Page 1

moom-nom-mom_puu2.indd 1

3/10/2552 8:59:06


สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย) จำกั ด (มหาชน) ตระหนักอยู่เสมอว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด ขององค์กร และเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ธนาคารให้ความสำคัญอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในด้านการทำงาน และชีวิตครอบครัว ซึ่ง สอดคล้องกับ นโยบายของธนาคารที่มีอยู่แล้วอย่างชัดเจน ในการให้ความสำคัญ กับสถาบันครอบครัวและส่งเสริมให้พนักงานสร้างสมดุลระหว่างชีวิต การงานและ ชีวิตครอบครัว ที่เรียกว่า Work-Life Balance นอกจาก นี้ ธนาคารมีนโยบายที่เรียก ว่า Diversity and Inclusion หนึ่งใน หลักการสำคัญภายใต้นโยบายดังกล่าว คือการให้ความเท่าเทียม และเสมอภาคต่อสตรีในการทำงาน และจัดสรรทรัพยากร อย่าง เหมาะสมที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้หญิงในที่ทำงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่ “มุ ม นมแม่ ” ในอาคารสำนั ก งานใหญ่ ข องธนาคารจึ ง ได้ ก่อตั้งขึ้นด้วย เจตนารมณ์จากสองฝ่ายคือ ผู้บริหารของธนาคาร และ ความประสงค์ของพนักงาน โดยก่อนหน้านี้พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ เกิดความไม่สะดวกในการให้นมลูกอย่าง ต่อเนื่องหลังจากกลับมา ทำงานแล้ว จึงหารือกับฝ่ายบริหารถึงปัญหาดังกล่าว และได้รับการ ตอบสนองด้วยดี เนื่องจากหลักการและเหตุผลของการอำนวยความ สะดวกให้ พ นั ก งานหญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ ส ามารถให้ น มลู ก ได้ อ ย่ า ง ต่อเนื่อง

นายมาร์ค เดวาเดสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 2 moom-nom-mom_puu2.indd 2

3/10/2552 8:59:10


สารจากผู้บริหารธนาคาร “น้ำนม” ซึ่งเป็นเลือดในอกแม่ ได้ให้ชีวิตกับลูกๆ มาตั้งแต่ โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน ได้ถูกมองข้าม และแทนที่โดยน้ำนมโค แปรรูป จะเป็นด้วยสภาวะการทำมาหา เลี้ยงชีพ ซึ่งบีบคั้นให้การ ดำเนินชีวิตต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา คุณแม่สมัยใหม่จึง ต้องมอง หาความสะดวกในการดูแลลูกเป็นอันดับแรก เป็นผลให้ความผูกพัน ทางสายเลื อ ดนั บ วั น จะลดลงตามลำดั บ ซึ่ ง ภาพรวมของสถาบั น ครอบครัวในปัจจุบัน จึงเปลี่ยนไปมากถ้าเทียบกับในอดีต ในแง่ประโยชน์ขององค์กรจากการมี “ห้องคุณแม่” นอกจาก ขวัญและกำลัง ใจของพนักงานจะดีขึ้นแล้ว ย่อมมีผลทำให้สมรรถ ณะการทำงานดีขึ้นตามไปด้วย โดยตัดความกังวัลหลายประการ ออกไป ในเรื่องของการดูแลและให้นมบุตร นี่คือผลดีทางอ้อมอีกทั้ง ยังรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไปใน สังคมปัจจุบันที่นับวันจะลบเลือนไป นายเอ็ด สารสาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการกลาง และบริหารทรัพย์สิน

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 3 moom-nom-mom_puu2.indd 3

3/10/2552 8:59:11


ประวัติธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด เปิ ด สาขาแห่ ง แรกในประเทศไทยใน ปี 2437 ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 115 ปีแล้วที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้แสดงให้ประจักษ์ว่า ธนาคารฯ มิได้เป็นเพียงแค่สถาบันการเงินทั่วไป แต่ยังเป็น มิตรที่ดีของชุมชน จากการที่ มี ธุ ร กิ จ หลั ก ในทวี ป เอเชี ย แอฟริ ก า และตะวั น ออกกลาง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ตระหนักดีว่าการเป็นธนาคารมิใช่แค่การบริหาร จั ด การด้ า นการเงิ น ให้ กั บ ลู ก ค้ า เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง มี ห น้ า ที่ แ ละความ รับผิดชอบ ในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย จากการดำเนินงานทั่วโลกมาถึง 150 ปี ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด ได้ ก้ า วขึ้ น เป็ น ผู้ น ำทางด้ า นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารระดับโลก ซึ่งธนาคารฯ มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาและอำนวย ความสะดวกทางด้านการเงินให้กับลูกค้าทั้งใน แบบบุคคลธนกิจ และสถาบัน

ธนกิจในกว่า 70 ประเทศ สิ่งสำคัญที่ทำให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแตกต่างจากธนาคารอื่นๆ คือ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสถาบันการเงินมีบทบาท สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ทั้งในด้านสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม

ประวัติมุมนมแม่ มุ ม นมแม่ ข องธนาคารฯ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ยเจตนารมณ์ จ ากสองฝ่ า ยคื อ ผู้บริหารของธนาคาร และความประสงค์ของพนักงาน โดยก่อนหน้านี้พนักงาน หญิงที่ตั้งครรภ์เกิดความไม่สะดวกในการให้นมลูกอย่างต่อเนื่องหลังจากกลับมา ทำงานแล้ว จึงหารือกับฝ่ายบริหารถึงปัญหาดังกล่าว และได้รับการตอบสนอง ด้วยดี เนื่องจากหลักการและเหตุผลของการอำนวยความสะดวกให้พนักงานหญิง ที่ ตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ ส ามารถให้ น มลู ก ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งนี้ ส อดคล้ อ งกั บ นโนบายของ ธนาคารที่มีอยู่แล้วอย่างชัดเจน ในการให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวและ ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการงานและชีวิตครอบครัว ที่เรียกว่า Work-Life Balance นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายที่เรียกว่า Diversity and Inclusion หนึ่ ง ในหลั ก การสำคั ญ ภายใต้ น โยบายดั ง กล่ า วคื อ การ ให้ ค วาม เท่ า เที ย มและเสมอภาคต่ อ สตรี ใ นการทำงาน และจั ด สรรทรั พ ยากรอย่ า ง เหมาะสมที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้หญิงในที่ ทำงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง เต็มที่ ธนาคารฯ จึงเริ่มดำเนินการจัดตั้งโครงการมุมนมแม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “ห้ อ งคุ ณ แม่ ” และได้ เ ปิ ด ใช้ อ ย่ า งเป็ น ทางการ เมื่ อ วั น ที่ มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 4 moom-nom-mom_puu2.indd 4

3/10/2552 8:59:11


24 พฤศจิกายน 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพี่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณแม่ที่ กลับมาทำงานภายหลังจากคลอดบุตร แต่ยังคงมีความประสงค์จะให้นมลูกต่อไป รวมทั้งเพื่อจัดให้เป็นสถานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสะอาด สำหรับคุณแม่ ในการปั๊มน้ำนมเก็บไว้ให้ลูก ซึ่งธนาคารฯได้จัดเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้พร้อมสำหรับการคุณแม่ เช่น ตู้เย็น เพื่อจัดเก็บน้ำนม ก่อนที่จะนำกลับบ้านหลัง เลิกงาน เป็นต้น นอกเหนื อ จากนี้ ก ลุ่ ม ธนาคารฯ มี น โยบายด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่ ง มี เรื่ อ งของการดู แ ลหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ ทำงานอย่างปลอดภัยโดยนโยบายดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนคือ หัวหน้างาน จะต้องประเมินความเสี่ยงตามลักษณะงานของพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของตนเอง และถ้าหากพบความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหญิงตั้ง ครรภ์เองและต่อบุตร หัวหน้างานก็จะต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานเพื่อ เป็นการขจัดความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ โดยมีคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯของธนาคารฯจะต้องหมั่นไปตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์เป็นระยะ จนกว่า จะคลอด ส่ ว นธนาคารฯ ในประเทศไทย เป็ น ประเทศแรกในกลุ่ ม ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทั่วโลกที่มีมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการให้กับพนักงาน และเป็น ประเทศตัวอย่างที่ริเริ่มจัดทำมุมนมแม่ให้ กับธนาคารฯ ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้คุณแม่ทำงานอย่างมีความสุข ปราศจากความกังวลใจ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการลาออก ธนาคารฯเชื่อว่าถ้าพนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี จะส่งผลให้ผลประกอบกิจการของธนาคารฯ ดีด้วยอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง ความรักและความอบอุ่นของครอบครัว ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง และมี สุขภาพจิตที่ดี โดยในช่ ว งแรกที่ ไ ด้ จั ด ทำห้ อ งคุ ณ แม่ นั้ น ธนาคารฯ ยั ง ไม่ ไ ด้ ค ำนึ ง ถึ ง ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เพียงแต่จัดสถานที่ที่สะอาดและเหมาะสม ให้กับคุณแม่ได้ บีบ เก็บ น้ำนม เท่านั้น หลังจากนั้น ธนาคารฯได้รับการประสาน จากศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยแจ้งความประสงค์จะเยี่ยมชม “ห้องคุณแม่” ซึ่ง การเข้ า มาเยี่ ย มชมครั้ ง นั้ น ทำให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศู น ย์ น มแม่ ฯ และ ธนาคารฯ ในการปรับปรุงห้องคุณแม่ และนำพระปณิธานของพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์ เ จ้ า ศรี รั ศ มิ์ พระวรชายาในสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ที่มุ่งหวังให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น มั่นคง แข็งแรง และมี การดู แ ลสตรี ที่ เ ริ่ ม ตั้ ง ครรภ์ จ นกระทั่ ง คลอดบุ ต รอย่ า งถู ก ต้ อ งมี คุ ณ ภาพ มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 5 moom-nom-mom_puu2.indd 5

3/10/2552 8:59:11


อันจะ ส่งผลให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัวเกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน กระทรวงแรงงาน ได้เป็นหลักในการให้ความสำคัญกับการให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองแทน นมผสม ซึ่งคุณแม่ทุกคนต่างมีความภาคภูมิใจและดีใจ ที่ธนาคารฯ ได้จัดมุม

นมแม่ ใ นสถานที่ ท ำงานให้ ในระยะต่ อ มาข่ า วการจั ด มุ ม นมแม่ ข องธนาคารฯ ได้แพร่ หลายถึงบุคคลภายนอก จากเรื่ อ งราวข้ า งต้ น ทำให้ ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการด้ า นความ ปลอดภัยฯ เกิดแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้คุณแม่ที่ทำงานในธนาคารฯ เลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ โดยการเปลี่ยนแปลงบอร์ดประชาสัมพันธ์และเอกสารต่างๆ ที่มาจาก บริษัทขาย นมผสมออกทั้งหมด โดยนำเอกสารที่เกี่ยวกับน้ำนมแม่มาแทนที่ ซึ่ง ธนาคารฯได้รับ การสนับสนุนจากศูนย์นมแม่ฯ อย่างดีเยี่ยม เนื่องด้วยธนาคารฯ เป็นสถานประกอบ กิจการที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งมุมนมแม่ตั้งแต่แรก จึงทำให้มี โอกาสร่วมงานกับศูนย์นมแม่ฯ ในการประชาสัมพันธ์และผลักดันให้องค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ให้ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับศูนย์นม แม่ ฯ ตามสถานที่ ต่ า งๆ และยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น สถานประกอบกิ จ การนำร่ อ ง ต้นแบบการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เหตุผลของการจัดมุมนมแม่ 1. 2.

ปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารฯ ที่กำหนดไว้ เพื่อสนองเจตนารมณ์ของกลุ่มคุณแม่ในธนาคารฯ ที่ต้องการจะเลี้ยงลูก ด้วยน้ำนมของตนเอง

วัตถุประสงค์ ในการจัดทำมุมนมแม่ 1. 2. 3. 4. 5.

เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการในพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของกลุ่มธนาคารฯ ในหัวข้อเรื่อง “การดูแล

พนักงานตั้งครรภ์ให้ทำงานอย่างปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งสุขภาพของลูก เพื่อให้คุณแม่ได้มีสถานที่ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ในการปั้ม

น้ำนมให้ลูก

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 6 moom-nom-mom_puu2.indd 6

3/10/2552 8:59:11


การดำเนินการโครงการมุมนมแม่ ปัจจุบันธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มีพนักงานประมาณ 1,882 คน โดยแบ่งเป็น

ชาย 532 คน พนักงานหญิง 1,350 คน • เริ่มโครงการมุมนมแม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2549 • เปิดตัว “ห้องคุณแม่” อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ปี ปี ปี ปี 2552 - รวม รายละเอียด 2549 2550 2551 ปัจจุบัน ทั้งหมด จำนวนพนักงานที่ตั้งครรภ์

38

60

56

30

184

จำนวนพนักงานที่ใช้บริการ “ห้องคุณแม่” •จำนวนพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด 5 เดือน •จำนวนพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่าง 6-11 เดือน •จำนวนพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานที่สุด 12 เดือน

21 5 14 2

22 7 14 1

24 4 19 1

14 5 8 1

81 21 55 5

สถิติ •พนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอดคิดเป็น 44.02% ของพนักงานที่ลาคลอดทั้งหมด •พนักงานหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนเป็น 68% ของคุณแม่ที่ใช้บริการทั้งหมด พนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานที่สุด

12 เดือน

ใช้เวลาในการปั้มน้ำนมนานที่สุด

90 นาที

ใช้เวลาในการปั้มน้ำนมน้อยที่สุด

20 นาที

ปริมาณน้ำนมที่สามารถปั้มได้มากทีสุด/ครั้ง

18 ออนซ์

ปริมาณน้ำนมที่สามารถปั้มได้น้อยทีสุด/ครั้ง

1 ออนซ์

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 7 moom-nom-mom_puu2.indd 7

3/10/2552 8:59:12


ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 1. 2. 3.

คุณแม่ไม่มีความอดทนในช่วงแรกที่น้ำนมไม่ค่อยมีน้ำนม คุณแม่มีงานยุ่ง จึงทำให้ไม่มีเวลาในการปั้มน้ำนมตามความถี่เท่าที่ควร พนักงานเกิดความเกรงใจเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานถ้าจะมาใช้บริการ “ห้องคุณแม่” เป็นเวลานาน

แนวทางในการแก้ ไขปัญหา 1. 2. 3. 4. 5.

ประชาสัมพันธ์เรื่องมุมนมแม่และประโยชน์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับ พนักงานที่กำลังตั้งครรภ์ และคุณแม่รุ่นปัจจุบันทราบ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมุมนมแม่ โดยให้คุณแม่ที่ใช้บริการปัจจุบันและ อนาคตได้มีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจกั บ หั ว หน้ า งานและเพื่ อ นร่ ว มงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้าใจมากขึ้น และเพื่อลดความกังวลใจของคุณแม่ที่มาใช้บริการ “ห้องคุณแม่” แจ้งให้พนักงานในธนาคารฯ ทราบถึงนโยบายของ การดูแลพนักงานหญิง ตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกจนกระทั่งหลังคลอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใน อนาคต สอบถาม เยี่ยม คุณแม่ ที่ ตั้ ง ครรภ์ แ ละคุ ณ แม่ รุ่ น ปั จ จุ บั น ถึ ง ปั ญ หาที่ พ บ อย่างสม่ำเสมอ และพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้หมดไป

1. 2. 3. 4. 5.

สร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ พนั ก งาน และให้ พ นั ก งานเกิ ด ความจงรั ก ภั ก ดี กั บ องค์กร เพราะว่าองค์กรให้ความ สำคัญกับตนเองและลูกน้อยตั้งแต่เริ่ม

ตั้งครรภ์ พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น ลดความกังวลใจของคุณแม่ ในระหว่างการทำงานเพราะลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรง สร้างความผูกพันธ์ที่ดีระหว่างแม่กับลูก และพนักงานกับองค์กร ในแง่ ข องสั ง คม เป็ น การปลู ก ฝั ง พื้ น ฐานที่ ดี ข องครอบครั ว รวมถึ ง ความ ผูกพันธ์ระหว่างแม่และลูก ธนาคารฯ ได้รับเกียรติเป็นสถานประกอบกิจการนำร่องต้นแบบ จากการทำ มุมนมแม่ในสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการทำโครงการ

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 8 moom-nom-mom_puu2.indd 8

3/10/2552 8:59:12


กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเกี่ยวกับมุมนมแม่ 1. การเปิดตัว “ห้องคุณแม่” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24พฤศจิกายน 2549

กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อประกาศให้พนักงานทุกคนทราบถึงการจัดตั้งมุมนมแม่ใน สถานประกอบการ และเพื่อให้คุณแม่ได้มีสถานที่ ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะใน การบีบ เก็บ น้ำนม 2. การประชาสัมพันธ์ผ่าน email broadcast ของธนาคารฯ

องตองรู เมื่อลูกนองท ถึงเพื่อนพนักงานทุกทาน!!!!! น!!!!! คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีความ ยินดีที่จะแจงใหทราบวา ขณะนี้ “หองคุณแม” ไดเปดใหบริการแลว สําหรับคุณแมลูกออนและ วาที่คุณแมในอนาคตโดย “หองคุณแม” จะอยู ติดกับหองพยาบาลชั้น 2 อาคารสาธรนคร เวลาเปดทําการ 8.30 – 17.30 น. คุณแมที่ตองการใชบริการ กรุณาติดตอ พยาบาลที่หอ งพยาบาลเพือ่ อํานวยความสะดวก ได ณ เวลาดังกลาว

ก ฎ ห ม า ย น า รู เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการจางแรงงานสตรี ทานหัวหนางานที่มีลกู นอง อยูในระหวางตั้งครรภ กฎหมายแรงงานไดระบุเกีย่ วกับการทํางานไดดังนี้คะ 1. หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา 22.00 น.- 06.00 น. ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด 2. หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ ในสวนของนโยบาย Health & Safety ของธนาคาร ทานหัวหนาตองแจงใหคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯ หรือ คุณอุสา เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานฯ ทราบทุกครั้งเมื่อทราบวา พนักงานของทานตั้งครรภนะคะ

เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับมุมนมแม่ และการทำงานของ พนักงานตั้งครรภ์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานที่กำลังวางแผน ที่จะมีบุตรในอนาคตด้วย มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 9 moom-nom-mom_puu2.indd 9

3/10/2552 8:59:15


3. การประเมินความเสี่ยงในการทำงานระหว่างพนักงานหญิงตั้งครรภ์กับหัวหน้างาน

เป็นการประเมินความเสี่ยงระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานตั้งครรภ์ ซึ่งทั้งสอง ฝ่ายจะต้องเซ็นชื่อรับทราบ หลังจากประเมินเสร็จ ในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงใน ขณะตั้งครรภ์ หัวหน้างานจะต้องขจัดความเสี่ยงนั้นให้หมดไปตลอดระยะเวลาที่ ตั้งครรภ์ 4. ร่วมงานกับศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากศู น ย์ น มแม่ ฯ ให้ เ ป็ น วิ ท ยากรรั บ เชิ ญ ในการประชาสั ม พั น ธ์ และผลักดันให้องค์กรอื่นๆ เช่น หน่วยงานราชการต่างๆ สถาบันการเงิน และกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 10 moom-nom-mom_puu2.indd 10

3/10/2552 8:59:21


สิ่งที่ธนาคารฯ จัดเตรียมให้สำหรับมุมนมแม่ ธนาคารฯ ได้สร้าง “ห้องคุณแม่” ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะอาดและเป็นส่วนตัวให้กับคุณแม่ได้ บีบ เก็บ น้ำนม

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 11 moom-nom-mom_puu2.indd 11

3/10/2552 8:59:22


ปัจจุบันมีคุณแม่ที่ ใช้บริการ “ห้องคุณแม่” ทั้งหมด 7 คน คุณอานันตยา ภาดานุพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน อายุ 32 ปี เริ่มปั้มน้ำนมตั้งแต่เมื่อไหร่ ปั๊มนมครั้งแรกหลังจากลูกอายุได้ 1 เดือน ตอนปั้มครั้งแรกๆ รู้สึกเจ็บและ ได้น้ำนม น้อยมาก แต่พอปั๊มไปสักพักน้ำนมก็เริ่มมีมากขึ้นจึงทำให้มี กำลังใจในการปั้มมากขึ้น บุตร ด.ช. อติกันต์ ภาดานุพงศ์ เกิดวันที่ 29 เมษายน 2552 ที่โรงพยาบาล BNH ปัจจุบันอายุ 5 เดือน อาหาร กินนมแม่อย่างเดียวตลอดระยะเวลา 5 เดือน ปริมาณการบีบน้ำนมเฉลี่ยต่อครั้ง ช่วง 3 เดือนแรกปั๊มนมได้เฉลี่ยประมาณ 1-2 ออนซ์ต่อครั้งหลังจากลา คลอด ครบ 3 เดือน และกลับมาทำงาน ก็สามารถปั๊มน้ำนมได้เฉลี่ย ประมาณ 3-5 ออนซ์ต่อครั้ง ช่วงแรกของการบีบน้ำนม ปั๊มนมช่วงแรกได้น้ำนมน้อยมากติดก้นขวดก็เลยพยายามปั้มให้บ่อยขึ้น โดยปั้มทุก 2 ชั่วโมงหลังจากนั้นน้ำนมก็เพิ่มขึ้น จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคุณแม่ถึงเมื่อไหร่ ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึง 1 ขวบ หรือมากกว่านั้นถ้าเป็นไปได้ เพราะลูกแพ้นมวัวและอยากให้ลูกแข็งแรง รู้สึกอย่างไรที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง ภูมิใจที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทำให้แม่ ลูกผูกพันกันมากขึ้น รู้สึกอย่างไรที่ธนาคารมีห้องคุณแม่ ดีใจที่ธนาคารมีห้องคุณแม่ให้บริการทำให้ยิ่งมีกำลังใจในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ มากขึ้น เนื่องจากสถานที่สะดวกสบายเป็นสัดส่วนและสะอาด มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 12 moom-nom-mom_puu2.indd 12

3/10/2552 8:59:25


คุณหทัยรัตน์ เกตุรุ่งเรือง ผู้จัดการ Performance Management อายุ 34 ปี เริ่มปั้มน้ำนมตั้งแต่เมื่อไหร่ หลังจากผ่าตัดคลอดบุตรแล้วก็กับมาพักฟื้นที่บ้านได้ 5 วัน ก็เริ่มปั๊มนม เลยค่ะ ช่วงแรกลูกไม่ยอมดูดนนแม่ เนื่องจากหัวนมสั้นก็เลยปั้มใส่ขวดให้ ลูกดูดทุกๆ 2 ชั่วโมง บุตร ด.ช.ธนบดี คำเกาะ เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่โรงพยาบาล ปทุมเวช (รังสิต)ปัจจุบันอายุ 4 เดือนกว่า อาหาร กินนมแม่ชว่ ง 3 เดือนแรก และหลังจานนัน้ กินนมแม่และนมผง 2 มือ้ ต่อวัน ปริมาณการบีบน้ำนมเฉลี่ยต่อครั้ง ปกติปั๊มน้ำนมได้เฉลี่ยประมาณ 3-4 ออนซ์ต่อครั้ง เคยปั้มได้มากสูงสุด 7 - 8 ออนซ์ต่อครั้ง ซึ่งจะเป็นช่วงเช้า ช่วงแรกของการบีบน้ำนม หลังจากกลับบ้าน ก็เริ่มปั๊มนม ช่วงแรกลูกไม่ยอมดูดนมแม่ก็รู้สึกเครียด เล็กน้อย ก็ต้องปั้มนมให้มากเพื่อจะได้พอให้ลูกทานแต่ก็ ตั้งใจอย่างเต็มที่ เพราะอยากจะให้ลูกได้ทานนมแม่ จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคุณแม่ถึงเมื่อไหร่ ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ให้ได้ครบถึง 1 ปี หรือมากกว่านั้น อยากให้ ลูกได้ทานนมแม่ให้นานที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่ และคุณลูกค่ะ รู้สึกอย่างไรที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง มีความสุขที่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเอง ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่ายและสุขภาพ แข็งแรง อารมณ์ดีมากค่ะ รู้สึกอย่างไรที่ธนาคารมีห้องคุณแม่ ขอบคุ ณ ที่ ธ นาคารฯ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ของคุ ณ แม่ และการที่ ธนาคารฯ มีห้องนมแม่เป็นสัดส่วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ตนเอง สามารถประสบความสำเร็ จ ในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ไ ด้ น านจนถึ ง ปัจจุบัน มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 13 moom-nom-mom_puu2.indd 13

3/10/2552 8:59:29


ฐิติพร ศรีวรรณวัฑฒ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการเงินธุรกิจ อายุ 34 ปี เริ่มปั้มน้ำนม หลังจากพักฟื้นจากการผ่าคลอด ประมาณวันที่ 2 ก็เริ่มไปปั้มนมที่ห้อง ให้ น มแม่ ใ นแผนกเด็ ก แรกเกิ ด ของโรงพยาบาล BNH และคุ ณ หมอ สนั บ สนุ น ในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ในครั้ ง แรกที่ ปั๊ ม นมนั้ น ได้ น้ ำ นม นิ ด เดี ย วติ ด ก้ น ขวดประมาณ 2-5 ซี ซี หลั ง จากนั้ น ก็ เ ริ่ ม ปั้ ม นมทุ ก 3 ชั่วโมง บุตร ด.ญ. ณิชาภัทร ศรีวรรณวัฑฒ์ เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ที่โรงพยาบาล BNH ปัจจุบันอายุ 8 เดือน อาหาร กินนมแม่อย่างเดียวช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นเพิ่มข้าวบด 1มื้อต่อวัน ปริมาณการบีบน้ำนมเฉลี่ยต่อครั้ง ช่วง 3 เดือนแรกปั้มนมได้เฉลี่ยประมาณ 6-8 ออนซ์ต่อครั้ง หลังจากครบ กำหนดลาคลอด 3 เดือน และเมื่อกลับมาทำงานก็สามารถปั้มได้เฉลี่ย ประมาณ 12 ออนซ์ต่อครั้ง ปัจจุบันปั้มนมได้เฉลี่ย 10 ออนซ์ต่อครั้ง ซึ่ง เคยปั้มสูงสุดได้ 16 ออนซ์ต่อครั้ง

ช่วงแรกของการบีบน้ำนม คุณหมอแนะนำว่าให้เริ่มปั้มนมให้เร็ว ดังนั้นจึงเริ่มปั้มนมประมาณวันที่ 9 หลังจากคลอด เพราะเต้านมคัดบ่อยมาก ตอนแรกได้น้ำนมประมาณ 2 ออนซ์ แต่ก็พยายามทานน้ำอุ่น ขิง และอาหารเพิ่มน้ำนมอย่างอื่น และปั้มนมให้ได้ทุก

3 ชั่วโมง เพราะอยากจะให้ลูกได้ทานนมแม่เยอะ ๆ จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคุณแม่ถึงเมื่อไหร่ ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ให้ได้ครบถึง 1 ปี หรือมากกว่านั้น อยากให้ลูกได้ทานนมแม่ให้นานที่สุด เพื่อให้ลูกมี สุขภาพที่ดีค่ะ รู้สึกอย่างไรที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง ดีใจที่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะนมแม่มีประโยชน์มากมาย อีกทั้งการกอดสัมผัสขณะให้นมลูกทำให้แม่ลูกผูกพัน ทำให้ลูกอบอุ่น เป็นเด็กอารมณ์ดีและเลี้ยงง่าย มีสุขภาพแข็งแรง รู้สึกอย่างไรที่ธนาคารมีห้องคุณแม่ ขอขอบคุณทางธนาคารฯ ที่เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการจัดห้องนมแม่ ทำให้คุณแม่มีสถานที่ที่ ถูกสุขลักษณะในการปั้มนม และเป็นการสนับสนุนให้คุณแม่มีกำลังใจปั้มนมให้ลูกได้นานยิ่งขึ้นค่ะ มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 14 moom-nom-mom_puu2.indd 14

3/10/2552 8:59:31


นางพรนภัส เกษาพันธ์ Direct Sales-Traditional Coordinator อายุ 30 ปี เริ่มปั้มน้ำนม เริ่มปั้มน้ำนมครั้งแรกตอนลูกอายุได้ประมาณ 14 วัน ซึ่งตอนนั้นน้ำ นม ยั ง ไหลน้ อ ยมาก แต่ ก็ พ ยายามให้ ลู ก ได้ ดู ด จากเต้ า ตลอดจนปั จ จุ บั น สามารถมีน้ำนมให้ลูกกินอย่างเพียงพอ ซึ่งให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว เนื่องจากลูกแพ้นมวัว และโชคดีที่มีนมแม่ให้ลูกกิน บุตร ด.ญ.นันท์นภัส บทมาตย์ เกิดวันที่ 10 มีนาคม 2552 ที่โรงพยาบาลบางกอก 9 (พระราม 2) ปัจจุบันอายุ 6 เดือนกว่า อาหาร กินนมแม่อย่างเดียว 3 เดือนแรก ช่วง 4-6 เดือนหลังกินน้ำนมแม่ เพิ่ม ข้าวบดและกล้วยบด ปริมาณการบีบน้ำนมเฉลี่ยต่อครั้ง สามารถปั้มนมได้เฉลี่ยต่อครั้ง 6-8 ออนซ์ หรือ 180-200 CC. และปั้ม โดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อวันของวันทำงาน ส่วนวันหยุดให้ลูกดูดจากเต้าค่ะ ช่วงแรกของการบีบน้ำนม นมคัดมาก แต่น้ำนมไม่ค่อยมีและไหลน้อยมาก แต่ก็พยายามให้ลูกดูด บ่อยๆ เพราะว่าลูกแพ้นมวัวและกลัวลูกไม่แข็งแรงถ้าต้องกินนมพิเศษ หรือนมถั่วเหลือง ส่วนตนเองนั้นต้องไม่ดื่มน้ำเย็น และต้อง ทาน น้ำ ขิงทุกวันวันละ 2 เวลาพยายามทานอาหารที่มีประโยชน์ จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคุณแม่ถึงเมื่อไหร่ ตั้งใจว่าจะให้กินจนกว่าจะไม่มีน้ำนมหรือถ้าเป็นไปได้ถึงอายุ 1 ขวบครึ่ง นมแม่ทำให้ลูกแข็งแรง อารมณ์ดี เลี้ยงง่าย มากๆ รู้สึกอย่างไรที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง รู้สึกดีมากๆ ตั้งแต่การที่ได้เป็นแม่และสามารถให้นมลูกได้เต็มที่ แม้จะต้องทำงานนอกบ้าน จะรู้สึกชอบและมีความ สุขที่ได้อุ้มลูกอยู่ในอ้อมกอด และเห็นลูกดูดนมและกลืนน้ำนมจากอกเรา ทำให้ไกล้ชิดและผูกพันธ์กันมากๆ รู้สึกอย่างไรที่ธนาคารมีห้องคุณแม่ รู้สึกดีใจมากๆ ทำให้แม่ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีความสุขไม่ต้องกังวล ขอบคุณธนาคารฯ ที่ให้ความสำคัญกับ ห้องคุณแม่ มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 15 moom-nom-mom_puu2.indd 15

3/10/2552 8:59:35


นางศิริวรรณ แซ่ลี้ ตำแหน่ง CREDIT RISK CONTROL OFFICER WHOLESALE BANKING อายุ 36 ปี เริ่มปั้มน้ำนม เมื่อลูกอายุได้ประมาณ 2 เดือน ก็เริ่มปั้มน้ำนมเก็บไว้ให้ลูกกิน บุตร ด.ญ. ปาณัทดา แสงน้ำเพชร อายุ 3 เดือนกว่า เกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาหาร กินนมแม่อย่างเดียว 2 เดือนแรก หลังจากนั้นก็เพิ่มนมผง 3 มื้อต่อวัน ปริมาณการบีบน้ำนมเฉลี่ยต่อครั้ง ช่ ว ง 2 เดื อ นแรกบี บ น้ ำ นมแม่ ไ ด้ เ ฉลี่ ย ประมาณ 2-3 ออนซ์ ต่ อ ครั้ ง

ซึ่งปัจจุบันบีบน้ำ นมได้เฉลี่ยประมาณ 3-4 ออนซ์ต่อครั้ง ช่วงแรกของการบีบน้ำนม รู้สึกเครียดเพราะปริมาณน้ำนมยังมีน้อย แต่ก็ตั้งใจเต็มที่เพราะต้องการ ให้ลูกทานนมแม่ให้มากที่สุด จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคุณแม่ถึงเมื่อไหร่ จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ครบ 6 เดือนหรือให้นานที่สุด เพราะอยากให้ลูก แข็งแรง รู้สึกอย่างไรที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง รู้สึกภูมิใจและมีความสุขที่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง รู้สึกอย่างไรที่ธนาคารมีห้องคุณแม่ รู้สึกดีมากค่ะ และขอบคุณธนาคารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการเลี้ยง ลูกด้วยน้ำนมแม่

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 16 moom-nom-mom_puu2.indd 16

3/10/2552 8:59:39


นางช่อศิริ ชื่นสุวรรณ เลขานุการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค บุคคลธนกิจ อายุ 33 ปี เริ่มปั้มน้ำนม หลั ง คลอด 3 อาทิ ต ย์ เพราะช่ ว งแรกๆ ลู ก ดู ด นมจากเต้ า ที่ ล ะนานๆ ประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมงค่ะ สาเหตุที่นานเพราะว่าลูกจะตื่นทุกครั้ง เมื่อเอาเต้านมออกจากปากเขา และก็ไม่ยอมนอน บุตร ด.ญ. ชนันธร ชื่นสุวรรณ (ผ่าคลอด) วันที่ 22 ธันวาคม 2551 ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุย อายุ 9 เดือน อาหาร กินนมแม่อย่างเดียว 5 เดือนแรก และต่อมาเพิ่มนมผง 2 มื้อต่อวัน ปริมาณการบีบน้ำนมเฉลี่ยต่อครั้ง ตั้งแต่เริ่มแรก 5-8 ออนซ์ และปั้มได้สูงสุด 10 ออนซ์ต่อครั้ง ซึ่งปัจจุบันนี้ ได้แค่ 2-3 ออนซ์ต่อครั้ง ช่วงแรกของการบีบน้ำนม ช่วงแรกรู้สึกแปลกๆ ค่ะ พยายามปั้มให้เป็นเวลา แต่ลูกน้อยไม่อำนวย เพราะ พอตื่นก็จะร้องกินนมจากเต้าตลอด ฉะนั้นเลยไม่ค่อยได้ปั้มเป็น เวลาสักเท่าไหร่ แต่ถึงอย่างไรก็ดีใจที่น้ำนมมีพอให้เขากินได้โดยไม่ต้อง ดื่มนมผงค่ะ ทำให้เขาได้น้ำนมแม่ล้วนๆ ตลอด 4 เดือน แต่ปัจจุบันยัง ปั้มอยู่ถึงจะไม่มากแต่ก็มีนมแม่ให้กินทุกวันยังไม่รวมถึงตอนกลางคืนที่ ดูดจากเต้าตลอด

จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคุณแม่ถึงเมื่อไหร่ ไม่ได้ตั้งระยะเวลาไว้ค่ะ แต่จะให้นานที่สุดเท่าที่จะให้ได้ รู้สึกอย่างไรที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง รู้สึกภูมิใจและดีใจที่เห็นลูกแข็งแรง วันที่มาทำงานทุกวันเขาจะรอเรากลับบ้านเพื่อที่จะดูดนมจากเต้าก่อนที่จะนอน จะเห็น ได้ว่าลูกมีปฏิกิริยาตอบรับที่แตกต่างเวลาดูดนมจากเต้าและจากขวดนมอย่างชัดเจน รู้สึกอย่างไรที่ธนาคารมีห้องคุณแม่ ดีใจเพราะเราเป็นพนักงานใหม่ คิดว่าเวลาเริ่มงานที่ใหม่จะไม่มีโอกาสได้บีบน้ำนมเก็บไว้ให้ลูกกิน แต่ที่ธนาคารมี ห้องให้เป็นสัด ส่วนทำให้ได้มีโอกาสเก็บน้ำนมให้ลูกถึงแม้เราต้องมาทำงานก็ตาม ต้องขอบคุณสวัสดิการดีดีที่ ธนาคารมีไว้ให้พนักงาน ค่ะ

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 17 moom-nom-mom_puu2.indd 17

3/10/2552 8:59:41


กฤติยา วัชรเธียรสกุล ผู้จัดการการตลาดบัตรเครดิต อายุ 36 ปี เริ่มปั้มน้ำนม หลังจากพักฟื้นจากการผ่าตัดคลอดบุตร ประมาณวันที่ 2 ก็เริ่มเดินได้ และเริ่มปั๊มน้ำนมเลยค่ะ เนื่องจากคุณหมอที่โรงพยาบาล BNH ให้การ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่ครั้งแรก ซึ่งในครั้งแรกมีน้ำนมน้อย มาก ประมาณ 2-5 ซีซี เท่านั้นเอง และเพิ่มความถี่ในการปั๊มนมเป็นทุก 3 ชั่วโมง ซึ่งก่อนออกจากโรงพยาบาลก็ปั๊มได้ถึง 10 ซีซี บุตร ด.ญ.พลอยไพลิน ธีรลักษณ์ เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 (ผ่าคลอด) ที่โรงพยาบาล BNH อายุ 7 เดือน อาหาร กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หลังจากนั้นเพิ่มข้าวบด 1มื้อต่อวัน ปริมาณการบีบน้ำนมเฉลี่ยต่อครั้ง ช่วง 3 เดือนแรก ปั๊มนมได้เฉลี่ยประมาณ 2-3 ออนซ์ ต่อครั้ง หลังจากครบ กำหนดลาคลอด 3 เดือน และเริ่มกลับมาทำงาน ปั๊มนมได้เฉลี่ยประมาณ 4-5 ออนซ์ ต่อครั้ง ปัจจุบันปั๊มนมได้เฉลี่ย 5-6 ออนซ์ ต่อครั้ง สูงสุดที่เคย ปั๊มได้คือ 7 - 8 ออนซ์ ต่อครั้ง ช่วงแรกของการบีบน้ำนม หลังจากกลับบ้าน ก็เริ่มปั๊มนม ตามคำแนะนำของคุณหมอ ช่วงแรกก็รู้สึก เครียดเล็กน้อย เพราะปริมาณน้ำนมในช่วงแรกยังได้น้อยอยู่ แต่ก็ตั้งใจ อย่างเต็มที่เพราะอยากจะให้ลูกได้ทานนมแม่ จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคุณแม่ถึงเมื่อไหร่ ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ให้ได้ครบถึง 1 ปี หรือมากกว่านั้น อยากให้ลูกได้ทานนมแม่ให้นานที่สุด เพื่อสุขภาพที่ ดีของทั้งคุณแม่ และคุณลูกค่ะ รู้สึกอย่างไรที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง ดีใจ และมีความสุขที่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเอง ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่าย และสุขภาพแข็งแรงดีมากค่ะ รู้สึกอย่างไรที่ธนาคารมีห้องคุณแม่ ขอบคุณมากค่ะ ที่ธนาคารฯได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณแม่และการที่ธนาคารฯมีห้องนมแม่เป็นสัดส่วนเป็นปัจจัย สำคัญที่มีส่วนช่วยให้ตนเองสามารถประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานจนถึงปัจจุบัน (เกือบ 7 เดือนแล้วค่ะ) มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 18

moom-nom-mom_puu2.indd 18

3/10/2552 8:59:43


เปิดใจคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ ที่จะเข้าร่วมโครงการมุมนมแม่

กลุ่มของเราตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่อย่างน้อย 6 เดือนแน่นอน ซึ่งการ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเองนั้นทำให้รู้สึกถึงความเป็นแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และอีกทั้งลูกควรจะได้รับสารอาหารที่ ดี มีประโยชน์ต่อร่างกายดังที่ทางการแพทย์ได้กล่าวไว้ ซึ่งเรามีความเชื่อว่าสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนั้นมาจาก การที่ลูกได้รับความอบอุ่นจากการดูดนมแม่หรือมากกว่าการป้อนด้วยขวดนม เรารู้สึกดีใจมากค่ะที่ธนาคารมีห้องคุณแม่ให้ ซึ่งหมายถึงความใส่ใจของธนาคารฯ ที่มีต่อกลุ่มของคนที่เป็น แม่ นอกจากนั้นยังคำนึงความสะอาดของสถานที่อีกด้วย

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 19 moom-nom-mom_puu2.indd 19

3/10/2552 8:59:49


จากใจผู้สนับสนุนโครงการมุมนมแม่

ความประทับใจต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) รู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกที่ได้ทราบว่าธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัด “ห้องคุณ แม่” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานที่เป็นแม่ได้มาปั๊มเก็บน้ำนมไว้ให้ลูก จึงทำให้ศูนย์นมแม่แห่งประเทศ ไทยได้ขอเข้ามาเยี่ยมชม และได้เล่าให้ผู้บริหารธนาคารฯทราบถึง พระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อันเนื่องจากโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว และพระดำริเรื่องแม่ทำงานที่ทรงสนับสนุนให้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยทางใดทางหนึ่งก็น่าจะร่วมมือช่วยกัน อันจะเป็นประโยชน์ทั้ง หน่วยงานและแม่ทำงานด้วย ผู้บริหารของธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) คุณเอ็ด สารสาส ได้น้อมนำพระดำริมา ดำเนินการ และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้พัฒนา “ห้องคุณแม่” หรือที่เรียกกันว่า “มุมนมแม่” ให้เป็นมาตรฐาน นอกจากนั้นยังได้ให้คำแนะนำแก่ศูนย์นมแม่ฯ ในการขยายผลไปยังธนาคารต่างๆ ใน ระดับประเทศและร่วมให้คำแนะนำวิธีการดำเนินงาน จนทำให้ธนาคารหลายๆ แห่งจัดตั้ง “มุมนมแม่” ได้สำเร็จ ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) จึงเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ที่เป็น

“มุมนมแม่ต้นแบบ” เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ธนาคารและหน่วยงานต่างๆ สิ่งสำคัญที่ได้นำมาใช้เป็นแบบอย่างทั่ว ประเทศ คือ การเก็บสถิติ เวลาที่ใช้ในการบีบเก็บน้ำนมและปริมาณน้ำนมของแม่แต่ละคนที่มาใช้บริการ (สมกับ เป็นธนาคารที่ทำงานด้านตัวเลข) ซึ่งสามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้การเลี้ยงลุกด้วยนมแม่ได้ยืนยาว ขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องวิธีการทำให้มีน้ำนมเพียงพอและวิธีการบีบเก็บน้ำนม ความสำเร็จที่งดงามนี้วัดได้จาก อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือนร้อยละ 68% สูงกว่า เป้าหมายของประเทศ (ร้อยละ 25) เป็นผลจากการที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง มีนโยบายที่ชัดเจน มีทีม งานที่รับผิดชอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีแม่ที่เห็นความสำคัญและคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หวังว่า “มุมนมแม่” แห่งนี้จะได้เป็นตัวอย่างให้แก่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ดทั่วโลก ซึ่งเป็นการ เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการจัดสวัสดิการสำหรับแม่ทำงานตามแนวทางขององค์การ แรงงานระหว่าง ประเทศ (International Labour Organization)

พญ. ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 20 moom-nom-mom_puu2.indd 20

3/10/2552 8:59:50


ความประทับใจต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ความประทับใจต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) น้ำนมแม่ เป็นอาหารที่ประเสริฐที่สุดที่ทารกพึงได้รับ ไม่มีอาหารใดที่จะมีสาร และแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับร่างกายครบถ้วนเทียบเท่าน้ำนมแม่ ดังนั้น ทารกที่ได้รับประทานน้ำนมแม่เป็นประจำ จึงมีโอกาสที่จะ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านกายภาพและพลังสมอง อย่างไรก็ตามภาระกิจของสตรีในยุคปัจจุบันมีมากมาย จนแทบจะหาเวลามาให้นมแก่ลูกไม่ได้ การจัดหา “มุมนมแม่” ในสถานที่ทำงานเพื่อให้แม่มีโอกาสให้นมแก่ลูกใน บรรยากาศที่ไม่ประเจิดประเจ้อ ไม่เร่งรัด แต่เป็นธรรมชาติที่สุด จึงนับเป็นกุศลเป็นอย่างยิ่ง สมาคมธนาคารไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มและส่งเสริม “โครงการ มุมนมแม่” ขึ้นในสถานประกอบการต่างๆ และได้เชิญชวนธนาคารสมาชิกเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน สมาคมธนาคารไทย ขอแสดงความชื่นชมต่อธนาคารสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือก จากศูนย์นมแม่ฯ ให้เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ “จัดตั้งมุมนมแม่ได้มาตรฐาน” และหวังว่าจะมีธนาคาร สมาชิกได้รับการคัดเลือกมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป

ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 21 moom-nom-mom_puu2.indd 21

3/10/2552 8:59:50


90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

moom-nom-mom_puu2.indd 22

3/10/2552 8:59:51

moonommom-singlepage  
moonommom-singlepage  

moonommom-singlepage this file is single page for print.

Advertisement