Page 1

ОБЩА РАМКА ЗА ОЦЕНКА CAF ДОБРИ ПРАКТИКИ

Този материал е изготвен по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд www.eufunds.bg


КАКВО Е CAF? CAF e оригиналното съкращение на Common Assessment Framework (Обща рамка за оценка). То се използва в целия текст на този сборник като наименование на модела поради неговата популярност, разпространеност и разпознаваемост. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Прилагането на CAF дава възможност организацията да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. В резултат на самооценката се получава точна картина за състоянието на администрацията и яснота кое работи добре и кое – не. Инструментът дава представа не само къде са проблемите и на какво се дължат, но в същото време той дава идея какво да се направи, за да заработи „организационният организъм“ в хармония. Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за нея и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло. CAF е резултат от сътрудничеството между министрите от ЕС, отговорни за публичната администрация. За разлика от други инструменти за качество CAF e разработен от самия публичен сектор и е специално пригоден за него. През май 2000 г. е представена пилотна версия като първи европейски инструмент за качество. За да отговори на техните очаквания и за да бъде адаптиран към развитието и еволюцията на обществото и публичното управление, моделът CAF е ревизиран три пъти – съответно през 2002 г., 2006 г. и 2013 г. Последната ревизия CAF 2013 направи модела още по-силен и по-добре пригоден да подкрепи публичния сектор да работи в полза на всички заинтересовани страни като цяло и на гражданите, в частност. Концепции като ориентация към потребителите, публично изпълнение, иновации, етика, ефективни партньорства с други организации и социална отговорност са задълбочени в тази версия, за да доведат до създаването на нови възможности за по-нататъшно развитие на организациите от публичния сектор. Тази нова версия е резултат от интензивното сътрудничество между националните CAF кореспонденти от държавите членки на Европейския съюз и подкрепата на Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт. В сравнение с други модели за качество CAF има предимството, че е достъпен в публичното пространство и безплатен инструмент. CAF е лесно приложим инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники за управление на качеството с цел подобряване на тяхната дейност. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, вдъхновен най-общо от основните модели за цялостно качество и конкретно от Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM). Той е специално разработен за организациите от публичния сектор, отчитайки техните характеристики. Моделът се основава на предпоставката, че отличните резултати, свързани с работата на организациите, гражданите/потребителите, хората и обществото се постигат чрез лидерство, което управлява стратегии и планиране, хора, партньорства, ресурси и процеси. Той разглежда организацията едновременно от различни аспекти, т.е. прилага холистичен подход към анализа на организационното изпълнение. От 2000 г. насам моделът се използва от близо 4500 организации от публичния сектор в цяла Европа, а броят на потребителите на CAF не спира да нараства. CAF е предназначен да бъде катализатор на процеса на цялостно подобряване на организацията и има пет цели: 1. Да въведе публичните администрации в културата на „съвършенство“ и принципите на TQM.

1

Този материал е изготвен по проектроект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд www.eufunds.bg


2. Да направлява постепенно публичните администрации по отношение на прилагането на пълния цикъл „планирай-направи-провери-действай“ (“Plan-Do-Check-Act“, PDCA). 3. Да подпомага самооценката на публичната организация, за да се постави точна диагноза и да се определят мерките за подобрение. 4. Да действа като мост между различните модели, използвани при управление на качеството. 5. Да съдейства на ученето чрез споделяне на добри практики между организациите от публичния сектор (bench learning). CAF състои от девет елемента, идентифициращи основните аспекти, които изискват внимателно разглеждане при всеки организационен анализ. Критерии 1-5 се отнасят до управленските практики на организацията: т.нар. благоприятстващи фактори. Те определят какво прави организацията и как подхожда към задачите си, за да постигне желаните резултати. При критерии 6-8, резултатите, постигнати по отношение на гражданите/потребителите, хората и социалната отговорност, се измерват на базата на възприятия и измервания на изпълнението. Външните и вътрешните ключови резултати от изпълнението се измерват на базата на установени ключови индикатори за изпълнение.

Организациите имат свободата да адаптират прилагането на модела съобразно специфичните си потребности и обстоятелствата на контекста. Използването на модела CAF е процес на учене за всяка организация. Но извлечените поуки след няколко годишно прилагане могат да са от полза за всеки нов потребител. Затова е разработен план за прилагане от 10 стъпки, който да помогне на организациите да го използват по най-ефективен и ефикасен начин.

Този материал е изготвен по проектроект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд www.eufunds.bg

2


КАКВО Е CAF? CAF e оригиналното съкращение на Common Assessment Framework (Обща рамка за оценка). То се използва в целия текст на този сборник като наименование на модела поради неговата популярност, разпространеност и разпознаваемост. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Прилагането на CAF дава възможност организацията да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. В резултат на самооценката се получава точна картина за състоянието на администрацията и яснота кое работи добре и кое – не. Инструментът дава представа не само къде са проблемите и на какво се дължат, но в същото време той дава идея какво да се направи, за да заработи „организационният организъм“ в хармония. Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за нея и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло. CAF е резултат от сътрудничеството между министрите от ЕС, отговорни за публичната администрация. За разлика от други инструменти за качество CAF e разработен от самия публичен сектор и е специално пригоден за него. През май 2000 г. е представена пилотна версия като първи европейски инструмент за качество. За да отговори на техните очаквания и за да бъде адаптиран към развитието и еволюцията на обществото и публичното управление, моделът CAF е ревизиран три пъти – съответно през 2002 г., 2006 г. и 2013 г. Последната ревизия CAF 2013 направи модела още по-силен и по-добре пригоден да подкрепи публичния сектор да работи в полза на всички заинтересовани страни като цяло и на гражданите, в частност. Концепции като ориентация към потребителите, публично изпълнение, иновации, етика, ефективни партньорства с други организации и социална отговорност са задълбочени в тази версия, за да доведат до създаването на нови възможности за по-нататъшно развитие на организациите от публичния сектор. Тази нова версия е резултат от интензивното сътрудничество между националните CAF кореспонденти от държавите членки на Европейския съюз и подкрепата на Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт. В сравнение с други модели за качество CAF има предимството, че е достъпен в публичното пространство и безплатен инструмент. CAF е лесно приложим инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники за управление на качеството с цел подобряване на тяхната дейност. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, вдъхновен най-общо от основните модели за цялостно качество и конкретно от Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM). Той е специално разработен за организациите от публичния сектор, отчитайки техните характеристики. Моделът се основава на предпоставката, че отличните резултати, свързани с работата на организациите, гражданите/потребителите, хората и обществото се постигат чрез лидерство, което управлява стратегии и планиране, хора, партньорства, ресурси и процеси. Той разглежда организацията едновременно от различни аспекти, т.е. прилага холистичен подход към анализа на организационното изпълнение. От 2000 г. насам моделът се използва от близо 4500 организации от публичния сектор в цяла Европа, а броят на потребителите на CAF не спира да нараства. CAF е предназначен да бъде катализатор на процеса на цялостно подобряване на организацията и има пет цели: 1. Да въведе публичните администрации в културата на „съвършенство“ и принципите на TQM.

1

Този материал е изготвен по проектроект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд www.eufunds.bg


2. Да направлява постепенно публичните администрации по отношение на прилагането на пълния цикъл „планирай-направи-провери-действай“ (“Plan-Do-Check-Act“, PDCA). 3. Да подпомага самооценката на публичната организация, за да се постави точна диагноза и да се определят мерките за подобрение. 4. Да действа като мост между различните модели, използвани при управление на качеството. 5. Да съдейства на ученето чрез споделяне на добри практики между организациите от публичния сектор (bench learning). CAF състои от девет елемента, идентифициращи основните аспекти, които изискват внимателно разглеждане при всеки организационен анализ. Критерии 1-5 се отнасят до управленските практики на организацията: т.нар. благоприятстващи фактори. Те определят какво прави организацията и как подхожда към задачите си, за да постигне желаните резултати. При критерии 6-8, резултатите, постигнати по отношение на гражданите/потребителите, хората и социалната отговорност, се измерват на базата на възприятия и измервания на изпълнението. Външните и вътрешните ключови резултати от изпълнението се измерват на базата на установени ключови индикатори за изпълнение.

Организациите имат свободата да адаптират прилагането на модела съобразно специфичните си потребности и обстоятелствата на контекста. Използването на модела CAF е процес на учене за всяка организация. Но извлечените поуки след няколко годишно прилагане могат да са от полза за всеки нов потребител. Затова е разработен план за прилагане от 10 стъпки, който да помогне на организациите да го използват по най-ефективен и ефикасен начин.

Този материал е изготвен по проектроект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд www.eufunds.bg

2


КАКВО Е CAF? CAF e оригиналното съкращение на Common Assessment Framework (Обща рамка за оценка). То се използва в целия текст на този сборник като наименование на модела поради неговата популярност, разпространеност и разпознаваемост. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Прилагането на CAF дава възможност организацията да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. В резултат на самооценката се получава точна картина за състоянието на администрацията и яснота кое работи добре и кое – не. Инструментът дава представа не само къде са проблемите и на какво се дължат, но в същото време той дава идея какво да се направи, за да заработи „организационният организъм“ в хармония. Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за нея и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло. CAF е резултат от сътрудничеството между министрите от ЕС, отговорни за публичната администрация. За разлика от други инструменти за качество CAF e разработен от самия публичен сектор и е специално пригоден за него. През май 2000 г. е представена пилотна версия като първи европейски инструмент за качество. За да отговори на техните очаквания и за да бъде адаптиран към развитието и еволюцията на обществото и публичното управление, моделът CAF е ревизиран три пъти – съответно през 2002 г., 2006 г. и 2013 г. Последната ревизия CAF 2013 направи модела още по-силен и по-добре пригоден да подкрепи публичния сектор да работи в полза на всички заинтересовани страни като цяло и на гражданите, в частност. Концепции като ориентация към потребителите, публично изпълнение, иновации, етика, ефективни партньорства с други организации и социална отговорност са задълбочени в тази версия, за да доведат до създаването на нови възможности за по-нататъшно развитие на организациите от публичния сектор. Тази нова версия е резултат от интензивното сътрудничество между националните CAF кореспонденти от държавите членки на Европейския съюз и подкрепата на Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт. В сравнение с други модели за качество CAF има предимството, че е достъпен в публичното пространство и безплатен инструмент. CAF е лесно приложим инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники за управление на качеството с цел подобряване на тяхната дейност. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, вдъхновен най-общо от основните модели за цялостно качество и конкретно от Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM). Той е специално разработен за организациите от публичния сектор, отчитайки техните характеристики. Моделът се основава на предпоставката, че отличните резултати, свързани с работата на организациите, гражданите/потребителите, хората и обществото се постигат чрез лидерство, което управлява стратегии и планиране, хора, партньорства, ресурси и процеси. Той разглежда организацията едновременно от различни аспекти, т.е. прилага холистичен подход към анализа на организационното изпълнение. От 2000 г. насам моделът се използва от близо 4500 организации от публичния сектор в цяла Европа, а броят на потребителите на CAF не спира да нараства. CAF е предназначен да бъде катализатор на процеса на цялостно подобряване на организацията и има пет цели: 1. Да въведе публичните администрации в културата на „съвършенство“ и принципите на TQM.

1

Този материал е изготвен по проектроект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд www.eufunds.bg


2. Да направлява постепенно публичните администрации по отношение на прилагането на пълния цикъл „планирай-направи-провери-действай“ (“Plan-Do-Check-Act“, PDCA). 3. Да подпомага самооценката на публичната организация, за да се постави точна диагноза и да се определят мерките за подобрение. 4. Да действа като мост между различните модели, използвани при управление на качеството. 5. Да съдейства на ученето чрез споделяне на добри практики между организациите от публичния сектор (bench learning). CAF състои от девет елемента, идентифициращи основните аспекти, които изискват внимателно разглеждане при всеки организационен анализ. Критерии 1-5 се отнасят до управленските практики на организацията: т.нар. благоприятстващи фактори. Те определят какво прави организацията и как подхожда към задачите си, за да постигне желаните резултати. При критерии 6-8, резултатите, постигнати по отношение на гражданите/потребителите, хората и социалната отговорност, се измерват на базата на възприятия и измервания на изпълнението. Външните и вътрешните ключови резултати от изпълнението се измерват на базата на установени ключови индикатори за изпълнение.

Организациите имат свободата да адаптират прилагането на модела съобразно специфичните си потребности и обстоятелствата на контекста. Използването на модела CAF е процес на учене за всяка организация. Но извлечените поуки след няколко годишно прилагане могат да са от полза за всеки нов потребител. Затова е разработен план за прилагане от 10 стъпки, който да помогне на организациите да го използват по най-ефективен и ефикасен начин.

Този материал е изготвен по проектроект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд www.eufunds.bg

2


ИНСТИТУТ ПO ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. София - 1000 ул. “Аксаков” № 1, тел.: 02/940 25 56 е-mail: ipa@ipa.government.bg

C  
C  
Advertisement