Page 1


ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า.. ความทุกข์ยากของประชาชน

ไม่เคยรอใคร

พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขออุทิศความดีทดแทนคุณฯ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


Content

บก.แถลง จากใจผู้น�ำ เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ ส�ำนักปลัดเทศบาล ส�ำนักคลัง กองวิชาการและแผนงาน ส�ำนักช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม ส�ำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจชุมชน มุมกฎหมาย อาเซียน ญัตติ 10 แอปพลิเคชันที่ควรมีติดมือถือ พลังชุมชน เสียงของประชาชน คอร์รัปชัน

4 5 6 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35


หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่า ถนน ป้ายบอกทาง รวมไปถึง สิ่งก่อสร้างทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในเขต เทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพรายนัน้ เป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของหน่ ว ยงานใดที่ เ ข้ า มาดู แ ล และปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ท รุ ด โทรมให้ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง สร้ า งสิ่ ง ใหม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นา เทศบาลของเราให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายใน ทุกๆ ด้าน ฉบับนี้เรามีค�ำตอบ เพราะเรื่องที่จะน�ำเสนอเป็น เรื่องราวของ “ส�ำนักช่าง” ฟันเฟืองส�ำคัญที่มีบทบาทใน การพั ฒ นาสิ่ ง ต่ า งๆ ในเทศบาลให้ มั่ น คงแข็ ง แรง น่ า ดู และสะดวกสบายมากขึ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ถนน อาคาร รวมไปถึ ง การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ต ่ า งๆ ในเขตเทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพรายในอดีตที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าทุกๆ โครงการเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก ช่ า งรวมไปถึ ง กองงานต่ า งๆ นัน้ ตัง้ ใจท�ำงานกันอย่างสุดความสามารถ เพือ่ สร้างความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อย่างแท้จริง นอกจาก เรื่องของส�ำนักช่างแล้วภายในยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ มากมายเช่นเดิม

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาอากาศของประเทศไทยนั้นมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะท�ำให้ผู้สูงอายุ รวมไปถึงเด็กๆ เจ็บป่วยขึ้นมาได้โดยง่าย ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของ เทศบาลขอส่ ง ต่ อ ความห่ ว งใยให้ ทุ ก ท่ า นรั ก ษาสุ ข ภาพ ร่างกายให้แข็งแรง และมีความสุขในการใช้ชีวิต เพราะ “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” การรักษาสุขภาพให้ สมบูรณ์แข็งแรงจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลก็ได้มีการจัดพื้นที่ และกิจกรรมใน การออกก� ำ ลั ง กายให้ ไ ด้ ม าใช้ บ ริ ก ารกั น รวมไปถึ ง สวนสาธารณะเพื่ อ ให้ ทุ ก ๆ คนได้ มี ส ถานที่ ส� ำ หรั บ ออกก�ำลังกาย จากนี้เรามาสุขภาพดีไปพร้อมๆ กันครับ... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

LEADER’S TALK

ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ Sunkeat Kuncharoen

นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


กลั บ มาพบกั น อี ก เช่ น เดิ ม กั บ วารสารเทศบาล เมื อ งปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย วารสารรายสามเดื อ นที่ มุ ่ ง เน้ น น� ำ เสนอเรื่ อ งราวต่ า งๆ ภายในพื้ น ที่ เ ทศบาลของเรา ซึ่ ง แน่ น อนว่ า ในทุ ก ๆ ฉบั บ ที ม งานพยายามคั ด สรร เรื่ อ งราวที่ มี ป ระโยชน์ แ ก่ ทุ ก ๆ ท่ า น เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ความเข้าใจ และการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ภายในเขต เทศบาลของเรา ส�ำหรับวารสารในปีนี้มีก�ำหนดการจัดท�ำ ล่าช้ากว่าทุกปี แต่เพราะสื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาลจัดขึ้น เพือ่ รวบรวมกิจกรรม/โครงการทีด่ ำ� เนินการไปแล้วจึงท�ำให้ เกิ ด ผลกระทบไม่ ม าก แต่ ยั ง คงมี เ รื่ อ งราวที่ น ่ า สนใจ และเป็นประโยชน์เหมือนเดิม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ภายในเทศบาลของเราที่ทุกส่วนการงาน ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านกั น อย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในพื้นที่ รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างภายในเขตเทศบาล ให้ มี ค วามพร้ อ ม และสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด เพื่ อ ที่ จ ะก้ า วไปสู ่ การเป็นเมืองน่าอยู่ การพั ฒ นาที่ ต่ อเนื่องกันมาหลายปีค่อยๆ แสดงผล ให้เห็นว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น เรื่ อ ยๆ การสร้ า งถนนสามารถหลี ก เลี่ ย งการจราจรที่

ติ ด ขั ด ได้ ดี การสร้ า งสวนสาธารณะเพื่ อ เป็ น ที่ พั ก ผ่ อ น หย่อนใจ รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ภายใน เขตเทศบาล ถือเป็นเรื่องที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะท� ำ เพื่ อ สร้ า งความสะดวกสบายให้ กั บ ประชาชนภายในพื้ น ที่ ม าโดยตลอด ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาเราก็ ด�ำเนินการจนแล้วเสร็จมาแล้วหลายต่อหลายโครงการ ตามที่ปรากฏให้เห็นในพื้นที่ ทัง้ นี้ในส่วนของวารสารของเทศบาลมีเทคโนโลยีเออาร์ บรรจุอยู่ในส่วนของหน้าปกวารสารฉบับนี้ด้วย วิธีการ ใช้ ง านก็ ง ่ า ยๆ เพี ย งแค่ เ ราโหลดแอปพลิ เ คชั น Layar ลงในสมาร์ทโฟนของท่าน และสแกนที่หน้าปกวารสาร เพื่อรับชมวีดีโอ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เรา เตรียมเอาไว้ให้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เทศบาล ตั้งใจน�ำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านได้รับข่าวสารที่น่าสนใจมากขึ้น แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

นายอภิชัจ ฉายงาม Apichat Chaingam

ปลัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

Editor’s TALK


“สำ�นักช่าง”

THE TECHNICIAN DIVISION หน่วยงานผู้อยู่เบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง แข็งแรง และมีเอกลักษณ์ควบคู่ไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงของเขตเทศบาล

ถนน ทางเดินเท้าที่ได้รับการดูแล การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน ติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ “สำ�นักช่าง” หน่วยงานที่สร้างผลงานการพัฒนาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

6


นายสุวัฒน์ อ่อนส้มกิจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของสำ�นักช่าง ส� ำ นั ก ช่ า ง มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ดู แ ล ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตาม กฎหมายควบคุมอาคาร และด�ำเนิน การออกแบบ เขียนแบบสิ่งปลูกสร้าง ต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ให้เป็น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ก�ำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ถนน ท่อระบายน�ำ้ เขือ่ น และประตูระบายน�ำ้ ต่ า งๆ ทั้ ง นี้ น อกจากจะดู แ ลในส่ ว น ของสิ่ ง ก่ อ สร้ า งแล้ ว ส� ำ นั ก ช่ า งยั ง มี หน้าที่ในการดูแล และรับค�ำร้องต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเกีย่ วกับการก่อสร้าง

ระหว่ า งบ้ า นเรื อ นของประชาชน, ปั ญ หาการร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ความ ช� ำ รุ ด บกพร่ อ งของเส้ น ทางสั ญ จร รวมถึ ง การดู แ ลไฟฟ้ า สาธารณะ ทุกเส้นทางในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อส�ำนักช่างได้รับ การแจ้ ง ทั้ ง จากค� ำ ร้ อ ง และจาก ช่องทางอื่นๆ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป ด� ำ เนิ น การ ซึ่ ง ทางส� ำ นั ก ช่ า งก็ จ ะ จัดหน่วยฉุกเฉินส�ำหรับให้บริการดูแล และซ่อมแซมตลอด 24 ชั่วโมง

7

ผู้อำ�นวยการสำ�นักช่าง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำ�นักปลัดเทศบาล

นายจตุภูมิ พุ่มอิ่ม

หัวหน้าฝ่ายอาคาร และผังเมือง


เมื่ อ เข้ า ใจถึ ง หน้ า ที่ ร วมไปถึ ง โครงสร้างการปฏิบตั งิ านของส�ำนักช่าง จะท� ำ ให้ เ ข้ า ใจว่ า ภารกิ จ หน้ า ที่ ห ลั ก ของส�ำนักช่างคืออะไร ผลงานโครงการ ที่ ผ ่ า นมามี อ ะไรบ้ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้า และเป็นเมืองทีน่ า่ อยูป่ ลอดภัย ต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของสำ�นักช่าง 1. การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง สายธนู 2. การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ใต้ทางด่วน 3. การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หน้าอาคารสำ�นักงานแห่งใหม่ 4. การก่อสร้างศูนย์ไอที เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย 5. การก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาล พร้อมอาคารประกอบสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 6. การซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขต เทศบาล 7. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 8. การซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. 9. การซ่อมแซมหลังคาคลุมสะพานลอยใน เขตเทศบาล 10. การตัดแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาล 11. การติดตั้งราวสะพานกันตกบริเวณ ค.ส.ล. คลองบางหญ้าแพรกใต้ ม.22

8


โครงการที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ถื อ เป็ น ตั ว อย่ า งโครงการที่ ท าง ส� ำ นั ก ช่ า งได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ซ่อมแซม รวมทั้งก่อสร้างขึ้นใหม่ รอบเขตเทศบาล เพื่ อ ช่ ว ยให้ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของประชาชน ในพื้นที่เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาส� ำ นั ก ช่ า ง จะได้รับทั้งค�ำติชม และค�ำแนะน�ำ จากชาวบ้านที่ประสบปัญหา เมื่อได้ รั บ ทราบถึ ง ปั ญ หาแล้ ว ก็ จ ะเร่ ง ด� ำ เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว เพื่ อ คื น ความสุ ข ให้ กั บ ประชาชน ในพื้นที่

9


ทั้งนี้นอกจากโครงการต่างๆ ที่ ส� ำ นั ก ช่ า งได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม และสร้ า งใหม่ ต ามที่ น� ำ เสนอไปข้ า งต้ น แล้ ว ปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก ช่ า งก็ ก� ำ ลั ง ปรั บ ปรุ ง และ ก่ อ สร้ า งสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก ให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ เช่ น การก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรีตพร้อมท่อระบายน�้ำในเขต ทางสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ จุดเริ่มต้น โครงการบริ เ วณทางเชื่ อ มถนน วัดบางหัวเสือ สิน้ สุดโครงการบริเวณ ท า ง เ ชื่ อ ม ถ น น ซ อ ย โ ร ง เ ห ล็ ก , การปรับปรุงสะพานในชุมชนต่างๆ และโครงการก่ อ สร้ า งอาคาร สภาวัฒนธรรม 10


ส� ำ หรั บ อาคารสภาวั ฒ นธรรม สร้ า งขึ้ น ด้ ว ยแนวความคิ ด ของ คณะผู ้ บ ริ ห ารที่ ต ้ อ งการให้ เ ทศบาล มีสถานที่ส�ำหรับใช้รวบรวมประเพณี วั ฒ นธรรมของคนในพื้ น ที่ และ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมาเทศบาล ได้ ใ ช้ พื้ น ที่ ข องอาคารส� ำ นั ก งานเป็ น สถานที่ส�ำหรับจัดโครงการ/กิจกรรม มาโดยตลอด โดยในส่ ว นของอาคารแห่ ง นี้ จ ะ แบ่งการใช้งาน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อ เป็ น การแสดงศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ของคนในพื้นที่ รวมทั้งยังใช้ประโยชน์ ในด้านอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นสถานทีส่ ำ� หรับ ใช้จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน ด้านต่างๆ, การประกอบพิธที างศาสนา, การจั ด กิ จ กรรมในวั น ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น พื้ น ที่ อ เนกประสงค์ ที่ จะให้ ป ระชาชนเข้ า มาใช้ บ ริ ก าร เพื่ อ จั ด งานตามความเหมาะสม เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม ของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส�ำนักช่างทีม่ งุ่ หวังให้เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพรายเจริญก้าวหน้า และเป็น เมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่ สมเป็นเมือง อุตสาหกรรมที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ของคนในพื้นที่

11


ส�ำนักปลัดเทศบาล

OFFICE OF THE MUNICIPAL CLERK

มอบความรู้สู้ยาเสพติด!!! เทศบาลจัด โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศทีท่ วีคณ ู ความรุ น แรงขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในสั ง คมทุ ก ๆ ระดั บ โดยเฉพาะยาบ้า ยาไอซ์ ที่ถือเป็นยาเสพติดที่ คนทั่วไปสามารถหาซื้อมาเสพได้ไม่ยาก ส่งผลให้ ยาเสพติดกลายเป็นภัยอันดับหนึ่งในการสร้าง ปัญหาให้แก่สังคมในวงกว้างไม่ว่าจะเป็น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งยังส่งผล กระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ สถาบั น ที่ ใ กล้ ชิ ด กับประชาชนที่สุด คือ สถาบันครอบครัว และ ด้วยปัญหายาเสพติดที่ส่งผลร้ายต่อประชาชน ในทุกระดับ ทางเทศบาลจึงได้ตระหนักถึงปัญหา ดังกล่าว และด�ำเนินการจัด “โครงการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล)” เพื่อรณรงค์ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความร้ายแรงของปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ รวมทัง้ ยังเป็นการมอบองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนให้ ร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจาก ยาเสพติด ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพของคน ใ น เ ท ศ บ า ล ใ ห ้ มี ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ ยั่ ง ยื น โดยปราศจากปัญหายาเสพติดที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการบ่อนท�ำลายประเทศชาติต่อไป 12


เทศบาลจัดอบรมบุคลากร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เน้นความปลอดภัยในการทำ�งาน จากการที่ เ ทศบาลเมื อ งปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย เป็นพืน้ ทีใ่ นเขตอุตสาหกรรมทีม่ คี วามหลากหลาย ทางกายภาพ รวมทั้ ง ยั ง มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ข อง แต่ละส่วนการงานที่แตกต่างกันออกไป เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะ ความรู ้ ความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้การท�ำงาน ในหน้าที่มีความปลอดภัย และประสบผลส�ำเร็จ ด้วยดี ด้ ว ยความส� ำ คั ญ ของการลดความสู ญ เสี ย จากการท�ำงาน ทางเทศบาลจึงจัดให้มี “โครงการ พั ฒ นาบุ ค ลากรเทศบาลเมื อ งปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย หลักสูตร การสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อฝึกอบรมให้บุคลากร ของเทศบาลมี ค วามรู ้ และความเข้ า ใจในการ ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

13


ส�ำนักคลัง

THE OFFICE OF FINANCE จัดอบรมบุคลากรเน้นความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการพัฒนา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ได้ ก� ำ หนดให้ผู้ปฏิบัติง านในเทศบาล ตามอ�ำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ของประชาชน โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารกิ จ การ บ้านเมืองที่ดีในการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ทางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงจัดให้มกี ารอบรมบุคลากรของเทศบาลในหลักสูตร “การเงิ น การคลั ง และการพั ส ดุ ” โดยการน� ำ ข้ า ราชการ และพนั ก งานของเทศบาลที่ มี ส ่ ว น เกี่ ย วข้ อ งมาเข้ า รั บ การอบรม และท� ำ กิ จ กรรม ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส�ำนึก ในการท�ำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะส่งผล ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ประชาชนตามข้ อ ก� ำ หนด ของพระราชบัญญัติเทศบาล ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้น การอบรมแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม จะได้น�ำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท�ำงาน ได้ อ ย่ า งสั ม ฤทธิ์ ผ ลส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของ บุคลากรในเทศบาลนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 14


สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมการรับช�ำระภาษีนอกสถานที่ ประจ�ำปี 2561 สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมการรับช�ำระภาษี นอกสถานที่ ประจ�ำปี 2561 แยกเป็นจ�ำนวนรายที่ สามารถรับช�ำระภาษีได้ และจ�ำนวนเงิน (หน่วยบาท) ต�ำบลบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 1 - 22 ระยะเวลา ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดังนี้

ระยะเวลา ที่ด�ำเนินกิจกรรม

สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมการรับช�ำระภาษี นอกสถานที่ ประจ�ำปี 2561 แยกเป็นจ�ำนวนรายที่ สามารถรับช�ำระภาษีได้ และจ�ำนวนเงิน (หน่วยบาท) ต�ำบลบางหัวเสือ หมู่ที่ 1 - 15 ระยะเวลา ด� ำ เนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561 ถึ ง วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ดังนี้

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

7 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 ต�ำบลบางหญ้าแพรก

15

49,904.00

5

663.43

4

1,804.00

รวมทั้งสิ้น

15

49,904.00

5

663.43

4

1,804.00

ภาษีบ�ำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

4 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ต�ำบลบางหัวเสือ

17

76,335.00

16

3,080.22

6

6,512.00

รวมทั้งสิ้น

17

76,335.00

16

3,080.22

6

6,512.00

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบ�ำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

31 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561 ต�ำบลส�ำโรงกลาง

12

147,428.00

11

6,035.84

9

4,624.00

รวมทั้งสิ้น

12

147,428.00

11

6,035.84

9

4,624.00

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบ�ำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

2 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ต�ำบลส�ำโรงใต้

13

34,861.00

11

2,522.52

19

19,492.00

รวมทั้งสิ้น

13

34,861.00

11

2,522.52

19

19,492.00

ระยะเวลา ที่ด�ำเนินกิจกรรม

15

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ�ำนวน ราย

ระยะเวลา ที่ด�ำเนินกิจกรรม

สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมการรับช�ำระภาษี นอกสถานที่ ประจ�ำปี 2561 แยกเป็นจ�ำนวนรายที่ สามารถรับช�ำระภาษีได้ และจ�ำนวนเงิน (หน่วยบาท) ต� ำ บลส� ำ โรง หมู ่ ที่ 1 - 10 ระยะเวลา ด� ำ เนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 3 กั น ยายน 2561 ถึ ง วันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนี้

ภาษีป้าย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

ระยะเวลา ที่ด�ำเนินกิจกรรม

สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมการรับช�ำระภาษี นอกสถานที่ ประจ�ำปี 2561 แยกเป็นจ�ำนวนรายที่ สามารถรับช�ำระภาษีได้ และจ�ำนวนเงิน (หน่วยบาท) ต� ำ บลส� ำ โรงใต้ หมู ่ ที่ 1 - 10 ระยะเวลา ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

ภาษีบ�ำรุงท้องที่

จ�ำนวน ราย

ระยะเวลา ที่ด�ำเนินกิจกรรม

สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมการรับช�ำระภาษี นอกสถานที่ ประจ�ำปี 2561 แยกเป็นจ�ำนวนรายที่ สามารถรับช�ำระภาษีได้ และจ�ำนวนเงิน (หน่วยบาท) ต�ำบลส�ำโรงกลาง หมู่ที่ 1 - 10 ระยะเวลา ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบ�ำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

จ�ำนวน ราย

จ�ำนวน เงิน (บาท)

3 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 ต�ำบลส�ำโรง

3

35,280.00

3

219.37

2

1,540.00

รวมทั้งสิ้น

3

35,280.00

3

219.37

2

1,540.00


กองวิชาการ และแผนงาน

DIVISION OF ACADEMIC AFFAIRS AND PLANNING จัดฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ และ สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศ ทีถ่ กู วิธใี ห้กบั ประชาชน

ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของเนื้ อ หาที่ จั ด อบรมนั้ น ทางเทศบาล ได้ท�ำการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยฝึกอบรมให้ความรู้ ที่หลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มโดย สอดแทรกข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สอื่ สารสนเทศ รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่ส�ำคัญต่อการประกอบกิจการ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ทางธุรกิจ, ทักษะการด�ำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่ อ สาร เทคโนโลยี ใ นรู ป แบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปพั ฒ นาการท� ำ งานให้ มีประสิทธิภาพ และรับรู้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง หลั ง จากผ่ า นการอบรมแล้ ว ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมส่วนใหญ่มีความมั่นใจที่จะสามารถน�ำความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร ถือเป็นเครื่องมือหลักที่มีความจ�ำเป็นต่อชีวิตประจ�ำวัน ของประชาชนในทุ ก ภาคส่ ว น ตั้ ง แต่ ป ระชาชนทั่ ว ไป พ่อค้าแม่ค้า ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่ า งก็ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในการ พัฒนาการท�ำงานของตนเองแทบทั้งสิ้น และด้วยความ ส� ำ คั ญ ของเทคโนโลยี สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี บ ทบาทใน ชีวิตของเราอย่างแยกไม่ออก เทศบาลจึงจัดอบรมความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีขึ้นใน “โครงการอบรม ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ” โดยมี ก ารเชิ ญ ชวนให้ ผู้สนใจเข้ามาร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับความสนใจจาก ประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก 16


ประชุมประชาคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทาง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ วิถีการด�ำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เทศบาล จึ ง มี แ นวความคิ ด ที่ จ ะให้ ป ระชาชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มใน การแสดงความคิดเห็น ร่วมกันเสนอปัญหา และแนวทาง แก้ไขปั ญหาที่ เ กิ ดขึ้น ในชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา ท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน จึงจัดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิน่ 4 ปี โดยการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาส ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาประชุม พูดคุยกันถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเอง รวมทั้งยังร่วมกันกับเทศบาล ในการปรึ ก ษาถึ ง มาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ กระตุ ้ น และส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของ

17

ประชาชนในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชน ผู้น�ำท้องถิ่น และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ก่อนที่จะ เข้ า สู ่ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง ส่วนท้องถิ่น


สำ�นักช่าง THE TECHNICIAN DIVISION ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความสวยงาม ปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัยต่อการใช้ ถนนทางเดินเท้าในการสัญจรของคนในเขตเทศบาล ส� ำ นั ก ช่ า งจึ ง จั ด ส่ ง ช่ า งผู ้ เ ชี่ ย วชาญลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ด�ำเนินการตัดแต่งต้นไม้ขา้ งทางให้เป็นระเบียบสวยงาม ถือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางให้มีความสวยงาม และเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว น ของส�ำนักช่างได้ดำ� เนินโครงการเพือ่ สร้างความสะอาด เรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะส่ง เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการด�ำเนินการซ่อมแซม และ ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ต่ า งๆ แล้ ว ส� ำ นั ก ช่ า งได้ ส ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้เชี่ยวชาญไปสร้างความเข้าใจ และบริการประชาชน ในพื้นที่ในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

18


ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ไฟฟ้าส่องสว่างทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ไฟฟ้ า แสงสว่ า งมี ค วามส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น ต่ อ การ ด�ำรงชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งการอุปโภค และ บริ โ ภค การท� ำ ให้ พื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย มี แ สงไฟส่ อ งสว่ า งในจุ ด ต่ า งๆ ที่ เ พี ย งพอ และทั่ ว ถึ ง จึ ง ถื อ เป็ น อี ก ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ที่ เ ทศบาลไม่ เ คยละเลย ซึง่ แน่นอนว่าถ้าแสงส่องสว่างทัว่ ถึงการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึ ง การใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของคนในพื้ น ที่ ย ่ อ มจะมี ความสะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ เทศบาลจึงจัดส่งช่างไฟฟ้าเข้าไปด�ำเนินการตรวจสอบแก้ไข ปรั บ ปรุ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง ให้ ส ามารถใช้ ไ ด้ แ บบ เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมานั้ น ส� ำ นั ก ช่ า งก็ ไ ด้ จั ด ที ม ส� ำ หรั บ ด� ำ เนิ น การเป็ น ภารกิ จ หลั ก อยู ่ แ ล้ ว เพราะ ความปลอดภั ย ของประชาชนเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ อั น ดั บ ต้ น ๆ ที่นึกถึง 19


กองการศึกษา EDUCATION DIVISION สมเด็ สมเด็จจพระเทพรั พระเทพรัตตนราชสุ นราชสุดดาฯ าฯ สยามบรมราชกุ สยามบรมราชกุมมารี ารี

เสด็จพระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน “โรงเรียนสิริเบญญาลัย” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น มาทรงประกอบพิ ธี เ ปิ ด อาคารเรี ย น “โรงเรี ย นสิ ริ เ บญญาลั ย ” ณ ต� ำ บล บางหัวเสือ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ โรงเรียน พสกนิกรทุกคนในพืน้ ที่ ต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ อย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จพระราชด�ำเนิน มาประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์ และพระราชทานชือ่ โรงเรียน รวมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้อันเชิญอักษร พระนามาภิไธยย่อ “สธ.” เพื่อใช้ประดับตราสัญลักษณ์ ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552

20


ความสำ �คัญของการออกกำ กายเป็นสิ่งที่คำ�นึงมถึารีง สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุด�าฯลังสยามบรมราชกุ

จัดโครงการมหกรรมกี ธ์ต้านยาเสพติ ด เสด็จพระราชดำ �เนินทรงประกอบพิฬธามวลชนสานสั ีเปิดอาคารเรีมยพันน“โรงเรี ยนสิริเบญญาลั ย”

การออกก� ำ ลั ง กายเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ เทศบาลจึงเล็งเห็นว่าการที่ประชาชน มี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงจะเป็ น การสร้ า ง คุณภาพพื้นฐานเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา ชาติต่อไปในอนาคต เทศบาลฯ จึงจัด “โครงการมหกรรมกี ฬ ามวลชน สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด” ขึ้นเพื่อให้ เด็ก เยาวชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ได้มสี ว่ นร่วมในการแข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น โดยการแข่งขัน กีฬาในโครงการประกอบด้วย ฟุตซอล, เปตอง, เซปั ก ตะกร้ อ และตะกร้ อ ลอดห่วง ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ รั บ ความสนใจจากประชาชน ทุ ก เ พ ศ ทุ ก วั ย เ ป ็ น จ� ำ น ว น ม า ก ถื อ เป็ น การสานสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ คน ในพื้ น ที่ ร วมทั้ ง เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ใน การช่วยลดปัญหายาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ อีกด้วย 21


กองสวัสดิการสังคม

THE DIVISION OF SOCIAL WELFARE

จัดอบรมชมรมสตรีฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสังคมแห่งความเสมอภาค เทศบาลเมื อ งปู ่ เ จ้ า สมิ ง พรายจั ด “โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิ ก ชมรมสตรี เ ทศบาลเมื อ ง ปู่เจ้าสมิงพราย” ด้วยการพาสมาชิก ชมรมสตรีฯ ร่วมเดินทางไปยังจังหวัด เชี ย งใหม่ เ พื่ อ เข้ า อบรม และศึ ก ษา ขั้นตอนการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึ ง แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้น�ำประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มในโครงการ ดังกล่าวไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนา คุณภาพชีวติ ของตนเอง และคนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง น่าอยู่ และ เสมอภาค ส� ำ หรั บ ชมรมสตรี เ ทศบาลเมื อ ง ปูเ่ จ้าสมิงพรายเกิดขึน้ จากการรวมกลุม่ ของแม่บ้านในชุมชน มีหน้าที่ในการ ด� ำ เนิ น งาน กิ จ กรรมต่ า งๆ ภายใน เทศบาล โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา กลุ่มสตรีฯ ให้มีความสามารถในการ ด�ำเนินชีวิตด้านต่างๆ ทั้งในด้านของ เศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง ซึ่ ง การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ กลุ ่ ม ต่ า งๆ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจส�ำคัญที่เทศบาล ให้การสนับสนุน ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่ก�ำหนดให้การปฏิบัติงาน ต า ม อ� ำ น า จ ห น ้ า ที่ ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง หลั ง จาก เสร็ จ สิ้ น การอบรมแล้ ว กลุ ่ ม สตรี มี แนวคิดพัฒนางาน และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเทศบาลอยู่เสมอ 22


เสียงของประชาชน คือกระบอกนำ�ทาง เทศบาลจัดโครงการเวทีชาวบ้าน เปิดรับฟัง ปัญหาในพื้นที่เพื่อดำ�เนินการแก้ไข เทศบาลเมื อ งปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย ถือเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ทมี่ ชี มุ ชนใน ความรับผิดชอบจ�ำนวน 62 ชุมชน แต่ละชุมชนมีสภาพพืน้ ฐานแตกต่างกัน ความเข้าใจของคณะกรรมการชุมชน ต่างกัน ท�ำให้ในบางช่วงการติดต่อ ราชการของแต่ ล ะชุ ม ชน และ สถานประกอบการไม่ ค ่ อ ยได้ รั บ ความสะดวกเท่ า ที่ ค วรเพราะขาด ความเข้าใจซึ่งกันและกัน อาจก่อให้ เกิดปัญหาในการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ใน ทุกๆ ด้าน และด้วยปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลจึ ง ได้ จั ด การประชุ ม “โครงการเวทีชาวบ้าน” ขึ้นเพื่อให้ ตั ว แทนจากประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น ได้ เ ข้ า มาแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู ้ แจ้ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และน� ำ เสนอ ความต้ อ งการของประชาชนให้ แ ก่ เทศบาลทราบ เพื่อที่เทศบาลจะได้ น� ำ ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ ไปด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั บ ภาคประชาชน อั น จะส่ ง ผลให้ การพั ฒ นาชุ ม ชนนั้ น ประสบความ ส� ำ เร็ จ แล ะส ร้ า งค วา ม สุ ขให้ แก่ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืนต่อไป ในอนาคต ทั้งนี้ในส่วนของการจัดโครงการ ดังกล่าวมีก�ำหนดจัดขึ้น 2 เดือน/ครั้ง โดยในแต่ละครั้งที่มีการจัดโครงการ ดั ง กล่ า วจะมี ค ณะกรรมการชุ ม ชน ซึ่ ง ถื อ เป็ น ตั ว แทนของประชาชน มาเข้าร่วมการประชุมด้วยดี ท�ำให้ เทศบาลได้ รั บ ทราบปั ญ หา และ แนวทางแก้ไขเพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 23


สำ�นักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

DIVISION OF PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENT สร้างความสุขเพิ่มรอยยิ้มให้แก่่ผู้สูงวัย กับ “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย”

ด้วยการที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ� ำ นวน ผู ้ สู ง อายุ ใ นสั ง คม ท� ำ ให้ ใ นอนาคต ประเทศไทยของเรามีแนวโน้มทีจ่ ะเดินหน้า เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้น ซึ่งอาจจะ ส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายๆ ด้าน ด้ ว ยสาเหตุ นี้ ท างเทศบาลจึ ง ได้ จั ด ท� ำ “โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย” ขึ้น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ใ นด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง โครงการ ดั ง กล่ า วทางเทศบาลได้ พ ากลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง โ ร ง แ ร ม แ ก ร น ด ์ ฮิ ล ล ์ จ.นครสวรรค์ เป็นเวลา 3 วัน เพื่อร่วม กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู ้ ใ นด้ า นต่ า งๆ

โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ มี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงทั้ ง ร่ า งกาย และจิตใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวได้อย่างมีความสุข ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมที่ ท างเทศบาลได้ จั ด ขึ้ น ประกอบไปด้ ว ย การรั บ ฟั ง ค�ำบรรยายแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนคร นครสวรรค์ , การฝึ ก ปฏิ บั ติ ผ ่ า นฐานกิ จ กรรมต่ า งๆ แบบผสมผสาน เช่น ไลน์แดนซ์, ลีลาศ, ร�ำวงย้อนยุค และบาสโลบ จากชมรมร�ำวง ย้ อ นยุ ค อุ ท ยานสวรรค์ และโรงเรี ย นสร้ า งสุ ข ผู ้ สู ง วั ย เทศบาลนคร นครสวรรค์ ร่ ว มรั บ ฟั ง บรรยายความรู ้ ผ ่ า นฐานกิ จ กรรมโครงการ พระราชด�ำริปิดทองหลังพระ รวมไปถึงการเข้ารับฟังบรรยายการพัฒนา จิตใจ ธรรมะอารมณ์ดี และฐานกิจกรรมโครงการพระราชด�ำริเศรษฐกิจ ด้านต่างๆ เช่น พอเพียง, ชีวิตสดใส, ความสามัคคี ความเสียสละ, พอเพียง เคียงธรรม, เลโก้ชราแลนด์ และบริหารร่างกายสไตล์ไทย เป็นต้น

24


กินอยู่ปลอดภัยไปกับ “โครงการคุ้มครองผู้บริโภค” เมื่อสุขภาพของคนในเขตเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย คื อ เรื่ อ งที่ ท างเทศบาลให้ ค วามส� ำคั ญ เป็ น อั น ดั บ แรก ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ความปลอดภัย ในทุ ก ด้ า นโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นการบริ โ ภคอาหาร จึ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ท างเทศบาลจ� ำ ต้ อ งเร่ ง ควบคุ ม ดู แ ล ให้มีความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะ ประชาชนในเขตเทศบาลที่ มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภค อาหารส�ำเร็จรูปจากร้านอาหาร, แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร รวมไปถึ งตลาดนั ดเพราะความสะดวกสบายจากการ ใช้ ชี วิ ต ที่ ต ้ อ งเร่ ง รี บ จึ ง ส่ ง ผลให้ ม องข้ า มเรื่ อ ง ความสะอาด และสุ ข ลั ก ษณะของการบริ โ ภคท� ำ ให้ เทศบาลต้ อ งเข้ า มาดู แ ลจั ด การสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค ให้ได้มาตรฐาน

ส� ำ นั ก สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง จั ด “โครงการ คุ้มครองผู้บริโภค” เพื่ออบรม และให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการในการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ ที่จะใช้ส�ำหรับปรุง ประกอบ และจ�ำหน่ายอาหารที่ถูกต้อง สะอาดตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารติ ด ตามผล ด้ ว ยการสุ ่ ม ตรวจสารปนเปื ้ อ นในตั ว อย่ า งอาหารตาม ร้านอาหาร แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร โรงอาหาร ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และตู้กดน�้ำ ในเขตเทศบาล ให้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน ซึ่ ง ผลที่ อ อกมาถื อ ว่ า น่ า ภู มิ ใ จ เพราะผลการสุ่มตรวจปรากฏว่าอาหารในเขตเทศบาลนั้น มีความสะอาด และถูกสุขอนามัย ซึ่งเทศบาลจะด�ำเนินการ โครงการดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัย ที่ดีให้กับคนในพื้นที่ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสืบไป

25


มรดกเก่าแก่กว่า 30 ปี บนพื้นที่เทศบาล จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ย้ า ยภู มิ ล� ำ เนาจากเขตคลองเตย มาตั้ ง รกรากประกอบอาชี พ รั บ ซื้ อ ข อ ง เ ก ่ า ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ปู่เจ้าสมิงพราย ท�ำให้ ศักดิ์-ศรีศักดิ์ ตระกู ล พุ ท ธิ รั ก ษ์ และพี่ น ้ อ งมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการศึกษา จนส�ำเร็จปริญาตรี จนถึงช่วงเวลาที่ ต้ อ งรั บ ช่ ว งต่ อ กิ จ การ “ไทยเสรี ” เป็ น รุ ่ น ที่ 2 นั บ ระยะเวลาจากปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะ เวลานานกว่า 20 ปีแล้ว ที่เริ่มท�ำอาชีพนี้ก็เพราะสืบทอด กิจการจากคุณพ่อตามที่ได้รับการ บอกเล่ามาว่าคุณพ่อคุณแม่ย้ายมา จากคลองเตยโดยไม่ มี ท รั พ ย์ สิ น ติดตัวมามีเพียงตะเกียบกับชามข้าว ส�ำหรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันเท่านั้น ซึ่งในช่วงแรกอาชีพนี้ยังไม่ค่อยเป็น ที่ นิ ย ม ค น ท� ำ กิ จ ก า ร จึ ง น ้ อ ย จากธุรกิจเล็กๆ จึงค่อยๆ ขยับขยาย จนสร้ า งฐานะเป็ น ปึ ก แผ่ น เลี้ ย งดู ครอบครั วเราให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นคง ครอบครัวของผมมีพี่น้องทั้งสิ้น 3 คน ผมเป็นลูกชายคนรอง และ เป็นคนเลือกทีจ่ ะประกอบอาชีพนีต้ อ่ จากบิ ด ามารดา ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะ ตัดสินใจสืบทอดกิจการ ผมเคยไป สมัครงาน แต่ไม่มีความมั่นใจว่าจะ สามารถประกอบอาชีพนั้นได้หรือไม่

จึ ง เลื อ กที่ จ ะสานต่ อ กิ จ การที่ เ ป็ น มรดกตกทอดไว้ดีกว่า เพราะงานนี้ ท� ำ ให้ พ วกเรามี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มีความสุข ทุ ก อาชี พ มั ก มี ป ั ญ หา และ อุปสรรค มีช่วงขาขึ้นและลง ธุรกิจ ที่ผมประกอบอยู่ก็มีปัญหาเช่นกัน ในช่ ว งที่ ส ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต�่ ำ ธุ ร กิ จ ก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจนท้ อ ใจ และอยากหยุ ด กิ จ การไปหาอาชี พ อื่ น ท� ำ แต่ ก็ ไ ด้ ก� ำ ลั ง ใจจากคนใน ค ร อ บ ค รั ว โ ด ย เ ฉ พ า ะ คุ ณ พ ่ อ ท� ำ ให้ วิ ก ฤตในครั้ ง นั้ น ผ่ า นพ้ น ไป ด้วยดี ช่วงเศรษฐกิจตกต�ำ่ ราคาของทีซ่ อื้ มาตกลงจนแทบไม่เหลือราคา อาทิ เศษเหล็ ก รั บ ซื้ อ มากิ โ ลกรั ม ละ 20 บาท แต่ขายได้เพียงแค่ 3 บาท ช่ ว งนั้ น ขาดทุ น หลั ก ล้ า น รู ้ สึ ก ท้ อ และอยากเลิ ก แต่ เ พราะค� ำ สอน จากคุ ณ พ่ อ ให้ ตั้ ง สติ และอดทน ค่อยๆ แก้ปัญหาจนผ่านพ้นช่วงนั้น มาได้ ส�ำหรับธุรกิจรับซือ้ ของเก่าจ�ำเป็น ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ และความ อดทนสูง รวมถึงการติดตามข่าวสาร และการคาดคะเนที่แม่นย�ำ เพราะ ราคาของต่างๆ จะมีขึ้นมีลง ไม่คงที่ ดั ง นั้ น ข้ อ แนะน� ำ ที่ อ ยากจะฝากไว้ ส�ำหรับผู้ที่คดิ จะประกอบอาชีพนี้คอื อดทน และมีสติ เพราะในช่วงที่เกิด 26

วิกฤตฟองสบู่แตก มีคนคิดสั้นถึงขั้น ฆ่าตัวตายมาหลายคนแล้ว ทุกวันนีแ้ ม้ธรุ กิจของศักดิจ์ ะไม่ได้ ราบลื่นหมือนในช่วง 10-20 ปีก่อน แต่ก็ไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิม บางครั้ง มีก�ำไร บางครั้งขาดทุน และเคยมี ความคิดจะลองย้ายกิจการไปตัง้ ทีอ่ นื่ แ ต ่ ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ด� ำ เ นิ น ก า ร ไ ด ้ เพราะตั้งแต่จ�ำความได้ ธุรกิจของ ครอบครั ว เราเกิ ด ที่ นี่ เติ บ โตที่ นี่ ที่เขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ด้วยความผูกพันกับผู้คน และพื้นที่ ท�ำให้ไม่สามารถตัดสินใจย้ายไปได้


จากทีผ่ มเกิด เติบโต และท�ำธุรกิจ ผมเห็นการพัฒนาของพืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ ขึ้ น มาก อย่ า งเช่ น ไฟฟ้ า บนถนน มืดมากท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถนนทางเดินเท้าไม่เรียบ การเดิน สัญจรไปมาล�ำบาก แต่ปัจจุบันมีการ ติดไฟส่องสว่างไว้ทั่ว ถนนทางเดิน ปรั บ ปรุ ง เรี ย บร้ อ ย โดยเฉพาะ อย่ า งยิ่ ง ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงสร้ า ง สะพานภู มิ พ ล ท� ำ ให้ ป ระชากร อย่างพวกเรามีความสะดวกสบาย มากขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น

เมื่อของเก่าที่เขารับซื้อมันคือ ความทรงจำ�ของใครหลายคน การดำ�เนินชีวิตในพื้นที่ก็คือ ความทรงจำ�ดีๆ ที่จะติดอยู่กับตัว ไปจนลมหายใจสุดท้าย 27


ประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือน และที่ดิน

อย่างไรให้ถูกต้อง !!!

พบกันอีกครั้งกับมุมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน ส�ำหรับวารสารฉบับนี้จะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการประเมิน ค่ารายปีของภาษีโรงเรือน และที่ดิน ซึ่งผู้ใดหลีกเลี่ยงการค�ำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนเองถือว่ามีความผิด ทางกฎหมาย ฉบับนี้เราจะมาท�ำความเข้าใจกันว่า การประเมินค่ารายปีมีหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติ ตามกฎกันได้อย่างถูกต้อง การประเมิ น ค่ า รายปี มีหลักเกณฑ์ การประเมินตามล�ำดับ ดังนี้ 1. กรณีที่ทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่า และค่าเช่าสมควรให้น�ำค่าเช่ามาคิด เป็นรายปี 2. กรณีทรัพย์สินให้เช่า และค่าเช่า ไม่สมควร หรือค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจาก เจ้าของทรัพย์สินประกอบกิจการเอง ให้ ป ระเมิ น ค่ า รายปี เ ที ย บเคี ย งกั บ ค่ารายปีของทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา หรื อ เที ย บเคี ย งกั บ ค่ า รายปี ข อง ทรั พ ย์ สิ น ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั น ที่ มี ลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ท�ำเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ ทรัพย์สนิ นัน้ ได้รบั ประโยชน์คล้ายคลึงกัน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ ก ระทรวงมหาดไทย ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำราคาค่าเช่า มาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ต่อเดือนตามท�ำเลในองค์กรปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และตามประเภทของ ทรัพย์สิน 3. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตาม ข้อ.2 ได้ อาจประเมินค่ารายปีของ ทรั พ ย์ สิ น โดยใช้ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น มาประกอบการประเมินได้ ค่าภาษี 1. ผูร้ บั ประเมิน ช�ำระภาษีปลี ะครัง้ ตามค่ารายปี

2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5 % ค่ารายปี คือ จ�ำนวนเงินซึ่งทรัพย์สิน นั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ กรณีให้เช่า ให้ถือค่าเช่า คือค่ารายปี กรณีมีเหตุ - ค่าเช่ามิใช่จ�ำนวนเงินที่สมควร - หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากด�ำเนิน กิจการเอง หรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจประเมิน ค่ารายปี ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยก� ำ หนด ลดค่าภาษี มาตรา 11 โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้าง ถู ก รื้ อ ถอนท� ำ ลายโดยประการอื่ น ให้ลดยอดค่ารายปี ตามส่วนลดค่า รายปีตลอดเวลาที่ยังมิได้ท�ำขึ้น และ ยังใช้ไม่ได้ มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้าง ท�ำขึ้นระหว่างปี ถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้น 28 28

และส�ำเร็จจนควรอยูไ่ ด้แล้วเป็นเกณฑ์ ค�ำนวณค่ารายปี มาตรา 13 1. เจ้าของโรงเรือนติดตั้งส่วนควบที่ ส�ำคัญขึ้นในโรงเรือนนั้น 2. มี ลั ก ษณะเป็ น เครื่ อ งจั ก รกลไก เครื่องกระท�ำ หรือเครื่องก�ำเนิดสินค้า 3. เพื่อใช้ด�ำเนินการอุตสาหกรรม 4. ลดค่ารายปีลงเหลือ 1 ใน 3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประเมินเทียบเคียงกับค่ารายปีของ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ห้ เ ช่ า ที่ มี ลั ก ษณะของ ทรัพย์สนิ ขนาด ท�ำเล ทีต่ งั้ และบริการ สาธารณะที่ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น ได้ รั บ ประโยชน์คล้ายคลึงกัน หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี 1. เพือ่ ความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะน� ำ ผู ้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี น� ำ หลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง รายการเพื่ อ เสี ย ภาษี (ภรด.2)


เท่าทีจ่ ำ� เป็นเพียงเพือ่ ประโยชน์ในการ จัดเก็บภาษีเท่านั้น 2. กรณี เ ป็ น ผู ้ เ สี ย ภาษี เ ก่ า ที่ เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแล้ว ขั้นตอนในการช�ำระภาษี 1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.1) พร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐาน ณ ส� ำ นั ก งาน ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะท�ำการ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดง รายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3) พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย 4) พนั ก งานเก็ บ ภาษี แ จ้ ง การ ประเมิน (ภรด.8) ให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษี ทราบว่า จะต้องเสียภาษีเป็นจ�ำนวน เงินเท่าใด 5) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้ง การประเมินแล้ว จะต้องน�ำเงินค่าภาษี ไปช� ำ ระภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง การประเมิ น มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม เงินเพิ่ม ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว จะต้อง น�ำเงินค่าภาษีไปช�ำระภายใน 30 วัน นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง

การประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษี เพิ่มดังนี้ 1. ถ้าช�ำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่ วันพ้นก�ำหนด ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของ ค่าภาษีที่ค้าง 2. ถ้ า เกิ น 1 เดื อ น แต่ ไ ม่ เ กิ น 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี ที่ค้าง 3. ถ้ า เกิ น 2 เดื อ น แต่ ไ ม่ เ กิ น 3 เดือน ให้เพิม่ ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี ที่ค้าง 4. ถ้ า เกิ น 3 เดื อ น แต่ ไ ม่ เ กิ น 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่า ภาษีที่ค้าง บทก�ำหนดโทษ 1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความใน แบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นตน ให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้อง ของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดื อ น ปี และลงลายมื อ ชื่ อ ของตน ก�ำกับไว้ เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสดุ วิสยั ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 2. ผู ้ ใ ดละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม หมายเรี ย กของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมรายละเอียด ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ เรี ย กร้ อ งไม่ น� ำ พยาน หลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบค�ำถาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม ผู้รับ ประเมิ น ในเรื่ อ งใบแจ้ ง รายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 3. ผู ้ ใ ดยื่ น ข้ อ ความเท็ จ หรื อ ให้ ถ้อยค�ำเท็จ หรือตอบค�ำถามด้วยค�ำอัน เป็นเท็จ หรือ น�ำพยานหลักฐานเท็จ มาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการค�ำนวณค่า รายปีแห่งทรัพย์สินของตนเองตามที่ ควรก็ดี โดยอุบาย โดยวิธกี ารอย่างหนึง่ อย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงจ�ำคุกไม่ เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ 29 29

รักษ์นะ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รักษ์คน รักษ์สิ่งแวดล้อม โทร. 081-345-8489

ตลาดริมน�้ำ วัดบางหัวเสือ

เปิดตลาด เสาร์-อาทิตย์ 8.00 - 15.00 น.


ทำ�งานใน

“ประเทศอาเซียน” ได้เงินเท่าไหร่บ้าง!!! หลายคนคงสงสัยว่าในบรรดา 10 ประเทศอาเซียนมีการจ่ายค่าแรงเบื้องต้นให้กับคนทำ�งานกัน เท่าไหร่บ้าง ฉบับนี้เรามีคำ�ตอบให้หายสงสัยกัน และรู้หรือไม่ว่าประเทศของเรา คือ ประเทศที่จ่ายค่าแรง (ต่อวัน) มากที่สุดในบรรดาประเทศอื่นๆ ในอาเซียนด้วยกัน

เมียนมาร์

ฟิลิปปินส์

90 บาท/วัน

197-271บาท/วัน

สปป.ลาว

125 บาท/วัน

อินโดนิเซีย

99-271บาท/วัน

กัมพูชา

162 บาท/วัน

มาเลเซีย

241-260 บาท/วัน

เวีียดนาม

ไทย

156-173 บาท/วัน

300-310 บาท/วัน

ทั้งนี้สำ�หรับการกำ�หนดค่าแรงจะกำ�หนดตามค่าครองชีพ และศักยภาพของผู้ประกอบการ ในแต่ละประเทศ ซึ่งการปรับค่าแรงของไทยก็ยึดรูปแบบเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 30


ผลการเสนอญัตติจากสภาเทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้จัดประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้ความเห็นชอบการพิจารณาผล รวมทั้งแสดงมติเกี่ยวกับบัญญัติต่างๆ ดังนี้

ญัตติ

มติ

ญัตติ เสนอโดย สำ�นักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่่

มติ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์์ มติ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ มติ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ มติ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และเห็นชอบจ่ายเงิน อุดหนุนสำ�หรับการดำ�เนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำ�ริ ด้านสาธารณสุขด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ญัตติ เสนอโดย กองวิชาการและแผนงาน ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่่ ญัตติ เสนอโดย สำ�นักคลัง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ญัตติ เสนอโดย สำ�นักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงินอุดหนุนสำ�หรับการดำ�เนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำ�ริด้านสาธารณสุข

ญัตติ เสนอโดย กองสวัสดิการสังคม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

มติ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ มติ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ญัตติ เสนอโดย กองการศึกษา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

มติ มีมติอนุมตั โิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ญัตติ เสนอโดย สำ�นักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่่

31


10

แอปพลิเคชัน ที่ควรมีติดมือถือ

Thailand Post Track & Trace

1

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้สมาร์ทโฟนถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราจะ ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนมีเครื่องมือที่จะช่วย อ�ำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจ�ำวันมากมายหลายฟังก์ชัน วันนี้เราจะมาแนะน�ำ 10 แอปพลิเคชันดีๆ ที่ควรมีติดเครื่องเอาไว้ ในยุคทีม่ อื ถือมีความส�ำคัญต่อชีวติ ของเราแบบแยกกันไม่ออก

หลายคนคงเคยสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ทางออนไลน์ แ ล้ ว กระวนกระวายใจว่าคนขายส่งสินค้าให้เราแล้วหรือยัง ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณมีแอปฯ ดังกล่าว คุณสมบัติ ของแอปฯ ตัวนี้สามารถช่วยให้เราตรวจสอบสถานะ การส่งอีเอ็มเอส, ลงทะเบียน, โลจิโพสต์ และพัสดุ ระหว่างประเทศได้

Camera 360

Google Maps

แอปพลิ เ คชั น ยอดนิ ย มที่ มี ป ระโยชน์ เ ป็ น อย่างยิ่งส�ำหรับคนใช้คนใช้ถนน Google Maps เป็น เหมื อ นเพื่ อ นคู ่ ใ จเวลาคุ ณ ต้ อ งเดิ น ทางไปไหนแล้ ว เกิ ด ไม่ มั่ น ใจในเส้ น ทาง เพี ย งกดเข้ า แอปฯ ตั ว นี้ พิมพ์สถานที่ระบบจะค�ำนวณเส้นทางต่างๆ ให้คุณ ไปถึงที่หมายได้อย่างง่ายดาย

3

ในยุคที่คนนิยมอัพรูปสวยๆ ลงในสังคมโซเชียล ของตัวเอง การมีแอปฯ ที่สามารถปรับแต่งรูปถ่าย ธรรมดาๆ ให้ดูสวยงามระดับมืออาชีพเอาไว้ให้ใช้คงดี ไม่หยอก แอปฯ ดังกล่าวมีฟิลเตอร์ให้เลือกแต่งรูป มากมาย ถือเป็นแอปฯ ทีค่ นนิยมสุดๆ ด้วยยอดผูใ้ ช้งาน มากกว่า 150 ล้านคนทั่วโลก

Netflix

Jook

5

Facebook

6

DoctorMe

8

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ Facebook คือเพื่อนสนิท ทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องกดเข้าไปอัปเดตความเคลือ่ นไหวทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการดูความเป็นไปของเพื่อน รวมไปถึง ติดตามข่าวสารทางด้านต่างๆ ที่เราสนใจ และด้วย ความนิยมที่มาจากคนทุกเพศทุกวัย มันจึงเป็นแอปฯ ที่ควรมีติดเครื่องเอาไว้อย่างเสียไม่ได้

7

แอปฯ ส�ำหรับคนชอบออกก�ำลัง และอยากรู้ว่า วั น ๆ หนึ่ ง เราเดิ น ไปกี่ ก ้ า ว เบิ ร ์ น ไปกี่ แ คลอรี่ แ ล้ ว แต่ไม่อยากซื้ออุปกรณ์ราคาแพง ลองโหลด แอปฯ ตัวนี้เอาไว้เป็นหนึ่งในแอปฯ ติดเครื่อง การท�ำงานก็ไม่ ได้ซับซ้อนอะไรท�ำให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถโหลด มาใช้ได้แบบสบายๆ

Foodie

4

ส� ำ หรั บ คอเพลงต้ อ งมี ติ ด เครื่ อ งเพื่ อ เป็ น เพื่ อ น ร่วมเดินทาง Jook เป็นแอปฯ ฟังเพลงออนไลน์ทภี่ ายใน มีเพลงให้เลือกฟังหลายแนว แถมยังสามารถสร้าง และ เก็ บ เพลงที่ เ ราชอบเอาไว้ ด ้ ว ย งานนี้ น อกจากจะมี เพลงให้ฟงั แล้ว คุณยังสามารถเป็นนักร้องได้ดว้ ยโหมด คาราโอเกะที่ร้องจบยังสามารถแชร์ให้คนอื่นฟังได้ แบบง่ายๆ

มีเพลงแล้ว ก็ต้องมีหนังเอาไว้ดู ซึ่ง Netflix เป็น อะไรที่ตอบโจทย์คนรักหนังเอามากๆ เมื่อภายในมี ความบันเทิงหลายประเภทให้เราได้เลือกชม ไม่ว่าจะ เป็น ละครยาว ภาพยนตร์ รวมไปถึงการ์ตูน เรียกได้ว่า สมัครทีเดียวดูได้แบบครบวงจร

Moves

2

เป็ น แอปฯ ที่ จ ะบอกวิ ธี ป ฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น แถมยั ง มี ข ้ อ มู ล ให้ สื บ ค้ น ตามอาการป่ ว ยที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบบั น ทึ ก สุ ข ภาพประจ� ำ วั น เพื่ อ เช็คร่างกายได้ในระยะยาว ที่ส�ำคัญยังมี เบอร์โทรศัพท์ ของโรงพยาบาลใกล้ เ คี ย งกั บ สถานที่ ที่ เ ราใช้ ง าน อยู่ด้วย

9

ถ้าคุณเป็นสายถ่ายรูปของกินเพื่ออวดเพื่อนในโลก โซเชียล Foodie ถือเป็นแอปฯ ที่ควรมีติดเครื่องเอาไว้ ภายในตัวแอปฯ มีฟิลเตอร์ส�ำหรับตกแต่งรูปอาหาร ให้ เ ลื อ กใช้ ม ากมาย และยั ง แยกประเภทเอาไว้ อย่างชัดเจน เรียกได้วา่ เป็นแอปฯ เรียกน�ำ้ ลายเพือ่ อวด ความฟินลงในโลกโซเชียลอย่างแท้จริง

THAI DICT 2018

10

แอปฯ แปลค� ำ ศั พ ท์ ส� ำ หรั บ คนที่ ไ ม่ ช อบพกพา ดิกชันนารีเล่มหนาๆ เพราะแอปฯ ตัวนี้ได้ท�ำการย่อ ดิกชันนารีเล่มหนามาให้ใช้ และพกพาได้แบบง่ายๆ ทั้งนี้นอกจากจะช่วยแปลภาษาอังกฤษแล้ว ตัวแอปฯ ยั ง สามารถเลื อ กแปลภาษาต่ า งๆ ได้ พ ร้ อ มกั น ถึ ง 3 ภาษาไม่ว่าจะเป็น จีน, อังกฤษ และญี่ปุ่น

32


พลังชุมชน

คุณณัฐยา สลัดทุกข์

ประธานชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ จากจุดเริ่มต้นที่ถูกเพื่อนชักชวนให้เข้า มารั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว แทนประชาชนด้ ว ย การเป็นคณะกรรมการชุมชน และได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการชุมชน ด้วยกันจึงได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานชุมชม ท�ำให้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือ กับทางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อ ด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่ และเพิ่มคุณภาพ ชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ท�ำให้ชุมชน 4 ส.พัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น “ชุมชนของเราเริม่ มาจากการทีเ่ ราไม่มี อะไรเลย แล้วเราเห็นพื้นที่อื่นๆ มีการ พั ฒ นาขึ้ น ประชาชนมี ค วามสุ ข และ สามั ค คี กั น มากขึ้ น ท� ำ ให้ เ รามี ค วามคิ ด อยากจะท� ำ ชุ ม ชนของเราเองให้ เ ป็ น แบบนั้นบ้าง จนในที่สุดชุมชน 4 ส.พัฒนา ส า ม า ร ถ พั ฒ น า พื้ น ที่ ขึ้ น ม า ไ ด ้ ใ น

ระดับหนึ่ง โดยส่วนตัวได้ท�ำหน้าที่นี้มา ราวๆ 7 ปีเห็นจะได้ ก็ค่อยๆ ท�ำ และ ร่ ว มปรึ ก ษาปั ญ หาต่ า งๆ กั บ เทศบาล มาโดยตลอดว่ า เราจะร่ ว มกั น พั ฒ นา คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนของเรา ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าทาง

33

ชุมชนกับเทศบาลก็ได้ดำ� เนินการโครงการ ต่ า งๆ จนแล้ ว เสร็ จ ไปได้ ห ลายต่ อ หลายโครงการ” “ล่าสุดทางชุมชนก็มีการจัดตั้ง ก.ศ.น. ขึน้ มาเพือ่ เป็นแหล่งให้ความรู้ ให้การศึกษา แ ล ะ อ บ ร ม ค ว า ม รู ้ ใ น ด ้ า น ต ่ า ง ๆ แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อที่จะน�ำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว รวมทั้งยังเป็นการสร้าง อาชี พ ให้ กั บ คนว่ า งงานในพื้ น ที่ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาก็ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากคน ในชุมชนกันอย่างมาก เพราะเอาเข้าจริง แล้ ว มั น เหมื อ นเป็ น การพบปะเพื่ อ น และได้ พู ด คุ ย ถามสารทุ ก ข์ สุ ข ดิ บ กั น ท� ำ ให้ ชุ ม ชนของเราสามั ค คี กั น มากขึ้ น อีกด้วย” แม้ ทุ ก วั น นี้ เ ทศบาลจะด� ำ เนิ น การ ปรับปรุงถนนทางเดินเท้า ภูมิทัศน์ รวมไป ถึ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งให้ กั บ ชุ ม ชนเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย ซึ่ ง สร้ า งความปลอดภั ย ใน การใช้ชีวิตของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ ก็ มี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ท างชุ ม ชนต้ อ งการให้ เทศบาลเข้ามาดูแลเพิ่มเติมก็คือ การติด กล้องวงจรปิดเพิ่มมากขึ้น เพราะชุมชน ในขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารขยายตั ว มากขึ้ น ทั้งจ�ำนวนคน และจ�ำนวนที่อยู่อาศัยจาก การเข้ามาของหมู่บ้านจัดสรร “ทุกวันนี้พอมีคนมากขึ้น และมีคนเข้า มาอาศัยในพื้นที่ของเรามากขึ้น เราก็ไม่รู้ ว่าคนทีเ่ ข้ามานัน้ เข้ามาประกอบอาชีพจริงๆ หรื อ มาด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น การมี กล้องวงจรปิดก็น่าจะช่วยให้คนในชุมชน รู ้ สึ ก ปลอดภั ย มากขึ้ น ซึ่ ง จะว่ า ไปแล้ ว ที่ผ่านมาทางชุมชนก็ได้รับความช่วยเหลือ และสนับสนุนจากเทศบาลมาโดยตลอด”


เสียงของ

ประชาชน ด้ ว ยความที่ พื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ ง ปู ่ เ จ้ า สมิ ง พรายนั้ น มี ข นาดค่ อ นข้ า ง กว้ า งขวาง ท� ำ ให้ ก ารพั ฒ นา และ การบริหารงานเพื่อให้ทั่วถึงประชาชน ทีอ่ าศัยในพืน้ ทีน่ นั้ เป็นไปด้วยความยาก ล� ำ บาก ดั ง นั้ น การรั บ ฟั ง ความเห็ น ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นค�ำชม หรือ ข้อเสนอแนะ ทีเ่ ราสามารถน�ำมาพัฒนา ส่ ว นนี้ ไ ด้ จึ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ จ ะ ท� ำ ให้ เ ทศบาลของเราพั ฒ นาได้ อย่างมั่นคง

คุณสมัย ทองชาวนา “ป้าอาศัยอยู่ที่นี่ในเขตเทศบาลเมือง ปูเ่ จ้าสมิงพรายมาเกือบ 31 ปี ตอนแรก ป้าอยู่ที่อื่นก่อนจะย้ายมาเริ่มลงหลัก ปักฐานที่นี่ พื้นที่แห่งนี้เมื่อก่อนไม่ค่อย พั ฒ นาเท่ า ไหร่ แต่ ทุ ก วั น นี้ ทุ ก อย่ า ง เปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น จาก ถนนปู่เจ้า-ส�ำโรงที่เคยแย่มากๆ ก็มี การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มี ไ ฟส่ อ งสว่ า ง มีสะพานลอยให้คนเดินข้าม ช่วยลด อุบัติเหตุไปได้เยอะ มีความปลอดภัย มากขึ้น แต่สิ่งที่อยากจะให้ปรับปรุงคือ ขอให้เทศบาลช่วยดูแลถนนบางเส้นทาง ที่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ มีหลุม มี บ ่ อ บางที ร ถใหญ่ วิ่ ง แล้ ว จะท� ำ ให้ เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน แต่โดย ภาพรวมแล้ ว ที่ ผ ่ า นมาเทศบาลก็ ท�ำงานกันได้เป็นอย่างดี”

คุณวนิดา บุญแจ่ม

“ป้าอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเลย ท�ำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเทศบาลมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อก่อนสภาพถนน หรือไฟส่องสว่างตรงฟุตบาท ไม่ได้มเี หมือนตอนนี้ ต้องขอบคุณเทศบาลทีเ่ ข้ามาพัฒนาให้ทกุ ๆ อย่างดีขนึ้ มาโดยตลอด สมัยก่อนเวลาฝนตกมักจะมีน�้ำท่วม แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนท�ำให้ช่วยลดความเดือดร้อนของ ประชาชนไปได้เยอะ ส�ำหรับสิง่ ทีอ่ ยากให้เทศบาลช่วยปรับปรุงก็คอื การประชาสัมพันธ์ตลาดน�ำ้ วัดบางหัวเสือของเรา อยากให้เป็นที่รู้จักมากกว่านี้” 34


สถิติคอร์รัปชัน ในประเทศไทยดี ข น ้ ึ เว็บไซต์ www.transparency.org ขององค์กร

เพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้เผยแพร่ดัชนีการรับรู้ การทุจริตประจ�ำปี 2017 (Corruption Perception Index - CPI หรือ ซีพีไอ) ประจ�ำปี 2017 ออกมา เป็นที่เรียบร้อย ผลปรากฏว่าดัชนีการคอร์รัปชันของ ประเทศไทยนั้นดีขึ้นซึ่งหมายความว่า การคอร์รัปชัน ของประเทศไทยนั้ น มี จ� ำ นวนลดลง เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2016 โดยอันดับของประเทศไทยนั้นขยับขึ้นจาก อันดับที่ 101 มาอยู่ในอันดับที่ 96 จากจ�ำนวน 180 ประเทศทั่วโลก

อันดับ และคะแนนของประเทศไทย ย้อนหลัง 4 ปี มีดังนี้

35 คะแนน ปี 2013 อันดับ 102

10 อันดับประเทศ ที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35

ปี 2014 อันดับ 85

38 คะแนน

38 คะแนน ปี 2015 อันดับ 76

ปี 2016 อันดับ 101

35 คะแนน

อันดับ 1 นิวซีแลนด์ อันดับ 2 เดนมาร์ก อันดับ 3 ฟินแลนด์ อันดับ 4 นอร์เวย์ อันดับ 5 สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 6 สิงคโปร์ อันดับ 7 สวีเดน อันดับ 8 แคนาดา อันดับ 9 ลักเซมเบิร์ก อันดับ 10 เนเธอร์แลนด์


Profile for absolutemonkeys

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  

วารสารประชาสัมพันธ์ราย 3 เดือน ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  

วารสารประชาสัมพันธ์ราย 3 เดือน ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

Advertisement