Page 1

Newsletter

ISSUE 17 à´×͹มกราคม - มีนาคม 2556 www.absolute-health.org

Medical Update: สเต็มเซลล‹ (Stem Cell) คืออะไร? Cover Story: สูˆกับ . . . โรคจอประสาทตาเสื่อม What hot: ความจริง เกี่ยวกับโรคเบาหวาน Health Variety: วิธีรับมือภยันตรายจากสารพิษรอบตัว Point of View: การดูแลสุขภาพของผูˆบริหารระดับสูง Doctor Talk: การดีท็อกซ‹ที่ตับ (Liver Detox) Promotion: โปรโมชั่น ของขวัญปÜใหม‡ 2556 AbsoluteHealth Newsletter w

1


Message from AbsoluteHealth Newsletter

ISSUE 17 à´×͹มกราคม - มีนาคม 2556 www.absolute-health.org

Medical Update: สเต็มเซลล‹ (Stem Cell) คืออะไร? Cover Story: สูˆกับ...โรคจอประสาทตาเสื่อม What hot: ความจริง เกี่ยวกับโรคเบาหวาน Health Variety: วิธีรับมือภยันตรายจากสารพิษรอบตัว Point of View: การดูแลสุขภาพของผูˆบริหารระดับสูง Doctor Talk: การดีท็อกซ‹ที่ตับ (Liver Detox) Promotion: โปรโมชั่น ของขวัญปÜใหม‡ 2556 AbsoluteHealth Newsletter w

1

ABSOLUTE HEALTH Newsletter ฉบับที่ 17 ประจำ�เดือนà´×͹มกราคม-มีนาคม 2556

Absolute wellness Co.,Ltd. 53 Soi Ruamrudee Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 ºÃÔÉÑ· áÍçºâ«ÅÙ· àÇÅà¹Ê ¨Ó¡Ñ´ 53 «ÍÂÇÇÁÄ´Õ ¶¹¹à¾ÅÔ¹¨Ôµ á¢Ç§ÅØÁ¾Ô¹Õ ࢵ»·ØÁÇѹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330 Tel:+66 2 651 5988 Fax:+66 2 651 5155 แอ็บโซลูท เฮลธ‹ สาขาขอนแก‡น 043 338 208, 087 924 1188 แอ็บโซลูท เฮลธ‹ สาขาพัทยา 038 423 213, 087 734 0976 แอ็บโซลูท เฮลธ‹ สาขาเชียงใหม‡ 053 223 023

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Absolute Health Newsletter อัพเดทความ รูƒใหม‡ๆเพื่อใหˆทุกท‡านไดˆนำ�มาใชƒในการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน เมื่อคนเราอายุเริ่มล‡วง เขˆาสู‡วัยกลางคน หลายคนเริ่มปรากฏอาการของความชราภาพใหˆเห็น กระทั่งลุก จากเกˆาอี้ก็ยังลำ�บาก ขึ้นบันไดไม‡กี่ขั้นก็ยืนพักหายใจหอบ บางคนเกรงว‡าตัวเองกำ�ลัง แก‡เร็วเกินอายุจริง บางคนยังไม‡แก‡ แต‡สังขารบางส‡วนของร‡างกายเริ่มส‡อวี่แววของ ความสึกหรอลง แมˆร‡างกายยังดูเป—นปกติดี แต‡ความจำ�และความสามารถในการคิด ทำ�ท‡าว‡าจะเสื่อมลงตั้งแต‡อายุขึ้นเลข 4 วิธีการที่จะไม‚ใหˆร‡างกายของเราเสื่อมตามวัย นั่นก็คือ การดูแลตัวเองแต‡เนิ่นๆ สิ่งที่ดีที่สุดคือ การดูแลสุขภาพในเชิงปƒองกันนะครับ อันดับแรก เราตˆองเขˆาใจร‡างกายและเชื่อมั่นในศักยภาพของร‡างกายตัวเอง ก‡อนว‡าร‡างกายเรามีความสามารถในการซ‡อมแซมตัวเองอยู‡แลˆว โดยทางแพทย†ผูˆ เชีย่ วชาญจะใชˆสารอาหารเสริมซึง่ เป—นสารสกัดเขˆมขˆนจากเปปไทด‹สกัด การใชˆเซลล‹สกัด หรือการปรับฮอร†โมน เพื่อใหˆสภาพร‡างกายอยู‚ในสภาวะที่พรˆอมที่สุดในการฟÞ้นฟู ซึ่ง เครือ่ งมือดังกล‡าวนี้ อาจมีชอ่ื เรียกทีแ่ ตกต‡างกันไป เช‡น Nutrition Supplement Therapy, Cell Therapy, Bioidentical Hormone, Replacement Therapy แต‡อย‡างไรก็ตาม กลไกหลักๆที่ใชƒในการฟÞ้นฟูเซลล‹คือ ขˆอมูลการซ‡อม การแบ‡งเซลล‹ที่ไดˆจากการรักษาโดยเซลล‹บำ�บัดหรือ Cell Therapy, สารตั้งตˆนใน การใชˆเพื่อซ‡อมแซม จากกรดอะมิโน วิตามิน จากอาหารหลักครบทุกหมู‡และอาหาร เสริมต‡างๆ การปรับสมดุลฮอร†โมนเพื่อใหˆเกิดกระบวนการซ‡อมแซมร‡างกายอย‡าง สมดุล เมื่อทุกอย‡างทำ�งานประสานกันแลˆว กระบวนการซ‡อมแซม และฟÞ้นฟูร‡างกาย ก็จะทำ�งานไดˆอย‡างมีประสิทธิภาพที่สุด ผลลัพท‹ที่ไดƒคือ รูปร‡างหนˆาตาภายนอกที่ดี ขึ้น สมองแจ‡มใส ระบบต‡างๆ ในร‡างกายแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้น เปรียบเหมือนรถยนต‹ที่ อายุร‡วม 10 ปÜ แต‡เครื่องยนต‹ยังฟÛต ตัวถังไม‡มีรอยบุบถลอก สภาพหˆองโดยสาร เหมือนใหม‡ แลˆวร‡างกายของเราอยากใหˆเป—นแบบไหน คุณเป—นผูˆเลือกเองไดˆครับ อย‡าลืมเรื่องของจิตใจนะครับ การจัดการกับอารมณ‹และความเครียด คือ หัวใจสำ�คัญของการมีสุขภาพดี เพราะอารมณ‹และความเครียดมีผลต‡อฮอร†โมนของ ร‡างกายโดยตรง การรับประทานอาหารไม‡มีประโยชน‹ การนอนหลับพักผ‡อนไม‡เพียง พอ การดื่มเหลˆา สูบบุหรี่ ก็ทำ�ใหˆเกิดรอยย‡นบนหนˆา ผมหงอก และดูแก‡ก‡อนวัย การ จัดการกับอารมณ‹ทำ�ไดƒไม‡ยากครับ โดยการออกกำ�ลังกาย ทำ�งานอดิเรกอย‡างที่เรา ชอบ เช‡น วาดรูป รˆองเพลง อ‡านหนังสือ ฟ•งเพลง ใชˆเวลาอยู‡กับเพื่อนและครอบครัวที่ เรารัก หรือแมˆกระทั่งการใหˆเวลากับตัวเอง วิธีใดก็ไดˆที่ช‡วยลดความเครียดของตัวเอง ไดˆ ขอใหˆท‡านมีสุขภาพที่ดี รับปÜใหม‡ทุกท‡านครับ ป•จจุบันศูนย‹การแพทย‹ แอ็บโซลูท เฮลธ‹ ไดˆเปÛดสาขาเพื่อรองรับการใหˆ บริการตามจังหวัดต‡างๆ ดังนี้ สาขาขอนแก‡น โทรศัพท‹ 043-338-208, 087-924-1188 สาขาพัทยา โทรศัพท‹ 038-423-213, 087-734-0976 สาขาเชียงใหม‡ โทรศัพท‹ 053-223-023 AbsoluteHealth Newsletter w

3


Medical Update โดย นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

สเต็มเซลล‹ (Stem Cell) คืออะไร? สเต็มเซลล‹ คือเซลล‹ธรรมชาติที่มีลักษณะหลายเซลล‹และอยู‚ในสิ่งมีชีวิต ทั้งในมนุษย‹ พืช รวมทั้งสัตว‹เกือบทุกชนิด สเต็มเซลล‹ประกอบดˆวยหลายเซลล‹ มีตˆนกำ�เนิดมาจากเซลล‹หนึ่ง โดยเริ่มตˆนจากเซลล‹เดียวที่มีการผสมพันธุ‹ระหว‡าง เพศผูˆและเพศเมีย พัฒนาไปเป—นหลายเซลล‹และพัฒนาอีกไปเป—นอวัยวะ เซลล‹ที่ เป—นตˆนกำ�เนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ทั้งมวล เราเรียกว‡า “สเต็มเซลล‹” เมื่อมนุษย‹จริญเติบโตขึ้น โดยนำ�ครึ่งหนึ่งของเซลล‹มาจากไข‡ของแม‡ และ ครึ่งหนึ่งมาจากสเปÛร‹มของพ‡อ รวมกันกลายเป—นหนึ่งเซลล‹ เกิดการฝ•งตัวกลาย เป—นมนุษย‹ และมีอวัยวะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สเต็มเซลล‹สามารถพัฒนาไปเป—นเซลล‹ เนื้อเยื่อทั้งหมดไดˆถึง 200 กว‡าชนิดทีเดียว จึงเรียกไดˆว‡า เซลล‹ทุกเซลล‹มีการ พัฒนามาจากสเต็มเซลล‹นั่นเอง

ผูˆก‡อตั้งคำ�ว‡า สเต็มเซลล‹ เป—น นักวิทยาศาสตร‹ชาวรัซเซียท‡านหนึ่ง ในปÜ คศ. 1908 การประชุมทีก่ รุงเบอร‹ลนิ เชื่อว‡า สเต็มเซลล‹ มีความสามารถใน การสรˆางเลือด จึงตั้งชื่อว‡า สเต็มเซลล‹ และไดˆมีการศึกษามาอย‡างยาวนาน และต‡ อ เนี่ อ งไปพรˆ อ มกั บ การพั ฒ นา ความรูˆที่เพิ่มมากขึ้น สเต็ ม เซลล‹ ส ามารถพั ฒ นา สรˆางสิ่งมีชีวิตและสรˆางอวัยวะขึ้นมา ไดˆ เมื่อเจริญเติบโตเป—นมนุษย‹แลˆว สเต็มเซลล‹ก็ยังคงอยู‡และกระจัดกระ จายอยู‡ในร‡างกาย สเต็มเซลล‹ทำ�หนˆา ที่ซ‡อมแซม เมื่ออยู‚ในตับ ก็ทำ�หนˆาที่ สรˆางตับ สเต็มเซลล‹ที่อยู‚ในสมอง ทำ� หนˆาที่สรˆางสมอง ที่อยู‚ในไขกระดูก ก็ ทำ�หนˆาที่สรˆางเลือด มีงานวิจยั คˆนพบว‡า สเต็มเซลล‹ สามารถซ‡อมร‡างกายไดˆ โดยทำ�การ ทดลองนำ�เสˆนเลือดหัวใจของหนู มา ทำ�ใหˆเกิดอาการหัวใจขาดเลือด และ ทดลองโดยการฉีดสเต็มเซลล‹เขˆาไป พบว‡าภายใน 9 วัน หนูสามารถสรˆาง เสˆนเลือดใหม‡ และกลˆามเนื้อหัวใจ ใหม‡ไดˆดˆวยตัวเอง ทั้งนี้ ไดˆมีการศึกษา วิจัยสเต็มเซลล‹เพิ่มขึ้น แต‚ในบางแห‡ง นั้น ไดˆนำ�มาใชˆโดยขาดความรูˆความ เขˆาใจอย‡างแทˆจริง


ความแตกต‡างของสเต็มเซลล‹ สเต็มเซลล‹จากเลือด: ในเม็ดเลือด ประกอบดˆวยสเต็มเซลล‹ ในป•จจุบัน เราพยายามนำ�สเต็มเซลล‹จากเลือด มารักษา โดยการฉีดยาใหƒไขกระดูก สรˆางสเต็มเซลล‹ หลังจากนั้น ก็ทำ� การใชˆเครื่องเก็บสเต็มเซลล‹ และนำ� กลับมาฉีดเขˆาไปใหม‡ ยกตัวอย‡าง การ ศึกษาในกลุ‡มผูˆป‚วยโรคเบาหวาน ที่ ตˆองตัดขา การใชˆสเต็มเซลล‹รักษานั้น ทำ�ใหˆประมาณ 90% ไม‡ตˆองตัดขา และยังสามารถทำ�ใหˆแผลหายไดˆ ซึ่ง เป—นการตอบสนองผลการรักษาที่ค‡อน ขˆางดี สเต็มเซลล‹จากไขกระดูก: ในไขกระดูก ของมนุษย‹ มีหลายเซลล‹ประกอบกัน หนึ่งในนั้นก็มีสเต็มเซลล†ไขกระดูกดˆวย การเจาะเขˆาไปในกระดูกและดูดส‡วน ของเลือดออกมา จะไดˆสเต็มเซลล‹จาก ไขกระดูก ซึ่งปรากฏว‡าสามารถตอบ รั บ ไดˆ ดี ใ นการรั ก ษาโรคหลายๆโรค เช‡น โรคหัวใจ โรคตับ โรคไขสันหลัง และโรคชรา สเต็มเซลล‹จากรก: มาจากส‡วนของ สายสะดือ จากรก จากน้ำ�คร่ำ� ซึ่ง สามารถสกัดนำ�มาใชˆเป—นประโยชน†ใน การรักษาไดˆ สเต็มเซลล‹ชนิดที่เหมาะ แก‡การปลูกถ‡ายในผูปˆ ว‡ ยเพือ่ การรักษา เรียกว‡า “มีเซนไคม‹” ในต‡างประเทศ ไดˆแยก “มีเซนไคม‹” ใหˆมีความบริสุทธิ์ ซึ่ ง จะทำ � ใหˆ ส ามารถปลู ก ถ‡ า ยใหˆ กั บ

ใครก็ไดˆ ทั้งนี้ ในป•จจุบัน มีการแยก สเต็มเซลล‹จากน้ำ�คร่ำ�แลˆว เพื่อใชƒใน การรักษาโรค เช‡น โรคอัลไซเมอร‹ โรคพาร‹กินสัน โรคเบาหวาน และโรค เลือด หลั ก การทำ � งานของสเต็ ม เซลล‹ อันดับแรก จะเขˆาไปในอวัยวะ ที่เกิดการบาดเจ็บและทำ�ใหˆเกิดการ เปลี่ยนแปลงและทำ�ใหˆเจริญงอกใหม‚ ในเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้น ทั้งนี้ ไดˆมี การพิสูจน‹และรับรองดˆวยผลวิจัยมา แลˆว เช‡น ไดˆทำ�การทดลองนำ�เข็มไป ทิ่มที่สมองของหนูและฉีดสเต็มเซลล‹ เขˆาไปที่หางของหนู ปรากฏว‡าสเต็ม เซลล†ไดˆเขˆาไปเปลี่ยนเป—นเซลล‹สมอง ในบริเวณสมองของหนู การเปลี่ยน แปลงเซลล‹นั้น พิสูจน‹แลˆวว‡าเป—นการ เปลี่ ย นแปลงจากเซลล‹ ที่ ฉี ด เขˆ า ไป ทั้งนี้ สเต็มเซลล‹ยังทำ�หนˆาที่สรˆาง สาร Growth Factor เพื่อกระตุˆน ใหˆเซลล‹ซ‡อมตัวเองซึ่งเปรียบเหมือน เป—นยาหลั่งสารอายุวัฒนะนั่นเอง สเต็มเซลล‹สามารถรักษาโรคใดไดˆบาˆ ง? ในป•จจุบัน ทั่วโลกมีการวิจัย แลˆวว‡าการรักษาดˆวยสเต็มเซลล†ถือ เป— น ความหวั ง ใหม‡ ท างการแพทย‹ ที่

สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการเสื่อม ถอยของเซลล‹ เช‡น โรคอัลไซเมอร‹ โรค พาร‹กินสัน โรคเบาหวาน โรคเลือด โรคตับ โรคสมอง ขˆอเข‡าเสื่อม ภูมิตˆาน ทานไวเกิน รูมาตอยด‹ SLE มะเร็ง บางชนิด โรคอัมพฤกษ‹ อัมพาต จอ ประสาทตาเสื่อม โรคไขสันหลัง หลอด เลือดสมองตีบ และโรคออทิสติก ความกˆาวหนˆาของการนำ�สเต็มเซลล‹ มาใชˆรักษาโรคในต‡างประเทศ? สำ�หรับความกˆาวหนˆาของการ รักษาในต‡างประเทศนั้น ป•จจุบัน สเต็ม เซลล†ไดˆถูกนำ�มาสกัดเป—นยา เพื่อใชƒใน การรักษาโรค มีชอ่ื ว‡า “Prochymal” ไดˆรบั การรับรองจากประเทศแคนนาดา ซึ่งจัดว‡าเป—นยาที่สกัดจากสเต็มเซลล‹ ตัวแรกของโลกที่ไดƒรับการอนุมัติใหƒใชƒ ไดƒ ส‡วนในประเทศออสเตรเลียไดˆ อนุมัติใหƒใชƒสเต็มเซลล‹จากไขมันของ ตัวเอง ซึ่งพบว‡า ไดˆรับการตอบสนอง ซึ่ ง ไดˆ ผ ลดี กั บ การรั ก ษาในโรคสมอง เสือ่ มและไขสันหลังเสือ่ มดˆวย ในป•จจุบนั การรักษาดˆวยสเต็มเซลล‹ ถือว‡าเป—น ความล้�ำ หนˆาของการเจริญดˆานวิวฒ ั นา การผสมกับวิทยาการทางการแพทย‹ สมัยใหม‡จริงๆ AbsoluteHealth Newsletter w

5


Cover Story บทสัมภาษณ† กมลวรรณ ศักดานุวัฒนกุล (นˆองอิง)

สูˆกับโรค...จอประสาทตาเสื่อม คุณกมลวรรณ ศักดานุวฒ ั นกุล (นˆองอิง) อายุ 18 ปÜ ป•จจุบนั ศึกษาอยูช‡ น้ั ปÜท่ี 1 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช เดิมทีนˆองอิงเป—นผูˆที่รักการอ‡านหนังสือ ชอบการอ‡านหนังสือเป—น อย‡างยิ่ง แต‡มาวันหนึ่งตัวเองก็ตˆองมาประสบกับป•ญหาสุขภาพสายตาถึงขั้นอ‡านหนังสือ ไม‡ไดˆเลย เรียนหนังสือก็ลำ�บากขึ้น “ทˆออยู‡เหมือนกันค‡ะ แต‡ชีวิตนี้ก็ยังมีความหวัง หนูยังมีหนังสืออีกตั้งหลายเล‡มที่ ซื้อมาแลˆวยังไม‡ไดˆอ‡านเลย หนูจะเก็บมันไวˆแลˆวจะรออ‡านอีกครั้ง หนูมีป•ญหาเกี่ยวกับสาย ตาค‡ะ เริ่มเป—นมาเรื่อยๆ ตั้งแต‡เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปÜที่ 2 ค‡ะ มาเป—นหนักช‡วงมัธยม ศึกษาปÜที่ 6 ค‡ะ อาการที่เกิดขึ้นในช‡วงแรก มองเห็นตัวหนังสือไม‡ค‡อยชัดก็เลยไปตัดแว‡น ที่ มองไม‡ชัดคือ วิชาที่คุณครูเขียนตัวหนังสือตัวเล็กไปหน‡อย แต‡วิชาอื่นๆ ก็พอมองเห็นไดˆถˆา คุณครูเขียนตัวใหญ‡ ก็เลยไปตัดแว‡นสายตาค‡ะ เมื่อก‡อนก็ใชˆสายตาไดˆปกติ ไม‡มีป•ญหาอะไร เพราะคุณแม‡จะสอนไวˆเสมอว‡าเวลาดูทีวีจะตˆองนั่งห‡างจากทีวี 6 แผ‡นกระเบื้องค‡ะแต‡ก‡อน ตั้งแต‡เด็กๆ ก็ไม‡มีป•ญหานี้ค‡ะ” ความรูˆสึกจากผูˆที่เป—นแม‡ ตั้งใจและพยายามที่จะช‡วยลูกอย‡างเต็มที่ “ปÜ 2550 ช‡วงนั้นคุณแม‡ไปศึกษาระดับปริญญาโท วันที่รับปริญญาคุณพ‡อก็พานˆองอิงไปดˆวย บอก ว‡าจะไปรับแว‡น เราก็งงแว‡นอะไร คุณพ‡อบอกว‡า “ลูกเรามองไม‡เห็น” (คุณพ‡อพาลูกไปตัด แว‡นไวˆ) เพราะลูกมีอาการวูบไปเลยเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปÜ 2550 ค‡ะ ไปวัดสายตา และตัดแว‡นไวˆและใหˆลูกใส‡แว‡นตั้งแต‡นั้นเรื่อยมา ก็เปลี่ยนเลนส‹ไปเรื่อยๆ จนไม‡มีเลนส‹จะ เปลี่ยนแลˆว จนกระทั่ง 18 พฤษภาคม 53 คุณแม‡ไดˆพานˆองอิงไปวัดสายตาอีกครั้ง ซึ่งก‡อน หนˆานั้นเดือนมกราคมและเดือนเมษายน ปÜ 53 ก็ไปวัดมาแลˆว ไปแต‡ละครั้งก็ตˆองเปลี่ยน เลนส‹เพราะมองเห็นไม‡ค‡อยชัด อย‡างที่บอกเปลี่ยนเลนส‹ไปเรื่อยๆ จนหมดแลˆว ในที่สุดทาง รˆานแนะนำ�คุณแม‡ว‡าลูกเป—นอะไรแน‡ๆ มีป•ญหาแลˆว พานˆองอิงไปหาคุณหมอเถอะค‡ะ ไปที่ คลินิกหมอก็วัดไม‡ไดˆ ขยายม‡านตาก็ไม‡ไดˆไม‡ค‡อยมีคนไขˆลักษณะนี้มาก‡อนหมอเลยไม‡มีตัว ยาเพื่อขยายม‡านตา คุณหมอเลยใหˆไปที่โรงพยาบาล”

อาการเตื อ นล‡ ว งหนˆ า ที่ เ ราไม‡ รู ˆ สาเหตุมาก‡อนว‡าเกิดอะไรขึ้น “ตอนมัธยม ปÜที่ 4 คุณแม‡ไปทำ�งานทีโ่ รงเรียน มีเพือ่ นโทร มาตามว‡านˆองอิงเขˆาโรงพยาบาล มีอาการตา บวมปÛดเลย แน‡นหนˆาอก หาสาเหตุไม‡พบ หมอเลยใหˆนอนรอดูอาการที่โรงพยาบาล พอตอนมัธยมปÜที่ 5 ก็เหมือนกัน ช‡วงค่ำ�ๆ ตาบวมปÛด เขˆาโรงพยาบาลแลˆวหมอก็สัณ นิษฐานว‡าเกิดจากการแพˆแต‡ยังไม‡รูˆสาเหตุ มาหาสาเหตุเจอก็ตอนมัธยมปÜที่ 6 ค‡ะ และ อาการหนักที่สุดตอน ม. 6 เริ่มมองไม‡เห็น มาเรื่อยๆ เป—นมากตอนช‡วงปÛดเทอมภาค ฤดูรˆอนปÜ 53” “ช‡วงนั้นหนูคิดว‡าสายตาสั้นเฉยๆ ไปเรียนพิเศษเพื่อเตรียมตัวเอนทรานซ‹ที่ สถาบันแห‡งหนึ่ง เขามีใหˆเลือกว‡าเรียนเดี่ยว หรือกลุ‡ม เลยเลือกเรียนเดี่ยวเพราะกลัว เรียนไม‡ทันเพื่อน เขาเลยใหˆใชˆคอมพ‹คน เดียวเพื่อสะดวกในการเขˆาใจบทเรียน” “พอเปÛดเทอมสายตาก็เปลี่ยนอีก ไป วัดสายตาที่รˆานแต‡ไม‡มีเลนส† ในรˆ านที่ จะ ทำ�ใหˆเห็นไดˆชัด รˆานแว‡นก็แนะนำ�แม‡ใหˆพา ลูกไปหาหมอตาไดˆแลˆวเพราะอาจจะมีป•ญ หาบางอย‡าง แม‡ก็เลยพาไปพบหมอซึ่งเป—น หมอดˆานจอประสาทตา แต‡วันนั้นก็ไม‡สา มารถขยายม‡านตาไดˆเพราะไม‡เคยมีคนไขˆ ลักษณะเช‡นนี้ คุณหมอก็ใจดีมากนัดใหƒไป พบที่โรงพยาบาล ผลตรวจวินิจฉัยว‡าจอ ประสาทตาเสื่อมเนื่องจากจอประสาทตา บาง แลˆวปริ๊นท‹ผลการตรวจมาใหˆค‡ะและ บอกว‡าถˆาไปพบหมอทีอ่ น่ื ๆ อาจมีประโยชน† ในการวินิจฉัยง‡ายขึ้น และใหˆคำ�อธิบาย ว‡า ที่บˆานเรายังไม‡มีวิธีรักษา คุณหมอก็ สงสาร แต‡ไม‡รูˆจะทำ�อย‡างไร พอดีมีคุณครู ที่โรงเรียนแนะนำ�ใหƒไปรักษาที่โรงพยาบาล ที่ รั ก ษาตาโดยเฉพาะซึ่ ง เป— น โรงพยาบาล ทางราชการที่กรุงเทพมหานคร พ‡อและ แม‡ก็ลางานพาไป บังเอิญคุณหมอดˆานจอ ประสาทตาติดราชการ เลยใหˆหมอท‡าน อื่นตรวจแทน แต‡แพทย‹ท‡านโทรปรึกษา กันนะคะ คุณหมอก็ตรวจดˆวยเครื่องมือที่ เหมือน โรงพยาบาลที่อุดรแลˆวพบว‡าผล การตรวจเหมือนกัน คุณหมอยังบอกอีก ว‡าคุณหมอที่อุดรเก‡งมาก หมอที่กรุงเทพ บอกว‡ า ที่ นี่ ก็ ยั ง ไม‡ มี วิ ธี ก ารรั ก ษาเหมื อ น


กัน แต‡ก็ใหˆกำ�ลังใจและบอกว‡าตาไม‡บอด แน‡นอนใหˆกลับมาเอาเครื่องช‡วยอ‡านที่อุดร แลˆวแม‡กับนˆองอิงก็ไปพบคุณหมอที่คลินิก อีกครั้งหมอก็ใหƒไปพบพยาบาลแลˆวทดสอบ เครื่องช‡วยอ‡านแต‡ไม‡มีสเปคของนˆองอิงเลย ถึ ง แมˆ มี เ ราก็ ไ ม‡ ไ ดˆ อ ยู ‡ ดี เ พราะเราใชˆ สิ ท ธิ ราชการ พยาบาลก็ใหˆเบอร‹บริษัทที่นำ�เขˆา เครื่องช‡วยอ‡านแลˆวติดต‡อขอซื้อเครื่องเอง โดยกลับมาที่กรุงเทพฯอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมือ่ ไดˆเครือ่ งช‡วยอ‡านนˆองอิงก็มคี วามสุขกับการ อ‡านอีกครั้ง เป—นเครื่องมือและมีแถบอ‡าน เวลาไปโรงเรียนถˆาคุณครูเขียนกระดานก็ จะมองไม‡เห็น แม‡ก็ทำ�เรื่องแจˆงกับทางโรง เรียนว‡านˆองอิงมองไม‡เห็นคุณครูทุกคนก็ เลยช‡วยๆ กัน” แลˆ ว คุ ณ หมอที่ โ รงพยาบาลและ คลินิกสรุปว‡าอย‡างไรบˆาง “คุณหมอบอก คุณแม‡ว‡ายังไม‡มีองค‹ความรูˆเรื่องนี้เลย น‡า จะเป—นอีก 5-10 ปÜ แม‡ก็เลยหาขˆอมูลใน อินเตอร‹เนทแลˆวค‡อยไปโรงพยาบาล คุณ หมอก็ จ ะแนะนำ � เหมื อ นกั น หมดพอสรุ ป ไดˆว‡าจอประสาทตาเสื่อมมีอยู‡ 2 ลักษณะ คือมีแบบแหˆง และแบบเปÜยก แบบแหˆงจะ แหˆงไปเรื่อยๆ ทำ�อะไรไม‚ไดˆเลย แบบเปÜยก ฉีดเขˆาไปก็จะเสี่ยงอยู‡เหมือนกัน สาเหตุ เกิดไดˆจากหลายอย‡าง เช‡น จากเบาหวาน แต‡ของนˆองอิงเกิดจากจอประสาทตาเสื่อม และเสˆนเลือดในตาตีบดˆวย เลือดก็เลยไป เลี้ยงไม‡พอ คุณหมอก็ยังไม‡มียาอะไรใหˆกิน” พอหมอบอกอย‡างนี้แลˆวแม‡ตกใจ ไหม “ก็ไม‡เป—นไร พอดีคุณแม‡เรียนมาดˆาน นี้พอดีค‡ะ ก็ใชˆเครื่องช‡วยอ‡านเอาก็แลˆวกัน ยังไม‡ถึงขนาดคนพิการนี่ ขอคุณครูว‡าเวลา สอนใหƒใชƒเครื่อง Visual aids ที่เป—นโล เทค ก็ช‡วยกันระหว‡างอาจารย‹ ผูˆปกครอง ทำ�ใหˆสามารถเรียนหนังสือไดˆ ในที่สุดก็จบ มัธยมศึกษาปÜที่ 6 ไดˆ” “ตอนที่หนูรูˆว‡าเป—นโรคจอประสาท ตาเสื่อม หนูก็เฉยๆ ทˆออยู‡ที่ว‡าไม‡สามารถ เรียนหนังสือไดˆเหมือนคนปกติ อ‡านหนังสือ ที่เรารักไม‚ไดƒเหมือนเดิม พอซื้อเครื่องช‡วย อ‡านแลˆวไปใหˆคุณหมอดูคุณหมอยังชมว‡า คุณแม‡น‡ารักจังเลย หนูมีป•ญหาเรื่องการ เรียนอย‡างเดียวค‡ะ การใชƒชีวิตอย‡างอื่นก็ พอรับไดˆ แต‡ทำ�ใหˆเราไม‡อยากไปโรงเรียน

มีป•ญหาหนักที่สุดก็คือการอ‡านหนังสือ แต‡ มองอย‡างอื่นก็พอเห็นบˆาง แต‚ไม‡ชัด ระยะ การมองเห็ น มั น ไม‡ ชั ด ตรงกลางตˆ อ งมอง เหล‡ๆ ไกลจัดก็มองไม‡เห็น โฟกัสไม‚ไดˆ มอง เห็นเป—นวัตถุใหญ‡ๆ เบลอๆ” “ตัวคุณแม‡เองเขˆาไปหาขˆอมูลตาม โรงพยาบาลดˆานจักษุใหญ‡ๆในกรุงเทพฯ ทั้ง รัฐบาลและเอกชน แต‡ก็ยังไม‡มีขˆอมูลดˆาน นี้แพทย†ทุกๆท‡านก็ช‡วยเต็มที่ บอกเป—น แนวทางเดียวกันหมดค‡ะ” “หลั ง จากนั้ น มารู ˆ จั ก กั บ แอ็ บ โซลูท เฮลธ‹ มาใชˆบริการที่ขอนแก‡น คุณ หมอก็ใหˆตรวจเช็คร‡างกายดˆวยเทคโนโลยี Bio-energetic Scan คือการตรวจ เช็คสภาวะการทำ�งานทุกส‡วนของร‡างกาย เรานะค‡ะ แลˆวก็เอาผลการตรวจเช็คตา มาใหˆคุณหมอฉัตรชัยดูดˆวย คุณหมออ‡าน ผลการตรวจใหˆฟ•งเท‡าที่จำ�ไดˆนะคะ เซลล†ที่ จอประสาทตาเสื่อมค‡ะ ซึ่งตรงกับผลการ ตรวจจากโรงพยาบาลที่ เ คยตรวจมาค‡ ะ กระดูกไขสันหลังทับปอด ฮอร‹โมนเพศหญิง นˆอย ไมเกรนที่เกิดจากเสˆนประสาทคู‡ที่ 3 อยูใ‚ นปาก คุณหมอก็แนะนำ�ใหƒฉดี Plinest ที่ตา และซ‡อมเซลล‹จอประสาทตาที่เสื่อม โดยวิธีการฉีดที่สะโพกแลˆวใหˆเจาะเลือดไป ตรวจตรวจ แลˆวครั้งต‡อมาก็ทำ�คีเลชั่น ลˆาง สารพิษ สารโลหะฟÞ้นฟูหลอดเลือด ทำ� H.O.T Therapy การฆ‡าเชื้อในกระแส เลือด การเสริมภูมิคุˆมกันในร‡างกาย เพิ่ม อ็อกซิเจนในเลือด ทำ�ไคโรแพรคติก เพื่อ ปรับโครงสรˆางกระดูก แกƒไขป•ญหาและจัด กระดูกสันหลังใหˆเขˆารูปปกติ เป—นตˆน รวม ถึงการฟÞ้นฟูดˆวยสเต็มเซลล‹ ใชˆเวลารักษา ประมาณ 6 เดือน เริ่มเห็นผลการรักษา มันค‡อยๆ ดีขึ้นเป—นระยะ เช‡น มองเห็นเมนู อาหารสั่งอาหารเองไดˆ เวลาอ‡านหนังสือ เรียนที่ มสธ. ก็ใชˆเครื่องช‡วยอ‡านบˆาง” พอรูˆว‡าตาเราเริ่มมองเห็นเรารูˆสึก อย‡างไร “บอกตัวเองตลอดว‡ามันก็จะเริ่มดี ขึ้นเรื่อยๆ รักษาไปเรื่อยๆ ก็ดีเอง คุณแม‡ก็ พาไปทำ�บุญดˆวย” “แม‡ก็บอกว‡ารักษาทั้ง ทางโลกและทางธรรมควบคู‡กันไป หลังจาก ฉี ด สเต็ ม เซลล‹ ก ลั บ มาระหว‡ า งนั่ ง รถกลั บ มานˆองอิงหลับมาเรื่อยๆ พอตื่นลืมตาขึ้นก็ ถามคุณแม‡ว‡า คุณแม‡คะทำ�ไมลายมือนˆอง

อิงถึงยุ‡งจัง คุณแม‡ก็ตอบแบบขำ�ๆ ดีใจ รวม ทั้งสงสารดˆวย แม‡ก็ถามว‡า เพิ่งเห็นเหรอ เพิ่งรูˆเหรอ มันก็เป—นแบบนี้มาตั้งนานแลˆว นˆ อ งอิ ง บอกว‡ า เพิ่ ง เห็ น ว‡ า มั น ยุ ‡ ง กว‡ า เดิ ม หลังจากนั้นไปที่เซ็นทรัลอุดร จู‡ๆ ก็ถาม แม‡ว‡าทำ�ไมดˆานหนˆาเขาตกแต‡งทำ�สวยจัง แม‡ก็ถามว‡าเพิ่งเห็นเหรอ นˆองอิงบอกว‡าเพิ่ง เห็น แม‡ก็เลยบอกเขาทำ�เสร็จมาตั้งหลาย เดือนแลˆว บางทีจู‡ๆ ก็บอกว‡าหนูมองเห็นพลุ ที่ทุ‡งศรีเมือง บางทีก็ไปดูหนังที่เซ็นทรัล พอ มองเห็นไดˆบˆาง พัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ ค‡ะ ส‡วนอาการอื่นๆ หลังจากฉีดสเต็มเซลล‹ จุด ดำ�ๆ ในดวงตาก็หายไปเช‡นกัน หลังจากทำ� คีเลชั่นอาการปวดไมเกรนก็ดีขึ้น” “อยากฝากถึ ง ผู ˆ ที่ ป ‚ ว ยเป— น โรค เดียวกัน คุณแม‡ขอแนะนำ�ว‡าถˆาลูกอยู‚ในวัย เรียน ใหˆหาเครื่องช‡วยอ‡าน หรือหาศูนย†การ ศึกษาพิเศษประจำ�จังหวัดเพื่อขอคำ�แนะนำ� ถˆาไม‡มีเงินในการรักษาใหƒไปติดต‡อหน‡วย งานราชการ ความเจ็บป‚วยของคนไขˆที่ เขˆาข‡ายคนพิการใหƒไปพบแพทย‹เพื่อวินิจฉัย แพทย‹ จ ะออกหนั ง สื อ รั บ รองความพิ ก าร แลˆวไปติดต‡อหน‡วยงานพัฒนาสังคมและ มนุษย‹ประจำ�จังหวัดของตนเอง ซึง่ หน‡วยงาน จะใหˆคำ�แนะนำ�และรายละเอียดอีกทีหนึ่ง อยากใหˆลูกและคนที่มีป•ญหาดˆานสายตาที่ พอจะยังคงเหลือการมองเห็นบˆาง อยู‡อย‡าง มีความสุข ทำ�บุญตักบาตรไปเรื่อยๆ ลูก ไม‡สะดวกทำ�แม‡ก็ทำ�แทนใหˆลูกไดˆ โชคดี ไปเจอคุณยายคนหนึ่งที่วัดบˆานตาดใหˆคำ� แนะนำ�เรื่องการอธิษฐานบุญใหˆลูก นˆอง อิ ง คงจะไดˆ บุ ญ ที่ แ ม‡ อ ธิ ษ ฐานใหˆ ด ˆ ว ยและ พยายามทำ�เองเวลาที่สามารถไปไดˆ คงจะ เริ่มดีวันดีคืน รวมทั้งคุณหมอที่แอบโซลูท เฮลท†ก็ช‡วยกัน ใหˆการดูแลรักษาและใหˆคำ� แนะนำ� ตอนนี้ก็รอเครื่องมือใหม‡ที่คุณหมอ จะสั่งเขˆามาใชƒซ่ึงเป—นขั้นตอนสุดทˆายแลˆว และก็ขอฝากในการใชˆสายตากับวัยรุ‡นทั่วๆ ไป เช‡น ใชˆคอมพิวเตอร†ใหˆเป—นเวลา อย‡า ติดคอมพิวเตอร‹จนมากเกินไป อย‡าอ‡าน หนังสือในที่มืด ตอนนี้นˆองอิงก็ใชˆแท็บเลท ใชˆโนˆตบุ‰คขยายตัวใหญ‡ๆ ก็อ‡านไดˆ นอกจาก คุ ณ หมอรั ก ษาแลˆ ว ก็ ต ˆ อ งดู แ ลตั ว เองดˆ ว ย ควบคู‡กันไป” AbsoluteHealth Newsletter w

7


WhatHot โดย นพ. กิตติ์ เชื้อเพชระโสภณ

ค ว า ม จ ริ ง เ กี่ ย ว กั บ โ ร ค เ บ า ห ว า น และการดูแลรักษา

เบาหวานคืออะไร?? ภาวะที่น้ำ�ตาลในเลือดสูง เนื่องจากร‡าง กายไม‡สามารถนำ�น้ำ�ตาลไปใชƒไดˆอย‡าง มีประสิทธิภาพและน้ำ�ตาลที่สูงจะออก มาทางป•สสาวะดˆวย จึงเรียกกันว‡าเบาหวาน

. . .

เกิดอะไรระหว‡างร‡างกายกับน้ำ�ตาล เซลล‹ต‡างๆในร‡างกาย นำ�น้ำ�ตาลจาก เลือด เขˆาไปในเซลล‹ เพือ่ สรˆางเป—นพลังงาน น้ำ�ตาลในเลือด มาจากการกินอาหาร จำ�พวก คาร‹โบไฮเดรตเดรท เช‡น ขˆาว แปƒง น้ำ�ตาล ผลไมˆมีรสหวาน ฯลฯ การที่น้ำ�ตาลจะเขˆาไปในเซลล‹ต‡างๆ ไดˆ ตˆองอาศัยฮอร‹โมนตัวหนึ่ง จากตับอ‡อน คือ ฮอร์โมนอินซูลิน เหตุที่ทำ�ใหˆน้ำ�ตาลในเลือดสูง ก็เพราะ ร‡ า งกายไม‡ ส ามารถนำ � น้ำ � ตาลไปใชƒ ไ ดˆ อย‡างปกติ ซึ่งเกิดจากสองประการคือ โรคเบาหวาน จัดว‡าเป—น “เพชรฆาตเงียบ” ป•จจุบนั ในประเทศไทยมีผปˆู ว‚ ยเบาหวานอยู‡ 1. ตับอ‡อน ผลิตอินซูลิน ไดˆนˆอยลง ราว 4.2 ลˆานคน และมีไตวายร‡วมดˆวย สูงถึง 60% สำ�หรับผูˆป‚วยเบาหวานที่คุมโรค 2. ตัวรับอินซูลิน ที่ผนังของแต‡ละเซลล‹ ไดˆดีและใชƒชีวิตปกติมีเพียง 4 แสนคนเท‡านั้น ทั่วโลกมีผูˆป‚วยเบาหวาน 250 ลˆานคน มีจำ�นวนลดลง หรือเสื่อมสภาพ แต‡บางคนนัน้ ยังไม‚ไดƒรบั การตรวจ ซึง่ เป—นสิง่ ทีน่ า‡ กลัวมากหากพิจารณาถึงผลทีต่ ามมา เกิดอะไรขึ้นเมื่อน้ำ�ตาลในเลือดสูงขึ้น? ป•จจุบัน ประชาชนซีกโลกตะวันตกเริ่มที่จะเพิ่มปริมาณคาร‹โบไฮเดรตลงใน น้�ำ ตาลจะไปเชือ่ มเซลล‹ ทำ�ใหˆเซลล‹เป—น อาหารมากขึ้นเรื่อยๆ และตัวการสำ�คัญก็คือ น้ำ�ตาล ทุกวันนี้ค‡อนขˆางยากมากหาก เซลล‹เชื่อม หรือเซลล‹แช‡อิ่ม เราจะหาอาหารปรุงสำ�เร็จใดๆ ที่ไม‡ประกอบไปดˆวยน้ำ�ตาลและแปƒง เพราะว‡าแปƒงจะ เซลล‹จะสูญเสียความสามารถในการ ถูกเปลี่ยนไปเป—นน้ำ�ตาล กรณีของเบาหวานนั้น ถˆาน้ำ�ตาล(กลูโคส) มีมากเกินไปกว‡า ทำ�งานไป ความสามารถของตับอ‡อนที่จะผลิตอินซูลินมาใหˆเพียงพอในการควบคุมระดับน้ำ�ตาล หลอดเลือด สูญเสียความยืดหยุ‡น ในบางกรณีนั้นตับอ‡อนจะหยุดการสรˆางอินซูลิน หรือในอีกกรณีที่มีการผลิตอินซูลิน ไต จะสูญเสียความสามารถในการขับ ไม‡เพียงพอและจะตˆองใหˆเสริมดˆวยการฉีดเขˆาไปนั่นเอง ของเสีย

. . ..


..

ตาจะเสียความสามารถในการมองเห็น เม็ดเลือด จะทำ�ใหˆเม็ดเลือดถูกเชื่อม ไม‡สามารถนำ�พาออกซิเจนไดˆ กลายเป—น เม็ดเลือดทีไ่ ม‡มปี ระโยชน‹ และทำ�ใหˆเซลล‹ ขาดออกซิเจน

น้ำ�ตาลสะสม คืออะไร HbA1C น้ำ�ตาลสะสม คือ ค‡าน้ำ�ตาลที่วัดทุกสาม เดือน ความจริงแลˆวก็คือ การวัดค‡า เม็ด เลือดที่ถูกแช‡อิ่มดˆวยน้ำ�ตาลนั่นเอง เม็ด เลือดชนิดนี้ เสียความยืดหยุน‡ นำ�พาออก ซิเจนไม‡ไดˆ คนปกติจะมีค‡านี้อยู‚ในช‡วง 5.5-6% คนเป—นเบาหวานตˆองคุมค‡านี้ ไม‡ใหˆ เกิน 7% ถˆาดีที่สุดคือ ตˆองต่ำ�กว‡า 6.5% ผูˆป‚วยเบาหวาน ในประเทศไทย มักจะไม‡ค‡อยไดˆสนใจค‡าน้ำ�ตาลสะสมนี้ พอใกลˆถงึ เวลานัดเจาะเลือด ก็จะคุมอาหาร ทำ�ใหˆค‡าน้ำ�ตาลออกมาดูดี หลอกตัวเอง ไดˆ แต‡ค‡าน้ำ�ตาลสะสม จะไม‡เปลี่ยนแปลง ง‡ายๆ เพราะเม็ดเลือดมีอายุ 120 วัน จึง เป—นการบ‡งบอกว‡า เราคุมน้�ำ ตาลไดˆดหี รือ ไม‡ ในช‡วง 3 เดือนที่ผ‡านมา และผูˆป‚วย เบาหวานในประเทศไทยส‡วนใหญ‡ น้�ำ ตาล สะสมเกิน 7.5 ควบคุมไม‡ค‡อยดีนัก ประเภทของเบาหวานมี 4 ประเภท (เรามักรูˆจักกัน 2 ประเภท) ประเภท 1 หรือ type 1 มีภาวะภูมิ คุˆมกันทำ�ลายตนเอง โดยภูมิคุˆมกันของ ผูปˆ ว‚ ย ทำ�ลายเบตˆาเซลล†ทต่ี บั อ‡อน ซึง่ เป—น เซลล‹ผลิตอินซูลนิ ร‡างกายจึงขาดอินซูลนิ มีอยู‡ 5-10% ของเบาหวานทั้งหมด ประเภทที่ 2 หรือ type 2 เซลล‹ของ ร‡างกาย ไม‡สามารถใชˆฮอร‹โมนอินซูลิน ไดˆอย‡างมีประสิทธิภาพ เช‡น ตัวรับถูก ทำ�ลายลดจำ�นวนลง ซึ่งต‡อมา จะเกิดภา วะดื้อต‡อฮอร†โมนอินซูลิน เกี่ยวขˆองกับ กรรมพันธุ‹ มีประมาณ 95%

. .

.

ประเภท 3 เบาหวานจากกลุม‡ โรค และ ความผิดปกติของยีนทีเ่ ป—นการกลายพันธุ‹ เช‡น โรคต‡อมไรˆท‡อ ไทรอยด‹เป—นพิษ ตับ แข็ง หรือจากการทำ�ลายเซลล‹ตับอ‡อน จากสารเคมี จากยา ฯลฯ ประเภทที่ 4 เบาหวานขณะตั้งครรภ‹

.

อาการของเบาหวาน หลักการสังเกตุ ทีเ่ ป—นอาการของเบาหวาน เกิดจากการที่น้ำ�ตาลในเลือดสูง และร‡าง กายไม‡สามารถใชƒน้ำ�ตาลไดˆ ร‡างกายจึง ไปอาศั ย กรดไขมั น เป— น แหล‡ ง พลั ง งาน และต‡อมาเกิดภาวะร‡างกายเป—นกรด จึง มีอาการต‡อไปนี้ หิวบ‡อย ป•สสาวะบ‡อย กระหายน้ำ�บ‡อย น้ำ�หนักลด

.. ..

ภาวะก‡อนเบาหวาน ภาวะก‡อนเบาหวาน (prediabetic) เป— น ภาวะความเสี่ ย งต‡ อ โรคเบาหวาน ในอนาคต ซึ่งหากไม‚รีบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม วิถีชีวิต ก็จะกลายเป—นเบา หวานในที่สุด ในประเทศไทย มีผูˆเสี่ยงซึ่ง อยู‡ในภาวะก‡อนเบาหวานสูงถึง 10% ของ ประชากร มีลักษณะดังนี้ - ถˆาวัดน้ำ�ตาลตอนเชˆาก‡อนอาหาร เกิน 100 แต‚ไม‡เกิน 125 - ถˆาวัดน้ำ�ตาลหลังอาหารสองชั่วโมง เกิน 140 แต‚ไม‡เกิน 199 หลักฐานทางการศึกษาวิจยั พบว‡า ภาวะ ก‡อนเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยงต‡อโรค หลอดเลือดหัวใจ สมาคมโรคเบาหวาน ไดˆประกาศไวƒใน website ว‡า ภาวะก‡อนเบาหวาน เป—น ภาวะทางการแพทย‹ที่ซีเรียส ที่จำ�เป—น ตˆองดูแลรักษา

. .

.

การศึกษาในฟÛนแลนด‹ พบว‡าผูˆป‚วยภา วะก‡อนเบาหวาน ที่ไดˆรับการปรึกษาดˆาน อาหารและการออกกำ�ลังกาย สามารถ ปƒองกันอัตราการเกิดเบาหวานลงไดˆมาก ถึง 58%

ภาวะก‡อนเบาหวาน และกลุ‡มอาการเมตาโบลิก ภาวะก‡อนเบาหวาน ชักนำ�ไปสู‚โรคที่ รุนแรงกว‡าไดˆ คือ กลุ‡มอาการเมตาโบลิก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดโรคหลอด เลือดหัวใจ อˆวนลงพุง ในชาย 40 นิ้วขึ้นไป ในหญิง 35 นิ้วขึ้นไป น้ำ�ตาลสูง 110 mg/dl ขึ้นไป ไตรกลีเซอไรด‹สูง 150 ขึ้นไป ไขมัน HDL ต่ำ�กว‡า 40 mg/dl ใน ผูˆชาย หรือ 50 mg/dl ในผูˆหญิง ความดันเลือด 130/85 หรือสูงกว‡า

. . .. . .

กลุ‡มอาการเมตาโบลิก มักเริ่มดˆวยการ ลงพุงบริเวณทˆอง โดยการมีไขมันในช‡อง ทˆองมากเกินไป ไขมันในช‡องทˆองจะสรˆาง สารทีก่ อ‡ ใหˆเกิดการอักเสบ เรียกว‡า TNF-α และเมื่อก‡อการอักเสบในร‡างกาย ก็จะ ก‡อใหˆเกิดภาวะ ดื้อต‡อฮอร†โมนอินซูลิน โดยร‡างกายไม‡ค‡อยตอบสนองต‡ออินซูลิน ที่สรˆางขึ้น

.. ..

การดูแลรักษาภาวะก‡อนเบาหวาน การออกกำ�ลังกาย วันละ 30 นาที ลดอาหารคาร†โบไฮเดรต โดยเฉพาะ แปƒงย‡อยง‡าย และน้ำ�ตาล จำ�กัดแคลอรี่ ที่รับประทานต‡อวัน ตรวจหาความเสี่ยงต‡อระบบหัวใจและ หลอดเลือด รวมทั้งระบบเมตาโบลิก (cardiometabolic risk)

AbsoluteHealth Newsletter w

9


HealthVariety โดย นพ.ศิต เธียรฐิติ

ับมือยภยั ป•วิธญีรหาวั ทองนตรายจาก

รัสารพิ กษาและฟÞ ้นฟูวไดˆ ษรอบตั

คงเป—นที่ปฏิเสธไม‡ไดˆแน‡ๆแลˆวว‡า สิ่งแวดลˆอมรอบตัวเรานี้ เต็มไปดˆวย สารพิษ สารเคมีต‡างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นกว‡าในอดีตมหาศาล ผลของการเร‡งพัฒนา การอุตสาหกรรม ทุนนิยมแข‡งขันเสรี ทำ�ใหˆมีการผุดขึ้นของโรงงาน และเร‡งการ ใชˆทรัพยากรธรรมชาติอย‡างมากมาย การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ พื้น ที่สีเขียวก็ลดนˆอยลง การเผาไหมˆฝุ‚นควัน การถลุงแร‡เพิ่มมากขึ้น ตลอดระยะ เวลาเกือบ 200 ปÜ ที่ผ‡านมานี้แทบทั่วโลก ดˆวยเหตุต‡างๆ เหล‡านี้ แหล‡งอาหารของมนุษย‹ทุกวันนี้ จึงไม‡ไดˆมีแต‡สาร อาหารอย‡างเดียว ดังที่หลายคนเขˆาใจ แต‡มีการปนเปÞ้อนของสารพิษต‡างๆ ที่เพิ่ม

มากขึ้น ไม‡ว‡าจะเป—น สารโลหะหนัก ปรอท สารหนู ค‡าการสะสมเฉลี่ยเพิ่ม ขึ้นในเนื้อปลา อาหารทะเล หรือ ผัก ผลไมˆที่เคลือบดˆวยยาฆ‡าแมลง น้ำ�ประ ปาที่ไม‡แน‡ใจว‡าใสสะอาดดื่มไดˆจริงๆ เพราะบางครั้ง ก็ยังมีสีแดงปนเปÞ้อน พรˆอมกับกลิ่นคลอรีนที่แรงมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีโอกาส เสี่ ย งในชี วิ ต ประจำ � วั น อี ก มากที่ ต ˆ อ ง เจอกับสารพิษ เช‡น ควันพิษจากท‡อไอ เสียรถยนต‹ คุณผูˆหญิงที่แต‡งหนˆา ยˆอม สีผม ทาสีเล็บกันเป—นประจำ� รˆานกŠวย เตี๋ยวหลายรˆาน ยังคงใชˆหมˆอรุ‡นเก‡า ที่มีส‡วนผสมของสารตะกั่ว รวมทั้งที่ อุดฟ•นสีเงิน amalgam ในช‡องปาก ที่ เ ริ่ ม สึ ก หรอจนมี ไ อระเหยจากสาร ปรอทที่เป—นส‡วนประกอบ แมˆกระทั่ง เด็กที่ฉีดวัคซีนมากเกินไป เพราะ Thimorosol เป็นส‡วนผสมในวัคซีน และมีส‡วนประกอบบางส‡วนเป—นสาร ปรอทดˆวย ของเล‡นเด็ก เสื้อผˆาเด็กที่ มีสีสัน โดยเฉพาะที่มาจากประเทศ จีน ก็เคยตรวจพบสารพิษ กลุ‡มเอมีน หรือ พบการปนเปÞ้อนของสารตะกั่ว ที่มีผลต‡อพัฒนาการของเด็ก และ ก‡อใหˆเกิดความเสี่ยงของโรคมะเร็งไดˆ แมˆกระทั่งกล‡องโฟม ถุงแกงพลาสติก ที่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย ากั บ อาหารที่ ร ˆ อ นๆ ในผูˆนิยมรับประทานขˆาวกล‡อง แกงถุง กันเป—นประจำ�


ฟ•งดูนา‡ กลัว ทำ�ไมเรายังไม‡เป—น อะไรกัน นั่นเพราะว‡า ร‡างกายของเรา มีกลไกตˆานอนุมูลอิสระ กำ�จัดสารพิษ เหล‡านี้ไดˆเองอยู‡แลˆว เช‡น ในตับและไต แต‡ ถ ˆ า สารพิ ษ เริ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น และเรายั ง รับอยู‡ทุกวัน ประกอบกับร‡างกายของ เราเสื่อมลง แก‡ลงทุกวัน จนกลไกขับ สารพิษ ไม‡ดีเหมือนหนุ‡มๆ สาวๆ จึง ไม‡ แ ปลกเลยที่ ต อนนี้ ส ถิ ติ ข องโรค มะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง จึงเพิ่มขึ้นทุกปÜ และไม‡เคยลดลง แต‡ไม‡ใช‡รา‡ งกายไม‡เป—นไรนะครับ เพียงแต‡การทำ�ลายเซลล‹เป—นไปทีละ นˆอย และแน‡นอนครับ เราคงไม‡เห็น การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แต‡กว‡าจะ เริ่มรูˆสึกตัวว‡า ไม‡แข็งแรง และเหนื่อย ง‡ายขึ้น หรืออาการอื่นๆ นั่นแปลว‡าร‡าง กายหรือเซลล‹ของเราคงไดˆรับผลกระ ทบมาก จนมากเกินจะทนไหวแลˆวครับ วิธแี กˆปญ • หา คือการระมัดระวัง ช‡องทางที่สารพิษจะเขˆาสู‡ร‡างกายใหˆ มากที่สุด ปรับสมดุลชีวิตตามนาฬิกา ชีวติ เพือ่ ใหˆกลไกของร‡างกายอยูใ‡ นภาวะ สมบูรณ‹ทส่ี ดุ ในแต‡ละวัน เช‡น หลีกเลีย่ ง การนอนดึก เพื่อใหˆตับสามารถทำ�งาน ไดˆอย‡างเต็มที่ ตืน่ แต‡เชˆาเพือ่ ออกกำ�ลัง กาย ปรับสมดุลฮอร‹โมน และเป—นการ ขับสารพิษทีอ่ อกมาพรˆอมกับเหงือ่ ดˆวย

หมั่นรับประทานอาหาร ที่มีกากใย ไฟเบอร‹สงู ๆ ดืม่ น้�ำ ใหˆเพียงพอประมาณ 2-3 ลิตร ต‡อวัน ขึ้นกับน้ำ�หนักตัว ทั้งนี้ เพื่อไม‡ใหˆเกิดทˆองผูก และทำ�ใหˆร‡าง กายไม‡สามารถดูดสารพิษจากอุจจาระ เขˆาสูร‡ า‡ งกายไดˆ ทัง้ ผักและผลไมˆกค็ วร ลˆางใหˆสะอาด แช‡น�ำ้ เกลือ น้�ำ ด‡างทับทิม ก‡อนนำ�ไปรับประทาน รวมทั้งการแยก ขยะก‡อนทิ้ง โดยเฉพาะขยะพิษ เช‡น แบตเตอรี่ ถ‡านไฟฉาย เป—นตˆน สำ�หรับผูทˆ ก่ี อ‡ นหนˆานี้ มีประวัติ ไม‡เคยดูแลสุขภาพตัวเอง หรือรับสาร พิษมาอย‡างมากมาย จำ�เป—นตˆองช‡วย กระตุˆนใหˆร‡างกายมีการขับพิษไดˆดีขึ้น โดยเริ่มจากการตรวจคัดกรองสารพิษ ในร‡างกาย และวางแผนการรักษา ดังนี้ 1. การใหˆสารน้�ำ และวิตามิน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขับพิษของตับ เป—น เทคนิคที่เราใชˆวิตามิน สารตˆานอนุมูล อิสระ เกลือแร‡ และกรดอะมิโน ที่เขˆา ไปช‡ ว ยกลไกของการขั บ พิ ษ ในตั บ ใหˆ ทำ�งานไดˆดี และมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ 2. การทำ�คีเลชัน่ บำ�บัด ในรายทีต่ รวจ พบสารพิษ สารโลหะหนักสะสมในร‡าง กาย เทคนิคการรักษานี้ จะมีประโยชน‹ อย‡างมาก โดยเฉพาะกรดอะมิโนที่อยู‡ ในคีเลชั่น จะมีคุณสมบัติพิเศษไวต‡อ การดักจับโลหะหนักในร‡างกาย แลˆว

ขับพาสารพิษและโลหะหนัก ออกทาง ป•สสาวะไดˆ 3. การสวนลˆางลำ�ไสˆ หรือ colonic hydrotherapy สามารถลˆางเมือก เหนียวที่ตกคˆางในลำ�ไสˆไดˆ 4. การรับประทานวิตามินและอาหาร เสริม คำ�พูดที่ว‡า ทานอาหารใหˆครบ 3 มื้อ 5 หมู‡ ก็เพียงพอ ไม‡จำ�เป—นสำ�หรับ การทานวิตามินและอาหารเสริมนั้น คงไม‡สามารถใชˆไดˆแลˆวในยุคป•จจุบัน เพราะอาหารทีเ่ รารับประทานในแต‡ละ มื้ออาจเป—นตˆนตอของสารพิษ นั่นเอง คงไม‡ตˆองกล‡าวถึงการรับประทานใหˆ ครบมื้อ ครบหมู‡เลย เพราะในชีวิตของ คนเรานั้น หาคนที่ทำ�ไดˆนˆอยมากครับ การใชˆอาหารเสริมนั้น สำ�หรับผม มองว‡า ควรเนˆนเป—นกลุ‡มสารตˆานอนุ มูลอิสระ เพื่อจะไดˆปกปƒองเซลล‹จาก สารพิษไดˆดˆวย เช‡น Astaxantine, Co enzyme Q10, Vitamin c, Chlorophyll เป—นตˆน ประชาชนที่อาศัยอยู‡ในจังหวัด ที่อยู‡ในเขตอุตสาหกรรม เช‡น จังหวัด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร ปทุมธานี ก็ถือว‡าอยู‡ใน พื้นที่เสี่ยง ต‡อการสะสมสารพิษ ถˆา ตรวจพบก็ รี บ มาปรึ ก ษาและรั บ การ รักษา จะดีที่สุดนะครับ AbsoluteHealth Newsletter w

11


Point of View คุณสุภี พงษ์พาณิชย์

การดูแลสุขภาพของผูบˆ ริหารระดับสูง ในแบบฉบับ

คุณสุภี พงษ‹พานิช

ปกติแลˆวเป—นคนที่ใชˆร‡างกาย ค‡อนขˆางเปลืองค‡ะ ทำ�งานวันจันทร‹ ถึงวันศุกร‹เลยค‡ะ บางครัง้ ก็มวี นั เสาร‹ และวันอาทิตย‹ดˆวย แต‡ก็ไม‚ใช‡ทุก สัปดาห‹ ความที่เราเป—นคนไฮเปอร‹ ทำ�ใหˆเรารูสˆ กึ ว‡า เราน‡าจะนอนตืน่ สาย ไดˆบˆาง แต‡พอถึงเวลา ก็ตื่น 6 โมง เชˆาทุกที ทำ�ใหˆเรารูˆสึกว‡าเราพักผ‡อน นˆอยเกินไปหรือเปล‡า การพักผ‡อน ของเราก็คือ ถˆามีเวลาก็จะไปทำ�กิจ กรรมต‡างๆ เพื่อเป—นการผ‡อนคลาย และพักผ‡อนไปในตัว เป—นคนชอบเขˆา สปาค‡ะ เพราะว‡าทำ�ใหˆรูˆสึกว‡าไดˆพัก ผ‡อนจริงๆนอกจากนั้นก็ดูคอนเสิร‹ต ดูหนัง ฟ•งเพลง ถˆามีเวลาว‡าง แต‡ ณ วันนี้งานก็เยอะ ประชุมก็มาก บาง ครั้งก็ไม‡ไดˆทานขˆาวกลางวัน การทำ� งานประจำ�ก็มากพอแลˆว นอกจากนี้ เรายั ง ใหˆ ค วามสำ � คั ญ กั บ พั น ธมิ ต ร ทางธุรกิจ ตˆองไปร‡วมงานต‡างๆ เป—น ประจำ�เสมอค‡ะ เช‡นงานเปÛดตัวสิน คˆาบˆาง งานสังสรรค‹บˆาง บางคืน


ก็ไปงานต‡างๆใชˆเวลายาวถึงตีหนึ่ง ตีสอง แลˆวก็ตื่นหกโมงเชˆาทุกวัน ถามว‡ า ตอนนี้ มี ป • ญ หาสุ ข ภาพไหม ตอนนี้ รู ˆ สึ ก ว‡ า บางที เ ราก็ มี อ าการ เหนื่อยลˆาบˆาง บางครั้งรูˆสึกมึนๆ ง‡วง นอน ไม‡สดชื่นเหมือนสมัยก‡อน การ ที่มา Absolute Health Clinic เพราะว‡าพี่เป—นคนใส‚ใจในเรื่องของ สุขภาพค‡ะ ทางนี้เขารักษากันแบบ บูรณาการ เครื่องมือก็ทันสมัย ถาม ว‡ากลัวไหม ก็กลัวเหมือนกันนะ แต‡ก็ คิดว‡ารูˆสาเหตุก‡อนดีกว‡าที่จะมาแกˆที่ ปลายเหตุ เราก็มาตรวจเช็คสุขภาพแบบ องค‹รวมเรียกว‡า Bio - Energetic Scan หรือบางท‡านจะเรียกว‡าการ ตรวจควันตัมสแกนค‡ะ พอเขˆาไป ตรวจเราก็รูƒสึกตื่นเตˆนนิดนึงว‡าผล จะการตรวจจะออกมาอย‡างไรบˆาง หลังจากไดˆรับการตรวจแลˆว คุณ หมอก็บอกว‡า พี่เป—ดพักผ‡อนนˆอย มี สารพิษโลหะหนัก ดีที่พี่เป—ดไม‡ทาน ชา กาแฟ และแอลกอฮอล‹ แต‡ที่

ชั ด เจนมากคื อ เรื่ อ งการพั ก ผ‡ อ น และการออกกำ�ลังกาย หลังจาก นี้ พี่ ค งหั น ไปออกกำ � ลั ง กายใหˆ ม าก ขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบการ หายใจ เนื่องจากทุกวันนี้สิ่งแวดลˆอม ในเมืองมันเปลี่ยนไปมีมลพิษรอบๆ ตัวเราเลยค‡ะ การเขˆามาอยู‡คอนโด ในเมืองเพื่อใกลˆที่ทำ�งาน เป—นการส‡ง ผลใหƒไดˆสารพิษโลหะหนักมากดˆวย เช‡น ควันจากรถยนต‹ เป—นตˆน ที่ทุก วันนี้มีมากมายเหลือเกิน พี่เป—นคน ที่ใส‚ใจและระวังเรื่องความสะอาด รอบๆ ตัว คุณหมอแนะนำ�ใหˆทาน วิตามิน B รวมเพิ่ม ทำ�ใหˆเราทราบ ว‡าควรทานวิตามินอะไรที่เหมาะสม คติประจำ�ใจของเราคือ หˆามป‚วย หˆามแก‡ หˆามตาย เราก็ควรทำ�ตัว สายกลาง ไม‚ตึงเกินไป ไม‡หย‡อนเกิน ไป เช‡น ควรกินแปƒงบˆางไม‚ใช‚ไม‡กิน เลย เพราะกลัวอˆวน เราควรทานบˆาง การตรวจดˆวยเครื่องควันตัมก็ช‡วย ในการสแกนร‡างกายเรา ใหˆทราบ

ถึ ง ว‡ า ร‡ า งกายเราเป— น อย‡ า งไรบˆ า ง เครื่ อ งนี้ ไ ม‡ น ‡ า กลั ว อย‡ า งที่ คิ ด ไวƒ ใ น ตอนแรก ใชˆเวลาเพียง 30 นาทีเท‡า นั้น ทำ�ใหˆเราไดˆรูˆว‡าร‡างกายเราเป็น อย‡างไร รูˆว‡าควรดูแลร‡างกายอย‡าง ไรดˆวยค‡ะ นอกจากนี้คุณหมอยัง ไดˆแนะนำ�ใหˆทำ�คีเลชั่นเพื่อลˆางสาร พิ ษ และสารโลหะหนั ก รวมถึ ง การ ฟÞ้นฟูหลอดเลือดดˆวยค‡ะ การฟÞ้นฟู เซลล‹ ซ‡อมเซลล†ใหˆสุขภาพแข็งแรง มาที่นี่เรียกว‡าครบวงจร ยังไดˆทำ� ไคโรแพรคติก การปรับกระดูกและ โครงสรˆางใหˆเขˆาที่ เช‡นเวลาเราปวด เมื่อยหรืออ‡อนลˆา ที่นี่เขาจะใชˆเครื่อง เลเซอร† ใ นการช‡ ว ยกระตุ ˆ น ดˆ ว ยค‡ ะ อย‡ากลัวที่จะมาตรวจเช็คสุขภาพนะ คะ ปƒองกันไวˆดีกว‡าค‡ะ แอ็บโซลูท เฮลธ‹ ก็เป—นตัวช‡วยที่ดีใหˆคุณไดˆดูแล สุขภาพแบบถูกวิธีค‡ะ

AbsoluteHealth Newsletter w

13


Doctor Talk โดย นพ. วิทย‹ สมบัติวรพัฒน‹

เลือดส‡วนใหญ‡ที่ผ‡านการกรอง ที่ ตั บ มาจากเสˆ น เลื อ ดใหญ‡ ข องตั บ (portal vein) ซึ่งนำ�เลือดมาจากลำ� ไสˆ จากนั้นตับก็จะกำ�จัดเชื้อโรคต‡างๆ เช‡น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิ ออกจากกระแสเลือด การดีท็อกซ‹‹ที่ตับเป—นสิ่งสำ�คัญ ในการปƒ อ งกั น การเกิ ด โรคมะเร็ ง เพราะราว 90% ของมะเร็งเกิดจาก สารพิษที่ไดˆรับในสิ่งแวดลˆอม ทั้งควัน บุหรี่ อาหาร น้ำ� และอากาศ สารพิษที่ผ‡านการดีท็อกซ‹‹ที่ตับ มีทั้งที่เกิดขึ้นในร‡างกายเองและไดˆจาก สิ่งแวดลˆอม ขบวนการดีท็อกซ‹ที่ตับ แบ‡งออกเป—น 2 ช‡วงตามการทำ�งาน ของเอนไซม‹ คือเฟส 1 และ เฟส 2

การดีท็อกซ‹ที่ตับ (Liver Detox) ตับเป—นหนึง่ ในอวัยวะทีท่ �ำ งานหนักทีส่ ดุ ในร‡างการมนุษย‹ ทำ�หนˆาทีส่ �ำ คัญๆ หลายอย‡าง มีบทบาทสำ�คัญในการย‡อยอาหารและเสริมสรˆางเนื้อเยื่อต‡างๆ เป—น ทีเ่ ก็บสะสมของวิตามินและแร‡ธาตุส�ำ คัญหลายชนิด เช‡น เหล็ก ทองแดง วิตามิน บี12 วิตามิน เอ ดี อี เค และยังเป—นแหล‡งผลิตเม็ดเลือดแดงดˆวย นอกจากนี้ Kupffer cells ในตับยังช‡วยกรองเชื้อโรคต‡างๆ จากกระแสเลือดอีกดˆวย ตับเป—นหนึ่งในอวัยวะที่สำ�คัญที่สุดในการดีท็อกซ‹สารพิษโดยเฉพาะสาร พิษที่มาจากลำ�ไสˆ ขบวนการดีท็อกซ‹ที่ตับเป—นปฎิกิริยาทางเคมีที่ซับซˆอน ช‡วย เปลีย่ นสารพิษทีล่ ะลายในไขมันใหˆอยูใ‡ นรูปทีล่ ะลายน้�ำ ไดˆและสามารถขับออกทาง ป•สสาวะหรือน้�ำ ดี โดยปกติแลˆวสารพิษทีเ่ ขˆาสูร‡ า‡ งการจำ�นวนไม‡นอˆ ย มีคณ ุ สมบัติ ละลายในไขมัน ดังนั้นจึงสะสมอยู‡ตามเนื้อเยื่อชั้นไขมันต‡างๆ และผนังเซลล‹

ประสิทธิภาพการดีท็อกซ‹ที่ตับ ในแต‡ละคนมีความแตกต‡างกันขึ้นกับ พันธุกรรม เช‡น บางคนสามารถกำ�จัด สารก‡ อ มะเร็ ง ที่ อ ยู ‡ ใ นควั น บุ ห รี่ ไ ดˆ ดี ปอดจึงไม‡เป—นอะไรมาก ในขณะที่บาง คนที่ สู ด ควั น บุ ห รี่ ก ลั บ กลายเป— น มะ เร็งปอด คนที่มีการทำ�งานของเฟส 1 ไม‡ดีจะเกิดอาการผิดปกติ เวลาทาน กาแฟหรือเกิดการแพˆน้ำ�หอม เป—นตˆน ผลขˆางเคียงที่สำ�คัญในกระบวนการดี ท็อกซ‹เฟส 1 คือการเกิดอนุมูลอิสระ


ซึ่งถˆามีมากเกินไปก็จะเป—นอันตรายต‡อ เซลล‹ตับ สารตˆานอนุมูลอิสระจะช‡วย ลดอันตรายดังกล‡าวไดˆ ถˆาหากสารตัวกลางที่เกิดจาก เฟส1 ไม‡ถูกกำ�จัดต‡อในเฟส 2 สาร เหล‡านั้นจะกลายเป็นสารก‡อมะเร็ง คน ที่มีเฟส 1 ทำ�งานดี แต‡เฟส 2 ติดขัด จะทำ�ใหˆเกิดอาการเจ็บป‚วยจากสาร พิษ ดังนั้น เฟส 1 และเฟส 2 จึงตˆองมี ความสัมพันธ‹กัน สารอาหารหลายชนิดมีบทบาท สำ � คั ญ ในกระบวนการดี ท็ อ กซ‹ ที่ ตั บ ไดˆแก‡ วิตามินและแร‡ธาตุต‡างๆ โดย เฉพาะอย‡างยิ่งวิตามิน บี ซี อีและ selenium นอกจากนี้กรดอะมิโน ต‡างๆ ก็เป—นส‡วนประกอบสำ�คัญในเฟส 2 ไดˆแก‡ glycine, cysteine, glutamine, methionine, taurine, glutamic acid และ aspartic acid นอกจากที่ตับแลˆวเรายังพบว‡า มีกระบวนการดีท็อกซ‹ในส‡วนอื่นของ ร‡างกายดˆวยโดยเฉพาะอย‡างยิ่งเซลล‹ สมอง การขาดสารตˆานอนุมูลอิสระ และสารอาหารต‡างๆ ที่จำ�เป—นจึงทำ�ใหˆ เกิ ด การทำ � ลายของเซลล‹ ป ระสาท อย‡างเช‡นที่พบในโรคอัลไซเมอร‹ และ พาร‹กินสัน อาหารจำ�พวกกะหล่�ำ ปลี บล็อก โคลี มีสารอาหารที่ช‡วยกระตุˆน การดี ท็อกซ‹ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 โดยมีสาระ สำ�คัญ อย‡างเช‡น indole-3-carbinol จึ ง ช‡ ว ยปกปƒ อ งอั น ตรายจากสารพิ ษ ต‡างๆ โดยเฉพาะอย‡างยิ่งสารก‡อมะเร็ง เช‡นเดียวกับสาร limonene ที่พบใน ผลไมˆประเภทสˆม ก็ออกฤทธิเ์ ช‡นเดียวกัน

สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการดีท็อกซ‹ ของเฟส1 จะทำ�ใหˆสารพิษตกคˆางอยูใ‡ น ร‡างกายนานขึ้นจึงเป็นอันตรายต‡อร‡าง กาย ตัวอย‡างเช‡น ยาในกลุ‡ม benzodiazepines; antihistamines; cimetidine and other stomach-acid secretion blocking drugs; ketoconazole; sulfaphenazole สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำ�งาน ของเฟส2 ไดˆแก‡ ยากลุ‡ม NSAID เช‡น Aspirin สมุนไพรที่มีประโยชน‹ต‡อตับมี หลายชนิด แต‡ที่มีงานวิจัยที่น‡าสนใจที่ สุดคือ Silymarin สารตัวนีช้ ว‡ ยปกปƒอง เซลล‹ตับจากการถูกทำ�ลายและยังช‡วย เพิ่มประสิทธิภาพการดีท็อกซ‹อีกดˆวย โดยทำ�หนˆาที่เป็นสารตˆานอนุมูลอิสระ (มีฤทธิ์แรงกว‡าวิตามินอีและซีหลาย เท‡า) ช‡วยเพิ่มการสังเคราะห‹ glutathione ถึง35% และช‡วยการสรˆาง เซลล‹ตับใหม‡ ขนาดที่ใชˆ คือ 70-210 mg วันละ 3 ครั้ง

สารตˆานอนุมูลอิสระที่สำ�คัญ ที่สุดในเฟส1 คือglutathione แต‡ถˆา สารพิษในเฟส 1 มีมาก จะทำ�ใหˆ glutathione ถูกใชƒไปมาก ทำ�ใหˆเฟส 2 ซึ่งตˆองใชˆ glutathione เช‡นกัน เกิด การชะงัก ทำ�ใหˆสารอนุมูลอิสระเกิด การสะสมและเป—นอันตรายต‡อเซลล‹ตบั

glutathione ช‡วยปกปƒองร‡างกายจาก อันตรายของควันบุหรี่ รังสี เคมีบำ�บัด และสารพิษอื่นๆ เช‡น แอลกอฮอลล‹ Glutathione ไดˆมาจาก สองแหล‡ง คือจากอาหารและจากการ สังเคราะห‹ขึ้นเอง อาหารที่มี glutathione มาก ไดˆแก‡ ผักและผลไมˆสด ปลาและเนื้อสัตว‹ ที่ผ‡านการปรุง glutathione ในอาหารจะถูกดูดซึมไดˆดี ต‡างจาก glutathione ที่เป—นอาหาร เสริมซึ่งดูดซึมไดˆไม‡ดี จึงจำ�เป—นตˆอง ใหˆทางหลอดเลือดแทน

การสังเคราะห‹ glutathione ในร‡างกายตˆองอาศัยกรดอะมิโนหลาย ชนิดไดˆแก‡ cysteine, glycine, glutamate และตˆองอาศัย magnesium ดˆวย อาหารที่มี cysteine ไดˆแก‡ เนื้อสัตว‹ ไข‡ กระเทียม หัวหอม บล็อกโคลี เป—นตˆน ส‡วนอาหารประเภท gluten (พบในธัญพืช เช‡น ขˆาวสาลี) และ casein (โปรตีนในนม) จะยับยั้ง การดูดซึม cysteine ทำ�ใหˆร‡างกาย ขาด glutathione ไดˆ มีโรคหลาย โรคที่เกี่ยวขˆองกับการเกิดอนุมูลอิสระ และการขาด glutathione อย‡างเช‡น เด็กที่มีป•ญหาออทิสติกหรือผูƒใหญ‡ที่ เป— น โรคภู มิ ทำ � ลายตั ว เองจึ ง ควรงด อาหารดังกล‡าว AbsoluteHealth Newsletter w

15


ศูนย‹การแพทย‹บูรณาการ แอ็บโซลูทเฮลธ‹ มอบของขวัญปÜใหม‡ 2556

สิทธิพิเศษสำ�หรับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

1. 2. 3. 4.

โปรแกรมการตรวจวัดอายุหลอดเลือดและการแข็งตัวของผนังหลอดเลือด

1 ครั้ง มูลค‡า 2,000 บาท

ฟรี

(ทุกสาขา)

โปรแกรมการตรวจวิเคราะห‹เม็ดเลือดสด

1 ครั้ง มูลค‡า 1,000 บาท

ฟรี

(ทุกสาขา)

สิทธิพิเศษโปรโมชั่นประจำ�ปี

โปรแกรมคีเลชั่น การลˆางสารพิษ สารโลหะหนัก และฟÞ้นฟูหลอดเลือด

ราคา พิเศษ 10 ครั้ง 45,000 พิเศษ 29,000 บาท (ทุกสาขา)

โปรแกรมการฟÞ้นฟูเซลล‹ สรˆางและซ‡อมแซมเซลล‹ที่เกิดจากภาวะเสÞ่อมในร‡างกาย

สำ�หรับผูˆที่มีป•ญหาสุขภาพ รวมถึงผูˆที่ตˆองการมีสุขภาพดี 5 ครั้ง ราคาปกติ 80,000 บาท พิเศษ 65,000 บาท (ทุกสาขา) 10 ครั้ง ราคาปกติ 160,000 บาท พิเศษ 120,000 บาท (ทุกสาขา)

5.

โปรแกรมรˆอยไหมยกกระชับ

ยกกระชับหนˆา ปรับหนˆาเรียว ลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย‡น ฟÞ้นฟูสภาพผิวใหˆเต‡งตึง สดใสดูอ‡อนกว‡าวัย ราคาปกติ 100,000 บาท พิเศษ 80,000 บาท (เฉพาะกรุงเทพฯ) (หมดเขต 28 กุมภาพันธ‹ 2556 ) ( ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกƒไข โดยไม‡ตˆองแจƒงล‡วงหนƒา )

Newsletter  

Newsletter Jan - Mar 2013

Advertisement