Page 1

Prospectus Prosbectws 2012-13

Go further! Cer yn bellach!


2

Cenhadaeth Coleg Ceredigion Cyflawni Potensial • Newid Bywydau Coleg Ceredigion’s Mission Fulfilling Potential • Changing Lives Gwerthoedd Values

Byddwn yn:

Ymdrechu am ragoriaeth mewn dysgu, addysgu a chefnogi.

We will:

Gwerthfawrogi pob aelod o gymuned y coleg gyda pharch un am y llall.

• Strive for excellence in teaching, learning and support.

Ymddwyn mewn modd moesegol a chyda gonestrwydd mewn amgylchedd sydd yn hybu llwyddiant ac yn diwallu anghenion yr unigolyn.

• Value all members of the college community in a culture of mutual respect.

• Behave ethically and with integrity in an environment that actively promotes success and meets the needs of the individual.

Principal’s Message Coleg Ceredigion is a lively, vibrant and caring college that puts learners’ achievement and wellbeing at the top of its agenda. We believe all learners can succeed and we work hard to ensure that everyone who enrols on a course at Coleg Ceredigion reaches their full potential. We actively promote equality for all, and recognise that every one of our learners is unique. Our college environment is important to us and we work hard to ensure that we do all we can to protect our environment. The Welsh language and culture is central to our ethos and we actively promote bilingual and Welsh medium learning. Our standards are high and we know yours will be too, when you join us as one of the 700 full time or 2000 part time students that study with us each year. I look forward to welcoming you in person to Coleg Ceredigion, the County’s only further education college. Jacqui Weatherburn Principal

Neges gan y Brifathrawes Mae Coleg Ceredigion yn goleg bywiog, hwylus a gofalgar sy’n sicrhau bod llwyddiant a lles dysgwyr ar frig ei agenda. Credwn y gall pob dysgwr lwyddo ac rydym yn gweithio’n galed er mwyn sicrhau bod pawb sy’n cofrestru ar gwrs yng Ngholeg Ceredigion yn cyrraedd eu potensial. Rydym yn weithredol iawn wrth hybu cydraddoldeb, ac rydym yn ymwybodol fod pob un o’n dysgwyr yn unigryw. Mae amgylchedd y coleg yn bwysig i ni ac rydym yn weithgar iawn wrth wneud popeth y gallwn i amddiffyn ein hamgylchedd. Mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y coleg ac rydym yn hybu dwieithrwydd a dysgu cyfrwng Cymraeg yn barhaol. Mae ein safonau’n uchel, a gwyddwn y bydd hynny’n wir i chithau hefyd pan byddwch yn ymuno â ni fel un o’r 700 myfyriwr llawn amser neu 2000 myfyriwr rhan amser sy’n astudio gyda ni bob blwyddyn. Edrychaf ymlaen i’ch croesawu i Goleg Ceredigion, yr unig goleg addysg bellach yn y Sir. Jacqui Weatherburn Prifathrawes


3

Contents p13 Courses for Businesses

Cynnwys

p14 Art and Design

Adrannau

Departments

p18 Hospitality and Catering p22 Bricklaying p24 Carpentry and Joinery p26 Business and Management p30 Countryside Management p32 Motor Vehicle Engineering p34 Furniture p38 Independent Living Skills p40 General Education and GCSEs p44 A Levels p46 PGCE p48 Childcare and Education p52 Health and Care p54 Information Technology p56 Performing Arts p58 Media p62 Business Professional Skills

p13 Cyrsiau ar gyfer Busnes p15 Celf a Dylunio p19 Estyn Croeso ac Arlwyo p23 Gosod Brics p25 Gwaith Coed p27 Busnes a Rheolaeth p31 Rheolaeth Cefn Gwlad p33 Peirianneg Cerbydau Modur p35 Dodrefn p39 Sgiliau Byw’n Annibynnol p41 Addysg Gyffredinol a TGAU p45 Safon Uwch p47 TAR p49 Gofal ac Addysg Plant p53 Iechyd a Gofal p55 Technoleg Gwybodaeth p57 Celfyddydau Perfformio p59 Cyfryngau p63 Sgiliau Proffesiynol Busnes

Disclaimer: This prospectus is issued without prejudice to the right of Coleg Ceredigion to make any changes it considers necessary with regard to courses, fees or services. Courses will only run if an adequate number of students have enrolled. Ymwadiad: Ceidw Coleg Ceredigion yr hawl i newid y rhaglen fel bo’r angen yn nhermau cyrsiau, pris neu wasanaeth. Dim ond os fydd nifer digool o fyfyrwyr wedi cofrestru y caiff cwrs ei redeg.


4

Dwy Iaith . . . Mae Coleg Ceredigion yn goleg ddwyieithog ac mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y coleg. Rydym yn hybu dwyieithrwydd a dysgu cyfrwng Cymraeg ac yn annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’r Gymraeg. Astudio’n ddwyieithog yng Ngholeg Ceredigion Wyt ti wedi meddwl pa iaith byddi’n ei ddefnyddio ar dy gwrs? Wrth ddilyn cwrs yng Ngholeg Ceredigion bydd cyfle i ti ddefnyddio ac i wella dy sgiliau yn y ddwy iaith. Galli wneud hyn trwy astudio a chael tiwtorial yn dy ddewis iaith. Bydd hefyd unedau iaith a diwylliant ar gael ar y rhan fwyaf o gyrsiau. I’r rhai sydd am ddechrau dysgu’r iaith mae’r coleg yn cynnig gwersi “Blas ar y Gymraeg”. Pam astudio’n ddwyieithog yn y Coleg? Wyt ti wedi gweld unrhyw hysbysebion swyddi yn dy ardal yn ddiweddar? Mae llawer ohonynt yn nodi fod y Gymraeg yn ‘ddymunol’ ar gyfer y swydd, os nad yn ‘hanfodol’. Ar ben hynny, mae’r Gymraeg yn sgil ychwanegol all roi cyfle gwell i ti wrth geisio am swydd. Mae ymchwil wedi dangos bod llu o fanteision o gael sgiliau dwyieithog – mewn addysg, mewn gwaith ac mewn bywyd. Bellach, mae’r Gymraeg yn fanteisiol mewn meysydd mor amrywiol â busnes, addysg a chwaraeon. O fewn y sector breifat yng Nghymru, mae darparu gwasanaeth dwyieithog wedi datblygu’n farc o ansawdd. Mae hi felly’n bwysicach nag erioed i feddu ar sgiliau Cymraeg da, ac i gael digon o hyder i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o’ch bywyd. Pa gymorth sydd ar gael i ti? Mae’r coleg yn cynnig cymorth i fyfyrwyr sy’n astudio yn ddwyieithog neu trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd gwasanaeth “Help Llaw” yn dy helpu gydag unrhyw agwedd o ddefnyddio’r Gymraeg gan gynnwys sillafu, treiglo, defnyddio termau technegol, prawf ddarllen neu unrhyw beth arall. Mae Catrin Henry yn cynnig Help Llaw yn Aberteifi a Branwen Llewellyn yn cynnig Help Llaw yn Aberystwyth. Galli drefnu i weld Catrin neu Branwen naill ai yn y dosbarth neu yn y Ganolfan Ddysgu. Bywyd Cymdeithasol yng Ngholeg Ceredigion Mae dechrau cyfnod newydd mewn Coleg Addysg Bellach yn medru bod yn amser cyffrous i lawer ac yn amser nerfus i eraill. Er mwyn dy helpu i fwynhau’r profiad o astudio yng Ngholeg Ceredigion mae’r Coleg yn darparu rhaglen o weithgareddau amrywiol ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio elfennau neu holl gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r gweithgareddau’n amrywio o deithiau i weld rhaglen “Jonathan” i sesiynau fel cystadleuaeth ‘Ready Steady Cook’. Felly gwna’n siŵr dy fod di’n rhan o galendr digwyddiadau’r Coleg!

“Nes i gwblhau gwaith cwrs yn Gymraeg. Doedd e ddim mor anodd ag on i’n meddwl ac mae digon o help ar gael.” Sion Edwards Gwaith Brics


5

. . . Dwy Waith y Dewis! Bilingualism on your course Ceredigion benefits from a strong bilingual society, and Coleg Ceredigion reflects this through our ethos and the way in which we run our courses. There are countless benefits to bilingualism including facilitating education, increasing career options, extending cultural experiences, as well as opening many doors – personally and professionally. As part of your course you will be introduced to bilingualism in many forms, and you will be expected to partake in bilingual activities within the classroom. Don’t let this scare you! Here at Coleg Ceredigion we have a Bilingualism Team to support you. If you’d like any information on bilingualism or details of courses to learn Welsh contact the Bilingualism Team through Reception at either Campus.

Cynllun Iaith / Welsh Language Scheme Fel pob corff cyhoeddus arall yng Nghymru mae’n rhaid i’r coleg baratoi Cynllun Iaith. Mae Cynllun Iaith y Coleg yn rhoi manylion am y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig yn Gymraeg. Gallwch gael copi o Gynllun Iaith y coleg trwy wefan y Coleg neu trwy ofyn yn y Dderbynfa. The college, like all other public bodies in Wales, is required to produce a Welsh Language Scheme which provides details of how it will provide Welsh language services. Copies of the Welsh Language Scheme are available on the college Website or by asking at Reception.

“Mae’r Gymraeg yn bwysig iawn wrth weithio gyda phlant. Ces i’r cyfle i ddilyn fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae hyn wedi bod yn help mawr i fi.” Siân Evans Gofal ac Addysg Plant


6

Services to Learners Coleg Ceredigion provides a range of services in order to help students with their studies and to prepare them for employment or further study.

Advice and Guidance, Student and Learning Services We want your experience as a student at Coleg Ceredigion to be successful from the time you think about coming to college until after you’ve left us and moved on to your career or higher education. You may want information, advice or support. Before you start, staff are available to help you to choose a course, visit the college and to explain or arrange transport and student finance. Once you have chosen your course we can advise you or support you through the application and interview stages. When you become a student, you may want some help with your learning, someone to help you to deal with personal problems or advice about what to do next. Services to Learners includes advice and guidance officers, learning assistants, counsellors, mentors and support tutors. Ask any member of the team, and if they can’t help you themselves they will introduce you to a person who can! Learning Resource Centres There are well equipped centres on both campuses with welcoming staff who will advise and help you as well as make sure that you have the resources you need to be successful on your course.

Moodle – Virtual Learning Environment All students have access to Moodle - the college’s Virtual Learning Environment. Students can use Moodle to access information on their course and the college and to communicate with other students and staff. Careers Advice and Higher Education Careers advice is available to all students. The college has extensive careers libraries at both its Cardigan and Aberystwyth Campuses which are stocked with printed and computer-based information about possible career routes after college. A full range of Higher Education prospectuses and advice about applications is available. Advisers from Careers Wales visit the college’s campuses regularly to speak to students and by appointment for personal interviews. Teaching staff can also advise on career progression to other programmes. The College holds the Careers Wales Quality Award for excellence in its provision of Careers Education and guidance.


7

Gwasanaethau i Ddysgwyr Mae Coleg Ceredigion yn darparu ystod eang o wasanaethau er mwyn helpu myfyrwyr gyda’u hastudiaethau ac i’w paratoi ar gyfer byd gwaith neu astudiaethau pellach. Cyngor a Chyfarwyddyd, Gwasanaethau Myfyrwyr a Dysgu Rydym am eich profiad fel myfyriwr yng Ngholeg Ceredigion fod yn un llwyddiannus o’r amser y byddwch yn meddwl am ddod i’r coleg hyd nes ar ôl i chi adael a symud ymlaen at eich gyrfa neu addysg uwch. Efallai byddwch angen gwybodaeth, cyngor neu gefnogaeth. Cyn i chi ddechrau, bydd staff ar gael i’ch helpu i ddewis cwrs ,ymweld â’r coleg ac i egluro neu i drefnu cludiant a chyllid myfyriwr. Unwaith i chi ddewis eich cwrs gallwn eich cynghori neu eich cefnogi trwy’r broses o wneud cais a chael cyfweliad. Pan yn fyfyriwr, mae’n bosib bydd angen help arnoch gyda’ch dysgu, rhywun i’ch helpu i ddelio gyda phroblemau personol neu gyngor am beth i wneud nesaf. Mae gwasanaethau i fyfyrwyr yn cynnwys swyddogion cyngor a chyfarwyddyd, cynorthwywyr dysgu, cynghorwyr, mentoriaid a thiwtoriaid cefnogi. Gofynnwch i unrhyw aelod newydd o’r tîm, ac os na allant eich helpu byddant yn eich cyflwyno i rywun sy’n gallu! Canolfannau Adnoddau Dysgu Mae ‘na ganolfannau ar y ddau gampws sydd yn llawn cyfarpar a gyda staff croesawgar bydd yn eich cynghori a’ch helpu yn ogystal â gwneud yn siŵr bod gennych yr adnoddau sydd angen arnoch i fod yn llwyddiannus ar eich cwrs. Moodle – Rhith-amgylchedd ddysgu Mae gan bob myfyriwr fynediad i Moodle - Rhith-amgylchedd Ddysgu’r coleg. Gall fyfyrwyr ddefnyddio Moodle i gael mynediad at wybodaeth am eu cwrs a’r Coleg ac i gyfathrebu gyda myfyrwyr eraill a staff. Cyngor Gyrfaoedd ac Addysg Uwch Mae Coleg Ceredigion yn cynnig cyngor gyrfaoedd i bob myfyriwr. Cedwir gwybodaeth helaeth yn y ddwy lyfrgell ar y ddau gampws ar ffurf ysgrifenedig ac ar gyfrifiadur. Mae gwybodaeth am Brifysgolion a chyngor a chymorth gyda gwneud ceisiadau i Addysg Uwch ar gael. Yn ogystal gall myfyrwyr drafod eu gyrfa gydag ymgynghorwyr o Gwmni Gyrfa Cymru sy’n ymweld â’r campws yn wythnosol. Mae staff addysgu’r coleg hefyd yn cynnig cyngor ar sut i ddilyn ymlaen i raglenni hyfforddiant pellach. Mae’r coleg wedi derbyn Gwobr Ansawdd Gyrfa Cymru am ddarparu Addysg Gyrfaoedd ac Addysg a Chyfarwyddyd o’r radd flaenaf sy’n gysylltiedig â byd gwaith. Tiwtoriaid Personol/Anogwyr Dysgu Pennir tiwtor personol/anogwr dysgu i bob myfyriwr llawn amser. Mae sesiynau tiwtorial wedi eu hamserlennu ac yn canolbwyntio ar osod targedau a chynllunio gyrfa. Bydd tiwtoriaid personol/anogwyr dysgu yn cynghori myfyrwyr am bwysigrwydd prydlondeb a phresenoldeb ac yn esbonio sut y caiff cynnydd ei fonitro. Gallant hefyd gynnig cyngor cyffredinol am wasanaethau’r coleg ac am unrhyw broblemau neu ofidiau yn ymwneud â’r cwrs. Os bydd angen, gall tiwtoriaid personol/anogwyr dysgu gyfeirio myfyrwyr at gynghorwr arbenigol a all helpu gyda phroblemau neu ofidiau penodol.

Mentoriaid Mae Mentoriaid ar gael ar y ddau gampws i gynnig cefnogaeth bersonol a chyfarwyddyd ymarferol, ynghyd â chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol a gweithgareddau eraill. Undeb y Myfyrwyr Gall pob myfyriwr ymuno â’r Undeb. Os ydych yn prynu cerdyn UCM (NUS Extra) gallwch dderbyn manteision arbennig gan gynnwys gostyngiadau ar nwyddau ar y stryd fawr. Gweler www.nusextra.co.uk am fwy o fanylion. Teithio yn Rhad ac am Ddim Darperir bws yn rhad ac am ddim i bob myfyriwr sydd yn astudio am dros 15 awr yr wythnos ac yn byw dros dair milltir o’r coleg. Mae manylion amserlen a llwybrau’r bysus ar gael gan Weinyddwyr Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn y Dderbynfa yn Aberteifi neu Aberystwyth. Cymorth Ariannol Gall y coleg roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn ag unrhyw grantiau neu lwfans sydd ar gael, a byddwn yn rhoi cyngor i chi ar sut a phryd i wneud cais amdanynt. Mae’r rhan fwyaf o gymorth ariannol yn cael ei gyflenwi gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, ac mae’r rheolau’n newid o flwyddyn i flwyddyn. Mae’r rhan fwyaf o gymorth ariannol yn ddibynnol ar eich oedran a’r nifer o oriau yr ydych yn astudio yn y coleg. Gall hefyd gael ei effeithio gan astudiaethau diweddar, grantiau yr ydych eisoes wedi eu derbyn, eich cenedligrwydd a’ch incwm teuluol. Cewch fwy o fanylion gan y Swyddogion Cyngor a Chyfarwyddyd neu drwy edrych ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru: www. cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.


8

Personal Tutors/Learning Coaches Each full-time student is allocated a personal tutor/learning coach. Timetabled tutorial sessions focus on target setting and career planning. Personal tutors/learning coaches advise students about the importance of punctuality, attendance and how progress is monitored. They can also give general advice about college services and any problems or concerns relating to the course. Personal tutors/ learning coaches can refer students if necessary to specialist advisers who may be able to help with specific problems or concerns. Mentors Mentors are available on both campuses to offer personal support and practical guidance along with opportunities to participate in community and other activities. Students’ Union All students are eligible to join the National Union of Students. The purchase of an NUS Extra card means many benefits including discounts in high street stores. Further details available at www. nusextra.co.uk.

Park Place Training Restaurant The college has a Training Restaurant at its Cardigan campus where catering students put their high level skills of food preparation and service into practice. For an update on the monthly lunch menu and to book a table please contact the college’s Reception at Cardigan.

Free Transport For students who attend courses for more than 15 hours per week, and live more that three miles away from the college, free transport is provided along key routes. Information on bus routes and timetables is available from Student Services Administrators and Reception at the Aberystwyth and Cardigan Campuses.

Fairtrade College Coleg Ceredigion is a Fairtrade College, and supports the Fairtrade movement through the sales of Fairtrade products, and participation in events throughout the year.

Financial Help The college will give you up to date information about any grants and allowances which are available and will advise you on how and when to apply for them. Most funding comes from Student Finance Wales and rules change from year to year.

Green Dragon Environmental Standard Coleg Ceredigion has achieved the Green Dragon Environmental Standard at Level 4 in recognition of its Environmental Management System. The College aims to continue to reduce its carbon footprint and minimise its impact on the environment, through recycling, reducing energy consumption and integrating Education for Sustainable Development and Global Citizenship into the Curriculum.

Most funding is based on your age and the number of hours you will be studying. It may also be affected by what previous studying you have done, previous grants you have received, your nationality and your household income. You can get more information from the Advice and Guidance Officers at the college or by looking on the Student Finance Wales website www.studentfinancewales.co.uk Financial Contingency Fund – 16 years and over Coleg Ceredigion has a Financial Contingency Fund which may be able to help to pay for childcare, exceptional travelling costs and course related costs such as books, uniforms, course materials and registration fees. The Financial Contingency Fund is means tested based on household income. More detailed information on the grants and funds can be found in the booklet “Funding for Learning”. Please ask for a copy at Reception or ask the Students Services Administrators. Food and Drink There are cafeterias on both campuses where staff, students and visitors can purchase meals, drinks and snacks. There are comfortable seating areas and vending machines also available. Meat, fish, and vegetarian food is usually available. If you have any special dietary requirements, please make these know to the staff.

No Smoking College In the interest of the health and wellbeing of its students, Coleg Ceredigion is a no smoking college. Smoking is not allowed within identified boundary areas at both the Aberystwyth and Cardigan campuses. The college seeks to support all students who wish to give up smoking.


9

Cronfa Ariannol wrth Gefn - Myfyrwyr 16 mlwydd oed a throsodd Gall Cronfa Ariannol wrth Gefn y coleg gynnig cymorth i fyfyrwyr gyda chostau megis gofal plant, costau teithio eithriadol a chostau yn ymwneud â’r cwrs megis llyfrau, iwnifform a deunyddiau arbennig a ffioedd cofrestru. Mae’r Gronfa Ariannol wrth Gefn yn dibynnu ar brawf incwm yn seiliedig ar incwm teuluol.

Coleg Dim Ysmygu Er budd iechyd a lles ein myfyrwyr, mae Coleg Ceredigion yn goleg ‘dim ysmygu’. Nid yw ysmygu’n cael ei ganiatáu o fewn ffiniau terfyn campysau’r coleg yn Aberystwyth ac Aberteifi. Mae’r coleg yn ceisio cefnogi pob myfyriwr sy’n dymuno rhoi’r gorau i ysmygu.

Mae manylion pellach am grantiau a lwfansau ar gael yn y llyfryn “Ariannu Dysgu”. Gofynnwch am gopi yn y Dderbynfa neu gofynnwch i’r Gweinyddwyr Gwasanaethau Myfyrwyr. Bwyd a Diod Mae ffreutur ar y ddau gampws lle gall myfyrwyr, staff ac ymwelwyr brynu prydau bwyd, byrbrydau a diodydd. Mae seddi cyfforddus a pheiriannau gwerthu hefyd ar gael. Fel arfer, mae cig, pysgod, a bwyd llysieuol ar gael. Os oes gennych unrhyw anghenion dietegol arbennig, rhowch wybod i aelod o staff. Bwyty Hyfforddi Maes y Parc Mae’r coleg yn rhedeg Bwyty Hyfforddi ar gampws Aberteifi lle mae myfyrwyr Arlwyo yn cael cyfle i ymarfer eu sgiliau. Gellir archebu lle yn y bwyty neu dderbyn manylion y fwydlen drwy gysylltu â’r Dderbynfa yn Aberteifi. Coleg Masnach Deg Mae Coleg Ceredigion yn Goleg Masnach Deg, ac yn cefnogi Masnach Deg trwy werthu nwyddau, a chymryd rhan mewn digwyddiadau perthnasol drwy gydol y flwyddyn. Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd Mae Coleg Ceredigion wedi llwyddo i dderbyn Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd ar Lefel 4, fel cydnabyddiaeth o’r System Rheolaeth Amgylcheddol. Mae’n fwriad gan y Coleg i barhau i leihau ôl-troed carbon, a’i effaith ar yr amgylchedd, trwy ailgylchu, defnyddio llai o ynni, ac integreiddio Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang i’r Cwricwlwm.

MASNACH DEG

FAIRTRADE


10

Tuition Fees Tuition on all standard courses is free for Home (i.e. United Kingdom and European Union) students under 19 years of age. Tuition is also free for Home students aged 19 years or over whose weekly class hours on standard courses at Coleg Ceredigion are over 15 hours or more or who are studying two or more AS or A Level subjects. Please note the following however: • Overseas students from outside the European Union are required to pay course fees. • Students on standard courses whose weekly course hours at Coleg Ceredigion are less than 15 are normally required to pay tuition fees. To be eligible for a concession, you must be responsible for paying the fees yourself and you must provide evidence of receipt of one of the following benefits: Job Seekers Allowance; Income Support; Disability/Incapacity Benefit; Pension Credits. • Students who are registered as unemployed/ in receipt of Income Support or Incapacity Benefit must notify their local benefit office before they commence a course. • Students whose employer or training provider will be paying their fees must complete a payment confirmation form, signed by the employer/training provider and send to the college prior to enrolment. Further information on student fees is available from Reception at Aberystwyth or Cardigan. Aberystwyth 01970 639700 Cardigan 01239 612032 Enrolment Fees Students should be aware that there is a £30 enrolment fee payable by all students on signing their Student Contract. In addition, some courses may require students to make a contribution towards the purchase of materials and equipment.

Apprenticeships The Apprenticeship is a work based learning programme a for employed status learner at Level 3 and follows a framework developed by the relevant industry Sector Skills Council which specifies the learning, including Essential Skills and technical certificates, required by the relevant industrial sector. The length of the learning is approximately 15 months. Higher Apprenticeships The Higher Apprenticeship is a work based learning programme for employed status learners. It provides opportunities for learners to improve their skills and knowledge at Level 4. Entrants to this programme would normally be expected to already hold technician and/or people management positions. Pathways to Apprenticeship (PTA) Pathways to Apprenticeships (PTA)is a one year training programme aimed at young people aged between 16-24. The PTA will enable learners to acquire the underpinning knowledge and skills that would usually be developed through apprenticeship training in employment. This one year full time programme will be based at the college, and will equip learners with a Level 2 qualification which will help them progress onto a full apprenticeship once completed. The programme is part funded by the Welsh Government and the European Social Fund. Coleg Ceredigion currently offers Pathways to Apprenticeship opportunities in the following areas: Wood Occupations Trowel Occupations

Training Programmes Work Based Learning Various types of Work Based Learning programmes are offered by Coleg Ceredigion if you are employed in the relevant sector: Foundation Apprenticeships The Foundation Apprenticeship is a work based learning programme for employed status learners at Level 2 and follows a framework developed by the relevant Sector Skills Council which specifies the learning, including Essential Skills, required by the relevant industrial sector. The length of learning is approximately 15 months.

Dilynwch ni ar / Follow us on:

Facebook.com/colegceredigion


11

Ffioedd Hyfforddiant Mae ffioedd cyrsiau safonol yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Cartref (h.y. Y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd) o dan 19 mlwydd oed. Mae ffioedd hefyd yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Cartref dros 19 mlwydd oed sydd â 15 neu fwy o oriau dosbarth wythnosol ar gyrsiau safonol yng Ngholeg Ceredigion, neu rhai sy’n astudio dau neu fwy o bynciau Lefel A neu Lefel AS. Er hyn, nodwch y canlynol: • Bydd angen i fyfyrwyr tramor sy’n dod o du allan yr Undeb Ewropeaidd dalu eu ffioedd cwrs. •

Fel arfer, bydd angen i fyfyrwyr ar gyrsiau safonol sy’n astudio am lai na 15 awr yr wythnos, dalu fioedd hyfforddiant. Er mwyn bod yn gymwys am Gonsesiwn, bydd rhaid i chi fod yn gyfrifol am dalu’r ffioedd eich hunan a bydd rhaid darparu tystiolaeth o dderbyn un o’r budd-daliadau canlynol: Lwfans Chwilio am Waith; Cymhorthdal Incwm; Budd-dâl Anabledd/Anallu; Credydau Pensiwn.

Bydd rhaid i fyfyrwyr sydd wedi eu cofrestru’n ddi-waith neu’n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Fudd-dâl Anallu hysbysu’r swyddfa budd-daliadau lleol cyn eu bod yn dechrau ar gwrs.

Bydd angen i fyfyrwyr y mae eu cyflogwr neu ddarparwr hyfforddiant yn talu eu ffioedd gwblhau ffurflen cadarnhau taliadau, wedi ei arwyddo gan y cyflogwr/darparwr hyfforddiant, a’i ddychwelyd i’r coleg cyn cofrestru.

Mae manylion pellach am ffioedd myfyrwyr ar gael o’r Dderbynfa yn Aberystwyth neu Aberteifi. Aberystwyth 01970 639700 Aberteifi 01239 612032 Ffioedd Cofrestru Dylech fod yn ymwybodol bod rhaid i bob myfyriwr dalu ffi cofrestru o £30 pan yn arwyddo eu Cytundeb Myfyrwyr. Yn ogystal â hyn, efallai bydd gofyn i fyfyrwyr ar ambell gwrs wneud cyfraniad tuag at brynu deunydd ac offer.

Prentisiaeth Sylfaenol Rhaglen ddysgu yn seiliedig ar waith hyd at Lefel 2 yw’r Brentisiaeth Sylfaenol. Datblygwyd fframwaith y rhaglen gan y Cyngor Sgiliau Sector perthnasol sy’n nodi’r ddysg, gan gynnwys y Sgiliau Hanfodol sy’n ofynnol gan y sector diwydiannol perthnasol. Byddwch yn astudio am oddeutu 15 mis. Prentisiaeth Rhaglen ddysgu yn seiliedig ar waith hyd at Lefel 3 yw Prentisiaeth. Datblygwyd fframwaith y rhaglen gan y Cyngor Sgiliau Sector perthnasol sy’n nodi’r ddysg, gan gynnwys y Sgiliau Hanfodol a’r tystysgrifau technegol sy’n ofynnol gan y sector diwydiannol perthnasol. Byddwch yn astudio am oddeutu 15 mis. Prentisiaeth Uwch Rhaglen yn seiliedig ar waith ar gyfer dysgwyr cyflogedig yw’r Brentisiaeth Uwch. Mae’n cynnig cyfleoedd i ddysgwyr i wella eu sgiliau a’u gwybodaeth ar Lefel 4. Fel arfer bydd disgwyl i ymgeiswyr ar y rhaglen hon fod yn gweithio fel technegydd a/neu mewn swydd rheoli pobl. Llwybrau i Brentisiaethau (PTA) Mae Llwybrau i Brentisiaethau (PTA) yn rhaglen hyfforddi sydd wedi’i anelu at bobl ifanc rhwng 16-24 mlwydd oed, a’n cael ei astudio dros gyfnod o flwyddyn. Bydd y rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ennill yr wybodaeth a’r sgiliau creiddiol a fyddai fel arfer yn datblygu trwy hyfforddiant prentisiaeth yn y gweithle. Caiff y rhaglen llawn amser hwn ei gynnal yn y coleg, a bydd myfyrwyr yn ennill cymhwyster Lefel 2 a fydd yn eu cynorthwyo i symud ymlaen i brentisiaeth lawn ar ôl cwblhau’r cwrs. Caiff y rhaglen ei hariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae Coleg Ceredigion yn cynnig cyfleoedd Llwybrau i Brentisiaeth yn y meysydd canlynol: Galwedigaethau Gwaith Coed Galwedigaethau Trywel

Rhaglenni Hyfforddiant Dysgu’n Seiliedig ar Waith Mae Coleg Ceredigion yn cynnig gwahanol fathau o raglenni dysgu’n seiliedig ar waith trwy Gonsortiwm Dysgu’n Seiliedig ar Waith Canolbarth Cymru.

Dilynwch ni ar / Follow us on:

@colegceredigion


12

Level Guide

Canllaw Lefelau

Coleg Ceredigion offers courses at a range of levels to suit your needs and abilities. If you’re unsure which level would suit you best, this level guide shows the entry requirements for subject areas.

Mae Coleg Ceredigion yn cynnwys ystod o lefelau i weddu at eich anghenion a’ch galluoedd. Os ydych yn ansicr ynglŷn â pha lefel sydd fwyaf addas ar eich cyfer bydd y canllaw lefelau hwn yn dangos anghenion mynediad ar gyfer meysydd pwnc.

LEVEL / LEFEL 2

3

Art and Design

1

4

4

Celf a Dylunio

Business and Management

4

4

Busnes a Rheolaeth

Accountancy

4

4

Catering

4

4

4

Arlwyo

4

Countryside Management

Cyfrifeg

4

Rheolaeth Cefn Gwlad

4

4

Gwaith Coed

4

4

4

Gwaith Brics

General Education

4

4

4

Addysg Gyffredinol

Pre-GCSE

4

Carpentry

4

Bricklaying

GCSEs

Cyn-TGAU TGAU

4

A Levels

Lefel A

4

PGCE

4

TAR

Furniture

4

4

Dodrefn

Motor Vehicle Engineering

4

4

Peirianneg Cerbydau Modur

Childcare

4

4

Gofal Plant

Health and Care

4

4

Iechyd a Gofal

Performing Arts

4

4

Celfyddydau Perfformio

Media

4

4

Cyfryngau

Information Technology

4

4

Technoleg Gwybodaeth

Business Professional Skills

4

4

Sgiliau Proffesiynol Busnes

Level 1 If you have no formal qualifications, but have a keen interest to learn and develop new skills.

Lefel 1 Os nad oes gennych unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond mae gennych ddiddordeb brwd i ddysgu a datblygu sgiliau newydd.

Level 2 – equivalent to GCSE If you have 2-3 GCSEs grades D-G or relevant qualification or experience. Students without these qualifications may be accepted subject to satisfactory interview.

Lefel 2 – cyfwerth â TGAU Os oes gennych 2-3 TGAU graddau D-G neu gymhwyster cyfwerth neu brofiad perthnasol. Mae’n bosib i fyfyrwyr sydd heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus.

Level 3 – equivalent to A Level If you have 4-5 GCSEs grades C or above or a relevant Level 2 qualification or experience. Students without these qualifications may be accepted subject to satisfactory interview.

Lefel 3 – cyfwerth â Lefel A Os oes gennych 4-5 TGAU graddau C ac uwch neu gymhwyster cyfwerth neu brofiad perthnasol. Mae’n bosib i fyfyrwyr sydd heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus.

Level 4 If you have a Level 3 qualification in a relevant subject, then you may be able to apply to study at Level 4.

Lefel 4 Os oes gennych gymhwyster Lefel 3 mewn pwnc perthnasol, gallwch wneud cais i astudio cwrs Lefel 4.

Please note: Individual courses may have specific entry requirements. Please check the details in the course listings. Students without these qualifications may be accepted subject to satisfactory interview. Noder: Mae’n bosibl bydd gan gyrsiau penodol anghenion mynediad arbennig. Gwiriwch y manylion yn y rhestrau cyrsiau. Mae’n bosibl caiff myfyrwyr heb y cymwysterau hyn eu derbyn yn unol â chyfweliad boddhaol.


13

Courses for Business Whether you run an established business, or just starting out, maintaining a well trained workforce is essential. Alternatively, you may want to enhance your own personal skills to improve your employability. The award winning Department for Commercial, Enterprise and Training Services can help you do all this. As an accredited British Institute of Innkeeping (BII) centre, we can offer a variety of courses for the licensed trade, as well as statutory courses such as first aid and health and safety. We can also offer bespoke training courses at a place and time that suits you (subject to numbers). Bespoke courses can include the following: Time Management; Effective Delegation; Managing People; Dealing with difficult clients. We also offer National Vocational Qualifications/Diplomas in a wide range of areas, which include Health and Social Care; Childcare and Young People; and Accountancy Technician. Funding may also be available. Please contact the Department for Commercial, Enterprise and Training Services for further information. The Department can also offer advice and support if you’re thinking of setting up in business during or after your time at college. For further information or the opportunity to discuss your own requirements please contact the Department for Commercial, Enterprise and Training Services, or click on www.ceredigion.ac.uk

Cyrsiau ar gyfer Busnes P’un ai eich bod yn rhedeg busnes sefydledig neu ond megis dechrau, mae cadw gweithlu wedi ei hyfforddi’n dda yn hanfodol. Neu fel arall, efallai eich bod am ehangu eich sgiliau personol er mwyn gwella eich cyflogadwyedd. Gall yr Adran Gwasanaethau Masnachol, Menter a Hyfforddiant eich helpu i wneud hyn. Fel canolfan Sefydliad Prydeinig Cadw Tafarn (BII) gallwn gynnig amrywiaeth o gyrsiau ar gyfer y fasnach drwyddedig, yn ogystal â chyrsiau statudol megis cymorth cyntaf a iechyd a diogelwch. Gallwn hefyd gynnig cyrsiau mewn lleoliad ac ar amser sy’n gyfleus i chi, gan gynnwys: Rheolaeth Amser; Dirprwyo Effeithiol; Rheoli Pobl; Delio â Chleientiaid Anodd. Rydym hefyd yn cynnig Cymwysterau/Diplomau Galwedigaethol Cenedlaethol mewn ystod eang o feysydd sy’n cynnwys Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Phobl Ifanc, a Technegydd Cyfrifeg. Mae posibilrwydd y bydd cymorth ariannol ar gael. Cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Masnachol, Menter a Hyfforddiant am wybodaeth bellach. Gall yr Adran hefyd gynnig cyngor a chefnogaeth os ydych chi’n ystyried sefydlu busnes yn ystod neu ar ôl eich cyfnod yn y coleg. Am wybodaeth bellach neu i drafod eich gofynion penodol eich hun, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Masnachol, Menter a Hyfforddiant, neu rhowch glic ar www.ceredigion.ac.uk


14

Art and Design Set in the purpose-built Centre for Visual and Performing Arts at the Aberystwyth Campus, the Art Department offers two spacious art studios along with two purpose-built dark rooms and an editing suite. You will be taught by experienced professional artists who specialise in Art and Design and Photography. Through training in the fundamental skills of visual art you can explore your potential and specialise in a field of your choice. Many of our students progress onto Higher Education courses and into careers such as graphic design and illustration, photography, fine art, publishing, fashion and sculpture. Each year, students’ work is showcased in the annual Art Exhibition at the Aberystwyth Arts Centre. Click on www.ceredigion.ac.uk to find out more about our upcoming events. At the Cardigan Campus, students are able to study Fashion on a one day a week basis. These courses are available as part of our School Link and Pre-GCSE/ GCSE programmes. We also offer GCSE Art and Design at the Cardigan Campus.

GCSE Art and Design Campus: Cardigan

BTEC Level 3 Diploma in Art and Design

Duration: 1 year

Campus: Aberystwyth

Entry Requirements: Entry is subject to satisfactory interview.

Duration: 1 or 2 years

What will I be studying? Drawing and Painting; Simple Print-Making; Elemental Design; Art and Design in a Cultural and Historical Context; 3D work – model making in plaster and mixed media. What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to progress to A/AS Levels or Diplomas in Art and Design.

BTEC Level 3 Subsidiary Diploma in Art and Design Campus: Aberystwyth Duration: 1 year Entry Requirements: A portfolio of artwork and a successful interview. This course is equivalent to 1 A Level. Many students will combine this qualification with an A Level in Art and Design or A Level in Photography. This course will develop your skills in a range of practices such as drawing, painting and illustration. The course prepares students for University or self-employment as an artist

Entry Requirements: A portfolio of artwork and a successful interview. This course is equivalent to 2 A Levels. As an extended version of the Subsidiary Diploma, this course covers areas of creative practice to prepare students for University or for self-employment. You will study drawing , painting, illustration and art history, as well as additional units in photography, print-making and sculpture.

BTEC Level 3 Extended Diploma in Art and Design Campus: Aberystwyth Duration: 2 years Entry Requirements: 4 GCSEs Grades C (including Art) or above or equivalent, and a successful interview. Applicants may be accepted without these qualifications subject to a successful interview. This course is equivalent to 3 A Levels. This course is an excellent preparation for Higher Education. You will study a variety of aspects of art and design including 2D and 3D art, art history, textiles and mixed media, as well as additional units in photography, video installation, print making and sculpture.


15

Celf a Dylunio

Mae’r Adran Gelf, sydd wedi’i lleoli yn y Ganolfan Celfyddydau Gweledol a Pherfformio ar gampws Aberystwyth, yn cynnig dwy stiwdio gelf sylweddol eu maint ynghyd â dwy ystafell dywyll bwrpasol ac ystafell olygu. Byddwch yn cael eich dysgu gan artistiaid proffesiynol, profiadol sy’n arbenigo mewn Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth. Trwy dderbyn hyfforddiant yn sgiliau sylfaenol celfyddyd weledol gallwch archwilio eich potensial ac arbenigo mewn maes o’ch dewis. Mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch ac i yrfaoedd fel dylunio graffeg a darlunio, ffotograffiaeth, celfyddyd gain, cyhoeddi, ffasiwn a cherflunwaith. Pob blwyddyn caiff gwaith y myfyrwyr eu harddangos yn yr Arddangosfa Gelf flynyddol yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Ewch i www. ceredigion.ac.uk i ddarganfod mwy am ddigwyddiadau’r dyfodol. Ar gampws Aberteifi mae cyfle i fyfyrwyr astudio Ffasiwn am ddiwrnod yr wythnos. Mae’r cyrsiau hyn ar gael fel rhan o’n rhaglenni Cyswllt Ysgolion a CynTGAU/TGAU. Rydym hefyd yn cynnig TGAU Celf a Dylunio ar Gampws Aberteifi.

Diploma Lefel 3 CABTh mewn Celf a Dylunio

Lefel A/AS Celf a Dylunio

Hyd: Blwyddyn

Campws: Aberystwyth

Hyd: Dwy flynedd

Anghenion Mynediad: Derbynnir myfyrwyr ar sail cyfweliad llwyddiannus.

Hyd: Blwyddyn neu ddwy flynedd

Anghenion Mynediad: 4 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Celf neu gymhwyster cywerth, a chyfweliad llwyddiannus. Mae’n bosib y gall ymgeiswyr heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus.

TGAU Celf a Dylunio Campws: Aberteifi

Beth fyddai’n ei astudio? Tynnu llun a Pheintio; Gwneud Printiau Syml; Dylunio Sylfaenol; Cyd-destun Hanesyddol a Diwylliannol Celf a Dylunio; Gwaith 3D – gwneud modelau mewn clai a chyfrwng cymysg. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch fynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel A neu AS neu Ddiploma mewn Celf a Dylunio.

Anghenion Mynediad: Portffolio o waith celf a chyfweliad llwyddiannus. Mae’r cwrs yma gywerth â 2 Lefel A. Fel fersiwn estynedig o’r Diploma Ategol, mae’r cwrs hwn yn ymdrin â meysydd o ymarfer creadigol i baratoi myfyrwyr ar gyfer Prifysgol neu ar gyfer hunangyflogaeth. Byddwch yn astudio lluniadu, paentio, dylunio a hanes celf, yn ogystal ag unedau ychwanegol mewn ffotograffiaeth, printio a cherflunwaith.

Diploma Ategol Lefel 3 Diploma Estynedig Lefel 3 CABTh mewn Celf a Dylunio CABTh mewn Celf a Dylunio Campws: Aberystwyth

Campws: Aberystwyth

Hyd: Blwyddyn

Hyd: Dwy flynedd

Anghenion Mynediad: Portffolio o waith celf a chyfweliad llwyddiannus.

Anghenion Mynediad: 4 TGAU gradd C neu uwch (gan gynnwys Celf ), neu gymhwyster cyfwerth, a chyfweliad lwyddiannus. Mae’n bosib y gall ymgeiswyr heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus.

Mae’r cwrs yma gywerth ag 1 Lefel A. Bydd nifer o fyfyrwyr yn cyfuno’r cymhwyster hwn gyda Lefel A mewn Celf a Dylunio neu Lefel A mewn Ffotograffiaeth. Bydd y cwrs yn datblygu’ch sgiliau mewn ymarferion amrywiol megis lluniadu, paentio a dylunio. Mae’r cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer Prifysgol neu hunangyflogaeth fel artist.

Mae’r cwrs yma gywerth â 3 Lefel A. Mae’r cwrs hwn yn baratoad gwych ar gyfer Addysg Uwch. Byddwch yn astudio amrywiaeth o elfennau celf a dylunio gan gynnwys celf 2D a 3D, hanes celf, thecstilau a chyfrwng cymysg, yn ogystal ag unedau ychwanegol mewn ffotograffiaeth, gosod fideo, printio a cherflunwaith.

Campws: Aberystwyth

Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn derbyn profiad mewn amrywiaeth o dechnegau o phrosesau celf/ dylunio. Mae’r cwrs yn annog myfyrwyr i ymateb yn greadigol trwy gelfyddyd gweledol. Mae’r flwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau; mae’r ail flwyddyn yn ymchwiliad manylach i arbenigedd o’ch dewis chi AS: Gwaith Cwrs/Prosiect yn defnyddio amrywiaeth o brosesau celf a dylunio A2 Gwaith cwrs yn seiliedig ar brosiectau unigol. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i Addysg Uwch neu geisio gwaith.


16

A/AS Level Art and Design Campus: Aberystwyth Duration: 2 years Entry Requirements: 4 GCSEs (to include Art) grades C or above or equivalent. Students without these qualifications may be accepted subject to a successful interview. What will I be studying? You will gain experience in a range of art/ design techniques and processes. The course is exploratory in nature, seeking to encourage creative responses through creative/visual art. The first year is primarily concerned with skill aquisition; the second is a more in depth investigation into a specialism of your choice. AS: Coursework/projects using a range of art/ design processes. A2: Coursework based on individually devised projects. What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to move on to Higher Education or seek employment.

A/AS Level Photography Campus: Aberystwyth Duration: 2 years Entry Requirements: 4 GCSEs grades C or above or equivalent. Students without these qualifications may be accepted subject to a successful interview. What will I be studying? During the two year period you will gain experience in a range of photographic techniques and media. The course is exploratory in nature, seeking to encourage creative responses through photographic media. The first year is primarily concerned with skill acquisition; the second year is a more in depth investigation into a specialism of your choice. AS: Coursework/Project; Film-based and Digital Photography A2: Thematic Research What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to move on to Higher Education or seek employment.

BTEC Level 2 Extended Certificates in Theatre, Film and Visual Art

BTEC Award in Fashion

Campus: Aberystwyth

Entry Requirements: No formal entry qualifications. Entry is subject to satisfactory interview.

Duration: 1 year Entry Requirements: 2 GCSEs grade D-G or equivalent and a successful interview. What will I be studying? This course is ideal for those who are unsure whether to study Theatre, Film or Visual Art as it gives a taster to all three areas. You will study units in the following areas: Art – 2D and 3D design and photography Contextual References in Art and Design

Campus: Cardigan Duration: 1 year, 1 day per week

This Level 1 qualification is designed as a practical ‘hands on’ programme which will give you a flavour of what it is like to work in the Fashion industry. It is designed to encourage you to develop the personal skills and qualities you need for work, learning and to help you achieve your full potential. Units will include: Introduction to Fashion and Exploring Mixed Media and 2D and 3D design.

Media – Video Production Performing Arts – Scripted plays, acting and physical theatre. What can I do when I have successfully completed the course? Many students progress onto a Level 3 course in Art, Media or Performing Arts, before going on to study at University in their chosen field.

Creative Techniques in Fashion (City & Guilds) Campus: Cardigan Duration: 1 year, 1 day per week Entry Requirements: Entry is subject to satisfactory interview. This Level 2 course requires you to make certain garments as part of your assessment. You will also put together a portfolio showing your developing skills in design, fabrics and pattern cutting. This is a challenging course giving you a craft qualification in Fashion from the City & Guilds Institute.


17

Lefel A/AS Ffotograffiaeth

Dyfarniad CABTh mewn Ffasiwn

Campws: Aberystwyth

Campws: Aberteifi

Hyd: Dwy flynedd (Lefel A); Blwyddyn (Lefel AS)

Hyd: Blwyddyn, 1 diwrnod yr wythnos

Anghenion Mynediad: 4 TGAU gradd C neu uwch, neu gymhwyster cyfwerth, a chyfweliad llwyddiannus. Mae’n bosib y gall ymgeiswyr heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus.

Anghenion Mynediad: Nid oes unrhyw ofynion penodol. Derbynnir myfyrwyr ar sail cyfweliad llwyddiannus.

Beth fyddai’n ei astudio? Yn ystod y cwrs byddwch yn derbyn profiad mewn amrywiaeth o dechnegau a chyfryngau Ffotograffig. Mae’r cwrs yn annog myfyrwyr i ymateb yn greadigol trwy gyfrwng Ffotograffiaeth. Mae’r flwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau; mae’r ail flwyddyn yn ymchwiliad manylach i arbenigedd o’ch dewis chi.

Mae’r cymhwyster Lefel 1 hwn wedi’i ddylunio fel rhaglen ymarferol sy’n rhoi blas i chi o weithio yn y diwydiant Ffasiwn. Mae wedi’i ddylunio i’ch annog i ddatblygu’r sgiliau a’r rhinweddau personol fydd eu hangen arnoch ar gyfer gwaith, dysgu ac i’ch cynorthwyo i gyrraedd eich llawn potensial. Bydd unedau’n cynnwys: Cyflwyniad i Ffasiwn; Archwilio Cyfrwng Cymysg ac Archwilio Dylunio 2D a 3D.

AS: Gwaith Cwrs/Prosiect; Ffotograffiaeth Ddigidol a Ffotograffiaeth yn seiliedig ar waith Ffilm. A2: Ymchwil Thematig. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i Addysg Uwch neu geisio cyflogaeth.

Technegau Creadigol mewn Ffasiwn (City & Guilds) Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn, 1 diwrnod yr wythnos

Tystysgrifau Estynedig Lefel 2 CABTh mewn Theatr, Ffilm a Chelfyddyd Weledol Campws: Aberystwyth Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: 2 TGAU graddau D-G a chyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r cwrs hwn yn berffaith i’r rhai nad ydynt yn sicr a ydynt am astudio Theatr, Ffilm neu Gelfyddyd Weledol gan ei fod yn rhoi blas i’r dysgwr o’r tri maes. Byddwch yn astudio unedau yn y meysydd canlynol: Celf – dylunio 2D a 3D a ffotograffiaeth Cyfeiriadau Cyd-destunol mewn Celf a Dylunio Cyfryngau – Cynhyrchu Fideo Celfyddydau perfformio – Dramâu wedi eu sgriptio, actio a theatr gorfforol Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i gwrs Lefel 3 mewn Celf, Cyfryngau neu Gelfyddydau Perfformio cyn symud ymlaen i astudio eu maes dewisol mewn Prifysgol.

Anghenion Mynediad: Derbynnir myfyrwyr ar sail cyfweliad llwyddiannus. Mae hwn yn gwrs Tystysgrif Lefel 2 ble mae gofyn i chi wneud dillad penodol fel rhan o’ch asesiad. Byddwch hefyd yn gwneud portffolio yn dangos eich sgiliau datblygedig mewn dylunio, torri defnydd a phatrymau. Mae hwn yn gwrs heriol sy’n rhoi cymhwyster crefft mewn Ffasiwn gan Sefydliad City & Guilds.


18

Hospitiality and Catering Coleg Ceredigion offers a range of courses for students looking for a career in the Hospitality and Catering industry at both the Cardigan and Aberystwyth Campuses. Students will gain knowledge and experience in the training kitchens at both campuses, as well as learning about Health and Safety and Food Safety legislation. At the Cardigan Campus, students will study food and beverage service as part of the programme, and are able to put their hospitality skills to the test at the college’s very own Park Place Restaurant. The Restaurant is open to the public during term time. If you’d like to book a table, please contact Reception on 01239 612032. At the Aberystwyth Campus, students are able to gain valuable experience at Bwyty Blasus, the college’s café. Students are also given the opportunity to take part in a variety of industrial visits to see professional kitchens at work. Many former students have successfully secured employment in the industry, both locally and further afield.

Level 1 Programme Campus: Cardigan Duration: One year Entry Requirements: Entry is subject to a satisfactory interview.

City & Guilds Level 1 Diploma in Introduction to Professional Cookery Units include: Food Safety; Health and Safety; Healthy Foods and Special Diets; Kitchen Equipment and Professional Workplace Skills. It also covers how to prepare and cook food including fish, meat and vegetables, using a variety of cooking methods. Each unit is assessed by a combination of externally set assignments and short written tests. Craft units are assessed by a series of practical assessments covering the range of different tasks. You will study for this qualification alongside the:

City & Guilds Level 1 Certificate in Professional Food and Beverage Service The qualification allows those wishing to gain knowledge and practical skills to work front of house. The qualification covers a range of essential skills and knowledge and will enable the learner to gain confidence and delivering a high level of service to all customers in a range of environments. Units will include: Legislation in Food and Beverage Service; Understanding Menus; Dealing with Payments and Bookings; Food and Beverage Service Skills; Bar Service Skills; Hot Beverage Skills. What can I do when I have successfully completed the course? You will be able to progress on to a Level 2 programme or enter employment in the catering industry.

Level 2 Programme Campus: Cardigan Duration: One year Entry Requirements: Level 1 qualifications in Professional Catering and Hospitality and a satisfactory interview.

City & Guilds Level 2 Diploma in Professional Cookery This qualification builds on the foundation skills developed in the Level 1 Diploma. Learners will be able to prepare and cook a range of dishes whilst the investigative and theoretical units provide a broad understanding of all aspects of kitchen operations. Units include: Investigating the Catering and Hospitality Industry; Food Safety in Catering; Healthier Foods and Special Diets. Students are also taught how to prepare and cook stocks, soups and sauces, fruit and vegetables, meat, poultry and fish, to use techniques such as boiling, poaching, steaming, stewing, braising, baking, roasting, grilling, and deep and shallow frying. You will study for this qualification alongside:


19

Estyn Croeso ac Arlwyo Mae Coleg Ceredigion yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i fyfyrwyr sy’n edrych am yrfa yn y diwydiant Arlwyo ac Estyn Croeso ar ddau gampws y coleg yn Aberystwyth ac Aberteifi. Bydd myfyrwyr yn cael gwybodaeth a phrofiad yn y ceginau hyfforddi ar y ddau gampws yn ogystal â dysgu am Iechyd a Diogelwch a deddfwriaeth Diogelwch Bwyd. Ar Gampws Aberteifi bydd myfyrwyr yn astudio gwasanaeth bwyd a diod fel rhan o’r rhaglen a gallant roi eu sgiliau estyn croeso ar waith ym Mwyty’r Coleg. Mae’r Bwyty ar agor i’r cyhoedd yn ystod y tymor. Os hoffech archebu bwrdd, cysylltwch â’r Dderbynfa ar 01239 612032.

Rhaglen Lefel 2

Ar Gampws Aberystwyth, gall myfyrwyr gael profiad gwerthfawr iawn ym Mwyty Blasus, caffi’r Coleg.

Campws: Aberteifi

Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o ymweliadau diwydiannol i weld ceginau proffesiynol ar waith.

Anghenion Mynediad: Cymhwyster Lefel 1 mewn Estyn Croeso ac Arlwyo ynghyd â chyfweliad llwyddiannus.

Mae llawer o’r myfyrwyr blaenorol wedi llwyddo i gael gwaith yn y diwydiant yn lleol a thros y DU.

Rhaglen Lefel 1 Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Mynediad ar sail cyfweliad llwyddiannus.

Diploma Lefel 1 City & Guilds Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol Bydd unedau’n cynnwys: Diogelwch Bwyd; Iechyd a Diogelwch; Bwydydd Iach a Diet Arbennig; Offer Cegin a Sgiliau Gweithle Proffesiynol. Byddwch hefyd yn dysgu sut i baratoi a choginio bwyd megis pysgod, cig a llysiau, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau coginio. Bydd pob uned yn cael ei asesu trwy gyfuniad o aseiniadau a osodir yn allanol a phrofion ysgrifenedig byr. Caiff unedau crefft eu hasesu trwy gyfres o asesiadau ymarferol yn ymwneud â nifer o dasgau gwahanol. Byddwch yn astudio’r cymhwyster hwn ochr yn ochr â’r cwrs canlynol:

Tystysgrif City & Guilds Lefel 1 mewn Gweini Bwyd a Diod Proffesiynol Mae’r cwrs yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau ymarferol i weithio fel staff blaen tŷ. Mae’r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth o sgiliau hanfodol, a bydd yn eich galluogi i ennill hyder wrth ddarparu gwasanaeth o safon uchel i gwsmeriaid. Bydd unedau’n cynnwys: Deddfwriaethau Gweini Bwyd a Diod; Deall Bwydlenni; Ymdrin â Thaliadau ac Archebion; Sgiliau Gweini Bwyd a Diod; Sgiliau Gwasanaeth Bar; Sgiliau Diodydd Poeth. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i ddilyn rhaglen Lefel 2 neu ymgymryd â swydd yn y diwydiant arlwyo.

Hyd: Blwyddyn

Diploma City & Guilds Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar y sgiliau sylfaenol a ddatblygwyd yn ystod y cwrs Diploma Lefel 1. Bydd myfyrwyr yn gallu paratoi a choginio amrywiaeth o brydau, tra bo’r unedau ymchwiliol a damcaniaethol yn darparu dealltwriaeth eang o weithgareddau cegin a datblygiad sgiliau ymarferol o safon uchel. Bydd unedau’n cynnwys: Ymchwilio i’r Diwydiant Arlwyo ac Estyn Croeso; Diogelwch Bwyd; Bwydydd Iachus a Diet Arbennig. Byddwch hefyd yn dysgu sut i baratoi a choginio stoc, cawl a sawsiau, ffrwythau a llysiau, cig, dofednod a physgod, a sut i ddefnyddio technegau megis berwi, potsio, stemio, stiwio, bresu, pobi, rhostio, grilio, a ffrio’n ddwfn neu’n fas. Byddwch yn astudio’r cymhwyster hwn ochr yn ochr â’r cwrs canlynol:

Diploma City & Guilds Lefel 2 mewn Gweini Bwyd a Diod Proffesiynol Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi myfyrwyr i ehangu ar y sgiliau a ddatblygwyd yn ystod y cwrs Lefel 1 mewn Gweini Bwyd a Diod Proffesiynol, neu i’r rhai hynny sydd yn dechrau ar eu gyrfa yn y sector estyn croeso i dderbyn dealltwriaeth a sgiliau ymarferol i weithio fel staff blaen tŷ. Mae’r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth o sgiliau hanfodol i alluogi myfyrwyr i fagu hyder wrth ddarparu gwasanaeth o safon uchel i gwsmeriaid. Bydd unedau’n cynnwys: Dealltwriaeth a Dylunio Bwydlen; Cymhwyso Sgiliau Gweithle; Egwyddorion Gwybodaeth Cynnyrch Diod; Gweini Diodydd Poeth; Sgiliau Gweini Bwyd a Diod; Ymdrin â Thaliadau. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i ddilyn rhaglen Lefel 3 neu ymgymryd â swydd yn y diwydiant arlwyo.


20

City & Guilds Level 2 Diploma in Professional Food and Beverage Service

Diploma in Professional Cookery Levels 1 and 2

This qualification allows those wishing to enhance the skills they gained after achieving the Level 1 Certificate in Professional Food and Beverage Service or for those entering the hospitality sector to receive knowledge and practical skills to work front of house. The qualification covers a range of essential skills and knowledge and will enable the learner to gain confidence and delivering a high level of service to all customers.

Campus: Aberystwyth

Units include: Menu Knowledge and Design; Application of Workplace Skills; Principles of Beverage Product Knowledge; Service of Hot Beverages; Food and Beverage Service Skills; Handling Payments and Maintaining the Payment Point.

Level 2: Level 1 Diploma in Professional cookery or equivalent qualification and a successful interview. Students with relevant industry experience may be able to access this course directly without formal qualifications subject to a successful interview.

What can I do when I have successfully completed the course? You will be able to progress on to a Level 3 Programme or enter employment in the catering industry.

What will I be studying? Level 1: Units include food safety, health and safety, healthy foods and special diets, kitchen equipment and personal workplace skills. It also covers how to prepare and cook food (including fish, meat and vegetables), using a variety of cooking methods.

Level 3 Programme Campus: Cardigan Duration: One year Entry Requirements: Level 2 qualifications in Professional Catering and Hospitality and a satisfactory interview.

City & Guilds Level 3 Diploma in Professional Cookery

Duration: One year per level Entry Requirements: Level 1: 4 GCSEs grades D-G or equivalent qualification and a successful interview. Students without these qualifications may be accepted subject to a successful interview.

Level 2: The content of this qualification will ensure that learners build on the foundation skills developed in the Level 1 Diploma or within the workplace. The course provides knowledge of kitchen operations and the development of high quality practical skills and is an industry recognised qualification. Units include Investigating the Catering and Hospitality Industry, Food Safety in Catering, Healthier Foods and Special Diets. Students are also taught how to prepare and cook stocks, soups and sauces, fruit and vegetables, meat, poultry and fish; to use techniques of boiling, poaching, steaming, stewing, braising, baking, roasting, grilling and deep and shallow frying.

Campus: Cardigan

At level 1 and 2 each unit is assessed by a combination of externally set assignments and short written tests. Craft units are assessed by a series of practical assessments covering the range of different commodities.

This qualification is for those wishing to progress from Level 2 Professional Cookery. It is also an opportunity for those in industry to further their knowledge within the area of Professional Cookery. Learners will achieve a high level of supervisory skills around craft and non-craft skills and have an ability to manage others.

What can I do when I have successfully completed the course? On successful completion of the level 1 course you will be able to enter employment as a commis chef or progress onto a Level 2 Diploma. On successful completion of level 2 you will be able to enter employment as a Chef de Partie, or Welfare and Industrial caterer.

The course involves preparing, cooking and finishing a variety of dishes including meat, fish, pasta, sauces, bread, pastry and soups.

City & Guilds Level 3 Diploma in Hospitality Supervision and Leadership Campus: Cardigan You will gain competence in supervising either food and beverage service or food production operations. You will be working in the Park Place Restaurant whilst gaining your qualification. Visits and trips are offered to increase your appreciation of other catering outlets. What can I do when I have successfully completed the course? Successful completion of the course will enable you to gain employment as a Restaurant Manager, Catering Supervisor, Hotel Manager, Public House Manager, Kitchen Manager, Chef de Partie, Restaurant Supervisor or Catering Owner.

GCSE in Catering See page 42 for details.


21

Diploma mewn Coginio Proffesiynol Lefel 1a2 Campws: Aberystwyth Hyd: Blwyddyn ar gyfer pob lefel Anghenion Mynediad: Lefel 1: 4 TGAU graddau D-G neu gymhwyster cywerth a chael cyfweliad llwyddiannus. Gall myfyrwyr heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus. Lefel 2: Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol neu gymhwyster cywerth, yn ogystal â chyfweliad llwyddiannus. Gall myfyrwyr gyda phrofiad perthnasol yn y diwydiant gael mynediad i’r cwrs yn uniongyrchol heb gymwysterau ffurfiol ar sail cyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Lefel 1: Mae unedau’n cynnwys diogelwch bwyd, iechyd a diogelwch, bwydydd iach a dietau arbennig, offer cegin a sgiliau gweithle personol. Mae hefyd yn ymdrin â sut i baratoi a choginio bwyd (gan gynnwys pysgod, cig a llysiau), gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau coginio.

Rhaglen Lefel 3 Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Cymhwyster Lefel 2 mewn Estyn Croeso ac Arlwyo Proffesiynol ynghyd â chyfweliad llwyddiannus.

Diploma City & Guilds Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno ehangu ar y sgiliau a ddatblygwyd yn ystod y cwrs Lefel 2, neu i’r rhai hynny sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant i ehangu ar eu dealltwriaeth ym maes Coginio Proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn llwyddo i ennill sgiliau goruchwyliol o safon uchel. Mae’r cwrs yn ymdrin â pharatoi, coginio a sgiliau gorffennu amrywiaeth o brydau, gan gynnwys pysgod, pasta, sawsiau, bara, toes a chawl.

Lefel 2: Bydd cynnwys y cymhwyster hwn yn sicrhau bod dysgwyr yn adeiladu ar y sgiliau sylfaenol a ddatblygwyd yn y Diploma Lefel 1 neu o fewn y gweithle. Mae’r cwrs yn darparu gwybodaeth o weithredoedd cegin a datblygiad sgiliau ymarferol o ansawdd uchel ac mae’n gymhwyster a gaiff ei adnabod trwy’r diwydiant. Mae’r unedau’n cynnwys archwilio’r diwydiant arlwyo ac estyn croeso, diogelwch bwyd mewn arlwyo, bwydydd iachus a dietau arbennig. Caiff myfyrwyr hefyd eu dysgu sut i baratoi a choginio stoc, cawl a sawsiau, ffrwythau a llysiau, cig, dofednod a physgod; o ddefnyddio technegau berwi, potsio, stemio, stiwio, brwysio, pobi, rhostio, grilio a ffrio bas a dwfn. Ar lefel 2, caiff pob uned ei hasesu gan gyfuniad o aseiniadau wedi eu gosod yn allanol a phrofion ysgrifenedig byrion. Caiff unedau crefft eu hasesu gan gyfres o asesiadau ymarferol fydd yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau gwahanol. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Ar ôl cwblhau’r cwrs lefel 1 yn llwyddiannus gallwch chwilio am waith fel cogydd dan hyfforddiant neu symud ymlaen i’r Diploma Lefel 2. Ar ôl cwblhau’r cwrs Lefel 2 yn llwyddiannus gallwch chwilio am waith fel Chef de Partie, neu fel Arlwywr Lles a Diwydiannol.

TGAU Arlwyo Gweler tudalen 43 am fwy o fanylion.

Diploma City & Guilds Lefel 3 mewn Estyn Croeso Goruchwyliol ac Arweinyddiaeth Campws: Aberteifi Byddwch yn ennill cymhwysedd wrth oruchwylio gwasanaeth bwyd a diod neu weithredoedd cynhyrchu bwyd. Byddwch yn gweithio ym Mwyty Maes y Parc tra’n ennill eich cymhwyster. Caiff ymweliadau a thripiau eu cynnig i gynyddu eich gwerthfawrogiad o fannau arlwyaeth eraill. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i ennill cyflogaeth fel Rheolwr Bwyty, Goruchwyliwr Arlwyo, Rheolwr Gwesty, Rheolwr Tŷ Cyhoeddus, Rheolwr Cegin, Chef de Partie, Goruchwyliwr Bwyty neu Berchennog Arlwyo.


22

Bricklaying The Construction Industry is one of the major employers in Wales, so it’s no surprise that a well trained workforce is essential. You can gain the necessary skills at Coleg Ceredigion by studying Trowel Occupations at Level 1 and progressing through to Level 3. As part of a multi skill initiative, students will learn some Carpentry skills during the first year. Our students consistently achieve high standards both in terms of pass rates and through participation in major competitions such as SkillBuild and the Guild of Bricklayers. The college has excellent links within the industry, and is happy to be working with Construction Skills in supporting people through professional construction courses. Excellent study facilities mean that the practical experience gained is second to none, and will no doubt help as you build your career in the Construction Industry.

Level 1 Diploma in Bricklaying Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: Although you need no formal entry requirements, entry is subject to satisfactory interview. A practical aptitude is an advantage. What will I be studying? You will learn the basics of bricklaying, from preparing and mixing materials to setting out components to line. You will gain a great deal of practical experience as well as Essential Skills in Communication and Application of Number. You may also take part in industrial visits to see the latest techniques available in the industry. What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to go on to the Level 2 Diploma in Trowel Occupations.

Level 2 NVQ Diploma in Trowel Occupations Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: Level 1 Diploma in Bricklaying and a successful interview. You should also be employed in the Construction Industry. What will I be studying? You will study units such as Safety in the Workplace, Conforming to Efficient Working Practices, Moving and Handling Resources and Setting Out and Erecting Masonry Structures. What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to progress onto the Level 3 NVQ Diploma in Trowel Occupations.

Level 3 NVQ Diploma in Trowel Occupations Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: Level 2 NVQ Diploma in Trowel Occupations. You should also be employed in the Construction industry. What will I be studying? You will study units such as Safety in the Workplace, Setting Out and Erecting Complex Masonry Structures, Confirming Work Activities and Resources, Developing and Maintaining Good Occupations and Working Relationships. What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to progress to a higher level qualification such as a Foundation Degree or HNC, HND etc. in building studies, or employment in the industry.


23

Gosod Brics Mae’r Diwydiant Adeiladwaith yn un o brif gyflogwyr Cymru, felly nid yw’n syndod bod gweithlu sydd wedi’i hyfforddi’n dda yn hanfodol. Gallwch ennill y sgiliau angenrheidiol yng Ngholeg Ceredigion trwy astudio Gwaith Brics ar Lefel 1 a symud ymlaen tuag at Lefel 3. Fel rhan o’r fenter aml-sgiliau, bydd myfyrwyr yn dysgu ychydig o sgiliau gwaith coed yn ystod y flwyddyn gyntaf. Mae ein myfyrwyr yn cyrraedd safonau uchel yn gyson yn nhermau graddau a thrwy gymryd rhan mewn cystadlaethau mawr megis SkillBuild ac Urdd Gosodwyr Briciau. Mae gan y Coleg gysylltiadau gwych o fewn y diwydiant, ac yn falch o weithio gyda Sgiliau Adeiladu i gefnogi pobl ar gyrsiau adeiladwaith proffesiynol. Mae cyfleusterau astudio rhagorol yn sicrhau fod y profiad ymarferol a gewch heb ei ail, ac mae’n sicr y bydd yn eich cynorthwyo wrth i chi ddatblygu’ch gyrfa yn y Diwydiant Adeiladwaith.

Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics

Diploma CGC Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel

Diploma CGC Lefel 3 mewn Galwedigaethau Trywel

Campws: Aberteifi

Campws: Aberteifi

Campws: Aberteifi

Hyd: Blwyddyn

Hyd: Blwyddyn

Hyd: Blwyddyn

Anghenion Mynediad: Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond mae gallu ymarferol yn fantais. Derbynnir myfyrwyr ar sail cyfweliad llwyddiannus.

Anghenion Mynediad: Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics ynghyd â chyfweliad llwyddiannus. Dylech hefyd fod yn gweithio yn y Diwydiant Adeiladwaith.

Anghenion Mynediad: Diploma CGC Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel. Dylech hefyd fod yn gweithio yn y Diwydiant Adeiladwaith.

Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn dysgu elfennau sylfaenol gosod briciau, o baratoi a chymysgu deunyddiau i osod darnau cydrannol i’w hadeiladu yn syth. Byddwch yn cael llawer iawn o brofiad ymarferol yn ogystal â Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn ymweliadau diwydiannol i weld y technegau diweddaraf sydd ar gael yn y diwydiant.

Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio unedau megis Diogelwch yn y Gweithle, Cydymffurfio ag Ymarferion Gweithio Effeithiol, Symud, Trin a Thrafod Adnoddau a Gosod a Chodi Strwythurau Gwaith Maen.

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i ddilyn cwrs Diploma Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel.

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i ddilyn y cwrs Diploma CGC Lefel 3 mewn Galwedigaethau Trywel.

Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio unedau megis Diogelwch yn y Gweithle, Gosod a Chodi Strwythurau Gwaith Maen Cymhleth, Cadarnhau Gweithgareddau ac Adnoddau Gwaith, Datblygu a Chynnal Perthnasau Gwaith Da. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Efallai y gallwch symud ymlaen i gymhwyster o lefel uwch megis Gradd Sylfaen neu HNC, HND ayyb mewn astudiaethau adeiladu, neu waith yn y diwydiant.


24

Carpentry and Joinery The Construction Industry is one of the major employers in Wales, so it’s no surprise that a well trained workforce is essential. You can gain the necessary skills at Coleg Ceredigion by studying Carpentry at Level 1 and progressing through to Level 3. As part of a multi skill initiative, students will learn some trowel skills during the first year, and are able to choose between Site Carpentry or Bench Joinery at Level 2 and 3. For each level you will be assessed through ongoing demonstration of your practical skills and theory assessments. You will be required to sit a multi-choice test on the completion of each unit, as well as one external multi-choice exam towards the end of the academic year.

What will I be studying? You will continue to combine practical learning in our workshops with theory sessions, but at a higher level. Subjects will include: first fixing techniques, second fixing techniques and structural carcassing along with core units.

Our students consistently achieve high standards both in terms of pass rates and through participation in major competitions such as SkillBuild. The college has excellent links within the industry, and is happy to be working with Construction Skills in supporting people through professional construction courses. Excellent study facilities mean that the practical experience gained is second to none, and will no doubt help as you build your career in the Construction Industry.

What will I be studying? You will continue to combine practical learning in our workshops with theory sessions, but at a higher level. Some of the subjects you will study will include: Confirming work activities and resources for an occupational work area, developing and maintaining good occupational working relationships, confirming the occupational method of work in the work place, erecting complex structural carcassing.

Level 1 Diploma in Carpentry and Joinery Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: Although you need no formal entry qualifications, a practical aptitude is an advantage. Entry is subject to satisfactory interview. What will I be studying? You will combine practical learning in our workshops with theory sessions. Subjects will include: Construction Health & Safety, using and maintaining carpentry hand tools, handling and storing materials. You will have also study essential skills in communication and application of number up to level 2. What can I do after completing the course successfully? You may be able to progress onto the Level 2 Diploma in Carpentry and Joinery course, or join an apprenticeship scheme when you have gained employment in the industry.

Level 2 NVQ Diploma in Wood Occupations Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: Level 1 Carpentry qualification and a satisfactory interview. You should also be employed in the Construction industry.

What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to progress onto the Level 3 Diploma in Wood Occupations.

Level 3 NVQ Diploma in Wood Occupations Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: Level 2 NVQ Diploma in Wood Occupations. You should also be employed in the Construction industry.

What can I do after successfully completing the course? You may be able to progress to a higher level qualification such as a Foundation Degree or HNC, HND etc. in building studies, or employment.


25

Gwaith Coed Mae’r Diwydiant Adeiladwaith yn un o brif gyflogwyr Cymru, felly nid yw’n syndod bod gweithlu wedi’i hyfforddi’n dda yn hanfodol. Gallwch ennill y sgiliau angenrheidiol yng Ngholeg Ceredigion trwy astudio Gwaith Coed ar Lefel 1 a symud ymlaen tuag at Lefel 3. Fel rhan o fenter aml-sgiliau, bydd myfyrwyr yn dysgu ychydig o sgiliau trywel yn ystod y flwyddyn gyntaf, yna gallwch ddewis rhwng Gwaith Coed Safle neu Waith Saer Mainc ar Lefelau 2 a 3. Ar gyfer pob lefel cewch eich hasesu trwy arsylwad parhaol o’ch sgiliau ymarferol a thrwy asesiadau theori. Bydd gofyn i chi sefyll prawf amlddewis wrth gwblhau pob uned, yn ogystal ag un arholiad allanol tua diwedd y flwyddyn academaidd. Mae ein myfyrwyr yn cyrraedd safonau uchel yn gyson yn nhermau graddau a thrwy gymryd rhan mewn cystadlaethau mawr megis SkillBuild. Mae gan y coleg gysylltiadau gwych o fewn y diwydiant, ac yn falch o weithio gyda Sgiliau Adeiladu i gefnogi pobl ar gyrsiau adeiladwaith proffesiynol. Mae cyfleusterau astudio rhagorol yn sicrhau fod y profiad ymarferol a gewch heb ei ail, ac mae’n sicr y bydd yn eich cynorthwyo wrth i chi ddatblygu’ch gyrfa yn y Diwydiant Adeiladwaith.

Diploma Lefel 1 Diploma mewn Gwaith Coed Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Er nad oes angen cymwysterau mynediad ffurfiol, mae dawn ymarferol yn fantais. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn cyfuno dysgu ymarferol yn ein gweithdai gyda sesiynau theori. Bydd y pynciau’n cynnwys: Iechyd a Diogelwch Gwaith Coed, defnyddio a gofalu am offer llaw gwaith coed, trin a storio deunyddiau. Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn cyfathrebiad a chymhwysiad rhif hyd at Lefel 2. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae’n bosib y gallwch symud ymlaen i’r Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer, neu ymuno â chynllun prentisiaeth wedi i chi i gael gwaith yn y diwydiant.

Diploma CGC Lefel 2 mewn Gwaith Coed Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Y cymhwyster Gwaith Coed Lefel 1 a chyfweliad llwyddiannus. Dylech hefyd fod mewn cyflogaeth yn y diwydiant Adeiladwaith. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn parhau i gyfuno dysgu ymarferol yn ein gweithdai gyda sesiynau theori, ond ar lefel uwch. Mae’r pynciau’n cynnwys: technegau gosodiad cyntaf, technegau ailosodiad a chreu sgerbwd strwythurol ynghyd ag unedau craidd. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i Diploma Lefel 3 mewn Galwedigaethau Gwaith Coed.

Diploma CGC Lefel 3 mewn Gwaith Coed Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Diploma CGC Lefel 2 mewn Gwaith Coed. Dylech hefyd fod mewn cyflogaeth yn y diwydiant Adeiladwaith. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn parhau i gyfuno dysgu ymarferol yn ein gweithdai gyda sesiynau theori, ond ar lefel uwch. Mae rhai o’r pynciau a astudir yn cynnwys: Cadarnhau gweithgareddau gwaith ac adnoddau ar gyfer ardal waith galwedigaethol, datblygu a chynnal perthnasau gweithio galwedigaethol da, cadarnhau’r dulliau galwedigaethol o weithio yn y gweithle, codi sgerbydau strwythurol cymhleth. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Efallai gallwch symud ymlaen i gymhwyster lefel uwch megis Gradd Sylfaen neu HNC, HND ayyb mewn astudiaethau adeiladu, neu gyflogaeth.


26

Business and Management The Business courses offered at Coleg Ceredigion will open doors to a wide range of careers in business such as: marketing, sales, finance, tourism and entrepreneurship. Each year, students are given the opportunity to set up their own businesses in order to put the skills they learn in the classroom into practice. Students also participate in national competitions such as the Global Enterprise Challenge. Courses include visits to businesses and tourist destinations such as Chester Zoo, Disneyland Paris and London. Many students progress onto Higher Education at the end of their course, or into employment in a variety of different careers. The Welsh Baccalaureate is also included at Intermediate and Advanced Levels as part of the business programme of study. Please see course details for further information.

Welsh Baccalaureate

The Welsh Baccalaureate is an innovative and exciting qualification. It gives broader experiences than traditional learning programmes, to suit the diverse needs of young people. The Welsh Baccalaureate is a qualification offered at Intermediate and Advanced levels at Coleg Ceredigion and is studied alongside the Business courses. The qualification proves you have developed the skills considered important by employers and universities. It also shows you have furthered your personal and social education, undertaken individual research, gained work experience and participated in a community project. The Welsh Bac combines experiences and projects that help you to develop as an individual, and will equip you for your next steps – for work, university and for life.

Level 2 BTEC First Diploma in Business, Travel & Tourism and Intermediate Welsh Baccalaureate Campus: Aberystwyth Duration: 1 year Entry Requirements: 4 GCSEs grades D-G or equivalent, and a successful interview. What will I be studying? You will study units such as: Exploring Business Purposes; Customer Relations; Financial Forecasting for Business and Personal Finance; The UK Travel and Tourism Sector and the UK as a destination. You will also study Essential Skills as well as the Welsh Baccalaureate at Intermediate Level. There are no external examinations on this course – you will be assessed through course work and practical assessments. What can I do when I have successfully completed the course? Students are able to progress onto a Level 3 course, or seek employment in a variety of business or tourism careers.


27

Busnes a Rheolaeth Mae’r cyrsiau Busnes a gynigir yng Ngholeg Ceredigion yn agor drysau i amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn busnes megis: marchnata, gwerthiant, cyllid, twristiaeth ac entrepreneuriaeth. Pob blwyddyn mae’n myfyrwyr yn cael y cyfle i sefydlu eu busnes eu hunain er mwyn gweithredu’r sgiliau a ddysgwyd yn y dosbarth. Mae myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol fel y Sialens Menter Fyd Eang. Mae cyrsiau’n cynnwys ymweliadau â busnesau a chyrchfannau twristiaeth er enghraifft Sŵ Gaer, Disneyland, Paris a Llundain. Mae nifer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i Addysg Uwch ar ôl cwblhau’r cwrs, neu fel arall i swyddi mewn amrywiaeth o yrfaoedd. Mae’r Bagloriaeth Cymru hefyd ar gael ar y lefelau Canolradd ac Uwch fel rhan o raglen astudiaeth busnes. Mae mwy o wybodaeth o dan fanylion y cwrs.

Bagloriaeth Cymru

Diploma CABTh Lefel 2 mewn Busnes, Teithio a Thwristiaeth a Diploma Bagloriaeth Canolradd Cymru

Mae’r cymhwyster yn profi eich bod wedi datblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr a phrifysgolion yn eu hystyried yn bwysig. Mae hefyd yn dangos eich bod wedi ehangu eich addysg bersonol a chymdeithasol, wedi cyflawni ymchwil unigol, ennill profiad gwaith a chymryd rhan mewn prosiect cymunedol. Mae Bagloriaeth Cymru yn cyfuno profiadau a phrosiectau fydd yn eich helpu i ddatblygu fel unigolyn a’ch paratoi ar gyfer y camau nesaf y byddwch yn eu cymryd – gwaith, prifysgol a bywyd.

Campws: Aberystwyth

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster cyffrous sy’n torri tir newydd. Mae’n cynnig profiadau ehangach na’r rhaglenni dysgu traddodiadol ac felly’n gweddu at anghenion amrywiol pobl ifanc. Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster a gynigir ar lefel Ganolradd ac Uwch yng Ngholeg Ceredigion a gaiff ei astudio ar y cyd â’r cyrsiau Busnes.

Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: 4 TGAU graddau D-G neu gymhwyster cywerth, a chyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio unedau megis: Archwilio Pwrpasau Busnes; Cydberthynas Cwsmeriaid; Rhagolygon Cyllideb ar gyfer Cyllid Busnes a Phersonol; Sector Teithio a Thwristiaeth y DU a’i Ddatblygiad. Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol yn ogystal â Bagloriaeth Cymru ar Lefel Ganolradd. Nid oes arholiadau allanol ar y cwrs – cewch eich asesu trwy waith cwrs ac asesiadau ymarferol. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Gall myfyrwyr symud ymlaen i’r cwrs Lefel 3, neu chwilio am waith mewn amrywiaeth o yrfaoedd busnes neu dwristiaeth.


28

BTEC Level 3 Diploma in Business and Advanced Welsh Baccalaureate Campus: Aberystwyth

BTEC Level 3 Subsidiary Diploma in Understanding Enterprise and Entrepreneurship

Duration: 2 years

Campus: Aberystwyth

Entry Requirements: Minimum 4 GCSEs at C grade or above or equivalent, or a BTEC Level 2 Diploma at Merit. Students without qualifications may be accepted subject to a successful interview.

Duration: 2 years

What will I be studying? The Level 3 Diploma in Business is studied alongside either the Subsidiary Diploma in Travel and Tourism or the Subsidiary Diploma in Enterprise and Entrepreneurship. You will also study the Welsh Baccalaureate at Advanced Level along with Essential Skills.

Entry Requirements: Minimum 4 GCSEs at C grade or above or equivalent, or a BTEC Level 2 Diploma at Merit. Students without qualifications may be accepted subject to a successful interview.

This course is equivalent to 3 A Levels.

What will I be studying? The qualification will give you the opportunity to prepare for enterprise by developing entrepreneurial skills and a business plan. The course is designed for students who wish to plan a business or social enterprise and develop their skills in enterprise and entrepreneurship. Units may include: Business Planning and Pitching; Leadership and Teamwork; Market Research and Analysis; Financial Literacy and Awareness; E-Marketing and Website Design.

The units within the qualification are assessed through submission of course work and practical assessments – there are no external examinations on this course.

This course is usually combined with the BTEC Level 3 Extended Diploma in Business. The qualification is equivalent to 1 A Level.

What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to progress onto Higher Education or a career in Management, Marketing, Finance, Public Sector, Tourism or Entrepreneurship.

What can I do when I have successfully completed the course? The course will prepare learners not only for self employment or employment, but will enable learners to develop higher transferrable skills which are appropriate for Higher Education.

BTEC Level 3 Subsidiary Diploma in Travel and Tourism

Association of Accounting Technicians (AAT) – Level 2/3/4 Diploma in Accounting

Campus: Aberystwyth

Campus: Aberystwyth

Duration: 2 years

These part time day/evening courses are designed for people wanting to pursue a career in Accountancy. To become an Accounting Technician you must complete all three levels: Level 2 Certificate, Level 3 Diploma, and Level 4 Diploma.

You will study a variety of units which will include: Introduction to Marketing; Business Communication; Accounting; Creative Product Promotion; The Business Environment and Starting a Small Business.

Entry Requirements: Minimum 4 GCSEs at C grade or above or equivalent, or a BTEC Level 2 Diploma at Merit. Students without qualifications may be accepted subject to a successful interview. What will I be studying? You will study a variety of units which will include: Investigating Travel and Tourism; The UK as a Destination; Customer Service in Travel and Tourism; The European Travel Market; Long-haul Travel Destinations. You will also study Essential Skills as part of the course. This course is usually combined with the BTEC Level 3 Extended Diploma in Business. The qualification is equivalent to 1 A Level. What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to progress onto Higher Education or employment in the Travel and Tourism industry.

Units covered include: Level 2 Certificate: Accounting 1 and 11; Basic Costing; Computerised Accounting; Working Effectively in Accounting and Finance; and Professional Ethics in Accounting and Finance Level 3 Diploma: Accounting 1 and 11; Cash Management; Costs and Revenues; Indirect Tax, Spreadsheet Software; and Professional Ethics in Accounting and Finance. Level 4 Diploma: Financial Statements; Budgeting; Financial Performance; Internal Control and Accounting Systems; Business Tax; Personal Tax. Contact Reception at Aberystwyth for further details.


29

Diploma Lefel 3 CABTh mewn Busnes a Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru Campws: Aberystwyth Hyd: Dwy flynedd Anghenion Mynediad: Isafswm o 4 TGAU gradd C neu uwch, cymhwyster cywerth, neu Diploma CABTh Lefel 2 ar radd Teilyngdod. Derbynnir rhai myfyrwyr heb y cymwysterau yn ddibynnol ar gyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Caiff y Diploma Lefel 3 mewn Busnes ei astudio gyfochr ag unai’r Diploma Ategol mewn Teithio a Thwristiaeth neu’r Diploma Atodol mewn Menter ac Entrepreneuriaeth. Byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru ar lefel Uwch ynghyd â Sgiliau Hanfodol. Byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau sy’n cynnwys: Cyflwyniad i Farchnata; Cyfathrebiad Busnes; Cyfrifeg; Hybu Cynnyrch Creadigol; Amgylchedd Busnes a Dechrau Busnes Bychan. Mae’r cwrs gywerth â 3 Lefel A. Caiff yr unedau o fewn y cymhwyster eu hasesu trwy gyflwyno gwaith cwrs ac asesiadau ymarferol – nid oes arholiadau allanol ar y cwrs hwn. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i Addysg Uwch neu i yrfa mewn Rheolaeth, Marchnata, Cyllid, Y Sector Cyhoeddus, Twristiaeth neu Entrepreneuriaeth.

Diploma Ategol CABTh Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth Campws: Aberystwyth Hyd: Dwy flynedd Anghenion Mynediad: Isafswm o 4 TGAU gradd C neu uwch, cymhwyster cywerth neu Diploma CABTh Lefel 2 ar radd Teilyngdod. Derbynnir rhai myfyrwyr heb y cymwysterau hyn yn ddibynnol ar gyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau gan gynnwys: Ymchwilio i Deithio a Thwristiaeth; Y Deyrnas Unedig fel Cyrchfan; Gwasanaeth Cwsmeriaid mewn Teithio a Thwristiaeth; Marchnad Deithio Ewrop; Cyrchfannau Pell. Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol fel rhan o’r cwrs. Gan amlaf bydd y cwrs hwn yn cael ei gyfuno gyda’r Diploma CABTh Lefel 3 mewn Busnes. Mae’r cymhwyster yn gyfwerth â 1 Lefel A. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Gall fod yn bosib i chi symud ymlaen i Addysg Uwch neu gyflogaeth yn y diwydiant Teithio a Thwristiaeth.

Diploma Ategol CABTh Lefel 3 mewn Deall Menter ac Entrepreneuriaeth Campws: Aberystwyth Hyd: Dwy flynedd Anghenion Mynediad: Isafswm o 4 TGAU gradd C neu uwch, cymhwyster cywerth neu Diploma CABTh Lefel 2 ar radd Teilyngdod. Derbynnir rhai myfyrwyr heb y cymwysterau hyn yn ddibynnol ar gyfweliad llwyddiannus.

Beth fyddai’n ei astudio? Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i chi baratoi am fenter trwy ddatblygu sgiliau entrepreneuriaeth a chynllun busnes. Mae wedi’i ddylunio i ddysgwyr sy’n dymuno cynllunio menter busnes neu gymdeithasol a datblygu sgiliau mewn menter ac entrepreneuriaeth. Gall unedau gynnwys: Cynllunio a Broliant Busnes; Arweinyddiaeth a Gwaith Tîm; Ymchwil a Dadansoddiad y Farchnad; Ymwybyddiaeth Ariannol; E-Farchnata a Dylunio Gwefan. Gan amlaf bydd y cwrs hwn yn cael ei gyfuno gyda’r Diploma CABTh Lefel 3 mewn Busnes. Mae’r cymhwyster yn gyfwerth â 1 Lefel A. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Bydd y cwrs hwn yn paratoi dysgwyr am hunangyflogaeth yn ogystal â galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy o lefel uwch sy’n addas ar gyfer Addysg Uwch.

Cymdeithas Technegwyr Cyfrifeg (CTC) – Diploma Lefel 2/3/4 mewn Cyfrifeg Campws: Aberystwyth Cyrsiau rhan amser gyda’r dydd neu’r nos ar gyfer rhai sydd eisiau dilyn gyrfa mewn Cyfrifeg. Er mwyn ennill swydd fel Technegydd Cyfrifo rhaid cwblhau’r 3 lefel: Tystysgrif Lefel 2, Diploma Lefel 3, a Diploma Lefel 4. Mae’r unedau’n cynnwys: Tystysgrif Lefel 2: Cyfrifeg I a II; Prisio Sylfaenol; Cyfrifeg Cyfrifiadurol; Gweithio’n Effeithiol mewn Cyfrifeg a Chyllid; a Moeseg Proffesiynol mewn Cyfrifeg a Chyllid. Diploma Lefel 3: Cyfrifeg I a II; Rheoli Arian; Costau a Chyllid; Treth Anuniongyrchol; Meddalwedd Taenlen; a Moeseg Proffesiynol mewn Cyfrifeg a Chyllid. Diploma Lefel 4: Cyfriflen Ariannol; Cyllido; Perfformiad Ariannol; Rheolaeth Mewnol a Systemau Cyfrifyddu; Treth Busnes; Treth Personol. Cysylltwch â’r Dderbynfa yn Aberystwyth am fanylion pellach.


30

Countryside Management Studying Countryside Management at Coleg Ceredigion will introduce you to a range of career options such as estates management, forestry and conservation. During the course you will be able to develop your theoretical knowledge in the classroom, as well as practical skills through work experience. You will also be able to take part in visits to a variety of countryside environments as part of the course.

BTEC Level 3 Diploma in Countryside Management Campus: Aberystwyth Duration: 2 years Entry Requirements: 4 GCSEs at C grade or above or equivalent. Students without these qualifications may be accepted subject to a successful interview. What will I be studying? Topics will include estate skills, countryside tourism and recreation, forest recreation, ecology and conservation You will also study Essential Skills as part of the course. You will be given the opportunity to undertake a period of work experience which will help you develop your practical skills. What can I do when I have successfully completed the course? You may choose to progress onto Higher Education or seek employment in the Countryside sector.


31

Rheolaeth Cefn Gwlad Bydd astudio Rheolaeth Cefn Gwlad yng Ngholeg Ceredigion yn eich cyflwyno i amrywiaeth o yrfaoedd megis rheolaeth ystadau, coedwigaeth a chadwraeth. Yn ystod y cwrs gallwch ddatblygu eich gwybodaeth theori yn y dosbarth, yn ogystal â sgiliau ymarferol trwy brofiad gwaith. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn ymweliadau i ystod o amgylcheddau gwahanol fel rhan o’r cwrs.

Diploma CABTh Lefel 3 mewn Rheolaeth Cefn Gwlad Campws: Aberystwyth Hyd: Dwy flynedd Anghenion Mynediad: 4 TGAU graddau A*-C neu gymhwyster cyfwerth. Mae’n bosib y gall myfyrwyr sydd heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Bydd pynciau yn cynnwys sgiliau ystadau, twristiaeth a hamdden cefn gwlad, hamdden coedwigaeth, ecoleg a chadwraeth. Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Allweddol fel rhan o’r cwrs. Cewch gyfle i gymryd rhan mewn cyfnod o brofiad gwaith a fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau ymarferol. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch ddewis symud ymlaen i Addysg Uwch neu chwilio am waith yn y sector Cefn Gwlad.


32

Motor Vehicle Engineering For students wishing to pursue a career in Motor Vehicle Engineering, Coleg Ceredigion offers courses at Level 2 and Level 3 at the Cardigan Campus. Students can gain the necessary skills to work as a mechanic in the industry, or to progress onto higher education after completing the Level 3 qualification. The college has an excellent workshop facility which gives students a realistic working environment with access to the latest technologies.

City & Guilds Level 2 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: No formal entry requirements. The course is suitable for anyone beginning a career in motor vehicle engineering or for those who wish to have their existing skills recognised. Entry is subject to satisfactory interview. What will I be studying? You will study units including Health and Safety, Light Vehicle Maintenance, Removing and Replacing Engine units, electrical units, chassis units, transmission and drive line components. The course is assessed on both assignment work and observation of practical tasks. What can I do when I have successfully completed the course? The course provides the ideal step to work as a craftsperson in a garage, or entry to the EDEXCEL BTEC Level 3 Diploma in Vehicle Technology (Motorsports).

EDEXCEL BTEC Level 3 Diploma in Vehicle Technology (Motorsports) Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: You should have either 4 GCSEs at Grade C or above, including Maths, Science and English Language, or a BTEC First/Level 2 qualification in a relevant subject, or equivalent. What will I be studying? You will study units including Vehicle Fault Diagnosis and Rectification, Engineering Drawings and CAD for Technicians, Light Vehicle Transmission Systems, Maths and Science for Technicians. You will also be given the opportunity to study Motorsport Workshop Practices and Motorsport Vehicle Preparation and Inspection. The practical aspects of this course are emphasised at every opportunity, and all students complete a comprehensive series of industrial visits. What can I do when I have successfully completed the course? This course provides the ideal step to work as a technician engineer, or progress onto Higher Education.


33

Peirianneg Cerbydau Modur Mae Coleg Ceredigion yn cynnig cyrsiau Lefel 2 a Lefel 3 ar gampws Aberteifi i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn Peirianneg Cerbydau Modur. Gall myfyrwyr ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio fel peiriannydd yn y diwydiant, neu i symud ymlaen i addysg uwch ar ôl cwblhau’r cymhwyster Lefel 3. Mae gan y coleg gyfleusterau gwych yn y gweithdy sy’n efelychu amgylchedd gweithio realistig trwy ddefnyddio’r technolegau diweddaraf.

Diploma City & Guilds Lefel 2 Mewn Cynhaliaeth ac Atgyweiriad Cerbyd Ysgafn

Diploma Lefel 3 EDEXCEL CABTh mewn Technoleg Cerbydau (Chwaraeon Modur)

Campws: Aberteifi

Campws: Aberteifi

Hyd: Blwyddyn

Hyd: Blwyddyn

Anghenion Mynediad: Dim anghenion mynediad ffurfiol. Mae’r cwrs yn addas i unrhyw un sy’n dechrau gyrfa mewn peirianneg cerbyd neu i’r rhai hynny sy’n dymuno cael cydnabyddiaeth am y sgiliau sydd ganddynt eisoes. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad llwyddiannus.

Anghenion Mynediad: Dylech feddu ar unai 4 TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg Iaith, neu gymhwyster CABTh cyntaf/Lefel 2 mewn pwnc perthnasol, neu gymhwyster cywerth.

Beth fyddai’n ei astudio? Bydd unedau’n cynnwys: Iechyd a Diogelwch, Cynhaliaeth Cerbyd Ysgafn, Tynnu ac Ailosod Unedau Injan, unedau trydanol, unedau siasi, trawsyriant a chydrannau’r llain yrru. Caiff y cwrs ei asesu trwy waith aseiniadau ac arsylwadau o dasgau ymarferol. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae’r cwrs yn gam delfrydol tuag at weithio fel crefftwr mewn garej, neu fel mynediad i’r cwrs Diploma Lefel 3 EDEXCEL CABTh Mewn Technoleg Cerbydau (Chwaraeon Modur).

Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio unedau gan gynnwys Diagnosis a Chywiro Namau ar Gerbydau, Dyluniadau Peirianneg a CAD ar gyfer Technegwyr, Systemau Trawsyriant Cerbyd Ysgafn, Mathemateg a Gwyddoniaeth i Dechnegwyr. Yn ogystal cewch y cyfle i astudio Ymarferion Gweithdy Chwaraeon Modur a Paratoi ac Archwilio Cerbyd Chwaraeon Modur. Caiff elfennau ymarferol y cwrs eu hategu’n gyson, ac mae pob myfyriwr yn cwblhau cyfres gynhwysfawr o ymweliadau diwydiannol. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae’r cwrs hwn yn gam perffaith i weithio fel peiriannydd technegol, neu fynd ymlaen i Addysg Uwch.


34

Furniture Coleg Ceredigion is the only Further Education College in Wales offering courses in Furniture Making and Restoration at Levels 2 and 3. The facilities at the furniture workshops are second to none, with a comprehensive machine workshop as well as its very own solar kiln used to dry wood sustainably. You will gain knowledge and experience, both in the practical sessions as well as in master workshops held each year by renowned craftspeople in the industry. Many students progress onto employment or self employment after successfully completing the courses. The Department of Commercial, Enterprise and Training Services at the college may be able to offer help and advice regarding setting up in business. See page 13 for further details. Each year, restoration projects and uniquely designed and crafted pieces are exhibited in Cardigan. Click on www.ceredigion.ac.uk for details of our upcoming events.

City & Guilds Certificate in Furniture Production

(Making and Installing Furniture)

Levels 2 and 3 Campus: Cardigan

Duration: 1 year per level Entry Requirements: Level 2: No formal entry requirements, but a practical aptitude is an advantage. The main requirement is an interest in and commitment to the activity. Level 3: Successful completion of the Level 2 qualification. What will I be studying? You will learn and develop skills in craft, theory, principles of design, wood machining, turning, finishing and cutting lists, along with Health and Safety regulations. You will research and develop your own projects, from the intial design through to manufacture. The Level 3 course will enable you to develop your skills further by taking on more complex projects. What can I do when I have successfully completed the course? At the end of the Level 2 course, you may wish to progress onto the Level 3 Furniture Making Course, or enter employment. At the end of the Level 3 course, you may wish to enter employment or set up your own Furniture Making business.


35

Dodrefn Coleg Ceredigion yw’r unig Goleg Addysg Bellach yng Nghymru sy’n cynnig cyrsiau mewn Creu ac Atgyweirio Dodrefn ar Lefelau 2 a 3. Mae’r cyfleusterau yn y gweithdai dodrefn gyda’r gorau, gyda gweithdy peirianwaith cyfoes yn ogystal ag odyn solar i sychu pren mewn dull cynaliadwy. Byddwch yn ennill gwybodaeth a phrofiad yn y sesiynau ymarferol yn ogystal ag mewn gweithdai meistr a gynhelir yn flynyddol gan grefftwyr clodfawr yn y diwydiant. Mae llawer o’r myfyrwyr yn symud ymlaen i gyflogaeth neu hunangyflogaeth wedi cwblhau’r cyrsiau’n llwyddiannus. Gall yr Adran Gwasanaethau Masnachol, Menter a Hyfforddiant gynnig cyngor a chymorth i fyfyrwyr ynglŷn â sefydlu busnes. Gweler tudalen 13 am wybodaeth bellach. Bydd arddangosfa flynyddol yn Aberteifi o gelfi newydd, unigryw a phrosiectau atgyweirio. Rhowch glic ar www.ceredigion.ac.uk am fanylion digwyddiadau’r dyfodol.

Tystysgrif City & Guilds mewn Creu Dodrefn

(Gwneud a Gosod Dodrefn)

Lefelau 2 a 3 Campws: Aberteifi

Hyd: Blwyddyn i bob lefel Anghenion Mynediad: Lefel 2: Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond mae gallu ymarferol yn fantais. Derbynnir myfyrwyr ar sail eu diddordeb yn y pwnc a’u hymroddiad. Lefel 3: Cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 yn llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau mewn crefft, theori, egwyddorion dylunio, defnyddio peiriant i drin pren, turnio, gorffeniad a rhestrau torri ynghyd â rheoliadau Iechyd a Diogelwch. Byddwch yn ymchwilio ac yn datblygu eich prosiectau eich hunan o’r dyluniad cyntaf hyd y gwneuthuriad, Bydd y cwrs Lefel 3 yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ymhellach trwy ymgymryd â phrosiectau cymhlethach. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Ar ôl cwblhau’r cwrs Lefel 2 efallai y byddwch yn dymuno symud ymlaen i’r cwrs Creu Dodrefn Lefel 3, neu edrych am waith. Ar ôl cwblhau’r cwrs Lefel 3 gallwch fynd ymlaen i gyflogaeth neu sefydlu busnes Creu Dodrefn.


36

City & Guilds Certificate in Furniture Production (Wood Machining)

Level 2

Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: No formal entry requirements, but a practical aptitude is an advantage. The main requirement is an interest in and commitment to the activity. What will I be studying? You will study Health and Safety regulations, setting up and using portable and floor mounted machines, and learn how to prepare, set up and use machines for a variety of operations. You will also learn how to contribute to the provision of a safe working environment. What can I do when I have successfully completed the course? You may wish to progress onto the Level 3 Furniture Making course, or employment in the Furniture making industry.

City & Guilds Progression Award in Furniture Restoration Skills Level 2 Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: No formal entry requirements, but a practical aptitude is an advantage. The main requirement is an interest in and commitment to the activity. What will I be studying? You will study craft, theory, repairing and replacing parts, timber identification, colour matching and finishing, as well as wood machining, jointing and drawings. You will be provided with small projects on which to practice your skills. What can I do when I have successfully completed the course? You may wish to progress onto the Level 3 Furniture Production (Making and Repairing Hand Crafted Furniture and Furnishings) or employment in the Furniture industry.

City & Guilds Certificate in Furniture Production (Making and Repairing Hand

Crafted Furniture and Furnishings)

Level 3

Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: Restoration Skills at Level 2 or equivalent. What will I be studying? You will study aspects such as wood carving, wood turning, restoration of upholstery, cane and woven seating, as well as working with glass and metal. The majority of your time will be filled with practical tasks, learning to restore items of furniture to their former glory, whilst you will also undertake theoretical studies to support the practical work. What can I do when I have successfully completed the course? You may wish to progress further to study at degree level, enter employment or set up your own business in the industry.


37

Tystysgrif City & Guilds mewn Creu Dodrefn (Defnyddio Peiriant)

Lefel 2

Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond mae gallu ymarferol yn fantais. Derbynnir myfyrwyr ar sail eu diddordeb yn y pwnc a’u hymroddiad. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio rheoliadau Iechyd a Diogelwch, gosod a defnyddio peiriannau symudol a sefydlog, a dysgu sut i baratoi, gosod a defnyddio peiriannau ar gyfer gweithgareddau amrywiol. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gyfrannu tuag at baratoi amgylchedd gweithio diogel. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i’r cwrs Lefel 3 Creu Dodrefn, neu i gyflogaeth yn y diwydiant Creu Dodrefn.

Dyfarniad Dilyniant City & Guilds mewn Sgiliau Atgyweirio Dodrefn Lefel 2 Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond mae gallu ymarferol yn fantais. Derbynnir myfyrwyr ar sail eu diddordeb yn y pwnc a’u hymroddiad. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio crefft, theori, atgyweirio ac ailosod rhannau, adnabod coed, cydweddu a gorffeniad, yn ogystal â defnyddio peiriant i drin pren, lluniadu a chreu cymalau. Byddwn yn darparu prosiectau bychain i chi ymarfer eich sgiliau arnynt. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i gwrs Creu Dodrefn (Gwneud ac Atgyweirio Dodrefn wedi eu Llunio â Llaw) Lefel 3 neu i gyflogaeth y diwydiant.

Tystysgrif City & Guilds mewn Creu Dodrefn (Gwneud ac Atgyweirio Dodrefn wedi eu Llunio â Llaw)

Lefel 3

Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Sgiliau Atgyweirio Lefel 2 neu gymhwyster cywerth. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio elfennau megis cerfio pren, turnio pren, atgyweirio polstri seddau wedi gwehyddu a rhai gwialen, yn ogystal â gweithio gyda gwydr a metel. Byddwch yn treulio rhan helaeth o’ch amser yn ymgymryd â thasgau ymarferol, dysgu atgyweirio dodrefn i’w newydd wedd tra byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaethau damcaniaethol i gefnogi’r gwaith ymarferol. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Efallai y byddwch yn dymuno symud ymlaen i astudio ar lefel gradd, dechrau cyflogaeth neu sefydlu busnes yn y diwydiant.


38

Independent Living Skills Coleg Ceredigion offers a discrete course for students with learning difficulties who wish to extend their learning within a highly supported environment. At Aberystwyth there is full-time provision which is aimed at school leavers (mostly aged 16-21) during which the student will also attend a work experience placement usually for one day a week. The course can be over one, two or three years depending on student need and progress. As part of this course, learners can expect to develop their personal and vocational skills as the course aims to prepare students both for a higher course of study and employment. Essential skills of Literacy, Numeracy and ICT are also included in this course. At Cardigan and Aberystwyth there is part-time provision which is aimed at both school leavers and adult learners. A range of modules (which change from year to year) is offered and these are mostly delivered in 2 hour sessions. Learners will usually join small groups with a high level of support. The level of both of these courses is Entry1, 2 & 3 and Level 1. Before applying for either course, learners may visit the college so that they can see the course in action and discuss their specific needs. Please note that learners with learning difficulties are also welcome to join mainstream courses on both campuses.

Access to Further Education (Vocational

Access)

Entry Level for Students with Learning Difficulties Campus: Aberystwyth Duration: This is a one year course which can be extended depending on individual learning needs.. Entry Requirements: There are no entry requirements but incoming planning meetings are held to assess whether your needs can be met within the college. What will I be studying? You may study modules in the following areas: Communication; Numeracy; Health Education; Work Skills; Independent Living Skills; General Studies; Creative Studies. In addition you may choose to follow some parts of mainstream courses. You will receive an individually negotiated programme which will be a mixture of the modules detailed above. Support will be available as necessary. The area(s) chosen will depend on your individual interests and abilities. Many of you may progress wholly onto a mainstream programme. Work experience forms a vital part of the course and we aim to place you for half a day to two days a week in a work placement environment with support as necessary. Some of you may choose to go on to supported employment. What can I do when I have successfully completed the programme? We aim to fit you into open or supported employment wherever possible. You may chose to progress onto full time mainstream courses at the college.

Independent Living Skills (OCN

Programme)

Campus: Cardigan Duration: Two hours per week for one year. Entry Requirements: There are no formal entry requirements but incoming planning meetings are held to assess whether your needs can be met within the college. What will I be studying? OCN units in Catering; IT; Art; Craft; History; The Environment; Geography; Carpentry; Furniture; Leather Work; Health. You will receive an individually negotiated programme which will be a mixture of the units above. The areas chosen will depend on individual interests and abilities. What can I do when I have successfully completed the programme? You may come back on a part time basis again to study a varied programme or perhaps progress onto mainstream courses on a full or part time basis.


39

Sgiliau Byw’n Annibynnol Mae Coleg Ceredigion yn cynnig cwrs arbennig i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu sy’n dymuno ehangu eu dysg o fewn amgylchedd gyda chefnogaeth ddwys. Yn Aberystwyth mae darpariaeth llawn amser sydd wedi’i hanelu at ddisgyblion sydd wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar (y mwyafrif rhwng 16-21). Bydd y myfyriwr hefyd yn mynychu profiad gwaith, a hynny gan amlaf am ddiwrnod yr wythnos. Gall y cwrs redeg dros un, dwy neu dair blwyddyn yn ddibynnol ar angen a chynnydd y myfyriwr. Fel rhan o’r cwrs, gall dysgwyr ddisgwyl datblygu eu sgiliau personol a galwedigaethol gan fod y cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cwrs astudiaeth uwch ac ar gyfer cyflogaeth. Mae sgiliau hanfodol Llythrennedd, Rhifedd a TGCh hefyd yn gynwysedig ar y cwrs. Ar gampws Aberteifi ac Aberystwyth mae darpariaeth rhan amser sydd wedi’i anelu at ddisgyblion sydd wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar yn ogystal â dysgwyr hŷn. Cynigir amrywiaeth o fodiwlau (sy’n amrywio o un flwyddyn i’r llall) a chaent eu cyflwyno mewn sesiynau 2 awr. Gan amlaf bydd dysgwyr yn ymuno â grŵp bychan gyda chefnogaeth o lefel dwys. Mae’r ddau gwrs yn rhedeg ar lefel Mynediad 1, 2 a 3 a Lefel 1. Cyn gwneud cais am unrhyw un o’r cyrsiau, rhaid i fyfyrwyr ymweld â’r coleg fel y gallant weld y cwrs ar waith er mwyn trafod eu hanghenion penodol. Noder os gwelwch yn dda fod croeso i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ymuno â chyrsiau’r brif ffrwd ar y ddau gampws.

Mynediad i Addysg Bellach (Mynediad Galwedigaethol)

Lefel Mynediad ar gyfer Myfyrwyr sydd ag Anawsterau Dysgu

Sgiliau Byw’n Annibynnol (Rhaglen

OCN)

Campws: Aberteifi Campws: Aberystwyth

Hyd: Dwy awr yr wythnos am flwyddyn.

Hyd: Cwrs blwyddyn yw hwn a all gael ei ymestyn gan ddibynnu ar anghenion dysgu unigol.

Anghenion Mynediad: Nid oes unrhyw ofynion penodol ond cynhelir cyfarfodydd cynllunio i benderfynu os all y Coleg ateb eich anghenion.

Anghenion Mynediad: Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol ond cynhelir cyfarfodydd cynllunio i benderfynu os all y Coleg ateb eich anghenion. Beth fyddai’n ei astudio? Gallwch astudio modiwlau yn y meysydd canlynol: Cyfathrebu; Defnyddio Rhifau; Addysg Iechyd; Sgiliau Gwaith; Sgiliau Byw’n Annibynnol; Astudiaethau Cyffredinol; Astudiaethau Creadigol. Yn ogystal gallwch ddewis astudio rhannau o brif gyrsiau’r coleg. Cynllunnir rhaglen unigol ar eich cyfer a fydd yn cynnwys rhai o’r modiwlau uchod. Bydd cymorth ar gael fel bo’r angen. Bydd rhyddid i chi ddewis y cwrs ar sail eich diddordebau neu’ch gallu. Gall nifer ohonoch symud ymlaen i ddilyn cyrsiau eraill yn y coleg ar ôl gorffen y cwrs. Gan fod profiad gwaith yn rhan o’r cwrs byddwch yn treulio cyfnod o leiaf hanner diwrnod hyd at ddau ddiwrnod yr wythnos mewn lleoliad gwaith gyda chymorth fel bo’r angen. Gall rhai ohonoch ddewis mynd ymlaen i gyflogaeth gynaledig. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Ein nod lle bynnag fo’n bosibl yw eich gosod mewn cyflogaeth agored neu gyflogaeth gyda chymorth. Os dymunwch, bydd cyfle i chi fynd ymlaen i ddilyn cwrs arall llawn amser yn y coleg.

Beth fyddai’n ei astudio? Unedau OCN mewn Arlwyo; TG; Celf; Crefft; Hanes; Yr Amgylchedd; Daearyddiaeth; Gwaith Coed; Dodrefn; Gwaith Lledr; Iechyd. Cynllunnir rhaglen unigol ar eich cyfer a fydd yn cynnwys rhai o’r unedau uchod. Bydd rhyddid i chi ddewis yr unedau ar sail eich diddordebau a’ch gallu. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Gallwch ddychwelyd i’r coleg i ddilyn cyrsiau amrywiol eraill, neu symud ymlaen i ddilyn cyrsiau yn y brif ffrwd ar sail llawn amser neu ran amser.


40

General Education and gcse These programmes offer a broad general education which will help you in whichever career path you choose. Our Level One courses such as the BTEC Introductory Diploma in Vocational Studies at Aberystwyth and the Pre-GCSE course at Cardigan will help prepare you for further study. We also offer a range of GCSE subjects. GCSEs are nationally recognised qualifications, and are usually a requirement when applying for employment or Higher Education. We can offer GCSE Maths and English as Evening Classes at the Aberystwyth Campus, as well as during the day as part of the Access to General Education programme. You may also be able to study other courses alongside your choice of GCSEs subject to timetable.

BTEC Introductory Diploma in Vocational Studies Campus: Aberystwyth

What can I do when I have successfully completed the course? You can progress to GCSE courses at the college or to a Level 2 qualification in the area of your choice.

Duration: 1 year Entry Requirements: Entry is subject to satisfactory interview. What will I be studying? This Level 1 course gives students the opportunity to study a broad range of subjects including Catering; Leisure and Tourism; Art; Health and Care; Performing Arts; Customer Service; along with the following skills subjects: Information Technology; Number Skills; Communication; Improving Own Learning. All students are encouraged to attend a work placement for one day a week. What can I do when I have successfully completed the course? Students can progress onto other courses in more specific subject areas at Intermediate Level.

GCSE Campus: Cardigan Duration: 1 year Entry Requirements: Entry is subject to satisfactory interview. What will I be studying? Cardigan: Mathematics; English; Art and Design; IT; Catering; Media Studies; Business Studies. Study skills and tutorial support are offered to you to ensure the best possible learning environment. What can I do when I have successfully completed the programme? You can progress to Level 3 courses at the college or directly into employment.

Pre-GCSE Programme Campus: Cardigan Duration: One year Entry Requirements: Entry is subject to satisfactory interview. This course is available to students under the age of 16. Please contact the college for more details. What will I be studying? WJEC Entry Level Certificates in English and Maths along with Essential Skills. There will also be a choice of qualifications in two or more of the following areas: Catering; Art; Information Technology; Fashion; Childcare; Construction and Motor Vehicle Engineering. Study Skills and full tutorial support are offered to you to ensure the best possible learning environment.

Access to General Education (GCSE) Campus: Aberystwyth Duration: 1 year Entry Requirements: Entry is subject to satisfactory interview. What will I be studying? You will choose four of the following subjects: Mathematics; English; Health and Social Care; Science; Film Studies. Study skills and tutorial support are offered to you to ensure the best possible learning environment. What can I do when I have successfully completed the programme? You can progress to Level 3 courses at the college or directly into employment.

GCSE Mathematics Campus: Aberystwyth Duration: One year Entry Requirements: Evidence of successful study at Level One. What will I be studying? Students will develop the following skills in five areas of Mathematics: Using and Applying Maths; Computation of Numbers; Algebraic Methods; Shape, Space and Measures; Handling Data. What can I do when I have successfully completed the programme? Successful completion of the course will contribute towards the entry qualifications of a wider number of courses.

GCSE English Campus: Aberystwyth Duration: One year Entry Requirements: Evidence of successful study at Level One. What will I be studying? Students will follow an integrated programme of speaking and listening, reading and writing and will: Talk and listen in a variety of contexts and situations; Read a wide variety of literature, non fiction and media texts; Write for a range of purposes and in a variety of forms. What can I do when I have successfully completed the programme? Successful completion of the course will contribute towards the entry qualifications of a wide number of courses.


41

Addysg Gyffredinol a TGAU Mae’r rhaglenni hyn yn cynnig addysg gyffredinol eang a fydd yn eich helpu ym mha bynnag yrfa yr ydych yn ei ddewis. Mae ein cyrsiau Lefel Un fel y Diploma Rhagarweiniol CABTh mewn Astudiaethau Galwedigaethol yn Aberystwyth a’r cwrs Cyn-TGAU yn Aberteifi yn helpu eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o bynciau TGAU. Mae TGAU yn gymwysterau sy’n cael adnabyddiaeth ryngwladol, a gan amlaf maent yn ofyniad wrth wneud cais am gyflogaeth neu Addysg Uwch. Gallwn gynnig TGAU Mathemateg a Saesneg fel Dosbarthiadau Nos ar Gampws Aberystwyth yn ogystal ag yn ystod y dydd fel rhan o’r rhaglen Mynediad i Addysg Gyffredinol. Mae’n bosib hefyd y gallwch astudio cyrsiau eraill ar y cyd â’ch pynciau TGAU os yw’r amserlenni’n caniatáu.

Diploma Rhagarweiniol CABTh mewn Astudiaethau Galwedigaethol Campws: Aberystwyth Hyd: Blwyddyn

Bydd sgiliau astudio a chefnogaeth diwtorial llawn ar gael ar eich cyfer er mwyn sicrhau’r amgylchedd ddysgu orau posib. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i ddilyn cyrsiau TGAU yn y Coleg, neu gymhwyster Lefel 2 mewn maes o’ch dewis.

Anghenion Mynediad: Mynediad ar sail cyfweliad llwyddiannus.

TGAU

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i ddilyn cyrsiau eraill mewn meysydd penodol ar lefel Canolradd.

Bydd sgiliau astudio a chefnogaeth diwtorial llawn ar gael ar eich cyfer er mwyn sicrhau’r amgylchedd ddysgu orau posib.

Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Derbynnir myfyrwyr ar sail cyfweliad llwyddiannus. Mae’r cwrs ar gael i fyfyrwyr dal 16 mlwydd oed. Cysylltwch â’r Coleg am fwy o fanylion. Beth fyddai’n ei astudio? Tystysgrifau Lefel Mynediad CBAC mewn Saesneg a Mathemateg, yn ogystal â chymwysterau Sgiliau Hanfodol. Bydd hefyd dewis o gymwysterau mewn 2 neu fwy o’r meysydd canlynol: Arlwyo; Celf; Technoleg Gwybodaeth; Ffasiwn; Gofal Plant; Adeiladwaith; Peirianneg Cerbydau Modur.

TGAU Mathemateg Campws: Aberystwyth

Beth fyddai’n ei astudio? Cwrs Lefel 1 sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys: Arlwyo; Hamdden a Thwristiaeth; Celf; Iechyd a Gofal; Y Celfyddydau Perfformio; Gwasanaeth Cwsmeriaid; yn ogystal â’r pynciau sgiliau canlynol: Technoleg Gwybodaeth; Sgiliau Rhifedd; Cyfathrebu; Gwella eich Dysgu eich Hun. Anogir pob myfyriwr i gymryd rhan mewn profiad gwaith am un diwrnod yr wythnos.

Rhaglen Cyn -TGAU

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i ddilyn cyrsiau Lefel 3 yn y Coleg neu edrych am waith.

Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Derbynnir myfyrwyr ar sail cyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Mathemateg; Saesneg; Celf a Dylunio; Technoleg Gwybodaeth; Arlwyo; Astudiaethau’r Cyfryngau; Astudiaethau Busnes.

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i ddilyn cyrsiau Lefel 3 yn y Coleg neu ymgymryd â swydd.

Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Tystiolaeth o fod wedi astudio ar Lefel 1 yn llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn datblygu sgiliau mewn pum maes mathemategol: Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg; Cyfrifiant Rhifau; Dulliau Algebraidd; Siâp, Gofod a Mesuriadau, Trin Data. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn gymorth i chi wneud cais am gyrsiau pellach.

TGAU Saesneg Campws: Aberystwyth Hyd: Blwyddyn

Mynediad i Addysg Gyffredinol (TGAU) Campws: Aberystwyth Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Derbynnir myfyrwyr ar sail cyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn dewis pedwar pwnc TGAU o’r rhestr canlynol: Mathemateg; Saesneg; Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Gwyddoniaeth; Astudiaethau Ffilm. Bydd sgiliau astudio a chefnogaeth diwtorial llawn ar gael ar eich cyfer er mwyn sicrhau’r amgylchedd ddysgu orau posib.

Anghenion Mynediad: Tystiolaeth o fod wedi astudio ar Lefel 1 yn llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn dilyn rhaglen o siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu gan: Siarad a gwrando mewn cyd-destunau a sefyllfaoedd amrywiol; Darllen amrywiaeth eang o lenyddiaeth, llyfrau ffeithiol a thestunau’n gysylltiedig â’r wasg; Ysgrifennu at ddibenion amrywiol ac mewn amryw arddull. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch wneud cais am gyrsiau pellach.


42

GCSE Science

GCSE Film Studies

GCSE Media Studies

Campus: Aberystwyth

Campus: Aberystwyth

Campus: Cardigan

Duration: One year

Duration: 1 Year

Duration: One year

Entry Requirements: Evidence of successful study at Level One.

The course is designed to enable students to explore and create film texts.

Entry Requirements: Entry is subject to satisfactory interview.

What will I be studying? You will study all three science subjects: Biology, Chemistry and Physics.

1. Exploring Film: The study of a range of films from the ‘Superhero’ genre.

What will I be studying? The course is designed to enable students to explore and create a wide variety of media. The course is made up of three study areas:

Biology: Adaptation, Environmental Nutrient Transfer, Inheritance, Variation, Evolution, Body Maintenance and Health. Chemistry: Atomic Structure, the Periodic Table, Chemical Reactions, Fuels, Plastics and the Earth’s Resources. Physics: Generation, Transmission, Supply and Transfer of Energy, Waves and the Electromagnetic Spectrum, Radiation, and the Solar System. What can I do when I have successfully completed the course? Successful completion of the course will contribute towards the entry qualifications of a wide number of courses.

2. Exploring film outside Hollywood: characters, narratives, themes, representation and issues in the film chosen.

Exploring and creating

3. Exploring a film of your choice - (i) industry research and (ii) a micro analysis of a short extract from the film.

• The organisations behind those texts (explored in terms of production, distribution and regulatory issues)

4. Production – You will (i) a pitch for an imaginary film, use the created pitch to form (ii) a pre-production and (iii) a final production, (iv) a brief evaluative analysis of the final production.

GCSE in Catering

GCSE Applied Business Double Award Campus: Cardigan

Campus: Aberystwyth

The Double Award is equivalent to two GCSEs.

Entry Requirements: Evidence of successful study at Level One. What will I be studying? Students will learn about how, where and why Health and Social care is provided. This will include the responsibilities of those who provide services and the principles of care by which they abide. What can I do when I have successfully completed the course? Successful completion of the course will contribute towards the entry qualifications of a wide number of courses.

• The audiences for, and users of those texts

Campus: Cardigan

GCSE Health and Social Care Duration: One year

• The products of the media – media texts (explored in terms of genre, narrative and representation)

Duration: One year

You will investigate how ownership affects the running of the business, and explore different businesses and their activities. You will investigate the different functional areas of a business, how they affect each other and how they communicate. You will look at the ways in which businesses sell their products, how they choose locations, how they introduce and use new technology and how they might try to produce goods and services competitively without harming the environment.

GCSE Art and Design see page 14 for further details.

Duration: One year Entry Requirements: Entry subject to satisfactory interview. What will I be studying? Catering skills related to food production and service, Catering food and the customer, Hospitality skills related to events and functions. Successful completion of Entry Level Food Studies will lead you onto the Single Award in Catering and successful completion of the Single Award can lead you onto a Diploma in Catering.

GCSE IT Campus: Cardigan Duration: 1 year Enrty Requirements: Entry is subject to satisfactory interview. You will develop your understanding of the following aspects of IT: Communicating Information; Handling Information; Modelling; Measurement and Control; Applications and Effects.


43

TGAU Gwyddoniaeth

TGAU Astudiaethau Ffilm

Campws: Aberystwyth

Campws: Aberystwyth

Hyd: Blwyddyn

Hyd: Blwyddyn

Campws: Aberteifi

Anghenion Mynediad: Tystiolaeth o fod wedi astudio ar Lefel 1 yn llwyddiannus.

Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i alluogi myfyrwyr i archwilio a chreu testun ffilmiau.

Hyd: Blwyddyn

Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio’r tri pwnc Gwyddoniaeth: Bioleg, Cemeg a Ffiseg.

1. Archwilio Ffilm: Astudiaeth amrywiaeth o ffilmiau o’r genre ‘Superhero’.

Bioleg: Addasiad, Trosglwyddiad Maeth Amgylcheddol, Etifeddiaeth, Amrywiad, Esblygiad, Cynhaliad a Iechyd Corff. Cemeg: Strwythur Atomig, y Tabl Cyfnodol, Adweithiau Cemegol, Tanwyddau, Plastigau ac Adnoddau’r Ddaear. Ffiseg: Generadiad, Trawsyriant, Cyflenwad a Throsglwyddiad Ynni, Tonnau a’r Sbectrwm Electromagnetig, Ymbelydredd a Chysawd yr Haul. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn gymorth i chi wneud cais am gyrsiau pellach.

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol

2. Archwilio ffilm y tu hwnt i Hollywood: cymeriadau, storiâu, themâu, cynrychiolaeth a materion yn y ffilm ddewisedig.

Archwilio a chreu

3. Archwilio ffilm o’ch dewis (i) ymchwil ar y diwydiant a (ii) dadansoddiad cryno o ddarn byr o’r ffilm. 2. Cynhyrchiad – pedair tasg. Byddwch yn (i) gyflwyno syniad am ffilm ddychmygol, defnyddio’r cyflwyniad i ffurfio (ii) cyngynhyrchiad a (iii) cynhyrchiad terfynol (iv) dadansoddiad gwerthusol byr o’r cynhyrchiad terfynol.

TGAU Gwobr Dwbl Busnes Cymhwysol

Campus: Aberystwyth

Hyd: Blwyddyn

Hyd: Blwyddyn

Mae’r Wobr Dwbl gywerth â dau TGAU.

Anghenion Mynediad: Tystiolaeth o fod wedi astudio ar Lefel 1 yn llwyddiannus.

Byddwch yn ymchwilio sut mae perchnogaeth yn effeithio rhediad busnes, ac yn archwilio gwahanol fusnesau a’u gweithgareddau. Byddwch yn ymchwilio gwahanol feysydd gweithredu pob busnes, sut maent yn effeithio’u gilydd a sut maent yn cyfathrebu. Byddwch yn edrych ar y ffordd y mae busnesau’n gwerthu eu cynnyrch, sut maent yn dewis lleoliadau, sut maent yn cyflwyno a defnyddio technoleg newydd a sut gallant geisio cynhyrchu nwyddau a gwasanaethau mewn ffordd cystadleuol heb niweidio’r amgylchedd.

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn gymorth i chi wneud cais am gyrsiau pellach.

Anghenion Mynediad: Derbynnir myfyrwyr ar sail cyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r cwrs wedi i ddylunio i alluogi myfyrwyr i ymchwilio a chreu ystod eang o gyfryngau. Byddwch yn astudio tri maes: • Cynhyrchion y Cyfryngau – testunau cyfryngau (yn nhermau genre, naratif a chynrychiolaeth) • Y sefydliadau sy’n gyfrifol am y testunau hyn (yn nhermau cynhyrchu, dosbarthu a materion rheoli) • Cynulleidfa a defnyddwyr y testun.

TGAU Arlwyo

Campws: Aberteifi

Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn dysgu sut, lle a pham y darperir Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys cyfrifoldebau’r rhai hynny sy’n darparu gwasanaeth, a’r egwyddorion gofal y maent yn eu dilyn.

TGAU Astudiaethau’r Cyfryngau

Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Derbynnir myfyrwyr ar sail cyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Sgiliau Arlwyo yn ymwneud â chynhyrchu a gweini bwyd; Arlwyo a’r Cwsmer; Sgiliau Estyn Croeso yn ymwneud â digwyddiadau. Wedi cwblhau’r cwrs Lefel Mynediad yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i ddilyn y Dyfarniad Sengl. Bydd llwyddiant yn y Dyfarniad Sengl yn eich galluogi i symud ymlaen i ddilyn Diploma mewn Estyn Croeso ac Arlwyo.

TGAU TGCh Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn

TGAU Celf a Dylunio Gweler tudalen 15 am fwy o fanylion.

Anghenion Mynediad: Mynediad ar sail cyfweliad llwyddiannus. Byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth i’r agweddau canlynol: Cyflwyno Gwybodaeth; Trin Gwybodaeth; Modelu; Mesur a Rheoli; Cymhwysiad ac Effeithiau.


44

A Levels A Levels are often considered as the traditional route to Higher Education and offer nationally recognised qualifications. You may be able to combine your A Level studies with other courses subject to timetables. You will need 4 GCSEs at grade C or above, or equivalent to study A Levels at the college. However, students without these qualifications may be able to join subject to relevant experience and / or a successful interview. You may be able to access some A Level subjects at local schools in the area subject to timetables. Please ask for a detailed list of subjects offered at interview.

A/AS Level English Literature Campus: Aberystwyth Duration: AS: 1 year; A Level: 2 years. What will I be studying? AS: Poetry and Drama; Prose Study and Creative Writing. A2: Period and Genre Study; Poetry and Drama (2)

A/AS Level Sociology Campus: Aberystwyth Duration: AS: 1 year; A Level: 2 years. What will I be studying? AS: Acquiring Culture; Understanding Culture. A2: Understanding Power and Control; Understanding Social Divisions.

A/AS Level Photography Campus: Aberystwyth

A/AS Level Psychology

Duration: AS: 1 year; A Level: 2 years. What will I be studying? Details available on page 16

Campus: Aberystwyth Duration: AS: 1 year; A Level: 2 years. What will I be studying? AS: Approaches in Psychology; Core Studies and Applied Research Methods.

AS Level World Development

A2: Issues in Research; Controversies and Topics.

Campus: Aberystwyth

A/AS Art Campus: Aberystwyth Duration: AS: 1 year; A Level: 2 years. What will I be studying? Details available on page 16

Duration: AS: 1 year; A Level: 2 years. What will I be studying? Introduction to World Development Issues. Portfolio Analysis: (a) Resources and Global Citizenship (b) Poverty and Inequality


45

Safon Uwch Gan amlaf caiff Graddau Lefel A eu hystyried fel y llwybr traddodiadol i Addysg Uwch sy’n cynnig cymwysterau a adnabyddir yn genedlaethol. Mae’n bosib cyfuno eich astudiaethau Safon Uwch gyda chymwysterau perthnasol eraill os yw’r amserlenni’n caniatáu hynny. Bydd angen 4 TGAU gradd C neu uwch, neu gymhwyster cywerth arnoch i astudio Lefel A yn y coleg. Er hyn, mae’n bosib rhoi lle i ddysgwyr heb y cymwysterau hyn os ydynt yn meddu ar brofiad perthnasol a/neu wedi cael cyfweliad llwyddiannus. Yn ogystal gallwch astudio rhai pynciau Safon Uwch mewn ysgolion lleol (yn ddibynnol ar yr amserlen). Gofynnwch am restr manwl o’r pynciau a gynigir yn eich cyfweliad.

Lefel A/AS Llenyddiaeth Saesneg

Lefel A/AS Cymdeithaseg

Lefel A/AS Seicoleg

Campws: Aberystwyth

Campws: Aberystwyth

Campws: Aberystwyth

Hyd: AS: blwyddyn; Lefel A: 2 flynedd.

Hyd: AS: blwyddyn; Lefel A: 2 flynedd.

Hyd: AS: blwyddyn; Lefel A: 2 flynedd.

Beth fyddai’n ei astudio? AS: Caffael Diwylliant; Deall Diwylliant.

Beth fyddai’n ei astudio? AS: Ymdriniaethau mewn Seicoleg; Astudiaethau Craidd a Dulliau Ymchwil Cymhwysol.

Beth fyddai’n ei astudio? AS: Barddoniaeth a Drama; Astudiaeth Rhyddiaith ac Ysgrifennu Creadigol. A2: Astudiaeth Cyfnod a Dull; Barddoniaeth a Drama (2).

A2: Deall Pŵer a Rheolaeth; Deall Ymraniadau Cymdeithasol.

A2: Materion mewn Ymchwil; Pynciau a Themau Llosg.

Lefel A/AS Celf Campws: Aberystwyth Hyd: AS: blwyddyn; Lefel A: 2 flynedd. Beth fyddai’n ei astudio? Manylion ar gael ar tudalen 15

Lefel A/AS Ffotograffiaeth Campws: Aberystwyth

Hyd: AS: blwyddyn; Lefel A: 2 flynedd. Beth fyddai’n ei astudio? Manylion ar gael ar tudalen 17

Lefel AS Datblygiad y Byd Campws: Aberystwyth Hyd: AS: blwyddyn; Lefel A: 2 flynedd. Beth fyddai’n ei astudio? Cyflwyniad i Faterion Datblygiad Byd. Dadansoddiad Portffolio: (a) Adnoddau a Dinasyddiaeth Byd Eang (b) Tlodi ac Anghydraddoldeb


46

PGCE (Post Compulsory Education and Training (PCET)) Teacher training for the post-compulsory (post 16) sector - this course runs part-time for one day per week over two years and qualifies you to teach in any further education, adult education or training establishment in the UK. You will learn the basics of lesson planning and delivery, alongside modern educational theories and study how a variety of internal and external factors impact on teaching and learning. You will be encouraged to apply theory to your teaching practice through a series of written assignments and through observations of your teaching. We will advise you throughout the course on how to practically improve your teaching, by setting targets and encouraging you to engage in the critical reflective practice that is crucial to being an effective deliverer of learning. Your progress will be monitored and reviewed throughout the course via the compilation and maintenance of your Teaching Practice File and through regular tutorial contact.

Certificate and Professional Graduate Certificate in Education, Postcompulsory Education and Training (PGCE PCET)

Campus: Aberystwyth Duration: 2 years Entry Requirements: • You must hold a Level 3 qualification (e.g. NVQ 3, A Level) or higher • You must arrange 75 hours of teaching practice for the first year of the course and provide the contact details of the authorising person • You will be required to undergo an enhanced Criminal Records Bureau check • You will need to demonstrate a good standard of literacy, sufficient to tackle lengthy academic assignments • You need to be able to identify a person who can act as a subject specialist mentor to you, ideally someone with a teaching qualification • A successful interview


47

TAR (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (SAHO)) Hyfforddiant athro ar gyfer y sector ôl-orfodol (ôl-16) – cwrs rhan amser am un diwrnod yr wythnos dros ddwy flynedd yw hwn, ac mae’n eich cymhwyso i ddysgu mewn unrhyw sefydliad addysg bellach, addysg oedolyn neu sefydliad hyfforddiant yn y DU. Byddwch yn dysgu prif elfennau cynllunio a chyflwyno gwersi ynghyd â damcaniaethau addysgu modern a byddwch yn astudio sut mae amrywiaeth o ffactorau mewnol ac allanol yn effeithio dysgu ac addysgu. Cewch eich annog i roi damcaniaethau ar waith wrth ddysgu trwy gyfres o aseiniadau ysgrifenedig a thrwy arsylwadau o’ch gwersi. Byddwn yn eich cynghori trwy gydol y cwrs ar sut i wella eich dysgu trwy osod targedau a’ch annog i ymroi i’r ymarfer adlewyrchol tyngedfennol sy’n holl bwysig er mwyn cyflwyno dysg yn effeithiol. Byddwn yn monitro ac yn adolygu eich cynnydd trwy gydol y cwrs trwy gwblhad a chynhaliaeth eich Ffolder Ymarfer Dysgu a thrwy gyswllt rheolaidd gyda’ch tiwtor.

Tystysgrif a Thystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg, Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol Campws: Aberystwyth Hyd: 2 flynedd Anghenion Mynediad: • Rhaid i chi feddu ar gymhwyster Lefel 3 (e.e. CGC 3, Lefel A) neu uwch • Rhaid i chi drefnu 75 awr o ymarfer dysgu ar gyfer blwyddyn cyntaf y cwrs a darparu manylion cyswllt y person sydd wedi awdurdodi’r oriau • Bydd yn ofynnol i chi gael gwiriad estynedig gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol • Bydd angen i chi arddangos safon dda o lythrennedd i ymdrin ag aseiniadau academaidd hirion • Bydd angen i chi nodi person a all weithredu fel mentor pwnc arbenigol i chi, yn ddelfrydol rhywun gyda chymhwyster addysgu • Cyfweliad llwyddiannus


48

Childcare and Education Studying Childcare and Education at Coleg Ceredigion offers a wealth of opportunities for those looking for a career working with children and young people. You will look at theory in the classroom and take part in work placements in order to develop your practical childcare skills. Level 2 and Level 3 courses are offered at both the Aberystwyth and Cardigan Campuses, with a Welsh Medium Level 3 course available in Aberystwyth. Each year, Childcare students organise and take part in a variety of fundraising activities for both local and national children’s charities as part of the course, and gain plenty of worthwhile experience to help them in their chosen career. In the past, students have gone on to study Childcare and Education at University, whilst others have successfully gained employment as learning assistants and childminders, both locally and further afield. If you’d like advice about setting up your own business, such as becoming a registered childminder, the Department for Commercial, Enterprise and Training Services may be able to help you. See page13 for further details. Students who attend structured work experience as part of their course which will involve regular contact access to children and/or vulnerable adults will be required to undertake an enhanced Criminal Records Bureau (CRB) check.

CACHE Level 2 Diploma in Childcare and Education Campus: Aberystwyth Duration: 1 year Entry Requirements: 3 GCSEs Grades D-G or equivalent. You should have a keen interest in working with children. Students without these qualifications may be accepted subject to satisfactory interview. All students will be interviewed. You must be at least sixteen years old at the date of registration for the award. What will I be studying? During the course you will gain an introduction to working with children, both theoretical studies in class and practical experience on work placement. You will learn about legal considerations when working with children, as well as curriculum frameworks. You will also study a unit on helping a child with Welsh, which will develop your own conversational skills when working with children, along with Essential Skills, First Aid and Food Hygiene. What can I do when I have successfully completed the course? You can progress to the CACHE Level 3 Diploma in Childcare and Education, or seek employment working with children from birth to 16 years of age.


49

Gofal ac Addysg Plant Mae astudio Gofal ac Addysg Plant yng Ngholeg Ceredigion yn cynnig llu o gyfleoedd i’r rhai hynny sy’n gobeithio cael gyrfa yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch yn astudio theori yn y dosbarth ac yn ymgymryd â lleoliadau gwaith er mwyn datblygu eich sgiliau gofal plant ymarferol. Mae Coleg Ceredigion yn cynnig cyrsiau Lefel 2 a Lefel 3 ar gampws Aberystwyth ac Aberteifi, ac mae cwrs cyfrwng Cymraeg Lefel 3 ar gael yn Aberystwyth. Bob blwyddyn, mae myfyrwyr Gofal Plant yn trefnu ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau codi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol fel rhan o’r cwrs, a thrwy hynny’n ennill llawer o brofiadau gwerthfawr fydd o gymorth iddynt yn eu dewis o yrfa. Yn y gorffennol mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i astudio Gofal ac Addysg Plant ar lefel gradd mewn Prifysgol, ac mae eraill wedi sicrhau cyflogaeth fel cynorthwywyr dysgu a gofalwyr plant, a hynny’n lleol a thros y byd. Os yr hoffech dderbyn cyngor ar sefydlu eich busnes eich hun, megis bod yn ofalwr plant cofrestredig, gall yr Adran Gwasanaethau Masnachol, Menter a Hyfforddiant fod o gymorth i chi. Ewch i tudalen 13 am fwy o wybodaeth. Bydd rhaid i fyfyrwyr sy’n mynychu profiad gwaith strwythurol gyda phlant a/ neu oedolion bregus fel rhan o’u cwrs, ymgymryd â gwiriad manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB).

Diploma CACHE Lefel 2 mewn Gofal ac Addysg Plant

Tystysgrif CACHE Lefel 2 mewn Gofal ac Addysg Plant

Campws: Aberystwyth

Campws: Aberteifi

Hyd: Blwyddyn

Hyd: Blwyddyn

Anghenion Mynediad: 3 TGAU Graddau D-G neu gymhwyster cywerth. Gall myfyrwyr sydd heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus. Dylai fod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phlant. Caiff pob ymgeisydd ei gyfweld. Rhaid i chi fod yn 16 mlwydd oed o leiaf pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y cymhwyster.

Anghenion Mynediad: 3 TGAU Graddau D-G neu gymhwyster cywerth. Dylai fod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phlant. Gall myfyrwyr sydd heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus. Caiff pob ymgeisydd ei gyfweld. Rhaid i chi fod yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn pan yn cofrestru ar gyfer y cymhwyster.

Beth fyddai’n ei astudio? Yn ystod y cwrs cewch gyflwyniad i weithio gyda phlant trwy astudiaethau theori yn y dosbarth a thrwy brofiad ymarferol ar leoliad gwaith. Byddwch yn dysgu am ystyriaethau cyfreithiol pan yn gweithio â phlant, yn ogystal â fframweithiau’r cwricwlwm. Byddwch hefyd yn astudio uned ar Helpu Plentyn gyda’r Gymraeg, a fydd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu wrth weithio gyda phlant, ynghyd â Sgiliau Hanfodol, Cymorth Cyntaf a Glendid Bwyd.

Beth fyddai’n ei astudio? Bydd y cwrs yn rhoi cyflwyniad i chi i weithio gyda phlant. Bydd yr unedau’n cynnwys: y plentyn yn datblygu, amgylcheddau diogel ac iachus i blant, a chwarae. Byddwch yn gweithredu’ch sgiliau ymarferol yn ystod cyfnod ar leoliad gwaith.

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i’r cwrs Diploma CACHE Lefel 3 mewn Gofal ac Addysg Plant neu wneud cais i weithio â phlant o enedigaeth hyd at 16 mlwydd oed.

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i’r cwrs Diploma CACHE Lefel 3 mewn Gofal ac Addysg Plant neu wneud cais i weithio â phlant o enedigaeth hyd at 16 mlwydd oed.


50

CACHE Level 2 Certificate in Childcare and Education

CACHE Level 3 Diploma in Childcare and Education

Campus: Cardigan

Campus: Cardigan and Aberystwyth

Duration: One year

Duration: 2 years

Entry Requirements: 3 GCSEs grades D-G or equivalent. You should have a keen interest in working with children. Students without these qualifications may be accepted subject to a successful interview. All students will be interviewed. You must be at least sixteen years old at the date of registration for the award.

Entry Requirements: You will need either 5 GCSEs at grade C or above (preferably including Welsh/English and Mathematics) or a distinction grade BTEC First Diploma or a CACHE Level 2 qualification at grade C or above. Students may be accepted without these qualifications subject to a successful interview. All applicants will be interviewed. You must be at least sixteen years of age at the date of registration for the award.

What will I be studying? The course will give you an introduction to working with children. Units will include the developing child, safe, healthy and nurturing environments for children, and play. You will put your practical skills to the test during a period of work placement. What can I do when I have successfully completed the course? You can progress to the CACHE Level 3 Diploma in Childcare and Education, or seek employment working with children.

What will I be studying? This qualification is equivalent to 3 A Levels. Theory and practical skills are closely linked, and you will be able to put your skills to the test during your work placements. You will learn how to support children and to enhance the overall development of a child as well as legal considerations when working with children. The course will include a unit on helping a child with Welsh, which will help you develop your own conversational Welsh. You will also study Essential Skills, First Aid, Food Hygiene and Health and Safety. The course is available bilingually on both campuses, with a Welsh Medium course available at the Aberystwyth Campus. What can I do when I have successfully completed the course? You may seek employment as a Classroom Assistant in a School, Nursery Nurse in the Health Service, Care Worker in a Residential School, Childminder, Nanny or Play Scheme Worker. As the qualification is equivalent to 3 A Levels, you may have the opportunity to apply for a Higher Education course to pursue a career in Teaching, Youth Work or Social Work.

CACHE Entry Level Certificate in Preparation for Childcare Campus: Cardigan Duration: 1 day a week for a year. Entry Requirements: Entry is subject to successful interview. The award will help you learn to be a good parent and how to care for a young child at home. It will also help you identify and achieve your own goals in education and training. You will study: • Pregnancy and the Responsible Parent • Caring for Young Children • Play and Learning at Home What can I do when I have successfully completed the course? You may be able to progress onto other Childcare courses offered at the college.


51

Diploma CACHE Lefel 3 Mewn Gofal ac Addysg Plant Campws: Aberteifi ac Aberystwyth Hyd: Dwy flynedd. Anghenion Mynediad: 5 TGAU Gradd C neu uwch (gan gynnwys yn ddelfrydol Cymraeg/Saesneg a Mathemateg), Diploma Cyntaf CABTh (anrhydedd) neu dystysgrif CACHE Lefel 2 neu gymhwyster cywerth. Gall fod yn bosib i fyfyrwyr sydd heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus a phrofiad perthnasol. Rhaid i chi fod yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn pan yn cofrestru ar gyfer y cymhwyster. Bydd pob ymgeisydd yn cael eu cyfweld.

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch ymgymryd â gwaith fel Cynorthwy-ydd Dosbarth mewn Ysgol, Nyrs Feithrin yn y Gwasanaeth Iechyd, Gweithiwr Gofal mewn Ysgol Breswyl, Mamaeth (Nani), neu Weithiwr Cynllun Chwarae. Gan fod Diploma yn gyfwerth â 3 Lefel A, gallwch wneud cais am le mewn Prifysgol gan ystyried gyrfa mewn Addysg, Gwaith Ieuenctid neu Waith Cymdeithasol.

Tystysgrif Lefel Mynediad CACHE Paratoi ar gyfer Gofal Plant

Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r cymhwyster hwn gywerth â 3 Lefel A.

Campws: Aberteifi

Mae gan y theorïau a’r sgiliau ymarferol gyswllt agos iawn a bydd modd i chi ddefnyddio’r sgiliau yr ydych wedi eu dysgu ar eich lleoliad gwaith. Byddwch yn dysgu sut i gefnogi plant ac ehangu datblygiad cyffredinol plentyn yn ogystal â dysgu ymwybyddiaeth o ystyriaethau cyfreithiol pan yn gweithio â phlant. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys uned Helpu Plentyn gyda’r Gymraeg, a fydd yn datblygu eich sgiliau llafar Cymraeg eich hunan. Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol, Cymorth Cyntaf, Glendid Bwyd a Iechyd a Diogelwch.

Anghenion Mynediad: Mynediad ar sail cyfweliad llwyddiannus.

Mae’r cwrs ar gael yn ddwyieithog ar y ddau gampws, gyda chwrs Cyfrwng Cymraeg ar gael ar Gampws Aberystwyth.

Hyd: 1 diwrnod yr wythnos am flwyddyn. Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i fod yn riant da, ac yn eich dysgu sut i ofalu am blant ifanc yn y cartref. Bydd y cwrs hefyd yn eich cynorthwyo i adnabod ac i gyrraedd eich nod personol mewn addysg a hyfforddiant. Byddwch yn astudio: • Beichiogrwydd a’r Rhiant Cyfrifol • Gofalu am Blant Ifanc • Chwarae a Dysgu yn y Cartref Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gallwch symud ymlaen i ddilyn cyrsiau Gofal Plant ar lefel uwch yn y coleg.


52

Health and Care Studying Health and Care at Coleg Ceredigion offers a wealth of opportunities for those looking for a career such as Nursing, Allied Health Careers and Social Care Careers. These courses will prepare you for further study at degree level, or to improve your skills and qualifications should you wish to seek employment. Many students have gone on to study at University, and successfully pursued a career in a variety of Health Professions, both locally and further afield.

GCSE Health and Social Care See page 42 for further details

EDEXCEL BTEC Level 3 Extended Diploma in Health and Social Care (Health Science) Campus: Aberystwyth Duration: 2 years Entry Requirements: You should have either 5 GCSEs at Grade C or above (to include Maths, Science and English/Welsh), or equivalent. Students without these qualifications may be accepted subject to a successful interview. All applicants will be interviewed. What will I be studying? This course is equivalent to 3 A Levels. You will study a variety of units applicable to a career as a health professional, such as anatomy and physiology, lifespan development and diet and nutrition. Work placements will be an integral part of the course and you will be required to undertake 100 hours in a variety of health and care settings such as the health service and nursing homes. You will be assessed through written assignments and time constrained tasks which will prepare you for examinations. What can I do when I have successfully completed the course? As the qualification is equivalent to 3 A Levels, you could gain UCAS points, which will help you to apply for a place at University to study subjects such as Nursing, Midwifery, Physiotherapy, Radiography, Occupational Therapy, Health Promotion, Social Work or Teaching. Alternatively, you could apply for jobs as a Health and Social Care Assistant or a Project Worker.

Access to Higher Education Diploma Campus: Aberystwyth Duration: 1 year Entry Requirements: There are no formal educational requirements other than a broad general education. Life experience, a commitment to succeed and a successful interview are essential for entry. What will I be studying? This qualification is equivalent to 3 A Levels. The course is a full time, intensive course designed for people who wish to improve their academic qualifications to enter University to study for a health related or similar degree. Although specifically designed to prepare students for a Nursing degree, the Combined Studies option has been added to make it acceptable as preparation for most other health professions, social work, or any discipline with a caring background. What can I do when I have successfully completed the course? As the qualification is equivalent to 3 A Levels, after completing the course successfully you will be able to apply for a place at University to study for a degree in nursing or other health related subject. The course is also acceptable for entry into social work, environmental health and complimentary and alternative medical disciplines requiring graduate entry.


53

Iechyd a Gofal Mae astudio Iechyd a Gofal yng Ngholeg Ceredigion yn cynnig nifer o gyfleoedd ar gyfer pobl sy’n chwilio am yrfa megis Nyrsio, Iechyd neu Ofal Cymdeithasol. Bydd y cyrsiau yma’n eich paratoi am astudiaeth bellach ar lefel gradd, neu i wella eich sgiliau a’ch cymwysterau os y byddwch chi’n dymuno chwilio am waith. Yn y blynyddoedd diwethaf mae nifer o fyfyrwyr wedi symud ymlaen i astudio mewn Prifysgol, ac wedi llwyddo i ddilyn gyrfa mewn amrywiaeth o Alwedigaethau Iechyd, yn lleol ac yn rhyngwladol.

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gweler tudalen 43 am fwy o fanylion.

Diploma Estynedig CABTh Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddor Iechyd) Campws: Aberystwyth Hyd:2 flynedd Anghenion Mynediad: 5 TGAU gradd C neu uwch (yn cynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth a Chymraeg/Saesneg) neu gymhwyster cywerth. Mae’n bosib i fyfyrwyr sydd heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus a phrofiad perthnasol. Rhaid i bob ymgeisydd gael cyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r cymhwyster hwn yn gywerth â 3 Lefel A. Byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau sy’n berthnasol i yrfa fel gweithiwr proffesiynol iechyd megis anatomeg a ffisioleg, datblygiad hyd bwyd a diet a maeth. Bydd lleoliadau gwaith yn ran hollbwysig o’r cwrs a bydd gofyn i chi ymgymryd â 100 awr mewn amrywiaeth o leoliadau iechyd a gofal, er enghraifft y gwasanaeth iechyd a chartrefi nyrsio. Byddwch yn cael eich hasesu trwy aseiniadau ysgrifenedig a thasgau â chyfyngiad amser a fydd yn eich paratoi ar gyfer arholiadau. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Gan fod y cwrs gywerth â 3 Lefel A, gallwch ennill pwyntiau UCAS a fydd yn eich helpu i wneud cais am le mewn Prifysgol i astudio pynciau megis Nyrsio, Bydwreigiaeth, Ffisiotherapi, Radiograffeg, Therapi Galwedigaethol, Hybu Iechyd, Gwaith Cymdeithasol neu Ddysgu. Fel arall, gallwch wneud cais am swyddi fel Cynorthwy-ydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Weithiwr Prosiect.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch Campws: Aberystwyth Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar gyfer y cwrs ac eithrio safon addysg gyffredinol dda. Mae profiad byw, ymrwymiad i lwyddo a chyfweliad llwyddiannus yn angenrheidiol. Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r cymhwyster gywerth â 3 Lefel A. Mae’r cwrs trylwyr hwn yn llawn amser ac wedi’i ddylunio ar gyfer pobl sy’n dymuno gwella eu cymwysterau academaidd er mwyn cael mynediad i Brifysgol i astudio ar gyfer gradd sy’n ymwneud â iechyd neu gyffelyb. Er ei fod wedi’i ddylunio’n benodol i baratoi myfyrwyr am radd Nyrsio, mae’r opsiwn Astudiaethau Cyfun wedi’i ychwanegu er mwyn ei wneud yn dderbyniol fel paratoad ar gyfer galwedigaethau iechyd eraill, gwaith cymdeithasol neu unrhyw ddisgyblaeth arall sydd â sail mewn iechyd. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Gan fod y cymhwyster gywerth â 3 Lefel A, bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i wneud cais am le mewn prifysgol i astudio am radd mewn nyrsio neu bwnc arall sy’n ymwneud â iechyd. Derbynnir cymhwyster y cwrs hefyd er mwyn gwaith cymdeithasol, iechyd amgylcheddol a disgyblaethau meddygol amgen lle mae gradd yn ofynnol ar gyfer mynediad.


54

Information Technology Coleg Ceredigion offers a range of vocationally related ICT qualifications that take an engaging, practical approach to learning and assessment. These industry-led qualifications are geared to the ICT/Business/ Creative Industry sectors and suit a broad range of learning styles and abilities. Studying ICT at Coleg Ceredigion can open doors to a variety of careers such . As the Level 3 Extended Diploma in ICT is equivalent to 3 A Levels, you may choose to continue your studies at Higher Education level. Many of our former students have successfully secured employment both locally and further afield, as well as progression onto Higher Education.

Level 2 National Certificate in ICT Level 2 Campus: Aberystwyth and Cardigan Duration: One year Entry Requirements: There are no formal entry requirements. Entry is subject to a satisfactory interview. What will I be studying? The National Certificate is equivalent to 4 GCSEs grade A*-C and is graded at Pass, Merit or Distinction level. Units may include: ICT Skills for Business; Web Page Creation; Digital Imaging; Design and Produce Interactive Multimedia Products; Desktop Publishing; Spreadsheets - Design and Produce; Databases – Design and Produce; Technological Innovation and e-commerce; ICT Systems and user needs; Career Planning for ICT; Creating Animation for www; Creating Video. You will also study towards a Text Processing Level 2 Certificate and Essential Skills in ICT and Communications or Application of Number as part of your qualification framework. What can I do when I have successfully completed the course? Successful completion of this course provides an excellent introduction to current technology and its ICT/Business/Creative sector applications and will be of particular benefit to those seeking employment or progression onto the Level 3 National Extended Diploma in ICT at either the Aberystwyth or Cardigan campus.

Level 3 National Extended Diploma in ICT Campus: Aberystwyth and Cardigan Duration: Two years Entry Requirements: 4 GCSEs at grade C or above to include English or a Level 2 qualification in a relevant subject. Students without these qualifications may be accepted subject to experience and a satisfactory interview. What will I be studying? The Extended Diploma is equivalent to 3 A Levels grade A*-C and is graded at Pass, Merit or Distinction level. Units may include: Digital Business Communications; Collaborative Working; Problem Solving; Creating a Digital Showcase; Digital Imaging and Photography; Digital Video; Cartooning and Animation; Web Authoring; Web Security and Regulations; Desktop Publishing; Career Planning for ICT; Digital Audio; Hosting and Managing Websites; Internet Past, Present and Future; Project Management; E-Marketing; E-Commerce; Producing a Business Plan; Computer Games Production; Computer Games Technology. You will also study towards Essential Skills in ICT and Communications as part of your qualification. What can I do when I have successfully completed the course? Successful completion of this course provides an excellent understanding of current technology and its ICT/Business/Creative sector applications and will be of particular benefit to those seeking employment or progression on to higher education.

GCSE IT

See page 42 for further details.


55

Technoleg Gwybodaeth Mae Coleg Ceredigion yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau TGCh galwedigaethol sy’n defnyddio ymdriniaeth ymarferol a gafaelgar tuag at ddysgu ac asesu. Mae’r cymwysterau hyn, a gaiff eu harwain gan y diwydiant, wedi eu paratoi ar gyfer y sectorau TGCh/Busnes/Technoleg Greadigol ac maent yn gweddu i ystod eang o arddulliau a galluoedd dysgu. Gall astudio TGCh yng Ngholeg Ceredigion agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd. Gan fod y cymhwyster Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TGCh gywerth â 3 Lefel A, gallwch ddewis parhau gyda’ch astudiaeth ar lefel Addysg Uwch. Mae llawer o’n myfyrwyr blaenorol wedi ennill cyflogaeth yn lleol a thros y DU, yn ogystal â symud ymlaen at Addysg Uwch.

Diploma Cenedlaethol Estynedig Lefel 3 mewn TGCh Campws: Aberystwyth ac Aberteifi Hyd: Dwy flynedd Anghenion Mynediad: 4 TGAU graddau C neu uwch gan gynnwys Saesneg, neu gymhwyster Lefel 2 mewn pwnc perthnasol. Gall fod yn bosib i fyfyrwyr sydd heb y cymwysterau hyn gael eu derbyn ar sail cyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r Diploma Estynedig yn gyfwerth â 4 Lefel A, graddau A*-C, ac yn cael ei raddio ar lefel Llwyddiant, Teilyngdod a Rhagoriaeth. Gall unedau gynnwys: Cyfathrebu Busnes Digidol; Cydweithio gydag Eraill; Datrys Problemau; Creu Arddangosiad Digidol; Delweddu a Ffotograffiaeth Ddigidol; Fideo Digidol; Creu Cartŵn ac Animeiddio; Creu Tudalennau i’r We; Diogelwch a Rheoliadau’r Rhyngrwyd; Bwrdd-gyhoeddi; Cynllunio Gyrfa ar gyfer TGCh; Sain Ddigidol; Gwe-Letya a Rheoli gwefannau; Gorffennol, Presennol a Dyfodol y Rhyngrwyd; Rheoli Prosiectau; E-farchnata; E-fasnach; Creu Cynllun Busnes; Cynhyrchu Gemau Cyfrifiadur; Technoleg Gemau Cyfrifiadur.

Tystysgrif Genedlaethol Lefel 2 mewn TGCh Campws: Aberystwyth ac Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Nid oes unrhyw ofynion penodol. Mynediad ar sail cyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r Tystysgrif Genedlaethol yn gyfwerth â 4 TGAU graddau A*-C, ac yn cael ei raddio ar lefel Llwyddiant, Teilyngdod a Rhagoriaeth. Gall unedau gynnwys: Sgiliau TGCh ar gyfer Busnes; Creu Tudalennau ar gyfer y We; Delweddu Digidol; Dylunio a Chynhyrchu Cynnyrch Aml-gyfrwng Rhyngweithiol; Bwrdd-gyhoeddi; Taenlenni; Cronfeydd Data; Dyfeisgarwch ac e-fasnach Technolegol; Sustemau TGCh ac anghenion defnyddwyr; Cynllunio Gyrfa ar gyfer TGCh; Animeiddio ar gyfer y We; Creu Fideo. Byddwch hefyd yn astudio Tystysgrif Prosesu Testun Lefel 2 ynghyd â Sgiliau Hanfodol mewn TGCh a Chymhwyso Rhif neu Gyfathrebu. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae’r cwrs yn cynnig cyflwyniad ardderchog i dechnoleg gyfoes a’i ddefnydd yn y sector TGCh, Busnes a’r sector creadigol. Bydd y cymhwyster o ddefnydd i’r rhai hynny sydd yn chwilio am swydd neu symud ymlaen i ddilyn y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TGCh ar Gampws Aberystwyth neu Aberteifi.

Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol mewn TGCh a Chyfathrebu fel rhan o’r cwrs Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae’r cwrs yn datblygu dealltwriaeth eang i dechnoleg gyfoes a’i ddefnydd yn y sector TGCh, Busnes a’r sector creadigol. Bydd y cymhwyster o ddefnydd i’r rhai hynny sydd yn chwilio am swydd neu symud ymlaen at Addysg Uwch.

TGAU TGCh

Gweler tudalen 43 am fwy o fanylion


56

Performing Arts Situated in the purpose built Centre for Visual and Performing Arts, the vibrant performing arts department prides itself on running an intensive vocational training programme that provides a launch pad to university courses. There are opportunities to develop high-level creative, practical and academic skills through the study of individual units which are exciting, innovative and challenging. Work is continually assessed throughout the two years and students can be expected to perform in up to five productions a year. Click on www.ceredigion.ac.uk for details of upcoming events. Teaching staff all have wide professional experience in their specific areas and there are master classes from visiting professional practitioners. Students have worked regularly with the National Theatre of Wales and we have close links with Aberystwyth University’s Department of Theatre, Film and Television and University of Wales Trinity Saint David’s School of Theatre and Performance. Students regularly progress from this course to UK-wide universities and drama/dance schools. Former students can be found professionally performing, directing, choreographing and teaching throughout Europe. Applicants will normally be invited to an audition workshop in May of each year where there is an opportunity to see a major production by current students and work alongside staff. The usual entry requirement is at least four GCSEs grades A* to C or equivalent, plus successful audition.

EDEXCEL BTEC Level 3 Extended Diploma in Performing Arts Campus: Aberystwyth Duration: Two years Entry Requirements: At least 4 GCSEs grades A*-C or equivalent and a successful audition. What will I be studying? You will study a variety of subjects to include: Acting; Musical Theatre; Physical Theatre; Dance and Directing. You will also undertake Essential Skills as part of your course. During the course, you will be expected to perform in up to five productions a year. What can I do when I have successfully completed the course? As the course is equivalent to 3 A Levels, you may choose to progress onto Higher Education or into employment in the industry.

EDEXCEL BTEC Level 3 Certificate in Production Arts (Theatre Technology)

BTEC Level 2 Extended Certificates in Theatre, Film and Visual Art Campus: Aberystwyth

Campus: Aberystwyth

Duration: 1 year

Duration: One year

Entry Requirements: 2 GCSE grades D-G or equivalent and a successful interview.

Entry Requirements: At least 4 GCSEs grades A*-C or equivalent and a successful audition. What will I be studying? This new course is equivalent to 1 AS Level qualification, and is usually studied alongside the BTEC Level 3 Extended Diploma in Performing Arts. During the course, you will study sound and lighting design and operation, stage management and set design through support of college productions. What can I do when I have successfully completed the course? When completed alongside the BTEC Level 3 Extended Diploma in Performing Arts, you may choose to progress to Higher Education to study areas such as Technical Theatre.

What will I be studying? This course is ideal for those who are unsure whether to study Theatre, Film or Visual Art as it gives a taster to all three areas. You will study units in the following areas: Art – 2D and 3D design and photography Contextual References in Art and Design Media – Video Production Performing Arts – Scripted plays, acting and physical theatre. What can I do when I have successfully completed the course? Many students progress onto a Level 3 course in Art, Media or Performing Arts, before going on to study at University in their chosen field.


57

Y Celfyddydau Perfformio Wedi’i leoli yng Nghanolfan y Celfyddydau Gweledol a Pherfformio pwrpasol y Coleg, mae’r adran gelfyddydau egniol hon yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn cynnal rhaglen hyfforddiant galwedigaethol sy’n darparu carreg adlam i gyrsiau prifysgol. Mae rhain yn gyfleon i ddatblygu sgiliau creadigol, ymarferol ac academaidd o safon uchel trwy astudio unedau unigol cyffroes, heriol a dyfeisgar. Caiff gwaith ei asesu’n barhaol trwy’r cwrs dwy flynedd a gall y myfyrwyr ddisgwyl perfformio mewn hyd at bum cynhyrchiad y flwyddyn. Rhowch glic ar www.ceredigion.ac.uk am fanylion digwyddiadau’r dyfodol. Mae gan pob aelod o staff dysgu brofiad proffesiynol yn eu maes penodol ac mae dosbarthiadau meistr gan ymwelwyr sy’n ymarferwyr proffesiynol yn cael eu cynnal yn achlysurol. Mae’n myfyrwyr wedi gweithio’n rheolaidd gyda Theatr Genedlaethol Cymru ac mae gennym gysylltiadau agos gydag Adran Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth ac Ysgol Theatr a Pherfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Yn aml iawn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ac ysgolion drama/draws ar hyd a lled y DU. Gellir dod o hyd i’n cynfyfrwyr yn perfformio’n broffesiynol, yn cyfarwyddo, yn gwneud coreograffi ac yn dysgu trwy Ewrop gyfan. Caiff ymgeiswyr eu gwahodd i weithdy ym mis Mai bob blwyddyn ble mae cyfle i weld prif gynhyrchiad y myfyrwyr presennol ac i weithio gyda’r staff. Y gofynion mynediad arferol yw o leiaf pedair TGAU graddau A* i C neu gymhwyster cywerth, ynghyd â chlyweliad llwyddiannus.

Diploma Estynedig EDEXCEL CABTh mewn Celfyddydau Perfformio Campws: Aberystwyth Hyd: Dwy flynedd Anghenion Mynediad: O leiaf pedair gradd TGAU gradd A*-C neu gymhwyster cywerth a chlyweliad llwyddiannus Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau sy’n cynnwys: Actio; Theatr Gelf; Theatr Gorfforol; Dawns. Byddwch hefyd yn gwneud unedau Sgiliau Hanfodol fel rhan o’r cwrs. Yn ystod y cwrs bydd disgwyl i chi berfformio mewn hyd at bum perfformiad y flwyddyn. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gan fod y cwrs gywerth â 3 Lefel A, gallwch ddewis symud ymlaen i Addysg Uwch neu i gyflogaeth yn y diwydiant.

Tystysgrif EDEXCEL CABTh Lefel 3 mewn Celfyddydau Cynhyrchiad (Technoleg Theatr) Campws: Aberystwyth Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: O leiaf pedair gradd TGAU gradd A*-C neu gymhwyster cywerth a chlyweliad llwyddiannus Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r cwrs newydd yma gywerth â 1 cymhwyster Lefel AS, a gan amlaf caiff ei astudio ar y cyd â’r Diploma Estynedig CABTh Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio. Yn ystod y cwrs byddwch yn astudio dylunio a gweithredu sain a goleuo, rheoli llwyfan a dylunio set trwy gefnogaeth cynyrchiadau’r coleg.

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Pan gaiff ei gwblhau ar y cyd â’r Diploma Estynedig CABTh Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio gallwch ddewis symud ymlaen i Addysg Uwch i astudio meysydd fel Technoleg Theatr.

Tystysgrifau Estynedig Lefel 2 CABTh mewn Theatr, Ffilm a Chelfyddyd Weledol Campws: Aberystwyth Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: 2 TGAU graddau D-G neu gymhwyster cyfwerth a chyfweliad llwyddiannus. Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r cwrs hwn yn berffaith i’r rhai nad ydynt yn sicr a ydynt am astudio Theatr, Ffilm neu Gelfyddyd Weledol gan ei fod yn rhoi blas i’r dysgwr o’r tri maes. Byddwch yn astudio unedau yn y meysydd canlynol: Celf – dylunio 2D a 3D a ffotograffiaeth Cyfeiriadau Cyd-destunol mewn Celf a Dylunio Cyfryngau – Cynhyrchu Fideo Celfyddydau perfformio – Dramâu wedi eu sgriptio, actio a theatr gorfforol Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i gwrs Lefel 3 mewn Celf, Cyfryngau neu Gelfyddydau Perfformio cyn symud ymlaen i astudio eu maes dewisol mewn Prifysgol.


58

Media Would you like to work in the media industry? Would you like to be a camera operator? Would you like to write and direct your own films? Perhaps you’d like to go to university and study media production, film or communication studies. A BTEC Media qualification should be your first step towards achieving these goals. But why should you study media production at Coleg Ceredigion? We spoke to colleagues in the media industry and found out what they wanted from future job applicants. They told us that they wanted training courses that gave the students real experiences using current technology. They wanted the courses to be designed and taught by teachers with industry experience. They wanted students who had proven themselves under the pressure of working to real deadlines for real clients. In response we designed an intensive vocational programme which will give you the opportunity to develop a broad range of skills from directing and filming to editing and designing 3D animation and graphics sequences. You will use professional software such as Final Cut Pro, the editing software used on “The Social Network”, winner of the 2011 OSCAR for film editing, and Autodesk Maya, the modelling and 3D animation software used in “Avatar”. Our teaching staff are experienced industry professionals. The course tutor is a broadcast film editor who has edited documentaries for the BBC, Channel 4 and ITV, and has taught film editing at University to Masters level. The department has recently provided professional workshops in 3D animation and multi-cam studio production, and worked closely with The National Screen and Sound Archive of Wales, to create “Precious Life”; a series of films produced by Coleg Ceredigion’s Media students. These films won the support of BAFTA Cymru, received public cinema screenings and will represent Wales in the International 2012 Cultural Olympics. Our students regularly progress from this course to UK-wide universities. Some have now set up their own production companies, others have started teaching. All have left Coleg Ceredigion with the skills and experience to begin a career in the media industry.

EDEXCEL BTEC Level 3 Extended Diploma in Creative Media Production

EDEXCEL BTEC Level 3 Diploma in Creative Media Production

Campus: Aberystwyth

Campus: Aberystwyth

Duration: Two years

Duration: Two years

Entry Requirements: At least 4 GCSEs grades A*-C or equivalent and a successful interview.

Entry Requirements: At least 4 GCSEs grades A*-C or equivalent and a successful interview.

What will I be studying? You will study a variety of subjects including: Film Editing, Music Video Production, Production Management, Single Camera Techniques, Graphic Design, 3D Animation.

What will I be studying? This is a less intensive course than the Extended Diploma so you will study less hours a week and have a smaller choice of optional units. Nevertheless you will still have the opportunity to study a wide range of subjects.

What can I do when I have successfully completed the course? As the course is equivalent to 3 A Levels, you may choose to progress onto Higher Education or into employment in the industry.

You may wish to combine this qualification with an A Level in Art or Photography. What can I do when I have successfully completed the course? This course is equivalent to 2 A Levels. When combined with other qualifications, the Level 3 Diploma may enable you to apply for a place at University. Alternatively, you may be able to seek employment in the industry.


59

Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Fyddech chi’n hoffi gweithio yn niwydiant y cyfryngau? Efallai y byddech chi’n hoffi trin camerâu? A fyddech chi’n dymuno ysgrifennu a chyfarwyddo eich ffilmiau eich hunan? Efallai eich bod am fynd i brifysgol i astudio cynhyrchu cyfryngau, astudiaethau ffilm neu gyfathrebu. Er mwyn cyflawni’r goliau hyn, dylech ystyried y cymhwyster Cyfryngau CABTh fel cam cyntaf. Pam dylech chi astudio cynhyrchiad cyfryngau yng Ngholeg Ceredigion? Fe siaradom gyda gweithwyr yn y diwydiant cyfryngau a darganfod beth oedd arnynt ei eisiau gan ymgeiswyr swyddi’r dyfodol. Fe ddywedont nhw eu bod eisiau cyrsiau hyfforddi sy’n rhoi profiadau go iawn i’r myfyrwyr gan ddefnyddio technoleg gyfredol. Roeddynt am i’r cyrsiau gael eu dylunio a’u dysgu gan diwtoriaid gyda phrofiad yn y diwydiant. Roeddynt eisiau myfyrwyr sydd wedi profi eu gallu i weithio o dan bwysau gweithio tuag at derfynau amser go iawn ar gyfer cleientiaid go iawn. Fel ymateb i hyn, rydym wedi dylunio rhaglen alwedigaethol a fydd yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau cyfarwyddo a ffilmio i olygu a dylunio animeiddiad 3D a dilyniant graffeg. Byddwch yn defnyddio meddalwedd proffesiynol megis Final Cut Pro, y meddalwedd golygu a ddefnyddiwyd ar “The Social Network”, enillydd OSCAR 2011 am olygu, ac Autodesk Maya, y meddalwedd modelu ac animeiddiad 3D a ddefnyddiwyd yn “Avatar”. Mae ein staff dysgu yn brofiadol yn y diwydiant ac wedi gweithio o fewn iddo’n broffesiynol. Mae’r tiwtor cwrs yn olygydd darllediad ffilm sydd wedi golygu rhaglenni dogfen ar gyfer y BBC, Sianel 4 ac ITV, ac wedi dysgu golygu ffilm mewn Prifysgol tuag at lefel Meistr. Yn ddiweddar mae’r adran wedi darparu gweithdai proffesiynol mewn animeiddiad 3D a chynhyrchiad stiwdio aml gamera, ac wedi gweithio’n agos gydag Archif Sgrin a Sain Cymru i greu “Precious Life”; cyfres o ffilmiau a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr cyfryngau Coleg Ceredigion. Bu’r ffilmiau’n freintiedig i ennill cefnogaeth BAFTA Cymru, derbyn dangosiadau sinema cyhoeddus a byddant yn cynrychioli Cymru yn Olympiad Diwylliannol Rhyngwladol 2012 . Byd ein myfyrwyr yn aml yn symud ymlaen o’r cwrs hwn i brifysgolion dros y DU. Bellach mae rhai wedi sefydlu eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain, ac eraill wedi dechrau dysgu. Mae pob myfyriwr llwyddiannus wedi gadael Coleg Ceredigion gyda’r sgiliau a’r profiad i ddechrau gyrfa yn niwydiant y cyfryngau.

Diploma Estynedig EDEXCEL CABTh Lefel 3 mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

Diploma EDEXCEL CABTh Lefel 3 mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

Campws: Aberystwyth

Campws: Aberystwyth

Hyd: Dwy flynedd

Hyd: Dwy flynedd

Anghenion Mynediad: O leiaf 4 TGAU graddau A*-C neu gymhwyster cywerth a chyfweliad llwyddiannus.

Anghenion Mynediad: O leiaf 4 TGAU graddau A*-C neu gymhwyster cywerth a chyfweliad llwyddiannus.

Beth fyddai’n ei astudio? Byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: Golygu Ffilm, Cynhyrchu Fideo Cerddoriaeth, Rheolaeth Cynhyrchiad, Technegau Camera Sengl, Dylunio Graffeg, Animeiddiad 3D.

Beth fyddai’n ei astudio? Mae hwn yn gwrs llai dwys na’r Diploma Estynedig, felly byddwch yn astudio am lai o oriau bob wythnos a bydd llai o ddewis unedau opsiynol. Er hyn, byddwch yn parhau i astudio ystod eang o bynciau.

Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Gan fod y cwrs cywerth â 3 Lefel A gallwch ddewis symud ymlaen i Addysg Uwch neu waith yn y diwydiant.

Efallai byddwch yn dymuno cyfuno’r cymhwyster gyda Lefel A mewn Celf neu Ffotograffiaeth. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae’r cwrs gywerth â 2 Lefel A. Pan gaiff ei gyfuno gyda chymwysterau eraill, gall y Diploma Lefel 3 eich galluogi i wneud cais am le mewn Prifysgol. Fel arall, gallwch chwilio am waith yn y diwydiant.


60

EDEXCEL BTEC Level 3 Subsidiary Diploma in Creative Media Production

BTEC Level 2 Extended Certificates in Theatre, Film and Visual Art

Campus: Aberystwyth

Campus: Aberystwyth

Duration: One year

Duration: 1 year

Entry Requirements: At least 4 GCSEs grades A*-C or equivalent and a successful interview.

Entry Requirements: 2 GCSEs grades D-G or equivalent and a successful interview

What will I be studying? This course will introduce you to all the main aspects of media production such as research, preproduction and editing.

What will I be studying? This course is ideal for those who are unsure whether to study Theatre, Film or Visual Art as it gives a taster to all three areas. You will study units in the following areas:

You may wish to combine this qualification with an A Level in Art or Photography. What can I do when I have successfully completed the course? This course is equivalent to 1 A Level. When combined with other qualifications, the Level 3 Subsidiary Diploma may enable you to apply for a place at University. Alternatively, you may be able to seek employment in the industry.

Art – 2D and 3D design and photography Contextual references in Art + Design Media – Video Production Performing Arts – Scripted plays, acting and physical theatre. What can I do when I have successfully completed the course? Many students progress onto a Level 3 course in Art, Media or Performing Arts, before going on to study at University in their chosen field.

GCSE Media Studies See page 42 for further details


61

Diploma EDEXCEL CABTh Lefel 3 mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

Tystysgrifau Estynedig Lefel 2 CABTh mewn Theatr, Ffilm a Chelfyddyd Weledol

Campws: Aberystwyth

Campws: Aberystwyth

Hyd: Blwyddyn

Hyd: Blwyddyn

Anghenion Mynediad: O leiaf 4 TGAU graddau A*-C neu gymhwyster cywerth a chyfweliad llwyddiannus.

Anghenion Mynediad: 2 TGAU graddau D-G neu gymhwyster cyfwerth a chyfweliad llwyddianus.

Beth fyddai’n ei astudio? Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i holl brif elfennau cynhyrchu cyfryngau fel ymchwil, cynhyrchiad a golygu.

Beth fyddai’n ei astudio? Mae’r cwrs hwn yn berffaith i’r rhai nad ydynt yn sicr a ydynt am astudio Theatr, Ffilm neu Gelfyddyd Weledol gan ei fod yn rhoi blas i’r dysgwr o’r tri maes. Byddwch yn astudio unedau yn y meysydd canlynol:

Efallai byddwch yn dymuno cyfuno’r cymhwyster hwn gyda Lefel A mewn Celf neu Ffotograffiaeth. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae’r cwrs gywerth â 1 Lefel A. Pan gaiff ei gyfuno gyda chymwysterau eraill, gall y Diploma Ategol Lefel 3 eich galluogi i wneud cais am le mewn prifysgol. Fel arall, gallwch chwilio am waith yn y diwydiant.

Celf – dylunio 2D a 3D a ffotograffiaeth; Cyfeiriadau Cyd-destunol mewn Celf a Dylunio; Cyfryngau – Cynhyrchiad Fideo; Celfyddydau perfformio – Dramâu wedi eu sgriptio, actio a theatr gorfforol Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl gorffen y cwrs yn llwyddiannus? Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i gwrs Lefel 3 mewn Celf, Cyfryngau neu Gelfyddydau Perfformio cyn symud ymlaen i astudio eu maes dewisol mewn Prifysgol.

TGAU Astudiaethau Cyfryngau Gweler tudalen 43 am fanylion.


62

Business Professional Skills If you’re looking for a practical, vocational route to a career in administration, the Business Professional Skills course is just right for you. Available at both Level 2 and Level 3, the course will enhance your employability by developing the skills you need to excel in a busy office environment.

Business Professional Skills Campus: Cardigan Duration: One year Entry Requirements: No formal entry requirements although a good grade in GCSE English would be advantageous What will I be studying? The main qualification gained is the OCR Diploma in Administration (Business Professional) at Level 2 and the OCR Diploma in Text Processing (Business Professional) at Level 2 or 3. You will learn a variety of administration skills, from written business communication to organising meetings and arranging travel and accommodation. Added to this, you will learn audio typing skills using digital dictation and create effective and interesting PowerPoint business presentations. You will develop word processing skills to a high level. During the course you will be given the opportunity to put your skills to the test by organising various activities in the college throughout the year. Assessment will be by externally set examinations and the completion of model assignments. What can I do when I have successfully completed the course? Career prospects are excellent and employment opportunities are available for people with Business Professional skills. In previous years, students have secured employment in the offices of accountants, solicitors and the County Council. You may also choose to go on to study a further Level 3 course at the college in a related field.


63

Sgiliau Proffesiynol Busnes Os ydych chi’n chwilio am lwybr ymarferol, galwedigaethol i yrfa mewn gweinyddiaeth, mae’r cwrs Sgiliau Proffesiynol Busnes yn berffaith i chi. Bydd y cwrs, sydd ar gael ar Lefel 2 a Lefel 3 yn ehangu eich cyflogadwyedd trwy ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ragori mewn amgylchedd swyddfa brysur.

Sgiliau Proffesiynol Busnes Campws: Aberteifi Hyd: Blwyddyn Anghenion Mynediad: Nid oes anghenion mynediad ffurfiol, ond byddai gradd TGAU Saesneg da o fantais. Beth fyddai’n ei astudio Y prif gymhwyster a enillir yw’r Diploma OCR mewn Gweinyddiaeth (Busnes Proffesiynol) ar Lefel 2 a’r Diploma OCR mewn Prosesu Geiriau (Busnes Proffesiynol) ar Lefel 2 neu 3. Byddwch yn dysgu ystod o sgiliau gweinyddiaeth sy’n amrywio o gyfathrebiad busnes ysgrifenedig i drefnu cyfarfod a threfnu trafnidiaeth a llety. Ar ben hyn byddwch yn dysgu sgiliau clywdeipio gan ddefnyddio cyfarwyddyd digidol a byddwch yn creu cyflwyniadau PowerPoint effeithiol a diddorol. Byddwch yn datblygu sgiliau prosesu geiriau i lefel uchel iawn. Yn ystod y cwrs cewch y cyfle i brofi’ch sgiliau trwy drefnu gweithgareddau amrywiol n y coleg trwy gydol y flwyddyn. Byddwch yn cael eich asesu trwy arholiadau allanol a thrwy gwblhau aseiniadau model. Beth fyddai’n gallu ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus? Mae rhagolygon gyrfa a chyfleoedd cyflogaeth pobl gyda Sgiliau Proffesiynol Busnes yn rhagorol. Mae ymgeiswyr a fu’n llwyddiannus yn y gorffennol wedi sicrhau cyflogaeth mewn swyddfeydd cyfrifwyr, cyfreithwyr ac yn y cyngor sir. Gallwch hefyd ddewis symud ymlaen i astudio ar gwrs Lefel 3 arall yn y coleg mewn maes perthnasol.


Aberystwyth Campus / Campws Aberystwyth Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BP Tel / Ff么n: 01970 639700 Fax / Ffacs: 01970 623206

Gw be rt

A4

Canolfan Hamdden Teifi Teifi Leisure Centre Theatr Mwldan

y er Ab

Coleg Ceredigion

w st

87

h yt

Neuadd y Dref Guildhall

ma els

Caer fyrddin / Carmar t

Afon Te ifi / Te

hen

ifi Riv er

A4 84

Ab erg waun Fis hg u ard A487

St. D og

Castell Castle

Safle Bws Bus Stop

Cardigan Campus / Campws Aberteifi Park Place / Maes-y-Parc, Cardigan / Aberteifi,, Ceredigion SA43 1AB Tel / Ff么n: 01239 612032 Fax / Ffacs: 01239 622339

www.ceredigion.ac.uk

Coleg Ceredigion Prospectus 2012-13  

Prospectus

Coleg Ceredigion Prospectus 2012-13  

Prospectus

Advertisement