Page 1

Подходи към изследване на процеса на управление в индустриалното предприятие: съдържателен (функции на управление); организационен (алгоритъм на управленското решение); информационен (управленска информационна система); социален. Дефиниции на мениджмънта при всеки един от подходите. 1. Съдържателен подход Съдържателното направление на изследване на индустриалния мениджмънт го представя като изпълнение на функции и задачи на управлението. На базата на това процесът на управление в индустриалното предприятие се разчленява на отделни части (комплекс от функции), функционални задачи, управленчески процедури и операции. От теорията на управлението следва, че управленческите функции са основни и комплексни. Основните функции се извеждат на базата на два критерия: 1) Управленчески цикъл, отразяващ същността на управлението: - планиране; - организиране; - координиране; -стимулиране; -контролиране. Поради това, че същността на управлението и неговия управленчески цикъл е една и съща, може да се твърди, че основните функции не зависят от конкретния обект на управление; 2) Отношението на цялостната система за управление към цялостната производствена система. Планирането е предварително вземане на решение относно: -целите за развитие на производствената система; -програмите и действията за изпълнение на поставените цели; - необходимите ресурси за извършване на действията за постигане на целите; - формата на контрол върху постигнатите резултати. Организирането е процес на: -изграждане на структурата на индустриалното предприятие за постигане на целите; -определяне и осигуряване на необходимите за постигане на целите ресурси; -изграждане на институционалната (организационната) култура на индустриалното предприятие, създаваща условия и предпоставки за постигане на целите. Координирането е процес на проверка и поддържане на оптимални пропорции и отношения между структурните елементи на системата индустриалното предприятие, например: - между управляваща и управлявана подсистеми; - между елементите на управляваната подсистема;


- между елементите на управляващата и т.н. Когато някои от тези отношения са нарушени, те се възстановяват и поддържат чрез основната функция „стимулиране” (активизиране,мотивиране). Чрез тази функция пропорциите и съотношенията се поддържат чрез допълнително въвеждане на ресурси, определени като производствени резерви (поотделно или в комбинация – съвкупност от първичните елементни фактори). Контролът като основна функция изпълнява следните действия: -Регистрира реалното изпълнение на плановите задачи; - Сравнява отчета с плана; - Анализира причините за отклоненията от плана; - Набелязва мерки за компенсирането им и изпълнението на плана.

планиране организиране координиране стимулиране контролиране

Когато отклоненията са в незначителна степен и могат да се компенсират в оперативните планови периоди, „задейства се” основната функция „стимулиране” и въвеждане на „оперативните резерви”. Когато това е невъзможно да се осъществи в дадения планов период, се налага чрез функцията „организиране” да се усъвършенства структурата на производствената система и се зададат нови пропорции и съотношения. Когато отклоненията са толкова съществени, че е невъзможно да се изпълнят разработените планове, се налага чрез функцията „планиране” да се правят корекции в годишните и стратегически планове, т.е. да се разработват актуализирани или нови планове.


2. Организационно направление Организационното направление разкрива индустриалния мениджмънт като процес на разработване, избиране и реализиране на управленчески решения. Очевидно е, че организационното направление не отрича, а творчески доразвива съдържателното. За всяка комплексна (стратегическа, тактическа или оперативна) функция, дефинирана в резултат на съдържателния подход, се налага да се разработят и изберат съответни решения. Теоретичен модел на управленческо решение в индустриалното предприятие 1.Анализиране на проблема

4.избиране на управленско решение

2.Търсена на причини

5.реализиране на управленското решение

3.Разработване на вариантни проекторешения

6.Анализиране на изпълнението на управленското решение

3. Информационен подход Информационното направление доразвива съдържателното и организационното, като информационно осигурява процеса и системата за управление на индустриалното предприятие. То разкрива инструментариума на избраната технология на управление в индустриалното предприятие и за изграждане на управленческата информационна система. F апарат на упр-е

обект на упр-е

Управленческа информационна с-ма


Управленческата информационна с-ма е съвкупност от техниката на упр-е, каналите за връзка, в т.ч. и интернет мрежата и цялостната съвкупност от данни, необходими за разработване , избиране и реализиране на управленческите решения.От технологична гл.т.процеса на управление може да се представи като съвкупност от съчетаващи се, взаимодействащи помежду си технологични цикли за изпълнение на функционалните задачи, техните процедури, операции и отделни работни движения, изпълнявани от персонала на апарата за управление. 4. Социален подход Индустриалното предприятие не е само производствено-стопанска организация, чиято основна цел е ефективността на производството, т.е. печалбата, но е и социален организъм. Социалният подход позволява изследване на този социален организъм и на тази основа – извеждане на социален инструментариум на управлението, позволяващ както постигане на целите за печалбата, така и решаването на социалните проблеми и превръщането на индустриалното предприятие в социално отговорна организация, в която ще се хармонизират личните, груповите и обществените интереси. На базата на социалния аспект на управлението се разкриват основите механизми на управление на персонала като основен елементен производствен фактор: -подбиране и разпределяне на кадрите в съответствие с мисията, визията и целите на управлението; - обучаване и повишаване квалификацията на работната сила за изпълнение на поставените цели на управлението и формиране на -стимулиране и мотивиране на кадрите за ефективно изпълнение на поставените задачи, развиване и реализиране на техния творчески потенциал за постигане на целите на ефективността. Очевидна е необходимостта от системно изследване на мениджмънта при което всеки един от посочените по-горе подходи се разглежда в тясна взаимовръзка с останалите като единно цяло. Този систематичен подход е възприет и при по-нататъшните изложения и раздели в материята на индустриалния мениджмънт, отразявайки това системно мислене.

Подходи към изследване на процеса на управление в индустриалното предприятие  

Подходи към изследване на процеса на управление в индустриалното предприятие

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you