__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PB- PP B- 8/6342 BELGIE(N) - BELGIQUE

AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X Toelatingsnummer P408993

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT | NR. 99 NOV-DEC-JAN 2019-2020

Big pharma onder vuur Interview Ri De Ridder en Alain Bourda

p5

Oog voor de toekomst

Agenda

p 12

p 26

Alle Linxe activiteiten in de wijde regio

Congres ABVV-regio Antwerpen

1

| VIB 99


ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020 - 11u-18u

OPENDEUR SYNDICAAL CAFE | FOTOSTUDIO VOORSTELLING ACTIVITEITEN KINDEROPVANG & EEN STREEPJE MUZIEK

Op zaterdag 15 februari houden de AC-Antwerpen/Waasland en BBTK-Antwerpen hun Opendeurdag. Dé gelegenheid voor nieuwe kandidaten om kennis te maken met hun secretaris en de medewerkers op “den Bond”. Je kunt er informatie- en propagandamateriaal meenemen om het te verspreiden op je bedrijf. Een professionele fotostudio zorgt voor een fijne foto zodat je je propaganda kunt personaliseren. In het Syndicaal Café kan jij (en je partner) bij een pintje en/of een kom soep praten met délégués die al meer ervaring hebben en die je kunnen vertellen hoe zij destijds hun eerste (syndicale) stapjes zetten. Je kroost wordt professioneel opgevangen zodat je je daarover geen zorgen hoeft te maken. Zo heb je alle tijd en word je niet afgeleid van die vragen die je al lang wilde stellen. Wip gerust eens binnen tussen 11u en 18u. Wij maken tijd voor jou!

SEE YOU OP 15 FEBRUARI zaterdag 15 februari 11.00u - 18.00u

In de gebouwen van de BBTK en De Algemene Centrale Van Arteveldestraat 9 en 17, 2060 Antwerpen

2

| VIB 97


Edito De vakbond van de toekomst Aan de vooravond van 2020 hield het ABVV-regio Antwerpen zijn 21ste statutair congres. In menig opzicht was dit een belangrijk congres. Om te beginnen omdat de afgelopen congresperiode exact samenviel met de geel-blauwe regeerperiode, zowel in Vlaanderen als federaal. Wie erbij was op het vorige, het 20ste, congres, herinnert zich vast nog wel dat dit precies tussen twee grote algemene stakingen viel. Vijf jaar van groot verzet tegen het beleid van de regering Michel en de regering Bourgeois heeft natuurlijk in belangrijke mate onze syndicale werking beïnvloed. Ten tweede, omdat we dit 21ste congres in een iets meer eigentijds kleedje gestoken hebben. Het mocht allemaal wat frisser, wat boeiender, wat jeugdiger. Het activiteitenverslag werd professioneel in magazineformaat gestoken. Dat zit trouwens als extrakatern bij het gedrukte nummer. Vijf jaar werking werd ook nog eens samengevat in vijf minuten film. En voor de komende congresperiode hebben we opnieuw een eigen alomtegenwoordig logo dat onze strijdbaarheid – de vuist – combineert met onze toekomstvisie – het oog. Ten slotte – maar minstens even belangrijk – was het afgelopen congres

ook opmerkelijk omdat ons gewest zijn blik resoluut richt op die toekomst. De toekomst van de leden, de toekomst van onze dienstverlening, de toekomst van het ABVV-regio Antwerpen én de toekomst van onze geliefde socialistische vakbeweging in haar geheel. In tegenstelling tot wat onze reputatie van grootste Vlaamse ABVV-gewest zou doen vermoeden maken we over het algemeen intern niet zo veel kabaal en houden we van de stille diplomatische aanpak. Maar met het ruime mandaat van afgelopen congres klinkt onze boodschap voor de hogere instanties van het ABVV toch heel luid en duidelijk. De wereld in verandering is een uitdaging voor onze leden en dus ook voor de vakbond waarop ze snel en efficiënt willen beroep kunnen doen. Het syndicale huis dat we de afgelopen 121 jaar gebouwd hebben, is aan renovatie toe. Onze ‘historisch gegroeide organisatorische chaos’ moet aangepast worden aan de hedendaagse behoeftes van de mensen die we met hart en ziel verdedigen. Het ABVV heeft dringend nood aan een plan voor de toekomst. Op ons congres spraken we ons niet uit over zo’n concreet plan. Want ons plan is dat we SAMEN een plan moeten maken voor een modern ABVV. Bij monde van zijn congres vraagt het 3

| VIB 99

ABVV-regio Antwerpen dat die vele onderdelen van onze grote vakbeweging – de gewesten, de centrales, de intergewestelijken, het federaal ABVV – de handen in elkaar slaan en samen een haalbaar en betaalbaar plan uittekenen voor een nieuw ABVV met een sterk integraal en klantgericht dienstverleningspakket, met een moderne dienstverlening die voor de leden ook digitaal toegankelijk is, met een betere en efficiëntere onderlinge samenwerking, met een brede betrokkenheid en… met oog voor de toekomst.

Dirk Schoeters algemeen secretaris Alle congresmateriaal vind je op www.oogvoordetoekomst.be


In dit nummer 5

12

Oog voor de toekomst

Voor welke jobs gaan we?

Interview Ri De Ridder en Alain Bourda

Dit was het congres van ABVV-regio Antwerpen

Fos over waardig werk

Big Pharma onder vuur

16

20

De strijd van Lut De recensie van de strip Lut

En ook 2

19

10

26

Opendeurdag BBTK en AC

Save the date! Militantendag ABVV-regio Antwerpen

Duo for a job

De Linxe agenda

14

Linx+

18

Allemaal broeders en zusters. Over Tutti Fratelli

Nr. 99 - 26ste jaargang NOVEMBER - DECEMBER - JANUARI 2020 Prijs: â‚Ź 1 Jaarabonnement: â‚Ź 4

@abvv.regio.antwerpen

Driemaandelijks tijdschrift van ABVV-regio Antwerpen in samenwerking met Linx+ en ABVV-seniorenwerking Verantwoordelijke uitgever Dirk Schoeters Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen Redactieadres Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen 03 220 67 11 luc.vanoverberghe@abvv.be Bewegingswerk Linx+.antwerpen@abvv.be

Werkten mee aan dit nummer Steffi Verbraeken Christijn Terlingen Peter De Ridder Dirk Schoeters Marina Van den Bulck Luc Van Overberghe Carlos Rovzar Linx+ ABVV senioren regio Antwerpen FOS Socialistische Solidariteit

|

Vormgeving Stien Verbelen

4 VIB 99 geenszins de organisatie. Ondertekende teksten geven uitsluitend de mening weer van de auteur en binden

@abvvantwerpen


Actueel

Interview Ri De Ridder en Alain Bourda

Big Pharma onder vuur Iedereen kent ondertussen baby Pia. Het kindje dat lijdt aan de zeldzame spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA). Met een massale inzamelactie konden haar ouders de 1,9 miljoen bijeenkrijgen voor het levensreddend geneesmiddel Zolgensma van farmareus Norvartis. Hoe kan een spuitje zoveel geld kosten? Wij vroegen het aan Ri De Ridder, ex-topman van het RIZIV en aan Alain Bourda van de studiedienst van de Socialistische Mutualiteit. Vakbond In Beweging: Het medicijn dat baby Pia kreeg kost 1,9 miljoen euro en is in Europa nog niet op de markt. Hoe worden nieuwe medicijnen eigenlijk ontwikkeld? Alain Bourda: Nieuwe medicijnen worden ontwikkeld in een labo. Fundamenteel onderzoek gebeurt meestal aan een universiteit maar sommige bedrijven hebben zelf laboratoria waar onderzoek gebeurt. Ri De Ridder: Bedrijven gaan in zekere zin op zoek naar groepen patiënten of aandoeningen die passen bij de producten die ze kunnen ontwikkelen. Vroeger was de farmaceutische industrie vooral een chemische industrie, tegenwoordig zijn geneesmiddelen veeleer biotechnologisch waarbij men werkt

5

met levend materiaal. Dit onderzoek is veel complexer. Farmaceutische bedrijven gebruiken vaak kennis die verworven is aan universiteiten en kijken of die past binnen hun aandachtsdomein. Dit verklaart het verschil in aantal nieuwe medicijnen per onderzoeksdomein: er worden veel nieuwe kankermedicijnen ontwikkeld omdat er veel wetenschappelijke ontwikkelingen zijn in kankeronderzoek die door bedrijven worden opgepikt. Onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en antibiotica kent weinig nieuwe ontwikkelingen waardoor bedrijven geen medicijnen ontwikkelen en zich soms helemaal terugtrekken uit het onderzoek. Bedrijven maken bovendien een inschatting van het winstpotentieel: bijvoorbeeld een behandeling met antibiotica is kortdurend en brengt dus niet veel op per patiënt. Kort samengevat, bedrijven zijn vooral geïnteresseerd in het op de markt brengen van geneesmiddelen of behandelingen die al ontdekt zijn maar nog marktklaar gemaakt dienen te worden. VIB: Hoe verloopt het marktklaar maken van zo’n nieuw geneesmiddel? Ri: Het grootste deel van het onderzoek binnen bedrijven richt zich hierop en bestaat uit klinische proeven die veel tijd en energie vragen. In eerste instantie wordt onderzocht of een product veilig is. Vervolgens kijkt men of het

| VIB 99


product werkt en welk effect het heeft. In een derde fase wordt er op grotere schaal getest om te beslissen of het op de markt mag komen. Alain: We stellen vast dat de bedrijven steeds minder onderzoek doen en vooral onderzoeken afkopen bij universiteiten of andere bedrijven.

middel? Ri: Als een bedrijf de prijs van een medicijn vastlegt heeft dat niets te maken met de ontwikkelingskost van dat medicijn. Bedrijven claimen vaak dat hun nieuwe geneesmiddelen duur zijn omdat de ontwikkelingskost om tot een marktklaar medicijn te komen ook heel hoog is. Dit argument houdt geen steek want de winsten die gemaakt worden door die bedrijven zijn groter dan wat die bedrijven besteden aan onderzoek. Het bedrijf vraagt de prijs die het denkt te kunnen vragen, met een winstmaximalisatie als doel.

VIB: Onderzoek aan universiteiten wordt deels betaald met belastinggeld. Vervolgens gebruiken de bedrijven die kennis voor de productie van dure geneesmiddelen die vaak via de sociale zekerheid terugbetaald worden aan de patiënten. We kunnen dus eigenlijk spreken van VIB: Hoe komt een nieuw geneesmiddel dan op de Beldubbele publieke financiering? gische markt? Ri: Dat klopt. Naar schatting 40 procent van het onderzoek Alain: In de regel beslist de minister van volksgezondheid naar geneesmiddelen wordt gefinancierd met publiek of een nieuw geneesmiddel vergund wordt. In de praktijk geld. Naast klassieke onderzoekssubsidies voor universitei- worden steeds meer medicijnen op Europees niveau verten worden ook crowdfundingsinkomsten tot publiek geld gund door de Europese Commissie. Vervolgens kent de gerekend. Een goed voorbeeld hiervan is de totstandko- minister van economische zaken een maximumprijs toe ming van het geneesmiddel van Pia: Franse burgers heb- voor het nieuwe medicijn. Die maximumprijs wordt vastgeben via een crowdfunding 15 miljoen legd op basis van een dossier dat door euro ingezameld voor de ontwikkeling de producent wordt ingediend waarin van een genetisch geneesmiddel voor oa. ontwikkelingskosten en prijzen in anDe winsten die gemaakt SMA aan een Franse universiteit. Verdere landen opgelijst worden. De minisvolgens werd het geneesmiddel ‘marktworden door die bedrijven ter van Sociale zaken beslist vervolgens klaar’ gemaakt door een Amerikaans over de terugbetaling. zijn groter dan wat die bedrijf voor een kost van ongeveer een bedrijven besteden aan half miljard dollar. Nadat dit bedrijf de VIB: Hoe wordt bepaald welke geonderzoek. goedkeuring kreeg om het medicijn op neesmiddelen terugbetaald worden de Amerikaanse markt te brengen is het door de ziekenfondsen? bedrijf opgekocht door Novartis voor 8,7 Alain: Als het bedrijf een prijs vastlegt, miljard dollar. verstrekt de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) een advies VIB: Dat zijn astronomische bedragen. Verklaren die de aan de minister van Sociale Zaken over de eventuele tehoge prijs van sommige nieuwe medicijnen? rugbetaling. Dat advies wordt gebaseerd op de therapeuRi: De prijzen van nieuwe geneesmiddelen zijn vaak heel tische meerwaarde, budgettaire implicaties voor de sociale hoog, ongeacht hun bewezen genezingskracht. Van de zekerheid, enz. De CTG bestaat uit vertegenwoordigers nieuwe kankergeneesmiddelen, waarvan de prijs voor van de mutualiteiten, professoren, artsen en apothekers. Er de behandeling van een patiënt varieert tussen 40000 zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de farmaceutien 50000 euro per jaar, blijkt niet de helft een effect te sche industrie maar ze hebben geen stemrecht. hebben. Het duurt jaren om een medicijn dat geen effect heeft uit de terugbetaling te halen. Er worden natuurlijk Ri: Het CTG is een heel belangrijk orgaan dat ook negaook heel waardevolle medicijnen ontwikkeld, zoals de im- tieve adviezen voor terugbetaling geeft als de impact op munotherapie. Deze heeft niet de nare bijwerkingen van het budget te groot is of als er twijfels zijn of het product chemotherapie en dat maakt het voor kankerpatiënten een daadwerkelijk werkt. De minister van sociale zaken beslist heel dankbaar alternatief. In eerste instantie werd immuno- dan of een medicijn terugbetaald wordt maar hoeft het adtherapie ontwikkeld voor de behandeling van huidkanker, vies van de CTG niet te volgen. later werd deze techniek ook toegepast voor de behandeling van long-en nierkanker. Het aantal patiënten die be- Alain: Op het moment dat er een nieuw veelbelovend handeld worden met immunotherapie neemt dus toe maar geneesmiddel op de markt komt is de druk vanuit de puwe zien geen daling van de prijs van die therapieën. blieke opinie op de minister groot om het geneesmiddel terug te betalen. Dat is begrijpelijk maar zorgt er tegelijk VIB: Hoe gebeurt de prijszetting van een nieuw genees- voor dat er soms jarenlang dure medicijnen worden terug-

“ ”

6

| VIB 99


betaald die eigenlijk geen echt merkbaar effect blijken te hebben. Dat geld is uitgegeven ten koste van andere geneesmiddelen die niet terugbetaald worden want de minister opereert niet met een onbeperkt budget natuurlijk. VIB: In het debat wordt geregeld gesproken over geheime prijsafspraken tussen de minister van volksgezondheid en de farmaceutische bedrijven in het kader van de zogenaamde ‘artikel 111-contracten’, kunnen jullie dit duiden? Ri: Dit type contract is ontstaan in 2011 omdat het medicijn Flolan niet terugbetaald werd omwille van de hoge prijs. Er waren aanwijzingen dat het medicijn goede effecten had, maar de CTG achtte dit nog niet voldoende bewezen. Men heeft toen de wetgeving aangepast zodat het RIZIV rechtstreeks met een bedrijf over de kostprijs en de terugbetalingsvoorwaarden van een medicijn kan onderhandelen als het om een veelbelovend medicijn gaat waarvan de effecten echter nog niet voldoende bewezen zijn of wanneer de impact op het budget van de sociale zekerheid niet ingeschat kan worden. In zo’n gevallen kan er een contract afgesloten worden tussen het Riziv en bedrijf waarbij het bedrijf een geheime korting geeft. De terugbetaling gebeurt op basis van de marktprijs en het bedrijf stort een afgesproken deel terug aan de sociale zekerheid. Tegenwoordig verloopt de prijsbepaling voor veel ‘innovatieve’ medicijnen via een artikel 111-contract en dat is problematisch want deze procedure is niet transparant. Bijna de helft van het medicijnbudget van de sociale zekerheid gaat naar medicijnen die onder een artikel 111-contract vallen.

“Bedrijven doen steeds minder onderzoek zelf en kopen vooral onderzoeken bij universiteiten of andere bedrijven. ”

In die contracten worden ook afspraken gemaakt over bijkomende studies die de bedrijven moeten uitvoeren. In de praktijk stellen deze beloofde onderzoeken weinig voor. VIB: Welke oplossingen zien jullie om de macht van de farmaceutische bedrijven aan banden te leggen? Alain: De patenten die bedrijven hebben leiden tot schadelijke monopolies. Ri: Het probleem van de patenten is een probleem op wereldniveau. Bij het RIZIV hebben een aantal experten initiatieven opgezet om samen te werken met andere landen zoals het BENELUXA model waarbij België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland samenwerken om hun burgers duurzame toegang tot innovatieve geneesmiddelen te blijven bieden en gezamenlijk over prijzen te onderhandelen met bedrijven. In essentie is het een verhaal


over macht en politieke belangen. Als landen op Europees niveau zich verenigen en samen onderhandelen met de bedrijven hebben ze een veel betere positie dan wanneer ze individueel onderhandelen. Helaas zijn sommige landen met een sterke farmaceutische industrie zoals Duitsland en Frankrijk hier niet toe bereid. De overheid zou maximumprijzen kunnen opleggen aan bedrijven maar dan is het natuurlijk te hopen dat bedrijven bereid zijn om een medicijn op de markt te brengen aan die prijs. De Internationale Vereniging van Mutualiteiten is bezig met het opzetten van regels voor prijszetting van nieuwe medicijnen. Op het niveau van de Verenigde Naties wordt ook nagedacht over andere modellen om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen: Het publieke geld dat nu gebruikt wordt om dure medicijnen terug te betalen zou kunnen ingezet worden om te investeren in de ontwikkeling van geneesmiddelen op internationaal niveau. De investering zou dan gebeuren op basis van een publiek debat waarin noden en prioriteiten vastgelegd worden en niet op basis van winstpotentieel van bedrijven. Door de onderzoeksfase publiek te financieren en los te koppelen

van de productiefase zou de prijs van medicijnen serieus kunnen dalen omdat patenten dan overbodig worden. Dit systeem werd al gebruikt voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor slaapziekte en malaria en stelde minder kapitaalkrachtige landen in het Zuiden in staat om toch op grote schaal patiënten te behandelen. Een andere manier om medicijnen op de markt te brengen aan een betaalbare prijs kan door dwanglicenties op te leggen aan bedrijven. Hiervoor bestaat reeds internationale wetgeving. Op het moment dat de volksgezondheid in het gedrang komt omdat bedrijven bepaalde geneesmiddelen aan te hoge prijzen verkopen kan de overheid dit bedrijf verplichten de kennis ter beschikking te stellen aan andere bedrijven die het geneesmiddel dan kunnen produceren. Deze dwanglicenties zijn al toegepast in India en Zuid-Afrika. Door het verhaal van baby Pia staan de farmareuzen en hun praktijken weer even in de spotlights maar het is belangrijk om deze praktijken aan de kaak te blijven stellen.

Steffi Verbraeken

De peperdure maar levensreddende behandelingen voor baby’s zoals Pia, Victor en andere wekken iedere keer een golf van hartverwarmende medeleven en financiële steun op bij de bevolking. Tegelijkertijd groeit de maatschappelijke verontwaardiging over de meedogenloze geldhonger van de farmaceutische industrie. Big Pharma komt terecht onder zwaar vuur te liggen. En soms met succes. Half december trok het farmabedrijf Novartis zijn patent op een duur kankermedicijn in. Dit gebeurde na een klacht van de ngo Dokters van de Wereld. Ri De Ridder, sinds 2018 voorzitter van de Belgische tak van Dokters van de Wereld, uitte hierover zijn tevredenheid via diverse media. Omdat ons interview voordien afgenomen werd, geven we hier een bloemlezing van zijn commentaar: “Deze zaak is een les voor de overheden. Het is een soort wake-upcall. We willen dat de overheden veel kritischer gaan kijken naar hoe heel die keten, die leidt tot die monopolies, wordt opgebouwd. En dat ook veel kritischer wordt gekeken naar de prijzen die worden aangeboden.” – Website VRT NWS “Dat Novartis door het verzet zelf het patent introk is een belangrijke primeur. Door die octrooien onderhandelen overheden over veel te hoge prijzen op basis van onterecht verkregen intellectuele eigendomsrechten. Daar moeten we mee stoppen.” – De Morgen “De intrekking van dit patent illustreert het risico op misbruik van monopolies, met name op het gebied van nieuwe, dure gen- en celtherapieën. Het is aan de overheid om ervoor te waken dat er geen patenten misbruikt worden die de gezondheidszorg vervolgens miljoenen euro’s kost”. – Trends “Dit is een historische beslissing en een eerste stap in de goede richting van een eerlijker toegang tot een behandeling”. – De Standaard LVO 8

| VIB 99


POWERED BY ABVV SENIOREN

Kon mijn portemonnee ook maar een tandje bijsteken Gezondheid is geen spel. Verlaag meteen de medische kosten! #moetenkiezenisverliezen 9

| VIB 99


Actueel

over Duo for a job

Werk zoeken gaat beter met twee Koppel een vijftigplusser aan een jonge werkzoekende met een migratieachtergrond en 3 op 4 van deze jongeren vindt binnen het jaar een job, stage of beroepsopleiding. De vzw DUO for a JOB zet al 6 jaar de (werk)ervaring van mentoren in om diversiteit beter te doen werken. Via hun duo’s versterken ze jongeren op de arbeidsmarkt, blijven ze vijftigplussers waarderen en bouwen ze bruggen tussen generaties en culturen. Ook uw (werk)ervaring kan goud waard zijn voor zo’n kwetsbare jongere. Voor jongeren met een migratieachtergrond is de zoektocht naar werk verre van evident. Nergens in de EU geraken minder jongeren met een migratieachtergrond aan het werk als in België. Al zes jaar probeert DUO for a JOB het pad te effenen. De vzw koppelt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan vijftigplussers, wiens ervaringen antwoorden bieden op de hulpvragen van deze jongeren. “Het is echt een verrijkend om jouw ervaring door te geven. De meerwaarde is ontzettend groot.”, getuigt Luc De Vocht, een van hun mentoren in Antwerpen.

10

Deze vzw creëerde al meer dan 2.300 duo’s in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Parijs en binnenkort ook in Mechelen. Zowat 3 op 4 jongeren vond binnen 12 maanden een duurzame job, stage of beroepsopleiding. Meer dan 9 op 10 van hun 900 mentoren besliste om opnieuw te beginnen na hun eerste duo. Als voormalig dokwerker, productiemedewerker, preventieadviseur en leerkracht heeft Luc De Vocht kennis van diverse sectoren en ervaring met solliciteren. Hij is nog altijd even enthousiast als toen hij 3 jaar geleden als mentor begonnen is. “Individuele begeleiding is nodig,” legt Luc uit. “Het is bijzonder moeilijk om werk te vinden als de arbeidsmarkt volledig vreemd voor jou is. Deze jongeren willen werken, hebben talenten, maar missen een vertrouwenspersoon. Bij hen kan mijn ervaring een verschil maken. Mijn steun geeft hen houvast.” Wat houdt de begeleiding precies in? Luc: Een traject loopt een half jaar. Daarbij engageert de

| VIB 99


mentor zich tot een wekelijks contact van 1 tot 2 uur met Wat is volgens jou belangrijk om het te laten lukken? de jongere. Bij die gesprekken zoeken ze samen naar Luc: Om te beginnen moet het klikken binnen het duo. een geschikt beroep en hoe je die in de wacht kan sle- Zonder vertrouwen, respect en een open geest lukt het pen. Mijn huidige mentee Waled Aljebbour is van Pales- niet. De mentee moet zich veilig voelen. Daarom vind tijnse afkomst en 4 jaar geleden als vluchteling in België ik het goed dat DUO for a JOB de mentor en mentee erkend. Hij is niet lang naar school kunnen gaan en heeft zelf laten beslissen of ze na hun kennismakingsgesprek daar jaren in een bakkerij gewerkt. Hij wil hier werken al dan niet willen starten met elkaar. Als mentor moet maar had geen idee waar hij kans op maakte. We zijn ik respect hebben voor eventuele (culturele) verschillen, dus op verkenning gegaan. Gezien zijn profiel, talenten mezelf in vraag durven stellen en niet te snel oordelen en interesses lagen zijn kansen het grootst in de horeca. vanuit mijn kader. Daarnaast moet de mentee ook geHij besloot om voor hulpkok te gaan. Vervolgens heb- duld hebben en doorzetten. Er is vaak tijd nodig om de ben we een actieplan uitgewerkt: hij werkt nu deeltijds vele obstakels stap voor stap te overwinnen. Het is ook in een Antwerpse keuken, gaat een beroepsopleiding moeilijk om op je eentje een nieuwe arbeidsmarkt in een hulpkok bij PIVA starten en blijft ’s avonds Nederlandse vreemde taal te begrijpen. Daarom dat persoonlijke beles voor anderstaligen volgen. De komende maanden geleiding zoveel meerwaarde biedt. focussen we op zijn sollicitatievaardigheden. Hoe een haalbare vacature herkennen? Hoe cv, motivatiebrief en Jullie staan nog altijd in contact met elkaar, ook al interview hierop afstemmen? Hoe jouw sterktes extra in is de samenwerking via ‘DUO for a JOB’ eigenlijk al de verf zetten? Hij heeft nog een weg voorbij? te gaan, maar is sterk bezig. Het geeft Luc: Klopt. Een traject duurt in principe voldoening en energie om hiertoe bij maar een half jaar. Daarna kiezen we als te dragen. Het is echt een verrijkend duo of we het contact willen stopzetom jouw ervaring door te ten of verder zetten. Met Waled ben ik Kan je als mentor op ondersteuning halfweg in het traject. Met mijn vorige geven. De meerwaarde is en omkadering rekenen van DUO for mentees blijf ik in contact. Het was een ontzettend groot. a JOB? verrijking hen te mogen ontmoeten. Luc: Zeker en vast. Voor je start als Ze verruimden mijn blik, inspireerden mentor neem je deel aan een erg promij en ik leerde veel bij. Buiten DUO fessionele en leerrijke opleiding over zou ik hen nooit tegengekomen zijn. het mentorschap. We kunnen ook altijd Ze houden me op de hoogte van hun bij de coördinator van ons duo en hun team van 40 pro- vorderingen en weten dat ze bij mij terecht kunnen voor fessionele medewerkers voor vragen, advies of bij pro- eventuele vragen en twijfels. Ik wil hen graag blijven adblemen. Voor sommige vragen kunnen we ook terecht viseren bij hun toekomstplannen. Iedereen wint erbij als bij anderen mentoren. Iedereen heeft wel ergens con- we onze diversiteit beter doen werken. tacten of ervaringen die van pas kunnen komen. Tot slot, zijn er ook uitwisselingssessies tussen mentoren waarin Wellicht zijn er lezers van dit artikel die ook wel zin we van elkaars ervaringen kunnen leren en zelf tot nieu- hebben om mentor te worden. Kan dat? we inzichten kunnen komen. We staan er dus echt niet Luc: Graag zelfs. DUO for a JOB is altijd op zoek naar alleen voor. Het verklaart mee waarom zo veel mentoren nieuwe mentoren. Ook in Antwerpen. Dus als het jou telkens opnieuw een nieuwe jongere willen begeleiden. aanspreekt of je iemand kent die je mentor wil zien worden, laat het dan zeker weten. Als mentor geef je het Leidt een begeleiding altijd naar een job? beste van jouw ervaringen, maar je krijgt ook zoveel Luc: In driekwart van de gevallen lukt het binnen 12 meer terug. Je moet wel vijftigplusser zijn, 1 tot 2 uur maanden. Soms is er eerst een stage of (beroeps)oplei- per week beschikbaar zijn en een vierdaagse opleiding ding nodig, maar ook dat is natuurlijk prima. Wat vooral willen volgen. Uiteraard zijn ook jongeren die een mentelt, is dat jongeren beter hun weg vinden op de ar- tor kunnen gebruiken, van harte welkom. beidsmarkt, naar de kansen en instanties die er voor hen bestaan en vooral hun zelfvertrouwen versterken. Onze Interesse? Alle info op www.duoforajob.be begeleiding werkt ook mooi aanvullend op de begeleiding die mentees al krijgen via VDAB, het OCMW of Carlos Rovzar Atlas Inburgering. Via contact met hun begeleider daar kunnen we synergieën benutten.

“ ”

11

| VIB 99


Congres

Oog Voor de toekomst Op 14 december hield ABVV-regio Antwerpen zijn 21ste statutair congres onder het voorzitterschap van Bruno Verlaeckt. Thema was dit keer ‘Oog voor de toekomst’. De afgevaardigden bespraken vijf jaar syndicale werking en dienstverlening. Het activiteitenverslag en het financieel verslag werden zo goed als unaniem goedgekeurd. Dirk Schoeters werd voor de 6de keer bevestigd als algemeen secretaris van ABVV-regio Antwerpen. Met Mehdi Koocheki krijgt het gewest in 2020 ook een adjunct algemeen secretaris. De aanstelling van Mehdi past in de voorbereidingen om de organisatie in goede handen over te dragen, op het ogenblik dat Dirk in de loop van dit mandaat 65 wordt en met pensioen gaat.

12

Inhoudelijk hoogtepunt van het congres was de bespreking en enthousiaste goedkeuring van de ‘krachtlijnennota: fundamentele keuzes voor het ABVV van de toekomst’. Zie www.oogvoordetoekomst.be voor het videoverslag, het congresmagazine, de krachtlijnennota, het cijfermateriaal en de foto’s.

| VIB 99


13

| VIB 99


Bezoek aan de Antwerpse haven Geleid bezoek aan de haven met de bus. Je bezoekt onder meer een containerterminal, ‘het kot’ het opleidingscentrum voor de dokwerkers. Je voelt je een dokwerker voor één dag. ’s Middags eten we een warme maaltijd in de kantine van de havenarbeiders.

donderdag 16 april 2020 - 9.00 tot 16.00 uur

deelnemen aan één van onze activiteiten? Kijk dan op de volgende bladzijde hoe je je kan inschrijven.

busrit, gids en warme maaltijd. Inclusief één drankje:

€25/pp Bus vertrekt aan de BTB, Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen Bij inschrijving moet de naam en nummer van de identiteitskaart van ELKE deelnemer meegedeeld worden. Dit op voorschrift van het Antwerps Havenbedrijf.

Geleide natuurwandeling in het Zoerselbos

Lentebloeiers Louis Eyskens, onze erkende bos- en natuurgids van dienst, zal u met veel plezier en passie het Zoerselbos in de lente leren kennen. Stevige wandelschoenen / laarzen zijn aangewezen. Honden zijn niet toegelaten.

Zondag 19 april 2020 - 14.00u tot 16.30u

Gratis

Afspraak in het bezoekerscentrum Het Boshuis, Boshuisweg 2, 2980 Zoersel Er is geen vervoer voorzien. Voor meer info en inschrijvingen, zie pagina hiernaast. 14

| VIB 99


Info & Inschrijvingen

Ga mee op stap

Braem op het Kiel Na Wereldoorlog II kampte Antwerpen met een nijpend woningtekort. Om de stadsvlucht in de dijken stelde de stad terreinen op het Kiel en de Luchtbal ter beschikking van drie grote bouwmaatschappijen. In 1949 kreeg Renaat Braem een bouwopdracht van ‘Huisvesting Antwerpen’ voor 800 sociale woningen. Voor het eerst kreeg hij de kans om op grote schaal de ideeën van CIAM, waar zowel Le Corbusier als hijzelf deel van uitmaakten, in praktijk om te zetten. Hij ontwierp een ensemble van drie hoge woonblokken, een zigzagreeks van zes lagere blokken en een halve maan van laagbouw. Linxplus Antwerpen organiseert in samenwerking met Expeditie De Stad een bezoek aan de Braemblokken op het Kiel. Een bezoek aan een modelappartement flitst je 60 jaar terug in de tijd. Indien mogelijk lopen we ook binnen in ontmoetingscentrum Nova dat in 1963 geopend werd als buurtbibliotheek die vooral ‘volksverheffing’ als doel had.

15

| VIB 99

Adviespunt Ommeganckstraat 35 (1e verd) 2018 Antwerpen 03 220 66 13 of adviespunt.antwerpen@abvv.be Betalen kan bij het Adviespunt enkel met Bancontact of via overschrijving op het rekeningnummer: BE20 1325-2019-3156

Zondag 29 maart 2020 - 14.00 tot 16.00 uur €10 per persoon Nova, Schijfstraat 105 2020 Antwerpen


t

Unter

Voor welke jobs gaan we? Stel je voor dat je baas een algoritme is. Het algoritme bepaalt hoeveel je werkt, verdient en hoeveel kans je maakt op opdrachten. Platforms als Uber en Deliveroo zien zichzelf niet als werkgevers, maar als makelaars. Wanneer je voor hen werkt, ben je zelfstandig freelancer. Zo heb je minder rechten. Wie werkt voor de platformen, wil snel geld verdienen. Door weinig regelgeving kan je je Êcht kapotwerken. Het platform betaalt je niet uit per uur, maar per prestatie. De smartphone-applicaties zetten je aan om door te gaan, tot voorbij de limiet. Intussen is de concurrentie tussen werknemers moordend. Je ziet je collega’s niet, bouwt geen band op met klanten en je kan je persoonlijke situatie niet met je baas bespreken. Die nieuwe manier van bedrijfsvoering heeft niet alleen effect op werknemers. Door de deregulering en flexibilisering betaalt je werkgever minder belastingen. Dat treft de hele samenleving, net nu er belangrijke keuzes over herverdeling moeten gemaakt worden. Verdeel en heers Het doet denken aan de arbeidsflexibilisering in ontwikkelingslanden. Daar is er bijna enkel werk in de informele sector. Arbeiders werken er voor eigen rekening of via een tussenpersoon, maar dan zonder contract. Zo heeft meer dan de helft van de wereldbevolking geen toegang tot voldoende sociale bescherming zoals een pensioen of een vervangingsinkomen bij ziekte. Veel Europese bedrijven laten zich in ontwikkelingslanden van hun slechtste kant zien. Slechte, tijdelijke of dagcontracten aan lagere lonen dan de vaste werknemers via arbeidsmakelaars of onderaannemers zijn schering en inslag. Beterschap lijkt intussen veraf, want ook buiten Europa brengen nieuwe bedrijfsvormen en technologieÍn verdere deregulering en flexibilisering met zich mee.

Toekomst Niet alleen de digitale revolutie, maar ook het klimaat en mondialisering zorgen voor verandering. Maar de toekomst ligt niet vast. Niet de technologie, maar wij maken onze wereld. Welke beslissingen nemen we? Voor wie nemen we het op? Een maatschappelijk debat en duidelijke spelregels die de fundamentele arbeidsrechten herbevestigen zijn broodnodig. De beste manier om met de veranderingen om te gaan, is verenigd. Solidair, ook internationaal, moeten we ons gewicht in de schaal werpen. Vakbonden hebben daarbij een cruciale rol te spelen. Overal komt ongelijkheid eenzelfde groep ten goede, maar collectief kunnen we het verschil maken.

16

| VIB 99


“Wereldwijd is een vaste fulltime job de uitzondering. Flexibele, tijdelijke of nulurencontracten worden de norm. Dat moeten we kenteren. Jobs die niet menswaardig zijn, mogen we niet aanvaarden.” – Ighsaan Schroeder Activist uit Zuid-Afrika

“Nacht- en weekendwerk, onbetaalde overuren, ongecontroleerde flexibiliteit ... werknemers staan onder druk om goedkoper te werken. Wie niet volgt, wordt gedumpt. Belgische logistiekers worden vervangen door ‘goedkope’ Oost-Europese. Vandaag worden zelfs Filipijnse chauffeurs ingezet in Europa! Enkel vakbonden kunnen die uitbuiting stoppen.” – Frank Moreels Voorzitter transportvakbond BTB - België

Call to action! De Belgische solidariteitsorganisatie FOS wil met de campagne ‘de jobs die we willen’ gaan voor een toekomst met waardig werk. Ook jij kan het verschil maken. Of je nu beleidsmaker, een bewuste (ex-)werknemer, student, huisvader, -moeder of bedrijfsvoerder bent.

Ontdek hoopgevende verhalen en tips voor waardig werk op: FOS.ngo/waardigwerk

17

| VIB 99


Tutti Fratelli

Allemaal broeders en zusters Tutti Fratelli is een sociaal-artistieke werkplaats in het hart van Antwerpen, in 2007 opgericht door Reinhilde Decleir. Tutti Fratelli maakt theater met personen die minder kansen kregen in hun leven. Mensen in armoede, met psychische problemen of met een beperking, iedereen is welkom bij Tutti Fratelli. Elke productie wordt voorafgegaan door een reeks van intensieve repetities, die uitmonden in voorstellingen in de Vlaamse schouwburgen. Tutti Fratelli is een huis voor velen, een artistieke vrijplaats, met aandacht voor de schoonheid van het onvolmaakte en voor de meest kwetsbaren. Onderscheiding De fratelli’s vielen met hun project en voorstellingen al verschillende keren in de prijzen. Reinhilde Decleir ontving in 2014 de Burgerschapsprijs van Stichting P&V voor Tutti Fratelli als organisatie die werkt voor een open, democratische, tolerante en solidaire samenleving. In 2015 won de oprichtster ook de eerste prijs van de gelijkheid op het gelijknamige Curieusfestival met de vermelding dat zij een zachte ziel is die zich laat opmerken in haar felle strijd voor meer gelijkheid. En in 2016 won zij de Arkprijs van het vrije woord omdat ze “mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij, helpt zich te laten horen en zich uit te drukken via het toneel.”

eens uit te proberen. De maand februari is een inloopmaand. Jongeren kunnen vrijblijvend komen repeteren en aanvoelen of het iets voor hen is. Vanaf maart gaat Giovanni Fratelli verder met een vaste kern. De vrijblijvende repetities vinden plaats op 12, 19 en 26 februari. Voor iedere repetitie kan je om 18 uur komen eten, de organisatie biedt een lekkere warme maaltijd aan. Om 19 uur start de repetitie tot ongeveer 22 uur. Giovanni Fratelli werkt niet met audities, maar zo gauw je beslist mee te doen, wordt er éénmaal per week gerepeteerd (uren en dagen zijn afhankelijk van de kandidaten, hoogstwaarschijnlijk iedere woensdag van 19u tot 22u) ten huize Tutti Fratelli, Lange Gasthuisstraat 26 Antwerpen. Heb je interesse? Geef dan zeker een seintje via silke@tuttifratelli.be Contact opnemen met Tutti Fratelli? Lange Gasthuisstraat 26 2000 Antwerpen 03 233 22 81 info@tuttifratelli.be

Vrijwilligers Bij Tutti Fratelli kun je steeds een handje toesteken als vrijwilliger. Ben jij een sterrenchef, bodybuilder, flyertalent of barman/vrouw: Tutti Fratelli heet je welkom. Heb jij tijd en goesting? Geef hen een seintje via info@tuttifratelli.be Giovanni Fratelli Twee jaar geleden werd ook ‘Giovani Fratelli’ opgericht. Een parallelle jongerenwerking bij Tutti Fratelli. Ze produceerden reeds twee voorstellingen: CTRL+ESC en VOLLE GANG oftewel de toekomst is al begonnen. Beiden werden warm ontvangen door pers en publiek. In februari 2020 beginnen ze aan een nieuwe creatie, die ze zoals steeds maken met de input van de deelnemende jongeren. Ken jij iemand tussen de 16 en 30 jaar die graag op een podium staat of iemand met een verhaal die zijn/haar stem wil laten horen? Iemand die graag samenwerkt in een diverse groep? Veel ideeën heeft? Of goed kan zingen, dansen of muziek speelt? Ze zijn welkom om het

18

| VIB 99

Afgelopen maanden toerde het gezelschap met De onzichtbaren, waarin de acteurs een nieuwe wereld creëren en zichtbaarheid geven aan hun wensen en dromen. Vorig jaar kreeg het gezelschap ook al unaniem lovende recensies met Bloemen van een autist. Deze voorstelling wordt dit jaar opnieuw hernomen met twee voorstellingen: ZA 1/2/2020 - 20u00 in CC Sint-Niklaas Tickets: 16€ - Telefoon: 03 778 33 66 ZA 2/5/2020 - 20u15 in CC De Meent, Alsemberg Tickets: 22€ - Telefoon: 02 359 16 00


Save the date ! zaterdag 4 april 2020 Militanten- & familiedag De Schorre, Boom

“Mentorschap is een win-win relatie, waarbij de mentor ook veel leert. Dankzij de Mentoring bij DUO for a JOB kreeg ik inzicht in de specifieke hindernissen die jonge migranten ervaren in de toegang tot werk.�

ZIN OM JOUW WERKERVARING IN TE ZETTEN?

WORD VRIJWILLIGE MENTOR

DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een migratie-achtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te helpen in hun zoektocht naar werk.

Ben je ouder dan 50 jaar en ben je 2 tot 3 uur beschikbaar per week gedurende 6 maanden? Word ook mentor! Geen ervaring met coaching vereist! Meer informatie op: www.duoforajob.be

Met de steun van:

19

| VIB 99


’t Is (hopelijk) maar een begin!

De strijd van Lut Nogal wat syndicalisten hebben een meer dan gewone interesse in de geschiedenis van de arbeidersbeweging en haar sociale strijd. En terecht, onze geschiedenis is er één om trots op te zijn. Sinds de oprichting van de Broederlijke Maatschappij der Wevers 163 jaar geleden, is er – ten koste van zware offers – veel gerealiseerd. Niet te verwonderen dus dat elk onderdeel van onze syndicale organisatie zijn verleden wel al eens te boek heeft gesteld. De lijst met titels is echter zo lang geworden, dat bij buitenstaanders de indruk kan ontstaan dat onze vakbeweging meer met haar verleden dan met de toekomst bezig is. Naar aanleiding van zijn 100ste verjaardag maakt BBTK-Antwerpen in één keer komaf met deze misvatting. De Antwerpse afdeling van onze bediendenbond introduceert met ‘Lut’ de syndicale sciencefictionstrip. Dat is zowel naar inhoud als naar vorm een (wereld?)primeur. 20

| VIB 99


21

| VIB 99


Beschouwingen over de toekomst van de vakbond zijn Bovendien heeft BBTK-Antwerpen voor het maken van natuurlijk niet nieuw. Regelmatig worden op basis van het album echt wel gekozen voor kwaliteit. Er werd bemaatschappelijke evoluties en trends, plannen getekend roep gedaan op Jan Bosschaert, één van ’s lands beste voor de vakbeweging van morgen. Het recente congres tekenaars, en op Peter Van Gucht, verantwoordelijke ‘oog voor de toekomst’ waarover dit nummer van Vak- van het team dat de scenario’s voor Suske en Wiske bond in Beweging ook bericht, is daar schrijft. Ook de uitgave zelf – met hareen voorbeeld van. Kenmerkend voor de kaft – is verzorgd, zeg maar luxueus. deze, zeg maar, ‘klassieke’ aanpak, is Dit maakt dat ‘Lut’ in de eerste plaats De strip is zowel een waardat hij altijd uitkomt bij een betere toeeen echte strip is en pas in de tweede komst voor de werknemers en hun vak- schuwing voor de gevolgen een vakbondspublicatie. Als je alles bij organisaties. Nogal logisch, vakbonden van een aangehouden rechts elkaar optelt heeft dit album echt wel gaan geen visie en plannen ontwikbeleid, als een futuristi- het potentieel om de syndicale idekelen, om de situatie van de werknealen uit te dragen naar een publiek sche weerspiegeling van dat ruimer is dan de klassieke achtermers slechter te maken. Een rooskleuhet verleden toen er nog ban. Maar met een oplage van 5.000 rige toekomst is echter zelden of nooit grondstof voor een goed (strip)verhaal. geen vakbonden en sociale exemplaren blijft het boek natuurlijk in Voor ‘Lut’ moesten de initiatiefnemers de eerste plaats een verzamelobject bescherming waren.<< van BBTK-Antwerpen dus een andere voor de militant en/of stripliefhebber. invalshoek vinden. Het werd die van Eigenlijk verdient de hardcover zo snel een maatschappij in een niet eens zo uitverkocht te geraken, dat als vanzelf verre toekomst, waar alle mogelijke sode vraag ontstaat naar een goedkope ciale verworvenheden zijn afgeschaft door een reeks van gepopulariseerde herdruk die zijn weg ook naar scholen, opeenvolgende rechtse regeringen. Door deze keuze is bibliotheken, stripwinkels en waarom zelfs niet naar suhet album zowel een waarschuwing voor de gevolgen permarkten kan vinden. En dat het voorbeeld van BBTKvan een aangehouden rechts beleid, als een futuristische Antwerpen om populaire cultuur te bestuiven met synweerspiegeling van het verleden toen er nog geen vak- dicale ideeën snel navolging krijgt. Que Lut continue! organisaties en sociale bescherming waren. Die dubbele boodschap blijft echter voldoende verborgen onder de LVO waterlijn van het verhaal. De strip vermijdt het belerende toontje waaraan syndicale publicaties wel als eens durven te lijden.

Het verhaal Antwerpen in 2035, een donkere havenstad waar onzichtbare autoriteiten het nieuwe proletariaat controleren met camera’s en politiedrones. Het grauwe decor van oude, vervallen stadsbuurten en terneerdrukkende futuristische gebouwen, contrasteert met de moderne en lichte ‘gated communities’ waar een kleine elite woont. Onder het 20-jarig bewind van de Verenigde Volkspartij zijn democratie en sociale rechten vage herinneringen geworden die alleen voortleven in de verhalen van grootouders. Een dodelijk arbeidsongeval bij autoconstructeur Sebille 22

doorbreekt eindelijk de moedeloosheid bij de uitgebuite werknemers. Het sociale vuur slaat in de pan en het komt tot een spontane staking. Naarmate de acties uitbreiden naar andere bedrijven, wordt de confrontatie met de machthebbers en de fabriekseigenaars harder. Tijdens de rellen die uitbreken na een betoging, leren de jonge stakingsleider Marek en Lut, dochter van fabriekseigenaar Toni Sebille, elkaar kennen. Als Marek in de val gelokt wordt en nadien ook nog eens gewond geraakt door politiegeweld, neemt Lut zijn plaats in het syndicale verzet over.

| VIB 99


In de toekomst is het verleden nooit helemaal weg Ook al speelt de sociale strijd rond autoconstructeur Sebille zich af in het Antwerpen van 2035, het verleden is nooit helemaal weg. Doorheen het verhaal werden 11 historische â&#x20AC;&#x2DC;sleutelmomentenâ&#x20AC;&#x2122; verwerkt. De lezer kan die sleutelmomenten via QR-codes in de strip raadplegen op de website www.bbtkantwerpen.be/lut Die sleutelmomenten zijn belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden in het verleden van de (Belgische) socialistische vakbeweging. Dat verleden is en blijft belangrijk. Je moet weten waar je vandaan komt om het heden te begrijpen.

23

| VIB 98


Tekenaar Jan Bosschaert Voor hun strip nam BBTK-Antwerpen Jan Bosschaert onder de arm. En dat is niet de eerste de beste. Bosschaert, geboren in Borgerhout, verwierf sinds eind jaren ‘70 naam en faam als kunstenaar, schilder, graficus, illustrator en striptekenaar. Zijn werk vind je terug in alle mogelijke vormen: boeken, stripalbums, tijdschriften, tekeningen, schilderijen, affiches voor films en culturele evenementen, brochures, platenhoezen, advertenties en reclame. Zelfs theaterkostuums en televisiedecors heeft hij ontworpen. Vrouwen staan centraal in Bosschaerts oeuvre. Een licht-erotische toets is daarbij zelden ver weg. Iconisch werden zijn affiches met een vrouwelijke engel (1991) en duivel (1992) voor het jaarlijkse literaire evenement Saint-Amour. Of de reeks prenten die hij ooit voor De

Morgen maakte met de pin-upversie van 8 bekende vrouwelijke personages uit Belgische strips (o.a. tante Sidonia, madame Pheip). Ook in zijn eigen reeksen ‘Sam’ en ‘Jaguar’ spelen sterke vrouwenfiguren een hoofdrol. Samen met Urbanus maakte Jan Bosschaert 7 albums voor hun humoristische reeks de Geverniste Vernepelingskes. Daarin worden bekende Vlamingen letterlijk en figuurlijk in hun blootje gezet. Vermeldenswaard blijft ook nog altijd ‘Pest in het paleis’. De zwart-wit satire uit zijn beginperiode waarin hij samen met Guido Van Meir op cartooneske manier de rechtse regering Martens V te kijk zet. Als er al een kans gemist is in het protest tegen de regering Michel-De Wever, dan is het wel dat er nooit zo’n hilarische strip over gemaakt is. Meer info: www.janbosschaert.be

Waar vind je Lut? Lut is een album van 72 pagina’s, ingebonden en met harde kaft. Uitgegeven door BBTK-Antwerpen. De strip kost € 35 en is te koop bij: »

»

Boekhandel De Groene Waterman Wolstraat 7 - 2000 Antwerpen - 03 232 93 94 - groenewaterman@groenewaterman.be www.groenewaterman.be. Je kunt hem daar ook per mail bestellen. De Groene Waterman stuurt je de strip dan op en je betaalt €40 (portkosten inbegrepen). Kantoor BBTK-Antwerpen Van Arteveldestraat 9/11 - 2060 Antwerpen Openingsuren zie: www.bbtkantwerpen.be.

24

| VIB 99


Win 1 gratis exemplaar We geven het recensie-exemplaar van Lut weg aan één van de lezers van Vakbond in Beweging. Misschien wel aan jou. Maar om de strip te pakken te krijgen moet je wel wat doen. ‘Een rooskleurige toekomst is geen grondstof voor een goed verhaal’ beweert onze recensent in dit artikel. En om zijn stelling kracht bij te zetten heeft hij er zijn recensie-exemplaar op verwed én verloren. Dat exemplaar kan jij winnen als je ons de naam laat weten van de komische tekenfilmserie over een typisch Amerikaans gezin dat in de ideale toekomst leeft. De serie werd geproduceerd door het bekende duo Hanna-Barbera. Ze kwam voor het eerst op het televisiescherm in 1962-’63 maar werd nadien talloze keren herhaald. Nog een tip: het gezin in kwestie wordt beschouwd als de futuristische tegenhanger van de misschien beter gekende The Flintstones, ook al van Hanna-Barbera.

Bezorg tegen ten laatste 22 februari 2020 per e-mail of per brief: 1. Jouw voornaam en naam 2. straat - postnummer - gemeente - telefoonnummer 3. Antwoord op de vraag: hoe heet het futuristische gezin in de gelijknamige Amerikaanse tekenfilmserie van Hanna-Barbera uit de jaren 1960? 4. Antwoord op de schiftingsvraag: hoeveel juiste antwoorden zullen we ontvangen?

Aan: ABVV-regio Antwerpen t.a.v. Linxplus Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen of per e-mail: antwerpen@linxplus.be


De linXe agenda Januari t.E.M. Oktober Wat ruist er door het struikgewas? Wat en wie beweegt er allemaal? In de regio Antwerpen en soms ook daarbuiten. Is het de linx, die grote wilde kat? Of zijn het de rooien en hun maten? Vakbond in Beweging volgt de sporen en kondigt aan in de linXe agenda.

Januari 10 jan - 29 feb

Di- tot zaterdag - 10.00u - 17.00u Tentoonstelling Tierra de Lucha FOS ism Mundana Info: ali.selvi@fos.ngo, gratis toegang Mundana Antwerpen Paardenmarkt 74 2000 Antwerpen

23 - 19.30u

24 - 13.30u

Documentaire Tierra de Lucha FOS ism Mundana Info: ali.selvi@fos.ngo, gratis toegang

Nieuwjaarsfeest ABVV Senioren ABVV senioren regio Antwerpen Info en kaarten: Adviespunt – Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen - T: 03 220 67 21 adviespunt.antwerpen@abvv.be € 10 voor een kaart

Mundana Antwerpen Paardenmarkt 74 2000 Antwerpen

Feestzaal BTB Paardenmarkt 66 2000 Antwerpen

25 - 10.00u - 13.00u

26

29

Wandeling Leuven Anders Bekeken: De Bloednacht Linxplus Info en inschrijvingen: dorien.deloof@linxplus.be of 02 289 01 80, www.linxplus.be €5 per persoon

Provinciale Nieuwjaarsreceptie sp.a sp.a provincie Antwerpen antwerpen@s-p-a.be

Eco in de sacoche Reeks 1: Ecologie Ella Sessie badkamer VIVA-SVV Info en inschrijvingen: antwerpen@viva-svv.be

Huidevettersstraat 7 Mechelen

Via Via café Zandpoortvest 50 (ingang in het park) 2800 Mechelen

Martelarenplein hoek Maria Theresiastraat 3000 Leuven

Februari 8-9

15 - 10.00u - 13.00u

15 - 11.00u - 18.00u

Tentoonstelling kantwerk ‘We zien het vierkant’ Kantklosvereniging ‘Het kantluizeke’ Meer info op: www.domeinderenesse.be/agenda/kantmarkt €1,5 per persoon

Wandeling Antwerpen Anders Bekeken Linxplus Info en inschrijvingen: dorien.deloof@linxplus.be of 02 289 01 80, www.linxplus.be €5 per persoon

Opendeurdag AC en BBTK AC en BBTK Syndicaal café, fotostudio, voorstelling activiteiten, kinderopvang en een streepje muziek

Kasteel De Renesse Lierselei 30 2390 Oostmalle

Centraal station Antwerpen, grote hal

26

| VIB 99

Van Arteveldestraat 9 en 17 2060 Antwerpen


Maart 16 - 10.00u - 17.00u

26

12 - 19.30u

Vriendenkring van De Mick – Schippersbal Vriendenkring van De Mick Info en inschrijvingen: Tel: 03 217 10 11 (elke werkdag tussen 9u -17u) €15 voor een kaart, leden BTB €10

Eco in de sacoche Reeks 1: Ecologie Ella Sessie schoonmaakproducten VIVA-SVV Info en inschrijvingen: antwerpen@viva-svv.be

Wereldtalks: Vrouwenrechten in Ecuador FOS ism sp.a Herentals Caroline.bal@fos.ngo Gratis toegang

Feestzaal BTB Paardenmarkt 66 2000 Antwerpen

Via Via café Zandpoortvest 50 (ingang in het park) 2800 Mechelen

Koetshuis Stadspark Herentals

21 - 10.30u

25

29 - 14.00u - 16.00u

Paul Verbraeken lezing 2020

Eco in de sacoche Reeks 1: Ecologie Ella Sessie kleren upcyclen VIVA-SVV Info en inschrijvingen: antwerpen@viva-svv.be

Bezoek ‘Braem op het Kiel’ Linxplus Antwerpen Info en inschrijvingen: Adviespunt – Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen - T: 03 220 67 21 adviespunt.antwerpen@abvv.be € 10

Zuiderpershuis Waalse Kaai 14 Antwerpen

Via Via café Zandpoortvest 50 (ingang in het park) 2800 Mechelen

Nova Schijfstraat 105 2020 Antwerpen

April 03 - 20.00u

16 - 09.00u - 16.00u

19 - 14.00u - 16.30u

11.11.11-quiz GROS Stabroek Info en inschrijvingen: albert.depaep@skynet.be

Bezoek aan de Antwerpse haven Linxplus Antwerpen Info en inschrijvingen: Adviespunt Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen - T: 03 220 67 21 adviespunt.antwerpen@abvv.be 25€/pp (bus, lunch en 1 drankje inbegrepen)

‘Lentebloeiers’: geleide natuurwandeling in het Zoerselbos Linxplus Antwerpen Info en inschrijvingen: Adviespunt - Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen - T: 03 220 67 21 adviespunt.antwerpen@abvv.be Gratis

BTB Paardenmarkt 66 2000 Antwerpen

Bezoekerscentrum ‘Het Boshuis’, Boshuisweg 2, 2980 Zoersel

Zaal Moorland Dorpsstraat 2940 Stabroek

Oktober

Heel het jaar

09

Samen ontdekken. Samen genieten! VIVA-SVV Info: www.altijdgoesting.be

Seniorenmiddag Vriendenkring van De Mick Tel: 03 217 10 11 (elke werkdag tussen 09u - 17u) €15 voor een kaartje Ruiterhal te Brasschaat Azalealaan 6 2930 Brasschaat

Een weekendje culinaire verwennerij of een dagje Parijs? VIVA-SVV Info: www.viva-svv.be/activiteiten of www.trekeropuit.be Provincie Antwerpen

27

| VIB 99


ond b k a v Jouw helpt rt &

ee inform

v.u. Dirk Schoeters - Ommeganckstraat 35 - 2018 Antwerpen - Foto: ©Shutterstock

n e o i s n e p ? t h c i in z

jouw r e v o en g a nsioen? r e p v s d ij e lt Heb j spensioen? » dpeeensioenberekening? rdom en? » oude spensio g in v le r » ove

»

KOM LANGS BIJ HET ABVV OF MAAK EEN AFSPRAAK ABVV - Juridische dienst - Ommeganckstraat 53 – 2018 Antwerpen Elke werkdag van 8.30u tot 12.30u. Op vrijdag tot 12u. Werkende leden kunnen ook op maandag tussen 16u en 18.30u bij onze juridische dienst terecht.

jurdi.antwerpen@abvv.be

03 220 67 00 of 03 220 67 02

www.abvv-regio-antwerpen.be REGIO ANTWERPEN

Profile for ABVV-regio Antwerpen

Vakbond in Beweging 99 | januari 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded