Page 1

@ @@@flŠ’ fl Çfl @flð…č b§a@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @ @ @x

@ @„

@ @c

@ @l

@ @â

@ @‰flŒu fl

@ @Œžj Ž

@ @lc

@ @ožîifl

@òİz fl ßfl

NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN @ @@Šfl’Çfl @flïãbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @Z@pbflàÜč × @žæìğ ×

‫< ﹸﺃﺫﹸﻥ‬---- ‫ ﻥ ﹸﺃ ﹸﺫ‬: ‫ﻣﺜﺎﻝ‬ @ @‰@fl•@‫ﺩ‬ @@ž È@fl‘@‰@@@@Þ@@@@‰@@@žx@@@@@@c@Ò@žã@ @c @fl‰@ @ @NNNNNNNN@ @NNNNNNN@

@NNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNN@ @NNNNNN

M QRS M


@ @Šfl ’ fl Çfl @flsÛbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @Z@žknŽ× a @ @N‰ć ìŽ@čòÔ í†§a@flÞìž y fl ëfl @

@@ @LòÔ íč†y fl @čoîž jflÛa@flâbflßc

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

M QRT M


 EF           ‫א‬‫א‬ ‫א‬

@ @

@ @ @ @_@ŽŠØ ifl@bflí@Žoîž jflÛa@flåíž c @ @NâaflŠ§  a@č†v č  ž ½ a@Ê‰bfl‘@¿@Žoîž jflÛa @ @ @ @ @ @_@čoîž jflÛa@Ž‰b¯g@žá× @ @NŠèž ’ Ş Ûa@¿@Þbí‰@ŽÑÛ c@o č îž jÛa@Ž‰b¯g @ @ @ @ @ @_@floîž jÛa@¿@ñŠfl v ž Žy@žá× @ @Np đ aŠŽvŽy@Žtýflq@čoîž jÛa@¿ @ @

M QRU M


@ @Lâìž äŞÛa@ñŠfl v ž Žy @ @LâbÈİÛa@ñflŠv ž y Ž ëfl @ @ Nk č nflØ ½ a@ñflŠv ž y Ž ëfl @ @ @ @_@ÞbfljÔ nč ž a@æŽ bØß@o č îž jflÛa@¿@žÝçfl @ @ NÞ  bfljÔ nč ž a@ŽæbØßfl @o č îž jflÛa@¿@LžáÈfl fl ã @ @ @ @_@òÔí†fly@o č îž jflÛa@flâbflßc@žÝçfl @ @NòÔí†fly@o č îž jflÛa@flâbflßc@L@žáÈfl fl ã @ @ @ @_@č†č vž½ a@flåßč @ćkíŠÓ@Žoîž jflÛa@Ýçfl @ @N†č č vž½ a@flåßč @ćkíŠÓ@Žoîž jflÛa@LžáÈfl fl ã @ @ @ @_@ÖìşÛa@flåßč @ćkíŠÓ@Žoîž jflÛa@Ýçfl @ @NÖìşÛa@åÇfl @ć†îÈfli@o Ž îž jflÛa@L@ü @ @ M QRV M


@ @Z@ñfl†í†¦a@ŽpbflàÜč Ø Ûa @ @Þbflí‰@

@@ ÑÛc@

@@‰b¯g@

@@ @áž × @

@ @ÞbfljÔ nč ž ač@ @âbflÈİ Ûa@

@æbØßfl @

@@âžìäŞÛa@ @Šžè’ Ş Ûa

@@@Ý ž çfl @

@@ @ü@

@@@áž Èfl ãfl

@ @ï fl çč @

@@ @ìfl Žç@

@@@o č ãž c

@ @o fl ãž c@

@@ @bflãc@

@@@å fl íž c

@ @ @ @H@c@I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @âìŽzÛ@

@@

@@æbčÛ@

@@

@@

@@@åfljÛ

@ @Þ Ž@

@@

@@ @Þ@

@@

@@

@@ @ Þ fl

@ @Þ Ž @ @Þ@ @Þ fl @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @H@l@I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @Þbí‰@

@@

@@Ýfl–ifl@

@@

@@kÜÓ @

@@

@@@åfljÛ

@ @Þ@

@@

@@ÞNNN@

@@

@@ @Ü@

@@

@@ @Û

@ @Þ@@@@@Ý@@@@@@Û@

@@

@@

@

@ @Þ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ M QRW M


@ @

    ‫א‬ @ @@ŽÞëŞ þ  a@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @ @ @áž ×

@ @âbÈİÛa

@ @ÑÛc

@ @åflíc

@ @âbÈİÛa

@ @Ý ž çfl

@ @Šžè’ Ş Ûa

@ @áflÈãfl

@ @æbØßfl

@ @æbØßfl

@ @ÞbfljÔ nč ž üa

@ @bfljÛč

@ @ü

@ @lbÔãč

@ @ÞbfljÔ nč ž üa

@ @Þbflí‰

@ @âžìäŞÛa

@ @ñfl…bflîÇč

@bflàž mč

@ @âžìäŞÛa

@ @òfljÓ ‰fl

@ @‰b¯g

@òİz fl ßfl

@ @òflÈifl‰ž c

@ @òflàž  fl

@ @ònŞ č

@o튞j×č

@ @‰b¯g

@ @†čyaë

@ @òflÈifl‰ž c

@ @ @ @@ïãbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@

@_ÞbfljÔ nč ž a@ŽæbØßfl @čoîž jflÛa@¿@žÝçfl @ @_čoîž jflÛa@¿@ñŠfl v ž y Ž @žá× @_ÞbfljÔ nč ž a@ŽæbØßfl @čoîž jflÛa@¿@Ýçfl

@ @_ŽŠØ ifl@bflí@Žoîž jflÛa@flåíž c

@_òÔí†§a@¿@ñŠfl v fl ‘ fl @áž ×

@ @_ŽŠØ ifl@bflí@ŽÖìşÛa@flåíž c

@_âŠfl §  a@flåßč @ćkíŠÓ@Žoîž jflÛa@Ýçfl @ @_čoîž jflÛa@¿@ñŠfl v ž y Ž @žá×

@ @_ŽŠØ ifl@bflí@ŽáÜ Ô Ûa@flåíž c

@_čoîž jflÛa@žåÇfl @ć†îÈi@ŽÖìşÛa@Ýçfl @ @_čòjflîÔ§a@¿@òflaŞŠ× @áž ×

@ @_ŽŠØ ifl@bflí@Ž†v č  ž ½ a@flåíž c

@ @_o č îž jflÛa@âfl bflßc@òÔí†§a@Ýçfl

@_čñŠfl v ž §  a@¿@ñfl…bflë@áž ×

M QRX M

@ @_ŽŠØ ifl@bflí@Žoîž jflÛa@flåíž c


@ @@ @ @s Ž ÛbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @

@ @H@„@I@

@@

@@ @H@@I

@ @Ýčßbfl@

@@

@@ @ Ý ž ßč bfly

@ @Ščbfl@

@@

@@ @Ščybfl

@ @Ýîčܨ  a@

@@

@@ @Ýîčܧ  a

@ @čШ  a@

@@

@@ @čЧ  a

@ @„ fl bfl‘@

@@

@@

@ @ƒibfl@

@@

@@ @|ibfl

@ @æfl bfl@

@@

@@

@@ fl bfl‘

@@æfl bfly @ @

M QRY M


@ @ÉŽ č iaŞŠÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ @ @ @ @ @ @ò¯†č  fl @bflãc@ @ @bflãc@ @ @bflãc@

@@ @bflãc@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @@

@@ @Šć Ø ifl@bflãc@ @@ @@ @bãflc@ @@ @@ @bflãc@

@bflãc@@@@ @@ @ @@ @ @ @ @ @

@ @ò¯†č  fl @@o č ãž c@ @ @o č ãž c@ @ @o č ãž c@

@@ @@ @@@@@@ @@@o č ãž c@ @@ @@ @@ @@

@@ @Šć Ø ifl@floãž c@ @@ @@@@@ @@ @@@o fl ãž c@ @o fl ãž c@@@@ @@ @@@o fl ãž c@ @@ @ @ @ @ @

@ @ò¯†č  fl @flïçč @ @@@ @@ @ @ï fl çč @ @@@ï fl çč @ @ @ï fl çč @ @@ @@

M QSP M

@@ @@ @@

@@ @Šć Ø ifl@flìçŽ @ @@ @@@@@ @@ @@ @ìfl Žç@ @ìfl Žç@@@@@ @@ @@ @ìfl Žç@ @@ @ @ @


@ @ü

@ @@Žßč b¨a@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@@@@@@ @ @

@

@ @áž Èfl ãfl

č îž jflÛa@å fl ßč @k ć íŠÓ@†Ž vž½ a@Ýçfl @MQ @ @_@ć‰ğ †fl ߎ @o fl ãc@Ý ž çfl @MQ @ @_o

@ @k ć îj@bflãc@Lü

č îž jflÛa@åß@ćkíŠÓ@†Ž vž½ a@LžáÈfl ãfl@@@@ @ No

@ @_@Áib™@floãž c@žÝçfl @MR @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbflãc@Lü@@@@@@

@ @_ćkîj@floãž c@ÝçMR @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbflãc@LžáÈfl ãfl@@@@

@ @_‰ëŠŽß@ŽÝŽu‰fl @floãž c@Ý ž çfl @MS @ @_čñ…fl bflîÈč Ûa@flåßč @ćkíŠÓ@Žoîž jflÛa@Ýçfl @MS @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbflãc@Lü@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@Žoîž jflÛa@LžáÈfl ãfl@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@MT @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@MT @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@MU @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@MU @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMV@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMV@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@

@ @ M QSQ M


@ @@Ž…č bŞÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @ @ @_@Õfljİ Ûa@¿@òÛ bÔmŽŠž iŽ@žá× @MQ @ @Np đ übÔmflŠž Ži@Žtýq@Õjflİ Ûa@¿ @ @ @ @_@o č îž jflÛa@¿@ñŠfl v ž y Ž @žá× @MR @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ @ @_@čòÔ í膧  a@¿@ñŠflv‘ fl @žá× @MS @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @ @ @_@čñŠfl v ž §a@¿@ò u fl ýq@žá× @MT @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ @ @_@čknflØ ½ a@óÜÇfl @ò  fl aŞŠ× @žá× @MU @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

M QSR M


@ @@ÉŽ č ibŞÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ @ @ZòîčÛbflnÛa@òÜ÷žþa@åÇ@k ž u č c @ @_@ŠØ ifl@Žoîž ifl@flåíž c@MQ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @@_@čoîž jflÛa@Ž‰b¯g@žá× @MR @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@čoîž jflÛa@¿@ñŠfl v ž y Ž @žá× @MS @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@čknflØ àfl ÜÛ@ñŠfl v ž y Ž @čoîž jflÛa@¿@Ýflç@MT @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ÖìşÛa@åÇfl @ć†îÈi@Žoîž jflÛa@Ýçfl @MU @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@č†v č  ž ½ a@åÇ@ć†îÈi@Žoîž jflÛa@Ýçfl @MV @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ @ @ M QSS M


@ @Žåßč bŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ @ @Z@òjbä½a@òàÜØÛa@a @ @H|nflÐ íflM@ðŠfl v ž ífl@MÕÜč Ìž íŽI@

@ @

@@ @NÊ‰bŞ’Ûa@¿@NNNNNNNNN@ćŠØ ifl

@ @Hï’àž íflMÝ× d ífl@McŠfl Ô íflI@

@@

@@NlbnflØč Ûa@NNNNNNNNN@ćŠØ ifl

@ @H†flÈ– ž íflMáÜ fl íŽ@MÙflzš ž íflI@

@@

@NáÜ ş Ûa@NNNNNNNNN@Ý Žu Ž ŞŠÛa

@ @HčÜv ž íflMlflŠ’ ž ífl@M—flzÐ íflI@ @NŠÐ Ş Ûa@fl‹aflìu fl @NNNNNNNNN@@ÁčibŞšÛa @ @HÑčÔíflMÕÜč Ìž íŽ@–@âbfläíflI@@N‰ëŠ½a@čñ‰fl bfl‘g@flâbflßc@NNNNNNNNN@‰ëŽŠ½ a@ÝŽu‰fl @ @HŽÝŽ†ž ífl@MÞŒäž ífl@MčÜv ž íflI@@N—Ð Ô Ûa@flâbflßc@NNNNNNNNNN@Ž‰b§a

@ @ @ @ M QST M


@ @ŽÉ č bŞnÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ @ @Z@ýàfl u Ž @žæìğ × @ @No č îž jflÛa@–@Ñ Ž Û c@–@‰Ž bflvíflg@–@Þbflí‰ MQ @ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @NâaflŠ§  a@–@¿@–@ćŠØ ifl@–@ïÜ– fl íŽ@–@č†v č  ž ½ a@MR @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @N@ćŠØ ifl@–@âìž äŞÛa@–@¿@–@ñč Šfl v ž y Ž @–@⎠bäflífl@MS @ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @N…ć ‰ž ëfl @M@¿@–@ëfl @MñŠfl v fl ‘ fl @–@òč Ô í†č §  a@MT @ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @No č îž jflÛa@–@æŽ bØ ßfl @–@¿@–@ÞbjflÔ nč ž ač@MU @ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @No Ž îž jflÛa@M@¿@–@č†v č  ž ½ a@–@Ê‰b‘ fl @–@âaŠfl §  a@MV @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ M QSU M


@ @Šž  č@

@ @ŠŽ ‘ č bflÈÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ @@ @@ @@ @@Šflày ž c

@ @†čÈnfl ž ač@

@@

@@

@@ @Šflš ž c

@ @Ñ ž Óč @

@@

@@

@@ @@ŠЕ ž c

@ @†č v č  ž ½ a@åß@ćkíŠÓ@

@@

@@

@@ @ŠØ ifl@Žoîž ifl

@ @òflÈ č aflë@òÔíč†y fl@

@@

@@

@@ @ o č îž jflÛa@¿

@ @@@@đpaŠvy@Žtýflq@

@@

@@

@@o č îž jflÛa@flâbflßc @ @

@ @@Šfl ’ fl Çfl @ð fl …č b§a@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @ @ @@kÜÓ @@←@@žÞ@Ó@i@Z@Þbrß@@@@@Z@đpbflàÜč × @æğì× @ @ži@@@ñ@@@fl‰@@@g@

@@ @ëfl @ @žu@ @é@

@@ @ë@ @Ö@ @Ž

@ @NNNNNNNNNNNNN@

@@ @NNNNNNNNNNNNN@

@@ @NNNNNNNNNNNNNN

@ @ñ@@@flë@@@ž‰@@@fl…@

@@ñ@@@Žy@@@fl‰@@@žu

@ @NNNNNNNNNNNNN@

@@@NNNNNNNNNNNNNNN @ @

M QSV M


@ @@Šfl ’ fl Çfl @ï fl ãbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @

@ @ş

@ @ğ

@ @Ş

@ @bŞíŠfl rşÛa

@ @áÜ fl íŽ

@ @òaŞŠ×

@ @ÖëŽ†äž – ş Ûa

@ @|ğjflíŽ

@ @òfluaމ…fl

@ @òfl– ž Šş Ûa

@ @ŠğjØ íŽ

@ @òflÇbŞà fl

@ @bÐnşÛa

@ @ïÜ –í

@ @òflÇbŞà‘ fl

@ @ÖŽì ş Ûa

@ @´Ø č

@ @òfluý  qfl

@ @…ìÔäşÛa

@ @köğˆÛa

@ @ñ‰bŞî fl @ @ @ @ @ @

M QSW M


@ @@Šfl’Çfl @sÛbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @ @ @Z@òîÛbnflÛa@òÜ÷þa@åÇ@ku č c @ @_@Ğï č Šž × @Ý– ž Ð Ûa@¿@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ò fl aŞŠ× @čòjflîčÔ§  a@¿@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ćğ‰†fl ߎ @Ý– ž Ð Ûa@¿@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ć†čv ž ßfl @č†èÈ½a@¿@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ćpaëŠfl š ž  fl @ÖìşÛa@¿@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ñ Šfl v fl ‘ fl @čòÔ í†§a@¿@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M QSX M


@ @ @ @_@Ğï č Šž ×@čñ‰fl ìşjşÛa@flâbflßc@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@òÔ í†fly@čoîž jflÛa@flâbflßc@Ýç @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ć‰bfly@—ÐÔ Ûa@flâbflßc@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ñ ‰bŞî fl @čoîž jflÛa@flâbflßc@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ñ …fl bŞv fl @ñflŠv ž §  a@flâbflßc@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ñ Šfl v fl ‘ fl @‰ìşÛa@flâbflßc@žÝçfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

M QSY M

@ @


@ @@Šfl ’ fl Çfl @Éfl č iaŞŠÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ @ @H@ŠØifl@I@

@@

@@

@@_@floãž c@žåßfl @ @Z@Q@Þbrß @ @N@ćŠØ ifl@bflãc@ @@@

@ @Hò¯†č  fl I@

@@

@@

@@_@čoãž c@žåßfl @ @ZR@Þbrß@

@

@ @Nò¯†č  fl @bflãc@

@@

@@

@

@@_@floãž c@žåßfl @

@@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@

@ @Hòflà č bÏI@

@@_@čoãž c@žåßfl @

@@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@

@ @H†Şàz fl ߎ I@

@@@_@flìçŽ @žåßfl @

@@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@

@ @Hòflà č bÏI@

@@ _@flïçč @žåßfl @

@@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@

@ @H†Şàz fl ߎ I@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

M QTP M


@ @@@Šfl ’ fl Çfl @ fl ßč b¨a@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@

@

@ @Z@žkŽn×a@ŞáqŽ@žku č c @ @_@æbfln ž ×č bfli@žåßč @floãž c@žÝçfl @MQ@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @_@bØ튞ßc@žåßč @floãž c@žÝçfl @MR@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @_@bflãž Šfl Ï @žåßč @floãž c@žÝçfl @MS@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@†žäč a@žåßč @floãž c@žÝçfl @MT@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@æbflibflîÛa@žåßč @floãž c@žÝçfl @MU@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

M QTQ M


         ‫א‬ ‫א‬      ‫א‬ @ @NÉć č aflë@Ýć fl †ž ßfl @čoîž jflÜÛ@@@@@@@@ @ @ @ @âìž äŞÛa@ñŠfl v ž Žy@´àflîÛa@óÜÇfl @ @Nêč bîč½a@ñ‰fl ëž …fl ëfl @ŽâbŞà§  aflë @ @LŽƒjflİ ½ a@‰bflîflÛa@óÜÇfl ëfl @ @NâbflÈİ Ûa@ñŠfl v fl y Ž ëfl @ŽÕiflbİ Ûa@¿@čk nflØ ½ a@ñŠfl  v fl Žyëfl @Nñ@  fl rč×@Žõbflîž‘c@Ý fl †ž ½ a@¿flë@ LïãbŞrÛa @ć† Èfl Ô ßč ëfl @ò Ø í‰cëfl @ñ†fl š fl  äž ßč ëfl @Âbfl Ži @ @NĞï č Šž ×ëfl

M QTR M


@ @ @ @Lćbflj– ž ßč ëfl @bŞíŠfl Žq@čÑÔ  Ş Ûa@¿flë @ @ @ @NĞÒ‰fl ëfl @ñeŠčß@Áčöb§a@óÜÇfl ëfl @ @ @ @Lñ fl j×@òíŞŠçž ‹fl @čñ†fl š fl äž ½č a@óÜÇfl @ @ @ @ @ @NŽ†öčaŠfl u fl ëfl @ćpýflvßfl ëfl @ćknŽ× @ğÒŠŞ Ûa@óÜÇfl ëfl @ @ @ @Zñ†í†¦a@pbàÜØÛa @ @õbîfl‘ ž c@ @ @Ò Č ‰fl @ @ @pýv fl ßfl @ @ @âbŞà§  a@

@‰b fl îflÛa@

@´àč îflÛa@

@ƒjflİ ½ a@

@ Ý fl †ž ßfl

@Áöčb§  a@ @ñõfl aŠfl Ôč Ûa@

@@òØ íž ‰c@

@@ñrč×

@@ knŽ× @

@òíŞŠçž ‹fl @

@Âbflč i

@@ïãbŞrÛa@ @Õfl ibİÛa@ @ÑÔ  Ş Ûa@

@†öčaŠfl u fl

@@ñjč× @

@ @êbflî½č a@ ñ‰ëfl… M QTS M


@ @

@ @H@c@I@ @ @…ìÔãŽ@

@@

@@lbÔãč@

@@

@@@Šàãfl

@ @Žã@

@@

@@ @č ã@

@@

@@ @fl ã

@ @Žã@ @č ã@ @fl ã@

@@@@@@@@@@@@@@

@ @ H lI @ @‫@ﺃ ﹸﺫﻥ‬

@@

@@åž îÇfl @

@@ @lìäu fl@

@@

@@@Šàč ãfl

@ @æ@

@@

@@æNNN@

@@

@@

@@ @ã

@@@ä@@

@ @æ@ @ä@NNN@ @ã@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @æ@@

@@

@@

@@

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

M QTT M


    ‫א‬ @ @ @Þ Ž Şëþ  a@Žk퉞†ŞnÛa @ @

@ @Z@c Šfl Ó ač

@ @ñ Šžvy Ž @´àč îflÛa@óÜÇfl @

@@

@@

@@Ý ć fl †ž ßfl @čoîž jflÛa@¿

@ @ƒ ć jİß@‰bflîflÛa@óÜÇfl @

@@

@@

@õŽ bflî‘ ž c@Ý fl †ž ½a@¿

@ @ñ eŠčß@čÁöčb§a@óÜÇfl @

@@

@@

@@@bŞíŠŽq@ÑÔ Ş Ûa@¿

@ @k ć nŽ× @ğÒŠŞ Ûa@óÜÇfl @

@@

@@

@@k ć Žn×@òčjîčÔ§  a@¿

@ @ò íŞŠçž ‹fl @čñ†fl š fl äž ½č a@óÜÇfl @

@@

@@ @ñ Šflv‘ fl @čòÔ í膧  a@¿ @ @ @ @ïãbŞrÛa@Žk퉞†nŞÛa@

@ @Z@žÝàč × c @ @Ê‰bŞ’Ûa@¿@MÕjflİ Ûa@¿@–@čòjflnØ ½ a@¿@–@Öë†žä– ş Ûa@¿@–@čoîž jflÛa@¿@ @ @Nñflrč× @ćknŽ× @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @N Ž ‘bj@NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @ Np ć afl‰bŞî fl @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

M QTU M


@ @ Np đ aflŠv Ž y Ž @Žtýflq@NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @ Nx ć bflu…fl ëfl @ćâìŽzÛ @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @òč Çfl bflà’ Ş Ûa@óÜÇfl @–@ŠíŠ Ş Ûa@óÜÇfl @–@čñŠfl v fl ’ Ş Ûa@óÜÇfl @–@čñ†fl öčb½a@óÜÇfl @ @Nò îŞč ãbİfl iflë@ñ…b fl ë@NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @ Nl ć bnfl×č ëfl @ò  fl aŠŞ × @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @Nò Ô Èfl Ü ßč ëfl @ćÕjfl  @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @N‰ć ìЖ ž ÇŽ @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @ Nl ć ìž fl q@NNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @

@ @s Ž ÛčbŞrÛa@Žk퉞†ŞnÛa @ @ÑÓč ìfl ßfl @ @ @lì× @ @ @ÑÔ  fl@ @ @Ùí…č @ @ @ÑÓč @ @ @Ùčàž ífl@ @ @kíž ŠÓ @

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@kÜ × @ @@ @@@…ìÔ ãŽ@ @@ @Ùàfl  fl@ @@ @Ö놎 äž • Ž @ @@ @@lbnfl×č @ @@ @Ö‰fl ëž …fl @ @@ @knflØ ßfl @

M QTV M

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ @Zc ŠÓča

@@ @@@kÜ Ó @@ @´Ø  č@ @@ @@@Õjfl @ @@ @@ @ŠØ ifl@ @@ @@ñõfl aŠfl Óč @ @@ @oíŠjž ×č @ @@ @@†Èfl Ô ßfl @

@ @č j× @

@ @ @ @ @ @

@


@ @@ÉčiaŞŠÛa@Žk퉞†nŞÛa@@

@

@ @ZóŞärfl½ a@p č bflç @ @ @ @æýŽu‰fl @

@@

@@

@ @æbãbfln ž Ï @

@@

@@ @æbfln ž Ï @ @ZR@Þbrß

@ @NNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@lbnč×@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@

@@ @kîj@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@†flÈÔ ßfl @

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@ ožîifl@

@@

@

M QTW M

@@ÝŽu‰fl @@@ZQ@Þbflrßč


@ @ @ @æbflm†Ş u fl@

@@

@@

@@ ñކu fl

@ @æbn×ìž ‘ fl@

@@

@@ @ò×ìž ‘ fl

@ @ NNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@

@@ @òÔÈfl Ü ßč

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@

@@ @òfljîčÔy fl

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@

@@ @òfluýflq

@@ òfläžiač

@ @ M QTX M


@ @ Ž ßč b¨a@Žk퉞†nŞÛa@@@@@@@@@@@ @ @Z@žÝàč × c@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Õfl ibİÛa @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ÕflibİÛa @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ÕflibİÛa @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ÕflibİÛa @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ÕflibİÛa @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ÕflibİÛa @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ÕflibİÛa @ @@ÉčiaŞŠÛa@ÕflibİÛa @ @@sčÛbŞrÛa@ÕflibİÛa @ @ïãbŞrÛa@ÕflibİÛa @ @@ŽÞëŞ þ  a@ÕflibİÛa @ @ M QTY M

@


@ @ @ Ž …č bŞÛa@Žk퉞†ŞnÛa@ @ @ č c @ @Z@Þbflr½č a@¿@bflà× @žku @ @_@âìŞäÛa@ñŠfl v ž y Ž @flåíž c@Z@Þbrß @ @N´àflîÛa@óÜÇfl @âìŞäÛa@ñŠfl v ž Žy @ @_@Žƒjflİ ½ a@flåíž c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ñeŠč½a@flåíž c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_Žpýv fl ½ aflë@ŽkŽnØÛa@flåíž c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@bŞíŠfl rşÛa@flåíž c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_ñ†fl š fl äž ½č aë@Âbflč jÛa@flåíž c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_òíflŠçž ŒŞ Ûa@flåíž c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M QUP M


@ @ÉŽ č ibŞÛa@Žk퉞†nŞÛa@ @ @

@ @Z@žÝàč × c @ @NŽ†öčaŠfluëfl @ćpý  v fl ßfl ë@ćknŽ× @NNNNNNNNNNNNNNN@óÜÇfl MQ NÒ Ğ ‰fl ëfl @ñ eŠčß@NNNNNNNNNNNNNN@óÜÇfl MR NNNNNNNNNNNNNNNNN@¿@Þbflí‰@Ñ Ž Û c@o č îž jflÛa@‰Ž bflvíflg MS NâaflŠ§  a@č†v č  ž ½ a@NNNNNNNNNNNNNNNNN@¿@Žoîž jflÛa MT NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@åß@ćkíŠÓ @ŠØ ifl@Žoîž ifl MU Np đ aflŠv Ž y Ž @NNNNNNNNNNNNNNNNN@čoîž jflÛa@¿ MV Nñ  fl č j×@ò íŞŠçž ‹fl @NNNNNNNNNNNNNN@óÜÇfl MW @ @ @ @ M QUQ M


@ @å Ž ßč bŞrÛa@Žk퉞†ŞnÛa@ @ @Z@ñ‰fl ì– ş Ûa@å fl ßč @k ž u čc @ @ @ @ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_@čñ†fl č öb½a@óÜÇfl @ Ž Üč v ž ífl@å ž ßfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_@şâþa@ŽÜč v ž mfl@flåíž c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_@òč × ìž ’ Ş Ûa@Ù   č àž íŽ@žåßfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_´ fl Ø  ğ Ûa@Ù č àž íŽ@žåßfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_Õjflİ Ûa@¿@ò ÛbÔ mŽŠž iŽ@áž × @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_Ö ć ‰fl ëž …fl @ñfl†č öb½a@óÜÇfl @Ý ž çfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_õč b½ a@Žlì× @å fl íž c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_Õjflİ Ûa@¿@òy fl bÐmŽ@žá× @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_flŒjž ¨  a@şâþa@ŽÉİ Ô mŽ@žÝçfl

M QUR M


@ @ÉŽ  č bŞnÛa@Žk퉞†ŞnÛa @ @ @ @Zñč ‰fl ìjş Ş Ûa@âfl bßfl c@ Ž ‰ğ †fl ½a

@ @NNNNNNNNNNNN@flõafl‰ëfl @NNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNN@fl´àflí@NNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNN@fl‰bflífl@NNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNN@flÖìž Ï @NNNNNNNNNNN

@ @ M QUS M


@ @Šč‘bflÈÛa@Žk퉞†nŞÛa@@

@ @Z@c Šfl Ó ač @ @NâaflŠ§  a@č†č vž½ a@Ê‰bfl‘@¿@Žoîž jflÛa MQ Nñ ežŠßč @čÁč öb§a@óÜÇfl MR NÖìşÛa@žåßč @ćkíŠÓ @Ž†č vž½ a MS Nñ  fl r×@Žõbîž‘c@Ý fl †ž ½ a@¿ MT N‰bݽ a@¿@Áč ibŞšÛa MU N†č č vž½ a@åÇfl @ć†îčÈifl@Žoîž jflÛa MV Nñč Šfl v fl ’ Ş Ûa@óÜÇfl @Ž‰ìЖ ž ŽÈÛa@@ŽÑÔč ífl MW

M QUT M


@ @@Šfl ’ fl Çfl @ð fl …č b§a@Žk퉞†nŞÛa@ @ @Z@Þbr½b×@đpbflàÜč × @žæìğ × @ @Ýfl†ž ßfl @

@@

@@

@@ @Þ@@@flß@@@fl@@ž…@Z@Þbrß

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@l@@@Ó@@@í@@@‰

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@ flß@@@a@@@æ@@@×

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@l@@@flß@×@@@m

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@@Ê@@@fl‘@@@a@@@‰

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@ @fl i@@@flß@@@@Â@@@„ @ @

M QUU M


@ @@Šfl ’ fl Çfl @ï fl ãbŞrÛa@Žk퉞†nŞÛa@ @ @@òjnflØ ßfl @–@òy fl b Ş ßfl @–@†Èfl Ô ßfl @–@ñ‰ìjş fl @ @ñ…fl bv Ş  fl @–@Ý×d ífl@–@òuý  qfl@–@òİ zßfl @ @ò×ìfl ‘ fl @–@´Ø č @–@bŞíflŠŽ q@–@‹žìßfl @–@ÞbŞày fl @ @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@ @NNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@ @NNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@ @NNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@ @NNNNNNNNNNNNNNNN

M QUV M

@@

@@ @@ñ‰ìjş fl


@ @Šfl ’ fl Çfl @s fl ÛčbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @áÜ Ô Û a@

@@ @áÜ Ó @

@@ @ñ‰fl ìjş Ş Ûa@

@@ @ñ‰fl ìjş fl

@ @ò fl aŠŞ Ø Û a@

@@ @ò fl aŠŞ × @

@@ @òu fl a‰fl †Ş Ûa@

@@ @ òu fl a‰Ş …fl

@ @‰ğ †fl ½Ž a@

@@ @‰ğ †fl ߎ @

@@ @òŞ íŠçž Œfl Ûa@

@@ @@òŞ íŠçž ‹fl

@ @†îÛ a@

@@

@@ @†ífl@

@@ @òÇbàfl ’ Ş Ûa@

@@ @òÇfl bàŞ ‘ fl

@ @ñŠfl  žþ  a@

@@

@@ñŠfl  ž c@

@@ @òu flý  rÛa@

@@ @òfl uý  q

@ @áÐ Û a@

@@

@@ @áÏ @

@@

@@

@ @Áč öbz fl Û a@

@@

@@ @Áč öby fl@

@@Šàč äŞÛa@

@@ @Ýu Ž ŠŞ Ûa@

M QUW M

@@ Šàč ãfl

@@ @ Ýu Ž ‰fl


@ @@Šfl ’ fl Çfl @Éfl č iaŞŠÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @Z@òÜ àž ¦  a@čêˆč çfl @žknŽ× a @ @NŽ†č öaflŠu fl ëfl @ćpý  v fl ßfl ëfl @ćknŽ× @Ò ğ ŠŞ Ûa@óÜÇfl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

M QUX M


@ @

     ‫א‬        ‫א‬    ‫א‬ @ @ @ @_@ćŠØ ifl@bflí@ćÉ č aflë@Žƒjflİ ½ a@Ýçfl @ @Nñ  fl č j×@òÏ Šž Ž‘@ŽéÛ ëfl @ćÉ č aflë@Žƒjflİ ½ a@L@áflÈfl ã @ @ @ @ _âbflÈİ Ûa@ñč Šfl v ž Žy@žåßč @ćkíŠÓ @flìçŽ @žÝçfl ëfl @ @NâbflÈİ Ûa@ñč Šfl v ž Žy@žåßč @ćkíŠÓ @flìçŽ @LáflÈfl ã @ @_ƒjflİ ½ a@¿@afl‡bflß @ @NĞïöbfliŠŽ èž × @ć†Óč ìž ßfl ëfl @Lò u fl ýflq@ƒfljİ ½ a@¿ @ @LâbflÈİÛa@čpaflë…fl þ  @ĞÒ‰fl ëfl @ @NÖbfljž ÿÛ@ĞÒ‰fl ëfl

M QUY M


@ @_čpýflàèž ½ a@òÜ fl @flåíž c @ @ƒjflİ ½ a@¿@čpýflàèž ½a@òÜ fl @ @Nõč b½a@ìž y fl @floz ž mfl @ @ @ @_âbflÈİ Ûa@ñč Šfl v ž Žy@µg@ćlbfli@ƒjflİ ½ a@¿@žÝçfl @ @NâbflÈİ Ûa@ñč Šfl v ž Žy@µg@ćlbfli@ƒjflİ ½ a@¿@LžáÈfl ãfl @ @ @ @_âìž îflÛa@¿@Þëbfläfl nflm@òjflu ž ëfl @žá× @¿@‰bİÏ ⁄a@òjflu ž ëfl @Zï fl çč @âìflîÛa@¿@đpbjfluëfl @fltýflq@ŽÞëfl bfläfl mc @ @Nõč bfl½ a@¿@õbfl’Èfl Ûa@òflju ž ëfl ëfl @LñflèÄ Ûa@fl†äž Çč @čõa†fl Ìfl Ûa@òjflu ž ëfl ëfl @Lbflj– Ş Ûa @ @NŽÉjfl’ ž ãfl@ü@bfläÜ × c@a‡gë@LflÊìŽvãfl@óŞny fl @ŽÝ× dã@ü@ćâìž Ó @Žåz ž ãfl@@@@@@@@ @ @HÑ ć íŠ‘ fl @ćsí†yI@@@@@

@ @ M QVP M


@ @Zñ †í†¦  a@p Ž bàÜč Ø Ûa @ @pbflju fl ëfl @ @ÊìŽvãfl@

@@@òÜ fl @ @@ðflˆÛa@ @õbfl’Èfl Ûa@ @@òÏŠž ‘ Ž

@ @o fl z ž mfl@

@@@†žäÇč @

@@†čÓìž ßfl @ @bflj– Ş Ûa@

@@@âžìÓ @ @ïčöbfliŠfl èž ×

@ @pýflàèž ½ a@

@@Žåz ž ãfl@

@@Éflj’ ž ãfl@

@@òflju ž ëfl @ @ŠžèÄÛa@ @paflë…fl þa

@ @žìy fl @ @‰bİÏ ⁄a@

@@ @a‡g@

@@@‫ﺎﺫﹶﺍ‬‫@ @ﻣ‬õafl†Ìfl Ûa@

@@óŞny fl

@ @bflß@

@@@Ûa

@õbfl½ a@

@ @ @ @H@c@I @ @òÏŠž ‘ Ž@

@@

@@

@@ @Ýžj‘ č @@@@

@@

@@

@@ŠžÈ‘ fl

@ @Ž‘@

@@

@@

@@

@@

@@

@@ @fl ‘

@č ‘@@@@

@ @Ž‘@@@@@@@@ č ’@@@@@@@@ @fl ‘ @ @ H lI @ @ÂflŠ’ ž ßč @@@@ @ @Â@

@@

@@ @ Á  Óč @

@@ @òİz fl ßfl @

@@

@@ Õflj 

@@ @Á@

@@

@@

@@ @ Â

@ @Á@@@

@@Á@@@

@@@Â@@@@@@@@@

@ @Â@@@@@@@@@ M QVQ M

@@

@@

@

@@

@


     ‫א‬ @ @@@@ÞŽ Şëþ a@Žk퉞†ŞnÛa@ @ @ @ï ć öčbfliŠŽ èž × @ć†Óč ìž ßfl ëfl @òu fl ýqfl@ƒjflİ ½ a@¿ @_ƒjflİ  ½ a@¿@Ûa@p Ž aflë…fl þa@bflß @ @ñ †fl š fl äž ßč ëfl @Âbči@Ý fl †ž ½ a@¿ @ @_Ý fl †ž ½ a@¿@Ûa@Žõbflî‘ ž þa@bflß @Ž†öaflŠuflë@ćpýv fl ßfl ëfl @ćknŽ× @ğÒŠŞ Ûa@óÜÇfl @_ğÒŠŞ Ûa@óÜÇfl @Ûa@Žõbflî‘ ž þa@bflß @ï ć öčbfliŠŽ èž × @ć†Óč ìž ßfl ëfl @òu fl ýqfl@ƒjflİ ½ a@¿ @_ƒjflİ  ½ a@¿@Ûa@Žpaflë…fl þa@bflß

@âbflÈİÛa@čpaflë…fl þ@ĞÒ‰fl @ƒjflİ ½ a@¿ @ @_ƒjflİ ½ a@¿@Ûa@Žõbflî‘ ž þa@bflß @ @âìäÛa@ñŠfl v ž Žy@´àflîÛa@óÜÇfl @_´àflîÛa@óÜÇfl @Ûa@ñŠfl v ž §a@bflß @ @âbflÈİ Ûa@ñŠfl v ž Žy@‰bflîflÛa@óÜÇfl @_‰bflîflÛa@óÜÇfl @Ûa@ñŠfl v ž §a@bflß @ @@ @ M QVR M


@ @ïčãbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ √

@ @ @ @c @ @l @ @p @ @t @ @x @ @ @ @„ @ @

@ @ŽsÛčbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ @ @ @ @ @ @ M QVS M

@ @


‫@ @‬ ‫‪@ @@ÉŽ č iaŞŠÛa@Žk퉞†nŞÛa‬‬

‫‪@ @Z@cflŠÓač‬‬ ‫‪@@H@‡@I‬‬

‫@@‬

‫@@‬

‫@@‬

‫@‪@ @H@Ã@I‬‬

‫ﹶﺫ ﱠﻝ‬

‫ﹶﻇ ﱠﻞ‬

‫ﹶﺫِﻟﻴﻞ‬

‫ﹶﻇ ِﻠﻴﻞ‬

‫‪‬ﻧ ِﺬﻳﺮ‬

‫‪‬ﻧ ِﻈﲑ‬

‫‪‬ﻳﻨ ﹸﺬ ‪‬ﺭ‬

‫‪‬ﻳﻨ ﹸﻈ ‪‬ﺮ‬

‫ﹶﻓ ﱞﺬ‬

‫ﻆ‬ ‫ﹶﻓ ﱞ‬

‫‪‬ﺷﻮﺍ ﹼﺫ‬

‫ﻅ‬ ‫‪‬ﺷﻮﺍ ﹼ‬

‫‪‬ﺗﺬِﻟﻴﻞ‬

‫‪‬ﺗﻈ ِﻠﻴﻞ‬

‫@ @‬ ‫‪M QVT M‬‬


@ @@@ Ž ßč b¨a@Žk퉞†nŞÛa @ @ @ @ @ @sŞãûfl ߎ @

@@

@@

@@

@@

@@Š׈fl ߎ

@ @òfl‰ğ †fl ߎ @

@@

@@

@@

@@ @ğ‰†fl ߎ

@ @òÐîčšßŽ @

@@

@@

@@

@@ @Ñß

@ @òflšíŠßfl @

@@

@@

@@

@@ @œíŠßfl

@ @òfläiž ač@

@@

@@

@@

@@

@ @òfl‰bfly@

@@

@@

@@

@@ @‰bfly

@ @òjîj@

@@

@@

@@

@@ @kîj

@ @ñfl‰ìЖ ž ÇŽ @

@@

@@

@@

@@ @‰ìЖ ž ÇŽ

@ @òfljÜ × @

@@

@@

@@

@@

@@kÜ×

@ @òİÓč @

@@

@@

@@

@@

@@ @ Á  Óč

@ @òÛaflŒË @

@@

@@

@@

@@

@@ÞaŒË

@ @ñflŠàč fl ã@

@@

@@

@@

@@

@@Ščàfl ã

@@ @åžiač

@ @ M QVU M


@ @sŞãûfl ߎ @ @òØí‰c @ @òŞíŠçž ‹fl @ @ñfl…bflë @ @òÜ fl @ @òfl– ž ‰Ž @ @òflybŞßfl @ @òfljnflØ ßfl @ @òÏŠž ‘ Ž @ @òfluýflŞ q @ @ñflŠv ž ‘ fl @ @ñflˆÏč bflã @ @ñflŠiž g @ @òîčãbİifl @ @ñfl…bŞv fl @ @ñflŠİ  ž ßč @ @ñflŠöčb @ @ñflŠv ž y Ž

@ @@@Ž…č bŞÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @ @ @ @ @Š׈fl ߎ ____________________ @ @ƒfljİ ßfl ____________________ @ @lì× ____________________ @ @lbnč× ____________________ @ @áÜÓ ____________________ @ @‰ìŽ ____________________ @ @Ê‰b‘ ____________________ @ @žìy fl ____________________ @ @Şï č Šž × ____________________ @ @†čÓìž ßfl ____________________ @ @†flÈÔ ßfl ____________________ @ @Áčöbfly ____________________ @ @Þbflí‰ ____________________ @ @Ò Č ‰fl ____________________ @ @Šžè‘ fl ____________________ @ @Âbči ____________________ @ @æbØßfl ____________________ @ÖëŽ†äž • Ž M QVV M


@ @@ÉŽ č ibŞÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @ @ @HNNNNÛa@NNNNNNNNNïçč @čêˆflçI@@@@HNNNNNNNðˆÛa@NNNNNNNN@flìçŽ @aflˆçfl I @ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ï fl çč @čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìfl Žç@aflˆçfl @ @ñfl…bflîÈč Ûa@¿@Ûa@òjflîjİÛa@

@@ @ñč …fl bflîÈč Ûa@¿@ðˆÛa@Žkîčjİ Ûa

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ï fl çč @čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìfl Žç@aflˆçfl @ @ñfl‰ìşj Ş Ûa@flâbflßc@Ûa@ò fl ‰ğ †fl ½a@

@ñfl‰ìşj Ş Ûa@flâbflßc@ðˆÛa@Ž‰ğ †fl ½ a

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ï fl çč @čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìfl Žç@aflˆçfl @ @ñfl…bflîÈč Ûa@¿@Ûa@òšíŠ½a@

@@ @ñč …fl bflîÈč Ûa@¿@ðˆÛa@ŽœíŠ½a

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ï fl çč @čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìfl Žç@aflˆçfl @ @o č îž jflÛa@¿@Ûa@òäiüa@

@@

@@o č îž jflÛa@¿@ðˆÛa@åiüa

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ï fl çč @čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìfl Žç@aflˆçfl @ @òč Ô í膧  a@¿@Ûa@ò fl ‰b§a@

@@@òč Ô í膧  a@¿@ðˆÛa@Ž‰b§a

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ï fl çč @čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìfl Žç@aflˆçfl @ @ñč ŠöbİÛa@¿@Ûa@òÐ îš½a@ M QVW M

@@ @ñč ŠöbİÛa@¿@ðˆÛa@ŽÑîš½a


@ @ @ @Žåßč bŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @@ @ @ @Z@žÝàč × c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ƒjflİ ½ a@¿ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@¿@čpýflàèž ½a@òÜ fl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@flïçč @ƒjflİ ½ a@Žpaë…c @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÑ č Ô  Ş Ûa@¿ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@čoîž jflÛa@Ý fl †ž ßfl @¿ @ @ @ @@ŽÉ č bŞnÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ @ @Z@žku č c @ @_@ò Ï Šž ‘ Ž @âìž äŞÛa@čñŠfl v ž Žy@¿@žÝçfl MQ _@ƒjflİ ½ a@¿@Ûa@Žpaflë…fl þa@bflß MR _@ï ş öbiŠèØÛa@Ž†Óč ìž ½ a@flåíž c MS @_@Öbflj  ÿÛ@ćÒ‰fl @ƒjflİ ½ a@¿@žÝçfl MT _@âìž îflÛa@¿@ćŠØ ifl@bëfl bflänflífl@òjuë@žá× MU M QVX M


@ @ŠŽ ‘ č bflÈÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @ @ @ZòîmŁa@čpbflàÜč Ø Ûbi@bäîčÈnžߎ @Ýàfl u Ž @Şo č @æğì× @ @M@âaflŠ§  a@–@ŠØifl@–@@kíŠÓ @–@—zÐífl@–@¿@–@ožîifl@–@kîjİÛa @–@†îÈfli@MœíŠ½ a@–@òÔ í†fly@–@ñflč  j×@–@†čvž ½ a@–@åßč @–@paŠžvy Ž @–@ñflŠžvy Ž @–@kŽnØflí@–@ñflõaflŠÔč Ûa@–@åflÇ@–@ÖìşÛa @ @Ntýflq @ @ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñč õfl aflŠÔč Ûa@čñŠfl v ž Žy@¿@ŽknŽØ ífl@ćŠØ ifl@Z@Þbrß @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkîjİÛa MQ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŠ Ø ifl@oîfli@¿ MR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŠ Ø ifl@Žoîfli MS NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MT NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MU @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MV M QVY M


@ @Šfl ’ fl Çfl @flð…č b§  a@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @ @ @Z@đpbflàÜč × @æğì× @ @Z@Þbrčß @ @Në@M@â@–@t@–@l@–@æ@–@Ö@–@”@–@Ú@–@p@–@Þ @ @áÜÓ @

@@

@@@âžìãfl@

@@

@@@âžìqfl@

@@

@@lžìqfl

@ @åžjÛ@

@@

@@kŽn× @

@@

@@kÜÓ @

@@

@@kÜ×

@ @lì×@

@@

@@ @áž × @

@@ @kflnØ ßfl @

@@

@@Ýžj‘ č @ @ @ @Ò@–@Ö@–@ë@–@æ@–@…@–@˜@–@â@–@Ê@–@‰@–@ @ @

@ @@@@NNNNNNNNNNNN@

@@ @NNNNNNNNNNNN@

@@ @@ğ‰†fl ߎ

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNN@

@@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN M QWP M


@ @ @ @@Šfl ’ fl Çfl @ï fl ãbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @ @ @Š׈fl ߎ @Éžàu fl@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@…flŠÐ ߎ @ @

@ @æì‰†ß@

@@

@@

@@ @‰†ß @ @

@ @NNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@‰aŞŒu fl @ @

@ @ NNNNNNNNN N@

@@

@@

@@ @ÞbŞày fl @ @

@ @NNNNNNNNN N@

@@

@@

@@ @Ñîšß

NNNNNNNNN N@

@@

@@

@@

M QWQ M

@@‰bŞî


@ @@@@Šfl ’ fl Çfl @s fl ÛčbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@ @ @ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ćŠØ ifl @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN¿@Áč ibfl™ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@¿@ćkîčj@

@@

@@

@@

@@@bflãc@@@@@@@@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@o fl ãž c@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN¿@ć‰ğ †fl ߎ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÑ ć îčšßŽ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNN¿@ć‰bfly @ @ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠfl Ô mfl

M QWR M

@@

@


@ @ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òfl™Šğ àfl ߎ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@ @@čoãflc@@@@@@@@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@Žåz ž ãfl@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@@

@@

@@

@@

@@ @ @@

@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@flæìŽğ‰†fl ߎ

M QWS M

@@

@


@ @@@flŠ’ fl Çfl @flÉč iaŞŠÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@

@ @ @

@ @Z@žknŽ× aflë@cŠfl Ó ač @ @N†č č öaflŠ¦  aë@čpý  v fl ½ a@¿@cŠfl Ô íflëfl @č†Èfl Ô ½ a@óÜÇfl @ŽÜč v ž ífl@ćŠØ ifl@

@

@ @Nñ  fl rč× @ćkŽn× @čknflØ ½ a@óÜÇfl ëfl @Lćč j×@ćknflØ ßfl @ŠØifl@õfl afl‰ëfl @

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@ @ @

M QWT M


      ‫א‬    ‫א‬  ‫א‬ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Nk č nflØ ½ a@čòÏ Šž Ë@¿@ćŠØi @ @ @ @Nñ č j× @òÏ Šž ‘ Ž @òč Ï Šž ÌŽ ÜčÛ @ @ @ @NÑ ć îÐč  fl @ć‰bnfl č @čòÏ Šž ’ ş Ûa@l č bifl@óÜ Çfl ëfl @ @

M QWU M


@ @ @ @ ć č j×@ćknflØ ßfl @čòÏ Šž ÌŽ ÜčÛ @ @ñ aflŠjž ßč ëfl @ćâýÓc@čknflØ ½ a@óÜÇfl ëfl @ @Š jž y č @òu fl bfluŽ‹ëfl @ñŠfl İ  ž ßč ëfl @ñbflzàž ßč ëfl @ @ĞïöčbfliŠfl èž × @ćbflj– ž ßč ëfl @ @Lñ fl j×@òÇfl bfl@čÁöčb§a@óÜÇfl ëfl @ @áíŠØÛa@æežŠÔ Ûa@flåßč @òíe@bèîčÏ@òy fl ìfl Ûëfl @ @ @ @Lčknؽa@flÑÜ@Žܯ@ćŠØi @ @éfl뉎…@ŽŠ×aˆŽíëfl @ @ @ @Ñ č 튪’Ûa@čÑz fl – ž ½a@¿@cflŠÔ íflëfl @ @Næfl ëŠčÏbØÛa@ñ ‰fl ìŽ @ @ @ @ @ @ M QWV M


@ @Z@ñfl†í膦  a@ŽpbflàÜč Ø Ûa @ @æëŠÏč bØÛa@

@òflÇbfl@

@@@áž nŽãž c@@Ñflz– ž ½ a@

@ @bèşíc@bí@

@@‰bn@

@@@åíč…@

@ @æ뎆ŽjÈž mfl@ @áíŠØ Ûa@ @뎉…Ž @ @ @áŽm†ž jflÇfl @

@@âýÓc

@@ÝÈÐífl@ @ñbzžàßč @ñfl‰ìŽ@

@@@Šžjy č @@ @òíe

@@_afl‡bflß@

@Šč×aˆŽí@

@@ @ Ý ž Ó @

@ @áž Ø Û@ @ÑíŠ’ Ş Ûa@

@@ñaflŠjž ßč @

@@†ŽjÇc@ @æeŠÔÛa

@ @ïčÛ@@ÑÜ fl @ @òÏŠž ÌŽ Ûa@ @òflubflu‹Ž @

@†čibflÇ@ @ÑîčÐ fl

@ @H@c@I @ @æežŠÓ@

@@

@@

@@ @ Á  Óč @@@@

@@

@@

@@kÜÓ

@ @Ó@@@@@@@

@@

@@

@@

@@

@@ @fl Ó

@@č Ó@@@@

@ @Ó@@@@@č Ó@@@@@fl Ó@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ H lI @ @ìç@

@@

@@

@@òyìÛ@

@@

@@ @Éčaë@

@

@ @ë@

@@

@@

@@ ëNNN@

@@

@@

@@ @ë@

@

@ @ë@NNN@@@ë@@@@

@@

@@

@@

@

@ @ë@

@@

@@

@@

@

M QWW M

@@


    ‫א‬ @ @@ŽÞëŞ þa@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @ @ @áíŠØÛa@æežŠÔ Ûa@flåßč @òíe@bflèîÏ@

@@@ñ ačßëfl @ćâýÓc@čéîž Ü Çfl @@@

@ @Ñ č 튪’Ûa@čÑz fl – ž ½ a@flåßč @p ć bflíe@bflèîÏ@

@@@ñ ačßëfl @ćâýÓc@čéîž Ü Çfl @@@

@ @ò Èfl  č aflë@òÔ íč†y fl @bflèîčÏ@ @ñ Šfl İ  ž ßč ëfl @ñ bflzàčß@čéîž Ü Çfl @@@ @ @ñ  fl j×@òÏžŠ‘ Ž @bflèîÏ@ @p ć ýflvßfl ëfl @ćknŽ× @čéîž Ü Çfl @@@ @ @ò Ø í‰cë@ć†Èfl Ô ßfl @bflèîÏ@

@@@Ñ ć îÐfl@ć‰bfln č @čéîž Ü Çfl @@@

@ @áíŠØÛa@æežŠÔ Ûa@flåßč @òíe@bflèîÏ@ @ñ Šİ ßč ë@ćâýÓc@čéîž Ü Çfl @@@ @ @ M QWX M


@ @@ïčãbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @ √ @ @… @ @‡ @ @‰ @ @‹ @ @ @ @” @ @˜ @ @ @ @@ŽsÛčbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ @ @@

@ @ @ @ @ @ @ @ @

M QWY M


@ @@@ŽÉč iaŞŠÛa@Žkíž ‰ž†ŞnÛa@@ @ @

@ @Z@cŠfl Óač @ @ @ @H@t@I@

@@

@@

@@

@@ @H@@I

@ @áfl Üč qfl@

@@

@@

@@

@@

@@áfl Üč  fl

@ @Šć àfl qfl@

@@

@@

@@

@@

@@Šć àfl  fl

@ @´čàrŞÛa@

@@

@@

@@

@@ @´čà Ş Ûa

@ @ñfl‰ìŞrÛa@

@@

@@

@@

@@ @ñfl‰ìŞÛa

@ @tbqc@

@@

@@

@@

@@ @bc

@ @t fl Šfl y fl@

@@

@@

@@

@@ @  fl Šfl y fl

@ @‰bflq@

@@

@@

@@

@@

@@@‰bfl @ @ @ @

M QXP M


@ @ @ Ž ßč b¨a@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@

@ @Z@čñ‰fl ìş–Ûa@flåßč @žku č c @ @_@ćŠØ ifl@ŽÝÈfl Ð ífl@afl‡bflß MQ @ @ NÑ č 튒Ûa@čÑz fl – ž ½a@¿@cŠfl Ô ífl@ćŠØ ifl @ @ @ @_@ŽkîjİÛa@ŽÝÈfl Ð ífl@afl‡bflß MR @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ŽÝu Ž ŞŠÛa@ŽÝÈfl Ð ífl@afl‡bflß MS @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@ŽœíŠ½a@ŽÝÈfl Ð ífl@afl‡bflß MT @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @_@Ž‰bŞîİ Ûa@ŽÝÈfl Ð ífl@afl‡bflß@MU @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M QXQ M


@ @ @ @@Ž…č bŞÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@

@ @Z@Þbrč½a@¿@bflà× @òÜ÷žc@žknŽ× a @ @@a‡bflß@–@bflß@–@žá× @–@flåíž c@–@å ž ßfl @–@Ýflç @ @Nñč õfl aflŠÔč Ûa@čòÏ Šž Ë@¿@ćŠØ ifl@

@@ @_@ćŠØ ifl@flåíž c@Z@Þbflrßč

Nòflqýflq@čoîfljÛa@ŽáÓ ‰fl NñflŠİ  ž ßč @čêˆč çfl NÑíŠ’ Ş Ûa@čÑz fl – ž ½a@¿@cflŠÔ ífl@ćŠØ ifl@Z@žáÈfl ãfl N†flày ž c@bflãc Nõfl b½a@ŽlŠfl ’ ž ífl@ŽÝu Ž ŠŞ Ûa

M M M M M

@ @ @ @ÉŽ č ibŞÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @@ @ @Z@ýàfl u Ž @æğì×

@ @NcflŠÔ ífl@–@ÑíŠ’ Ş Ûa@–@ćŠØ ifl@–@čÑz fl – ž ½ a@–@¿ Nl č bfli@–@čòÏ Šž ’ ş Ûa@–@ć‰bnč@–@óÜÇfl @–@ćÑîčÐ fl N¿@–@čòjflnØ ½ a@–@ćknŽ× @–@ñflr× N¿@–@čòÔ íč†y fl @–@ŽŠàč äŞÛaflë@–@æaflìîfl§  a@–@Ž† flþ a NïÜ– fl íŽ@–@¿@–@ćŠØ ifl@–@č†č vž½ a N Ž ܯ@–@ćŠØ ifl@–@flÑÜfl@–@đknØßfl @–@j× M QXR M

MQ MR MS MT MU MV


@ @ @ @Žåßč bŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa@@ @ @ č b¨aë@òz fl îčz– Ş Ûa@òÜ àž ¦a@åğîifl @ @ZÞbflr½č b×@ïÜflí@bflàîčÏ@ò÷fl ×@@@ñflõaflŠÔč Ûa@ñŠfl v ž Žy@

@@

@@

@ @×@ @òč ÏŠş’Ûa@Žlbfli@

@@

@@ @@@@@@@čòÏ Šž ÌŽ Ü Ûč @

@

√@ @ñ j×@òÏ Šž ‘ Ž@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @k č nؽa@Ñ fl Ü@

@@

@@

@@

@@

@

@ @ ć č j×@ćknflØ ßfl @

@@

@@ñč õfl aŠfl Ôč Ûa@òč Ï Šž Ë @¿

@ @Éć  č aflë@ćƒjflİ ßfl @

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @Ñ đ îÐ@‰bnč@¿@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @âbflÈİ Ûa@ñŠfl v ž Žy@

@@

@@

@@ @cŠfl Ô ífl@ćŠØ ifl@

@

@ @Ñ č íŠ’ Ş Ûa@čÑz fl – ž ½a@¿@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @o č îfljÛa@òč Ï ŽŠŽ‘@¿@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@ @âbflÈİ Ûa@čñŠfl v ž y Ž @žåß@

@@

@@ @ k ć íŠÓ @Žƒ fl jݽ a@

@

@ @ñč Šfl v ž §  a@Žlbfli@

@@

@@

M QXS M

@@

@@

@@ @@@@Z@ćÞbflrßč

@@

@@

@ @ @


@ @@ŽÉ č bŞnÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @Z@Þbflr½č b×@sŞãûfl ½a@flÉàž u fl @kŽn× a @ @H@sŞãflûߎ @ŽÉàž u fl @I@ @ @@

@@

@@

@@

@@

@@@H@…flŠÐ ߎ @I

@@ @pafl‰bŞî fl@

@@

@@

@@ @ñfl‰bŞî fl Z@Þbrß

@ @@

@@

@@

@@

@@ @òflaŞŠ× @

@

@ @@

@@

@@

@@

@@ @òÓbİč i@

@

@ @@

@@

@@

@@

@@ @òfluaމ…fl @

@

@ @òÜÏč bfly@

@

@@ @òfluý  fl q@

@

@ @@

@@

M QXT M

@@

@@


@ @ @ @@@@ŽŠ‘ č bflÈÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @ZÞbflr½č b×@žÝàč × c @ @Nñ  fl rč× @ćknŽ× @ğÒŠŞ Ûa@óÜÇfl @Z@ćÞbflrßč @ @Nñ  fl rč× @ćknŽ× @éîÜflÇ@Ò ş ŠŞ Ûa@

@

@ @NŽŠšžc@Âbči@čknflØ ½ a@floz ž mfl@MQ @ @NŽŠš fl  ž c@  bflč i@NNNNNNNN@ŽknflØ ½ a@

@

@ @Nñ  fl j×@ò íflŠfl çž ‹fl @čñ†fl š fl äž ½č a@flÖìfl Ï @MR @ @Nñ  fl j×@ò íŞŠçž ‹fl @NNNNNNNNNñ†fl š fl äž ½č a@

@

@ @N ć Ìfl•@ćknflØ ßfl @č†Èfl Ô ½ a@flÑÜ  fl @ MS @ @N ć Ì•@ćknØß@NNNNNNNNNNŽ†Èfl Ô ½ a@

@

@ @NÉć  č aflë@ćƒjflİ ßfl @ñč Šfl v ž §a@flâbflßcMT @ @NÉć  č aflë@ćƒjflİ ßfl @NNNNNNNNNñŠfl v ž §a @ @NÉć Ðč mflŠŽß@ć‰ìŽ@čòÔ í膧  a@flÞìž y fl @MU@ @ @NÉć Ðč mflŠŽß@ć‰ìŽ@NNNNNNNNòÔ í膧  a@

@@

@ @ N ć č j×@ć—Ð Ó @‰b§a@flõafl‰ëfl MW @ @ N ć č j×@ć—Ð Ó @NNNNNNNNNN@Ž‰b§a M QXU M

@ @


@ @ð@@

@@

@ @@@flŠ’ fl Çfl @flð…č b§a@Žkíž ‰†ž nŞÛa @ @ @ @Z@cŠfl Óač @@ @@ @ë@@@ @@ @@ @@ c@@

@ @ÕíŠ@ @ @†îčÈifl@ @ @kíŠÓ @ @ @´čàífl@ @ @ÑîčÐ fl@ @ @òÔíč†y fl@

@@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @âìŽzÛ@ @@ @lìŽäu fl@ @@ @ÞìŽ•ëŽ @ @@ @‰ìЖ ž ÇŽ @ @@ @ÖëŽ†äž • Ž @ @@ @lì×@

@@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@

@Âbfli @lbfln×č @æbØflß @Þbàfl‘ @Êa‰č‡ @‰bfln č @ @

@ @@Šfl ’flÇ@flïãbŞrÛa@Žkíž ‰†ž nŞÛa

@ @ÑčÓìflß@

@@@åžîÇfl @ @òfl– ž ‰Ž @ @ÖëŽ†äž • Ž @

@ @Z@cŠfl Óač

@@@Œžj Ž @ @†flÈÔ ßfl @

@ @lžŠË @ @ÞbÔmŽŠŽi@

@@ ÖžìÏ @ @Šflš ž c@

@@@ŠØifl@ @kflnØ ßfl @

@ @ážu č @ @æbfln ž Ï @

@@œžîifl@

@@ÖžŠ‘ fl @ @Šflày ž c@

@@kÜÓ @

@ @c‰fl @ @ñflŠ ž c@ M QXV M

Alkitab-Alasasi-1.3  

MQRSM @c@fl‰@@c@Ò@žãžÈ@fl‘@‰@@@@Þ@@@@‰@@@žx@@@@@@@@ @pbflàčÜ×@žæğì×Z@@ Šfl’flÇ@flïãbŞrÛa@Žkží‰ž†ŞnÛa@@@@ ‫ﻣﺜﺎﻝ‬ : ‫ﺫﹸ‬ ‫ﺃﹸ‬ ‫ﻥ‬ ----&lt...

Alkitab-Alasasi-1.3  

MQRSM @c@fl‰@@c@Ò@žãžÈ@fl‘@‰@@@@Þ@@@@‰@@@žx@@@@@@@@ @pbflàčÜ×@žæğì×Z@@ Šfl’flÇ@flïãbŞrÛa@Žkží‰ž†ŞnÛa@@@@ ‫ﻣﺜﺎﻝ‬ : ‫ﺫﹸ‬ ‫ﺃﹸ‬ ‫ﻥ‬ ----&lt...

Advertisement