Page 1

llet està quallada. [1 punt]

DADES: Massa molecular relativa de l’àcid 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació! Constant d’acidesa de l’àcid làctic

làctic = 90 (a 25 °C): Ka = 3,2 × 10–4 Interval de viratge (pH) de l’indicador verd de bromocresol: 3,8-5,6

Problemes d’Accés a la Universitat PAU 2012-S4

4.

Un càlcul renal, anomenat popularment pedra al ronyó, és un fragment de material sòlid que es forma dins del ronyó a partir de substàncies que es troben en l’orina. El càlcul renal més comú conté oxalat de calci, Ca(C2O4), una sal que prové de l’àcid feble COOH–COOH anomenat àcid oxàlic. a) Quina és la solubilitat de l’oxalat de calci en aigua i a 25 °C, expressada en mol L–1, si el seu producte de solubilitat a la mateixa temperatura és 2,0 × 10–9? [1 punt]

b) Disposem d’una mica d’oxalat de calci sòlid en contacte amb una solució aquosa saturada d’aquesta sal. Expliqueu dues maneres de solubilitzar l’oxalat de calci, sense modificar la temperatura. [1 punt]

2

Acadèmia CREA’T

«1»


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2011-S2

1.

L’hidròxid de magnesi, Mg(OH)2, és una substància que es fa servir en petites quantitats com a antiàcid i també com a laxant. a) Calculeu-ne la solubilitat en aigua a 25 °C, i expresseu-la en mg L–1. [1 punt]

b) Sense canviar la temperatura, expliqueu raonadament com variarà la solubilitat de l’hidròxid de magnesi si, en comptes de dissoldre’l en aigua, el dissolem en una solució de nitrat de magnesi. I si el dissolem en una solució d’àcid clorhídric? [1 punt]

DADES:

2.

Producte de solubilitat de l’hidròxid de magnesi a 25 °C: Kps = 1,2 × 10–11. Masses atòmiques relatives: Mg = 24,3; O = 16,0; H = 1,0.

L’àcid sulfúric és un dels compostos més fabricats del món. Actualment, la major part de la producció es fa servir per a elaborar fertilitzants, tot i que també s’utilitza en diversos processos metal·lúrgics o en les bateries dels automòbils. Una de les etapes en el procés d’obtenció de l’àcid sulfúric és la reacció d’oxidació del diòxid de sofre a triòxid de sofre. A partir de les dades de la taula següent, responeu a les qüestions i justifiqueu les respostes. Variació de la constant d’equilibri amb la temperatura Reacció: Temperatura (K)

2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) 500

Constant d’equilibri en pressions (Kp) 2,5 × 1010

700

1 100

3,0 × 104

1,3 × 10–1

a) Per a aconseguir que la reacció tingui un rendiment alt, convé treballar a temperatures altes o baixes? [1 punt]

b) En quines condicions de pressió podem millorar el rendiment de la reacció? [1 punt]

Acadèmia CREA’T

«2»

Districte Universitari de C

Responeu a les qüestions 1, 2 i 3. Tot seguit, escolliu UNA qüestió entre la 4 i la 5 i UNA qüestió entre la 6 i la 7 i contesteu les dues que heu triat.


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2011-S4

6.

En l’anàlisi química, les solucions aquoses de nitrat de plata, AgNO3, se solen utilitzar per a detectar la presència d’ions clorur en solucions problema, a causa de la precipitació del clorur de plata de color blanc. a) Tenim una solució problema d’ions clorur molt diluïda (3,0 × 10–7 M). Si agafem 20 mL d’aquesta solució i hi afegim 10 mL d’una solució 9,0 × 10–4 M de nitrat de plata, hi detectaríem la presència de clorur? [1 punt]

b) En els flascons de nitrat de plata podem trobar aquests pictogrames de seguretat:

Què signifiquen aquests pictogrames? Quines precaucions s’haurien de prendre en la manipulació de les solucions de nitrat de plata? [1 punt]

DADES: Producte de solubilitat (Kps) del clorur de plata a 298K=2,8×10–10. Considereu additius els volums de solucions líquides. 7.

El procés de piròlisi de l’etanal, a 518 °C, produeix la descomposició d’aquest aldehid en metà i monòxid de carboni, segons l’equació següent: CH3CHO(g) → CH4(g) + CO(g)

∆H > 0

S’ha estudiat la cinètica d’aquesta reacció, a 518 °C, seguint la variació de la pressió total del reactor amb el temps. A partir de les dades experimentals obtingudes, i fent-ne el tractament matemàtic adient, es troba la relació següent entre la velocitat de la reacció (v) i la concentració de reactiu: log v = 5,17 + 2 log [CH3CHO(g)] en què la velocitat s’expressa en mol L–1 s–1 i la concentració d’etanal, en mol L–1. a) Quin és l’ordre de la reacció i el valor de la constant de velocitat de la reacció de piròlisi de l’etanal, a 518 °C? Expliqueu raonadament les respostes. [1 punt]

b) Dibuixeu, de manera aproximada, el perfil d’aquesta reacció en un diagrama de l’energia en funció de la coordenada de reacció, suposant que la reacció es duu a terme en una sola etapa, i indiqueu on es troben les magnituds de l’energia d’activació i de l’entalpia de reacció. Com canviaria aquest dibuix si en la reacció de piròlisi s’emprés un catalitzador? Justifiqueu la variació de la velocitat de la reacció en presència d’un catalitzador a partir del model de l’estat de transició. [1 punt]

Acadèmia CREA’T

«3»

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


Opció A 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2009-S1

4. L’absència d’ions fluorur en la dieta afavoreix l’aparició de càries dental. Tanmateix, un excés d’aquests ions tampoc no és bo, ja que les dents esdevenen fràgils i es trenquen amb facilitat. Per això, les autoritats sanitàries recomanen que l’aigua destinada al consum humà tingui una concentració d’ions fluorur situada entre 1,0 i 1,5 mg · L–1. 4.1. Raoneu, efectuant els càlculs que siguin pertinents, si l’aigua saturada de fluorur de calci a 25 °C s’ajusta, pel que fa al contingut en fluorurs, a les recomanacions sanitàries indicades. [1,4 punts]

4.2. Determineu la solubilitat del fluorur de calci en una solució 0,1 M de fluorur de sodi. Expresseu el resultat en mols per litre. [0,6 punts]

DADES:

Constant producte de solubilitat, Kps, del fluorur de calci a 25 °C = 4,0 · 10–11. Massa atòmica relativa: F = 19,0.

5. La cinètica és la part de la química que estudia la velocitat de les reaccions i els mecanismes mitjançant els quals es produeixen aquestes reaccions. 5.1. Les reaccions químiques entre substàncies sòlides generalment presenten unes velocitats de reacció molt més petites que les que assoleixen quan aquests mateixos sòlids estan dissolts. Expliqueu-ne la raó. [0,8 punts]

5.2. La velocitat d’una reacció del tipus A(g) + B(g) → C(g) s’incrementa en augmentar la temperatura. Expliqueu-ne la raó. [0,6 punts]

5.3. Tot i que la reacció de combustió del butà és espontània des d’un punt de vista termodinàmic, quan hi ha una fuita d’aquest gas no es produeix la combustió del gas fins que no salta una guspira. Expliqueu-ne la raó. [0,6 punts]

3 Acadèmia CREA’T

«4»


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2009 - S3

2. El carbonat de calci i el carbonat de magnesi són dues sals molt poc solubles en aigua, amb unes constants producte de solubilitat, Kps, a 25 °C, que són 5,0 · 10–9 i 1,0 · 10–5, respectivament. 2.1. Considerant que els equilibris de solubilitat d’aquests carbonats són: CaCO3(s) ⇌ CO32–(aq) + Ca2+(aq) MgCO3(s) ⇌ CO32–(aq) + Mg2+(aq) raoneu quin dels dos carbonats és més soluble en aigua i calculeu la solubilitat d’aquest carbonat a 25 °C. Expresseu el resultat en mg · L–1. [0,8 punts]

2.2. Si es mesclen 100 mL d’una solució de clorur de magnesi 0,012 M amb 50 mL d’una solució de carbonat de sodi 0,060 M, precipitarà carbonat de magnesi? Raoneu la resposta. Podeu considerar que els volums de les solucions són additius. [0,6 punts]

2.3. Expliqueu com prepararíeu al laboratori els 100 mL de la solució de clorur de magnesi 0,012 M a partir d’una solució de clorur de magnesi 0,120 M. Quin material necessitaríeu? [0,6 punts]

DADES: Masses atòmiques relatives: C = 12,0; O = 16,0; Mg = 24,3; Ca = 40,1.

3. A 423,15 K, l’oxidació del clorur d’hidrogen es produeix segons la reacció següent: 4HCl(g) + O2(g) ⇌ 2Cl2(g) + 2H2O(g) En un recipient de 2 L de capacitat, introduïm 3,6 mol de HCl i 2,0 mol de O2. Sabent que el nombre de mols de O2 en l’equilibri és 1,4, calculeu: 3.1. El nombre de mols de la resta de gasos en l’equilibri. [0,6 punts]

3.2. El valor de Kc. [0,6 punts]

3.3. La pressió total a l’interior del recipient un cop assolit l’equilibri. [0,8 punts]

DADES: R = 0,082 atm · L · K–1 · mol–1.

2 CREA’T Acadèmia

«5»


Opció A 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2009 - S4

4. A 25 °C, es prepara una solució saturada d’hidròxid de zinc en aigua i el seu pH és 8,5. 4.1. Calculeu el valor de la constant producte de solubilitat, Kps, de l’hidròxid de zinc a 25 °C i la massa d’hidròxid de zinc que hi ha dissolta en 5 L d’una solució saturada d’hidròxid de zinc en aigua. [1,5 punts]

4.2. Calculeu la solubilitat de l’hidròxid de zinc en una solució de clorur de zinc 1,5 · 10–2 M. [0,5 punts]

DADES: Masses atòmiques relatives: H = 1,0; O = 16,0; Zn = 65,4.

5. La cinètica química és la part de la química que estudia la velocitat amb què es produeixen les reaccions. 5.1. Expliqueu la raó per la qual la velocitat d’una reacció en fase gasosa, duta a terme a volum constant, s’incrementa en augmentar la temperatura del sistema. [0,6 punts]

5.2. Quan es redueix el volum del reactor on té lloc la reacció irreversible X(g) + Y(g) → Z(g), es comprova que augmenta la velocitat de formació de Z(g). Expliqueu-ne la raó. [0,6 punts]

5.3. La reacció A(g) + B(g) → C(g) presenta una energia d’activació de 32 kJ/mol, mentre que la seva reacció inversa C(g) → A(g) + B(g) té una energia d’activació de 58 kJ/mol. Raoneu si la reacció A(g) + B(g) → C(g) serà exotèrmica o bé no ho serà. [0,8 punts]

3 Acadèmia CREA’T

«6»


Opció A 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2008 -S5

4. La ingestió contínua de quantitats petites de sals de plom acaba provocant saturnisme, una malaltia que afecta seriosament el nostre sistema nerviós. Per aquest motiu, la Unió Europea ha establert que el contingut de Pb2+ en les aigües potables no ha de sobrepassar els 10–5 g · L–1. 4.1. La cerussita és un mineral constituït per carbonat de plom(II), una sal molt poc soluble en aigua. Raoneu si una aigua subterrània que ha estat en contacte amb la cerussita i, en conseqüència, s’ha saturat de carbonat de plom(II), es podria destinar, pel que fa al contingut de Pb2+ al consum de boca. [1 punt]

4.2. Al laboratori es mesclen 150 mL d’una solució de nitrat de plom(II) 0,040 M amb 50 mL d’una solució de carbonat de sodi 0,010 M. Raoneu si precipitarà el carbonat de plom(II) en el recipient on s’ha fet la mescla. Què succeiria si aquesta mescla s’acidifiqués amb una solució diluïda d’àcid nítric? Escriviu la reacció corresponent. [1 punt]

DADES: Kps (carbonat de plom(II), 25 °C) = 1,5 · 10–15. Pb = 207,2. Considereu que la temperatura ha estat sempre 25 °C, que els volums són additius i que l’àcid carbònic és un àcid feble.

5. Els nombres atòmics de tres elements A, B i C són, respectivament, Z – 1, Z i Z + 1. Sabent que l’element B és el gas noble que es troba en el tercer període (argó), responeu raonadament a les qüestions següents: 5.1. En quin grup de la taula periòdica es troben els elements A i C? Quin d’aquests dos elements presenta una energia d’ionització més gran? [0,5 punts]

5.2. En quin període es troben els elements A i C? Quin d’aquests elements presenta un radi atòmic més gran? [0,5 punts]

5.3. Quin és l’estat d’oxidació més probable dels elements A i C? Quin tipus d’enllaç s’establirà quan reaccionin entre si? [0,5 punts]

5.4. Quin tipus d’enllaç s’estableix en els compostos que es formen quan els elements A i C reaccionen (separadament) amb l’oxigen (Z = 8)? [0,5 punts]

3

Acadèmia CREA’T

«7»


Opció A 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2008 - S2

4. El sulfat d’alumini es fa servir en el tractament i la clarificació d’aigües i de solucions aquoses. Amb aquesta finalitat, es dissol el sulfat d’alumini en l’aigua, i a continuació, en addicionar hidròxid de sodi, es forma un precipitat gelatinós d’hidròxid d’alumini que s’enduu i sedimenta bona part dels contaminants que es troben en suspensió. 4.1. Escriviu la reacció corresponent a l’equilibri de solubilitat de l’hidròxid d’alumini (Al(OH)3) i calculeu el pH d’una solució saturada d’hidròxid d’alumini en aigua. [1,5 punts]

4.2. Raoneu com solubilitzaríeu un precipitat d’hidròxid d’alumini. [0,5 punts]

DADES: Kps (hidròxid d’alumini, 25 °C) = 3,7 · 10–15.

5. Els nombres atòmics de l’oxigen, del fluor i del sodi són, respectivament, 8, 9 i 11. 5.1. Raoneu quin dels tres elements tindrà un radi atòmic més gran. [0,5 punt]

5.2. Raoneu si el radi de l’ió fluorur serà més gran o més petit que el radi atòmic del fluor. [0,5 punt]

5.3. En determinades condicions, el fluor i l’oxigen reaccionen entre si i formen difluorur d’oxigen (OF2). Raoneu el tipus d’enllaç que existirà en aquesta molècula, determineu-ne la geometria molecular i el valor previsible de l’angle d’enllaç i justifiqueu-ne la polaritat. [1 punt]

3

Acadèmia CREA’T

«8»


Opció A 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2008 - S4

4. La fluorita és un mineral constituït per fluorur de calci (CaF2)que generalment es troba en massissos granítics. 4.1. Considerant que el fluorur de calci és pràcticament insoluble en aigua, calculeu, expressant el resultat en mg · L–1, la solubilitat en aigua d’aquesta sal a 25 °C. [1 punt]

4.2. El fluor és un element indispensable per al bon estat de les nostres dents. L’absència de fluorurs en la dieta propicia la càries, per bé que un excés no és desitjable, atès que en aquest cas les dents esdevenen fràgils i trencadisses. Per això, es recomana que l’aigua de boca presenti una concentració d’ions fluorur d’1,0 mg · L–1, sense sobrepassar la concentració d’1,5 mg · L–1. Calculeu la concentració de fluorurs en una aigua de duresa alta, amb 320 mg de catió calci per litre, saturada de fluorur de calci. S’ajusta aquesta aigua a les recomanacions? [1 punt]

DADES: Kps (fluorur de calci, 25 °C) = 4,0 · 10–11. F = 19,0; Ca = 40,1.

5. La reacció química no catalitzada A + B → C + D presenta una variació d’entalpia, a mesura que avança la reacció, com la que es mostra en la figura adjunta. 5.1. Indiqueu el valor aproximat de l’energia d’activació d’aquesta reacció. [0,5 punts]

5.2. Què representa l’espècie X de la figura? [0,5 punts]

5.3. Calculeu la ∆H de la reacció A + B → C + D i indiqueu si serà exotèrmica o endotèrmica. [0,5 punts]

5.4. Dibuixeu al vostre quadern la corba donada i, a sobre, la que podria correspondre a la reacció A + B → C + D quan aquesta s’esdevingui en presència d’un catalitzador. [0,5 punts]

3 Acadèmia CREA’T

«9»


Opció B 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2007 - S3

4. Atesa l’abundància en l’aigua de mar, on majoritàriament es troba en forma de clorur, el magnesi és un element pràcticament inesgotable. A la mar Morta, per exemple, amb unes aigües amb un elevat contingut en sals minerals, la concentració de Mg2+ és 44,0 g · L–1. 4.1. A 25 °C anem afegint, gota a gota, a 1 L d’aigua procedent de la mar Morta, una solució concentrada d’hidròxid de sodi fins a arribar a un pH = 12,0. Considerant que el volum de la solució afegida és negligible, calculeu la molaritat de l’ió Mg2+ a aquest pH i la massa d’hidròxid de magnesi que haurà precipitat. [1,5 punts]

4.2. Expliqueu com podríeu dissoldre, mitjançant procediments químics, un precipitat d’hidròxid de magnesi. Escriviu la reacció corresponent. [0,5 punts]

DADES: Kps (hidròxid de magnesi, 25 °C) = 3,4 · 10–11. Masses atòmiques: H = 1,0; O = 16,0; Mg = 24,3.

4 Acadèmia CREA’T

«10»


Opció A 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2007 - S2

4. A 25 °C, la solubilitat del fluorur de bari en aigua és 1,300 g · L–1. Calculeu a aquesta temperatura: 4.1. La solubilitat del fluorur de bari expressada en mol · L–1. [0,4 punts]

4.2. La constant producte de solubilitat (Kps) del fluorur de bari. [1 punt]

4.3. La solubilitat del fluorur de bari, expressada en mol · L–1, en una solució aquosa 0,500 M de fluorur de sodi. [0,6 punts]

DADES: Masses atòmiques: F = 19,00; Ba = 137,3.

5. Els elements Na, Mg, S i Cl pertanyen al tercer període de la taula periòdica i tenen, respectivament, 1, 2, 6 i 7 electrons a la capa de valència. 5.1. Raoneu quins seran els ions monoatòmics més estables d’aquests elements. [0,4 punts]

5.2. Ordeneu els elements per energies d’ionització creixents i justifiqueu la resposta. [0,6 punts]

5.3. Formuleu el compost que previsiblement formarà el Mg amb el Cl i indiqueu el tipus d’enllaç existent en aquest compost. [0,4 punts]

5.4. En determinats casos el sofre presenta l’estat d’oxidació +2. Raoneu el tipus d’enllaç que s’establirà entre el S i el Cl quan aquests dos elements reaccionin entre si per formar diclorur de sofre. Establiu la geometria molecular d’aquest compost i raoneu si serà polar o no. [0,6 punts]

3

Acadèmia CREA’T

«11»


Opció B 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2007 -S1

4. El clorur de plata és una sal insoluble amb una Kps (25 °C) = 2,8 · 10–10. 4.1. Calculeu la solubilitat, expressada en mol · L–1, del clorur de plata a 25 °C. [0,6 punts]

4.2. Calculeu la solubilitat, expressada en mol · L–1, del clorur de plata a 25 °C en una solució 0,01 M de clorur de sodi, i justifiqueu aquest valor en comparació amb l’obtingut en l’apartat anterior. Quin nom rep el fenomen que justifica aquesta variació de solubilitat? [1 punt]

4.3. Raoneu si la solubilitat del clorur de plata a 25 °C en una solució 0,005 M de clorur de calci serà major, igual o menor que la calculada en l’apartat 4.2. [0,4 punts]

4

Acadèmia CREA’T

«12»


masses atòmiques: C = 12,0; O = 16,0; H = 1,0

2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2006 - S3

5. A 1 L de dissolució de sulfat de magnesi 0,10 M s’hi va afegint gota a gota una dissolució concentrada d’hidròxid de sodi fins a aconseguir que el pH sigui 9,0. Considerant que el nombre de gotes de dissolució d’hidròxid de sodi afegides és tan petit que no comporta cap canvi en el volum de la dissolució: a) Calculeu la concentració d’ions hidròxid de la dissolució a pH = 9,0. [0,5 punts]

b) Raoneu si precipitarà hidròxid de magnesi a pH = 9,0. c) Expliqueu com solubilitzaríeu un precipitat d’hidròxid de magnesi.

[1 punt] [0,5 punts]

Dades: Kps de l’hidròxid de magnesi = 1,20 10–11

3

Acadèmia CREA’T

«13»


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2006 - S3

1. A 25 °C una dissolució saturada d’hidròxid de calci té un pH = 12,35. a) Calculeu la solubilitat de l’hidròxid de calci a 25° C i expresseu el resultat en g dm–3. [1 punt] b) Calculeu el Kps de l’hidròxid de calci a 25 °C. [0,6 punts] c) Expliqueu com podríeu dissoldre un precipitat d’hidròxid de calci. [0,4 punts] Dades: Ca = 40,08; H = 1,01; O = 16,00

2. A 25 °C disposem 2,20 g de iodur d’hidrogen gasós a dins d’un reactor d’1 litre de capacitat. A continuació escalfem el sistema fins a 725 K, temperatura a què el iodur d’hidrogen es descompon parcialment formant hidrogen i iode gasós. a) Escriviu la reacció associada a l’equilibri de descomposició del iodur d’hidrogen. [0,25 punts] b) Calculeu la pressió en pascals exercida pel iodur d’hidrogen gasós a 25 °C abans de descompondre’s. [0,4 punts] c) Considerant que un cop assolit l’equilibri a 725 K queden a dins del reactor encara 1,72 g de iodur d’hidrogen sense descompondre, calculeu el nombre de mols de cadascuna de les espècies en equilibri. [0,75 punts] d) Calculeu el valor de Kc a 725 K. [0,6 punts] Dades: R = 0,082 atm L K–1 mol–1 = 8,314 J K–1 mol–1 Masses atòmiques: I = 126,90; H = 1,01

1

Acadèmia CREA’T

«14»

Districte universitari de Cata

Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d’una de les dues opcions: A o B.


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2006 - S1

3. El sulfat d’estronci és una sal molt poc soluble en aigua. En evaporar tota l’aigua present en 250 mL d’una solució saturada a 25 °C de sulfat d’estronci s’obtenen 26,0 mg d’aquesta sal. a) Calculeu la solubilitat a 25 °C del sulfat d’estronci en aigua i expresseu-ne el resultat en mol L–1. [0,5 punts] b) Calculeu la constant producte de solubilitat de la sal a 25 °C. [0,5 punts] c) Raoneu si es formarà precipitat de sulfat d’estronci quan es mesclin volums iguals de sengles dissolucions de sulfat de sodi 0,020 M i de clorur d’estronci 0,010 M. [0,7 punts] d) Indiqueu i raoneu el valor del producte de solubilitat a 25 °C del sulfat d’estronci en una dissolució 1,00 M de clorur de sodi. [0,3 punts] Dades: S = 32,1; O = 16,0; Sr = 87,6

Acadèmia CREA’T 2

«15»


c) Calculeu la massa de Zn metàl·lic que es podria obtenir del producte.

[0,5 punts] [0,5 punts]

Dades: masses atòmiques: H = 1, O = 16, N = 14, S = 32, Zn = 65,4

2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2005 - S3 5. El clorur de magnesi és una sal soluble en aigua. Això no obstant, si l’aigua emprada té caràcter bàsic es pot observar l’aparició d’un precipitat. [0,5 punts] a) Justifiqueu aquest fet, i indiqueu quina és l’espècie que precipita. b) Calculeu el producte de solubilitat de l’espècie anterior, sabent que el precipitat apareix quan es dissolen 1,35 g de clorur de magnesi en 250 cm3 d’aigua de pH = 9.

c) Indiqueu com es podria redissoldre el precipitat format. Dades: masses atòmiques: H = 1, O = 16, Mg = 24,3, Cl = 35,5

2

Acadèmia CREA’T

«16»

[1 punt] [0,5 punts]


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació! OPCIÓ B

PAU 2005 - S1

4. S’evaporen 250 cm3 de dissolució saturada de sulfat de calci, i se n’obté un residu sòlid de 207 mg. a) Calculeu la solubilitat de la sal en mol · dm–3. [0,5 punts] b) Calculeu la constant del producte de solubilitat del sulfat de calci. [0,5 punts] c) Determineu si precipitarà o no sulfat de calci en barrejar 50 cm3 de nitrat de calci 0,001 M i 50 cm3 de sulfat de sodi 0,01 M. [1 punt] Dades: masses atòmiques: O = 16, S = 32, Ca = 40

5. En les quatre qüestions següents, trieu l’única resposta que considereu vàlida (no cal justificar-la). Cada resposta errònia descompta un 33% de la puntuació prevista per a cada pregunta. Per contra, les preguntes no contestades no tindran cap descompte. Escriviu les vostres respostes en el quadernet de respostes, indicant el número de la pregunta i, al costat, la lletra que precedeix la resposta que considereu correcta (a, b, c o d). [0,5 punts per qüestió encertada]

5.1. Mentre té lloc el procés de canvi d’estat d’una substància pura: a) sempre cal subministrar calor al sistema. b) la temperatura es manté constant. c) la pressió es manté constant. d) l’entropia del sistema augmenta. 5.2. Indiqueu quina de les següents afirmacions és incorrecta. a) L’entalpia estàndard de formació del nitrogen líquid és zero. b) La solidificació és un procés exotèrmic. c) En algunes reaccions la variació d’energia interna coincideix amb la variació d’entalpia. d) La variació d’entalpia coincideix amb la quantitat de calor transferida a pressió constant.

← 2 NH3 (g), ΔH° = – 92 kJ · mol–1, de quina 5.3. Per a la reacció N2 (g) + 3 H2 (g) → manera aconseguiríem un increment més gran del rendiment? a) Incrementant la pressió i la temperatura. b) Disminuint la pressió i la temperatura. c) Augmentant la pressió i disminuint la temperatura. d) La pressió no hi té res a veure; només cal disminuir la temperatura. 5.4. Un dels processos següents implica una disminució de l’entropia del sistema: a) L’escalfament d’aigua de 0 a 80 °C. b) L’obtenció de NaCl a partir de Cl2 i Na. c) La descomposició del CaCO3 en CaO i CO2. d) La sublimació del iode.

Acadèmia CREA’T

«17» 3


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2005 - S4 OPCIÓ A 4. La gràfica següent mostra la variació amb la temperatura de la solubilitat del Pb(NO3)2 en aigua, expressada en grams de solut per 100 grams d’aigua:

a) Feu una estimació de la massa de Pb(NO3)2 que es pot dissoldre en 1 kg d’aigua a 25 °C. [0,5 punts] b) És saturada a 70 °C una dissolució de Pb(NO3)2 del 50% en massa? [0,5 punts] c) Es barregen 150 g de Pb(NO3)2 i 200 g d’aigua a 25 °C. Justifiqueu si la dissolució serà o no saturada i quina serà la massa de solut no dissolta (si n’hi ha). [0,5 punts]

d) Justifiqueu si el procés de dissolució d’aquesta sal és exotèrmic o endotèrmic. [0,5 punts]

5. Es vol dipositar electrolíticament una capa de 0,005 mm d’or sobre una moneda metàl·lica que té una superfície total de 3 cm2. Per fer-ho s’introdueix la moneda en un bany que conté ions Au3+, i es connecta a un circuit pel qual circula un corrent de 0,1 A. a) Indiqueu si la moneda haurà d’actuar com a ànode o com a càtode. b) Escriviu la reacció que tindrà lloc a l’elèctrode. c) Calculeu la massa d’or que cal dipositar. d) Determineu el temps que haurà de circular el corrent. Dades: masses atòmiques: Au = 197 Densitat de l’or = 19,3 g · cm–3 1 Faraday = 96 485 C · mol–1

Acadèmia CREA’T

2

«18»

[0,5 [0,5 [0,5 [0,5

punts] punts] punts] punts]


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació! OPCIÓ A

PAU 2004 - S1

4. A 1000 cm3 d’una dissolució de carbonat de sodi 0,001 mol · dm–3, s’hi afegeix gota a gota dissolució de clorur de bari de concentració 0,001 mol · dm–3. Quan se n’hi han afegit 8,2 cm3, s’observa l’aparició d’un precipitat. a) Escriviu la reacció de precipitació que té lloc i indiqueu el producte que precipita. [0,5 punts]

b) Calculeu el producte de solubilitat del precipitat format. [1 punt] c) Justifiqueu per què el precipitat format es redissol si s’afegeix àcid clorhídric a la dissolució. [0,5 punts]

5. La gràfica següent representa la variació amb la temperatura del ΔG0 d’una reacció:

Suposant que els valors de ΔH 0 i ΔS 0 de la reacció són constants en tot l’interval de temperatures de la gràfica i considerant la reacció en condicions estàndard: a) Doneu l’expressió del ΔG 0 de la reacció en funció de ΔH 0 i ΔS 0 i trobeu a quina temperatura estem en condicions d’equilibri. [0,5 punts] b) Citeu una temperatura en la qual la reacció sigui espontània. [0,5 punts] 0 c) Trobeu el valor del ΔH de la reacció i digueu si aquesta és exotèrmica o endotèrmica. [0,5 punts]

d) Justifiqueu si la variació de l’entropia de la reacció és positiva o negativa. [0,5 punts]

Acadèmia CREA’T 2

«19»


b) Quin pH té la dissolució inicial de HCl? [0,5 punts] c) Quin volum de dissolució de NaOH s’ha afegit en el punt d’equivalència? [0,5 punts] d) Si el volum inicial d’àcid és 20 cm3, trobeu la concentració de la dissolució de NaOH. [0,5 punts]

2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2004 -S3 5. Una dissolució té una concentració 1,0 · 10–5 mol · dm–3 en ions bari i 2,0 · 10–3 mol · dm–3 en ions calci. Si hi anem afegint sulfat de sodi, indiqueu: a) quina concentració de sulfat hi haurà en el moment en què comenci la precipitació del primer ió i quin serà aquest. [1 punt] b) quina serà la concentració de l’ió que ha precipitat en primer lloc quan comenci a precipitar el segon ió. [1 punt] Dades: Kps (BaSO4) = 1,1 · 10–10; Kps (CaSO4) = 2,4 · 10–5

2

Acadèmia CREA’T

«20»


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

OPCIÓ A

PAU 2003 - S3

4. Una dissolució saturada d’hidròxid de zinc té pH = 8,5. a) Quines són les concentracions dels ions hidròxid i zinc en aquesta dissolució? [0,5 punts]

b) Trobeu el producte de solubilitat de l’hidròxid de zinc. [0,5 punts] 3 c) Quina quantitat (en grams) d’hidròxid de zinc dissolt hi ha en 200 cm de dissolució [0,5 punts] saturada? d) De quina manera es podria incrementar la solubilitat d’aquest hidròxid? [0,5 punts] Dades: masses atòmiques: H = 1; O = 16; Zn = 65,4

5. Es dissolen 32 g de naftalè sòlid (C10H8) en 368 g de toluè (C7H8) i s’obté una dissolució de densitat 0,892 g · cm–3. a) Trobeu la concentració molar de naftalè a la dissolució. [0,5 punts] b) Escriviu les reaccions de combustió dels dos components de la dissolució. [0,5 punts] c) Trobeu el volum d’oxigen, mesurat en condicions normals, necessari per cremar completament la dissolució. [1 punt] Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16 R = 0,082 atm · L · K–1 · mol–1 = 8,31 J · K–1 · mol–1

OPCIÓ B

4. El clorur d’hidrogen és un gas molt soluble en aigua i la seva dissolució aquosa s’anomena àcid clorhídric. Es pot obtenir mitjançant reacció del clorur de sodi amb àcid sulfúric concentrat. a) Escriviu la reacció corresponent a l’obtenció de clorur d’hidrogen a partir dels com[0,4 punts] postos anteriors. b) Trobeu el pH de la dissolució obtinguda si el clorur d’hidrogen format a partir d’1 g de clorur de sodi es dissol en 0,5 L d’aigua. [0,8 punts] c) Calculeu quina concentració i quin pH haurà de tenir una dissolució de NaOH tal que 1 L d’aquesta dissolució neutralitzi la dissolució d’àcid clorhídric de l’apartat anterior. [0,8 punts]

Dades: masses atòmiques: H = 1; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5 Kw = 1.0 · 10–14

5. El triòxid de sofre s’obté per oxidació del diòxid, segons la reacció reversible i exotèrmica següent: ← 2 SO3 (g) 2 SO2 (g) + O2 (g) → a) Expliqueu com es modifica l’equilibri d’aquesta reacció en augmentar la temperatura. [0,5 punts]

b) Expliqueu com es modifiquen les velocitats de les reaccions directa i inversa en [0,5 punts] augmentar la temperatura. c) Definiu catalitzador, expliqueu quina és la seva missió i com actua, i doneu-ne algun Acadèmia exemple. CREA’T «21» [1 punt]

2


PAU. LOGSE. Curs 2002-2003

QUÍMICA

2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació! Contesteu a les preguntes 1, 2, 3, i a la 4 i la 5 d’una de les dues opcions, A o B.

PAU 2003 - S3 1. El iodur de plom(II) és una sal de color groc, força insoluble en aigua freda, que es pot obtenir barrejant dissolucions de nitrat de plom(II) i iodur de potassi. [0,5 punts] a) Escriviu la reacció de precipitació que té lloc. b) Si barregem 1 L de dissolució 0,1 M de nitrat de plom(II) amb 1 L de dissolució 0,1 M de iodur de potassi, calculeu la quantitat en grams de iodur de plom(II) que [0,5 punts] s’obtindrà (suposant que és totalment insoluble). c) Expliqueu quin procediment seguiríeu al laboratori per preparar les dissolucions anteriors a partir dels productes sòlids i per separar el precipitat format. [1 punt] Dades: masses atòmiques: N = 14; O = 16; K = 39; I = 127; Pb = 207

2. L’ió permanganat reacciona en medi àcid amb l’ió Fe2+ per donar ions Mn2+ i Fe3+. a) Igualeu la reacció redox corresponent pel mètode de l’ió-electró i indiqueu quina espècie és l’oxidant i quina la reductora. [1 punt] b) Si la reacció es duu a terme amb dissolucions de permanganat de potassi i de sulfat de ferro(II) en presència d’àcid sulfúric, escriviu la reacció igualada en forma molecular. [0,5 punts] c) El permanganat de potassi és un exemple de substància comburent. Expliqueu què vol dir això i citeu algun altre exemple. [0,5 punts]

Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya

Districte universitari de Catalunya

SÈRIE 3

3. La fabricació industrial de l’àcid nítric requereix una oxidació catalítica prèvia de l’amoníac, d’acord amb la reacció: ← 4 NO (g) + 6 H2O (g) 4 NH3 (g) + 5 O2 (g) → a) Calculeu la variació d’entalpia estàndard de la reacció a 25 °C. [0,5 punts] b) Calculeu la variació d’entropia estàndard de la reacció a 25 °C. [0,5 punts] c) Determineu a partir de quina temperatura la reacció tindrà lloc espontàniament en el sentit indicat si totes les espècies estan en el seu estat estàndard. [0,5 punts] d) Justifiqueu cap a on es desplaçarà l’equilibri si augmenta la pressió total del sistema. [0,5 punts]

Dades: NH3 (g)

O2 (g)

NO (g)

H2O (g)

ΔH 0f / kJ · mol–1

–46,11

0

90,25

–241,82

S° / J · K–1 · mol–1

192,45

205,14

210,76

188,83

1

Acadèmia CREA’T

«22»


b) Determineu la força electromotriu estàndard de la pila. [0,5 punts] c) Calculeu la variació d’energia de Gibbs estàndard per a la reacció que es produeix. [0,5 punts] +/Ag) 2n Batxillerat - Reaccions Precipitació! Dades: E 0 (Agde = 0,80 V; E 0 (Cu2+/Cu) = 0,34 V; F = 96500 C · mol–1

PAU 2003 - S5 5. Les constants del producte de solubilitat (Kps) del carbonat de plata i del iodat de plata són, respectivament, 8,2 · 10–12 i 3,1 · 10–8. a) Determineu la solubilitat (en g/L) de cadascun dels dos compostos en aigua. [1 punt]

b) Justifiqueu en quina de les dues dissolucions saturades hi ha més ions plata per litre. [1 punt]

Dades: masses atòmiques: C = 12; O = 16; Ag = 108; I = 127

Acadèmia CREA’T

«23»


Justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

Dades: masses atòmiques: Na = 23; Cl = 35,5 F = 96500 C · mol–1

2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2003 - S2 5. A temperatura ambient, una dissolució saturada de clorur de plom(II) conté 1,004 g de la sal en 250 cm3 de dissolució. a) Trobeu el producte de solubilitat del clorur de plom(II). [1 punt] 3 b) Determineu si es produirà precipitat en barrejar 10 cm de dissolució de clorur de sodi 0,1 M amb 30 cm3 de dissolució de nitrat de plom(II) 0,01 M. [1 punt] Dades: masses atòmiques: Cl = 35,5; Pb = 207,2

OPCIÓ B

4. El metanol se sintetitza industrialment per reacció entre el monòxid de carboni i l’hidrogen, reacció en què es desprenen 90 kJ · mol–1 en forma de calor. En un matràs de 5 L s’introdueix 1 mol de monòxid de carboni i 1 mol d’hidrogen, i l’equilibri s’assoleix a 225 °C quan el sistema conté 0,15 mol de metanol. a) Escriviu la reacció de síntesi del metanol. [0,5 punts] b) Trobeu la composició del sistema en equilibri (concentració molar de cada espècie). [0,5 punts]

c) Calculeu els valors de Kc i Kp a 225 °C. [0,5 punts] d) Indiqueu i justifiqueu dues possibles maneres d’incrementar el rendiment en metanol de la reacció. [0,5 punts] Dades: R = 0,082 atm · L · K–1 · mol–1 = 8,31 J · K–1 · mol–1

5. Dos àtoms d’hidrogen es troben en els estats excitats corresponents als nivells n = 2 i n = 4, respectivament. Si aquests àtoms tornen directament al seu estat fonamental: a) Justifiqueu si els àtoms emetran o absorbiran energia en forma de radiació. [0,5 punts] b) Raoneu per a quin dels dos àtoms la radiació electromagnètica implicada tindrà més energia i per a quin la longitud d’ona serà més gran. [0,5 punts] c) Definiu energia de ionització d’un àtom i discutiu com varia amb la seva grandària. [1 punt]

Acadèmia CREA’T

«24»


Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalun

Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; S = 32

2n Batxillerat - Reaccions Precipitació! R =de0,082 atm · L · K–1 · mol–1 = 8,31 J · K–1 · mol–1

PAU 2002 - S2 3. L’anàlisi química d’una determinada mostra d’aigua diu que cada litre conté, entre altres espècies, 384 mg d’ió calci i 76,8 mg d’ió sulfat. a) Trobeu la concentració molar de calci i de sulfat en l’aigua esmentada. [0,5 punts] b) Justifiqueu per què no s’hi observa precipitat de sulfat de calci. [0,5 punts] 3 c) Si a 1 L de l’aigua anterior afegim 200 cm de dissolució 0,02 M de sulfat de sodi, s’observa precipitat? Justifiqueu-ho. [1 punt]

Dades: masses atòmiques: O = 16; Na = 23; S = 32; Ca = 40 Kps (sulfat de calci) = 3 · 10–5

Acadèmia CREA’T

«25»


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

OPCIÓ A

PAU 2002 - S3

4. A 1 L de dissolució de nitrat de plata de concentració 1,0 · 10–4 mol · dm–3 anem afegint, gota a gota, una dissolució 0,001 M de clorur de sodi. Quan hi hem afegit 1,8 cm3 d’aquesta dissolució, apareix un precipitat. [0,5 punts] a) Escriviu la reacció que té lloc i especifiqueu el compost que precipita. b) Calculeu la constant del producte de solubilitat del precipitat que s’ha format. [1 punt]

c) Expliqueu què s’observarà si afegim amoníac a la dissolució que conté el precipitat. [0,5 punts]

5. El clorat de potassi es descompon en clorur de potassi i oxigen. Les entalpies estàndard de formació del clorur de potassi i el clorat de potassi a 25 °C són, respectivament, –437 kJ · mol–1 i –398 kJ · mol–1. a) Escriviu la reacció corresponent a la descomposició. [0,5 punts] b) Calculeu la variació d’entalpia de la reacció i indiqueu si aquesta és exotèrmica o endotèrmica. [0,5 punts] c) Raoneu quin serà el signe de la variació d’entropia estàndard de la reacció. d) Justifiqueu si la reacció serà o no espontània en condicions estàndard.

[0,5 punts] [0,5 punts]

OPCIÓ B

4. La reacció redox que s’indica a continuació té lloc espontàniament: Zn

(s)

+ 2 AgNO3 (aq) → 2 Ag

(s)

+ Zn(NO3)2

(aq)

a) Expliqueu com es pot construir una pila basada en la reacció anterior. [0,5 punts] b) Indiqueu les reaccions que tenen lloc en cadascun dels elèctrodes (ànode i càtode). [0,5 punts] [0,5 punts]

c) Calculeu la força electromotriu estàndard de la pila. d) Calculeu la massa de Zn que haurà reaccionat quan la pila hagi fet circular una càrrega de 19300 C. [0,5 punts] Dades: masses atòmiques: Zn = 65,4 1 F = 96500 C · mol–1 E0 (Zn2+/Zn) = –0,76 V; E0 (Ag+/Ag) = 0,80 V

5. Un àcid orgànic està format per carboni, hidrogen i oxigen. De la combustió de 10 g del compost s’obtenen 0,455 mol d’H2O i 0,455 mol de CO2. Sabem també que, en estat gasós, 1 g del compost ocupa 1 dm3 a 4,44 · 104 Pa i 473 K. a) Trobeu la massa molecular del compost. b) Determineu la fórmula molecular del compost. c) Indiqueu de quin compost es tracta i doneu-ne un isòmer. Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16 –1 R = 0,082 atm · L · K · mol–1 = 8,31«26» J · K–1 · mol–1 Acadèmia CREA’T

[0,7 punts] [0,7 punts] [0,6 punts]


Districte universit

c) Calculeu el volum d’àcid nítric de concentració 13 M necessari per dissoldre el sulfur de mercuri(II) contingut en 10 g de cinabri (amb un 80% en pes del sulfur de mercuri(II)). [0,5 punts] 2n Batxillerat - Dades: Reaccions de Precipitació! masses atòmiques: S = 32, N = 14, O = 16, H = 1, Hg = 200,6.

PAU 2001 - S5 2. La solubilitat (s) del nitrat de potassi en aigua varia amb la temperatura segons s’indica a la taula següent: T (°C) s

10 20

20 32

30 48

40 65

50 85

60 108

70 132

on s representa el nombre de grams de nitrat de potassi que es dissolen en 100 g d’aigua. a) Feu una gràfica que representi la variació de la solubilitat enfront de la temperatura.

Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAAU a Catalunya

[0,5 punts]

b) Calculeu aproximadament la solubilitat del nitrat de potassi a 35 °C. [0,5 punts] c) A 50 °C, una dissolució de nitrat de potassi al 30% en massa és saturada? [0,5 punts]

d) Quina quantitat de precipitat hi haurà a 50 °C en una dissolució preparada amb 200 g de nitrat de potassi i 200 g d’aigua? [0,5 punts]

3. Les picades d’alguns insectes injecten a la pell un verí que conté, entre altres coses, una certa quantitat d’àcid fòrmic (o metanoic), l’acció irritant del qual pot alleugerir-se aplicanthi productes farmacèutics que continguin dissolucions d’amoníac. a) Escriviu la reacció que té lloc entre l’àcid fòrmic i una solució d’amoníac. [0,5 punts] b) Valorem una mostra d’1 mL del verí amb una dissolució d’amoníac 0,2 M, de la qual es consumeixen 18,3 mL. Calculeu la concentració de l’àcid fòrmic en el verí. [0,5 punts]

c) Expliqueu en detall com faríeu la valoració al laboratori, indicant el material que caldria utilitzar. [1 punt] Dades: masses atòmiques: C = 12, O = 16, N = 14, H = 1.

Acadèmia CREA’T

«27»


Districte universitari de

[1 punt] a) Calculeu la solubilitat de l’àcid benzoic a 20 °C (expressada en g/L). b) Si la dissolució saturada d’àcid benzoic té un pH de 2,92, calculeu la constant de dissociació d’aquest àcid a 20 °C. [1 punt]

2n BatxilleratDades: - Reaccions de Precipitació! masses atòmiques: C = 12, O = 16, H = 1.

PAU 2001 - S4 2. A un recipient que conté octà (un dels components principals de la benzina i, per tant, immiscible amb l’aigua) hem abocat per error una certa quantitat d’aigua de mar (que podem considerar com una dissolució de clorur de sodi). a) Expliqueu quin procediment faríeu servir al laboratori per obtenir separadament els tres components de la mescla (octà, aigua i clorur de sodi), indicant el material que seria necessari utilitzar. [1 punt] b) Una dissolució saturada de clorur de sodi a 30 °C s’introdueix en un refrigerador a 5 °C. Expliqueu què s’observarà en el recipient quan la temperatura s’hagi estabilitzat. [0,5 punts] c) Expliqueu el significat del pictograma següent, que apareix a l’etiqueta de l’octà:

Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAAU a Catalunya

[0,5 punts]

3. Per a la reacció següent: CO

(g)

+ H2O

(g)

← →

CO2 (g) + H2 (g)

els valors de la constant d’equilibri Kp a les temperatures de 690 K i 800 K són, respectivament, 10 i 3,6. En un recipient de 10 litres de capacitat, a la temperatura de 690 K, introduïm 1 mol de CO i 1 mol de H2O. [1 punt] a) Determineu la composició del sistema un cop assolit l’estat d’equilibri. b) Justifiqueu com afecta a l’equilibri un canvi de la pressió total del sistema. c) Raoneu si la reacció és exotèrmica o endotèrmica. Dades: R = 8,31 J · K–1mol–1.

Acadèmia CREA’T

«28»

[0,5 punts] [0,5 punts]


Districte universitari de Catalunya

SÈRIE 4

PAAU. LOGSE. Curs 2000-2001

QUÍMICA

2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació! Contesteu les preguntes 1, 2 i 3, i les 4 i 5 d’una de les dues opcions, A o B.

PAU 2001 - S4 1. Es prepara una dissolució saturada d’àcid benzoic (C6H5COOH) a 20 °C i es filtra per eliminar l’excés de sòlid. Una mostra de 10 mL d’aquesta dissolució es valora amb hidròxid de sodi 0,05 M, del qual es consumeixen 4,8 mL per arribar al punt d’equivalència. [1 punt] a) Calculeu la solubilitat de l’àcid benzoic a 20 °C (expressada en g/L). b) Si la dissolució saturada d’àcid benzoic té un pH de 2,92, calculeu la constant de dissociació d’aquest àcid a 20 °C. [1 punt] Dades: masses atòmiques: C = 12, O = 16, H = 1.

2. A un recipient que conté octà (un dels components principals de la benzina i, per tant, immiscible amb l’aigua) hem abocat per error una certa quantitat d’aigua de mar (que podem considerar com una dissolució de clorur de sodi). a) Expliqueu quin procediment faríeu servir al laboratori per obtenir separadament els tres components de la mescla (octà, aigua i clorur de sodi), indicant el material que seria necessari utilitzar. [1 punt] b) Una dissolució saturada de clorur de sodi a 30 °C s’introdueix en un refrigerador a 5 °C. Expliqueu què s’observarà en el recipient quan la temperatura s’hagi estabilitzat. [0,5 punts] c) Expliqueu el significat del pictograma següent, que apareix a l’etiqueta de l’octà:

Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAAU a Catalunya

[0,5 punts]

3. Per a la reacció següent: CO

(g)

+ H2O

(g)

← →

CO2 (g) + H2 (g)

els valors de la constant d’equilibri Kp a les temperatures de 690 K i 800 K són, respectivament, 10 i 3,6. En un recipient de 10 litres de capacitat, a la temperatura de 690 K, introduïm 1 mol de CO i 1 mol de H2O. [1 punt] a) Determineu la composició del sistema un cop assolit l’estat d’equilibri. b) Justifiqueu com afecta a l’equilibri un canvi de la pressió total del sistema. c) Raoneu si la reacció és exotèrmica o endotèrmica. Dades: R = 8,31 J · K–1mol–1.

Acadèmia CREA’T

«29»

[0,5 punts] [0,5 punts]


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació! OPCIÓ A PAU 2001 - S2

4. La constant del producte de solubilitat de l’hidròxid de magnesi a 25 °C és 5,61 · 10–12. a) Calculeu la solubilitat (en g/L) d’aquest compost en aigua pura. [0,5 punts] b) Calculeu la solubilitat (en g/L) en una dissolució d’hidròxid de sodi de pH = 12. [1 punt]

c) Expliqueu de quina manera podríem aconseguir la redissolució del precipitat. [0,5 punts]

Dades: masses atòmiques: O = 16, H = 1, Mg = 24,3. Kw = 1,0 · 10–14.

5. Els elements A, B i C estan situats en el tercer període de la taula periòdica i tenen, respectivament, 2, 4 i 7 electrons de valència. a) Indiqueu la configuració electrònica de cadascun i justifiqueu a quin grup pertanyen. [0,4 punts]

b) Justifiqueu quin compost seria previsible esperar que formessin els elements A i C, i quin tipus d’enllaç presentaria. [0,8 punts] c) Feu el mateix que en b) per als elements B i C. [0,8 punts]

OPCIÓ B

4. A 100 cm3 d’una dissolució d’àcid nítric de concentració 0,01 M s’hi afegeix 100 cm3 d’una dissolució d’hidròxid de bari de concentració 0,01 M. a) Escriviu la reacció que té lloc entre aquests dos compostos. [0,5 punts] b) Determineu si la reacció serà completa o hi haurà algun reactiu en excés. [0,5 punts] c) Calculeu el pH de les dues dissolucions inicials i el de la dissolució final. [1 punt] Dades: Kw = 1,0 · 10–14.

5. Un recipient de 100 L conté una mescla de He i N2, la densitat de la qual és 0,5 kg · m–3. El recipient es troba en condicions normals de pressió i temperatura. a) Trobeu el nombre de mols de cada gas. [1 punt] b) Determineu la pressió parcial de cada gas. [0,5 punts] c) Si el recipient on hi ha els gasos té un petit forat, justifiqueu qualitativament si variarà la composició de la mescla. [0,5 punts] Dades: masses atòmiques: He = 4, N = 14. R = 0,082 atm · L · K–1mol–1.

Acadèmia CREA’T

«30»


Coordinació del C

Dades: R = 8,31 J · K–1 · mol–1

5. A partir dels valors de potencials normals de reducció, E0, per als sistemes:

b) La constant d’acidesa de l’àcid acètic és igual a 1,8 · 10–5. 1) Indiqueu el percentatge troba Mg2+/Mg –2,34 V d’àcid que es Zn2+ /Zn dissociat –0,76 V en una solució 0,2 M + 2n Batxillerat de Precipitació! d’àcid acètic. [1 punt] Ag- Reaccions /Ag +0,80 V Cd2+/Cd –0,40 V + 2+ K -serà /KS3 el pH –2,93 Cu /Cu +0,34 V 2)1998 Quin de la V solució anterior? [1 punt] PAU c) Justifiqueu on serà mésmetalls soluble magnesi:espontàniament en aigua puraeno una en una a) Indiqueu quins de el la fluorur llista esde dissoldran dissolució solució de fluorur [1 punt][1 punt] aquosa dede HClsodi. 1M. b) Si introduïm una vareta de zinc en dissolucions aquoses 1M de nitrat de plata, nitrat de

d) El sulfur de zinc reacciona amb àcid nítric per donar sulfat de zinc, monòxid de cadmi i nitrat de magnesi, justifiqueu en quins casos es formarà una capa de l'altre nitrogen metall i aigua. Escriviu i igualeu sobre la vareta de zinc. la reacció química corresponent i indiqueu[1 punt] l’espècie química oxidant i la reductora. [1 punt]

OPCIÓ B

PAU 2000 - S2 4. Es disposa de dues solucions de concentració 0,1 M, l’una de nitrat de plom (II) i l'altra de nitrat de plata, i hi afegim una solució d’àcid clorhídric. a) Quina concentració mínima d'àcid clorhídric caldrà per iniciar la precipitació de clorur de plom (II)? [1 punt] b) Si afegim àcid clorhídric a la dissolució de nitrat de plata fins a obtenir pH = 5, observarem precipitat de clorur de plata? Justifiqueu la resposta. [1 punt] Dades: Ks(clorur de plata) = 1,7 x 10–10; Ks(clorur de plom) = 1,8 x 10–5.

5. La configuració electrònica dels àtoms d'un determinat element químic acaba amb quatre electrons en els orbitals p del tercer nivell. a) Indiqueu raonadament el nombre d'electrons d'aquest àtom i el nombre atòmic de [0,5 punts] l'element. b) Indiqueu el grup i el període de la taula periòdica al qual pertany. [0,5 punts] c) Justifiqueu quina és la càrrega previsible del seu ió més estable. [0,5 punts] d) Compareu la seva energia d'ionització amb la de l'element situat al lloc 20 de la taula periòdica. [0,5 punts]

Acadèmia CREA’T

«31»


OPCIÓ B 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 2000 - S3 4. La fluorització dels subministraments urbans d’aigua produeix una concentració d’ions fluorur propera a 5 x 10–5 M. a) Escriviu la reacció de dissociació del fluorur de calci en aigua. [0,5 punts] b) Calculeu la solubilitat d'aquesta sal en aigua en mols per litre. [0,5 punts] c) És possible la precipitació del fluorur de calci en aigua del subministrament urbà que contingui una concentració de Ca2+ de 2 x 10 –4 M? [1 punt] Dades: Ks(Fluorur de calci) = 4 x 10 –11.

5. Quan un tros de ferro s'introdueix en una solució de sulfat de coure (II), al cap de poc temps s’observa que el ferro agafa un color fosc. a) Justifiqueu aquest fet. [1 punt] b) Per què s’utilitzen més les canonades de coure que les de ferro per transportar aigua? [1 punt]

Dades:

E0

Acadèmia CREA’T

(Fe2+/Fe)

= – 0,44 V;

E0

(Cu2+/Cu)

= + 0,34 V.

«32»


2nOPCIÓ Batxillerat A - Reaccions de Precipitació!

PAU 2000 - S1 4. a) A 298 K la solubilitat en aigua del bromur de calci és 2,0 x 10–4 mol · dm–3. Calculeu el Kps del bromur de calci a la temperatura indicada. [1 punt] b) Justifiqueu qualitativament quin efecte cal esperar si a 1 litre de solució saturada de bromur de calci hi afegim 10 cm3 d'una solució de bromur de potassi de la mateixa concentració. [1 punt]

5. Es vol construir una pila basada en la reacció: Zn + 2 H + → Zn2+ + H2 a) Dibuixeu l’esquema de la pila, indiqueu el càtode, l’ànode i el sentit del flux d’electrons pel circuit extern i calculeu la FEM estàndard de la pila. [1 punt] b) Calculeu la variació de massa de l’elèctrode de zinc quan hagin passat 0,02 mols d’electrons pel circuit. [1 punt] 0 2+ Dades: E (Zn /Zn) = –0,76 V. Massa atòmica del zinc = 65,5.

OPCIÓ B

4. En els següents parells de molècules una molècula és polar i l’altra és apolar. HI; I2 NH3; BF3 H2O; BeCl2 a) Quina serà la geometria de cadascuna? Justifiqueu la resposta. [1 punt] b) Indiqueu raonadament en cada cas quina és la polar i quina la que no ho és. [1 punt]

5. a) Justifiqueu raonadament si els següents processos representen un augment o una disminució d’entropia del sistema: Ca(s) + 1/2 O 2(g) → CaO(s) CaCO3(s) → CaO(s) + CO 2(g) N2(g) + 2 O 2(g) → 2 NO2(g) H2O(s) → H2O(l) [1 punt]

b) Quina serà la massa de NO2 que s'obtindrà en reaccionar 50 g de nitrogen amb 3 mols d'oxigen? [1 punt] Dades: Masses atòmiques: N = 14; O = 16.

Acadèmia CREA’T

«33»


4. a) Justifiqueu la geometria de les molècules: CHCl3, NH3, SF4 i BCl3. [1 punt] b) Indiqueu quines molècules són polars. És possible que una molècula amb enllaços 2n Batxillerat - polars Reaccions Precipitació! siguideapolar? Justifiqueu les respostes. [1 punt]

PAU 2000 - S6 5. Es disposa d’una solució 0,1 M de clorur de calci i 0,01 M de clorur de magnesi a la qual s’afegeix lentament una dissolució d’hidròxid de sodi. a) Indiqueu si precipitarà primer l’hidròxid de calci o el de magnesi. [1 punt] b) Es formarà precipitat d’hidròxid de calci quan el pH de la solució sigui igual a 10? [1 punt]

Dades: Ks (hidròxid de calci) = 5,5 x

10–6;

Ks (hidròxid de magnesi) = 1,1 x

10–11.

OPCIÓ B

4. En introduir 1,10 g de triòxid de sofre en un recipient de 2 litres i escalfar-lo a 600 °C s’obté una mescla d’oxigen i d’òxids de sofre en equilibri segons la reacció: –— > 2 SO2(g) + O2(g) ΔH>0 2 SO3(g) < —– Si la massa d’oxigen a l’equilibri és 0,052 g, a) Quin serà el valor de la constant d’equilibri per a la reacció indicada a 600 °C? [1 punt]

b) Expliqueu com variarà la concentració de SO3 si augmentem la pressió del sistema. [0,5 punts]

c) Als envasos de triòxid de sofre s'observen els pictogrames següents:

T Indiqueu-ne i expliqueu-ne el significat. Dades: Masses atòmiques: S = 32; O = 16.

[0,5 punts]

5. Considereu l'equació redox: HCl + KMnO4 "→ Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O [1 punt] a) Igualeu-la i indiqueu l'oxidant i el reductor. b) Calculeu el volum de dissolució de KMnO4 de concentració 0,2 M necessari per obtenir [1 punt] 2,8 litres de gas clor mesurats en condicions normals.

Acadèmia CREA’T

«34»


2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

PAU 1999 - S2 –3 5A. A 298 OPCIÓ A K la solubilitat de l'hidròxid de zinc és d’1,64 mg · dm . Quin serà el valor del Kps d'aquest hidròxid a la temperatura indicada? [1 punt] Dades: masses atòmiques: = 63,5; O = 16;gas, H =mesurats 1 4A. Es dissolen 224 cm3 de Zn clorur d'hidrogen a 1,01 · 105 Pa i 0° C, en un litre d'aigua. S’afegeixen a aquesta dissolució 0,48 g de magnesi i s'observa que es genera un gas. 6A. S'escalfa una mineral de 2,00 g que conté carbonat de calci i diòxid silici a) Escriviu la mostra reacció de química corresponent. [0,5depunts] fins a obtenir una massa constant d’1,34 g. El carbonat de calci es descompon en diòxid b) Indiqueu justificadament si tot el magnesi es dissoldrà. [1 punt] de carboni gasocuparà i òxid de sòlid, mentre que el diòxid inalterat. c) Quin volum el calci gas obtingut mesurat a 1,01 · 105 de Pa silici i 0° Ces? manté[0,5 punts] Calculeu la riquesa en % de carbonat de calci de la mostra. [1 punt] –1 –1 Dades: masses atòmiques: Mg = 24,3; Cl = 35,5; H = 1; R = 8,314 J · K · mol Dades: masses atòmiques: Ca = 40; C = 12; O = 16

5A. L’entalpia estàndard de formació del tetraclorur de silici (líquid) és de – 685,5 kJ · mol–1. a) B Definiu entalpia estàndard de formació i escriviu la reacció de formació del tetraclorur OPCIÓ de silici. [0,5 punts] b) Per a aquesta reacció en condicions estàndard predigueu raonadament 4B. L'oxidació del clorur d'hidrogen té lloc a 423 K segons la reacció d'equilibri: – si l’entropia augmenta o disminueix. – si es tracta4d’un procés espontani. [0,5 punts] –— > 2 H2O(g) + 2 Cl2(g) HCl(g) + O2(g) ΔH < 0 < —– PAU 1999 - S1 Inicialment disposem de 3,6 mols d'HCl i 2 mols d'oxigen en un recipient de 2 dm3. Quan 6A. Calculeu el nombre total d'ions que hi ha en 1 cm3 d'una dissolució saturada d'hidròxid s'assoleix l'equilibri les anàlisis de la mescla indiquen l'existència d’1,4 mols d'oxigen. de cadmi a 25°C. [1 punt] a) Quins seran els valors de Kc i Kp de la reacció a 423 K? [1 punt] –14 23 Dades: Ks (hidròxid de cadmi) a 25°C = 1,2 · 10 ; NA = 6,023 · 10 b) Justifiqueu com evolucionarà l'equilibri quan s'augmenti la temperatura del sistema. Com evolucionarà quan augmenti la pressió? [1 punt] Dades: R = 8,314 J · K–1 · mol–1 OPCIÓ B

5B. Una dissolució conté acetat de sodi, clorur de sodi i aigua. Justifiqueu el caràcter àcid, 4B. bàsic Les configuracions en estat fonamental, de cinc elements representats o neutre de la electròniques, dissolució. [1 punt] per A, B, C, D i E són: A: 1s2 2s22p63s23p63d54s1 2 tindrà lloc la reacció: 1s2 2s22p63ssi 6B. IndiqueuB:raonadament C: 1s2 5 + Pb2+ → 2Ag+ + Pb [1 punt] 2Ag D: 1s2 2s22p63s23p E: 1s22s22p4 0 2+/Pb) = –0,13 V; E0 (Ag+/Ag) = +0,80 V Dades: E (Pbraonadament: Indiqueu a) Si algun element és un gas noble. [0,5 punts] b) Quins elements són metalls i quins són no metalls. [0,5 punts] c) Si n’hi ha algun que sigui un element de transició. [0,5 punts] d) En quin grup i en quin període es troba cadascun dels elements. [0,5 punts]

5B. Calculeu la fórmula molecular d’un hidrocarbur format per un 82,65% de carboni i un 17,35% d’hidrogen, si un litre d’aquest gas mesurat a 1,01 · 105 Pa i 0° C té una massa de 2,6 g. [1 punt] Dades: masses atòmiques: C = 12; H = 1

6B. L’oxidació del monòxid de nitrogen a diòxid de nitrogen es pot expressar mitjançant la reacció d'equilibri: > 2 NO2(g) ΔH<0 2 NO(g) + O2(g) <–— Acadèmia CREA’T «35» —– Justifiqueu l’efecte sobre el rendiment de la reacció que produeixen els canvis següents: a) Disminució de la pressió a què es troba la mescla gasosa. b) Augment de la temperatura de la mescla gasosa. [1 punt]


Coordinació del CO

Mg + 2Au → Mg

+ 2Au

1) Dibuixeu l’esquema de la pila i indiqueu-ne el càtode i l’ànode i el sentit del [1 punt] flux d’electrons pel circuit extern. 2) Quina serà la força electromotriu estàndard de la pila? 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

Dades:

E0:

Mg2+/Mg

PAU 1998 - S5

= –2,363 V;

Au+/Au

[1 punt]

= +1,691 V

c) Calculeu el nombre d’ions clorur i el nombre d’ions plata existents en 100 cm3 d’una solució saturada de clorur de plata. [1 punt] –10 23 Dades: Kps (clorur de plata) = 1,76 · 10 ; NA = 6,02 · 10 d) Escriviu i anomeneu la fórmula de tres compostos orgànics amb diferents grups funcionals que continguin un enllaç doble entre el carboni i l’oxigen. Justifiqueu quin dels tres compostos és el que està més oxidat. [1 punt]

OPCIÓ A

4A. Les plantes verdes sintetitzen glucosa mitjançant la reacció de fotosíntesi següent: 6 CO2(g) + 6 H2O(l) → C6H12O6(s) + 6 O2(g)

ΔHo = 2 813 kJ · mol–1

a) Calculeu l'energia necessària per obtenir 1 g de glucosa. b) Calculeu l'entalpia de formació de la glucosa i justifiqueu-ne el signe. Dades: ΔH0f : CO2 (g) = –393,5 kJ · mol–1; ΔH0f : H2O (l) = –285,5 kJ · mol–1

[1 punt] [1 punt]

PAU 1999 - S1 5A. Justifiqueu si es produirà precipitat quan barregem 80 cm3 d'una dissolució 0,01 M de sulfat de sodi amb 120 cm3 d'una altra dissolució 0,02 M de nitrat de bari. [1 punt]

Dades: Ks (sulfat de bari) = 1,1 ·

10–10

6A. Considereu les molècules de metà i d'amoníac. a) Indiqueu raonadament la geometria que presenten. b) Justifiqueu la polaritat de cadascuna. Dades: nombre atòmic: Cl = 17; C = 6; N = 7; H = 1

[0,5 punts] [0,5 punts]

OPCIÓ B

4B. Un compost orgànic conté carboni, hidrogen i clor. Amb la combustió d'1,5 g del compost s'obtenen 1,041 dm3 de diòxid de carboni gas (mesurats en condicions normals) i 1,047 g d'aigua. a) Quina és la fórmula empírica del compost? [1 punt] 3 b) Si en estat gasós 1,29 g del compost ocupen un volum de 500 cm a 41° C i 1,04 · 105 Pa, quina és la fórmula molecular del compost? [0,5 punts] c) Justifiqueu si cal preveure l'existència d'isòmers per a aquesta molècula. [0,5 punts] Dades: masses atòmiques: C = 12, H = 1, Cl = 35,5; R = 8,314 J · K–1 · mol–1

5B. Disposem de dues dissolucions d'igual concentració. Una conté hidròxid de sodi i l'altra, amoníac. Indiqueu, raonant-ho, quina de les dues té el pH més bàsic. [1 punt] Acadèmia CREA’T

«36»

6B. Indiqueu raonadament si tindrà lloc la reacció: Sn2+ 0

2+

+

Cu

0

2+

Sn

+

Cu2+

[1 punt]


Coordinació

Coordinació del COU i de les PAAU

Un aliatge d’alumini electrònica i coure es tracta ambelement. una solució d’àcid clorhídric. L’alumini a) Escriviu l’estructura de cada [1 punt] reacciona i s’obté clorur d’alumini i hidrogen, mentre que el coure no reacciona. b) Deduïu el nombre de cadai element combinenmesurat entre sieni Si la mostra és de d’oxidació 0,350 g d’aliatge dóna 415quan cm3 es d’hidrogen indiqueu el normals, tipus d’enllaç del compost format.en massa de l’alumini a l’aliatge. [1 punt] condicions calculeu el percentatge 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació! Dades: masses atòmiques: Al = 27; H = 1 [2 punts] 1998neutralitzar - S2 2. PAU Es volen 25 ml de solució de NaOH de pH igual a 12 amb una solució d’àcid sulfúric 0,01 M. b) Justifiqueu si es produirà precipitació de clorur de plata en barrejar un litre d’una solució 10–4 M de clorur de sodi amb un litre d’una solució 6 · 10–7 M de nitrat a) Indiqueu [1 punt] de plata. el volum d’aquest àcid que serà necessari.

Dades: Kps (clorur de plata) = 1,1 · 10–10 [1 punt] b) Dibuixeu i anomeneu els estris de laboratori que faríeu servir i expliqueu el procediment que seguiríeu per fer la neutralització. [1 punt]

OPCIÓ A

3. Responeu les qüestions següents: a) Justifiqueu el fet que el sodi i el fluor no es trobin mai com a elements lliures en la naturalesa, sinó sempre en forma de compostos. [1 punt] Dades: nombres atòmics: Na = 11; F = 9 b) Si es deixa que una mescla de 6,0 g d’àcid etanoic i 6,9 g d’etanol assoleixi l’equilibri, es formen aigua i 7,0 g d’etanoat d’etil. 1) Determineu el nombre de mols de les substàncies presents en l’equilibri. 2) Quin serà el valor de la constant Kc? Dades: masses atòmiques: C = 12; O = 16; H = 1

[1 punt] [1 punt]

PAU 1998 - S6

c) Quina massa de fluorur de calci es dissoldrà en un litre d’aigua? [1 punt] –11 Dades: Kps (fluorur de calci) = 10 . Masses atòmiques: Ca = 40; F = 19 d) Donada la reacció química següent: H2S + K2Cr2O7 + HCl → S + CrCl3 + KCl + H2O 1) Igualeu-la i indiqueu l’espècie oxidant i la reductora. [1 punt] 2) Indiqueu la massa d’àcid sulfhídric necessària per obtenir 1 kg de sofre. [1 punt]

Dades: masses atòmiques: S = 32; H = 1

Acadèmia CREA’T

«37»


Districte universitari de

b) Indiqueu-ne el càtode i l’ànode, on es produeix el procés d’oxidació i el de reducció, el sentit dels electrons en el circuit extern i la força electromotriu estàndard de ladepila. 2n Batxillerat - Reaccions Precipitació! 0 Dades: E (Zn2+/Zn) = –0,763 V; E0 (Ag+/Ag) = +0,799 V [1 punt] PAU 1998 - S3

2. Dissolem en aigua 8,50 g de nitrat de sodi i 16,40 g de nitrat de calci. Diluïm la solució resultant fins a obtenir 2000 cm3 de solució. a) Quina és la concentració d’ions sodi i d’ions nitrat de la solució? [1 punt] 3 b) Quants ions sodi hi ha dissolts en 100 cm d’aquesta solució? [1 punt] Dades: masses atòmiques: Na = 23; N = 14; O = 16; Ca = 40; NA = 6,023 · 1023 OPCIÓ A

3. Responeu les qüestions següents:

Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació del COU i de les PAAU

a) Quan s’escalfa clorur de nitrosil, NOCl, es descompon d’acord amb la reacció d’equilibri següent: –— > NO (g) + 1/2 Cl2 (g) NOCl (g) < ΔH < 0 —– S’introdueixen 2 mols de clorur de nitrosil dins d’un recipient d’un litre i s’escalfa fins a una temperatura constant de 735 K. Una vegada assolit l’estat d’equilibri, hom troba que s’ha dissociat el 33% del clorur de nitrosil inicial. 1) Quins seran els valors de les constants Kc i Kp de la reacció a 735 K? [1 punt]

2) Justifiqueu com evolucionarà l’equilibri quan s’augmenti la temperatura del sistema. I com evolucionarà quan en disminuïm la pressió? [1 punt] –1 –1 Dades: R = 8,31 J · K · mol b) La constant d’acidesa de l’àcid acètic és igual a 1,8 · 10–5. 1) Indiqueu el percentatge d’àcid que es troba dissociat en una solució 0,2 M d’àcid acètic. [1 punt] 2) Quin serà el pH de la solució anterior? [1 punt] c) Justifiqueu on serà més soluble el fluorur de magnesi: en aigua pura o en una solució de fluorur de sodi. [1 punt] d) El sulfur de zinc reacciona amb àcid nítric per donar sulfat de zinc, monòxid de nitrogen i aigua. Escriviu i igualeu la reacció química corresponent i indiqueu l’espècie química oxidant i la reductora. [1 punt]

Acadèmia CREA’T

«38»


Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació del COU i de les PAAU

a) A quin grup del sistema periòdic pertany cadascun d'ells? b) Quins són metalls i quins no-metalls? c) Quin és l'element més electropositiu i quin el més electronegatiu?

2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació!

[3 punts]

PAU 1997 - S4

3. L'espat de fluor és la sal fluorur de calci, utilitzada en metal·lúrgia com a fundent, és a dir, una sal que abaixa el punt de fusió dels metalls. Aquesta sal és molt poc soluble. Un dipòsit obert d’1,2 m3 que conté fluorur de calci s'omple d'aigua de pluja. a) Quant fluorur de calci s'haurà dissolt a l'aigua? b) Què succeeix si a l'aigua s'hi afegeix fluorur de sodi, que és una sal soluble? c) Indiqueu com determinaríeu al laboratori la solubilitat d'una sal i l'utillatge que empraríeu. Dades: Kps(fluorur de calci): 4,3 · 10–11 Masses atòmiques: Ca: 40; F: 19 [3 punts]

Acadèmia CREA’T

«39»


2n Batxillerat de Precipitació! OPCIÓ- Reaccions B

PAU 1997 - S3

2. Una de les formes de detectar la presència de càlculs renals consisteix en una anàlisi de l'orina del pacient. Si els càlculs consisteixen exclusivament en vidres incrustats en el ronyó de fosfat de calci: a) Quina concentració de l'ió calci revelaria la presència dels càlculs mencionats? b) Si la concentració de l'ió fosfat en l'orina del pacient augmenta a causa d'un fosfat soluble, què succeirà amb la concentració de l'ió calci en l'orina d'aquest pacient? c) Comenteu l'efecte sobre el càlcul d'un augment o d’una disminució del pH de l'orina. Dades: Kps (Ca3(PO4)2): 1,3 · 10–32 [3 punts]

3. Els nombres atòmics del P i del Cl són respectivament 15 i 17. a) Representeu les seves configuracions electròniques. b) Justifiqueu l'estructura espacial del PCl3. c) Justifiqueu quin dels dos àtoms és més electronegatiu. [3 punts]

Acadèmia CREA’T

«40»


Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació del COU i de les PAAU

2. De les molècules següents: metà, amoníac i aigua, a) Dibuixeu les estructures de Lewis. b) Justifiqueu la seva geometria. 2n Batxillerat - Reaccions de Precipitació! c) Justifiqueu la seva polaritat. [3 punts]

PAU 1997 - S1

3. A una solució que conté 0,1 mols de clorur sòdic, s'hi afegeixen 25 ml d'una solució de nitrat de plata 2M. Considerant que el volum final és d'un litre, es pregunta: a) La massa de clorur de plata que precipita. b) La concentració de tots els ions en solució. c) L'efecte d'afegir amoníac a la solució. Justifiqueu-ho. Dades: Masses atòmiques: Cl: 35,5; Ag: 108 Kps(clorur de plata) = 2,8 · 10–10 [3 punts]

Acadèmia CREA’T

«41»

Reaccions de Precipitació  

Reaccions de Precipitació

Reaccions de Precipitació  

Reaccions de Precipitació

Advertisement