Page 15

Dat is het geval met onze steun aan de Tobin-taks. Die heffing is een reeds oude maar actueel gebleven eis van de vakbeweging, die echter uitgegroeid is tot een ware mythe die aan de basis ligt aan de oprichting van een hele reeks nieuwe sociale bewegingen. De doodsimpele idee van een heffing op de financiële transacties om speculatie tegen te gaan, is een factor van mobilisatie en vereniging van al diegenen die niet tevreden zijn met de huidige situatie. Maar deze terecht eis mag de andere eisen evenwel niet overschaduwen.

Het ABVV verkreeg ook middelen om de Chileense landbouwarbeiders te sensibiliseren voor het gevaar van pesticiden. Samen met de

TUAC en het IVVV dringen er bij de OESO op aan om de strijd tegen de belastingparadijzen op te drijven. Op Europees vlak vecht de vakbeweging voor verdere vooruitgang inzake fiscale harmonisatie, opheffing van het bankgeheim en invoering van een drempelbelasting voor de ondernemingswinsten. Die laatste punten zijn vermoedelijk een stuk minder interessant voor de media en minder mobiliserend dan de Tobintaks, maar de verwezenlijking ervan is nochtans onontbeerlijk om het Europees sociaal model te verstevigen en te versterken. De Tobin-taks mag dan al een machtig mobilisatie- en drukkingsmiddel zijn, we moeten erover waken dat het zich niet tegen ons keert. De plechtige verklaringen van de regeerders over de noodzaak van een Tobin-taks dienen vaak alleen maar om hun gebrek aan politieke wil in de andere fiscale dossiers te verbergen.

plaatselijke vakbonden werden informatievergaderingen gehouden met vakbondsverantwoordelijken, maar er werd ook aangepast propagandamateriaal uitgewerkt en verspreid. Zonder steun van buitenaf zou dit initiatief nooit het daglicht gezien hebben.

Het syndicalisme claimt niet het monopolie van de solidariteit De vakbonden beweren niet dat ze het monopolie van de solidariteit in handen hebben. Er bestaan allianties en die moeten versterkt worden. Vele militanten van het ABVV zijn bijvoorbeeld lid van van koepelorganisaties zoals 11-11-11 of CNCD.

De campagne «Schone Kleren» (opgestart in 1995) of de

Bepaalde bewegingen, verenigingen of NGO's denken grondig na over het thema van de globalisering en spelen een onvervangbare rol in het verdedigen van de mensenrechten, van groepen zeer kwetsbare burgers, van verbruikers of van het leefmilieu. De vakbeweging heeft een strategie van allianties uitgedokterd. In België was er de campagne "Schone Kleren", de betoging van 20 mei 2001 voor de verbetering van de sociale uitkeringen en de campagne voor het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Die samenwerkingsverbanden versterken elk op hun manier de componenten van de burgermaatschappij.

campagne «Werk aan de wereld» (1997) zijn twee voorbeelden van projecten waarin NGO’s en vakbonden uit het Noorden, het Zuiden, België en andere landen samenwerken.

15

De vakbond een wereldspeler  

De vakbeweging is internationaal uit principe, globaal uit noodzaak. In de loop van haar lange bestaan heeft zij zich steeds aangepast aan...

De vakbond een wereldspeler  

De vakbeweging is internationaal uit principe, globaal uit noodzaak. In de loop van haar lange bestaan heeft zij zich steeds aangepast aan...