Page 1

EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA HIDROCARBURS SATURATS a)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

m)

n)

o)


EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA HIDROCARBURS INSATURATS

m)

q)

n)

o)

r)

p)


EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA a)

b)

f)

e) g)

h)

j) i)

k)

m)

n) q)

o) r)


EXERCICIS DE FORMULACIĂ“ ORGĂ€NICA ALCOHOLS

a) 3-butin-1,2,-diol

b) m-metilfenol

c) 1,2,3-propantriol

e) 4-penten-2,2,3-triol

f) 1,3-benzendiol

h) 2-metil-1-butanol

i) 2-metil-2-propanol

j) 3-cloro-2,4-dihidroxifenol

k) 2-fenilfenol

l) 2-propen-1-ol

m)2-bute n-1,4-diol

n) 4-metil-2-penten-1-ol

p) 2-cloro-3,5-dihidroxi-4metilfenol

q) 3-yodofenol

d) 3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol g) 3,4-dimetil-1-fenol

o) 2,3-dimetil-2,3-butanodiol r) 2-penten-4-in-1-ol


EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA ALDEHIDS I CETONES


EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA

a) Etanal (acetaldehíd)

b) Metanal (formaldehíd)

c) Propandial

d) 3-etil-2-metilhexanal

e) 3-cloro-4,5-dihidroxipentanal

f) Benzaldehíd

g) 5-etil-2,6-heptadienal

h) 4-cloro-4-flúor-2-hidroxi-2,3-dimetilpentandial

i) 3-hepten-5-inal

j) 2-propenal

k) 3-fenil-2-propenal

l) 4-fenil-2-pentinal

m) 2-butindial

n) 2-hidroxi-3,5-dioxohexanal

o) Propanona

p) 2,3-dioxo-4-pentinal

q) 3,5-diformilheptandial

r) Metilbutanona

s) 2-metil-3-oxopentanal

t) 4-hidroxi-6-hepten-2,3,5-triona

u) 2-metoxi-3-oxobutanal

v) 3-ciclopentenona

w) 2,4-ciclohexandienona

x) 2-metil-3-pentanona

y) 4-metil-2-pentanona

z) 1,4-heptadien-3-ona

aa) 2,4,7-octantriona

bb)3,6-dioxoheptanal

cc)1-hepten-5-in-3-ona

dd) 4-metil-2-ciclohexenona


EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA ÀCIDS I ESTERS

a) Àcid acètic

b) Àcid benzoic

c) Àcid etandioic

d) Àcid 2,4-pentandienoic

e) Àcid 2-penten-4-inoic

f) Àcid 3-metilbutanoic

g) Àcid 2-metil-3-pentenoic

h) Àcid 3-oxopentanoic

i) Àcid 5,5-dihidroxi-2-hexenoic

j) Àcid 3-hidroxi-4-oxopentanoic

k) Àcid 2-carboxipentandioic

l) Àcid formilpropanoic

m) Àcid 5-clor-4-fluor-3-oxopentanoic

n) Àcid butindioic

o) Àcid 2-metil-3-pentenoic

p) Àcid 2,5-octadienodioic

q) Àcid 2-hepten-5-in-dioic

r) Àcid 2-formil-4-hidroxi-3-oxohexandioic

s) Àcid 3-carboxipentandioic

t) Àcid 2-carboxi-3-metilhexandioic


EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA

a) Metanoat d’etil

b) Propanoat d’etil

c) Propanoat d’ isopropil

d) Acetal de sodi

e) Metanoat d’etenil

f) Butanoat de vinil

g) Propanoat de propil

h) Benzoat d’etil

i) Butanoat de fenil

j) Propenoat de metil

k) 2-metilpropanoat d’etil

l) Etanoat de bari

m) Propinoat d’etenil

n) Acetat de plata

o) Etanoat d’isopropil

p) Benzoat de fenil

q) 4-etil-4-metil-5-hepten-3,3,-diol

r) 4-metil-2-pentindial

s) Àcid 2-etil-2,3-dimetilbutanoic

t) 5-fenil-3,6-heptadien-2-ona

u) m-diclorbenzè

v) 1,3,5-benzentriol

w) Ácid 2-hidroxi-4,5-dioxopentanoic

x) Àcid 3-butenoic


EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA

GRUPS FUNCIONALS VARIATS


EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA

a)

3-etil-3,4-dimetil-4-isopropilheptà

b)

Butindial

c)

Butilmetilamina

d)

Àcid propenoic

e)

3-metil-2,4-pentadienamida

f)

Benzoat d’etil

g)

3,4,5-trimetil-3-propil-1,4hexandiè

h)

Àcid 3-metil-4-pentenoic

i)

3,4-dimetil-2-pentanol

j)

N,N-dimetilbutilamina

k)

m-dietilbenzè

l)

Àcid 2,5-dioxo-3-hexenoic

m) Dimetilpropanamida

n)

Etoxipropà

o)

Etilpropilcetona

p)

3-buten-1,2-diol

q)

Etilpropileter

r)

2-metil-3-butenoat d’etil

s)

3-hidroxi-3-metil-4-pentenal

t)

4-metoxi-2,3-pentandiona

u)

3,5-dimetilanilina

v)

2,4-ciclopentandienona

w) N-etil-N-metil-1-propenamina

x)

2-metoxi-3-oxobutananmida

y)

z)

N-etil-N-metilpropilamina

2,4-heptadien-6-in-1-ol

aa) Àcid 2,4-hexadienoic

bb) Propenoat de sodi

cc) 4-brom-N-etil-Nmetilpentanamida

dd) 2,4-pentadienamida

ee) N-etil-propinamida

ff)

2-metilfenilamina


EXERCICIS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA

Formulacio organica  

Recull exercicis formulació orgànica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you