Page 1

Newsletter

ISSUE 13 à´×͹เมษายน - มิถุนายน 2555 www.absolute-health.org

Medical Update: ไฮโปไทรอยด† (Hypothyroidism) ภาวะต‡อมไทรอยด‹ทำ�งานต่ำ�รักษาอย‡างไร Cover Story: คนสูƒโรค SLE แค‡เฉียด...ชีวิตนี้เรายังมีทางเลือก What hot: Fine Thread Lifting รˆอยไหมยกกระชับใบหนˆา Point of View: การดูแลสุขภาพในแบบของคุณแหม‡ม - จินตหรา สุขพัฒน† Q&A: การลƒางพิษคืออะไร? Doctor Talk: ดˆวยใจ AbsoluteHealth Newsletter w

1


Massage from AbsoluteHealth Newsletter

ISSUE 13 à´×͹เมษายน - มิถุนายน 2555 www.absolute-health.org

Medical Update: ไฮโปไทรอยด† (Hypothyroidism) ภาวะต‡อมไทรอยด‹ทำางานต่ำารักษาอย‡างไร Cover Story: คนสูƒโรค SLE แค‡เฉียด...ชีวิตนี้เรายังมีทางเลือก What hot: Fine Thread Lifting รˆอยไหมยกกระชับใบหนˆา Point of View: การดูแลสุขภาพในแบบของคุณแหม‡ม - จินตหรา สุขพัฒน† Q&A: การลƒางพิษคืออะไร ? Doctor Talk: ดˆวยใจ AbsoluteHealth Newsletter w

1

ABSOLUTE HEALTH Newsletter ฉบับที่ 14 ประจำ�เดือนà´×͹เมษายน-มิถนุ ายน 2555

สวัสดีครับ พบกันอีกเช‡นเคยกับเรื่องราวสาระความรูˆเพื่อการดูแลสุขภาพแนว บูรณาการ เมื่อ 3-4 ปÜก‡อน วงการแพทย†คˆนพบยีนและพันธุกรรมในร‡างกาย มากขึ้น มีผลใหˆการรักษาและชะลอความชราของแพทย† มีองค†ความรูƒในการ ดูแลสุขภาพอย‡างถูกวิธี เราจึงสามารถชะลอความแก‚ ใหˆมาถึงชˆากว‡ากำ�หนด วิธีการดูแลใหˆร‡างกายอ‡อนเยาว‹อยู‡เสมอ เบื้องตˆนทุกคนสามารถทำ�เองที่บˆานไดˆ เช‡น กินอาหารใหˆครบ 5 หมู‡และกินเป—นเวลาเพื่อใหˆระบบขับถ‡ายเป—นเวลา การ นอนพักผ‡อนก็ควรนอนใหˆเป—นเวลา หลับก‡อนเที่ยงคืนและใชˆเวลานอนประมาณ 6-8 ชั่วโมง เพื่อใหˆร‡างกายไดˆพักผ‡อนอย‡างเต็มที่ นอกจากนั้นก็มารับการเสริม สรˆางและฟÞ้นฟูโดยผูˆเชี่ยวชาญ เช‡น การกำ�จัดสารพิษออกจากร‡างกาย การฟÞ้นฟู เซลล‹ การบำ�รุงรักษาสุขภาพดˆวยการใชƒวิตามินและอาหารเสริม เป—นตˆน เราก็ จะถือไดˆว‡ามีสุขภาพที่ดีไดˆ ฉบับนี้เป—นฉบับพิเศษครบรอบ 8 ปÜ แอ็บโซลูท เฮลธ‹ ปÜนี้จะมีความเคลื่อนไหว มีสิ่งใหม‡ๆ มากมายที่เราพรˆอมมอบใหˆกับท‡านสมาชิก ทุกสิ่งทุกอย‡างเราทำ�ดˆวย หัวใจ เรียกว‡าจากใจถึงใจกันนะครับ ก‡อนอื่นเรามาแจˆงข‡าวประชาสัมพันธ‹เรื่อง แรก คือการจัดกิจกรรมสัมมนาใหˆความรูˆ เพื่อการดูแลสุขภาพ โดยจะจัดทุก 2 เดือน จะมีการแจˆงโดยการส‡งจดหมายและส‡งขˆอความไปใหˆท‡านทราบ ท‡าน สามารถกระจายข‡าวเชิญชวนญาติพี่นˆองเพื่อนสนิทมาร‡วมกิจกรรมไดˆนะครับ และหากท‡านไม‚ไดˆรับข‡าวสาร ขอใหˆแจˆงใหˆเจˆาหนˆาที่ทราบเพื่อการแกƒไข สิ่ง สำ�คัญเวลาที่ท‡านกรอกขˆอมูลที่อยู‡และเบอร†โทรศัพท‹ ขอใหˆกรอกใหˆละเอียดและ ชัดเจนครับ และในโอกาสฉลองครบรอบ 8 ปÜ เราไดˆจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษไวˆ มอบใหˆเป—นของขวัญสำ�หรับสมาชิกทุกท‡านดˆวยนะครับ

Absolute wellness Co.,Ltd. 53 Soi Ruamrudee Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 ºÃÔÉÑ·áÍçºâ«ÅÙ· àÇÅà¹Ê ¨Ó¡Ñ´ 53 «ÍÂÇÇÁÄ´Õ ¶¹¹à¾ÅÔ¹¨Ôµ á¢Ç§ÅØÁ¾Ô¹Õ ࢵ»·ØÁÇѹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330 Tel:+66 2651 5988 Fax:+66 2651 5155

สำ�หรับเรื่องต‡อมา สืบเนื่องจากที่เราไดˆมีการจัดการอบรมความรูˆและเทคนิค ใหม‡ๆ ใหˆกับแพทย‹ โดยอาจารย‹ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต มีแพทย†ใหม‡ๆ ใหˆความสนใจ เขˆารับการฝÝกอบรมเป—นจำ�นวนมาก นั่นก็แสดงว‡านี่คือกระแสที่ทำ�ใหˆเราไดƒรับรูˆ แลˆวว‡าแนวการรักษาแบบบูรณาการไดƒรับการตอบรับกันอย‡างมากมาย วันนี้เรามีแพทย†ผูˆเชี่ยวชาญดˆานการแพทย‹บูรณาการมาแนะนำ�ใหˆกับท‡านไดˆรูˆจัก กัน คือ นพ.กิตติ์ เชื้อเพชราโสภณ ซึ่งจะมาประจำ�ทุกวันศุกร‹ และ ดร.กัมพล (แพทย‹ผูˆเชี่ยวชาญดˆานธรรมชาติบำ�บัดจากประเทศสหรัฐอเมริกา) อย‡าลืม ติดตามรับชมรายการสุขภาพของเรากับรายการ โอƒโฮ โอƒเฮลธ‹ ออก อากาศประจำ�ทุกวันอาทิตย‹ เวลา16.00 น. ทางสถานี True Vission TNN 2 และรายการฮอตไลน‹สายสุขภาพ วันอาทิตย‹สุดทˆายของเดือน เวลา 07.0008.00 น. ทางสถานีเนชั่นนะครับ AbsoluteHealth Newsletter w

3


Medical Update โดย นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

ไฮโปไทรอยด† (Hypothyroidism)

ภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมน (Hypothyroidism) หรือบางคนเรียกว‡า ภาวะต‡อม ไทรอยด†ท�ำ งานต่�ำ หรือภาวะพร‡องไทรอยด† ฮอร†โมน คือภาวะทีเ่ กิดจากร‡างกายพร‡อง หรือขาดไทรอยด†ฮอร†โมนจากต‡อมไทรอยด† ทำ�งานลดลงหรือไม‡สามารถสรˆางไทรอยด† ฮอร†โมนไดˆ ซึง่ เมือ่ เกิดจากตัวโรคของตัวต‡อม ไทรอยด†เองเรียกว‡า ภาวะขาดไทรอยด†ฮอร† โมนปฐมภูมิ (Primary hypothyroidism) และเมือ่ เกิดจากโรคของต‡อมใตˆสมอง หรือโรคของสมองไฮโปธาลามัสแลˆวส‡งผล กระทบมายังการทำ�งานของต‡อมไทรอยด‹ เรียกว‡า ภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมนทุติยภูมิ (Secondary hypothyroidism)

และอัณฑะ และยังมีความสัมพันธ†กบั อารมณ† และจิตใจ ดังนัน้ การทำ�งานของต‡อมไทรอยด† รวมทั้งโรค หรือภาวะผิดปกติต‡างๆ ของ ต‡อมไทรอยด†จงึ สัมพันธ†กบั การทำ�งาน และ โรคต‡างๆ ของอวัยวะเหล‡านั้น รวมถึงความ สัมพันธ†กับอารมณ†และจิตใจ ภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมน เป—นภาวะพบไดƒ บ‡อยภาวะหนึ่ง พบไดƒประมาณ 2-5% ของ ประชากรทั่วไป โดยพบไดƒในทุกอายุตั้งแต‡ เด็กแรกเกิด (พบไดƒประมาณ 1 คนในเด็ก เกิดใหม‡ทุก 3,000-4,000 คน) ไปจนถึง ผูƒสูงอายุ (ประมาณ 15% ของผูƒที่มีอายุตั้ง แต‡ 75 ปÜขึ้นไป) พบในผูƒหญิงไดƒบ‡อยกว‡าใน ผูˆชายถึงประมาณ 2-8 เท‡า

ต‡อมไทรอยด†(Thyroid gland)เป—นอวัยวะ หนึ่งในระบบต‡อมไรƒท‡อตั้งอยู‡ดˆานหนˆาของ ลำ�คอ ในส‡วนหนˆาต‡อลูกกระเดือกหรือกระดูก อ‡อนไทรอยด† (Thyroid cartilage) มีรูป ร‡างคลˆายผีเสื้อ ประกอบดƒวย 2 กลีบใหญ‡ คือ กลีบดˆานซƒาย และกลีบดˆานขวา ซึ่งทั้งสอง สาเหตุการเกิดภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมน กลีบเชือ่ มต‡อถึงกันดˆวยเนือ้ เยือ่ บางๆ ทีเ่ รียกว‡า อิสธ†มสั (Isthmus) ซึง่ ต‡อมไทรอยด†ปกติ สาเหตุของภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมนปฐม ไม‡สามารถมองเห็นไดƒดƒวยตาเปล‡า และไม‡สามารถคลำ�พบไดƒ ภูมิ มีไดƒหลากหลายสาเหตุ ที่พบบ‡อย คือ ต‚อมไทรอยด† สรƒางฮอร†โมนสำ�คัญ 3 ชนิด คือ ไทรอกซีน หรือ ที4 (Thyroxine, T4) - โรคต‡อมไทรอยด†อักเสบ จากภูมิตˆานตน เองของต‡อมไทรอยด† ไตรไอโอโดไธโรนีน หรือ ที3 (Triiodothyronine, T3) และแคลซิโทนิน (Calcitonin) ซึ่งเป—นฮอร†โมนที่มีความสำ�คัญนƒอยกว‡า ฮอร†โมน ที4 และ ที3 เป—นอย‡างมาก ดังนั้นโดย - โรคต‡อมไทรอยด†อักเสบ ฮาชิโมโต (Hashimoto’s thyroiditis) ทัว่ ไป เมือ่ กล‡าวถึงไทรอยด†ฮอร†โมน จึงมักหมายความถึงเฉพาะฮอร†โมน ที4 และ ที3 เท‚านัน้ ฮอร†โมน ที4 และฮอร†โมน ที3 มีหนˆาที่สำ�คัญมาก คือควบคุมดูแลการใชˆพลังงานทั้งจาก - การผ‡าตัดต‡อมไทรอยด† อาหารและจากออกซิเจน หรือที่เรียกว‡า เมตาโบลิซึม (Metabolism) ของเซลล†ต‡างๆ - การกินแร‚ น้ำ�แร‚รังสีไอโอดีนในการรักษา โรคต‚อมไทรอยด†เป—นพิษ หรือการรักษา เพื่อการเจริญเติบโต เพื่อการทำ�งาน และเพื่อการซ‚อมแซมเซลล†ที่บาดเจ็บสึกหรอ และยัง โรคมะเร็งต‡อมไทรอยด† ช‚วยควบคุมอุณหภูมิของร‡างกายดƒวย ส‡วนฮอร†โมนแคลซิโทนิน มีหนˆาที่ช‡วยควบคุมการ - การฉายรังสีรักษาในการรักษาโรคมะเร็ง ทำ�งานของเกลือแร‡แคลเซียมในร‡างกายใหˆอยู‚ในสมดุล บริเวณลำ�คอ ซึ่งจะโดนต‚อมไทรอยด†ดƒวย ต‡อมไทรอยด† เป—นต‡อมทีท่ �ำ งานโดยอยูภ‡ ายใตƒการกำ�กับดูแลของต‡อมใตˆสมอง (Pituitary - ผลขƒ า งเคี ย งจากยาบางชนิ ด ที ่ ส ‚ ง ผล gland) และของสมองส‡วนที่เรียกว‡า ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus เป—นสมองส‡วน กดการสรˆางฮอร†โมนของต‚ อ มไทรอยด† หนึ่งของสมองใหญ‡/Cerebrum โดยอยู‚ในส‚วนลึกกลางสมองใหญ‡) ซึ่งทั้งต‡อมใตˆสมอง เช‡ น ยา/สี ที ่ ใ ชƒ ฉ ี ด เขƒ า หลอดเลื อ ดดำ � และสมองไฮโปธาลามัสยังควบคุมการทำ�งานของอวัยวะอืน่ ๆ ดƒวย เช‡น ต‡อมหมวกไต รังไข‡ ในการตรวจวิ น ิ จ ฉั ย โรคดƒ ว ยเอกซเรย†

ภาวะต‡อมไทรอยด‹ทำ�งานต่ำ� รักษาอย‡างไร


คอมพิ ว เตอร† ยาบางชนิดในการรักษา โรคทางดƒ า นจิ ต เวช โรคลมชัก โรคเบา หวาน และโรคต‡อมไทรอยด†เป—นพิษ (เช‚น โปแตสเซียมเปอร†คลอเรท/Potassium perchlorate ที่เป—นยาลดการจับกิน ธาตุไอโอดีนของเซลล†ต‡อมไทรอยด†) - ไม‚มีเซลล†ต‡อมไทรอยด†แต‚กำ�เนิด หรือ เซลล†ต‡อมไทรอยด†สรƒางฮอร†โมนไทรอยด† ไดƒนƒอยแต‡กำ�เนิด (Congenital hypothyroid) - โรคบางชนิดทีส่ ง‡ ผลใหƒตอ‚ มไทรอยด†ท�ำ งาน ลดลง เช‡น โรคหนังแข็ง (Scleroder ma) สาเหตุภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมนทุติยภูมิ มีไดˆหลากหลายสาเหตุ ที่พบบ‚อยคือ - โรคเนื้องอกต‡อมใตˆสมอง - การผ‡าตัดต‡อมใตƒสมอง เช‡น ในการรักษา โรคเนื้องอกต‡อมใตˆสมอง - การฉายรังสีรกั ษาโรคเนือ้ งอกต‡อมใตˆสมอง - มีเลือดออกในต‡อมใตˆสมองจากต‡อมใตƒ สมองไดƒรับอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุในส‡วน ของศีรษะ) - โรค หรืออุบัติเหตุต‡างๆของสมองที่ส‡งผล ถึงการทำ�งานของสมองส‡วนไฮโปธาลามัส เช‡น โรคเนื้องอกและมะเร็งสมอง อาการของภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมน อาการจากภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมนจะ ค‡อยเป—นค‡อยไป ไม‚ใช‡อาการทีเ่ กิดเฉียบพลัน นอกจากนั้นยังมีไดƒหลายๆ อาการร‡วมกัน ทั้งนี้ความรุนแรงของอาการขึ้นกับว‡าขาด ฮอร†โมนในปริมาณเล็กนˆอย หรือในปริมาณ มาก ซึ่งอาการที่พบไดƒบ‡อย คือ - อƒวน ฉุ บวม ที่ใบหนƒา รอบดวงตา ลำ�ตัว แขน มือ ขาและเทƒา - หัวใจเตƒนชƒา เหนื่อยง‚าย - ชƒา เซื่องซึม - ง‚วงนอนตลอดเวลา - เมื่อเกิดในเด็ก เด็กจะเจริญเติบโตชƒา เตี้ยกว‡าเกณฑ†มาก - ทˆองผูก - เหงื่อออกนƒอย - ทนหนาวไม‚ไดˆ ตัวเย็นกว‚าคนทั่วไป - ผมร‚วง ผิวหนังหยาบ แหƒง คัน - เล็บดˆาน เปราะ ฉีก แตก ง‡าย - ขนคิ้วบางโดยเฉพาะในส‡วนปลายๆ คิ้ว - กลˆามเนื้อเป็นตะคริวบ‡อย กลˆามเนื้อลีบ

- ปวดขˆอต‚างๆ - พูดเสียงแหบ - มีภาวะซีด - ไม‚มีสมาธิ เมื่อเกิดในเด็ก สติปัญญาจะ ต่ำ�กว‡าเกณฑ† - มีไขมันในเลือดสูง (โรคไขมันในเลือดสูง) - ในผูƒหญิง ประจำ�เดือนจะผิดปกติ เช‚น มาแต‚ละครั้งในปริมาณมากและนาน ใน ผูชƒ ายอาจมีนมตัง้ เตƒา (Gynecomastia) - ความรูสƒ กึ ทางเพศลดลง เป—นหมัน ซึมเศรˆา - บางคนอาจมีลิ้นใหญ‡ และ/หรือ หูไดƒยิน เสียงลดลง - อาจมีต‚อมไทรอยด†โต หรือโรคคอพอก (โรคของต‚อมไทรอยด†) การวินิจฉัยภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมน แพทย†วินิจฉัยภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมนไดƒ จากประวัติอาการ ประวัติการเจ็บป‚วยและ การรักษาโรคในอดีต ประวัตกิ นิ ยาต‡างๆ การ ตรวจร‡างกาย การตรวจคลำ�ต‡อมไทรอยด† การตรวจเลือดดูค‡าไทรอยด†ฮอร†โมน ฮอร† โมนต‡างๆ ที่สัมพันธ†กับต‡อมไทรอยด† และ ค‡าไขมันในเลือด และอาจมีการตรวจอื่นๆ เพิม่ เติมทัง้ นีข้ น้ึ กับอาการผูปƒ ว‚ ยและดุลพินจิ ของแพทย† เช‡น ตรวจคลื่นไฟฟƒาหัวใจ และ เอกซเรย†ปอด เพื่อดูภาพหัวใจ เป—นตˆน การตรวจสอบภาวะการทำ�งานของต‡อมไท รอยด† ทำ�ไดƒโดยการวัดฮอร†โมน T4 และ T3 ในเลือด ซึ่งฮอร†โมนทั้งสองชนิดนี้เกาะติด กับโปรตีนทีเ่ รียกว‡า ไทโรกลอบบิวลิน(TBG) เหลือเพียงบางส‡วนที่ไม‚ไดˆเกาะติด เรียกว‚า ฟรีฮอร†โมน ซึ่งเป—นฮอร†โมนที่ออกฤทธิ์กับ เซลล† ดังนั้นการวัดการทำ�งานของต‚อมไท รอยด†ที่ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือ การวัดระดับฟรี ฮอร†โมน (Free T4 หรือ T3) นอกจากนี้ แลƒวฮอร†โมนจากต‚อมใตƒสมองหรือ TSH จะขึน้ สูงก‚อนทีร่ ะดับ T4 หรือ T3 จะต่�ำ ลง นัน่ คือระดับฮอร†โมน TSH ในเลือดจะสูงขึ้น ก‡อนที่อาการต‡างๆ ของไฮโปไทรอยด†จะ แสดงออกมา ดังนั้นการวัดระดับ TSH ใน เลือดจึงสามารถช‡วยวินจิ ฉัยโรคไฮโปไทรอยด† ไดƒเร็วกว‡าการวัดระดับT4 และ T3 การรักษาภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมน การรักษาทางแพทย†แผนป•จจุบัน คือการใหƒ กินยาไทรอยด†ฮอร†โมนชดเชย ซึง่ หลายสาเหตุ อาจตˆองกินยาไทรอยด†ฮอร†โมนตลอดชีวิต

โดยจะตˆองเริม่ ใหƒในขนาดนƒอยแลƒวค‚อยปรับ ยาจนกระทั่งระดับ T4 และ TSH อยู‚ใน เกณฑ†ปกติ และควรตรวจหาระดับ TSH เป็นระยะเพือ่ ปรับยาไทรอยด†อย‡างนˆอยปÜละ ครั้ง นอกจากนี้แลˆวเราสามารถเสริมดƒวย การรักษาแนวบูรณาการดˆวยการซ‡อมแซม เซลล†เฉพาะจุด เพื่อฟÞ้นฟูเซลล†ใหƒกลับมา เป—นปกติไดƒ ร‚วมกับการใชƒสารอาหารที่มี สารออกฤทธิ์ที่สามารถปรับร‡างกายใหƒเขƒา สู‡ภาวะสมดุล ความรุนแรงและผลขˆางเคียง ของภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมน โดยทั่วไปภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมน เป—น ภาวะไม‡รุนแรง รักษาไดˆ แต‚อาจตˆองกินยา ไทรอยด†ฮอร†โมนตลอดชีวิตดังไดƒกล‡าวแลƒว ซึ่งผลขƒางเคียงของภาวะนี้ที่สำ�คัญ คือ โรค หัวใจ อาการง‡วงซึม เชื่องชƒา และบวม ซึ่ง จะส‡งผลกระทบถึงการใชƒชีวิต และในดƒาน การงาน ส‚วนในเด็กที่เพิ่มเติมจากในผูƒใหญ‡ คือ ภาวะสติป•ญญาดƒอยกว‡าเกณฑ† และตัว เตี้ยมาก การดูแลตนเอง การพบแพทย† คือ เมื่อมีอาการดังกล‚าว ควรรีบพบแพทย† ไม‡ ควรดูแลตนเอง หลังจากพบแพทย†แลˆว ควร ดูแลตนเองดังนี้ - ปฏิบัติตามแพทย† พยาบาลแนะนำ�เสมอ - กินยาใหƒครบถƒวน ไม‡ขาดยา โดยเฉพาะ ไม‡ขาดยาไทรอยด†ฮอร†โมน - พบแพทย†ตามนัดเสมอ และรีบพบแพทย† ก‡อนนัด เมื่ออาการต‡างๆ เลวลง หรือมี อาการผิดปกติไปจากเดิม หรือมีความ กังวลในอาการ การปƒองกันภาวะขาดไทรอยด†ฮอร†โมน เมื่อดูจากสาเหตุแลˆว การปƒองกันภาวะขาด ไทรอยด†ฮอร†โมนเป—นเรื่องยาก เพราะมัก เกิดจากการรักษาโรคต‡างๆ และสาเหตุแต‡ กำ�เนิด ดังนั้นที่ดีที่สุด คือการสังเกตอาการ ตนเองเสมอ เมื่อพบมีอาการผิดปกติ ควร รีบพบแพทย†เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา แต‚เนิ่นๆ อีกประการดังกล‡าวแลƒวว‚าสาเหตุ ของภาวะนี้ อาจเกิดจากผลขƒางเคียงของยา บางชนิดไดƒ ดังนั้นในการใชƒยาต‚างๆ โดย เฉพาะเมื่อซื้อยาใชƒเอง จึงควรปรึกษาเภสัช กรประจำ�รƒานขายยาก‚อนเสมอ รวมทั้งอ‚าน เอกสารกำ�กับยาใหƒเขƒาใจ และควรรูƒว‚ายา ชนิดนั้นๆ อาจมีผลขƒางเคียงอะไรไดƒบƒาง AbsoluteHealth Newsletter w

5


Cover Story บทสัมภาษณ† คุณวรางคณา

คนสูคนสู ƒโรคƒโรค SLESLE

แค‡เฉียด...ชีวิตนี้เรายังมีทางเลือก

ว‡าทุกอย‡างไม‚ไดˆเป—นพรˆอมๆ กันทีเดียว เริม่ ป‚วยตอนอายุ 26 ค‡ะ อาการเริม่ ตˆน คือมีไขˆต�ำ่ ๆ ประมาณอาทิตย‹กว‡า ทาน ยาพาราเซตามอลแลˆว ก็ไม‡หาย ยัง เป—นอยู‡ แลˆวก็อ‡อนเพลียค‡ะ รูƒสึกว‡าไม‡ มีแรง แลˆวก็หายใจเขˆาไดƒไม‡เต็มปอด ก็เลยไปหาหมอ พอคุณหมอซักประวัติ บวกกับเจอว‡าเรามีจ้ำ�เลือดขึ้นตามผิว ดิฉันเป—นคนป‚วยคนหนึ่งที่ไม‡มีโอกาสไดƒรูƒตัวเองว‡า จะป‚วยดƒวยโรคแบบนี้ โรค หนังหลายที่ และเทˆาบวมมาก เลยขอ ภูมิคุˆมกันทำ�ลายตัวเอง (SLE) หรือที่คนไทยรูƒจักกันคือโรคพุ‡มพวง ซึ่งแต‡ก‡อน ตรวจเลื อ ดและตรวจป• ส สาวะแบบ เป—นคนที่ใชˆชีวิตไดˆอย‡างปกติเหมือนคนทั่วไป สุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ทำ�กิจกรรม ละเอียดค‡ะ เลยทำ�ใหˆเจอว‡าเป—นโรคนี้ ต‚างๆ ไดƒปกติ ไปวัด ไปเรียนหนังสือ เดินทางไปต‡างประเทศ ก็ไม‡มีป•ญหาอะไร อาการเจ็บป‚วยหนักที่สุด เป—นอย‡างไร และไม‡คาดคิดมาก‡อนว‡าเราจะเป—นอย‡างนี้ไดƒ วันนี้จึงเขียนมาถ‚ายทอดเล‚าใหƒกับ เริ่มจากมีไขƒค‚ะ มีไขƒต‚อเนื่องติดต‡อกัน ทุกท‡านฟ•งกันค‡ะ อย‡างทีบ่ อกแต‡ตนƒ ว‡าก‡อนทีจ่ ะตรวจเจอว‡าเป—นโรค SLE ร‡างกาย หลายวัน แลˆวก็เริ่มหายใจไม‡สะดวก แข็งแรงดีมากค‡ะ สามารถทำ�กิจกรรมอะไรต‡างๆ ไดˆเหมือนคนปกติทั่วไป ไม‡เคย แต‡กย็ งั ไม‚ไดƒรบี ไปโรงพยาบาลค‚ะ ทาน แพˆอากาศ ไม‡เคยนอนโรงพยาบาลเลย ออกกำ�ลังกายหนักๆ ก็ไดˆ แลˆวก็เป—นคน พาราฯเอา เพราะเห็นว‚าใกลƒวันนัดอยู‡ ดูแลสุขภาพค‡อนขˆางดีค‡ะ ไม‡ดื่มเหลˆา ไม‡สูบบุหรี่ ไม‡ชอบทานของทอด ทาน แลˆว แต‚สุดทˆายก็ตˆองไปค‡ะ เพราะว‡า อาหารครบหˆาหมู‡ เนˆนผักผลไมˆ ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอค‡ะ นอนไม‡ดึกดˆวย หายใจลำ�บากมาก พอไปตรวจคุณหมอ ปกติที่ผ‡านมาเราประมาทอยู‡อย‡างหนึ่ง คือเราไม‡เคยตรวจสุขภาพประจำ�ปีเลย ใหˆเอ็กซเรย†ปอด ก็พบว‡าน้ำ�ท‡วมปอด เพราะอย‡างที่บอกว‡าแข็งแรงมาตลอด ไม‡เจ็บป‚วยอะไรเลย เล็กๆ นˆอยๆ ก็ไม‡ เล็กนˆอย แต‡ว‡ามีอาการติดเชื้อดˆวย เป—น เลยไม‡เคยตรวจเลยค‡ะ เนื่องจากมีไขˆ หลังจากแอดมิท นอน

แลˆวมาวันหนึ่ง เราก็ไดˆพบว‡าเรามีอาการบางอย‡างแสดงถึงความผิดปกติ แต‡ ว ‡ า ก็ไม‡ทราบว‡าเป—นสัญญาณบอกว‡าเป—นโรค เช‚น เทˆาบวม ก็นกึ ว‡าเป—นเพราะยืนนาน ผมร‡วง ก็นกึ ว‡าเป—นเพราะอาบน้�ำ รˆอนไป ผิวแดงและแสบรˆอนไดˆงา‡ ยเวลากลับมา เมืองไทย (ตอนที่พบว‡าเป—นโรค อยู‡ต‡างประเทศ) ก็นึกว‡าเพราะไม‡ชินอากาศ อ‡อนเพลีย มีไขˆต่ำ�ๆ เหนื่อยง‡าย ป•สสาวะเป—นฟอง เป—นตะคริวบ‡อย นิ้วล—อค แต‡

โรงพยาบาลไดˆ 2-3 วัน ไดƒรบั ยาฆ‡าเชือ้ แต‡อาการโดยรวมๆ ก็ยังไม‡ดีขี้น คุณ หมอจึงขอส‡องกลˆองลงไปในปอด และ ขอชิ้นเนื้อปอดดˆวย เพื่อเอาไปตรวจ หลังจากนั้นตอนกลางคืน ดิฉันลุกขึ้น


มาเขˆาหˆองน้ำ�กลางดึก ก็รูƒสึกว‡าหายใจ ไม‚ไดˆเลย จึงกดออดเรียกพยาบาลและ ถูกส‚งตัวไปหƒองไอซียู ทั้งหมอและพยา บาล ก็พยายามใส‚เครื่องช‚วยหายใจ ใหˆหายใจเขˆาค‡ะ แต‡ว‡าเราหายใจไม‚ไดƒ เลย คุณหมอเลยตˆองใส‡ทอ‚ เขƒาทางปาก จากนั้น พุทธ (ชื่อของดิฉัน) ก็ไม‚ไดƒสติ ไปเลยค‡ะ คุณแม‡เล‡าใหƒฟง• ว‡าช‚วงทีพ่ ทุ ธ ไม‚รูƒตัวนั้น หายใจไม‚ไดƒ เนื่องจากปอด ติดเชื้อไวรัสสองตัว ปอดถูกทำ�ลาย ใชˆการไม‚ไดƒ 100% ค‡ะ ยาทุกอย‡างที่ โรงพยาบาลมีจะจ‚ายใหƒไดƒ ก็ไดƒใหˆแลˆว แต‡กไ็ ม‡ตอบสนองต‡อการรักษา อาการ ไม‡ดีขึ้นเลย เสƒนเลือดถูกเจาะจนหมด เลยค‡ะ เพื่อใหƒยา ทั้งที่มือทั้งสองขƒาง เทˆาสองขˆาง ขาหนีบ โดนหมดเลยค‡ะ โดนเจาะจนมันไม‡มีที่เจาะแลˆว ก็ไม‡ดี ขึ้นเลย จนกระทั่งคุณแม‚ไดƒติดต‡อเพื่อ ใชƒเซลล†บำ�บัด (Cell Therapy) ไป ฉีด ครั้งแรก อาการก็ยังทรงๆ ไม‡ดีขึ้น ไม‡แย‡ลง พุทธยังไม‡รูƒสึกตัวเหมือนเดิม ครั้งที่สอง อาการเริ่มดีขึ้น สองวันจาก นั้นพุทธรูƒสึกตัวค‡ะ แลˆวหลังจากนั้น อาการต‡างๆ ก็ดีขึ้นตามลำ�ดับ จนกระ ทั่งออกจากโรงพยาบาลไดˆ แต‡ว‡าพุทธ ยังตˆองใส‡เครือ่ งช‡วยหายใจอยู‡ คุณหมอ บอกว‡าตˆองใส‚ไป ประมาณ 3-6 เดือน และในขณะที่อยู‡หˆองไอซียู คุณหมอใหˆ ยาสลายกลˆามเนื้อทำ�ใหƒไม‡ตˆานเครื่อง ทำ�ใหˆกลˆามเนื้ออ‡อนแรง เดินไม‚ไดƒและ ช‡วยเหลือตัวเองไม‚ไดƒค‡ะ เหมือนเป—น อัมพาตไปเลย ไปไหนตˆองใหƒคนอุˆม แลˆวนั่งรถเข็น

เกี่ยวกับการรักษาแบบนี้ แต‡คุณแม‡ก็ ยังไม‚ไดƒสนใจหาขƒอมูลอะไรมากนักจน กระทั่ ง ตอนที่ พุ ท ธป‚ ว ยหนั ก ที่ สุ ด นั่ น แหละค‡ะ จึงตƒองตัดสินใจรักษาทุกทาง เลยค‡ะ เพื่อที่จะรักษาชีวิตไวƒ ตัดสินใจ รักษาเลยค‡ะ เพราะตอนนั้นไม‡มีทาง เลือกอื่นแลƒว ในเมื่อคุณหมอที่โรงพยา บาลก็บอกว‡าไม‡มีหวังแลˆว เตรียมนับ ถอยหลังแลˆว พยาบาลก็บอกว‡าลูก คุณแม‚ไม‚ไหวแลˆวนะคะ

เดินไดƒแลƒวดƒวย ไม‡เหนือ่ ยง‡าย สามารถ ทำ�กิจกรรมต‡างๆ ขับรถ ออกกำ�ลังกาย เบาๆ ไดƒค‡ะ คุณหมอที่โรงพยาบาล ประหลาดใจกันมาก ผลเลือด และผล ป•สสาวะ ก็ดีขึ้นอย‡างมากค‡ะ ตอนนี้ เรียกไดƒว‡าปกติเกือบ 100% แลƒวค‡ะ ซึ่งถือว‚าเร็วมากเมื่อเทียบกับคนไขƒคน อื่ น ซึ่ ง ไม‚ ไ ดƒ ป ‚ ว ยหนั ก ขนาดนี้ ด ƒ ว ยซ้ำ �

ตอนนี้รักษาตัวดˆวยการทานยา อย‡าง เคร‡งครัดและดูแลเรื่องอาหาร แสง แต‡เราก็ยังมีทางเลือกค‡ะ อย‡างที่บอก แดด สารเคมีต‡างๆ ที่จะเป—นป•จจัย ในช‡วงแรกเลยที่อยู‡หˆองไอซียู ก็ตˆองใชƒ กระตุƒนใหƒโรคกำ�เริบขึ้นมาอีก จะพยา stem cells ค‡ะ หลังจากนั้นพอพุทธ ยามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล‡านี้ค‡ะ เริ่มอาการดีขึ้น ก็กลับบƒานไดˆ ก็มาทำ� ทƒอแทƒกบั อาการเจ็บป‚วยของตัวเองไหม การรักษาที่ศูนย†การแพทย†บูรณาการ ไม‡นะคะ เพราะพุทธเชื่อว‡ามันตˆองมี แอ็บโซลูท เฮลธ† โดยคุณหมอฉัตรชัย วิธกี ารรักษาค‡ะ เชือ่ มัน่ ในวงการแพทย† ค‡ะ ร‡วมกันดูแลกับทีมแพทย†อีกหลาย ในวิทยาศาสตร† เชื่อว‡าวิวัฒนาการมัน ท‡าน รวมถึง ดร.นิโคลาส รักษาและ ตˆองมีมากพอค‡ะ เพียงแต‡ว‡าเราจะหา ฟÞ้นฟูดƒวยการแพทย†ไคโรแพรคติกค‚ะ มันเจอหรือเปล‡าเท‡านั้นเอง แลˆวก็เชื่อ มาที่นี่ก็ทำ�หลายอย‡างค‚ะ อาทิ ทำ� ว‡าต‡อใหƒเราอาจจะไม‚ไดƒรับการรักษา ควันตัมทรีทเมˆนท†ดวƒ ยการใชƒเทคโนโลยี ใหƒหายไดƒ แต‡เชื่อว‡าในอนาคต มันตƒอง คลื่นพลังงาน (quantum treatมีแน‡ๆค‚ะ คนอื่นตƒองหายไดƒแน‡ๆ ment), QRS (การปรับสมดุลใน ร‡างกาย ลดการเจ็บป‚วย ดƒวยการใชƒ ฝากใหƒกำ�ลังใจคนที่ป‚วยเหมือนกัน ว‚า คลื่นควันตัมฟÛสิกส†), Hot therapy ยังมีทางเลือกในการรักษาทำ�ใหƒเรามี (การเพิ่มออกซิเจนและฆ‡าเชื้อโรคใน สุขภาพดีไดƒ ร‚างกาย) เรื่องเดินไม‚ไดƒก็ทำ� chiro- อย‡าทˆอแทƒนะคะ อย‡าเครียดดƒวย โรค practic เรียกว‡าทำ�ทุกอย‡างพรˆอมกัน นี้ตƒองการกำ�ลังใจที่ดีค‡ะ ดูอย‡างพุทธ เลย ตอนนีก้ ร็ กั ษามาประมาณ 4 เดือน สิคะ หนักมากนะคะ ใครๆ ก็บอกว‡า ไม‡รอด ยังรอดไดƒเลย ถือว‡าฟÜ้นตัวไดƒ ผลการรักษาเป—นอย‡างไรบƒาง เร็วดƒวย การรักษาแบบบูรณาการควบ ดีมากเลยค‚ะ คิดว‡าพุทธตอบสนองไดˆ คู‡กับการรักษาที่โรงพยาบาล ทำ�ใหƒ ดีกบั การรักษาแบบนี้ เนือ่ งจากคุณหมอ อาการต‡างๆ มันดีขึ้นมากค‡ะ สามารถ ที่โรงพยาบาลบอกว‡าตƒองใส‡ออกซิเจน พบแนวทางการรักษาแบบการแพทย† ใชƒชีวิตไดƒเหมือนคนปกติ เพราะฉะนั้น ประมาณ 3-6 เดือน ในช‡วงที่ปอด บูรณาการไดƒอย‡างไร อย‡าทƒอนะคะ ทางรักษามันมี แต‡เรา กำ�ลังฟÞ้นฟู และตˆองใชƒเวลาเป—นปÜ กว‡า คุณแม‡เป—นคนเจอค‡ะ โดยที่เพื่อนคุณ จะเดินไดƒ แต‡ว‡าตอนนี้ผ‡านมา 4 เดือน ก็ตƒองดูแลตัวเองดีๆ ดƒวยค‚ะ แม‡ซง่ึ เป—นคุณหมอท‡านไดˆเคยเล‡าใหˆฟง• พุทธไม‚ไดƒใชƒออกซิเจนเลยค‡ะ แลƒวก็ AbsoluteHealth Newsletter w

7


What Hot โดย พญ.สุพจี ศรีเกษ

ยกกระชับใบหนˆาและรูปร‡าง . . . . . . โ ด ย ไ ม‡ ตˆ อ ง ผ‡ า ตั ด . . . . . .

เทคโนโลยียกกระชับใบหนˆาและลำ�คอ ดˆวยไหมละลาย จึงเป—นวิธีการใหม‡ที่ นำ�มายกกระชับหนˆาที่ไดˆผลดี รวดเร็ว การยกกระชั บ หนˆ า ดˆ ว ยไหมละลาย PDO (Polydioxanone) กำ�ลังไดƒ รับความนิยมกันทั่วโลก ไหมชนิดนี้มี การใชƒกันในวงการแพทย†มานานนับ สิบปÜ ถือว‡ามีความปลอดภัยสูง ผ‡าน การรับรองความปลอดภัยจากองค†การ อาหารและยาทั้งในและต‡างประเทศ รˆอยไหมยกกระชับใบหนˆา เมื่อนำ�มารˆอยบริเวณผิวหนัง ใบหนˆา ป•ญหาการหย‡อนคลˆอยบริเวณผิวหนˆา ไม‡ว‡าจะเปลือกตาตก ร‡องแกˆมยˆอย แกˆม และลำ�ตัว ก็ไม‡มผี ลปฏิกริ ยิ าต‡อผิวหนัง คลˆอย คางสองชั้นเกิดขึ้นไดˆ ตามกาลเวลาที่ร‡วงโรยไปตามวัย ดังนั้นความ ผลลัพท†หลังการทำ� Fine Thread ตˆองการที่จะยกใบหนˆาใหˆกระชับ ผิวดูอ‡อนเยาว‹ เป—นความปรารถนาของทุก Lifting รˆอยไหมยกกระชับใบหนˆา คน และตˆองการใหˆตัวเองดูดีอยู‡เสมอ เทคโนโลยีดˆานความงามจึงมีการพัฒนา * แกƒป•ญหาความหย‡อนคลˆอยบริเวณ กันอย‡างต‡อเนื่องไม‡หยุดยั้งโดยเฉพาะนวัตกรรมดˆานการชะลอวัย ใบหนƒา จากป•ญหาดังกล‡าวหลายคนมักนึกถึงการผ‡าตัดดึงหนƒา ซึ่งตƒองตัดผิวหนังส‚วน * ทำ�ใหˆรูปหนˆา แกˆม เรียวเล็ก เป—น เกินออกไป ก‚อนเย็บแผลเก็บไวƒบริเวณหลังใบหู หรือบริเวณหนังศีรษะทำ�ใหƒตƒอง V-Shape รูปใบหนˆาดูคมชัดขึ้น พักฟÞ™นนานและยังมีรอยแผลเป—นใหƒเห็น ค‚าใชƒจ‚ายในการรักษาก็ยังสูงอีกดƒวย แกƒป•ญหาบริเวณคิ้วและหนังตาตก ป•จจุบันมีทางเลือกใหม‡ โดยไม‡ตƒองเจ็บตัว และไม‡ตƒองพักฟÞ‚้นนั่นคือ การรˆอยไหม * * แกƒป•ญหาโหนกแกˆมต่ำ� ร‡องแกˆมลึก ยกกระชับ

Fine Thread Lifting


• หามุมปากตก แกˆมหย‡อนคลˆอย นาที ซึ่งหลังทำ�คุณจะเห็นผลทันที ผิว * แกƒปญ รูปหนˆาไม‡คมไดˆรูป หนˆายกกระชับ พรˆอมทั้งช‡วยกระตุˆน การไหลเวียนโลหิต ทำ�ใหˆผิวหนˆาดู * แกˆป•ญหาคางสองชั้นและริ้วรอย เรียบเนียน กระจ‡างใสมากขึ้นอีกดˆวย บริเวณลำ�คอ

ผีเสื้อ เพื่อใหˆการรˆอยไหมทำ�ไดƒง‡าย และปลอดภัย โดยแพทย†จะประเมิน ใบหนˆาและรูปร‡างก‡อนว‡าควรรˆอยไหม ในตำ�แหน‡งใด จำ�นวนกีเ่ สˆน ซึง่ ขึน้ อยูก‡ บั ป•ญหาและผิวหย‡อนคลˆอยที่มีอยู‡เดิม ก‡อนทำ�แพทย‹จะทายาชาร‡วมกับฉีด ยาชาในบางตำ � แหน‚ ง ก‚ อ นรƒ อ ยไหม จากนั้นจะรƒอยตามแนวที่ประมาณเอา ไวƒ โดยสอดเข็มเขƒาไปจนสุดเพื่อปล‚อย เสƒนไหมไวƒในผิวโดยไม‡ตƒองกังวลว‚าเข็ม จะหลุ ด เขƒ า ผิ ว เพราะปลายปÜ ก ผี เ สื้ อ ปƒองกันไวƒ ขณะทำ�จะรูˆสึกเจ็บเล็กนƒอย อาจพบรอยช้ำ�ตามแนวที่รอยไหมไดƒ บƒาง ร‚วมกับอาการบวม แต‚จะหาย ไปโดยไม‚ตƒองพักฟื้นภายใน 1 สัปดาห† หลังจาก 1 สัปดาห†ต‚อมาจะเริ่มรูƒสึก ตึงกระชับขึ้นและจะดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่อง จากร‚างกายจะกระตุƒนเซลล†ที่สรƒางเสƒน ใยคอลลาเจน ใหƒสรƒางคอลลาเจนมา พันรอบแนวเสƒนไหมทำ�ใหƒผิวมีการดึง รั้งมากขึ้นและตึงกระชับขึ้น จะเห็นผล ชัดเจนในช‡วง 1-2 เดือนหลังทำ� และ คงอยู‚ไดƒนาน 1-3 ปÜ หลังทำ�ไม‡ควรทำ� เลเซอร†หรือหัตถการใดๆ กับใบหนƒา 2 สัปดาห†โดยประมาณ และไม‡ควรนวด หนˆาหรือลำ�ตัวแรงๆในตำ�แหน‡งที่รƒอย ไหมประมาณ 2 เดือน และหากรˆอย ไปแลƒวยังไม‚ไดƒเห็นผลเป—นที่น‡าพอใจ เช‚น ตึงไป หรือยังไม‡ตึง จนเป—นที่พอใจ ก็สามารถฉีดยาแกƒไข หรือรƒอยเพิ่ม เสƒนไหมไดƒตามแพทย†เห็นสมควร

ไหมละลายชนิดนี้แตกต‡างจากไหม * แกƒป•ญหาปลายและสันจมูกไม‚ไดƒรูป ละลายชนิดอื่นอย‡างไร ปลายคางไม‚ชี้งอน ไหม PDO เป—นไหมละลาย ซึง่ ร‡างกาย * ช‚วยยกทรวงอก จะค‚อยๆกำ�จัดออกไปจนหมดภายใน * แกƒป•ญหาผิวหย‡อนใตƒทƒองแขน ระยะเวลา 6 เดือนซึ่งแตกต‚างจาก * ช‚วยใหƒเอวคอดไดƒรูป ยกกระชับผิว ไหมยกกระชับใบหนƒาชนิดอื่นในสมัย หนƒาทƒ อ งที ่ ห ย‡ อ นคลˆอยและสรˆาง ก‡อน อย‡างไหมแอปทอส (Aptos) ซิคแพคสำ�หรับผูˆชาย ซึ่งมีลักษณะเป—นฟ•นปลา ซึ่งเป—นชนิด ทีล่ ะลาย หลังทำ�มักพบรอยช้�ำ นานและ * ช‚วยยกบั้นทˆายใหˆงอนสวย ตƒองอาศัยแพทย†ที่มีประสบการณ†สูง * กระตุˆนการสรˆางคอลลาเจน ฟÞ้นฟู หากทำ�ผิดวิธีทำ�ใหˆหนˆาไม‡สมดุล ตƒอง เซลล†ผิวใหˆแข็งแรง มาผ‡าตัดเพื่อเอาไหมเสƒนเก‚าออกก‚อน * รูขุมขนกระชับขึ้น หนˆาเต‡งตึง คืน รˆอยใหม‡ อีกทั้งยังไม‡สามารถรƒอยที่ ความอ‡อนเยาว† บริเวณลำ�ตัวไดˆ ขณะทีไ่ หมทอง (Gold * แกƒป•ญหาผิวไม‡สม่ำ�เสมอ เช‡น รอย Thread) ประกอบดƒวยทองคำ�บริสทุ ธิ์ แตกลายหนˆาทˆอง เซลลูไลท† มีโลหะเป—นองค†ประกอบเป—นไหมชนิด * ไม‡ตˆองพักฟÞ้น สามารถแต‡งหนˆาไป ที่ไม‡ละลายเช‡นกัน ขˆอดีคือไม‡ตƒองพัก ปฏิบตั งิ านหรือทำ�ภารกิจไดˆตามปกติ ฟÞ้นนาน ขƒอเสียคือค‡าใชƒจ‡ายสูง และ ตˆองดูแลตัวเองเป—นพิเศษ เพราะไม‡ นอกจากนี้ยังสามารถนำ�มาใชƒในการ สามารถทำ�เลเซอร† หรือนวดหนƒาดƒวย เสริมจมูก เสริมคางโดยใชƒไหมละลาย คลื่นวิทยุไดˆเหมือนคนทั่วไปเพราะอาจ ปรับตกแต‚งปÜกจมูก ปรับรูปจมูกใหƒ ทำ�ใหƒไหมทองดูดซับความรƒอนและขาด แคบลงและโด‚งขึ้น ทำ�ลักยิ้ม ปรับแต‚ง ในผิวไดƒ นอกจากนี้บางรายอาจเกิด รูปปาก รวมถึงฉีดไหมลบรอยคล้ำ�ใตƒ อาการแพƒ ท องคำ � บริ สุ ท ธิ์ ที่ เ ป— น องค† ดวงตาตามที่คุณตƒองการ ประกอบ หากเกิดป•ญหาก็ตอˆ งมาผ‡าตัด เห็นผลทันทีหลังทำ�ดƒวยขั้นตอนดังนี้ เพื่อเอาเสˆนไหมออกไป อีกทั้งยังไม‡ หลังจากทายาชาบริเวณที่ตˆองการยก สามารถนำ �มารˆอยกระชับผิวบริเวณ กระชับ นาน 30-45 นาที หลังจาก ลำ�คอไดƒ ไหม PDO จึงจัดว‚าเป—นไหม ใหˆบริการดˆวยแพทย†ผูƒเชี่ยวชาญดƒาน ผิวหนังและเวชศาสตร†ชะลอวัยโดยตรง นั้นแพทย†จะนำ�เสƒนไหมที่อยู‡ตรงปลาย ละลายชนิดเดียวที่มีความปลอดภัย เข็มเขƒาไปยึดตามเนื้อเยื่อผิว โดยจะใชƒ ไหมละลาย PDO ทีด่ มี ลี กั ษณะอย‡างไร ขอรับคำ�ปรึกษาไดƒท่ี 0-2651-5988 วิธีการรˆอยเรียงเสˆนไหม แพทย†จะ ไหม PDO ทีด่ จี ะมีลกั ษณะของเสƒนไหม พิจารณาตามโครงสรˆางโครงหนˆาของ สอดอยู‚ในเข็ม ที่มีลักษณะคลƒายปÜก คุณเป—นหลัก ในเวลาเพียง 30 - 50 AbsoluteHealth Newsletter w

9


Point of View การดูแลสุขภาพในแบบของคุณแหม‡ม - จินตหรา สุขพัฒน†

การดูแลสุขภาพทีส่ ามารถนำ�มาปฏิบตั ใิ ชƒไดˆผลอย‡างยัง่ ยืน การมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากค‡ะ ถˆาเราไม‡เจ็บป‚วยเราก็มีแรงมีความ สามารถเต็มที่เพื่อใชƒในการใชƒชีวิต ในการทำ�งาน รวมถึงใชƒความคิด การตัดสินใจ ทุก อย‡างจะทำ�ออกมาไดƒดี ทำ�ไดˆอย‡างมีประสิทธิภาพ โดยส‡วนตัวแลƒวเป—นคนที่ใหˆความ สำ�คัญกับการนอนหลับพักผ‡อนใหƒเพียงพอภายหลังจากการทำ�งานที่ไม‚เป—นเวลา แลƒว เรื่องต‚อมาคือเรื่องของการรับประทานอาหารเนˆนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ลดแปƒงและน้ำ�ตาล กินเนื้อสัตว† ผัก ขˆาวกลƒอง และทุก 3 ชั่วโมงจะทานผลไมƒคั่น ระหว‡างมื้ออาหาร เช‡น แอ‰ปเปÛ้ล ฝรั่ง ชมพู‡ หลีกเลี่ยงผลไมƒที่หวานมาก รวมถึงใหƒ ความสำ�คัญกับการออกกำ�ลังกายการควบคุมน้ำ�หนักและสัดส‡วนใหƒเหมาะสมกับตัว เองค‡ะ พยายามออกกำ�ลังกาย หาวิธีในการออกกำ�ลังกาย เวลาของเราส‡วนใหญ‡ จะอยู‡กับกองถ‡าย งานหลักของเราคือการเล‡นละคร การถ‚ายละครทำ�ใหƒมีเวลาในการ พักผ‡อนนƒอย ไม‡แน‡นอน บางทีตƒองไปกองถ‡ายแต‡เชƒา เราก็ตˆองหากีฬาที่เราเล‡นไดƒ ทำ�ไดƒ พอดีบังเอิญไปเจอกลุ‡มที่ออกกำ�ลังกายดƒวยกันที่สวนเบญจกิตติ ซึ่งที่นี่จะมี เทรนเนอร†นำ� แลƒวก็ไปเล‚นกับเขา เรียกว‡า เวตแคมป† เป—นการออกกำ�ลังกายหลายๆ อย‡าง เช‡น คาริโอ พาเราไปวิ่งในสวน แลˆวก็มีท‡าออกกำ�ลังกายใหƒระบบเผาผลาญ เราทำ�งานชƒาลง แลƒวตƒองออกกำ�ลังกายเป—นตัวช‡วยเร‡ง หาเวลาออกกำ�ลังกายโดย

ช‚วงนี้ก็มาเล‡นโยคะบˆาง โยคะก็ช‡วยเรื่อง อารมณ†เงียบสงบ ก็ใชƒผสมผสานกัน ก็ดู ตามความเหมาะสมว‡าวันไหนตอนเชˆามี เวลาก็จะไปออกกำ�ลังกายแต‡เชˆาเลย แต‡ ถˆามีเวลาในช‡วงเย็นก็ไปออกกำ�ลังกายใน ช‡วงเย็นแทน เคล็ดลับที่สำ�คัญอีกอย‡าง คือ พยายามจัดสรรเวลาใหƒไดƒอย‡างนƒอย อาทิตย†ละ 3-4 วัน เพราะว‡าคนเรามี เวลาเท‡ากันคือ 24 ชั่วโมง ถˆาจะจัดเวลา จริงๆในการออกกำ�ลังกายก็ไดˆ เราทำ�ไป สักระยะหนึ่ง แรกๆก็ฝÞนนิดหนึ่ง พอทำ� ไดƒระยะหนึง่ เราก็จะคุนˆ เคยเราก็ท�ำ ไดƒดขี น้ึ ทำ�ไดƒมากขึน้ เราก็หากีฬาทีเ่ ราชอบเราจะ ไดƒอยู‡กับสิ่งนั้นไดƒนานๆ ไม‡เบื่อที่จะออก กำ�ลังกาย ไม‡เบื่อที่จะเล‡น ไปตามยิมฯ หรือที่ไหนก็ไดƒที่เราสะดวก อย‚างตัว แหม‡มเองมีเวลาไม‡แน‡นอน เราก็เอาเวลา ช‡วงเชƒาสัก 1 ชั่วโมง ไปออกกำ�ลังกาย แลƒวก็มีกลุ‡มออกกำ�ลังกายทำ�ใหƒมีเพื่อน เราก็มีความสุขที่จะทำ� สามารถทำ�ไดƒ อย‚างต‚อเนือ่ ง ก็จะมีผลต‚อสุขภาพของเรา แลƒวนอกจากนี้เราก็ตƒองทานอาหารเสริม ช‚วยบำ�รุงร‚างกายของเราดƒวย เพราะทุก วันนี้แร‚ธาติและวิตามินจากอาหารจาก ผักและผลไมƒไม‡เพียงพอแลˆว เราตˆองหา อย‡างอื่นมาเสริมมาบำ�รุงร‡างกายของเรา ค‡ะ ซึ่งวิตามินและอาหารเสริมคุณหมอ


ก็แนะนำ�บˆาง ซื้อทานเองบƒาง ในส‡วนตัว เป—นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอยู‡ แลƒวค‚ะ วิตามินทีข่ าดไม‚ไดƒเลยคือวิตามิน ซี ซึง่ จริงๆเรามาทำ�คีเลชัน่ เราก็ไดƒวติ ามิน ซี อยู‡แลƒว (คือการลƒางสารพิษ สารโลหะ หนัก และฟÞน้ ฟูหลอดเลือด วิธกี ารเหมือน ใหƒน้ำ�เกลือค‡ะ แต‡จะผสมตามสูตรของ คลินิกค‡ะ) แต‚โดยส‡วนตัวแลˆวก็ทานวิตา มินซีอยู‡แลˆว เพราะว‡าช‡วยในเรื่องภูมิ ตˆานทานและผิวพรรณ ฉะนั้นจึงทานวิตา มินซีเป—นประจำ� อาหารเสริมไม‚ใช‡ยา ทานบƒางลืมบƒางก็ไม‡เป—นไร นึกไดƒก็ทาน พอมาทีแ่ อ็บโซลูท เฮลธ† เรามาทำ�คีเลชัน่ ทุกอาทิตย† โดยส‡วนตัวแหม‡มแลˆวทาน เป—นประจำ� เช‡น วิตามินซี น้ำ�มันตับปลา โอเมกƒา 3 แต‡รวมๆ แลƒว วิตามินรวมก็ สำ�คัญในเรื่องของวัยทอง บางทีอาจจะ พร‡องไปก็เอาตัวนี้มาเสริม อาหารการ กินแต‡ละวันอาจจะไม‡ครบ 5 หมู‡ มันก็จะ มาช‡วยเสริมในส‡วนที่พร‡องไป บางทีเรา เพลียมากๆ ทานวิตามินพวกนี้ก็ช‡วยไดˆ มาที่แอ็บโซลูท เฮลธ† คุณหมอก็จะแนะ นำ�วิตามินต‡างๆ หรือมีป•ญหาเรื่องการ นอนไม‡หลับ อย‡างแหม‡มมีป•ญหาเรื่อง ไทรอยด† พอนอนดึกหน‡อย ต‡อมหมวก ไตก็ไม‡ดี คุณหมอก็แนะนำ�ใหˆเราทาน วิตามินเสริมพอทานแลˆวก็ดีขึ้นค‡ะ มาดูแลสุขภาพที่แอ็บโซลูท เฮลธ† มาเช็ค สุขภาพเราก็จะทราบว‚าเราพร‡องอะไรบƒาง (คือการตรวจเช็คสภาพการทำ�งานของ ร‡างกายทั้งระบบ ดˆวยเทคโนโลยี Bio Energetic Scan) มีแนวโนƒมเป—นโรค อะไรบƒาง คุณหมอก็จะวิเคราะห†ออกมา แลˆวจัดโปรแกรมวิธกี ารรักษา วิธกี ารแกƒไข วิธีการปรับพฤติกรรม รวมถึงเราควร

เสริมอะไร ทานวิตามินตัวไหน การทำ� คีเลชั่นก็ช‡วยเสริมดƒวย เป—นการปƒองกัน โรคในอนาคตของเรา ถƒาเรามีแนวโนƒม เรื่องโรคเบาหวาน เราก็ตƒองซ‡อมแซม เซลล†ตับอ‡อน มีป•ญหาไทรอยด†ก็ตƒอง ซ‡อมแซมเรื่องไทรอยด† คุณหมอก็เป—น คนจัดโปรแกรมใหˆแหม‡ม มีการทำ�คีเลชัน่ ฉีดซ‡อมเซลล† ที่ผ‡านมาก็ไดˆผล อย‡าง กระตุƒนเรื่องผิวพรรณก็ดีขึ้น และเรื่องค‚า ของไทรอยด† หลังจากที่ซ‡อมเซลล†ไปแลƒว ไปเช็คค‡าของไทรอยด†ก็ดีขึ้น ตับอ‡อนก็ ดีขึ้นดˆวย การซ‡อมเซลล†เป—นการซ‡อม อวัยวะใหƒดีขึ้น สุขภาพองค†รวมดีขึ้น ทุก อย‡างก็ดีขึ้น แหม‡มเองอยู‡กับวงการการแสดงและมา ทำ�ธุรกิจส‡วนตัวทางดˆานความสวยความ งามดˆวย มาที่แอ็บโซลูท เฮลธ† ก็มาดูแล เรื่องผิวพรรณ ทำ�เลเซอร†ต‚างๆ ฟÞ้นฟู ซ‡อมแซมเซลล†ในร‡างกาย เพือ่ สุขภาพทีด่ ี และความสวยงาม ลดป•ญหาเรือ่ งริว้ รอย ที่นี่ก็จะมีคุณหมอใหƒคำ �แนะนำ�อยู‡แลˆว ตัวแหม‡มก็มาปรึกษาคุณหมอที่นี่ มี ป•ญหาอะไรก็มาที่นี่ไดƒ โดยส‡วนตัวแลƒว ใชƒ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ† ที่ เ หมาะสมกั บ ผิ ว ของเรา แหม‡มก็มใี ชƒผลิตภัณฑ†บ�ำ รุงผิวพรรณของ แอ็บโซลูท เฮลธ† เป—นตัวเซรั่มสเต็มเซลล† ช‡วยทำ�ใหƒสภาพผิวเราดีขึ้น หรือว‡าเราจะ เติมเต็มอะไรต‡างๆ ริ้วรอย เลเซอร†ก็ทำ� ที่นี่ค‡ะ ที่สำ�คัญแลƒวนอกจากการออก กำ�ลังกายแลƒว แหม‡มยังดูแลเรื่องอาหาร สุขภาพ เลี่ยงของหวานมาก แปƒง นอน หลับใหƒเพียงพอ เพราะว‡าเมื่ออายุเรา มากขึ้นการเผาผลาญก็ไม‡ดี เราก็ตƒอง เฉลี่ยทานอาหารในแต‡ละวัน ซึ่งอาจมี มากกว‡า 3 มื้อ เคล็ดลับคือ ถƒาทานเป—น

มื้อว‡างไม‚ใช‡มื้อหลัก จะทานไม‡เกิน 200 แคลอรี่ต‡อมื้อ หรือเป—นผลไมƒที่ไม‡หวาน จัด เช‡น ฝรั่ง แอ็ปเปÛ้ล ชมพู‡ ตระกูล เบอร†รี่ต‡างๆ จะช‡วยเรื่องผิวพรรณและ สายตา ประมาณ 2 ทุ‡ม ก็จะหลีกเลี่ยง การรับประทานอาหารมื้อหนักๆ แต‡เป—น สิ่งที่ตˆองทำ�ใหƒเป—นนิสัย บางทีก็ทำ�ไดƒบƒาง ไม‚ไดƒบƒาง ทำ�สักระยะหนึ่งก็ทำ�ไดƒ แลƒวก็ ไม‡เครียด เพราะว‡าความเครียดทำ�ใหƒเรา เสียสุขภาพร‡างกายและจิตใจ แค‡เครียด มากๆ น้ำ�หนักก็ขึ้น เครียดมากก็ทานมาก จริงๆแลƒวทุกคนรูƒอยู‡แลƒวเรื่องการดูแล สุขภาพ รูƒมาก รูƒนƒอย รูƒว‡าอะไรดี ไม‡ดี แลˆวตั้งใจทำ�หรือเปล‡า หรือถƒาคิดว‡าเรา ตˆองดูแลคนอื่นอีกหลายๆ คน โดยตัว แหม‡มตƒองดูแลครอบครัว ฉะนั้นเราตƒอง ดูแลสุขภาพร‡างกายและจิตใจใหƒดีเสีย ก‡อน ใหˆพรƒอมเพื่อที่เราไปดูแลคนอื่นไดƒ เพราะว‡าถƒาเราเจ็บป‚วย คนทีเ่ ราตƒองดูแล ก็เดือดรƒอน หันมาดูแลและรักตัวเองใหƒ มากๆ ทีส่ �ำ คัญตƒองออกกำ�ลังกายบƒาง พยายามตรวจสุขภาพทุกปÜ เราจะไดƒรูˆ ก‡อนว‡าเราเป—นอะไรหรือเปล‡า มีสถาบัน สุขภาพมากมายใหˆคำ�ปรึกษาไดˆ เดี๋ยวนี้ มีวิธีต‡างๆ มากมายในการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยง ปƒองกัน เมื่อเป—นแลƒวก็มีวิธี การรักษาหลากหลาย อย‡างที่แอ็บโซลูท เฮลธ† ก็ถือว‡าเป—นแพทย‹บูรณาการ การ แพทย†องค†รวม มาลองการรักษาแบบนี้ บƒาง เมื่อเราดูแลตัวเองไดƒดี เราก็มี พลั ง ใจในการดู แ ลคนอื่ น และทำ � หนƒ า ที่ ของเราต‡อไป ตอนนี้ผลงานละครก็จะมีเรื่อง “กี่เพƒา” ติดตามชมไดƒทางช‡อง 3 ค‡ะ ขอใหƒทกุ ท‡าน มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงกันทุกคนนะคะ AbsoluteHealth Newsletter w

11


Q&A

เคยไหมครับเวลาไดƒยินใครพูดถึงเรื่องดีท็อกซ† (Detox) หรือการลƒางพิษทีไร ตƒองนึกไปถึงการลƒางพิษลƒางลำ�ไสƒ ดƒวยการสวนทวาร ทำ�ใหƒหลายคนแมƒจะรูวƒ า‡ ดีทอ็ กซ† มีขƒอดีอย‡างไร อยากทำ�แค‚ไหน ก็ตƒองถอดใจ เพราะหวั่นใจเหลือเกินกับวิธีการ ซึ่งแทƒ จริงแลˆวการดีท็อกซ† ยังมีอีกหลายแง‡มุม หลากวิธีนัก ที่สามารถนำ�มาใชƒลƒางพิษ สรƒาง ความสะอาดใหƒกบั ร‡างกายเช‡นกัน โดยเฉพาะการดีทอ็ กซ†รา‡ งกายรูปแบบใหม‡ ดƒวยวิธี รักษาทางเลือกอย‡างการแพทย†แบบบูรณาการ ทีป่ จ• จุบนั กำ�ลังไดƒรบั ความนิยมในกลุม‡ คนที่รักสุขภาพทั้งหลายเป—นอย‡างมาก ป•จจุบนั คนเราไดˆรบั สารพิษมากมาย เช‡น สารเคมี ยาปฏิชวี นะ สารเร‡งการ เจริญเติบโต สี ฝุ‚น รังสี ธรรมชาติบำ�บัดหมายถึงการดูแลรักษาร‡างกายและใจโดย ขบวนการธรรมชาติ โดยมีพน้ื ฐานความคิดว‡าโรคทุกชนิดไม‡วา‡ จะเป—นโรคทางกายหรือ โรคทางใจ สามารถรักษาตนเองไดƒถƒาหากร‡างกายเราอยู‚ในสภาพสมดุล

Q: การลƒางพิษคืออะไร สารพิษมาจากไหน A: ถƒาจะตอบเรื่องนี้คงตˆองอธิบายและคุยกันอย‡างยาว เพราะเป—นเรื่องที่น‚าสนใจ

การลˆางสารพิษหรือการขับสารพิษออก จากร‡างกาย ถือว‚าเป—นวิชาทางการแพทย† ที่ ไ ม‡ ถู ก บรรจุ ไ วƒ ใ นหลั ก สู ต รการแพทย† แผนป•จจุบัน เป—นสิ่งที่น‡าเสียดายถือเป—น ภูมปิ ญ • ญาดัง้ เดิมดƒานการแพทย†แผนไทย (อายุรเวท) ของคนไทยเรานั่นเอง ซึ่งป•จจุ บันกำ�ลังไดƒรับความสนใจจากแพทย†ที่มี ความสนใจดƒานการบูรณาการ การรักษา และแกƒไขโรคทีต่ นƒ เหตุ คนทีร่ กั สุขภาพ เริ่มหันกลับมาสนใจการรักษาดƒวยแนวนี้ เป—นจำ�นวนมากไม‚ใช‚เฉพาะคนไทยแต‚ใน ต‚างประเทศก็ไดƒรับความนิยมเช‡นกัน การลƒางพิษ (Detox) ย‡อมาจาก Detoxification คือ การกำ�จัดท็อกซิน ออกจากร‚างกาย ท็อกซิน คือสารพิษซึ่ง เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีในร‡างกาย เกิด ไดƒหลายวิธี การลƒางสารพิษคือการนำ� เอาสารพิษออกจากร‡างกายของเราใหƒ เร็วทีส่ ดุ โดยวิธกี ารต‡างๆ เพือ่ ไม‚ใหƒตกคƒาง อยู‚ในร‡างกาย จนกลายเป—นพิษเป—นภัย ต‡อสุขภาพ ช‡วยทำ�ใหƒระบบการไหลเวียน


โลหิตและระบบย‡อยดีขน้ึ สารพิษทีส่ ะสม ในร‡างกายจำ�นวนมากเกิดจากการทาน อาหารและยา อีกทั้งมลพิษจากสภาพ แวดลˆอมรอบๆ ตัว รวมถึงการรวมตัวของ ไขมันและคลอเลสเตอรอล ก‚อใหƒเกิดปฏิ กิริยาต‚างๆ เช‚น โลหะหนัก ไขมันต‚างๆ เกาะรวมตัวกันทีห่ ลอดเลือด จนเป—นกˆอน พลาค เป—นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ใหˆหลอดเลือด อุดตันไดˆ รวมถึงสาเหตุอื่นๆอีก เช‡น เกิด ปฎิกิริยาต‡อระบบการหายใจ กระบวน การย‡อยอาหาร การทำ�งานของตับ ไต ซึ่งทำ�หนˆาที่กำ�จัดของเสียออกจากร‡าง กาย ทำ�งานหนัก นอกจากนีก้ ารลˆางพิษ หมายรวมถึงการควบคุมเรือ่ งของอาหาร และการเปลีย่ นแปลงการใชƒชีวิต ทำ�ใหƒ ปริมาณพิษที่เขƒาสู‡ร‡างกายลดลง ร‡างกายของเราจะสามารถอยู‚ไดƒ ดƒวยกระบวนการเมตาบอลิซมึ การเผา ผลาญอาหารใหˆพลังงานแก‡เซลล†เนื้อเยื่อ ต‡างๆ ของร‡างกาย แต‡หลังจากการเผา ผลาญใหˆพลังงานแลˆวจะมีของเสียเกิดขึ้น เช‡น กากอาหารทีถ่ กู ย‡อยแลƒวในลำ�ไสƒหรือ ก‰าซคาร†บอนไดออกไซด†และของเสียใน เซลล†เนื้อเยื่อ ซึ่งของเสียเหล‡านี้ลƒวนเป—น พิษ ร‡างกายจึงมีกระบวนการลƒางพิษ ดˆวยตนเองตลอดเวลา เช‡น เซลล†ใหม‡ที่ ถูกสรƒางขึ้นมาเพื่อทดแทนเซลล†เก‡า การ หายใจเขˆ า เพื่ อ นำ � ออกซิ เ จนไปทดแทน คาร†บอนไดออกไซด† ซึ่งเป—นของเสียจาก การหายใจระดับเซลล†และขับถูกขับออก มาขณะหายใจออก กากอาหารและ เครื่องดื่ ม จะถู ก กำ � จั ด ออกไปจากลำ �ไสˆ และระบบน้ำ�เหลืองที่มีการเคลื่อนที่ผ‡าน ไปทั่วร‡างกายเพื่อกำ�จัดสารพิษออกจาก เนื้อเยื่อ แต‡อย‡างไรก็ตามเมื่อเวลาล‡วง เลยไป กระบวนการนี้จะชˆาลง และของ เสียจากการกระบวนการเมตาบอลิซึม จะสะสมในเนื้อเยื่อ จนเกิดการเป—นพิษ ซึ่งหากร‡างกายไดƒรับสารพิษดˆวยอัตรา เท‚ากับที่ร‡างกายสามารถทำ�ลายก็จะไม‡

เกิดโรค แต‡หากร‡างกายไดˆรับสารพิษเกิน ระบบเผาผลาญทำ�งานนˆอย ทำ�ใหƒร‡าง ความสามารถที่ร‡างกายจะกำ�จัดออกก็ กายอƒวน - ขับถ‡าย และละลายสารพิษไม‡ออก จะ จะทำ�ใหƒเกิดโรค เกิดสิวเสี้ยนบนใบหนˆา และฝƒาดำ�บน : การลƒางพิษมีวิธีการทำ�อย‡างไร ใบหนƒา : วิธกี ารลƒางสารพิษ ขับพิษออกจาก - อ‚อนเพลีย ง‡วงนอน สมาธิไม‡ดี ความ ร‚างกายมีวิธีการมากมาย โดยจะขอยก จำ�เสื่อม ตัวอย‡างพอสังเขป ซึ่งบางท‡านก็คงเคย - ประสาทตึงเครียด และร‡างกายไม‡แข็ง แรง เพศสัมพันธ†เสื่อม ทำ�มาแลˆว การลˆางพิษ จะช‡วยสนับสนุนกระ - ทˆองผูกเรื้อรัง ถ‡ายยาก ถ‡ายไม‡ออก บวนการลƒางพิษตามธรรมชาติของร‡างกาย - เบื่ออาหาร ทˆองอืด ทˆองเฟƒอ เรอ และ ตามช‡องทางการกำ�จัดของเสียหลักๆ ไดƒ ผายลมบ‡อยๆ แก‚ ลำ�ไสƒใหญ‡ ผิว ทางหลอดเลือด ตับ - ปวดศีรษะ คลืน่ ไสˆ อาเจียน เวียนศีรษะ และไต และช‡วยเร‡งกระบวนการลดการ และมีไขƒต่ำ�ๆ ตลอดเวลา สะสมของของเสีย พรƒอมกับการเสริมสาร - เหนือ่ ยง‡าย ปากเหม็น ปากเปÞอ่ ย มี อาหารทดแทนที่เหมาะสมต‚อการฟÞ้นฟู กลิน่ ตัวแรง และการทำ�งานของร‚างกาย ประเภทของ - เป—นโรคผิวหนังเรื้อรัง มีผื่นคันขึ้นตาม การลƒางสารพิษจึงมีอยู‡มากมาย ไดƒแก‚ ตัว เป—นแผล และเป—นฝÜบ‡อยๆ - มีอาการหอบหืด ภูมิแพƒ เป—นลมพิษ - การสวนลƒางลำ�ไสƒใหญ‡หรือ โคโลนิค ไดƒง‡าย - การลƒางสารพิษทางหลอดเลือดดƒวย - ปวดเมื่อยตามร‡างกาย ปวดตามขƒอ การทำ�คีเลชั่น และกระดูก ตลอดจนเป—นรูมาตอยด† - ลƒางพิษลำ�ไสƒดƒวยสมุนไพร - การนวดบำ�บัด : ขอใหˆยกตัวอย‡างวิธีการลˆางสาร - การฝ•งเข็ม พิษที่ใชƒในกันป•จจุบัน - อินฟาเรดเซาน‡า : ก‡อนที่จะทำ�การลƒางสารพิษ ตˆอง - บาเนโอเทอราพี (Balneotherapy) การบำ�บัดดˆวยน้ำ�ที่มีส‚วนผสมแร‡ธาตุ ตรวจเช็คสภาพร‚างกายเราเสียก‚อนว‚า เหมาะกับร‚างกายเราไหม และสามารถ และน้ำ�มันหอมระเหย ทำ�ไดƒไหม โดยปรึกษาแพทย†ที่มีความ - การอบไอน้ำ�สมุนไพร เชี่ยวชาญ โดยการลƒางสารพิษที่นิยมใชƒ - Wraps การพันร‚างกาย กันในป•จจุบัน คือ - การอดอาหารลˆางพิษ เป—นตˆน 1. การสวนดˆวยกาแฟ (coffee : แลƒวอาการของผูทƒ ม่ี สี ารพิษตกคƒาง enema) เป—นการลƒางลำ�ไสƒในส‡วนตƒน ทีส่ ะสมในร‡างกาย จะมีอาการอะไรแสดง เนื่องจากดƒวยในกาแฟประกอบดƒวยสาร ใหƒรูƒตัวบƒาง คาเฟอีน ทีโอไฟลีน ทีโอโบรมีนซึง่ สาร : หากร‡างกายของเรามีสารพิษที่สะ เหล‚านี้มีฤทธิ์ทำ�ใหƒกลƒามเนื้อเรียบซึ่งอยู‡ สมอยู‚ในร‡างกายมากก็จะมีอาการแสดง นอกเหนืออำ�นาจควบคุมของจิตใจเกิด การคลายตัวส‡งผลทำ�ใหƒหลอดเลือดและ ใหƒเห็นไดˆ เช‡น ท‡อน้ำ�ดีขยายตัว สำ�หรับผลของกาแฟ - อาการปวดศีรษะบ‡อย หงุดหงิด - ดูดซึมสารอาหารจำ�พวกแปƒงมากและ ต‡อร‡างกาย ที่เกิดจากการดื่มกาแฟ นั้น

Q A

Q A

Q A

AbsoluteHealth Newsletter w

13


แตกต‡ า งจากการสวนลำ � ไสƒ ด ƒ ว ยกาแฟ เนื่องจากเสƒนเลือดดำ�บริเวณลำ�ไสƒใหญ‡ และทวารนั้นอยู‚ไม‡ลึกจากผิว ทำ�ใหƒร‡าง กายสามารถดูดซึมคาเฟอีนจากกาแฟใน ขณะสวนลˆางลำ�ไสƒไดƒอย‡างรวดเร็ว (และ เป—นกาแฟที่มีความเขˆมขˆนมากกว‡าดˆวย) ในกาแฟประกอบดˆวยเอนไซม† ปาล†ม มิเตต ซึง่ จะช‡วยกำ�จัดสารพิษออกจากตับ สำ�หรับการลƒางลำ�ไสƒดวƒ ยกาแฟแลƒว กาแฟ จะถูกดูดซึมผ‡านเสƒนเลือดดำ� บริเวณลำ� ไสƒใหญ‚ซึ่งเชื่อมต‡อไปยังตับและท‡อน้ำ�ดี สารในกาแฟจะกระตุˆนใหƒท‡อน้ำ�ดีขยาย ตัว น้ำ�ดีจะเป—นตัวนำ�พาสารพิษไปสู‚ บริเวณลำ�ไสƒ ซึ่งขบวนการทั้งหมดนี้จะ เกิดขึ้นพรƒอมกับจังหวะการเคลื่อนบีบตัว ของลำ�ไสƒที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการมีนำ�้ หรือ ของเหลวบริเวณลำ � ไสƒ ส ‚ ว นล‚ า งมากขึ้ น และการบีบตัวของลำ�ไสƒท่เี พิ่มขึ้นนี้จะทำ� ใหƒคุณรูƒสึกอยากถ‚ายเมื่อคุณถ‚ายออกมา สารพิษ ตะกรันต‡างๆ ทีเ่ กาะตามผนังลำ�ไสƒ จะถูกขับออกมาพรˆอมอุจจาระ แต‡ทั้งนี้มี ขƒอหƒามสำ�หรับผูƒที่ไม‡ควรทำ� คือ หญิงมี ครรภ† ผูƒที่แพƒกาแฟ ผูƒที่มีความดันโลหิต สูงวิกฤตและยังควบคุมไม‚ไดˆ เช‡น สูงเกิน 160/100 มม.ปรอท ผูทƒ เ่ี พิง่ ผ‡าตัดลำ�ไสƒ มายังไม‡ถึง 1 เดือน ผูƒที่ถูกฉายรังสีมา บริเวณทƒองนƒอย เยื่อบุลำ�ไสƒอาจไดƒรับผล กระทบ ทำ�ใหˆมีความระคายเคืองอยู‡แลƒว 2.การลƒางสารพิษ ฟÞน้ ฟูหลอดเลือด ดƒวยการทำ�คีเลชั่น (Chelation) เป—น การกำ�จัดสารพิษโลหะหนักออกจากร‡าง กาย ซึง่ สารพิษโลหะหนักรวมถึงสารต‡างๆ เช‡น ไขมัน คลอเลสเตอรอล ที่ตกคƒางใน ร‡างกาย จะทำ�ใหƒเกิดพิษต‡อร‡างกาย นอกจากนี้ยังนำ�วิธีการนี้มารักษา โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำ� คีเลชั่น จะนำ�เอาสารพิษ สารโลหะหนัก เช‡น ตะกั่ว ปรอท สารหนู หรือแมƒแต‡ แคลเซียมส‡วนเกิน ซึ่งสะสมตกคƒางใน เนื้อเยื่อและพอกอยู‡ตามผนังหลอดเลือด

ของเรา เพื่อขจัดออกโดยระบบทางเดิน ป•สสาวะ รวมถึงจะช‡วยในการฟÞน้ ฟูหลอด เลือด เพิม่ ความยืดหยุน‡ ใหˆกบั หลอดเลือด วิ ธี ก ารก็ ไ ม‡ ย ากเพี ย งแต‡ น อนใหƒ น้ำ � เกลื อ โดยในน้ำ � เกลื อ มี ก ารผสมสาร ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) วิตามินและแร‡ธาตุต‡างๆ ใชƒ เวลาครั้งละ 1- 2 ชั่วโมง เหมือนกับการ ใหƒน้ำ�เกลือทั่วไป การทำ�คีเลชั่นจะช‡วยขจัดสารพิษ ตกคƒาง ในร‡างกายและระบบหลอดเลือด ทำ�ใหƒระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ลด อัตราเสี่ยงต‚อการเกิดมะเร็ง ลดอัตรา เสี่ยงของหลอดเลือดอุดตัน และตีบแคบ ซึ่งเป—นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิต สูง โรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ยังช‡วย ปƒองกันโรคความเสื่อมต‚างๆที่เกิดขึ้นจาก ระบบหมุนเวียนไม‡ดี เช‡น สมองขาดเลือด ไปเลีย้ ง โรคเบาหวาน ภาวะภูมเิ พีย้ นต‡างๆ รูมาตอยด† ปƒองกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ†อัมพาต เป—นตƒน ดังนั้นการ ทำ�คีเลชั่นจึงเหมาะสมกับ - ผูƒที่มีป•ญหาพิษโลหะสะสมและ ป•ญหาสารพิษอื่นๆ สะสมในร‡างกาย - ผูƒที่มีร‚างกายอ‡อนแอ การไหล เวียนเลือดบกพร‡อง มีอาการ เช‡น เวียน หัวง‡าย - ผูทƒ ม่ี ปี ญ • หาโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากหลอดเลือดไม‡ยืดหยุ‡น - ผูƒที่ไปทำ�บอลลูนเสƒนเลือด ใส‡ ขดลวด ทำ�บายพาสมาแลƒว เพราะจะเกิด การอุดตันใหม‡เกิดขึ้น ซึ่งการทำ�คีเลชั่น จะลดป•ญหาเหล‚านั้นไดƒ - ผูทƒ แ่ี ข็งแรงดี แต‡ตอˆ งการปƒองกัน ตนเองจากโรคมะเร็งและโรคเสƒนเลือด ตีบตัน รวมทั้งผูƒที่ตƒองการกำ�จัดสารพิษ และโลหะหนักออกจากร‡างกาย และตˆอง การรักษาสภาพหลอดเลือดทั่วร‡างกาย ไม‚ใหƒเกิดการอุดตัน 3. การสวนลƒางลำ�ไสƒ

(Colon Therapy) การสวนลƒางลำ�ไสƒ เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมการกินอาหาร ของคนป•จจุบัน เช‡น การกินอาหารขัดสี หรือมีกากใยนƒอย ส‡งผลใหƒลำ�ไสƒทำ�งาน ไม‡ดีเพิ่มสารพิษใหƒร‡างกาย และกลาย เป—นจุดเริ่มตƒนของอาการเจ็บป‚วย หลัง สงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาผลจากการเปลีย่ น อาหารการกินเป—นแบบตะวันตก การใชƒ ชีวิตและกิจวัตรประจำ�วันต‚างๆเปลี่ยนไป มาก ผูƒคนจึงเจ็บป‚วยดƒวยโรคบางอย‡าง อย‡างที่ไม‡เคยเป—นมาก‡อน มะเร็งลำ�ไสƒ ใหญ‡ เป—นหนึ่งในโรคเหล‡านั้น ป•จจุบันมีผูƒ ป‚วยดƒวยโรคมะเร็งลำ�ไสƒใหญ‡เพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ ประโยชน†ของการสวนลƒางลำ�ไสƒ คื อ ช‡ ว ยทำ�ความสะอาดและขจั ด สิ ่ ง สกปรกของเสีย กากอาหาร รวมทั้งสาร พิษที่ตกคƒางอยู‚ในลำ�ไสƒใหƒหมดไป เนื่อง จากของเสียเหล‡านี้ มักถูกขับถ‡ายออกไดƒ ไม‡หมดจึงตกคƒางอยู‚ในลำ�ไสƒ บางครั้งจะ เกาะติดอยู‡ตามผนังของลำ�ไสƒเป—นตะกรัน เป—นอุจจาระ เนื้อเยื่อของเซลล†ที่ตาย พยาธิและน้ำ�เมือกที่ถูกสะสมไวƒ สิ่งเหล‚า นี้จะเป—นผลรƒายต‡อร‚างกายจนทำ�ใหƒเกิด อาการต‡าง ๆ ของโรค เช‡น ทƒองผูกเรื้อรัง ถ‡ายยาก ถ‡ายไม‡ออก ทƒองอืด ทƒองเฟƒอ เรอ และผายลมบ‡อยๆ นอกจากนี้ยังช‡วย ทำ�ความสะอาดลำ�ไสƒ อุจจาระ แบคทีเรีย ที่เป—นโทษต‡อร‡างกาย และสารพิษต‚างๆ จะถูกชะลƒางออกไป ซึ่งในระยะยาว ร‡าง กายก็จะไม‡เกิดการสะสมสารพิษเหล‡านี้ เมื่อสารพิษเหล‡านี้ถูกกำ�จัดออกไปลำ�ไสƒ จะสามารถทำ�งานไดƒตามปกติ ที่กล‚าวมาทั้งหมดนี้เป—นเพียงบาง วิ ธ ี ก ารของการดี ท ็ อ ก ซึ ่ ง ยกมาเป— น ตัวอย‡างไวƒเป—นทางเลือกที่ดีสำ�หรับคนที่ รักและใส‚ใจในสุขภาพ แต‡ที่สำ�คัญก‡อนที่ จะตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง ควรเช็ ค ร‡ า งกายก‡ อนว‡ า เหมาะสมและ สามารถทำ�ไดƒหรือไม‡ โดยการปรึกษากับ แพทย†ผูƒเชี่ยวชาญก‡อนทุกครั้งนะครับ


Doctor Talk โดย นพ. วิทย‹ สมบัติวรพัฒน‹

ดˆ ว ย ใ จ บ‡อยครัง้ ทีค่ นไขƒมาหาเราดƒวยอาการทางกาย แต‡หากสัมผัสเขาเหล‡านัน้ ดˆวยใจ เราจะพบว‡า เขามีปัญหาทางใจอยู‚ไม‡นƒอย การใหƒความเอาใจใส‡ถึงสภาพจิตใจจึงมีความสำ�คัญไม‡แพƒกัน อย‡างเช‡นคนไขƒรายหนึ่งเป—นหญิงวัยกลางคน อายุราว 40 ปี มาดƒวยป•ญหาเรื่อง นอนไม‡หลับมาหลายปÜ ตื่นมารูƒสึกอ‡อนเพลีย สมองตื้อ ทำ�งานไม‚ไดƒ ฟ•งดูเผินๆก็คงมีป•ญหา มาจากการนอนไม‡หลับแลˆวส‡งผลต‡อร‡างกาย ทำ�ใหˆพักผ‡อนไม‡พอ จนอาจทำ�ใหƒต‡อมหมวก ไตลƒาและระบบต‡างๆ ในร‡างกายแปรปรวนไปหมด การหาสาเหตุของการนอนไม‡หลับ เช‡น จากต‡อมไพเนียลในสมองทำ�งานบกพร‡อง ทำ�ใหƒขาดฮอร†โมนเมลาโทนิน หรือป•ญหาจาก ฮอร†โมนเพศไม‡สมดุลย† หรืออาจจะมาจากป•ญหาเรื่องความไม‡สมดุลย†ของแร‡ธาตุบาง อย‡างในร‡างกาย เมื่อทำ�การแกƒไขก็คงจะช‡วยใหƒอาการนอนไม‡หลับดีขึ้นไดƒ แต‡พอพูดคุยไปเรื่อยๆ ถึงประวัติการรักษาที่ผ‡านมา ก็พบว‡าคนไขƒเคยไดƒรับการ รักษากับจิตแพทย†มาแลƒว ดูสีหนƒาเคร‡งเครียดและเป—นกังวล แถมเวลามีอาการกำ�เริบจะ น‡าสงสารมาก เพราะอยากจะเก็บตัวอยู‡คนเดียว ไม‡อยากพบปะผูƒคนเลย ขาดความมั่นใจ ในตนเอง รูƒสึกหดหู‚ซึมเศรƒา ควบคุมอารมณ†ตัวเองไม‚ไดƒ ตƒองทานยาคลายเครียดมาเป—น เวลา 20 ปÜ และไม‡มีท‡าทีว‡าจะหยุดยาไดƒ พอทานยาแลƒวก็จะซึมๆ คิดอะไรไม‡ออก แต‚ไม‡ ทานก็ไม‚ไดƒ กรณีเช‡นนี้จะเห็นว‡าเราตƒองใหƒเวลาและความเอาใจใส‡กับคนไขƒรายนี้เป—นพิเศษ เพราะลำ�พังการรักษาอาการเจ็บป‚วยทางกายอย‡างเดียวคงไม‡เพียงพอ เธอตƒองการกำ�ลังใจ และความเชือ่ มัน่ มากเป—นพิเศษว‚า เรามีทางช‡วยเธอใหƒพนƒ จากความทุกข†ทรมานมานับสิบปÜ ไดƒ เราไดƒอธิบายใหƒเธอฟ•งว‚าป•ญหาเรื่องการนอนและเรื่องอารมณ†ของเธอส‡วนหนึ่งมาจาก ป•ญหาในสมอง ซึ่งเราสามารถฟÞ้นฟูสมองส‡วนนั้นไดƒ และเราก็จะเอาสารพิษพวกโลหะหนัก ซึ่งสะสมในร‡างกายรวมทั้งในสมองออกไปดƒวย สิ่งเหล‚านี้จะสามารถช‡วยเธอไดƒ นอกจากนีก้ ารบำ�บัดทางดƒานจิตใจก็ละเลยไม‚ไดƒ เราจึงไดƒสอนวิธกี ารภาวนาใหƒเธอ อันทีจ่ ริงแลƒวอุบายวิธกี ารภาวนาทีจ่ ะทำ�ใหƒจติ สงบเป—นสมาธินน้ั มีอยูห‡ ลายวิธี แต‡เราเลือกที่ จะใชƒอานาปานะสติหรือการดูลมหายใจเขƒาออก โดยใชƒควบคูไ‚ ปกับคำ�บริกรรมว‡าพุทโธ โดย ใหƒบริกรรมว‚า”พุทธ”ขณะหายใจเขƒา และ”โธ”ขณะหายใจออก ใหƒสังเกตว‚าลมหายใจเขƒาจะ ไปสิ้นสุดที่บริเวณกลางหนƒาอก ใหƒยึดเอาจุดดังกล‡าวเป—นฐานที่ตั้งของสติ และใหƒเอาสติจับ อยู‡ที่จุดนั้นทุกๆ ครั้งที่ลมหายใจเขƒาไปกระทบ วิธีการภาวนาดังกล‚าวเป—นการทำ�ใหƒจิตรูƒจักปล‚อยวางจากการนึกคิดปรุงแต‚งและ ความฟุƒงซ‡านซึ่งเป—นตƒนตอของความทุกข†ในจิตใจ โดยใหƒจิตจดจ‡ออยู‡ที่ฐานของสติที่บริเวณ กลางหนƒาอกแทน เราไม‡จ�ำ เป—นตƒองคิดพิจารณาธรรมใดๆในขณะนัน้ เพราะสติทเ่ี กิดขึน้ เป—น บ‡อเกิดของสัมมาสมาธิ และสัมมาสมาธิเป—นบ‡อเกิดของป•ญญา พุทธศาสนาสอนว‡าป•ญญามี 3 ระดับ ระดับที่ 1 คือ สุตมยป•ญญา ป•ญญาจาก การอ‡านหรือฟ•ง ระดับที่ 2 คือ จินตมยป•ญญา ป•ญญาจากการคิด และระดับ 3 คือ ภาวนา

มยป•ญญา ป•ญญาจากการภาวนา เป—น ป•ญญาขั้นสูงสุดซึ่งจะผุดขึ้นมาเองเมื่อจิต สงบลงเป—นสัมมาสมาธิ เป—นป•ญญาที่จะทำ� ใหƒเกิดความรูƒความเขƒาใจธรรมชาติของชีวิต ซึ่งก็คือเขƒาใจธรรมะนั่นเอง อีกเหตุผลหนึ่งที่สอนใหƒภาวนาก็ คือหวังใหƒบุญจากการภาวนาซึ่งเป—นบุญที่ มีอานิสงส†มาก จะช‡วยเธอใหƒพƒนจากวิบาก กรรมที่เธอกำ�ลังประสพอยู‡อีกทางหนึ่ง ปรากฏว‡าภายในเวลา 2-3 สัปดาห† เธอยอมรับว‡าอาการของเธอดีขน้ึ นอนหลับ ไดƒดีขึ้น อาการทางจิตก็ดีขึ้นเช‡นกัน เมื่อ เทียบกับตลอด 20 ปÜที่ผ‡านมาที่ทานยา คลายเครียดมาตลอด สัมผัสไดƒจากการพูด คุยโตƒตอบ สีหนƒาของเธอดูผ‡อนคลายและ มีความสุขมากขึ้น แมƒเธอจะยังไม‡สามารถ ทำ�สมาธิเป—นเวลานานๆ ไดƒ แต‡เธอก็รูƒสึกดี สำ�หรับธรรมะโอสถขนานนี้ และเธอก็ยนื ยัน หนักแน‡นว‚าเธอจะพยายามทำ�ต‡อไป เราก็ รับฟ•งดƒวยความชื่นใจและอนุโมทนาบุญใน จิตอันเป—นกุศลกับเธอดƒวย แต‡เราก็ยังรูˆสึกว‡าเธอมีบางอย‡าง ติดคƒางในใจ จากการสอบถามก็ไดƒความว‚า เธอยังไม‡สามารถใหƒอโหสิกรรมกับใครบาง คน มันเป—นอะไรที่ฝ•งใจเธออยู‡อย‡างยากที่ จะปลดออกจากใจ เราจึงไดƒนำ�เทปธรรมะ เป—นเสียงอ‡านหนังสือเรื่องอภัยทานของท‚าน ปÛยะโสภณ รองเจƒาอาวาสวัดพระรามเกƒา มาใหƒฟ•ง เผื่อว‡าจะใหƒขƒอคิดดีๆกับเธอไดƒบƒาง ขƒ อ ความบางตอนจากในหนั ง สื อ กล‡าวไวƒอย‡างน‡าสนใจว‡า...การที่เราโกรธ ใคร เราไม‚ใหˆอภัยเขา หรือเราไม‚ไปขอ อโหสิกรรม ความโกรธนั้นจะเป—นกรรม หนักติดตัว ติดใจเราไปยาวนานขƒามภพ ขƒามชาติ แปลว‡า ไม‚ว‡าเราจะไปเกิดภพใด ชาติใด กรรมนั้นก็จะตามไปไม‡สิ้นสุด.... ฉะนั้น ถˆาไม‡ตƒองการเสวยวิบากกรรมอัน เลวรƒายขƒามภพ ขƒามชาติ ท‡านตƒองหัดใหƒ อภัยแก‡คนทุกคน แก‡สัตว†ทุกชนิด ใหƒอภัย แมƒศัตรูที่คิดจะทำ�รƒายหมายปองชีวิตเรา อภัยต‚อทุกอย‡างที่เขาทำ�ไม‡ดีกับเรา ใหƒทุก อย‡างเป—นอโหสิกรรมทั้งหมด เพื่อเราจะไดƒ ไม‡ตƒองมีป•ญหาในอนาคต ซึ่งไม‡ว‡าเสียงอ‡านหนังสือชุดนี้จะ จุดประกายความคิดใดๆ ในใจเธอไดƒหรือไม‡ แต‡เราก็มั่นใจว‚าเธอจะรับรูƒถึงความห‡วงใยที่ เรามีกับเธอไดƒ...ดƒวยใจ AbsoluteHealth Newsletter w

15


โปรโมชั่นฉลองครบรอบ 8 ปี ศูนย‹การแพทย‹บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ‹ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555)

โปรแกรมการล‹างพิษแบบบูรณาการ

โปรแกรมการดูแลสุขภาพผิวพรรณและความงาม

การลˆางสารพิษ สารโลหะหนักและฟื้นฟูหลอดเลือด ปƒองกันและรักษา โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภูมิแพˆ หลอด เลือดหัวใจฯ ปƒองกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ‹ อัมพาต ฯลฯ รวม ถึงการลƒางสารพิษที่ตับ คีเลชั่น 5 ครั้ง (18,500.-) + Liver Detox 5 ครั้ง (22,500.-) ปกติ 41,000 .- พิเศษ 33,500. ฟรี ตรวจวิเคราะห‹เม็ดเลือดสด 1 ครั้ง มูลค‡า 500.ฟรี ครีมกันแดด 1 หลอด

แผนกความงามแอ็บโซลูท เฮลธ‹ มอบโปรโมชั่นตˆอนรับ summer ดˆวยส‡วนลดสูงสุด กับโปรแกรมที่ช‡วยใหƒใบหนˆาของคุณขาวกระจ‡างใส ช‡วยยกกระชับใบหนˆาและลำ�คอใหˆเต‡งตึง ริ้วรอยหมองคล้ำ�จางลงอย‡าง เห็นไดˆชัด และดูอ‡อนเยาว‹กว‡าวัย รับแดดจˆาทˆาลมรˆอนไดˆอย‡างมั่นใจ ดˆวยการใชˆเลเซอร‹ผสมผสานเทคนิคเฉพาะของแอ็บโซลูท เฮลธ‹

1. Detoxification Program I

2. Detoxification Program II

การลˆางสารพิษ สารโลหะหนักและฟื้นฟูหลอดเลือด ปƒองกันและรักษา โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภูมิแพƒ หลอด เลือดหัวใจฯ ปƒองกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ‹ อัมพาต ฯลฯ รวม ถึงการลˆางสารพิษที่ตับ คีเลชั่น 10 ครั้ง (37,000.-) + Liver Detox 5 ครั้ง (22,500.-) ปกติ 59,500.- พิเศษ 48,000. ฟรี ตรวจวิเคราะห‹เม็ดเลือดสด 1 ครั้ง + ตรวจควันตัมสแกน 1 ครั้ง + วัดอายุหลอดเลือด มูลค‡า 7,000.ฟรี ครีมกันแดด 1 หลอด

3. Detoxification Program III

การลˆางสารพิษ สารโลหะหนักและฟÞ้นฟูหลอดเลือด ปƒองกันและรักษา โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภูมิแพƒ หลอด เลือดหัวใจ ฯ ปƒองกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ‹ อัมพาต ฯลฯ รวมถึงการลˆางสารพิษที่ตับ คีเลชัน่ 30 ครัง้ (111,000.-) + Liver Detox 10 ครัง้ (45,000.-) ปกติ 156,000.- พิเศษ 125,008. ฟรี ตรวจควันตัมสแกน 2 ครั้ง + ตรวจวิเคราะห‹เม็ดเลือดสด1ครั้ง + ตรวจวัดอายุหลอดเลือด มูลค‡า 12,000.ฟรี ครีมกันแดด 1 หลอด + ครีมบำ�รุงผิว 1 หลอด

5. โปรแกรมการดูแลสุขภาพผิวพรรณและความงาม

เทคโนโลยี LASER เพื่อเสริมความงาม 1. Laser smooth white ช‡วยใหƒใบหนˆาขาวใส ช‡วยลดริ้วรอย ช‡วยลดป•ญหาเรื่องฝƒา-กระ กระชับรูขุมขน คอร‹ส 5 ครั้ง ปกติ 17,500.- พิเศษ 12,000.2. Laser smooth white คอร‹ส 10 ครั้ง (แถม 2 ครั้ง) (smooth white 10 ครั้ง + E-max 2 ครั้ง) ปกติ 35,000.- พิเศษ 25,000.3. Laser smooth white กำ�จัดขนรักแรˆ คอร‹ส 10 ครั้ง ปกติ 15,000.- พิเศษ 8,000 .4. Laser e-max (ST) ช‡วยยกกระชับใบหนˆาที่หย‡อนคลˆอย ปรับรูปหนˆาใหˆเรียว คอร‹ส 4 ครั้ง ปกติ 16,000.- พิเศษ 10,000.5. Laser e-max (Matrix) ทำ�ใหˆหนˆาใส รูขุมขนเล็ก ช‡วยเรื่องแผลเป—นจากหลุมสิว ลดริ้วรอย คอร‹ส 4 ครั้ง ปกติ 24,000.- พิเศษ 18,000.6. Laser e-max (ST+Matrix) 1 ครั้ง ปกติ 10,000 .- พิเศษ 8,000.7. Laser e-max (ST+Matrix) คอร‹ส 4 ครั้ง ปกติ 40,000 .- พิเศษ 25,000.8. Laser e-max (Triniti) 1 ครั้ง ช‡วยใหˆหนˆากระจ‡างใส ลดริ้วรอย ลดรอยแผลเป—นจากหลุมสิว ปกติ 18,000.- พิเศษ 8,000.9. Laser e-max (Triniti) คอร‹ส 4 ครั้ง ปกติ 32,000.- พิเศษ 30,000.-

โปรแกรมการฟื้นฟูเซลล‹

4. โปรแกรมการฟÞ้นฟูเซลล‹

การฟÞ้นฟูและรักษาเซลล‹ที่เสื่อมสภาพ ถูกทำ�ลายจากป•จจัยต‡างๆ เช‡นจากสารพิษ จากอายุ จากเซลล†ในร‡างกาย รวมถึงเซลล‹ที่ไม‡แข็งแรง ใหƒมีการ สรˆางเซลล†ใหม‡มาทดแทนเซลล‹เก‡า ใหˆร‡างกายทำ�งานไดˆอย‡างปกติ รวมถึงทำ�ใหˆอวัยวะทีเ่ สือ่ มจนทำ�ใหˆรา‡ งกายของเราเจ็บป‚วยกลับมาทำ�งานไดˆปกติ และแข็งแรงอีกครั้ง หลังการฟÞ้นฟูควรเสริมดˆวยการรับประทานอาหารเสริม วิตามิน และแร‡ธาตุต‡างๆ บำ�รุงสุขภาพอย‡างต‡อเนื่องเพื่อช‡วยในการ ซ‡อมแซมและบำ�รุงเซลล†ใหˆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - 10 ครั้ง แถม Liver Detox 2 ครั้ง + ตรวจควันตัมสแกน 1 ครั้ง + ตรวจวิเคราะห‹เม็ดเลือดสด 1 ครั้ง + วัดอายุหลอดเลือด ปกติ 16,000 .- พิเศษ 14,000.- 25 ครั้ง แถม Liver Detox 5 ครั้ง + ตรวจควันตัมสแกน 1 ครั้ง + ตรวจวิเคราะห‹เม็ดเลือดสด 1 ครั้ง + วัดอายุหลอดเลือด ปกติ 400,000.- พิเศษ 300,000 .- (ราคานี้ไม‡สามารถใชˆร‡วมกับรายการส‡งเสริมการขายอื่นๆ และบัตร Member ไดˆ) ( ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกƒไข โดยไม‡ตˆองแจƒงล‡วงหนƒา )

Newsletter  

Newsletter April-June 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you