Page 1

5

EGYHÁZUNK

2013. október 13.

Emléktáblát avattak a PMI-ben

Él a Szíriában elrabolt olasz jezsuita

Erdő Péter bíboros október 7-én megáldotta azt az emléktáb„Paolo Dall’Oglio él, és ellát, amely a római Pápai Magyar Intézetből kikerült tudósok, rablói, az Iraki és Levantei Iszhitvallók és egyházi vezetők nemzedékeinek állít emléket. Jog- lám Állam (ISIS) szélsőséges elődje révén 1928 óta működik a Falconieri-palotában az inté- csoport tagjai jól bánnak vele” — jelentette október 7-én Khalaf Ali Khalaf szír kormányellenes újságíró és aktivista az alKaidával szövetséges csoporthoz közel álló forrásokra hivatkozva. Október 5-én látták az olasz jezsuitát Szíria északi részén, ahol az ISIS működik, nyilatkozta Khalaf az AkiAdnkronos International hírügynökségnek. Az Északkelet-Szíriában működő újságíró — a megtorlástól tartva — nem kívánta felfedni informátorai kilétét. Azt sem említette, hogy pontosan hol látták Dall’Oglio atyát. A jezsuita zet, amely — ahogyan az emléktáblán is szerepel — megterem- pap július 28-án tűnt el Rakka tette az Örök Városban a magyar papok tudományos képzésé- kormányzóságból. nek intézményes kereteit. A Pápai Magyar Intézetből, amelyA Szíriai Nemzeti Koalíció nek fenntartója a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, ed- (SNC) korábban kifejezte dig közel kétszázötven növendék került ki. „mélységes aggodalmát” a jeT.T., fotó: Bókay zsuita szerzetes jóllétéért, és

Miről tárgyalt a bíborosi tanács? (Folytatás az 1. oldalról.) A Római Kúria Ferenc pápa által tervezett reformja teljes átalakítást jelent, nem csupán a meglévő struktúrák kiigazítását. A várhatóan hosszú folyamat végére megszületik majd egy új apostoli rendelkezés, amely az 1988-as Pastor bonus helyébe lép — tájékoztatta a sajtót a vatikáni szóvivő október 3-án. A nyolctagú bíborosi tanács tehát egyaránt foglalkozott a kúria szervezetével és munkamódszerével. Ugyancsak tárgyalta az államtitkárság és a kuriális hivatalok együttműködésének kérdését. Az új szentszéki államtitkár, Pietro Parolin érsek október 15-én lép hivatalba.

sürgette, hogy a rakkai aktivisták lépjenek elő bármely olyan információval, amely segítheti Dall’Oglio megtalálását és szavatolja biztonságát. Az olasz pap azért ment Szíriába, hogy béketárgyalásokat folytasson a dzsihadisták és kurd csoportok között. Tavaly júniusban utasították ki az orA megbeszélések során szóba került egy úgynevezett kúriaszágból. Vatican Insider / Sz. L. moderátor kinevezése is. Az új funkciót betöltő személy feladata a kuriális hivatalok munkájának összehangolása lenne, de az is elképzelhető, hogy ezt a tevékenységet is az államtitkár Erdő Péter bíboros elnökletével a vallási dimenziót, a politikai ha- látja majd el. október 3—6-án a szlovák fővárosA pápa és a bíborosok egyeztettek a világi személyek kuritalomnak biztosítania kell a vallásban tartották az Európai Püspöki szabadságot. Az egyház és az ál- ális alkalmazásának lehetőségeiről is. Eddig még a Világiak Konferenciák Tanácsának (CCEE) lam különválasztása helyénvaló, Pápai Tanácsában is csak igen kevés világi személy töltött be éves közgyűlését. A helyszínváde ez nem jelentheti a vallás kizá- vezető pozíciót. lasztást az indokolta, hogy SzlováA tárgyalások harmadik napján ismét a püspöki szinódus rását a társadalmi életből. Erdő PéPozsonyban ülésezett a CCEE kiában az idén ünneplik Szent Cirill ter elmondta, hogy keresztények- került napirendre, tekintettel arra, hogy az előkészületek megés Metód evangelizáló tevékenyséként és lelkipásztorokként is ott áll- kezdése érdekében a pápának mielőbb ki kellett hirdetnie a gének 1150. évfordulóját. idézve arra buzdított, hogy ne legyünk nak a munkanélküliek, a magukra ha- 2015-ös szinódus témáját. Az elvált újraházasodottak, a vatiAz ülésen felvették Észtországot a laboratóriumi keresztények, magányos, gyott gyermekek és idősek, a remény- káni pénzügyek és a vatikáni bank kérdésének tárgyalását egy CCEE „nagy családjába”. A püspökök saját erejükben bízó keresztények, hiszen vesztett emberek mellett. Ferenc pápa későbbi időpontra halasztották. A bíborosi tanács következő megvitatták többek között azt a kérdést, a hit Isten ajándéka, amelyet az egyhá- nyomán arra bátorított, hogy induljunk ülését december 3—5-én tartják, azt követően pedig februárban hogy milyen módon ismerik el, tartják zon keresztül kapunk. el a létezés peremvidékein élő emberek ül össze ismét a tanácsadó testület. tiszteletben, és mennyire van jelen az (KAP) Paradox valóságban élünk — fogalma- felé, akiknek Isten a barátja akar lenni. egyes európai országok alkotmányában, zott a CCEE elnöke. Egyrészt egész EuA bíboros megemlékezett mindazokjogi rendszerében és társadalmában Isten rópa a keresztény hagyományban gyö- ról, akik Szíriában, Irakban, a Közel-Keés a vallás. kerezik, másrészt elutasítja a keresztény leten, Észak-Afrikában, Szudánban, KeNAGYVILÁG Erdő Péter megnyitójában hangsú- örökséget. A szekularizmus és az erkölcsi nyában, Kongóban és a világ más részelyozta, hogy a legutóbbi ülés óta sok relativizmus az élet számos területére ki- in háborútól és üldöztetéstől szenvedminden megváltozott, hiszen az új pápa terjedő értékválságot eredményez. A bí- nek. Ezekben a napokban a CCEE ülésétegnap is Lampedusán. A mai GYORSABB ELJÁRÁS személye stílusváltást, új lelkesedést ho- boros hangsúlyozta, hogy a felelős kor- nek résztvevői is imádkoznak a békéért. nap a sírás napja.” (VR/KAP) PEDOFIL ÜGYEKBEN zott az egyházba. Ferenc pápa szavait mányzás nem hagyhatja figyelmen kívül (VR/MK) AZ ÚJ ÁLLAMTITKÁR Ferenc pápa gyorsítani kíAZ EGYHÁZ TAGJAIRÓL vánja a kiskorúakkal szemben szexuális visszaélést elkövető egyházi személyek elleni egyházjogi eljárást. A La Stampa című napilap október 2-án bejelentette, hogy ez a kérdés is szerepel a nyolctagú bíborosi A Colosseumban Nagy és korának művészetét tárgyi visszakerültek eredeti őrzési felől közeledett Rómához, tanács megbeszéléseinek napiKonstantin korát bemutató ki- dokumentumok, többek közt helyükre, de Róma ennek elle- hogy megküzdjön ellenfelé- rendjén. XVI. Benedek az ilyen állítást láthattak nyáron a Ró- szobrok, érmek, harci eszkö- nére számos emlékét őrzi egy- vel, Maxentiusszal. ügyek közül a legsúlyosabbamába zarándokként, turista- zök idézték fel a tárlaton. A kori uralkodójának. Nagy A döntő ütközet előtti na- kat egyházmegyei szintről a ként érkezők. A császár életét kiállítás bezárt, a műtárgyak Konstantin Krisztus után 280 pon, 312. október 27-én Nagy Hittani Kongregáció hatásköés 337 között élt. Ő volt az el- Konstantin a Tiberis partján, rébe vonta. Ferenc pápa most Az augusztus végén kineső keresztény császár. Uralko- Róma városfalain kívül állt az érintett papi személyek vi- vezett és október 15-én hivadása idején, 313-ban adták ki meg seregével. Az életét írás- lági státusba helyezését is egy- talba lépő új vatikáni államtita milánói ediktumot, amely ban megörökítő Eusebius szerűsíteni kívánja. (KAP) kár, az ötvennyolc éves Pietro jogokat biztosított a kereszté- Pamphilius ekként írta le ezt a Parolin olasz érsek, korábbi MENEKÜLTTRAGÉDIA nyek számára, és megszüntet- napot: „Miközben imádkozott, venezuelai apostoli nuncius LAMPEDUSA ELŐTT te évszázadok óta tartó üldöz- az Úr egy fénylő kereszt és egy egy venezuelai lapnak adott Október 3-án Lampedusa nyilatkozatában egyebek meltetésüket. A hagyomány sze- felirat látomását küldte a csárint Konstantin egy látomás szárnak, mely arra figyelmez- szigete közelében felborult és lett a következőket mondta: nyomán hagyott fel a keresz- tette őt, hogy ezen jel által győ- kigyulladt egy közel nyolcszáz „Az egyház nem az a szervetények üldözésével, s lett zedelmeskedni fog.” Pamphi- szomáliai, ghánai és eritreai zet, amelynek tagjait különböKrisztust követő uralkodója a lius szerint Jézus a császárnak menekültet szállító rozoga ha- ző osztályokba lehetne sorolRómai Birodalomnak. Apját — éjszakai álmában is megjelent. jó. Legalább nyolcvan személy ni, aszerint, hogy kik vannak Constantinus Chlorust — Diocle- Ezt követően a császár utasítot- vesztette életét, és az áldozatok fent, illetve lent. Az egyház tianus császár caesar rangra ta katonáit, hogy Krisztus jelé- száma még tovább emelked- olyan közösség, ahol mindenemelte. Feleségével, Helená- vel a pajzsukon harcoljanak. het. Az utasok közül száznegy- ki egyenlő, hiszen meg van val — azaz Szent Ilonával — ka- Az égi segítségnek köszönhe- venegy személyt tudtak bizto- keresztelve.” tonának nevelték fiukat. Az tően Konstantin seregei más- san megmenteni. Ferenc pápa, Olyan szemléletre van szükapa halála után katonái fiú- nap győzelmet arattak Maxen- aki júliusban járt Lampedusán ség — nyilatkozta az államtitgyermekét is caesarnak kiál- tius felett, aki 312. október 28- a menekültek között, már az- kár —, amely a szolgáló egyház tották ki, aki követve apja si- án a Milvius-híd alatt, a Tibe- nap Twitter-üzenetben fejezte fogalmára épül, és az egyhákereit északon a barbárok el- risben lelte halálát. ki fájdalmát, és imáiról bizto- zat nem világi értelemben vett len harcolt, legyőzve a germáRóma északi részén ma is sította az áldozatok családtag- hatalmi struktúraként értelmenokat és a frankokat is. áll a Ponte Milvio. A Tevere jait. A tragédia másnapján As- zi. „Nyitottnak kell lennünk Diocletianus uralkodása fölött átvezető gyaloghíd ké- sisiben egyik beszédében imá- az emberek felé, bármilyen idején tetrarchia — azaz a né- sőbbi, mint amelyen a keresz- ra szólította a híveket, és így helyzetben vannak is. Feladagyes uralom — szerint kormá- ténységet üldöző császárok fogalmazott: „Ez a mai vad vi- tunk, hogy lehetővé tegyük tanyozták a Római Birodalmat. katonái harcoltak egymással. lág nem vesz tudomást azok- lálkozásukat Istennel. Persze Ám amikor 311-ben e négyes A gyalogoshíd két pillérének ról, akiknek el kell menekülni- előfordul, hogy próbálkozáPonte Milvio utolsó tagja is meghalt, utóda- alapja azonban állítólag már a ük a szolgaságból, az éhezés- sunk sikertelen. Ám nem sza— a gyalogoshíd ik versengve kívánták meg- 312-es ütközeteknek is tanúja ből, el kell menekülniük azért, bad számokban mérnünk az két pillérének alapja azonban hogy a szabadságot keressék. eredményeket, mint egy konerősíteni hatalmukat, polgár- volt. állítólag már Rendkívüli fájdalom látnunk, szernben” — fogalmazott az háború szélére sodorva a biSzöveg és kép: a 312-es ütközeteknek is tanúja volt rodalmat. Konstantin észak Bókay László ahogyan halálukat lelik, mint olasz érsek. (KAP)

Európa és a vallásszabadság

E jelben győzni fogsz! Római emlékek Nagy Konstantin korából

Új Ember  

Emléktáblát avattak a PMI-ben

Új Ember  

Emléktáblát avattak a PMI-ben

Advertisement