Page 1

Newsletter

ISSUE 19 à´×͹กรกฎาคม - กันยายน 2556 www.absolute-health.org

Medical Update: รักษาอาการปวดแบบการแพทย‹บูรณาการ ไม‡ตˆองกินยา ไม‡ตˆองผ‡าตัด Cover Story: พาร‹กินสัน-สมองเสื่อม สามารถรักษาและกลับมาใชˆชีวิตปกติไดˆ What hot: ภูมิคุˆมกันทำ�ลายตนเอง วันดีคืนรˆาย ภูมิคุˆมกันเพื่อนตายกลายเป—นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด Health Variety: ทางเลือกสำ�หรับผูˆป‚วย โรคขˆอเข‡าเสื่อม รายงาน: การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ†ในวารสารทางการแพทย‹ของสมาคมการแพทย‹อเมริกา

คีเลชั่นบำ�บัดปลอดภัย และใชˆบำ�บัดรักษาผูˆป‚วยไดˆจริง

Doctor Talk: อาการอ‡อนเพลีย โดยไม‡ทราบสาเหตุ AbsoluteHealth Newsletter w

1


Message from AbsoluteHealth Newsletter

ISSUE 17 à´×͹มกราคม - มีนาคม 2556 www.absolute-health.org

Medical Update: สรักษาอาการปวดแบบการแพทย‹บูรณาการ ไม‡ตˆองกินยา ไม‡ตˆองผ‡าตัด Cover Story: พาร‹กินสัน-สมองเสื่อม สามารถรักษาและกลับมาใชˆชีวิตปกติไดˆ What hot: ภูมิคุˆมกันทำาลายตนเอง วันดีคืนรˆาย ภูมิคุˆมกันเพื่อนตายกลายเป—นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด Health Variety: ทางเลือกสำาหรับผูˆป‚วย โรคขˆอเข‡าเสื่อม รายงาน: การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ†ในวารสารทางการแพทย‹ของสมาคมการแพทย‹อเมริกา คีเลชั่นบำาบัดปลอดภัย และใชˆบำาบัดรักษาผูˆป‚วยไดˆจริง

Doctor Talk: อาการอ‡อนเพลีย โดยไม‡ทราบสาเหตุ AbsoluteHealth Newsletter w

1

newsletter 19 July.indd 1

12/7/2556 11:51:13

ABSOLUTE HEALTH Newsletter ฉบับที่ 19 ประจำ�เดือนà´×͹กรกฎาคม-กันยายน 2556

Absolute wellness Co.,Ltd. 53 Soi Ruamrudee Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 ºÃÔÉÑ· áÍçºâ«ÅÙ· àÇÅà¹Ê ¨Ó¡Ñ´ 53 «ÍÂÇÇÁÄ´Õ ¶¹¹à¾ÅÔ¹¨Ôµ á¢Ç§ÅØÁ¾Ô¹Õ ࢵ»·ØÁÇѹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330 Tel:+66 2 651 5988 Fax:+66 2 651 5155

แอ็บโซลูท เฮลธ‹ สาขาขอนแก‡น 277 หมู‡ 4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก‡น 40000 043 338 208, 087 925 1188 แอ็บโซลูท เฮลธ‹ สาขาพัทยา 212/10-12 หมู‡ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038 423 213-15, 081 755 6121, 081 755 6484 แอ็บโซลูท เฮลธ‹ สาขาเชียงใหม‡ 8/1 ถ.นิมมานเหมินท‹ ซ.7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม‡ 50200 053 223 023, 082 195 0033

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับ Absolute Health Newsletter วารสารที่ ใหˆความรูˆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป—นประจำ�อีกเช‡นเคย เราดูแลกันแบบองค‹รวม ทั้ง เรื่องของ การดูแลสุขภาพดˆวยทีมแพทย‹ผูˆเชี่ยวชาญ การรับประทานวิตามินอาหาร เสริม รวมไปถึงการใชˆชีวิตประจำ�วัน เช‡นการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย ที่ส‡งเสริมใหˆคุณและคนที่คุณรักมีสุขภาพดีแบบยั่งยืนกันนะครับ วันนี้เราจะมาพูด ถึงหลักการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันแบบง‡ายๆเพื่อที่ทุกท‡านจะไดˆนำ�ไป ปฏิบัติกันนะครับ อาหารสุขภาพนั้นมีมานานแลˆว แนวความคิดเรื่องอาหารสุขภาพ ไดˆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตามความเชื่อของสังคมแต‡ละสังคม ดังนั้นสูตร อาหารธรรมชาติจึงมีมากมาย จนทำ�ใหˆเราสับสนว‡าอะไรคืออาหารสุขภาพกันแน‡ อาหารสุขภาพก็คือ อาหารที่มีประโยชน‹ต‡อร‡างกาย ไม‡มีสารพิษหรือสิ่ง ปนเปÞ้อน สดใหม‡ และไดƒวิตามินเต็มที่ เรียกว‡าเป—นอาหารที่สะอาด มีคุณค‡าครบ หมู‡ตามที่ร‡างกายตˆองการ แบบนี้เป—นลักษณะของอาหารที่ดี เนื่องจากอาหารสุขภาพนั้นยังมีขˆอถกเถียงกันมากอยู‡ มีสูตรอาหารมากมาย ดังนั้น วันนี้เรามีวิธีรการเลือกรับประทานอาหารที่ไดˆประโยชน‹มาฝากกัน อาหารที่ เราควรกินมีลักษณะดังนี้ * อาหารมีสารพิษนˆอย * ขˆาวกลˆองหรือขˆาวที่ผ‡านการขัดสีนˆอยครั้ง * ลดการกินเนื้อสัตว‹ทุกชนิด * กินอาหารตามทˆองถิ่นและฤดูกาล * อาหารสดใหม‡ * ลดของหวาน ขอใหˆท‡านสมาชิกนำ�ไปปฏิบัติกัน แลˆวลองกลับมาเช็คเรื่องของสุขภาพดูว‡า ผลเป—นอย‡างไรบˆางนะครับ เรามาเขˆาเรื่องของการดูแลสุขภาพกันแบบบูรณาการกัน นะครับ สังเกตไหมครับ ในช‡วงนี้ที่แอ็บโซลูท เฮลธ‹ เรามีทีมแพทย‹มากขึ้น เขˆามา ดูแลสุขภาพใหˆกับทุกท‡าน และมีองค‹ความรูƒใหม‡ๆ มาใชƒในการรักษาผูˆป‚วยมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเราใส‚ใจในเรื่องของคุณภาพทางการรักษาพยาบาล รวมถึงมีนวัตกรรม ใหม‡ๆเขˆามา ไม‡ว‡าจะเป—นเรื่องของการรักษาโรคปวดขˆอปวดกระดูกตามจุดต‡างๆ ก็ จะมีทรีทเมˆนท‹ที่เรียกว‡า Prolo Therapy รวมถึงการฟÞ้นฟูเซลล‹บริเวณจุดที่เสื่อม ใหˆกลับมาทำ�งานไดˆอย‡างเป—นปกติ แอบแนะนำ�กันสักนิดนะครับ ท‡านสมาชิกเชื่อไหม ครับมีลูกคˆาของเราที่มีป•ญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเสื่อม ปวดกระดูก พอไดˆรับการ รักษาดˆวยวิธี Prolo Therapy ร‡วมกับการฟÞ้นฟูเซลล‹ พอครบคอร‹สลูกคˆาก็ไปตรวจ สุขภาพประจำ�ปÜร‡วมกับการทำ� MRI ผลปรากฏว‡ากระดูกจุดที่มีป•ญหา “ก‡อน การ รักษา มวลกระดูกบางลงมาก” แต‡หลังจากรับการรักษาที่แอ็บโซลูท เฮลธ‹ ปรากฏ ว‡ากระดูกบริเวณนั้นหนาขึ้นมาก ทำ�ใหˆแพทย‹ที่โรงพยาบาลสงสัย ว‡าเป—นไปไดˆอย‡างไร ลูกคˆาท‡านนั้นก็ยิ้มในใจ นี่แหละครับคือความประทับใจที่เราไดˆมีส‡วนช‡วยผูˆป‚วยใหˆมี อาการดีขึ้น และมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบยั่งยืนครับ สิ่งเหล‡านี้เป—นประโยชน‹นะครับ ฝากใหˆท‡านช‡วยประชาสัมพันธ†ใหˆกับผูˆที่ใกลƒชิดและคนที่คุณรักหันมาดูแลสุขภาพกัน แต‡ตˆนจะดีกว‡า แลˆวคุณจะพบว‡า สุขภาพดี ...คุณกำ�หนดไดˆ AbsoluteHealth Newsletter w

3


Medical Update โดย นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

รักษาอาการปวดแบบการแพทย‹บูรณาการ

ไม‡ตˆองกินยา ไม‡ตˆองผ‡าตัด การรักษาอาการปวดนั้นเป—นเรื่องที่สำ�คัญ เพราะเป—นอาการนำ�ของคน ที่อยู‚ในวัยทำ�งานที่เริ่มมีภาวะความเสื่อมของขˆอต‡อ กระดูก กลˆามเนื้อ และ เสˆนเอ็นต‡างๆ อาการปวดเหล‡านี้ มักเป—นป•ญหาเรื้อรัง ในตอนแรกมักพบว‡า มี อาการปวดที่อาจเกิดจากเสˆนเอ็นฉีกขาด กลˆามเนื้ออักเสบ ทั้งรับประทานยา แกˆปวด ฉายรังสี ทำ�กายภาพบำ�บัดแลˆว พบว‡าผูˆป‚วยบางรายอาจมีอาการดีขึ้น แต‚ในบางรายอาจเกิดภาวะการเจ็บปวดเรื้อรัง สาเหตุของการปวดเรื้อรัง 70-80% ไม‚ไดˆเกิดจากการปวดที่ขˆอ แต‡เกิด จากการปวดบริเวณผิวของเสˆนเอ็นรอบๆขˆอโดยเฉพาะเสˆนเอ็นส‡วนที่อยู‡ติดกับ กระดูก เพราะบริเวณนั้นมีประสาทมาเลี้ยงอยู‡ หากเสˆนเอ็นบริเวณนั้นมีการ อ‡อนแอหรือเสื่อมลง อาจเกิดอาการปวดขึ้นมาไดˆ เพราะฉะนั้น ตัวขˆอไม‚ไดˆเป—น สาเหตุหลักของการเจ็บปวด และถˆาหากตัวขˆอนั้นมีการสึกหรือเสื่อมเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ เนื่องจากเสˆนเอ็นที่พยุงกับขˆอ นั้นมีการเสื่อมสภาพ ทำ�ใหˆเกิดอาการ ขˆอเสื่อมขั้นรุนแรงทำ�ใหƒไม‡สามารถใชˆ งานไดˆตามปกติ อาจจะตˆองทำ�การผ‡า ตัดกระดูก หรือเปลี่ยนกระดูกขˆอต‡อ ส �ำ หรับผูƒมีอาการปวดที่ไดˆรับ การวินิจฉัยในทางการแพทย‹แผนป•จ จุ บั น ทั่ ว ไปแลˆ ว ว‡า ยั ง ไม‡ มี ก ารรั ก ษา ที่ จ ะทำ � ใหˆ เ สˆ น เอ็ น ดี ขึ้ น หรื อ แข็ ง แรง ขึ้นไดˆ แต‡ศาสตร‹ของการแพทย‹แผน ทางเลือกนั้น มีการรักษาที่เรียกว‡า “Prolo Therapy” ซึ่งเป—นการ รักษาที่ไม‡ตˆองผ‡าตัด เป—นการตรวจ ประเมิ น เสˆ น เอ็ น รอบขˆ อ ที่ มี ก าร สึกหรอหรือเสื่อมสภาพ รักษาโดย การใชˆ ส ารเขˆ า ไปกระตุ ˆ น ใหˆ เ สˆ น เอ็ น เหล‡านั้นเกิดการซ‡อมแซมตัวเองและ ทำ�เสˆนเอ็นแข็งแรงขึ้น ความสำ�คัญ ของ Prolo Therapy อยู‡ที่การ ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ว‡ า เสˆ น เอ็ น บริ เ วณไหน เสื่อมสภาพไปแลˆว และการใชˆสารที่ นำ�เขˆาไปฉีด ไม‡เกิดผลขˆางเคียงใดๆ ดังนั้นประสบการณ‹ของแพทย‹จึงเป—น สิ่งสำ�คัญมาก ที่ศูนย‹การแพทย‹ แอ็บ โซลูทเฮลธ‹ มีแพทย‹ผูˆศึกษาเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่อง Prolo Tharapy ซึ่ง ไดˆรับการศึกษามาจาก University of Wisconsin-Madison และ


เป—นแพทย‹ ที่มีค วามเชี่ยวชาญและมี ประสบการณ‹ดูแลผูˆป‚วยมาหลายปÜ ซึ่ง การรักษาดˆวย Prolo Tharapy นั้น ทำ�ใหˆผูˆป‚วยสามารถหายจากความเจ็บ ปวดไดˆ ทำ�ใหˆขˆอเทˆา ขˆอเข‡าแข็งแรงขึ้น โดยไม‡ตˆองผ‡าตัดและใชˆยาแกˆปวด ทั้ง ยังสามารถดำ�เนินชีวิตไดˆตามปกติ วิ ธ ี ก ารรั ก ษาดˆ ว ย Prolo Therapy ตˆองทำ�การรักษา 4-8 ครัง้ โดยแต‡ละครั้งจะห‡างกัน 3 สัปดาห‹ ผู ˆ ป ‚ ว ยส‡ ว นใหญ‡ จ ะมี อ าการดี ขึ้ น หลั ง จากการรั ก ษาไปแลˆ ว 4 ครั้ง ทั้งนี้ พบว‡าอาการปวดลดนˆอยลง และยัง พบว‡าผูˆป‚วยบางรายมีอาการหายขาด จากความเจ็บปวดดˆวย ส �ำ หรับการรักษาดˆวย Prolo Tharapy เป็นการกระตุˆนใหˆร‡างกาย เกิดการซ‡อมแซมตัวเอง ดังนัน้ ผูปˆ ว‚ ย จึงอาจจะมีอาการปวดมากขึ้นไดˆ หลัง การรักษาไปแลˆว 3 วัน แต‡หลังจาก นั้นอาการจะทุเลาลง และเมื่อผ‡านไป ประมาณ 1 สัปดาห‹ อาการจะดีขึ้น กว‡าก‡อนการรักษา ผูˆป‚วยที่ไม‡สามารถทำ� Prolo Tharapy คือผูˆป‚วยที่ไดˆรับยาสเตีย รอยด‹ เนื่องจากยาสเตียรอยด‹จะไปกด ปฏิกิริยาการซ‡อมแซมตัวเองและกด ปฏิกิริยาการอักเสบของร‡างกาย การ

รักษาดˆวยวิธีของ Prolo Tharapy นั้น จะเป—นการกระตุˆนใหˆเกิดการอัก เสบก‡อน เพื่อใหˆเซลล‹ไดˆวิ่งเขˆามาฟÞ้น ฟูบริเวณเสˆนเอ็นที่เสียหาย เพื่อซ‡อม แซมส‡วนที่เสียหายและเกิดการซ‡อม แซมตัวเอง ในจำ � นวนผู ˆ ป ‚ ว ยที่ เ ขˆ า รั บ การ รักษาประมาณ 80% มีการตอบสนอง ต‡อการรักษาของ Prolo Tharapy โดยที่ไม‡ตˆองกินยาและไม‡ตˆองทำ�การ ผ‡าตัด ผูˆที่สามารถรักษาดˆวย Prolo Tharapy เช‡น Tennis elbow, Golfer elbow หรือผูˆที่เป—นโรคปวด ขˆอศอก หรือในผูˆที่มีป•ญหาเรื่องโรค ขˆอเข‡าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกคอเสื่อม ปวดคอ ปวดกระดูก สันหลังรˆาวลงแขนและขา ปวดขˆอเทˆา เอ็นรˆอยหวายอักเสบเรือ้ รัง ขˆอไหล‡ตดิ ขˆอไหล‡อักเสบเรื้อรัง ขˆอมืออักเสบ เรื้อรัง เสˆนเอ็นขˆอมือติดขัด เป—นตˆน การรักษาดˆวยวิธีแผนป•จจุบันนั้น มัก ใชˆการฉีดสเตียรอยด‹เขˆาไป ซึ่งมักจะ หายปวดแค‡เพียงชั่วคราวแต‡ส‡งผลใหˆ เกิดความเสื่อมของเสˆนเอ็นเพิ่มขึ้น ทั้ง ยังทำ�ใหˆป•ญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น ในระยะยาว นั่นจึงไม‚ใช‡วิธีการที่ดี แมˆก ระทั่ ง ผู ˆ ที่ มี ป ญ • หาเรื่ อ ง การปวดหลังที่มักจะใชˆการฉีดสเตรีย

รอย‹เขˆาไปในกระดูกสันหลังนั้น จะ สามารถระงับการปวดไดˆเพียงชั่วคราว ประมาณ 2-3 เดือน ก็จะตˆองกลับมา ฉีดใหม‡และยังเกิดผลขˆางเคียงในระยะ ยาว เพราะฉะนั้น Prolo Tharapy จึ ง เป—น ทางเลื อ กที่ ป ลอดภั ย และเนˆน การซ‡อมแซมเป—นหลัก ทั้งนี้อาจจำ�เป—น จะตˆองใชˆการรักษาที่มี Growth Factor ร‡วมดˆวย เช‡น การทำ� PRP การรักษาดˆวย PRP คือ การ ใชˆ Growth Factor จากเกล็ด เลือดของตัวเรา เนื่องจากเกล็ดเลือด มี ห นˆา ที่ ต อนที่ ร ‡า งกายของเราไดˆรั บ บาดเจ็บหรือเป—นแผล เช‡น เสˆนเลือด ฉีกขาด หนˆาที่ของเกล็ดเลือด คือ เมื่อ เจอกับแผล เกล็ดเลือดจะรวมตัวกัน แลˆวทำ�หนˆาที่ระงับเลือดออก และส‡ง สัญญาณที่เป—น Growth Factor ออกมา ใหˆขบวนการของร‡างกายเกิด การซ‡อมแซมตัวเอง ดังนั้น เมื่อเรา ตˆองการใหˆเนื้อเยื่อของร‡างกายซ‡อม แซมตัวเอง เราก็ตอˆ งสกัดเกล็ดเลือด ออกมาจากเกล็ ด เลื อ ดของตั ว เรา จากนั้นก็นำ�เกล็ดเลือดที่สกัดเขˆาไปจำ� ลองใหˆเ สมื อ นอยู ‡ ใ นสภาวะการบาด เจ็บเฉียบพลันหรือสภาวะการอักเสบ เกล็ดเลือดในหลอดทดลองก็จะผลิต Growth Factor ออกมา เพื่อกระ ตุนˆ ใหˆร‡างกายเกิดการเขˆาสู‡ขบวนการ ซ‡อมแซม เมื่อเรากระตุนˆ เกล็ดเลือด เสร็จแลˆว เราก็สามารถนำ�เกล็ดเลือด และสิ่งที่เกล็ดเลือดสรˆางขึ้นมา ฉีดใน ตำ�แหน‡งที่เราตˆองการ เพื่อใหˆรา‡ งกาย เกิดการซ‡อมแซมตัวเองและร‡างกาย ยังสามารถเกิดการสรˆาง Stem Cell ไดˆดวˆ ยตัวเอง AbsoluteHealth Newsletter w

5


Cover Story บทสัมภาษณ† คุณปรียนันท‹ ศรีกุลวงศ‹ นายกสมาคมธุรกิจการท‡องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี /ประธานสภาอุตสาหกรรมท‡องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี และเลขาธิการสมาพันธ‹ธุรกิจการท‡องเที่ยวส‡วนภูมิภาคแห‡งประเทศไทย

พาร‹กินสัน-สมองเสื่อม

สามารถรักษาและกลับมาใชˆชีวิตปกติไดˆ ดิฉัน ปรียนันท‹ ศรีกุลวงศ‹ อายุ 70 ปÜ อาชีพ ทำ�ธุรกิจการท‡องเที่ยว และทัวร‹ เป—นคนที่ชอบทำ�งาน ทำ�กิจกรรมทุกอย‡าง คุณแม‡เป—นคนที่โชคดีที่ มีคนดูแลและเป—นที่ปรึกษาในเรื่องสุขภาพอยู‡เคียงขˆางกาย คุณแม‡มีลูกชาย เป—นผูˆอำ�นวยการโรงพยาบาล เป—นคุณหมอที่เก‡ง รักษาใครต‡อใครก็ดีหมด คุณหมอเอาใจใส‡คุณแม‡เป—นอย‡างดี และคุณแม‡ก็ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของลูกๆ รักษาตัวเองมาตลอด แต‡บางครั้งอาการป‚วยของเราก็ตˆองใชˆวิธีการ และ แนวทางที่เป—นเฉพาะทางในการดูแลแบบผสมผสานกันไป ขอเล‡าถึงอาการ ป‚วยใหˆฟ•งกันนะคะ ครั้งสุดทˆายเมื่อประมาณ 5-6 ปÜที่ผ‡านมา (ประมาณปÜ 2550) เนื่องจากคุณแม‡มีอาการสารพัดโรค คือเดินไม‡ค‡อยสะดวก การ ทรงตัวผิดปกติ เดินเซ มือไมˆบังคับไม‚ไดˆ ในกรณีเราจะจับแกˆวน้ำ�ขึ้นมาดื่ม แต‡มือนั้นมันเป—นการผลักแกˆวน้ำ�ใหˆลˆมทุกครั้งไป กรณีเราจะจับปากกามา เขียน มันก็จะเป—นการป•ดปากกาออกไป มันควบคุมอากัปกิริยาไม‡ไดˆเลย

อาการก็จะเป—นดังนี้ -เวลาเดินจะลืมอยู‡เรื่อยๆ ว‡าจะไป ทางใด, เสียการทรงตัว, ไม‡อยากจะ ลุกเดิน, ไม‡อยากคุย -โรคไขมันในเลือดสูง, ไขมันอุดตัน -มือเกร็ง 2 ขˆาง, พูดนˆอยลง, ยก แกˆวน้ำ�ดื่มแลˆวป•ดทิ้ง -กลˆามเนือ้ หนˆาอกบีบรัด, ขาอ‡อนแรง และมึนชา, พูดชˆาลง, ความคิดชˆาลง -เคยตรวจ MRI สมองพบเสˆนเลือด สมองตีบ และก็ตˆองทานยาละลาย ลิ่มเลือดมา 5 ปÜ จึงไปปรึกษาหมอที่เป—นเพื่อน ลูกชาย คุณหมอบอกว‡าคุณแม‡จะ เป—นอัมพฤกษ‹แลˆวนะ คุณหมอถาม ว‡ารูˆจักโรคพาร‹กินสันไหม แลˆวแนะ นำ�ใหƒไปตรวจโดย MRI (การตรวจ ดˆวยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ตรวจไดˆทกุ ระบบของร‡างกาย) ผลการตรวจ ปรากฏว‡ า เราเป— น โรคหลอดเลื อ ด สมองตีบ คุณหมอก็ใหˆทานยา คุณ แม‡ทานยาเป—นตะกรˆา มา 4-5 ปÜ อาการก็ไม‡ดีขึ้น อาการทรงๆแลˆวก็ ทรุด อะไรที่ว‡าดีเราหามารักษาทุก อย‡าง อาหารเสริมคุณแม‡ทานทุก อย‡างที่มีผูˆแนะนำ�และมาเสนอขาย แต‡มันก็ยังไม‡ดีขึ้น ยิ่งอายุมากขึ้น อาการเริ่มทรุดหนักลงเรื่อยๆ มี อาการหนˆามืดช‡วงบ‡ายๆ เป—นถี่ขึ้น แม‡ ก็ ไ ดˆ แ ต‡ คิ ด ในใจคนเดี ย วว‡ า คง หมดทางรักษาแลˆว อย‡างที่บอกมา


ขˆางตˆน ดˆานการพูดจาก็ไม‡อยากพูด ไม‡อยากคิดอะไรแลˆวทั้งนั้น เหมือน คนหมดหวัง ก็คุยกับลูกๆ ทั้งที่เป—น หมอฟ•น และหมอทั่วไป ลูกก็บอกว‡า ทำ�ทุกสิ่งทุกอย‡างจนหมดวิชาแลˆว แม‡ก็คิดสรุปเองว‡า เราอายุมากแลˆว อาการเป—นอย‡างนี้ก็คือรอวันตาย แลˆวความหวังของแม‡ก็ไดˆจุด ประกายขึ้นมา เรียกว‡าเป—นบุญของ เราที่ไดˆสะสมมา ทำ�ใหˆคุณแม‡ไดˆมา รูˆจักแอ็บโซลูท เฮลธ‹ คลินิก หรือชื่อ เต็มๆว‡า ศูนย‹การแพทย‹บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ‹ มาทีส่ าขาขอนแก‡น โดยมีเพื่อนแนะนำ�มาคุณแม‡ก็เลย ลองมาดู โดยตรวจกับ นพ.วิทย‹ สมบัติวรพัฒน‹ มาถึงคุณหมอก็ใหˆ ตรวจเช็คสภาพร‡างกายเราทั้งหมด แบบเจาะลึก ดˆวยเครือ่ งควันตัมสแกน ผลการตรวจออกมาเป—นแบบนี้ เท‡า ที่แม‡จำ�ไดˆ -เลือดไปเลีย้ งสมองนˆอย, สารพิษสาร โลหะหนัก, สารปรอทสูงกว‡ากำ�หนด (ปกติไม‡เกิน 35) -ระบบการทำ�งานของตับ, ตับอ‡อน บกพร‡อง -ระบบการทำ�งานของต‡อมหมวกไต บกพร‡อง -ระบบการทำ�งานลำ�ไสˆบกพร‡อง -ระบบการทำ�งานประสาทตาบกพร‡อง -มีป•ญหาเกี่ยวกับระบบการทำ�งาน ความทรงจำ� -มีป•ญหาเกี่ยวกับระบบการทำ�งาน ต‡อมใตˆสมอง

-ระบบการทำ�งานหัวใจบกพร‡อง แลˆวคุณหมอวิทย‹ก็วางแผน การรักษาใหˆ โดยคุณหมอบอกว‡าจะ ตˆองแกƒไขที่ตˆนเหตุของการเกิดโรค แม‡ทำ�ทุกอย‡างตามที่คุณหมอวิทย‹ แนะนำ� คุณแม‡ไดˆฉีดเซลล‹ซ‡อมเซลล‹ CPT และ FCT เพื่อใหˆไปฟÞ้นฟูและ ซ‡อมแซมอวัยวะที่มีป•ญหาและทำ� คีเลชั่น (การลˆางสารพิษดึงของเสีย ที่สะสมในร‡างกายออกไป) รวมถึง การทำ� H.O.T (การนำ�เลือดของ เรามาฆ‡าเชื้อโรค) ทีแรกดูดเลือด ออกมาเป—นสีดำ�พอเอามาฟอกแสง ยูวีกับโอโซน เลือดของเราก็กลับมา สีแดงไดˆเหมือนคนปกติ ขอเล‡าเพิ่ม เติมวันแรกที่ทำ�คีเลชั่นกับการซ‡อม แซมเซลล‹ มันเหมือนเซลล‹ทั้งตัว เริ่มทำ�งานใหม‡ เมื่อก‡อนมันคงนอน แน‡นิ่ง แต‡พอทำ�ไปแลˆวมันเหมือนมี ตัวมากระตุˆนใหˆทำ�งานใหม‡มันเป—น ความรูˆสึกอย‡างนั้นจริงๆทั้งตัว พอ เข็มที่ 2 คุณแม‡เริ่มทำ�งานไดˆ หลัง จากนั้นมันไม‡เหนื่อย มันรูˆสึกดีขึ้น ทั้งตัวทั่วร‡างกาย ตอนนี้ อ าการของคุ ณ แม‡ ดี ขึ้นแลˆว จึงอยากนำ�มาเล‡ามาถ‡าย ทอดใหˆฟ•งกัน เพราะเป—นเรื่องที่เป —นประโยชน†ไม‡ใช‡เรื่องที่น‡าอายหรือ เป็นความลับแต‡อย‡างใด ตอนนี้มือ ก็หยิบจับไดˆ แกˆวไม‡แตก น้ำ�ก็ไม‡หก เขียนหนังสือไดˆทุกคำ� คิดไดˆ แต‡ก‡อน คิดไม‡ออก จะนั่งเฉยๆ ไม‡พูดไม‡จา และที่สำ� คั ญ ขั บรถยนต‹ เองไดˆ แ ลˆ ว

เดี๋ยวนี้เวลามาที่ศูนย‹ขอนแก‡นก็ขับ รถมาเอง ตอนนี้คุยเก‡ง Present งาน จัดประชุมไดˆเหมือนเดิม มีการ ลำ�ดับความคิดเป—นขั้นเป—นตอน ที่ แปลกคือคิดออก คิดในเรื่องประสบ การณ†ที่ผ‡านมาไดˆ กลับมาทำ�งาน เพื่อส‡วนรวม เพื่อสังคมไดˆ ทุกคนก็ สงสัยว‡าอายุ 70 ปÜแลˆวยังทำ�งานไดˆ ตˆองขอบคุณคุณหมอวิทย‹ และคุณ หมอทุกคนในศูนย‹แอ็บโซลูท เฮลธ‹ ที่ทำ�ใหˆคุณแม‡ยังมีชีวิตอันสดใสและ สุขภาพแข็งแรงในวันนี้ไดˆ เรื่ อ งของโรคสมองเสื่ อ มที่ ดูเหมือนไม‡มีทางรักษา ยังมีวิทยา การอื่ น ๆที่ ส ามารถเขˆ า มาช‡ ว ยใน การบูรณาการรักษาโรค คือเขˆาไป แกƒไขแบบตรงจุด เช‡น สมองหรือ อวัยวะส‡วนที่เสื่อมหรือมีป•ญหา ก็ เขˆาไปซ‡อมอวัยวะนั้น ฟÞ้นฟูอวัยวะ นั้นใหˆมาทำ�งานใหม‚ไดˆ เกิดคนใหม‡ ขึ้ น มาทำ � ประโยชน† ใ หˆ สั ง คมและ ประเทศชาติไดˆ มันต‡อชีวิตไดˆ คุณ แม‡ฝากไวˆดˆวยนะคะ สำ�หรับคนที่ยัง ไม‡เจ็บป‚วย หรือไม‡เคยตรวจร‡างกาย อย‡าเพิง่ คิดว‡าเราแข็งแรงไม‡มโี รคภัย มาตรวจมาปƒองกันไวˆก‡อนดีกว‡าค‡ะ อย‡ า ใหˆ เ ป— น เหมื อ นกั บ แม‡ เ ลยค‡ ะ เสียดายระยะเวลา และเกือบสิน้ หวัง แลˆวเหมือนกันค‡ะ คนที่ไม‡ป‚วยก็ มาลˆางสารพิษ เสริมวิตามินและดู แลเซลล†ใหˆแข็งแรง จะไดˆดูหนุ‡มดู สาวและสุขภาพดีตลอดไปไงคะ AbsoluteHealth Newsletter w

7


WhatHot โดย พญ.อรณีย‹ วิบูลย‹อุทัย

ภูมิคุˆมกันทำ�ลายตนเอง (Autoimmune disease)

วันดีคนื รˆาย ภูมคิ มˆุ กันเพือ่ นตาย กลายเป—นเพือ่ นรักหักเหลีย่ มโหด โรคภูมิทำ�ลายตนเอง เดิมไม‚ไดˆเป—นที่รูˆจักแพร‡หลายนักในแรกเริ่ม จนกระทั่งมีนักรˆองชื่อดังระดับตำ�นาน คือ คุณพุ‡มพวง ดวงจันทร‹ ไดˆเสียชีวิต ไปดˆวยโรคในกลุ‡มนี้ ที่เรียกว‡า โรคลูป•ส หรือ เอส แอล อี (SLE) ทำ�ใหˆคน เริ่มรูˆจักกันในชื่อ “โรคพุ‡มพวง” โรคภูมิทำ�ลายตนเอง เป—นโรคที่ร‡างกายมี การโจมตีตนเอง เนื่องจากระบบภูมิคุˆมกันของเรา สูญเสียความสามารถ ในการแยกแยะ ระหว‡างเซลล‹ที่เป—นของตนเอง กับเซลล‹ของผูˆรุกราน ทำ�ใหˆภูมิคุˆมกันของเรา เบนเข็มมาโจมตีร‡างกายตนเอง โดยสรˆางสารโปรตีน ที่เรียกว‡า ออโตแอนติบอดี้ (Autoantibody) ซึ่งสารนี้ ทำ�ใหˆเกิดการ อักเสบ และความเสียหายในอวัยวะซึ่งเป—นเปƒาโจมตี และหากเป—นอวัยวะที่ สำ�คัญในร‡างกายก็อาจทำ�ใหˆคนไขˆสูญเสียชีวิตไดˆ โรคภูมิคุˆมกันทำ�ลายตนเอง จำ�แนกกวˆางๆ ไดˆเป—น 1. โรคที่มีการทำ�ลายจำ�เพาะอวัยวะ (Organ specific) เช‡น มี การทำ�ลายที่ตับอ‡อนในผูˆป‚วยที่เป—นเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 DM) ทำ� ลายเซลล‹เยื่อบุลำ�ไสˆ ทำ�ลายปลอกหุˆมเซลล‹ประสาทในสมอง และไขสันหลัง มีการอักเสบของต‡อมไทรอยด‹ 2. โรคที่มีการทำ�ลายอวัยวะหลายระบบ (Systemic) เช‡น เอส แอล อี (SLE) เป—นโรคที่มีการทำ�ลาย เยื่อบุ ผิวหนัง ขˆอต‡อ และอวัยวะ ภายในหลายระบบ โดยเฉพาะ ไต หัวใจ สมอง เม็ดเลือดแดง ผูˆป‚วยอาจ มาดˆวยอาการ ผื่นรูปผีเสื้อบริเวณใบหนˆา ผื่นแพˆแสงแดด ผมร‡วง แผลใน ปาก ปวดขˆอ หรือขˆออักเสบ มีไขƒเรื้อรัง น้ำ�หนักลด ภาวะไตอักเสบทำ�ใหˆมี อาการบวม ป•สสาวะเป—นฟอง ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตก หรือแมˆแต‡ อาการทางสมอง เช‡น มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ปวดศีรษะ ชักเกร็ง ขˆออักเสบรูมาตอยด‹ เป็นโรคที่มีการอักเสบและทำ�ลายของขˆอต‡อ ต‡างๆ ตามร‡างกาย ทำ�ใหˆเกิดอาการปวด บวม ขˆออักเสบ ขˆอติดแข็ง หาก เป—นเรื้อรังก็จะทำ�ใหˆเกิดขˆอผิดรูป หรือพิการตามมาไดˆ

โรคหนังแข็ง เป—นโรคที่มี การอักเสบและทำ�ลายของเนื้อเยื่อ เกี่ยวพันเช‡น ผิวหนังชั้นหนังแทˆ ผูˆป ‚วยจะมีอาการผิวหนังแข็งหนา ตึง ที่ใบหนˆา แขน ขา มือ ปลายนิ้วมือ ขาดเลือด ทำ�ใหˆมีอาการปวดโดย เฉพาะเมื่อเจออากาศเย็น ผนังลำ� ไสˆ เช‡นหลอดอาหาร มีการตีบแข็ง ทำ�ใหˆกลืนลำ�บาก หากเกิดที่ปอด ทำ�ใหˆเกิดพังผืดที่ปอด ทำ�ใหˆผูˆป‚วย หายใจลำ�บากและอาจเสียชีวิตจาก ภาวะหายใจลˆมเหลวไดˆ การรั ก ษาโรคภู มิ คุ ˆ ม กั น ทำ�ลายตนเองในป•จจุบัน มุ‡งเนˆน ไปที่ ก ารบรรเทาอาการเจ็ บ ปวด และลดการอักเสบโดย ใชˆยากลุ‡ม NSAIDs ในรายที่อาการไม‡รุนแรง หากรุนแรงขึ้นก็อาจตˆองใหˆร‡วมกับ ยากลุ‡มสเตียรอยด‹ หรือแมˆแต‡ยา กดภูมิตˆานทาน ซึ่งผลขˆางเคียงของ ยาดังกล‡าวมีมากมาย เช‡น สเตียรอยด‹ ทำ�ใหˆตัวบวม หนˆาบวม เสี่ยงเบา หวาน กระดูกพรุน ติดเชื้อง‡าย, ยา กดภูมิคุˆมกันบางชนิด เป—นพิษต‡อ ตับ ทำ�ใหˆเม็ดเลือดขาวลดลง เพิ่ม


ความเสี่ยงต‡อมะเร็งไปแทน แต‡ถาม ว‡ายาผลขˆางเคียงอันตราย ทำ�ไม แพทย‹จำ�เป—นตˆองใหˆ ถˆาโรคลุกลาม รุนแรง แพทย‹ก็ตˆองใหˆเพื่อลดการ อัก เสบที่ อัน ตรายใหˆล ดลงมาก‡อ น เพื่อช‡วยชีวิต และปƒองกันความ ทุพพลภาพที่อาจเกิดตามมา ของ ผูˆป‚วย แต‚ในระยะยาว เนื่องจาก โรคเหล‡านี้มักเป—นโรคที่รักษาไม‡หาย ตˆองควบคุมอาการ หรือแมˆแต‡บาง คนตˆองทานยาไปตลอด ดังนั้น คนไขˆมีโอกาสจะเกิดโรคที่เกิดจาก ผลขˆางเคียงของยาตามมาในที่สุด การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ บั ติ ก ารณ‹ ของโรค ปฏิเสธไม‚ไดˆวจ‡ ะไม‡เกีย่ วขˆอง กับสิ่งแวดลˆอม และวิถีชีวิตการกิน อยู‡ของคนในยุคป•จจุบัน คนในยุค ป• จ จุ บั น กำ � ลั ง สะสมสารเคมี ต ‡ า งๆ อยู‚ในร‡างกายโดยไม‡รูˆตัว มีงานวิจัย ที่ ต รวจสอบเลื อ ดจากสายสะดื อ ของทารกแรกเกิด พบสารเคมีจาก อุตสาหกรรมกว‡า 287 ชนิด เช‡น ยาฆ‡าแมลง สารไดอ็อกซิน เทฟลอน โลหะหนัก (ปรอท ตะกั่ว) อีกทั้งการ ใชˆ ย าบางอย‡ า งที่ ส ‡ ง ผลต‡ อ สุ ข ภาพ

ของลำ�ไสˆ ทำ�ใหƒโปรตีน หรือ สาร พิษที่ปกติแลˆวไม‡ควรเขˆาไปในระบบ เลือดและน้ำ�เหลืองของร‡างกายไดˆ สามารถเขˆาไปกระตุˆนจนทำ�ใหˆเกิด ภูมิผิดปกติขึ้นมา การรักษาของการแพทย‹บูรณาการ ประกอบดˆวย 1.การลดการอั ก เสบในร‡ า งกาย โดย H.O.T (Hematogenous Oxidation Therapy) ซึ่งเป—น การใชˆปฏิ กิ ริยาของออกซิ เจนและ แสงยูวีในช‡วงคลื่นพิเศษ ทำ�ใหˆการ ไหลเวียนของระบบหลอดเลือดฝอย ดีขึ้น ออกซิเจนในเนื้อเยื่อสูงขึ้น ระบบภูมิคุˆมกันดีขึ้น และลดการ อักเสบที่ทำ�รˆายร‡างกายลงไดˆ 2.การทำ�วัคซีนจากเลือดของผูˆป‚วย เอง (auto-vaccine) เนื่องจาก เลือดของผูˆป‚วยมีโปรตีนที่ต‡อตˆาน ตัวเองอยู‡ เราจึงสกัดเอาสารก‡อภูมิ นั้นมาทำ�เป—นวัคซีน เพื่อใหˆร‡างกาย ไปกำ�จัดเอาโปรตีนที่ไม‡ตˆองการดัง กล‡าวออกไป 3.การตรวจหาและกำ�จัดสารพิษสะ สมในร‡างกาย (Test for total

toxic load and Chelation) เพื่อแกˆป•ญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสาเหตุ ของการที่ร‡างกายสรˆางภูมิต‡อตˆาน ตนเองขึ้นมา 4.การดูแลสุขภาพของลำ�ไสˆ (Gut Health) ซึ่งเป—นหนˆาด‡านของการ รับอาหารและโปรตีนแปลกปลอม เขˆ า มาในร‡ า งกายและตรวจสอบ เรื่องของภาวะแพˆอาหาร (Food sensitivity test) 5.การปรับระบบภูมิคุˆมกันและซ‡อม แซมอวัยวะที่เสียหายดˆวยสารสกัด จากเซลล‹ (Cytoplasmic therapy) 6.การใหˆ ส ารอาหาร (Nutraceuticals) ที่ช‡วยเสริมความแข็ง แรงของร‡างกาย ทำ�ใหˆระบบขับสาร พิษทำ�งานดีขึ้น และช‡วยปรับสมดุล ระบบภูมิคุˆมกัน 7.ล‡าสุดมีการรับรองจากองค‹การ อาหารและยาของแคนาดา ในการ ใชˆ Mesenchymal Stem Cells ในการรั ก ษาคนไขˆ ที่ มี ป ฏิ กิ ริ ย าภู มิ ต‡อตˆานเนื้อเยื่อปลูกถ‡าย (Graft Versus Host Disease) ถˆามองในมุมกวˆางขึ้น เรา จะเขˆาใจว‡า โรคภูมิทำ�ลายตนเอง เกิดมาอาจเพื่อเป—นสัญญาณเตือน ใหˆเรากลับมามองรูปแบบชีวิตที่เรา ใชˆอยู‡ว‡า ทำ�ไมอยู‡ดีๆ ร‡างกายกลับ มาประทˆวงตัวเองไปไดˆ เรากำ�ลังทำ� อะไรผิดเสˆนทางอยู‡หรือไม‡ เมื่อเรา คิดว‡า เราจะกลับมากุมบังเหียนที่ จะแกˆป•ญหาที่รากเหงˆา และใชˆชีวิต อย‡างมีสมดุลขึ้น เชื่อว‡าสงครามที่ดู เหมือนจะไม‡สิ้นสุด ตˆองจบลงแบบ เราเป—นผูˆชนะไดˆอย‡างแน‡นอน AbsoluteHealth Newsletter w

9


HealthVariety โดย นพ.ชนินทร‹ ลีวานันท‹ แพทย‹เวชศาสตร‹ฟÞ้นฟู ฝ•งเข็ม และเวชศาสตร‹ชะลอวัย

ทางเลือกสำ�หรับผูˆป‚วย ป•ญหาวัยทอง

รักษาและฟÞ ดˆ ่อม โรคขˆอ้นเข‡ฟูาไเสื สถานการณ†โรคขˆอเข‡าเสื่อมเพิ่มมากขึ้นตามอายุขัย ซึ่งอายุขัยเฉลี่ยป•จจุ บัน ของประชากรโลกส‡วนใหญ‡จะอยู‡ที่ 79-80 ปÜ คนส‡วนใหญ‡คิดว‡า มักเกิดไดˆ เฉพาะผูˆสูงอายุเท‡านั้น แต‡ป•จจุบันพบว‡า กลุ‡มวัยกลางคนขึ้นไป ก็มีโอกาสที่ เสี่ยงเป—นโรคนี้ไดˆ ส‡วนมากมักจะพบในเพศหญิงมากกว‡าเพศชาย ผูˆป‚วยมักมี อาการปวดในขˆอเข‡าบริเวณรอบๆ ลูกสะบˆา หรือในขˆอพับเข‡ามีเสียงดัง เวลา ขยับเคลื่อนไหวขˆอ มีอาการฝÞดหรือคลˆายขˆอยึด กระดูกอ‡อนของเข‡ามีการเสื่อม สภาพ ทำ�ใหˆกระดูกอ‡อนนั้นไม‡สามารถรองรับน้ำ�หนัก เนื่องจากมีการสูญเสีย คุณสมบัติของน้ำ�หล‡อเลี้ยงเข‡า ผิวของกระดูกอ‡อนไม‡เรียบ อาจจะมีการงอก

ของกระดูกขˆอเข‡าออกดˆานขˆาง โดย ที่ผูˆป‚วยไม‡ทราบ ในรายที่เป—นรุนแรง กระดูกอ‡อนจะบางมาก ช‡องว‡างบริ เวณขˆอเข‡าจะมาชนกันเวลาขยับขˆอ จะ เกิดการเสียดสีในขˆอ สาเหตุดังกล‡าว จะส‡งผลใหˆผูˆป‚วยไม‡สามารถ ยืน เดิน นัง่ หรือทำ�กิจวัตรประจำ�วันไดˆตามปกติ การรักษามีหลากหลายวิธี ไม‡วา‡ จะเป—นการกินยา ซึ่งผูˆป‚วยส‡วนมากมัก เลือกใชƒวิธีนี้ เพราะคิดว‡าสะดวก และ หาซื้อไดˆง‡ายตามทˆองตลาดทั่วไป ยา ที่ซื้อเองนั้นส‡วนใหญ‡จะเป—นยาแกˆปวด ยาตˆานการอักเสบที่ไม‡ใช‡สเตียรอยด‹ และบางครั้งก็เป—นยาสเตียรอยด‹จริงๆ ที่ช‡วยลดอาการเจ็บปวด ไดˆเพียงชั่ว คราวเท‡านั้น หากหมดฤทธิ์ยาก็จะ กลับมาปวดซ้ำ� ผูˆป‚วยจึงตˆองทาน อย‡างต‡อเนื่องเรื่อยๆ เป—นเวลานาน สุดทˆายจะส‡งผลเสียต‡อระบบภายใน ร‡างกายไม‡ว‡าจะเป—น ตับ ไต กระเพาะ อาหาร และระบบฮอร†โมนทั้งร‡างกาย จนหนˆาตาบวมกลมเหมือนพระจันทร‹ หลังมีหนอกเหมือนวัว และตัวมีขน เหมือนลิง และวิธีสุดทˆายที่รักษาดˆวย การประคับประคองไม‚ไดˆผล เป—นการ รักษาที่ผูˆป‚วยหลายคนจำ�ใจตˆองเลือก คือการผ‡าตัดเปลี่ยนขˆอเข‡าเทียม แทน ขˆอเข‡าที่เสื่อมแลˆว ซึ่งมีค‡าใชˆจ‡ายสูง มาก และมีความเสี่ยงสูงเช‡นกัน ทำ�ใหˆ


ผูˆป‚วยต‡างแสวงหาทางเลือกใหม‡ๆใน -แนวแกนขา เริ่มผิดปกติ จากน้ำ�หนัก ทีม่ ากขึน้ ร‡วมกับเอ็นยึดขˆอทีห่ ย‡อนยาน การดูแลตนเอง ขึ้น ทำ�ใหˆเข‡าดูโก‡ง หรือดูขาเก การเปลีย่ นแปลงสภาพขˆอเข‡า เยือ่ หุมˆ ขˆอ -กระดูกรอบขˆอเกิดการปรับตัว โดย เสˆนเอ็นรอบขˆอ และกระดูกที่ประกอบ สรˆางกระดูกงอกขึ้นภายในขˆอ ทำ�ใหˆ เป—นขˆอเข‡าเสื่อม ขˆอเคลือ่ นไหวไดˆนอˆ ยลง กระดูกบริเวณ เมื่อผูˆป‚วยอายุมากขึ้น มักมี ขˆอเข‡า และรอบๆขˆอบางลง เนื่องจาก น้ำ�หนักตัวที่มากขึ้นดˆวยเพราะการเผา ผูˆป‚วยส‡วนใหญ‡เริ่มเดินนˆอยลง ผลาญที่ลดลง และเริ่มมีโครงสรˆาง การรักษาแบบการแพทย‹บูรณาการ ภายในขˆอไม‡เป—นปกติ จึงเกิดการ โรคขˆอเข‡าเสื่อม หากวินิจฉัย เปลี่ยนแปลง ความผิดปกติภายในขˆอ แต‡เนิ่นๆ แลˆวดูแลรักษาอย‡างถูกตˆอง ซึ่งเริ่มเป—นจากมากไปนˆอยดังนี้ -ผิวของขˆอเข‡า ซึ่งเป—นกระดูกอ‡อน โดยแนวทางบูรณาการ จะวางโปรแกรม เริ่มสึกหรอ ทำ�ใหˆผิวขˆอไม‡เรียบ การ การรักษาเฉพาะบุคคล อาทิ การปรับ เคลื่อนไหวขˆอ มีอาการติดขัด ฝÞดหรือ โครงสรˆางเพื่อลดภาระต‡อขˆอเข‡า สรˆาง เสียงดังคลˆายกระดาษทรายถูกัน ความสมดุล การกระตุนˆ ระบบไหลเวียน -การกระจายการรับน้�ำ หนักของกระดูก โลหิตบริเวณขˆอ การลดน้�ำ หนัก ร‡วม ผิวขˆอ เริ่มผิดปกติ บางบริเวณมากขึ้น กับการบริหารเฉพาะทาง เพือ่ สรˆาง บางบริเวณนˆอยลง ทำ�ใหˆการรับน้�ำ หนัก เสริม ความแข็งแรงของกลˆามเนื้อ และเอ็น การใชˆเซลล‹ซ‡อมเซลล‹หรือ ผิดปกติ มีอาการปวดเสียว -เยื่อหุˆมขˆอ ถูกระคายเคือง เกิดการ Regenerative Medicine คือ อักเสบ และสรˆางน้�ำ ในขˆอมากขึน้ ทำ�ใหˆ การใชˆสารสกัดจากเซลล‹สรˆางขˆอ เขˆา เกิดอาการปวด บวม และขˆออุ‡น ไปกระตุˆนการซ‡อมแซมตนเองของขˆอ -กลˆามเนือ้ รอบขˆอเข‡า มีความแข็งแรง ในสหรัฐอเมริกา ทาง FDA ไดˆอนุมัติ นˆอยลง แรงกระแทกจึงเกิดกับผิวขˆอ การรักษาวิธีสรˆางเสริมขˆอ ซึ่งทำ�จาก สารหล‡อลื่น Hyalulonic acid ผสม มากขึ้น -เอ็นยึดขˆอ บางส‡วนหย‡อนยานขึ้น ทำ� กับ Stem Cell จากตัวเอง ในขณะ ใหˆขอˆ แกว‡ง หรือหลวมมากขึน้ เพิม่ การ ที่งานวิจัยหลายชิ้น ก็กำ�ลังทดลองใชˆ stem cell จากสายสะดือชนิดบริสทุ ธิ์ เคลื่อนไหวที่ผิดปกติมากขึ้น

Purified cord blood derived mesenchymal stem cell ซึ่ง กระตุˆนการสรˆางผิวขˆอไดˆดีกว‡า และสา มารถใชƒไดˆกับทุกคน โดยไม‡ตˆองตรวจ หาความเขˆากันไดˆ กำ�ลังอยู‚ในการวิจัย ระยะที่ 3 ศาสตร‹ทางดˆานเซลล‹ซอ‡ มเซลล‹ ช‡วยรักษาความเสื่อมไดˆผล 67% แต‡ ตˆองใชˆเวลา ไม‡เหมือนการผ‡าตัด ทีเ่ ห็น ผลทันที แต‡ก็เหมาะสำ�หรับผูˆที่ผ‡าตัด ไม‚ไดˆ เนื่องจากร‡างกายไม‡แข็งแรง เคล็ ด ลั บ การดู แ ลตนเองใหˆ ห‡างไกลจากโรคขˆอเสื่อม ว‡าควรออก กำ�ลังกายกลˆามเนื้อตˆนขา ควบคู‡กับ การปรับพฤติกรรม โดยหลีกเลี่ยงการ ขึ้นลงบันไดบ‡อยๆ การงอหรือใชˆขˆอเข‡า เป็นเวลานาน ทีส่ �ำ คัญเพือ่ สุขภาพยอด เยีย่ มแบบองค‹รวมควรพยายามปฏิบตั ิ ตัวตามหลัก “5 อ. For Health” คือ 1.อารมณ†ทส่ี ขุ เกษม และรูจƒ กั เอนกาย 2.อาหารและน้ำ� ที่มีประโยชน‹และ ปลอดภัย 3.ออกกำ�ลังกาย ใหˆเป—นยา 4.เอาพิษออกมาจากกายและใจ 5.เอื้อเฟÞ้อเผื่อแผ‡ รูƒจักอภัยใหƒกัน แค‚นี้ก็จะทำ�ใหˆสุขภาพร‡างกาย และจิตใจของผูƒป‚วยดีขึ้น และสังคม รอบขˆางอยู‡เย็นเป—นสุขอีกดˆวย AbsoluteHealth Newsletter w

11


รายงานการศึกษาวิจยั ทีต่ พี มิ พ†ในวารสารทางการแพทย‹ ของสมาคมการแพทย‹อเมริกา คีเลชัน่ บำ�บัดปลอดภัย และใชˆบ�ำ บัดรักษาผูปˆ ว‚ ยไดˆจริง

จากรายงานการศึกษาวิจัย ที่ตีพิมพ†ในวารสารทางการแพทย‹ ของ สมาคมการแพทย‹อเมริกา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 (JAMA) เปÛดเผย ว‡า ผูˆป‚วยโรคหัวใจ ที่ไดˆรับการรักษาดˆวยยาแผนป•จจุบัน ร‡วมกับคีเลชั่นบำ� บัด มีแนวโนˆมที่จะดีกว‡าการรักษาดˆวยยาแต‡เพียงอย‡างเดียว ศ.นพ. เกอ วาสิโอ ลามาส หัวหนˆาแผนกอายุรศาสตร†โรคหัวใจแห‡งศูนย‹การแพทย‹เมาท‹ ไซนาย มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มลรัฐฟลอริดา ในฐานะหัวหนˆาคณะนักวิจัย ไดˆออกมาเปÛดเผยผลการศึกษาครั้งใหญ‡ ของสำ�นักงานสุขภาพแห‡งชาติ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาว‡า “คีเลชั่นบำ�บัด เมื่อใหˆร‡วมกับการรักษาแผนป•จจุบัน มีความปลอดภัย และไดˆผลจริง”

การศึกษาเพื่อประเมินประ สิทธิภาพ และความปลอดภัยของ คีเลชั่นบำ�บัด ใชˆเวลายาวนาน 9 ปÜ ดˆวยงบประมาณสูงถึง 31.6 ลˆาน เหรียญสหรัฐ โดยเริ่มตˆนในปÜ 2003 คัดเลือกผูˆป‚วยที่เคยมีอาการหัวใจ กำ�เริบเฉียบพลัน อายุไม‡นˆอยกว‡า 50 ปÜ และมีสภาพการทำ�งานของ ไตเป—นปกติ โดยผูˆป‡วยแต‡ละคนจะ ไดˆรับคีเลชั่นบำ�บัด หรือ ยาหลอก เป—นจำ�นวน 40 ครั้ง โดยคีเลชั่นบำ� บัด ถือเป—นการรักษาที่เป—นขˆอโตˆแยˆง และไม‚ไดˆรับการยอมรับ ในวงการ แพทย‹สำ�หรับการรักษาโรคหลอด เลือดหัวใจ แต‡อย‡างไรก็ตาม จาก การสำ � รวจของสหรั ฐ อเมริ ก าในปÜ 2007 พบว‡าผูปˆ ว‚ ยมากกว‡า 100,000 คนต‡อปÜ เลือกเขˆารับการรักษาดˆวย คีเลชั่นบำ�บัด การศึกษาครั้งนี้ ตˆองใชˆอาสา สมัครจำ�นวน 1,708 คน ในศูนย†วิจัย จำ�นวน 134 แห‡งทัว่ ทัง้ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา และถือเป—นการศึกษา แบบปกปÛดสองดˆานขนาดใหญ‡ ครั้ง


แรก เพื่อการประเมินการรักษาแบบ คีเลชั่นบำ�บัด โดยครึ่งหนึ่งของผูˆป‚วย ไดˆรับตัวยาอีดีทีเอ ร‡วมกับวิตามินซี 7 กรัม วิตามินบี แร‡ธาตุ และตัวยา อืน่ ๆจำ�นวน 10 ชนิดทางหลอดเลือด ดำ� ครัง้ ละสามชัว่ โมง สัปดาห‹ละครัง้ ติดต‡อกัน 30 ครั้ง และหลังจากนั้น ใหˆครั้งหนึ่งห‡างกันประมาณ 2-8 สัปดาห‹ อีก 10 ครัง้ รวมเป—น 40 ครัง้ ส‡วนอีกครึ่งหนึ่งของผูˆป‚วย ไดˆรับแต‡ เพียงน้�ำ เกลือ ทีม่ กี ารปรับสีและกลิน่ ใหˆเหมือนกับตัวยาคีเลชัน่ บำ�บัด โดย ทั้งผูˆป‚วยและแพทย‹ ไม‡ทราบว‡าใคร ไดƒรับยาจริง ใครไดˆรับเพียงน้ำ�เกลือ โดยผูˆป‚วยที่ไดˆรับการศึกษาทุกคน ไดˆรับยาต‡างๆ เช‡น ยาลดไขมัน ยา

ขยายหลอดเลือดหัวใจ และยาตˆาน การแข็งตัวของหลอดเลือด เป—นตˆน และ 83% ของผูˆป‚วย ไดˆรับการทำ� บัลลูนถ‡างหลอดเลือดหัวใจ หรือใส‡ ขดลวด หรือผ‡าตัดบายพาสหลอด เลือดหัวใจเรียบรˆอยแลˆว และไดˆทำ� การรักษาไป จำ�นวน 55,222 ครั้ง ผลการศึกษาพบว‡า ผูˆป‚วยที่ไดˆรับ คีเลชั่นบำ�บัดร‡วมดˆวย มีอัตราการ เกิดอุบัติการณ‹ทางหลอดเลือดและ หัวใจนˆอยลง 18% (ไดˆแก‡ ภาวะหัวใจ กำ�เริบเฉียบพลัน, หลอดเลือดสมอง แตกตีบ, การกลับเขˆาไปทำ�บัลลูน ขดลวดหรือบายพาส การเสียชีวิต และการป‚วยเขˆารับการรักษาในโรง พยาบาลเนือ่ งจากอาการเจ็บหนˆาอก)

นˆอยกว‡าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ‡มที่ ไดˆรับยาหลอก ส‡วนในกลุ‡มผูˆป‡วย เบาหวานที่เป—นโรคหลอดเลือดหัวใจ จะไดˆรับประโยชน‹มากขึ้น โดยพบ อุบตั กิ ารณ‹ทางหลอดเลือดและหัวใจ นˆอยลง 39% สำ�หรับผูˆป‚วยโรคหัวใจ ขาดเลือดไปเลี้ยงที่ผนังดˆานหนˆาของ หัวใจ มีอุบัติการณ‹ทางหลอดเลือด หัวใจลดลงถึง 37% ในดˆานคุณภาพ ชีวิต พบว‡ากลุ‡มที่ไดˆรับคีเลชั่นบำ�บัด จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว‡า เมื่อเวลา ผ‡านไปประมาณ 2 ปÜ ในดˆานของ ความปลอดภัย พบว‡า คีเลชั่นบำ�บัด ปลอดภัยจริงโดยไม‡แตกต‡างจากการ ใหˆน้ำ�เกลือธรรมดา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดˆที่ http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1672238 ที่มา : สำ�นักการแพทย‹ทางเลือก http://www.thaicam.go.th /index.php?option=com_ content&view=article& id=530:2013 -04-05-02-40-41&catid=38 :2009-09-07-18 -16-57&Itemid=68 AbsoluteHealth Newsletter w

13


Doctor Talk โดย นพ. วิทย‹ สมบัติวรพัฒน‹

อาการอ‡อนเพลียโดยไม‡ทราบสาเหตุ บ‡อยครั้งที่เราพบคนไขˆที่มีอาการอ‡อนเพลียมาเป—นเวลานานนับปÜโดย ไม‡ทราบสาเหตุหลายคนไปพบแพทย‹มาหลายสิบท‡าน เขˆาโรงพยาบาลโนˆนออก โรงพยาบาลนี้ แต‡ก็ตรวจไม‡พบสิ่งผิดปกติใดๆ ไม‡มีทั้งเบาหวาน ความดัน โรค หัวใจ โรคตับ โรคไต แมˆคนไขˆจะพักผ‡อนมากๆ แต‡อาการอ‡อนเพลียก็ไม‡หาย ไป คนไขˆที่มีอาการเช‡นนี้เราจัดอยู‚ในกลุ‡มอาการอ‡อนเพลียเรื้อรัง (chronic fatique syndrome) หรือ CFD ซึ่งนอกจากอาการอ‡อนเพลียอย‡างรุนแรง แลˆวยังมักมีอาการปวดเมื่อยกลˆามเนื้อ ปวดตามขˆอ เจ็บคอ เจ็บบริเวณต‡อมน้ำ� เหลือง มีอาการทางระบบประสาท เช‡น นอนไม‡หลับ หลงลืม เป—นตˆน กลุ‡มอาการอ‡อนเพลียเรื้อรังอาจพบร‡วมกับสภาวะต‡อไปนี้คือ ความวิตก กังวล ความซึมเศรˆา การแพˆสารเคมีหลายชนิด และลำ�ไสˆแปรปรวน ซึ่งแสดง ถึงความเสียสมดุลของร‡างกายในระบบต‡างๆ ที่เชื่อมโยงกัน คือ สมอง (จิตใจ) ระบบประสาท ระบบภูมิคุˆมกัน และระบบต‡อมไรˆท‡อ หรือที่เรียกว‡า Psycho Neuro Immuno Endocrine (PNIE) โดยมีสมองส‡วนที่เรียกว‡า Limbic System เป—นตัวควบคุม สมองส‡วนนี้มีบทบาทอย‡างมากในการควบคุมเกี่ยว กับอารมณ‹ความรูˆสึก พฤติกรรมต‡างๆที่แสดงออก การเคลื่อนไหว การรับสัมผัส ควบคุมความจำ�ระยะยาว รวมไปถึงควบคุมการสรˆางฮอร†โมนต‡างๆ อีกดˆวย

เพื่อใหˆเขˆาใจสาเหตุของอาการ อ‡อนเพลียเรื้อรัง เราควรทำ�ความรูˆจัก กั บ กลไกการสรˆ า งพลั ง งานในระดั บ เซลล‹เสียก‡อน ปกติแลˆวเซลล‹แต‡ละ เซลล‹ตˆองการพลังงานเพื่อนำ�มาใชƒใน กระบวนการต‡างๆ เช‡น การสังเคราะห† โปรตีน การผลิตฮอร†โมน การผลิตเอ็น ไซม‹ การผลิตสารสื่อนำ�ประสาทรวม ทั้งการขับของเสียออกจากเซลล‹ พลัง งานที่ใชˆจะอยู‚ในรูปของ ATP ซึ่งผลิต ขึ้นภายในเซลล‹ โรงงานผลิตพลังงาน ที่อยู‚ในเซลล‹ เรียกว‡าไมโคคอนเดรีย (Mitochondria) อาหารและออก ซิเจนทีไ่ ปเลีย้ งเซลล‹จะถูกนำ�เขˆาสูโ‡ รงงาน นี้และไปเปลี่ยนเป—นพลังงาน (ATP)


กลไกการสรˆ า งพลั ง งานเป— น กระบวนการทางเคมีที่ซับซˆอนหลาย ขั้นตอน ตˆองอาศัยวิตามิน แร‡ธาตุ กรดอะมิโน และเอ็นไซม‹หลายชนิด ขั้นตอนหนึ่งที่สำ�คัญมากคือ ขบวนการ ทางเคมีทเ่ี รียกว‡า Krebs Cycle หรือ Citric Acid Cycle ออกซิเจนที่เรา หายใจ 80% จะถูกใชˆไปในขบวนการ สรˆางพลังงานที่ Krebs Cycle นี้เอง

ป•จจัยหนึ่งที่ขัดขวางการสรˆาง พลังงาน คือการที่มีสารโลหะหนัก สะสมในร‡างกาย (สารโลหะหนักคือ สารที่หนักกว‡าน้ำ�มากกว‡า 5 เท‡าใน ปริมาตรเท‡ากัน) โลหะหนักที่เป—นพิษมี หลายชนิดเช‡น สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เป—นตˆน จากการจัดอันดับ สารพิษ 20 อันดับแรกของสหรัฐอเม ริ ก าไดˆ จั ด ใหˆ ส ารหนู มี ค วามเป— น พิ ษ อันดับ 1 ตะกั่วอันดับ 2 ปรอทอันดับ 3 และแคดเมียมอันดับ 7 ซึ่งทั้งหมดนี้ คือสารโลหะหนักทั้งสิ้น สารเหล‡านี้จะไปขัดขวางการ ทำ�งานในขั้นตอนต‡างๆ ของ Kreb Cycle ทำ�ใหˆการผลิตพลังงานเกิดการ หยุดชะงัก เปรียบเหมือนเครื่องยนต‹ที่ มีสิ่งสกปรกเขˆาไปขัดขวางการทำ�งาน ของลูกสูบทำ�ใหˆเครื่องยนต‹ติดขัด ส‡ง ผลใหˆเซลล‹ขาดพลังงาน และเกิดการ เสื่อมทำ�ใหˆร‡างกายมีอาการอ‡อนเพลีย การมี ส ารโลหะหนั ก จึ ง เป็ น สาเหตุ สำ�คัญอย‡างหนึ่ง ของกลุ‡มอาการอ‡อน

เพลียเรื้อรัง การตรวจหาขั้นตอนที่ผิดปกติ ในขบวนการ Kreb Cycle ทำ�ไดƒโดย การเก—บป•สสาวะเพื่อตรวจหาสารประ กอบอินทรีย‹ที่เกิดจากขบวนการผลิต พลังงาน เรียกว‡า Urine Organic Acids จะทำ�ใหˆเรารูˆว‡าเกิดการติดขัด ที่ ขั้ น ตอนไหนและจะแกƒ ไ ขอย‡ า งไร เพื่อใหˆขบวนการผลิตพลังงานเป—นไป ไดˆอย‡างสมบูรณ‹ ส‡วนการตรวจหาสารโลหะหนัก ในร‡ า งกายทำ � ไดƒ โ ดยการทำ � คี เ ลชั่ น (Chelation) คือการใหˆน้ำ�เกลือที่มี กรดอะมิโนบางชนิดซึ่งมีคุณสมบัติจับ กั บ โลหะหนั ก ซึ่ ง สะสมอยู ‚ ใ นเนื้ อ เยื่ อ ต‡างๆ ของร‡างกาย และขับออกมาทาง ไต แลˆวทำ�การเก็บป•สสาวะเป—นเวลา 6 ชั่วโมง ขบวนการนี้เรียกว‡า Urine Challenge Test ซึ่งจะทำ�ใหˆเรา ทราบว‡ า มี ส ารโลหะหนั ก ชนิ ด ใดใน ปริมาณเท‡าไหร‡สะสมอยู‚ในร‡างกาย เพื่อจะไดˆวางแผนการรักษาต‡อไป

ขบวนการ Krebs Cycle หรือ Citric Acid Cycle ประกอบ ดˆวย 8 ขั้นตอน ซึ่งเปรียบเหมือน รถยนต‹ที่มีเครื่องยนต‹ 8 สูบซึ่งหาก มีการติดขัดที่สูบใดสูบหนึ่งก็จะทำ�ใหˆ เครื่องยนต‹มีป•ญหาไดˆ AbsoluteHealth Newsletter w

15


Newsletter  

Newsletter Jul - Sep 2013