Page 1


ACEBA i les EBA El model d’Autogestió en Atenció Primària de Catalunya

Desembre 2013 www.aceba.cat


El model d’autogestió en Atenció Primària a Catalunya

                 

Què són les EBA Marc legal L’autogestió en AP Formes jurídiques de les EBA El concurs públic Les EBA al territori ACEBA, el paraigües de les EBA Nous membres ACEBA Serveis sanitaris Població atesa Professionals ACEBA Atenció sanitària dispensada Resultats de les EBA Benchmarking Cost-eficiència Valor afegit Altres dades d’interès Publicacions sobre l’autogestió en AP ANNEX: El concurs públic  Documentació  Puntuació


Entitats de Base Associativa

Les Entitats de Base Associativa (EBA) són empreses de professionals sanitaris integrades en el Sistema Públic de Salut per prestar els Serveis d'Atenció Primària a la població de referència.  El model es basa en una societat de professionals de la salut, integrada per metges, infermers i odontòlegs, que constitueixen una empresa.  Mitjançant un concurs públic gestionen una Àrea Bàsica de Salut (ABS).  El CatSalut és l’ens regulador que determina i fixa els objectius anuals que han d’assolir els centres. Aquests objectius els estableix el Pla de Salut per a tots els Centres d’Atenció Primària de Catalunya.

Les EBA som proveïdors de serveis públics de salut. S’adjudiquen per concurs públic


Marc legal

La Llei 15/1990, d'Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) (DOGC núm. 1324, de 30 de juliol de 1990, pàgines 3660-73) separa clarament les funcions d'assegurador públic (finançament, compra i planificació) de les de proveïdor de serveis sanitaris.

Mitjançant aquesta llei es regula l'accés a la provisió de serveis de tots els agents sanitaris.

La llei no reflecteix però la possibilitat que els professionals sanitaris accedeixin a la provisió.


Marc legal

L’AUTOGESTIÓ pren forma mitjançant la Llei 11/1995 de Modificació Parcial de la LOSC aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 29 de setembre de 1995 (DOG núm. 2116, de 18 d'octubre de 1995, pàgines 7538-40). DECRET 309/1997, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits d’acreditació de les Entitats de Base Associativa per a la gestió de centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària.

El naixement de les EBA 1995-1997


L’autogestió en AP

AUTOGESTIÓ vs AUTONOMIA DE GESTIÓ Autogestió: Els professionals sanitaris gestionen DIRECTAMENT el servei, en el marc d’ una entitat de la que en són propietaris (EBA).

Autonomia de gestió: Fruit de la delegació de funcions des d’altres nivells de l’organització els sanitaris adquireixen determinades capacitats per a gestionar determinades àrees del servei.


Formes jurídiques de les EBA

Llei 2/2007 de 15 de Març de Societats Professionals.  Com que el nostre objecte és la realització d’una activitat professional, hem de regir-nos en primer lloc per aquesta Llei, i supletòriament per les normes que regulin les formes jurídiques triades (LSC: SA,SL o no capitalistes: Cooperatives...)  Modificació: Llei 25/2009, de 22 de desembre.  Com a mínim la majoria (meitat més 1) del capital i dels drets de vot o la majoria del patrimoni social ha de correspondre a socis professionals.  La majoria dels administradors o membres del Consell d’Administració han de ser socis professionals, però a l’hora de prendre decisió es requereix la majoria de vots dels socis professionals amb independència del nombre de membres concurrents.


El concurs

Concurs públic Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractació del Sector Públic (LCSP): vigent des del 16 de desembre de 2011. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJ ava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=204113


Les EBA al territori

11 EBAs EAP Albera Salut EAP Alt Camp Oest EAP Dreta de l’Eixample EAP Osona Sud-Alt Congost EAP Poble Sec EAP Sardenya EAP Sarrià EAP Vallcarca-Sant Gervasi EAP Vallplasa Atenció Primària EAP Vic Muralles Salut SLP

1 d’octubre de 1996. Obre les portes el CAP El Remei de Vic, el primer EAP autogestionat de Catalunya, liderat pel Dr. Albert Ledesma


Les EBA al territori

Girona: 1 EBA EAP Albera Salut

Barcelona: 8 EBA

Tarragona: 2 EBA EAP Alt Camp Oest Muralles Salut SLP

EAP Dreta de l’Eixample EAP Poble Sec EAP Sardenya EAP Sarrià EAP Vallcarca-Sant Gervasi EAP Vallplasa Atenció Primària Osona EAP Osona Sud-Alt Congost EAP Vic

El 72,7% de les EBA estan a la província de Barcelona


Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa

ACEBA, el paraigües de les EBA El 15 de novembre de 2002 es crea l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA), que integra tots els centres autogestionats en AP de Catalunya.

OBJECTIUS     

Impulsar la relació entre professionals del sector: conèixer l’activitat dels altres centres i compartir experiències. Incrementar la competitivitat per establir sinèrgies de millora. Realitzar accions conjuntes entre els diferents centres. Traçar propostes de futur. Crear un marc comú per a tots les empreses associades.

L’Assemblea i la Junta Directiva ACEBA constitueixen el nucli dur de l’entitat


Nous membres ACEBA

Incorporacions ACEBA 2013 1 d’abril. Muralles Salut SLP Recentment…

 

PAS SL (Prevención Asistencia y Seguimiento SL) Pediatria dels Pirineus SCCLP

Actualment 13 equips integren ACEBA


Serveis sanitaris

Serveis de finançament públic

Serveis privats

En general totes les EBA ofereixen els mateixos serveis públics.

El ventall és múltiple i l'oferta és diversa en cada centre.

•Atenció i serveis comunitaris •Atenció a la dona (ASSIR) •Infermeria •Medicina de família •Odontologia (servei públic) •Pediatria •Podologia (servei públic) •Serveis socials

•Acupuntura •Coaching •Dietètica i nutrició •Fisioteràpia •Homeopatia •Odontologia (servei privat) •Podologia (servei privat) •Psicologia •Teràpia Gestàltica •Teràpia manual •Teràpia neural •...

Més enllà de la cartera pública els centres amplien l’oferta de serveis per donar resposta a les noves necessitats de salut


Població atesa

Registre Central de Persones Assegurades (RCA) per EBA l’any 2012 EBA

RCA 2012

EAP Albera Salut

6.922

EAP Alt Camp Oest

6.209

EAP Dreta Eixample

45.133

EAP Osona Sud-Alt Congost

12.577

EAP Poble Sec

25.814

EAP Sardenya

19.524

EAPs Sarrià Vallvidrera Les Planes

43.905

EAP Vallcarca-Sant Gervasi

51.108

EAP Vic

23.463

TOTAL

234.655

Durant l’any 2012 les EBA hem ofert serveis sanitaris a gairebé 235.000 ciutadans de Catalunya, el que representa el 3,3% de la població catalana.


Professionals ACEBA

Principals estaments professionals de les EBA Medicina de Família

EAP Albera Salut

EAP Alt Camp Oest

EAP Dreta Eixample

Pediatria

7 + 5 amb contracte fix discontinu

1

7

1

22 Metges 3 Pediatres de família + 5 +2 metges pediatres de generals de contingent contingent

Odontologia

Infermeria

Treball social

Atenció a l'usuari

Altres

TOTAL

1

7 Infermers DUI + 8 amb contracte fix discontinu

0,5

6

4

39,5

2

6

1

5

4

26

2 Odontòlegs + 1 odontòleg de contingent

18 infermeria + 1 dip. en infermeria de contingent

2

16

9

81

9

3

2

9

1

10

18

52

EAP Poble Sec

13 + 2 de contingent

3

1,3

9 + 2 de contingent

1

10

5

46,3

EAP Sardenya

11

3

1

7

1

9

15

47

EAPs Sarrià i Vallplasa Atenció Primària

21

4

2

19

1

14

2

63

EAP Vallcarca-Sant Gervasi

27

5

4

16

1

16

5

74

EAP Vic

15

4

1

12

11

14

57

135

26

14

114

97

76

485,8

EAP Osona Sud-Alt Congost

TOTAL

8,5

Som gairebé 490 professionals al servei de la salut


Atenció sanitària

Durant l’any 2012 hem realitzat fins a 1.296.800 visites entre totes les EBA de Catalunya.

Visites ateses

Medicina de Família

Pediatria

Odontologia

Infermeria

Treball social

Altres

Total

EAP Albera Salut

32.405

7.704

1.975

15.958

750

8.856

67.648

EAP Alt Camp Oest

37.652

5.146

2.913

20.133

383

4.918

71.145

EAP Dreta Eixample

118.646

18.872

4.400

43.576

4.845

28.975

219.314

EAP Osona Sud-Alt Congost

41.816

17.927

6.730

36.192

338

16.127

119.130

EAP Poble Sec

78.421

14.937

11.878

47.355

2.555

2.077

157.223

EAP Sardenya

58.310

11.778

3.611

30.664

1.309

960

106.632

EAPs Sarrià i Vallplasa Atenció Primària

77.865

10.146

2.907

50.722

1.323

0

142.963

EAP Vallcarca-Sant Gervasi

138.141

35.577

3.214

56.480

2.882

0

236.294

EAP Vic

87.170

19.077

8.923

51.741

0

9.540

176.451

TOTAL

670.426

141.164

46.551

352.821

14.385

71.453

1.296.800


Resultats de les EBA

Desembre 2012. Primer informe de la Central de Resultats de l’Atenció Primària de Salut de Catalunya. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Prescripció farmacèutica. Segons dades de la Central de Resultats, 3 EBA figuren entre el rànquing dels 18 primers: l’EAP Vallvidrera Les Planes (160,4 €), l’EAP Sardenya (202,3 €), i l’EAP Sarrià (204,7 €). Satisfacció dels usuaris. L’EAP Vallcarca és una de les ABS amb índex de fidelitat més elevats, amb un 98,8%, i l’EAP Sant Gervasi obté un dels valors més alts en la facilitat per gestionar el dia i hora de visita, amb un 96,5%. L’EAP Albera Salut obté un dels valors més alts en el suport durant l’atenció al taulell, amb un 97,3%.

Estalvi en prescripció farmacèutica. Entre el primer centre de la llista (134,45 €) i l’últim (355,89 €) la diferència és de més del doble.


Benchmarking

Comparativa d’indicadors de resultats realitzada entre 214 EAP de la Regió Sanitària de Barcelona, amb una població assignada de 4.203.430 habitants. Les dimensions avaluades són: accessibilitat, efectivitat, capacitat resolutiva i cost –eficiència.

“Aprendre amb la comparació és la clau del benchmarking”

L’any 2012 totes les EBA de Barcelona són centres Benchmark, situades entre els 20 millors equips d’Atenció Primària de la Regió Sanitària de Barcelona (RSB).

El Benchmarking RSB sempre té 4 o 5 EBA entre els 15 millors equips.

NOTA FINAL EAP Sarrià = 8,0 EAP Poble Sec = 7,5 EAP Sardenya = 7,2 EAP Dreta de l’Eixample = 7,1 EAP Vallcarca-Sant Gervasi = 6,6


Benchmarking

L’EAP Poble Sec i l’EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes fa 6 anys que es mantenen entre els millors equips. L’EAP Dreta de l’Eixample ja en fa 5.

Font: Presentació dels resultats 2011 de benchmarking. Atenció Primària 2012 CatSalut. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya


El cost de les EBA

L’eficiència del model EBA Segons dades publicades pel CatSalut:  Cost mig de l’AP a Catalunya l’any 2008 459 euros per habitant i any

 Cost mig de les EBA l’any 2009 329 euros per habitant i any La despesa mitja de les EBA se situa en 130 euros per habitant i any per sota de la mitjana catalana. L’any 2010 les EBA en conjunt van tenir un cost mig per habitant i any a l’entorn d’un 30% menys que la resta de centres d’AP de Catalunya.

El 30% d’estalvi que generen les EBA respecte la resta de CAP a Catalunya, hauria suposat un estalvi total de fins a 900 milions d’euros l’any 2011.


Valor afegit

 Model assistencial proactiu  Implicació professional = major satisfacció dels professionals = menor absentisme laboral.  Capacitat de gestió En aquests moments de crisi muntar una EBA és una aposta i un acte de valentia.

 Recerca constant de la millora del model organitzatiu.  Excel·lents resultats assistencials = alt índex de satisfacció dels usuaris.  Reducció de la despesa sanitària = contribució a la sostenibilitat del sistema.  Implementació TIC: estem a l’ordre del dia en noves tecnologies (Canal Pacient…).  Participació en projectes de recerca i investigació (RSE).

L’autogestió contribueix a l’autoresponsabilització dels professionals. Gestionar, buscar l’eficiència, la millora constant, i assumir el risc són aspectes intrínsecs al model EBA.


Altres dades d’interès. ACEBA 2012

 Salut Comunitària: més de 150 activitats anuals.  Formació: més de 400 activitats i sessions formatives.  Recerca i publicacions: 34 estudis, 30 assaig i 14 publicacions científiques.  Jornades Tècniques annuals ACEBA  Participació en jornades i congressos: gairebé un centenar d’activitats formatives, realitzant 68 comunicacions, 23 pòsters i unes Jornades.

Publicació de la revista bimensual gratuïta Fer Salut, de promoció i prevenció de la salut


Publicacions sobre l’Autogestió en AP

Recull d’articles, informes i entrevistes sobre l’autogestió en AP http://www.aceba.cat/ca/premsa/articles-sobre-l-autogestio.htm

Més informació: www.aceba.cat


ANNEX

El concurs públic DOCUMENTACIÓ PUNTUACIÓ


El concurs públic

SOBRE 1: Documentació general

SOBRE 2: Documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor (puntuació).

SOBRE 3: Documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.

El concurs. Documentació


El concurs públic SOBRE 1: Documentació general a. Instància b. Còpia autentificada del D.N.I. de la persona que signa la instància i còpia autentificada de targeta o document amb en N.I.F. de l’empresa. c. Còpia autèntica o testimoni de l’escriptura de constitució o de modificació de la societat inscrita en el registre mercantil, si es tracta d’una societat mercantil, o en el registre que correspongui, si es tracta d’un altre tipus de persona jurídica. d. Original de l’escriptura d’apoderament notarial, atorgada per la persona amb poders suficients quan s’actuï en nom d’una altra persona jurídica, inscrita en el Registre Mercantil o Registre oficial corresponent. No s’admetrà còpia simple o testimoni d’aquesta escriptura.

El concurs. SOBRE 1


El concurs públic SOBRE 1: Documentació general e. Declaració responsable de la persona física que representi a la persona jurídica conforme la representació que ostenta continua vigent. f. La documentació suficient que acrediti la seva solvència econòmica, financera i tècnica, segons es preveu a l’apartat G del quadre de característiques. g. Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar, d’acord amb l’article 49 LCSP. Aquesta declaració inclourà expressament la circumstància de trobar-se al correcte compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, sense perjudici que la justificació acreditativa d’aquests requisits s’exigeixi abans de l’adjudicació a qui hagi de ser adjudicatari del contracte, per la qual cosa se li concedeix un termini màxim de 5 dies hàbils.

El concurs. SOBRE 1


El concurs públic SOBRE 1: Documentació general h. Declaració responsable de posseir en plantilla un nombre de treballadors i treballadores minusvàlids no inferior al 2% als licitadors amb més de 50 persones en plantilla, tal i com es preveu a l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, si s’escau. i. En cas de pertinença a un grup empresarial, declaració sobre el grup empresarial a què pertany l’empresa, amb indicació de les empreses que el componen i denominació del grup. j. Declaració responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitat entre les dones i els homes, si s’escau.

El concurs. SOBRE 1


El concurs públic SOBRE 2: Documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor a. Documentació tècnica a aportar: a1) Pla funcional d’acord amb l’annex 1. a2) Documentació que l’empresari cregui adient aportar per tal de fer l’oferta més favorable als interessos del CatSalut.

b. Si s’escau, declaració i justificació d’aquelles dades, la divulgació de les quals, puguin perjudicar els interessos comercials legítims de les empreses i/o la competència lleial entre elles. L’òrgan de contractació en funció de la justificació presentada i amb l’assessorament que consideri necessari, decidirà respecte a la divulgació de les dades facilitades.

El concurs. SOBRE 2


El concurs públic SOBRE 3: Documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica Proposició econòmica: La proposta econòmica es redactarà segons el model que s’adjunta, i en què constarà l’oferta dels serveis inclosos a l’objecte de la contractació, així com l’import del cànon.

El concurs. SOBRE 3


El concurs públic

 Criteris susceptibles de judici de valor: 45 punts.

 Criteris avaluables automàticament: 55 punts (oferta econòmica).

El concurs. PUNTUACIONS


El concurs públic  Criteris susceptibles de judici de valor (màxim de 45 punts) RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL: 5 PUNTS - Plantilla que el licitador pensa dedicar a les activitats objecte de contracte: 1 punt. - Organització del treball distribucions de torns i horaris i funcions dels professionals: 1 punt. - Organigrama: 1 punt. - Programa anual de formació, amb calendari detallat d’àrees i personal destinatari: 1 punt. - Protocols addicionals als requeriments normatius: descripció dels procediments als quals fa referència cada un d’ells: 1 punt.

El concurs. PUNTUACIONS


El concurs públic  Criteris susceptibles de judici de valor (màxim de 45 punts) OBJECTIUS: 12 PUNTS - Objectius generals i específics en relació a l’activitat objecte de contracte: 10 punts. • Millorar l’accessibilitat i la resolució dels serveis de l’EAP. • Desenvolupar de forma específica mecanismes d’atenció no presencial als pacients (Internet, atenció telefònica, etc.) • Desenvolupar un pla d’organització assistencial específic per a les situacions d’increment de la demanda (incloent-hi la generada per a pacients desplaçats). • Desenvolupar un pla d’atenció domiciliària. • Desenvolupar un pla específic d’atenció als pacients crònics complexos i fràgils. - Definició de la cartera de serveis adaptada a les necessitats locals i que prioritzi l’atenció als pacients amb processos crònics d’alta prevalença i repercussió sociosanitària: 2 punts.

El concurs. PUNTUACIONS


El concurs públic  Criteris susceptibles de judici de valor (màxim de 45 punts)

AUTONOMIA DE GESTIÓ: 20 PUNTS Es valorarà l’elaboració d’un projecte d’autonomia de gestió de l’EAP, d’acord amb els components definits en el marc general del Document sobre provisió de serveis sanitaris en l’àmbit de l’atenció primària.

El concurs. PUNTUACIONS


El concurs públic  Criteris susceptibles de judici de valor (màxim de 45 punts)

MILLORA DE LA QUALITAT: 5 PUNTS - Sistemes d’avaluació de resultats: 2 punts. - Descripció de les activitats que el centre pensa realitzar quant a la definició, seguiment i avaluació dels projectes i actuacions de millora que es realitzin: 2 punts.

El concurs. PUNTUACIONS


El concurs públic  Criteris susceptibles de judici de valor (màxim de 45 punts)

AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ: 2 PUNTS - Quadre de comandament de l’entitat: variables quantitatives. Detall i descripció: 1 punt. - Avaluació dels resultats assistencials de l’entitat: 1 punt.

El concurs. PUNTUACIONS


El concurs públic  Criteris susceptibles de judici de valor (màxim de 45 punts)

MILLORES: 2 PUNTS - Oferta de prestació de serveis addicionals als detallats en el plec de clàusules: 1 punt. - Altres propostes que suposin una millora de l’oferta: 1 punt.

El concurs. PUNTUACIONS


ACEBA i les EBA  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you