935

GEVRAAGD: ZACHTE HANDJES EN ZACHTE MATERIALEN

BEELDEND

Handwerken is weer cool. Breien, (vinger)haken, weven, borduren en macramé zijn weer helemaal terug. We gaan textiel verwerken, zoals stof, wol, garen, kantjes, plantaardige vezels, plastic, enz. Kinderen kunnen indien gewenst, kennis maken met de beginselen van het weven, borduren, (vinger)haken en breien. Ze leren allerlei (oude) handwerktechnieken, zoals naaien, plooien en vouwen, borduren, appliceren, enz., waarmee stof kan worden bewerkt en versierd. Zo worden spelenderwijs handigheden voor later geleerd, zoals het repareren van kleding en het aanzetten van een knoop. Met verschillende textiele materialen en de bovenstaande handwerk technieken, gaan we een werkstuk maken (onderwerp in overleg). Kinderen die nog nooit met textiel hebben gewerkt, kunnen ook meedoen, want we leren allemaal nieuwe dingen. En voor jongens is het ook leuk, want de meeste modeontwerpers zijn immers mannen. Wat het oplevert? Aandacht, rust en gezelligheid.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Gemiddeld 2,5 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9523

HEEL DE SCHOOL SCHILDERT!

BEELDEND

Een schoolbreed schilder-project voor groep 1 t/m 8. Iedereen doet mee. Per groep of per leerjaar wordt een schilder-workshop aangeboden, met als uitgangspunt een beroemde kunstenaar. Afhankelijk van het leerjaar bekijken we onder andere de kunstenaars; Pablo Picasso, Gustave Klimt, Jackson Pollock, Sonia Delauney, Klaas Gubbels, Vincent van Gogh, Karel Appel, Piet Mondriaan, Keith Haring, Joan Miró, enzovoorts. Zo divers als deze kunstenaars zijn, zo divers zijn ook de workshops, de technieken en zo divers worden ook de resultaten. Een mooie manier om de school in een mooi schilders tenue te steken en de muren te versieren met de bijzondere kunststukken. De workshops duren gemiddeld 2,5 uur per groep. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in de workshops aan bod.)

26 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


kinderboekenweek MONSTERVIENDJES

MUZIEK

Deze workshop is gebaseerd op het prentenboek ‘vriendjes’ van Mies van Hout. Monstervriendjes die met elkaar spelen, knuffelen, vechten en huilen. Dit kleurrijke boek vol emoties leent zich uitstekend om over te zingen, muziek bij te maken en op te dansen. Na afloop wordt het liedje uit deze workshop digitaal verstuurd, zodat je dit de rest van de Kinderboekenweek nog fijn kunt zingen met je groep.

DE GROTE KINDERBOEKENSHOW MULTIDISCIPLINAIR De Grote Kinderboekenshow is een sprankelende muziekvoorstelling over lezen en letters. Wat is het nut van lezen? Hoe maak je een woord? En zit er ook muziek in een boek? Bij voorkeur te boeken rondom de kinderboekenweek. De voorstelling wordt gespeeld door het muzikale Tilburgse duo ‘Lieve Louise en de Fanfare’ (Lieve Lamerichs en Louise Donker). Lieve en Louise zijn de showmasters van de Grote Kinderboekenshow. Wervelende taalspelletjes en liedjes wisselen elkaar af. Maar dan gaat Lieve op reis. Wat neem je dan mee? Allemaal bijzondere instrumenten, een hele koffer vol en.. een boek! Louise leert Lieve waarom je met een boek nooit alleen bent en je de mooiste avonturen kunt beleven. Je hoeft eigenlijk helemaal niet eens op reis! Met een boek kom je overal.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 14173

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Voorkeur donderdag ochtend. Speciaal geschikt rondom de kinderboekenweek Duur | Uitladen en opbouwen van de voorstelling duurt 60 minuten. De voorstelling zelf duurt 45 minuten Plaats | Op school, in een speelzaal Kosten | € 450,-- € 695,-- bij 2 voorstellingen op 1 dag op dezelfde school. Maximale wachttijd tussen 2 voorstellingen 120 minuten Aanbieder | Louise Donker Bestelcode | 9663

De doelstelling is middels muziek de interesse voor lezen en boeken bij jonge kinderen stimuleren. Het is een eerste kennismaking met letters, lezen, literatuur, boeken, gedichte en tevens een eerste kennismaking met muziekinstrumenten, want de ontwikkeling van taal en muziek gaan hand in hand. Voor de beginnende lezer is de doelstelling herkenning van letters en woorden en het reproduceren daarvan. Zowel zelf lezen als voorgelezen worden komen aan bod. Daarnaast wordt een verbinding gelegd tussen muziek en literatuur, middels het luisteren naar, en zelf zingen van gedichten van bekende kinderboekenschrijvers die op muziek zijn gezet. Dit alles wordt ondersteund met een uitgebreide instrumentenparade, waarbij kinderen instrumenten uit de eigen omgeving leren kennen. Overal zit muziek in, ook in een pannendeksel en een fietspomp. Kinderen die zingen, ervaren de betekenis van de tekst vanuit hun eigen belevingswereld, meer dan wanneer zij diezelfde tekst lezen of schrijven. Meezingen is een belangrijk onderdeel van de voorstelling. Door middel van afbeeldingen, ondersteunende beweging, herhaling en melodie nemen de leerlingen de behandelde teksten goed in zich op en zullen zij deze teksten, letters en woorden vanuit hun eigen belevingswereld ervaren, waardoor het zal beklijven. Voor kinderen met een taalachterstand is deze voorstelling goed te volgen, omdat er veel wordt gewerkt met herhaling, beweging en afbeeldingen. Voorstelling ‘ De grote kinderboekenshow’ zal worden gespeeld door het muzikale duo Lieve Louise en de Fanfare. Tweestemmige zang, gitaar, piano, percussie, accordeon, en een fietspomp! Maximaal 120 kinderen per voorstelling. Groep 1 t/m 3.

kinderboekenweek

27


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten Kinderen mogen na afloop altijd nog vragen stellen aan de spelers Plaats | Op school Kosten | € 150,-- (exclusief 6 % BTW), reiskosten € 0,40 per km vanaf Tilburg Aanbieder | Impresariaat ROC producties Bestelcode | 9245

APPEL

DRAMA

Een associatieve theatervoorstelling rondom het thema lezen Appel worstelt met lezen. Ze vecht zich door haar boek heen, maar langzaam ontdekt ze dat het verhaal haar meer boeit dan ze denkt. Ze ontmoet diverse herkenbare figuren en zo wordt ze verleid om verder te lezen. Deze voorstelling is gemaakt door Anneke Vorselaars met studenten van de mbo – opleiding voor Artiest van het ROC Tilburg, school voor Kunst, Cultuur en Media, door middel van persoonlijke ervaringen met leren lezen, literatuuronderzoek en improvisaties. Elk schooljaar wordt de voorstelling aan het thema van de Kinderboekenweek aangepast en door een nieuwe cast voor publiek gebracht. De voorstelling heeft tot doel om lezen op een andere manier onder de aandacht te brengen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13697

KNUFFELVRIENDEN

DANS

Je kent hem meestal al vanaf je geboorte, je kunt hem alles vertellen wat je maar wilt, hij wacht braaf op jou als je op school bent, hij luistert altijd en troost je als je verdrietig bent. Hij maakt alle avonturen mee die jij wilt beleven: jouw beste knuffelvriend! In deze fantasierijke dansles gaan de leerlingen op dansavontuur met de liefste knuffelbeesten. Kom erbij en dans mee! Doelgroep: groep 1-2 en 3

FROMMEL MONSTER

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- exclusief materiaalkosten, minimale afname van 2 workshops Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9463

BEELDEND

Een frommelmonster van draden en wol is een creatieve workshop voor het jonge kind. Het prentenboek ‘een monster te veel’ van Annemarie van Haeringen wordt hierbij gebruikt. In het boek wordt razendsnel een gebreid monster uitgerafeld. Ja... en wat doe je dan met al die wol? Daar kan je heerlijk mee spelen en ontzettend van in de knoop raken. Kinderen maken in deze workshop hun eigen monster met hamer en spijkers en uiteraard heel veel wol. Deze workshop gaat van samen spelen en ontdekken naar het maken van een eigen creatie.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur tot 2 uur, afhankelijk van wens en groepsgrootte Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur inclusief materialen Aanbieder | YOGA JOL Bestelcode | 9347

BOEKEN EN KINDERYOGA

MULTIDISCIPLINAIR

Ervaren, ademhalen en bewegen met een prentenboek als uitgangspunt. Beleef het prentenboek door middel van yogahoudingen, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, concentratieoefeningen, partner- en groepshoudingen, visualiseren / mediteren. Op maat maak ik een yogales rondom een door uzelf gekozen (prenten)boek. Het boek dat centraal staat bij de kinderboekenweek maar ook een boek dat u gebruikt bij andere thema’s kan een aanleiding zijn om mij te boeken. Kinderyoga is: prikkels buiten sluiten / ontspannen / sterk worden / geeft energie / aarden / geeft zelfvertrouwen / plezier hebben en genieten van jezelf en de ander.

28 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


ALEX EN HET WONDERBOEK

DRAMA

Deze interactieve kindervoorstelling is een sprookjesachtige reis door een reusachtig boek. Het begrip literatuur komt hierbij regelmatig aan bod. Energiek spel, humor en deelname van kinderen uit het publiek zorgen voor een vrolijke en tevens leerzame ervaring. Verrassende attributen en grappige personages zorgen voor het eenvoudig begrijpen van moeilijke begrippen en een lage drempel bij samenspel.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Bij voorkeur maximaal 75 kinderen per voorstelling vanwege het interactieve karakter Plaats | Op school of in gymzaal Kosten | € 285,-- of € 435,-- of € 610,--; respectievelijk voor 1, 2 of 3 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 8797

De kindervoorstelling begint op het moment dat Alex van zijn geleerde opa een boek in zijn handen krijgt. Hij is meteen onder de indruk. Hij slaat het boek open en ineens staat daar de hoofdpersoon uit het boek voor zijn neus! Deze haalt Alex over om van plaats te ruilen en zo buitelt Alex tussen de bladzijden door het boek in. Er is echter maar één manier om weer uit dit wonderboek te komen en daarvoor moet hij de foute tovenaar verslaan... Vol verwachting onderneemt Alex een avontuurlijke reis. Hij baant zich een weg door een wonderlijke wereld, die de ene keer vol gevaren is en de andere keer weer erg grappig. Zo klimt hij langs touwbruggen en vliegt door stormen op een vliegend tapijt. Hij krijgt ruzie met de boze kabouter, wordt geholpen door de onhandige mummie terwijl de eenzame heks hem doet bevriezen. En overal dezelfde boodschap: pas op voor de foute tovenaar.

MARJO DAMES - SPIN EN SPOOK 4+

LITERATUUR

Een griezelige verteltheatervoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Naar het gelijknamige boek van Suzan Peeters en Claudia Verhelst. Een verhaal over bang zijn en over vriendschap sluiten met je monsters. Tim is bang in het donker, bang voor griezels en spoken. Volgens zijn moeder bestaan die alleen maar in je hoofd. Maar op een avond komen een echte Spin en een echt Spook hem plagen. Na de eerste schrik blijken ze eigenlijk wel grappig te zijn. Ze moeten niezen van het huisstof en ze mopperen op elkaar. Ze zijn eigenlijk heel erg bedroefd omdat niemand langer dan 1 minuut bang voor ze is. Dan verzint Tim een plan om hen te helpen. Of zijn moeder daar blij mee is? Met poppen en schaduw-spel. Leeftijd vanaf 4 jaar.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 530,-- 1 voorstelling op 1 dag incl reiskosten en BTW, 2e voorstelling op dezelfde dag € 265,-Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 10129

Marjo Dames vertelt haar verhalen op eigenzinnige theatrale wijze. Ze kruipt in de huid van de personages en omlijst met accordeonmuziek. Met weinig middelen worden er boeiende voorstellingen neergezet.

BESTE VRIENDEN

DANS

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders: vrienden door dik en dun. Maar hoe sluit je nou eigenlijk vriendschap? Hoe weet je dat je vrienden bent? En hoe blijf je vrienden? In deze energieke dansles gaan de leerlingen op vriendschapsonderzoek uit: Ze maken samen plezier en hebben onenigheid. Ze willen precies hetzelfde of juist het tegenovergestelde. En ze blijven vooral goed samenwerken zoals beste vrienden dat doen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13701

Doelgroep: groep 4, 5 en 6

kinderboekenweek

29


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 350,-- ; twee voorstellingen op een dag € 550,--; drie voorstellingen op een dag € 750,-- (+ reiskosten) Aanbieder | Jeanpaul.cc Bestelcode | 10125

DE MUZIKALE BOEKENKAST

MULTIDISCIPLINAIR

De muzikale boekenkast brengt elk gewenst kinderboek tot leven! Jeanpaul.cc heeft een concept ontwikkeld, waarmee een kinderboek tot leven komt in een interactieve voorstelling. Van een aantal boeken kunnen we al een mooie voorstelling uit de kast halen. Tijdens de voorstelling laten we zien én horen waarom lezen een mooie belevenis kan zijn! Er worden fragmenten uit een gekozen kinderboek gebruikt, waarbij de kinderen natuurlijk een actieve rol spelen. Er blijkt muziek in het boek te zitten en er is een muzikale afsluiting waaraan alle kinderen meedoen met verschillende instrumenten. Muziek, vertellen, theater, geluidseffecten, liedjes. Dat kan voor elk kinderboek. JeanPaul maakt daarmee een programma en komt naar jullie school of bibliotheek om daar de voorstelling, voor kinderen vanaf groep 3, uit te voeren. Van een aantal boeken hebben we al een voorstelling klaar. We werken met groepen tot 60 kinderen (meer kinderen in overleg) in een programma van anderhalf uur. In het eerste deel van de voorstelling laten we zien én horen zien waarom lezen cool is. Het tweede deel worden fragmenten uit het gekozen boek gebruikt én gespeeld, waardoor bij de kinderen het enthousiasme wordt gewekt om het boek te gaan lezen. De kinderen werken met een metersgroot fotodoek waaraan d.m.v. een speciale techniek geluiden zijn gekoppeld. In het laatste deel van de voorstelling wordt het enthousiasme nog versterkt door mogelijkheden die de muzikale boekenkast biedt om samen muziek te maken, waarbij de kinderen dus volop meedoen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur per klas Plaats | Op school Kosten | € 100,-- per klas Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9601

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 60 Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13705

KINDERBOEKENWEEK RAP!

MUZIEK

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek. Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Het onderwerp is natuurlijk ‘Vriendschap’. Binnen het thema word er een leuke show opgevoerd in de klas. De kinderen moeten namelijk helpen met het maken van een raphit! Een vriendschappelijk leuke interactieve workshop.

DOOR DIK EN DUN

DANS

Echte vrienden steunen elkaar door dik en dun, hebben samen plezier, maken ruzie, zijn verschillend of lijken juist op elkaar, lachen en huilen samen, zorgen voor elkaar, werken samen, houden rekening met elkaar en geven elkaar vertrouwen. In de dansles rondom het thema vriendschap komen een aantal kenmerken van vriendschap op een dansante manier aan bod. De leerlingen gaan samenwerken en hebben daarbij respect voor elkaars eigenheid. Zij gaan verschillen vergroten en ook exact hetzelfde doen en er is natuurlijk vooral heel veel dansplezier. Doelgroep: groep 7 en 8

30 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


BOEKPROEVERIJ THEMA KINDERBOEKENWEEK

LITERATUUR

Tijdens de boekproeverij presenteert de leesconsulent de kerntitels en andere mooie boeken in het thema van de Kinderboekenweek, vertelt over de inhoud, of leest een stukje voor! Zo kunnen de leerkrachten de Kinderboekenweek in met recente boekenkennis en kunnen ze in de groep een boek voorlezen dat bij het thema Vriendschap past.

HET BOEKENVRIENDENBAL

MULTIDISCIPLINAIR

Doe je mee? We gaan er een feest van maken. In een tweetal workshops gaan we met beeld en dans aan de gang. Aan de hand van een ‘vriendelijk’ boek gaan we samen met de klas attributen maken en een dans voorbereiden voor het boekenvriendenbal.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 108,90 incl BTW en reiskosten Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 13581

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten 2 x 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 75,-- per uur Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 14065

In de eerste workshop starten we met een korte introductie van het gekozen boek en splitsen we de klas waarbij de ene groep met beeld aan de gang gaat en de andere groep met dans. De tweede workshop wisselen we de activiteit en sluiten af met een kleine voorstelling van het boekenvriendenbal. Het Boekenvriendenbal is voor alle groepen. Ook is het mogelijk om schoolbreed te werken aan een grote voorstelling. Het Boekenvriendenbal kan zowel in de Kinderboekenweek plaatsvinden als voorafgaand aan de Kinderboekenweek (de leerlingen kunnen dan zelf voor opening van Kinderboekenweek zorgen). De workshops worden gegeven door Anneloes Filippo (dansdocent) en Barbara Sauvaitre (beeldend kunstenaar en leerkracht) beiden werkzaam in Cultuurhuis Monopole.

DE DANS VAN DE DRUMMERS

MULTIDISCIPLINAIR

De Dans van de Drummers is de spannende interactieve kindervoorstelling geïnspireerd op het gelijknamig boek van Hans Hagen. Door de voorstelling komt Afrika dichtbij en wordt het boek op een verrassende manier bij leerlingen tot leven gewekt. Kinderen worden meegenomen naar een klein dorpje in Afrika waar ze zien en meemaken hoe een dag uit het leven van een kind uit Afrika opstart. Delen van het boek en ervaringen van JeanPaul (voorheen De Zongofamilie) in Afrika worden gecombineerd met gezamenlijk trommelen door de kinderen. Het zal het kinderen stimuleren dit boek met interesse te lezen en nader te onderzoeken. De spectaculaire afsluiting bestaat uit het gezamenlijk muziek maken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten voor ongeveer 60 leerlingen, maximaal drie voorstellingen op één dag Plaats | Een speelzaal of gymzaal op school Kosten | € 350,-- ; twee voorstellingen op een dag € 550,--; drie voorstellingen op een dag € 750,-- (+ reiskosten) Aanbieder | Jeanpaul.cc Bestelcode | 8853

De voorstelling kan een zelfstandig onderdeel zijn van het programma voor cultuureducatie op een school. Het leent zich echter ook bijzonder goed om in het kader van leesbevordering in te zetten. Er zijn lesopdrachten die vooraf en/of naderhand in de klas kunnen worden uitgevoerd. Ook is een grote tas met Afrikaanse gebruiksvoorwerpen en muziekinstrumentjes te leen om op de school al in de sfeer van de voorstelling (en Afrika) te komen.

kinderboekenweek

31


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | September en oktober 2018 Duur | 50 minuten Plaats | Op school/ bibliotheek of theater Kosten | € 375,-- 1 voorstelling (max.50 leerlingen): € 375,--, per voorstelling extra op dezelfde dag + € 110,-Aanbieder | Verteltheater Erwazzus Bestelcode | 14157

BOEKENVRIENDEN VOOR ALTIJD!

DRAMA

Een interactieve, theatrale en leesbevorderende vertelvoorstelling die aansluit bij het thema van de kinderboekenweek 2018 over vriendschap. BFF’s, bloedbroeders, maatjes, boezemvrienden, vriendenclubjes, dierenvrienden, boekenvrienden… Over heel wat soorten vriendschappen bestaat wel een verhaal. Met alle leuke en spannende kanten, maar ook met minder leuke aspecten als ruzie en buiten gesloten worden. En hoe daar dan weer mee om te gaan… Lukt het even wat minder goed in een gewone vriendschap, of wil je juist met je vrienden samen graag avonturen beleven? Duik dan in een boek en vind je beste boekenvrienden. Om bij uit te huilen, om mee te lachen of te griezelen. Boekenvrienden raak je nooit kwijt, Boekenvrienden zijn er voor altijd! Theater ERWAZZUS brengt samen met de kinderen uit het publiek verhalen tot spelen! Een verhaal komt tot leven en krijgt betekenis voor de kinderen door ermee te spelen. Natuurlijk mogen ze tijdens de voorstelling ook zelf laten zien/ horen wie hun beste dieren- mensenof boeken-vriend is. De verhalen/boeken die tijdens de voorstelling aan de orde komen zijn afgestemd op de leeftijd van de groep.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 300,-- exclusief BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 14133

HET EERSTE CONTACT MET TECHNIEK RUIMTEWEZENS (KINDERBOEKENWEEK) De Kinderboekenweek staat in 2018 in het teken van vriendschap. Het leggen van contacten vormt de basis van vriendschap en wij gaan contacten en vriendschap vanuit ruimtelijk perspectief eens nader bekijken. Stel, dat we na jaren zoeken en turen naar de ruimte plotseling een antwoord krijgen van een vreemd wezen. Stel, dat er een krachtig radiosignaal binnenkomt! Hoe cool is dat? Toch? Hoe leggen we dan contact met deze verre beschaving? Hoe zou het eerste contact eigenlijk verlopen? Vriendschappelijk of juist vijandig? Vriendschap komt van twee kanten, het is ‘geven en nemen’. Maar stel dat we nu echt in contact komen met buitenaardse wezens. Zouden de buitenaardse wezens op ons lijken? Zouden we elkaar kunnen begrijpen? In de jaren ’70 is met de sonde Pioneer 10 de Gouden Plaat met inscripties gelanceerd. Op de plaat staat precies waar de aarde zich bevindt in het Zonnestelsel én er staat een belangrijke boodschap op. Of zouden we contact kunnen leggen via de zgn. Areciboboodschap. We starten met een komische theater act door Jeugdtheater Van Niks en Van Alles (Janine Vriens). Deze introduceert het thema. Daarna volgt een spannende, interessante lezing door Sandra van Dam van Curiosityworld over het leggen van contacten en het maken van contacten met verre beschavingen. We maken een reis in het hier en nu. Geschikt voor groepen 5 t/m 8. Duur: act + lezing: ongeveer 50 minuten. Daarna ruimte voor vragen, voelen en ontdekken van materialen. 2 klassen per voorstelling. Kosten: 350 euro per voorstelling en kindercollege ex reis- en parkeerkosten en BTW 2e voorstelling op zelfde dagdeel (dus zelfde ochtend of middag): 250 euro, ex. Vriendschap sluiten met Proxy, een buitenaards wezen Nietsvermoedend kijkt Tim door de telescoop. He? Zie ik dat nou goed?

32 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Het lijkt wel een buitenaards ruimteschip of zit er een flinke vlek op mijn lens? Tim maakt snel de lens van de telescoop schoon en kijkt opnieuw naar de ruimte. En ja hoor, weer diezelfde vorm maar wat gebeurt er nu? Het lijkt wel of het ruimteschip gaat landen. Moet ik nu bang gaan worden of vind ik het zo spannend om te gaan kijken. Tim besluit om naar het ruimtevaartuig toe te gaan en wat hij dan ontdekt..! We starten met een komische theater act door Jeugdtheater Van Niks en Van Alles (Janine Vriens). Deze introduceert het thema met Tim in de hoofdrol. Daarna volgt een spannende, interactieve lezing door Sandra van Dam van Curiosityworld over het leggen van contacten en het maken van vriendschappen met buitenaardse wezens. Geschikt voor groepen 1 t/m 4. Duur: act + lezing: ongeveer 50 minuten. Daarna ruimte voor vragen, voelen en ontdekken van materialen. 2 klassen per voorstelling. Kosten: 350 euro per voorstelling en kindercollege ex reis- en parkeerkosten en BTW 2e voorstelling op zelfde dagdeel (dus zelfde ochtend of middag): 250 euro, ex.

KINDERBOEKENWEEK

MULTIDISCIPLINAIR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor de Kinderboekenweek. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9061

Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem dan een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘KinderKunstLint’ en ‘Dichter/ Kunstenaar’. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

kinderboekenweek

33


musea kunstlab Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | Hele schooljaar Duur | 2 uur waarvan 1 uur in De Pont en 1,5 uur in de klas Plaats | De Pont museum Tilburg en in de klas Kosten | € 200,-- voor 2 rondleidingen aan 2x15 leerlingen in De Pont en een workshop in de klas Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 14287

VREEMDE VRIENDEN

BEELDEND

Rondleiding met workshop bij het thema van de Boekenweek 2018 De beelden van kunstenaar Thomas Schütte in De Pont zijn het uitgangspunt voor deze workshop. We bekijken samen de beelden en maken twee helden op een sokkel. Wat zijn dit voor vreemde wezens? Ze lijken wel uit een computergame te komen. Zijn het vrienden of vechten ze met elkaar om de beste plek? Wat beelden de figuren uit? Welke houdingen nemen ze aan? Wat voor gevoel kan hier bij horen? In het atelier (of op school) mengen de kinderen verschillende kleuren klei. Van ijzerdraad maken ze een poppetje waaromheen ze de klei draaien. Wat voor houding neemt jouw held aan? Samenwerken: Is er op één sokkel genoeg plek voor twee beeldjes? Hoe los je dit samen op als het niet past? Gaan de vrienden stevig knuffelen of vechten ze elkaar de sokkel af?

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Hele schooljaar Duur | 2 uur en 30 minuten waarvan 1 uur in De Pont en 1,5 uur in de klas Plaats | De Pont museum Tilburg en in de klas Kosten | € 200,-- voor 2 rondleidingen aan 2x15 leerlingen in De Pont en een workshop in de klas Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 10629

KUNSTLAB # DE PONT

BEELDEND

Ontdekken en scheppen In samenwerking met De Pont ontwikkelt Kunstlab een lesprogramma bij hedendaagse kunst. Als aanvulling op een bezoek aan het museum kunnen scholen een workshop boeken of een serie beeldende lessen in de klas. Kinderen duiken hierbij in de ideeënwereld van de kunstenaar, niet alleen door samen te kijken en te praten, maar ook door -net als een kunstenaar- zelf te creëren. Bij iedere tentoonstelling wordt er een nieuw programma ontwikkeld en werken we met andere materialen en technieken. Workshop met lesbrief of filosoferen in de klas Naast het actuele aanbod is het ook mogelijk om in combinatie met een rondleiding een workshop met lesbrief voor in de klas te boeken of een les filosoferen met beelden.

De pont Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | In museum De Pont Kosten | € 50,-- per vijftien leerlingen. Entree begeleiding en kinderen gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8861

KUNST VOOR DE ALLERKLEINSTEN IN DE PONT

BEELDEND

Tijdens een rondleiding nemen we de tijd om bij een kunstwerk een spel met aluminiumfolie, een zaklamp, suppoostenhandschoentjes of een voorleesboek aan te bieden. Jongere kinderen stappen moeiteloos in een wereld van kunsten. Als kinderen in hun fantasie van een pannendeksel een raceauto kunnen maken, dan snappen ze kunstenaars ook. Verwondering staat voorop tijdens deze speelse rondleiding waar de museumdocent de kinderen ook uitdaagt d.m.v. creatieve activiteiten.

34 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


KUNSTUUR IN DE KLAS

NIEUWE MEDIA

De Pont heeft samen met Arttube.nl en NTR-schooltelevisie een serie video’s gemaakt bij eindexamenonderwerpen. Lucas de Man praat verschillende filmpjes aan elkaar binnen een thema. Je kunt de hele serie als voorbereiding op een museumbezoek bekijken op www.arttube.nl/serie/kunstuur_in_de_klas maar surf vooral lekker door op Arttube.nl voor meer dan 700 video’s gemaakt door Nederlandse en Belgische musea.

OP NAAR DE PONT SPEL - RONDLEIDING

BEELDEND

Ter voorbereiding op een rondleiding, kan op het digitale schoolbord met heel de klas het ‘Op naar De Pont-spel’ gespeeld worden. Aan de hand van filmpjes en hoorspelfragmenten kunnen kinderen ‘Pontjes’ en ‘Superpontjes’ winnen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | Plaats | Op school Kosten | gratis toegankelijk webprogramma Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9721

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur 2 weken voor het bezoek kunt u het spel gratis ophalen Plaats | Op school en in museum De Pont Kosten | € 50,-- per 15 leerlingen. Spelkoffer gratis bij afname van een rondleiding of museumles Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9133

Spelenderwijs komen kunstwerken én de huisregels voorbij. De opdrachten zijn wisselend van aard; van doen tot filosoferen en fantaseren. De winnende groep bepaalt welke route de rondleider zal gaan volgen tijdens het bezoek. Je hebt er wel een spelkoffer voor nodig maar die mag je gratis lenen.

KUNST EN THEATER

BEELDEND

Cross-over beeldende kunst en theater Een rondleiding mét workshop. Leerlingen vertalen beeldende kunst in een museum naar theater op een podium. Deze cross-over bestaat uit een theatrale warming-up, een rondleiding door museum De Pont en een theaterworkshop waarin de leerlingen toewerken naar een korte presentatie. Door te reflecteren via theateropdrachten op de beeldende kunst, wordt de kijkervaring in het museum versterkt. We laten de werken tot leven komen door er een eigen verhaal bij te maken en dat uit te spelen op een podium.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur een uur rondleiding en een uur theaterworkshop voor een de klas max 30 personen Plaats | In museum De Pont Kosten | € 160,-- entree gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11361

De cross-over wordt gegeven door theatermaker en museumdocent Merel van Lieshout.

HET BRONSKOFFERTJE

BEELDEND

Hoe worden de bronzen beelden in De Pont gemaakt? Deze speciale museumles bestaat uit een rondleiding door het museum en een workshop in het museumatelier onder begeleiding van een museumdocent die eveneens bronsgieter is. Inhoudelijk sluiten we aan bij beelden die op dat moment op zaal te zien zijn. Hierbij kun je denken aan Guido Geelen en Giuseppe Penone. De bronsgieter legt aan de hand van educatiemateriaal uit de bronskoffer precies uit hoe het allemaal werkt. Daarna gaat de groep zelf aan de slag met boetseerwas.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur rondleiding en workshop in atelier@depont Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- per vijftien leerlingen. Entree begeleiding en kinderen gratis (inclusief materiaal) Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8869

musea

35


Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | In De Pont Kosten | € 200,-- per 20 personen inclusief DVD Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9219

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur voorbereiding op school; rondleiding 60 minuten in het museum Plaats | Op school en in museum De Pont Kosten | € 50,-- entree en lespakket gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 13901

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur rondleiding inclusief dansworkshop Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- entree gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11379

KIJKEN NAAR KUNST: STUDIEMIDDAG

BEELDEND

De liefde voor de kunst begint bij de leerkracht. Voor leerkrachten: kijken naar kunst met kinderen en jongeren. Studiemiddag voor het team in het museum met praktische oefeningen inclusief een video. Wie kent bijvoorbeeld de vijf brillen van Parsons nog? Door middel van speelse kijkoefeningen breng je de theorie in de praktijk. De oefeningen zijn gebaseerd op Visual Thinking Routines en Filosofische Startvragen.

“KUNNEN FOTO’S OOK KUNSTWERKEN ZIJN?” ARTCLIP

FOTO EN FILM

ArtClips zijn filmpjes, opgenomen in De Pont, waarin een vraag van leerlingen over kunst centraal staat. Presentator Maurice Lede zoekt samen met ‘peers’, kunstenaars en museumexperts de antwoorden. Bij elke ArtClip is lesmateriaal beschikbaar. De filmpjes kun je als voorbereiding op een De Pont bezoek op school bekijken. De Pont biedt bijbehorende rondleiding en eventueel een bijpassende workshop.

BEELDENDE KUNST EN DANS

MULTIDISCIPLINAIR

Cross-over beeldende kunst en dans Een rondleiding mét workshop. Leerlingen vertalen beeldende kunst in een museum naar dans op een podium. Deze cross-over bestaat uit een theatrale warming-up, een rondleiding door museum De Pont en een dansworkshop waarin de leerlingen toewerken naar een korte presentatie. Door te reflecteren op de beeldende kunst via bewegingsopdrachten, wordt de kijkervaring in het museum versterkt. We laten de werken tot leven komen door er een eigen verhaal bij te maken en dat uit te spelen op een podium. De cross-over wordt gegeven door dansmaker en museumdocent Ischa Havens en Anke Spieringhs.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg via website Duur | 1 uur alleen mogelijk van 10 tot 11 uur Plaats | In museum De Pont Kosten | € 90,-- dit speciale theateraanbod geldt voor de hele klas; geen entree Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9131

THEATERRONDLEIDING IN DE PONT; EEN VOORSTELLING VOOR HEEL DE KLAS

MULTIDISCIPLINAIR

De nacht van Merel. Maak kennis met Merel, een scholiere die de nacht heeft doorgebracht in het museum! Vol verwondering deelt ze haar ontdekkingen met de jonge museumbezoekers. Merel vertelt, danst en speelt met de leerlingen. De theaterrondleiding is een rondleiding én voorstelling in één, duurt een uur en is er voor heel de klas. Er kan slechts één theaterrondleiding tegelijk plaatsvinden en alleen voor openingstijd van 10 tot 11uur.

36 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


BEELDEN GOOIEN

BEELDEND

Leerlingen worden levende standbeelden. Aan de hand van de glimmende reuzen van Thomas Schütte wordt een workshop gegeven. De leerlingen worden opgedeeld. De één wordt standbeeld, de ander mag hem bouwen. De derde maakt vervolgens een goede foto. Samen beslissen zij welke emotie zij graag in hun kunstwerk willen terug zien. Met aluminiumfolie wordt een leerling door de beeldenbouwers ingepakt. Zo krijgen we een levend standbeeld. Uiteraard presenteren de leerlingen aan het einde de beelden aan elkaar.

KIJKEN MET OGEN VAN ANDEREN: RONDLEIDING

BEELDEND

Kijken naar kunst leert je dat andere mensen met andere ogen kijken. Niet alleen de kunstenaar maar ook jouw klasgenoten en je docent helpen daarom mee met het stapelen van kijkervaringen. Dat betekent dat we tijdens de rondleiding vooral met elkaar in gesprek gaan. Want wat je zelf ontdekt bij het kijken, onthoud je veel langer dan dat een ‘deskundige’ je erop wijst.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur 60 minuten rondleiding en 60 minuten workshop Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- per vijftien leerlingen. Entree begeleiding en kinderen gratis (inclusief materiaal ) Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8865

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur entree gratis Plaats | In museum De Pont Kosten | € 50,-Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11385

natuurmuseum brabant

KIKKER IS HIER

CULTUREEL ERFGOED

Je kunt met je hele schoolklas (groep 1 en 2) op bezoek komen bij Kikker. Aan de hand van de wereldberoemde boeken, waarin deze groene held op zwemvliezen de hoofdrol speelt, komen acht sociaal-emotionele thema’s aan bod. Ben jij weleens bang, of blij of boos en hoe kun je zien of iemand anders dat is? Wat lukt beter als je het samen doet? En als Kikker en Eend verliefd worden, komen daar dan kwakende kindjes van?

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw Datum | Het hele jaar door te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9287

De thema’s worden op speelse wijze gepresenteerd, en natuurlijk voorzien van een groen kikkerrandje- want dat Kikker in Natuurmuseum Brabant is geland, zul je weten. En dat alles in een bijzonder decor, want een beetje fan van Max Velthuijs ziet al vlug dat zijn tekeningen tot leven zijn gekomen in de zaal.

LEVEN IN DE IJSTIJD!

CULTUREEL ERFGOED

Hoe koud hebben mensen het vroeger gehad in de IJstijd? Voel zelf welke huid je wilt als kledingstuk of tentdoek. Maak een steenmannetje, sjouw met de hele klas manden met botten of naai kleding met een draad van pees, die je snijdt met een scherpe steen. Kortom: tijdens deze workshop ervaren kinderen de IJstijd met hun zintuigen, terwijl ze onderweg –sluipend tussen besneeuwde rotsen- ook nog veel oppikken over de bewoners, dieren en planten van lang geleden. In de opdrachten zijn naast natuurkennis ook motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden (samenwerken) belangrijk om te overleven in die barre tijd.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw Datum | Het hele jaar door te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling; schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9105

musea

37


Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | Het hele jaar door te boeken (let wel op wisseling van de seizoenen) Duur | 45 minuten voor de groepen 1-2 wordt BOS aangeboden in parcoursvorm, combinatie met Kikker (duur ca 75 min). Groep 3-4 blijft 45 minuten in BOS Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9589

BOS

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

De jongste leerlingen (4-8 jaar)hebben nu ook hun eigen ontdek- en onderzoeksplek in het museum- en wat voor één. In BOS (Beleef Ontdek Samen) draait alles om de seizoenen- zoveel zelfs, dat de zaal vier keer per jaar met het jaargetijde mee verandert. Met inzet van hun zintuigen, nieuwsgierigheid en fantasie kunnen de kleintjes BOOM (een virtuele boom) helpen groeien. Daarvoor doen ze onderzoekjes op hun eigen niveau. De opdrachten sluiten aan bij hun interesse of wat hen prikkelt op dat moment. In de knusse zaal vol mooie materialen en een spannende projectievloer kunnen ze bovendien experimenteren: door hun hele lijf te bewegen kunnen ze bijvoorbeeld het landschap beïnvloeden in een enorme digitale vloerprojectie. Parcours/Combinatie met Kikker Voor groepen 1-2 wordt BOS als onderdeel van een parcours aangeboden, in combinatie met Kikker. In beide zalen zijn de kinderen 30 minuten bezig. De kinderen uit de groepen 3 en 4 blijven drie kwartier in BOS. Zij gaan samen aan de slag en onderzoeken ieder seizoen weer de verschijnselen uit de natuur met echte materialen. Voor BOS vragen we u om voor voldoende begeleiding te zorgen: maximaal drie kinderen per begeleider.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw Datum | Het hele jaar te boeken, m.u.v. oktober en november. Rechtstreeks boeken via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9291

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | Het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9297

LEER JE LIJF

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Je gebruikt het elke dag, maar weet jij hoe het werkt? Er is zoveel te leren over en van je eigen lijf. In deze doe- & ontdektocht doe je opdrachten in verschillende zalen van het museum. Alles heeft te maken met het menselijk lichaam. Leerlingen onderzoeken hoe het lijf in elkaar zit en werkt. Een onderwerp waarbij ze zichzelf en de wereld beter leren kennen en dat dus in geen enkel schoolprogramma mag ontbreken. In de opdrachten en proefjes gaan leerlingen hun evenwicht bewaren, reflexen testen of bacteriën opsporen, maar ook hun organen bekijken en testen hoe groot hun hoofd is en dat van hun over-over-grootopa. Voor groep 5 en 6.

OO - ZONE: ONTDEK- EN CULTUREEL ERFGOED ONDERZOEKSDOMEIN VOOR NATUUR Het Ontdek- en Onderzoeksdomein voor natuur, kortweg OO – ZONE, is eigenlijk niet te beschrijven: dat moet je beleven. Leerlingen zitten op educatieve ontdeken werkplekken tussen dieren, planten, fossielen, stenen en mineralen en doen zelf natuuronderzoek met echte materialen. Speciaal voor het onderwijs zijn er educatieve computerprogramma’s ontwikkeld, afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. Kennis van de natuur, geschiedenis of aardrijkskunde, het komt allemaal aan bod. Ook op de taalontwikkeling, rekenvaardigheid, sociale vaardigheden en kunstzinnige oriëntatie wordt een beroep gedaan. Voor elke leeftijdscategorie zijn er een aantal aansprekende personages (o.a. detective, kunstschilder, doodgraver of coole kikker & hippe vogel). Zij sturen leerlingen met een onderzoekspas op pad om allerlei thema’s en opdrachten te ontdekken die met de natuur te maken hebben. Zo leren ze welke inspiratie en materialen kunstschilders en muzikanten uit de natuur halen, graven ze met de doodgraver naar botten of doen van alles met dino’s: voetafdrukken bekijken, het gewicht bepalen en afdrukken maken van dinohuid bijvoorbeeld. Voor groep 5 t/m 8, vanaf 8 jaar.

38 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


LEVEN IN DE IJSTIJD

CULTUREEL ERFGOED

Ooit al eens afgevraagd hoe de vroegere mens leefde, zonder gasfornuis, apps of auto? Wat voor dieren hij tegenkwam op weg naar… ja, wat? In deze tentoonstelling krijg je een unieke kans om geschiedenis aan den lijve te beleven. Daar kan geen lesboek tegenop!

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Bovenbouw Datum | Het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9305

Leerlingen kruipen in de huid van een IJstijdenmens en komen in aanraking met een mammoet, sabeltandtijger en Neanderthalers. In de opdrachten, die in kleine groepjes worden gedaan, zijn naast natuurkennis ook rekenvaardigheden, motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden belangrijk om als clan in de IJstijd te kunnen overleven. Voor groep 7 en 8.

OERTIJDLAB

CULTUREEL ERFGOED

De leerlingen leren wat fossielen zijn en hoe ze zijn ontstaan. Ook wordt verteld wat er in de bodem van Zuid-Limburg aan fossielen te vinden is in de mergel. Ze gaan daarna zelf aan de slag om mini-fossielen uit mergel te halen. Zo trainen leerlingen allerlei onderzoeksvaardigheden en leren ze wetenschappelijke instrumenten te gebruiken. De gevonden fossielen krijgen de leerlingen mee naar huis. Voor groep 6-7-8 basisonderwijs.

BRAAKBALPLUIZEN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Leerlingen krijgen de kans om een braakbal van een uil uit te pluizen tijdens een museumles. Je maakt kennis met een aantal uilensoorten, hoe ze jagen en wat ze eten. Uilen eten natuurlijk het liefst muizen. Welke, dat leer je door echte braakballen te onderzoeken. Met een zoekkaart benoem je de skeletonderdelen die je hebt uitgeplozen. Ondertussen oefen je al doende allerlei vaardigheden, zoals het vastleggen van je onderzoeksgegevens, het trekken van conclusies en het gebruik van instrumenten zoals een binoculair. Een deskundige van het museum helpt je daarbij. Voor groep 5 t/m 8.

HOEZO SEKS? OVER NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE SEKSUALITEIT EN VOORTPLANTING De zaal Hoezo seks? behandelt het thema van seksualiteit en voortplanting. Centraal staan man en vrouw bij mens en dier: wat moeten ze allemaal doen om kinderen te krijgen? De vele variaties en mogelijkheden worden op een luchtige wijze onder de aandacht gebracht. Een bezoek aan deze zaal geeft genoeg aanknopingspunten om (in de klas) over dit onderwerp na te praten.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Bovenbouw Datum | Het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9295

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Bovenbouw Datum | Het hele jaar te boeken, via Natuurmuseum Brabant: 013 535 3935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9279

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Bovenbouw Datum | Het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling ; schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9107

musea

39


Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Bovenbouw Datum | t/m oktober 2018 en vanaf mei 2019, rechtstreeks boeken via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 2 uur Veldwerk duurt ongeveer een dagdeel Plaats | Dongevallei Kosten | Alleen voor scholen uit subsidierende gemeenten, met schoolabonnement. Behalve de abonnementskosten zijn er geen kosten aan verbonden Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9307

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school Datum | In overleg. rechtstreeks boeken via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | Op aanvraag Plaats | Op school Kosten | Op aanvraag Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9737

MET JE NEUS IN DE NATUUR: VELDWERK

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Veldwerk! Op een spannende manier leren de kinderen kijken naar vogels, bloemen en kleine beestjes in het water en op het land. Als je goed weet waar je op moet letten, is er zoveel te zien in de natuur! Onder begeleiding van een enthousiaste en deskundige gids uit het museum trekken we de natuur in naar de Dongevallei in de Reeshof. Het duurt ongeveer een dagdeel. Leer kijken en verbaas je over de natuur.

HAAL EEN VLEERMUIS OF NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE ZINTUIGENKOFFER IN DE KLAS! Niet in de gelegenheid om het museum te bezoeken met uw klas, maar wel op zoek naar aansprekende materialen om uw les mee aan te kleden? Denk dan ook eens aan Natuurmuseum Brabant. Of u nu een lessenreeks voorbereidt over insecten of een molletje zoekt om van dichtbij te bekijken: het is allemaal mogelijk. De medewerkers van Natuurmuseum Brabant hebben jarenlange ervaring en adviseren graag over uitleenmaterialen bij uw ideeën. Aarzel vooral niet om contact op te nemen! Op de website natuurmuseumbrabant.nl/scholen vindt u het aanbod aan opgezette dieren en lesmaterialen. Gratis, en nog gehaald en gebracht ook Scholen in Tilburg kunnen gratis educatieve materialen lenen (voor één of twee weken). Bovendien worden de gereserveerde uitleenmaterialen door Natuurmuseum Brabant op maandagen gratis gebracht of gehaald.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school Datum | Het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 speciaal schooltarief. Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9285

KLAAR VOOR DE START

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Een speelse tocht waarin kinderen een natuurspel spelen dat ze door het hele museum leidt. Gewapend met een kaart en magneetjes gaan ze op pad om de antwoorden in de zalen en vitrines te vinden. Iedereen kan in een eigen tempo en volgens eigen interesse werken. Leren over de natuur met hart, hoofd en handen! Wie had na afloop de meeste goede antwoorden? Als er een nieuwe tentoonstelling opent, worden er ook nieuwe kaarten gemaakt voor Klaar voor de start. Er zijn nu ook kaarten voor Jouw Brabant, mijn Brabant.

regionaal archief tilburg Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Regionaal Archief Tilburg Kosten | € 100,-Aanbieder | Regionaal Archief Tilburg Bestelcode | 9023

MOORD TE TILBURG / MARIETJE KESSELS

CULTUREEL ERFGOED

Ruim 100 jaar geleden was Marietje Kessels het slachtoffer van geweld. Marietje was 11 jaar oud toen ze in augustus 1900 werd verkracht en vermoord. Een aantal dagen later werd ze teruggevonden in de kerk ´de Noordhoek´ in Tilburg. Alle inwoners van Tilburg waren geschokt en leefden mee met de familie Kessels. In het archief luisteren de leerlingen naar het verhaal over Marietje. Daarna gaan ze zelf onderzoek doen met historische bronnen en krijgen ze enkele speciale collectiestukken te zien. Ze verzamelen bewijsmateriaal in hun onderzoeksdossier. Het programma is gebaseerd op de kerndoelen 51, 53 en 56 en kan dienen als aansluiting op het weerbaarheidsproject ‘Marietje Kessels’. Dit programma in het archief kan geboekt worden op woensdag en donderdag.

40 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


KONING WILLEM II

CULTUREEL ERFGOED

Koning Willem II verbleef graag in de stad Tilburg. Hij woonde op verschillende plaatsen en wilde graag een plek voor zichzelf. Hij liet daarom een paleis bouwen, maar voordat hij er kon gaan wonen, kwam hij te overlijden. Tilburg eert dit lid van de Oranjefamilie nog steeds. Er staat een standbeeld, een gedenknaald, een plaquette op de plaats van overlijden en natuurlijk de voetbalclub. Ook het PaleisRaadhuis herinnert ons nog aan deze koning.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Regionaal Archief Tilburg Kosten | € 100,-Aanbieder | Regionaal Archief Tilburg Bestelcode | 9029

Een archiefdocent vertelt een verhaal over Koning Willem II. De leerlingen gaan verder aan de slag met onderzoeksopdrachten en verzamelen ‘bewijsmaterialen’. Het programma is gebaseerd op de kerndoelen 51, 53 en 56. Dit programma in het archief kan geboekt worden op woensdag en donderdag.

TILBURG, GROEI VAN EEN STAD

CULTUREEL ERFGOED

In 2009 had Tilburg tweehonderd jaar stadsrechten. Tilburg was in 1809 een dorp met ´9000 katholieke zielen´ waar de textielnijverheid in opkomst was. Inmiddels is de stad uitgegroeid tot de zesde stad van Nederland en wonen er meer dan 200.000 mensen met verschillende nationaliteiten. Leerlingen werken in het archief met historisch kaartmateriaal en andere bronnen. Daarbij krijgen de leerlingen uitleg over de uitbreiding van de stad en typisch Tilburgse gebeurtenissen. De opdrachten worden per school op maat gemaakt zodat er ingegaan kan worden op de wijk waar de school staat en de historie daarvan. In iedere wijk is erfgoed te ontdekken en op deze manier sluit het bezoek aan bij de omgeving van de leerlingen. Het programma is gebaseerd op de kerndoelen 51, 52 en 56. Dit programma in het archief kan geboekt worden op woensdag en donderdag.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Regionaal Archief Tilburg Kosten | € 100,-Aanbieder | Regionaal Archief Tilburg Bestelcode | 9027

stadsmuseum tilburg

KASTEEL VAN TILBURG

CULTUREEL ERFGOED

Tilburg had vroeger een kasteel. Niet met jonkvrouwen, ridders en paarden, maar een huis van steen voor de (rijke) heren van Tilburg. Hoewel het kasteel is verdwenen, zijn er nog wel sporen van te ontdekken. Zo is er een heuse houten kasteeldeur en zijn er archeologische vondsten van glazen, potten en pannen. Deze voorwerpen staan tentoongesteld in MFA de Poorten in de Hasseltstraat, want daar in de buurt heeft het kasteel gestaan. Wie kent er de Kasteelhoeve en het Stenen Kamerpark? En wat te denken van de IJskelderstraat? Wat deze te maken hebben met de heren van Tilburg en het kasteel wordt verteld tijdens het bezoek in en rondom de Hasseltstraat. Het bezoek aan de tentoonstelling en het bijbehorende werkboekje zijn gebaseerd op de kerndoelen 54 en 56.

WERELDOORLOG II #WIJHERDENKENENVIEREN

CULTUREEL ERFGOED

Een stickerboek en een Instagram-project: het zijn de middelen waarmee leerlingen zich verdiepen in de belevenissen van een 12-jarige in de Tweede Wereldoorlog in Tilburg. Persoonlijke ervaringen, herinneringen en verhalen worden aangevuld met historische feiten en archiefmateriaal en verrijkt met de social media-mogelijkheden van nu. Door te werken met Instagram hoopt het Stadsmuseum de 10- tot 12-jarige doelgroep op een laagdrempelige manier de Tilburgse historie te leren kennen. Het stickerboek, speciaal rondom dit thema samengesteld, wordt gebruikt in de klas en bevat lokale oorlogs- en verzetshistorie, persoonlijke verhalen uit die tijd en talloze verwerkingsopdrachten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | MFA De Poorten, Hasseltstraat Kosten | € 100,-Aanbieder | Stadsmuseum Tilburg Bestelcode | 9011

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Begin april tot en met begin mei 2019 Duur | In september wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd ter voorbereiding op de bevrijding van de stad. De boekjes worden begin april uitgereikt. Het Instagramproject loopt van begin april tot begin mei Plaats | Op school en ‘buitenprogramma’ Kosten | Er zijn geen kosten verbonden om mee te doen aan #wijherdenkenenvieren. Leerlingen krijgen een werkboek en een stickervel. Het ‘buitenprogramma’ met bijvoorbeeld een wandeling van de Stadsgidserij of een bezoek aan de Bibliotheek, naar eigen keuze en passend bij de wensen van de school, wordt in rekening gebracht Aanbieder | Stadsmuseum Tilburg Bestelcode | 14045

musea

41


De Tweede Wereldoorlog behoort tot ons collectieve geheugen, is onderdeel van ons moreel kompas. Maar hoe breng je een zwaar thema over op jonge kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs? De generatie die de oorlog heeft meegemaakt en ons met verhalen bij de les kan houden wordt steeds kleiner. Het stelt onze generatie voor de opdracht nieuwe vormen te bedenken voor leerzame verbindingen met dit verleden. Op verzoek van de gemeente Tilburg, het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei Tilburg en het Oranje Comité Tilburg ontwikkelde Stadsmuseum Tilburg dit programma voor de bovenbouw van het primair onderwijs.

textielmuseum Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | Op aanvraag via website TextielMuseum Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | TextielMuseum Kosten | € 100,-- per klas! Entree is vrij voor leerlingen en alle begeleiders Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8373

DRAAI MEE!

BEELDEND

Rondleiding TextielLab en workshop koorddraaien Een waar pareltje in het TextielMuseum is de techniek van Passement. Hier worden koorden gedraaid, gewikkeld of gevlochten, bandjes geweven en zelfs voor holle draden is er een machine. Met verschillende kleuren garens maken de leerlingen in de workshop een eigen koord. Een zeer bijzondere beleving voor jong en oud. In het TextielLab, waar textielproducten met bijzondere garens worden gemaakt, krijgen de leerlingen een rondleiding langs de moderne textielmachines. Uiteraard zien ze daar ook de passementmachines. Voor dit programma wordt de klas verdeeld in twee groepen. Groep A krijgt een rondleiding door het TextielLab. Groep B maakt onder begeleiding van de eigen docent en ouders een touwdraai-opdracht. Hiervoor zijn minimaal vier begeleiders nodig. Na ±45 minuten wordt er gewisseld.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | Op aanvraag via website TextielMuseum Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | TextielMuseum Kosten | € 100,-- per klas. Entree is vrij voor leerlingen en alle begeleiders Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 14089

SASHIKO

BEELDEND

Rondleiding TextielLab en workshop Japans borduren De techniek Sashiko komt uit Japan. Het wordt ook wel Japans borduren genoemd. Kapotte kleding of lappen met een beschadiging worden gerepareerd met mooie patronen. Hierdoor krijgt de gerepareerde kleding een mooie, vaak kunstzinnige, toevoeging. In deze workshop leren de leerlingen verschillende borduursteken waarmee ze een Sashiko patroon kunnen maken. Iedere leerling versiert een eigen stukje stof met Sashiko. In het TextielLab zien de leerlingen hoe garens worden gemaakt en krijgen zij een rondleiding langs de moderne textielmachines. Uiteraard zien ze daar ook de moderne borduurmachine aan het werk. De hele klas krijgt eerst een instructie over het Sashiko borduren. Daarna wordt de klas in twee groepen verdeeld. De eerste groep krijgt een rondleiding door het TextielLab, de tweede groep gaat onder begeleiding van de eigen leerkracht en de ouders Japans borduren in de TextielStudio. Na ±45 minuten wordt er gewisseld.

42 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


DE MUSEUMFABRIEK

CULTUREEL ERFGOED

Op zoek naar het industriële verleden De textielnijverheid, die uitgroeide van thuiswevers tot een florerende industrie, heeft een zeer lange periode het stadsbeeld van Tilburg bepaald. Eind 19de eeuw stonden er nog 145 textielfabrieken in de stad. De meesten zijn inmiddels al lang verdwenen en hebben plaats moeten maken voor met name woningbouw. Sommige zijn gelukkig bewaard gebleven. Het TextielMuseum, gehuisvest in een voormalige textielfabriek, brengt het textielverleden tot leven. Leerlingen maken kennis met ontwikkelingen in de Tilburgse textielindustrie door een rondleiding in het museum en diverse opdrachten. Ze zien hoe van wol een deken werd gemaakt. De werkende stoommachine toont hoe de machines in de fabriek vroeger werden aangedreven. In de workshop gaan de leerlingen zelf aan de slag en leren de basistechniek van het weven.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Op aanvraag via website TextielMuseum Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | TextielMuseum Kosten | € 100,-- per klas. Entree is vrij voor leerlingen en alle begeleiders Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8915

De hele klas krijgt eerst een instructie over het weven. Daarna wordt de klas in twee groepen verdeeld. De eerste groep krijgt eerst een rondleiding door de Wollendekenfabriek en de tweede groep maakt onder begeleiding van de eigen leerkracht en ouders een weefkaartje in de TextielStudio. Na ±45 minuten wordt er gewisseld.

VILTEN

BEELDEND

Rondleiding TextielLab en workshop vilten Vilt ontstaat wanneer de schubben van de wol in elkaar haken. Wol kan door sop, warmte en wrijving vervilten. De belangrijkste benodigdheden bij deze workshop zijn dan ook warm water, zeep en beweging! Met verschillende kleuren gekaarde wol gaan de leerlingen zelf aan de slag.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Op aanvraag via website TextielMuseum Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | TextielMuseum Kosten | € 100,-- per klas. Entree is vrij voor leerlingen en alle begeleiders Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8941

In het TextielLab, waar met bijzondere garens allerlei textielproducten worden gemaakt, krijgen de leerlingen een rondleiding langs de moderne textielmachines. De hele klas krijgt eerst een instructie over het vilten. Daarna wordt de klas in twee groepen verdeeld. De eerste groep krijgt eerst een rondleiding langs de machines in het TextielLab. De tweede groep gaat vilten in de TextielStudio, onder begeleiding van de eigen leerkracht en de ouders. Na ±45 minuten wordt er gewisseld.

musea

43


workshops beeldend Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief reis-en materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9259

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur ; indien gewenst 2x 1 uur, dan is de kop beschilderd en/of leuk versierd Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11165

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9513

EEN OBJECT VAN COMPOSIET

BEELDEND

Op een andere manier een beeldje maken? We maken een logo, een naam, een totem of gewoon een mooie vorm van p.e.-schuim in combinatie met foamboard of karton, bekleed met composiet. Met vijlen, fotomesjes en schuurpapier maken we in mum van tijd de basis voor een nieuw beeld. Eventuele losse onderdelen verbinden we met stokjes of metaaldraad of lijm aan de hoofdvorm. Daarna brengen we een speciale coating, composiet twee componenten aan op alle delen van het beeldje waardoor het eruit ziet als een echt beeldhouwwerk. Na het drogen (kort) gaan we het object verven. Een beeld heel anders dan anders, een beeld om trots op te zijn.

(ZELF)PORTRET IN HOUT

BEELDEND

We gaan een kop timmeren. Aan de kleuters wordt geleerd hoe ogen, neus, mond, oren, etc. zich verhouden in een hoofd. Dat leren ze door naar elkaar te kijken, of door in de spiegel te kijken. Kleuters leren de basistechnieken van het timmeren. Hoe ze een spijker vast moeten houden en erop slaan met een echte hamer, zonder op de vingers te slaan. En dan moet die spijker ook nog eens recht in het hout geslagen worden. Dit is een motorische oefening die kracht, coördinatie en concentratie vereist.

DE REGENBOOGCIRKELS VAN SONIA DELAUNEY

BEELDEND

Op doekjes van 20 x 20 cm gaan de kinderen een schilderijtje maken. Daarbij laten we ons inspireren door de vormen in de werken van de kunstenares Sonia Delauney. We bekijken en bespreken haar werk aan de hand van een PowerPoint. De leerlingen leren ook over het kleurenspectrum, de primaire kleuren, warme en koude kleuren, enz. Dan gaan ook de kinderen aan het schilderwerk. Maar niet alle kinderen gebruiken dezelfde drie kleuren. Per groepje wordt er met een speciaal gekozen kleurenpalet gewerkt. We kunnen de doekjes bundelen, op verschillende manieren, zodat er een mooi regenboogeffect ontstaat in één gezamenlijk kunstwerk. Wanneer de school graag wil dat de schilderwerken gebundeld worden tot een mooi blijvend kunstwerk voor in de school, komt hier nog één uur per groep aan afwerking bij. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

44 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


GROOTSE KUNST DOOR DE BEELDEND KLEINSTE KUNSTENAARS VAN DE SCHOOL Op maat gemaakte kunstklas voor de allerkleinsten van de school. De kleinste kunstenaars van de school maken vaak grootse kunst. Ze zijn nog onbevangen en werken vanuit hun gevoel met veel expressie. Deze mooie eigenschappen sieren hun manier van tekenen, schilderen en andere creatieve bezigheden. Tijdens deze kunstklas spelen we daar op in. De groepen 1, 2 en 3 werken vaak vanuit een bepaald thema of onderwerp. Dit thema gaan we uitbreiden met een op maat gemaakte kunstklas. Samen kijken we naar kunst gemaakt door de grote kunstenaars. Hiervan uitgaand kruipen we zelf in de huid van een echte kunstenaar en maken we grootse kunst. Deze kunstklas wordt geheel aangepast aan de wensen en leerlijnen van de school. De expressie en belevingswereld van de kinderen staat centraal.

LUCHT! VOOR KLEUTERS

BEELDEND

Wat is lucht? Hoe ziet de lucht eruit? Wat kom je allemaal tegen in de lucht? Tijdens een inspirerende PowerPoint worden deze vragen besproken. We kijken naar verschillende luchten en naar invloeden van het weer. Dan gaan de kleuters zelf aan de slag en kijken hierbij naar wolken en lijnen in de lucht.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9421

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 13557

De PowerPoint wordt weer vervolgd, maar dan komt de nadruk te liggen op wat er allemaal nog meer in de lucht te vinden is. Ook hier gaan de kinderen mee aan de slag en hun tekeningen zullen op een verrassende manier kleur krijgen. De eerste helft van de workshop (1:30 uur) is in afwisselende stapjes opgebouwd, hier wordt klassikaal gewerkt. In de tweede helft van de workshop gaan we in groepjes werken en deze tweede helft zal in het teken komen te staan van nieuwe technieken ontdekken, experimenteren en verf. Aan het einde van de workshop ligt er één mooi, spannend en groot klassikaal kunstwerk. Wow, zo’n mooi kunstwerk moet wel even besproken worden. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

SPETTEREN EN SPATTEN MET KLEUTERS! ACTION PAINTING

BEELDEND

Altijd al zin gehad om samen met je groep helemaal los te gaan met verf? Tijdens deze kunstklas kan dat. Schilderkunst in actie oftewel ‘Action Painting’; druppel, gooi, rol, spuit en creëer een bijzonder kunstwerk zoals de beroemde kunstenaar Jackson Pollock dat deed. Laag over laag ontstaat er een uniek kunstwerk. Een kunstklas waarbij iedere kleuter zeker uit de verf komt. Kortom een mooie manier om ieder kind bij zijn eigen creatieve kracht te laten komen. Deze kunstklas starten we met een klassikale introductie over Action Painting. Daarna werken alle kleuters aan een mega groot kunstwerk op Jazzmuziek en maken ze ook nog een persoonlijk kunstwerkje. Wanneer alle leerlingen zowel individueel als samengewerkt hebben sluiten we deze kunstklas spetterend af.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten per groep met twee vakdocenten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per vakdocent per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9417

Tijdens deze kunstklas spelen beweging, expressie en Jazzmuziek een belangrijke rol. Deze kunstklas wordt bij voorkeur begeleid door twee vakdocenten.

workshops

45


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur ; in overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8921

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9275

TIMMEREN VOOR KLEUTERS; SPIERBALLENWERK

BEELDEND

Kleuters leren de basistechnieken van het timmeren. Hoe ze een spijker vast moeten houden en erop slaan met een echte hamer, zonder op de vingers te slaan. En dan moet die spijker ook nog eens recht in het hout geslagen worden. Dit is een motorische oefening die kracht, coördinatie en concentratie vereist. Wat we gaan timmeren gebeurt in overleg en is afhankelijk van de beschikbare tijd. De kunst, een thema of een verhaaltje kunnen inspiratiebronnen zijn.

WATER! VOOR KLEUTERS

BEELDEND

Water! Waar kom je dat allemaal tegen op deze aarde? Wat kennen en weten wij van water? Tijdens een inspirerende PowerPoint worden deze vragen besproken. We kijken naar verschillende wateren op de wereld. Daarna starten de leerlingen met het eerste deel van de opdracht met wasco. De PowerPoint wordt weer vervolgd, maar dan komt de nadruk te liggen op de zee, waar we het meeste van hebben op de aarde. We bestuderen vissen en zeedieren. Allemaal verschillende vissen; klein, groot, smal, dik, met de meest uiteenlopende vinnen, staarten, vormen, kleuren, we bestuderen het allemaal. Ook komen er getekende fantasievissen voorbij. Wat zwemt er verder nog meer in de zee? We gaan met z’n allen op ontdekkingstocht... De eerste helft van de workshop (1:30 uur) is in afwisselende stapjes opgebouwd, hier wordt klassikaal gewerkt. In de tweede helft van de workshop gaan we in groepjes werken en deze tweede helft zal in het teken komen te staan van nieuwe technieken ontdekken, experimenteren en verf. Aan het einde van de workshop ligt er één mooi, spannend en groot klassikaal kunstwerk. Wouw, zo’n mooi kunstwerk moet wel even besproken worden! (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 225,-- inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues) De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Volgende workshops op dezelfde dag € 150,-Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8963

WIE BEN IK?

BEELDEND

Workshop lichaamsbeschildering voor groep 1 en 2. Het gebruik van verschillende vormen en kleuren is belangrijk in deze workshop, maar natuurlijk ook het plezier maken en ontdekken dat je uiterlijk langzaam veranderd in een kleurrijk geheel. N.a.v. een verhaal uit een prentenboek. Bijvoorbeeld ‘De mooiste vis van de zee’, maken de kinderen een gezichtsbeschildering bij zichzelf voor spiegels en daarbij stempelen/schilderen ze steeds een bepaalde vorm (als oefening). Daaruit ontstaan er allemaal verschillende kleurige tropische ‘vissen in de zee’. Daarna gaan de leerlingen elkaars bovenlichaam beschilderen en vormen we met elkaar een grote oceaan. Natuurlijk zwemt daar ook regenboog met prachtige glitterschubben. Ook toepasbaar binnen andere thema’s zoals vuur, sprookjes, seizoenen, of als voorbereiding op een dramales of voorstelling. Een prentenboek naar keuze gebruiken we als inspiratiebron. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

46 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


‘RARE VOGELS?’

BEELDEND

Er bestaan allerlei soorten vogels: rare vogels, vreemde vogels, pechvogels, gladde vogels, vette vogels, slimme vogels... Maar hoe ziet die van jou eruit? Vogels ‘van diverse pluimage’ zijn onze inspiratiebron. We gaan er een aantal bekijken: wat valt je op, wat zijn de verschillen en wat is er typisch aan? We gaan schilderen met beperkte kleuren en ontdekken wat je hiermee kunt doen. Hoe kun je patronen maken met je penseel en eventueel andere hulpmiddelen. Nat-in-nat werken of juist laag over laag. Experimenteren dus. Na droging knippen we er allerlei vormen van waarmee we ‘een rare vogel’ gaan samenstellen. Al schuivend zoeken om de juiste plek te bepalen waarbij ook de restvormen bruikbaar blijken. Gecombineerd met de gekleurde papierknipsels komen we tot een bijzondere vogel.

ALLE GEKHEID OP EEN STOKJE! CARNAVAL

BEELDEND

Carnaval; wat is er nou leuker en grappiger dan gekke bekken trekken en maken. Dit laatste gaan we doen in deze workshop, maar daarbij kijken we natuurlijk ook nog naar andere elementen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 10719

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10307

We starten met een PowerPoint en behandelen daarbinnen: het feest carnaval en wat daarbij hoort, onze zintuigen, portretten, het kleurenspectrum, verschillende kunstenaars en speciale materialen en wat je daarmee kunt doen. De workshop bestaat uit vier duidelijke stappen en de PowerPoint zit daar doorheen verweven. We behandelen klassikaal stap voor stap. Met behulp van verschillende soorten grappige en vreemde zintuigen worden hele rare, gekke portretten gemaakt. We bespreken de zintuigen en wat er allemaal nog meer op een gezicht te zien kan zijn. Het gezicht wordt nog eens extra benadrukt met gekleurde wasco. Stukjes stof, touw, linten en wol worden toegevoegd als haren, kragen, hoeden, enzovoorts. Met andere materialen wordt het geheel nog extra versierd. De vreemde gezichten worden gepresenteerd, en gebruikt, als stokmasker. Laat carnaval maar beginnen! (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

BIJ FEEST HOORT EEN TAART

BEELDEND

Maak van klei een heerlijke stapeltaart. Kinderen werken in deze les met klei. Het materiaal wordt gekneed en gerold en met behulp van steekvormen maken ze verschillende lagen. Iedere laag kan bewerkt worden met diverse technieken. In deze les is er ruimte om te experimenteren met klei. De moeilijkheidsgraad is afhankelijk van de leeftijd. Uiteindelijk wordt het taartje gedecoreerd met diverse feestelijke materialen en wellicht versierd met een kaarsje bovenop.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8843

Deze workshop past binnen het thema feest. Hopelijk hebben jullie veel te vieren, want kinderen vinden dit heel tof om te doen.

workshops

47


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9187

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten voor alleen de beeldende workshop. Wanneer u kiest voor de interdisciplinaire versie rekenen wij daar 1,5 uur extra voor Plaats | Op school Kosten | € 60,-- exclusief materiaalkosten Dit project vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9425

BLIEP BLIEP IK BEN EEN ROBOT

BEELDEND

Natuur, techniek en wetenschap vragen om nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding. Hoe weet je nu hoe iets werkt of hoe het gemaakt is? Een kijkje in de binnenkant van oude apparaten opent vaak een nieuwe wereld. Door het te slopen kom je nog meer te weten. Schroefjes, tandwielen en kabeltjes komen te voorschijn als je in de binnenkant van een klok, weegschaal of toetsenbord mag rondneuzen en gaat demonteren. Met de ‘sloop’-opbrengst gaan wij aan de slag. De leerlingen construeren iets nieuws: een robot. Deze machine met menselijke trekjes spreekt tot ieders verbeelding. Wat gaat de robot voor jou doen? Gaat deze bijzondere hulp je veters strikken, een verhaal voorlezen of wordt het de keeper tijdens een potje voetbal? Ieder kind maakt in deze workshop zijn eigen robot van klei met de materialen die door het demonteren van allerlei spullen te voorschijn zijn gekomen. Kennisgebieden: beeldend, techniek

BOERDERIJDIEREN IN KLEI

BEELDEND

Tijdens deze kunstklas boetseren de kinderen ieder een boerderijdier uit één stuk. We starten deze kunstklas met een klassikale introductie over de boerderij. We leren kijken als een kunstenaar en bekijken de vormen, verhoudingen en de kenmerken van de verschillende boerderijdieren uitgaand van de basisvormen. Vervolgens boetseert ieder kind een boerderijdier uit één stuk. De kinderen gaan werken met verschillende texturen van materialen zodat de huid van het dier zichtbaar wordt. De dieren krijgen nog meer karakter door ze te versieren met decoratiematerialen in de warme en koude kleuren. Uiteindelijk wordt ieder kleiwerkje op een sokkeltje geplaatst, zo ontstaat er een echt kunstwerk. Het is een aanrader om deze kunstklas uit te bouwen met een dansworkshop. Vraag Kinderkunstklas naar de mogelijkheden.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8837

DE AFVALMANNETJES

BEELDEND

Ieder kind maakt in deze workshop zijn eigen mannetje van verschillende afvalmaterialen. Hoe ziet een afvalmannetje er uit en wat voor bijzonderheden bezit hij. Door verschillende soorten materialen samen te voegen en te stapelen ontstaat er een reliëfwerk. Kinderen komen in aanraking met een grote verscheidenheid aan materialen en zien onder hun handen afval veranderen in een bijzonder mannetje of vrouwtje. Een afvalmannetje kan alleen bestaan uit wat anderen weggooien. De leerlingen verzamelen vooraf (kosteloos) materiaal dat geschikt is voor deze nieuwe mensjes. Denk aan folies, deksels en verpakkingsmateriaal. Deze les sluit aan bij de fantasie/verbeelding maar ook bij onderwijs over milieu en duurzaamheid.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8617

DE IJSMUTS

BEELDEND

Timmeren voor de onderbouw. Wat is er leuker dan zelf timmeren en daarbij een hoofddeksel te zien ontstaan bovenop je hoofd? De basis is een plankje met daarop een foto of tekening van iedere leerling. Na het ontwerpen van een eigen hoofddeksel is het tijd voor het echte timmerwerk. Door het omwikkelen en spannen van draden rondom de spijkers ontstaat een kleurige warme wintermuts. De draden zorgen voor een verrassend lijnenspel. De combinatie van timmeren met wikkelen en knopen daagt leerlingen uit om hun motoriek te oefenen. Kennisgebieden: beeldend, textiel, techniek.

48 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


DE MAGIE VAN DE CALEIDOSCOOP

BEELDEND

Laat je verrassen door de magie van de caleidoscoop. In deze workshop ontdekken kinderen de kunst van herhalingen, spiegeling, patronen en mandala’s. Ze gaan onderzoekend te werk door verschillende materialen te plaatsen tussen spiegels. In deze workshop genieten kinderen volop en ontdekken de duizenden mogelijkheden van de caleidoscoop. Sommigen zien ineens stralende sterren, andere ontdekken de tafelsommen of hoe je van een driehoek een vierkant maakt. Kortom een workshop om je over te verbazen. Het werk van de kinderen kan vastgelegd worden in een fotoverslag. Goed om te weten: wij verzorgen de materialen voor deze les. Deze workshop vindt plaats in het klaslokaal.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur plus materiaal kosten. Minimale afname 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8613

Kennisgebied: beeldend, reflectie

EEN GROTE MOZAïEK KROKODIL

BEELDEND

Een heus kunstwerk zal ontstaan in deze krokodillenworkshop. Kijkend en tekenend ontdekken de kinderen de vormen en structuren van een krokodil. Alle kinderen tekenen een krokodil, hiervan worden ongeveer 5 tekeningen uitgekozen. Deze tekeningen worden door de Bakfietsjuf uitvergroot op grote platen hout of karton. In groepjes van 4 of 5 kinderen gaan ze aan de slag om de krokodil een mooie ‘mozaïek’huid te geven. De huid bestaat uit verschillende lagen, zodat er een reliëfwerk zal ontstaan. De krokodil kan voornamelijk bestaan uit kosteloos materiaal, leuk als de kinderen vooraf gaan verzamelen. Denk aan doppen, kroonkurken, restjes leer, folie, cd’s, karton. Dit allemaal in de tinten geel, groen en bruin om in de krokodillensfeer te blijven.

ER WAS EENS...

BEELDEND

Er was eens... een sprookjesfiguur. Een sprookje is in oorsprong een mondeling overgeleverd volksverhaal dat gebruik maakt van magie en fantasie. Samen kijken we naar de magische kunst van kunstenaars die zich lieten inspireren door sprookjes. We bestuderen de vormen, verhoudingen en de kenmerken van de verschillende sprookjesfiguren uitgaand van de basisvormen. Vervolgens kleit ieder kind een figuur uit één stuk klei. De figuren worden nog sprookjesachtiger door ze te versieren met diverse kleurrijke decoratiematerialen. Uiteindelijk worden de kunstwerkjes op een sokkel geplaatst, zo ontstaat er een echt kunstwerk! Deze kunstklas sluit aan bij het thema sprookjes van VLL, de bijbehorende moeilijke woorden verwerken wij in de introductie.

HAPPY ANIMAL, DIEREN OP PAPIER

BEELDEND

Dieren tekenen, tekenles voor jonge kinderen. Je zou denken dat je met één dier nog geen kudde hebt maar bij deze tekenworkshop is dat wel het geval. We gaan dieren bekijken en letten daarbij op de vorm van de dieren en de textuur van de vacht of huid. Kinderen tekenen om te beginnen één dier. Hiervan maken we een mal en daarmee komt een hele kudde, roedel of school tot stand. We hebben aandacht voor vlakverdeling, afsnijding en diepte. Met vetkrijt onderzoeken de leerlingen hoe je structuren maakt zoals schubben, eendenveren, berenvel of schapenwol. De laatste laag bestaat uit waterverf of ecoline. Een uitdagende les voor jonge kinderen waar het resultaat vaak boven verwachting is.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8841

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor alle decoratiematerialen en maakt voor ieder kind een gekleurde sokkel. Dit project vergt daarom veel voorbereiding, we rekenen hiervoor 1 uur extra. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9427

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8839

workshops

49


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur plus materiaal kosten. Minimale afname 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9685

KANDISKY: VILTEN TOVERBALLEN

BEELDEND

Een toverbal van vilt. Met verschillende gekleurde schapenwol en zeep leren de leerlingen een toverbal vilten. Opbouwen uit verschillende laagjes wol en dan draaien maar. Stap voor stap wordt de toverbal groter en steviger. Het doormidden snijden van het balletje is een bijzonder moment: de mooie gekleurde laagjes komen te voorschijn: nu zie je pas echt wat je handen gemaakt hebben. Een helft mag mee naar huis, van de andere helft maken we een mooi 3D-schilderij naar het werk van Kandinsky. Een workshop over kleur, kunst en de wonderlijke wereld van vilten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9323

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname van 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 14061

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | September, november, oktober, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9283

KNIPPEN MET MATISSE

BEELDEND

Henri Matisse is een groot kunstenaar die de laatste 10 jaar van zijn leven in een rolstoel terecht kwam. Hierdoor kon hij niet meer staand werken. Om door te kunnen gaan met mooie dingen maken is hij vormen gaan knippen uit beschilderd papier. Hieruit zijn prachtige kleurrijke werken ontstaan. Natuurlijk gaan we in deze workshop knippen en plakken zoals Matisse. Zijn werk, met kleurrijke geometrische en organische vormen dient als uitgangspunt. De kinderen gaan zelf aan de slag met kleurrijk papier en schaar om zo tot nieuwe beelden te komen met uitdagende composities. Een heerlijk werk waarin ieder kind zich kan uitleven.

LETTERPORTRET

BEELDEND

Letters zijn om te schrijven en lezen maar je kan ze ook anders gebruiken. In deze beeldende workshop gaan leerlingen aan de slag met letterpapier. Met behulp van knippen,vouwen en scheuren ontstaat een portret in reliëf. De volgende vragen komen aan bod: hoe maak je een neus die echt uitsteekt? Hoe maak je krullen of juist kort stijl haar? Waar zitten je ogen en hoe ziet een mond er echt uit? Als laatste gaan de kinderen op zoek naar alle letters van hun eigen naam. Zijn ze te vinden in de grote letterverzamelbak? Een leuke workshop voor de groepen 3: om te vieren dat de leerlingen nu alle letters kennen.

NEST

BEELDEND

Hebben de leerlingen wel eens een nest goed bekeken? Wat voor nesten maken vogels? De leerlingen leren bij het nestproject relaties te leggen tussen de de vorm, het materiaalgebruik en constructie technieken. Doordat leerlingen grote nesten bouwen ontdekken kinderen hoe je een nest stevig maakt. Andy Goldsworthy Enkele land art werken van Andy Goldsworthy lijken op grote nesten. Goldsworthy werkt met materialen die hij ter plekke vindt zoals stenen, takken of bladeren. De kunstwerken kunnen inspiratie bieden bij het maken van levensgrote nesten. Nabespreking Na afloop wordt het werk van de leerlingen besproken. Welke kenmerken van een nest heeft je kunstwerk? Is er sprake van veiligheid en biedt het nest ruimte? Wat verandert het nest aan de omgeving? Wie zal gebruik maken van dit nest?

50 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


ROETSCHIE; CREëREN EN SPELEN!

BEELDEND

Naar aanleiding van een leuk verhaal gaan we een grappig wezentje maken. We gebruiken hiervoor verschillende materialen als stof, garen, plastics en tape. Waar we vooral op moeten letten is zijn buik want daar moet hij het van hebben. Hij of zij heet niet voor niks ‘Roetschie’. Want als jouw creatie eenmaal klaar is kan het spel beginnen. Roetschie gaat een afdaling maken door een lange donkere buis en als ie dan naar buiten roetsjt, probeer hem/haar dan maar eens te vangen. Wie is er sneller…? Jij of Roetschie?

TEKEN EN SCHILDER JE EIGEN MONSTER

BEELDEND

Lekker aan de slag met (water)verf en op zoek naar monsterlijke vormen. Dat is wat we gaan doen in deze workshop. Wat maakt iets eng en griezelig? Hoe ziet nu dat monstervel eruit? Met krijt, kaars en zout komen we vast een zeker een heel eind om monsterlijke monsters te maken. Een workshop over kleur en vorm.

TEKENEN MET…

BEELDEND

Kijken naar kunst en werken vanuit een kunstenaar. We gaan kijken waar kunstenaars mee tekenen en hoe zij lijnen en vormen maken. De leerlingen maken zelf een tekening én ze maken een grote tekening met zijn allen. Samenwerken dus. In deze les wordt zowel digitaal op de tablets als ‘analoog’ op papier gewerkt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9277

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 90 Plaats | Op school Kosten | € 60,-- de kosten zijn exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 10383

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14779

Onze les gaat uit van de kunstwerken van Juán Miro. Maar het is voor klassen ook mogelijk om zelf een kunstenaar te kiezen. Niet alle kunstenaars zijn hiervoor geschikt dus overleggen we graag even van te voren.

WIE BEN IK? ZELFPORTRET AQUARELLEREN

BEELDEND

Hoe zie jij er eigenlijk uit? Wat maakt jou zo bijzonder? Heb jij grote of kleine ogen? Een spitse neus of juist bol? Dunne lippen of juist vol? Tijdens deze kunstklas ga jij daar een antwoord op vinden. We leren kijken als een kunstenaar en bespreken diverse tegenstellingen. We starten met zijn allen in de kring waar we kijken naar portretten van beroemde kunstenaars en zingen samen het ‘portretlied’.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9399

De beeldaspecten kleur, vorm en licht worden klassikaal besproken. Vervolgens maakt ieder kind een zelfportret met stift en aquarelkrijt. Naar wens worden alle portretjes samengevoegd in een of meerdere grote kunstwerken. Zo ontstaan er prachtige, kleurrijke kunstwerken met de verschillende ‘portretjes van de school’.

workshops

51


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10273

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 11091

ABSTRACTE FLUOR PRINTS

BEELDEND

Experimenteer met vormen en verschillende schilder- en druktechnieken. We kennen allemaal wel de traditionele schilderkunstwerken en we hebben allemaal al eens een kunstwerk met verf en een kwast gemaakt. Maar waarmee kan je nog meer ‘schilderen’? Na een klassikale PowerPoint over ‘rare kwasten’ en de actie die daarbij hoort, gaan we aan de slag in ons eigen atelier. We kijken naar vormen en gebruiken vrolijke felle kleuren op een donkere ondergrond. Daarna start de helft van de groep in een aparte ruimte op school, halverwege de workshop komt de andere helft van de groep aan de beurt. De kinderen creëren een individueel kunstwerk, die we aan het einde weer klassikaal evalueren. Deze workshop is bestemd voor groep 3 en 4. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

DE KLEURRIJKE KLERENBENDE; HANDPOP

BEELDEND

Een leuk verhaal als inspiratiebron om enthousiast aan de slag te gaan met textiel en andere materialen. Uitgangspunt is het hergebruiken van kledingstukken die, om wat voor reden dan ook, niet meer gedragen worden en door jou een tweede leven krijgen. De schaar gaat erin; de mouw wordt een fraaie jas of chique jurkje, een maillot met vrolijke stippen wordt een mutsje of een kraagje, de knopen worden misschien de ogen en het garen van die gebreide trui een haardos!… Hoe gaat jouw ‘Klerenbende-lid’ er uitzien? Eenmaal klaar en met alles erop en eraan, breng je hem/haar ‘tot leven’ met behulp van jouw eigen hand. Je kunt het verhaal ermee naspelen of juist in groepjes samen een nieuw verhaal verzinnen en zelfs opvoeren in de klas.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname van 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 14073

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur ; In 2x 1uur. De leerkracht gaat tussendoor zelf verder Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11109

DE OGEN VAN EEN UIL

BEELDEND

Ogen als een toverbal. Leer vilten met de klas. Losse gekleurde wol wordt in laagjes om elkaar gevild. Is de bal groot genoeg dan komt het tovermes en snijdt het geheel doormidden. Alle kleuren komen tevoorschijn en plots zijn de twee halve bollen ogen geworden; ogen voor de uil. Daar staan even later een hele rij plankjes met wijze uilen de klas in te kijken. Een workshop waar tekenen en textiel samenkomen.

HOOFDTOOI

BEELDEND

Met plakplastic, ijzerdraad en diverse fleurige toevoegingen wordt een hoofdtooi gemaakt waarmee de kinderen zich de koning te rijk zullen voelen.

52 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


KNIKKERFUNPARK; CREëREN EN SPELEN!

BEELDEND

Een behendigheidsspel, gemaakt van afvalmaterialen, dat plezier voor méér dan twee belooft.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 13873

Werkend in groepjes ontwerpen en bouwen we een traject op een speelbord. We maken daarbij onder andere gebruik van verpakkingen, doosjes en wc rolletjes die we veranderen in leuke objecten. Dit kunnen gebouwtjes of tunnels zijn maar ook wat uitdagende hindernissen om het extra spannend te maken. Als alles goed is vastgezet gaan we testen of ons Funpark werkt. Probeer maar eens uit of het lukt om z’n tweeën het speelbord zó te bewegen dat de knikker de finish haalt. Samenwerken blijkt een ‘must’ en plezier wordt gegarandeerd.

KONINKLIJKE HOOGHEID

BEELDEND

We gaan op papier ons eigen koninklijk zelfportret maken binnen ‘speciale kaders’. Daarvoor bekijken we allerlei statige koningen en koninginnen. Wat dragen zij toch op het hoofd en waarom eigenlijk? En is een kroon altijd van goud en met van die punten? Of zijn er ook andere soorten kronen? We gaan het eens allemaal bekijken zodat we een koninklijk zelfportret kunnen gaan maken met behulp van een ‘en-profiel’-foto. ‘En profil’ wat is dat eigenlijk? Met verschillende materialen gaan we aan de slag en met het papier gaan we ook nog iets doen..... En waar zien we zo’n afbeelding van een koning of koningin vaak op terug? Inderdaad… op een munt!

KUNSTKLAS OP GEVOEL, MAAK JE EIGEN EMOTIEPOP EN SPEEL TONEEL GROEP 3 T/M 5

BEELDEND

Een kunstklas vol emotie waarin creativiteit en taal samengaan. Klassikaal starten we met een emotiespel en kijken samen naar emoties in de kunst. Daarna maakt iedere leerling een emotiestokpop van klei. De leerlingen boetseren een gezicht met een duidelijke emotie naar keuze en gaan vervolgens het lijf vormgeven in diverse stoffen en materialen. De beeldaspecten kleur, vorm en structuur staan hierbij centraal.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9507

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9431

Tenslotte gaan de leerlingen in groepjes een verhaal bedenken waarin de emoties van de poppen tot uiting komen en dragen ze het poppenspel aan elkaar voor. Kunstklas op gevoel is een kunstklas waarin het taaldoel gelijk staat aan het creatieve doel.

workshops

53


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Buitenlocatie: Moerenburg, Stadsbos013 en het voormalig mobilisatiecomplex Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 14483

NATUUR SCULPTUUR

BEELDEND

Wol Vreemdelingen is het werk van Lidwina Charpentier. Het zijn kunstwerken van wol in bomen. Als toeschouwer kun je ervaren dat het beeld vertrouwd is, maar ook onbekend. Misschien vind je de werkstukken niet in bomen thuishoren, maar wol kan ook een aandenken zijn aan schapen van ‘thuis’ of vroeger. Het thema gaat ook over lokale productie, kleine voetprint, minder energieverbruik, ecologie en duurzaamheid. Lidwina maakte gebruik van 100% ruwe schapenwol. Biodiversiteit Michael Hoedjes gebruikt klei, hooi en takken om zijn kunstwerken vorm te geven. Hij brengt verlies van biodiversiteit onder de aandacht door sculpturen van dieren te maken. De dieren zijn als soort niet herkenbaar, belangrijke kenmerken laat hij weg. Er worden dus geen bestaande dieren gemaakt, hij vraagt de toeschouwer meer open en minder oordelend te kijken. Beeld Leerlingen maken kennis met verschillende werken van Nederlandse kunstenaars. Ze werken met natuurlijk materiaal en bedenken creatieve oplossingen om een beeld vorm te geven. In overleg met de docent wordt het gewenste materiaal gekozen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9525

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 14555 Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur In overleg Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8987

ONDER WATER; OVER ZEEBEESTEN EN KLEITECHNIEKEN

BEELDEND

Er is veel water op de aarde: sloten, kanalen, beekjes, rivieren, vijvers, meren en... de oceanen. In een PowerPoint bekijken we dit allemaal. We sluiten af met de grote oceanen, onze prachtige zeeën, en wat daar allemaal in zwemt en leeft. De leerlingen worden geprikkeld hun fantasie te gebruiken en dit te stoppen in een groot stuk klei. Na een uitleg over technieken mogen zij aan de slag. Texturen, patronen, beweging, vorm en uitdrukking verwerken zij in deze opdracht. Er ontstaan spannende klei kunstwerken met ieder een geheel eigen karakter. (De kerndoelen 54 en 55 komen in deze workshop aan bod)

SPELEN MET DE WIND

BEELDEND

De Japanse cultuur kent het zogenaamd Kinderfeest: enorme karpers van papier of plastic worden aan een vlaggenmast bevestigd en wapperen in de wind, om te tonen hoeveel kinderen een gezin heeft. De kinderen gaan een enorme 3-D karper van papier maken die vrolijk wordt beschilderd.

TOMMIE EN DE LETTERMONSTERS

54 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019

BEELDEND

Deze workshop is speciaal bedoeld voor kinderen die al bezig zijn met leren lezen. We praten over letters, welke kennen ze al? Welke vormen hebben ze? Kunnen de leerlingen al woorden schrijven? Naar aanleiding van het verhaal ‘Tommie en de Lettermonsters’ gaan de kinderen aan de slag met het vormgeven van hun eigen letterdraak, hippogrief of octopus. Zijn monsters nu eigenlijk eng? En waarom dan? Zie ik het nu goed? Heeft dat monster echt een letter opgegeten?


WAT LEEFT ER ALLEMAAL IN HET BOS...?

BEELDEND

Hebben jullie wel eens gehoord van bosmonsters? Misschien heb je er zelfs ooit één gezien. Hoe zien ze er dan uit? Zijn ze groot of klein, lief of gevaarlijk? Hebben ze meerdere armen of hele grote voeten. Ze leven in een speciaal bos samen met de fantasiedieren. Maar hoe zien die fantasiedieren er dan weer uit? Dat mag jij bepalen. Een tijger mag een vissenstaart hebben en vleugels van een vogel en pootjes van een mier.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8823

Jouw fantasie loslaten op een groot stuk klei. Alles is mogelijk en alles mag. Jij bent de kunstenaar. Aan de klei worden andere materialen toegevoegd om jouw ideeën extra goed tot uiting te brengen en het geheel mooi kleurrijk te maken. Aan het begin van de les wordt een introductie gegeven over materiaal en techniek.

WISSELPORTRETJE; 2 IN 1!

BEELDEND

We gaan schilderen op een héél klein formaat (A5) in de geest van Modigliani. Deze kunstenaar heeft in zijn leven heel wat portretten van vrienden en bekenden gemaakt. Karakteristiek door dat smalle of juist brede gezicht, die kleine dikke- of juist lange dunne neus. Hoe ging hij om met kleur en met lijnvoering? Vanwege het ‘ieniemienie’-formaat wordt er gewerkt met een klein penseel en maar weinig verf. Voor de lijntekening maken we gebruik van transparante folie. Op deze manier kun je verschillende portretjes tekenen op dezelfde ‘hoofdvorm’, bijvoorbeeld één van jezelf en een vriendje of vriendinnetje! Een klein schilderijtje met verwisselbare portretjes waarbij je nauwkeurig moet werken. Het resultaat is zéker verrassend door dat 2-in-1 effect. Een ophangsysteempje maakt het af.

3D EMOTIEKOP IN KLEI

BEELDEND

Tijdens deze kunstklas staan emoties centraal. Van emoties in de beeldende kunst tot jouw persoonlijke emoties. Samen kijken we naar emoties in de kunst en observeren diverse emoties in je gezicht. Hierdoor laten wij ons inspireren en boetseren ieder een zelfportret waarin onze persoonlijke emotie duidelijk naar voren komt. We leren boetseren uit één stuk met verschillende texturen van materialen. De portretten krijgen nog meer karakter door ze te versieren met decoratiematerialen in diverse patronen en kleuren. Vraag alle leerlingen een spiegel mee naar school te nemen, wij zorgen voor de rest.

BAARDMANNEN TIMMEREN

BEELDEND

Timmeren en Textiel Wat is er leuker dan zelf timmeren en daarbij een baard te maken op een foto van jezelf of die van je vader? Hoe zie je eruit met een baard? Na het ontwerpen van de baard is het tijd voor het echte timmerwerk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 13877

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor alle decoratiematerialen en maakt voor ieder kind een gekleurde sokkel. Dit project vergt daarom veel voorbereiding, we rekenen hiervoor 1 uur extra. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9405

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9181

Bij het spannen van de draden rondom de spijkers komt de baard tevoorschijn. De combinatie van timmeren, wikkelen en knopen daagt leerlingen uit om hun motoriek te oefenen.

workshops

55


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | Hele schooljaar Duur | 6 uur 4 lessen van 1,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur exclusief materiaalkosten Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 14279

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten (3 uur geniet de voorkeur) Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 180,-- excl. reis- en materiaalkosten Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 12929

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- kosten zijn per uur en de prijs is exclusief materiaal, minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8615

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8621

BOOMHUT XXS

BEELDEND

Als jij tussen de bomen zou leven, waar zou je dan spelen en waar zou je slapen? Hoe zou jouw droomboomhut er uit zien? Onder begeleiding van kunstenaar Ton Lammers bouw je met materialen uit de natuur en gerecycled afval steeds verder aan jouw eigen miniboomhutje. Als het helemaal klaar is, zou je het liefste zo klein zijn dat je er echt kan gaan wonen.

DE HUID VAN MIJN HUIS

BEELDEND

Elk huis heeft, net als ons lichaam, een huid die ons beschermt tegen onder andere wind, regen en zon. Hoe deze scheiding tussen binnen en buiten eruit ziet is per woning verschillend. Met behulp van een basismaquette - bestaande uit slechts enkele vloeren, binnenwanden en meubels - ontwerpen de kinderen een eigen woning. Allereerst het interieur, daarna de gevel. Ze maken kennis met diverse materialen om een ruimtelijk model te maken, denken na over de representatie van bouwmaterialen, leren over schaal en onderzoeken de directe gevolgen van hun ontwerpkeuzes.

DE KUNST AFKIJKEN BIJ REMBRANDT: MAAK JE EIGEN ETS

BEELDEND

De Gouden Eeuw heeft ons een grote schat aan kunstwerken geschonken. Wereldberoemd is Rembrandt met ‘De Nachtwacht’. Naast vele meesterwerken van olieverf heeft hij ook een collectie etsen gemaakt. Er zijn aardig wat portretten te vinden die hij gemaakt heeft met de etstechniek.Deze workshop is een mooie gelegenheid om deze druktechniek eens verder te onderzoeken. Als uitgangspunt nemen we de etsen van Rembrandt. Vandaar uit gaan we verder werken. Leerlingen tekenen (of eigenlijk krassen) een ontwerp in een zachte ondergrond. Deze ondergrond (‘ets’) wordt ingerold met verf, zodat er een afdruk gemaakt kan worden op papier. Deze druktechnieken is verrassend: afdrukken geven een resultaat dat je nooit helemaal kunt voorspellen. Wij, Bakfietsjuffen, hebben een manier gevonden om met leerlingen een soort ets te maken. Deze workshop kan daarom ook gewoon in het klaslokaal plaatsvinden.

DE MIDDELEEUWSE STAD

BEELDEND

Wie waren die mensen in de Middeleeuwen? Hoe zagen zij er uit? Wat voor beroepen hadden zij? Waar woonden zij? Hoe zag zo’n stad er uit in de Middeleeuwen? Deze vragen komen aan bod in een PowerPoint. Ook kijken we naar de specifieke plattegronden van zo’n middeleeuwse stad. Dan gaan we aan de slag met kwast, pen en Oost-Indische inkt. (De technieken worden ook behandeld in de PowerPoint). We beginnen fijn en klein, waarna het uitgroeit tot één kunstwerk van 2 x 2 meter. Het uiteindelijke kunstwerk wordt een plattegrond van een middeleeuwse stad. Maar in die plattegrond gebeurt van alles. De leerlingen gaan met kwast, pen en Oost-Indische inkt huizen tekenen, vanuit vooraanzicht. Er komen stadsmuren met een grote entreepoort. Een stadsplein met waterput. En een groot kompas mag niet ontbreken op onze plattegrond. Maar onze middeleeuwse stad wordt geen verlaten spookstad… er wordt volop geleefd. Wie in de klas wordt de smid? En wie de stalknecht, bakker of marktkoopman? Iedere leerling maakt met zijn eigen pasfoto (zwart-wit kopie) een figuur van een stalknecht, smid, marktkoopvrouw, enzovoorts. Deze worden toegevoegd aan onze stad/plattegrond. De stad wordt zwart en wit en tinten daartussen in. De workshop is gericht op groep 5 t/m 8.

56 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


DE PRUIKENTIJD! LEUKE ‘WEETJES’ UIT DE GOUDEN EEUW

BEELDEND

Een frivole, kleurrijke, gekke periode in de geschiedenis. We duiken in het verleden naar de tijd van de pruiken, de witte poederdoos, de schoonheidsstip, het overdrijven, maar zeker ook van het verbergen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8633

Aan de hand van een PowerPoint worden de leerlingen geïnspireerd. Dan gaan we ons eigen portret omtoveren tot een persoon uit de gouden eeuw. Een persoon van ‘stand’. Met hoog opgewerkte pruiken, stoere hoeden en frivole gezichten. Stukjes stof, touw, watjes, linten en wol worden toegevoegd. Met andere materialen wordt het geheel nog extra versierd. Grote kragen komen om de nekken en frivole toevoegingen versieren de pruiken. Omdat er in die tijd ook veel ‘verborgen’ werd, worden de gezichten gepresenteerd en gebruikt als stokmasker. Deze workshop wordt aangeboden voor groep 5 t/m 8. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

DE WATERSPUWERS VAN DE Notre Dame

BEELDEND

Als beeldhouwer kun je je toch niets leukers voorstellen dan het maken van een waterspuwer? De waterspuwers van de Notre Dame zijn een mooi voorbeeld van toegepaste beeldhouwkunst.Een mooie oplossing voor het afvoeren van regenwater wat anders tegen de gevel aan zou lopen. Wat de waterspuwers zo aantrekkelijk maakt is dat er geen twee gelijk zijn en allerlei mens-, dier- en fantasiefiguren zijn mogelijk. Het kunnen ook wat meer sinistere gedaantes zijn als monsters, duivels of roofvogels. Voor ons zijn het allemaal intrigerende creaturen die erom vragen om (na)gemaakt te worden. Nog steeds worden er waterspuwers geplaatst, zij hebben alleen hun functie in de loop van de tijd verloren en zij vormen nu een zeer decoratieve toevoeging. We gaan zelf een waterspuwer maken van boetseerwas of plasticine. Eerst maken we een frame/ geraamte van draad. Op het draad brengen we de boetseerwas of plasticine aan.

EEN FANTASIEWERELD VOL KLEUR

BEELDEND

Samen duiken we in de kleurrijke wereld van Hundertwasser en maken we decoratieve kunst. Tijdens deze kunstklas laten de kinderen zich inspireren door de kunstenaar en architect Hundertwasser. Voor Hundertwasser was de natuur en zijn omgeving erg belangrijk. Hij schilderde fantasierijke gebouwen in combinatie met natuurlijke figuren zoals spiraalvormige bomen en planten. Deze kleurrijke schilderijen opgebouwd uit vlakken, ronde lijnen en patronen zijn een mooi uitgangspunt voor een inspirerende kunstklas. Samen kijken we naar zijn kleurrijke kunst en leren we patronen ontwerpen. Ieder kind maakt een ontwerp in zwarte stift en aquarelkrijt en in overleg maken we samen grote figuratieve schilderijen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaal en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 14057

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9485

workshops

57


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9717

EEN GEWEVEN WERELD VAN PLASTICZAKKEN

BEELDEND

In deze workshop gaan we kunst maken van plastic draagtassen. We starten de workshop met een PowerPoint over plastic, plastic in het milieu en waar vinden we het plastic inmiddels allemaal in terug. Door middel van deze PowerPoint beleven we een reis door het (zwerf)afval en de gevolgen voor de natuur. Dan gaan we zelf aan de slag. Maar wel op een hele speciale manier. Op grote hoepels gaan de leerlingen in tweetallen en/of drietallen aan de slag met de weeftechniek. Dit doen we met stroken plastic. Er zijn verschillende manieren om de hoepels tot een interessant geheel te maken. Ook kijken we naar kleur. Maar wanneer er één hoepel af is, is ons kunstwerk nog niet klaar... we hebben zes hoepels nodig voor één kunstwerk. Deze hoepels worden namelijk samengevoegd tot een grote kubus, zonder hoeken… een soort wereldbol. Onze wereld van plastic. Met de hele groep maken we twee kubussen. Met de kubussen kan gespeeld worden, ze kunnen worden opgehangen, eventueel kan er later zelfs een lamp van gemaakt worden. Als meerdere groepen werken aan de kubussen ontstaat er een groter interessant ruimtelijk blijvend kunstwerk voor in de school. Maar bovenal raken de leerlingen bewust van plastic afvalmateriaal. (Vanaf groep 4). (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur alleen bij de kleuters duurt de workshop 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9385

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9653

EEN GROEPSPORTRET MET KLASSE

BEELDEND

Maak met je klas één groot groepsportret, alle kinderen samen verwerkt in één kunstwerk. Na een inspirerende uitleg over het portret, compositie, vormgeving en kleur maakt ieder kind een persoonlijk portret van zichzelf. Er zijn meerdere technieken mogelijk zoals schilderen of collage, die keuze staat vrij. Deze kunstklas bevordert de samenhorigheid van de groep en geeft je lokaal een kleurrijke uitstraling.

EEN WERELD IN OORLOG 1914-1945, ONTWERP EEN MONUMENT

BEELDEND

De leerlingen krijgen een introductie over hoe diverse kunstenaars met het thema oorlog hebben gewerkt (Goya, Picasso, Zadkine, Dali, Ernst, Grosz). Zowel in schilderijen als in oorlogsmonumenten. Oorlogsmonumenten zijn veelal gestileerde (vereenvoudigde) verbeeldingen van oorlog. Symbolische voorstellingen die voor iets veel groters staan dan het beeld zelf. De leerlingen gaan een oorlogsmonument ontwerpen en dit vervolgens in klei uitvoeren. Eerst gaan ze met potlood schetsen maken, daarna gaan ze de beste schets stileren. De leerlingen moeten proberen in grote vormen te denken. Vanuit de gemaakte schets gaan ze hun ontwerp in klei vertalen. Hierbij moet een platte tekening dus omgezet worden in een ruimtelijk beeld dat van meerdere kanten interessant is. Een spannende uitdaging. Tegelijkertijd zijn ze op een serieuze manier met het onderwerp oorlog en herdenken bezig. Als laatste gaan ze de monumenten in een beperkte hoeveelheid kleuren beschilderen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8825

FeEST VIER JE MET Z’N ALLEN! EEN FEESTELIJK KLASSENPORTRET

BEELDEND

We starten de workshop met een feestelijke PowerPoint waarin we kijken naar verschillende soorten feesten in Nederland en van over heel de wereld. Er zijn namelijk heel veel redenen om feest te vieren en er worden vele soorten feesten gevierd.

58 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Dan gaan we zelf een creatief feestje vieren in de groep en aan het einde van de workshop wordt dit zichtbaar in een mooi en feestelijk groepsportret. Ze beginnen ieder voor zich met een werk en bedenken bij welk feest ze aanwezig willen zijn. Op papier toveren ze hun eigen gezicht om tot een feestelijk geheel. Dit doen ze met verschillende materialen, 2D en licht 3D. In de feestelijke gezichten verwerkt iedere leerling een woord dat voor hen met hun gekozen feest te maken heeft. Deze feestelijke portretten worden uitgeknipt en als een mooie groep op een groter vel geplakt. Tot slot wordt er op het groepsportret nog wat kleur aangebracht als afwerking. Laat het feest maar beginnen! En....we zullen dit ‘feestje’ eens op een vrolijke manier evalueren! (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

GELUKSPOPPETJE

BEELDEND

Een creatie van textiel. Een grappig mannetje, modieus vrouwtje of ander typisch persoon om iemand anders gelukkig mee te maken of voor jezelf: jouw eigen gelukspoppetje?! Er wordt gebruik gemaakt van verschillende textiele materialen; allerlei soorten stofjes, draad en band voor het maken van een (geluks-)poppetje van ongeveer 15 cm groot. Knippen, knopen leggen en binden komen aan de orde. Hoe maak je een dikke haarbos of moet het juist een vlecht worden? Wat voor kleding krijgt hij/zij aan? Misschien lijkt jouw poppetje wel op superman of een ninja… een artiest of mooie prinses? Eenmaal klaar... een fraaie slinger in de klas, voor jezelf of juist om iemand anders blij mee te maken.

GELUKSVOGELS

BEELDEND

Het vangen van de zeldzame Zuzati zangvogel is nog zo makkelijk niet. In het Braziliaanse regenwoud proberen Marijn en haar vader er een op de foto te zetten. Een spannend avontuur in het regenwoud volgt en de Geluksvogels brengen redding. Dit enerverende verhaal is de kapstok van de workshop. We gaan een Geluksvogel maken van klei. Met het verhaal in het achterhoofd geef je je Geluksvogel vorm. Elke geluksvogel draagt een tas waarin een boodschap overgebracht wordt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 120 Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 10753

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- excl. materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9751

Kan ook leuk zijn als Vader- of Moederdagcadeau, en wie is er dan een Geluksvogel?

GUSTAVE KLIMT EN ZIJN VROUW; OVER KLEUREN EN PATRONEN

BEELDEND

Gustave Klimt, een wereldberoemd kunstenaar met een geheel eigen stijl, gesteund door zijn vrouw. Hiervandaan gaan wij ook beginnen aan een gezamenlijk kunstwerk. Een man en vrouw geschilderd in de stijl van Gustav Klimt op twee smalle, hoge panelen van 60 cm x 244 cm per stuk. We gaan op onderzoek naar patronen, vormen en kleuren. Bedenken onze eigen patronen in een bijpassend kleurenpalet. Ook kijken we naar warme en koude kleuren, primaire en secundaire kleuren, enzovoorts. Goud en zilver maken het geheel extra speciaal. Deze bijzondere mensen verdienen een bijzondere plek in de school. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8625

workshops

59


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9519

HANDEL; OVER IMPORT EN EXPORT

BEELDEND

Handel, eeuwen geleden gebeurde het meer op kleine schaal, in het eigen land, maar zelfs toen al waren er producten die men uit het buitenland haalde en zelfs van de andere kant van de wereld. Denk bijvoorbeeld aan kruiden en specerijen. Tegenwoordig is het een stuk makkelijker geworden om handel te drijven met veel landen in de wereld. Dat komt o.a. door de digitalisering van de maatschappij, maar vooral ook omdat we over hele goede vervoersmiddelen beschikken die onze producten brengen naar- en halen van de vele mogelijke bestemmingen. We starten de les met een PowerPoint waarmee we gaan kijken wat ‘import’ en ‘export’ eigenlijk is. Hoe werkt het? Wat zijn de belangrijkste producten die we importeren en exporteren? Iedere leerling krijgt een wereldkaart, waarop we op een verassende manier creatief gaan werken en waarbinnen de lesstof intensief gebruikt wordt. Uiteindelijk heeft elke leerling zijn eigen kunstwerk om thuis aan de muur te hangen en hopelijk denken ze dan bij elke blik op het kunstwerk aan de vele mogelijkheden die er zijn op onze wereld. Een droom kent geen grenzen… De workshop is gericht op groep 5 t/m 8.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10213

HET AFVAL KIJK KABINET. OVER COMPOSITIE EN VORM

BEELDEND

We bestuderen het werk van de Amerikaanse kunstenares Louise Nevelson. Zij is onze grote inspiratiebron deze dag. Wat is er zo typerend aan haar werk? Is het plat of juist ruimtelijk? Waar is het van gemaakt? De beeldaspecten compositie en vorm zijn erg belangrijk in haar werk. En daar gaan wij dan ook enthousiast mee aan de slag. Wat is compositie en hoe speelt vorm daar een rol in? Wat voor soorten composities zijn er eigenlijk? Haar materiaal is afval, en dan vooral afvalhout. Wij breiden dat uit met karton en plastic afval en geven deze afgedankte materialen weer een nieuw leven in een groot wandobject. Met een verzameling van afvalmaterialen gaat ieder kind onderzoekend aan de slag en wordt er een compositie gevormd in een afgebakend werkveld. Na het bepalen van de compositie en bevestigen van al die vormen, materialen en kleuren door elkaar, gaan we er één geheel van maken door middel van de kleur goud. De individuele werkjes worden bevestigd op 1 groot paneel en voilà... een chique kunstwerk van afvalmateriaal is ontstaan. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur (kinderen hebben gemiddeld 1 a 2 uur extra nodig om de tekening tot een eindresultaat te krijgen) Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 150,-- exclusief reiskostenvergoeding Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 13109

HET ISOMETRISCHE DORP

BEELDEND

Binnen deze opgave ontdekken de kinderen een speciale manier van tekenen. Namelijk in 3D, maar dan zonder perspectief. Deze parallelle projectie wordt ook wel ‘isometrie’ genoemd. De workshop is daarmee een ideale inleiding in het maken van een ruimtelijke voorstelling op het platte vlak, alvorens ‘perspectief’ in de klas te behandelen. Wij begeleiden de kinderen in het leren tekenen in isometrie, geven inzicht in het maken van een eigen ontwerp en sturen aan op klassikale samenwerking. Het tekenformat hebben we namelijk zo gemaakt dat alle ontwerpen uit de klas kunnen worden samengevoegd tot één groot kunstwerk van aaneengeschakelde woningen. Een mooi resultaat voor aan de muur van het klaslokaal!

60 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


HOE VER KAN JE FANTASIE GAAN?! EEN FANTASIEVOLLE WERELD

BEELDEND

Een workshop waarbij de leerlingen anders gaan kijken naar de omgeving waarin zij leven. Door middel van een PowerPoint wordt de ‘fantasieknop’ van de leerlingen op de hoogste stand gezet. Maar hoe ga je die fantasie dan omzetten in beeld? En dat ook nog in overleg met jouw groepsgenootjes. De leerlingen inspireren elkaar, verdelen de taken en werken samen, in groepjes van drie of vier, aan een eigen fantasiewereld.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 13553

Maar als wij over een wereld praten, en dat in de kunst, dan komt de vraag naar boven: “Wat is de bovenkant en wat is de onderkant van deze wereld?” Onze eigen aarde heeft ook geen boven en onderkant. Dus de cirkels waarop we werken hebben ook geen boven en onderkant. De bovenkant van iedere tekening is de as van de cirkel. Dit gegeven dwingt de leerlingen om nog een keer een slag in hun denkwerk en fantasie te maken. De boeiende kunstwerken die zijn ontstaan zullen we op een gepaste wijze evalueren. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.) Deze workshop is geschikt voor de groepen 5 t/m 8.

HOUTPORTRET IN 3D

BEELDEND

De leerlingen krijgen een introductie waarin het portret, Picasso en het Kubisme aan de orde komen. In de kunststroming Kubisme werd de visuele wereld herleid tot simpele vormen zoals rechthoek, vierkant, driehoek en kegel. Ook probeerden de kunstenaars in hun schilderijen de illusie van drie-dimensionaliteit te wekken. De leerlingen maken in groepjes op houten MDF-panelen een portret van allerlei houtafval zoals latjes, plinten, blokjes, driehoekjes, stukjes van balken. Ze gaan eerst kijken naar de mogelijkheden die het houtafval biedt en zoeken een compositie voordat ze dingen vastplakken. Het portret hoeft uiteraard niet realistisch te worden. Hoe gekker hoe beter. Vervolgens gaan ze de portretten beschilderen. Een spannende combinatie van 2- en 3d.

HUIS MET EEN DAK

BEELDEND

Hoe kun je zien dat een gebouw een huis is? Waar moet een huis allemaal aan voldoen? Als een echte architect maakt iedere leerling een eigen huis met een bijzonder dak voor op het mooiste plekje van de stad. Uit hout en restmateriaal assembleren de leerlingen een huis waarna zij het inpakken in ‘papier maché’. Ieder huis ziet er helemaal anders uit. Samen vormen de bijzondere huizen een kleine wijk in de klas.

IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET! KUNSTKLAS FOTOGRAFIE

BEELDEND

Ieder kind legt zijn vertrouwde omgeving vast met camera op een geheel eigen wijze. Vandaag zal je vertrouwde omgeving anders lijken. Tijdens deze kunstklas leren de kinderen bewust anders te kijken naar de omgeving om hen heen. We geven uitleg over beeldaspecten binnen de fotografie. Hierdoor geïnspireerd, fotograferen de kinderen elkaar op een plek in of rondom de school. Hier mogen attributen bij betrokken worden maar dat hoeft niet. De keuze is persoonlijk. De nadruk ligt vooral op het anders leren kijken. Ieder kind maakt meerdere foto’s en kiest één foto uit die hij klassikaal bespreekt en die in het groot gepresenteerd wordt tijdens de eindexpositie. Daarnaast is er de mogelijkheid om meerdere foto’s te verwerken in één groot kunstwerk voor de school.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9213

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 15 minuten verdeeld over 2 dagen Plaats | Op school Kosten | € 60-- per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname 2 workshops Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8835

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur wij komen met twee vakdocenten en rekenen voor de tweede docent 2 uur i.p.v. 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur per vakdocent, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9381

workshops

61


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9537

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Tot 3 uur, afhankelijk van de groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en maakt vooraf portret foto’s van de leerlingen. Hier rekenen wij 1 uur extra voor. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 14291

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 14389

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Afname van minimaal 2 workshops Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9495

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9109

JE EIGEN STUKJE HEELAL - STERRENBEELDEN IN 2- EN 3D

BEELDEND

Na een introductie over het heelal, planeten, sterren, de sterrenhemel, maangestalten en sterrenbeelden gaan de leerlingen op houten paneeltjes een sterrenhemel maken. Dit doen ze door het paneel met een aantal kleuren in een speciale techniek te beschilderen. Daarna plakken ze er sterretjes, strass-steentjes en soortgelijk materiaal op. Vervolgens timmeren ze met spijkers hun eigen sterrenbeeld op de door hun bewerkte panelen. Met wol of touw verbinden ze de spijkers met elkaar, nog niet zo eenvoudig als het klinkt. Uiteindelijk schrijven ze met speciale stiften hun sterrenbeeld en naam op het paneel. Zo maken de leerlingen allemaal hun eigen stukje heelal.

JIJ ALS ICOON

BEELDEND

Iconen zijn afbeeldingen van heiligen, iconen zijn eigenlijk de idolen van vroeger. We bekijken en bespreken klassikaal de iconen van toen en nu. Belangrijke/ invloedrijke personen voor de wereld, Europa, Nederland en Tilburg zullen kort besproken worden. Vervolgens maken de leerlingen een eigentijdse icoon van zichzelf. De aspecten constructie, compositie, vormgeving en kleur komen uitgebreid aan bod. De leerlingen onderzoeken en experimenteren met veel verschillende materialen en komen zo tot verrassende creaties. Naar wens worden de losse paneeltjes samengevoegd tot één grote groepsicoon.

JIMMY EN DE ZONNEWIJZERS

BEELDEND

Als de leraar van Jimmy, de tovenaarsleerling, wordt weggeroepen komt net het vriendje van Jimmy op bezoek. De jongens gaan in het grote huis op onderzoek uit. Ze staan voor een kamer waar ze niet in mochten gaan. Ze openen een deur en komen in een kamer terecht waar de tijd achterste voren loopt... En dan beleven ze wonderbaarlijke dingen. Naar aanleiding van het verhaal van ‘Jimmy en de Zonnewijzers’ leren de leerlingen van alles over klokken en over tijd. Weten we eigenlijk wel hoe laat het is? En wat doet dat vuurvliegje daar? Van klei maken we figuren uit het verhaal die zorgen dat Jimmy en zijn vriend door de tijd kunnen reizen.

KLEURIGE VEER

BEELDEND

De leerlingen kijken naar veren. Hoe zijn ze opgebouwd en op welke manier kan je ze het beste natekenen? Na het maken van een schets wordt de veer in spijkers op hout overgezet. Al timmerend ontstaat de contour van de veer. Met verschillende kleuren elastiekjes komt de veer tot leven. Een bijpassend decoratief patroon maakt het geheel tot een plaatje.

KRAGEN UIT DE GOUDEN EEUW

BEELDEND

Kleren maken de man. Al in vroegere tijden kon men rijkdom aflezen aan iemands kleding. In de Gouden Eeuw was dit goed te zien aan de grote witte kanten kraag. Kinderen leren op verschillende manieren klei bewerken. De buste boetseren ze uit een geheel. De kraag wordt gevormd door het rollen van een plaat klei, samen vormt dit een bustebeeldje van een rijke koopman. Deze beeldende workshop is een goede aanvulling bij het erfgoedprogramma: Kasteel van Tilburg, aangeboden door Stadsmuseum Tilburg.

62 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


KUNSTKLAS IN BEWEGING, 3-D TEKENEN IN DE LUCHT

BEELDEND

Een uitdagende kunstklas waarin de leerlingen op onderzoek gaan hoe je een 2-d beeld om kunt zetten naar 3-d. Alexander Calder was een Amerikaanse beeldhouwer die zijn hele leven lang gefascineerd was door beweging. Hij staat bekend als de uitvinder van de ‘mobile’. Hij maakte verschillende draadfiguren van mensen, dieren en gezichten. Een uitdagende techniek voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Tijdens deze kunstklas gaan de leerlingen draadfiguren maken uitgaand van een thema naar keuze. Het thema wordt in overleg met de school bepaald, het is dus heel goed mogelijk aan te sluiten bij een vak of thema waar op dat moment in de klas aan gewerkt wordt. Uiteindelijk voegen we de draadfiguren samen in grote mobiles en maken we daar spannende foto’s van. Deze kunstklas wordt op maat gemaakt uitgaand van het gekozen thema.

LAND ART, KUNST UIT DE NATUUR

BEELDEND

We starten deze kunstklas met klassikale kunstbeschouwing over de kunststroming Land art. Bij deze kunstenaars waren hun handen het gereedschap en de natuur het materiaal. Ze grepen direct in het landschap in. Wat ze maakten werd gefotografeerd en zo bewaard. De kunstwerken werden op den duur opgenomen in het landschap. Ze waren dus vergankelijk. Een mooi uitgangspunt voor een inspirerende kunstklas.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9403

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Deze kunstklas vergt veel voorbereiding hiervoor rekenen wij 1 uur extra. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 8901

Daarnaast zijn er land-art kunstenaars die gebouwen en stukken natuur inpakken met stof en andere materialen. Door beide werkwijzen geïnspireerd maken de kinderen in groepjes of individueel fantasiebeesten van natuurlijke materialen en stoffen. Deze materialen worden op een constructieve en fantasierijke manier gecombineerd. Alle kunstwerken samen vormen het uiteindelijke land-art kunstwerk.

LINESCAPES

BEELDEND

Buitenactiviteit Ga met je groep naar een natuurgebied. Buitenactiviteiten hebben op leerlingen een positieve invloed, vooral op plekken waar veel bomen zijn. Met natuurlijk materialen ontdekken de leerlingen meer over biodiversiteit en linescapes. Linescapes De leerlingen maken kennis met het werk van o.a. Dirk Lubbersen. Laat de leerlingen experimenteren met bladeren, vruchten, takken, mossen, aarde en bomen. Met natuurlijk materiaal worden routes gemaakt in het bos. De linescapes prikkelen de zintuigen, stimuleren tot beweging en bieden een rijke leeromgeving voor de leerlingen.

LOLLIGE LETTERS

BEELDEND

We gaan in deze workshop aan de slag met letters. Even niet keurig schrijven, alles even groot; netjes op de regels, wat normaal de bedoeling is. We gaan op een creatieve manier letters maken, 2- en 3dimensionaal.Laat je fantasie maar gaan. Ontdekken hoe je nog meer een letter kunt vormgeven. Letters als een snelweg; een huisje of een kaasblokje, of met takjes, het is allemaal mogelijk. We knutselen met diverse materialen: polystyreen, pelkarton, gekleurd papier, schuimplaat, elektriciteitsdraad en de mooiste metalic plaatjes. Tot slot maken we er met wat versierspulletjes een prachtig geheel van.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9087

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8995

workshops

63


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9005

MINI-CURSUS HOUTSKOOL TEKENEN

BEELDEND

Niet te geloven dat je in één les zo prachtig leert tekenen. In korte tijd leren de leerlingen door gerichte opeenvolgende opdrachten, met een stap-voor-stap methode, een enorme ruimtelijkheid in hun houtskooltekening te krijgen. Stapsgewijs maken de leerlingen kennis met de techniek houtskooltekenen. Na de serie opdrachten aan, het einde van de les, tekent iedere leerling zijn meegenomen lievelingsknuffel na. Die knuffel ziet er nu ineens heel ruimtelijk uit! Wat is houtskool eigenlijk? Hoe houd je het vast tijdens het tekenen en wat is het effect van zacht en harder drukken op je houtskool? We gaan oefenen ronde, bolle vormen te tekenen en we leren technieken om het getekende er echt, ruimtelijk uit te laten zien. En met die laatste opdracht kan het natuurlijk helemaal niet meer stuk. Succes verzekerd.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur ; in 2x 1uur. Indien nodig begeleid de leerkracht tussentijds de opdracht verder Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 9197

NIEUWS GIEREN EN ANDER GEVOGELTE

BEELDEND

Vogelobjecten van kranten en schildertape. De kranten worden in vorm gebracht en daarna omwikkeld met schilderstape. Er wordt een vogel gemaakt in de stijl van een beeldhouwer, b.v. Miro of de Cobra groep. Voor met de workshop wordt begonnen, worden eerst de vorm en de kenmerken van het te maken ‘beeldje’ besproken en worden voorbeelden van het onderwerp getoond. Het beeldje kan verfraaid worden door het met stoffen en andere materialen te beplakken. De workshop wordt gegeven in 2x 60 minuten. Ik start de workshop op, daarna gaat de leerkracht ermee verder in de lessen. Vervolgens kom ik na een paar weken weer terug om de workshop af te maken. De leerkracht krijgt instructies hoe met het beeldje verder te gaan.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 14403

OP DE KAART – KUNST MET LANDKAARTEN

BEELDEND

Een landkaart kun je niet alleen gebruiken in de lessen aardrijkskunde, maar ook om jezelf kunstzinnig op uit te leven. De leerlingen gaan met kaarten van bijvoorbeeld Nederland of Europa aan de slag. Na een introductie over landkaarten en wat je daar op kunt zien en aflezen, krijgen de leerlingen diverse manieren te zien waarop je van landkaarten kunstwerken kunt maken. Daarna gaan ze de kaarten in groepjes van circa drie leerlingen bewerken met behulp van diverse materialen en technieken. Ze kunnen landschappen, bergen, meren en rivieren toevoegen. Vreemde kleuren en bodemsoorten, bruggen, zelf gevouwen bootjes en niet bestaande steden. Kortom de landkaart is bron voor een fantas-tische reis. Ze kunnen in het platte vlak maar ook enigszins ruimtelijk werken. Ook maken ze een legenda waarin ze zelf kiezen welke kleur of patroon voor bijvoorbeeld een bepaald landschap of grondsoort staat (of andere dingen die ze op een kaart aan zouden willen geven).

64 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


PETJE AF! ONTWERP EEN 3D HOOFDOBJECT

BEELDEND

We starten deze kunstklas met het klassikaal bekijken en bespreken van diverse hoofdobjecten. Tijdens deze uitleg bespreken we uitgebreid de beeldaspecten compositie, vormgeving en kleur. Hierdoor geïnspireerd ontwerpen de leerlingen een eigen hoofdobject. Ze onderzoeken en experimenteren met verschillende materialen en komen zo tot verrassende creaties. Voorafgaand aan de kunstklas wordt er door de vakdocent een portretfoto gemaakt van ieder kind. Het hoofdobject wordt 3D om de foto heen verwerkt. Deze kunstklas kan gemakkelijk aangepast worden aan een thema naar keuze, de inhoud van deze kunstklas wordt dan op maat gemaakt voor groep 1 t/m 8. Iedere leerling ontwerpt dan een hoofdobject uitgaand van het gekozen thema.

PICASSO POP-UP PORTRET

BEELDEND

Schilderen met een ‘beperking’: enkel zwart, wit en dus ook heel veel grijswaarden. Door bepaalde onderdelen te pop-uppen krijgt elk portret zijn karakteristieke uitstraling. We bekijken portretten van realistisch tot abstract. Gezichten met verschillende uitdrukkingen: bang, vrolijk of verdrietig. Waardoor ervaar je dat zo? We werken met verf op karton en ontdekken de mogelijkheden van het werken met enkel wit en zwart. Vervolgens gaan we driedimensionale accenten leggen. Door knippen, schuiven en plakken komen we tot de uitdrukking die jij voor ogen hebt. Voor de finishing touch voegen we maar één kleur toe. Het verrassende eindresultaat is dan best een beetje...à la Picasso.

PLASTIC SOEP – DIEREN HEBBEN ER HUN BUIK VAN VOL

BEELDEND

Plastic soep is een wereldwijd ecologisch probleem waar nodig iets aan gedaan moet worden. Deze workshop hoopt iets aan de bewustwording daarvan bij te dragen. De leerlingen krijgen een PowerPoint presentatie over plastic afval, afval in het algemeen, afvalverwerking en recyclen en hoe je daar aan kunt bijdragen door zelf afval te scheiden. Ook de gevolgen voor dieren en de natuur komen aan bod (voor de lagere groepen in geringe mate).

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten voor groep 1-2 voor de overige groepen 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten We rekenen 1 uur extra voor het maken van de portretfoto’s. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en u krijgt vooraf een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9437

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 13885

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Voor deze workshop wordt een extra half uur voorbereiding gerekend Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 11211

Daarna gaan ze op houten mdf-panelen die ze eerst in zeekleuren beschilderen, in groepjes van 2 tot 4 leerlingen een zeedier of vogel tekenen. Deze panelen zijn 50 bij 60 centimeter. Met allerlei klein plastic afval gaan ze kijken hoe ze die in kunnen vullen. Wat kan een staart zijn, een neus, ogen, vinnen of schubben? Wat veren, een snavel, mond, lippen, tanden, enzovoort. Alle losse onderdelen worden op de paneeltjes geplakt. Zo ontstaan er dieren die hun buik vol hebben van plastic soep.

PORTRET IN RELIëF

BEELDEND

De leerlingen maken met verschillende soorten papier ieder een eigen portret. Papier scheuren, knippen en proppen. Welk papier is het meest geschikt voor het hoofd, haar, mond of ogen? Alles komt samen in een portret met reliëf. Een deksel dient als basis voor deze eenvoudige en leuke workshop waar reliëf en gezichtskenmerken centraal staan.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten minimale afname van 2 workshops Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur exclusief materiaal kosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9743

workshops

65


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9475

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9007

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9467

PORTRET TEKENEN MET CONTé

BEELDEND

Vele mooie portretten ontstaan tijdens deze workshop. De kinderen ervaren dat ze waarschijnlijk beter tekenen dan ze van zichzelf verwachten. Het is een tekenles naar de waarneming. Tekenen is eerst kijken. Kijken naar hoe iets er nu echt uitziet in plaats van denken dat je het weet. In deze les gaan we onderzoeken hoe je ogen, neuzen en monden kunt tekenen. Kinderen nemen zichzelf als inspiratie met behulp van een spiegel. Nog veel leuker is het als we een model uitnodigen, bijvoorbeeld een ouder of een opa of oma. We werken met potlood en conté krijt. Voor veel mensen is conté een onbekend materiaal. In deze workshop kun je samen met de leerlingen ervaren hoe dit materiaal werkt.

STEENGOED! EEN SIERAAD VAN steen BEELDEND Hoezo is een sieraad een meidending? Je kunt ook een hele stoere hanger maken, met bijvoorbeeld een haaien tand of speerpunt eraan. Je kunt het zo gek maken als je wilt: een druppelvorm, een geometrische vorm of toch een hartje... Speksteen is een zachte steensoort die goed te bewerken is met eenvoudig handgereedschap. Het wordt hoofdzakelijk gewonnen in China, Brazilië en India. De stenen hebben verschillende kleuren die na het bewerken en afwerken sterk naar voren kunnen komen. De leerlingen bewerken een ruwe speksteen met vijlen, raspen en eventueel zaagjes tot de gewenste vorm en tot een draagbaar halssieraad, leuk voor jongens en meisjes. De hanger wordt glad afgewerkt d.m.v. polijsten. Nadat het sieraad in de was is gezet zorgt een waxkoord, eventueel versierd met kralen, voor de finishing touch. De snelle leerlingen kunnen daarna nog een grotere steen onder handen nemen.

STEMPEL JE DIERENRIJK MET JE EIGEN STEMPEL

BEELDEND

Jouw lievelingsdier... misschien wel honderd keer op papier. We gaan de uitdaging aan om ieder kind zijn eigen stempel te laten maken en daarna een dierenrijk te scheppen. Per team of tafelgroep kiezen we een leefgebied. Ieder kind maakt een dier voor op zijn eigen stempelblokje. Het is een hele uitdaging om de beestjes mooi op de stempel te krijgen. Maar als dat eenmaal klaar is, kunnen we groot aan de slag. Wordt het een oceaan, holletjes onder de grond of geven we de voorkeur aan de jungle? De groepjes kinderen gaan ontdekken wat er zoal nodig is om deze wereld in beeld te brengen. Kortom plannen uitwerken, fantaseren, overleggen, afstemmen en aanpassen. Mooi om te zien wat dit groepsproces te weeg brengt. Thema’s die hier mooi bij aansluiten zijn de zee, jungle, dieren op de boerderij, insecten. We horen graag welk thema jouw groep wil uitdiepen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- De prijs is exclusief materiaalkosten Minimale afname per dag: 2 workshops Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9465

STEMPEL JE STAD! GROEPSWERK

BEELDEND

Waar woon jij? In een stad met vele huizen en grote flatgebouwen? Bij een park, weiland of midden in het centrum van een drukke stad? In deze workshop denken kinderen na over hun eigen leefomgeving en wat je daar zoal kunt tegenkomen. De workshop bestaat uit een individueel deel en uit groepswerk. Ieder kind maakt een stempel van bijvoorbeeld een huis, flatgebouw, school, boom, winkel of fabriek. Deze zal een onderdeel worden van de stadsplattegrond. De vraag is dan ook: wat heeft de stad nodig? In groepsverband ontstaat er een stratenplan en hierop krijgen alle stempels een plek. Je kunt je voorstellen dat je aardig wat rijtjes huizen kunt maken met één stempel. Ook gaat de groep bepalen hoe de

66 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


stad heet, welke straatnamen ze nodig hebben. Verkeerssituaties kunnen worden uitgewerkt. Kortom er is veel te beleven in de stad die gemaakt wordt door de verschillende teams of tafelgroepjes in jouw klas. Aan het eind van de workshop mag de stempel mee naar huis of je bewaart ze in de klas zodat je nogmaals mee aan de slag kunt gaan. Deze workshop is geschikt vanaf groep 3 en kan prima aansluiten op lessen wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer.

STOERE VOERTUIGEN

BEELDEND

Hoe vaak gaan we niet ergens naar toe in de auto, of op de fiets, in de vakantie soms met het vliegtuig. Maar weten we eigenlijk wel hoe een fiets er precies uitziet? Of een raket? Of een trekker? Wat voor voertuigen ken je? Hoe zag een trein er vroeger uit? En nu? En hoe maak je een tweemaster? Zou het niet leuk zijn om een voertuig te maken naar jouw idee? Met klei ontwerpen de leerlingen een supersonisch ruimteschip of luchtballon, een hele snelle sportwagen, een jetski of vliegdekschip; mogelijkheden genoeg om de fantasiemotor te laten draaien.

STUDIO SPORT

BEELDEND

Dat sporten gezond is weet vrijwel iedereen. We kennen beroemde sporters, Dafne Schippers, Epke Zonderland, Johan Cruijff, noem ze maar op. Veel mensen sporten in hun vrije tijd, de amateur sporters. En dan zijn er ook die van sport houden en het bekijken op de tv. In deze workshop gaan we dieper in op de individuele sporter; we gaan er een beeld van maken. We maken een ruimtelijke sportfiguur met een armatuur van metaaldraad.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaal kosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8999

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8997

De volumes worden aangebracht met boetseerwas, een materiaal waar ook kunstenaars mee werken. We kijken ook naar de anatomie van de sportfiguur. Wat zijn de basisverhoudingen van het menselijk lichaam? Waar zitten de gewrichten? We bekijken afbeeldingen van sporters. Hoe beeld je een bepaalde sport uit? Wat is een karakteristieke houding? De leerlingen kunnen desnoods voor elkaar poseren. Er komen verschillende technieken aan de orde: draadmodel vormen, timmeren, met was boetseren. Een leuke afwisselende workshop met verrassende resultaten.

TEKENEN EN SCHILDEREN IN DE NATUUR

BEELDEND

Inspiratie De wereld kent een lange traditie van kunstenaars, die inspiratie vonden in de natuur. De vroegste grotschilderingen verbeelden al datgene wat zich daar buiten afspeelde. Bizons, paarden, vogels, maar ook de verschillende bomen en planten. Door alle tijden en culturen heen is er getekend en geschilderd naar de natuur. Ook bekende Nederlandse schilders als Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh waren veel in de velden en bossen te vinden. Natuur In hun voetsporen trekken de leerlingen de natuur in. Gewapend met papier, tekengerei, verf, kwasten en schildersdoek. Onder begeleiding van een beeldend kunstenaar leren zij goed te kijken naar, maar vooral te genieten, van de natuur om zich heen. Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur beeldende kunst workshop Plaats | o.a. parken, Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9603

Op zoek naar meer workshops voor beeldende kunst? Kijk ook eens bij: linescapes

workshops

67


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur per blok Plaats | Op school Kosten | € 58,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Atelier Inge Koenen Bestelcode | 14139

TELETIJD ROMEINEN

BEELDEND

Hoe leefden de Romeinen? Iedere opdracht brengt ons dichter bij een antwoord. Je maakt een Gladiatorzwaard, Romeins geld in een buidel, stoere of sierlijke sieraden, kleurrijke mozaïeken en meer. En tegelijkertijd leer je over het leven in de Romeinse tijd. Er zijn 3 verschillende blokken: Het dagelijks leven, De Romeinse stad en Schoonheid en vermaak. Per blok maak je drie voorwerpen of opdrachten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | Op school of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9067

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten tot 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9337

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8623

TEXTIEL PIMP WORKSHOP

BEELDEND

Tijdens deze textiel pimp workshop bewerk je je eigen kleding. Maak een uniek kledingstuk door dit te customizen. De docent laat zien wat er allemaal mogelijk is met het pimpen van kledingstukken. Er wordt uitgelegd welke materialen er zijn en hoe deze te gebruiken. Vervolgens gaan de deelnemers ontwerpschetsen maken. Daarna gaan de deelnemers hun eigen kledingstuk pimpen door middel van te tekenen, schilderen of te naaien. Een combinatie kan natuurlijk ook. Aan het einde van de workshop heb je je eigen gemaakte unieke kledingstuk. Bijna alle kledingstukken zijn te pimpen: t-shirts, truien, broeken, tassen, schoenen, kussenslopen enzovoort.

TOEN IK NOG EEN NEANDER- THALER WAS - GROTTEKENINGEN

BEELDEND

Grottekeningen zijn de eerste beeldende uitingen in de geschiedenis van de mensheid. Het was voor het eerst dat de mens gebruik maakte van afbeeldingen om met anderen te kunnen communiceren. Deze tekeningen zijn in de geschiedenis van de mens en de beeldende kunst dus essentieel en revolutionair. Een soort Big Bang op het gebied van het beeld. Na een inspirerende introductie over grottekeningen en de prehistorische mens gaan de leerlingen zelf grottekeningen maken. Dit doen ze op tekenpapier (50x65 cm). Ze werken met een beperkte hoeveelheid kleuren die in de prehistorie ook werden gebruikt; rood, gele en bruine oker, zwart en wit. Nadat ze op A3-formaat hebben geoefend op het schetsen van dieren en figuren die ze willen gaan uitbeelden en hebben geëxperimenteerd met houtskool en conté- of pastelkrijt, gaan ze het echte werkstuk maken. Ze kunnen het werkstuk van een lijstrand voorzien waarin kleine tekeningetjes van dieren en mensen/jagers komen te staan.

UITVINDINGEN; SPEELGOED VAN KOSTELOOS MATERIAAL

BEELDEND

Tegenwoordig is alles te koop. Een ruime keuze aan het meest uiteenlopende speelgoed ligt in de winkels. Maar dat is niet zo voor alle kinderen op de wereld. Er zijn heel veel kinderen die hun eigen speelgoed maken, omdat er anders gewoonweg niets is. Alleen al aan het zoeken naar materialen, het bedenken en uitproberen ontlenen zij plezier. Door middel van een inspirerende PowerPoint kijken we naar de geschiedenis van speelgoed. Ook kijken we naar wat ideeën hoe je zelf speelgoed kunt maken van de meest eenvoudige materialen. Hoe doen Afrikaanse kinderen dat? Dan worden we zelf de bedenker, de kunstenaar, de uitvinder. Het belangrijkste voor een kunstenaar is fantasie en inspiratie. Van allerlei van tevoren verzamelde materialen gaan we ons eigen speelgoed maken. Dat kan zijn een menselijk

68 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


figuur (pop, robot), een (fantasie)dier of een voertuig (trein, auto, ruimteschip). Elke leerling maakt zijn eigen speelgoed. We laten ons idee ‘ontstaan’ door het materiaal dat er aanwezig is, dat vergt dus een andere manier van denken. Het maken van verbindingen speelt ook een belangrijke rol in deze workshop. Door het van te voren verzamelen van het afvalmateriaal worden leerlingen (en volwassenen) zich er nog eens extra van bewust wat we eigenlijk allemaal weggooien. Deze workshop is geschikt voor groep 5 t/m 8.

VAN AFRIKA TOT DE NOORDPOOL, MAAK EEN 3-D DIER

BEELDEND

Van Afrika tot de Noordpool is een kunstklas waarin iedere leerling een 3-D dier gaat maken met wol en kranten uitgaand van een land naar keuze. Tijdens deze kunstklas laten de leerlingen zich inspireren door de techniek van de Aboriginal kunstenaars. Zij vormen bijzondere dieren van krantenpapier, stro en riet en bedekken deze met een laagje wol in diverse tinten. Klassikaal kijken we naar de kenmerken en verhoudingen van de dieren en maken schetsen uitgaand van de basisvormen. Vervolgens ontwerpt ieder kind zijn eigen dier in krant en wol. De beeldaspecten kleur, patroon en vorm komen uitgebreid aan bod.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Dit project vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9401

Deze kunstklas vergroot het ruimtelijk inzicht en sluit goed aan bij de vakken Wereldoriëntatie en Natuniek.

VERF UIT VROEGER TIJDEN

BEELDEND

Hoe maak je zelf verf en waar komen kleurpigmenten vandaan? De leerlingen gaan terug in de tijd. Verf komt niet uit een fles, maar wordt door leerlingen zelf gemaakt. Met eenvoudige materialen die iedereen in huis heeft, gaat de klas verf mengen om daar even later ook echt mee te gaan schilderen. Deze oude verftechniek neemt leerlingen mee naar de tijd van de grote schilders. Het uitgangspunt zijn oude gevels zoals aan de grachten van Amsterdam. Verschillende (gevel)vormen maar ook ritme en regelmaat komen aan bod. Deze opdracht kan ook in een ander thema uitgevoerd worden, afgestemd op het lesprogramma van de groep.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus materiaalkosten Minimale afname van 2 workshops op een dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8619

Kennisgebieden beeldend, erfgoed, techniek.

VINCENTS TEKENLES

BEELDEND

Vincent van Gogh was 13 toen hij in Tilburg zijn eerste tekenlessen kreeg. Met de verhuizing is ‘zijn’ oude leslokaal achtergebleven in het PaleisRaadhuis. De tekenmodellen waarmee vroeger werd lesgegeven mochten we meenemen naar onze nieuwe locatie. Doordat ze nu niet meer in de kast staan kun je ze van alle kanten bekijken en tekenen. En dat is precies was we gaan doen: tekenen naar de waarneming. Een klassieke tekenles. We kijken naar lijnen, arceren, schaduwwerking, contrast, textuur. Hoe kun je contrasten gebruiken? Hoe maak je van een cirkel een driedimensionale bol?

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 90 Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14781

Je tekent de modellen die Vincent als leerling ook tekende. Tekenen op papier en op de tablets.

workshops

69


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14783

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10343

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur ; in 2x 1 uur. De leerkracht begeleid de opdracht tussentijds zelfstandig Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 10961

VINCENTS ZELFPORTRET

BEELDEND

Vincent van Gogh maakte in zijn leven meer dan vijftig zelfportretten. Hoe tekende hij zichzelf en waarom deed hij dat? Dit komt aan bod in deze les waarin wordt getekend op onze digitale tekenschermen en op papier. Niet alleen met een spiegel kijken leerlingen goed naar zichzelf. Een selfie is het uitgangspunt voor de digitale tekenles. Ter voorbereiding vragen we aan de docent van iedere leerling een digitaal portret/selfie op te sturen.

WAT GAAT ER OM IN AL DIE HOOFDJES? SOCIAAL - EMOTIONEEL

BEELDEND

Beeldende workshop waarin het gemaakte werk, in de vorm van een bijzonder portret, meer laat zien dan alleen een mooie buitenkant. Op een hele speelse en vooral ongedwongen manier gaan de leerlingen hun eigen emoties vormgeven. Wat speelt er allemaal in hun leven waar ze misschien niet makkelijk over praten? Welke emotie(s) hebben ze vaak gevoeld in de afgelopen maand? De emoties worden verbonden aan kleuren. Hoe meer een emotie in de afgelopen periode gevoeld is, hoe meer de bijbehorende kleur een grotere plaats in neemt binnen het portret. Zo ontstaat er een serie boeiende portretten die een vertrekpunt kunnen vormen voor diepgaande gesprekken over gevoelens en emoties. Deze workshop is geschikt voor groep 5 t/m 8.

WEVEN -OP RIETJES, OF ANDERE ‘WEEFGETOUWEN’- TILBURGS CULTUREEL ERFGOED

BEELDEND

Weven behoort tot het culturele erfgoed van Tilburg, in het verleden bloeide hier een levendige textiel industrie. Weven is een oude techniek die zichzelf steeds weer vernieuwd, door het gebruik van eigentijdse materialen en kleuren. We kunnen niet zonder weven, bijna al onze kledingstoffen worden geweven. In deze les(sen) wordt, al dan niet gewenst, verteld over de Tilburgse weefindustrie en wordt er door de kinderen zelf een werkstuk gemaakt dat is geweven. Misschien is het mogelijk ook een uitstapje te maken naar het Nederlands Textielmuseum, waar de kinderen kunnen kennis maken met het Tilburgse textielverleden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9535

WIE BEN IK?

BEELDEND

Wie ben ik? En wat is een ‘ik’ eigenlijk? Deze workshop begint met een introductie over het moeilijke maar interessante begrip ‘ik’. Je hebt een innerlijk, een uiterlijk, maar je sociale omgeving bepaalt ook voor een deel wie je bent en wordt. Is karakter hetzelfde als gedrag? Wat zien we van elkaar en wat houdt je voor jezelf? Onder een papieren zak ben je onzichtbaar, maar door er op te tekenen en schilderen laat je toch iets van jezelf zien. De leerlingen krijgen allemaal een (bruine) papieren draagtas waarop ze gaan tekenen, schilderen, krijten, enzovoort. De voorkant, maar ook de zij- en achterkanten kunnen bewerkt worden. Dit doen ze o.a. met verf, krijt en uitgeknipte onderdelen van kopies van zichzelf. Maar ook met materialen als wol, touw en stoffen. Ze kunnen hun papieren tas bewerken zoals ze willen. Het wordt toch altijd een zelfportret.

70 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


ZELFPORTRET VOL EXPRESSIE

BEELDEND

De kunstenaars uit het Expressionisme werkten vanuit hun gevoel met veel expressie en felle kleuren. Zij vonden het uiten van emotie in hun werk veel belangrijker dan de werkelijkheid.We starten deze kunstklas met kunstbeschouwing over het verloop van het portret in de schilderkunst. Daarna krijgen de leerlingen uitleg over de opbouw van het gezicht en over kleur, compositie en techniek. Vervolgens maken de leerlingen een zelfportret vol expressie waar ze trots op zullen zijn.

ZWEEFVLIEGERS

BEELDEND

Wat is er voor nodig om een zweefvlieger goed en zo lang mogelijk te laten zweven? Met antwoorden op deze vraag in het achterhoofd gaan we een ontwerp maken van een echte zweefvlieger. De vlieger zelf wordt uitgevoerd in foamboard, wat eisen stelt aan snijtechniek maar snel mooie resultaten geeft. De vorm van de vleugels maken het verschil in zweefcapaciteit. Als de vlieger in elkaar zit, gaan we hem trimmen en met lood in balans brengen. Verder maken we de zweefvlieger af met een mooie striping zodat hij er flitsend uitziet en klaar is voor de eerste proefvlucht!

VINCENT’S LANDSCHAPPEN

BEELDEND

Een schilderworkshop met verassende resultaten. Anders kijken, mengen in je hoofd, durf tonen en jezelf verwonderen. We kijken naar een PowerPoint met werken van Vincent van Gogh, een groot kunstenaar wiens werk valt onder de kunststroming ‘postimpressionisme’ en die als voorloper en met zijn schilderstijl later een enorme invloed heeft gehad op de twintigste-eeuwse kunst. Hierna kiezen de leerlingen uit verschillende foto’s van landschappen ieder één foto. Deze foto bestuderen ze aandachtig. Welke hoofdlijnen kun je ontdekken in het landschap op de foto? Deze hoofdlijnen geven ze aan op een vel papier. Daarna gaan we het landschap schilderen in de stijl van Vincent. De workshop is gericht op groep 5 t/m 8.

AFSCHEIDSKUNSTWERK GROEP 8

BEELDEND

De overgang van de lagere school naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. De kinderen sluiten een belangrijke periode van 8 jaar af en beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. Deze stap verdient eigenlijk wel wat extra aandacht.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9393

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaal Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 14027

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9515

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur of 2 x 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9497

De leerlingen maken in gemengde technieken een persoonlijke (brief)kaart van 16x25 cm waarop ze laten zien wat het afscheid van de basisschool voor hun betekent en/of wat ze verwachten van de toekomst. De kaart wordt aan beide kanten bewerkt. Hierbij combineren ze beeld en tekst. Deze kaarten worden bevestigd op dik ijzerdraad die in een boomstam of een groot blok hout worden gestoken. Vervolgens gaan de leerlingen hun naam in de boomstam kerven of branden. Zo ontstaat er een boom die symbool staat voor het uitvliegen van de leerlingen.

workshops

71


Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Het atelier van de kunstenaar Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Michiel Brouwers Bestelcode | 9355

ATELIERBEZOEK

BEELDEND

“In het atelier van Michiel Brouwers maak je kennis met een veelzijdige kunstenaar die ongelooflijk mooie dingen maakt van oud materiaal.” Hij weet met zijn verhalen en kunstwerken de leerlingen te inspireren en een uur lang te boeien. De bewegende beelden, soms hele installaties, maakt Michiel Brouwers van afvalproducten. Hierbij zoekt hij de spanning tussen verschillende objecten maar ook de onderlinge samenhang van diverse vormen, klanken, kleuren, materialen en verhalen. Michiel Brouwers zijn werk staat in het teken van absurdisme. Een bezoek aan zijn atelier is een ware belevenis. De groepsgrootte bij voorkeur 20 tot maximaal 23 leerlingen. Op zijn website zie je links en verwijzingen naar de kunstenaars en onderwerpen die hem als kunstenaar geïnspireerd hebben.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9649

BLAFFENDE POP ART BIJT NIET!

BEELDEND

Domein | Cultuureducatie Groep Bovenbouw Pop|Art is een stroming

in de moderne kunst, ontstaan in de jaren ’50. Een hele kleurrijke, fantasievolle stroming, vaak met humor. De workshop begint met een PowerPoint presentatie over Popart, waarin we o.a. werken van Andy Warhol laten zien. We maken een koppeling van de Pop Art aan verschillende hondenrassen. Elke leerling kiest een afbeelding van een hond die bij hem of haar past. Zo baasje zo hond. (Ook dit thema zit in de PowerPoint verwerkt). Ook Andy Warhol was dol op zijn hond. Van al de verschillende honden worden kleurrijke en speelse Pop Art kunstwerken gemaakt. Laat de Pop Art maar kwispelen. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 14479

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Tilburg Kosten | Op aanvraag Aanbieder | Het Ontdekstation013 Bestelcode | 13855

CALDER IN BALANS!

BEELDEND

Tijdens deze workshop maken kinderen hun eigen kinetische kunstwerkje. De nadruk ligt op balans, beweging en evenwicht. We laten ons daarbij inspireren door de kunstenaar Calder. Deze kunstenaar is vooral bekend geworden door zijn zwevende beeldhouwwerken (de mobiles) en zijn staande werken (de stabiles). Het zijn eigenlijk abstracte schilderijen in de ruimte die zich laten bewegen door de wind. Kinderen gaan een staand evenwichtskunstwerkje maken. We gaan daarbij zoeken naar evenwicht maar ook naar een mooie compositie. Kinderen maken zo spelenderwijs ook kennis met natuurkundige wetten. Eventueel kan deze workshop worden uitgebreid naar een korte reeks van lessen die voor meer verdieping en eigenaarschap zorgen.

COMBINATIEWORKSHOP VINCENTS TEKENLOKAAL EN PERRON T

BEELDEND

Nieuw dit schooljaar: een combinatieprogramma Vincents Tekenlokaal en Perron T! In deze workshop die een dagdeel duurt verkennen we het grensgebied tussen kunst en techniek. We werken met verschillende disciplines en materialen en werken daarmee toe naar 1 eindproduct. Dit combinatieprogramma is een mooie manier om kennis te maken met de veelzijdigheid van techniek en kunst en om een dagdeel in Ontdekstation013 te spenderen. Bij deze workshop focussen we op een aantal kern- en leerdoelen. Mocht u hier meer inzicht in willen krijgen laat dat dan even weten, dan sturen we u dat toe.

72 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden deze workshop aan op het niveau van de klas, waardoor hij zowel voor de bovenbouw van de basisschool als de onderbouw van de middelbare school geschikt is. Afhankelijk van het seizoen, het weer en de wensen van de klas kan de inhoud van deze combinatieworkshop op verschillende manieren worden ingevuld. Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek om met ons door te nemen wat de mogelijkheden zijn!

DE TWEEDE WERELDOORLOG, ANNE FRANK

BEELDEND

Ervaar je vrijheid alleen door de externe omstandigheden waarin je verkeert, of zit het ook in onszelf?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9651

Anne Frank zat ondergedoken maar kon in haar fantasie en door middel van haar dagboek toch enigszins uit de gruwelijke werkelijkheid ontsnappen. In je hoofd en gevoelsleven kun je ook vrij zijn. Met denken, fantasie en verbeelding kun je met je gedachten overal komen. En al helemaal wanneer je zoals wij in een vrij land leven. Na een introductie over de Tweede Wereldoorlog, het fascisme en het leven van Anne Frank maken de leerlingen een affiche waarin ze duidelijk maken hoe belangrijk het is om vrij te zijn. Het kunnen ook één of meerdere pagina’s uit een dagboek worden. Wanneer en waardoor voelen de leerlingen van nu zich vrij? Ze bedenken beelden en/of symbolen waarmee je vrijheid en/of onvrijheid kunt uitbeelden. Ze werken op een groot tekenvel in gemengde technieken zoals potlood, houtskool, krijt, collage en schilderen. Ook werken ze met teksten en letters.

FANTASIE MAKE-UP

BEELDEND

Make your make-up In deze workshop worden de leerlingen n.a.v. een thema uitgedaagd om de bekende technieken van make-up en het grimeren op een andere manier te gebruiken. Er worden ontwerpen gemaakt en de leerlingen helpen elkaar bij het beschilderen. Bijvoorbeeld:

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 175,-- inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues), De workshopdocent brengt alle materialen mee Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8959

• eyedesign: oogmake-up op theatrale wijze óf • sieraden schilderen, met glitters en steentjes. De leerlingen ontwerpen hun theatrale oogmake-up (een masker-achtige vorm) of we ontwerpen sieraden die later in de workshop op het lichaam geschilderd worden. Als grimeur/visagist gaan de leerlingen in tweetallen te werk: de ontwerpen worden op elkaars gezicht c.q. lichaam aangebracht. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

workshops

73


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9667

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9049

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9869

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9645

FOTOKUNST MET DRAAD EN NAALD

BEELDEND

In deze workshop gaan we foto’s uit tijdschriften op een hele verrassende en kunstzinnige manier bewerken met garen. We beginnen de workshop met een inspirerende PowerPoint zodat de leerlingen een beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Vervorm je emoties op gezichten? Of zie je dat de voetballer gefocust is op de bal? Worden personen als marionetten bestuurd? We kunnen de werkelijkheid ombuigen en naar onze hand zetten. Alles is mogelijk. Zowel voor jongens als meisjes is het leuk en spannend om te doen. Er komen vele vaardigheden kijken bij deze workshop, geschikt voor de groepen 7 en 8. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

GRAFFITI WORKSHOP

BEELDEND

Graffiti is een vorm van straatkunst. Door middel van spuitbussen worden teksten en afbeeldingen op muren e.d. gespoten. Vaak gaat het om letters (namen en teksten) of characters (poppetjes, gezichten, dieren ect). Maak tijdens deze graffiti-workshop je eigen graffiti-kunstwerk. Het eerste gedeelte van de educatieve workshop bestaat uit een uitleg over de verschillende elementen van graffiti: opbouw van letters, characters en het gebruik van kleur en diverse spuittechnieken. Vervolgens gaan de deelnemers schetsen maken op papier. In het tweede gedeelte wordt er uitgelegd hoe de spuitbus te hanteren waarna de deelnemers zelf met verf aan de slag gaan. Er wordt gewerkt op houten platen maar er kan ook ergens op een muur op school gewerkt worden. De workshop kan op zich zelf staan, maar kan ook prima aansluiten bij reeds bestaande projecten. Ook het maken van bijvoorbeeld een decor tijdens de graffiti workshop is mogelijk.

HEDENDAAGSE LANDSCHAPSKUNST; OVER ZWERFAFVAL IN ONS MILIEU

BEELDEND

In deze workshop staat het thema (plastic) afval centraal, een stukje bewustwording van wat ons afval doet met de natuur, met onze aarde. Aan de hand van een PowerPoint bespreken we het gegeven ‘Plastic Soep’, de oorzaken, de gevolgen en wat wij daar aan kunnen doen en veranderen. Hoe beïnvloed onze troep het milieu? Eén van de grote oorzaken is het zwerfafval. We maken een confronterend beeld door een romantisch landschapskunstwerk te bevuilen met artikelen uit de consumptiemaatschappij. We laten ons inspireren door twee stromingen uit de kunstgeschiedenis; de Romantiek en de Popart. Uiteindelijk ontstaat er een interessant groepswerk met een héle goede boodschap! (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

HET ONTSTAAN VAN GELD. WE BEELDEND BREIDEN ONZE MUNTENCOLLECTIE UIT! Jouw eigen munt. Kun je daarmee betalen?? We kunnen ‘m in ieder geval wel maken. Na een PowerPoint over ruilhandel, geld, (Romeinse) munten en het ontstaan van betaalmiddelen, gaan we zelf een munt ontwerpen. In de klei wordt jouw munt vormgegeven. Later wordt hier een gipsafdruk van gemaakt. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Op een munt staan ook letters, die moet je tekenen in spiegelbeeld. Welke vormen liggen in de munt en wat komt naar boven. Leerlingen moeten denken in dia negatief. Met klei-attributen worden de mooiste en gekste vormen gecreëerd in jouw munt. Het geheel wordt beschilderd met goud, zilver, bruintinten en grijstinten zodat het een echt ‘verzamelitem’ wordt. Breid jouw collectie maar uit.

74 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


HOE ZIET JOUW FAVORIETE BOEK ER UIT?

BEELDEND

Ondanks het spreekwoord ‘don’t judge a book by it’s cover’ is de eerste kennismaking met een boek vaak de kaft en daarom belangrijk. Een mooie of interessante kaft (en titel) maakt nieuwsgierig en bepaalt vaak al voor een deel of een boek je interesse wekt of niet.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8789

De leerlingen kiezen een boek dat ze hebben gelezen en hen aanspreekt. Ze krijgen voorafgaand een introductie over boekomslagen en vormgeving. Op A4-formaat gaan ze een kaft ontwerpen. Met letters, kleuren en afbeeldingen. Die afbeeldingen kunnen ze bijvoorbeeld van Internet halen, uit tijdschriften, maar ze kunnen ook zelf iets maken (tekenen, schilderen, iets fotograferen en uitprinten). Belangrijk is dat ze iets van het verhaal en de sfeer van het boek proberen te benaderen.

KARIKATUUR BOETSEREN

BEELDEND

Gekke Koppen gaan we maken. Dat doen we door bijvoorbeeld eigenschappen te overdrijven: enorme flaporen of overdreven wild haar. Wat het begrip ‘karikatuur’ precies inhoudt, wordt aan de hand van afbeeldingen en 3-dimensionale voorbeelden besproken. Wat zijn de kenmerken en wat moet je doen om van een gewone kop een karikatuur te maken?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 150,-- exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9003

In deze workshop gaan we een flinke kop van klei boetseren. Elke leerling krijgt een half brood (=5 kg) klei en gaat daarmee aan de slag. We werken volgens een stap-voor-stap methode met onder andere het doorslaan, het opzetten van de kop, en de ‘7-grepen’, essentieel bij het maken van een goede kop. Er wordt een basiskop gemaakt die daarna door diverse toevoegingen en bewerkingen uitgroeit tot een echte karikatuur; door elke leerling hoogst persoonlijk vormgegeven. Na het drogen en bakken van de werkstukken gaat iedereen met een echte karikatuur naar huis.

KLEURIG AFRIKA; OVER GROTE ACCESSOIRES EN INDRUKWEKKENDE SCHILDEN

BEELDEND

Kleur is voor Afrikaanse volksstammen een belangrijke manier om zich uit te drukken. Dat doen zij in allerlei accessoires en grote sieraden. Deze kunnen variëren van puntige ‘kuiven’ op de hoofden, enorme ronde halsringen tot indrukwekkende dansschilden. Soms geeft vorm en grootte een bepaalde rang aan. We bekijken en bespreken beeldmateriaal van verschillende Afrikaanse stammen, waarna we zelf aan de slag gaan met hele specifieke materialen. Zo kruipen we in de huid van deze mooie Afrikaanse mensen en gaan we even met z’n allen op reis.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8635

workshops

75


Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur; in 2 x 1 uur, de leerkracht begeleid de opdracht tussentijds zelfstandig Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11161

KRIEBELBEESTJES

BEELDEND

Met behulp van de collagetechniek wordt in de eerste les een ontwerp van een insect gemaakt. In de tweede les wordt de collage ruimtelijk uitgewerkt. Door de collage voorafgaand aan het ruimtelijke object te maken, wordt de fantasie van de leerlingen geprikkeld en zal er een insect ontstaan wat ze zonder de collage moeilijk zelf hadden kunnen verzinnen. Als materialen worden allerlei natuurlijke materialen gebruikt. Voorafgaand aan de workshops heeft de leerkracht tijdens de biologielessen over het insect verteld en laten zien hoe het is samengesteld.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 13535

KUNST WAAR BEWEGING IN ZIT!

BEELDEND

We laten ons inspireren door Naum Gabo, een veelzijdig man die werkzaam was als schilder, beeldhouwer, architect en designer. Zijn werk is dynamisch, speels en boeiend. Er lijkt beweging in te zitten. Met deze facetten gaan wij in deze beeldende workshop ook aan de slag. Iedere leerling maakt zijn eigen kunstwerk. Met nadruk op ‘eigen’, een kunstwerk dat qua vorm en kleur bij de leerling past. De beeldaspecten vorm en kleur staan dan ook centraal! Wordt het een gesloten vorm of een open vorm? Is de vorm regelmatig of onregelmatig? Hoekig of zijn er rondingen? Welke kleuren gebruik je? Warme of koude kleuren, primaire of secondaire kleuren, tertiair of complementair, licht of donker, enzovoorts…. Er wordt een beetje getimmerd, onderzoek gedaan naar vorm met behulp van ijzerdraad en geschilderd. Kortom, er zullen persoonlijke werken ontstaan die net zo dynamisch, speels en boeiend zijn als de werken van Naum Gabo. En deze nieuwe kunstwerken zullen we dan ook op een speelse manier evalueren. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.) Extra bij te boeken: Er is een mogelijkheid om deze workshop uit te breiden met extra lessen in een andere discipline, namelijk dans! Hierbij wordt de beweging, die te vinden is in het werk van Naum Gabo omgezet naar daadwerkelijke bewegingen. Het bouwen van eigen constructies met het lichaam, alleen of met elkaar, laten de leerlingen nieuwe mogelijkheden zien. Ontwikkeling van creativiteit, lichaamsbewustzijn, en vertrouwen in een ander komen aan de orde. De vormen van Naum Gabo, die zowel gebogen als strak zijn, komen in een danscombinatie weer terug. Elk stukje beeld is een vorm en kan een beweging worden. Deze extra workshop duurt één uur en kan verder uitgebreid worden tot 3 dansworkshops van één uur. (De kerndoelen 54, 55 en 56 komen in deze workshop aan bod.)

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 13897

KUNSTBESCHOUWING; BEELDEND EEN ONDERZOEKENDE REIS RONDOM EEN KUNSTWERK. Tijdens deze workshop gaan we op een speelse wijze vier kunstwerken beschouwen, onderzoeken en analyseren van vier Europese kunstenaars; Picasso, van Gogh, Matisse en Mondriaan. De klas wordt in vier groepen verdeeld op een speciale wijze. Iedere groep gaat een specifiek kunstwerk beschouwen en onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. We gaan de kernvragen beantwoorden, we kijken welke verschillende beeldaspecten er in het kunstwerk aanwezig zijn en kijken met name ook naar compositie, we gaan materiaalonderzoek doen en we onderzoeken de achterliggende gedachten van de kunstenaar of het achterliggende verhaal

76 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


bij het kunstwerk. Kortom; een reis door de kunst vol onderzoek, verwondering, leervragen, bewustwording en plezier! Waarom kunstbeschouwing met kinderen? Ze leren observeren (in eerste instantie zonder vooroordeel), ze leren een eigen mening te vormen en dit te uiten, spreken in een groep, de taalvaardigheid en de woordenschat worden verder ontwikkeld, het sociaal- emotionele vlak wordt aangesproken, het vergroot het onderzoekend vermogen, het verruimt de blik en ze gaan steeds meer beseffen dat als je ergens dieper induikt, wanneer je meer van iets weet, dat het dan alleen maar interessanter kan worden. (Alle kerndoelen en het analyserend vermogen komen in deze workshopaanbod.)

LOUISE EN HAAR SPINNEN!

BEELDEND

Tijdens deze workshop maken kinderen kennis met de kunstenares Louise Bourgeois. Haar reusachtig grote spinnen die een ode aan haar moeder zijn vormen het uitgangspunt voor de workshop(s). De kinderen gaan kijken naar geleedpotigen, hoe zien die er eigenlijk van dichtbij uit. Kunnen de leerlingen ook menselijke eigenschappen aan zo’n insect of spin koppelen net zoals Louise deed? We werken ons diertje uit in ijzerdraad, cocktailprikkers en boetseerwas. Voor meer verdieping kan de workshop verder worden aangepast aan de leerstorf en/of verlengt worden met één of meer lessen.

MAAK JE PERSOONLIJKE TATOEAGE

BEELDEND

Net echt! In deze workshop ontwerpen de leerlingen een persoonlijke tatoeage, waarna ze met een afdruktechniek de tatoeage op het lichaam overnemen. De leerlingen schilderen met tatoeagelak de tattoo in. Hierbij werken ze samen om het mooiste resultaat te krijgen. Er kán gebruik gemaakt worden van bestaande sjablonen die de workshopdocent meebrengt. De tatoeage is waterproof en blijft een aantal dagen mooi.

MUZIEK IN BEELD

BEELDEND

De leerlingen maken in groepjes een groot muzikaal kunstwerk op vellen van 1 x 1,5 meter. Geïnspireerd op kunststromingen waarin muziek een regelmatig terugkerend thema was zoals in de jaren twintig en vijftig van de vorige eeuw. Ze krijgen eerst een PowerPoint met inspirerend beeldmateriaal te zien.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 14489

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 175,-- Inclusief alle materialen (tatoeagelak e.d., kwasten, spiegels, tissues.) De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Volgende workshops op dezelfde dag €125,-Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8961

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9689

De achtergrond wordt bijvoorbeeld beplakt met gekopieerde vellen bladmuziek, en van zwartwit kopieën van muziekinstrumenten kunnen ze nieuwe, zelfbedachte instrumenten samenstellen. Daar kunnen met verf weer transparante kleuren overheen gezet worden. Ook worden er instrumenten van karton gemaakt die gedeeltelijk 3d kunnen zijn. Deze worden eveneens beschilderd en op de achtergrond geplakt. De leerlingen moeten proberen een muziekstijl of de sfeer van de door hun gekozen muziek uit te beelden. Gaandeweg kijken we wat er gemaakt wordt en wat ze er mee kunnen doen. Het is dus deels improvisatie. Samen laten we de definitieve kunstwerken groeien en ontstaan zoals je ook samen muziek maakt.

workshops

77


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8807

NEDERLAND WATERLAND

BEELDEND

Zonder water is er geen leven. Waar denk je allemaal aan als je aan water denkt? Aan zeeën en oceanen, golven, druppels, drinken voor mensen/dieren/bomen en planten en dus aan leven en overleven. Aan voedsel koken, varen, zwemmen, regen, wolken, mist, ijs, droogte, enzovoort. We kennen en gebruiken water in vele gedaanten. Maar water hoort ook heel erg bij Nederland met zijn rivieren, kanalen, sloten, de Noordzee en de eeuwenoude strijd tegen het water d.m.v. dijken en bijvoorbeeld de Deltawerken. De leerlingen krijgen eerst een introductie waarin het belang van water in al zijn hoedanigheden inzichtelijk wordt gemaakt. Ook krijgen ze te zien hoe kunstenaars zoals David Hockney water hebben verbeeld. In de opdracht gaan de leerlingen eerst schetsend onderzoeken hoe je water simpel kunt weergeven. Met deze inzichten gaan ze op A3 formaat een collage maken met een beperkt aantal kleuren papier. Dit levert mooie gestileerde beelden van water op. Van al deze werken kan één groot werk gemaakt worden door ze naast en onder elkaar aan een muur te hangen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8631

ONTWERP EEN LOGO - HOE MAAK JE EEN BEDRIJF, MERK OF JEZELF HERKENBAAR?

BEELDEND

Grote bedrijven en multinationals (Coca Cola, Shell, Unilever, enz.) hebben een Corporate Identity, een visuele identiteit. Deze identiteit is erg belangrijk voor de herkenbaarheid en wordt ook wel een huisstijl genoemd. Het belangrijkste binnen een huisstijl is het logo. Deze logo’s, ook wel beeldmerken genoemd, spelen een grote rol in de wereld van reclame en concurrentie. Maar ook scholen, restaurants, winkels, automerken, tablets en mobieltjes, steden en zelfs landen (de vlag) gebruiken een logo. Je ziet ze als je er op let overal. Ook in het leven van leerlingen spelen merknamen en logo’s een grote rol, denk bijvoorbeeld aan merkkleding, McDonalds , speelgoed, popgroepen of sportclubs. Ook zij ontlenen hier een deel van hun identiteit aan. Daarom kruipen we in de huid van een grafisch ontwerper en ontwerpen een logo door eerst een aantal schetsen te maken. Het thema kan de eigen naam, de schoolnaam of bijvoorbeeld een hobby zijn. De beste daarvan wordt in het groot uitgewerkt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14789

OPTISCH BEDROG

BEELDEND

Bij optisch bedrog worden je ogen bedrogen. De leerlingen maken kennis met verschillende vormen van optisch bedrog. O.a. het werk van de Nederlandse kunstenaar M.C. Escher en de Möbiusband komen aan bod. We tekenen op de tablets en op papier. Breng een bezoek aan het nieuwe Vincents Tekenlokaal! Vincents Tekenlokaal startte in 2009 in het PaleisRaadhuis van Tilburg. Hier kreeg Vincent van Gogh zijn eerste tekenlessen. Eind februari 2018 zijn wij verhuisd vanuit het Paleis Raadhuis naar Ontdekstation013 in de Spoorzone. Er is een prachtig nieuw lokaal gebouwd met 20 (voorheen 16) tablets waarop je heerlijk kunt komen tekenen. En we beschikken over ruimte om ‘analoge’ tekenlessen te geven. Want naast het werken op de digitale tablets is het ook belangrijk te ervaren hoe het is om te werken met écht materiaal. Houtskool,

78 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


potlood, verf, kwast, krijt op papier en doek, van heel klein tot heel groot. Bij goed weer kunnen we buiten tekenen. Wij maken graag lessen buiten het reguliere programma: heb je een thema of idee, kom ermee! Vincents Tekenlokaal richt zich op kunsteducatie en talentonwikkeling. We gaan uit van zowel het oude tekenambacht als de nieuwste ontwikkelingen. Bij al onze lessen voor scholen is het werken aan de 21e eeuwse vaardigheden een belangrijk element. Het betreft de vaardigheden kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, zelfregulering.

PERSPECTIEF TEKENEN

BEELDEND

Perspectieftekenen is een klassieke tekentechniek die je kunt leren. Door dingen in perspectief te tekenen creëer je diepte. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kunt bijvoorbeeld diepte creëren door gebruik te maken van toon(licht en donker), lineair perspectief en kleurperspectief. We kijken hoe en waarom verschillende kunstenaars deze techniek gebruiken in hun werk. We geven tips en tricks zodat de leerlingen inzicht krijgen en er zelf mee aan de slag kunnen. Tekenen op papier en op de tablets.

PORTRET MET PRET

BEELDEND

We bestuderen portretten uit de kunststroming COBRA (Karel Appel, Lucebert, Corneille) en kijken naar de lijnvoering en de vlakverdeling. Hoe hebben zij dat gedaan en wat is de achterliggende gedachten? Dan duiken ook de leerlingen in dit proces. Hierbij gaan we uit van onze eigen foto’s, die op het kopieerapparaat vergroot uitgeprint zijn. We knippen delen uit de foto’s en gaan hiermee schuiven op een groot vel papier. Daarna gaan we kijken hoe we dit portret kunnen vervreemden en hoe we lijnen kunnen verbinden. Hierdoor ontstaan hele fantasievolle en grappige nieuwe portretten. De beeldaspecten die centraal staan in deze workshops zijn; compositie, vorm, kleur en contrast. Ook het grote vel wordt aangetast, want de kaders van een kunstwerk kun je altijd zelf sturen! (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

POëZIE AFFICHES

BEELDEND

Gedichten zijn onderdeel van onze taal. Poëzie vertelt iets over de mens en zijn plek in de wereld maar kan eigenlijk over alles gaan. Over grote maar ook hele kleine thema’s. Poëzie kan dagelijkse dingen en ervaringen betekenis- en waardevol maken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14785

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9517

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8829

Na een PowerPoint presentatie en uitleg over poëzie gaan de leerlingen poëzie-affiches maken. Ze kiezen uit een aantal gedichten of schrijven zelf een gedicht. Ze gaan nadenken over hoe je het gedicht kunt verbeelden. Hoe je de sfeer kunt proberen te ondersteunen of versterken. Wat voor beeldelementen en illustraties passen erbij? Welke kleuren? Hierbij gaan ze met verschillende schildertechnieken en materialen aan de slag. Ook gaan ze met tekst en dus letters werken. Hoe kun je letters in het vlak plaatsen en hoe zien die letters er uit?

workshops

79


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 13555

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- exclusief materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9001

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10211

POëZIE, ZO MOEILIJK IS DA NIE!

BEELDEND

Op een verrassende en zeer fantasievolle manier gaan we beeldmateriaal combineren met de kunstvorm poëzie. We vertrekken vanuit afbeeldingen van beeldende kunstwerken door de eeuwen heen en gaan deze ‘beleven’, maar maken uiteindelijk ons eigen beeldende werk bij ons eigen gemaakte rondeel (gedicht). Bij ieder gedicht hoort natuurlijk een pakkende titel. En bij ieder gedicht hoort een boeiende afbeelding. Deze afbeelding/tekening gaan we maken met behulp van verschillende materialen en technieken. Het geheel; het gedicht, de titel en de tekening, voegen we samen op een groot gekleurd papier, zodat het mooi geëxposeerd kan worden. Ontroerende werkjes om trots op te zijn. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.)

SKY-LINE

BEELDEND

Hoe ziet de skyline van je eigen woonplaats eruit? De grootste en hoogste gebouwen bepalen vaak de skyline van een plaats of stad. Neem bijvoorbeeld de Eifeltoren in Parijs, of de Westpoint in Tilburg, die zie je al vanuit de verte. In deze workshop gaan de leerlingen aan de slag als architect en ontwerpen een skylinebepalende wolkenkrabber. In groepjes van twee leerlingen maken ze aan de hand van hun ontwerp een model, een maquette van foamboard. Aan het einde van de les stellen we de werkstukken zo op dat er een mooi skyline ontstaat: een expositie waard.

STAAT IE GOED, MIJN PLASTIC HOED?

BEELDEND

We leven in het plastic tijdperk. Met grote hoeveelheden wordt plastic geproduceerd en met grote hoeveelheden wordt het weer weggegooid. Op straat komen we allerlei afval tegen. En dat afval belandt uiteindelijk allemaal in het milieu. Denk maar aan de plastic soep in onze mooie oceanen. In deze workshop gaan we kunst en mode maken van plastic afval. We starten de workshop met een PowerPoint over plastic, plastic in het milieu en waar vinden we het plastic inmiddels allemaal in terug. Door middel van deze PowerPoint beleven we een reis door het (zwerf)afval en de gevolgen voor de natuur. Dan gaan we zelf aan de slag. We worden nu een kunstenaar, een modeontwerper, die kritisch is op het milieu en met plastic afvalmateriaal werkt om afvalproducten te kunnen recyclen. Zo willen we als kunstenaar en modeontwerper laten zien dat het belangrijk is producten te hergebruiken. Eigenlijk willen we een wereld zonder plastic afval, maar als het er dan toch is, kunnen we er maar beter iets moois van maken. Van allerlei van tevoren verzamelde plastic materialen gaan we ons eigen hoofddeksel maken. Iedere leerling maakt zijn eigen hoed. Het belangrijkste voor een kunstenaar is fantasie en inspiratie. We laten ons inspireren door het afval dat er ligt. We letten op vorm en kleurcombinaties. Het maken van verbindingen speelt ook een belangrijke rol in deze workshop.

80 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


STENCIL WORKSHOP

BEELDEND

Stencil-art is een vorm van straatkunst, door middel van stencils en graffiti spuitbussen worden teksten en afbeeldingen op muren en vele andere objecten gespoten. Stencils of sjablonen worden gemaakt door uit bijvoorbeeld papier afbeeldingen of teksten te snijden en dan door de ontstane openingen de afbeelding of tekst met spuitbus ergens op te spuiten. Deze zijn vaak in de openbare ruimte te vinden net zoals graffiti. Tijdens de stencilworkshop gaan we sjablonen ontwerpen en snijden die vervolgens met graffitispuitbussen gespoten gaan worden. Er wordt gewerkt op grote papieren vellen, deze mogen na afloop meegenomen worden. Er kan ook op andere ondergronden gewerkt worden zoals een muur, prullenbak, kast ect. Naast de zelf gemaakte stencils worden er tientallen andere sjablonen meegenomen die ook gebruikt kunnen worden tijdens de workshop.

TECHNIEK OM ONS HEEN - DOE EEN NUTTIGE UITVINDING

BEELDEND

We worden omringd door technologie die door de eeuwen heen is uitgevonden, zowel analoge als digitale. Denk aan lampen, machines, apparatuur, sensoren, computers, robots, meetapparatuur, mobieltjes, satellieten, tv’s, zonnepanelen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | Op school of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9063

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 tot 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8805

De leerlingen worden creatieve uitvinders en maken op vellen van 50x65 cm een collage van allerlei beeldmateriaal dat met techniek te maken heeft. Dat kunnen robots worden, maar ook ‘nieuwe’ fantasie-apparaten of machines. Door de leerlingen bedachte en geconstrueerde uitvindingen. Ze bedenken ook wat hun apparaat of robot allemaal kan, de functies en toepassingen. Denk aan communicatie, energie opwekken, milieuvriendelijkheid, bewegen, lichtbron, dingen (op)meten, lucht of water schoon maken, mensen helpen, enzovoort. Dit schrijven ze op een A4-tje dat ze op de achterkant van hun vel plakken. Als laatste bedenken ze een toepasselijke naam voor hun uitvinding en zetten deze er met uitgeprinte letters boven of onder.

tEKENEN OP ONZE TABLETS EN IN VIRTUAL REALITY

BEELDEND

Naast digitaal tekenen op onze tablets ga je ook 3d tekenen in Virtual Reality. Hierbij sta je al tekenend in je eigen tekening. Samen doe je een spel waarbij iedereen kan tekenen in 3d. In verband met de beschikbare apparatuur is deze les alleen geschikt voor kleine groepen tot 16 deelnemers.

VAN SPREEKWOORD NAAR BEELD

BEELDEND

Tijdens deze kunstklas gaan alle kinderen een spreekwoord omzetten in beeld. Dit zorgt voor surrealistische taferelen. Daarom starten we deze kunstklas met een introductie over het Surrealisme. De meest magische schilderijen ooit zijn gemaakt door een groep kunstenaars die zich de surrealisten noemden. Grote voorbeelden uit deze kunststroming zijn Salvador Dali en René Magritte. Ze schilderden geen echte wereld maar een fantasiewereld waarin alles mogelijk is. Klassikaal bespreken we de magie in de kunst van de surrealisten. Hierdoor geïnspireerd maken de kinderen een collage van een zelfgekozen spreekwoord of gezegde. Ze gaan knippen, scheuren, plakken en ontdekken zo de collagetechniek daarnaast maken wij tijdens de kunstklas foto’s van alle leerlingen, deze foto’s verwerken zij in hun beeld. Zie jij welk spreekwoord er wordt verbeeld?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 100,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14787

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9409

workshops

81


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9733

WOLKENKRABBERS BOUWEN

BEELDEND

Mensen bouwen al torens sinds mensenheugenis. Waarom eigenlijk? Torens bieden meer zicht op je omgeving: kasteeltorens, vuurtorens, jachttorens. Hoe hoger je bent hoe meer je van je omgeving kunt zien. Er zijn allerlei soorten torens. Flats en woontorens worden gebouwd om ruimte te besparen. Maar torens werden van oudsher ook gebruikt als symbolen. Ze staan voor het reiken naar de hemel, naar god, naar hogere doelen. Denk aan kerktorens, minaretten of de Toren van Babel. Maar er worden ook fantasietorens gebouwd zoals de Eiffeltoren, follies en kunstwerken. Wat is belangrijk als je een grote en hoge constructie wilt bouwen (maar ook als je wilt groeien als mens)? Een stevige basis. Anders val je om. Dat geldt zeker ook voor een bouwwerk. Na een inspirerende PowerPoint over architectuur, torens en wolkenkrabbers gaan de leerlingen in groepjes met (afval)hout een zo hoog mogelijke toren bouwen. Ze moeten goed nadenken over de constructie en maken van tevoren schetsen. Uiteindelijk gaan ze de torens beschilderen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9077

BEELDENDE VORMING

BEELDEND

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten. Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Beeldende Vorming. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op onze website www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘KinderKunstenaars’, ‘Beeldbouwbende’, ‘Kunstige Muziek’ en Dichter/Kunstenaar’. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg langer Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten, opruimen en klaarzetten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8923

BEELDHOUWEN IN MERGEL OF KALKSTEEN

BEELDEND

Een ruimtelijke ontdekkingstocht in steen. We gaan werken met mergel of kalksteen. Deze steensoort is heel gemakkelijk te bewerken. We gaan allerlei beeldhouwersgereedschap gebruiken en er wordt geleerd om er veilig mee om te gaan. Zo gebruiken we gereedschap om te vijlen, te scheppen en te lepelen, te boren en te schuren. De kinderen gaan met het gereedschap en het materiaal experimenteren. Daardoor leren ze spelenderwijs wat er mogelijk is met deze steensoort. En passant leren ze ook iets over beeldhouwen, zoals abstract en figuratief, wat maakt een beeld levendig, hoog en laag, vormgeving, coördinatie en motoriek, enzovoorts.

82 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


BEESTJES TIMMEREN

BEELDEND

Timmer je eigen dier Een blokje hout, een hamer en spijkers en dan snel aan de slag om je eigen diertje op de wereld te zetten. Wordt je beestje een aaibaar dier, kijkt het schattig uit zijn ogen? Of ga je toch voor een wat stoerdere vorm met stekels, schubben en op zijn minst een halsband om hem uit te laten? Het kan allemaal, je mag zelf weten welke eigenschappen jouw dier gaat krijgen. Timmeren, knopen, knippen en binden zijn de technieken die aan de orde komen. Stof, stukjes leer, ringetjes van rubber of ijzer, nagels, schuimrubber: al deze verschillende materialen kun je gebruiken om er iets ‘beestachtigs’ van het kale blok hout te maken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten minimale afname van 2 workshops Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9185

Kennisgebieden: beeldend en techniek

BOEKBARBA(A)R

BEELDEND

Laat je boek tot leven komen. Met het project Boekbarbaar kom ik in de klas en ga met een oud boek aan de slag. In het kader van het thema van de Kinderboekenweek zullen er wellicht nieuwe vriendjes gevonden worden in de boeken Wat gaan we doen? We vouwen, plakken, scheuren, snijden, verven een oud boek om tot een ‘levend’ boek, en wat er uit gaat komen? Geen idee! Dat maakt de workshop des te spannender. Wil je een idee krijgen over de mogelijkheden? Bezoek Boekbarba(a)r in Cultuurhuis Monopole.

BOSLOPER

BEELDEND

Recyclebare kunst In deze workshop onderzoeken we mens en natuur. We maken recyclebare kunstwerken waarbij alle materialen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarvoor werken we met verschillende materialen; dingen uit de natuur en door de mens gemaakt. Samen gaan we op zoek naar steentjes, dennenappels, eikels, takjes... maar plastic afval kunnen we ook gebruiken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten 2 x 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 11199

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Hele schooljaar Duur | 1 uur per groep Plaats | Op het schoolplein of een bos in de buurt Kosten | € 60,-- per uur voor minimaal 3 groepen Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 11057

We leggen steentjes in de vorm van ons eigen lichaam en versieren die met patronen. Door samen te werken vormen deze bostapijten een lange groene loper, een ode aan moeder natuur.

EEN BEELD VAN ZACHTE STEEN IN ANDERHALF UUR

BEELDEND

Een leuk cadeau of herinnering. Het beeld wordt uitgevoerd in kalksteen of mergel, beiden makkelijk te bewerken zachte stenen. Aan de kinderen wordt uitgelegd hoe ze het beeldhouw gereedschap kunnen gebruiken en wat de namen ervan zijn. Ze leren beeldhouw taal, bijvoorbeeld over vorm: hoe verander je de vorm van de steen? Waarom laat schaduw een beeld ‘leven’? Wat doen de ‘lijnen’ in een beeld? Hoe moet je vormgeven in 3 dimensies?

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten of in overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten, opruimen en klaarzetten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 10673

Het beeld kan een leuk vaderdag of moederdag cadeau zijn, of een herinnering aan de schooltijd gemaakt tijdens het schoolkamp.

workshops

83


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9707

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 15 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9189

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | In overleg op school of in het atelier van KunstKabaal Kosten | € 60,- Keuze uit: 1) reeks van 3 lessen waaronder de basisles en 2 vervolglessen met diversiteit aan materialen. 2) 1 Basisles: onderzoeksles tekenen met als afsluiting creëren eigen vogel. Materiaal: tekenmaterialen. Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 14151

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur tot 3 uur, afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9433

EXPERIMENTEREN MET VERF

BEELDEND

Experimenteren met verf is een kunstklas waarbij de expressie en durf van iedere leerling centraal staat. Na een klassikale intro over de kunstenaars uit het expressionisme en de begrippen figuratief/abstract, compositie en kleur gaan de leerlingen zelf experimenteren met diverse soorten materialen en verf. Ze gaan stempelen, vegen, druppelen en ontdekken zo spelenderwijs hoe je expressief kunt schilderen zonder de geijkte penselen of kwasten te gebruiken. Verder is het tijdens deze kunstklas vooral ook de kunst van de kunstenaar om op tijd te stoppen. Deze kunstklas is gemakkelijk te koppelen aan een thema naar wens.

GUITIGE VOGEL

BEELDEND

Een piepkuiken, kuikenvogel of een uilskuiken? Kinderen maken ieder een eigen vogel op een sokkeltje. Deze workshop is een leuke manier om kennis te maken met de rijke wereld van textiel. Losse viltwol en heel veel draden zijn het begin van een schattig beestje. Met eenvoudige technieken ontstaat uit een prop kranten en een bak vol wol een vogellijf. Door vilten en wikkelen wordt er een kleurig kuikenvogel geboren. Aan het eind van de workshop staat er een mooie rij guitige vogeltjes op de vensterbank.

Hé, WAT VLIEGT DAAR? DE VERDWENEN VOLIèRE...

BEELDEND

In een park in Tilburg, het Wilhelminapark, stond toen jouw opa en oma klein waren een volière, dat is een Frans woord voor vogelhuis. Het vogelhuis is jammer genoeg jaren geleden gesloopt. Jammer hè. Wij willen in één enkele les of een serie van drie lessen ons laten inspireren door die verdwenen volière. Welke vogels hebben er rond gevlogen? Wat voor geluiden maakten ze en wat aten ze? We gaan op onderzoek uit! Jeetje, wat zien die beestjes er verschillend uit: kuifjes, kropjes, een lange dunne snavel, een kruiskop bek, dunne lange en korte dikke pootjes. En dan die geluiden die ze maken: je kunt er muziek op maken! Waar komen ze eigenlijk vandaan, welk land en wat voor landschap en wat voor weer is het daar? Hoe zien hun nesten én eieren er uit? Vlieg in onze workshops mee op fantasie vleugels, maak een duikvlucht en bedenk hoe je een boekje zou kunnen maken, een klein vogelboek. Wil jij aan de slag en de stad vrolijker maken door kleurrijke vogels te maken voor de verdwenen volière? We gaan werken met veel verschillende materialen: potlood, olie/ pastelkrijt, ecoline. Grote penselen, kleine, wat je maar wilt om jouw vogel(s) de mooiste(n) te maken en hun geluid te laten klinken. Een bezoek aan het Wilhelminapark als onderdeel van de les is optioneel.

KUNSTKLAS NAAR WENS IN KLEI

BEELDEND

Deze kunstklas is geschikt voor alle groepen en wordt in overleg met de school gemaakt. Het is dus heel goed mogelijk aan te sluiten bij een leerlijn van de school. Het enige wat vooraf vaststaat, is dat er gewerkt gaat worden met klei. Bij de onderbouw zal de nadruk meer liggen op het experimenteren en ontdekken van de klei en bij de midden- en bovenbouw zal er juist meer aandacht besteed worden aan de techniek van het boetseren. Verder komen er bij alle leerjaren diverse beeldaspecten aan bod en staat de fantasie van de leerling centraal.

84 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


KUNSTKLAS OP MAAT

BEELDEND

Een kunstklas geheel aangepast aan de wensen en leerlijnen van de school. Je klas als atelier. Iedereen is een kunstenaar in de Kinderkunstklas. De kinderen komen op een speelse manier met kunst in aanraking. Leren kijken als Picasso, vormen voelen zoals Matisse, kleuren gebruiken zoals Appel. Met zijn allen kruipen we als het ware in de huid van een ‘echte’ kunstenaar. Samen maken we kunst waar je versteld van zult staan!

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9429

Deze kunstklas wordt volledig aangepast aan de wensen van de school. In overleg met de docent(en) wordt de kunstklas op maat gemaakt. De samenwerking tussen de school en Kinderkunstklas staat centraal. Het is dus heel goed mogelijk aan te sluiten bij een speciaal thema, feest of leerlijn van de school. Van een kunstklas op maat voor één groep tot een schoolbreed project voor de hele school. Alles is mogelijk.

NATUURLIJK SCHILDEREN

BEELDEND

Spelen met zelfgemaakte verf Wist je dat je met huis tuin en keukenspulletjes prachtige kleuren kunt maken? In deze workshop gaan we samen kliederen met verf uit natuurlijke materialen zoals bietensap, paprikapoeder en bloemblaadjes. Hoe ruikt een groen spinaziemonster of een rode koolaap? Deze workshop is voor de bovenbouw ook uit te breiden als een serie lessen waarbij kinderen zelf ook tempera en natuurlijke lijm leren maken.

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

BEELDEND

Cultuurprogramma voor de hele school. Dit programma is er vooral op gericht om de diverse culturen, aanwezig in ons land, te leren kennen. In iedere groep wordt een andere cultuur belicht. Diverse culturen die in Nederland aanwezig zijn, worden in de lessen behandeld. Wat zijn de gewoonten, hoe wordt er geleefd, welke godsdienst wordt er beleden, hoe zien de kunstuitingen uit het land van herkomst eruit. Deze kunstuitingen vormen de inspiratiebron voor de beeldende lessen. In elke groep maken de leerlingen een individueel kunstwerk, geïnspireerd op de kunstuitingen van het land waarvan de cultuur in de klas wordt behandeld.

PRACHTIGE KLEDING VOOR DE KASTEELHEER EN ZIJN VROUWE

BEELDEND

Je bent voor even de kostuumontwerper van 500 jaar geleden. Wat voor kleding droegen de mensen toen? Wat was in de mode en hoe zag je er uit als je heel rijk was? Welke stoffen waren gebruikten ze toen. Hoe kun je de kasteelvrouwe of heer er chique en belangrijk uit laten zien? Voel en bekijk bijzondere stoffen. Kies de mooiste uit om jouw kasteelvrouwe of kasteelheer mee aan te kleden. Een bijzondere workshop waar kinderen zowel visueel als tactiel kennis maken met de rijke wereld van textiel en kostuumgeschiedenis. Op een eenvoudige manier wordt met echte stoffen een bijzonder kostuum ontworpen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Hele schooljaar Duur | 1 uur Plaats | In de klas Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 11055

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur ; in 2x 1 uur, de leerkracht begeleid de opdracht tussentijds zelfstandig Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11083

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9101

Deze beeldende workshop is een goede aanvulling bij het erfgoedprogramma: Kasteel van Tilburg aangeboden door Stadsmuseum Tilburg.

workshops

85


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Tijdsduur in overleg Plaats | Op school of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9065

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9709

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8919

STICKER WORKSHOP

BEELDEND

Stickers zijn een onderdeel van straat kunst / urban art en vandaag de dag niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Maak tijdens deze sticker workshop je eigen stickers. Met voorbeelden laat de docent zien welke soort uitingen er binnen de stickercultuur bestaan en welke artiesten er binnen de scene actief zijn. Uitleg over hoe het beste stickers getekend kunnen worden en wat hier zoal op zou kunnen komen. Hierna gaan de deelnemers onder begeleiding stickers maken. Dit wordt gedaan met watervaste stiften op vinylstickers zodat de stickers ook tegen water kunnen. De gemaakte stickers mogen na afloop meegenomen worden. De sticker workshop kan op zich zelf staan maar kan ook prima aansluiten op bestaande projecten.

STILLEVEN UITGAAND VAN EEN SEIZOEN NAAR KEUZE

BEELDEND

Tijdens deze kunstklas leren de leerlingen te kijken als een kunstenaar uitgaand van de basisvormen. Verder bekijken we samen stillevens van diverse kunstenaars. Hierbij komen afhankelijk van de leeftijdsgroep diverse tegenstellingen en beeldaspecten aan bod. Hierdoor geïnspireerd gaan alle leerlingen een stilleven schilderen met aquarelkrijt op groot formaat. Het thema van het stilleven is een van de vier jaargetijden: herfst, winter, lente of zomer.

STOF BEDRUKKEN

BEELDEND

Van aardappels, kurken en plaatjes schuim worden stempels gesneden. Voor de kleuters zijn kant en klare stempels aanwezig. Op papier wordt eerst een ontwerpje gestempeld. Daarna wordt het ontwerp over genomen op stof. Dat kan bijvoorbeeld een T-shirt zijn, een tas, of een stuk stof wat later als placemat kan dienen of ingelijst kan worden. De kinderen leren dat bedrukte stof opgebouwd is uit motiefjes die zich steeds herhalen. Met de motiefjes wordt een compositie gemaakt. Ze leren te werken met textielverf en ze leren kleuren mengen. Er wordt ook van ze gevraagd nauwkeurig en schoon te werken. De stof op de foto is bedrukt door een leerling uit de middenbouw, primair onderwijs.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur afhankelijk van het gekozen thema kan de tijd ingekort dan wel verlengd worden. Plaats | Op school Kosten | € 225,-- inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues.) De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8955

sCHILDEREN... OP JE GEZICHT

BEELDEND

Wie of wat ga je worden? In de workshop van 2 uur gaan we de basisvaardigheden van het grimeren leren. Er wordt voor de hele groep een keuze gemaakt uit één van de volgende thema’s: • fantasiefiguur: uitwerken van eigen ontwerp, heks, fee, duivel, sciencefiction; • kunststroming: de stijl, kubisme, impressionisme e.a.; • maskers: van primitief tot Venetiaans; • dieren: vlinder, tijger en alle anderen; • ik ben om op te vreten: thema snoepjes. Elke les start met een korte uitleg over materialen/technieken, daarna gaan de leerlingen schilderen op elkaars gezicht, hals en armen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee, incl. schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues. Kan uitgebreid of vervangen worden door lessen op maat, bijvoorbeeld rondom een bepaald thema: circus, feest, sprookjes, halloween, kerst. Alle workshops samen vormen een lessenreeks als cursus kindergrime.

86 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


cultureel erfgoed

ARCHEOLOOG IN DE KLAS!

CULTUREEL ERFGOED

De gemeente Tilburg wil leerlingen van de basisschool archeologie en erfgoed laten ontdekken. Daartoe is het lesprogramma ‘Archeoloog in de klas!’ ontwikkeld. Er komt een kruiwagen de klas binnenrijden, gevuld met echte archeologische vondsten en gereedschappen van een archeoloog. De leerlingen gaan onder begeleiding van de docent op onderzoek uit in de kruiwagen. Een week later, tijdens het bezoek van een echte archeoloog aan de klas, leren de kinderen wat archeologie is en hoe een archeoloog te werk gaat. We gaan samen kijken naar alle spullen uit de kruiwagen en alle vragen worden beantwoord. Opgraven, hoe doe je dat? En wat gebeurt er met de vondsten na de opgraving? Tegelijkertijd leren de kinderen meer over de geschiedenis van Tilburg en van hun eigen buurt. Hoe lang wonen er eigenlijk al mensen in Tilburg en omstreken? Wat is het oudste voorwerp dat in Tilburg is gevonden?

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten afhankelijk van het aantal vragen van de leerlingen en of er eigen vondsten zijn meegebracht duurt het bezoek van de archeoloog aan de klas 60-90 minuten Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per groep Aanbieder | Weleer Bestelcode | 9447

De leerlingen mogen natuurlijk ook zelf een oud object van thuis meebrengen om te laten determineren en dateren.

BELEEF DE MIDDELEEUWEN

CULTUREEL ERFGOED

Luister, kijk, denk, voel en probeer. Droegen ze in de middeleeuwen ook spijkerbroeken? Nee natuurlijk niet, maar wat dan wel? Hoe kookten en aten ze eigenlijk? En hoe gingen ze om met de vieze straten? Middels vele replica’s van middeleeuwse attributen kunnen de kinderen ontdekken wat er al wel en niet bestond in de middeleeuwen en hoe men die gebruikte. Zouden ze het gebruik kunnen raden van een aantal ‘vreemde voorwerpen’? In groepjes kunnen ze diverse voorwerpen bekijken en uitproberen. Daarbij wordt steeds het een en ander verteld over gebruiken en gewoontes. Zo krijgen de kinderen een idee van hoe men in de middeleeuwen leefde, en wat het verschil of juist de overeenkomst met tegenwoordig is. Natuurlijk is de lesgever gekleed in middeleeuwse outfit.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg (voorkeursmaanden januari/februari) Duur | 1 uur en 15 minuten per groep (tijd is t.o.v. vroeger verlengd met 15 min) Plaats | Op school Kosten | € 68,-- 1 lesgever, gebruik van replica’s van gebruiksartikelen uit de middeleeuwen Aanbieder | Zwaard en Volk Bestelcode | 8647

Deze activiteit is goed te combineren met de activiteit ‘Strijd in de middeleeuwen’.

STRIJD IN DE MIDDELEEUWEN

CULTUREEL ERFGOED

Luister, kijk, denk, voel en tot slot doe het zelf (workshop zwaardvechten) Luister-kijk-denk Hoe, waarmee en waarom vochten de middeleeuwers? De wereld zag er toen heel anders uit. Niet alleen grote rijken maar ook ministaatjes bestreden elkaar om de macht. Hoe was dat in de gebieden van het huidige Nederland?

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg (voorkeursmaanden januari/februari) Duur | 1 uur en 30 minuten per groep (minimaal 2 groepen per dag) Plaats | Op school (gymzaal of andere grote en hoge ruimte) Kosten | € 229,-- 2 lesgevers, gebruik van replica’s van wapens/ wapenuitrusting (harnasonderdelen) en kunststof zwaarden Aanbieder | Zwaard en Volk Bestelcode | 8645

Voel-doe Naast uitleg kunnen de leerlingen diverse replica’s van middeleeuwse wapens (b.v. zwaarden, strijdhamer) en harnas-onderdelen (b.v. helmen, handschoenen, maliënkappen) bekijken en voelen. Ze zijn toeschouwer van een heus gevecht tussen twee zwaardvechters in historisch tenue en als klap op de vuurpijl krijgen ze een workshop zwaardvechten, uiteraard met veilige kunststof wapens. Niet alleen de omgang met het zwaard is belangrijk, maar ook de lichaamshouding en –beweging. Daarom past deze activiteit zowel bij de lessen geschiedenis middeleeuwen als bij de bewegingslessen. Deze activiteit is goed te combineren met de activiteit ‘Beleef de middeleeuwen’.

workshops

87


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur ; in 2x 1 uur. De leerkracht begeleidt de opdracht tussentijds zelfstandig Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11063

TIJDCAPSULE

CULTUREEL ERFGOED

We leven op het moment in roerige tijden: Brexit, de vluchtelingen stromen, opkomend extreem rechts, terroristische aanslagen, intolerantie, manipulatie, klimaatverandering, enz. Kinderen leven beduidend anders dan de kinderen van 50 jaar geleden. Zou het niet interessant zijn om de tijd van nu op te laten tekenen door kinderen? D.m.v. taal, geïllustreerd met tekeningen, foto’s, plaatjes etc., wordt het tijdsbeeld weergegeven, zodanig dat er een helder beeld ontstaat van de periode waarin we ons nu bevinden. De waarde van het alledaagse wordt niet zozeer bepaald door goederen, dan wel door documenten; foto’s van de mensen die de tijdcapsule hebben gemaakt, de omschrijving van de levensstijl en de omschrijving van het tijdsbeeld. Kortom de inhoud van de tijdcapsule krijgt historische, antropologische en archeologische waarde. Welke vorm de tijdcapsule gaat krijgen wordt in overleg bepaald en ook waar en hoelang hij bewaard gaat blijven. Deze workshop kan ondersteund worden door taal-, geschiedenis-, aardrijkskunde-, biologie-, maatschappijleer-lessen. Als beeldende toevoeging wordt er een robot getimmerd.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | School Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9115

CULTUREEL ERFGOED

CULTUREEL ERFGOED

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Cultureel Erfgoed. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op op www. snens.nl en maak kennis met het ‘Buurtmuseum’ ‘Erfgoeddetectors en ‘Textiel Troopers’. Samen leggen we verbinding met: • de belevingswereld en het niveau van de leerlingen • binnen/buiten/naschoolse activiteiten • thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf • doorgaande leerlijnen • betrokkenheid van ouders • zichtbaarheid in wijk, dorp of stad Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

dans Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9251

DANSEN OP DE BOERDERIJ

DANS

Zegt het ‘boe’, ‘miauw’ of ‘tok’, in een stal of kippenhok? Kan het grazen, springen, hollen, zwemmen of in modder rollen? Eet het stro of sappig gras? Je ontdekt het in de klas! We dansen als de dieren van de kinderboerderij. Kip is op zoek naar haar kuikens. In de stal ontmoet ze poes, muis en de paarden. In een grote dierenparade via de wei komen we in de boomgaard. En wat groeit daar?

88 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


DANSEN OVER PRENTENBOEKEN

DANS

Prentenboeken, die naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties voldoende aanknopingspunten bieden voor interactie met de kinderen en verwerking in hun spel, zijn voor ons bronnen van inspiratie. Ze leiden tot speelse dansworkshops, waarin we samen met de kinderen het prentenboek opnieuw tot leven brengen. Dit doen we door ons te verplaatsen in de hoofdpersoon en zijn/haar avontuur mee te beleven. Door ons uitgewerkte titels zijn o.a.: • • • • • •

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8711

Boer Boris gaat naar zee van Ted van Lieshout en Philip Hopman Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak en Noëlle Smit Wiebelbillenboogie van Guido van Genechten Max en de maximonsters van Maurice Sendak Woeste Willem van Ingrid en Dieter Schubert Op onze site, www.factorium.nl, vindt u nog meer titels. Er kan natuurlijk ook een dansworkshop ontwikkeld worden, geïnspireerd op een boek dat leeft in uw groep. Ook een combinatie van dans en muziek behoort tot de mogelijkheden.

DE 4 SEIZOENEN

DANS

Een vrolijk dansproject over de 4 seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter: alle seizoenen nodigen uit om over te dansen: schaatsen op bevroren sloten, zwemmen in de zee, stappen door de plassen en lammetjes kijken in de wei.

DE DANSKOFFER

DANS

Boven op zolder staat een grote, oude koffer. Wat zou erin zitten? De dansjuf neemt de koffer mee en samen met de kinderen gaat ze ontdekken wat erin zit. Bij elk voorwerp hoort natuurlijk een beweging, een muziekje of een dansje. In dit speelse dansproject wordt de fantasie geprikkeld en de kinderen maken op een leuke manier kennis met uiteenlopende bewegingsvormen.

DE POPPENWINKEL

DANS

Beer en pop staan al heel lang samen op het bovenste plankje van de grote kast van de winkel. Ze vervelen zich rot, maar als ‘s nachts de lampen uitgaan en de poppenmaker gaat slapen, beleven ze allerlei dansante avonturen. De danslessen rondom de poppenwinkel zitten boordevol met speelse dansactiviteiten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Keuze 1: Project duurt 2 uur inclusief pauze en presentatie. Keuze 2: Kan ook als losse les geboekt worden van 45 minuten. Plaats | Op school Kosten | € 135,-- Project 2 uur € 135,-- per deelnemende groep. Losse les 45 minuten € 45,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10245

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10247

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Keuze 1: Project duurt 2 uur inclusief pauze en presentatie. Keuze 2: Kan ook als losse les geboekt worden van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 135,-- Project 2 uur € 135,-- per deelnemende groep. Losse les 45 minuten € 45,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10219

workshops

89


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9977

EEN REIS NAAR DE MAAN

DANS

Drie, twee, één, opgelet snel stap ik in mijn raket ik doe mijn ruimtepak gauw aan en ga dansen op de maan. Hoe beweeg je eigenlijk op de maan? Heel langzaam of juist razend snel? Met gigantisch grote stappen of met kleine trippelpasjes? Wij gaan op een spannende ontdekkingsreis en vinden uit hoe je in de ruimte danst. Deze dansworkshop sluit aan bij de natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang van kinderen. Doelgroep: groep 1-2 en 3

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10111

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10225

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Keuze 1: Project duurt 2 uur inclusief pauze en presentatie. Keuze 2: Kan ook als losse les geboekt worden van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 135,-- Project 2 uur € 135,-- euro per deelnemende groep. Losse les 45 minuten € 45,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10235

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50. Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8651

GRIEZELEN MET TROLLEN EN HEKSEN

DANS

Roeren, roeren in de kom Heksen dragen neuzen krom Draai de lepels twee keer om Dikke trollen slaan de trom. Heksen roeren in de ketel, spoken zweven door de lucht en de trollen stampen door het struikgewas. Psst!... Wij gaan stiekem een kijkje nemen in het griezelige heksenbos. Als wij maar niet ontdekt worden. Deze fantasierijke dansworkshop sluit aan bij de creativiteit, fantasie en natuurlijke bewegingsdrang van kinderen. Doelgroep: groep 1-2 en 3

DANS IN DE KLAS SPECIAAL

DANS

Er bestaat de mogelijkheid om samen met de dansdocenten van Dans in de klas een dansles op maat de bedenken. Zijn jullie op zoek naar een workshop die aansluit bij het thema of boek dat jullie gaan behandelen? Of willen jullie graag een dansles die past in bijvoorbeeld een projectweek of bij een culturele dag? Wij denken graag met jullie mee.

IN HET MUSEUM

DANS

Kun jij zo stil staan als een standbeeld? Mag je rennen in een museum? En waarom hebben kunstenaars altijd zo’n moeilijke bril op? In deze vrolijke danslessen draait het om het reilen en zeilen in een museum.

KINDERDANS

DANS De term kinderdans wordt gebruikt voor die dans met kinderen die voortkomt uit de (internationale) folklore, zangdansen, kinderzang, kinderspel, kring- of zangspelen etc. Dansimprovisatie, elementen uit de moderne dans en uit de folkloredans zijn met elkaar verweven. Doelgroep: groep 1 t/m 4

90 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


UIT GROOTMOEDERS TIJD

DANS

Dansen over voorwerpen uit grootmoeders tijd. Er staat een grote, ouderwetse koffer op zolder. Van wie zou die nou zijn? Zullen wij eens kijken wat er allemaal inzit? Hé, is dat niet de bril van oma? En die tol, die kroontjespen, dat breiwerkje... De kinderen gaan samen met de dansdocent aan de hand van voorwerpen uit grootmoeders tijd een nostalgische dansles beleven.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9551

Doelgroep: groep 1 t/m 4

DOLFJE WEERWOLFJE

DANS

Je zult maar midden in de nacht wakker worden en ontdekken dat je toch anders bent dan anderen... Een vrolijke dansworkshop voor alle kinderen van de middenbouw, gebaseerd op het eerste deel van de Dolfje Weerwolfje reeks. Kinderen veranderen in weerwolven en beleven (dansen) een eerste (dans-)avontuur.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8725

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, met het boek als uitgangspunt, in drie workshops toe te werken naar een choreografie en deze te presenteren. Ter voorbereiding op de workshop(s) wordt het boek door de eigen leerkracht bij de leerlingen geïntroduceerd. Doelgroep: groep 3 en 4

LEKKER SPANNEND IN HET SPOOKHUIS...

DANS

“ Ik loop op straat in de duisternis. is hier een spook of heb ik het mis? ” Niet meteen omkijken, maar beweegt daar iets in de schaduw? Nog een klein stukje en dan zijn we bij het krakkemikkige, verlaten huis. Of wordt het toch nog bewoond? De leerlingen gaan op griezeltocht door het spookhuis. Sluipen, kruipen, schrikken... spannend gaat het zeker worden!

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10113

Doelgroep: groep 4, 5 en 6

ROBOT-RUMBA EN MACHINE-MAMBO

DANS

Proefjes, experimenten en onderzoek zijn belangrijke onderdelen van de natuurwetenschap. In deze dansworkshop gaan wij robots, apparaten en zelfgebouwde uitvindingen laten dansen. We gaan heel bijzondere machines bouwen, namelijk dansmachines. De leerlingen worden uitgedaagd om hun creativiteit, fantasie en bewegingsdrang te gebruiken. Na een actieve warming-up gaan we met dansbewegingen experimenteren en een gloednieuwe uitvinding in elkaar zetten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9979

Doelgroep: groep 4, 5 en 6

workshops

91


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | Groep 3 en 4: 45 minuten, groep 5 en 6: 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Groep 3 en 4: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50. Groep 5 en 6: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8679

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | in overleg Duur | In overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Groep 3 en 4: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop € 67,50. Groep 5 t/m 8: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8693

SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK

DANS

In de dansworkshop gaan we een smakelijk dansavontuur beleven. We dansen over machines die snoep en chocolade maken, over een kauwgommachine die alles aan elkaar laat plakken, we worden per ongeluk ingepakt als een snoepje en wat zou er kunnen gebeuren als je zo’n snoepje van Willy Wonka uitprobeert... Ter voorbereiding op de workshop wordt het boek door de eigen leerkracht bij de leerlingen geïntroduceerd. Doelgroep: groep 3 t/m 6.

AFRIKAANSE DANS

DANS Dans is ongelooflijk belangrijk binnen de Afrikaanse cultuur. Elke gelegenheid, elke gebeurtenis wordt aangegrepen om te dansen. En als er gedanst wordt, doet iedereen mee. Afrikaanse dans is een hele energieke vorm van dans. De nadruk ligt op dansplezier, de wisselwerking tussen ritme en dans en het voluit en actief bewegen van je hele lichaam.

In deze workshop maak je, onder de bezielende leiding van de uit Ghana afkomstige danseres Cynthia Gabla, kennis met de Afrikaanse dans. In traditionele kledij, meegebracht uit haar moederland, leidt ze je binnen in de danscultuur van Ghana. Een uitbundige manier van bewegen, die je vrolijk stemt en ook nog eens goed is voor conditie en spieren.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8717

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8743

DE GRIEZELBUS

DANS

Het verhaal gaat over een schoolklas die met een bekende schrijver een uitstapje maakt. De griezelverhalen en verschillende, onschuldig ogende voorwerpen leveren stof tot dans. Ter voorbereiding op de workshop wordt het boek door de eigen leerkracht bij de kinderen geïntroduceerd. Doelgroep: groep 5, 6 en 7

JAZZDANCE

DANS

Jazzdance is ontstaan in de USA en is nauw verwant aan de jazzmuziek. Beide zijn uitingen van de sterke vrijheidsdrang ten tijde van de slavernij. Jazzdance is leuk, omdat je tegelijkertijd werkt aan een goede conditie, evenwicht, spieropbouw, lenigheid, coördinatie, houding en expressie. Daarbij gebruik je alle spiergroepen in je lichaam. Het enige wat je nodig hebt voor jazzdance is wat ritmegevoel. Een spetterende workshop die garant staat voor veel dansplezier.

92 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


LANDENREIS: DANSEN BIJ WERELDORIëNTATIE

DANS

We starten in de klas. Waar reizen we naar toe? Spanje, Griekenland, Rusland, China of...? Hoe ziet het er daar uit? Wat is de betekenis van dans in dat land? Vervolgens werken we in de speelzaal aan een choreografie waarin dansmateriaal uit het land en eigen dansmateriaal van de leerlingen en van de dansdocent worden verwerkt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur per workshop Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij deelname door één groep: € 90,-per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9453

U kunt één of meerdere workshops afnemen. Per workshop verdiepen we ons in één land.

LEUK MET MEUK

DANS

Dansen met voorwerpen die tot de verbeelding spreken. Hoe een gevonden voorwerp, de vindplaats (op straat of op zolder...), het tijdstip van de vondst (vroeg in de ochtend of in het holst van de nacht...), de mogelijke herkomst (van een oude tante uit de vorige eeuw of uit een ver en warm land...) en het materiaal waarvan het gemaakt is kan leiden tot dans.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10117

Doelgroep: groep 5 t/m 8

STOKKENDANS

DANS

Deze traditionele stokkendans, ook wel bekend als maculelê, is een onderdeel van de Braziliaanse gevechtskunst capoeïra. Met de stokken, die wapens symboliseren, wordt een verscheidenheid aan aanval- en verdedigingsmanoeuvres uitgevoerd. Daarbij wordt gedanst in verschillende opstellingen, op originele muziek en op verschillende ritmes. Doelgroep: groep 5 t/m 8

HIPHOP FACTORY

DANS

Hiphop is nu populairder dan ooit. De Hiphop Factory is de specialist als het gaat om hip hop en alles wat ermee te maken heeft. U kunt kiezen uit verschillende stijlen: • hip hop • breakdance • popping en locking • afro

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8649

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur losse workshops of trajecten Plaats | Op school of bij de Hiphop Factory Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9755

Onze educatieve workshops zijn een combinatie van techniek, muzikaliteit en beleving

AFRO HIPHOP

DANS

Al sinds de jaren 80 is hiphopmuziek razend populair in Afrika. Hierdoor is een nieuwe dansstijl ontstaan. het is een mix van de energieke, opzwepende Afrikaanse ritmes en hiphopmoves. Een gezamenlijk project van Factorium en de Hiphop Factory

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13687

workshops

93


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1, 2 of 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13689

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9541

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 65,-Aanbieder | Jan Ophuis Bestelcode | 9237

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 65,-Aanbieder | Jan Ophuis Bestelcode | 9239

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8751

ALLE... VISSEN VLIEGEN

DANS

Een dansworkshop waarbij dans en beeldende kunst elkaar ontmoeten en inspireren. Tijdens deze dansworkshop passeren verschillende kenmerken van het werk van grafisch kunstenaar Maurits Escher de revue. De herhaling en regelmaat waarmee patronen hele vlakken vullen en versieren worden vertaald naar dansopdrachten. Evenals de langzame verandering, metamorfose, die vaak zichtbaar is in het werk van Escher. We maken tot slot een korte choreografie, geïnspireerd op het werk ’Lucht en water’. Doelgroep: groep 6, 7 en 8

ALS DE KAT VAN HUIS IS...

DANS

Met twee handen op één buik en de neus in de wind laten we er geen gras over groeien, steken we de handen uit de mouwen en zetten we ons beste beentje voor. Het Nederlands is een rijke taal, die veel spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden kent. In deze dansworkshop maken we van deze taalrijkdom gebruik en zetten we in een handomdraai geschreven of gesproken taal om in danstaal. Doelgroep: groep 7 en 8

BODY BEAT

DANS

Ritme, muziek en beweging met als instrument je eigen lijf Tijdens deze workshop ga je muziek leren maken met je eigen lijf en swingend variëren op een basisbeat en dat alles in een flitsende choreografie. Het doel is om toe te werken naar een mooie eindpresentatie. In 2013 heeft Jan Ophuis met Body Beat twee wereldrecordpogingen gedaan en wel in twee verschillende categorieën met als resultaat een wereldrecord waarbij een vermelding in het Guinness Book of Records. Leeftijd vanaf 9 jaar.

BRAZILIAANSE PERCUSSIE

DANS

Workshop waarbij leerlingen naast het bespelen van Braziliaanse instrumenten ook leren samenspelen en bouwen aan een feestje. Het doel is om naast speelplezier, de leerlingen te laten samenwerken in muziek, te laten proeven van de Braziliaanse cultuur en vaardigheden te leren met het bespelen van de Braziliaanse instrumenten met als eindresultaat het laten uitvoeren van een muziekstuk. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen

CAPOEïRA: IN HET VOETSPOOR VAN DE SLAVEN

DANS

Capoeïra is groot geworden in Brazilië, maar vindt haar oorsprong in Afrikaanse spelvormen en rituelen. Het bevat elementen van dans, spel en vechtsport en is daardoor heel energiek, acrobatisch en ritmisch. Iedereen kan het leren. Het is enerzijds een combinatie van elegantie en controle, anderzijds een (schijn-) gevecht, een uitwisseling van aanvals- en verdedigingsmanoeuvres op muziek. Capoeïra is leuk om te doen én goed voor je conditie, figuur, kracht en souplesse.

94 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


CLIPDANS - SCHITTER IN JE EIGEN VIDEOCLIP

DANS

Heb je er altijd al van gedroomd om eens mee te doen in een videoclip? Dan is dit je kans. In het eerste half uur van deze workshop werken de leerlingen aan een spetterende dans. Vervolgens worden de verschillende scenes gefilmd. Het opgenomen materiaal wordt tot een echte videoclip gemonteerd, met vloeiende overgangen, close-ups en artistieke effecten. Uiteraard wordt de workshop afgesloten met het gezamenlijk bekijken van de clip. Doelgroep: groep 6, 7 en 8

DANSENDE MUMMIES, ZOMBIES EN WEERWOLVEN

DANS

De meest soepele, meest swingende dansers? Dat zijn natuurlijk mummies, zombies en weerwolven. Denk maar aan Michael Jackson’s Thriller of aan de Adam’s Family. In deze dansworkshop laten we de leerlingen, o.a. door te werken met isolatie en ‘afgekapte’ bewegingen, ervaren hoe het is om net zo te bewegen als figuren uit horrorfilms. Doelgroep: groep 7 en 8

FLASHMOB

DANS

Voor wie het woord flashmob niet kent: een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt. In deze workshop wordt de leerlingen in één uur een flitsende danscombinatie aangeleerd. Dit gebeurt in het diepste geheim. De verbazing onder medescholieren zal groot zijn als er in de aula, in de fietsenstalling of op het schoolplein plotseling een leerling begint te dansen en steeds meer leerlingen volgen. En even plotseling als het begonnen is houdt het ook weer op...

MOBIEL MET JE MOBIELTJE

DANS

Het is niet meer weg te denken uit de wereld van nu: het mobieltje. We maken contact met onze mobiele telefoon en communiceren via WhatsApp en met behulp van emoticons. Maar liefst 96% van de jongeren heeft er tenminste één.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8719

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10115

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Workshop van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 120,-- prijs in overleg bij deelname van meerdere groepen Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8731

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9719

In deze dansworkshop gaan we aan de slag met mobiele communicatie in danscombinaties. WhatsAppjes worden gekopieerd, doorgestuurd of veranderd in eigen dansberichten die in deze workshop worden gemaakt. We gaan verschillende emoticons gebruiken, zodat elk verstuurd bericht een eigen dansgevoel gaat krijgen. Een nieuwe mobiele dansbelevenis.

workshops

95


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9981

OP ONDERZOEK

DANS

Proefjes, experimenten en onderzoek zijn belangrijke onderdelen van de natuurwetenschap. Hierover kunnen we in veel boeken lezen, maar we kunnen het ook zelf ervaren. Ook kinderen hebben een natuurlijke drijfveer om op onderzoek uit te gaan en willen te weten komen hoe de wereld in elkaar zit. Daarom gaan wij in deze workshop zelf onderzoeken en experimenteren: Wat kunnen wij met zwaartekracht? Kunnen we van onze lichamen een brug bouwen? Hoe werkt evenwicht? Kunnen twee kinderen aan elkaar ‘hangen’ zonder om te vallen? Na een energieke opwarming experimenteren de kinderen met behulp van een aantal dansimprovisatie-opdrachten en ervaren zelf een aantal natuurwetten. Centraal staan samenwerking, inbreng van eigen creativiteit en plezier in bewegen. Doelgroep: groep 6, 7 en 8

uRBAN DANCE

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Vanaf 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- . Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8667

DANS

Urban dance is een verzamelnaam voor dansstijlen die ontstonden buiten de dansstudio’s, op informele plaatsen zoals op straat en in dancings. Veel dansstijlen ontstonden in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten. In samenwerking met de Hiphopfactory biedt Factorium deze eigentijdse dansstijlen aan, die bij de jeugd waanzinnig populair zijn. We nemen de leerlingen mee in een reis door de tijd en leren ze over de ontstaansgeschiedenis van de verschillende stijlen: jaren 70: popping, jaren 80: breakdance, jaren 90: hiphop, 2000 en later: social dances. Doelgroep: groep 6, 7 en 8

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 1 uur op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8697

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal; tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9069

YOU SHOULD BE DANCING

DANS

In deze workshop musicaldans transformeren de leerlingen tot echte musicalsterren. Een musical is een theaterstuk dat gesproken dialogen, muziek, liedjes en dans combineert. De laatste jaren kent de musical een immense populariteit. Iedereen heeft wel eens gehoord van bijvoorbeeld The West Side Story, Grease, The Phantom of the Opera of Beauty and the Beast. Musical is voor iedereen, jong en oud. In deze workshop belichten we het onderdeel dans. We dansen op de klanken van een aanstekelijke musicalhit. Dus gooi alle remmen los en dans, swing en geniet tijdens deze spetterende workshop musicaldans. Een absolute must voor elke musicalliefhebber.

DANS EN BEWEGING

DANS

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Dans en Beweging. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snensn.nl en maak kennis met ‘DoeDieDansers’, Lipdub en Flashmob.

96 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

SWINGEN MET DINGEN

DANS

Een doos is een doos is een doos ... of niet? In een of meerdere workshops gaan de leerlingen dansen met verschillende attributen: dozen, elastieken, lappen, kranten, ballonnen enz. Door met deze attributen te dansen wordt de grenzeloze fantasie van de leerlingen geprikkeld en blazen zij op verrassende wijze de voorwerpen nieuw leven in.

drama

IK VOEL EEN VOET

DRAMA

Dramaworkshop(s) voor kleuters rondom het boek ‘Ik voel een voet’ In ‘Ik voel een voet’ van Maranke Rinck en Martijn van der Linden staan de dieren centraal, een mooi uitgangspunt om met kleuters aan de slag te gaan met spel vanuit beweging. Hoe herken je een bok? Hoe loopt een schildpad? En welke beweging hoort bij een vleermuis? Samen gaan we op avontuur en komen we allerlei dingen tegen. We sluipen door het bos, we staan stokstil als we schrikken en we vallen heerlijk in slaap in onze hangmat. Tótdat we omkieperen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Workshop groep 1 t/m 4: 45 minuten / workshop groep 5 t/m 8: 1 uur. Aantal workshops per groep in overleg Plaats | Op school Kosten | Groep 1 t/m 4: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50. Groep 5 t/m 8: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9543

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | Naar keuze 1, 2 of 3 workshops van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij deelname door één groep: € 67,50 per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13635

In deze workshop(s) staat spelplezier voorop en wordt er ondertussen gewerkt aan samenspel, fysiek bewustzijn en inlevingsvermogen. Doelgroep: groep 1-2

OP AVONTUUR MET KIKKER

DRAMA

De wereldberoemde prentenboeken van Max Velthuijs zijn inspiratie geweest voor deze vrolijke workshop. Na een sfeerinleiding en een korte warming-up worden de leerlingen aan de hand van de docent meegenomen op een theatrale tocht door hun verbeelding.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-- Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8765

Ze stappen in de wereld van Kikker, Eend, Varkentje, Haas en de anderen en beleven hun verhaal mee, gevoed door hun eigen fantasie. Doelgroep: groep 1-2 Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg

workshops

97


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg, het hele jaar door Duur | 1 uur ; half uur theater, half uur beeldend Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur per docent. Exclusief € 0,19 reiskosten per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8581

‘MONSTERS MAKEN, MONSTERS SPELEN’ DE WORKSHOP

DRAMA

In de workshop ‘Monsters maken, Monsters spelen’ gaan de kinderen onder leiding van twee EELT-docenten creatief en fysiek aan de slag rondom het thema ‘angst en monsters’. Zo wordt ‘kijken naar’ meteen vertaald naar ‘zelf doen’. Eerst gaan de kinderen een eigen verzonnen monster beeldend in elkaar zetten en daarna leven ze zich uit in het spelen van dat zelfverzonnen monster. Intussen snijden de docenten het thema ‘bang zijn’ aan. De workshop ‘Monsters maken, Monsters spelen’ wordt aangeboden bij en is geïnspireerd op de voorstelling ‘Monsters’ van EELT theatercollectief.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | Het hele jaar (in overleg) Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per docent, per uur. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8595

WE MOETEN ER DWARS DOORHEEN

DRAMA

Workshop gebaseerd op het bekende prentenboek ‘Wij gaan op berenjacht’ van Michael Rosen en Helen Oxbury. Het boek ‘Wij gaan op berenjacht ’ gaat over moed en samen op avontuur gaan. Het is al jaren enorm geliefd bij kinderen en prikkelt de fantasie. Daarom leent het boek zich zeer goed voor een theaterworkshop waarin fysiek spel hand in hand gaat met expressief spel. Samen trotseren we landschappen en stormen. We kunnen er niet onderdoor, we kunnen er niet overheen, we moeten er dwars doorheen. Zo komen we uiteindelijk bij: de beer. De kinderen gebruiken hun eigen fantasie en krijgen de mogelijkheid om die fantasie in het echt uit te spelen. Spelenderwijs nemen we de kinderen mee in het toneelspel. En voor ze het zelf in de gaten hebben, staan ze figuurlijk oog in oog met de beer. We beginnen met een kort gesprek over eigen ervaringen van de kinderen met moed en avontuur. Daarna gaan we van korte oefeningen, waarbij de kinderen zelf met ideeën mogen komen en fysiek lekker uitgedaagd worden, naar een kort presentatiemoment zodat de kinderen vol trots aan elkaar kunnen laten zien wat ze hebben gemaakt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op eigen school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8721

DE TOVERBUS

DRAMA

Vandaag gaan we met zijn allen op reis naar oma die Heel Ver Weg Woont. Eerst moeten we onze rugzak inpakken en als iedereen klaar is, stappen we in onze toverbus. Die kan ons overal naartoe brengen door de lucht. Zit iedereen? Dan kunnen we vertrekken. Hoog in de lucht steekt er ineens een hele harde storm op. De wind blaast ons naar links. De wind blaast ons naar rechts. De hele bus wordt weggeblazen! Uiteindelijk landen we op de grond. Maar waar zijn we nu? We stappen uit de toverbus en we gaan op onderzoek in dit vreemde land. En hoe komen we nu weer terug naar huis? In ‘De Toverbus’ staat fantasie centraal. De kinderen worden drie kwartier lang meegenomen in één groot avontuurlijk verhaal waarin ze allerlei plaatsen, mensen en problemen tegenkomen. Samen bedenken we oplossingen en verzinnen we hoe we weer terug naar de klas kunnen komen. Doelgroep: groep 3 en 4. Groepsgrootte: halve klassen of in overleg

98 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


OP TV

DRAMA

Vandaag is een spannende dag. De spelshow ‘De Beste van Nederland’ komt voor het eerst op TV. Iedereen in de studio is in rep en roer. De cameramensen, de presentatoren, de gasten, de mevrouwen van de make-up, de geluidsmensen, de artiesten, iedereen is zenuwachtig. Want het is een live uitzending. ER MAG NIETS MIS GAAN!!! Maar natuurlijk gaat alles helemaal fout... Binnen heldere kaders gaan de kinderen in deze workshop improviseren. We gaan aan de slag met de verschillende personages die zich in de televisiestudio bevinden en daarna improviseren we allerlei verschillende scènes. Er zijn ruzies, ongelukjes, de stroom valt uit, staking van de cameramensen, en ga zo maar door. De kinderen leren zo hun verbeelding te gebruiken, hun lichaam in te zetten en samen problemen op te lossen. En vooral: ook heel veel lol te maken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 75 min. op dezelfde dag: € 75,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 75 min: € 112,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8767

Doelgroep: groep 5 en 6 Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg.

TEDDY TALKS

DRAMA

Spreken in het openbaar Kletsen kunnen ze allemaal. Toch blijft het ‘live’ vertellen van een verhaal voor een groep spannend en eng. Toch wordt er steeds meer van de scholieren verwacht: van presentaties van projecten tot spreekbeurten. Fijn dus als ze daarin goede begeleiding krijgen. Tijdens deze workshop leren leerlingen spreken en presenteren voor een groep. Met praktische tips, maar vooral ook door veel met elkaar te oefenen, leren ze de basis van het presenteren. Alle vragen komen aan bod: hoe sta je stevig? Waar laat je je handen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen jou goed kan verstaan? En hoe houd je jouw verhaal boeiend, van begin tot eind?

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop drama Plaats | In overleg Kosten | € 120,-- Exclusief vervoerkosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9875

Acteur Onder begeleiding van een professioneel acteur krijgen de leerlingen verschillende oefeningen gericht op zaken als ademhaling, ontspanning, houding, beweging, articulatie, concentratie, het omgaan met onzekerheid en de kracht van humor. Dit alles lekker buiten in de natuur. Los van de dagelijkse omgeving van het klaslokaal. Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst. Op zoek naar meer workshops? Kijk ook eens bij: Nest

IMPROVISEREN

DRAMA

Improviseren is niet alleen weggelegd voor de meest assertieve leerling. In deze workshop komt het aan op kijken, luisteren en samenspelen. Zonder script of vaste tekst word je aangesproken op je verbeeldingskracht. De scènes, thema’s en onderwerpen worden bepaald door de belevingswereld van de leerlingen. Spelplezier staat voorop.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9055

workshops

99


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 75 min. op dezelfde dag: € 75,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 75 min: € 112,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8759

MAFFIALES VOOR BEGINNERS

DRAMA

Om een goede maffioso te zijn, moet je heel veel oefenen. Alleen de beste van de besten komt uiteindelijk aan de top. Je moet kunnen sluipen, je moet heel boos kunnen kijken, je moet kunnen doen alsof je onschuldig bent, je moet ondervragingen door de politie aankunnen. Het is een hartstikke moeilijke opleiding. Gelukkig zijn de deelnemers vandaag allemaal erg getalenteerd. Maar er kan er maar eentje de beste zijn. Eerst worden de nieuwe maffialeden getest op hun conditie en snelheid, daarna op hun maffialoopje, hun maffiastem en hun maffiabewegingen. Dan volgt het moeilijkste onderdeel: de moeilijke situaties. Met hun beste maffiagedrag, moeten de maffiosi allerlei moeilijke situaties het hoofd bieden, zoals een verhoor door de strenge agent, maar ook de ruzie met de andere maffiabaas. Wie o wie is de beste maffioso? Het hoofd maffia-opleidingen (de docent van Factorium) neemt de kinderen meteen mee in hun verbeelding naar de maffiaschool. Ze leren een eigen personage te ontwikkelen, met bijbehorende stem en bewegingen. Daarna gaan ze binnen een helder kader situaties improviseren met dit nieuwe personage, met aan het eind van de workshop natuurlijk een prijsuitreiking. Doelgroep: groep 7 en 8 Groepsgrootte: halve klassen of in overleg

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops van 75 min. op dezelfde dag: € 75,-- per workshop. Bij afname van één workshop van 75 min: € 112,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8769

SOAPIES

DRAMA

Het is helemaal raak in Dennenbos: de bakker is ontvoerd. Op het dorpsplein lag vanmorgen een brood met daarin een briefje waarin om losgeld werd gevraagd: een miljoen euro! De dronken agent wordt haastig wakker gemaakt en de bange burgemeester komt voor het eerst in maanden uit zijn huis om het brood te bekijken. Dan wordt er een brief aan de burgemeester bezorgd door de zenuwachtige postbode. Hij leest hardop voor: “De dader bevindt zich in jullie midden...” Iedereen kijkt natuurlijk meteen naar de bitch, die net haar nagels staat te vijlen. Zij kijkt naar de louche zakenman, die het onschuldige omaatje een valse blik toewerpt. Iedereen beschuldigt iedereen. Maar wie heeft het nou gedaan? De burgemeester is vastbesloten om het uit te zoeken en een reconstructie te maken van de afgelopen 24 uur... Aan de hand van een duidelijke verhaallijn gaan de kinderen stoeien met personages uit deze soap. De kinderen gaan spelen met emoties, leren personages te spelen, maken cliffhangers en spelen uiteindelijk alle scènes achter elkaar in een grote soap. Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per docent, per uur. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8785

WORKSHOP THEATER MAKEN: ALS HET MORGEN OORLOG WORDT

DRAMA

Workshop theater maken gebaseerd op de jeugdliteratuurbestseller van John Marsden. Oorlog. Voor de meeste kinderen is het net zo actueel als de laatste ijstijd. Maar hoe zou het zijn als het hen overkomt? Daar zijn kinderen nieuwsgierig naar. De bestseller voor de jeugd: ‘Morgen toen de oorlog begon’ gaat over dit onderwerp. De leerlingen lezen als voorbereiding op de workshop (delen van) het boek van John Marsden. Daarna gaan ze theater maken.

100 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Stel, je kampeert met een groep vrienden een weekje in de bossen. Als je terugkomt, is alles veranderd. Nederland is in oorlog, je huis is kapot en je hebt geen idee waar je ouders zijn. In deze workshop wordt invoelbaar, wat de meeste leerlingen alleen van televisie kennen. Aan het begin van deze workshop hebben we het over het boek van John Marsden en interviewen leerlingen elkaar: wat doe jij als eerste als er oorlog uitbreekt? Waar vlucht je naartoe? Wat neem je mee? Hoe ga jij om met moeilijke omstandigheden? Op basis van het boek en de gesprekken tussen leerlingen, worden in subgroepjes korte scènes geïmproviseerd. Zo leren de leerlingen de grondbeginselen van theater maken. Leerlingen geven feedback op elkaars scènes. De regisseur regisseert de scènes af tot een avontuurlijk, filmisch geheel.

THEATER EN SPEL

DRAMA

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Theater en Spel. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9079

Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘TheaterToppers’ en ‘Tableau Vivant’. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

foto en film

KIJKEN ALS EEN HOND: FILMEN VOOR DE KLEINSTEN

FOTO EN FILM

Filmtechniek voor de allerkleinsten. Welkom in de wereld van de hond: we nemen de kinderen mee in het hondenbestaan: wat kan en doet een hond en wat voor geluiden horen hierbij. Per groepje van ongeveer vier kinderen wordt één hondenverhaal verfilmd. Ieder kind mag in het storyboard een onderdeel van het verhaal bedenken: “Wat gaat de hond doen?”, en dit gaan filmen. Zo ontdekken ze de wereld vanuit een ander (camera)perspectief.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 199,-- inclusief materiaalkosten, apparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren films. Iedere volgende workshop op dezelfde dag: € 125,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 13867

Deze workshop kan deel uitmaken van een lessenserie, waarbij uitgebreider wordt ingegaan op de beleveniswereld van honden, de leefomgeving en de camera.

workshops

101


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur vanaf 3 contacturen + 1,5 uur afwerking per klas bij gebruik van digitale fototoestellen. De school ontvangt een dvd met de eindresultaten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Plus 1,5 uur afwerking per klas bij gebruik van digitale fototoestellen Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8627

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 3,-- per leerling materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9415

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 uur, of 1 x 2 uur + 1 uur: (de foto’s worden de tweede keer klassikaal besproken) Plaats | Op en om school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Bij deze workshop wordt 1 tot 1,5 uur extra gerekend voor het bewerken van de foto’s, het maken van de selecties en de cd Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9647

ANIMATIE, TOVEREN EN EXPERIMENTEREN MET FILM

FOTO EN FILM

De leerlingen gaan in groepjes animatiefilmpjes maken, bijvoorbeeld kleianimatie, objectenanimatie of een klassikale animatie met de leerlingen zelf. Het laten bewegen en/of veranderen van voorwerpen en materialen heeft een toverachtig effect (blokjes hout, fruit, poppetjes, klei). Levenloze dingen worden levend. Het onmogelijke wordt mogelijk. Het is vergelijkbaar met wanneer kinderen met een autootje of pop spelen en zichzelf inbeelden dat deze vanzelf bewegen, alleen gaat het nu na de nodige inspanning echt vanzelf. Bovendien zijn de leerlingen tegelijkertijd bezig met fotograferen, kleien, tekenen en bedenken hoe dingen zullen gaan bewegen/ verlopen, dus met het verzinnen van een verhaal waarvoor ook een toepasselijke titel moet worden bedacht. Er moet ook goed worden samengewerkt en een taakverdeling worden gemaakt. Er zitten dus veel leerelementen in het maken van een animatiefilm. Er kan op diverse manieren gewerkt worden. Met vrije onderwerpen, maar animatiefilm leent zich ook prima voor allerlei vakoverschrijdende thema’s. De workshop kan worden uitgevoerd met digitale fototoestellen, maar ook met I-pads of mobiele telefoons en een app.

BLAUWDRUK, CYANOTYPIE

FOTO EN FILM

Leerlingen maken kennis met de fotografische techniek cyanotypie, ook wel blauwdruk genoemd. Blauwdruk kennen we ook als een plan van uitvoering, niet gek als je weet dat deze techniek de voorloper van het kopieerapparaat was, en veel is toegepast in de bouw. Leerlingen maken een compositie op lichtgevoelig papier en klemmen dit tussen perspex plaatjes, in de zon (of met behulp van een uv-lamp) belichten we het papier. Na enkele minuten kunnen we het papier in water uitspoelen en ontstaat er een mooi contrast tussen witte onbelichte delen en een diep blauwe kleur van de belichte delen.

DE KUNST VAN HET KIJKEN

FOTO EN FILM

Net zoals je kunt genieten van dingen die je hoort en geuren die je ruikt, kun je ook genieten van wat je ziet. Je bepaalt zelf hoe en waar je naar kijkt. Alleen doen we dat meestal onbewust. Waarnemen kun je oefenen. Behalve een praktisch gereedschap kan kijken zo ook een poëtisch gereedschap worden. Fotografie is een uitstekend middel om anders en bewuster naar je omgeving te leren kijken. De leerlingen krijgen een introductie over fotografie. Aan de hand van fotovoorbeelden krijgen ze allerlei tips waarna ze zelf in en om de school gaan fotograferen. Ze moeten daarbij letten op o.a. compositie, camerastandpunten en originaliteit. De leerlingen moeten in de opdracht vooral laten zien dat ze goed en anders naar hun dagelijkse werkelijkheid gekeken hebben. Deze workshop kan ook de natuur als specifiek onderwerp hebben. Afhankelijk of er in de buurt van school een geschikte omgeving of gebied voorhanden is. In één workshop foto’s maken én bespreken is lastig omdat alle foto’s ook gedownload en bewerkt moet worden. Daarom heeft de school de keuze om de resultaten zelf na te bespreken aan de hand van een cd die ze ontvangen, of dat de vakdocent terugkomt om dat klassikaal te doen.

102 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


KUNSTLICHT

FOTO EN FILM

Licht is enorm belangrijk voor de natuur (mens). Het staat als bron van energie en informatie centraal voor het leven op onze planeet. Het leven op aarde heeft zich kunnen ontwikkelen door licht. Het is een belangrijke bron voor ons voedsel. Maar je kunt ook teveel licht krijgen. Zonlicht geeft dieren informatie, wanneer ze bijvoorbeeld gaan voortplanten, jagen en trekken naar een ander gebied. Door openbaar kunstlicht kunnen de dieren te lang actief blijven of te vroeg actief worden. Daardoor worden ze slachtoffer door te lage temperaturen of voedselgebrek. Ze worden uit hun winterslaap gehouden, waardoor de kans op uitputting en sterfte toeneemt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 100,-Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 14461

Lichtvervuiling Gelukkig wordt steeds meer onderzoek gedaan om lichtvervuiling tegen te gaan. Denk aan een vleermuisvriendelijke verlichting (batlamp), een reflecterende weg of ledverlichting die alleen brandt bij gebruik van de weg. Lichtkunstwerken Natuurlijke lichtverschijnselen - het noorderlicht, de regenboog, een fonkelende sterrenhemel, de bliksem etc. - zijn inspiratiebron voor vele kunstenaars. De leerlingen gaan op zoek naar voorbeelden van kunstwerken waarbij natuurlijke lichtbronnen zijn nagemaakt. Welke lichtkunstwerken kunnen lichtvervuiling tegengaan? Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst.

OMGAAN MET NIEUWE MEDIA

FOTO EN FILM

De oude Egyptenaren zagen ze al vliegen. Nog steeds zijn er gemiddeld zo’n 75 UFO-meldingen per maand in Nederland! Het internet staat vol met UFOfilmpjes. Dus UFO’s bestaan. Maar kunnen we onze ogen wel geloven? Is alles wat we zien, horen en lezen wel altijd even betrouwbaar? In deze workshop bouwen de leerlingen zelf een UFO en maken hier een spannend filmpje van. Lekker buiten, in de natuur. Want daar is de kans dat je tegen buitenaards leven aan loopt toch wel het grootst, of niet soms?

OMGEVING ALS CANVAS

FOTO EN FILM

Land art Land art kunstenaars laten de invloed van tijd en klimaat op de omgeving zien. De menselijke aanwezigheid wordt vaak benadrukt en hoe de mens de natuur in bezit neemt. Klimaatverandering Door klimaatverandering zal in de toekomst de neerslag en zomerdroogte steeds meer merkbaar zijn. Hoe beschermen we ons tegen het water en welke nieuwe technieken zijn er? Welke maatregelingen kunnen we treffen tegen stikstofdepositie? Hoe warm wordt het op aarde en wat zijn de gevolgen hiervan? Kunnen tropische planten en insecten overleven in het klimaat van de toekomst? Na een onderzoek en brainstorm met een mindmap, brengen de leerlingen mogelijke veranderingen en oplossingen in beeld.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9765

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | Augustus, september, oktober, november, april, mei, juni en juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9315

Foto’s Ook onnatuurlijke materialen kunnen worden gebruikt tijdens de les op locatie. Aan het eind van de workshops worden foto’s van de kunstwerken gemaakt en onnatuurlijk materiaal opgeruimd. Op zoek naar meer workshops foto en film ? Kijk ook eens bij: Kunstlicht

workshops

103


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten minimaal; andere tijdsprogramma’s zoals een reeks of dagdeel altijd bespreekbaar Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus €2,-- per leerling voor materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9175

ANIMATIES MAKEN, STOP-MOTION FILM

FOTO EN FILM

Leerlingen maken kennis met de eerste technieken van het bewegend beeld en kunnen zelf een zoötroop, flipboekje of de phenaskistiscoop in werking zien. Na sprekende voorbeelden en korte uitleg gaan leerlingen in kleine groepjes werken aan hun animatie. Om het filmpje te maken gebruiken we iStopmotion, een eenvoudig programma waarmee je direct resultaten kan zien. Het filmpje kan worden afgemonteerd in iMovie met geluidseffecten, muziek en een aftiteling. Pixel Projects verzorgt alle apparatuur en materialen. U kunt kiezen voor een korte kennismaking met een workshop tot het opzetten van een animatieproject op school. Het is ook mogelijk zelf animatie speeltoestellen, zoals een filpboekje of een zoötroop, te maken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast). Ook mogelijk als lessenserie met wekelijks journaal gemaakt door kinderen: prijs op aanvraag Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief materiaalkosten, camera-apparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren films. Iedere volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10859

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 249,-- inclusief materiaalkosten, apparatuur, voorbereiding etc. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 149,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10755

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief materiaalkosten, camera-apparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren films. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10741

bAAS VAN HET JOURNAAL

FOTO EN FILM

Wat zou jij doen als je baas zou zijn van het journaal? Leerlingen ontdekken hoe ze op een creatieve manier een reportage kunnen maken. Ze leren over cameragebruik, jezelf presenteren voor een camera, wat een bericht tot nieuws maakt en hoe je in de montage alles tot een geheel vormt. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een reportage gefilmd en gemonteerd. In de lessenserie maken leerlingen een wekelijks journaal. De tijd van de (digitale) nieuwsbrief is voorbij, laat leerlingen zelf via beeld vertellen wat het nieuws op school is.

fILMEN EN FOTOGRAFEREN MET JE SMARTPHONE

FOTO EN FILM

De smartphone is bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar wat kun je er allemaal qua film en fotografie mee? Tijdens deze workshop ontdek je hoe je optimaal gebruik kunt maken van licht, geluid en beeld. Aan de hand van tips en tricks onderzoek je hoe je het beste kunt filmen en fotograferen met je smartphone en een mooi verhaal in beeld kunt vertellen.

FILMTECHNIEKEN

FOTO EN FILM

Leerlingen bedenken hun eigen filmverhaal en ontdekken hoe ze verschillende filmtechnieken kunnen toepassen die hun verhaal kracht kunnen bijzetten. Aan het einde van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een fictiefilm bedacht, gefilmd en gemonteerd. De workshop wordt door professionele filmmakers gegeven. Met verstand van storytelling, cameratechnieken en strakke montages. De workshop bevat een gedeelte interactieve theorie en een flinke portie zelf beleven en doen: het filmen en monteren.

104 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


GREENSCREEN

FOTO EN FILM

Het gebruik van een groen en blauw scherm is vooral bekend van de weerpresentator in het nieuws. Maar deze techniek wordt ook heel vaak in film toegepast – misschien wel vaker dan je denkt. Leerlingen ontdekken tijdens deze workshop hoe de greenscreentechniek in film gebruikt wordt. Ze ervaren creatief te denken over een filmverhaal met gebruik van een greenscreen. Ze ontdekken verschillende film- en montagetechnieken en hoe ze deze toepassen. Aan het einde van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een greenscreen film bedacht, gefilmd en gemonteerd.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 399,-- inclusief 2 filmcoaches en materiaalkosten, camera-apparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren films. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10751

De workshop wordt door professionele filmmakers gegeven. Met verstand van storytelling, cameratechnieken en strakke montages.

MEDIAWIJSHEID

FOTO EN FILM

Elke dag kijkt een mens ruim drie uur naar media, en dat terwijl we deze taal vaak niet op school leren ‘lezen’. Daarom is het ontzettend waardevol om kinderen NU te laten ontdekken hoe beeldtaal in elkaar zit. Als kinderen beeldtaal leren beheersen, gaan ze kritischer kijken en zullen ze inzien wat het voor henzelf kan betekenen. Deze workshop is een groepstraining waarbij er een open interactieve discussie ontstaat over onderwerpen zoals: • Verslaving aan je mobiel, social media en het altijd online zijn • Wat zijn de voor- en nadelen van social media? • Wat zijn privé-gegevens? • Hoe ben je online vindbaar en wat zien anderen van je? • Cyberpesten • Treitervlog en de gevolgen • Haatreacties: wat doen ze met jou • Cybercrime • Sexting • Grooming (digitale kinderlokken)

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur (duur is vanaf 60 minuten en kan naar wens worden aangepast). Ook mogelijk als lessenserie: prijs op aanvraag Plaats | Op school Kosten | € 199,-- inclusief materiaalkosten, apparatuur, op maat maken en voorbereiding. Iedere volgend lesuur op dezelfde dag: € 125,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 13871

Mogelijkheid tot uitbreiding van de duur van de workshop waarin bijvoorbeeld de onderwerpen shaming en naming en sexortion (afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer) worden behandeld. We bieden Mediawijsheid ook in een lessenserie aan: vraag ons naar de mogelijkheden.

RAPWORKSHOP - MAAK EEN VIDEOCLIP

FOTO EN FILM

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | De duur van de workshop is een gehele dag per klas Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per uur. Het starttarief is gebaseerd op de nevenwerking van de audio en de reistijd Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9763

Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen en de klas gaat onder begeleiding aan de slag om zelf een echt rap nummer te maken. Als er genoeg is geoefend is laten we iedereen in de klas rappen. Door een microfoon dus. Dit kan in de klas maar ook op een andere locatie.

workshops

105


Daarna gaan we beeldmateriaal bij de rap opnemen. De klas krijgt dus een echte videoclip, over een willekeurig gekozen onderwerp. Behandelen jullie bijvoorbeeld op school het onderwerk pesten, racisme of liefde, dan kan hierover een rap worden geschreven en een videoclip gemaakt worden. Dit kan in overleg met bijna alle onderwerpen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief materiaalkosten, camera-apparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren films. Iedere volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10745

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief materiaalkosten, camera-apparatuur, voorbereiding, nabewerking en exporteren vlogs. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Filmcoach.nl Bestelcode | 10729

STOP MOTION ANIMATIE

FOTO EN FILM

Wist je al dat onze ogen van 24 foto’s per seconde bewegend beeld kunnen maken? Leerlingen ontdekken dit en meer door verschillende vormen van animatie in film te bekijken en bespreken. Ze denken creatief na over een verhaal en zetten de complete stop motion animatie zelf in elkaar. De workshop wordt door professionele filmmakers gegeven. Met verstand van storytelling, animatietechnieken en strakke montages.

VLOGGEN

FOTO EN FILM

YouTube en vlogs zijn niet meer weg te denken uit de wereld van leerlingen. In deze workshop ontdekken leerlingen hoe ze op een creatieve manier een vlog kunnen maken. Ze leren over cameragebruik, jezelf presenteren voor een camera, hoe je een vlog interessant of grappig kunt maken en hoe je in de montage alles tot een geheel maakt. Ze onderzoeken de do’s en don’ts van vloggen en hoe je hier mediawijs mee omgaat. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een vlog gefilmd en gemonteerd. De workshop wordt door professionele filmmakers gegeven. Met verstand van storytelling, cameratechnieken en strakke montages. Tevens wordt mediawijsheid en de voor- en nadelen van youtube besproken. Kortom een moderne workshop die levenslang nut kan hebben.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 uur, of 1 x 2 uur + 1 uur: (de foto’s worden de tweede keer klassikaal besproken) Plaats | Op en om school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Bij deze workshop wordt 1 tot 1,5 uur extra gerekend voor het bewerken van de foto’s, het maken van de selecties en de cd. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8639

CLOSE-UP, NATUURLIJKE MATERIALEN ONDER DE LOEP

FOTO EN FILM

Met behulp van fotografie gaan leerlingen in en om school op (onder)zoek naar materialen en de structuren daarvan. Bijvoorbeeld steen, metaal, hout, papier, karton, textiel, glas en plastics. Ze gaan deze materialen op interessante wijze in beeld brengen, maar ook proberen om de typische eigenschappen ervan te laten zien. Hout kan splinteren, ijzer kan roesten, steen kan brokkelen, glas is doorzichtig maar kan ook spiegelen, barsten en breken, enzovoort. De leerlingen gaan in groepjes van twee tot vier leerlingen op pad. Voorafgaand krijgen de leerlingen een uitleg over fotografie en een reeks tips waardoor ze anders naar hun omgeving gaan kijken en betere foto’s gaan maken. In deze opdracht moeten ze met de camera dicht op hun onderwerpen gaan zitten. Close-up dus. In één workshop foto’s maken én bespreken is lastig omdat alle foto’s ook gedownload en bewerkt moeten worden. Daarom heeft de school de keuze om de resultaten zelf na te bespreken aan de hand van de cd die ze ontvangen, of dat de vakdocent terugkomt om dat klassikaal te doen.

106 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


FOTOSTRIP

FOTO EN FILM

Leer hoe je een kort verhaal kan verbeelden in een strip. Leerlingen verwerken hun verhaal in een storyboard en plannen hoeveel beelden ze nodig hebben om een krachtig beeld verhaal te maken. Fotografie, acteren en gevoel voor sfeer en het maken van een passend totaal beeld komen hier samen. Na het maken van de foto’s werken leerlingen in een programma waarin vele mogelijkheden zitten om de strip vorm te geven.

GELUID BIJ FILM IN DE ELEKTRUCK

FOTO EN FILM

Ontdek zelf de de invloed die geluid en muziek hebben op film en video beelden. Ga zelf geluid en muziek plaatsen onder een kort stukje film. Je zult verbaast staan hoe anders een stukje film wordt als het geluid anders is.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 10631

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten in overleg is de duur van de workshop aan te passen van 50 minuten tot 1,5 uur of zelfs langer Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9155

Dit is niet alleen leuk om te doen en interessant om te leren hoe dit moet. Het is ook goed om eens te beseffen dat en hoeveel invloed geluid en muziek hebben op onze beleving. En hoe bijvoorbeeld filmmakers, maar ook reclamemakers hier gebruik van maken om jouw gevoel te beïnvloeden. Deze workshop zou ook gecombineerd kunnen worden met andere activiteiten en workshops. Denk aan stop-motion filmpjes die eerder gemaakt zijn door de leerlingen. Of een korte compilatie van foto’s of video van een activiteiten dag of kampweek. Natuurlijk moet dit eerst even overlegd worden en moet het beeldmateriaal aangeleverd worden. En natuurlijk kunnen wij ook voor beeldmateriaal zorgen.

FOTOGRAFIE

FOTO EN FILM

Op een speelse wijze zijn er allerlei fotografie opdrachten uit te voeren. In overleg kiezen we een passend of sprekend thema voor de doelgroep. U kunt kiezen uit het volgende workshop titels, een combinatie van meerdere workshops is ook mogelijk. • Ik zie ik zie wat jij niet ziet: Close-up fotografie, raden wat de ander gefotografeerd heeft. Leerlingen zien wat abstracte beelden oproepen en waar ze bijvoorbeeld in de reclame gebruikt worden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur in overleg over invulling en duur van de workshop Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9739

• Tabletop fotografie: Creëer nieuwe werelden en verrassende combinaties, miniatuur voorwerpen spelen een grote rol in de foto en krijgen een andere betekenis door de plaatsing. Leerlingen maken in een kleine film studio nieuwe soms surrealistische werelden. • Light Graffiti: In een donkere ruimte schrijven en tekenen de leerlingen met led lampjes, door het fototoestel op een langere sluitertijd te zetten maak je een licht tekening. Het levert vaak spectaculaire beelden op die met simpele trucs bereikt worden. • Spiegels en loepjes: Fotograferen door loepjes en spiegels levert verwarring en verrassing op, hoe is het gemaakt, waarom word het beeld opeens anders? Wat gebeurt er als je door een glas water fotografeert? Leerlingen maken samen unieke foto’s vanuit een andere invalshoek.

workshops

107


• Spelen met perspectief: Zonder photoshop maak je de leukste trucagefoto’s. Door een heel hoog of laagstandpunt te nemen of door voor- en achtergrond met elkaar te vermengen. Wie heeft er nog nooit de Eiffeltoren tussen duim en wijsvinger gefotografeerd of tegen de schuine toren van Pisa gehangen. Ook in het klaslokaal of daarbuiten kun je deze leuke truc uithalen. • Sleeve portret: Een foto van een beroemd persoon overlaten gaan in jezelf. Goed letten op je houding en de compositie van de foto en je bent even een celebrity. • Reclame fotografie: Wat maakt nou een goede reclamefoto? Hoe belangrijk zijn de kleuren en de compositie, wat trekt de aandacht en welke associaties wil je oproepen. Wat is het verschil tussen een commerciële en een ideële reclame. Leerlingen krijgen een product en gaan samen opzoek naar de beste reclame foto en maken ook van hetzelfde product een ideële reclame met een boodschap.

literatuur Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 108,90 incl BTW en reiskosten Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 13579

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur (2x60 minuten) Dit is een richtlijn. Het aantal bijeenkomsten is flexibel. Over de invulling is vooraf overleg Plaats | Op school Kosten | € 40,-- per uur Aanbieder | schrijfletters Bestelcode | 9361

BOEKPROEVERIJ

LITERATUUR

Ben je geneigd jaar in jaar uit dezelfde boeken voor te lezen aan je groep? Vind je het lastig om een recent boek te kiezen dat jouw leerlingen aanspreekt, en ze tegelijkertijd uitdaagt? Tijdens een boekproeverij presenteert de leesconsulent een keur aan boeken, vertelt over de inhoud, of leest een stukje voor. Een boekproeverij kan met recente jeugdboeken of in een bepaald thema. De ‘geproefde’ boeken kunnen, op aanvraag, na de proeverij nog acht weken op school blijven. Zo kunnen de leerlingen nog lekker lang nagenieten.

KINDERKRANT TILBURGJUNIOR

LITERATUUR

Ken je tilburgjunior? Het is een online nieuwsplatform voor, door en over kinderen in Tilburg. Initiatiefneemster is Ester van Zundert, journalist en schrijfcoach voor kinderen. Ze fietst door de stad op zoek naar kinderen die mee willen doen in de kinderredactie. Samen bedenken ze nieuwe items voor de website, houden ze interviews en schrijven ze verhalen. Er is ruimte voor serieuze onderwerpen, maar ook voor luchtige verhalen. Ook via school kunnen kinderen meedoen. Met de hele klas of in groepjes. tilburgjunior komt langs en geeft workshops. Levensecht leren! Wat doet een journalist? Wat is (nep)nieuws? Wat speelt er in Tilburg? Hoe bouw ik een verhaal op? Discussie in de klas, een mening vormen. Taalontwikkeling, burgerschap, mediawijsheid: het komt allemaal voorbij.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur + 60 min. voorbereiding Plaats | Op school of Bibliotheekvestiging Kosten | € 121,-- excl. 21% BTW, excl. reiskosten Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10243

THEMACOLLECTIE BIJ BOEKPROEVERIJ

LITERATUUR

Ook voor een schoolteam kunnen we een boekproeverij organiseren, bijvoorbeeld om in een keer helemaal op de hoogte te raken van recent boekenaanbod of als inspiratie bij een schoolthema. Het is ook mogelijk om de boekproeverij uit te breiden met werkvormen voor de boekenkring, dan duurt de proeverij 60 min.

108 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


TAALTOVENAARS

LITERATUUR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor TaalTovenaars. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur, inclusief BTW, exclusief materialen en reiskosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9341

Toveren met taal, hoe doe je dat?! Door middel van spel, theater en dans maken de kinderen op een speelse manier kennis met taal. Tijdens de workshops ga je samen ontdekken wat je allemaal met taal kunt doen... wist je bijvoorbeeld dat theater, dans en muziek heel goed passen bij het spelen met taal? Taal was nog nooit zo leuk! Bij de allerkleinste kan zelfs Theodorus de TaalTovenaar op bezoek komen!

multidisciplinair

MUZIEK EN BEWEGING

MULTIDISCIPLINAIR

Op een speelse, creatieve en expressieve wijze wordt de leerlingen muziek en beweging aangeboden. Muziek maken is een actief gebeuren waaraan het bewegende en onderzoekende kind zijn eigen betekenis en vorm kan geven. Door muziek en beweging gelijktijdig en in wisselwerking aan te bieden, wordt aangesloten bij de ervaringswereld van jonge kinderen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- . Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13809

Doelgroep: groep 1-2

POTJE ZEE

MULTIDISCIPLINAIR

Een workshop over de zee, de dieren en planten die daar wonen maar ook het afval dat er rond drijft. Spelen met water, zelf kleur maken, fantaseren over de zee. Kinderen maken hun eigen potje zee, een soort van mini aquarium. De workshop start met een prentenboek ‘waar is de zeester’ over de vervuilde zee en eindigt met een mooi gekleurde zee in een pot.

‘HAPSTAPPOEPFABRIEK’ (WORKSHOP)

MULTIDISCIPLINAIR

In de ‘Hapstappoepfabriek’ leren de kinderen op een speelse manier hoe hun spijsvertering werkt en wat gezonde voeding is. De leerlingen gaan op een theatrale reis door het menselijke lichaam als een broccoliroosje dat opgegeten wordt. Tijdens zijn reis komt het broccoliroosje verschillende omgevingen tegen zoals de mond, maag en darmen.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur plus materiaal kosten. Minimale afname 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 14001

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg, het hele jaar door Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- op basis van 55 euro per uur per docent. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 9335

Deze workshop is eventueel te combineren met de workshop ‘Hoe maak ik goede poep?’die gegeven wordt door een diëtiste van de Gezonde Eetkamer. Hierin leren de kinderen door middel van proefjes het belang van vezels in hun eten.

workshops

109


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 6 uur 4, 5 of 6 bijeenkomsten van een uur Plaats | Op school Kosten | Neem hiervoor contact op met EELT Aanbieder | Eelt Bestelcode | 14329

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg; kan het hele schooljaar vanaf nov. 2017 Duur | 30 minuten tot 60 minuten, zie omschrijving voor de mogelijkheden Plaats | Op school Kosten | Zie omschrijving voor de mogelijkheden Aanbieder | Erik van Os Bestelcode | 10177

‘HAPSTAPPOEPFABRIEK’ NASCHOOLS AANBOD

MULTIDISCIPLINAIR

In de ‘Hapstappoepfabriek’ werken de leerlingen die zich hebben opgegeven toe naar een voorstelling over de reis van een broccoliroosje dat opgegeten wordt en de avonturen die hij meemaakt in het menselijk lichaam. Tijdens dit naschoolse programma leren de kinderen op een speelse manier hoe de spijsvertering werkt en wat gezonde voeding is. Aan het eind van het traject geven de kinderen onder begeleiding van een docent van EELT een voorstelling voor hun klasgenootjes en familie. Dit naschoolse traject wordt ondersteund door de GGD en optioneel is er een ouderactiviteit onder leiding van een diëtiste van De Gezonde Eetkamer. Wij raden aan om dit naschools traject te combineren met ‘Hapstappoepfabriek’ de workshop. Eventueel kunnen kosten voor dit project gedeeltelijk worden vergoed uit het Gezonde School budget.

HARRIE DEN HAON VAN DE HAAIKAANTSEBAON

MULTIDISCIPLINAIR

Harrie den Haon van de Haaikaantsebaon, heej ooveral nen heekel aon: smèèrreges assie op moet staon, saoves nòr zenen iepert gaon, wè heetie daor nen heekel aon! Hoe Tilbörgs wil je het hebben: dit humoristische prentenboek van de Tilbörgse schrijver Erik van Os, de Tilbörgse illustratrice Marieke Coenen, uitgegeven door de Tilbörgse uitgeverij Zwijsen, vertelt in de Tilbörgse taal én in Tilbörgse beelden het verhaal van de achtjarige Harrie. Hij bekijkt het Tilbörgse leven nou niet echt van de zonnige kant en als iemand hem wil helpen, wordt het er bepaald niet beter op. Aanbod A: groep 1- 4: Erik van Os komt in de klas, leest het verhaal voor en zingt met zijn gitaar het bijbehorende lied. Duur: 30 minuten; max. 4 groepen per dag. Aanbod B: groep 5-6: Idem; hierna geeft Erik een dichtworkshop waarin hij met de groep een Tilbörgs versje schrijft. Duur: 1 uur; max. 3 groepen per dag. Goei tip van hullie moeder: Hòlt onzen Harrie in de klas, want ik dènk bij men èège: agge den Harrie in de klas hòlt, dan zulder gin spèèt van krèège! Kosten bezoek Erik van Os: Aanbod A: groep 1-4: D 75,-- per groep Aanbod B: groep 5-6: D 110,-- per groep

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | Van lente tot herfst Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op het schoolplein Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname van 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 13749

HET REGENT VANDAAG (NIET)

MULTIDISCIPLINAIR

Grote mensen vinden regen niet fijn terwijl kleine kinderen het fijn vinden om in plassen te stampen en regen in hun gezicht te voelen. In deze workshop in de buitenlucht leren we over regen: hoe ontstaat het, welke verschillen ken je, hoe voelt regen. Met krijt, stiften en verf leggen we de regen vast. Met verstuivers, gietertjes doen we regen na, voor als de regen net niet valt die dag. In deze workshop doen leerlingen kennis op over regen, beleven regen en leggen regen op een beeldende manier vast. Werken en spelen in de buitenlucht.

110 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


iNDIANENVERHALEN

MULTIDISCIPLINAIR

Norval Morrisseau Veel indianenverhalen zijn eeuwenlang mondeling en via schrift op berkenbast doorgegeven. Ook kunstenaar Norval Morrisseau verwierf al op een jonge leeftijd de oude kennis en verhalen van zijn opa. Zijn werken kenmerken zich door beelden uit de traditionele verhalen of legendes van zijn volk. Hij gebruikt onvermengde zuivere kleuren met dikke zwarte omlijningen (Outline drawing). Hij schilderde ook botten en ingewanden van dieren en mensen, de zogenaamde X-ray afbeeldingen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | Het hele jaar door Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | In overleg Kosten | € 100,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9263

Zichtbaar maken De leerlingen maken kennis met een traditioneel verhaal dat wordt ondersteund door schilderijen van Norval. De vormen, kleuren en planten hebben soms een speciale betekenis. Zo kregen indianen een veer wanneer ze iets moedigs hadden gedaan. De leerlingen leren verhalen zichtbaar te maken, zoals Morrisseau. In overleg met de leerkracht zal het materiaal en de techniek bepaald worden. Vervolgens worden de voorwerpen of afbeeldingen aan elkaar gepresenteerd.

LANDART-MOZAIEK

MULTIDISCIPLINAIR

Beleef de natuur, zoeken naar vruchten, zaden en takjes. De workshop begint met een korte presentatie over landart. Kijken naar kunst gemaakt van natuurlijke materialen; de natuur als inspiratiebron. De leerlingen leren over natuurlijke materialen, herhaling, ritme en kleur. Met de groep verzamelen we takken, bladeren, vruchten en zaden - in de directe omgeving van de school of door de kinderen thuis. Beleven van schoonheid van alle vondsten. Alle onderdelen samen brengen tot een nieuw grote geheel. De leerlingen gaan verzamelen, samenwerken en spelen in de buitenlucht.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | Van lente tot herfst Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op het schoolplein, in het park in de buurt Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname van 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 13759

Het thema kan aangepast worden aan actualiteit of leerstof. Denk aan dieren, portretten, wonen in de natuur.

MIJN MONSTER EET PLASTIC

MULTIDISCIPLINAIR

Een berg verschillende soorten en kleuren plastic afval liggen te wachten op het grote plastic monster. Leerlingen gebruiken plastic zakken om een monster van bouwen. Door rijgen en wikkelen ontstaat een afvalmonstertje. In deze les is er ruimte om te experimenteren met allerlei verschillende materialen. De moeilijkheidsgraad is afhankelijk van de leeftijd.

SAMEN BOUWEN MET VERPAKKINGSMATERIAAL

MULTIDISCIPLINAIR

Alle apparaten die we kopen zijn handig verpakt. Wat doen we met al dat materiaal, waarom wordt het gebruikt en hoe wordt het eigenlijk gemaakt? Samen gaan we op zoek naar antwoorden. Met resten van tempex verpakkingsmateriaal, golfkarton (van dozen), doosjes van etenswaren gaan de leerlingen bouwen. Zonder lijm of plakband worden alle onderdelen aan elkaar bevestigd.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- kosten per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname van 2. workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9469

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname van 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 13995

Een workshop waar je leert over verschillende soorten materialen (eigenschappen en gebruiksmogelijkheden). In groepjes gebruiken leerlingen zelf verzameld verpakkingsmateriaal op een andere manier. Samen bouwen aan een bijzonder gebouw.

workshops

111


Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35,-- per uur en €5,-- materiaalkosten maakt €250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11029

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school, op het schoolplein of in de buurttuin Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35,-- per uur en €5,-- materiaalkosten maakt €250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11019

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur en 30 minuten Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 290,-- (exclusief reiskosten) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 12987

BOUW EEN INSECTENHOTEL

MULTIDISCIPLINAIR

Bouw met de klas een insectenhotel. Uitleg over het nut van insecten en de verschillende soorten insecten. Het nut van een insectenhotel, juist in de stad. Inlevingsopdracht in een gekozen insect. Leerlingen maken in kleine groepjes een onderdeel van het insectenhotel. Alle onderdelen worden in het omlijstende geraamte gezet en vormen samen het insectenhotel. In overleg wordt er een locatie uitgekozen om het hotel neer te zetten of op te hangen.

DE NATUUR EN JIJ

MULTIDISCIPLINAIR

1. Ga staan als… persoonlijke vragen over familie en de gezinssamenstelling. 2. Quiz weetjes over bomen en natuur in de stad. 3. Wat is natuur? Maak je omgeving groener! Filosofisch gesprek, over de vraag Wat is natuur? Doe opdracht buiten, bloembollen planten in een figuur. 4. Neem iets mee uit de natuur. Inlevingsopdracht in een onderdeel uit de natuur wat is meegenomen de klas in. 5. Tuinkersvormen Creatieve opdracht waarin ook het eerste kiemproces en het verzorgen van planten aan de orde komt. 6. Filmpje over de kringloop van de natuur.

DE SPONTANE STAD

MULTIDISCIPLINAIR

In deze workshop bouwen kinderen samen een fictieve stad van diverse afvalmaterialen. Daarbij is de klas als collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de stad. Onder begeleiding van ‘het stadsbestuur’ (bestaande uit de gastdocent en de docent van de klas zelf) ervaren de kinderen de uitdagingen van een bouwkundig en stedenbouwkundig ingenieur. Niet het eindresultaat, maar juist het collectieve creatieve proces is leidend. Deze vakoverstijgende opdracht maakt een link met andere vakken, zoals geschiedenis (de oorsprong van veel historische steden), techniek (duurzame energie) en taal. Bovendien stelt het sociale kwesties ter discussie, met vragen als “hoe willen wij samenwonen in deze stad?”

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 58,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Atelier Inge Koenen Bestelcode | 14145

HOREN MET JE HANDEN EN RUIKEN M ULTIDISCIPLINAIR MET JE OGEN - EEN ODE AAN DE ZINTUIGEN Kun je geluid zien? Proef je wat je hoort? Zie je wat je ruikt? Een les met de verschillende zintuigen als uitgangspunt. In ons dagelijks leven gebruiken vooral onze ogen. Daardoor missen we veel. Hoe verandert je waarneming bij een andere verwachting? Is wat je waarneemt altijd waar? Hoe beïnvloedt wat je hoort datgene wat je ziet? Smaakt iets anders als je het niet ziet? Hoe ziet geluid eruit? Deze vragen worden ‘ervarenderwijs’ onderzocht. Met verschillende materialen, zoals klei, potlood en papier. En dan blijkt dat je ook veel ‘ziet’ als je je ogen niet gebruikt, dat je ook en anders waarneemt met je andere zintuigen. Na deze workshop kijk je anders, met een opener houding. En merk je dat je rijker kunt waarnemen met ál je zintuigen.

112 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


HUTTONIA

MULTIDISCIPLINAIR

Hutmaf De naam Huttonia is bedacht door bioloog Henk Kuiper (1951). Een land bevrijd van consumptiedwang. Volgens Henk werden en worden mensen door de reclame misleid en bewust foutief voorgelicht over de weg naar menselijk geluk. Hij was, zoals hij dat zelf noemde, hutmaf. Het liefst woonde hij in een eenvoudig zelfgebouwde hut in de natuur. Veel kinderen en volwassenen bezochten Huttonia en vol enthousiasme deelde hij zijn kennis over de natuur. Henk was met Huttonia en de gedachten daarachter zijn tijd ver vooruit. Pas in 1990 bedacht en introduceerde Herman Verheij het begrip consuminderen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Lesbrief ter voorbereiding en 2 uur workshop huttenbouw Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 240,-- exclusief materiaal en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 10725

Hutten Muziek, teksten of filmmateriaal over de idealen van Henk Kuiper dienen als uitgangspunt voor de lesbrief van Huttonia. In deze les worden leerlingen meer bewust van consumptiegedrag en de invloed van reclame. Vervolgens maken leerlingen op locatie verschillende hutten van natuurlijk en restmateriaal. Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst.

OVER DIEREN EN HIëROGLIEFEN

MULTIDISCIPLINAIR

Heb je al wel eens over de mestkever gehoord? Mestkevers leven in zand- en heidegebieden en ze maken de grond vruchtbaar. Ze voeden hun larven met mest. Je kunt de tunnels van de mestkever in de grond eenvoudig herkennen. De oude Egyptenaren beschouwden de scarabee, de naam van een groep van mestkevers, als een heilig dier. De Egyptenaren dachten dat de kevers spontaan uit mestballen ontstonden, omdat men toen nog niet wist dat de kever eieren legt in mest.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Noord Kosten | € 100,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9281

De leerlingen leren over de symboliek van de mestkever en komen meer te weten over de taal van de oude Egyptenaren. De geheimzinnige kracht van de mestkever werd bijvoorbeeld het symbool voor het leven na de dood. Vervolgens krijgen ze de opdracht om zelf hiërogliefen op een kleitablet te tekenen.

RECYCLING

MULTIDISCIPLINAIR

A. Ga staan als… persoonlijke vragen over de natuur om elkaar beter te leren kennen in de klas. B. Quiz over afval, energie, samenwerking tussen mens en natuur 1. Niets is afval. Een knutselopdracht met ‘afval’materiaal. 2. Marktplaats voor samenwerking. Schriftelijke opdracht waarin kwaliteiten en hulpvragen geformuleerd en uitgewisseld worden. 3. Windmolen van petflessen. Technische knutsel opdracht om van een petfles een werkende windmolen te maken 4. Optioneel: De Doorgeefkast. Een doorlopende opdracht waarin leerlingen zelf een doorgeefkast runnen en verschillende rollen bekleden.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten de workshop kan een ochtend of een middag van de lesdag invullen Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Twee lesgevers van Stichting Transfarmers komen de workshop geven, de kosten zijn €35,-- per uur inclusief 2 uur voorbereidingstijd en €5,-- materiaalkosten komt het op 7 uur x €35 = €245,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 10443

workshops

113


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten gemiddeld per onderwerp Plaats | Op school Kosten | € 58,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Atelier Inge Koenen Bestelcode | 14147

SOCRATES SCHILDERT - VOOR DENKERS éN DOENERS

MULTIDISCIPLINAIR

Het ene kind denkt graag na, het andere kind werkt het liefst met z’n handen. Maar denken en maken liggen helemaal niet zo ver uit elkaar als je zou denken. Filosoferen en beeldend bezig zijn doen beide een beroep op de verwondering van kinderen én op hun creativiteit. In deze lessen komen zowel de denkers als de doeners helemaal tot hun recht. Over (bijna) alle onderwerpen kun je filosoferen. Eerst gaan de kinderen beeldend aan de slag aan de hand van een creatieve opdracht. Daarna samen op zoek naar een antwoord op een filosofische vraag die in de opdracht ‘verstopt’ zit. Dat kan gaan over schoonheid, maar ook over geluk, dromen, zintuigen, identiteit, macht of de toekomst. Wat is mooi, wat is lelijk? Hoe voelt geluk? Waar komen dromen vandaan? Is tekenen net zoiets als fantaseren? Deze lessen geven alle ruimte aan hun fantasie in de creatieve opdrachten en spreken verschillende cognitieve en sociale vaardigheden aan tijdens het filosoferen. Leuk en leerzaam!

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop Plaats | Stadsbos013 Kosten | € 100,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9767

SPOREN

MULTIDISCIPLINAIR

Bels lijntje In het jaar 1865 werd gestart met de aanleg van de spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg. Deze spoorlijn heeft dienst gedaan tot 1986. Daarna is er over het traject een fietspad aangelegd, dat ons tot de dag van vandaag herinnert aan het spoor dat hier ooit door de mens is aangelegd. Langs dit traject zijn tegenwoordig op diverse plekken borden te vinden waarop informatie is te vinden over deze geschiedenis. Sporen Ook in de natuur is er een grote verscheidenheid aan sporen vinden. In een prachtig bosgebied, gelegen aan het Bels Lijntje, gaan de leerlingen op zoek naar deze sporen, achtergelaten door mens en natuur. Deze sporen worden getraceerd, gedocumenteerd en uiteindelijk zichtbaar gemaakt in het gebied. Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Rechtstreeks boeken via: rolph@genietgroep.nl Duur | 1 uur per groep, minimaal 2 en maximaal 4 groepen per dag Plaats | Op school Kosten | € 500,-- per dag (excl. btw). Er zijn subsidiemogelijkheden, vraag dat zeker bij ons na! Aanbieder | Genietgroep Bestelcode | 9655

VANPETNAARPRET-TOURNEE

MULTIDISCIPLINAIR

1. Doelstelling Het doel ‘vanPETnaarPRET’ is om kinderen (en volwassenen) op een interactieve manier bewust te maken dat lege petflesjes een grondstof zijn om iets nieuws van te maken. Daarbij is de insteek vooral gericht op welke vette dingen je kunt maken van oude petflesjes. De beoogde effecten zijn: • Minder zwerfafval; • Betere afvalscheiding; • Vergroten van interesse in techniek bij kinderen; • Stimuleren van de creativiteit. 2. Programma Het programma duurt ongeveer 45-min - 1 uur per groep (incl. voorbereiding) en bestaat uit de volgende onderdelen: • Uitleg en laten zien wat je van oude petflesjes kunt maken (o.a. 3D printen); • Zelf aan de slag om van petflesjes een draad te maken; • Opmeten van de totale petdraadslinger; • vanPETnaarPRET-spel/estafette.

114 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


tHEATERGRIME

MULTIDISCIPLINAIR

Kruip in de huid van... De les start met een korte uitleg over materialen en technieken en een demonstratie, daarna gaan de leerlingen het grimeren oefenen op elkaars gezicht. Het typetje is pas helemaal áf als een bijpassende pruik is opgezet. Er wordt gewerkt rondom de volgende vier thema’s: • theater make-up algemeen, rekening houdend met belichting en zaal bij dans, zang, toneel; • karakterverandering maken: oud maken, zwerver en wonden maken; • metamorfose naar historisch figuur zoals Quasimodo/Dickens, daarbij plakken we baard/snor; • metamorfose naar fantasiefiguur: heks, elfje of trol.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten of cursus 4 x 150 minuten Plaats | Op school Kosten | € 225,-- per les, inclusief spiegels en alle grimematerialen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8953

De verschillende lessen worden als workshop gegeven, als onderdeel van een themadag/week, feest of theatervoorstelling. Bijvoorbeeld: uitbeelden van een schilderij (De Nachtwacht, De Aardappeleters). Ook geschikt voor leerkrachten. Een cursus omvat vier bijeenkomsten van 2,5 uur, waarin de basisvaardigheden van het grimeren aan bod komen.

3D-PEN STRIPTEKENEN

MULTIDISCIPLINAIR

In deze workshop gaat de groep een 3D-stripverhaal maken met 3D-pennen. Een stripverhaal dat je vanuit elke hoek kunt ‘lezen’. Met de groep verzin je eerst een basisverhaal waarvoor we driedimensionale vormen tekenen. Alsof je met een stift tekent kun je nu helemaal naar jouw eigen wens je creativiteit loslaten. Elke kind maakt een eigen stripkader met een eventuele pakkende tekst. Na afloop zetten we ze allemaal aan elkaar zodat het één verhaallijn wordt. De workshop bevat de aspecten samenwerken (voor de verhaallijn), creativiteit, techniek (werken met de 3D-pen) en presentatie. We bieden heel veel verschillende kleuren filament (de kunststof draad die de 3D-pen ingaat) die je mag gebruiken. Het materiaal is kunststof PLA, een biologisch afbreekbaar plastic dat gebaseerd is op maïszetmeel. Geeft dus geen schadelijke dampen.

DROMEN & DOEN WORKSHOP

MULTIDISCIPLINAIR

Middelbare scholieren moeten vroeg belangrijke keuzes maken die hun toekomst kunnen bepalen. Wat willen zij later worden? Hebben zij eigenlijk wel levensdromen? Welke? Hoe zullen zij later terugkijken op hun leven? Wij geloven dat iedereen in de basis meer wil dan dat hij/zij doet. Tijdens de workshop denken leerlingen op een actieve manier na over doelen en dromen die zijzelf hebben. Wat willen ze in de toekomst bereiken? En wat hebben ze er voor om eventuele obstakels die in de weg staan te trotseren?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 10 minuten half uur verhaallijn maken en 10 minuten uitleg 3d pennen, 1,5 uur 3D tekenen Plaats | Op school Kosten | € 240,-- prijs is een basis die geldt voor 20 ll incl. alle materialen, daarboven € 7,50 per ll extra Aanbieder | OntwerpCirkel Bestelcode | 14497

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 2 x 90 minuten. Evt. kan dit in overleg worden samengevat in 1 x 90 minuten Plaats | Op school of op een bijzondere locatie. We denken graag mee Kosten | € 300,-- dit zijn de kosten per klas per workshop van 2 x 90 minuten Aanbieder | Golden Cage Bestelcode | 10985

Vervolgens gaan ze zelf aan de slag om de weg naar hun dromen te verbeelden met behulp van diverse kunstdisciplines.

workshops

115


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur voor de klas, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10339

GEEN SLAVERNIJ VOOR MIJ!

MULTIDISCIPLINAIR

De slavernij is een zwarte bladzijde (zwart boekwerk) uit de geschiedenis. En verschrikkelijk genoeg komt slavernij nog steeds voor. In deze workshop willen we de leerlingen laten inleven in de slaven van die tijd. Dit in een goot werk, een soort monument. In verhouding nog niet eens zo heel lang geleden heeft Nederland excuus gemaakt voor het feit dat ook Nederland zo’n half miljoen slaven heeft verscheept en gebruikt. In verschillende plaatsen in Nederland staan dan ook monumenten in het teken van de slavernij. We starten de workshop met een PowerPoint. Dan gaan we met de leerlingen een monument maken ter nagedachtenis aan de slaven. Maar om dit monument te maken moeten de leerlingen in de huid kruipen van de slaven. Elke leerling gaat werken op een uitvergrote pasfoto (in zwart-wit) van zichzelf. Zij moeten bedenken welke kleuren bij ‘verdriet en ‘vernedering’ horen. Op hun portret tekenen zij deze kleuren. Ook moeten ze deze gevoelens en emoties in hun gezichten aanbrengen. Bijvoorbeeld door hun mondhoeken naar beneden te tekenen, wallen onder de ogen, tranen, littekens of brandmerken in hun gezicht. Dan gaan ze werken op een tweede kopie van hun gezicht. Deze wordt met verlichtende kleuren bewerkt, kleuren van de vrijheid. De droevige portretten en de portretten van ‘bevrijding’ worden samen gevoegd in een soort doorsnede van een boot. Eén kunstwerk, hét monument. In het laatste uur van de workshop wordt de groep in kleinere groepjes verdeeld. Eén groepje schrijft een toespraak waarom de slavernij herdacht moet worden en waarom dit niet mag gebeuren in de wereld. Er worden gedichten gezocht passend bij het thema en er wordt een bloemenkrans gemaakt voor bij het monument.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten variabel tussen 1 uur en en 3 uur, ligt aan de vraag van de klant, het onderwerp enz. Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf €400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9161

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten We rekenen 1 uur extra voor het maken van de portretfoto’s. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en u krijgt vooraf een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9445

hOORSPELEN, GEDICHTEN EN GELUIDSVERHALEN

MULTIDISCIPLINAIR

Deze workshop is een perfecte manier om reguliere lesonderwerpen op een andere manier onder de aandacht te brengen. In de Elektruck ga je onder professionele begeleiding aan de slag om met je eigen stem een verhaaltje of gedicht op te nemen en vervolgens te voorzien van achtergrond geluiden, geluidseffecten en passende sfeermuziek. De workshop sluit af met het gezamenlijk luisteren van deze resultaten, die na de workshop ook op onze website te downloaden en te beluisteren zijn. Deze workshop kan in overleg bij elk desgewenst onderwerp aansluiten.

VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

MULTIDISCIPLINAIR

We starten deze kunstklas met een inspirerende kunstbeschouwing over het portret door de jaren heen. In deze tijd van fotocamera’s is het heel normaal om een portret van jezelf te zien. Dat was vroeger wel anders. Daarom gaan wij tijdens deze kunstklas anders leren kijken en maken we een kubistisch zelfportret. Voorafgaand aan de kunstklas wordt er van iedere leerling een serie foto’s gemaakt van alleen de zintuigen. Deze foto’s gaan de leerlingen in een collage verwerken en laten zichzelf zo van alle kanten tegelijk zien. De beeldaspecten kleur, compositie, ruimte en vorm komen uitgebreid aan bod.

116 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


VINCENTS TEKENLOKAAL I.S.M. ONTDEKSTATION013

MULTIDISCIPLINAIR

In onze nieuwe werkplek is er ruimte voor een combinatieprogramma van Vincents Tekenlokaal en Ontdekstation013! In deze workshop die een dagdeel duurt verkennen we het grensgebied tussen kunst en techniek. We werken met verschillende disciplines en materialen en werken daarmee toe naar één eindproduct.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | € 150,-Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 14791

Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden deze workshop aan op het niveau van de (bovenbouw)klas, waardoor hij zowel voor groep 6 als voor groep 8 geschikt is. Afhankelijk van het seizoen, het weer en de wensen van de klas kan de inhoud van deze combinatieworkshop op verschillende manieren worden ingevuld. Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek om met ons door te nemen wat de mogelijkheden zijn.

mEDIAWIJSHEID

MULTIDISCIPLINAIR

We worden door de media overspoeld met zeer uiteenlopende boodschappen, maar aan het kritisch leren interpreteren daarvan ontbreekt het vaak. Los van amusement dienen veel boodschappen om ons tot een bepaald gedrag of denkwijze aan te zetten, denk aan reclames. Maar ook het journaal geeft ons een beeld van de wereld dat niet per se met de werkelijkheid overeenkomt. Wat is het verschil tussen informeren en manipuleren? Zeker nu het fenomeen Fake News een grote vlucht heeft genomen. Met een oud en ‘simpel’ filmisch middel als montage kun je dingen al in een andere context plaatsen en de werkelijkheid beïnvloeden. Door middel van Photoshop worden modellen mooier gemaakt dan ze zijn. Met muziek wordt een gemoedsbepalende sfeer neergezet. Zo zijn er legio technieken. In hoeverre zijn leerlingen zich van deze technieken bewust? Wat is de invloed van nieuwe media zoals Internet, Facebook, Twitter, Instagram en mobieltjes?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8629

Deze workshop combineert een stuk theorie over invloed en geschiedenis van de diverse media met een doe-opdracht die de leerlingen bewuster maakt van de impact die de media kunnen hebben. Het theoretische deel wordt ondersteund door duidelijke voorbeelden van mediatechnieken d.m.v. een beeldpresentatie en filmpjes op YouTube. Al naar gelang de wens van de school kan het accent op media en mediatechnieken in het algemeen of op Sociale Media liggen. Daar horen ook twee verschillende opdrachten bij. Er kan ook gekozen worden voor een reeks van twee workshops waarin beide aspecten afzonderlijk aan bod komen. De workshop kan ook als training voor leerkrachten worden aangeboden.

workshops

117


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur workshops hebben een basis van 1 uur maar zijn in meerdere sessies beschikbaar Plaats | Op school Kosten | € 85,-Aanbieder | Onias Landveld Bestelcode | 14625

SPOKENWORD EN STORYTELLING

MULTIDISCIPLINAIR

Spreek en vertel! Hoe vertel je een goed verhaal? Met wat voor krachtige tekst blaas je iedereen omver? Hoe verpak jij een mening zodat het raakt? Dat doe je met Spoken Word en Storytelling. Geef expressie Ontdek je innerlijke poetry slammer en gebruik Spoken Word om te schrijven, spreken of vertellen. Doe het met anderen of alleen, schrijf lange teksten of korte het maakt niet uit. Je expressie zit ‘m in je woorden en dat maakt van iedereen een performer. Urban Poetry Spoken Word verschilt van het ‘traditioneel’ dichten omdat de performer een grotere vorm van vrijheid heeft. Hij of zij mag meerdere attributen, zoals muziek of beweging, gebruiken om zijn tekst voor te dragen. Het is dus dynamischer en aantrekkelijker. Er wordt ook aandacht besteed aan spreekvaardigheid en het vergroten van zelfvertrouwen met behulp van eigen werk. Uitstekende begeleiding Onder begeleiding van Onias Landveld, Winnaar van 2015 Van Dale Spoken Award voor storytelling en stadsdichter van Tilburg, ontdekken de leerlingen hoe ze hun eigen stem kunnen ontwikkelen en een boodschap te overbrengen. De lessen zijn uitdagend en aansprekend dus het verveelt nooit. Ontwikkel spraakkunst en wees een uniek op je eigen eigen manier. Het enige wat je nodig hebt, is pen en papier.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur tot 2 uur, afhankelijk van wens en groepsgrootte van de school Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, inclusief materialen Aanbieder | YOGA JOL Bestelcode | 8949

‘BELEEF JE BINNENSTE BUITEN’ (KINDERYOGA)

MULTIDISCIPLINAIR

Je beleeft jezelf en de wereld om je heen met al je zintuigen. Je leert jezelf en de ander beter kennen d.m.v. ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, yogahoudingen. Doordat je je binnenwereld beter leert kennen door het gebruik van je zintuigen en het bewuster worden van je ademhaling en je lichaam, krijg je meer zelfvertrouwen. Doordat je je buitenwereld beter leert kennen kun je de hoeveelheid prikkels die er van buitenaf binnen komen (en dat zijn er veel in deze tijd!) beperken waardoor je meer balans vindt. Kinderyoga is: prikkels buiten sluiten / ontspannen / sterk worden / geeft energie / aarden / geeft zelfvertrouwen / plezier hebben en genieten van jezelf en de ander! De oefeningen worden aangepast aan de leeftijd. Soms op muziek, soms gecombineerd met spel of in de vorm van partner- of groepsoefeningen. Op maat gemaakt als start of afsluiting van lopende thema’s, rondom seizoenen, jaarfeesten e.d. Of maak een keuze uit bestaande thema’s als bijvoorbeeld ‘Mijn lichaam’, ‘in Wonderwoud’, ‘Piraterij’, ‘Indianenstam’, ‘in de Jungle’, ‘Vikingen’.

118 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


COMBINATIE PROGRAMMA SCRAP EN GREENSCREEN

MULTIDISCIPLINAIR

Er is een tekort aan technisch geschoolde mensen in Nederland. Veel jongeren hebben onterecht een negatief beeld van technische opleidingen en beroepen. Associaties als “vies, saai en moeilijk” zijn wijdverspreid. Tegelijkertijd wordt de druk op primair en middelbaar onderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek steeds groter. Bij Ontdekstation013 laten we kinderen op een speelse manier kennismaken met techniek en helpen we scholen invulling te geven aan de kerndoelen die hiermee te maken hebben.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Een uur scrap, een uur green screen en een half uurtje voor inleiding, pauze en afsluiting Plaats | Tilburg Kosten | Dankzij subsidie van gemeente Tilburg voor scholen uit gemeente Tilburg GRATIS, scholen buiten gemeente Tilburg op aanvraag Aanbieder | Het Ontdekstation013 Bestelcode | 13565

Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden onze workshops aan op het niveau van de groep, waardoor ze zowel voor groep 3 als voor groep 8 geschikt zijn. Bij onze scrapworkshop gaan we aan de slag met oude of kapotte apparaten en ontdekken we hoe die apparaten er van de binnenkant uitzien. Printplaatjes, magneten, luidsprekers, kabels, transistoren: je staat er van te kijken wat er allemaal uit huis- tuin- en keukenspullen tevoorschijn komt! Met die onderdelen maken we dan nieuwe creaties. Wist je dat je van een radio een coole robot kan maken? En dat je van een waterkoker kan je een superschattig konijntje kunt bouwen? Tijdens de workshop leer je allerlei tangen, schroevendraaiers en lijmpistolen juist gebruiken. Het andere gedeelte van het programma is de green screen workshop. Wat is een green screen en hoe werkt zo’n ding eigenlijk? En waarom is zo’n scherm altijd blauw of groen en wordt er nooit een rood of een geel scherm gebruikt? Hoe gebruiken filmstudio’s special effects? Ook films zijn techniek! Bij deze workshop komt ook een hele hoop creativiteit kijken: je gaat namelijk zélf een script schrijven, acteren in de film, regisseren en de special effects verzorgen! Het combinatieprogramma is een mooie manier om kennis te maken met de veelzijdigheid van techniek en een dagdeel in Ontdekstation013 te spenderen. Met deze twee workshops focussen we op een aantal kern- en leerdoelen. Deze kun je vinden in ons aanbod voor de losse workshops: “De ster in je eigen film!” en “Scrap! Schoonheid in de schroothoop “. U kunt ook kiezen voor een combinatieprogramma van andere workshops. Zo bieden we ook een workshop aan waarin we eigen raketten gaan ontwerpen, bouwen en afschieten en waarvan de informatie ook in deze brochure te vinden is. Neem altijd even contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw klas en de door u gekozen datum. Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek!

workshops

119


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur workshop, 15 minuten introductie, 15 minuten evaluatie en afsluiting Plaats | Tilburg Kosten | Dankzij subsidie van gemeente Tilburg voor scholen uit gemeente Tilburg GRATIS, scholen buiten gemeente Tilburg op aanvraag Aanbieder | Het Ontdekstation013 Bestelcode | 13533

DE STER IN JE EIGEN FILM

MULTIDISCIPLINAIR

Wat is een greenscreen en hoe werkt zo’n ding eigenlijk? En waarom is zo’n scherm altijd blauw of groen en wordt er nooit een rood of een geel scherm gebruikt? Hoe gebruiken filmstudio’s special effects? Ook films zijn techniek! Bij deze workshop komt ook een hele hoop creativiteit kijken: je gaat namelijk zélf een script schrijven, acteren voor het greens screen, de film regisseren en de special effects verzorgen! Er is een tekort aan technisch geschoolde Nederlanders. Veel jongeren hebben (onterecht!) een negatief beeld van technische opleidingen en beroepen. Bij Ontdekstation013 laten we kinderen op een speelse manier kennismaken met techniek en helpen we scholen invulling te geven aan de kerndoelen die hiermee te maken hebben. Bij de greenscreen workshop gaan we op zoek naar het grensgebied tussen creativiteit en techniek. Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden onze green screen workshop aan op het niveau van de groep, waardoor hij zowel voor groep 3 als voor groep 8 geschikt is. Workshopdoelen: De kinderen kunnen uitleggen hoe een green screen werkt. De kinderen leren wat een narratieve structuur is en hoe zij dit kunnen toepassen om zelf verhalen te verzinnen. De kinderen maken kennis met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die komen kijken bij het maken van een film en kunnen deze benoemen (regisseren, acteren, script schrijven, special effects, kostuums en props, editors etc.). De kinderen kunnen uitleggen hoe het creeëren van een film in z’n werk gaat en welke stadia in het proces doorlopen worden. De kinderen ondervinden het belang van goede communicatie bij de totstandkoming van een groepsproduct en kunnen dit uitleggen. Bij de totstandkoming van deze workshop is uitgegaan van de volgende kerndoelen: • Kerndoel 5 “De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.” • Kerndoel 44 “De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.” • Kerndoel 54 “De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.” • Kerndoel 55 “De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.” Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u wel zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek!

120 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


KRITISCH EN ONAFHANKE- LIJK DENKEN, DOEN EN KIJKEN

MULTIDISCIPLINAIR

Zeker in tijden van ‘nepnieuws’ is het belangrijk om niet alles klakkeloos aan te nemen wat je hoort, leest en ziet. Naast het ontwikkelen van het creatieve doen en denken in allerlei beeldende projecten en lesprogramma’s, zoals de Wereldreddingsbrigade, biedt Atelier Inge Koenen ook verschillende mogelijkheden om kinderen te trainen in kritisch en onafhankelijk denken en waarnemen. In de vorm van filosoferen met kinderen, door samen te denken en formuleren. Of door VTS (Visual Thinking Strategies), waarbij kinderen samen volgens een vaste methode naar een kunstwerk kijken. Atelier Inge Koenen is in beide lesvormen opgeleid.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 58,-- per uur Aanbieder | Atelier Inge Koenen Bestelcode | 14557

Beide methodes hebben bij regelmatig gebruik een bewezen positief effect op het kritisch-analytisch en creatief denken, tolerantie, zelfvertrouwen, verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen, en taalvaardigheid. Beide vormen kunnen bij andere vakken aansluiten of er in geïntegreerd worden. Neem bij interesse gerust contact op om mogelijkheden en wensen met mij te bespreken.

mAAK JE EIGEN VERF - EXPERIMENTEER MEE

MULTIDISCIPLINAIR

Met welke groentes maak je kleuren en zijn specerijen een goede kleurstof? Verf kun je best zelf maken, eigenlijk is het heerlijk om te doen. Het lijkt een klein beetje op kokkerellen, alleen je moet het niet willen opeten! Met verf ga je schil-deren en iets moois maken om naar te kijken. In en om het huis is van alles te vinden waar je verf van kunt maken. De Bakfietsjuf gaat met jou op zoek om samen een rijk kleurpalet te laten ontstaan. De workshop ‘Maak je eigen verf’ is een kleurige ontdekkingstocht waar je gaat experimenteren en creëren.

MUSICAL

MULTIDISCIPLINAIR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Musical. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘Mini-Musical’, ‘Musical voor groep 8’ en ‘Performeren en Presenteren’. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60-- per uur plus materiaalkosten Minimale afname 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 14097

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9075

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

workshops

121


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Theaters Tilburg, aan de Schouwburgring Kosten | € 40,-- prijs per groep, ca 25 leerlingen Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 9009

RONDLEIDING SCHOUWBURG EN CONCERTZAAL

MULTIDISCIPLINAIR

Samen struinen door de foyer van de schouwburg, spieken in de kleedkamers of het lichtplafond van de concertzaal bewonderen? Dat kan. Het is enorm interessant om een rondleiding te krijgen door de zalen van Theaters Tilburg. De schouwburg (Rijksmonument), met zijn hoge toneeltoren, balkons en roodpluche zaal. In de concertzaal zie je veel hout en licht, vooral het lichtkunstwerk aan het plafond is indrukwekkend. Daar leren we alles over het begrip akoestiek door bijvoorbeeld zelf te zingen. De studio is onze vlakke vloer zaal. Met uw ICC’er komen we graag tot een rondleiding op maat. Nieuw! We werken aan een variant beeldend (moderne kunst) en erfgoed (architectuur Rijksmonument schouwburg).

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de plannen Plaats | Op school Kosten | € 60,-- (per uur inclusief BTW exclusief materiaal reisen parkeerkosten) Aanbieder | Zonderlijntjes Bestelcode | 14207

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur tijd is aan te passen en afhankelijk van de inhoud van de workshop Plaats | Op school Kosten | € 225,-- inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues), De workshopdocent brengt alle materialen mee Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8957

WORKSHOPS OP MAAT

MULTIDISCIPLINAIR

Op zoek naar workshops die iets extra’s toevoegen aan een thema of project? Neem dan gerust contact op met Zonderlijntjes. Door veel ervaring in het onderwijs en binnen vernieuwende onderwijsconcepten kan ik, in overleg met jullie, workshops geven die prima aansluiten bij de leerlingen en het lesaanbod. Ook als de workshop bedoeld is voor een specifieke doelgroep binnen de school denk en doe ik graag mee. Mijn workshops zijn vaak gebaseerd op de discipline beeldend vormen. Maar drama, foto en film behoren zeker ook tot de mogelijkheden. Dus ik ga graag met je rond de tafel voor een kennismakings-brainstorm!

FANTASIEGRIME

MULTIDISCIPLINAIR

Je lijf is het schildersdoek. In deze workshop worden de leerlingen n.a.v. een thema uitgedaagd om de bekende technieken van het grimeren op een andere manier te gebruiken. Er worden ontwerpen gemaakt en bij elkaar schilderen de leerlingen op het lichaam. Bijvoorbeeld: • Tatoeage waar je naam en karakter in uitgebeeld worden. • Ben ik dat? Beschilderen van handen en armen, om je achter te verstoppen. • Dierfiguren schilderen op handen en armen en benen. • Door de school eigen gekozen thema, uitwerking in overleg. Toepasbaar naast drama- en danslessen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 3 uur Duur van de workshop wordt aangepast op de wens van de school Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per uur Aanbieder | Golden Cage Bestelcode | 13845

GOLDEN CAGE PO

MULTIDISCIPLINAIR

Dromen doen we allemaal. Of je nou een grote toekomstdroom hebt of lekker in je bed droomt dat je kan vliegen of toveren, letterlijk en figuurlijk dromen helpt ons in onze ontwikkeling. Het geeft ons hoop en motivatie en prikkelt onze creativiteit. De afgelopen tijd is Golden Cage, ons kunsteducatie programma, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van workshops voor basisscholen rond het brede thema ‘dromen’.

122 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Zo komt voor groep 1 en 2 ridder Alexa naar school om te vertellen over haar droom om de beste ridder van de stad te worden, groep 3 en 4 gaan aan de slag met alle geluiden die je ‘s nachts hoort als je lekker wilt gaan slapen, groep 5 en 6 gaan rappen over het lichtje wat nog brandt op de gang als verder alles donker is, en groep 7 en 8 stellen zich voor wat ze zouden doen als hun dromen geen limiet hadden. Door middel van bewegings-, muziek-, kunst- en drama-opdrachten zullen de kinderen onder begeleiding van gespecialiseerde coaches werken aan een spetterende presentatie voor elkaar of voor de ouders.

muziek

ALLEMAAL BEESTJES

MUZIEK

Een muzikale ontdekkingstocht in de wereld van het kleine De bij In deze workshop zingen de kinderen bijenliedjes, vliegen ze van bloem naar bloem, maken muziek met hun vleugels en vormen een echt bijenorkest. Spelenderwijs leren ze tegenstellingen in de muziek als hard - zacht en snel langzaam.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per workshop Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8715

De vlinder Kinderen beelden de levensloop van rups tot vlinder uit op muziek. Een rups op een blad, ingekapseld in een cocon, de vlinder hoog in de lucht. Tegenstellingen in de muziek als hoog - laag, komen al doende voorbij. Natuurlijk worden er liedjes gezongen en gaan de kinderen die liedjes zelf begeleiden met allerlei instrumentjes.

DJEMBEETJES 1, 2 VOOR DE ALLERKLEINSTEN

MUZIEK

Voor de allerkleinsten is deze workshop ontwikkeld om via Afrikaanse muziek en dans het Afrikaanse slagwerkensemble te ontmoeten in fantasie. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

EEN MUZIKAAL FEESTJE BIJ HET PRENTENBOEK VAN HET JAAR

MUZIEK

Wil je dit jaar weer lekker aan de slag met het Prentenboek van het jaar? Lekker zingen producties maakt er ieder jaar weer een feestje van met leuke liedjes, dansjes en muziek. Na afloop krijg je de lesbrief en de liedjes per mail zodat je er zelf lekker mee verder kan gaan in je groep.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten Langere tijden in overleg Plaats | Op school Kosten | € 45,- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 40,- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8893

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9173

workshops

123


FINN EN DE ZON

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 14047

MUZIEK

In deze workshop, geïnspireerd op het boekje ‘Finn en de zon’ van auteur Lin de Laat en illustrator Elisa Squillace, komen natuur, literatuur en muziek samen. Als Finn buiten in de zandbak speelt, maakt hij een praatje met de zon over de wolken en de regen, het groeien van de bloemen, en de regenboog. De workshop begint met een gebarenliedje over de zon, de regen en de regenboog. De kinderen zingen over de kleuren van de regenboog. Ze dansen met regenbooglinten op vrolijke muziek. Ze verklanken de regen en de zon op instrumenten aan de hand van een verhaal. De kinderen stampen in de plassen en/of springen er overheen. Wie kan een bloem uitbeelden, van zaadje tot prachtig eindresultaat? Kortom, de kinderen beleven de natuur door middel van een prentenboek en muzikale activiteiten. Doelgroep: groep 1-2

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | Huur leskist: 6 weken. Duur voorbeeldles: 45 min Plaats | Op kdv, psz of school Kosten | Huur leskist: € 60,-- per 6 weken. Kosten voorbeeldles (optioneel): Meerdere voorbeeldlessen op dezelfde dag: € 45,-per les. Eén voorbeeldles van 45 min: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8827

lESKISTEN ‘SPEEL JE MEE?’ VOOR PEUTERS EN KLEUTERS

MUZIEK

De leskist ‘Speel je mee?’ voor dreumesen bevat het prentenboek ‘Kiekeboe’ van Lin de Laat, diverse uitgewerkte speelideeën en 15 stokpopjes. De leskist voor peuters en kleuters bevat muziekinstrumentjes (16 trommelsen ritmestokjes, 20 handbelletjes en 20 staafbelletjes), een lesmap met uitgewerkte lesideeën en een cd. De kisten zijn zo samengesteld dat u meteen zelf met de kinderen muziek kunt gaan maken. Ook kunt u door een vakdocent van Factorium op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, of de school, een voorbeeldles laten geven. Zij laat u zien hoe u optimaal van de leskisten gebruik kunt maken. Doelgroep: dreumesen, peuters en kleuters De leskisten worden gebracht en gehaald.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | In bos of park, of op school Kosten | Bij afname van meerdere muzikale wandelingen op dezelfde dag: € 45,-- per wandeling. Bij afname van één muzikale wandeling: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9569

MUZIKALE HERFSTWANDELING

MUZIEK

Muziek in, over en met de natuur Tijdens deze wandeling komen de kinderen liedkaarten tegen met een bijbehorende opdracht. Ze zingen onder gitaarbegeleiding een herfstliedje, ze gebruiken de materialen die ze vinden om muziek te maken en de geluiden van regen en wind te imiteren en natuurlijk ontbreekt kabouter Spillebeen niet, zittend op zijn rood met wit gestipte paddenstoel. Ook speelt de docent in op datgene wat zich tijdens de wandeling aandient: een eekhoorntje dat de boom in roetsjt, fladderende duiven of een kloppende specht, een holle boom, eikels en kastanjes op het zachte mos en duizenden dwarrelende blaadjes. Er is ruimte voor verwondering en fantasie en dat alles in een muzikale omlijsting. Bij goed weer vindt deze activiteit plaats in het bos of in het park en bij slecht weer spelen we dat we in de natuur zijn.Indien gewenst verzorgen wij ook een muzikale winter-, lenteof zomerwandeling.

124 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


PRENTENBOEKEN ‘OP MAAT’

MUZIEK

Prentenboeken vormen een prima uitgangspunt voor muzikale activiteiten voor de jongste leerlingen zoals liedjes, spreekteksten en bewegingsopdrachten. Een greep uit de titels die ons geïnspireerd hebben tot het ontwikkelen van speelse muziekworkshops: • Boer Boris gaat naar zee van Ted van Lieshout en Philip Hopman • We hebben er een geitje bij! van Marjet Huiberts en Iris Deppe • Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman • Wij gaan op berenjacht van Helen Oxenbury en Michael Rosen • Kleine kangoeroe van Guido van Genechten

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op eigen school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8673

Op onze site, www.factorium.nl, vindt u nog veel meer titels. Er kan natuurlijk ook een muziekworkshop ontwikkeld worden, geïnspireerd op een boek dat leeft in de groep. In verband met de voorbereidingstijd adviseren wij u dit ruim van tevoren aan te vragen. Ook een combinatie van muziek en/of dans en/of drama behoort tot de mogelijkheden. Doelgroep: groep 1-2

SINT GAAT OP GYM

MUZIEK

Sint verveelt zich in het zomerse Spanje. Het duurt nog drieënnegentig nachtjes voordat hij naar Nederland gaat. Piet vindt dat hij ‘ergens op moet’. Sint moet een heleboel sporten uitproberen om iets te kiezen. Dit grappige prentenboek van Bette Westera vormt de basis voor een energieke kleuterworkshop vol zang, muziek en beweging.

HERFSTMUZIEK

MUZIEK

Bewegen als dwarrelende blaadjes en kriebelende spinnetjes in het bos op zelfgemaakte ‘herfststormmuziek’, spinnenmuziek maken, een web weven en een herfstliedje zingen en nog veel meer muziek en bewegingsplezier tijdens de herfst! Deze workshop is geschikt voor groep 1-4 en wordt aangepast aan de leeftijdsgroep. Op verzoek kan ook een prentenboek als uitgangspunt gekozen worden.

HUIS-, TUIN- EN KEUKENMUZIEK

MUZIEK

In deze workshop verheffen we huis-, tuin- en keukengerei tot ‘klink-klare’ muziekinstrumenten. Ritme kun je op allerlei manieren laten horen: het zit in de taal, je kunt het klappen of spelen op muziekinstrumenten. Maar ook met minder voor de hand liggende voorwerpen kun je fantastisch leuke ritmes en muziek maken. Ontdek zelf de vele verrassende mogelijkheden. Doelgroep: groep 3 t/m 6

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per groep Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9449

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9489

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | Groep 3 en 4: 45 minuten, groep 5 en 6: 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: groep 3 en 4: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 85,-- voor de eerste en € 45,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop € 107,50. Groep 5 en 6: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop: € 130,-- . Bij Factorium: € 40,-korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8741

workshops

125


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per groep Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9171

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9491

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop € 130,-- . Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9527

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8701

MUZIEK IN DE GROENTETUIN

MUZIEK

Wist je dat je muziek kunt maken met groente en dat je er een heel leuk liedje bij kunt zingen? En dat je kunt bewegen als een wortel, een boon of een aardappel en dat er ook kriebelbeestjes tussen al die verschillende groenten kruipen? Ervaar dit alles tijdens deze energieke workshop muziek en beweging. Deze workshop is geschikt voor groep 1-4 en wordt aangepast aan de leeftijdsgroep.

ZINGEN MET KERSTMIS

MUZIEK

Wil je gezellige liedjes zingen onder de kerstboom begeleid op de accordeon en ukelele? Nieuwe liedjes of traditionele liedjes? Liedjes over de kerstman, het kerstverhaal of de kerstboom? In overleg is alles mogelijk. We gaan niet alleen zingen, maar ook sfeervolle muziek maken op allerlei instrumenten en dansen. Een prentenboek of kerstverhaal als uitgangspunt behoort ook tot de mogelijkheden. Deze workshop is geschikt voor groep 1-4 en wordt aangepast aan de leeftijdsgroep.

DUMMIE DE MUMMIE EN DE DRUMS VAN MASSOEBA

MUZIEK

In deze workshop ga je, net als Dummie de Mummie, met de hele klas zingen en muziek maken. Je leert een echt Afrikaans lied en gaat dat begeleiden op djembés en ‘gherriedingen’. Maashi, wat een feest! Doelgroep: groep 5 en 6

bOOMWHACKERS, EEN KENNISMAKING MUZIEK Vrolijk gekleurde buizen waar muziek in zit Boomwhackers zijn felgekleurde, lichtgewicht plastic buizen. Elke kleur staat voor een andere toon. De lengte van de buis bepaalt de toonhoogte. Boomwhackers zijn eenvoudig en door iedereen te bespelen. Muziek maken met boomwhackers doe je door ermee tegen een andere boomwhacker, tegen het lichaam, op de grond, of tegen een willekeurig voorwerp te slaan. Met deze kleurrijke buizen valt heel wat te beleven. In deze kennismakingsworkshop krijgen de leerlingen ieder één of twee boomwhackers. Alleen, met z’n tweeën, of met de hele klas maken de leerlingen kennis met diverse ritmes en worden melodieën ontdekt. Het samen muziek maken staat in deze workshop centraal. Doelgroep: groep 3 t/m 8

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop: € 130,-- . Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8771

CABOOM!

MUZIEK

Een combinatie van cajóns en boomwhackers In deze workshop zorgen de cajons voor het ritme en de gekleurde boomwhackers voor de melodie. Er wordt een muziekstuk gemaakt waarvan sommige delen door de leerlingen zelf bedacht zijn.

126 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


DJEMBé

MUZIEK

De djembé is een trommel uit West Afrika, die met de blote hand wordt bespeeld. Het accent in de workshop ligt op het samen muziek maken. Je zult er versteld van staan, hoe snel je samen een compleet muziekstuk speelt. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen

DRUM / NASTICS

MUZIEK

Gymmen en drummen tegelijk In deze workshop ligt de aandacht op het bewegen en bespelen van trommels. Het is bedoeld als een trommel-gymnastiekles waarbij je via de herhalende ritmes en beweging naar de trommels toe, bij jezelf de collectieve energie van het samenspelen op slaginstrumenten ervaart en het plezier beleefd van samenspelen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop: € 130,-- . Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8723

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8897

Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

HET KERKORGEL - EEN KENNISMAKING

MUZIEK

Kennismaking met het kerkorgel, de reus onder de toetsinstrumenten Als de leerlingen in de kerk plaats hebben genomen, vult de orgelmuziek de hele ruimte. Een overweldigend geluid. De organist laat zien hoe dit tot stand komt. Hij legt de werking van het orgel uit en laat de grote verscheidenheid aan klanken horen. Vervolgens nemen de leerlingen zelf plaats achter dit imponerende instrument, om het ook eens te bespelen. En dan blijkt er onder de leerlingen heel wat verborgen talent te zitten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten Plaats | In nabijgelegen kerk Kosten | Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 30,-- per groep. Bij deelname door één groep: € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9553

Tijdens deze excursie trekt de organist figuurlijk én letterlijk alle registers open. Voor de leerlingen een onvergetelijke ervaring.

HET SLAGWERKORKEST

MUZIEK

Samen muziek maken onder leiding van een dirigent slagwerk Als je in een groot orkest speelt, speel je in secties van instrumentgroepen o.l.v. een dirigent. Het slagwerkorkest is ook een orkest. Het heeft alleen maar slagwerkinstrumenten tot zijn beschikking. In deze workshop leren de kinderen samen te werken onder leiding van de dirigent met hun verschillende secties. Maximaal aantal leerlingen:een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8907

workshops

127


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Losse workshops en trajecten mogelijk Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9757

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 60 minuten per les. Aantal lessen in overleg Plaats | Op school Kosten | Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 60,-- per les. Bij deelname door één groep: € 90,-- per les. Indien gebruik wordt gemaakt van instrumentarium van Factorium: € 40,-- extra Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9577

HIPHOP FACTORY - RAP

MUZIEK

Rap is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Tijdens de workshop krijgen de leerlingen uitleg over de ontstaansgeschiedenis van rap. Daarna gaan de leerlingen, begeleid door de rapper / docent, hun eigen rap schrijven. Rap is een leuke manier om leerlingen bezig te laten zijn met taal en literatuur. Het is ook mogelijk de workshop af te sluiten met het opnemen van je eigen track of videoclip. We bespreken de mogelijkheden graag met u.

kENNISMAKEN MET WERELDMUZIEK

MUZIEK

Muziek is een wereldtaal. Toch heeft elke cultuur zijn eigen muziek en klanken. Hoe komt dit? Leerlingen maken kennis met verschillende culturen, hun muziekinstrumenten en muziek, door te luisteren en zelf muziek te maken. Opzet lessen Per les wordt een muziekcultuur behandeld. De leerlingen maken kennis met deze cultuur door te leren luisteren naar de muzikale kenmerken ervan en ervaren hoe de muziek klinkt door deze zelf te zingen en te spelen. Er zijn lessen mogelijk over muziek uit: Nederland, Frankrijk, Spanje, Keltische muziek, OostEuropa (Klezmer muziek), India, Afrika en Amerika. Lessen zijn apart of in clusters af te nemen. Doelgroep: groep 6, 7 en 8 Materialen: n.t.b. (afhankelijk van keuze land)

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8889

RITMES LEREN VIA APPELS EN PEREN MUZIEK Ritmes leren zonder notenschrift Na de gezamenlijke warming-up wordt de klas in groepen verdeeld die samen de ritmes gaan spelen. Iedere leerling leert de verschillende partijen op de verschillende slaginstrumenten die samen een ritme vormen. Denk daarbij aan het Popritme, Wereldmuziekritme, Sambaritme e.a. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten tot 2:00 uur wordt geadviseerd Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per uur. Het starttarief is gebaseerd op de naverwerking van de audio en de reistijd Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9761

RAPWORKSHOP - NEEM JE EIGEN RAPNUMMER OP

MUZIEK

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek. Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen en de klas gaat onder begeleiding aan de slag om zelf een echt rap nummer te maken. Als er genoeg is geoefend is wordt dit nummer opgenomen, als een echte mp3! De klas maakt dus hun eigen rap nummer, het eindresultaat is altijd tastbaar en zal aan het eind van de workshops klassikaal ten gehore worden gebracht.

128 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


BRAZILIAANSE PERCUSSIE

MUZIEK

Workshop waarin de leerlingen originele Braziliaanse slaginstrumenten bespelen. Door zelf op typisch Braziliaanse percussie-instrumenten te spelen, ervaren de leerlingen de feestelijke, opzwepende muziek uit Brazilië. Ze maken zich enkele Braziliaanse ritmes eigen, die elkaar aanvullen tot één geheel. Een spetterende workshop die de leer-lingen niet snel zullen vergeten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop: € 130,-- . Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8703

Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per groep

CAJON: EEN DRUMSTEL IN EEN KISTJE MUZIEK De cajon (Spaans woord voor kist) komt oorspronkelijk uit Peru, waar dit instrument veel wordt gebruikt als begeleidingsinstrument bij het dansen. Tegenwoordig wordt de cajon ook veel in de popmuziek gebruikt. In deze workshop beginnen we met een aantal basisslagen. Vervolgens wordt een (pop-)ritme aangeleerd, dat uit verschillende partijen bestaat, die tegelijk worden gespeeld. Goed naar elkaar luisteren en samenwerken zijn hiervoor belangrijk. Daarnaast is er ruimte voor experimenteren en improviseren, zodat de leerlingen de mogelijkheden ontdekken van dit voor velen onbekende instrument.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij afname van één workshop: € 130,-- . Bij Factorium: €40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8707

Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per groep

COMPONEREN IN DE KLAS PO

MUZIEK

In de workshop Componeren in de klas maken leerlingen samen met een musicus van philharmonie zuidnederland een klankstuk op basis van een verhaal of een thema. Via muzikale oefeningen onderzoeken ze de klankkleuren van instrumenten die de musicus of zijzelf hebben meegebracht. Soms kun je een instrument heel anders laten klinken dan je op de muziekles leert. De workshopleider zorgt ervoor dat uit alle goede ideeën van de leerlingen een samenhangend klankstuk ontstaat. Hierbij is samenwerking essentieel.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 6,25 per leerling Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 10571

Leerlingen leren tijdens de workshops spelenderwijs hoe dat in een orkest gaat. Tot slot presenteren de leerlingen de eigengemaakte compositie. Ze ondervinden daarbij dat het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de compositie goed uit te voeren. Componeren in de klas biedt ruimte voor maatwerk, passend bij een thema van de school. Het doet een beroep op het creatief vermogen en sluit aan bij de 21ste-eeuwse vaardigheden. De workshops zijn eventueel te combineren met een bezoek aan de muzikale voorstelling De Liefhebber of HeartBeat. Dan kijk en luister je met andere ogen en oren naar het orkest.

DJ WORKSHOP

MUZIEK

Mijn naam is Jan-Willem Otto, 27 jaar, afgestudeerd aan de rockacademie van Hasselt, richting elektronische muziek. Afgelopen jaren gaf ik DJ en Producer lessen aan de muziekschool in Maastricht en Weert. Daarnaast geef ik ook het hele jaar door verschillende muziek en media workshops op basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur in overleg een aangepast programma Plaats | Op school of op locatie Kosten | € 60,--. Voor voorbereiding en reistijd worden ook kosten in rekening gebracht Aanbieder | Jan-Willem Otto Bestelcode | 14877

workshops

129


In mijn (muziek)workshops is het mijn doel is om meer 21e eeuwse skills in cultuureducatie te verwerken. Want naast muziekleraar ben ik ook een echte nerd. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te programmeren, te solderen en 3d te printen. Daarnaast maak ik mijn eigen visuals en bouw ik mijn eigen elektronische instrumenten. Deze 21e eeuwse skills probeer ik dan ook zo veel mogelijk te verwerken in mijn lessen. Alle gadgets, DJ controllers en computertjes neem ik zelf mee. In de link heb ik een aantal foto’s toegevoegd om een kleine indruk te geven van mijn workshops. Het lijkt me leuk om eens met elkaar te spreken over een mogelijke samenwerking. Neem ook eens een kijkje op mijn website. www.jwotto.com | www.instagram.com/jw.otto/ www.facebook.com/jwottomusic/

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8873

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8909

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten minimaal 50 minuten en maximaal 90 minuten Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9159

DRUM ND BASE

MUZIEK

Drummen op de hits van deze tijd met basgitaar en slagwerk Via meespelen met een midifile, waarop een hit van deze tijd staat met basgitaar en slagwerk, gaan we kijken hoe we er een eigen slagwerkpartij kunnen aan toevoegen zonder verlies van de originele groove. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

HET LEVENDE DRUMSTEL

MUZIEK

Bespeel het grootste drumstel waar je zelf onderdeel van uitmaakt Ooit wel eens meerdere hihats, bassdrums, floortommen en snaredrums bij elkaar gezien? In deze workshop gaan we dit drumstel formeren en een popritme leren spelen via appels en peren! Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

MAAK JE EIGEN RINGTONE IN DE ELEKTRUCK

130 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019

MUZIEK

Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon. Maar al die saaie en vaak dezelfde ringtones zijn natuurlijk maar suf. In de Elektruck maak je je eigen ringtone. Zo heb je een super originele ringtone die niemand anders heeft, die je meteen herkent en die helemaal bij jou past. Het zou natuurlijk ook je geluid kunnen zijn wat je als wekker gebruikt of voor als een speciaal persoon je belt...


In de Elektruck (een oude stadsbus die naar de school toe komt rijden) leer je hoe je dit zelf kunt doen. Je leert hoe je je eigen stem opneemt en deze mixt met bestaande samples, delen van muziekjes die je leuk vindt en hoe je dit alles kunt bewerken met effecten en dergelijke. Aan een ringtone zitten geen eisen, behalve dat hij niet te lang moet duren, dus alles kan, alles mag en niets is te gek. Door de goede introductie en begeleiding zijn de deelnemers binnen 10 minuten zelf aan hun eigen ringtone aan het werk. De workshop sluit af met het gezamenlijk luisteren van deze resultaten, die na de workshop ook op onze website te downloaden zijn. Zodoende kunnen ze ook daadwerkelijk als ringtone gebruikt worden.

RAP

MUZIEK

Waan je een echte rapper. Het creëren van een beat, het schrijven van een tekst, het opnemen van je track en zelfs het maken van een videoclip, het is allemaal mogelijk. Een gezamenlijk project van Factorium en de Hiphop Factory

RAPPENDE RITMES

MUZIEK

Schrijf een rap en leer het ritme al spelenderwijs De leerlingen leren het ritme van de Rap spelen. Voorafgaand aan de les hebben ze via de bijbehorende lesbrief gezamenlijk de tekst van de rap gemaakt. Iedere leerling leert ook hier weer de verschillende partijen op de verschillende slaginstrumenten die samen het ritme vormen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Vanaf 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8677

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8911

Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d.. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

RE-MIXEN IN DE ELEKTRUCK

MUZIEK

Ervaar en leer hoe echte DJ’s en producers muziek maken in hun muziek studio! Ga zelf aan de slag met bekende en minder bekende muziek. Knip de ‘beat’ uit het ene lied. Zing zelf het refrein van een ander lied in en mix deze vervolgens samen. Gebruik het midi-keyboard om zelf elk denkbare instrument in te spelen en direct in je nummer op te nemen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Tijdsduur is gemakkelijk aan te passen aan de wens van de aanvrager; variërend van 50 tot 100 minuten Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9153

Alles wat in een professionele studio aanwezig is heb je in de Elektruck ook tot je beschikking. Een midi-keyboard, Een microfoon, instrument loops, losse samples, complete nummers. Door de duidelijke introductie en begeleiding ben je binnen 10 minuten zelf aan het mixen. De resultaten worden aan het eind van de workshop gezamenlijk beluisterd en kunnen naderhand gedownload worden op onze website.

workshops

131


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur - maximaal aantal deelnemers: 20 personen Plaats | 013 Poppodium Tilburg Kosten | € 59,-Aanbieder | Poppodium 013 Bestelcode | 8817

RONDLEIDING 013

MUZIEK

Een kijkje in de wereld van 013, zowel voor als achter de schermen: het is mogelijk om met de klas (of klassen) 013 Poppodium te bezoeken. Een rondleiding maakt altijd onderdeel uit van uw bezoek, maar is eventueel modulair aan te vullen met andere onderdelen of werkopdrachten. De leerlingen komen langs beide zalen, staan als artiest op het podium, maar ook achter het podium en bezoeken kantoren, de keuken en de kleedkamers. Je kunt zelf kiezen of je rondgeleid wil worden door een ervaren externe deskundige, een medewerker van 013 (marketing/programma) of door een jonge muzikant. Tijdens deze rondleiding krijg je de nodige info m.b.t. de bedrijfsvoering van 013, wetenswaardigheden uit de historie en leer je wat er allemaal bij komt kijken om een paar honderd optredens per jaar te organiseren.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8905

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 180,-- per workshop van 90 min Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9529

SPEL(EN SPELEN)

MUZIEK

Behendig zijn voor een ritmisch spelfestijn De leerlingen worden uitgedaagd om in competitie via appels en peren (via het welbekende fruitsysteem) hun eigen ritmische drumopstelling te laten horen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

VAN STILLE FILM NAAR SPANNENDE GELUIDSFILM

MUZIEK

Zet de televisie aan en je hoort muziek: bij documentaires, reclames, maar ook bij speelfilms en tekenfilms. Filmmuziek wordt doorgaans gebruikt om een bepaalde sfeer op te roepen, bijvoorbeeld als er iets spannends gebeurt of op het punt staat te gaan gebeuren, of om de emoties van de acteurs te onderstrepen. In deze anderhalf uur durende workshop voorzien de leerlingen, onder leiding van twee muziekdocenten van Factorium, een cartoon van een geluidstrack. Zij doen dit met gebruikmaking van (Orff-)instrumenten, alledaagse attributen èn hun eigen stem. Zowel de stemmen als de geluidseffecten en de muziek worden samen bedacht en opgenomen. Tijdens deze workshop wordt een beroep gedaan op 21ste eeuwse vaardigheden: alleen door intensief samenwerken en door een beroep te doen op ieders creativiteit komen de beide groepen tot een mooi resultaat, dat zij ter afsluiting van de workshop aan elkaar laten zien èn horen. Doelgroep: groep 6, 7 en 8 Aantal deelnemers: hele klas, te verdelen in 2 groepen Benodigdheden: (Orff-)instrumenten en attributen uit de klas

132 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


WOODY BOOMWHACKER

MUZIEK

Buizen met toonhoogte vormen d.m.v. samenwerking een melodie ondersteund door ritme. Als aanvulling op de ritme workshop ‘ritmes leren via appels en peren’ heeft Esdé een ritmeworkshop ontwikkeld waarbij boomwhackers worden gebruikt naast de al reeds bekende ritme slaginstrumenten. Boomwhackers zijn buizen waarbij je in samenwerking met elkaar melodieën van bekende liedjes kunt spelen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school. Graag op de begane grond en bedenk dat slagwerk niet geluidloos is Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8887

Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling moet er een stoel aanwezig zijn. De stoelen staan in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen. Ter voorbereiding op de workshop krijgt de leerkracht een lesbrief opgestuurd met uitleg van het systeem waar we mee gaan werken.

YOUR OWN VOICE!

MUZIEK

Zingen is populairder dan ooit. Dat bewijzen de veelbekeken tv-programma’s, waarin gezocht wordt naar nieuw zangtalent. Zingen is gezond, zo is uit onderzoek gebleken. Het is goed voor je longen, je hart en je humeur. Het helpt tegen stress en verhoogt de weerstand. Samen zingen bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling, leert de kinderen samen te werken en te luisteren naar elkaar.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8777

Maar bovenal is zingen, samen met anderen, ontzettend leuk om te doen. Doe daarom mee aan deze zangworkshop en zing, samen met je klasgenoten, de (pop-)sterren van de hemel. Zingen - gewoon doen.

DURF

MUZIEK

Durf! Een verrassende, interactieve en verdiepende muzikale workshop van Lieve Louise en de Fanfare. Durf is een sprankelende workshop, bestaande uit een combinatie van een muzikaal optreden gevolgd door een interactief gedeelte, waarbij het publiek deelneemt aan de muziek en later ook met elkaar in gesprek zal gaan. Meerstemmige zang, en bodypercussie/ritme en dirigeren voor de groep staan centraal.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg, voorkeur donderdagochtend Duur | 45 minuten op basis van aanvraag. Gemiddeld 75 min Plaats | Op school Kosten | € 450,-- € 695,-- bij 2 workshops op 1 dag Aanbieder | Louise Donker Bestelcode | 10385

De leerling en/of leerkracht neemt deel aan de muziek zowel vanuit de zaal als vanuit het podium. Hierdoor ontstaat een samenwerking tussen Lieve Louise en het publiek, de deelnemers. Dit alles op een speelse, luchtige en laagdrempelige manier. De muziek die Lieve Louise maakt is vernieuwend en verfrissend, met Nederlandse teksten die tot de verbeelding spreken en bijzondere en inventieve instrumenten als een fietspomp en kinderaccordeon. In combinatie met de workshop Durf zorgt deze muziek voor een bijzondere verbinding met de deelnemers. De pedagogische en didactische achtergrond van Louise Donker komt terug in de workshops, gecombineerd met de uitvoerende dans- en makersachtergrond van Lieve Lamerichs. Door kwetsbaarheid te tonen op het podium, hun eigen verhaal te vertellen en eventuele fouten die zij zelf maken bloot te leggen, laten Lieve en Louise op een humoristische en eigenzinnige manier de afstand tussen de artiest en de deelnemers vervagen en krijgen zij het iedere keer weer voor elkaar dat deelnemers die dat wellicht niet van zichzelf verwacht hadden, samen gaan zingen, musiceren, bewegen, lachen, ontspannen, meer zelfvertrouwen krijgen en vooral verbinding maken met de mensen om hen heen.

workshops

133


Daarnaast laten Lieve en Louise zien dat je eenvoudig muziek kunt maken met weinig middelen. Zij vertellen hoe de muziek tot stand is gekomen, waarom ze hebben gekozen voor een fietspomp bijvoorbeeld en hoe dat proces in zijn werk is gegaan. Zo hopen zij anderen te inspireren tot het maken van eigen muziek. Lieve en Louise gaan het gesprek aan met de deelnemers. Hoe ervaren zij de muziek, het kijken, luisteren en het musiceren? Wat gebeurt er met hen als zij voor de groep mogen staan om te dirigeren, en eenvoudige lijn op een instrument mogen meespelen, door een microfoon mogen praten? Er kan een terugkoppeling worden gemaakt naar didactiek, het eigen lesgeven, het geven van muzieklessen, groepsdynamiek. De workshop is ook in te zetten als teamtraining voor docenten of als inspiratie voor leerkrachten die muziekles gaan geven op school. (Onderwijsassistent e.d.) De workshop is bedoeld voor groepen (15-120 personen) en kan breed ingezet worden. Ter bestrijding van pestgedrag, teambuilding, begin van een projectweek, etc. Het doel is verbinden en het creëren van een losse sfeer waarin leerlingen samen durven musiceren.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9071

MUZIEK EN GELUID

MUZIEK

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Muziek en Geluid. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘MuziekMakers’, een hoorspel, gitaarles en Body Percussion. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

natuur- en milieueducatie Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg. rechtstreeks boeken via Marcel Horck: 06-15258421 Duur | 1 uur Plaats | Op school, of op de bijenstal Kosten | € 75,-- per groep van maximaal 30 kinderen Aanbieder | stadsimkerij Beezzzz Bestelcode | 11539

iNFORMATIE OVER DE BIJ

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Informatie over de bij - Informatiebijeenkomsten voor de groepen 1 t/m 4 De stadsimker komt een uur in de klas vertellen over de bijen. Hij heeft alle materialen en pak en kast bij: kinderen mogen honing proeven, pak aanpassen, raatjes uit de kast halen, levende bijen achter glas bekijken. Deze bijeenkomst kan worden afgesproken op school of bij de bijenstal van de imker.

134 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


EEN BOS VOOR DE WOESTIJN NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE In de klas start de workshop met een verhaal over Tijn. Tijn leeft op een kale vlakte van steen of zand. Overdag heeft hij het veel te warm en in de nacht waait er altijd een koude wind. Tijn wil graag een bos om in te spelen, met struiken om in te verstoppen. Samen met de groep verzamelen we takken, bladeren, vruchten, gras- in de directe omgeving van de school. Op een speelse manier werken leerlingen samen aan een nieuw leefomgeving voor Tijn. Hoe zorg je voor beschutting voor kou en hitte? De leerlingen gebruiken alleen natuurlijke materialen. Al spelend in de buitenlucht zijn leerlingen bezig met het thema klimaat en natuur.

BOKASHI

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Afval scheiden In Nederland produceren we jaarlijks bijna 500 kilo afval per persoon. Ruim de helft daarvan leveren we gescheiden in. En hoewel we al behoorlijk goed zijn in afval scheiden, kan het nog een stuk beter. Milieu Centraal heeft berekend dat we ruim 80 procent van ons afval gescheiden in kunnen leveren.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw Datum | April tot september Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Buiten- in de zandbak Kosten | € 60,-- per uur plus materiaal kosten. Minimale afname 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 14099

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Workshop Plaats | Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 60,-- Inclusief materiaalkosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 10737

Waarom afval scheiden? Het is een fabeltje om te denken dat na gescheiden inzameling, het afval op een hoop gaat. Het is namelijk veel goedkoper om gescheiden afval te verwerken, dan een hoop gemengd afval. Van GFT afval kan een goede kwaliteit compost gemaakt worden, dit wordt als grondverbeteraar en (kunst)mestvervanging gebruikt. Afval wordt zo zelf een waardevolle grondstof. Er hoeft minder veen afgegraven te worden en is er minder energie nodig om kunstmest te produceren. Daarnaast kan grond met veel organisch materiaal meer vocht vasthouden, waardoor wateroverlast beperkt wordt. Bokashi Bokashi is een Japanse techniek om GFT afval te fermenteren. Tijdens de rondleiding en workshop leren de leerlingen over de gezonde bodem en hoe het gefermenteerde fruitafval gebruikt kan worden. Op school maken zij een bokashi emmer om hun fruitresten te verzamelen. Het goed gefermenteerd materiaal mag gebruikt worden in de schooltuin én voor Het Groeilokaal. Het Groeilokaal Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst.

HET OOGSTFEEST

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Buiten of binnen augustus / september 1. Quiz over plantenweetjes 2. wat gebeurt er in de tuin? Schriftelijk vraag en antwoord opdracht om het seizoen te leren kennen. 3. koken met groente uit de schooltuin of seizoensgroente Met de oogst uit de tuintjes worden gerechtjes gekookt en gezamenlijk opgegeten, we maken er een klein oogstfeestje van! 4. Voedselbommetjes Maak van klei,zaden en nootjes voedselbommetjes voor vogels in de winter

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2.5 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school, op het schoolplein of in de buurttuin Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35,-- per uur en €5,-- materiaalkosten maakt €250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 10431

workshops

135


Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | Lente -zomer Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Rondom de school Kosten | € 60,-- per uur. Minimale afname van 2 workshops op een dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 13745

KIJK EENS WAT DAAR BLOEIT NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE In de klas start de workshop met goed kijken. Hoe zit een bloem in elkaar en wat moet je doen om dit goed te kunnen tekenen. Samen kijken we naar vorm, kleur, herhaling en verhoudingen. Na de introductie gaan we naar buiten. In de buurt van school zoeken we bloeiende bloemen en planten op. Eventueel maken we gebruik van een zoekkaart om te ontdekken hoe de bloem heet. Met een klembord en potloden tekenen de leerlingen de bloeiers die ze gevonden en onderzocht hebben. Deze workshop is een mooie combinatie van kijken en doen, van natuureducatie en tekenles.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35,-- per uur en €5,-- materiaalkosten maakt €250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11035

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school Kosten | € 250 Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x €35 per uur en 5 euro materiaalkosten maakt €250,Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11041

OPSTART MOESTUINTJES

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Het moestuinplan 1. Het bonenproefje Duidelijk inzicht in het kiemproces van een zaadje tot een plantje. 2. moestuinplan Een meetopdracht om op schaal het tuintje voor komend seizoen in te tekenen. Het groeiproces van diverse groentes en kruiden laten zien. Leerlingen maken een doordacht plan voor de moestuin. 3. Voorzaaien in de klas. In de klas kunnen de eerste zaadjes worden opgekweekt. 4. Zaadgranaten met deze zaadgranaten kun je alle saaie niet groene plekken in de stad bombarderen met lekkere en mooie planten.

AAN HET WERK IN DE (MOES)TUIN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

(On)kruid en ontdekken A. Warming-up, het liedje hoofd, schouders, knie en teen in planten variant. B. Quiz, (on) kruid weetjes 1. Onderhoud van je planten en de verzorging Het onderhoud van de tuin en de verzorging van de gezaaide plantjes. 2. Bloemen en bijen schriftelijke opdracht om de onderdelen van een bloem te leren en het nut van bijen en bestuiving. 3. Energiedrank voor planten maken Van verschillende planeten in de tuin een voedzame drank voor de planten in de tuintjes maken. onderzoek naar de bodemkwaliteit van de tuintjes , kennismaking met de composthoop 4. Eetbaar onkruid Onkruid ontdekken en proeven, kennis maken met de geschiedenis van eetbare wilde planten. 5. Plantendiscussie Een gesprek om erachter komen hoe planten groeien en met elkaar omgaan en of er overeenkomsten zijn met jezelf.

136 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


NATUUR IN EEN FLES

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Wat hebben we veel spullen en wat gooien we veel weg. Deze insecten worden op onze afvalberg geboren. Ze zijn zo bijzonder dat we er een speciaal terrarium voor maken. Met kleine restmaterialen ontstaat een natuurlijk habitat voor de kleine afvalbeestjes. De workshop staat in het teken van afval. Na een klassengesprek gaan de leerlingen aan het werk met verschillende soorten afgedankte onderdelen en materialen.

NATUUREDUCATIE

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Natuur is de metafoor van deze ontwikkelingspedagoog, Jael Nouhet. D.m.v. natuureducatie in vele creatieve vormen aan te bieden worden kinderen uitgedaagd om spelenderwijs en interactief te leren en ontwikkelen op vele gebieden, zonder dat dit door hen zo ervaren wordt. Van lessen op lokale tuinen en scholen, workshops voor BSO’s op binnen en buiten locaties, het aanbod is breed. Alle relevante kerndoelen worden ruimschoots gehaald in een afgestemd aanbod op een locatie naar wens, maatwerk dus. We bespreken samen de wensen en behoefte van jullie en de kinderen. De Natuurpedagoog ontwikkelde eerder al het lespakket EducatiePit en Groei van school. Daarnaast is Jael Nouhet actief in diverse lokale projecten en betrokken bij natuureducatieve ontwikkelingen Europa breed.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur plus materiaal kosten. Minimale afname 2 workshops per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 13997

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Programma-duur is altijd in afstemming Plaats | Op school of elders Kosten | € 60,-- + eventuele materiaal kosten Aanbieder | Natuurpedagoog Bestelcode | 9969

Vragen of meer informatie? Mail naar info@natuurpedagoog.nl Of doe eens navraag bij andere scholen over hun tevredenheid of mening: bijvoorbeeld bij Basisschool De Elzen, Wandelbos, Fatima, Panta Rhei, Pendula (Tilburg) of De Sprankel (Haaren) en St.Jozef de Eenbes (Geldrop). Zie www.natuurpedagoog.nl

nieuwe media

DENKWOLK - WOORDWOLK; WOORDKUNST MET EEN APP

NIEUWE MEDIA

De leerlingen werken in deze workshop individueel of in duo’s op de computer of I-pad met een app, deze app is gratis te downloaden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten evt. 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 14431

De leerlingen formuleren hun gedachten over een bepaald onderwerp in een tekst. Dat kan over vriendschap, ruzie en verliefdheid gaan, over sociale media, over school en leren, samenleven of bijvoorbeeld over natuur. Eigenlijk over elk wezenlijk onderwerp. Uit deze tekst destilleren ze vervolgens de essentie en geven dit vorm in een woordwolk. In een woordwolk kun je bepaalde woorden meer belang toekennen dan anderen waardoor deze groter worden, anderen maak je kleiner. Je kunt er dus een hiërarchie in aanbrengen. Hierdoor wordt zichtbaar wat de leerlingen belangrijk, minder belangrijk of het belangrijkst vinden. Ze kunnen de afbeelding waarin de woorden geplaatst worden zelf kiezen of zoeken op Internet. Je kunt spelen met lettertypes, kleuren en hoe de woorden geplaatst worden. Het eindresultaat is een digitaal, visueel kunstwerkje waaraan je snel kunt zien hoe leerlingen over een bepaald onderwerp denken.

workshops

137


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Excursie duurt 2 uur, voorbereidende lesbrief op school 1 uur Plaats | Op school en Bibliotheek Tilburg Centrum Kosten | In overleg Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 9547

EXCURSIE NAAR HET DIGILAB: MAAK JE EIGEN PRODUCT VAN DE TOEKOMST!

NIEUWE MEDIA

Het Digilab is een werkplaats in de Bibliotheek Tilburg Centrum. Je kunt daar experimenteren met nieuwe media en nieuwe technieken. In deze workshop maak je aan de hand van een leuke opdracht over reclame kennis met het Digilab. In de klas Aan de hand van een lesbrief leren de leerlingen over verschillende vormen van reclame. Daarna ontwerpen ze een product dat nog niet bestaat. In de Digilab Tijdens het bezoek aan het Digilab ontwikkelen de leerlingen een reclamecampagne voor hun nieuwe product. Ze maken een prototype met de 3D-printer, en leren hoe je een reclamefilmpje en een digitale poster maakt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9073

NIEUWE MEDIA(WIJSHEID))

NIEUWE MEDIA

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Nieuwe Media. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Met onze fotocamera’s, smartphones en tablets kunnen we de wereld om ons heen vast leggen. Deze media zijn bijna niet meer weg te denken en brengen allerlei nieuwe mogelijkheden met zich mee. In de klas kunnen we hiermee kunstzinnig aan de slag door te fotograferen, filmen of met het maken van animaties. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www. snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘MovieMasters’, ‘Stopmotion’ en ‘Ik Pik Dit Niet Meer’. Het gebruik van nieuwe media dwingt ons om steeds bewuster om te gaan met wat we fotograferen en filmen en waar we dat laten zien. Wijs omgaan met deze media is de volgende stap: wat fotograferen en filmen we allemaal? En waar laten we dat zien? Ook voor mediawijsheid hebben we verschillende workshops. Hierbij kun je denken aan workshops over vloggen, het manipuleren en vervalsen van (digitale) beelden of het maken van je eigen krant.

techniek Domein | Wetenschap en techniek Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 13737

MONSTERS EN GEHEIMEN

TECHNIEK

We gaan wetenschappelijke avonturen beleven over griezels en monstertjes. We ontdekken welke geheimen verborgen liggen op onze planeet aarde. We ontdekken de geheimen diep in de zee en maken een uitstapje naar de ruimte. Zo maken we kennis maken met ‘dinosaurus’ Nessie die al heel lang onder water schijnt te leven in een land her ver vandaan. We brengen een bezoek aan de ruimte en komen erachter waarom er wel of geen Marsmannetjes bestaan en hoe zit het met andere ruimtewezens en zal er leven zijn op andere planeten? Kortom, we gaan een spannende avontuurlijke reis maken langs interessante plekken met een serieuze knipoog naar de wetenschap. We starten met een interactieve lezing over mysteries gevolgd door een workshop over de ruimte of spookhuizen. We werken met papier. Geschikt voor kinderen uit groep 3 en 4.

138 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


STERREN EN PLANETEN

TECHNIEK

Wat is een planeet en wat is een ster? Een planeet is rond en draait om een ster. Een planeet is kleiner dan een ster en zo kunnen we wel even doorgaan met de verschillen tussen sterren en planeten. We duiken met de kinderen uit groep 3 en 4 de wereld in van sterren en planeten. Stap voor stap leren we de planeten kennen en stap voor stap leren we wat die lichtgevende bollen precies zijn. We verlaten zelfs ons eigen Zonnestelsel want daarbuiten wordt ook van alles ontdekt. Nieuwe planeten om andere sterren, nieuwe geboortes van sterren en complete planetenstelsels bij andere sterren. Interessant!

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 13725

Na de interactieve lezing gaan we aan de slag met de planeten en sterrenhemel. We werken met papier op een groot zwart vel. De lezing en workshop is geschikt voor de kinderen uit de Onderbouw groep 3 en 4.

TED EN DE RAKET

TECHNIEK

“Ted is een heel nieuwsgierig jongentje. Hij is zó nieuwsgierig dat hij al alle kamers in zijn huis heeft onderzocht, met uitzondering van één kamer. Hij heeft geen toegang tot die kamer, want die kamer zit altijd op slot, behalve ’s avonds wanneer Ted in bed ligt. Dan hoort hij zijn vader naar boven komen. Hij hoort de deur van de geheime kamer open gaan en hij hoort dat zijn vader aan de slag gaat. Vader is iets aan het bouwen, maar wat? Dan besluit Ted op een dag stiekem deze kamer te gaan bezoeken en wat hij dan ontdekt?”

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 10369

We volgen de reis van Ted. Ted gaat naar de ruimte met een zelfgemaakte raket door zijn vader. Ted verlaat de aarde en ontdekt wat er allemaal te zien valt buiten de aarde. De kinderen gaan kennismaken met de ruimte en ruimtevaart. Ze leren dat er veel onderzoek moet worden gedaan voordat je in een ruimteschip stapt. Ook leren ze wat de ruimte precies is en dat er mensen en dieren in de ruimte zijn geweest. Uiteindelijk komt Ted weer veilig terug op aarde. De aarde waar we met z’n allen heel zuinig op moeten zijn! Na de interactieve lezing van ca. 25 minuten starten we met de workshop. We gaan aan de slag met papier waarop de raket van Ted is afgedrukt en beplakken deze met gekleurd papier en zo veel mogelijk ander natuurlijk materiaal. Voor ieder kind ligt een sticker klaar en als lesmateriaal wordt een eenvoudig Ted en de Raket ruimteboekje toegestuurd met o.a. een kleurplaat. De lezing en workshop is geschikt voor groep 1 en 2.

BIOMIMICRY

TECHNIEK

De natuur imiteren. Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerste vliegtuigen, die zijn geïnspireerd op vogels. Of aan klittenband, dat is afgekeken van klis (plant). En zo zijn er tal van andere voorbeelden waarbij de natuur als voorbeeld heeft gediend. Biomimicry draait om het in de natuur op zoek gaan naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen. Het is niet echt technologie of biologie, het is de techniek van de biologie. Wanneer we de natuur imiteren om er van te leren, moet je wel goed kunnen waarnemen en leren om met een nieuwe bril te kijken naar onze omgeving.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 2 uur Theoretisch en praktisch gedeelte Plaats | o.a. Het schoolplein, Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 120,-- exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9321

Inspiratie. Tijdens deze workshop, bestaande uit een theorie- en een praktijk gedeelte, worden voorbeelden van biomimicry gegeven. De leerlingen gaan vervolgens zelf op zoek naar inspiratie in de natuur en leren biomimicry in te zetten bij probleemoplossend werken, relevante vraagstukken en ontwerpen voor onze toekomst.

workshops

139


Het Groeilokaal. Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur minimale afname van 2 workshops Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9193

BOUW EEN MACHINE

TECHNIEK

Bouw een unieke knuffelberenmachine. Wat is er gaande in de knuffelberenmachinefabriek? Hoe ziet een fabriek er van binnen uit en wat gebeurt daar eigenlijk allemaal voordat de knuffelbeer klaar is? Wij hebben niet de antwoorden, maar aan het einde van deze workshop de kinderen wel. Welke materialen heb je nodig, hoe werken de machines en wat moet er stap voor stap gebeuren? De kinderen gaan dit zelf bedenken. Ze maken zich een voorstelling hoe het productieproces zou kunnen verlopen. In groepjes wordt er op een houten plaat een knuffelbeermachine gemaakt. Aan de bovenkant gaat er vacht en vulling in, aan de onderkant komt er een knuffel uit. De leerlingen verzinnen zelf de stappen en het proces dat zich afspeelt in deze machine. Het voorstellingsvermogen wordt geprikkeld, niet enkel door de vraagstelling maar ook door het grote aanbod van materiaal om mee te bouwen. In deze workshop worden kinderen uitgedaagd om plannen te maken, samen te werken en tot creatieve oplossingen te komen voor hun machine. De machines zijn een expositie in de school waard. Deze workshop sluit goed aan bij de doelstellingen: innovatie en creatief denken van de 21st centuryskills.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 10 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur plus materiaal kosten. Minimale afname 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9683

BOUWEN MET ERWTEN

TECHNIEK

Echt 3-dimensionaal bouwen met eenvoudige materialen. Leerlingen ondervinden in korte tijd de mogelijkheden van bouwen in de ruimte. Ze maken met prikkers een open constructie. De basis is een driehoek of een vierkant. Kubussen en piramides komen als vanzelf te voorschijn. De combinatie van deze vormen brengt een veelheid van wonderlijke bouwsels. De maatvoering van de onderdelen is voor iedereen gelijk, maar de resultaten zijn verbluffend divers. Deze workshop sluit goed aan bij technieklessen over constructies en bouwen.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 10371

GRIEZELS EN MYSTERIES

TECHNIEK

We gaan wetenschappelijk griezelen en ontdekken allerlei griezels en mysteries op Aarde, onder Water en in de Ruimte. Diep in de zee zwemmen allerlei vreemde wezens rond. Sommigen geven licht, andere dieren hebben een grotere bek dan hun lijf. In het diepe meer van Schotland gaan we op zoek naar het monster van Loch Ness, bestaat hij echt of is hij nep? Na een bezoek gebracht te hebben aan Altlantis maken we op Aarde een reis langs de mythes rondom spoken, heksen en geesten. Waar komen de verhalen vandaan en waarom is Stonehenge zo’n mysterieuze plek? We verlaten, tot slot de aarde en stijgen op naar de Ruimte. Hoe zat het ook alweer met het Gezicht van Mars, wat is een Zwart Gat en bestaat er leven op andere planeten? Kortom, we gaan een spannende reis maken langs interessante plekken met een serieuze knipoog naar de wetenschap. Aansluitend op de lezing volgt de workshop over spookhuizen of spookschepen en monsters. We werken met papier.

140 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


KLEUREN IN DE WETENSCHAP

TECHNIEK

Curiosityworld laat de kinderen op een enthousiaste en educatieve wijze kennismaken met Kleuren én Wetenschap. Een mooie en een gevarieerde combinatie. We starten met een doe-lezing en maken kennis met bijvoorbeeld Newton die zich niet alleen bezig hield met zwaartekracht, maar ook ontdekte dat ‘wit licht’ uit verschillende kleuren bestaat. En, waarom is de lucht blauw en soms bij zonsondergang een beetje rood? Dit heeft allemaal met ‘kleur’ te maken. Zelfs de sterren zijn gekleurd. Jij en ik interpreteren kleuren soms net iets anders. Dit heeft met de signalen in onze hersenen te maken en hoe komt het dat iemand kleurenblind is? Kunnen dieren trouwens ook kleuren onderscheiden? Dit thema is geschikt voor kinderen uit groep 5 t/m 8.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9825

Met de workshop aansluitend gaan we een mooie gekleurde sterrenhemel maken met een speciaal lichtgevende verf.

ONTDEK HET HEELAL

TECHNIEK

We gaan een reis maken door het grote heelal. Dat het heelal enorm groot is, weet iedereen wel maar niemand weet hoe groot het is.In deze boeiende kinderen kidscollege met aansluitend de workshop gaan we het oneindige heelal verkennen. Allereerst zullen we kijken en proberen de vraag te beantwoorden wat het heelal nu precies is en hoe het is ontstaan. We gaan op kraamvisite bij de geboorte van jonge sterren en zien hele grote sterrenstelsels voorbij komen. Natuurlijk worden de laatste nieuwtjes en ontdekkingen meegenomen zoals zwaartekrachtsgolven, de eerste foto van een Zwart Gat en wie weet wat er allemaal nog meer in de tussentijd wordt ontdekt!

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten. Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 8483

Na de doe-lezing van ongeveer 30 minuten gaan we aan de slag met de sterrenhemel. De kinderen of kids gaan de sterrenhemel beter leren kennen en begrijpen. Met behulp van sterrenkaarten worden de sterrenbeelden zo echt mogelijk nagemaakt. We gaan gebruik maken van een speciaal lichtgevende verf. Een eigen verlichte sterrenhemel voor op de slaapkamer. Lezing en workshop zeer educatief van aard en geschikt voor groep 5 t/m 8 en Onderbouw Voorgezet Onderwijs en is goed afgestemd op ieder groep.

PIRAMIDES EN HIëROGLIEFEN

TECHNIEK

Curiosityworld neemt de kinderen mee op reis langs Egyptische piramides uit het Oude Egypte of langs het Oud Egyptisch schrift. Piramides waren grafmonumenten voor de farao’s, de vroegere koningen van Egypte. De mensen uit het Oude Egypte hebben niet alleen prachtige piramides nagelaten maar ook vele mysterieuze tekeningentjes, hiërogliefen genaamd. Zoals bij ieder thema, starten we met een boeiende lezing over het onderwerp en sluiten we af met een workshop.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9823

In deze workshop gaan we proberen of we het ‘geheimschrift’ uit het Oude Egypte kunnen lezen. We gaan zelf ook in hiërogliefen schrijven. Wat dacht je van je eigen naam op een echt stuk papyrus uit Egypte of laat een boodschap achter op een ostracon.

workshops

141


Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 135,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 13713

PLANEET MARS, BEWOONBAAR OF NIET

TECHNIEK

Mars is vanaf de zon de 4e planeet van ons zonnestelsel. Mars is één van de planeten die veel onbemand bezocht en onderzocht is. Vanaf de jaren 60 vliegen we af en aan naar de Rode Planeet. Wat herbergt deze planeet aan ‘kenmerken’, waarom is hij rood, waarom geen atmosfeer meer en waarom willen wij zo graag naar Mars? De mensheid is nieuwsgierig, nieuwsgierig naar leven op een ander planeet dan de aarde. Hoe ver zijn we met onze techniek en kunnen we uiteindelijk wonen en werken op Mars. Is Mars zelfs te transformeren? Kortom is Mars, bewoonbaar of niet. We starten met een interactieve lezing over Mars en behandelen zo veel mogelijk kenmerken. Deze kenmerken komen terug in de workshop die na de lezing van start gaat. We gaan de planeet namaken van klei en maken zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk materialen. De lezing en workshop is educatief van aard waarbij stap voor stap wordt goed kennisgemaakt met deze boeiende planeet. Geschikt voor kinderen uit groep 5 t/m 8.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Kennismakerij & Ontdekstation013, Burgemeester Broxlaan 8-79 Tilburg Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 9845

ROBOT PROGRAMMEREN EN BOUWEN

TECHNIEK

De Bibliotheek Midden-Brabant en het Ontdekstation013 zijn buren in de Spoorzone. Samen bieden we de workshop robot programmeren en bouwen. Robots worden een steeds groter onderdeel van onze samenleving. In heel veel huishoudens zijn al een of meer robots te vinden. Het is belangrijk dat leerlingen leren wat een robot is, wat een robot een robot maakt en welke kansen en risico’s er zitten aan deze ontwikkeling. In deze workshop gaan we daar op een speelse manier mee aan de slag. Bij het Ontdekstation013 maken de kinderen zelf een bewegende robot. Bij de Kennismakerij gaan ze aan de slag met het programmeren van mBots. Zo werken ze aan het lichaam en het brein van een robot.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9827

SCHRIFT ‘WAAR KOMT HET ABC VANDAAN?’

TECHNIEK

We starten met een vlotte lezing over de geschiedenis van het schrift en starten in de prehistorie. Daarna maken we de sprong van de prehistorie naar de historie waar we het ontstaan van het schrift zullen gaan ontdekken. De eerste kleitabletten met het spijkerschrift verschijnen op het toneel, de Egyptenaren gebruikten hun eigen schrift, het hiërogliefenschrift. We gaan ontdekken waar het alfabet vandaan komt, het monnikenwerk, de uitvinding van de boekdrukkunst, de kroontjespen, lei en griffel en eindigen met de tablet. Op een luchtige manier maken we in vogelvlucht kennis met de geschiedenis van het schrift. Na de lezing is het tijd voor praktijk. De kinderen kunnen kiezen voor Geheimschrift op Kleitablet of aan de slag met het Oude Mesopotamisch Spijkerschrift. Leerzaam en zeer geschikt voor het onderwijs.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 40 minuten (een dagvullende workshop duurt minimaal 5 uur) Plaats | Op school, op locatie of bij ons op Strijp-S Kosten | € 150,-- (per 15 leerlingen, excl. reiskostenvergoeding) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 12691

bOUWEN MET BAMBOE

TECHNIEK

Groots bouwen wordt pas moeilijk als het stabiel moet zijn. In samenwerkingsverband doen de leerlingen onderzoek naar het realiseren van een stabiele constructie van bamboe. In groepen van vier starten ze met het spelen met diverse ruimtelijke figuren, om vervolgens een constructie op te zetten en deze efficiënt uit te breiden. Deze workshop prikkelt het ruimtelijk inzicht en het stuurt tevens aan op samenwerking.

142 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Voor de fanatieke bouwers bieden we ook een grotere uitdaging aan: het realiseren van een bouwwerk waar je echt doorheen kunt lopen. De leerlingen starten met het ontwerpen op schaal en doen onderzoek naar de krachten die werken in de constructie om deze vervolgens groots uit te voeren.

OP NAAR DE STERREN EN DAAR VOORBIJ

TECHNIEK

Vliegen: zo lang als de mens bestaat is ze er door gefascineerd. Volgens de legende bouwde meesteruitvinder Deadalus vleugels voor zijn zoon Icarus. Icarus werd hoogmoedig, vloog te dicht bij de zon en stortte neer. Voor vele generaties daarna leek vliegen een onbereikbare droom. Na de uitvinding van de stoommachine ging het hard. Tegenwoordig vliegen we de hele wereld over, zijn er permanent mensen in de ruimte en fantaseren we over de eerste mensen op mars.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Ontdekstation013 in de Spoorzone Kosten | Dankzij subsidie van gemeente Tilburg voor scholen uit gemeente Tilburg GRATIS, scholen buiten gemeente Tilburg op aanvraag Aanbieder | Het Ontdekstation013 Bestelcode | 13817

In deze spectaculaire workshop onderzoeken we met experimenten over luchtdruk, aerodynamica en het nabootsen van een verbrandingsmotor hoe dat eigenlijk kan; vliegen. Er is een tekort aan technisch geschoolde mensen in Nederland. Veel jongeren hebben onterecht een negatief beeld van technische opleidingen en beroepen. Bij Ontdekstation013 laten we kinderen op een speelse manier kennismaken met techniek en helpen we scholen invulling te geven aan de bijbehorende kerndoelen. Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden deze workshop aan op het niveau van de groep, waardoor hij zowel voor de bovenbouw van de basisschool als de onderbouw van de middelbare school geschikt is. Met middelbare schoolklassen en kunnen we echt de diepte (of hoogte) in. Bij de totstandkoming van deze workshop is uitgegaan van de volgende kerndoelen: • Kerndoel 42 “De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.” • Kerndoel 44 “De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.” • Kerndoel 45 “De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.” • Kerndoel 55 “De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.” Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek!

workshops

143


Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 150,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 13703

PLANETEN BUITEN ONS ZONNESTELSEL

TECHNIEK

Planeten buiten ons Zonnestelsel zijn planeten die draaien om andere sterren dan de Zon of te wel EXOPLANETEN. Het bestaan van deze planeten is vooral afgeleid van indirecte waarnemingen en metingen maar dat zal snel gaan veranderen wanneer binnenkort betere en scherpere telescopen actief worden. Van indirecte waarnemingen naar directe waarnemingen. Hoe cool is dat! De eerste exoplaneet werd ontdekt in de jaren 90, wat is er aan voorafgegaan en hoeveel exoplaneten zijn inmiddels bevestigd? Welke methodes van opsporingen zijn er en kunnen we al iets zeggen over bewoonbare aardachtige planeten? Een boeiende lezing vooraf van ongeveer 30/40 minuten inclusief de vragen gevolgd door een uitgebreide workshop. In de workshop werken we met bollen, verf en ander materiaal.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9819

RUIMTEVAART IN VOGELVLUCHT

TECHNIEK

We duiken in de geschiedenis van de ruimtevaart en werpen een blik in de toekomst. De ontwikkeling van de ruimtevaart gaat snel en is erg interessant. Naast prestige projecten heeft de ruimtevaart ook veel technologie en vooruitgang geboekt. We starten met de avonturenboeken van een beroemde Fransman. Deze boeken waren een enorme inspiratiebron voor latere raketgeleerden. In de 1e helft van de 20e Eeuw werden de eerste succesvolle raketlanceringen gedaan. De successen werden opgevolgd door het in de ruimte te brengen van de eerste kunstmaan, de eerste mens in de ruimte, de eerste mens op de Maan, onderzoek naar andere hemellichamen, ruimtelaboratoria, Space Shuttles en commerciële ruimtevluchten. Bovendien zijn we trots op de in Nederland geboren astronauten André Kuipers, Wubbo Ockels en Lodewijk van den Berg. Curiosityworld verzamelt sinds haar jeugd van alles over de ruimtevaart waarbij zij tijdens de lezing het een en ander zal laten zien. Na de interactieve lezing van ongeveer 30/40 minuten gaan we aan de slag met een bouwpakket van een Space Shuttle of indien voorradig een ander ruimtevaartuig/satelliet.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbied‑er | Curiosityworld Bestelcode | 9821

GEOLOGIE EN NOG VEEL MEER ONDERWERPEN

TECHNIEK

Curiosityworld laat u en de kinderen op een enthousiaste en educatieve wijze kennismaken met de boeiende wereld van de geologie. We starten bij ieder thema met een interactieve lezing en sluiten af met praktijkopdrachten of workshop afhankelijk van het gekozen thema. U kunt kiezen uit de volgende thema’s: • Vulkanen: een thema geheel gericht over de wereld van de vulkanen en ontstaan van vulkanen met aansluitend praktijk (laat zelf je vulkaan uitbarsten) en mini workshop. Bestemd voor groep 5 t/m 8. • Vulkanen, stenen en mineralen: een thema over de wereld van vulkanen, gesteenten en mineralen. Workshop bestaat uit het maken van een stenendoosje + krijgt ieder kind een mineraal. Geschikt voor groep 5 t/m 8. • Dinosaurussen of Fossielen of beiden: de wereld van de paleontologie. Praktijk, het zoeken naar fossielen in de zandbak (kleine groepen) en eventueel een fossielendoosje. Dit in overleg. Geschikt voor groep 2 en 3 en Groep 5 t/m 8.

144 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


• Mammoeten: een mooie lezing over de evolutie van de mammoet gevolgd door een workshop. We werken met klei. Geschikt voor groep 5 t/m 8. • Overige thema’s: schelpen (groep 3 t/m 8), Avonturen van Drup de waterdruppel (groep 1 t/m 4). Mineralen (groep 7 en 8), Charles Darwin (groep 7 en 8), Water (groep 5 t/m 8) Alle thema’s zijn educatief, zeer geschikt voor schoolprojecten waarbij de nadruk ligt op het ‘doen en onderzoeken’. Afhankelijk van het thema krijgt ieder kind een steen, fossiel of een stukje lava mee naar huis. Meer info over de thema’s, raadpleeg de pagina op de website over Waterprojecten, Vulkanen, Dino’s, Fossielen en Mammoeten.

REIS NAAR DE MAAN

TECHNIEK

De Maan blijft populair. Niet alleen onder kinderen maar ook onder wetenschappers. Er zijn grote plannen om weer terug te keren naar de Maan. Plannen voor mijnbouw bijvoorbeeld zijn in de maak. Wanneer we naar de Maan kijken, kun je al heel wat ontdekken en wanneer je door een telescoop kijkt, zie je een andere wereld. Er zijn grote verschillen tussen de Maan en de Aarde en hoever staat onze buur eigenlijk van de Aarde vandaan? Over het ontstaan van de Maan, daar zijn de wetenschappers het nog niet over eens!

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 8481

Er valt heel veel te vertellen over onze Maan. Niet alleen over het hemellichaam zelf maar ook de spannende reizen naar de Maan. De strijd tussen de grootmachten Amerika en Rusland om als eerste op de Maan te landen en recentelijk de lancering van de Falcon Heavy brengt ons weer dichter bij de Maan. De Maan is tegenwoordig ook populair bij ‘nieuwe landen’ als China en Japan. Kom aan boord en laat je meevoeren met de Reis naar de Maan. De eerste 30 minuten zijn gereserveerd voor de interactieve lezing. Na de lezing gaan we stap voor stap de Maan namaken van klei, bedekken hem met echte lavasteentjes, zetten er rovers en astronauten op en nog veel meer. Het totale lesmateriaal is afgestemd voor groep 1 t/m 8.

SCRAP! SCHOONHEID IN DE SCHROOTHOOP

TECHNIEK

Van ongewenste troep maken we mooie kunstwerken! Bij onze scrapworkshop gaan we aan de slag met oude of kapotte apparaten en ontdekken we hoe die apparaten er van de binnenkant uitzien. Printplaatjes, magneten, luidsprekers, kabels, transistoren: je staat er van te kijken wat er allemaal uit huis- tuin- en keukenspullen tevoorschijn komt! Met die onderdelen maken we dan nieuwe creaties. Wist je dat je van een radio een coole robot kan maken? En dat je van een waterkoker kan je een superschattig konijntje kunt bouwen? Tijdens de workshop leer je allerlei tangen, schroevendraaiers en lijmpistolen juist gebruiken.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Tilburg Kosten | Dankzij subsidie van gemeente Tilburg voor scholen uit gemeente Tilburg GRATIS, scholen buiten gemeente Tilburg op aanvraag Aanbieder | Het Ontdekstation013 Bestelcode | 13523

Er is een tekort aan technisch geschoolde Nederlanders. Veel jongeren hebben (onterecht!) een negatief beeld van technische opleidingen en beroepen. Bij Ontdekstation013 laten we kinderen op een speelse manier kennismaken met techniek en helpen we scholen invulling te geven aan de kerndoelen die hiermee te maken hebben. Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden de workshop “Scrap!” aan op het niveau van de groep, waardoor hij zowel voor groep 3 als voor groep 8 geschikt is.

workshops

145


Workshopdoelen: De kinderen bespreken de verschillende constructies die gebruikt zijn bij de montage van het apparaat. De kinderen ondervinden welk gereedschap het meest geschikt is voor demontage van een bepaald onderdeel. De kinderen proberen de functies van de onderdelen in het apparaat te verklaren en krijgen hier uitleg over. De kinderen maken van de onderdelen nieuwe creaties en mogen deze mee naar huis nemen. Bij de totstandkoming van deze workshop is uitgegaan van de volgende kerndoelen: • Kerndoel 42 “De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.” • Kerndoel 44 “De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.” • Kerndoel 45 “De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.” • Kerndoel 55 “De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.” Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek!

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 45 minuten Gastlessen duren 45, 60 of 90 minuten. Digihelden kan worden ingehuurd per dagdeel Plaats | Op school Kosten | € 575,-- voor twee dagdelen. Prijs voor een dagdeel is € 300,-- (nm) of € 350,-- (vm) Aanbieder | Stichting Digihelden Bestelcode | 14127

ALLEMAAL DIGITAAL VAARDIG. IEDER KIND EEN DIGIHELD!

TECHNIEK

Stichting Digihelden verzorgt op basisscholen gastlessen digitale vaardigheden (ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking) en maker education. De vakleerkrachten van Digihelden komen naar scholen toe met een grote bestelbus vol laptops, iPads, 3D-printers, vinylplotters, een lasersnijder en allerlei soorten robots en aanverwante materialen. Een greep uit het rijke aanbod: Cubetto, Bee-Bot, Blue-Bot, Pro-Bot, Ino-Bot, Ozobot, Dash & Dot, SAM Labs, Littlebits, micro:bit, Makey Makey, GoTo, Solly, Stop motion, Schooljournaal, Scratch, Blockly, HTML, Python... Digihelden verzorgt lessen vanuit leerlijnen digitale geletterdheid. De vakleerkrachten en materialen van Digihelden kunnen worden ingehuurd per dagdeel. In dat dagdeel kunnen - afhankelijk van de wensen van de school één, twee of drie workshops worden gegeven. Het is mogelijk om Digihelden incidenteel (bijvoorbeeld tijdens een techniekdag) of meer regelmatig in te schakelen. Zo zijn er scholen waar Digihelden wekelijks komt voorrijden voor gastlessen digitale vaardigheden maar ook scholen die bijvoorbeeld maandelijks of tweemaandelijks worden bezocht. Naast de lessen digitale vaardigheden voor de kinderen verzorgt de Stichting Digihelden ook teamtrainingen, workshops, studiedagen en informatieavonden.

146 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


ONTDEKRIJK

TECHNIEK

OntdekRijk ontvangt leerkrachten met hun groep kinderen en scholen met hun team. Ontdekrijk organiseert inspiratie-avonden OntdekRijk met kinderen: In OntdekRijk worden kinderen ondergedompeld in Wetenschap en Techniek. De groep gaat op ontdekkingstocht in OntdekRijk of ze gaan een uitdaging aan. Leerkrachten ervaren hier wat Wetenschap en Techniek doen met kinderen. Daarnaast zien ze hoe je met, veelal op school aanwezige, eenvoudige materialen Wetenschap en Techniek in je dagprogramma kunt inbouwen.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school, Docenten Datum | OntdekRijk is geopend op maandag, dinsdag en woensdagen donderdagochtend Duur | 1 uur en 30 minuten Een bezoek met leerlingen zal ongeveer 90 minuten duren. Een bezoek met het team kan een dag(deel) duren. De inspiratieavonden duren maximaal 120 minuten. Plaats | OntdekRijk, In het Ontdekstation013, Burg Brokxlaan 20, Hal 79, 5041SB Tilburg Kosten | In 2018-2019 is OntdekRijk gratis te bezoeken voor basisscholen uit de regio Midden Brabant Aanbieder | Ontdekrijk Bestelcode | 9811

OntdekRijk met een team: Een studiemoment in een inspirerende Wetenschap en Techniek omgeving met een team: •  Ontdek de mogelijkheden van Wetenschap en Techniek voor je onderwijs in OntdekRijk. • Ontdek en ervaar wat kinderen nieuwsgierig maakt. • Ontdek en verwonder je en ben nieuwsgierig. • Ontdek dat Wetenschap en Techniek niet moeilijk en duur is, en zeker niet veel tijd hoeft te kosten. • Ontdek dat Wetenschap en Techniek je reken- of taalles is! OntdekRijk als inspiratie: Inspiratie-avonden waarbij leerkrachten van verschillende scholen ideeën krijgen aangereikt, zelf actief bezig zijn en ervaringen kunnen delen met anderen. Wetenschap en Techniek hoort erbij!

workshops

147


projecten beeldend Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten per groep met twee vakdocenten. Minimale afname is 2 groepen. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur per vakdocent exclusief materiaalkosten Extra kosten: 4 uur voor het zagen en het in elkaar zetten van het kasteel. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9411

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur 2 x 2 uur workshop Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten 2 uur extra voor het vormgeven en de presentatie van het boek na afloop van de kunstklas. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9435

KASTEELBELEVING VOOR KLEUTERS. B EELDEND PRINSESSEN, RIDDERS EN KASTELEN. Altijd al willen weten hoe het voelt om in een echt kasteel te wonen? Dan is deze kunstklas een echte aanrader. Alle leerlingen van groep 1-2 gaan gezamenlijk één groot kasteel beschilderen in een ingericht atelier in de school. Het kasteel wordt groot genoeg om er zelf in te spelen, zo kunnen de kleuters beleven hoe het is om in een kasteel te leven. Tijdens het schilderen komen kleuren, compositie en patronen aan bod. We starten in iedere groep met een klassikale introductie over het kasteelleven. Daarna wordt de groep in tweeën gesplitst en werken we in kleine groepjes o.l.v. twee vakdocenten aan het kasteel. We sluiten deze kunstklas gezamenlijk af. Het kasteel wordt vooraf door de vakdocenten uitgezaagd en vormgegeven in stevig karton. De kleuters maken voorafgaand aan de kunstklas alvast een schets van het leven binnen en buiten het kasteel. Op de dag zelf gebruiken we deze schetsen als uitgangspunt voor het beschilderen van het kasteel.

HET LEVENSGROTE BEELDWOORDENBOEK

BEELDEND

Maak een levensgroot beeldwoordenboek met de hele groep. Een grote woordenschat helpt kinderen om zich goed te kunnen uitdrukken en speelt een grote rol binnen het schoolsucces. Woordenschatontwikkeling is meer dan alleen het aanleren van nieuwe woorden. Het gaat erom dat het kind de woorden of zinnen begrijpt en ook zelf kan gebruiken. Tijdens deze kunstklas leren de kinderen om woorden om te zetten in beeld. Uitgaande van woorden die aansluiten bij een leerlijn of verhaal maken de kinderen zelf illustraties op groot formaat. Ze verbeelden de woorden in de vorm van een illustratie, experimenteren met verschillende materialen en ontdekken zo de collagetechniek. De illustraties worden gebundeld in een levensgroot boek. In het boek wordt een theatertje verwerkt. Door de grote omvang van het boek kunnen de kinderen letterlijk in het boek kruipen en zich vanuit het theatertje verbaal presenteren aan de groep. Deze kunstklas wordt voor iedere school op maat gemaakt uitgaand van een thema naar keuze.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 6 uur en 30 minuten (1e les 3,5 uur gevolgd door 2 lessen van 1,5 uur) Plaats | Op school Kosten | € 480,-- (excl. reis- en materiaalvergoeding) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 14651

ONDERZOEKERS VAN DE STAD

BEELDEND

Verspreid over drie lesmomenten doen we met de kinderen onderzoek naar de invloed van cultuur op onze gebouwde omgeving. Daarvoor bestuderen we onder andere hoe een stad in Nederland ‘werkt’, maar laten we ze ook kennis maken met andere culturen en bouwstijlen van over de hele wereld. Het analyserend vermogen wordt daarmee flink op de proef gesteld. Uiteraard gaan de kinderen ook ontwerpend aan de slag met het maken van een eigen ‘cultuurhuis’. Dit project vormt een doorlopende leerlijn met de projecten ‘Ontwerpers van een Wijk’ en ‘Architect van een Droomhuis’.

148 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


DE BUURT ALS MUSEUM

BEELDEND

‘De Buurt als Museum’ is een kinderkunst-buurtproject, waarbij bewoners en kinderen de buurt omtoveren tot een museum. De kinderen helpen niet alleen de buurt op te vrolijken, maar ook de cohesie in de wijk vergroten. Uitgangspunt zijn belangrijke voorwerpen van buurtbewoners. Aan de hand van een foto met beschrijving maken de kinderen er voor hen een schilderij van, als cadeau. In ruil zetten de bewoners dit schilderij -allemaal tegelijk- drie weken voor het raam. Zo ontstaat er in één klap een buurtmuseum. Soms is het oorspronkelijke voorwerp in het schilderij terug te zien. Maar vaak heeft de schilder zijn of haar eigen draai aan het onderwerp gegeven en legt dit uit op een begeleidend ‘museumbordje’. Zo zegt het schilderij iets over het kind dat het gemaakt heeft én over de bewoner, bij wie het voor het raam staat. Dit kinderkunst-buurtmuseum is voor iedereen wandelend te bezoeken aan de hand van een te downloaden plattegrond.

DE UITVINDERS VAN DE TOEKOMST. 21ST CENTURY SKILLS

BEELDEND

Ga jij mee op ontdekkingstocht en word jij de uitvinder van de toekomst? Een kunstklas waar niets te raar is. Kinderen zijn nieuwsgierig van aard en gaan graag op onderzoek uit om nieuwe ervaringen op te doen. Bij deze natuurlijke eigenschap van kinderen sluiten wij beeldend aan. We starten deze kunstklas met een inspirerende PowerPoint over diverse beroemde uitvinders. Kleur, vormgeving en constructie komen uitgebreid aan bod. Uitgaand hiervan ontwerpen alle leerlingen individueel of in groepjes een nieuwe uitvinding. Ze gaan zelf stap voor stap op onderzoek uit en komen zo tot verrassende creaties. We gaan werken met kosteloos materiaal.

EEN PRIJS WAARD! RECYCLEKUNST

BEELDEND

Heeft u op school prijzenbekers staan die in een ver verleden gewonnen zijn en waar niemand vandaag de dag nog een emotionele binding mee heeft? Zo ja? Dan biedt deze kunstklas de uitkomst. De leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en ontwerpen een nieuw beeld uitgaand van de oude bekers. Zij houden daarbij rekening met de functie, vormgeving en de constructie van het kunstwerk. Ter inspiratie krijgen de leerlingen een les over recyclekunst, samen kijken we naar kunstenaars die ook van bestaande voorwerpen een nieuw origineel beeld gemaakt hebben. Vervolgens maakt iedere leerling een schets. Het beste idee gaan we met de hele groep uitvoeren en verdient een prominente plek op school.

GEDRAG IN-ZICHT!

BEELDEND

Voor een goede werksfeer in de school en op het schoolplein is het van belang dat de gedragsregels duidelijk zichtbaar zijn. Tijdens deze kunstklas gaan de leerlingen zelf gedragsborden ontwerpen en beschilderen. Deze borden komen door de hele school te hangen en zorgen ervoor dat alle regels in dezelfde stijl goed zichtbaar zijn. We laten ons hierbij inspireren door de verkeersborden die je overal om je heen tegenkomt. Vooraf worden er foto’s van de kinderen gemaakt die de regels uitbeelden. De foto’s zijn het uitgangspunt voor de borden. Deze kunstklas sluit perfect aan bij het thema verkeer of gedrag.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg, ruim van tevoren i.v.m. subsidieaanvraag en voorbereiding in de buurt Duur | 7 uur per klas, minimaal 2 klassen per project Plaats | Op school en in de buurt (bij voorkeur met huizen recht aan de stoep, zonder voortuin) Kosten | € 400,-- (max.) per klas (afhankelijk van de noodzakelijke aanvullende subsidie uit fondsen, voor de uren in de wijk), exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Atelier Inge Koenen Bestelcode | 14153

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur 2 x 2,5 uur workshop Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9407

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 10005

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | in overleg, dit is afhankelijk van de hoeveelheid gedragsborden die er gemaakt worden. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9397

projecten

149


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 9 uur (6 lessen van 1,5 uur) Plaats | Op school Kosten | € 720,-- (exclusief reis- en materiaalkosten) Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 12989

ARCHITECT VAN EEN DROOMHUIS

BEELDEND

Het ontwerpen van een gebouw begint meestal met het bepalen welke activiteiten er binnen het ontwerp gaan plaatsvinden, een analyse van de locatie en omgeving en onderzoeken voor wie je bouwt. In dit project ontwerpen de kinderen een droomhuis voor een man in een rolstoel. Hij is namelijk vrijwel volledig aan huis gebonden, maar heeft een mooi perceel aan de rand van Bordeaux. Als architect moeten de kinderen zich dus verplaatsen in de mogelijkheden en/of beperkingen van deze handicap. Ze onderzoeken en maken in groepjes een ontwerp dat past in een omgevingsmaquette. Na de presentaties van de leerlingen zelf, sluiten we de reeks af met een vertoning van het uiteindelijke ontwerp van Rem Koolhaas die dezelfde opgave heeft uitgevoerd. Dit project vormt een doorlopende leerlijn met de projecten “Onderzoekers van de Stad” en “Ontwerpers van een Wijk”. Daarbij adviseren wij dit project voor leerlingen die het project “Ontwerpers van een Wijk” al hebben doorlopen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 7 uur en 30 minuten 3 x 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8637

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Divers Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9119

GESCHIEDENIS KOMT TOT LEVEN IN KARTON

BEELDEND

In groepjes van drie à vier leerlingen maken we een decor waarin een typische situatie uit bijvoorbeeld de Gouden Eeuw te zien is. Dit decor kan over beroepen gaan, over de zeevaart, over uitvinders en uitvindingen of over kunst uit die periode. Maar het kan ook een straatbeeld zijn waarin bijvoorbeeld de mode en/ of architectuur uitgelicht worden. De essentie is dat er een tijdsbeeld gecreëerd wordt. Het kan over elke periode in de geschiedenis gaan, maar ook over de toekomst. In deze workshop komen behoorlijk wat vaardigheden en technieken aan de orde, zoals het jezelf verdiepen in een bepaalde periode, het zoeken naar passend beeldmateriaal in boeken en op Internet, en het maken van de decorstukken en het uiteindelijke ruimtelijke decor met diepte. Van deze decors maken we dan weer foto’s. Het is een project dat in een aantal stadia tot een eindresultaat komt, vandaar dat er een reeks opeenvolgende workshops voor nodig is.

BOUWEN IN DE STAD

BEELDEND

We wonen met zijn allen in de 6e stad van Nederland. In de stad wordt altijd wel ergens gebouwd. De stad wordt steeds voller en de gebouwen gaan steeds vaker de hoogte in. Hoe woonde men vroeger? En wat kun je vertellen over de watertoren en de schoorstenen die nog te zien zijn. In wat voor huis zou je willen wonen als je dromen zouden uitkomen? En wat doet eigenlijk een architect? De Bakfietsjuf biedt een compleet programma over bouwen en architectuur voor de hele school. Je kunt kiezen uit bestaande workshops of een programma op maat dat aansluit bij de wensen van je school. Voor de onderbouw is er een workshop over wolkenkrabbers, voor de middenbouw is huis met een dak geschikt. Verf uit vroegere tijden voor de bovenbouw past prima in dit thema

150 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


EEN KLEURRIJKE SCHOOL!

BEELDEND

Wilt u samen grote kunstwerken maken en de school een nieuwe kleurrijke uitstraling geven? Dan is deze kunstklas echt iets voor u. De leerlingen van uw school kruipen in de huid van ‘echte’ kunstenaars en voorzien uw school van een kleurrijke uitstraling met hun eigen kunstwerken. U kiest als school een thema en daarvan uitgaand maken de leerlingen schetsen. Deze ontwerpen dienen als uitgangspunt voor de kleurrijke kunstwerken. De beeldaspecten kleur, compositie en patroon komen uitgebreid aan bod. Er wordt op school een atelier ingericht waar alle groepen op een afgesproken tijd werken aan de grote kunstwerken. Iedere leerling draagt bij aan het kleurrijke geheel.

HET SCHOOLGEBOUW IN DE BEELDEND SPOTLIGHTS! BLIJVENDE KUNSTWERKEN Met alle groepen (of een deel ervan) een blijvend kunstwerk realiseren. Bijvoorbeeld voor een speciale gelegenheid of om een kale muur op te vrolijken. Dit kan naar aanleiding van een bepaald thema zijn (spelen, leren, natuur, sport, vrede, samenwerken, enz.), of het motto van de school. Beschilderde panelen aan muren op het plein, een spectaculaire ingang van het gebouw? Zijn er in de school of aula witte muren die vragen om kleur?

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 10017

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8813

Het is voor leerlingen een bijzondere ervaring om gezamenlijk iets te maken dat lange tijd aanwezig blijft. Een groot kunstwerk dat ze dagelijks zien als ze de hal van de school binnenkomen of dat de muren langs de trappen versiert. Het kan de interesse van de leerlingen voor kunst en cultuur blijvend stimuleren en het schoolgebouw een unieke en herkenbare uitstraling geven. Wij hebben inmiddels ruime ervaring met het realiseren van blijvende kunstwerken op scholen in Noord-Brabant en daarbuiten. Kijk bijvoorbeeld naar de muurschilderingen van BS Bibit of BS De Cocon.

KABAALMAKERS; EEN PROJECT MET BEELD EN GELUID

BEELDEND

Eindelijk! Een plek waar kabaal maken mag. En niet zo’n klein beetje, een heleboel. Samen gaan we aan de slag met techniek, om kunstwerken te maken vol geluid, zacht én hard. Hoe kun je techniek zo gebruiken dat je iets in gang zet en welke manieren zijn er om hiermee kabaal te maken? Hoe zorg je ervoor dat er beweging in komt?

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten 2 x 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 9299

Een programma voor de klas waarbij we aan de hand van oa. kunstenaars als Tinguelly en Leonardo Da Vinci onze eigen kabaalmaker gaan maken. We maken hierbij gebruik van verzamelde kosteloze materialen.

KINDERKUNSTPROJECT OP MAAT

BEELDEND

Dit kunstproject wordt volledig aangepast aan de wensen en leerlijnen van de school. In overleg met de docent(en) wordt het kunstproject op maat gebracht. De samenwerking tussen de school en Kinderkunstklas staat centraal. Het is de bedoeling dat we samen tot een passend kunstproject komen. Het is dus heel goed mogelijk aan te sluiten bij een speciaal thema, feest of leerlijn van de school. Van een kunstproject op maat voor één groep tot een schoolbreed project voor de hele school. Alles is mogelijk. Kinderkunstklas komt graag vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9391

projecten

151


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg, afhankelijk van de wensen van de school Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per kunstenaar, per uur, exclusief materiaalen reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9735

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur In overleg; bijvoorbeeld 5 of meer lessen van 120 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, excl. materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9809

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9439

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9997

MET ZO’N PRACHTIGE WAND, HAAL JE DE KRANT!

BEELDEND

Jullie visie, jullie motto, jullie naam en zijn betekenis in beeld, Als mooie schildering over de buitenmuren verdeeld. Laat zien, als school, waar je voor staat, Ook aan de buitenkant, zodat het niemand ontgaat. Een opvallende muur op jullie pand, Wordt omgetoverd tot een prachtige wand. Een schildering rechtstreeks op de muur of op panelen, Uniek voor jullie school en niet één zoals zovelen.

mUURSCHILDERING

BEELDEND

Een door alle leerlingen van de school gemaakte muurschildering is een aanwinst voor de school. Er is misschien een onderwerp of thema, waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. Iedereen maakt een tekening. Met deze tekeningen maken wij een compositie op de muur. In groepjes van 5-6 leerlingen gaan we de muurtekening inkleuren. Naderhand kunnen de leerlingen hun tekening aanwijzen op de muur, de muurschildering is op deze manier van iedereen.

ONTWERP JE EIGEN DECOR

BEELDEND

Wilt u in één dag een kleurrijk decor gemaakt door de leerlingen zelf? Dan is deze kunstklas precies wat u zoekt. Wij komen vooraf langs voor een voorbereidend gesprek en maken samen een plan hoe het decor vorm te geven. Vervolgens maakt Kinderkunstklas een handleiding en zorgt voor alle materialen. Op de kunstklasdag maken alle leerlingen samen een sfeervol decor voor de uitvoering of musical. Deze kunstklas kan door een of meerdere groepen uitgevoerd worden. Iedere groep kan op zijn eigen creatieve manier bijdragen aan het decor. De beeldaspecten kleur, compositie, vorm, ruimte en licht zullen we spelenderwijs bespreken dit zie je geheid terug in het decor. Wij werken op maat en sluiten gemakkelijk aan bij een thema naar keuze.

PIMP JE SCHOOL VAN BINNEN EN BUITEN

BEELDEND

Geef je school een persoonlijke uitstraling. Loop je ook wel eens op het schoolplein of door de school en denk je bij jezelf: ‘Wat een kaal, sober plein’ of ‘Die muur is uitermate geschikt voor een kunstwerk.’ Dan is deze Kinderkunstklas echt iets voor jou en je school. De hoogste tijd om jouw werkomgeving een opfrisbeurt te geven. Samen bekijken we welke ruimte we in of buiten jouw school kunnen pimpen. Kunst gemaakt door de leerlingen speelt hierbij een belangrijke rol. Deze kunstklas kan door een of meerdere groepen uitgevoerd worden. Iedere groep kan op zijn eigen creatieve manier bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Van kleurrijke ontwerpen tot uitvoering; het hele proces komt aan bod. Kinderkunstklas komt vrijblijvend bij u langs om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

152 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


RARITEITENKABINET

BEELDEND

Wanneer men op ontdekkingstocht gaat worden vaak nieuwe soorten ontdekt. Zou alles al ontdekt zijn op Aarde? Met behulp van de collage techniek worden nieuwe soorten ontworpen, waarna ze ruimtelijk worden uitgewerkt. Iedere klas krijgt een thema: heelal, aarde, zee, mensen, dieren, edelstenen, dinosauriërs, biologie. De ruimtelijke uitwerkingen worden in diverse materialen en technieken uitgevoerd. Bij elk thema hoort een bepaalde techniek en een bepaald materiaal.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur ; in 2x 1 uur. Indien nodig begeleid de leerkracht tussentijds de opdracht verder Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11103

De ‘rariteiten’ worden in school uitgestald. Op de foto is een nieuw insect aan het ontstaan.

TEXTIELKUNST IN EEN NIEUW JASJE VOOR ALLE GROEPEN!

BEELDEND

Textiel is weer helemaal terug. Maar wat kun je er eigenlijk allemaal mee doen? In dit schoolbrede textielproject gaan alle groepen, groep 1 t/m 8, op onderzoek uit in de textielkunst en maken schitterende textielkunstwerken aangepast op het niveau van de groep en met een enorm grote variatie in resultaten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 tot 2,5 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9521

Verschillende oude technieken komen voorbij, maar zijn in een verrassend nieuw jasje gegoten. Daarnaast valt er natuurlijk heel veel te experimenteren en te ontdekken en ontstaan er spannende nieuwe technieken. Uiteraard kan de textielkunst via verschillende en vele diverse invalshoeken benaderd worden en dat gaan we dan ook doen met dit schoolbrede textielproject. ‘Textiel’ is breder dan je denkt.

THEMATISCHE WORKSHOP VOOR BEELDEND DE HELE SCHOOL; EEN DOORLOPENDE LEERLIJN De leerlijn is zodanig opgesteld dat de aangeboden lesstof een opbouw heeft in moeilijkheidsgraad. Gedurende het hele traject, van groep 1 t/m groep 8, zullen de leerlingen zoveel mogelijk nieuwe materialen en technieken aangeboden krijgen, die bij het ontwikkelingsniveau van de leerling van dat moment passen. Elk jaar kan de leerlijn herhaald worden, omdat de leerlingen dan weer een klas zijn opgeschoven. De leerling zal aan het einde van het traject een brede basis hebben gelegd op het gebied van creatief onderwijs.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur per groep door mij begeleid, plus eventueel lessen gegeven door de leerkracht. Het opstellen van de leerlijn staat hier los van Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, zowel voor lessen als het opstellen van de leerlijn, exclusief materiaal, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8931

De doorlopende leerlijn kan een thema meekrijgen en kan ondersteund worden door voorbeelden uit de beeldende kunsten, de literatuur, de muziek en het theater. De doorlopende leerlijn wordt een onderdeel van het reguliere lesprogramma en kan het als zodanig ook ondersteunen. Beeldende vorming bevordert het oplossing gerichte denken van de leerlingen en zal als zodanig de studieresultaten positief kunnen beïnvloeden. Een doorlopende leerlijn wordt altijd in samenwerking met de school opgesteld.

projecten

153


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur per groep door mij begeleid, plus eventueel lessen van de leerkracht Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8929

THEMATISCHE WORKSHOPS BEELDEND VOOR DE HELE SCHOOL; VERRUIM JE BLIK Een thema, door de school, of in gezamenlijk overleg met mij gekozen, komt in alle klassen terug in het lesprogramma. Een andere optie is dat iedere klas een eigen thema heeft, wat op zijn eigen unieke manier wordt ingevuld. De invulling van het thema getuigt van creatief maatwerk en ligt dus niet altijd voor de hand. De bedoeling is dat de creativiteit van de kinderen wordt geprikkeld door hun blik te verruimen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door aan het thema een verwante kunstenaar of kunst- of cultuurstroming te koppelen. Ook kan het thema gekoppeld worden aan de onderwerpen in de lessen die op dat moment worden gegeven. Door de blik van de leerling te verruimen kan deze inspiratie krijgen om het geleerde beeldend te verwerken. Creatieve uitingen bevorderen weer het leerproces. Ook thema’s als taal en rekenen kunnen door mij beeldend worden ondersteund.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 10023

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9483

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 5 uur 2 x 2,5 uur kunstklas Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9703

UW SCHOOLVISIE IN BEELD

BEELDEND

Heeft uw school een visie die u graag op een beeldende manier wilt uitdragen zodat het duidelijk is waar de school voor staat? Kinderkunstklas komt graag vrijblijvend bij u langs om samen te kijken hoe we de visie van uw school op een originele manier kunnen visualiseren. Leren met je hart, hoofd en handen? Of misschien wel de kernwaarden van de school; vertrouwen, zelfstandigheid en reflectie? Welke visie het ook is, in een vrijblijvend gesprek bespreken we de mogelijkheden en maken wij een creatief plan dat we samen met de kinderen gaan uitwerken.

VAN MUUR NAAR BLIJVEND KUNSTWERK

BEELDEND

Geef die saaie muur een tweede kans. Op de muur van de school schilderen is een bijzondere ervaring voor kinderen. Iedere school heeft wel een smoezelig muurtje of trappengat dat opgefrist mag worden. En wat dacht je van een kleurrijke muurschildering op de muren van de gymzaal? Uiteraard gemaakt door de grootste kunstenaars van de school....de kinderen. Onder vakkundige begeleiding leggen de kinderen hun creativiteit vast met kwast en verf. En zeg nou zelf: “Wat is er nou mooier dan ‘jouw handtekening’ achterlaten op de muren van de school.”

VAN TAAL NAAR BEELD

BEELDEND

Lezen prikkelt de fantasie en is belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. Tijdens deze kunstklas spelen we daar op in en leren de kinderen om samen een verhaal om te zetten in beeld. Je kunt kiezen of het verhaal 2-D of 3-D wordt uitgewerkt. De materiaalkeuze wordt in overleg bepaald. Denk aan klei, karton, aquarelkrijt, verf, stof en kosteloos materiaal. De beeldaspecten vorm, kleur, compositie, ruimte en licht komen uitgebreid aan bod. Deze kunstklas wordt aangepast aan een verhaal naar keuze en ieder kind werkt op zijn eigen manier mee aan het verhaal. Bij de middenbouw en bovenbouw werken we vaak vanuit een zelfgeschreven verhaal.

154 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


VROLIJKE KUNST IN DE OPENBARE SCHOOLRUIMTE

BEELDEND

Zet de uitstraling van uw school kracht bij door middel van een ruimtelijk kunstwerk. Versterk het karakter van de school door mooie en vrolijke elementen op het schoolplein of geef de entree extra aandacht. Beschilderde betonnen banken, een groot beeld, een pad met gekleurde paaltjes, een kleurrijke zandbak, speels gevormde houten bomen, zithoekjes of een bos van hoge palen. Alles is mogelijk. Dit kan n.a.v. een bepaald thema (spelen, leren, natuur, samenwerken, enz.) of het motto van de school uitgewerkt en vormgegeven worden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per kunstenaar per uur, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8811

Er wordt gekeken naar de omgeving van de school. Maar ook binnen de school komen ruimtelijke kunstwerken goed tot hun recht. Denk bijvoorbeeld aan een grote kroonluchter in de hal of aula van de school. Ook hier is heel veel mogelijk. Het is voor leerlingen een bijzondere ervaring om gezamenlijk iets te maken dat lange tijd aanwezig blijft. Het kan de interesse van uw leerlingen voor kunst en cultuur blijvend stimuleren en het schoolgebouw een speelse en herkenbare uitstraling geven. Dit project kan schoolbreed, maar ook met een aantal groepen uitgevoerd worden. Informeer naar de mogelijkheden.

WAT EEN FEEST!

BEELDEND

Heeft u iets te vieren? Dan is de kunstklas Wat een feest een echte aanrader. Deze kunstklas wordt volledig aangepast aan de wensen en leerlijnen van de school. In overleg met de docenten wordt de kunstklas op maat gemaakt. Van een korte workshop tot een schoolbreed project, alles is mogelijk. En omdat het feest is komt Kinderkunstklas vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek.

PROJECTEN MET DE BAKFIETSJUF

BEELDEND

Tekenen, techniek, handvaardigheid, textiele werkvormen en milieueducatie, zijn de beeldende vakgebieden waar de Bakfietsjuf zich bij thuis voelt. We hebben ruime ervaring met het opzetten van projecten waar meerdere disciplines samen komen. Zoals een theatrale opening van een project, het ‘in de klas brengen’ van cultureel erfgoed of een muzikale afsluiten van een feestweek.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9419

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8845

Met een bakfiets vol ideeën en mogelijkheden komen wij, Marjo Dirks en/of Linda van Os naar je toe. Als ervaren juffen bieden wij maatwerk voor een groep of de hele school. Met onze bijzondere opdrachten en frisse combinaties leggen wij verbanden tussen beeldende opdrachten, cultuureducatie en andere vakgebieden. Voel je vrij om met ons contact op te nemen en je wensen aan ons voor te leggen.

projecten

155


cultureel erfgoed Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 45 minuten voorbereiding in de les, werken met LetterMuseum 45 min Plaats | Op school Kosten | € 345,-- een week: op school, inclusief transport, plaatsing, inrichting, verzekering en onderhoud Aanbieder | Stichting Lorenzetti Bestelcode | 13505

LETTERMUSEUM OP SCHOOL

CULTUREEL ERFGOED

Waarom zien onze letters er eigenlijk zo uit? Wie schreef er het eerst? Hoeveel schriften zijn er eigenlijk? Deze en andere vragen worden beantwoord in het project Lettermuseum. Het LetterMuseum is een uniek Reizend Museum voor het basisonderwijs over letters, het alfabet en de geschiedenis van het schrift. Het komt een week op je school te staan. Ideaal voor bijvoorbeeld een projectweek over het schrift. Het museum komt op school, dus een makkelijk alternatief voor een museumles. In negen ‘Wonderboxen’ (‘aangeklede vitrines’) krijg je een kort, maar goed overzicht over het schrift. Het samengesteld door de oud-directeur van het Scryption, het vroegere schriftmuseum in Tilburg. Achtereenvolgens zijn te zien: • beeldschrift (met o.a. ‘schijf van phaistos’ en pictogrammen) • spijkerschrift (met o.a. origineel kleitablet) • Egyptische hiëroglyfen (met o.a. beschreven papyrus) • het alfabet (met o.a ‘gekapte’ Romeinse letter) • schrijven in de Middeleeuwen (met o.a. beschreven perkament en koehoorninktpot) • boeken drukken (met o.a zetletters en het kleinste boekje) • chinees en japans schrift (met o.a. schrijfmateriaal en japanse schriftjes) • arabisch schrift (met o.a. arabische donald duck en perzisch geld) • letters voelen (voelbox met spannende gaten) Het LetterMuseum staat een week (of langer) op school. Je bereidt je voor in de les en ontdekt daarna de geschiedenis van het schrift met vragen en opdrachten. Het LetterMuseum is geschikt voor de hele school, zelfs met de onderbouw kan er mee worden gewerkt. Omdat de Wonderboxen een of meerdere weken op school blijven staan, kun je zelf bepalen wanneer je binnen die periode met dit reizende museum gaan werken. De LetterMuseumles wordt door de leerkrachten voorbereid, met hulp van de bijgeleverde introductie en handleiding. Daarna gaan de leerlingen individueel of in groepjes zelf aan de slag met het LetterMuseum, aan de hand van werkbladen en opdrachten. Met concrete antwoorden, meningen en observaties worden de opmerkzaamheid en het associatievermogen van de leerlingen aangesproken. Trefwoorden zijn: ontdekken en experimenteren; waardoor dit project binnen de kerndoelen van het basisonderwijs past. Een voorbereidend klasgesprek over letters en het alfabet tussen de kinderen en de directeur van het LetterMuseum is mogelijk. De school heeft geen omkijken naar praktische zaken: Lorenzetti verzorgt transport, plaatsing, inrichting, verzekering en onderhoud.

dans Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | Groep 4: 3 workshops van 45 minuten. Groep 5: 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | Groep 4: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50. Groep 5: bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13639

WATER EN WEER

DANS

Als je zelf het weer zou kunnen bepalen, zou het dan nog wel eens stortregenen, of zo hard stormen dat je wegwaait? Hoe zou de wereld er dan uitzien? In deze dansworkshops zetten water en het weer ons in beweging: we dansen met kaplaarzen in de stromende regen, bevriezen als ijskristallen, bouwen ophaal - en draaibruggen waar het water onderdoor kolkt en we communiceren als echte diepzeeduikers. Doelgroep: groep 4 en 5

156 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


BRO

DANS

‘Bro’ is een duet, dat wereldwijd wordt gespeeld en gedanst door Rabbani Sayed (Ra) en Xisco Riboch (Xis). Het is een fictief verhaal over twee vrienden die dezelfde passie delen: dansen. Op enig moment is Ra de passie kwijtgeraakt en heeft geen energie meer om te dansen. Xis wil graag dat Ra zijn passie weer terugvind en doet er van alles aan om Ra weer aan het dansen te krijgen. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Zal het Xis lukken om Ra weer zover te krijgen?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten in overleg kan de voorstelling worden uitgebreid met een aansluitende workshop Plaats | Op school Kosten | € 700,-- in overleg voor de aansluitende workshops Aanbieder | Xisco Entertainment Bestelcode | 14861

‘Bro’ is een mooie en tegelijkertijd stoere voorstelling van 2 topdansers, die het publiek weten te vermaken met hun spectaculaire moves en humor. Een voorstelling die je niet snel zal vergeten!

DANSEND DE WERELD ROND

DANS

Maak kennis met dansen uit andere landen. Elk land heeft haar eigen danstraditie. In een of meerdere workshops leren de leerlingen diverse dansen uit andere landen. Dit kunnen dansen zijn uit Europese landen zoals Spanje of Italië, maar ook dansen uit bijvoorbeeld het verre Mexico of Afrika. De leerlingen kunnen voorbereid worden op het geven van een presentatie.

DANSWORKSHOPS EN -PROJECTEN OP MAAT

DANS

Dansworkshops en -projecten, afgestemd op de wensen en de situatie op uw school. Een workshop kan op zichzelf staan en gegeven worden voor een eerste kennismaking met een bepaalde dansvorm of ter introductie van een bepaald thema. Meerdere workshops rondom dezelfde dansvorm of hetzelfde thema leiden tot meer verdieping. De workshops kunnen deel uitmaken van een groter project, dat eventueel wordt afgesloten met een presentatie. Een combinatie met muziek- en/of theaterworkshops maakt een project tot een feestelijk en swingend geheel.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Workshop groep 1 t/m 4: 45 minuten / workshop groep 5 t/m 8: 1 uur. Totaal aantal workshops in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Groep 1 t/m 4: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 67,50. Groep 5 t/m 8: Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,--. Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8709

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Groep 1 t/m 4: 45 minuten per workshop. Groep 5 t/m 8: 1 uur per workshop. Aantal workshops in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Prijs nader te bepalen Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8713

Ook voor jubilea, schoolfeesten, teamuitjes en themaweken zijn dansworkshops een leuke en leerzame invulling. U kunt ervoor kiezen de dansworkshops en -projecten op uw eigen school te laten plaatsvinden, of in een van de goed geoutilleerde ruimtes van Factorium Podiumkunsten. Graag gaan we, geheel vrijblijvend, in een persoonlijk gesprek samen met u op zoek naar de beste invulling.

projecten

157


drama Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 50 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 300,-- meerdere lessen per ochtend Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8979

VERTELLEN IN DE KLAS

DRAMA

Met het project ‘Vertellen in de klas’ moedigt Verteltheater Watverteljemenu kinderen en leerkrachten aan om vooral te blijven vertellen. Want vertellen hoort bij de mens. Denk maar eens aan de schat aan mythen, legendes, sprookjes en verhalen die de mens door de eeuwen heen heeft gemaakt. En iedereen kan vertellen, op zijn / haar eigen manier. Kijk maar eens om je heen in het café, op een verjaardagsfeestje of op het schoolplein. We zijn elkaar voortdurend iets aan het vertellen. We vertellen elkaar verhalen om ons met de ander te verbinden en de wereld om hen heen te begrijpen. ‘Vertellen in de klas’ sluit goed aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs (taalontwikkeling, leesbevordering, cultuureducatie). ‘Vertellen in de klas’ gaat er vanuit dat het kind als verteller de basisschool binnenstapt. De leerkracht helpt de mondelinge vaardigheden verder ontwikkelen en introduceert de technieken van lezen en schrijven. Een kind dat met plezier verhalen blijft vertellen zal ook met plezier gaan lezen en met plezier zijn eigen verhalen opschrijven. ‘Vertellen in de klas’ bestaat uit het bezoek van een verteller aan één of meerdere klassen. Meestal aan het begin van het project. De leerlingen hebben al eerder een vertelvoorstelling bezocht en/of de verteller brengt een kort verhaal als introductie en daarna gaan de kinderen met de verteller in gesprek. De verteller introduceert het project en laat het materiaal achter. Het pakket bestaat uit eenvoudige volksverhalen (nu nog ca 35), een eenvoudig vijf stappenplan voor de leerling (die in de klas kan worden opgehangen) en een even korte en bondige handleiding voor de leerkracht. Een training voor de docenten is ook mogelijk. Binnen bijvoorbeeld de Rode Draad wordt ‘Verteller op bezoek’ door verschillende bibliotheken al aangeboden als alternatief voor ‘schrijver op bezoek’ van SSS (Schrijver, School en Samenleving).

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur, inclusief presentatie Plaats | Op school Kosten | € 180,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13637

SUPERHELD

DRAMA

Een mini-voorstelling maken voor groep 6-7-8 In deze workshop maken de leerlingen onder begeleiding van een theaterdocent van Factorium een minivoorstelling met hun klas. Deze minivoorstelling gaat over superhelden en -heldinnen en dat zijn zij. Ze gaan dingen doen die echte helden en heldinnen doen. Dus rennen als de snelste, klimmen als de beste, zwemmen als een rat en vechten als een beer. Samen de wereld veroveren. En net als alles goed gaat, gebeurt er in deze minivoorstelling natuurlijk iets spannends, iets onverwachts... een ongeluk. Zomaar ineens. Hard en heftig. En dan? Wat doen deze superhelden en heldinnen? De leerlingen verzinnen en spelen er op los en als ze klaar zijn mag de hele school komen kijken naar hun avontuur. Doelgroep: groep 6, 7 en 8

158 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


THEATERWORKSHOPS OP MAAT

DRAMA

Factorium biedt verschillende workshops aan op het gebied van drama/toneel, teksttheater en spelimprovisatie. Deze workshops worden in overleg met u op maat gemaakt voor uw klas of de hele school. Hoe gaat dat in zijn werk? Nadat er in overleg een passend programma is gemaakt, komt er een theaterdocent van Factorium bij u op school. De leerlingen gaan o.l.v. de docent al gauw de vloer op voor bijvoorbeeld een eerste kennismaking met toneel, of juist voor een verdieping op de ervaring die ze al hebben. In de workshops staan ontspanning en spelplezier centraal, waarbij de nadruk ligt op samenwerken, samen scènes maken en het reflecteren op eigen en elkaars werk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de wensen van de school Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Nader te bepalen (afhankelijk van de wensen van de school) Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8669

Vaak wordt er gewerkt aan de hand van een onderwerp of thema dat op school actueel is (bijvoorbeeld de seizoenen, feestdagen of een meer maatschappelijk thema zoals pesten). Als dat gewenst is sluiten we natuurlijk af met een presentatie of misschien zelfs met een zelfgemaakte voorstelling. Zo bestelt u theater op maat: van een workshop van 45 minuten of 1 uur tot het organiseren van een theaterweek met alles erop en eraan.

foto en film

PINHOLE-FOTOGRAFIE

FOTO EN FILM

Creativiteit en natuurkundige verschijnselen komen in deze opgave samen. De leerlingen maken een eigen pinhole-camera en ontwikkelen daarmee hun eigen architectuurfoto in een Donkere Kamer. Het programma bestaat uit een introductie waarbij het maken van een architectuurfoto en de techniek van pinhole-fotografie wordt besproken, een rondleiding met achtergrondkennis over architectuur, en begeleiding in de DoKa. Het project ronden we af met een tentoonstelling van alle ontwikkelde foto’s.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 6 uur (vanaf) Plaats | In een DoKa (donkere kamer) in Eindhoven of elders Kosten | In overleg Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 11893

literatuur

DAPPERE DODO OF SCHIJTEBROEK?

LITERATUUR

Tijdens dit project, bestaande uit twee lessen door de leerkracht in de groep en een bezoek aan de bibliotheek, leren kinderen wat karaktereigenschappen zijn. Ze herkennen die bij zichzelf en klasgenoten, maar ook bij personages in (prenten-)boeken. Tijdens het bibliotheekbezoek gaan ze hier dieper op in, door middel van een activiteit met boeken. De leerlingen maken kennis met een gericht boekengesprek aan de hand van de Verwondervragen van Rian Visser. Bij het project wordt een themacollectie geleverd.

EéN TEGEN ALLEN

LITERATUUR

Een uitdagingsspel tussen bibliotheek en klas. Een leesconsulent van de bibliotheek daagt de klas uit om een aantal opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan op een poster en lopen erg uiteen, van een opdracht om bijvoorbeeld een uur te helpen in de bibliotheek tot het ontwerpen van een eigen boektitel en die te fotograferen of een lijst te maken met 6 boeken geschreven door J. Vriens.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 40 minuten Te verspreiden over 2-3 weken Plaats | Op school Kosten | € 180,-- inclusief bezoek aan de bibliotheek en een themacollectie Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 13587

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Uitleentermijn 6 weken Plaats | Op school Kosten | € 210,87 inclusief 2 bezoeken van de leesconsulent aan de school en BTW, excl. 2x 30 minuten reistijd Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 13591

Bibliotheek en klas tekenen voor dit spel een contract waarin een tegenprestatie van de verliezer wordt vastgelegd. Tijdens dit project komt een leesconsulent twee keer in de klas, om de weddenschap aan te gaan en af te sluiten.

projecten

159


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8981

TOVEREN MET TAAL

LITERATUUR

Toveren met Taal 4+ 6+ / Leerlijn Taal en Verhaal in de klas. Verhalen VOOR kinderen (receptief, reflectief) Verhalen: De trommel vertelt; Zebra; Badjoe, de tekenaar van Bali; Oppasopa vertelt Musquito; Handen uit de mouwen en daarnaast een groot aantal korte (volks) verhalen van 5 tot 15 min.. Verhalen DOOR kinderen (receptief, creatief, reflectief) Kinderen leren zelf korte (volks)verhalen te vertellen zonder tekst vanbuiten te leren. Sluit aan bij begrijpend lezen en mondelinge taalvaardigheid. Verhalen VAN kinderen (receptief, creatief, reflectief) De kinderen praten over hun eigen belevingen en ervaringen. Samen gaan we op zoek naar hun verhaal. (onderzoeken/reflecteren). Door te vertellen, tekenen en schrijven geven ze vorm aan hun eigen persoonlijke verhaal (reflecteren/creëren). We bedenken samen een manier om de verhalen te presenteren: vertellen, voorlezen, tentoonstelling, muziek, (digi)-boek etc. (creëren/presenteren). Leeftijd vanaf 4 jaar en vanaf 6 jaar. Omvang en duur in overleg met de school

multidisciplinair Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 workshops van 45 minuten, in 2 achtereenvolgende weken Plaats | Op school Kosten | Bij deelname door meerdere groepen: € 85,-- voor de eerste en € 45,-- voor elke volgende workshop. Bij deelname door één groep: € 107,50 per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8775

DANS EN DJEMBé IN ééN - GROEP 1-2

MULTIDISCIPLINAIR

Welk geluid moet de trommel maken om jou te laten sluipen, lopen, trippelen of springen? Wat is sterk en zacht spelen? Hoor je het liedje, ook al staat de muziek uit? In de workshops krijgen de leerlingen speelse dansopdrachten, zingen ze liedjes en bespelen zij de djembé, een Afrikaanse trommel. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van Orff-instrumenten. Doelgroep: groep 1-2 / Groepsgrootte: hele klassen

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per workshop Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops in dezelfde discipline op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij afname van een enkele workshop: € 67,50 Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13807

SPELEN MET RITME EN TAAL

MULTIDISCIPLINAIR

Klank, rijm en ritme als inspiratiebron voor 3 dans-, 3 drama- en/of 3 muziekworkshops Voor beginnende lezertjes en schrijvertjes gaat er een wereld open. De tot dan toe magische tekens krijgen plotseling betekenis. In deze workshops betreden we deze nieuwe wereld en stoeien we met letters, klank, rijm en ritme. Doelgroep: groep 3. Deze workshops zijn onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn Cultuureducatie voor groep 1 t/m 8. Het is ook mogelijk te kiezen voor één discipline.

160 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


DJEMBé EN DANS - BRONNEN VAN M ULTIDISCIPLINAIR ENERGIE EN PLEZIER De djembé is een fantastisch Afrikaans oerinstrument, waarop je heel beeldend muzikale ritmes kunt vertolken. Bovendien nodigen Afrikaanse ritmes uit tot bewegen, tot dansen. In twee workshops van één uur gaan we samen werken aan een ritmisch muzikaal djembéorkest. Hierin kunnen de leerlingen ook schitteren als solist. We werken aan vaste ritmes, maar ook het improvisatietalent van de leerlingen wordt aangeboord. In het onderdeel dans/beweging gaan we uit van de beweging die de muziek bij de leerlingen oproept. Daarnaast gaan we er middels danscodes een swingend geheel van maken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 workshops van 1 uur, in 2 opeenvolgende weken Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 100,-- voor de eerste en € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij deelname door één groep: € 130,-- per workshop. Bij Factorium: Bij één groep € 90,-- per workshop, bij meerdere groepen € 60,-- per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8655

Doelgroep: groep 3 en 4

fANTASIE: NIETS IS WAT HET LIJKT MULTIDISCIPLINAIR Eindeloos fantaseren met dans, drama en muziek Een voorwerp of kledingstuk blijkt veel meer te zijn wanneer je ermee danst, ermee musiceert of er theater mee maakt. Een sjaal wordt een slang, een bekertje wordt een muziekinstrument of een hoofddeksel. Alle bekers samen vormen een vloerpatroon waar je omheen kunt dansen. In deze workshops wordt de fantasie van de leerlingen gebruikt om de creativiteit te ontwikkelen. Doelgroep: groep 3 en 4

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 danslessen en/of 3 dramalessen en/of 3 muzieklessen van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 45,-- per workshop. Bij deelname door één groep: € 67,50 per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8665

Deze workshops (doelgroep: 3 en 4) zijn onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn Cultuureducatie voor groep 1 t/m 8. Het is ook mogelijk te kiezen voor één discipline.

VAN HOFNAR TOT POPIDOOL

MULTIDISCIPLINAIR

In deze workshops reizen de leerlingen al dansend, musicerend en spelend in vogelvlucht door de kunstgeschiedenis. We dansen aan het hof van Lodewijk XIV, luisteren naar muziek van Mozart, hebben een rendez-vous met de personages uit de Commedia del Arte en via Graceland en rock & roll rollen we de Hiphopwereld in. Doelgroep: groep 5 en 6 Deze workshops zijn onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn Cultuureducatie voor groep 1 t/m 8. Het is ook mogelijk om te kiezen voor één of twee disciplines.

BOEKIEWOEKIE

MULTIDISCIPLINAIR

Ga je mee op boekenavontuur ? Aan de hand van een gekozen boek gaan we met de klas in twee workshops met beeld en dans aan de gang. Hoe ziet het er uit? Na een korte introductie over het verhaal splitsen we de groep en gaat de ene groep met materialen aan de slag en maakt attributen de andere groep gaat dansen. Bij de tweede workshop wisselen we de groepen en sluiten af met een kleine dansvoorstelling. Boekiewoekie kan voor een of meer klassen waarbij we dan werken naar een grotere voorstelling.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 dans- en/of 3 drama- en/of 3 muziekworkshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops in dezelfde discipline op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-- . Bij gebruik van slaginstrumenten van Factorium éénmalig € 40,-- extra voor vervoer en gebruik van de instrumenten. Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9545

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten 2 x 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 75,-- per uur Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 13699

De workshop wordt gegeven door Anneloes Filippo (dansdocent) en Barbara Sauvaitre (beeldend kunstenaar en leerkracht) beiden werkzaam in Cultuurhuis Monopole.

projecten

161


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 1 dans- en 1 muziekworkshop van 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij deelname door één groep: € 90,-- per workshop. Eenmalig € 40,-- extra bij gebruik van slagwerkinstrumenten van Factorium. Bij Factorium: geen extra kosten Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8729

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur tot 10 uur, afhankelijk van de wensen van de school Plaats | Op school Kosten | € 58,- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Atelier Inge Koenen Bestelcode | 14149

DE TEXTIELFABRIEK

MULTIDISCIPLINAIR

Tilburg en de textielindustrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Nederlands Textielmuseum en enkele industriële monumenten getuigen nog van het rijke industriële verleden. In een muziek- en een dansworkshop laten we ons hierdoor inspireren. In de muziekworkshop maken we met allerlei slagwerkinstrumenten fabrieksgeluiden. Die veranderen in muziek, als we ze laten samenvloeien tot een swingende compositie. In de dansworkshop brengen we de machines uit de textielfabriek tot leven. We werken met lappen stof en dansen op het ritme van de spoel, die door het weefgetouw schiet. Zo transformeren we tot dansende en stampende machines, die zich door de fabriekshal bewegen. Doelgroep: 5 t/m 8

DE WERELDREDDINGSBRIGADE

MULTIDISCIPLINAIR

Kinderen zijn geboren filosofen en uitvinders. Zonde om die potentie niet te benutten! Bij de Wereldreddingsbrigade helpen kinderen organisaties wereldproblemen op te lossen. Denk aan armoede, eenzaamheid, klimaatverandering, maar ook gezondheidsproblemen. Hoe? De school kiest een onderwerp of probleem, waarvan al enkele ‘teasers’ te zien zijn op www.wereldreddingsbrigade.nl. Een prominent of deskundig persoon (een directeur, een wethouder, een expert) legt in een filmpje het probleem aan kinderen uit en vraagt ze om mee te helpen. Kinderen zijn daardoor meteen betrokken en gemotiveerd. Vervolgens wordt het probleem door de kinderen op allerlei mogelijke manieren onderzocht. Samen filosoferen is een van die onderzoeksmethodes. Alle informatie die zij belangrijk vinden schrijven, tekenen of plakken ze in hun eigen onderzoeksschrift. Daarna zoeken de kinderen naar een oplossing en wat ze daarvoor nodig hebben (bijv. klei, karton, verf lijm, hout). Dan gaan ze aan de slag volgens hun eigen stappenplan. Uiteindelijk presenteren ze vol trots hun zelfgemaakt uitvindingen aan de organisatie of deskundige zelf. En wie weet zit er een oplossing bij die de organisatie daadwerkelijk kan gebruiken en die wereldreddend blijkt. Dit programma biedt kinderen een uitgebreid en afwisselend lespakket, dat aansluit bij hun natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang én bij de 21st century skills en burgerschapsvorming. Een educatieprogramma klaar voor de toekomst.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | De duur van de workshops verschillen per leerjaar Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10407

LANDART; OVER NATUUR EN KUNST

MULTIDISCIPLINAIR

Kunst in de natuur, kunst met natuurlijke materialen. Land-art is een stroming binnen de beeldende kunst waarbij kunstenaars kunstzinnige ingrepen aanbrengen in een landschap. Dit kan op allerlei manieren. In deze workshop bekijken we verschillende vormen van Land-art. Wat hebben Land-art kunstenaars allemaal al verzonnen? Daarna duiken we zelf ook de natuur in, op locatie of met van tevoren verzamelde spullen op school zelf. Belangrijk is de verbinding tussen kunst- en natuureducatie.

162 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


De leerlingen gaan werken met allerlei natuurlijke materialen, waarbij we ons laten leiden door de materialen die voorhanden zijn. Er ontstaat een werkvorm waarbij ontdekken, fantasie, probleemoplossend denken en inventiviteit met elkaar in verbinding staan. Deze kunstvorm vraagt om andere oplossingen dan schilderen, tekenen of bijvoorbeeld kleien. Je moet soms op andere manieren handig zijn. De opdrachten zijn aangepast aan ieder leeftijdsniveau. Onze voorkeur gaat uit naar workshops op locatie omdat de kinderen dan ook lekker buiten zijn en natuur daadwerkelijk beleven. Hiervoor is echter vervoer nodig of een natuurgebied in de buurt van school. Maar op school zelf kun je ook goed aan de slag.

ONTWERPERS VAN EEN WIJK

MULTIDISCIPLINAIR

Een magistraal project waarbij de kinderen individueel worden geprikkeld om te onderzoeken en te maken, maar daarbij worden uitgedaagd om hun ontwerp te plaatsen in de context van andere creaties uit de klas. Samenwerking en communicatie staan in dit project dus ook zeker centraal.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 7 uur en 30 minuten (5 lessen van 1,5 uur) Plaats | Op school Kosten | € 600,-- exclusief materiaal- en reiskostenvergoeding Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 13111

De kinderen ontwerpen samen een trapsgewijs-gestapelde wijk op schaal. Hierbij is het dak van de ene woning de tuin van de ander. Bij het ontwerpen van de individuele woningen onderzoeken de kinderen de relatie tussen binnen en buiten. Oftewel: het spanningsveld tussen privé en publiek. Hiervoor krijgen ze een basis-maquette van enkele wanden, vloeren en meubels. Bij het samenvoegen van de diverse woningen uit de klas gaat het ontwerpgesprek over de inrichting en gebruik van de publieke ruimte. Dit project vormt een doorlopende leerlijn met de projecten ‘Onderzoekers van de Stad’ en ‘Architect van een Droomhuis’.

ROESTIG RIDDERTOERNOOI MULTIDISCIPLINAIR - VERTELLER EN RIDDERTOERNOOI Een mix van literatuur, muziek, sportief spel en heel veel humor. Receptief en actief. Dit project begint met het beeldende verhaal ‘Koenibald en Aldibert en de roestige ridderregels’. Koenibald is een niet zo nozel dik riddertje en Aldibert is zijn edel ros. In het verhaal zoeken ze samen naar de roestige ridderregels en ontmoeten woergschlangen, superman, de regerende dwergwerpkampioen en draken (of zijn het nou kikkers?!)... Groot geprojecteerde, eigengemaakte illustraties verbeelden dit avontuur. Het verhaal is speciaal voor dit project door OOGPUNT geschreven, wordt op een cabareteske manier verteld en begeleid door gitaar en zang.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur De eerste 30 minuten het verhaal, daarna 1,5 uur het sportieve toernooi Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Maximaal 30 leerlingen per groep
 Bij voorkeur inschrijven met minimaal 2 groepen per school. Exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8737

Na het verhaal nemen de leerlingen zelf deel aan het roestige riddertoernooi. In 4 teams leren ze sportief samenwerken, eigen talenten ontdekken en positief omgaan met winst en verlies. Dit door middel van diverse, aan het verhaal gekoppelde toernooispelen, zoals o.a. dwergwerpen, wurgslangen trekken, dollelanssteken en keutelmikken. Iedere deelnemer ontvangt een diploma. Maar welke groep neemt uiteindelijk de enige echte roestige ridderprijs in ontvangst?

projecten

163


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg met de school Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Mocht de school een verbinding willen maken met dans komen er kosten bij Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 14441

SCHIMMENSPEL SPROOKJES

MULTIDISCIPLINAIR

Sprookjes zijn volksvertellingen vol fantasie, symboliek en psychologie uit lang vervlogen tijden. Maar de thematiek is nog altijd even actueel. Ze gaan vaak over goed en kwaad en de strijd daartussen. Niet alleen in de wereld om ons heen, maar ook in onszelf. Allerlei menselijke eigenschappen komen daarbij aan bod zoals moed, trouw, eerlijkheid, opofferingsgezindheid, afgunst, egoïsme, hebberigheid en boosaardigheid. Ze zijn vaak spannend maar ook humoristisch. In dit project gaan we in meerdere opeenvolgende workshops een schimmenspel maken. Van het bedenken van het verhaal, het maken van de schimmenpoppen en het decor, tot het geven van een voorstelling voor publiek (andere kinderen, leerkrachten, ouders). De kinderen doorlopen het hele proces en daar komt best het een en ander bij kijken: taal, verbeelding en creativiteit, techniek, samen-werken, acteren en toepasselijke muziek kiezen. En hoe dit allemaal te laten samenvloeien tot een tot de verbeelding sprekende voorstelling. De schaal van het project komt in overeenstemming met de school tot stand. Het doek waarop het schimmenspel te zien is kan 2 bij 2 meter zijn, maar ook 8 bij 3. Ook voor het doek kunnen dingen gebeuren. Desgewenst kan er een verbinding gemaakt worden met de discipline dans. (dit heeft wel consequenties voor de kosten)

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 of 4 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13691

VLAK VOOR HET EINDE VAN DE IJSTIJD

MULTIDISCIPLINAIR

Dans, muziek en theater in een serie van 3 workshops. Uitbreiding met een extra workshop met presentatie is mogelijk. De klas is in de ijstijd terecht gekomen in een bevroren landschap. Het vriest dat het kraakt. IJskristallen schitteren in het licht. Een waterdruppel kringelt langs een ijspegel naar beneden, valt, en maakt een gaatje in de sneeuw. Er komt langzaamaan weer kleur in het landschap. Beetje bij beetje ontdooit iedereen en is er weer beweging mogelijk. Er pingelt een versteende traan en een bevroren glimlach ontdooit, het ijs barst, je hoort koude rillingen, tanden klapperen en de sneeuw knispert onder je voeten. De leerlingen gaan zelf dans, theater en muziek maken waar je koude rillingen van krijgt. Doelgroep: groep 5 t/m 8

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg, variërend van één of meerdere workshops van 1 uur tot een project/instudeertraject van een paar maanden Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops in dezelfde discipline op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van een enkele workshop: € 90,-- . Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9257

HELP, EEN MUSICAL!

MULTIDISCIPLINAIR

Ziet u op tegen het instuderen van de (eind-)musical? Wilt u hulp bij het instuderen van de liedjes, de voordracht of de dans? Of wilt u de kwaliteit van de musical verhogen? Doe dan een beroep op één of meer vakdocenten muziek, drama of dans van Factorium Podiumkunsten. Wij helpen u graag bij het realiseren van uw musical. U stelt de vraag, wij gaan met de kinderen aan de slag. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om de uitvoering van de musical plaats te laten vinden in de Factoriumzaal. Wij sturen u vrijblijvend een prijsopgave.

164 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


INLEEFATELIER NICARAGUA

MULTIDISCIPLINAIR

Op een dag wordt er op een speciale plek in de school een Nicaraguaans dorp gebouwd. Je ziet een pleintje met banken en andere spullen. Rondom het plein zie je een school, een bank, een winkel en een woonhuis. In dat dorp komen bewoners bijeen om aan een nieuwe dag te beginnen. Het duurt niet lang of iedereen is bezig. Er wonen mensen in het huis, die zorgen hebben. In de bank wordt overlegd over leningen. In de werkplaatsen wordt gewerkt, ook door kinderen, en op school geeft de professor(a) Spaanse les. De winkel wordt ingericht.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten plus voorbereiding, plus nabespreking Plaats | Op school Kosten | 0 Aanbieder | Stedenband Tilburg-Matagalpa Bestelcode | 14627

De leerlingen van de school gaan als het ware even in het dorp wonen, samen met de leerkracht, die de burgemeester zal zijn. Iedereen krijgt een rol met instructies en zo kunnen de leerlingen ervaren hoe het is om in Nicaragua te leven. Thema’s: wereldburger, mondiaal, global goals, internationaal, ontwikkelingsland, stedenband, samenwerking.

KUNST WAAR BEWEGING IN ZIT!

MULTIDISCIPLINAIR

We laten ons inspireren door Naum Gabo, een veelzijdig man die werkzaam was als schilder, beeldhouwer, architect en designer. Zijn werk is dynamisch, speels en boeiend. Er lijkt beweging in te zitten. In de dansworkshop(s) gaan we met deze ogenschijnlijke beweging aan de slag. Het bouwen van eigen constructies met het lichaam, alleen of met elkaar, laat de leerlingen nieuwe mogelijkheden zien. Zowel de gebogen als de strakke vormen uit zijn beelden komen terug in een danscombinatie. Ontwikkeling van creativiteit, lichaamsbewustzijn, en vertrouwen in een ander komen aan de orde.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Dans: 1, 2 of 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere dansworkshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één dansworkshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13721

Deze dansworkshops zijn uitstekend te combineren met de gelijknamige workshop beeldende kunst, die aangeboden wordt door BIKcollectief. In de beeldende workshop laten we ons ook inspireren door Naum Gabo en maakt iedere leerling een eigen kunstwerk, met de nadruk op ‘eigen’: een kunstwerk dat qua vorm en kleur bij de leerling past. De beeldaspecten vorm en kleur staan dan ook centraal. Er wordt getimmerd, onderzoek gedaan naar vorm met behulp van ijzerdraad, en geschilderd. Kortom, er zullen persoonlijke werken ontstaan die net zo dynamisch, speels en boeiend zijn als de werken van Naum Gabo! Doelgroep: groep 6, 7 en 8 Dit project is ontstaan door samenwerking van Factorium en BIKcollectief. In dit project komen de kerndoelen 54, 55 en 56 aan bod.

KUNSTLAB: ONTDEKKEN, MULTIDISCIPLINAIR ONDERZOEKEN EN EXPERIMENTEREN Hoe zitten de dingen in elkaar? In deze workshops krijgen de leerlingen de mogelijkheid om binnen de muziek-, dans- en theaterworkshops te experimenteren en te onderzoeken wat van geluid muziek maakt, wat van beweging dans maakt en wat van spel theater maakt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 dans- en/of 3 drama- en/of 3 muziekworkshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Bij afname van meerdere workshops in dezelfde discipline op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van een enkele workshop: € 90,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8653

Doelgroep: groep 6, 7 en 8 Deze workshops zijn een onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn kunsteducatie voor groep 1 t/m 8. U kunt ook kiezen voor één of twee disciplines.

projecten

165


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Twee uur per week gedurende een half seizoen of een intensieve projectweek Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9353

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur en 20 minuten Per RESPECTDAG kunnen 2 klassen deelnemen. Het begint met een inleidende les per klas van 20 min en 1 voorstelling van 60 min voor 2 klassen tegelijk. (Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk.) De workshops zijn een hele dag per kl Plaats | Op school of in overleg Kosten | € 700,-- Elke volgende respectdag op dezelfde locatie kost € 500,--. Exclusief reiskosten. Maximaal 60 leerlingen per respectdag Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8735

MAAK EEN ECHTE SPEELFILM!

MULTIDISCIPLINAIR

Hét alternatief voor de schoolverlatersmusical! Met dit project krijgen alle leerlingen van groep 8 de kans om hun creatieve kant in te zetten omdat bij dit project verschillende talenten samen komen. Uitgangspunt voor het project kan een boek zijn dat in de klas gelezen is. Uiteraard kan ook een verhaal als uitgangspunt dienen. Doel is niet om het boek of verhaal te verfilmen, maar om het boek of verhaal als inspiratiebron te gebruiken. In het project zullen leerlingen kennis maken met alle aspecten die belangrijk zijn bij het maken van de film. Het schrijven van een filmscript, een storyboard maken, camerawerk, regie en natuurlijk acteren voor de camera. De film wordt opgenomen in en rondom de school, maar wellicht zijn er ook bijzondere locaties in de buurt. En uiteraard gaat de film in première met een feestelijk gala. Kortom, hét alternatief voor de musical waarbij alle leerlingen samen werken om een geweldige film te maken!

RESPECTDAG: CABARETVOOR- MULTIDISCIPLINAIR STELLING EN RESPECTRAPVIDEOCLIP MAKEN De Respectdag is een creatief, zinvol en humoristisch samenwerkingsproject, waarbij leerlingen via een cabaretvoorstelling en workshops op school hun eigen videoclip maken over respect. TIJDGEEST voorstelling ‘Is het veilig?’ Zo begint Tijdgeest - een spannende muzikale cabaretvoorstelling over veiligheid, hiphop en respect. Heftig en met veel humor. Snel, actueel en scherp. Via de geschiedenis van hiphop komt de cabaretier tot de conclusie: ‘Ik denk dat als er meer respect zou zijn in de wereld, een hele hoop zooi niet was gebeurd. Nooit was gebeurd. Ik geloof zelfs dat die Twintowers er nog hadden gestaan.’ Voorafgaand aan de voorstelling geeft OOGPUNT per klas een inleidende interactieve les waarin de leerlingen zelf input geven voor de voorstelling. RESPECTRAP workshops Na de voorstelling gaan de leerlingen hun eigen respectrap-videoclip maken. De leerlingen vormen crews en denken samen na over hun respect-onderwerp, gerelateerd aan de voorstelling. Hierover schrijven ze een rap of gaan ze zingen. Ze werken aan hun presentatie en worden daarna per crew gefilmd. Het geluid wordt ook nog apart opgenomen in een echte geluidsstudio op school. Uiteindelijk heeft de klas een eigen verantwoorde, doordachte, maar zeker ook vette rapvideoclip gemaakt over respect. Met hiphop als de voertaal. De beat als de basis. En drama en dans om het geheel lekker te laten flowen.

166 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


sPRAAKWATER CABARET- MULTIDISCIPLINAIR VOORSTELLING EN WATERRAP VIDEOCLIP Een project ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Tilburg. Creatief en zinvol samenwerken aan duurzaamheid en bewustwording omtrent water en het milieu. Het project begint met een interactieve cabaretvoorstelling over verschillende kanten van water. Heel groot: van H2O tot blauwe planeet, van tsunami’s tot waterschaarste. Maar ook dichtbij: ‘draai je kraan goed aan’ en ‘gooi je afval niet op straat’. Op een cabareteske wijze worden ook heftige en ingewikkelde onderwerpen toegankelijk gemaakt. Tevens is de voorstelling een humoristische inleiding tot hiphop ter voorbereiding op onderstaande rapworkshops.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur Per project Spraakwater kunnen 2 klassen deelnemen. Het begint met 1 voorstelling van 75 min voor 2 klassen tegelijk op de eerste dag. (Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk.) De workshops zijn een hele dag per klas en volgen op een dag na de Plaats | Op school of in overleg Kosten | Gemeente Tilburg kan dit project betalen, dus gratis voor school, neem contact op met Oogpunt Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8833

Na de voorstelling gaan de leerlingen hun eigen waterrap-videoclip maken. De leerlingen vormen crews en denken samen na over hun water-onderwerp, gerelateerd aan de voorstelling. Hierover schrijven ze een rap of gaan ze zingen. Ze werken aan hun presentatie en worden daarna per crew gefilmd. Het geluid wordt ook nog apart opgenomen in een échte geluidsstudio op school. Uiteindelijk heeft de klas een eigen duurzame, verantwoorde, doordachte, maar zeker ook vette rapvideoclip gemaakt over water. Met hiphop als de voertaal. De beat als de basis. En drama en dans om het geheel lekker te laten flowen. Nodig voor de voorstelling: een grote, door school vooraf goed verduisterde ruimte (i.v.m. projecties echt zo donker mogelijk) en voldoende zitplaatsen. I.v.m. gebruik grondrookmachine evt. rookmelders tijdelijk uitschakelen/afplakken. Workshops: de workshops starten met de hele klas tegelijk in het eigen klaslokaal. Daarna worden de verschillende groepjes apart genomen om raps te schrijven of zang te oefenen. Sommige leerlingen gaan een decorstuk knutselen binnen het thema. Alle groepen oefenen hun performance, ze gaan hun tekst omzetten in (dans-)beweging. Daarna worden alle groepen gefilmd op een door hen zelf gekozen plek in/rondom school. Hun geluid wordt per groepje opgenomen in een geluidsarme ruimte; in overleg met school. Ook de hele klas samen wordt al rappend en dansend gefilmd. De videoclips zijn in principe openbaar op ons Oogpunt Youtube kanaal te zien. Alle technische benodigdheden voor Spraakwater worden verzorgd door OOGPUNT.

WERELDWIJD

MULTIDISCIPLINAIR

In de lessen wereldoriëntatie maken de leerlingen kennis met verschillende landen, werelddelen en culturen. Met de kunstdisciplines muziek, dans en theater worden in deze workshops onderdelen/facetten uit verschillende landen/ culturen op een andere manier belicht, beleefd en vormgegeven. Deze workshops zijn onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor groep 1 t/m 8. U kunt ook kiezen voor één of twee disciplines. Doelgroep: groep 7 en 8.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 danslessen en/of 3 muzieklessen en/of 3 dramalessen van 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops in dezelfde discipline op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-- . Totaalprijs n.t.b. Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8661

projecten

167


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Een bezoek duurt anderhalf tot twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 140,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10051

CULTUUREDUCATIE BIJ KLASSEBOEREN

MULTIDISCIPLINAIR

Altijd al willen weten waarom er in het voorjaar op sommige plaatsen al wel dieren in de wei lopen en elders nog niet? Waarom de varkens van onze varkensboer in plaggenhutten leven net als vroeger? Waarom veel boerderijen al generaties lang overgaan van ouders op kinderen? Wat het verschil in grondsoorten is en hoe dat bepaalt wat er geteeld wordt? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren! Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen cultuur zijn: hoeveel generaties wonen al op deze boerderij, kwaliteit van de grond, werken met de seizoenen, verschillen vroeger en nu (handwerk vroeger, automatisering nu), dierenwelzijn, welke producten worden geproduceerd en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 workshops per groep per discipline. Workshops groep 1 t/m 4: 45 minuten, workshops groep 5 t/m 8: 1 uur Plaats | Op school Kosten | Ter indicatie: Bij afname van meerdere workshops in dezelfde discipline op dezelfde dag: groep 1 t/m 4: € 45,-- / groep 5 t/m 8: € 60,--. Bij afname van enkele workshops: groep 1 t/m 4: € 67,50 / groep 5 t/m 8: € 90,--. Slagwerkworkshops: bij gebruikmaking van slagwerkinstrumenten van Factorium eenmalig € 40,-- extra. Totale kosten in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8821

DE CULTUURSPIRAAL: EEN DOORLOPENDE LEERLIJN CULTUUREDUCATIE

MULTIDISCIPLINAIR

Leidende gedachte in de doorgaande leerlijn Cultuureducatie is de ontplooiing van het kind door middel van en in de kunstvakken. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. Onder een doorgaande leerlijn kan men zowel een samenhangend, vakoverstijgend programma verstaan als een doorlopend programma over de jaren heen, waarbij een evenwichtige spreiding over de kunstdisciplines wordt nagestreefd en kennis en vaardigheden op elkaar voortbouwen. In aansluiting op en gebruik makend van thema’s en onderwerpen die op school leven krijgen de kinderen drie lessen in muziek en/of dans en/of drama. U kunt zelf kiezen hoe u de cultuurspiraal wilt inzetten: lessen in één discipline of juist interdisciplinair. Tevens kan de doorlopende leerlijn binnen- en buitenschools worden vormgegeven met een cultuur-educatief vervolg in de vrije tijd. Uitgaande van datgene wat per leerjaar aangeboden wordt (bijvoorbeeld lezen en schrijven in groep 3, geschiedenis in groep 5, wereldoriëntatie in groep 7), hebben we de volgende thema’s gekozen: groep 1-2: Prentenboeken groep 3: Spelen met ritme en taal groep 4: Fantasie: Niets is wat het lijkt groep 5: Van Hofnar tot Popidool groep 6: Het onderzoek: Kunstlab groep 7: Wereldwijd groep 8: Werk in uitvoering: Het podium op en af U kunt kiezen voor het totaalpakket. Het is ook mogelijk losse onderdelen van de Cultuurspiraal af te nemen.

168 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


FEEST!

MULTIDISCIPLINAIR

Hebt u iets te vieren? Een verjaardag, een jubileum, een afscheid? Geen feest zonder muziek, dans en theater! Tijdens deze schoolbrede, multidisciplinaire ‘Feest!’-dag komen onze vakdocenten bij u op school en verzorgen voor alle leerlingen workshops rondom het thema ‘Feest’. Na een inspirerende dag vol dans, muziek en theater sluiten we deze af met een waanzinnige presentatie, waarbij iedereen zijn kunsten kan laten zien. Samen maken we er een onvergetelijk feest van.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Workshops dans, drama, muziek groep 1 t/m 4: 45 minuten, groep 5 t/m 8: 1 uur Plaats | Op school Kosten | Ter indicatie: Bij afname van meerdere workshops in dezelfde discipline op dezelfde dag: groep 1 t/m 4: € 45,-- per workshop, groep 5 t/m 8 : € 60,-- per workshop. Slagwerk: € 85,--/ € 100,-- voor de eerste en € 45,--/€ 60,-- voor elke volgende workshop. Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9455

Groepsgrootte: dans en muziek algemeen: hele groepen; drama, muziek instrumentaal : halve groepen Het is ook mogelijk te kiezen voor één of twee disciplines rondom dit thema.

GA MEE OP WERELDREIS!

MULTIDISCIPLINAIR

De wereld is groot en wij maken er allemaal deel van uit. In dit project gaan we die wereld al dansend en musicerend verkennen. We maken uitstapjes naar andere landen, dichtbij of juist ver weg. Onder leiding van een vakdocent gaan de leerlingen aan de slag met dans of muziek uit een land of werelddeel naar keuze. Met kleurrijke presentaties sluiten we dit grenzeloze project af.

HALLO WERELD! EEN INTERDISCI- MULTIDISCIPLINAIR PLINAIRE KUNSTDAG Als je in een vliegtuig zit, dan kijk je naar de wereld beneden je. Maar hoe zou het zijn in de wereld boven het toestel en nog hoger? Waar kom je in terecht? Als je helemaal de andere kant op reist dan verdwijn je kilometers diep onder de zeespiegel. Welke wereld gaat daar voor je open? En hoe zou het zijn om door te dringen tot de donkere diepte van de jungle? Als je het goed bekijkt, dan bestaat onze wereld eigenlijk uit wel honderd verschillende werelden. Allemaal samen vormen ze één prachtig geheel. Tijdens onze Hallo Wereld!-dag gaan we die werelden in al hun verscheidenheid verbeelden in dans, drama en muziek. Aan het eind van de dag worden ze weer één: alles komt samen in een wervelende presentatie.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Workshop groep 1 t/m 4: 45 minuten. Workshop groep 5 t/m 8: 1 uur. Totale duur in overleg Plaats | Op eigen school Kosten | Ter indicatie: Workshop dans of muziek groep 1 t/m 4: € 45,-- . Workshop dans of muziek groep 5 t/m 8: € 60,-- . Eenmalig € 40,-- extra bij gebruik van (slagwerk-)instrumenten van Factorium. Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 13805

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Workshop muziek, dans, drama: groep 1 t/m 4: 45 minuten , groep 5 t/m 8: 1 uur Plaats | Op school Kosten | Muziek algemeen, dans, drama groep 1 t/m 4: € 45, per workshop , groep 5 t/m 8: € 60, - per workshop . Muziek instrumentaal: € 85,--/€ 100, - voor het eerste uur, € 45,--/€ 60, voor ieder volgend uur. Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9555

Groepsgrootte: muziek algemeen, dans, drama: hele klassen; muziek instrumentaal: halve klassen Het is ook mogelijk te kiezen voor één of twee disciplines rondom dit thema.

projecten

169


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9113

HET KASTEEL VAN TILBURG

MULTIDISCIPLINAIR

Het kasteel van Tilburg is bij veel mensen niet zo bekend. Dat is niet zo raar, want het kasteel is niet meer te zien. Op de plek waar het heeft gestaan zijn nog wel restanten te vinden van het fundament. In de Poorten is een museale wand gewijd aan dit onderwerp. Het kasteel van Tilburg hoort dan ook zeker bij de geschiedenis van onze stad. Waar stond het kasteel en wie leefden daar? Het Stadsmuseum heeft hier een lespakket over gemaakt. De Bakfietsjuf heeft een beeldend programma samengesteld dat aansluit op het programma van het Stadsmuseum. Dit Kastelenproject kan ook zelfstandig bestaan als een beeldend project. Voor alle groepen van de basisschool zijn er beeldende lessen rondom het thema Kasteel. De thema’s sluiten aan bij kunst, cultuur, erfgoed en geschiedenisonderwijs. Wil je meer weten? Voel je vrij om met ons contact op te nemen, zodat wij kunnen zien of we iets voor jouw school kunnen betekenen. Deze beeldende workshop is een goede aanvulling bij het erfgoedprogramma: Kasteel van Tilburg, aangeboden door Stadsmuseum Tilburg.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 350,-- (excl. BTW / reis- en parkeerkosten) Aanbieder | Zonderlijntjes Bestelcode | 14105

KINDERCABARET: GROTE NAMEN, GROTE DROMEN!

MULTIDISCIPLINAIR

Op zoek naar een opening op maat voor een themaweek kunst, literatuur /of alles-in-1 project? Stop met zoeken en neem contact op met ons. Wij verzorgen, na overleg, een humoristische, theatrale kindercabaretvoorstelling. Daarnaast kan de openingsvoorstelling gecombineerd worden met passende workshops, waarbij wij graag meedenken over het doel en de inhoud. Neem hiervoor ook eens een kijkje bij het aanbod van Zonderlijntjes bij de rubriek workshops. Voor de introductie van jullie project maken we als basis graag gebruik van ‘beroemdheden’ uit de beeldende kunst, literatuur, muziek, geschiedenis en/of wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan figuren als Albert Einstein, Antoni Gaudi, Steve Jobs, Charles Darwin of Roald Dahl. Ze hadden iets belangrijks gemeen: creatief denken en grote dromen! Deze types komen langs om de leerlingen enthousiast te maken voor jullie thema van de komende periode. Dit alles met veel humor, herkenning en een knipoog naar het nu. Hoe leuk zou het zijn om van deze figuren een gave opdracht of een idee voor de komende periode mee te krijgen? Kunst, literatuur en/of techniek gaan leven en komen dicht bij de kinderen. Dit aanbod is ontstaan uit een samenwerking tussen Lonneke van de Sande, van ‘Zonderlijntjes’ en Janine Vriens, van ‘Theater van Niks en van Alles’. Wij hebben beide ruime ervaring in het primair onderwijs en het theater en ontdekten dat onze visie en missie prima bij elkaar aansluiten. Wij komen onze creatieve en onderwijskundige passie graag delen!

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur voorkeur voor 4 weken opeenvolgend of met regelmaat in het schooljaar bijvoorbeeld elk seizoen 1 workshop Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, inclusief materialen Aanbieder | YOGA JOL Bestelcode | 8951

KINDERYOGA IN DE KLAS (SERIE VAN 4 LESSEN)

MULTIDISCIPLINAIR

Yogaoefeningen worden aangepast aan de leeftijd. Soms op muziek, soms gecombineerd met spel of in de vorm van partner- groepsoefeningen. Ik werk op maat dus mijn thema’s en inhoud worden afgestemd op de lopende thema’s en/of wensen binnen de school. In de onderbouw ligt de nadruk op het lichaamsbesef waarbij veel gebruik wordt gemaakt van liedjes en versjes.

170 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


In middenbouw en bovenbouw komt de nadruk meer te liggen om het zelfbewustzijn, op je lichaam, je emoties en je omgeving. Door yogaoefeningen wordt de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling gestimuleerd en zorgt voor een betere ademhaling. Je leert bewuster om te gaan met je sterke en zwakke kanten, komt meer in balans en krijgt een groter zelfvertrouwen. Kinderyoga is: prikkels buiten sluiten / ontspannen / in je kracht staan / geeft energie / aarden / geeft zelfvertrouwen / plezier hebben en genieten van jezelf en de ander!

KLAAR VOOR DE START!

MULTIDISCIPLINAIR

Een interdisciplinaire dag rondom het thema Sport en spel Tijdens onze Klaar voor de start!- dag gaan we actief van start om het thema sport en spel te verbeelden. We komen op uw school en maken daar samen met de leerlingen muziek, theater en dans. Een dag lang houden we ons bezig met winnen en verliezen, trainen en talent en durven en doen. Samen duiken we in de wereld van sport en spel en aan het eind van de dag komen alle groepen samen in een wervelende presentatie. Een heuse topprestatie! Groepsgrootte: dans en muziek algemeen: hele groepen. Drama en muziek instrumentaal: halve groepen of in overleg. Het is ook mogelijk voor één of twee disciplines te kiezen.

THE LOVELY EMMERETTES

MULTIDISCIPLINAIR

Ben je op zoek naar een ludieke act voor de hele school? Een act die verrast? Een act die de leerlingen meeneemt in kunstzinnig ge-emmer? Dan ben je bij ‘The Lovely Emmerettes’ aan het juiste adres! Deze lieftallige dames doen niets liever dan de hele dag emmeren, emmeren en nog eens emmeren. Ze gebruiken heel veel emmers tijdens hun act en workshops: zo worden emmers bijvoorbeeld gebruikt als muziekinstrument, als theaterattribuut of om een kunstwerk mee te maken. De showgirls sluiten het feest op gepaste wijze af... Deze act/workshop kan op verschillende manieren worden ingezet: op het vlak van muziek, dans, drama en beeldend gaan The Lovely Emmerettes aan de slag met je klas.

WETENSCHAP & TECHNIEK BIJ KLASSEBOEREN

MULTIDISCIPLINAIR

Altijd al willen weten waarom koeien een stappenteller en/of een halsband dragen? Welke technieken er nodig zijn om de melkmachine te laten werken? Hoe groot een tractor werkelijk is en voor welke werkzaamheden die wordt gebruikt? Hoe de tomatenkweker het water geven van de planten heeft geautomatiseerd? En hoe een Robocar de tomaten automatisch naar de verwerkingslijn brengt? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren!

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Dans, drama, muziek groep 1 t/m 4: 45 minuten per workshop, groep 5 t/m 8: 1 uur per workshop Plaats | Op school Kosten | Dans, drama en muziek groep 1 t/m 4: € 45,-- . Dans, drama en muziek algemeen groep 5 t/m 8: € 60,-- Muziek instrumentaal: € 85,--/€ 100,-- voor het eerste uur, € 45,--/€ 60, -- voor elk volgend uur. Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9557

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9319

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Het bezoek duurt tussen de anderhalf en twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 140,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10053

Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen W&T zijn: zaaien en oogsten van gewassen, melktechniek, ict voor de krachtvoerverstrekking, individuele koeherkenning in de melkstal, automatisering op de boerderij, gps-gestuurd bemesten en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

projecten

171


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | Plaats | Cultuurhuis Monopole Kosten | afhankelijk van afname Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 9693

BEZOEK CULTUURHUIS MONOPOLE

MULTIDISCIPLINAIR

Kom met de klas naar Cultuurhuis Monopole en ontmoet de kunstenaars in het gebouw. CulTuurhuis Monopole is een prachtige plek in de binnenstad van Tilburg. Een plek waar kunstenaars van verschillende disciplines en kinderen zich thuis voelen. In het gebouw is een Buitenschoolse Opvang voor kinderen gevestigd: Cultuur BSO Monopole. Dansers, musici, theatermakers, beeldend kunstenaars en schrijvers gebruiken het gebouw voor hun activiteiten. Een bezoek is gratis. Wil je meer? Er zijn verschillende mogelijkheden voor een schoolbezoek. Met o.a. een theaterzaal, muziekruimte, atelier, ontmoeting/restaurantruimte, danszolder en mediaruimte zijn er verschillende activiteiten mogelijk. Wij kunnen samen een bezoek met workshop tot een prikkelende beleving maken. Wil je dansen? DANS / wil je zingen? ZING / Wil je spelen? SPEEL

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de activiteit Plaats | Op school of bij Cultuurhuis Monopole Kosten | 0 Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 8505

KOM OP ‘T IDEE

MULTIDISCIPLINAIR

KomopTidee is gevestigd in Cultuurhuis Monopole aan de Lange straat 13 in Tilburg. Cultuurhuis Monopole biedt ruimte aan kunstenaars van verschillende disciplines om een gevarieerd programma aan te kunnen bieden aan oa de CulTuurBSO Monopole. Cultuurhuis Monopole een ruimte met multidisciplinaire mogelijkheden met o.a. een theaterzaal, muziekruimte, atelier, ontmoeting/ restaurantruimte, danszolder, mediaruimte. KomopTidee organiseert naast buitenschoolse cursussen als: droomfabriek, verhalenland ook culturele activiteiten voor kinderen/leerkrachten zowel binnen de school als buiten de school. KomopTidee heeft geen vaststaande projecten maar kijkt graag samen naar mogelijkheden. CulTuur beleef, ontdek, maak je samen

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9057

PROJECT OP MAAT

MULTIDISCIPLINAIR

Een themaweek, excursie of feestelijke opening? De Kwekerij werkt graag mee aan de invulling, vormgeving en uitvoering van een bijzonder project. De Kwekerij heeft al jaren ervaring in het maken van theatervoorstellingen op bijzondere locaties, waarbij verschillende kunstdisciplines samenkomen. U kunt ook denken aan regieadviezen en coaching, als er binnen de school wordt gewerkt aan een theaterproductie. Onze vaste kern bestaat uit professionele acteurs, dansers, filmmakers, theatermakers en beeldend kunstenaars. Dit betekent dat we op alle fronten ingezet kunnen worden om van elk project een unieke belevenis te maken.

muziek Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 6 lessen van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | Bij deelname van meerdere groepen op dezelfde dag: € 45,-- per les. Bij deelname van één groep: € 67,50 per les Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8699

ALGEMENE MUZIKALE VORMING

MUZIEK

In zes lessen worden de kinderen ondergedompeld in de basisprincipes van muziek. Al zingend en spelend leren ze wat muziek allemaal kan betekenen. Ze leren verschillende Orff-instrumenten te bespelen, het notenschrift te ontcijferen en ze beleven plezier aan het samen musiceren. Doelgroep: groep 5 en 6

172 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


MEER MET BOOMWHACKERS

MUZIEK

Een boomwhackerproject, bestaande uit één of meerdere lessen van 1 uur. Muziek maken is leuk. Muziek maken doe je samen, je creëert iets en je wordt er blij van. Dit geldt zeker voor muziek maken met boomwhackers. Met boomwhackers kun je klassikaal allerlei melodieën spelen, maar je kunt ze ook ritmisch en voor begeleiding van een lied goed inzetten. In dit project gaan de kinderen zelf ontdekken wat er allemaal mogelijk is met boomwhackers. De leerlingen gaan in kleine groepjes experimenteren. Hierbij komen muzikale elementen naar voren zoals hoog-laag en lang-kort, grafische notatie, het spelen van liedjes en misschien zelfs het zelf componeren. De kinderen maken zo ook kennis met het muziekalfabet, dat gevormd wordt door de eerste zeven letters van het alfabet.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 tot 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | Bij afname van meerdere workshops op dezelfde dag: € 60,-- per workshop. Bij afname van één workshop: € 90,-- . Eenmalig € 40,-- extra indien gebruik gemaakt wordt van boomwhackers van Factorium Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9531

Doelgroep: groep 3 t/m 8 Materiaal: boomwhackersets (kunnen door Factorium aan de school worden uitgeleend)

PBONES

MUZIEK

In de bovenbouw van het primair onderwijs besluiten leerlingen vaak of ze zelf een instrument willen leren bespelen. Kinderen ervaren tijdens de workshop Pbones alvast hoe gaaf het is om trombone te spelen en zich artiest te voelen. Een unieke belevenis. Trombonist Mark Boonstra neemt voor elke leerling een kleurige trombone mee en stoomt een hele klas in een mum van tijd klaar voor een swingend optreden. Filmmateriaal in de voorbereidende les laat zien hoe spelers hun lippen moeten gebruiken. In drie workshops leren de jonge gasten blazen, schuiven, luisteren en samenspelen. Het is mogelijk meerdere klassen tegelijk te laten optreden en zo de gymzaal of het schoolplein om te dopen tot een concertlocatie. Alle leerlingen dragen eraan bij om de uitvoering tot een succes te maken.

SPEEL MEE IN HET EFTELING-ORKEST

MUZIEK

In één ochtend worden de kinderen echte muzikanten, die na anderhalf uur oefenen op een nieuw muziekinstrument de herkenningstune van ‘Carnaval festival’ mee kunnen spelen in een echt orkest. Samenspel, presenteren, ontdekken, luisteren naar elkaar, grenzen verleggen en musiceerplezier zijn de kernwoorden van deze ochtend. De klas wordt verdeeld in groepjes van maximaal 6 kinderen. Elk groepje verkent een muziekinstrument (o.a. keyboard, harp, gitaar, klarinet, blokfluit) en studeert onder leiding van een vakdocent een kort motiefje in. Na 45 minuten komen de verschillende groepjes samen in een orkest. Hier laten ze aan de andere kinderen hun instrument en muziekje horen, experimenteren ze in het spelen onder leiding van een dirigent en studeren ze het lied ‘Carnaval festival’ in.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur per workshop Plaats | Op school, de presentatie is in de aula of buiten Kosten | € 6,25 per leerling voor 3 workshops Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 9539

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 45 minuten op één ochtend twee keer 45 minuten + 15 minuten wisseltijd Plaats | Op school of bij Factorium Podiumkunsten. Nodig voor de uitvoering: vier aparte ruimtes, waaronder één grote, centrale ruimte waar het orkest kan spelen Kosten | € 400,-- dit is incl. 4 vakdocenten en vervoer en gebruik van 24 muziekinstrumenten Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9309

Na een ochtend oefenen met de klas ‘Carnaval festival’ kunnen spelen op echte muziekinstrumenten, is een ervaring om nooit meer te vergeten! Doelgroep: groep 5 t/m 8. Groepsgrootte: maximaal 24 leerlingen. Deelname door meer kinderen is in overleg en tegen een meerprijs mogelijk.

projecten

173


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Tussen carnaval en medio april 2019 Duur | 5 uur en 15 minuten Twee muzieklessen en één erfgoedles van ieder 45 minuten, afsluitend festival van 180 minuten Plaats | Muzieklessen op school, erfgoedles op locatie, afsluitend festival op locatie Kosten | € 100,-- per deelnemende klas of (koor)groep. Maximaal 1 klas/groep per school Aanbieder | Stichting Tilburgse Taol Bestelcode | 9217

KèNDERKWèèK - LIEDJES LEREN ZINGEN IN HET DIALECT

MUZIEK

De Stichting Tilburgse Taol en Factorium Podiumkunsten leren Tilburgse basisscholieren liedjes in het Tilburgse dialect zingen. In april 2019 wordt voor de dertiende keer dit project afgesloten met een festival in de Theaterzaal van Factorium Podiumkunsten. Tijdens dit festival zullen zo’n 200 kinderen van zeven Tilburgse basisscholen veertien speciaal voor Kènderkwèèk gecomponeerde dialectliedjes ten gehore brengen. De school die volgens een deskundige jury de twee aan hun toebedeelde liedjes het beste uitvoert, neemt na afloop de wisselbeker voor een jaar mee naar huis. In de weken voorafgaand aan het festival studeren de leerlingen onder begeleiding van een muziekdocent van Factorium Podiumkunsten de liedjes in. Om meer te weten te komen over de achtergronden van de liedjes, bezoeken de leerlingen een locatie die in één van beide liedjes wordt bezongen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de Piushaven, de Spoorzone, het Trappistenklooster, de Bibliotheek Midden-Brabant of Tilburg University. Al meer dan 40 verschillende basisscholen hebben in de afgelopen twaaf jaar aan Kènderkwèèk deelgenomen. Daaronder ook scholen uit Berkel-Enschot, Goirle en Oisterwijk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Minimaal 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op eigen school: Bij deelname door meerdere groepen op dezelfde dag: € 160,-- voor de eerste en € 120,-- voor elke volgende workshop. Bij deelname door één groep: € 220,-- per workshop. Bij Factorium: € 40,-- korting op de eerste workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8689

SPELEN IN EEN BAND

MUZIEK

Altijd al in een band willen spelen? Twee popdocenten komen met (bas)gitaren, drumstel, keyboard, percussie en zanginstallatie op school. Met een groep van maximaal 12 leerlingen bouw je in deze workshops samen met hen een repertoire op. Als sluitstuk is een spetterend optreden voor medeleerlingen en/of ouders mogelijk.

natuur- en milieueducatie Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Boeken en nadere informatie via http://www.np-deloonseendrunenseduinen.nl Duur | 2 uur Het programma duurt anderhalf tot twee uur en kan starten om 9.30 uur en om 13.00 uur. Plaats | Te kiezen: Café De Roestelberg in Kaatsheuvel of Café De Rustende Jager in Biezenmortel. Kosten | € 35,- Kosten per groep van max. 32 leerlingen. Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 9559

TAKKENHOEDJES

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Duinen met een hoedje op Tijdens het programma Takkenhoedjes onderzoeken kinderen uit groep 1 en 2 op een speelse wijze het stuifzand van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Ze gaan takken sjouwen, het gras horen groeien, bomen zoeken en de wind vangen met hun wangen. Onder anderen loeppotjes, emmertjes en een ‘poepzoekkaart’ zorgen voor een spannende beleving! In de klas maakt de leerkracht al een “Takkenhoedje”, zodat de kinderen deze tijdens het programma kunnen versieren met allerlei natuurlijke materialen. Het programma wordt begeleid met gedichtjes die de leerkracht in de klas al eens kan behandelen, zodat deze buiten herkend worden door de kinderen. Bij Takkenhoedjes komen de verschillende seizoenen ook duidelijk aan bod. Het programma wordt begeleid door een ervaren duin-schoolgids.

174 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


ZANDGEBAK EN LUCHTKASTELEN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Onderzoekend Leren doe je Buiten! Tijdens het programma Zandgebak en Luchtkastelen ontdekken kinderen uit groep 3 en 4 de elementen die van belang zijn in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Aarde, water, vuur en lucht spelen daarbij een grote rol. De activiteiten, begeleidt door een echte duin-schoolgids, zijn een uitnodiging om veel te spelen en te ontdekken. Kinderen doen fysieke en zintuiglijke ervaringen op en beleven zo dit bijzondere gebied. Met je neus in de wind, je handen in het zand en je hoofd in de wolken. Met windvangers, zanddieren en het geluid van duinkeepjes, wordt dit bezoek aan de Loonse en Drunense Duinen een bijzondere belevenis!

ONTDEK DE NATUUR MET JE NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE KLAS IN HET BEWAARDE LAND Natuurbeleving: ooit was de natuur dicht bij huis. Tegenwoordig is de natuur voor veel kinderen iets onbekends, iets vreemds. Het natuurbelevingsprogramma Bewaarde Land doorbreekt dit. De kinderen gebruiken voortdurend ál hun zintuigen. Ze voelen het, proeven het, ruiken het en laten het binnenkomen. Kinderen worden door deelname aan het programma weer echt kind van de natuur. In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 of 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie achtereenvolgende weken. Dit doen zij in kleine groepjes, onder leiding van goed opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde Land. Ze gaan in bomen klimmen, hutten bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren leren kennen, “sluipspelletjes” doen en verwerven zo natuurkennis op allerlei creatieve manieren.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Boeken en nadere informatie via http://www.np-deloonseendrunenseduinen.nl Duur | 2 uur Het programma duurt anderhalf tot twee uur. Het programma start om 9.30 uur en om 13.00 uur. Plaats | Te kiezen startlocaties: Café De Roestelberg in Kaatsheuvel en Duinoord in Helvoirt Kosten | € 35,- Kosten per groep van max. 32 kinderen. Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 9561

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg, boeken rechtstreeks via: info@hetbewaardeland.nl Duur | 2 uur. Het programma wordt samen met de school ingepland op 3 dagen in 3 opeenvolgende weken Plaats | Drunense Duinen (Udenhout) of Kampina (Haaren/ Boxtel) Kosten | € 20,-- per leerling Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 14769

Het Bewaarde Land werkt: Het is een methode vervangend natuurbelevingsprogramma met goede aansluiting op kerndoelen. Het heeft een positieve invloed op houding en gedrag ten opzichte van natuur en een grote bijdrage aan de sociale samenhang binnen de groep. Biedt jou als leerkracht de kans jouw leerlingen op een andere manier te leren kennen en hun verborgen talenten te ontdekken. Kortom: Het Bewaarde Land is een ervaring voor het leven. In Brabant zijn wij op 3 locaties actief. Uit de gemeente Tilburg kunnen de scholen zowel in het voor- als in het najaar terecht op onze locaties. U krijgt ruim een maand lang natuurbelevingsonderwijs aangeboden, binnen en buiten de klas. Meer informatie www.hetbewaardeland.nl.

DASSENWERK

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Onderzoekend Leren in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Leerlingen onderzoeken of een gebied geschikt is voor het uitzetten van de das. Wat heeft de das nodig? Welke bedreigingen zijn er? Zo ontdekken de kinderen de samenhang tussen de das en zijn omgeving. Ze leren observeren, zoeken naar voedsel voor de das, formuleren hun mening, werken met kaart en kompas en het meten van de boomhoogte. Het programma wordt begeleid door een ervaren duinschoolgids die veel weet te vertellen over de das.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken en nadere informatie via http://www.np-deloonseendrunenseduinen.nl Duur | 2 uur Het programma duurt anderhalf tot twee uur. Het programma start om 9.30 uur en om 13.00 uur. Plaats | Te kiezen: Café De Rustende Jager in Biezenmortel of Herberg De Drie Linden in Drunen Kosten | € 35,-- Kosten per groep. Er kunnen per groep max. 32 kinderen deelnemen. Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 9565

projecten

175


Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken en nadere informatie via http://www.np-deloonseendrunenseduinen.nl Duur | 2 uur Het programma duurt anderhalf tot twee uur. Het programma start om 9.30 uur en om 13.00 uur. Plaats | Te kiezen: Landgoed Bosch & Duin in Udenhout, Herberg De Drie Linden in Drunen of Café De Rustende Jager in Biezenmortel. Kosten | € 35,- Kosten per groep van max. 32 leerlingen. Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 9563

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school Datum | week na herfstvakantie (anders in overleg) Duur | Plaats | Op school Kosten | € 5,-- (excl. btw) per champot Aanbieder | Genietgroep Bestelcode | 9695

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school Datum | In overleg. Rechtsreeks boeken bij BAT Tilburg, Katja Raaijmakers@tilburg.nl Duur | 1 uur en 10-15 minuten bezoek vuilniswagen Plaats | Op school (in overleg op andere locaties) Kosten | De gastles is gratis Aanbieder | BAT Tilburg Bestelcode | 9697

ZANDSPOOR

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Ontdekkend leren doe je buiten! Zandspoor laat leerlingen uit groep 5 en 6 het zand van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen op veel verschillende manieren ervaren. In kleine groepjes voeren de kinderen zelfstandig diverse opdrachten uit. Ze gaan op zoek naar kriebelbeestjes, ontdekken ze hoe de bodem in elkaar zit en wat er groet en bloeit. Ze komen er achter dat er van alles leeft in het zand, wat je op het eerste gezicht niet zou verwachten! Zandspoor kent een lente- en een herfstversie en wordt begeleid door een goed opgeleide duinschoolgids.

CHAMPOT: ‘IEDEREEN EEN CHAMPION’

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

De champot is een pot waarin champignons groeien. Het doel van dit project is dat kinderen het groeien van paddenstoelen zelf gaan beleven in de klas. Kinderen zien de paddenstoelen in het bos, maar hebben geen idee hoe deze groeien. Nu kunnen ze zelf hun champignons in de klas zien groeien, tellen, meten en natuurlijk opeten. Tevens is er een lespakket beschikbaar.

DE AFVALRACE

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Waarom moeten we afval scheiden? Hoe moet dat dan? Afval dat goed wordt gesorteerd, is een bruikbare grondstof voor andere producten en beter voor het milieu. Iedere inwoner in de gemeente Tilburg produceert jaarlijks 170 kg restafval (2017). In 2020 moet dat zijn teruggebracht tot slechts 100 kg. Het restafval bestaat nu nog voor een groot deel uit producten die we kunnen hergebruiken. Door afval te recyclen beschermen we onze natuurlijke grondstoffen. Het Brabants Afval Team (BAT) wil deze boodschap communiceren naar iedere inwoner. Onder het motto jong geleerd is oud gedaan, heeft het BAT een educatieproject opgezet voor scholen. Dit bestaat uit een interactieve gastles voor kinderen vanaf groep 3. Het wordt ondersteund door een kwartet met weetjes over afval en een bordspel voor in de klas (doelgroep: groep 7/8). Zo wordt er in de praktijk geoefend hoe afval gesorteerd moet worden. Er kan ook een vuilnisauto op het schoolplein komen om met eigen ogen te zien hoe afval gescheiden wordt afgevoerd. De chauffeur vertelt dan ook over de dode hoek. Op verzoek kan de gastles op maat worden samengesteld (midden- en bovenbouw). Bovenbouw: Gastles ca. 60 minuten per les Middenbouw: Gastles ca. 60 minuten per les Onder-, midden-, en bovenbouw: Bezoek aan de vuilniswagen ca. 10-15 minuten per bezoek/per klas

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op één van onze boerderijen Kosten | € 140,-- Soms kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 9339

KLASSEBOEREN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Hebt u ook zin om er eens op uit te gaan met de leerlingen van uw klas? Samen op zoek naar de oorsprong van een gezonde maaltijd. Kijken waar kalfjes, biggen en lammeren geboren, verzorgd en groot gebracht worden. Of zien hoe tomaten en andere groenten worden geteeld. Kies dan voor boerderijeducatie en breng eens een bezoek aan één van onze Klasseboeren.

176 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren met een ideaal. Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Klasseboeren verzorgen op hun eigen bedrijf boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud van een boerderijles kan in overleg met de leerkracht worden vastgesteld, zodat een bezoek aan een Klasseboer altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden zijn: gezonde voeding, gewicht in balans, de seizoenen, variatie in dieren en planten of de verzorging van mens en dier.

NATUUR-EN MILIEU- NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE EDUCATIE BIJ KLASSEBOEREN Altijd al willen weten waarom er zoveel vogels op het land zitten als de boer het aan het bewerken is? En hoe hommels de tomatenteler helpen bij zijn werk? Hoe de jonge dieren worden geboren, verzorgd en groot gebracht? Waarom onze varkenshouder er voor kiest om zijn varkens buiten te laten opgroeien in de natuur? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren!

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Het bezoek duurt tussen de anderhalf en twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 140,-- in sommige gevallen is een korting mogelijk. Neem contact op met de coördinator van Klasseboeren Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10055

Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan dan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen natuur- en milieueducatie zijn: de voortplanting van planten en dieren, over lucht, water en grond (wat zit erin, hoe meten we dat en welke diertjes kom je tegen in de grond), omgang met dieren en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

EDUCATIEPIT

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Leren met je handen. EducatiePit biedt een lessenreeks aan waarbij biologie, zelfkennis en de wereld-om-je-heen actief gecombineerd worden. Dit unieke praktische concept kan in de schooltuin of in een buurtmoestuin uitgevoerd worden. Door middel van korte originele opdrachten maken kinderen kennis met de natuur, leren ze hun eigen groente kweken en op een creatieve manier met hun omgeving omgaan. Kennis overdracht: De makers van EducatiePit hebben veel ervaring de uitvoering van het educatiepakket. Middels een training wordt het lespakket overgedragen aan leerkrachten en hulpouders. Zo kan de school zelfstandig met het lespakket in de tuin aan de slag.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 1 uur en 30 minuten Programmaduur is aan te passen naar eigen wens Plaats | School of buurttuin Kosten | € 1000,--. lessen. Dit kost € 35,-- per uur. U betaalt voor de training en het implementeren in uw lesprogramma. U krijgt toegang via de website tot uitgebreide lesbrieven Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 9621

De wereld-om-je-heen EducatiePit is méér dan een lespakket biologie. We combineren natuurprocessen met persoonlijke processen. Wat gebeurt er met een plant als je er onaardig tegen doet? En wat gebeurt er met een mens? Is een lege fles nog afval als je er een windmolen van kunt maken? Hoe ziet jouw superheld eruit? Praktische opdrachten Het lesprogramma bestaat uit 8 lessen. Per les kan de docent of begeleider uit een zestal opdrachten kiezen. Sommige opdrachten stimuleren de creativiteit, anderen het filosofisch denken of de samenwerking.

projecten

177


Het jaar rond Educatiepit bestaat uit 8 lessen het jaar rond, het lespakket kan meerdere jaren gebruikt worden in meerdere leergangen. Begeleiders maken gebruik van uitgebreide lesformulieren waarin ze zelfverzekerd met de klas in de tuin aan de slag kunnen. De eerste les begint met het nieuwe schooljaar en vindt buiten plaats. Tijdens les 2, 3 en 4 is het winter en wordt er in het klaslokaal gewerkt. Les 5 tot en met 8 vinden buiten in de school- of buurtmoestuin plaats. De lessen duren ongeveer 1,5 uur maar langer of korter kan ook. De begeleider kiest zelf welke opdrachten hij/ zij laat doen. Op onze website www.educatiepit.nl kan de begeleider inloggen om gebruik te maken van de powerpoints, filmpjes en ondersteunende websites. Daarnaast krijgt elke leerling een eigen persoonlijk werkboekje. ‘Kinderen die wij in de klas niet horen, komen bij jullie tot leven’ (docent Basisschool De Elzen, Tilburg) Meer weten? Kijk op www.educatiepit.nl of mail: info@educatiepit.nl We zijn ook actief op facebook: www.facebook.com/educatiepit

nieuwe media Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 6 uur 6 x 1 uur of 4 x 1,5 uur, in overleg Plaats | Op school Kosten | Prijs op aanvraag Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 9549

MEDIA MANIA

NIEUWE MEDIA

Met de workshopserie Media Mania maken we kinderen op een speelse en vrije manier bewust van de risico’s én de mogelijkheden van media. De workshopserie bestaat uit vier tot zes naschoolse bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur. Er kunnen maximaal vijftien kinderen deelnemen per cyclus. Elk kind moet op een eigen PC kunnen werken. Er zijn op dit moment drie vaste programma’s: Creatieve webtools In elke bijeenkomst wordt aandacht besteed aan een ander onderwerp rond social media en veilig internetten. Ze maken bijvoorbeeld een eigen website, bouwen een game en experimenteren met het bewerken van foto’s. Thema: Digitale vaardigheden Green Screen Leerlingen gaan aan de slag met de green screen. Zij schrijven een filmscript, zoeken achtergronden bij het verhaal en spelen vervolgens zelf de hoofdrol in hun eigen film. Thema: Storytelling Programmeren Leerlingen leren hoe een computer denkt, met een duur woord computational thinking. Ze programmeren eerst elkaar en leren zelf een game programmeren met de programmeertaal Scratch. Ook maken ze kennis met verschillende robots, zoals de mBot en Dash & Dot. Thema: Programmeren

techniek Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9343

NIEUWE TECHIEKEN

TECHNIEK

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten. Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Nieuwe Technieken. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

178 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Lekker praktisch aan de gang met techniek! Denk aan bouwen, timmeren of juist het slopen van oude apparaten om als een echte techneut er weer iets nieuws van te maken.Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op onze website www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘TechniekTroopers’, ‘SloopStation’ en ‘Makey Makey’. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

projecten

179


voorstellingen Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school Kosten | € 752,60 1 voorstelling op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 752,60 / 2 voorstellingen op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 1.197,80 / 3 voorstellingen op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 1632,40 Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 13649

HOEDJES & KALFJES - THEATER HUTSEPOT

MULTIDISCIPLINAIR

Theater Hutsepot Winnaar kinderjury 2015 Spekken Kindertheaterfestival Gent met zijn eigenzinnig ‘muzikaal verteltheater’. Tom schildert de verhalen met een ongekend enthousiasme in je hoofd, maar ook de muziek en de zang vormen een wezenlijk onderdeel van de vertelling. Huiscomponist Peter Verberckmoes bespeelt zowat alle instrumenten, en ziet als geen ander welke instrumenten en welke muzikanten elk verhaal nodig heeft. Over hoedjes en kalfjes Een aanstekelijke smeltkroes van muzikaal vertel- en poppentheater. De hoedenmaker is een echte goedzak: hij is elke dag op zoek naar mensen die hij gelukkig kan maken. Iedereen roept hem toe: ‘heeft u een hoedje dat past bij mijn snoetje? Heeft u een hoedje dat past bij mijn hoofd?’ Dan duikt de hoedenmaker in zijn kar vol hoedenmakersspullen en maakt hij meteen een hoed die wonderwel past bij je hele persoon. Maar op een dag komt de hoedenmaker in een dorp waar iedereen anders is, waar de sfeer ook anders is en waar elk huisje zijn eigen kruisje heeft. Zal het de hoedenmaker ook hier lukken om de mensen gelukkig te maken?

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten 2 voorstellingen mogelijk Plaats | Op school Kosten | € 650,-- voor 2 voorstellingen Aanbieder | Een zwerm koeien Bestelcode | 14545

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Bij voorkeur max. 75 kinderen per voorstelling vanwege het interactieve karakter Plaats | Op school of in sporthal Kosten | € 285,-- of € 435,-- of € 610,--; respectievelijk voor 1, 2 of 3 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 8787

EEN ZWERM KOEIEN

MULTIDISCIPLINAIR

Een Zwerm Koeien gaat over wie je bent en wat je later graag wilt worden. Maar ook al doe je nog zo je best, soms lukt het gewoon niet. Is dat erg? Helemaal niet. Het is veel erger als je met je wortels vast zit in de grond! Maar het gaat ook over hoeveel geluk er in één klavertje kan zitten, over dat bang zijn soms heel slim kan zijn en er zit ook één kikker in. Een Zwerm Koeien is een gloednieuw verhaal geschreven door Andries Wijnker en op muziek gezet door Maartje Simons. Live zullen verteller Peter Dupont en Maartje Simons het verhaal gaan spelen met animatie stop-motion flmpjes als bijzondere toevoeging. Zo zal op een levendige en speelse manier dit maffe moderne sprookje tot leven komen en hoor je een onzichtbare bigband wat ervoor zorgt dat het geheel een spannend tintje krijgt. Het publiek zal niet stil zitten, want ze worden hier en daar ingezet en dragen bij aan het vertellen van het verhaal.

DE DROOM VAN DE HELD

DRAMA

Deze interactieve voorstelling laat zien dat je alles durft zodra je je passie gaat volgen; de jonge Hero jaagt in een sprookjesachtige wereld zijn dromen na en blijkt dapperder dan hij ooit had durven dromen. Hij baant zich een weg door een landschap met beren en bergen, lachende tovenaars en speelse spoken en hoopt dat hij zijn droomprinses zal vinden. Maar hier heeft deze held natuurlijk wel de kinderen uit het publiek voor nodig. De kracht van deze kindervoorstelling zit onder meer in de creatieve vorm en humoristische speelstijl. Het verhaal staat vast en wordt door één acteur gespeeld en verteld. Gedurende deze voorstelling worden regelmatig kinderen uit het publiek gehaald om zelf een onderdeel van het verhaal vorm te geven, al dan niet met gebruik van simpele attributen. Op deze manier worden in het Meemaaktheater personages, natuurkrachten of wezens op theatrale wijze verbeeld door het publiek.

180 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


CMKT VOORSTELLING: BONTEHOND - PAK ‘M!

DRAMA

Met je kleuters naar het theater! Laat je meevoeren in de flitsende wereld van PAK ’M van Bontehond: Een heuse achtervolging met de nieuwste camouflagetechnieken, klassieke misverstanden en spannend achtervolging op vijf vierkante meter. Wie pakt uiteindelijk wie? En heeft hij dan wel de juiste te pakken? En is de weg niet veel leuker dan het uiteindelijke doel? We zien drie ogenschijnlijk ‘volwassen’ presentatoren in een tv-studio vechten om aandacht. Allemaal willen ze de microfoon. En daar waar er twee vechten om één been gaat de derde er mee heen, genoeg reden voor een race met een verrassende eindstreep. Het fantasievolle decor biedt veel mogelijkheden tot verstoppen, wegduiken en het betere poppenkastspel. Zo ontstaat een voorstelling in de geest van Tom en Jerry, De Dikke en de Dunne, Road Runner en Bugs Bunny maar dan op Duploniveau. Voor de allerkleinsten en iedereen die het stiekem nog steeds leuk vindt om verstoppertje te spelen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | Maandag 2 april 2019 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn Plaats | Schouwburg - studio Kosten | € 4,50 inclusief lesbrief in de klas, prijs per leerling, workshop indien mogelijk door gezelschap Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14359

PAK ’M is de opvolger van de kleuterhit AaiPet die de afgelopen drie jaar meer dan tienduizend kinderen over de hele wereld op het puntje van hun stoel kreeg. Wederom met medemaker en componist Wim Conradi en acteur Dionisio Matias. THEMA’S: VERBEELDINGSKRACHT - VERSTOPPEN - SAMEN PLEZIER MAKEN

CMKT VOORSTELLING: THEATER ARTEMIS - DE MAN DIE ALLES WEET

DRAMA

Met je klas naar het theater! De kleuters zijn welkom in de NWE Vorst bij De man die alles weet. Kun je alles weten? De man die alles weet beweert van wel. Maar achter ieder antwoord schuilt alweer een nieuwe vraag. In deze keynote speech voor kleuters probeert René van ‘t Hof te balanceren op het dunne koord van het allesomvattende weten. Samen met zijn assistenten Tjebbe Roelofs en Keimpe de Jong doet deze ‘deskundoloog’ een poging de kinderen te vertellen over het ‘alles’. Beleef samen hoe volwassen kennis vrolijk en zonder pardon omvergelopen wordt door de nieuwsgierigheid van de kleuters in het publiek. Boordevol pretentie!

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | Maandag 18 t/m woensdag 20 maart 2019 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Plaats | NWE Vorst Kosten | € 4,50 inclusief lesbrief in de klas, prijs per leerling, workshop indien mogelijk door gezelschap Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14349

“Geniaal!”, NRC ***** “Ik zag om me heen kinderen met huid & haar mee bewegen met de gebeurtenissen, op een manier waar menig circusartiest van pure broodnijd zijn vingers bij zou opeten,” Groene Amsterdammer. THEMA’S: FILOSOFIE - REFLECTIE - BETER WETEN - MACHT EN REGELS ONAFHANKELIJK DENKEN

voorstellingen

181


Domein | Wetenschap en techniek Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 35 minuten Plaats | Op school of in theater Kosten | € 500,-- max. 90 ll. per voorstelling Aanbieder | Wiersma & Smeets Bestelcode | 8609

STOPLICHT! MULTIDISCIPLINAIR EEN lICHTTHEATERVOORSTELLING Een wit lichtmannetje dat iedereen kent, krijgt aan het einde een vriend. Maar voor het zover is, maakt hij een lange reis door de wereld en de ruimte, waar overal lichten zijn, maar niet iemand zoals hij. Tot hij bij het stoplicht komt. Daar staat hij, het stoplichtmannetje. Samen trekken ze verder door de stad en het veld en ze vinden tenslotte een plek waar ze het naar hun zin hebben… In dit vervolg op Lampje Lampje bewijzen Wiersma & Smeets opnieuw dat de mooiste verhalen verteld worden met de meest simpele en onverwachte materialen. Met een combinatie van high en low tech presenteert het duo opnieuw een spetterend theaterlab vol lachende lichtjes waarin ze met glazen bonbonschalen, gaatjeszemen, spiegels en tal van andere huis-, tuin- en keukenvoorwerpen de meest wonderlijke figuren projecteren. Beeldend kunstenaar Moniek Smeets en beeldend theatermaker Bram Wiersma bundelden in 1999 hun krachten om vanuit een beeldend uitgangspunt theater te maken. Inmiddels heeft het tweetal vele stukken op zijn naam staan, waarin telkens beeld en klank centraal staan. Ze treden op in vele landen van Europa en ook daarbuiten. De laatste jaren wordt spelen met licht steeds belangrijker en presenteren ze zich ook in de wereld van de lichtkunst met installaties en performances.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | Maandag 18 februari 2019 Duur | 50 minuten 10 minuten voor aanvang aanwezig Plaats | De NWE Vorst Kosten | € 4,50 inclusief lesbrief in de klas, prijs per leerling, workshop indien mogelijk door gezelschap Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14831

CMKT VOORSTELLING: MULTIDISCIPLINAIR DE LICHTBENDE - KO MET DE VLO Ko met de vlo is een bizarre en spannende slapstick over een aandoenlijke zwerfhond die in een liefdevol gezin wordt opgenomen. Wat het gezin niet weet, is dat er in zijn vacht een familie vlooien verstopt zit… Een terroriserende plaag voor het hele huishouden! Een geestig, ietwat absurd verhaal met een verrassende afloop. Lichtbende maakt ‘lichtkunstvoorstellingen’. Betoverende verhalen met muziek, beeldende kunst en theater ‘live’ voor je ogen versmolten tot animatiefilm, op een groot scherm geprojecteerd met toverlantaarns. Een unieke mix van theater, muziek en lichttechniek. Ko met de Vlo is een familievoorstelling voor iedereen van 4 tot 104. Na de voorstelling volgt een korte demonstratie waarbij de kinderen al hun ‘hoe-doeje-dat-vragen’ kunnen stellen. UITVOERENDEN: Marie Raemakers, Rob Logister, Rop Severien (projecties en spel)en Helene Jank (muziek) “Letterlijk en figuurlijk een lichtend voorbeeld van theatermakers die omgaan met licht als een levend object. De toeschouwer wordt in hun werk meegenomen op een manier die lang op het netvlies achterblijft en in het gehoor resoneert.” DE WERELD VAN HET POPPENSPEL Joanne Oussoren 2017

182 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


OPPASOPA VERTELT MUSQUITO

LITERATUUR

Het is opadag. Roosje en opa verdwalen in geluiden, liedjes en verhalen die ze samen verzinnen. Het irritante gezoem van Musquito de Mug heeft grote gevolgen. Iguana de Leguaan wordt er gek van. Zelfs de zon laat zich op een geven moment niet meer zien. Koning Leo wil weten wie de schuldige is. Allemaal zijn ze verdacht: Japjappie de Aap, Kootje Konijn, Pietje de Python, zelfs Iguana de Leguaan en Moeder de Uil.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in het theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8977

Een bijzondere muzikale vertelling. Een weelderig weefwerkje van woorden, geluiden, ritmes en liedjes. De verteller praat, zingt, zoemt, rapt, sist, neuriet, beatboxt, gromt en piept. Met zijn stem vormt hij koor en orkest, zingt hij de liedjes en vertelt hij het verhaal.

SINTERKLAASVOORSTELLING

MULTIDISCIPLINAIR

Ieder jaar maken studenten van het ROC Tilburg - opleiding artiest, onder begeleiding van Mona Toebosch, een Sinterklaasvoorstelling. Het script wordt geschreven door Glenn Markesteyn, afgestudeerd schrijver aan de HKU en alumnus van de opleiding artiest. De voorstelling is geschikt voor de hele school en wordt vaak ingezet voorafgaand aan de komst van Sinterklaas.

LANG, LANG GELEDEN

DRAMA

Deze vlotte voorstelling gaat over de eerste mensen die in Nederland het land verbouwden. In die tijd begroef men trechtervormige bekers waarin de oogst bewaard kon worden, de ideale inspiratie voor dit interactieve verhaal over die tijd. De acteur neemt de kinderen dan ook mee terug de geschiedenis in voor een humoristische en leerzame belevenis over de eerste bewoners van ons land. Het verhaal speelt zich lang, lang geleden af. Om precies te zijn 5001 jaar geleden. We duiken in het leven van Huno, een stoere jongen die een tikkeltje eigenwijs is, want hij gelooft niet in de machten van de natuur. Hij is dan ook wel sterk, maar dus niet zo slim... Gelukkig is Sesse er ook nog, het leukste meisje uit het dorp en de maakster van het aardewerk. Zij heeft net als haar moeder bijzondere gaven en nodigt hem uit een mysterieuze wereld te verkennen. Het gaat echter mis als er op een dag een geheimzinnige reiziger langskomt met bedwelmende bessen en Huno in zijn ban raakt... Hopelijk kan Sesse er samen met de kinderen uit het publiek toch nog voor zorgen dat alles goed komt.

‘HAPSTAPPOEPFABRIEK’ VOORSTELLING

DRAMA

De ‘H apstappoepfabriek’ is een leerzame en energieke voorstelling die gaat over een broccoliroosje dat opgegeten wordt en uiteindelijk na een lange reis door het lichaam in de wc verdwijnt. U kunt zich voorstellen dat dit best een avontuur is. Het publiek leert ondertussen hoe de spijsvertering werkt en wat gezond eten is. Er wordt ook veel plaats gemaakt voor participeren, de leerlingen die willen en durven krijgen een kleine rol binnen het toneelstuk. Tip: deze voorstelling is goed te combineren met ‘Hapstappoepfabriek’ de workshop.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten Plaats | Op school of in ROC Theater Kosten | € 295,-- exclusief 6% BTW, reiskosten € 0,40 per km vanaf Tilburg Aanbieder | Impresariaat ROC producties Bestelcode | 9247

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Bij voorkeur maximaal 75 kinderen per voorstelling vanwege het interactieve karakter Plaats | Op school of gymzaal Kosten | € 285,-- of € 435,-- of € 610,--; respectievelijk voor 1, 2 of 3 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 9661

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 350,-- Bij meerdere voorstellingen is korting mogelijk, maximaal 100 leerlingen per voorstelling Aanbieder | Eelt Bestelcode | 14327

voorstellingen

183


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school Kosten | € 500,-- /tweede voorstelling op de zelfde dag € 400,-Aanbieder | Theatergroep Knars Bestelcode | 13927

EUREKA!

DRAMA

Eureka! De uitvindingen reizen de pan uit Bij Eureka thuis is het een grote werkplaats. Haar ouders zijn namelijk de handigste uitvinders die je je kunt voorstellen. Alles wat Eureka maar wenst, en nog veel meer, knippen, plakken, hameren, schroeven of koken haar ouders voor haar in elkaar. Een helm van kippen dons, zodat zij nooit haar hoofd hoeft te stoten. Opblaas-bumpers om gevaren op de fiets te vermijden. Ruiten-wisser-zakdoeken om haar neus te poetsen als ze verkouden is. Afstands-bestuurbare-schoenen, zodat ze na school meteen naar huis loopt. En een Opspo-ringtone om niet kwijt te raken. Ze verzinnen, verzorgen, verwassen, verwennen en vermaken tot vervelens toe. Ze bedoelen het zo goed. Maar wat, als je nooit zelf een hamer op je vinger slaat of met je hoofd tegen de deur loopt? Eureka droomt ervan om ooit zelf iets uit te vinden. Helemaal alleen. Iets heeeel groots… Eureka! is een beeldende voorstelling opgebouwd uit wonderlijke uitvindingen. Ze knarsen en piepen op het toneel tot je er muziek van hoort.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | Ma 1, di 2, wo 3, do 4, vr 5 apr ma 8, di 9, wo 10, do 11, vr 12 apr Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 5,25 Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 13857

ORPHEUS!

MUZIEK

Soms ontmoeten twee mensen elkaar en denken: wij horen bij elkaar en het lijkt wel of dat altijd zo is geweest. Zulke mensen waren Orpheus, met zijn prachtige muziek en Eurydike. Als Eurydike sterft voelt Orpheus zich eenzamer dan ooit. Hij kan niet stoppen met zich haar te herinneren. Dan besluit hij te proberen haar terug te halen uit de dood... Daarover gaat de ingetogen, poëtische voorstelling Orpheus!, waarin muziek, taal en beeld tot één geheel versmelten. De leerlingen zitten eerste rang aan de rand van de ronde speelvloer en zijn zo optimaal betrokken bij de vertelling over deze mythische figuren, bij de muziek en bij de vier musici met hun instrumenten: fluit, hobo, klarinet en hoorn. Het lesmateriaal staat in het teken van ‘herinneren’ en bereidt leerlingen vanuit verschillende invalshoeken voor op de voorstelling en het verhaal van Orpheus. Vanuit de wortels van de boom bouwt het lesmateriaal aan de voorbereiding van de voorstelling. In filmpjes stellen musici zich voor, de acteur laat de leerlingen vast proeven aan de poëtische tekst. De leerlingen onderzoeken waar ze zelf blij en verdrietig van worden. Hun bevindingen noteren de leerlingen op werkbladen die samen een boom vormen.

184 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


DE CENTRALE GEHEIMENBANK

DRAMA

Welkom in de Centrale Geheimen Bank. Aan dit loket ontvangt Bram al jaren alle geheimen van de wereld. Per afdeling staan verjaardagsverrassingen, vluchtige leugentjes, nooit-verstuurde-liefdesbrieven en dagboeken netjes naast elkaar opgeslagen. Al die geheimen verblijven hier veilig opgeborgen. Zo nu en dan worden ze afgestoft en gecontroleerd. “Zat hier nog wat in of is het al verklapt?” Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn geheimen kwijt kan helpt de jonge Ben sinds kort een handje. Het is allemaal erg spannend voor hem. Hij moet dan ook nog een hoop leren. Het is best lastig om alles goed te doen. Je mond te houden en deze niet voorbij praten. “De dingen die hij af en toe tegenkomt... of had ik dat niet mogen zeggen...?” Een fantasievolle voorstelling waarin poppen- en objecttheater naast elkaar een plek hebben. Voor kinderen die voor het eerst of misschien al geoefende geheimhouders zijn. “Niet doorvertellen hoor!”

DE HEBBERITUS

DRAMA

Deze interactieve voorstelling behandelt het thema ‘geven’ en ‘delen’. Humor en deelname van kinderen uit het publiek zorgen voor een vrolijke en tevens leerzame ervaring. Leuke attributen en grappige personages zorgen voor een lage drempel bij het samenspel. In deze voorstelling heeft Tycho, die in een speelgoedwinkel werkt, de Hebberitus gekregen. Hij wordt door het Duveltje in het Doosje op reis gestuurd om op zoek te gaan naar het enige cadeau waar iedereen blij van wordt. Op zijn reis ontmoet hij een treurige boer, een jolige zigeuner en een vreemde professor die ieder hun eigen dilemma moeten overwinnen. Steeds moet hij leren iets weg te geven en er komt altijd iets voor terug. Maar zal zijn missie slagen? Zal hij hetgeen vinden wat hij zoekt…?

CMKT VOORSTELLING: LEV THEATER SONNEVANCK / SILBERSEE - IK ZING DUS IK BEN

MUZIEK

Samen met je middenbouw naar de NWE Vorst!

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school in de gymzaal/speelzaal of in het theater Kosten | € 500,-- /tweede voorstelling op de zelfde dag € 400,-Aanbieder | Theatergroep Knars Bestelcode | 13923

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten kan variëren vanwege het interactieve karakter Plaats | Op school Kosten | € 285,-- of € 435,-- of € 610,--; respectievelijk voor 1, 2 of 3 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 13631

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | Donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Plaats | De NWE Vorst Kosten | € 4,50 inclusief lesbrief in de klas, prijs per leerling, workshop indien mogelijk door gezelschap Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14365

Ik zing.. is een uitbundige voorstelling. In meerstemmig gezongen liederen reizen we over de hele wereld. Een muzikaal feest door 5 acteurs/zangers en een seniorenkoor. Met alle ruimte om uit volle borst mee te zingen. Lev is stomvervelend. Zijn moeder is heel boos op hem. Maar hij is nóg bozer. “Ik hoor niet meer bij jou!”, schreeuwt hij. En hij rent weg. Met zijn moeder achter hem aan. Opeens hoort hij, uit een gebouwtje dat hij nooit eerder in zijn straat zag, een antwoord. Een schreeuw, die óók muziek is. Hij sluipt naar binnen. Daar staat een rugbyteam een Maori-haka-lied te oefenen. Lev doet mee, uit volle borst! Dan komt zijn moeder binnen, ze speurt naar hem, maar... ze ziet hem niet. Hij is één van de rugbyers geworden. Plotseling zijn de rugbyers verdwenen. Maar Lev hoort nog steeds gezang. Vanaf dat moment belandt Lev van de ene gezongen wereld in de andere. Vindt zijn moeder hem nog terug? THEMA’S: GROEPSBELEVING - JEZELF ZIJN - WERELD ONTDEKKEN SAMENSPEL / Met vooraf op verzoek zangworkshop in de klas of een lesbrief.

voorstellingen

185


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | Maandag 12 en dinsdag 13 november 2018 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn Plaats | Schouwburg - studio Kosten | € 4,50 inclusief lesbrief in de klas, prijs per leerling, workshop indien mogelijk door gezelschap Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14319

CMKT VOORSTELLING: PLAN D-/ MULTIDISCIPLINAIR ANDREAS DENK - BUURMAN IN DE NATUUR Naar het theater met je klas! Stoere dansvoorstelling over de natuur en techniek, met interactieve installatie in de foyer. De twee buurmannen duiken in de natuur. Geen mini-moestuin, maar de echte wildernis! Ze trekken hun tuinbroeken aan, pakken hun tuingereedschap en gaan - hop - aan de slag. Ze zaaien, ze oogsten en ze harken er vrolijk op los. Ze kweken niet alleen hun eigen eten, ze recyclen ook alles wat los en vastzit. Natuurlijk gaat er van alles mis, de natuur laat zich immers niet beteugelen... Een vrolijke, ontroerende dansvoorstelling over de kracht van techniek, de natuur, maar ook over de kwetsbaarheid van ons milieu. Buurman in de natuur is een duurzame voorstelling. We wekken zelf de energie op en hebben hiervoor jouw hulp nodig! Help stroom opwekken, water spuiten en wind- en donderslagen maken. Gezien door Gwen Sengers: “Buurman speelde deze winter voor regulier publiek en ik vond het zo jammer dat de scholen er niet op hadden kunnen intekenen, dat we er alsnog werk van hebben gemaakt. Een stoere dansvoorstelling voor de middenbouw en heel interactief.” THEMA: VRIENDSCHAP | DUURZAAMHEID | TECHNIEK | SAMENWERKING | ZORG VOOR JE OMGEVING EN ELKAAR

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8971

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 35 min. voorstelling , 5 min. (reflectie) schrijfopdracht, 65 min. workhop, 10 min. eindpresentatie Plaats | Op school Kosten | € 483,-- € 214,-- korting bij 2 voorstellingen (incl workshops) op 1 dag (€ 752,-- voor 120 kinderen) excl 0,17 ct/km reiskosten buiten Tilburg Aanbieder | Vloeistof Bestelcode | 9047

BADJOE, DE TEKENAAR VAN BALI

MULTIDISCIPLINAIR

Zijn koffer is al gepakt. Hij gaat naar Indonesië, het land waar zijn vader als soldaat heeft gewoond. Hij gaat kijken of het echt bestaat: het paleis van de radja van Kloeng Koeng op Bali. Want heel lang geleden woonde op het eiland Bali een slimme jongen: Badjoe. Hij kon geweldig goed tekenen en op een dag liet de radja van Kloeng Koeng hem naar zijn paleis komen. Badjoe moest meteen aan het werk. De radja keek zijn ogen uit. Badjoe kreeg de ene opdracht na de andere, de radja kon er niet genoeg van krijgen, steeds verzon hij weer iets nieuws, totdat... nou ja, luister zelf maar.

NADER TE BENOEMEN DANS IN DE KLAS

DANS

Interactieve dansvoorstelling inclusief dansworkshop In ‘Nader te benoemen’ maken uw leerlingen op een bijzondere, interactieve en intensieve manier kennis met moderne dans. Het bijzondere aan deze voorstelling is dat ze niet netjes stil hoeven te blijven zitten, maar lekker mogen mee doen. Of hun reactie nu meer en meer bewegen is, of dat zij lachen, praten, dansen of afwachtend zitten te kijken maakt niet uit. Hun reactie maakt de voorstelling compleet. De activiteit bestaat uit drie delen: 1) voorstelling 2) workshop 3) presentatie. 1 - De voorstelling: Nader te benoemen. Duur: ca. 35min Twee dansers dansen de dansvoorstelling Nader te benoemen op uw school. De dansers dansen te midden van de leerlingen. De leerlingen mogen direct reageren. Of ze nu reageren met bewegen, of lachen, praten, dansen of afwachtend zitten te kijken... hun reactie maakt de voorstelling compleet. Een impressie van de voorstelling: nieuwsgierige oogjes tasten de ruimte af. Sommige leerlingen staan, andere zitten in groepjes bij elkaar. Ze giechelen

186 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


en praten over wat om hen heen gebeurt. De twee dansers dansen tussen hen met ronde bewegingen, rennen, de armen gaan alle kanten op. Ze springen de lucht in, ze buigen langzaam achterover, tillen een been op en laten zich vallen. Leerlingen proberen de bewegingen na te doen. Speels ontdekken ze wat hun lichaam allemaal kan, en hoewel ze eerst niet wilden dansen zijn ze ongemerkt uit zichzelf begonnen. Kijken, nadoen, commentaar geven, meedoen, benoemen en wegduiken maakt moderne dans toegankelijk in deze voorstelling. 2 - Workshop Duur: ca. 5 kwartier. Na de voorstelling gaan de dansers met de leerlingen zelf een voorstelling maken van ca. 5 minuten. Hiervoor zijn twee vrije ruimtes nodig. De groep wordt in tweeën gesplitst en elk gaat onder begeleiding van één van de dansers werken aan een voorstelling. De evaluaties zet elke leerling om in dans. De dansers kijken toe en verwerken al hun observaties in instructies voor de volgende stap: hij laat kleine groepjes kinderen standbeelden en verplaatsingen door de ruimte maken. Zo krijgt het nieuwe dansstuk geleidelijk aan een vorm, een formatie en een volgorde. Er ontstaat een choreografie met groepsstukken, solo’s en duetjes. Nog een paar keer oefenen en de voorstelling is klaar. 3 – Presentatie Duur: ca. 10 min De groepjes presenteren aan elkaar hun zelfgemaakte dansvoorstelling. Applaus volgt vanzelf. Na beide presentaties nodigen de dansers de kinderen uit om te reageren, met vragen in een kort nagesprek.

KONING LEAR - JORIS LEHR

DRAMA

Heel mooi voorbeeld voor creativiteitsontwikkeling binnen cultuureducatie. Met alleen een stuk touw, mime, taal en spel spint Joris Lehr een wervelende, geestige en spannende voorstelling. In zijn voorstelling over de klassieker Koning Lear, vertelt Joris Lehr vanuit de ogen van de nar van de oude koning: er was eens een koning die drie dochters had. De koning was zo oud dat het hem niet meer lukte om alle kaarsjes van zijn verjaardagstaart uit te blazen. Hij besloot om zijn rijk over zijn drie dochters te verdelen. Welke dochter hield het meest van hem? En welke dochter kreeg welk deel? Maar spraken zijn dochters oprecht?

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 530,-- max 120 lln. Prijs incl. reiskosten en BTW. 2e voorstelling € 212,-Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9609

Met een stuk touw verbeeldt Joris alle personages en een denkbeeldige wereld. De nar spreekt altijd de waarheid en weet de koning in tijden van mineur met humor op te beuren en hoopvol te stemmen en het publiek te boeien. Dit beroemde verhaal van William Shakespeare over waarheid en verzoening wordt nu verteld door de nar van de koning. De dwaas die als enige de waarheid spreekt. De clown die grappen bleef maken, ook toen de koning alles kwijt was. En zelfs in een armzalig hutje op de hei, als de koning ook zijn verstand dreigt te verliezen blijkt lachen het beste medicijn. Er gloort weer hoop voor Koning Lear en zijn rijk. Leeftijd vanaf 7 jaar Reacties op de presentatiedag programmeurs cultuureducatie: • Verrassend eenvoudig en origineel: hoe hij met een touw verschillende personages uitbeeldde. Verhaal werd heel begrijpelijk gebracht! • Prachtig, hoe hij met zo weinig een compleet beeld kon maken. De kinderen waren elke minuut geboeid. Zelf kon ik met net zo veel plezier kijken.

voorstellingen

187


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 40 minuten Plaats | Op school Kosten | € 477,-- 1 voorstelling op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 477,-- / 2 voorstellingen op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 722,25 / 3 voorstellingen op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 954,00 Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 13657

MIJN POP HUILT ‘S NACHTS - ERIC BORRIAS

MULTIDISCIPLINAIR

Eric Borrias Gekozen tot Vertelambassadeur 2016 / Met maar liefst 18 voorstellingen in het aanbod, heeft Eric Borrias voor iedere doelgroep een verhaal. Hij zet beroemde (kinder-)boeken om naar voorstellingen die je meeslepen in het avontuur. Met minimale middelen om alle ruimte te geven aan de fantasie en verbeeldingskracht van zijn publiek. En daar kun je niet genoeg van hebben! Mijn pop huilt ’s nachts Het waargebeurde verhaal van George en Ursula Levi. Een verhaal dat goed afloopt. George en Usula Levi, twee joodse kinderen in Duitsland. Ze worden, vlak voor de Tweede Wereldoorlog begint, door hun ouders naar Nederland gestuurd. In de hoop dat ze daar veilig zijn. Met niet meer dan een koffertje en elkaar. Maar ook in Nederland zijn ze niet veilig. Ze wonen op allerlei plekken, om maar niet gepakt te worden. Toch gebeurt dat. En zo komen George en Ursula in Kamp Vught terecht. Ze hebben niemand meer, behalve elkaar en de pop van Ursula. De pop die troost als je huilt, de pop die ruikt naar thuis, veilig. De pop die altijd bij je blijft. Toch? Thema’s: vluchten, oorlog, keuzes maken. Deze voorstelling kan ook in de klas worden gespeeld met nabespreking. Met lesbrief.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | De voorstelling duur: 50 minuten. Workshop duur: een lesuur Plaats | Op school, speelzaal, gymzaal of theater Kosten | € 500,-- / tweede voorstelling op de zelfde dag € 400,-Aanbieder | Theatergroep Knars Bestelcode | 9359

DE WENTELTOREN

DRAMA

Iedereen heeft wel eens gedachten over de ander. Of die nu gaan over vluchtelingen uit andere landen of over je eigen buren. Vaak blijken deze vooroordelen helemaal niet te kloppen wanneer we deze mensen leren kennen. In de Wenteltoren wonen zes uiteenlopende types en ze komen uit verschillende landen. Ze horen, zien en denken van alles over elkaar, maar spreken elkaar bijna nooit. Zonder het te weten helpen ze elkaar en werken ze elkaar tegen. De warme pizzaoven van de onderbuurman droogt de was bij de bovenbuurvrouw en op het geluid van haar wasmachine, blaft de hond van de achterbuurman. Op een nacht gebeurt er iets wonderlijks. De toren kraakt en piept en kiepert zo op zijn zij. Alle deuren naar buiten zijn in een klap dicht. Als uit een droom worden de bewoners wakker op de zijmuren. Via achterom weggetjes, kastdeuren en vloerluiken lukt het ze om de weg naar elkaar toe te vinden. Wie zijn die buren eigenlijk en waarom hebben ze elkaar niet eerder op gezocht? Vooroordelen worden ontkracht en samen proberen ze de toren weer rechtop te krijgen. Hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe makkelijker het is om samen een plan te maken en dan ineens lijkt alles mogelijk! Met De Wenteltoren maakt Theatergroep Knars een magische en beeldende poppentheatervoorstelling vol absurde situaties. Over vooroordelen van mensen en het vermogen om met elkaar samen te werken. Bij deze voorstelling komt een lesbrief waarin thema’s als vooroordelen en samenwerken worden behandeld.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 461,-- Max 100 leerlingen Prijs inclusief reiskosten en BTW Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9607

DE KREKEL EN DE MIER - PETER FABER

LITERATUUR

Naar de beroemde fabel van Jean de la Fontaine Avond na avond zingt heer Krekel het hoogste lied op de heuvel in het bos. Iedereen vindt het prachtig en avond na avond komen ze luisteren. Alleen vrouw Mier komt nooit bij heer Krekel. Zij heeft het druk, veel te druk. Schoonmaken, wassen, voedsel verzamelen, iets waar heer Krekel geen moment mee bezig is.

188 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Zo gaat de zomer voorbij en maakt plaats voor herfst en winter. Heer Krekel heeft honger en hij heeft het koud. Wanneer hij bij het huis van vrouw Mier een heerlijke geur opsnuift vraagt hij haar hulp, maar tevergeefs. Heer Krekel heeft er toch zelf voor gekozen om de hele zomer muziek te maken. Dan moet hij nu de gevolgen maar dragen. Heer Krekel worstelt zich door de barre winter en bij de eerste lentestralen trekt hij de wijde wereld in. Hij wordt een gevierd popster, maar als hij hoort dat zijn vrienden van de heuvel... De Krekel en de Mier: een beeldende voorstelling over de waarde van vriendschap en het maken van persoonlijke keuzes. Leeftijd vanaf 7 jaar Peter Faber Laat je meesleuren en verrassen, laat je gruwelen en lachen! Vol passie en energie verleidt (deze andere) Peter Faber zijn luisteraar om zich over te geven aan de werkelijkheid van het verhaal. Hij kruipt in de huid van mens en dier, brengt hen tot leven en staat letterlijk midden in zijn verhaal. Het ene moment zit je op het puntje van je stoel, het andere moment hang je ontspannen achterover om dan ineens…!

HOE ZEBRA AAN ZIJN STREPEN KOMT LITERATUUR Een muzikale en interactieve vertelvoorstelling Zebra eet liever gras, maar Giraf wil een lange nek en Olifant een ding zodat hij niet meer hoeft te bukken. Ook Koedoe, Ooievaar en andere dieren hebben hun wensen.

HANDEN UIT DE MOUWEN!

LITERATUUR

Een oer-Hollands verhaal over Afrikaanse ritmes “Steek je handen eens uit de mouwen, laat je handjes eens wapperen.” De moeder van Benjamin Tuinman heeft altijd wel een klusje voor hem. “Ga maar eens wat hout halen, die de kachel moet vanavond ook nog branden!” Hout genoeg, maar hoe ver kun je het Sprokkelbos ingaan zonder dat er vreemde dingen met je gebeuren? Op een dag gaat Benjamin net iets te ver het bos in en dan ontdekt hij het... Een verhaal vol vreemde gebeurtenissen, tikkende takken en andere geluiden. En iedereen mag meedoen; tenminste, als je weet hoe je je handjes moet laten wapperen.

SPINDER - PETER FABER

MULTIDISCIPLINAIR

Laat je meesleuren en verrassen, laat je gruwelen en lachen! Vol passie en energie verleidt Peter Faber zijn luisteraar om zich over te geven aan de werkelijkheid van het verhaal. Hij kruipt in de huid van mens en dier, brengt hen tot leven en staat letterlijk midden in zijn verhaal. Het ene moment zit je op het puntje van je stoel, het andere moment hang je ontspannen achterover om dan ineens …! Spinder naar het meesterlijke en met een gouden griffel bekroonde boek van Simon van der Geest.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 40 minuten Plaats | Op school of in theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8969 Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in het theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8975

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 503,50 1 voorstelling op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 503,50 / 2 voorstellingen op 1 dag incl reiskosten en BTW / € 768,50 3 voorstellingen op 1 dag incl reiskosten en BTW € 1.001,70 Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 13645

‘Mijn broer is te ver gegaan. Hij maakt alles kapot. Dit is wat ik ga doen: Ik ga het geheim vertellen. Aan jou.’ Hidde is gek op insecten. Het zijn zijn vrienden, zijn enige vrienden. In de kelder van zijn huis heeft hij drie jaar lang geknutseld en gebouwd aan een insectenlaboratorium, maar nu wil zijn oudere broer de kelder inpikken. Dit is het begin van een oorlog tussen de twee broers, een oorlog waarin Hidde geen enkele kans maakt, maar hij heeft één wapen. Het geheim dat de broers al een paar jaar bewaren. Een verschrikkelijk geheim. Een spannende, beklemmende en meeslepende voorstelling. Met lesbrief

voorstellingen

189


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school Kosten | € 556,50 1 voorstelling op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 556,50 / 2 voorstellingen op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 1.007,-- / 3 voorstellingen op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 1.113,-Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 13643

MOMO & DE TIJDSPAARDERS - ERIC BORRIAS

MULTIDISCIPLINAIR

Eric Borrias Gekozen tot Vertelambassadeur 2016 / Met maar liefst 18 voorstellingen in het aanbod, heeft Eric Borrias voor iedere doelgroep een verhaal. Hij zet beroemde (kinder-)boeken om naar voorstellingen die je meeslepen in het avontuur. Met minimale middelen om alle ruimte te geven aan de fantasie en verbeeldingskracht van zijn publiek. En daar kun je niet genoeg van hebben! MOMO & de Tijdspaarders - naar het beroemde boek van Michael Ende. We zijn we drukker dan ooit. Hebben nog maar weinig tijd. Tijd voor elkaar, tijd om niets te doen, tijd om samen te spelen. Zijn we in de greep van de Tijdspaarders? De heren in hun grijze pakken, hun bolhoeden en altijd weer die stinkende sigaren? Dit verhaal gaat over een land in de greep van de geheimzinnige Tijdspaarders. Stap voor stap stelen ze de tijd, zorgen dat iedereen zich haast. “ Snel, snel. Dat spaart tijd.” Iedereen raakt in hun greep. Behalve MOMO. Momo woont in de oude ruïne aan de rand van de stad. Mensen komen graag bij haar, want Momo luistert, heeft alle tijd. Maar dat bevalt de Tijdspaarders absoluut niet! Momo wil koste wat kost de Tijdspaarders verslaan, zodat iedereen weer alle tijd van de wereld heeft! Tijd om te spelen, tijd om te luisteren naar elkaar. Gelukkig krijgt ze hulp van de mysterieuze Meester Horna en zijn schildpad Kassiopeia. Thema’s: vriendschap, omgaan met tijd. Met lesbrief

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September 2018 t/m januari 2019 Duur | 50 minuten Plaats | In het theater, kleine zaal/middenzaal Kosten | € 1,250,-- Voor een voorstelling per dag is de uitkoop €1.250,--, voor twee voorstellingen per dag is dat €2.100,-Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 9911

OVERTREFFENDE TRAP

DANS

Wat duurt eten toch lang. Wat een geklier, wat een rommel, wat een herrie. Af en toe een hapje, weglopen van tafel en dan komt het moment dat de kinderen helemaal zijn verdwenen. Weg, foetsie. Verstopt ergens in huis. Leuk en spannend voor de kinderen, maar doodeng voor de ouders. Als ze de achtervolging inzetten, raken ze verdwaald. Met de moed der wanhoop wagen ze een sprong in het diepe. De uitkomst is verrassend. Overtreffende trap is een dansvoorstelling waarin ouders de slimste moeten zijn omdat ze de oudste zijn. Hoe jong en oud elkaar treffen en overtreffen. “Een afwisselende dansvoorstelling waarin beeld en muziek belangrijke rollen spelen, met kinderen die elkaar en hun ouders uitdagen en ouders die het ook niet precies weten” - Theaterkrant, Dick van Teylingen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | In het theater, kleine zaal/middenzaal Kosten | € 1,300,-- Voor een voorstelling per dag is de uitkoop € 1.300,--, voor twee voorstellingen per dag is dat € 2.300,-Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 13539

MANKIND

DANS

Mensheid is in het Engels MANKIND. De mensheid is slechts een triljoenste deel van de speldenknop aarde. Wellicht is een mens daardoor constant op zoek naar bevestiging, comfort en vrijheid. Zelfs als daarmee de vrijheid van een ander wordt beknot. Over het raadsel dat mens heet, maakt dansgezelschap de Stilte een avontuurlijk spel van licht en ruimte. Met een hoofdrol voor de op maat gemaakte muziek van Paul van Kemenade en Stevko Busch, de belichting van Uri Rapaport en de sprankelende choreografie van Jack Timmermans, waarin de dansers ons meevoeren. Mankind biedt een beleving waarin jong en oud de ruimte krijgt om er een eigen wereld in te ontdekken.

190 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


VUURKONING VREK

DRAMA

Deze interactieve voorstelling behandelt het thema ‘samen delen’ en ‘samenwerken’. Spannend spel, humor en deelname van kinderen uit het publiek zorgen voor een vrolijke en tevens leerzame ervaring. Verrassende attributen en grappige personages zorgen voor een lage drempel bij het samenspel. In deze voorstelling is de Vuurkoning een vrek geworden en wil hij zijn vuur niet meer delen. Zijn zus, de jaloerse IJskoningin in het Noorden, heeft daar met haar toverkunsten voor gezorgd en nu zal het voor altijd ijzig koud blijven. Twee vreemde bewoners van het koninkrijk, een stoere Bokkenbaas en een slimme Fee besluiten samen te werken om het koninkrijk uit de greep van de IJskoningin te bevrijden. Want pas als de Vuurkoning zijn vuur weer kan delen zullen de vlammen hoog oplaaien en zal het koninkrijk weer vol vreugde en warmte zijn.

CYRANO DE BERGERAC - JORIS LEHR

MULTIDISCIPLINAIR

Joris Lehr - Virtuoos! Laat je verrassen en geniet van deze belevenis! Met bijna niets roept hij hele werelden op. Zijn humor, durf, inlevingsvermogen en mimiek betovert jong en oud. Joris combineert in zijn fysieke speelstijl slapstick, mime, objectentheater en literatuur. Hij studeerde aan de École Internationale du Théâtre Lassaad (Brussel) en bij meesterverteller en nobelprijswinnaar Dario Fo. Hij werkte in Italië, Frankrijk, België en Nederland en kan reeds buigen op 25 jaar theaterervaring.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in gymzaal Kosten | € 585,-- of € 885,-- respectievelijk voor 1 of 2 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 10791

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 530,-- 1 voorstelling op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 530,-- / 2 voorstellingen op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 742,-- / 3 voorstellingen op 1 dag incl. reiskosten en BTW € 954,-Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 13661

Cyrano de Bergerac - Vrij naar Edmond Rostand Roxane: Kortom ik hou van Christian. Al heb ik hem alleen nog maar in het theater gezien! Cyrano: Jullie spraken niet met elkaar? Roxane: Nee, maar onze ogen spraken. Cyrano, een beroemde dichter, is verliefd op Roxane. Maar Cyrano vindt zichzelf te lelijk door zijn enorme neus. Hij denkt dat hij bij Roxane geen kans maakt. De mooie Christian is ook verliefd op Roxane. Maar Christian vindt zichzelf te dom. Hij kan geen mooie dingen zeggen en brieven schrijven en durft Roxane niet te benaderen. Christian vraagt de dichter Cyrano om hulp. Cyrano stemt toe. Hij schrijft betoverend mooie brieven voor Roxane en hiermee weet Christian Roxane te veroveren. Maar als Roxane ooit achter de waarheid komt, van wie houdt ze dan werkelijk? Een verhaal over het zien dat werkelijke schoonheid niet in het uiterlijk zit. Dit romantische meesterwerk wordt verteld door banketbakker en dichter Ragueneau op de warme klanken van Sergei Rachmaninov; de perfecte synthese tussen Poëzie en Patisserie!

voorstellingen

191


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Vrijdag 11 jan 2019 Duur | 1 uur 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Plaats | De NWE Vorst Kosten | € 4,50 inclusief lesbrief en voorbereidend materiaal in de klas Aanbieder | De NWE Vorst Bestelcode | 14337

CMKT VOORSTELLING: BONTEHOND - LEGENDS

DRAMA

Met je klas naar het theater! Bontehond maakt fysiek, beeldend en anarchistisch theater voor jong en oud. Legends gaat over het ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Even in de huid van een ander. Groep 6 t/m 8 is welkom in de NWE Vorst. Lesmateriaal van het gezelschap wordt vooraf toegestuurd. Wie wil je zijn? Ga je de rol spelen die men voor je bedacht heeft? Of schrijf je je eigen verhaal met jezelf als hoofdrolspeler? De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo is een Almeerse accountant eigenlijk een behendige elf. Een uitgebluste huisvrouw een briljante kernfysioloog met telekinetische gaven en een werkloze IT’er een geliefde koning van een immens onderwaterrijk. In LEGENDS zien we het verlangen om uit te stijgen boven de werkelijkheid en door middel van larpen* je te meten aan de personages uit fantasyboeken en films. We zien volwassenen die ondanks alle scheve blikken van buitenaf toch doorspelen en fantaseren en daarmee, net zoals Peter Pan, altijd kind zullen blijven. In 2015 speelden de jonge makers van Beumer en Drost het succesvolle “LEGENDS OF THE LARPS part one” op Theaterfestival de Parade. Voor het tweede deel gaan deze makers samenwerken met BonteHond. Deze voorstelling zal gaan over de drang te ontsnappen aan de sleur van het dagelijkse bestaan en de pogingen om een episch leven te leiden. *Live action Role Playing THEMA’S: SOCIAAL EMOTIONELE BELEVING - JEZELF ZIJN - MACHT EN REGELS - ONTSNAPPEN

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school Kosten | € 395,-- per voorstelling; max 60 leerlingen Aanbieder | Theatergroep Signatuur Onbekend Bestelcode | 9203

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 55 minuten Plaats | Op school of in het theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8973

GROEP 8-VOORSTELLING ‘DOEI!’

DRAMA

‘Doei!’ is een speciale voorstelling over het afscheid nemen van groep 8. Iedereen beleeft het schoolverlaten op zijn eigen manier. Waar de ene uitkijkt naar een nieuw begin, zou de ander het liefst voor altijd op de basisschool willen blijven. Hoe ga je hier samen mee om? En wat kun je eigenlijk verwachten in de brugklas? ‘Doei!’ maakt het schoolverlaten op een komische manier zichtbaar en bespreekbaar. De voorstelling kan plaatsvinden op school en is te boeken met lesbrief en workshop rondom het thema.

DE LEEUWENKONING

LITERATUUR

Dit eeuwenoude verhaal dat nog steeds wordt verteld door de djeli, de verhalenvertellers in West Afrika, inspireerde Disney tot het maken van zijn Lion King. De held in het oorspronkelijke Afrikaanse verhaal is geen leeuwenwelp, maar een mensenkind. Hij heet Sunjata, de jongen met de buffel en de leeuw in zijn naam. Ga mee naar West Afrika waar een medicijnverkoper aan de koning de toekomst voorspelt. Zijn zoon zal de machtigste koning worden die het land ooit heeft gekend. Maar een machtige koning wordt je niet zomaar, vooral niet als je nog maar een kleine jongen bent en er van alle kanten gevaar dreigt.

192 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


DE GROTE SPRONG

DRAMA

De Grote Sprong - een avond voor ouders en kinderen over de overgang van groep 8 naar de middelbare school Ineens fietst je kind kilometers alleen naar school. Eigen boterhammen mee naar school is niet cool. Iedereen heeft de nieuwste telefoon en je net zo kleden als de rest hoort erbij. Je kind is niet meer de oudste, maar de jongste en op zoek naar houvast, nieuwe vrienden en identiteit. Hoe blijf je als kind jezelf als de veilige omgeving van de basisschool wegvalt en verandert in de middelbare school. En wat kunnen jij en je ouder doen om in contact te blijven met elkaar?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 1058,-Aanbieder | Theatergroep PlayBack Bestelcode | 14419

De grote sprong is een spoedcursus voor jongeren en ouders om om te gaan met veranderingen en ontwikkelingen die je tegenkomt als je naar de middelbare school gaat. Twee acteurs en tevens ervaren gespreksleiders van Theatergroep PlayBack schetsen in scherpzinnige en humoristische scènes wat er allemaal met je gebeurt als je naar de middelbare gaat. En wat de rol is van thuis - je familie je ouders, je broers en zussen en vrienden - en hoe zij jou kunnen ondersteunen. De grote sprong geeft moed en kracht de oversteek naar de brugklas te wagen en zonder kleerscheuren als jezelf aan de overkant terecht te komen. Tijdens De grote sprong word je uitgenodigd om mee te doen met de acteurs. Duur: 90 minuten Aantal: Alle ouders en kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas zijn welkom Extra: Voor de ouderavond hebben wij tips, voorbeeldbrieven- mails, foto’s en teksten voor social media beschikbaar om te helpen bij het werven van de ouders en kinderen

URBANLICIOUS BACK TO THE FUTURE

MULTIDISCIPLINAIR

Als de crew van de Hiphop Factory op school komt, dan wordt het een onvergetelijke dag. We beginnen met het geven van een voorstelling over de ontstaansgeschiedenis van hip hop. Daarna gaan we aan de slag met een breed aanbod van workshops. • hip hop • breakdance • popping en locking • Afro • rap

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur het is een dagvullend programma, maar het is ook mogelijk het project over verschillende dagen te verdelen Plaats | In overleg Kosten | € 995,-- dit is project is maatwerk, wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9753

Aan het einde van de dag is het de beurt van de leerlingen om op het podium te schitteren. Het is ook mogelijk om één of enkele onderdelen van dit project af te nemen.

voorstellingen

193


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school Kosten | € 742,-- max 100 lln. Prijs incl. reiskosten en BTW. Prijs 2e voorstelling € 106,-Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9771

HET KOFFERTJE VAN IDA VOS - SHTETL BAND AMSTERDAM

LITERATUUR

Indrukwekkende muziekvertelvoorstelling, een levensecht en waargebeurd verhaal Violist Bert Vos vertelt samen met zijn Shtetl Band Amsterdam het ongelofelijke en waargebeurde verhaal van zijn moeder, de jeugdboekenschrijfster Ida Vos. Zij moest als Joods meisje onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later als volwassene, schreef Ida Vos vijf jeugdboeken over dit thema, waaronder het bekroonde en veel vertaalde boek ‘Wie niet weg is wordt gezien’. Het Koffertje van Ida Vos is een indringende muziekvertelvoorstelling waarin de Tweede Wereldoorlog wordt terug gebracht tot een persoonlijk verhaal dat elk kind kan meevoelen. De grotendeels nieuw gecomponeerde klezmermuziek uit de voorstelling versterkt dit, door het verhaal te onderstrepen, maar soms ook te verzachten of juist te relativeren. Niet alleen de oorlog zelf, maar ook actuele thema’s zoals pesten, buitensluiten én de nieuwe vluchtelingenstroom zijn met deze voorstelling verweven. Leeftijd vanaf 10 jaar Koffertje Van Ida Vos is inmiddels 75 keer gespeeld voor groepen 7 en 8 van Nederlandse basisscholen en krijgt een uitzonderlijk hoge beoordeling door zowel leerlingen als docenten. De foto’s uit je geschiedenisboeken gaan leven, de plaatjes krijgen een stem. Je voélt hoe het was om doodstil te moeten zijn, om een ster te moeten dragen, om niet meer het park in te mogen. Maar je bent ook te gast op een choepa, een uitbundige Joodse bruiloft. De band speelt dansmuziek en de gasten klappen en stampen mee! En wist je dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al superhelden bestonden? Shtetl Band Amsterdam is een prominent vertolker van de village-klezmerstijl: authentieke Joodse muziek zoals het vroeger in de Joodse dorpjes in OostEuropa geklonken heeft. In haar 10-jarig bestaan maakte de band 3 CD’s en verzorgde de groep vele optredens in binnen- en buitenland.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 20 minuten Interactieve les: 20 minuten per groep. Voorstelling: 1 uur. Maximaal 70 leerlingen per voorstelling. Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk Plaats | School of in overleg Kosten | € 450,-- Exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8747

TIJDGEEST PO CABARETVOOR- DRAMA STELLING OVER VEILIGHEID EN RESPECT Is het veilig? Ik weet niet of het nog veilig is… Ik lees het nieuws: ‘Jongen doodgeschoten door de politie’ - hij wilde alleen maar zijn ID kaart pakken, maar de politie was getipt dat hij een wapen had. ‘Grensrechter gedood’ - onder de ogen van zijn zoon is hij doodgetrapt door jongens van 15 en 16. Met een voetbalschoen tegen z’n slaap... Ik denk dat als er meer respect zou zijn in de wereld, een hele hoop zooi niet was gebeurd. Nooit was gebeurd. Ik geloof zelfs dat die Twintowers er nog hadden gestaan. Zo begint Tijdgeest - een spannende muzikale cabaretvoorstelling over veiligheid, hiphop en respect. Heftig en met veel humor. Snel, actueel en scherp. De cabaretier ontdekt dat hiphop ook gaat over respect. Via typetjes met dikke accenten en absurde muzikale acts wordt de geschiedenis van hiphop behandeld. Maar ook in de hiphop ging het mis: 2 wereldberoemde rappers zijn vermoord. Het begon met een geintje, een diss. En dissen kan leuk zijn, maar je moet wel weten hoe ver je kunt gaan. Er is een grens. En als mensen elkaar niet begrijpen door verschil in geloof, taal of gebruiken, gaat het mis. Dat los je alleen op door respect. Voorafgaand aan de voorstelling geeft de cabaretier per klas een inleidende interactieve les waarin de leerlingen zelf input geven voor de voorstelling.

194 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


LAMPJE LAMPJE, EEN LICHTVOORSTELLING

MULTIDISCIPLINAIR

Licht als speelgoed. Treed binnen in de wonderlijke wereld van het licht. Lichttovenaars Wiersma&Smeets maken met licht bewegende schilderijen. Leuke, mooie, geheimzinnige en poëtische vuurvliegjes maken een rondedans boven je hoofd en schrijven hun namen in licht. Een wit vierkant wordt verliefd op een streepje. Het streepje verandert in een pijl die prikt. En dan weer in een rups. Reuzentorren vallen op een voetbalveld. De sterrenhemel verandert in de zee. Een zwerm vliegende schotels blijkt te kunnen zingen. Je zit er middenin en kijkt naar de makers, die voor je ogen met verbluffend simpele middelen de meest fantastische taferelen tevoorschijn toveren. En je weet niet, of je die ogen nu wel of niet moet geloven. Dynamisch, muzikaal, verstild, spetterend.

1-2TJES - DANS IN DE KLAS

DANS

Dansduetten op locatie, uitgevoerd op een vloer van 3,50 x 3,50 meter waar het publiek aan drie zijden omheen zit. Dicht op de huid van de toeschouwer ontvouwt zich een confrontatie tussen twee dansers. In een tijdspanne van tien minuten wordt de dans onder de loep genomen. Wat getoond wordt, wordt dubbel beleefd in de workshop die erop volgt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 25 minuten Plaats | Op school of in het theater Kosten | € 400,-- max. 80 ll. per voorstelling Aanbieder | Wiersma & Smeets Bestelcode | 8611

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur duet 10 minuten, workshop 50 minuten Plaats | Op school (speel- of gymzaal) Kosten | € 325,-- / € 475,-- / € 600,-- voor respectievelijk 1, 2 of 3 duetten per dag | exclusief BTW en reiskosten à € 0,30 per kilometer gerekend vanaf Breda Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 8607

Maximaal 35 deelnemers per presentatie, maximaal 3 presentaties per dag.

DONDER DE DRAAK

DRAMA

Tussen culturen bestaan soms grote verschillen, net zoals bij de Draken en de Mensen het geval is. Vroeger leefden ze nog vrolijk met elkaar samen, maar sinds daar ruzie van kwam is het lang niet meer zo gezellig. De jonge Donder de Draak wil er daarom voor zorgen dat er weer vrede komt. Als hij straks groot is, moet hij van Vader Draak namelijk een mens verslaan en dat wil hij voorkomen. Toevallig is deze ‘mens’ een jonge tuinman, de verliefde Leopold, die er door de slechte koning is ingeluisd. Enkel een grappige list kan het koninkrijk redden en de Mensen en de Draken weer bij elkaar brengen…

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school of in gymzaal Kosten | € 585,-- of € 885,-- respectievelijk voor 1 of 2 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 8803

In deze leuke schoolvoorstelling ontmoeten mensen en draken elkaar onder sprookjesachtige omstandigheden. De onderliggende boodschap leert dat het soms beter is om je eigen keuzes te maken dan je aan allerlei tradities te houden. De Acteurs van het Meemaaktheater zorgen voor krachtig spel dat wordt gecombineerd met fantasierijk verteltheater en poppentheater. De interactieve elementen, grote drakenkoppen en beeldende materialen versterken de unieke beleving van deze kindervoorstelling.

voorstellingen

195


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Maximaal 70 leerlingen per voorstelling. Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk. Evt dansworkshops 45 minuten per groep. Plaats | Op school Kosten | € 450,-- Exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8745

NOZEL CABARETVOORSTELLING OVER DRAMA VOOROORDELEN EN TOLERANTIE Nozel begint met filmbeelden uit een stad. Daarin zie je een aantal opvallende personen: De Helt, De Vieze Vent en Kabouter Rap. Je hoort een jongen en een meisje commentaar hebben op hen. Ze lopen over van de vooroordelen en kraken hen alleen maar af. In de voorstelling komen De Helt, De Vieze Vent en Kabouter Rap één voor één langs. Ze krijgen een kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Neem De Helt: dat is een echte held, nét even iets anders. Maar hij heeft zo vaak commentaar op zijn uiterlijk gekregen, dat hij heel onzeker is geworden. In de voorstelling leert hij van De Stoere Man dat hij goed is zoals hij is: ‘Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, al heb je nog zo’n circushoofd, je bent wie je bent. Jij bent De Helt!’ Nozel is het tegenovergestelde van onnozel: slim, wijs. Als je tolerant bent en niet meteen veroordeelt, maar mensen een kans geeft en je omgeving positief benadert... hee: dán ben je pas NOZEL! ’Nozel’ is een van de weinige Nederlandse woorden die alleen in ontkennende vorm bestaan... Nozel is in overleg uit te breiden met een inleidende dansworkshop.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Twee workshops van 45 minuten en een voorstelling van 1 uur. Maximaal 60 leerlingen per project Plaats | Op school of in overleg Kosten | € 650,-- Exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8749

BOLLYWAT?! THEATERVOORSTELLING DRAMA EN WORKSHOPS OVER INDIA Bij Bollywat?! staat Bollywood centraal. Bollywood is Hollywood met de ‘B’ van Bombay, India. Het is de grootste en snelstgroeiende filmindustrie ter wereld. Indiase muziek, dans en thematiek worden vermengd met moderne westerse invloeden. Hierdoor ontstaat een magische, sprookjesachtige, maar zeker ook vette en coole wereld. Met deze wereld maken de leerlingen kennis. En dan wordt Bollywat?! ‘bollywaaauw...’ WORKSHOPS De leerlingen krijgen ‘s ochtends eerst twee actieve, inleidende dans- en muziekworkshops, waarin dansen en liedjes uit de voorstelling worden behandeld, alsmede het begrip ‘cabaret’. O.a. de veelkoppige goden, helden met wapperende haren, koeien op straat, maar ook de armoede en kinderarbeid komen aan bod. Na de middagpauze krijgen de leerlingen de magische voorstelling Bollywat?!, deze is zowel receptief als actief. VOORSTELLING Dhoom is de held en Shanti is zijn mooie prinses... maar Shanti is ontvoerd door Ravana, de boze koningsgeest met 7 hoofden! En op elk hoofd heeft ‘ie een lelijke hangsnor. Bah! Hij wil allemaal vieze kusjes geven aan Shanti! Ganesh, de olifantengod, geeft Dhoom een geheim wapen... Zal Dhoom Shanti bevrijden, zal Dhoom Ravana verslaan en zullen Dhoom en Shanti samen trouwen?

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Speelperiode: februari t/m mei 2019 Duur | 49 minuten Plaats | In het theater, kleine zaal/middenzaal Kosten | € 1,150,-- Voor een voorstelling per dag is de uitkoop € 1.150,--, voor twee voorstellingen per dag is dat € 2.000,-Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 9907

VLIEGENDE KOE

DANS

Spelen is leuk en ernstig tegelijk. Als je er helemaal in opgaat, kan alles. Twee meisjes en een jongen gaan op de vleugels van de verbeelding de strijd aan met elkaar. Wie speelt met wie als je met zijn drieën bent? Tussen de rollende eieren, het schuifelende oudje en de vliegende koe in ontpopt zich het spel van vriendschap, eenzaamheid en solidariteit. De voorstelling duurt in totaal 45 minuten en is dankzij de gelaagdheid de moeite waard voor (oudere) kinderen, ouders en grootouders! ‘I saw the show today and I ADORED: best young audience dance show I have ever programmed: good quality of dance, funny, uplifting, rhythmic, inventive: awesome.’ – Theatre Jean Cocteau, Marie-France Montant.

196 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


GEFELICITAART! DRAMA

Een feestje te vieren op school? Juffenfeest of jubileum of iets anders feestelijks? Verteltheater ERWAZZUS trakteert op een feestelijke voorstelling met taart.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school/bibliotheek of theater Kosten | € 375,-- 1 voorstelling (max.50 leerlingen): € 375,-Per voorstelling extra op dezelfde dag + € 110,-Aanbieder | Verteltheater Erwazzus Bestelcode | 10883

Taart? Zei er iemand taart? Ja, feestverhalen om van te smullen met je ogen en oren en ook een hapje voor je mond. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om te komen mee smullen. Theater ERWAZZUS brengt samen met de kleine en grote feestvierders uit het publiek verhalen tot spelen. Een verhaal komt tot leven en krijgt betekenis voor de kinderen door ermee te spelen.

SAHAND SAHEBDIVANI - NACHTREIS 6+

MULTIDISCIPLINAIR

“Ik werd zachtjes door mijn moeder wakker geschud. Ik hoefde mijn pyjama niet uit te doen, wel kreeg ik een warme jas er overheen. We reden de stad uit en stapten uit bij een donker weggetje. Daar tilde mijn moeder mij op een paard. Ik zat achterop bij een man die ik niet kende. Hij had een grote snor en stonk een beetje.” Nachtreis is het eigen vluchtverhaal van Sahand. Hij was nog maar drie jaar oud toen hij, tijdens de Iran-Irak oorlog, door de bergen moest vluchten. Voor het eerst heeft hij deze avonturen bewerkt voor een jonger publiek. De eigen verhalen worden vermengd met de volksverhalen die zijn vader aan hem vertelde; het enige dat hij uit Iran mee heeft kunnen nemen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 530,-- incl reiskosten en BTW. Kan met muzikant (meerprijs € 159,--) 1 voorstelling met muzikant € 689,-- incl reiskosten en BTW Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 10133

Leeftijd vanaf 6 jaar. Sahand Sahebdivani - Verteller van het jaar 2014. Sahand is een Nederlandse verteller van Iraanse komaf. Hij is een graag geziene gast op nationale en internationale podia, waar hij sinds 1999 zijn verhalen drietalig ten gehore brengt. Hij is de oprichter en uitbater van vertelpodium Mezrab, waar hij sinds kort met collega verteller Raphael Rodan een nieuwe stijl in het vertellen doceert.

3X3 - DANS OP SCHOOL

DANS

Bij 3x3 is het recept dat we talentvolle makers in dans en muziek uitdagen om binnen een strak kader van 3x3 minuten op de dansvloer van 3x3 meter, een voorstelling te creëren met een danser en een muzikant. Muziek en dans worden live uitgevoerd. In seizoen 2018/2019 presenteren we onder andere 3x3’s van choreograaf Felix Dumeril en componist Dyana Donck, en van choreograaf Yevgenia Kasatkina en componist Helene Jank.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Speelperiode: oktober t/m december 2018 en februari t/m mei 2019 Duur | 1 uur duet 10 minuten, workshop 50 minuten Plaats | Op school / in gymzaal Kosten | € 400,-- / € 550,-- / € 700,-- voor respectievelijk 1, 2 of 3 duetten per dag | exclusief BTW en reiskosten à € 0,30 per kilometer gerekend vanaf Breda Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 13541

Vroegste aanvangstijd 10.00 / Pauze tussen 2e en 3e presentatie minimaal 1 uur Benodigde ruimte: minimaal 6 x 10 meter

voorstellingen

197


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 350,-- excl. BTW / parkeer- en reiskosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9587

NATUURWETENSCHAPPEN CULTUREEL ERFGOED (VOORSTELLING MET KINDERCOLLEGE) Het hele jaar door bieden Curiosityworld (Sandra van Dam, Cultureel Erfgoedspecialist gericht op Wetenschap, Cultuur en Geschiedenis) en Jeugdtheater Van Niks en Van Alles (Janine Vriens) gezamenlijk hun zeer gewaardeerde ‘Klokhuis-achtige’ formule aan. Net als in het TV programma wisselen theater, humor, lied en educatieve informatie elkaar af. Er kan uit diverse thema’s worden gekozen. Staat een gewenst thema er niet bij, vraag naar de mogelijkheden. Geschiedenis en Cultuur: Hoe schreven opa en oma vroeger/ Geschiedenis van het Schrift Hoe schreven opa en oma vroeger en waar komst ons ABC vandaan? Op komische en educatieve wijze introduceert Janine d.m.v. een sketch of act het thema dat visueel van opzet is waardoor er een fijne sfeer ontstaat. “Oma Nellie schrijft haar Kees een liefdesbrief met pen maar wat was er voor de pen als schrijfwijze en zal ma ooit’swipend’haar liefdesteksten versturen? Na de act volgt een boeiende inhoudelijke lezing over de geschiedenis van het schrift. We gaan ver terug in de tijd en starten in de preshistorie, gevolgd door historie met haar eerste ‘schriften’ in spijkerschrift, de mystieke tekens van hiërogliefen, het precieze monnikenwerk, het ontstaan van het ABC, de uitvinding van de Boekdrukkunst, lei en griffel en eindigen met de tablet. Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 6 t/m 8. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro. Natuurwetenschap: Is de maan van kaas? We gaan op Reis naar de Maan en nemen de kinderen uit de Onderbouw. Tijdens de reis naar de Maan komen allemaal vragen voorbij. Hoe ver staat de Maan eigenlijk en wat zijn die grijze vlekken op de Maan? Hoe komen de gaten in de Maan en wist je dat er astronauten op de Maan zijn geweest? Uhh,.. Maan! Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 1 t/m 4. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro. Natuurwetenschap: Paleontoloog Harry op zoek naar fossielen Janine speelt de rol van paleontoloog Harry die op zoek is naar dinosaurusbotten. Op zijn zoektocht door de woestijn stuit hij per toeval op een aantal zeer interessante botten. De act is wederom komisch en visueel van opzet naar de ware inhoud over de wereld van dinosaurussen en fossielen die Sandra later uit de doeken doet. Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 2 t/m 8. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro. Natuurwetenschap: Reis door het Heelal Het heelal is zo groot dat niemand weet hoe groot het is. In deze boeiende kindercollege met voorafgaand een act door Janine gaan we het oneindige heelal verkennen. Allereerst zullen we kijken en proberen de vraag te

198 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


beantwoorden wat het heelal nu precies is en hoe het is ontstaan. We gaan op kraamvisite bij de geboorte van jonge sterren en zien hele grote sterrenstelsels voorbij komen. Wat zijn sterren, hoe groot is het heelal? Kun je naar de sterren reizen en wat zijn toch die patronen aan de sterrenhemel? Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 6 t/m 8. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro. Natuurwetenschap: Reis naar de Maan We starten met een act van Janine die de rol van de wazige wetenschapper Professor ‘Weet ik veel?’speelt. Wat Professor ‘Weet ik veel’ allemaal onderweg naar Maan tegenkomt, dat zie je vanzelf in deze act. Aansluitend volgt de inhoudelijke lezing over de Reis naar de Maan waar de laatste wetenschappelijke nieuwtjes in mee zullen worden genomen. De Maan blijft een populaire buurman. Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 5 t/m 8. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro. Natuurwetenschap: Ruimtevaart in Vogelvlucht Kinderen maken kennis met de Geschiedenis en de toekomst van de Ruimtevaart. Janine speelt de rol van Jack die al heel lang naar de Ruimte wil. Op zijn speurtocht over de Ruimte komt hij allerlei weetjes tegen. Op een dag is het zover, Jack - astronaut in spe - verlaat de aarde en beleeft allerlei spannende avonturen. Na de intro act volgt het echte verhaal over de Geschiedenis en de toekomst van de Ruimtevaart want ruimtevaart is cool. Kijk maar eens omhoog. Het is druk aan de hemel waar duizenden satellieten hun baantjes rond de aarde maken. We maken kennis met een Franse schrijver, die later een groot inspiratiebron bleek te zijn voor vele wetenschappers. De eerste kunstmaan, de ruimtewedloop, ISS, planetenonderzoek of commerciële ruimtevaart. De ontwikkelingen gaan snel. Laat je bijpraten over de laatste stand van zaken over de ruimtevaart. Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 7 en 8. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro. Natuurwetenschap: Ted en de Raket “Ted is een heel nieuwsgierig jongentje. Hij is zó nieuwsgierig dat hij al alle kamers in zijn huis heeft onderzocht… behalve één kamer. Hij heeft geen toegang tot die kamer, want die kamer zit altijd op slot… behalve ’s avonds wanneer Ted in bed ligt. Dan hoort hij zijn vader naar boven komen. Hij hoort de deur van de geheime kamer open gaan en hij hoort dat zijn vader aan de slag gaat. Vader is iets aan het bouwen, maar wat? Dan besluit Ted op een dag stiekem deze kamer te gaan bezoeken en wat hij dan ontdekt?”. Act + lezing over de ruimtevaart en de ruimte speciaal voor kinderen uit de Onderbouw. Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 1 en 2. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro.

voorstellingen

199


Natuurwetenschap: Sterren en Planeten Wat is een planeet en wat is een ster? Een planeet is rond en draait om een ster. Een planeet is kleiner dan een ster en zo kunnen we wel even doorgaan met de verschillen tussen sterren en planeten. We duiken met de kinderen uit groep 3 en 4 de wereld in van sterren en planeten. Stap voor stap leren we de planeten kennen en stap voor stap leren we wat die lichtgevende bollen precies zijn. We verlaten zelfs ons eigen Zonnestelsel want daarbuiten wordt ook van alles ontdekt. Nieuwe planeten om andere sterren, nieuwe geboortes van sterren en complete planetenstelsels bij andere sterren. Interessant! We starten met een act gevolgd door een inhoudelijke lezing door Curiosityworld. Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 3 en 4. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro. Natuurwetenschap: Planeten buiten ons Zonnestelsel Planeten buiten ons Zonnestelsel zijn planeten die draaien om andere sterren dan de Zon of te wel EXOPLANETEN. Het bestaan van deze planeten is vooral afgeleid van indirecte waarnemingen en metingen maar dat zal snel gaan veranderen wanneer binnenkort betere en scherpere telescopen actief worden. Van indirecte waarnemingen naar directe waarnemingen. Hoe cool is dat! De eerste exoplaneet werd ontdekt in de jaren 90, wat is er aan voorafgegaan en hoeveel exoplaneten zijn inmiddels bevestigd? Welke methodes van opsporingen zijn er en kunnen we al iets zeggen over bewoonbare aardachtige planeten? We starten met een act gevolgd door een inhoudelijke lezing door Curiosityworld. Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 7 en 8. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro. Natuurwetenschap: Het prehistorisch dier, de mammoet We gaan de mammoet van dichtbij leren kennen. Waar komt de mammoet vandaan, waar leefde de mammoet, wat at hij en waarom is hij uitgestorven? En natuurlijk willen de kinderen weten waar je zelf mammoetenbotten in Nederland kunt vinden. Nederland is ten slotte de grootste mammoetenland ter wereld! We starten met een act gevolgd door een inhoudelijke lezing door Curiosityworld. Aantal klassen: Voorkeur 2 groepen per ronde. 3 klassen in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte Totale duur: Act + lezing ongeveer 50 minuten, aansluitend ruimte voor vragen, voelen en beleven van materialen. Geschikt voor groep 5 t/m 8. Wordt op maat gemaakt. Kosten: 350 per ronde van ongeveer 1 uur. 2e ronde op zelfde dagdeel: 250 euro. NIET VERMELD ALS THEMA, MAAR EGYPTE, VULKANEN, DE WERELD VAN DE STENEN EN MINERALEN ETC. ZIJN ALLEMAAL MOGELIJKHEDEN. VRAAG NAAR DE OPTIES.

200 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


LURVEN & KLADDEN

MULTIDISCIPLINAIR

Is het een workshop? Nee! Is het een voorstelling? Nee! Lurven & Kladden is een interactieve en multidisciplinaire belevenis waarbij zoveel mogelijk zintuigen worden geprikkeld. De leerlingen worden kort maar krachtig ondergedompeld in een totaal andere wereld! Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem dan een kijkje op onze website www.snens.nl en maak, onder andere kennis, met ‘Real life game of Colors’, ‘Postbode Paniek’, ‘Professor Sparks’ en ‘Nog 100 nachtjes slapen’.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijden in overleg Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9345

Deze nieuwe vorm van kunsteducatie houdt zich in het midden tussen een workshop (creërend en onderzoekend vermogen) en een voorstelling (receptief vermogen). En zoals je van ons gewend bent: ook Lurven & Kladden bedenken we voor je op maat.

DE TROMMEL VERTELT

LITERATUUR

De trommel vertelt is een interactieve verteltheater-voorstelling waarbij muziek een belangrijke rol speelt. Adrie Gloudemans, verteller en percussionist, neemt je mee naar de wereld waar tussen woorden altijd wel ritmische klanken te horen zijn, gespeeld op de djembé, op de doendoen, de tama, n’goni en andere instrumenten uit WestAfrika. Met zijn energieke, humoristische, bijna clowneske manier van vertellen zet hij de zaal op zijn kop.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8967

Ooit kreeg zijn vader, op een van zijn reizen in Afrika, een pratende trommel. Als je goed luistert kun je horen wat hij vertelt. Waarom eet het nijlpaard geen vis? Terwijl de Afrikaanse rumba klinkt beklimt het nijlpaard de Hoge Berg waar Simba, de koning van de dieren woont. Aan alle bavianen in de zaal wordt gevraagd om hem daarbij te helpen. Zal hij de krokodillen kunnen overtuigen dat hij geen vis eet? Een swingend en erg vies verhaal.

ERWAZZUS BRENGT VERHALEN TOT SPELEN...

DRAMA

Erwazzus maakt met een korte voorstelling op maat, uw les of project tot een belevenis voor de kinderen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 45 minuten Speelduur is afhankelijk van het thema en de doelgroep en kan varieren van 40-60 minuten Plaats | Op school Kosten | € 375,-- maximaal 50 kinderen per voorstelling, per voorstelling extra op dezelfde dag + € 110,-Aanbieder | Verteltheater Erwazzus Bestelcode | 9229

Boeken/verhalen staan hierbij centraal en komen middels bijpassende attributen en interactief spel tot leven. O.a. in de aanbieding: bekende prentenboekfiguren – circus -toveren - griezelen – muziek – sport- feest - familie – lekker vies – goed/fout (gedrag) - de wereld/ culturen- rijmen – dieren – bos – zee – lente/Pasen- geschiedenisthema’s zoals: VOC – WOII- vertellen met gebarentaal- helden- smakelijk lezen/lekkere lettersSuperjuffie- post. U roept: wij spelen!

voorstellingen

201


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten voor ongeveer 60 leerlingen, maximaal drie voorstellingen op één dag Plaats | Een speelzaal of gymzaal op school Kosten | € 350,-- ; twee voorstellingen op een dag € 550--, drie voorstellingen op een dag € 750,-Aanbieder | Jeanpaul.cc Bestelcode | 8851

AFRIKA INTERACTIEF: DE ZONGOFAMILIE

MULTIDISCIPLINAIR

De Zongofamilie is een interactieve kindervoorstelling die voorlichting over Afrika combineert met Afrika beleving en het maken van Afrikaanse muziek door alle kinderen. De kinderen worden wakker in een hut in het dorpje Ouezindougou, Burkina Faso. De kinderen ervaren iets van het gezinsleven, hoe woont de familie Zongo, wat wordt er zoal gegeten en hoe eten ze? Hoe verbouwt men het voedsel? De kinderen kunnen uitproberen hoe het is om dagelijkse klusjes uit het leven in Afrika te doen. Water dragen, het erf vegen, handen wassen zonder kraan... Ook maken de kinderen kennis met een Afrikaanse school: ze leren woordjes, bekijken foto’s en maken vergelijkingen met hun eigen leven. ‘s Avonds is het feest in het dorp en de alle kinderen gaan er muziek maken. De inhoud van deze kindervoorstelling is aangepast voor de verschillende leeftijdengroepen. Voor de jongere groepen zijn het verhaal en de muziekinstructie wat eenvoudiger dan voor de oudere kinderen. Door de afwisseling van doen en luisteren/kijken blijven ook de jongste kinderen betrokken bij het verhaal. Voor de midden- en bovenbouw zijn er lesopdrachten beschikbaar die vooraf en/of naderhand in de klas kunnen worden uitgevoerd. Ook is er balafoon (Afrikaans muziekinstrument), een fotomap en een grote tas met Afrikaanse gebruiksvoorwerpen en muziekinstrumentjes te leen om op de school al in de sfeer van de voorstelling (en Afrika) te komen. Gezamenlijke afsluiting en presentatie Indien gewenst kunnen we de dag beëindigen met een gezamenlijke afsluiting. Alle kinderen verzamelen zich in de aula of buiten op de speelplaats eventueel samen met ouders en kijken terug op de dag vol avontuur. De muziekstukken worden gespeeld, er wordt een lied gezongen. Altijd dolle pret.

202 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


training en scholing IMKERCURSUS VOOR KINDEREN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Imkercursus voor kinderen - Vanaf groep 6, maximaal 10 kinderen Kinderen leren spelenderwijs alles over bijen. De theorielessen zijn een opstapje voor de latere praktijklessen. In de praktijklessen gaan ze zelf aan de slag met het verzorgen van de bijen, gaan de kinderen zelf de bijenkasten opendoen en zien ze meer van het leven en werken van de bijen. Aan het eind van de cursus zijn ze (beginnend) imker.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken kan rechtstreeks via Marcel Horck: 06-15258421 Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- kosten zijn per kind voor 12 lessen Aanbieder | Marcel Horck Bestelcode | 11537

12 lessen, waarvan 5 theorie op school en 7 praktijklessen op de bijenstal. (Atlasstraat 11 in Tilburg-Reeshof). Imkerpakken/ spullen zijn aanwezig

PRESENTEREN

DRAMA

Rode wangen, zweethanden, een trillende stem, we kennen allemaal de symptomen van plankenkoorts of zenuwen bij spreken in het openbaar. In deze workshop ga je die ongemakken te lijf o.l.v. een ervaren theaterdocent. Werken vanuit houding, expressie en stemgebruik en het ontdekken van persoonlijke talenten. In een veilige en ongedwongen sfeer ga je ervaren wat het is om ontspannen en met zelfvertrouwen voor een groep te staan. Een ervaring die leerlingen zeker van pas gaat komen bij hun vervolgopleiding.

MUZIEKEXPERT

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | School Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9053

MUZIEK

Heeft uw school ambities op het gebied van muziek? Wordt u de nieuwe muziekexpert op school? In deze cursus verbreedt en verdiept u uw muziekdidactische kennis. U wordt een leerkracht met kennis van zaken, die collega’s kan inspireren en helpen bij het geven van de muzieklessen. Voor aanvang van de cursus wordt uw muzikale voorkennis in kaart gebracht, zodat de cursus op maat gemaakt kan worden. De cursist:

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 6 lessen van 1,5 uur Plaats | In overleg Kosten | € 150,-- per leerkracht, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9255

• Geeft structureel en met plezier muziekles in de eigen groep • Kan collega’s op gebied van muziek enthousiasmeren en is bereid hen te helpen • Speelt een instrument of zingt of is in ieder geval gemotiveerd om muziek tot specialisme te maken • Heeft kennis van het notenschrift of wil en kan dit ontwikkelen • Is bekend met de domeinen, het KVB-model en de competenties, of wil zich hierin verdiepen • Kan een vraag op het vakgebied muziek signaleren en onderneemt actie om deze te beantwoorden Onderwerpen/thema’s die aan bod komen: • Domeinen, KVB-model • De aansluiting bij kerndoelen, SLO, Tule • Culturele ladekast: aandacht voor vermogens (creërend, receptief, reflectief en analyserend) • Gebruik Kijkwijzer • Creatief proces binnen de muziekles

training en scholing

203


• • • • • • •

Gebruik schoolinstrumentarium en boomwhackers Traditionele en grafische notatie Praktische toepassing van akkoorden Muziek en media Het kunnen vinden van bronnen voor lessen rondom thema’s Diverse stijlen en perioden in muziek: zoals o.a. pop en klassiek Helpen en ondersteunen collega’s

Extra ter differentiatie tijdens de lessen: Begeleiden op een begeleidingsinstrument (intro / outro / akkoorden) (niet noodzakelijk; kunnen begeleiden is niet vereist). In de cursus wordt ook verwacht dat u dingen uitprobeert in de praktijk en praktijkvoorbeelden inbrengt in de lessen. Einddoel De cursist: • Heeft inzicht in de competenties van de Culturele Ladekast en kan daarbij praktijkvoorbeelden geven • Heeft inzicht in de mogelijkheden binnen het muziekonderwijs van groep 1 t/m 8 met variatie in domeinen en onderwerpen uit het KVB-model, en kan dit relateren aan de kerndoelen • Is in staat om andere collega’s te helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van muzieklessen • Is een aanjager binnen de school op het gebied van muziekeducatie • Kan ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op gebied van muziek Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 15. Voor aanmelding en informatie: neem contact op met onderwijs@factorium.nl Dit traject is ook in te kopen als traject op maat, of gezamenlijk met andere scholen op vaste tijd. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/-tijd: woensdag, 16.00-16.50 uur. Lesdata: 26 september, 3/10/24/31 oktober, 7/14/21/28 november en 12 december 2018 Duur | 10 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 100,-- per deelnemer excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9249

LIEDBEGELEIDING OP KEYBOARD, BASISCURSUS 1

MUZIEK

De cursus liedbegeleiding op keyboard, die bestaat uit 10 lessen van 50 minuten, is opgezet voor leerkrachten in het basisonderwijs. In deze cursus leert u een aantal basisvaardigheden, waarmee u in uw eigen klas tijdens de muziekles een eenvoudige begeleiding kunt spelen. We gaan allereerst uit van de liedjes die in de klas worden gezongen. Daarnaast krijgt u nieuw liedrepertoire aangeboden. In de les sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12. N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

204 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


OPENSTAAN VOOR CREATIVITEIT, TRAINING VOOR LEERKRACHTEN

BEELDEND

In deze workshop staat het thema creativiteit in de spotlight. Creativiteit en innovatie zijn begrippen die je steeds voorbij hoort komen en die inmiddels op vele terreinen worden ingezet. Een creatieve benadering is vaak gewenst maar hoe doe je dat dan? Ieder mens heeft creativiteit in zich, de een moet er diep voor graven, de ander loopt er juist van over. De vraag is daarom niet: ‘Hoe creatief ben jij?’ maar juist: Hoe ben jij creatief ?

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 350,-Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9261

Doen is het nieuwe leren. Doen... aan het werk met je hoofd, hart en handen. Zintuigen prikkelen, scheppen en creëren komen in deze workshop aan bod. Met een reeks eenvoudige opdrachten ga je de uitdaging aan om de creativiteit in jezelf naar boven te halen. Je leert veel over jezelf maar ook over hoe anderen omgaan met creatieve uitdagingen. Creativiteit is niet altijd de meest efficiënte weg naar een oplossing. Vaak voelt het ongemakkelijk. Buiten je comfort zone geldt: “That’s where the magic happens”. Openstaan voor creativiteit is kansen creëren, elkaar inspireren en verder helpen, want ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Wat biedt deze training: • ideeën en inspiratie om direct mee aan de slag te gaan in je groep • creatief handelen toepassen bij andere vakgebieden zowel als middel en als doel • een praktisch aanvulling op de 21st centuryskills: creatief zijn en innovatief handelen.

LIEDBEGELEIDING OP KEYBOARD, BASISCURSUS 2

MUZIEK

Deze cursus, die bestaat uit 10 lessen van 50 minuten, is een vervolg op basiscursus 1. U leert een aantal nieuwe liedjes en akkoorden. De lessen zijn erop gericht dat u in uw eigen klas tijdens de muziekles een begeleiding kunt spelen. Ook voor diegenen die basiscursus 1 niet hebben gevolgd, maar al wel wat ervaring hebben met keyboardspelen, is deze cursus prima te volgen. In de lessen sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/-tijd: woensdag, 16.00-16.50 uur. Lesdata: 23/ 30 januari, 6/13/20/27 februari, 13/20/27 maart, 3 april 2019 Duur | 10 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 100,-- per leerkracht, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9301

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12. N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

LIEDBEGELEIDING OP GITAAR (VERVOLG)

MUZIEK

De lessen zijn een vervolg op de basiscursus. U leert weer een aantal nieuwe liedjes en akkoorden. De lessen zijn erop gericht dat u, in uw eigen klas, tijdens de muziekles een begeleiding kunt spelen. Ook voor diegenen die de basiscursus niet hebben gevolgd, maar al wel wat ervaring hebben met gitaarspelen, is deze cursus prima te volgen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/-tijd: woensdag, 19.50-20.40 uur. Lesdata: 23/30 januari, 6/13/20/27 februari, 13/20/27 maart, 3 april 2019 Duur | 10 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 100,-- per leerkracht, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9303

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

training en scholing

205


Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | n.t.b. Duur | In overleg Plaats | In overleg Kosten | € 90,-- per uur, excl. BTW. Neem contact op voor een plan op maat Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9253

BASISCURSUS MUZIEK

MUZIEK

Deze cursus is bedoeld voor instromende leerkrachten van basisscholen die extra investeren in muziekonderwijs, bijvoorbeeld middels de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit of Impuls Muziekonderwijs. Deze cursus richt zich op leerkrachten die binnen hun eigen school nog niet hebben deelgenomen aan bijv. de onderdompeling, teamtrainingen en coaching op het gebied van muziekeducatie. U leert de basisprincipes van muziekdidactiek en muziektheorie. Daarnaast besteden we aandacht aan zingen in de klas, spelen op instrumenten, het gebruik van de Culturele Ladekast en de Kijkwijzer muziek. Dit alles wordt met praktijkvoorbeelden ondersteund, die direct in de klas toepasbaar zijn. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Doelgroep: leerkrachten van aan CmKT-Muziek / Impuls Muziekonderwijs deelnemende basisscholen, die het traject nog niet hebben gevolgd Wij bieden dit traject op maat aan. Neem hiervoor contact op met bureau onderwijs via: onderwijs@factorium.nl N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg op woensdagmiddagen in november/december 2017 en januari/februari 2018 Duur | 21 uur 7 bijeenkomsten van 180 minuten Plaats | Factorium Kosten | € 600,-Aanbieder | Bureau CiST Bestelcode | 9163

ICC-CURSUS

MULTIDISCIPLINAIR

Een cursus voor leerkrachten waarin de ontmoeting tussen onderwijs en het culturele veld centraal staat en waar handreikingen worden gegeven om de samenwerking te bevorderen. De meeste scholen in Tilburg hebben een ICC’er, een Interne Cultuur Coördinator. De ICC-ers zijn de sleutelfiguren op het terrein van cultuureducatie. Ze komen ook in netwerken bijeen. ICC’ers vervullen een speciale rol: zij krijgen als eerste informatie, kunnen als eerste gebruik maken van aanbiedingen. In het kader van de regeling versterking cultuureducatie werd aan de leerkrachten van de basisscholen en de vertegenwoordigers uit het culturele veld de ICC-cursus aangeboden. Nu gaan we nog een stap verder en maken we de aansluiting met Cultuureducatie met Kwaliteit, CMKT. Wil cultuureducatie echt geïmplementeerd worden dan is er ten eerste een goede infrastructuur nodig. Daarom houden we de cursus ook zo laagdrempelig mogelijk en staat de ontmoeting tussen onderwijs en culturele veld centraal. En er worden handreikingen gedaan om de samenwerking te bevorderen. En ten tweede moet er aandacht zijn voor verdieping en kwaliteit. Vandaar dat we ook tijd inruimen voor de doorgaande leerlijnen van de Culturele Ladekast en de invulling van Cultuureducatie met Kwaliteit op school. De cursus bestaat uit twee grote blokken. In het eerste deel komt de algemene visie op cultuureducatie aan de orde. Wat heb je nodig om als ICC’er goed te kunnen functioneren en wat moet je weten van je omgeving. Daarna komt het maken van een cultuurbeleidsplan aan bod. Dit is een groeidocument dat de hele cursus mee doorgaat. In het tweede blok is er vooral meer aandacht voor CMKT, de doorgaande leerlijnen, zowel de theorie als de praktische vertaling naar school. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, een eindpresentatie en een excursie. Studiebelasting is 55 uur. Cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

206 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


LIEDBEGELEIDING OP GITAAR (BASISCURSUS)

MUZIEK

Deze cursus, die bestaat uit 10 lessen van 50 minuten, is opgezet voor leerkrachten in het basisonderwijs. In de cursus Liedbegeleiding op gitaar leert u een aantal basisvaardigheden, waarmee u in uw eigen klas tijdens de muziekles een eenvoudige begeleiding kunt spelen. We gaan allereerst uit van de liedjes die in de klas worden gezongen. Daarnaast krijgt u nieuw liedrepertoire aangeboden. In de les sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/-tijd: woensdag, 19.50-20.40 uur. Lesdata: 26 september, 3/10/24/31 oktober, 7/14/21/28 november, 12 december 2018 Duur | 10 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 100,-- per leerkracht, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8657

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

ZINGEN MET LEF, ZANGTECHNIEK

MUZIEK

Veel leerkrachten hebben drempelvrees als het om zingen gaat. In deze training leer je zelf zingen, maar ook hoe je met de kinderen in de klas kunt zingen. We gaan werken aan zangtechniek, waardoor je je eigen stem beter leert kennen en zingen minder eng wordt. Ook leer je veel over ademtechniek en stemgebruik, waardoor je je stem beter kunt gebruiken en belasten. Dus mocht je denken: “Misschien kan ik het wel, maar ik durf niet…,” of je kunt al lekker zingen en je wilt je zangtechniek verbeteren, schrijf je dan in voor deze training. De lessen worden gegeven door Marijke Kools. Marijke is zangpedagoge en ademtherapeute en werkzaam als consulent Onderwijs bij Factorium Podiumkunsten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Nader te bepalen Duur | In overleg Plaats | In overleg Kosten | € 90,-- per uur, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8739

Wij bieden dit traject op maat aan. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING M ULTIDISCIPLINAIR VOOR HET TEAM Door de digitalisering van, en de snelle veranderingen in de maatschappij zijn de lesprogramma’s flink aan het veranderen. Andere dingen worden belangrijker. Creativiteit zal een grotere rol gaan spelen in het onderwijs. Wij kunnen uw docententeam nieuwe ideeën, technieken, benaderingen en vaardigheden aanreiken ter aanvulling op bestaande kennis. Ook kijken we hoe de creatieve lessen vakoverschrijdend kunnen worden, zodat het meer integreert in de bestaande lesstof. Door de reguliere lesstof ook beeldend te maken, zal het nog beter bijblijven bij de leerlingen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8809

We kijken naar de vele raakvlakken van de 21st Century Skills en het beeldende vak. En behandelen het onderwerp ‘beoordelen van werkstukken’. In overleg komen we tot een voor u interessante docententraining. Het hele team, of wie daarvan geïnteresseerd is, kan hier deel aan nemen. Er worden vele tips gegeven en technieken en materialen uitgeprobeerd. De training wordt uitgewerkt in een uitgebreid naslagwerk, zodat uw team altijd kan terugkijken op wat er aan bod is gekomen. BIKcollectief heeft samen met Kinderkunstklas een reeks van basistrainingen ontwikkeld waarin vele aspecten belicht worden. Indien nodig kan deze aangepast worden aan de wensen van de school.

training en scholing

207


Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9059

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

MULTIDISCIPLINAIR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Deskundigheidsbevordering. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met de ‘Doe-Het-Zelf-Toolbox, ‘Het is de kunst om niet te knutselen’, ‘Cultkokers’, ‘Theater hoeft geen drama te zijn’ en werkplek-leren. Samen leggen we verbinding met: • • • • • •

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 350,-- exclusief materiaal en reiskosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9477

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen binnen/buiten/naschoolse activiteiten thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf doorgaande leerlijnen betrokkenheid van ouders zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

TEAMSCHOLING: INSPIRATIE- WORKSHOP BEELDEND

BEELDEND

Kinderen bloeien enorm op als ze aan het tekenen en knutselen mogen gaan, als ze de vrijheid hebben om iets te onderzoeken of te creëren. Als ze worden aangesproken op hun creatieve vermogen en vindingrijkheid. In deze workshop inspireren we groepsleerkrachten om creatief te zijn, aan de slag te gaan met verschillende materialen en gewoon te doen ipv te denken. Belangrijk daarbij is het plezier van het maken en vertrouwd raken met verschillende materialen. Deze inspiratieworkshop is geschikt voor schoolteams. Iedereen gaat aan de slag: scheppen, creëren, ervaringen opdoen met materialen en gereedschappen. Er zal aandacht zijn voor de ambacht maar ook zeker voor de verbeelding. Suggesties waaruit je kunt kiezen: • tekenen en schilderen • klei en hout • draad en stof • natuur en milieu Onze workshops zijn maatwerk. Heb je een project of thema in het vooruitzicht dan sluiten wij daar graag bij aan.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Nader te bepalen Duur | 1 of 2 bijeenkomsten van 1,5 uur Plaats | Factorium Podiumkunsten, hoofdgebouw Kosten | € 75,-- excl. BTW per leerkracht per bijeenkomst Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9575

ZINGEN VOOR LEERKRACHTEN: UITBREIDING LIEDREPERTOIRE

MUZIEK

Al doende (nog meer) leren Zin in een gezellige én zinvolle muzikale middag? Jeroen van Beers (accordeon) en Wim Glorius nemen u mee op een muzikale reis door het liedrepertoire. Uitbreiding van liedrepertoire, met hieraan gekoppeld de nodige tips om de liedjes in de klas aan te leren, zijn het doel van deze middag. Tijdens deze middag worden liedjes uit onder meer Eigenwijs Digitaal aangeleerd, zodat u ze na deze middag zowel zelf als met de klas kunt zingen. U kunt vooraf ook ‘verzoeknummers’ indienen.

208 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


Wij organiseren twee zangmiddagen. Op deze middagen komt verschillend liedrepertoire aan bod, dat instrumentaal zal worden begeleid. Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 30. Bespeurt u bij uzelf schroom om voor de klas te zingen en wilt u deze wegnemen? Schrijf u dan in voor de training ‘Zingen met lef.’ Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

KUNSTTAALROUTINES

MULTIDISCIPLINAIR

De afgelopen jaren hebben we binnen Cultuur met Kwaliteit Tilburg de kunsttaalroutines ontwikkeld. Het grote voordeel van het werken met routines is dat deze werkwijze makkelijk geïntegreerd kan worden. De leraar kan de routines gebruiken bij een specifieke taal- of kunstmethode, maar ook bij de zaakvakken. Het werken met routines stelt geen specifieke eisen aan het aanwezige programma, maar prikkelt op speelse wijze specifieke taal- en kunstontwikkelingen. Routines zijn overal inpasbaar. Voor scholen is het werken met de kunsttaalroutines een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier te verbinden met alle kunstdisciplines. Naast de twee scholingsmomenten die we aanbieden zal er ook een intakegesprek en evaluatiegesprek plaatsvinden. Voor de CMK scholen kan dit aanbod geïntegreerd worden binnen de CMKT ontwikkeling, andere scholen nodigen wij van harte uit om kennis te maken.

oPEN BOEK, CURSUS LEES- COöRDINATOR

LITERATUUR

Lezen bevordert het leesplezier, de leesvaardigheid en de algemene ontwikkeling.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 3 uur 2 bijeenkomsten van 90 minuten Plaats | Op school Kosten | € 400,-- exclusief intake en evaluatie Aanbieder | Bureau CiST Bestelcode | 13765

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Vanaf januari 2019 Duur | 4 bijeenkomsten van 3 uur en een afsluitende bijeenkomst Plaats | Nader te bepalen Kosten | € 363,-- incl cursusmateriaal Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 13593

Onderzoek toont aan dat leesbevordering een positief effect heeft op de leeshouding en schoolprestaties van leerlingen. Steeds meer scholen stellen daarom een leescoördinator aan voor het coördineren en structuren van het leesbevorderingsbeleid. De cursus Open Boek legt een degelijke basis (kennis en vaardigheden) om leescoördinatoren in staat te stellen leesbevordering op hun eigen school vorm te geven (visie en beleid ontwikkelen). De cursus is ontwikkeld op initiatief van Stichting Lezen en is bedoeld voor leerkrachten die de taak van leescoördinator binnen hun basisschool op zich nemen, of zich willen verdiepen in leesbevordering. Bij voorkeur zijn dit twee leerkrachten per school. De cursusonderwerpen die in Open Boek aan bod komen zijn: de taak van een leescoördinator, verschillende boekensoorten, de geschiedenis van de jeugdliteratuur, werkvormen voor fictie en non fictie, de relatie met taal- en leesmethodes, leesbevorderingsactiviteiten, de schoolbibliotheek en de professionalisering van het team. De slotopdracht van de cursus betreft het schrijven van een leesplan voor de eigen school. De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl

training en scholing

209


Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur Afhankelijk van de afspraak Plaats | Op school Kosten | Er zijn geen kosten aan verbonden Aanbieder | Stadsmuseum Tilburg Bestelcode | 14293

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 3 bijeenkomsten van 1,5 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 30,-- per leerkracht, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 14039

ADVIES ERFGOED TILBURG

CULTUREEL ERFGOED

Wilt u met uw school een doorgaande leerlijn met betrekking tot het erfgoed van de stad of de historische omgeving van de school? Meld u zich dan bij Stadsmuseum Tilburg voor een adviesgesprek. Er zijn veel onderwerpen die gerelateerd kunnen worden aan het Tilburgse erfgoed. Wat dacht u van de lokale geschiedenis met betrekking tot de groei van de stad, de diverse industrieën, wonen, onderwijs, winkels en de Tweede Wereldoorlog? Stadsmuseum Tilburg beschikt over historische kennis en heeft toegang tot een breed netwerk van Erfgoed Partners.

DANSSCHOLING: DE BASIS- VAARDIGHEDEN

DANS

Voor het gehele team of die leerkracht die zelf met de eigen groep met dans aan de slag wil gaan, is deze cursus een aanrader. In de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: • Dansgeschiedenis in vogelvlucht • Aansluiting bij de kerndoelen • Theorie over de danselementen (tijd, kracht, ruimte) • Opbouw van een dansles of lessenreeks, met aandacht voor creërend, receptief, reflectief en analyserend vermogen • Verbindingen leggen met andere schoolvakken • Het maken van een danspresentatie met je groep doelgroep: leerkrachten groep 1 t/m 8. Groepsgrootte: minimaal 10 deelnemers N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 75,-- per deelnemer, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 14029

LEKKER DANSEN VOOR DOCENTEN

DANS

Doe eens iets geks en kom met het hele team dansen in een van de dansstudio’s van Factorium. Samen met een van onze dansdocenten maak je kennis met de kunstdiscipline die als de minst toegankelijke wordt gezien, maar die o zo veel oplevert als de drempel eenmaal is genomen! Samenwerken met je collega’s op een heel andere manier dan de dagelijkse geeft een nieuwe kijk op elkaar en een frisse blik op jezelf. In deze workshop ervaar je hoe ontspannend en inspirerend dans kan zijn en staat dansplezier centraal. Ervaring is niet nodig. N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 13585

EXPERTISE LEESCONSULENT

LITERATUUR

Heb je behoefte aan werkvormen om je leerlingen eens te laten kennismaken met andere boeken dan Leven van een Loser en Dagboek van een Muts? Wil je met je leerlingen nou eens echt praten over boeken? Of wordt het tijd om de spreekbeurten weer eens van een nieuw jasje te voorzien? Onze gecertificeerde leesconsulenten geven workshops aan teams over een veelheid aan leesbevorderende onderwerpen. Kies één van onze vaste thema’s of in overleg een eigen thema.

210 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


LIEDBEGELEIDING OP UKELELE

MUZIEK

Deze cursus, die bestaat uit 10 lessen van 50 minuten, is opgezet voor leerkrachten in het basisonderwijs. In de cursus Liedbegeleiding op ukelele leert u een aantal basisvaardigheden, waarmee u in uw eigen klas tijdens de muziekles een eenvoudige begeleiding kunt spelen. We gaan allereerst uit van de liedjes die in de klas worden gezongen. Daarnaast krijgt u nieuw liedrepertoire aangeboden. In de les sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/-tijd: woensdag, lestijd n.t.b. Lesdata : 26 september, 3/10/24/31 oktober, 7/14/21/28 november, 12 december 2018 Duur | 10 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdlocatie Kosten | € 100,-- per leerkracht, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10167

De ukelele heeft t.o.v. de gitaar als voordeel dat hij veel kleiner is en maar 4 snaren heeft, waardoor veel akkoorden makkelijker te spelen zijn. Ook is hij door zijn formaat makkelijker op te bergen en is de aanschafprijs gering. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

OPLEIDING NME-COöR- NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE DINATOREN PRIMAIR ONDERWIJS NME staat voor Natuur- en Milieu-Educatie. Kinderen leren de natuur in hun directe omgeving kennen en respecteren. Ze gaan er goed mee om en zijn er trots op. T-primair vindt het van groot belang dat de basisscholen het voortouw nemen om NME op scholen te realiseren. Een coördinator NME op elke basisschool is daarbij essentieel. Deze persoon zet op de eigen school een NMEstructuur met een doorgaande leerlijn op en maakt verbindingen met andere vakken.

Domein | Natuur- en milieu-educatie Groep | Docenten Datum | In september, oktober, november 2018, exacte data volgen Duur | 24 uur de cursus vindt plaats op 3 dinsdagen van 8.30 tot 16.30 uur Plaats | Op verschillende locaties in Tilburg Kosten | De cursus is gratis voor leerkrachten binnen T-primair en voor 3e- en 4ejaars Pabo-stagiaires Aanbieder | T-Primair NME Bestelcode | 9591

De driedaagse cursus is praktisch opgezet. Wat heeft jouw school nodig om met dit thema aan de slag te gaan? Denk hierbij aan inhoudelijke kennis, vaardigheden, beschikking over materialen, ontdekruimte en/of veldwerkmogelijkheden. Er wordt ook geoefend met werkvormen en materialen. Speciale aandacht daarbij voor activiteiten die buiten kunnen worden uitgevoerd op het schoolterrein of in de omgeving van de school. Aan het eind van de cursus hebben de cursisten een eigen schoolplan opgesteld. Klaar om het samen met de collega’s ook direct in de praktijk te brengen. De cursus wordt gegeven door Rob Vereijken. Aanmelden kan via www.ontwikkelacademie.nu

STUDIEMIDDAG RECEPTIEF MULTIDISCIPLINAIR vERMOGEN - THEATER KIJKEN MET JE KLAS Een middag met je team naar de schouwburg? Dat kan! Theaters Tilburg organiseert graag op maat een studiemiddag over het receptief vermogen. Doel van de studiemiddag kan bijvoorbeeld zijn: De leerkrachten willen handvatten verzamelen hoe ze het receptief vermogen bij de leerlingen kunnen stimuleren. (inspiratie opdoen). • Hoe kijk je samen naar een voorstelling? De praktijk.. • Hoe bereid je die voor? • Hoe kijk je samen terug op de voorstelling? (kijkwijzer, mogelijke vormen van verwerking) • Oefeningen voor in de klas (door dramadocenten) • We maken scenes (met de rekwisieten); personen/posities/mise en scene • 100 kinderen zien een andere voorstelling - reflecteren/beschouwen/ kijkwijzer

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 3 uur en 30 minuten hele middag, 13.30 - 17.00 uur Plaats | Schouwburg - studio Kosten | € 500,- 30-40 deelnemers, aanvulling koffie/thee/koeken: 2,50 pp (werkelijk aantal deelnemers) Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 14373

training en scholing

211


Sfeer van de middag: • ‘alles’ komt samen in die 50 minuten, maar wat precies? • Laat het even gebeuren vandaag, we gaan ‘veilig aan de slag’, maar ook aan de slag. • Niet te theoretisch (korte intro receptief vermogen), maar verder praktisch, verzamelen van handvatten en input • Uitwisseling, idee-vergaring • Nieuwsgierigheid wordt gevoed (rondleiding achter de schermen, kleedkamers, podium) Belangrijk: • Wat gebeurt er allemaal omheen met de kinderen? (bus, kleding, voorbereiding, plezier, uitje) • gedragsregels doornemen (geef ook de ruimte voor beleving) • praktische voorbereiding in de klas / terugblikken op eerdere bezoeken Na deze middag: • krijg je de kijkwijzer en samenvatting mee • heb je een blik achter de schermen gehad • hebben we elkaar gevoed met ideeen • zijn de leerkrachten enthousiast geraakt over theaterbezoek en hebben ze hun vragen gesteld • hebben de leerkrachten voldoende bagage om met de leerlingen naar een voorstelling te gaan.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | In overleg Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 9699

EXPERTISE MEDIACOACH

NIEUWE MEDIA

Een gecertificeerde mediacoach van de Bibliotheek Midden-Brabant kan leerkrachten, teams en ouders op verschillende manieren helpen bij de implementatie van digitale geletterdheid. Onze mediacoaches kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het implementeren van een doorgaande lijn digitale geletterdheid. Om dit doel te bereiken doorloopt het team samen met de mediacoach een aantal stappen die uiteindelijk leiden tot de basis van een doorgaande lijn digitale geletterdheid. Als de basis er ligt, kan de doorgaande lijn digitale geletterdheid verder vorm gegeven worden en worden ingevuld. De wensen en behoeften van het team staan hierbij natuurlijk centraal. Ook zijn de mediacoaches beschikbaar voor ouderbijeenkomsten over onder andere social media, gezond omgaan met media en de nieuwste digitale trends. Daarnaast hebben de mediacoaches veel ervaring met het geven van workshops en lessen in de klas. Zij kunnen zowel eenmalig als structureel worden ingezet.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school of op locatie Kosten | afhankelijk van de vraag. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9769

tEAMKUNST OP MAAT

BEELDEND

Tijdens deze kunstklas kruip je samen met je collega’s in de huid van een kunstenaar. In groepsverband of individueel gaan jullie grote kleurrijke schilderijen, beelden of collages maken. Diverse technieken en beeldaspecten komen uitgebreid aan bod. Samenwerken met je collega’s op een geheel andere wijze dan normaal wordt vaak als erg positief ervaren. Meestal zie je alleen kunst van leerlingen in de school, nu zal dit omgedraaid worden en zijn de docenten de kunstenaars. Deze teamkunstklas wordt op maat gemaakt in overleg met de school, dit bevordert de authenticiteit van de kunstwerken.

212 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2018 | 2019


WORKSHOPS WETENSCHAP EN TECHNIEK PRIMAIR ONDERWIJS

TECHNIEK

TechniekTalent.nu biedt basisscholen praktische ondersteuning bij het invoeren en integreren van Wetenschap & Techniek in het curriculum. Zo kunt u verschillende workshops volgen - vaak ook geschikt voor een studiedag met het hele team. Met de Inspiratieworkshop kunnen leerkrachten kennismaken met wetenschap- en techniekonderwijs en zélf een les ervaren. Ook kunt u met uw team een workshop volgen die concrete handvatten biedt om aan de slag te kunnen met wetenschap- en techniekonderwijs waarbij u de kracht van Onderzoekend en Ontwerpend Leren ervaart.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten of 150 minuten, afhankelijk van de workshop Plaats | Op school Kosten | De workshops en het inschakelen van een techniekcoach zijn kosteloos Aanbieder | Techniektalent Bestelcode | 9817

Een techniekcoach geeft deze workshops aan het gehele team bij u op school. De dienstverlening is kosteloos. Kijk op www.techniektalent.nu/basisschool

LIEDBEGELEIDING OP KEYBOARD, VERVOLGCURSUS

MUZIEK

Deze cursus, die bestaat uit 10 lessen van 50 minuten, is bedoeld voor leerkrachten die de cursussen Liedbegeleiding op keyboard basis 1 en 2 hebben gevolgd, of zich op een andere manier de basisvaardigheden van liedbegeleiding op keyboard eigen hebben gemaakt. In het eerste deel van elke les staat de speeltechniek centraal. In het tweede deel van de les wordt het repertoire uitgebreid en staat samen muziek maken centraal. In de lessen sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/-tijd: woensdag, 16.00-16.50 uur. Lesdata: 10/17 april, 8/15/22/29 mei, 5/12/19/26 juni 2019 Duur | 10 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 100,-- per persoon, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9567

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

training en scholing

213


De instellingen op een rij CiST is er vooral voor het begeleidingsproces dat bij de implementatie van cultuureducatie een rol speelt. CiST heeft het overzicht over wat zich in het culturele veld afspeelt. Steeds meer instellingen/initiatieven uit het culturele veld willen scholen ook op maat bedienen. Zij zijn graag bereid met u mee te denken. Aarzel dan ook niet om met hen contact op te nemen. Steeds meer instellingen willen ook samenwerken om de scholen nog beter te bedienen. CiST kan u helpen om instellingen samen aan tafel te brengen. CiST is onafhankelijk en heeft daarbij geen commercieel belang. Om het u wat makkelijker te maken hebben we hieronder de instellingen / initiatieven voor u op een rijtje gezet. Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

013 Poppodium Gijs Bernard

013-4609500 gijsbernard@013.nl 06-43434332

www.013.nl

Architectuurlessen

06-45792996 06-44840903

www.architectuur lessen.nl

Wouter van Niel Daan Mulders

info@ architectuurlessen.nl

Bakfietsjuf Linda van Os 06-33941148 bakfietsjuf@ziggo.nl Marjo Dirks 06-28666046 bakfietsjuf@ marjodirks.nl

http://bakfietsjuf. blogspot.nl/ www.facebook.com/ bakfietsjuf

Bibliotheek Midden-Brabant Renske Jongejan

renskejongejan @bibliotheekmb.nl

www.bibliotheekmb.nl

BIKcollectief Sanne Geboers 06-24518131 Hjalmar van den Akker 06-27141958

sanne_geboers @hotmail.com hjalmarvandenakker @home.nl

www.bikcollectief.nl

Bureau CiST

Jan Stoel Ineke Frijters Lizette Mijland

06-22863031 06-53385048 06-28547067

jan.stoel@tilburg.nl www.cist.nl ineke.frijters@tilburg.nl lizette.mijland@tilburg.nl

Curiosityworld.nl

Sandra van Dam

06-13908636

info@curiosityworld.nl www.curiosityworld.nl

Dans in de klas Nina Ruge 06-41321464 Claire Wendel 06-30250256

nina_ruge @hotmail.com clairemaas @hotmail.com

www.dansindeklas.nl

De Kwekerij

Joris van Midde

Joris@dekwekerij.nl

Joris@dekwekerij.nl

De Stilte

Jan Baanstra 076-5138125 Irma Bouwman

jan@destilte.nl irma@destilte.nl

www.destilte.nl

EELT

Monique Zijp

mzijp@eeltweb.nl

www.eeltweb.nl

Een Zwerm Koeien Dorith van der Lee 06-20325030

dorith@ eenzwermkoeien.nl

www.eenzwerm koeien.nl

Elektruck

info@elektruck.nl

www.elektruck.nl

Roel van de Laar Bas Rombouts

06-46022157

06-42261494

06-23163265 06-24473612

Elly Veelenturf, Elly Veelenturf 06-14045423 StudioDoezo

info@studiodoezo.nl www.ellyveelenturf.nl ellyveelenturf@home.nl www.studiodoezo.nl

EsdĂŠ Stijn Derwig 013-8795688 06-10676177

ajcderwig@online.nl contact@ritme workshops.com

www.ritmework shops.com

Factorium 013-5354055 Podiumkunsten, Maarje van den Boom afdeling onderwijs -Coppes Marijke Kools Meta de Zeeuw

onderwijs @factorium.nl m.vandenboom @factorium.nl m.kools @factorium.nl m.dezeeuw @factorium.nl

www.factorium.nl/ onderwijs

214


Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

Factorium Ilse Egter van Wissekerke Podiumkunsten, afdeling onderwijs Maartje Knoop Lin de Laat Bep Massuger

i.egtervanwissekerke @factorium.nl m.knoop @factorium.nl l.delaat @factorium.nl b.massuger @factorium.nl

Filmcoach.nl

Lidi Toepoel

06-28355981

info@filmcoach.nl

Golden Cage

Matthijs Rolleman

06-10269999

matthijs@goldencage.nl www.goldencage.nl

Grimestudio Sandra Kuppens

Sandra Kuppens

06-34002245

sandra@grimestudio.nl www.grimestudio.nl

Het Groeilokaal

Astrid Huijbregts

06-29013840

astrid@hetgroeilokaal.nl www.hetgroeilokaal.nl

Het Meemaaktheater

Jannos Groffen

06-20390307

info@meemaaktheater.nl www.meemaaktheater.nl

Hiphopfactory

Janine Mooring

06-15007784

info@hiphopfactory.nl

www.filmcoach.nl

www.hiphopfactory.nl

Impresariaat ROC producties Linda van den Hout 06-47832352

rocproducties@roctilburg.nl www.roctilburg.nl/ lvdhout@roctilburg.nl impresariaat

Jan Ophuis

06-10397061

Janophuis8@gmail.com

013-4674732 06-49752139

paul@jeanpaul.cc

www.jeanpaul.cc

Joep van Gassel Joep van Gassel 06-24530203

contact@ joepvangassel.nl

www.joepvangassel.nl

Kinderkunstklas Daphne Snellaars 06-28853918

Kinderkunstklas @hotmail.com

www.kinderkunst klas.nl

Klasseboeren

013-5367642

tilburg@klasseboeren.nl www.klasseboeren.nl

Kom op t idee Barbara Sauvaître

013-4681895 06-54395850

bar@komoptidee.nl

Kunstkabaal Tilburg

Jeanine Vugts Yvonne Van den Ende

06-48665083 06-41641096

info@kunst kabaaltilburg.nl www.kunstkabaaltilburg.nl yvdende@gmail.com

Kunstlab

Marika Taborsky

06-57677204

kunstlab@taborsky.nl

Lekker zingen producties

Liesbeth van den 06-38180549 Berg-Hermsen

Jan Ophuis

Jeanpaul.cc Paul Nas

Ellie Fonken

www.komoptidee.nl

info@lekkerzingen producties.nl

www.lekkerzingen producties.nl

Lieve Louise en de fanfare Louise Donker 06-28771381

louisedonker @hotmail.com

www.lievelouise.nl

Maritée Onderdenwijngaard

Onderdenwijnga @kpnplanet.nl

www.maritee.nl

Maritée Onderdenwijngaard

013-5355180 06-48681387

Michiel Brouwers

mtg.brouwers @gmail.com

Museum De Pont

013-5438300

educatie@depont.nl

www.depont.nl

Natuurmuseum Brabant Suzanne Visser 013-5353935 Receptie Natuurmuseum

s.visser@natuur museumbrabant.nl receptie@natuur museumbrabant.nl

www.natuurmuseum brabant.nl

Onias Landveld

Onias Landveld

06-84369446

info@oniaslandveld.nl

www.oniaslandveld.nl

Ontdekstation013

Charlotte Buné

06-81115477

info@ontdekstation013.nl www.ontdekstation013.nl

Oogpunt

Patrick Schmitz

06-16778551

spreek@oogpunt.com

Marie José Eijkemans

www.oogpunt.com

215


Instelling

Contactpersoon

E-mail

Website

philharmonie zuidnederland Adeline van Campen 088-1660726

adeline.vancampen @philharmoniezuid nederland.nl

www.philharmonie zuidnederland.nl

Pixelprojects

06-24910280

info@pixelprojects.nl

www.pixelprojects.nl

Regionaal Archief Tilburg Stef Uijens 013-5494555

stef.uijens@regionaal archieftilburg.nl

www.regionaal archieftilburg.nl

Schrijfletters Ester van Zundert 013-4679933

estervanzundert @gmail.com

www.schrijfletters.nl

SNENS

info@snens.nl

www.snens.nl

Stadsmuseum Tilburg Petra Robben 06-53268437

petra.robben @regionaalarchief tilburg.nl

www.stadsmuseum tilburg.nl

Stedenband Miranda van der Klaauw Tilburg-Matagalpa

013-5368706 06-13036091

miranda@tilburg- matagalpa.nl

www.tilburgmatagalpa.nl

Stichting Lorenzetti

06-20970891

info@lorenzetti.nl

www.lorenzetti.nl

Stichting Tilburgse Toal Tim van der Avoird 06-80117090

voorzitter @tilburgsetaol.nl

www.kenderkweek.nl

TextielMuseum

Petra Cuijpers 013-5494564 Floortje de Boer (di t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur)

boekingen@ textielmuseum.nl

www.textielmuseum.nl

Theatergroep Knars

Nynke Gabeler

06-49156248

knarsinfo@gmail.com

www.tgknars.nl

Theaterbureau Het Verteltheater

Ernst Weerstra

030-2723022

info@verteltheater.nl

www.verteltheater.nl

020-4862005 06-29065363

info@tgplayback.nl

www.tgplayback.nl

Theatergroep Signatuur Onbekend Myrthe Michielsen 06-15155088

info@signatuur onbekend.nl

www.signatuur onbekend.nl

Theaters Tilburg Gwen Sengers 013-5490322

gsengers @theaterstilburg.nl

www.theaterstilburg.nl

Thomas van Vliet Expressie Thomas van Vliet 06-51596775

thomas_van_vliet @hotmail.com

www.ongelovige thomas.com

Tilt

Bijke Aarts

06-29381011

info@tilt.nu

www.tilt.nu

Verteltheater Erwazzus

Helga de Wit

06-14800387

mail@erwazzus.nl

www.erwazzus.nl

073-5218511 06-24520465

a.gloudemans @home.nl

www.watvertelje menu.nl

Vincents Tekenlokaal Marloes Coppes 06-53533679

boekingen@vincents tekenlokaal.nl

www.vincentsteken lokaal.nl

Vloeistof

Anja Reinhardt

info@vloeistof.nl

www.vloeistof.nl

Weleer

Marie-France 06-52461065 van Oorsouw

mariefrance @weleer.nl

www.weleer.nl

Maaike Pijnenburg

Nancy Swaanen Eline van der Geest

Rob Berkel

Theatergroep PlayBack Marieke Boel

Verteltheater WatverteljeMenu Adrie Gloudemans

Tel.nummer

06-50676764 06-44348551

06-29484163

Wiersma & Smeets Bram Wiersma Moniek Smeets

013-5434053 06-42713495 013-5437739

info@wiersma- www.wiersmasmeets.eu smeets.eu wiersmee@gmail.com

Yoga Jol

06-23230061

info@yogajol.nl

216

Jolande Saris

www.yogajo.nl


Instelling

Contactpersoon

E-mail

Website

Zonderlijntjes Lonneke van de Sande 06-10759061

lonneke@ zonderlijntjes.nl

www.zonderlijntjes.nl

Zwaard en Volk

Sylvia Veldkamp

013-5802816

info@zwaardenvolk.nl

www.zwaardenvolk.nl

Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

BAT Katja Raaijmakers

06-42237927 013-5326064

katja.raaijmakers @tilburg.nl

www.bat.nl

Stichting Digihelden

013-5041888

info@digihelden.nl

www.digihelden.nl

Robert-Jan Pastoor

Tel.nummer

Educatiepit Sophie Gruijters 06-43037716 info@educatiepit.nl

www.educatiepit.nl www.transfarmers.nl

Fablab 013

06-37152543

fablab013@gmail.com www.fablab013.nl

Genietgroep

Rolph Adriaansen

06-55770523

rolph@genietgroep.nl

www.genietgroep.nl

IVN

Marion de Cocq

088-5003110

m.de.cocq@ivn.nl

www.ivn.nl/brabant

Klasseboeren Ellie Fonken 013-5367642

tllburg@klasse boeren.nl

www.klasseboeren.nl

De Ontdekfabriek Hugo Vrijdag 040-873506

hugo@de ontdekfabriek.nl

www.deontdek fabriek.nl

Ontdekrijk Annelies van Helvoort 06-30366526

ontdekrijk@xpect primair.nl

www.facebook.com/ ontdekrijk

Ontwerpcirkel

Odette Payens

06-28335589

odette@ontwerpcirkel.nl www.ontwerpcirkel.nl

Stadsimkerij Beezzzz

Marcel Horck

06-15258421

info@beezzzz.nl

www.beezzzz.nl

T-Primair Laudy Brouwer 06-28968662 Tineke Vermeer 06-82341350

laudy.brouwer@ tprimair.nl tineke.vermeer@ tprimair.nl

www.palet013.nl

Techniektalent.nu Corine van Harskamp 0348-744216

c.vanharskamp www.techniektalent.nu @techniektalent.nu info@techniektalent.nu

De Uitvinders

Chris Voets 040-7873506 chris@chrisvoets.nl Hugo Vrijdag

www.uitvinderswedstrijd.nl

IVN / Stichting Het Bewaarde Land

Marion de Cocq Hanneke van de Rakt

http://www.ivn.nl/ hetbewaardeland.nl

0411-683407 06-48622415

m.de.cocq@ivn.nl h.van.de.rakt@ivn.nl

De Natuurpedagoog Jael Nouhet 06-48470319 info@natuurpedagoog.nl www.natuur pedagoog.nl

217


ADRES KONINGSPLEIN 11A - 5038 WG TILBURG LIZETTE MIJLAND ADVISEUR CIST | 06-28547067 | LIZETTE.MIJLAND@TILBURG.NL JAN STOEL SENIOR ADVISEUR CIST | 06-22863031 | JAN.STOEL@TILBURG.NL INEKE FRIJTERS ADVISEUR CIST | 06-53385048 | INEKE.FRIJTERS@TILBURG.NL

Po Brochure  

Primair Onderwijs 2017 | 2018

Po Brochure  

Primair Onderwijs 2017 | 2018